Sony | DSLR-A100 | Sony DSLR-A100 DSLR-A100 Само тяло (без включен обектив) Инструкции за експлоатация

2-681-187-11(1)
Преди работа
Цифров фотоапарат с единичен обектив
Ръководство
на потребителя/
Отстраняване
на проблеми
Използване на функциите
за снимане
Използване на функциите
за преглед
Използване на менюто
100
DSLR-A100
Използване на компютър
Отпечатване
на изображения
Отстраняване на проблеми
”Първо прочетете това” (отделно ръководство)
Други
Обяснява настройките и основните операции за запис/
възпроизвеждане с Вашия фотоапарат.
Азбучен указател
Ръководство за експлоатация
Преди да използвате устройството, моля, прочетете внимателно
това ръководство и “Първо прочетете това” (отделно ръководство)
и запазете ръководствата за бъдещи справки.
Данни на потребителя
Моделът и серийният номер се намират от долната страна.
Запишете серийния номер на указаното по-долу място.
Използвайте тези номера, когато Ви се налага да се обаждате
на дилъра на Sony във връзка с този продукт.
Модел No DSLR-A100
Сериен номер_______________________________
© 2006 Sony Corporation
2
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов
удар, не излагайте устройството на дъжд
или влага.
3
Важни предпазни мерки
За Ваша защита, моля, прочетете изцяло тези
инструкции за безопасност преди да започнете
работа с устройството, запазете ръководството
за бъдещи справки.
Внимателно разгледайте всички предупреждения, предпазни мерки и инструкции на устройството, или инструкциите, описаните в това
ръководство, и ги спазвайте.
Употреба
Източници на захранване
Този комплект трябва да бъде захранван само
от източник, описан на етикета с маркировката. Ако
не сте сигурни във вида на електрическото захранване
във Вашия дом, консултирайте се с Вашия доставчик
или с местната енергийна компания. За комплектите,
разработени да работят със захранване от батерия или
друг източник, вижте ръководството за експлоатация.
Поляризация
Този комплект може да има поляризиран щекер
на захранващия кабел (щекер с два щифта, от които
единият е по-широк).
Щекерът влиза в контакта само по един начин. Това
е мярка за безопасност. Ако не успеете да заредите
щекера в контакта, опитайте да обърнете посоката
му. Ако щекерът все още не може да бъде зареден,
свържете се с електротехник, който да постави
подходящ контакт. Не зареждайте щекера насила
в контакта, защото можете да счупите щекера.
Претоварване
Внимавайте да не претоварите контакта, удължителя
или разклонителя, защото това може да причини
пожар или токов удар.
Попадане на течност или твърд предмет
в устройството
Не поставяйте предмети в отворите на комплекта,
защото могат да се докоснат до опасни точки с висок
волтаж и да дадат на късо, което да причини пожар
или токов удар. Внимавайте да не разлеете течност
върху устройството.
Допълнителни устройства
Не използвайте допълнителни устройства, които не са
препоръчани от производителя, защото това може
да причини неизправност.
4
Почистване
Изключете комплекта от мрежата от 220 V преди да го
почистите или полирате. Не използвайте течни или
пръскащи почистващи препарати. Използвайте меко
парче плат, леко навлажнено с вода, за да почистите
външната повърхност на комплекта.
Инсталация
Вода и влага
Не включвайте комплекта за захранване в близост
до вода – например, близо до вана, мивка, пералня
и в мокри помещения, както и близо до басейн и др.
Защита на захранващия кабел
Поставете захранващия кабел, така че да предотвратите стъпването по него, прегъването му от предмети,
поставени върху него, като особено много внимавате
за щекерите, разклонителите и точката, в която
кабелът излиза от устройството.
Аксесоари
Не поставяйте комплекта на нестабилна повърхност,
стойка, статив, скоба или маса. Устройството може
да падне и да причини сериозни наранявания на деца
или възрастни, както и да се повреди. Използвайте
само количката, стойката, статива, скобата или масата,
препоръчани от производителя.
Вентилация
Отворите в тялото на комплекта са за осигуряване
на нужната вентилация. За да подсигурите работата
си с устройството, и за да предотвратите прегряване,
не покривайте и не блокирайте тези отвори.
– Не покривайте отворите с плат или други
материали.
– Не блокирайте отворите като поставяте
устройството върху легло, диван, килим или друга
подобна повърхност.
– Не поставяйте устройството в затворени пространства, като например лавици или вградени шкафове,
освен ако не сте осигурили подходяща вентилация.
– Не поставяйте комплекта близо до или върху
радиатор, който излъчва топлина или на места
изложени на пряка слънчева светлина.
Светкавици
Резервни части
За допълнителна защита на този комплект по време
на светкавична буря, или когато комплектът бъде
оставен без наблюдение или без да бъде използван за
дълъг период от време, изключете щекера от мрежата
от 220 V, а също изключете и антената и кабелите от
системата. Това ще предотврати повреда в комплекта
вследствие на удар от светкавица или резки промени
в захранването.
Когато се налага подмяна на части, уверете се,
че техникът използва части препоръчани от производителя, които имат същите характеристики като
оригиналните части.
Неправилната подмяна може да причини пожар,
токов удар и наранявания.
Сервиз
Повреди, които изискват намесата на квалифициран
техник
Изключете комплекта от мрежата от 220 V и се обърнете
към квалифициран сервиз при следните условия:
– Когато захранващият кабел или щекерът
са повредени.
– Ако върху комплекта бъде разлята течност, или
ако в комплекта е попаднал твърд предмет.
– Ако комплектът бъде изложен на дъжд или влага.
– Ако комплектът е бил обект на силен удар като
изпускане, или ако тялото е повредено.
– Ако комплектът не работи нормално, когато
следвате
инструкциите в ръководството за експлоатация.
Регулирайте само тези функции, които са описани
в ръководството. Неправилните настройки на други
функции могат да причинят повреда и често
изискват
продължителна работа в квалифициран сервиз,
за да
бъде възстановена нормалната работа на комплекта.
– Когато при работата с комплекта забележите
огромна
промяна, това е индикация, че комплектът има
нужда
от сервизна намеса.
Проверка на безопасността
При приключване на всяка сервизна намеса или
поправка, помолете техника да извърши рутинна
проверка за безопасност (според инструкциите
на производителя), за да потвърди, че комплектът
е безопасен за работа.
Поправка
Не се опитвайте да поправите комплекта сами,
защото, когато свалите защитните капаци, можете
да бъдете изложени на опасен волтаж или на риск
от наранявания.
Обръщайте се само към квалифициран сервиз.
5
Първо прочетете това
ВНИМАНИЕ
Сменяйте батерията само с описания в ръководството
вид. В противен случай е възможно да се нараните
или да предизвикате пожар.
Изхвърляне на стари електрически
и електронни уреди (Приложимо
за страните от Европейския съюз
и други европейски страни, използващи
разделителна система за отпадъци)
За потребители в Европа
Този продукт е тестван и доказано съвместим
с изискванията на директивата ЕМС за използване
на свързващи кабели, по-къси от 3 метра.
Внимание
Възможно е електромагнитните полета при определени
честоти да повлияят на картината и звука на този
фотоапарат.
Забележка
Ако статично електричество или електромагнитно
поле причини прекъсване на прехвърлянето на данни,
рестартирайте софтуера или изключете и отново
включете кабела за комуникация (USB кабел и др.).
6
Този символ на устройството или на неговата опаковката показва, че този продукт не трябва да се третира като
домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на
електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този
продукт на правилното място, Вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда
и човешкото здраве, които могат да се случат при
неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането
на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт, моля, свържете
се с местния градски офис, службата за изхвърляне
на отпадъци или с магазина, от който сте закупили
продукта.
Забележки за фотоапарата
Видове “Memory Stick”, които можете да
използвате (не е приложен в комплекта)
Съществуват два вида “Memory Stick”.
“Memory Stick”: не можете да използвате
“Memory Stick” с Вашия фотоапарат.
“Memory Stick Duo”: можете да използвате
“Memory Stick Duo” като го заредите
в Memory Stick Duo адаптер за CF гнездо
(приложен в комплекта).
• Когато използвате “Memory Stick Duo” със защитно
капаче, задайте защитното капаче в положение
на разрешен запис.
• За подробности относно “Memory Stick” вижте
стр. 139.
Забележки за комплекта батерии
• Заредете приложения комплект батерии NP-FM55H
преди да използвате фотоапарата за първи път.
(t ñòúïêà 1 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå
òîâà”)
• Батериите могат да бъдат зареждани, дори когато
не са разредени напълно. Също така, ако батериите
не са заредени докрай, Вие можете да използвате
наполовина заредените батерии.
• Ако не смятате да използвате батериите за дълъг
период от време, използвайте докрай заряда на
батериите и ги извадете от фотоапарата, след това
съхранявайте батериите на хладно и сухо място. Така
ще запазите функциите на батериите (стр. 142).
• За подробности относно използване на батериите
вижте стр. 142.
Подсигуряване на данните
Уверете се, че сте копирали данните на друг носител,
за да предотвратите потенциален риск от загуба
на данни.
Забележки за запис/възпроизвеждане
• Този фотоапарат не е защитен от напрашване или
замърсяване, както и не е водоустойчив. Прочетете
“Предпазни мерки” (стр. 147) преди да работите
с фотоапарата.
• Преди да запишете еднократни събития направете
пробен запис, за да се уверите, че фотоапаратът
работи правилно.
• Внимавайте да не намокрите фотоапарата. Ако във
фотоапарата попадне вода, това може да причини
неизправност, която в някои случаи е непоправима.
• Не насочвайте фотоапарата към слънцето или
друга ярка светлина. Това може безвъзвратно да
повреди очите Ви или да причини неизправност във
фотоапарата.
• Не използвайте фотоапарата близо до места, които
излъчват силни радио вълни или радиация. Възможно
е фотоапаратът да не записва или възпроизвежда
правилно.
• Използването на фотоапарата на прашни или
песъчливи места може да причини неизправност.
• Ако се появи конденз на влага, отстранете влагата
преди да използвате фотоапарата (стр. 147).
• Не тръскайте и не удряйте фотоапарата. Освен
повреда и невъзможност за правене на записи, това
може да направи носителя за запис неизползваем,
или да причини повреда или загуба на данни за
изображенията.
• Отстранете праха от повърхността на светкавицата
преди работа с устройството. Ако прахът промени
цвета на светкавицата или се залепи по повърхността
на светкавицата вследствие на затопляне, възможно
е светкавицата да не излъчи достатъчно светлина.
• Пазете фотоапарата, приложените аксесоари и др.
далеч от деца. Батерията, капачето на гнездото за
аксесоари и др. могат да бъдат случайно погълнати.
Ако се случи подобен проблем, незабавно
се консултирайте с лекар.
Не се предоставя компенсация
за съдържанието на записа.
Съдържанието на записа не подлежи на компенсация,
ако записът или възпроизвеждането се окажат
невъзможни поради неизправност на фотоапарата
или на носителя и др.
7
Забележки за LCD екрана и обектива
• LCD екранът е произведен по високо прецизна
технология, така че ефективният брой пиксели
е над 99,99%. Възможно е обаче върху LCD
екрана да се появят малки черни и/или ярки
петънца (бели, червени, сини или зелени на цвят).
Появяването на тези петънца е напълно нормално
в процеса на снимане и по никакъв начин не влияе
върху качеството на записваното изображение.
Черни, бели, червени,
сини и зелени петънца
• Не излагайте фотоапарата на пряка слънчева
светлина. Ако светлината се пречупи и фокусира
върху предмет наблизо, това може да причини
пожар. Ако излагането на пряка слънчева светлина
е наложително, прикрепете капачето на обектива.
• Възможно е да се появят остатъчни образи на LCD
екрана, когато снимате в студени условия. Това не
е неизправност. Когато включите фотоапарата на
студено място, възможно е LCD екранът временно
да остане тъмен. Когато фотоапаратът се затопли,
екранът ще заработи нормално.
• Не натискайте LCD екрана силно. Това може да причини неизправност и екранът да загуби цветовете си.
Фокусно разстояние
Ъгълът на снимане на този фотоапарат е по-малък
от този на 35-mm аналогов фотоапарат. Можете да
откриете приблизителния еквивалент на фокусно
разстояние за 35-mm аналогов фотоапарат и да
записвате изображения със същия ъгъл като увеличите
фокусното разстояние на Вашия обектив наполовина.
Например, когато използвате 50 mm обектив, Вие
можете да намерите еквивалента на 75 mm обектив,
използван за снимане с 35-mm аналогов фотоапарат.
8
Забележки за съвместимостта
на данните за изображението
• Този фотоапарат следва стандарта DCF, установен
от JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
• Възпроизвеждането на изображения, записани
с Вашия фотоапарат, но на друго оборудване,
и възпроизвеждането на изображения, записани
или редактирани с друго оборудване, но на Вашия
фотоапарат, не е гарантирано.
Предпазни мерки относно авторското
право
Възможно е телевизионни програми, филми, видео
записи и други да бъдат защитени с авторско право.
Неразрешеният презапис на такива материали може
да противоречи на закона за авторското право.
Изображенията, използвани в това
ръководство
Снимките, използвани като примери, са обработени
и не са истинските изображения, заснети с помощта
на този фотоапарат.
Съдържание
Забележки за използване на фотоапарата ...............................................................7
Основни техники за по-добри изображения ............................................................13
Фокусиране – Успешно фокусиране върху обект ....................................................................13
Експонация – Настройка на интензитета на светлината .........................................................16
Цвят – Ефект от осветяването ....................................................................................................17
Качество – “Размер на изображението” и “качество на изображението”.............................17
Преди работа
Идентификация на частите .........................................................................................19
Индикатори на екрана ................................................................................................22
Промяна на информационния дисплей на екрана ..................................................26
Брой изображения ......................................................................................................27
Брой изображения, който мога да бъдат записани,
когато използвате комплекта батерии .....................................................................29
Работен поток ..............................................................................................................30
Използване на функциите за снимане
Използване на диска за избор на режим ................................................................31
Избор на сцена ...........................................................................................................................32
Запис в режим на автоматично програмиране ........................................................................33
Запис в режим на приоритетно използване на диафрагмата .................................................34
Запис в режим на приоритетно използване на скоростта на затвора...................................36
Запис в режим на ръчна експонация ........................................................................................37
Използване на диска с функции ................................................................................42
Как да използвате диска с функции ..........................................................................................43
Настройка на ISO/Настройка на зоната ..................................................................................44
Настройка на баланса на белия цвят ........................................................................................46
D-Range оптимизатор .................................................................................................................49
Избор на цвят/DEC режим .........................................................................................................49
Режим на фокусиране ................................................................................................................51
Светкавица ..................................................................................................................................54
Режим на измерване ..................................................................................................................58
Използване на бутона
/
Как да използвате бутона
(Drive) ...........................................................................60
/
(Drive) ....................................................................................60
Продължително снимане ............................................................................................................61
Използване на таймер за самостоятелно включване ..............................................................62
Запис на три изображения с различна експонация – Exposure Bracket ................................62
Bracket запис с баланс на белия цвят .......................................................................................64
9
Настройка на експонацията ..................................................................................65
Заключване на експонацията (АЕ в заключено положение) ............................67
Бавна синхронизация (Запис на тъмен фон с помощта на светкавицата) ......69
Преглед в дълбочина ...................................................................................................70
Ръчно фокусиране .......................................................................................................71
Използване на функциите за преглед
Включване на екрана за възпроизвеждане ............................................................72
Извеждане на хистограма ..........................................................................................74
Въртене на изображение............................................................................................76
Увеличаване на изображение ...................................................................................77
Преглед на изображения на телевизионния екран.................................................78
Използване на менюто
Използване на опциите на менюто ...........................................................................80
Списък на опции на менюто .......................................................................................82
Меню за запис 1 .....................................................................................................83
Размер на изображението
Качество
Моментно възпроизвеждане
Намаляване на смущенията
Eye-Start AF
Меню за запис 2 ....................................................................................................86
Намаляване на ефекта на червените очи
Контрол на светкавицата
Настройка на светкавицата по подразбиране
Bracket ред
Нулиране
Меню за възпроизвеждане 1 ...............................................................................88
Изтриване
Форматиране
Защита
Индекс формат
Меню за възпроизвеждане 2 ...............................................................................91
Възпроизвеждане на кадри в последователност
DPOF настройка
Custom меню 1 ........................................................................................................93
Настройка на приоритета
FocusHoldButt. (Бутон за задържане на фокусирането)
Бутон AEL
Настройка на диска Ctrl
Exp. Comp. настройка
AF илюминатор
10
Custom меню 2 .......................................................................................................96
Заключване на затвора
Заключване на затвора
Настройка на AF област
Monitor Disp. (Дисплей на екрана)
Дисплей за запис
Дисплей за възпроизвеждане
Меню с настройки 1 ...............................................................................................98
Осветеност на LCD
Режим на прехвърляне
Видео изход
Аудио сигнали
Език
Настройка на дата/час
Меню с настройки 2 ............................................................................................. 100
Файл # памет
Име на папката
Избор на папка
Меню с настройки 3 ............................................................................................. 102
Задно осветяване на LCD
Пестене на захранването
MenuSec. Памет
Delete conf.
Почистване на CCD
Нулиране на настройките
Използване на компютър
Работа с Windows компютри .................................................................................... 105
Копиране на изображения на компютър................................................................ 107
Преглед на файлове с изображения, запазени на компютър, с помощта
на Вашия фотоапарат ............................................................................................... 113
Инсталиране на софтуер (приложен в комплекта) ............................................... 114
Използване на софтуер (приложен в комплекта) ................................................. 115
Използване на Macintosh компютри ....................................................................... 120
Отпечатване на изображения
Как да отпечатвате изображения............................................................................ 122
Директно отпечатване на изображения като използвате PictBridge-съвместим
принтер ....................................................................................................................... 123
11
Отстраняване на проблеми
Отстраняване на проблеми ...................................................................................... 127
Предупредителни съобщения .................................................................................. 137
Други
“Memory Stick” ............................................................................................................ 139
Относно CF карта/Microdrive ................................................................................... 141
Относно комплекта батерии .................................................................................... 142
Зарядно устройство за батерии .............................................................................. 143
Допълнителни аксесоари ......................................................................................... 144
Предпазни мерки ...................................................................................................... 147
Спецификации............................................................................................................ 149
Нулиране на настройките ......................................................................................... 151
Азбучен указател
12
155
Основни техники за по-добри изображения
Фокусиране Експонация
Цвят
Качество
Тази част описва основните операции
за работа с Вашия фотоапарат. Описано
е как да използвате различните функции
на фотоапарата, като например диска за избор
на режим (стр. 31), диска с функции (стр. 42),
менютата (стр. 80) и др.
Фокусиране Успешно фокусиране върху обект
Когато погледнете във визьора или натиснете бутона на затвора наполовина, фотоапаратът
автоматично настройва фокуса (Автоматично фокусиране). Запомнете, че трябва да натиснете
бутона на затвора само наполовина, за да настроите фокуса.
Натиснете бутона
на затвора докрай
Натиснете
AE/AF в заключено
бутона на затвора положение
наполовина
,z
След това натиснете
бутона на затвора
докрай.
Ако изображението изглежда замъглено дори след фокусиране, възможно е това да е така заради
клатенето на фотоапарата. t Вижте “Съвети за предотвратяване на замъгляването” (по-долу).
13
Съвети за предотвратяване на замъгляването
Дръжте фотоапарата здраво като ръцете Ви са откъм Вашата страна; поддържайте обектива
с дланта на лявата си ръка. Можете също така да поддържате стабилна позиция, като се
облегнете на сграда близо до Вас или поставите лактите си върху маса.
Препоръчително е също така да използвате статив или функцията Super SteadyShot.
Използването на светкавицата на тъмни места Ви позволява да заснемете изображението
светло дори обектът да се намира в замъглена светлина, и помага за предотвратяването
на вибрациите на фотоапарата.
Ако желаете да се възползвате максимално от околната температура, или ако обектът е извън
обхвата на светкавицата, Вие можете да увеличите скоростта на затвора, за да намалите
вибрациите на фотоапарата без да се налага да включвате светкавицата, като увеличите ISO.
(Въпреки това, това прави изображенията “зърнести” или създава смущения в изображението).
Когато обектът е извън фокусната рамка (Заключване на фокуса)
Обикновено в режим на автоматично фокусиране поставяйте обекта в
рамката за фокусиране
и снимайте. Ако обектът е извън центъра
и извън фокусната рамка, фонът, който попада във фокусната рамка,
ще бъде на фокус, а обектът - не. За да предотвратите това използвайте
функцията за заключване на фокуса като следвате стъпките по-долу.
• Функцията за заключване на фокуса е ефективна и когато снимате обекти, при които автоматичното
фокусиране е по-малко ефективно (стр. 15).
1 Поставете обекта в рамката за фокусиране и натиснете бутона на затвора наполовина.
• Индикаторът z светва във визьора. Фокусната рамка се осветява за кратко, за да определи точката, в която
ще фокусира.
14
2 Дръжте бутона на затвра натиснат наполовина и отново върнете обекта в оригинална позиция,
за да композирате снимката отново.
3 Натиснете бутона на затвора докрай, за да запишете изображението.
• Функцията за заключване на фокуса заключва и експонацията (когато сте избрали измерване на много
сегменти (стр. 58)).
• Отпускането на бутона на затвора след снимане ще освободи функцията за заключване на фокуса.
Ако задържите натиснат бутона на затвора наполовина след запис, Вие можете да продължите да снимате
със същата точка на фокус.
• Ако индикаторът z не светне във визьора (обектът се движи), Вие не можете да използвате функцията
за заключване на фокуса като натиснете бутона на затвора наполовина (Вижте стр. 53 и 71.)
Обекти, които изискват специално фокусиране:
Когато използвате автоматично фокусиране, фокусирането върху следните обекти е трудно. В тези случаи,
използвайте функцията за заключване на фокуса при снимане или при ръчно фокусиране (стр. 71).
– Обект с нисък контраст, като например синьо небе или бяла стена.
– Два обекта на различна далечина от обектива, които попадат във фокусната рамка.
– Обект, съставен от повтарящи се еднакви части, като например фасада на жилищна сграда.
– Обект, който е много светъл или светещ, като например слънцето, тялото на автомобил или повърхността на
вода.
За да измерите точното разстояние до обекта
Хоризонталната линия на илюстрацията показва местоположението на CCD*
равнината. Когато измервате точно разстояние между фотоапарата и обекта, вижте
позицията на хоризонталната линия.
* CCD е част от фотоапарата, която играе ролята на филм.
15
Експонация Настройка на интензитета на осветеността
Можете да създадете различни изображения като настроите скоростта на затвора и диафрагмата.
Експонацията е количеството светлина, което фотоапаратът получава, когато освободите затвора.
Скорост на затвора = Времето, за което фотоапаратът
получава светлината
Диафрагма = Размерът на отвора, който позволява
светлината да премине
Експонация:
Сензор на изображението = Частта, която
записва
изображението
Преекспонация
= Твърде много светлина,
избеляло изображение
Експонацията автоматично се задава в точната
си стойност в режим на автоматична настройка.
Въпреки това Вие можете ръчно да регулирате
експонацията като използвате функциите по-долу.
Ръчна експонация:
:
Правилна експонация
Позволява Ви ръчно да регулирате скоростта
на затвора и стойността на диафрагмата.
t стр. 37
Режим на измерване:
Позволява Ви да промените тази част от обекта,
Недостатъчна експонация която ще бъде измерена, за да се
= твърде малко светлина,
определи експонацията. t стр. 58
по-тъмно изображение
Компенсация на експонацията:
Позволява Ви да регулирате експонацията,
която е определена от фотоапарата t стр. 65
16
Цвят
Ефект от осветяването
Цветовете на обекта се влияят от светлинните условия.
Пример: Цветът на изображението се влияе от светлинни източници.
Време/осветление
Дневна светлина
Характеристики
на светлината
Бяла (стандартна)
Облачно
Синкава
Флуоресцентно
осветление
Осветление
от електрическа
крушка
Синьо-жълта
Червеникава
Цветовите тонове се настройват автоматично в режим на автоматична настройка.
Въпреки това Вие можете ръчно да настроите цветовите тонове с помощта на режима за баланс
на белия цвят (стр. 46).
Цифровото изображение е съставено от съвкупност от малки точки, наречени пиксели.
Качество Относно “Качество на изображението” и “Размер на изображението”
Когато изображението е съставено от много на брой пиксели, снимката е голяма и заема повече
памет, но е с по-високо качество. Размерът на изображението се определя от броя пиксели. Въпреки
че не можете да видите разликата на екрана на Вашия фотоапарат, високото качество и времето за
обработка на данни се различават, когато изображението бъде отпечатано или изведено на екрана на
компютър.
Описание на пикселите и размера на изображението
Пиксели
1 Размер на изображението: L:10M
3,872 пиксела 2,592 = 10,036,224 пиксела
2 Размер на изображението: S:2.5M
1,920 пиксела 1,280 пиксела= 2,457,600 пиксела
17
Избор на размер на изображението, който ще използвате
Пиксел
Много пиксели
(високо качество
на изображението
и голям размер
на файла)
Малко пиксели
(грубо качество
на изображението,
но малък размер
на файла)
Настройката по подразбиране е отбелязана с
Препоръки за употреба
L:10M
За запазване или отпечатване на важни
изображения в размер А3/А3+** или А4.
M:5.6M
Пример: За създаване
на интернет страници
.
Размер на изображение*
По-голямо
Пример: Отпечатване
в размер до А3/А3+**
Брой изображения
Отпечатване
Малко
Високо
качество
Много
Грубо
качество
За отпечатване на изображения с висока
плътност в размер А4 или А5
S: 2.5M
За запис на повече изображения
По-малко
*
Изображенията са записани в същото съотношение 3:2 като на фотографска хартия или картички и
др.
** Този размер е по-голям от А3. Можете да отпечатвате изображения с рамка около изображение с размер A3.
Избор на качество на изображение (съотношение на компресията) в комбинация (стр. 83)
Можете да изберете съотношение на компресията, когато запазвате цифрови изображения. Когато
изберете високо съотношение на компресията, изображението е с по-лошо качество на детайлите,
но с по-малък размер.
18
Преди работа
Идентификация на частите
* Не докосвайте тези части директно.
За подробности относно операциите вижте
страниците, указани в скобите.
Преди работа
1 Диск за избор на режим (31)
2 Бутон / (Drive) (60)
3 Бутон на затвора (t ñòúïêà 5
â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”)
4 Контролен диск (33, 94)
5 Лампичка за таймера за автоматично
включване (62)
6 Свързваща част за обектива*
7 Огледало*
8 Място за поставяне на обектив
9 Бутон за преглед на дълбочина (70)
0 Вградена светкавица* (t ñòúïêà 5
â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”)
qa Бутон Fn (Функции) (43)
qs Диск с функции (42)
qd Кукичка за раменна дръжка (21)
qf Бутон за освобождаване на обектива
(t ñòúïêà 2 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî
ïðî÷åòåòå òîâà”)
qg Ключ за режим на фокусиране (71)
qh DC-IN терминал (144)
1 Визьор (t ñòúïêà 5 â ðúêîâîäñòâîòî
“Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”)
2 Сензори за очите (97)
3 Ключ POWER (t ñòúïêà 3 â ðúêîâîäñòâîòî
“Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”)
4 Бутон MENU (80)
5 Бутон
(Дисплей) (26, 72)
6 Бутон
(Изтриване) (t ñòúïêà 6
â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”)
7 Бутон
(Възпроизвеждане) (t ñòúïêà 6
â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”)
8 LCD екран (22, 26)
9 Контролен бутон (v/V/b/B)(t ñòúïêà 3
â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”)
За преглед: v: Бутон
(Хистограма) (74)
V: Бутон
(Въртене) (76)
0 Централен бутон (t ñòúïêà 3
â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”)/
Бутон Spot-AF (51)
qa Жак REMOTE (Устройство за дистанционно
управление) (144)
qs Гнездо за аксесоари (145)
qd Диск за настройка на диоптъра (t ñòúïêà 5
â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”)
19
qf За запис: Бутон +/– (експонация) (37, 65)
За преглед: Бутон
(намаляване) (72, 77)
qg За запис: Бутон AEL (AE заключване) (39, 67)
За преглед: Бутон (увеличаване) (77)
qh Лампичка за достъп (t ñòúïêà 4
â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”)
qj Ключ
(Super SteadyShot) (t ñòúïêà 5
â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”)
qk Капаче на CF картата (t ñòúïêà 4
â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”)
ql Жак VIDEO/USB (78, 108)
w; Гнездо за зареждане на CF картата (t ñòúïêà
4 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”)
wa Лостче за изваждане на CF картата (t ñòúïêà
4 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”)
1 Гнездо за статив
• Използвайте статив с дължина на винта, която
е по-малка от 5.5 mm. Ще бъде невъзможно
да закрепите стабилно фотоапарата към
статив с по-дълъг винт и може да повредите
устройството.
2 Лостче за отваряне на капачето на батериите
(t ñòúïêà 1 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî
ïðî÷åòåòå òîâà”)
3 Лостче за заключване (t ñòúïêà 1
â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”)
4 Гнездо за зареждане на батериите (t ñòúïêà 1
â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”)
5 Капаче на батериите (t ñòúïêà 1
â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”)
20
Прикрепяне на раменната дръжка
Преди работа
Този фотоапарат има две кукички, към които
да прикрепите раменната дръжка. С щипката
за устройството за дистанционно управление
прикрепете края на ремъка откъм страната
на захващане на фотоапарата. Прикрепете
другия край на ремъка към другата страна
на фотоапарата.
Когато прекарвате ремъка през държача,
придържайте върха на ремъка с пръст, както
е показано по-долу, и го прекарайте през
държача, така че да подсигурите ремъка.
Щипка за устройството
за дистанционно управление
Държач
Ако държачът падне от ремъка, сложете
държача отново откъм набраздената страна.
Набраздена
страна
21
Индикатори на екрана
За подробности вижте страниците в скоби.
Визьор
• Илюстрацията по-горе е с въведени всички
индикации в хоризонтална позиция (стр. 26).
1
Дисплей
LCD екран (Дисплей с информация
за записа)
Индикация
Широки рамки за фокусиране (51)
Малки рамки за фокусиране (51)
1
Дисплей
PASM
Spot AF рамки (51)
Индикация
Диск за избор на режим (31)
Област на точково измерване (51)
2
Дисплей
Индикация
Компенсация на светкавицата
(57)
Мига: Светкавицата се зарежда
Свети: Светкавицата е заредена
(t ñòúïêà 5 â ðúêîâîäñòâîòî
“Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”)
WL
AEL
Диафрагма (34)
2
Дисплей
Индикация
Режим на работа
със светкавицата (54)
Компенсиране на експонацията
(65)/Измерена ръчно (38)
Синхронизация с висока
скорост (145)
Компенсация на светкавицата
(57)
AE в заключено положение (67)
Фокусиране (t ñòúïêà 5 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå
òîâà”)
125
Скорост на затвора (36)
5.6
Диафрагма (34)
Ev скала (38, 63, 68)
Брояч за оставащи кадри (61)
Предупредителен индикатор
за вибрация (t ñòúïêà 5
â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî
ïðî÷åòåòå òîâà”)
Super SteadyShot скала (t ñòúïêà
5 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî
ïðî÷åòåòå òîâà”)
22
Скорост на затвора (36)
F5.6
Безжична светкавица (54)
z
9
125
Ev скала (38, 63, 68)
ISO AUTO
ZONE
ISO чувствителност (44)/
Настройка на зоната (45)
Гид за операции
3
Дисплей
Индикация
Цветови режим (49)
Контраст (50)
+1
Наситеност (50)
+1
Острота (50)
Преди работа
+1
Следните операции могат да се появят в долната
част на LCD екрана.
D-range оптимизатор (49)
Измерване (58)
AF област (51)
AF режим (53)
RP
Дисплей
Контролен бутон bB
Приоритет на освобождаване
(93)
Контролен бутон vV
Контролен бутон vVbB
Drive режим (60)
z
Размер на изображението (83)
FINE STD
RAW RAW+
Качество на изображението (83)
Индикация
Централна част на контролния
бутон
Контролен диск
Върнете се с бутона MENU
Върнете се с бутона
4
Дисплей
Индикация
(77)
Превключва папка и изображение в браузъра с файлове (72)
AE в заключено положение (67)
Оставащ заряд на батерията
(t ñòúïêà 1 â ðúêîâîäñòâîòî
“Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”)
AWB
+1
Баланс на белия цвят
5500K M1 (Автоматична настройка,
Температура на цветовете,
CC филтър, Обичаен)
0039
Оставащ брой изображения,
които можете да запишете (27)
23
LCD екран (възпроизвеждане
на единично изображение)
LCD екран
Дисплей
Дисплей
Индикация
L:10M
M:5.6M
S:2.5M
Размер на изображението (83)
FINE STD
RAW RAW+
Качество на изображението
(83)
Дата на записа
Защита (89)
3
Възпроизведено изображение
(74)
Хистограма (74)
Оставащ заряд на батерията
(t ñòúïêà 1 â ðúêîâîäñòâîòî
“Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”)
10:30
2006.01.01
Индикация
DPOF настройка (91)
100-0003
Номер на папка - файл (112)
[0003/0007]
Номер на кадър/общ брой
изображения
L:10M
M:5.6M
S:2.5M
Размер на изображението (83)
FINE STD
RAW RAW+
Качество на изображението (83)
35mm
Фокусно разстояние (8)
1/125
Скорост на затвора (36)
D-range оптимизатор (49)
–0.3
F3.5
Ev скала (65)
Диафрагма (34)
Компенсация на светкавицата
(57)
PASM
Диск за избор на режим (31)
Режим на измерване (58)
AWB
+1
5500K M1
Баланс на белия цвят (Автоматична настройка, Температура
на цветовете, CC филтър,
Обичаен) (46)
ISO100
ISO чувствителност (ISO) (44)
Super SteadyShot (t ñòúïêà 5
â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî
ïðî÷åòåòå òîâà”)
100MSDCF0002
Номер на папка – файл (112)
Оставащ заряд на батерията
(t ñòúïêà 1 â ðúêîâîäñòâîòî
“Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”)
2006.01.01
24
Дата на записа
Дисплей
Индикация
Защита (89)
3
[0002/0009]
DPOF настройка (91)
Номер на файла/общ брой
изображения
Преди работа
25
Промяна на информационния дисплей на екрана
Когато записвате, LCD екранът от задната страна на фотоапарата извежда различна информация
за записа.
Натиснете бутона
(Дисплей), за да превключите между дисплей с детайли и увеличен дисплей
с по-малко информация, но по-големи индикации. Можете да изключите дисплея, за да намалите
разхода на заряда на батерията.
Когато завъртите фотоапарата във вертикално положение, дисплеят автоматично се завърта
в посоката, в която е завъртян фотоапаратът.
Хоризонтално положение
Дисплей с детайли
Увеличен дисплей
Изключен
дисплей
Бутон
(Дисплей)
Вертикално положение
Дисплей с детайли
Увеличен дисплей
Изключен
дисплей
Бутон
(Дисплей)
• Инструкциите в това ръководство са описани на базата на дисплея с детайли в хоризонтално положение.
(Илюстрацията горе вляво.)
• Можете да изберете опция за дисплея, в която дисплеят да не се завърта във вертикална позиция (стр. 97).
• За екрана в режим на възпроизвеждане вижте стр. 72.
26
Брой изображения
Следните таблици показват приблизителния брой на изображенията, които могат да бъдат
съхранени на носител за запис, форматиран с този фотоапарат. Стойностите се различават
в зависимост от условията на снимане.
Брой изображения
Капацитет
Размер
64MB
(Единици: Изображения)
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
Стандартен
22
46
85
174
358
735
Добро качество
14
29
54
112
229
471
RAW & JPEG
2
5
10
23
48
100
RAW
3
7
14
30
62
128
Размер на изображението: M:5.6M
Капацитет
Размер
64MB
(Единици: Изображения)
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
Стандартен
39
80
145
296
606
1245
Добро качество
25
52
95
194
397
815
Размер на изображението: S:2.5M
Капацитет
Размер
64MB
(Единици: Изображения)
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
Стандартен
78
158
287
586
1196
2454
Добро качество
53
108
197
402
822
1687
27
Преди работа
“Memory Stick Duo”
Размер на изображението: L:10M
CF карта
Размер на изображението: L:10M
Капацитет
Размер
256MB
(Единици: Изображения)
512MB
1GB
2GB
4GB
Стандартен
93
188
377
755
Добро качество
59
120
242
485
968
RAW & JPEG
12
25
51
103
207
RAW
15
32
65
132
265
Размер на изображението: M:5.6M
Капацитет
Размер
256MB
1508
(Единици: Изображения)
512MB
1GB
2GB
4GB
Стандартен
159
319
640
1279
2553
Добро качество
104
208
419
838
1673
Размер на изображението: S:2.5M
Капацитет
Размер
256MB
(Единици: Изображения)
512MB
1GB
2GB
4GB
Стандартен
315
630
1262
2523
5034
Добро качество
216
433
867
1734
3460
28
Брой изображения, които могат да бъдат
записани, когато използвате комплекта батерии
Носител за запис
“Memory Stick Duo”
CF карта
Преди работа
Таблиците показват приблизителния брой
изображения, които можете да запишете,
когато снимате при температура 25°С
с напълно зареден комплект батерии
(приложен в комплекта). Стойностите
за броя на изображенията, които могат да бъдат
записани, позволяват смяната на носителя
за запис, когато е необходимо.
Обърнете внимание, че истинският брой
на изображенията може малко да се различава
в зависимост от условията.
Брой изображения
Прибл. 750
Прибл. 750
• Снимане при следните условия:
– [Quality] е зададен в положение [Fine].
– [Режим AF] е зададен в положение [Automatic AF]
(Автоматичен AF)
– Снимане на изображения през 30-секунден
интервал.
– Използване на светкавицата веднъж на всеки 2
снимки.
– Включване и изключване на всеки 10 снимки.
• Методът на измерване се основава на стандарта
CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
• Броят на изображенията, които можете
да записвате, не се променя, независимо
от настройката за размер на изображението.
• Капацитетът на батерията намалява с използването
на фотоапарата и с минаване на времето (стр. 142).
• Броят изображения, които могат да бъдат записани,
намалява при следните условия:
– При ниски температури на околната среда.
– Когато често използвате светкавицата.
– Често включване и изключване на фотоапарата.
– Когато [Режим AF] е зададен в положение
[Continuous AF] (Непрекъснат AF).
– Когато батериите са почти изтощени
• Когато използвате Microdrive, броят на изображенията, които можете да запишете, се различава.
29
Работен поток
Таблицата по-долу показва работния поток за следните операции – подготовка, запис и възпроизвеждане. Ако е необходимо, извършете следното потвърждение и процеса по настройка.
Подготовка
•
•
•
•
Подгответе комплекта батерии (t ñòúïêà 1 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”)
Прикрепяне на обектива (t ñòúïêà 2 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”)
Настройка на часовника (t ñòúïêà 3 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”)
Заредете носител за запис (t ñòúïêà 4 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”)
Потвърждение преди запис
•
•
•
•
•
Проверете режима на запис (стр. 31)
Настройка на диоптъра (t ñòúïêà 5 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”)
Превключване на информационния дисплей за запис (стр. 26)
Избор на размер на изображението (стр. 83)
Използване на светкавицата (t ñòúïêà 5 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”)
Настройки за запис
• Използване на диска с функции (стр. 42)
• (ISO/Настройка на зоната, Баланс на белия цвят, D-range оптимизатор, Цветови режим,
Режим
на измерване, Режим на фокусиране, Светкавица)
• Използване на бутона / (Drive) (стр. 60)
• (Преминаване един кадър напред, продължително преминаване напред, таймер за
автоматично включване, bracket, bracket за баланс на белия цвят)
• Настройка на експонацията (стр. 65)
• Заключване на експонацията (стр. 67)
• Ръчно фокусиране (стр. 71)
Запис
• Придържане на фотоапарата (t ñòúïêà 5 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”,
ñòð. 14)
• Преглед във визьора (t ñòúïêà 5 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”)
• Когато използвате zoom обектив, завъртете zoom пръстена (t ñòúïêà 5 â ðúêîâîäñòâîòî
“Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”)
• Проверете фокуса (t ñòúïêà 5 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”)
• Проверете приблизителната острота на обекта (стр. 70)
• Уверете се, че светкавицата е заредена, преди да я използвате (t ñòúïêà 5 â ðúêîâîäñòâîòî
“Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”)
• Натиснете бутона на затвора, за да снимате (t ñòúïêà 5 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî
ïðî÷åòåòå òîâà”)
Потвърждение за записано изображение
•
•
•
•
•
•
•
30
Преглед на изображения (t ñòúïêà 6 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”)
Изтриване на изображения (t ñòúïêà 6 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”)
Превключване на екрана за възпроизвеждане (стр. 72)
Извеждане на хистограма (стр. 74)
Въртене на изображение (стр. 76)
Увеличаване на изображения (стр. 77)
Преглед на изображения на телевизионния екран (стр. 78)
Използване на функциите за снимане
Използване на диска за избор на режим
Задайте диска за избор на режим в желаната функция.
Диск за избор на режим
:
Режим на автоматична настройка
Позволява Ви да снимате лесно според преценката на фотоапарата като използвате
настройките, които са регулирани автоматично. t ñòúïêà 5 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî
ïðî÷åòåòå òîâà”
: Режим на избор на сцена
Позволява Ви да снимате с предварително зададени настройки в зависимост от сцената
(стр. 32).
P:
Режим на автоматична програма
Позволява Ви да снимате с автоматично регулирана експонация (скорост на затвора
и диафрагма). Другите настройки могат да бъдат регулирани и стойностите могат
да бъдат запазени (стр. 33).
A:
Режим на приоритет на диафрагмата
Позволява Ви да записвате след като ръчно сте настроили диафрагмата (стр. 34).
S:
Режим на приоритет на скоростта на затвора
Позволява Ви да снимате след като ръчно сте настроили скоростта на затвора (стр. 36).
M:
Режим на ръчна експонация
Позволява Ви да снимате, след като ръчно регулирате експонацията (скорост на затвора
и стойност на диафрагмата) (стр. 37).
В това ръководство за експлоатация възможните режими на диска за избор на режим са както следва:
Не работи
Работи
31
Използване на функциите за снимане
Режими за запис
Избор на сцена
P
A
S
M
В зависимост от режима можете да записвате със следните настройки.
• Можете да промените всяка от настройките освен [Color/DEC] (стр. 49).
Режим портрет
Записва изображение със замъглен фон и изострен обект на преден план.
• За да замъглите фона още повече, използването на позицията за телеснимка на обектива
е по-ефективно.
• Препоръчително е да използвате светкавицата, когато обектът е осветен отзад. Също
така, когато не използвате светкавицата, препоръчваме Ви да използвате сенник,
за да предотвратите попадането на ненужна светлина в обектива.
Режим пейзаж
Записва пейзажно изображение с живи и остри цветове.
• Препоръчително е да затворите светкавицата, за да не светне.
• Скоростта на затвора е по-бавна, когато обектът е тъмен. Ако във визьора се изведе
, внимавайте да не движите фотоапарата или използвайте статив.
индикация
Функцията Super SteadyShot също е ефективна.
Режим макро
Записва изображения на близки обекти като цветя и насекоми.
• Можете да постигнете остър фокус.
• Когато снимате с помощта на вградената светкавица от разстояние 1 m, в долната част
на изображението може да се появят сенки. Не използвайте вградената светкавица.
Режим спорт
Записва изображения на движещи се обекти в светла среда.
• AF режимът е зададен в положение
(Continuous AF) (стр. 53). Фотоапаратът
продължава да фокусира докато бутонът на затвора е натиснат наполовина.
• Режимът Drive е зададен в положение Continuous (стр. 61). Фотоапаратът записва
изображението няколко пъти докато бутонът на затвора е натиснат.
• Не използвайте светкавицата, ако обектът е извън обхвата й. (Затворете вградената
светкавица.) Обхват на светкавицата t ñòúïêà 5 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå
òîâà”.
Режим залез
Записва изображение като подсилва червеникавите оттенъци на залеза.
32
Режим нощна гледка/портрет
• Скоростта на затвора е по-бавна и затова използването на статив е препоръчително. Функцията Super
SteadyShot също е ефективна. (t ñòúïêà 5 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”)
Нощен портрет
Записва портретни изображения на тъмни места.
Изтеглете светкавицата, за да я използвате.
• Скоростта на затвора е до 2 секунди.
• Внимавайте обектът да не мърда, за да предотвратите замъгляване.
• Изображението може да не се получи, когато снимате изцяло тъмна нощна сцена.
Запис в режим на автоматично програмиране
P
A
S
M
В режим на автоматично програмиране фотоапаратът автоматично регулира скоростта на затвора
и диафрагмата в зависимост от осветеността на обекта, както и в режим на автоматична настройка
(диск за избор на режим: AUTO).
Работа в режим на програмиране
Можете временно да промените стойността на диафрагмата и скоростта на затвора, зададени
от фотоапарата.
Съществуват два начина за работа с режима на програмиране.
PS Shift: Можете да избирате желана от Вас скорост на затвора. Стойността на диафрагмата
се настройва автоматично. Това е настройката по подразбиране.
PA Shift: Можете да избирате желана стойност на диафрагмата. Скоростта на затвора се регулира
автоматично.
• Можете да превключите PS shift и PA shift с помощта на [Настройка на диска Ctrl] в менюто
Custom (стр. 94).
Диск за избор на режим
Бутон на затвора
Контролен диск
1 Задайте диска за избор на режим в положение P.
2 Погледнете през визьора и натиснете бутона на затвора наполовина докато скоростта на затвора
и стойността на диафрагмата не се изведат на LCD екрана.
33
Използване на функциите за снимане
Нощна гледка
Записва нощни сцени от разстояние, без да се губи от атмосферата на околната
среда.
Не използвайте светкавица (затворете светкавицата).
3 Когато скоростта на затвора и стойността на диафрагмата бъдат изведени, изберете стойност
на диафрагмата или скорост на затвора, като използвате контролния диск.
PS shift (настройка
по подразбиране)
PА shift
• Когато скоростта на затвора и стойността на диафрагмата бъдат изведени, не е нужно повече да натискате
бутона на затвора.
• Когато скоростта на затвора и стойността на диафрагмата изчезнат няколко секунди по-късно, регулираните
стойности също изчезват.
• Когато светкавицата бъде извадена, Вие не можете да избирате Program Shift (дори когато завъртите контролния
диск, функцията не се включва). Когато Program Shift бъде включена, отварянето на светкавицата отменя
функцията.
Запис в режим на приоритетно използване
на диафрагмата
P
A
S
M
Можете да регулирате количеството светлина, което преминава през обектива. Ако отворите
диафрагмата (по-малък номер F), количеството светлина през обектива се увеличава и фокусното
разстояние се стеснява. Само основният обект е на фокус. Когато диафрагмата се затвори (поголям номер F), количеството светлина намалява и фокусното разстояние се увеличава. Цялото
изображение се изостря.
В зависимост от осветеността на обекта скоростта на затвора автоматично се регулира, за да получите
правилна експонация.
Отворена диафрагма
Затворена диафрагма
Диск за избор на режим
Контролен диск
34
1 Задайте диска за избор на режим в положение А.
2 Изберете стойност на диафрагмата като използвате контролния диск.
• Преди запис Вие можете да направите бърза проверка на изображението като замъгленост и
дълбочина (стр. 70)
• Ако не сте постигнали правилна експонация след като извършите настройките, скоростта на
затвора на LCD
екрана и във визьора мига, когато бутонът на затвора е натиснат надолу наполовина. Можете да
записвате
и в това положение, но е препоръчително да извършите нова настройка.
• Когато светкавицата е отворена, светкавицата светва независимо от количеството светлина на околната среда
(стр. 54).
• Когато използвате светкавицата, ако затворите диафрагмата (по-голям номер F), светлината от светкавицата
не достига до отдалечен обект. Препоръчително е отварянето на диафрагмата (по-малък номер F).
• Ако затворите диафрагмата (по-голям номер F), количеството светлина, което преминава през обектива,
се намалява и скоростта на затвора става по-малка. Препоръчително е да използвате статив.
z Техники на снимане
Дълбочината е в обхвата на фокусното разстояние. Отварянето на диафрагмата придава по-малка дълбочина
на изображението (фокусното разстояние е по-малко), а затварянето на диафрагмата придава по-голяма
дълбочина на изображението (фокусното разстояние е по-голямо).
Отворете диафрагмата
Обектът е с остър фокус,
а фонът е замъглен.
Затворете диафрагмата
Близки и далечни обекти
в широк обхват са на фокус.
Регулирайте диафрагмата, така че да отговаря на Вашите нужди или да фокусира върху определена част
от изображението или върху цялото изображение.
35
Използване на функциите за снимане
• Стойностите на диафрагмата зависят от обектива.
• Стойността на диафрагмата се регулира на стъпки от 1/3 Ev.
Запис в режим на приоритетно използване
на скоростта на затвора
P
A
S
M
Можете ръчно да регулирате скоростта на затвора. Ако снимате движещите се обекти с висока
скорост на затвора, обектът изглежда като замразен. При по-ниска скорост обектът изглежда като
движещ се.
В зависимост от осветеността на обекта стойността на диафрагмата автоматично се регулира,
за да придаде правилна експонация.
Висока скорост
на затвора
Ниска скорост
на затвора
Диск за избор на режим
Контролен диск
1 Задайте диска за избор на режим в положение S.
2 Като използвате контролния диск изберете скорост на затвора.
•
•
•
•
•
• Можете да регулирате скоростта на затвора в рамките между 30 и 1/4000 секунда. Когато използвате
светкавицата, можете да регулирате между 30 и 1/125 секунда (с включена функция Super SteadyShot)
или между 30 и 1/160 секунда (с изключена функция Super SteadyShot).
• Скоростта на затвора се регулира на стъпки от 1/3 Ev.
Ако не постигнете правилна експонация след като извършите настройката, стойността на диафрагмата на LCD
екрана и във визьора мига, когато бутонът на затвора е натиснат наполовина. Можете да записвате и в това
положение, но е препоръчително да извършите нова настройка.
Когато светкавицата е отворена, светкавицата светва независимо от количеството светлина на околната среда
(стр. 54).
Когато използвате светкавицата, светкавицата не достига до отдалечени обекти, ако затворите диафрагмата
(по-голям номер F) и намалите скоростта на затвора. Ако желаете да използвате по-ниска скорост на затвора,
препоръчваме Ви да използвате функцията Slow Sync (стр. 69).
Когато скоростта на затвора е една секунда или повече, намаляването на смущенията ще се извърши след
приключването на записа (стр. 85).
Индикаторът
(предупреждение за вибрация) не се извежда в режим на приоритетно използване
на скоростта на затвора.
36
z Техники на запис
Когато записвате движещ се човек, автомобил или течаща вода и др., Вие можете
да уловите момент, който е невидим с просто око, ако използвате висока скорост
на затвора.
Когато записвате обект, като например течението на река, с по-ниска скорост на затвора,
Вие можете да създадете изображение, което да улови движението на потока. В тези случай
ползвайте статив, за да предотвратите вибрация на фотоапарата.
P
A
S
Използване на функциите за снимане
Запис в режим на ръчна експонация
M
Ръчна експонация
Можете ръчно да регулирате скоростта на затвора и стойността на диафрагмата.
Този режим е полезен, когато поддържате настройката за скорост на затвора и стойност
на диафрагмата, или когато използвате измервател на експонацията.
Диск за избор на режим
Контролен диск
Бутон +/– (експонация)
1 Задайте диска за избор на режим в положение M.
2 Изберете скорост на затвора като използвате контролния диск.
• До индикацията ‘’30” се появява “BULB” (стр. 40).
3 Натиснете и задръжте бутона +/– (експонация) и завъртете контролния диск, за да изберете
стойност на диафрагмата.
37
• В режим на ръчна експонация, дори когато [ISO] (стр. 44) е зададен в положение [AUTO], ISO е фиксиран
на ISO 100.
• Можете да активирате функция на контролния диск с помощта на [Ctrl Dial Set] в менюто
Custom (стр. 94).
• Индикаторът
(предупреждение за вибрация) не се появява в режим на ръчна експонация.
• Когато отворите светкавицата, светкавицата светва независимо от количеството светлина на околната среда
(стр. 54).
z Ev скала
Ev скалата на LCD екрана и във визьора показва разликата между стандартната експонация (0.0Ev), която
фотоапаратът определя, и експонацията, зададена от скоростта на затвора и стойността на диафрагмата,
настроени от фотоапарата (ръчна експонация).
Стандартна експонация
Зададената от фотографа
експонация е същата като
експонацията, зададена
от фотоапарата.
: Индикация за ръчно измерване.
38
1.0Ev преекспонация
Зададената от фотографа
експонация е с 1.0Ev
по-голяма (+) отколкото
стандартната експонация,
зададена от фотоапарата.
2.0Ev или по-голяма
преекспонация
Стрелките b B се появяват
в края на скалата, ако експонацията е с повече от 2.0Ev (+),
или по-малко (–), отколкото
стандартната. Стрелката започва
да мига, ако разликата се увеличи.
z Как да използвате бутона AELв ръчен режим
Когато натиснете и задържите бутона AEL (АЕ в заключено положение), експонацията се определя от измервателя
като стандартна (0.0Ev). Промяната на композицията на LCD екрана и във визьора, докато задържате бутона
AEL, причинява непрекъснатата промяна на експонацията в центъра за точково измерване, с цел да се фокусира
движението, а дисплеят показва разликата между стандартната експонация, която се измерва от фотоапарата,
и експонацията в центъра за точково измерване.
Следните илюстрации показват пример, при който експонацията, зададена от фотоапарата, е с 1.0Ev повече
отколкото стандартната експонация, определена от фотоапарата. Когато композицията във визьора бъде променена,
експонацията в центъра за точково измерване е с 0.7Ev повече от стандартната експонация, зададена от фотоапарата,
и по този начин е зададена да бъде 1.7Ev повече от стандартната експонация, определена от измервателя.
Център за точково измерване
Използване на функциите за снимане
Експонация, зададена
от фотографа
Експонация в центъра
на точково измерване,
когато сте прекомпозирали снимката
Ръчно увеличаване
Можете да променяте комбинацията от скорост на затвора и големина на диафрагмата без да
променяте експонацията в ръчен режим.
Диск за избор на режим
Контролен диск
Бутон AEL (AE в заключено
положение)
1 Задайте диска за избор на режим в положение M.
2 Изберете скорост на затвора и стойност на диафрагмата (стр. 37).
3 Натиснете и задръжте бутона AEL (AE в заключено положение) и завъртете контролния диск,
за да изберете желаната комбинация от скорост на затвора и стойност на диафрагмата.
39
BULB снимане (дълга експонация)
Докато бутонът на затвора е натиснат, затворът е отворен. Можете да записвате следи, оставени
от фойерверки, и други светлини. Когато използвате функцията BULB, прикрепете статив към
фотоапарата.
Диск за избор на режим
Контролен диск
Бутон на затвора
Бутон +/– (експонация)
1 Задайте диска за избор на режим в положение M.
2 Завъртете контролния диск наляво докато се изведе индикация [BULB].
3 Натиснете и задръжте бутона +/– (експонация) и завъртете контролния диск, за да изберете
стойност на диафрагмата.
4 Прикрепете капачето за окуляра (стр. 41).
5 Докато трае записът, натиснете и задръжте бутона на затвора.
• Можете да записвате в режим на BULB експонация до около 4 часа с напълно зареден комплект батерии.
• След запис, намаляването на смущенията ще бъде извършено за същото време, за което е бил отворен
затворът. Когато се изведе съобщение “Processing …”, Вие можете да извършвате запис. За да отмените тази
функция, вижте стр. 85.
• Функцията Super SteadyShot автоматично се изключва.
• Колкото по-голяма е ISO чувствителността, и колкото по-дълго е времето за експониране, толкова повече
са смущенията, които се появяват на екрана.
• За да намалите вибрацията на фотоапарата, препоръчваме Ви да свържете устройството за дистанционно
управление (не е приложено в комплекта) (стр. 144).
40
За да прикрепите капачето на окуляра
Когато освободите затвора без да използвате визьора, като например при BULB експонация или при запис
с таймера за автоматично включване, прикрепете капачето на окуляра, за да предотвратите попадането
на светлина през визьора, която да се отрази на експонацията.
1 Внимателно извадете окуляра като леко го стиснете от двете страни.
Използване на функциите за снимане
2 Прикрепете капачето на окуляра над визьора. Капачето обикновено е прикрепено
към дръжката.
• Когато прикрепяте капачето на окуляра, възможно е сензорите под визьора да се включат в зависимост
от ситуацията, и фокусът може да бъде регулиран или LCD екранът да започне да мига продължително.
Ако зададете [Eye-Start AF] в положение [OFF], ще предотвратите този проблем (стр. 85).
41
Използване на диска с функции
Задайте функционалния диск в желаната функция. Вие можете да задавате фокусната рамка, AF
режим, режим на измерване, компенсация на светкавицата, режим на цветовете и др.
Функционален диск
ISO:
Настройка на ISO/Настройка на зоната (стр. 44)
WB:
Настройка на баланса на белия цвят (стр. 46)
D-R:
D-range оптимизатор (стр. 49)
DEC:
Избор на цветове/Режим DEC (стр. 49)
42
:
Режим на фокусиране (стр. 51)
:
Светкавица (стр. 54)
:
Режим на измерване (стр. 58)
Как да използвате диска с функции
Бутон Fn
Функционален диск
Контролен бутон
Централен бутон/
Бутон за точков AF
Използване на функциите за снимане
1 Задайте функционалния диск в желаната позиция.
2 Натиснете бутона Fn, така че да се изведе екранът с функции.
3 Като използвате v/V/b/B на контролния бутон изберете желаната настройка
или стойност.
• Можете да заместите контролния диск с b/B на контролера.
• За подробности относно начина на настройка вижте съответното обяснение.
4 Натиснете централната част на контролния бутон, за да завършите операцията.
Настройките, които сте избрали, са зададени.
43
Настройка на ISO/Настройка на зоната
ISO WB D-R DEC
Можете да регулирате ISO чувствителността и да преминете към настройка на зоната.
ISO
ISO е единица за измерване на чувствителността на светлината. Колкото по-голямо число е, толкова
по-голяма е чувствителността.
1 Изведете екрана ISO/настройка на зоната като използвате функционалния диск и бутона Fn (стр. 43).
2 Изберете желаната стойност като използвате v/V/b/B на контролния бутон и след това
натиснете централната част на контролния бутон.
• Опциите [Hi200] и [Lo80] се използват за настройка на зоната (стр. 45).
(
: Настройка по подразбиране)
AUTO
Автоматично регулира ISO чувствителността.
100
Изберете голямо число, когато снимате на тъмни места или когато
записвате движещ се с висока скорост обект, или изберете малко
число, за да постигнете висококачествено изображение.
200
400
800
1600
• Когато [ISO] е зададен в положение [AUTO], ISO чувствителността автоматично се регулира в рамките между
ISO 100 и ISO 800, но ако дискът за избор на режим е зададен в положение M, ISO чувствителността се фиксира
на ISO 100.
• Обхватът на вградената светкавица (обхватът с правилна експонация) зависи от стойността на диафрагмата
и ISO чувствителността. Вижте следната таблица, за да определите разстоянието за снимане.
ISO настройка
Диафрагма
44
100
200
400/ AUTO
800
1600
F2.8
1 – 4.3 m
1–6m
1.4 – 8.6 m
2 – 12 m
2.8 – 17 m
F4.0
1–3m
1 – 4.3 m
1–6m
1.4 – 8.6 m
2 – 12 m
F5.6
1 – 2 .1 m
1–3m
1 – 4.3 m
1–6m
1.4 – 8.6 m
Настройка на зоната
Можете да запазите изображението от преекспонация или по-малка експонация, когато записвате
обекти в ярки или мрачни тонове.
Тази функция работи същи с файлове в RAW формат.
1 Изведете екрана ISO/настройка на зоната като използвате функционалния диск и бутона Fn (стр. 43).
• Опциите [AUTO], [100], [200], [400], [800] и [1600] се използват за ISO чувствителността (стр. 44).
Lo80
Тази настройка предотвратява недостатъчното експониране
на изображението. Препоръчително е да използвате настройката
при мрачни (предимно тъмни) сцени, защото изображението
ще избелява.
Hi200
Тази настройка ще предотврати преекспонацията на изображението.
Препоръчително е да използвате настройката при сцени с ярки
тонове (предимно светли), тъй като изображението ще съдържа
по-високо ниво на смущения.
• ISO чувствителността е зададена като еквивалент на ISO 80 в [Lo80] и на ISO 200 в [Hi200].
• Когато използвате настройка на зоната, настройката за контраста в режим на избор на цветовете се изключва.
• Вижте следната таблица, за да определите обхвата на светкавицата.
Настройка на зоната
Диафрагма
L o80
Hi200
F2.8
1 – 3.8 m
1–6m
F4.0
1 – 2.7 m
1 – 4.3 m
F5.6
1 – 1.9 m
1–3m
45
Използване на функциите за снимане
2 Изберете [Lo80] или [Hi200] като използвате v/V/b/B на контролния бутон, след това натиснете
централнатачаст на контролния бутон.
Настройка на баланса на белия цвят
ISO WB D-R DEC
Обикновено фотоапаратът автоматично регулира цветните тонове. Въпреки това и Вие можете
да ги настроите в зависимост от светлинните условия.
1 Изведете екрана с режим на настройка на баланс на бялото с помощта на функционалния диск
и бутона Fn (стр. 43).
2 Изберете желания режим на баланс на белия цвят като използвате v/V на контролния бутон.
3 За да изберете [AWB], натиснете централната част на контролния бутон.
За да изберете нещо, различно от [AWB], прегледайте всяка процедура.
AWB (Автоматичен баланс
на белия цвят)
(Предварително настроен
баланс на белия цвят)
K *(температура на цветовете)
Автоматично регулира баланса на белия цвят.
Регулира баланса на белия цвят към специфичен светлинен
източник (вижте по-долу).
Регулира температурата на цветовете. Филтърът CC (Компенсация
на цветовете) също се настройва (стр. 47).
(Обичаен баланс на белия цвят) Запомня основния баланс на белия цвят (стр. 48).
*
K: съкращение от “Kelvin” (единица за температура на цветовете)
Предварително настроен баланс на белия цвят
Изберете опция, която да е подходяща за определен източник на светлина. Използвайте тази
функция, ако не можете да постигнете желания цвят в режим [AWB].
1 Изведете екрана с режим на настройка на баланс на белия цвят като използвате функционалния
диски бутона Fn (стр. 43).
2 Изберете предварително настроен баланс на белия цвят като използвате v/V на контролния
бутон, след това натиснете B.
3 Изберете желания източник на светлина като използвате b/B на контролния бутон или контролния
диск, след това, ако е необходимо, извършете настройките като използвате v/V на контролния бутон.
• Можете да регулирате баланса на белия цвят между +3 и -3 (при флуоресцентно осветление +4 до -2).
• Ако регулирате към позицията +, температурата на цветовете се увеличава и изображението става
червеникаво. Ако регулирате към позицията -, температурата на цветовете и изображението избледняват.
• 1 стъпка се равнява приблизително на 10 mired*.
* Mired: Единица, която показва качеството на преобразуване на цветовете във филтрите за цветна
температура.
46
4 Натиснете централната част на контролния бутон.
(
: Настройка по подразбиране)
Регулира за снимки на открито, на обекти, осветени от слънцето.
(Shade)
Регулира за снимки на сенчести места при ясно време.
(Cloudy)
Регулира за снимки при облачно време.
(Tungsten)
Регулира за снимки на места, където светлинните условия
се променят бързо, като например на парти или при ярка светлина,
като например фотографско студио.
(Fluorescent)
Регулира за снимки на флуоресцентно осветление.
(Flash)
Регулира за снимки с помощта на светкавицата.
• За подробности относно баланса на белия цвят t стр. 17.
• Ако светлината на околната среда е от натриеви или живачни лампи, Вие не можете да постигнете правилен
баланс на белия цвят заради характеристиките на светлинния източник. Препоръчително е да използвате
светкавица, за да подсилите околната светлина.
Температура на цветовете
Можете да зададете баланс на белия цвят като използвате температурата на цветовете.
Въз основа на използването на зададена температура на цветовете като стандарт, цветовете
могат да бъдат компенсирани от G (зелен) към M (магента), също както при използването на CC
(компенсация на цветовете) филтър за фотографиране.
• Когато задавате температура на цветовете, измерена чрез измервателя на цветовете, препоръчваме
тест-изображение преди да направите истинската снимка.
1 С помощта на функционалния диск и бутона Fn изведете екрана с режим на настройка на баланс
на бялото(стр. 43).
2 Изведете екрана с температура на цветовете като използвате V на контролния бутон, след това
натиснете B.
3 Задайте температура на цветовете като използвате v/V/b/B на контролния бутон.
• Изберете цифра (хиляди или стотици) за температура на цветовете като използвате b/B, след това задайте
стойността на избраната цифра като използвате v/V.
• Температурата на цветовете може да бъде избрана в рамките между 2500K и 9900К.
4 Изберете област за настройка на СС филтъра, с помощта на B, след това, ако е необходимо,
задайте CC филтъра v/V.
47
Използване на функциите за снимане
(Daylight)
• Натискането на v компенсира към М (магента), а натискането на V към G (зелено). Тази компенсация
се настройва в девет стъпки във всяка от посоките.
• Стъпката в скалата е еквивалентна на приблизително 5СС.
5 Натиснете централната част на контролния бутон.
• Ако промените температурата на цветовете след като настроите СС филтъра, реалната стойност на СС
филтъра рефлектира като нова температура на цвета.
Обичаен баланс на белия цвят
При сцена, при която светлината на околната среда е съставена от няколко вида светлинни
източници, препоръчително е използването на обичаен баланс на белия цвят, за да възпроизведете
правилно белия цвят.
1 Изведете екрана с режим на настройка на баланс на белия цвят като използвате функционалния
диски бутона Fn (стр. 43).
2 Изведете екрана с обичаен баланс на белия цвят като използвате v/V на контролния бутон, след
това натиснете B.
3 Изберете [ SET] като използвате -- на контролния бутон, след това натиснете централната част
на контролния бутон.
На LCD екрана се извежда съобщение “Use spot metering area. Press shutter to calibrate.”
4 Придържайте фотоапарата докато бялата област покрие изцяло центъра за точково измерване
и натиснете бутона на затвора докрай. Затворът щраква и се извеждат изчислените стойности
(температура на цветовете и СС).
Фокусирането може да не е потвърдено.
5 Натиснете централната част на контролния бутон.
Екранът се връща в положение на информация за записа и запомнената настройка за обичаен
баланс на белия цвят се запазва.
За да изберете настройката за обичаен баланс на белия цвят
На стъпка 2 по-горе, изберете [ ] като използвате b/B, след това натиснете централната част
на контролния бутон.
• Регистрираната настройка за обичаен баланс на белия цвят е ефективна докато не изберете нова настройка.
(Настройката се запазва дори след като изключите захранването.)
• Ако използвате светкавица при натискането на бутона на затвора, настройката за обичаен баланс
на белия цвят се записва, като светването на светкавицата се взема предвид.
• Съобщението “Custom WB error.” показва, че стойността е по-голяма от очакваната. ( Когато използвате
светкавицата върху близък обект, или когато в рамката попадне обект със светли цветове.) Стойността
се записва и индикаторът
става жълт в дисплея за информация на записа на LCD екрана. Вие можете
да записвате в този момент, но е препоръчително да зададете отново баланса на белия цвят, за да получите поправилна стойност за баланса на белия цвят.
48
D-range оптимизатор
ISO WB D-R DEC
Фотоапаратът изчислява условията на запис и автоматично поправя изображението, за да подобри
качеството му.
1 Изведете екрана D-range Optimizer като използвате функционалния диск и бутона Fn (стр. 43).
(
OFF (Off)
: Настройка по подразбиране)
Не поправя осветеността и контраста.
(Standard)
Регулира осветеността и контраста на целия екран.
(Advanced)
Оптимизира контраста и цветовете на записаното изображение
по участъци.
• В следните случаи няма ефект:
– Измерване в центъра.
– Точково измерване.
– Дискът за избор на режим е зададен в положение М.
– [Quality] е зададен в положение [RAW] или [RAW & JPEG].
• Когато използвате AE в заключено положение, фотоапаратът автоматично поправя заключеното изображение.
• Когато сте в режим на продължително преминаване напред, корекцията, извършена за първото изображение,
се използва за второто и за следващите изображения.
Избор на цвят/DEC режим
ISO WB D-R DEC
Цветовият режим е комбинация от цветни тонове, баланс на белия цвят, контраст, наситеност и
острота, които имат различни настройки за всички условия на запис и цели. Тази функция е полезна,
ако желаете да използвате ефекти за избор на сцена, когато дискът за избор на режим е зададен в
положение P, A, S или М. Контрастът, наситеността и остротата могат да бъдат настройвани спрямо
Вашите изисквания.
1 Изведете екрана Color/DEC като използвате функционалния диск и бутона Fn (стр. 43).
2 Изберете желания цветови режим като използвате b/B на контролния бутон.
49
Използване на функциите за снимане
2 Изберете желания режим като използвате b/B на контролния бутон, след това натиснете централната част
на контролния бутон.
3 Когато регулирате контраста, наситеността или остротата, преминете към екрана, който
използвате за настройки като използвате на V; изберете желаната опция като използвате v/V
и след това регулирайте стойността като използвате b/B.
4 Натиснете централната част на контролния бутон.
( : Настройки по подразбиране)
(Standard)*
Възпроизвежда различни сцени с богати нюанси и живи цветове.
(Vivid)*
Възпроизвежда запомнящи се сцени, като например синьо небе,
залез, пролетна зеленина и есенни листа с дълбоки и живи цветове.
(Portrait)*
Акцентира върху обект и възпроизвежда меките тонове
на човешката кожа.
(Landscape)*
Възпроизвежда сцени с остри и живи цветове.
(Sunset)*
Възпроизвежда червенината на залеза.
(Night view)*
Възпроизвежда светлата област с живи цветове и тъмната област
с ясни контури.
(B&W)
За черно-бели изображения.
(Adobe RGB)
Използва Adobe RGB цветовата схема. В изображението няма да бъде
вмъкнат ICC профил.
* Използва sRGB цветова схема (вижте по-долу).
(Contrast)
Регулира контраста на 5 стъпки, от -2 до +2. Колкото по-висока
е стойността, толкова по-силен е контрастът. Резултатът е добре
модулирано и ясно изображение. Колкото по-ниска е стойността,
толкова по-слаб е контрастът. Резултатът в някои случаи е загуба
на черния или на белия цвят.
• Когато настройвате зоната, само настройката за контраст временно
се задава в положение 0 и не може да бъде променяна.
(Saturation)
Регулира цветовата наситеност на 5 стъпки, от -2 до +2. Колкото
по-висока е стойността, толкова по-голяма е наситеността. Резултатът
е живо и ясно изображение. Колкото по-ниска е стойността, толкова
по-лошо е изображението.
• Ако цветовия режим е зададен в положение
не можете да настройвате наситеността.
(Sharpness)
(B & W), Вие
Регулира остротата на изображението на 5 стъпки, от -2 до +2. Колкото
по-висока е стойността, толкова по-голяма е остротата. Резултатът
е живо и ясно изображение. Колкото по-ниска е стойността, толкова
по-меко е изображението.
• Ако изберете автоматичен баланс на белия цвят (стр. 46), цветните тонове са по-ефективни. Използвайте
автоматичен режим на баланс на белия цвят, особено в режим Залез.
z Относно sRGB и Adobe RGB цветовите схеми
sRGB цветова схема
Това е стандартна цветова схема за цифров фотоапарат, която е подходяща за почти всички нормални
условия. sRGB е подходяща схема за работа с изображения за интернет страници, защото е цветовата
схема, която съдържа характеристиките за средностатистическия монитор.
50
Adobe RGB цветова схема
Adobe RGB цветовата схема притежава по-широка гама от цветове от sRGB. Ако основната Ви цел
е да отпечатате изображението, особено когато голяма част от обекта е в живи зелени или червени
тонове, Adobe RGB е по-ефективната схема от останалите sRGB режими.
• Името на файла на изображението започва с “_DSC” (стр. 112).
z Относно съответствието на цветовете в Adobe RGB
Режим на фокусиране
ISO WB D-R DEC
Можете да зададете AF областта и AF режима.
• Когато записвате в режим на автоматично фокусиране, уверете се, че сте задали ключа за режим на фокусиране
в положение AF.
AF област
Можете да промените начина на фокусиране. Променете начина, когато Ви е трудно да фокусирате.
1 Изведете екрана за режим на фокусиране като използвате функционалния диск и бутона Fn
(стр. 43).
2 Изведете екрана с AF областта като използвате v на контролния бутон.
3 Изберете желания режим като използвате b/B на контролния бутон, след това натиснете
централната част на контролния бутон.
51
Използване на функциите за снимане
За да изведете или отпечатате изображение, използвайте софтуер, който поддържа обработка на цветовете, като
например “Picture Motion Browser” (приложен в комплекта).
За да изведете, редактирате или отпечатате изображение, записано в режим Adobe RGB, използвайте приложение,
като например “Picture Motion Browser”, което поддържа обработка на цветовете и опцията за разстояние
между цветовете DCF2.0. Софтуер, който не поддържа функцията за обработка на цветовете, може да не изведе
или отпечата Adobe RGB изображението с верни цветове. За да отпечатате изображение с правилни цветове,
принтерът трябва да бъде съвместим с опцията за разстояние между цветовете DCF2.0.
(
(Wide AF area)
: Настройка по подразбиране)
Фотоапаратът определя коя от деветте допълнителни фокусни рамки
да бъде използвана за фокусиране в широката фокусна рамка.
Широка фокусна рамка
• Когато натиснете бутона на затвора наполовина, рамката която
се използва за фокусиране се осветява за кратко.
• Можете да превключите към рамката за точково фокусиране, ако
желаната рамка не се използва за фокусиране. Натиснете бутона
за точков AF в централната част на контролния бутон, за да фокусирате
в центъра на екрана и натиснете бутона на затвора докрай, без да
освобождавате бутона за точков AF на контролния бутон, за да
запишете изображение.
(Spot AF area)
Фотоапаратът използва само рамката за точково фокусиране.
Рамка за точково фокусиране
• Когато погледнете през визьора, рамката за точково фокусиране леко
се осветява.
(Focus area selection)
Изберете една от допълнителните девет рамки за фокусиране.
Натиснете съответната част на контролера, за да използвате допълнителната рамка за фокусиране, която се намира в тази посока (Възможни
са осем посоки.) Натиснете бутона за точков AF в центъра, за да използвате рамката за точково фокусиране.
Допълнителни рамки за фокусиране
Рамка за точково фокусиране
• Когато погледнете през визьора, избраната рамка за фокусиране
леко се осветява.
• След като приключите със записа, Вие все още можете да избирате рамка.
Уверете се, че не натискате контролния бутон, освен ако не е необходимо.
52
AF режим
Избира режим на автоматично фокусиране
1 Изведете екрана за режим на фокусиране като използвате функционалния диск и бутона Fn
(стр. 43).
2 Изведете екрана с AF областта като използвате V на контролния бутон.
3 Изберете желания режим като използвате b/B на контролния бутон, след това натиснете
централната част на контролния бутон.
( : Настройка по подразбиране)
(Single-shot AF)
В AF режим фокусът се заключва, когато натиснете бутона на затвора
наполовина. Този режим се използва, когато записвате неподвижни
обекти.
(Direct Manual Focus)
В AF режим Вие можете ръчно да донастроите фокуса след като сте
използвали функцията за автоматично фокусиране. Този режим
се използва, когато при макро запис попадне нежелан обект попадне
на фокус.
(Automatic AF)
Този AF режим автоматично се превключван между единична
снимка AF и продължително AF снимане в зависимост от движението
на обекта. Ако обектът се движи, фотоапаратът продължава
да фокусира докато бутонът на затвора е натиснат и задържан
наполовина. Ако обектът не се движи, фокусът се заключва, когато
бутонът на затвора е натиснат и задържан наполовина. Това е AF
режим за всякакви ситуации, подходящ за портретни снимки,
групови снимки, пейзажи, моментни снимки и др.
53
Използване на функциите за снимане
• Докато натискате контролния бутон или бутона за точков AF, фокусът остава заключен. Ако контролния бутон
или бутонът за точков AF бъдат задържани в натиснато положение, Вие можете да продължите да снимате
със същия фокус.
• Когато използвате мулти-измерване, експонацията се заключва и едновременно с това се заключва и фокусът.
• В режим wide AF area Вие можете да натиснете контролния бутон, за да фокусирате. За да записвате със същия
фокус, натиснете бутона на затвора без да освобождавате контролния бутон. Посоката на контролния бутон,
която натиснете, не влияе на рамката, използвана за фокусиране.
• В режим на spot AF area Вие можете да фокусирате като натиснете или контролния бутон или бутона за точков
AF. Ако натиснете бутон на посока на контролния бутон, рамката за точково фокусиране е винаги включена.
За да записвате със същия фокус, натиснете бутона на затвора без да освобождавате контролния бутон или
бутона за точков AF.
• Възможно е допълнителната рамка за фокусиране да не се освети, когато извършвате продължително снимане,
или когато бутонът на затвора бъде натиснат докрай без пауза.
(Continuous AF)
В този AF режим, фотоапаратът продължава да фокусира, докато
бутонът на затвора е натиснат наполовина надолу и задържан.
Този режим се използва, когато обектът се движи.
• Когато изберете wide AF area, фокусната рамка се превключва, за да
съвпада с позицията на обекта. Рамката, която е на фокус, става червена
и започва да мига.
• Когато обектът е на фокус, жужащият шум няма да се чуе.
За да регулирате фино в режим
(Direct Manual Focus)
1 Изберете
(Direct Manual Focus) в режим AF.
2 Натиснете бутона на затвора наполовина, за да заключите фокуса.
3 Докато натискате бутона на затвора наполовина, завъртете пръстена за фокусиране, за да
настроите фино фокуса.
Бутон на затвора
Пръстен за фокусиране
4 Натиснете бутона на затвора докрай.
• След като освободите пръста си от бутона на затвора, операцията по заключване на фокуса започва отново
отначало, когато натиснете отново бутона на затвора наполовина.
Светкавица
ISO WB D-R DEC
Задава режима на светкавицата и компенсацията на светкавицата.
Режим на светкавица
Ако вградената светкавица бъде вдигната, светкавицата автоматично светва, когато околната среда
е тъмна (настройка по подразбиране). Можете нарочно да промените режима на работа
със светкавицата.
1 Изведете екрана за режим на работа със светкавицата като използвате функционалния диск и бутона
Fn (стр. 43).
2 Изведете екрана с режими на светкавицата като използвате v на контролния бутон.
3 Изберете желания режим като използвате b/B на контролния бутон, след това натиснете
централната частна контролния бутон.
54
• Индикаторът за светкавицата се извежда, само когато светкавицата бъде извадена.
(
(Автоматична
светкавица)
(Плътна светкавица)
(Задна синхронизация)
Светва, ако е тъмно, или ако снимате срещу източник на светлина.
• Не можете да избирате този режим, когато дискът за избор на режим
е зададен в положение A, S или M.
Светва, когато вградената светкавица е вдигната.
Обикновено, светкавицата светва веднага след като затворът бъде
освободен, затова се записват обекти, осветени от други източници.
По този начин, когато използвате ниска скорост на затвора, някои
източници ще се окажат неестествени, като например светлина,
оставяща следа. В режим на задна синхронизация, първо се записват
обектите, осветени от други източници, а след това светкавицата
светва. Можете да запишете движеща се светлина или следата
от движещ се предмет по по-реалистичен начин, когато записвате
движещ се обект с ниска скорост на затвора като използвате
светкавицата.
Използването на вградената светкавица или външна светкавица
(не е приложена в комплекта), поставена върху фотоапарата, може
да накара някои изображения да изглеждат сплескани. В тези случаи
светването на светкавица отстрани на фотоапарата на правилната
позиция може да създаде повече контраст, резултатът от което
ще е по-триизмерно изображение.
В повечето случаи този тип снимане изисква свързването на фотоапарата и светкавицата с кабел. Този фотоапарат може да направи
това да използвате кабел, защото, за да прехвърли сигнала, използва
светлината от светкавицата вместо кабел. Този процес се нарича
безжично снимане със светкавицата. Експонацията автоматично
се регулира в оптималното си ниво.
• Безжичното снимане със светкавица изисква светкавица от типа
HVL-F56AM или HVL-F36AM (не е приложена в комплекта).
За да извършите безжично снимане със светкавицата
1 Прикрепете външна светкавица към фотоапарата (стр. 145) и включете фотоапарата и
светкавицата.
2 Изберете
(безжична).
3 Свалете външната светкавица от фотоапарата и изтеглете вградената светкавица.
На LCD екрана и във визьора се извежда индикация “WL”.
4 Определете позицията на фотоапарата и външната светкавица.
5 Уверете се, че вградената светкавица и външната светкавица са напълно заредени.
• Вградената светкавица е напълно заредена, когато във визьора се появи индикация
.
• Външната светкавица е напълно заредена, когато индикацията се появи от задната страна
на светкавицата и червената лампичка започне да мига от предната страна на светкавицата.
55
Използване на функциите за снимане
(Безжична)
: Настройка по подразбиране)
6 Натиснете бутона AEL (AE в заключено положение) на фотоапарата, за да тествате светкавицата.
• Ако светкавицата не светне, променете позицията на фотоапарата, светкавицата или обекта.
7 Проверете отново двете светкавици, за да се уверите, че са напълно заредени. Натиснете бутона
на затвора, за да направите снимката.
• Изключете режима на безжична светкавица след като приключите със снимките. (Можете да изключите
фотоапарата или светкавицата поотделно, или да прикрепите външната светкавица към фотоапарата и да
изберете различен режим на работа със светкавицата, както е показано на стр. 54.) Ако вградената светкавица
се използва докато режимът на безжична светкавица е все още включен, ще се получат неточни експонации.
• Можете да изберете настройка за безжична светкавица на фотоапарата и на самата светкавица поотделно. За
да настроите фотоапарата, вижте стр. 54. За да настроите външната светкавица, вижте приложеното към нея
ръководство за експлоатация.
Ако операцията и функцията на бутона AEL (AE в заключено положение) бъдат променени
Когато използвате безжична светкавица, препоръчваме Ви да настроите [AEL button] (стр. 93) в положение
[AE hold] или [
AE hold] в менюто
Custom.
AE toggle]),
Ако изберете настройка, която се връща след като бутонът бъде отпуснат ([AE toggle]/[
фотоапаратът е в режим на запис с бавна синхронизация, докато индикацията “AEL” се появява във визьора
и на LCD екрана. При всяко светване на светкавицата режимът на запис с бавна синхронизация се включва и
изключва.
Относно позицията на фотоапарата и светкавицата
Този фотоапарат използва светлината от вградената светкавица, за да изпрати сигнал до външната светкавица.
Обърнете внимание на следните точки, за да подсигурите правилното предаване на сигнала.
• Записът с безжична светкавица трябва да бъде извършен в тъмна среда, като например в затворено помещение
и др.
• Поставете външната светкавица в сивата област, както е показно по-долу.
B
A
A: Разстояние между фотоапарата и обекта
B: Разстояние между външната светкавица и обекта
Не поставяйте външната светкавица директно зад обекта.
56
Спецификации на външни светкавици при ISO 100
Разстояние
от фотоапарата
до обекта A
Скорост на затвора Всички
скорости
Диафрагма
на затвора
Разстояние от светкавицата
до обекта B HVL-F56AM
Синхронизирана
скорост
1/250
1/1000
Разстояние от светкавицата
до обекта B HVL-F36AM
Синхронизирана
скорост
1/250
1/1000
1.4 – 5 m
1–5m
1–5m
1 – 2.5 m
1–5m
1–4m
1–2m
F4.0
1–5m
1–5m
1 – 3.5 m
1 – 1.7 m
1–5m
1–3m
1 – 1.5 m
F5.6
1–5m
1–5m
1 – 2.5 m
1 – 1.2 m
1–5m
1–2m
–
• Синхронизираната скорост на светкавицата на фотоапарата е 1/125 секунда с включена функция Super
SteadyShot и 1/160 секунда с изключена функция Super SteadyShot.
• Удвоете максималното разстояние, когато използвате чувствителност на фотоапарата ISO 400. Максималното
разстояние е 5 m.
z Относно каналите на безжичната светкавица
Веднага след като изберете безжичната светкавица, информацията за каналите на външната светкавица
се прехвърля към фотоапарата. Променете каналите на външната светкавица, когато друг фотограф използва
безжична светкавица наблизо, и когато неговата/нейната вградена светкавица включва Вашата външна светкавица.
За да промените канала на външната светкавица, вижте приложеното към нея ръководство за експлоатация.
Компенсация на светкавицата
Когато снимате с помощта на светкавицата, Вие можете сами да регулирате количеството светлина
без да се налага промяна на компенсацията на експонацията. Можете да промените експонацията на
обект, който се намира в обхвата на светкавицата и да оставите непроменена експонацията на фона,
който се намира извън обхвата на светкавицата.
1 Изведете екрана за режим на работа със светкавицата като използвате функционалния диск и бутона
Fn (стр. 43).
2 Изберете компенсация на светкавицата като използвате V.
3 Изберете желаната стойност като използвате b/B на контролния бутон, след това натиснете
централната част на контролния бутон.
57
Използване на функциите за снимане
F2.8
(
•
•
•
•
: Настройка по подразбиране)
Към +2.0 Ev
Към + : Увеличава нивото на светкавицата
0 EV
Количеството светлина от светкавицата, което фотоапаратът задава
автоматично.
към –2.0 EV
Към –: Намалява нивото на светкавицата.
Можете да зададете степен на компенсация на стъпки от 1/3.
Когато вградената светкавица бъде извадена, зададената компенсация се извежда под Ev скалата на LCD екрана.
Когато натиснете бутона на затвора наполовина, в затвора на визьора се извежда индикация .
Когато извършвате компенсация на светкавицата с вградената светкавица, възможно е положителният ефект
да не бъде видим заради ограниченото количество светлина, ако обектът се намира на или около максималното
разстояния на обхвата на светкавицата. Ако обектът е много близо, възможно е отрицателният ефект да
не бъде видим.
z Компенсация на експонацията на светкавицата
Компенсацията на експонацията променя скоростта на затвора, диафрагмата и ISO чувствителността (когато
изберете [AUTO]), за да извършите компенсацията. Ако използвате светкавицата, количеството светлина също
се променя.
От друга страна, компенсацията на светкавицата променя само количеството светлина и по този начин
контролира относителния ефект на светлината от светкавицата върху цялото изображение. Например,
ако желаете да намалите количеството светлина от светкавицата, Вие можете да зададете компенсация
на светкавицата с отрицателен знак и в същото време да зададете компенсация на експонацията с положителен
знак, за да настроите осветеността на цялото изображение.
• С компенсация на експонацията можете и да не променяте количеството светлина от светкавицата (стр. 95).
Режим на измерване
ISO WB D-R DEC
Можете да изберете режим на измерване (начин, при който фотоапаратът измерва осветеността на
обекта) като използвате следните методи.
1 Изведете екранът за режим на измерване като използвате функционалния диск и бутона Fn
(стр.43).
2 Изберете желан режим като използвате b/B на контролния бутон, след това натиснете
централната част на контролния бутон.
( : Настройка по подразбиране)
58
(MultiSegment)
Този режим разделя целия екран на 40 части, за измери светлината
(измерване тип “медна пита” с 40 части).
(Center weighted)
Докато акцентира на центъра на екрана, този режим измерва
средната осветеност на целия екран. Ако снимате директно срещу
слънцето, или ако обектът не е в центъра на изображението, Вие
трябва да използвате компенсация за експонацията (стр. 65).
(Spot)
Този режим измерва светлината само в центъра на точково
измерване в средата на рамката. Той е подходящ за снимане
на обекти със силен контраст или за измерване на светлината
в определена област на екрана. Ако областта, която ще се измерва,
не е в центъра на екрана, използвайте AE в заключено положение,
за да запишете изображение (стр. 67).
z Multi-segment metering (измерване тип “пчелна пита” с 40 части)
Този фотоапарат разделя екрана на 40 части, за да измери светлината; частите
с формата на клетки от пчелна пита са 39 и една част покрива обкръжаваща го среда.
Тези елементи работят в синхронизация с автоматичния фокус като позволяват
на фотоапарата да измери точно позицията и осветеността на обекта без значение къде
се намира той на екрана. Това помага за лесното определяне на експонацията. Този
метод за измерване позволява на фотоапарата да измери светлината по начин, който
е много близък до този на човешкото око. Този метод е подходящо за общи снимки,
включително за снимане срещу слънцето.
• В режим на multi-segment измерване (измерване тип “пчелна пита” с 40 части), ако фокусът е заключен чрез
натискането и задържането на бутона на затвора наполовина, експонацията (скорост на затвора
и диафрагмата) се заключва едновременно с това (само когато автоматичното фокусиране се използва и AF
режима е зададен в положение
(Single Shot AF) или
(Automatic AF)).
59
Използване на функциите за снимане
Област за точково измерване
Разположение на обекта
Използване на бутона / (Drive)
Как да използвате бутона
(Drive)
Можете да използвате продължителен запис, таймер за самостоятелно включване, bracket, баланс
на белия цвят като използвате бутона / (Drive).
Бутон
(Drive)
Контролен бутон
Централен бутон
1 Натиснете бутона
/
(Drive).
2 Изберете желания режим като използвате b/B на контролния
бутон.
• Можете да замените контролния диск с b/B на контролния бутон.
3 Изберете желан режим като използвате v/V на контролния
бутон.
• Тази настройка не е необходима при продължително изреждане на кадри.
4 Натиснете централната част на контролния бутон, за да приключите операцията.
• Ако натиснете бутона
60
/
или натиснете бутона на затвора наполовина, настройката е приключила.
За подробности относно операцията 1 стр. 60
(
: Настройка по подразбиране)
Преминаване на единичен кадър напред.
• Използва се също за отменяне на режим.
Задължително изреждане (вижте по-долу)
Таймер за автоматично включване (стр. 62)
Продължителен Bracket (стр. 62)
Единичен Bracket (стр. 63)
Продължително снимане
Когато натиснете и задържите бутона на затвора, фотоапаратът записва изображения
продължително с максимална скорост на 3 изображения в секунда.
• Броят на кадрите, които могат да бъдат заснети продължително, се извежда на визьора и, когато записвате
продължително, този брой намалява.
След като изображенията бъдат записани на носителя за запис, броят се връща в първоначално положение,
в зависимост от буфера на паметта на фотоапарата.
• Когато вградената светкавица светне, изображенията се записват след като светкавицата се зареди.
• Когато [AF Mode] е зададен в положение
(Continuous) или
(Automatic AF), фокусът се задава отделно
за всяко изображение. Когато зададете
(Single-shot AF), фокусът се фиксира на първото изображение.
• Последното изображение се извежда в режим на моментно възпроизвеждане.
• Броят на изображенията в продължителен запис има лимит.
Максимален брой снимки при продължителен запис.
Добро/Стандартно
Без лимит *
(докато носителят за запис
се напълни)
RAW & JPEG
3 изображения
RAW
6 изображения
* Когато [Image Size] е зададен в положение [M:5.6M] или [S:2.5M], скоростта на записа е малко по-бавна, когато
записвате четвъртото или следващо изображения.
• Тези изображения зависят от скоростта на запис на носителя, състоянието на обекта и др. Затова използвайте
таблицата само като насока.
61
Използване на функциите за снимане
Баланс на белия цвят Bracket (стр. 64)
За подробности относно операцията 1 стр. 60
Използване на таймер за самостоятелно включване
След като натиснете бутона на затвора, затворът ще се освободи след 10 или 2 секунди. 10-секундният
таймер е подходящ за случаите, когато фотоапаратът трябва да се появи на снимката, а 2-секундният
таймер е подходящ за намаляване на вибрациите на фотоапарата и защото огледалото се изважда преди
това.
Уверете се, че фокусът за обекта е потвърден, след това натиснете бутона на затвора.
( : Настройка по подразбиране)
(10 s таймер)
След като натиснете бутона на затвора, затворът ще се освободи
след около 10 секунди.
(2 s таймер)
След като натиснете бутона на затвора, затворът ще се освободи
след около 2 секунди.
• Когато използвате 10-секундният таймер, лампичката за таймера от предната страна мига и светва точно преди
затворът да се освободи. Индикаторът за таймера за автоматично включване, който се намира на LCD екрана,
се осветява. Чува се звук за обратно броене.
• За да отмените включения 10-секунден таймер, натиснете бутона / (Drive). Таймерът за автоматично
включване се отменя, когато изключите захранването. Можете да отмените функцията и когато записът
приключи. Не можете да отмените 2-секундния таймер по средата.
• Когато съществува ярко осветление, рефлектор или нещо подобно зад фотоапарата, и Вие натиснете бутона на
затвора без да погледнете във визьора, използвайте капачето на окуляра, прикрепено на раменната дръжка, за
да предотвратите попадането на нежелана светлина през визьора, която да се отрази на експонацията (стр. 41).
Запис на три изображения с различна експонация - Exposure Bracket
За някои снимки е нужна точна настройка на експонацията. В тези случаи фотографът
продължително записва няколко изображения с различна експонация, освен изображението с
правилната експонация. Фотоапаратът автоматично записва изображенията с различна експонация.
Правилна
Към страната – Към страната +
Продължителен Bracket
(
62
: Настройка по подразбиране)
(Bracket:0.3Ev cont.)
Записва изображения продължително с различна стойност
на експонацията на стъпки от + или – 0.3. Натиснете и задръжте
бутона на затвора докато записът спре.
(Bracket:0.7Ev cont.)
Записва изображения продължително с различна стойност
на експонацията на стъпки от + или – 0.7. Натиснете и задръжте
бутона на затвора докато записът спре.
За подробности относно операцията 1 стр. 60
Единичен Bracket
(
: Настройка по подразбиране)
(Bracket:0.3Ev single)
Записва изображения кадър по кадър с различна експонация
на стъпки от + или – 0.3. Натиснете бутона на затвора кадър
по кадър.
(Bracket:0.7Ev single)
Записва изображения кадър по кадър с различна експонация
на стъпки от + или – 0.7. Натиснете бутона на затвора кадър
по кадър.
Ev скала при Bracket снимане
Когато сте избрали Bracket запис, Ev скалата се променя.
Допълнителен Bracket
Стъпка 0.3
Компенсация
на експонацията 0
Допълнителен Bracket
Стъпка 0.3
Компенсация
на експонацията 1.0
Bracket със светкавица
Стъпка 0.7
Компенсация
на експонацията 1.0
Показва се на горния ред.
Показва се на горния ред.
Показва се на долния ред.
LCD екран
Визьор
• При допълнителен Bracket запис Ev скалата се появява във визьора, но не се появява при Bracket запис
със светкавицата.
• Когато Bracket записът започне, индексите, които показват вече записани изображения, започват да изчезват
един по един.
63
Използване на функциите за снимане
• Когато използвате светкавицата, натиснете бутона на затвора кадър по кадър независимо от настройките.
• Изображението се записва в реда 0 (правилно), – (по-малка) и + (по-голяма). Редът може да бъде променен
запис (стр. 87).
в [Bracket order] в менюто
• Основната експонация е зададена за първия кадър. Основната експонация се променя, ако използвате
компенсация за експонацията.
• Обикновено точката за фокусиране се променя за всяка снимка. Точката за фокусиране е фиксирана само в
режим на продължително Bracket снимане, когато AF режимът е зададен в положение [Single-shot AF] и когато
обектът е неподвижен.
• Когато не използвате светкавица, се извършва допълнителен Bracket запис и скоростта на затвора и
диафрагмата са променени, за да се извърши Bracket записа. Когато използвате светкавицата, се извършва
Bracket запис със светкавица и количеството светлина от светкавицата се променя.
• При допълнително Bracket снимане, скоростта на затвора и диафрагмата преминават в режим на автоматично
програмиране, скоростта на затвора се променя в режим на приоритет на диафрагмата, а диафрагмата
преминава в режим на приоритет на скоростта на затвора. Обикновено скоростта на затвора преминава
в режим на ръчна настройка. Можете да промените диафрагмата като натиснете и задържите бутона AEL
(AE в заключено положение), докато записвате изображение.
Допълнителна светлина: Това е всяка светлина, различна от тази на светкавицата, която осветява сцената за
продължителен период от време, като например естествената светлина, светлина от електрическа крушка или
светлина от флуоресцентна лампа.
За подробности относно операцията 1 стр. 60
• Когато изберете единичен Bracket, ако бутонът на затвора бъде натиснат наполовина и отпуснат
за допълнителна светлина, във визьора се появява индикация “br 1”, а за светлина от светкавицата – “Fbr 1”.
Когато записът започне, индикацията показва номера на следващото изображение, например “br 2”, “br3”.
Bracket запис с баланс на белия цвят
Въз основа на избрания баланс на белия цвят и температурата на цветовете/CC филтър се записват
три изображения докато температурата на цветовете автоматично се променя. Една снимка записва
три кадъра от едно изображение в следния ред: “снима с нормален баланс на белия цвят”, “Към
страната – (снимка с по-бледи цветове)” и “Към страна + (снимка с по-червеникав оттенък)”.
( : Настройка по подразбиране)
(Bracket: WB (L))
Променя баланса на белия цвят с десет mired*, когато записвате
изображения.
(Bracket: WB (H))
Променя баланса на белия цвят с двадесет mired*, когато записвате
изображения.
* Mired: Единица за индикация на качеството при преобразуването на цветовете във филтъра с температура
на цветовете.
• Само последното записано изображение се извежда в режим на моментно възпроизвеждане (стр. 84).
64
Настройка на експонацията
Можете ръчно да увеличите стойността на експонацията, определена от фотоапарата. Използвайте
този режим, когато не сте постигнали правилна експонация, например, когато обектът и фонът имат
силен контраст (тъмен и светъл).
Контролен диск
Бутон +/– (експонация)
Към +: Осветява изображението.
0: Експонацията е зададена автоматично от фотоапарата.
Към –: Затъмнява изображението.
Към Към +
Нивото на компенсация се извежда в Ev скалата на LCD екрана и във визьора.
• За подробности относно експонацията t стр. 16
• Експонацията се компенсира на стъпки от 1/3 в рамките на ± 2.0EV.
• Можете да проверите резултата от компенсацията на експонацията, като използвате хистограмата (стр. 74).
65
Използване на функциите за снимане
Натиснете бутона +/– (експонация) и завъртете контролния диск, за да регулирате експонацията.
z Техники на снимане
Докато записвате изображения, фотоапаратът автоматично определя експонацията. Когато записвате бяло
изображение като цяло, например обект, осветен отзад, или снежна сцена, фотоапаратът преценява, че обектът
е светъл и може да зададе по-тъмна експонация за изображението. В тези случаи настройката на експонацията
в посока + е по-ефективна.
Регулирайте в посока +
Когато записвате по-тъмно изображение, фотоапаратът преценява, че обектът е тъмен и може да зададе
по-светла експонация за изображението. В тези случаи настройката на експонацията в посока е по-ефективна.
Регулирайте в посока –
Вие можете да опитате да регулирате експонацията според Вашия вкус.
66
Заключване на експонацията (AE в заключено
положение)
Можете да фиксирате експонацията преди да решите каква ще бъде снимката. Това е ефективно,
когато обектът за фокусиране и обектът за измерване са различни, или когато желаете да записвате
продължително докато поддържате една и съща стойност на експонацията.
Бутон на затвора
Бутон AEL (AE в заключено
положение)
• Регулирайте фокуса (не е нужно да заключвате фокуса).
2 Натиснете бутона AEL (AE в заключено положение).
• “AEL”* светва във визьора и LCD екрана, за да Ви покаже, че експонацията е заключена.
* AEL: съкращение от автоматично заключване на експонацията.
3 Докато натискате бутона AEL (AE в заключено положение), композирайте отново изображението,
ако е необходимо, и натиснете бутона на затвора, за да запишете изображението.
• Ако бутонът AEL (AE в заключено положение) бъде задържан след приключване на записа, Вие можете
да продължите да записвате със същата експонация. Настройката се отменя, когато освободите бутона.
• Когато светкавицата светне в режим, различен от режима за приоритет на скорост на затвора или от ръчен
режим, контролът на бавна синхронизация се включва и се извършва AE заключване (стр. 69).
• Можете да зададете запазване на стойността на експонацията за фотоапарата след като освободите бутона AEL
(AE в заключено положение) (стр. 93).
• Независимо от вида на избрания режим на измерване, Вие можете да зададете временно фиксиране на
експонацията чрез точковото измерване (Spot AEL) като натиснете бутона AEL (AE в заключено положение)
(стр. 93).
Относно Ev скалата, когато натиснете бутона AEL (AE в заключено положение)
Когато заключите експонацията като натиснете бутона AEL (AE в заключено положение), стойността
на заключената експонация е зададена в стандартно положение (0). След като прекомпресирате, Ev
скалата извежда измереното ниво на светлината в центъра за точково измерване. Това Ви показва
разликата в осветеността на частите на екрана.
• Ако нивото на светлината в центъра за точково измерване надвишава с 2.0 Ev повече или по-малко
от стандартната стойност, в края на Ev скалата се извежда индикация gG. Индикацията gG започва да мига,
ако разликата се увеличи още.
67
Използване на функциите за снимане
1 Прицелете се в обекта, за който желаете да измерите експонацията.
Пример: Когато композицията е определена в сцената по-долу и бутонът AEL (АЕ в заключено
положение) е натиснат.
2 Светла област
Център за точково измерване
1 По-тъмна област
Когато натиснете бутона AEL (AE в заключено положение), изведените индикатори са както следва.
Бутонът AEL (AE в заключено
положение) е натиснат
Multi-segment/Измерване в центъра
Заключена експонация
Композирайте отново върху
1 докато държите натиснат
бутона AEL (AE в заключено
положение)
Завъртете фотоапарата към
1 и нивото на светлина за 1
се извежда. Заключената
експонация (0) остава същата.
Нивото на светлината в центъра
за точково измерване е 0.3Ev
по-малко от заключената
Завъртете фотоапарата към 2
експонация (различава се
Нивото на светлината на 1
и нивото на светлина за 2
в зависимост от прекомпое с 1.3Ev по-малко от заклюсе извежда. Стрелката показва,
зицията на снимката).
чената експонация (различава че 2 избелява.
се в зависимост от прекомпозицията на снимката).
Точково измерване
Заключената експонация
е равна на нивото на светлината в центъра за точково
измерване.
Завъртете фотоапарата към 1
и нивото на светлина за 1
се извежда. Заключената
експонация (0) остава същата.
Нивото на светлината на 1
е с 1.0Ev по-малко от заключената експонация (различава
се, в зависимост от прекомпозицията на снимката).
68
Композирайте върху 2 докато
държите натиснат бутона AEL
(AE в заключено положение)
Бавна синхронизация (Запис на тъмен фон
с помощта на светкавицата
Когато записвате портретно изображение навън през нощта с тъмен фон, нормалното използване
на светкавицата ще запише ясно изображение на обект, но фонът е извън обхвата на светкавицата
и ще остане твърде тъмен. В тези случаи записът с бавна синхронизация (запис със светкавица и бавна
скорост на затвора) Ви позволява да запишете по-ясно изображение както на обекта, така и на фона.
Светкавица
Използване на функциите за снимане
Бутон AEL
(АЕ в заключено
положение)
1 Вдигнете вградената светкавица.
2 Снимайте с натиснат бутон AEL (AE в заключено положение).
Индикацията “AEL” във визьора и на LCD екрана светва, за да покаже, че индикацията
е заключена.
• Препоръчително е да използвате статив заради ниската скорост на затвора.
• Когато не използвате светкавица, Вие можете да фиксирате експонацията като натиснете бутона AEL
(AE в заключено положение) (стр. 67).
• В режим на приоритетно използване на скоростта на затвора или в ръчен режим записът с бавна
синхронизация не работи, когато използвате бутона AEL (AE в заключено положение).
• Можете да настроите фотоапаратът да продължи режима на бавна синхронизация, след като освободите
бутона AEL (AE в заключено положение) (стр. 93).
69
Преглед в дълбочина
Визьорът показва записаното изображение с най-широката възможна диафрагма. Промяната на
диафрагмата влияе на остротата на обекта като създава несъответствие между остротата, която
виждате във визьора и истинското изображение. Функцията за преглед Ви позволява да виждате
изображенията със стойността на диафрагмата, която се използва за истинската снимка. Това Ви
позволява да проверите приблизителната острота на обекта преди да записвате.
Бутон за преглед
в дълбочина
Натиснете бутона за преглед в дълбочина, след като обектът бъде фокусиран.
Докато задържате бутона натиснат, диафрагмата се стеснява, за да съвпадне със стойността, изведена
във визьора.
• Относно диафрагмата и замъглените изображения t режим на приоритетно използване на диафрагмата (стр. 34)
• Изображението във визьора ще бъде по-тъмно, защото диафрагмата е стеснена (стойността на диафрагмата
е по-голяма).
• Стойността на диафрагмата може да бъде променена по време на преглед.
• Когато фокусът не е фиксиран и бутонът за преглед е натиснат, Вие не можете да запишете изображение.
За да запишете изображение, натиснете бутона за преглед в дълбочина докато z свети във визьора.
• Когато сте поставили обектив с функция за задържане на фокуса Вие можете да настроите фотоапаратът
да извършва функция за преглед като използвате бутона за задържане на фокуса (стр. 93).
70
Ръчно фокусиране
Когато правилното фокусиране е трудно в режим на автоматичен фокус, Вие можете да го настроите
ръчно.
Пръстен за фокусиране
Ключ за режим
на фокусиране
* MF: съкращение от ръчен фокус.
2 Завъртете пръстена за фокусиране на обектива, за да постигнете остър фокус.
• В случай, че обектът може да бъде фокусиран в режим на автоматичен фокус, индикаторът z светва във
визьора, когато фокусът бъде потвърден. Когато използвате широка фокусна рамка, се използва централната
рамка, а когато използвате допълнителна фокусна рамка, се използва рамката, която сте избрали с визьора.
• За да постигнете стабилна експонация в режим на ръчно фокусиране, фотоапаратът използва информация
за разстояние, за да определи експонацията. За да подобри прецизността при информацията за разстояние,
фотоапаратът нулира фокусното разстояние в положение
(безкрайност), когато зададете ключа POWER
в положение ON .
71
Използване на функциите за снимане
1 Задайте ключа за режим на фокусиране в положение MF*.
Използване на функции за преглед
Включване на екрана за възпроизвеждане
По време на възпроизвеждане всеки път, когато натиснете бутона
се променя от индексен екран в екран с единично изображение.
Бутон
Бутон
(Дисплей), екранът
(Намаляване)
(Дисплей)
Контролен
бутон
Бутон
(Възпроизвеждане)
Екран с единично
изображение
(с данни на изображението)
Екран с единично
изображение (без
данни на изображението)
Индекс екран
В режим на индекс екран (Браузър на файловете)
Папката, която съдържа
изведените изображения
Първите три цифри
от името на папката
(номер на папката)
Папката, която съдържа изведените изображения
Първите три цифри от името на папката (номер на папката)
Във всяка папка, на LCD екрана се появяват шест кадъра с изображения (индекс на файловете). Можете да местите кадрите като
използвате v/V/b/B на контролния бутон. Тази функция е удобна
за преглед на изображения, за да откриете това, което търсите.
• Можете да изведете всички изображения по папки. Изображенията могат
да бъдат възпроизведени по четири, девет или шестнадесет едновременно
(стр. 90).
За да изберете папката
1 Натиснете
(Намаляване), за да осветите името на папката.
2 Изберете желаната папка като използвате b/B на контролния бутон.
(Намаляване), за да преминете
3 Като използвате v/V/b/B на контролния бутон натиснете
към областта с изображения и да изберете желаното изображение.
72
За да изтриете всички изображения в папката
Можете да изтривате всички изображения в папката, когато индексният екран с файловете бъде
изведен.
1 Изберете папката, която желаете да изтриете като използвате b/B на контролния бутон.
2 Натиснете бутона
(Изтриване).
Извежда се съобщението “Delete folder and its contents?” (“Изтрийте папката и съдържанието й?”).
3 Изберете “Yes” като използвате b, след това натиснете централната част на контролния бутон.
Избраната папка се изтрива.
• Можете да продължите с изтриването на папки.
• Можете да настроите екрана за потвърждение в положение [Yes] като предварително го изберете в менюто
Настройки (стр. 103).
• Когато желаете да изтриете избраните изображения, вижте стр. 88.
Използване на функциите за преглед
• Изтриването на множество изображения може да отнеме доста време. Препоръчително е да изтривате
изображенията с компютър или да форматирате носителя за запис с помощта на фотоапарата.
• След като веднъж сте изтрили изображение, Вие не можете да възстановите изображението.
• Защитените изображения не могат да бъдат изтрити.
• Ако изтриете папката за запис, която е избрана с помощта на [Select folder], изберете папка отново като
използвате [Select folder] в менюто
Настройки (стр. 101).
73
Извеждане на хистограма
Хистограмата и данните за записа на изведеното изображение могат да бъдат изведени.
Бутон
(Увеличаване)
Контролен
бутон
Натиснете v на контролния бутон, за да изведете хистограмата в режим на възпроизвеждане
на единично изображение. Натиснете отново v на контролния бутон, за да се върнете в режим
на възпроизвеждане на единично изображение.
• Можете да избирате изображения като използвате b/B.
• Можете да увеличавате изображения като използвате бутона
(Увеличаване).
Когато изображението съдържа много светли или много тъмни места, тези
места се осветяват в дисплея с хистограмата (предупреждение за ограничение на осветеността).
74
z Относно хистограмата
Брой пиксели
Тъмно
Светло
Хистограмата е разпределението на осветеността, която показва колко
пиксела от определен тип осветеност съществуват в изображението.
Хистограмата за този фотоапарат показва осветеността в хоризонталната ос (наляво е тъмната част, надясно е светлата част), а броят
на пикселите се показва във вертикалната ос. Компенсацията
на експонацията ще промени хистограмата.
По-долу има пример.
За подробности относно пикселите t стр. 17.
Записът с компенсация
на експонацията към положи-телната страна осветява
цялото изображение, като
цялата хистограма се
измества към светлата
част (вдясно).
Ако използвате компенсация
на експонацията към
отрицателната страна,
хистограмата се измества
на другата страна.
И двата края на хистограмата съдържат само данни за 100 % черно или бяло*. Ето защо, когато по-късно
прехвърлите данните на компютър, за да компенсирате, няма да Ви бъде възможно да възстановите областта,
която е потъмнена/избеляла. Проверката на хистограмата Ви позволява предварително да разберете състоянието на изображението.
* За да бъдем по-точни, цветовете на изображението са в схемата RGB. Затова белият цвят е равен на R255,
G255, B255, а черният цвят на R0, G0, B0.
75
Използване на функциите за преглед
Използвайте
компенсация
на експонацията
към положителната страна.
Въртене на изображение
Можете да въртите възпроизведеното изображение.
Контролен бутон
1 Изведете изображението, което желаете да завъртите в режим на възпроизвеждане на единично
изображение.
2 Всеки път, когато натиснете V на контролния бутон, изображението се завърта, както е показано
на илюстрацията по-горе.
• След като веднъж завъртите изображението, информацията за завъртането се запазва дори след като сте
възпроизвели друго изображение или ако изключите захранването. Следващия път изображението
ще се възпроизведе в завъртяна позиция.
• Когато копирате завъртяни изображения на компютър, “Picture Motion Browser” (приложен в комплекта) може
да изведе завъртяното изображение правилно. Въпреки това, възможно е изображенията да не се завъртят
в зависимост от софтуера.
• Можете да завъртите изображение, когато използвате носител за запис с капаче за защита от записа. Въпреки
това, изображението няма да бъде завъртяно при следващото възпроизвеждане.
76
Увеличаване на изображение
Изображението може да бъде увеличено, за по-внимателно преглеждане.
Бутон
Бутон
(Намаляване)
Бутон
(Увеличаване)
(Дисплей)
Контролен бутон
Бутон
(Възпроизвеждане)
1 Натиснете бутона (Увеличение) в режим на възпроизвеждане на единично (или индекс)
изображение.
Централната част на изображението се увеличава.
(Увеличение) или да отдалечите с бутона
(Намаляване).
• Можете да изберете изображението като използвате контролния диск.
• Всеки път, когато натиснете централната част на контролния бутон, екранът се променя от увеличен на цял
екран.
Участък, който ще се увеличи,
ако натиснете централната
част на бутона.
Местоположение на увеличения участък
3 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да отмените увеличеното възпроизвеждане
и екранът да се върне в режим на възпроизвеждане на единично (или индекс) изображение.
Обхватът на скалата е както следва. (Скалата не се извежда)
Размер на изображението
Обхват на изображението
L:10M
Прибл. ´1.1 – ´12
M:5.6M
Прибл. ´1.1 – ´9
S:2.5M
• Натискането на бутона
Прибл. ´1.1 – ´6
(Дисплей) премахва индикаторите на екрана в режим на увеличено възпроизвеждане.
77
Използване на функциите за преглед
• Можете да увеличите изображението с бутона
2 Изберете участъка, който желаете да увеличите, с помощта на v/V/b/B на контролния бутон.
Преглед на изображения на телевизионния екран
Можете да прегледате изображения
на телевизионния екран като свържете фотоапарата към телевизор.
3 Включете фотоапарата и натиснете
(Възпроизвеждане).
Изключете фотоапарата и телевизора преди
да ги свържете.
1 Свържете фотоапарата и телевизора.
1 Към видео входния жак
Бутон
Видео кабел
Контролен бутон
2 Към VIDEO жака
2 Включете захранването на телевизора
и задайте ключа на телевизора TV/
Video в позиция “video”.
• За подробности се обърнете към ръководството
за експлоатация, приложено към телевизора.
Изображенията, записани с Вашия фотоапарат, се извеждат на телевизионния екран
Натиснете b/B на контролния бутон,
за да изберете желаното изображение.
• Когато използвате Вашия фотоапарат
в чужбина, може да се наложи да превключите
изходния видео сигнал, така че да съвпада
с този на Вашата телевизионна система (стр. 98).
• Когато извеждате изображения, записани в режим
Adobe RGB на фотоапарата или на sRGB устройства,
като например телевизори/LCD екрани, които
не са съвместими с Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21),
изображенията се извеждат от това с най-ниско
ниво на интензитета.
• LCD екранът от задната страна на фотоапарата
не се включва.
• Качеството на изображението, изведено на
телевизионния екран, е малко по-лошо, отколкото
изображението, изведено на компютърен монитор.
78
Системи за цветна телевизия
Ако желаете да гледате изображения на
телевизионен екран, Ви е необходим телевизор
с входен видео жак и видео кабел. Системата за
цветна телевизия трябва да бъде същата като
тази на Вашия цифров фотоапарат. Проверете
следния списък за системите за цветна
телевизия в държавите и регионите, в които
използвате фотоапарата:
Система NTSC
Използване на функциите за преглед
Бахамски о-ви, Боливия, Канада, Централна
Америка, Чили, Колумбия, Еквадор, Ямайка,
Япония, Корея, Мексико, Перу, Суринам,
Тайван, Филипините, САЩ, Венецуела и др.
Система PAL
Австралия, Австрия, Белгия, Китай, Чехия,
Дания, Финландия, Германия, Холандия,
Хонконг, Унгария, Италия, Кувейт, Малайзия,
Нова Зеландия, Норвегия, Полша, Португалия,
Сингапур, Словакия, Испания, Швеция,
Швейцария, Тайланд, Великобритания и др.
Система PAL-M
Бразилия
Система PAL-N
Аржентина, Парагвай, Уругвай
Система SECAM
България, Франция, Гвиана, Иран, Ирак,
Монако, Русия, Украйна и др.
79
Използване на менюто
Използване на опциите на менюто
Бутон MENU
Контролен бутон
Централна част
на контролния бутон
1 Включете захранването.
2 Натиснете MENU, за да изведете менюто.
3 Изберете желаната опция в менюто като използвате
b/Bна контролния бутон, след това натиснете
централната част на контролния бутон.
Меню за Запис
Избрано
меню
Custom меню
Меню за Възпроизвеждане
Меню с настройки
• Когато желаното меню вече е изведено (иконката на менюто
се извежда крайно в ляво), пропуснете тази стъпка.
4 Изберете страницата като използвате b/B на контролния
бутон.
5 Изберете желаната настройка като използвате v/V
на контролния бутон.
80
Менюта, които
не са избрани
6 Изведете опциите като използвате B на контролния бутон.
• За да се върнете към опциите на менюто, натиснете b.
7 Изберете желаната опция като използвате v/V на контролния
бутон, след това натиснете централната част на контролния
бутон.
Използване на менюто
8 Натиснете MENU, за да изключите менюто.
• Менюто се изключва, ако натиснете бутона на затвора наполовина.
• Когато настройвате меню, Вие можете да заместите контролния диск като използвате b/B на контролния
бутон.
• По време на операцията, ако натиснете MENU, настройката се отменя и фотоапаратът се връща в режим
на запис (или възпроизвеждане).
• Когато изведете менюто, Вие можете да изведете първо предварително избрано меню (стр. 102).
81
Списък на опции на менюто
За подробности относно операцията 1 стр. 80
Меню за запис (стр. 83 до 87)
1
2
Размер на изображението
Качество
Моментно възпроизвеждане
Намаляване на смущенията
Eye-Start AF
Намаляване на ефекта на червените очи
Контрол на светкавицата
Настройка на светкавицата по подразбиране
Bracket ред
Нулиране
Меню за възпроизвеждане (стр. 88 до 92)
1
2
Изтриване
Форматиране
Защита
Индекс формат
Изреждане на кадри
DPOF настройка
• Отпечатване на дата
• Отпечатване в индекс екран
• Отмяна на отпечатването
Меню Custom (стр. 93 до 97)
1
2
Приоритет на настройка
FocusHoldButt.
Бутон AEL
Настройка на Ctrl диска
Exp. comp. set
AF илюминатор
Заключване на затвора
Заключване на затвора
Настройка на AF област
Дисплей на екрана
Дисплей на записа
Дисплей за възпроизвеждане
Меню с настройки (стр. 98 до 104)
1
LCD осветеност
Режим на трансфер
Видео изход
Аудио сигнали
Език
Настройка на дата и час
82
2
Памет на файл #
• Нулиране
Име на папката
Избор на папка
• Нова папка
3
Задно осветяване на LCD
Запазване на захранването
MenuSec. Memory
Delete conf.
Почистване на CCD
Нулиране на настройките
Меню за запис 1
Настройката по подразбиране е отбелязана с
За подробности относно операцията 1 стр. 80
.
Размер на изображението
За подробности вижте стр. 17.
L:10M
3872 ? 2592 пиксела
M:5.6M
2896 ? 1936 пиксела
S:2.5M
1920 ? 1280 пиксела
• За подробности относно броя на изображенията, които могат да бъдат заснети, когато промените размера
на изображението, вижте стр. 27.
• Когато зададете [Quality] в положение [RAW] или [RAW & JPEG], размерът на изображението се фиксира
на [L:10M].
Качество
RAW (RAW)
Формат на файла: RAW (raw данни)
RAW файл е грубият материал, който се прехвърля на компютър
за професионална обработка. Файлът може да бъде отворен
със софтуера “Image Data Converter SR”, който се намира
на CD-ROM диска (приложен) (стр. 119).
• Размерът на изображението е фиксиран на [L:10M]. Размерът
на изображението не се извежда на LCD екрана.
RAW & JPEG (RAW+)
Формат на файла: RAW (raw данни) + JPEG
Когато бутонът на затвора бъде натиснат, едновременно се създават
RAW и JPEG изображение. Този режим е подходящ, когато имате
нужда от два файла с изображения, JPEG за преглед и RAW за
обработка. Размерът на JPEG изображението е фиксиран на [L:10M]
и качеството на изображението в положение [Fine].
Fine (Добро качество (FINE))
Формат на файла: JPEG
Изображението се компресира в JPEG формат, когато записвате.
Колкото по-голяма е компресията, толкова по-малък е размерът на
файла. Това ще Ви позволи да запишете повече файлове на един
носител за запис, но качеството на изображенията ще бъде по-ниско.
След като намалите качеството на изображението, първоначалното
качество не може да се върне на компютър. Ако планирате да
обработвате файла с изображението по-късно, внимателно изберете
качество на изображението, когато задавате настройката.
Standard (Стандартно
качество (STD))
• За подробности относно качеството на изображението t стр. 17.
• За подробности относно броя на изображенията, които могат да бъдат заснети, когато промените размера
на изображението, вижте стр. 27.
83
Меню за запис
Качеството на изображението се определя от компресията. Тъй като размерът на файла (стр. 17)
на некомпресирано изображение ще бъде по-голям, обикновено цифровият фотоапарат компресира
записаното изображение.
За подробности относно операцията 1 стр. 80
z Относно RAW файлове
Цифровият фотоапарат получава изображението на обекта, заснето от CCD (Charged-Coupled Device), което
играе ролята на филм в обикновен фотоапарат. Файловете във формат RAW съдържат грубите данни, записани
на CCD без да са минали през никаква цифрова обработка. RAW файловете са различни от по-често срещаните
файлове във формат JPEG, при които грубият материал подлежи на обработка. За да отворите RAW файл,
записан с този фотоапарат, Вие трябва да притежавате софтуера “Image Data Converter SR”, включен в CD-ROM
диска (приложен в комплекта). С този софтуер Вие можете да отворите и преобразувате RAW файл в обикновен
формат, като например JPEG или TIFF, както и отново да настроите баланса на белия цвят, наситеността на
цветовете, контраста и др.
• Записът на изображение в RAW формат притежава следните ограничения.
– Размерът на изображението е фиксиран в най-голяма стойност (L:10M)
– RAW файловете не могат да бъдат отпечатвани като използвате DPOF принтер или PictBridge-съвместим
принтер.
– За разлика от JPEG изображението, RAW изображението не преминава през основна обработка, затова
цветовете му не могат да бъдат правилно възпроизведени в режим на възпроизвеждане или моментно
възпроизвеждане. Ако данните са правилно записани, правилните цветове мога да бъдат възпроизведени
на компютър.
Inst.Playback
След като изображението бъде записано, Вие можете да изведете изображението на LCD екрана
за две, пет или 10 секунди. Можете също така да изтриете изображението по време на моментно
възпроизвеждане.
10 sec.
Извежда изображение на LCD екрана за 10 секунди.
5 sec.
Извежда изображение на LCD екрана за 5 секунди.
2 sec.
Извежда изображение на LCD екрана за 2 секунди.
Off
Не извежда изображението.
За да изтриете изображение по време на моментно възпроизвеждане
Натиснете
(Изтриване), след това изберете [Yes] на екрана за потвърждение като използвате b на контролния
бутон, след това натиснете централната част на контролния бутон.
• По време на моментно възпроизвеждане Вие можете да включите/изключите информацията за запис (стр. 72),
да изберете дисплей с хистограма (стр. 74) или да увеличите изображението (стр. 77). Ако допълнителните фокусни
рамки бъдат избрани, изображението се увеличава, като се центрира около избраната рамка.
• Моментното възпроизвеждане при продължителен запис, продължителен bracket и bracket запис с баланс на
белия цвят, извежда само последното записано изображение. Ако изтриете изображение като следвате процеса
по-горе се изтрива само изведеното изображение.
• При моментно възпроизвеждане изображението не може да бъде възпроизведено във вертикално положение
дори когато зададете [Play. display] в положение [Auto rotate] (стр. 97).
84
За подробности относно операцията 1 стр. 80
Намаляване на смущенията
Дългата експонация създава повече смущения. Когато скоростта на затвора е една секунда или
по-малка, функцията за намаляване на смущенията се включва, за да намали зърнестия шум, който
е характерен при дългите експонации.
Когато записвате с дълга експонация от 1 секунда или повече,
On
процесът по намаляване на смущенията се извършва за същото
време, за което е бил отворен затворът. Докато се извършва
функцията за намаляване на смущенията, на LCD екрана се извежда
индикацията “Processing…”. Не можете да записвате следващо
изображение докато процесът не приключи.
Off
Този режим не извършва намаляване на смущенията. Този режим
е подходящ, когато времето за запис е кратко. Въпреки това, това
ще увеличи риска от появяване на смущения. Препоръчително е да
включите функцията за намаляване на смущенията, ако използвате
дълга експонация.
Меню за запис
• Намаляването на шума не се извършва при продължителен bracket, независимо от тази настройка.
Eye-Start AF
Когато погледнете през визьора, фокусът е потвърден и скоростта на затвора и диафрагмата
се регулират автоматично.
On
Автоматично регулира фокуса.
• Този режим използва заряда на батерията по-бързо отколкото
в положение [Off].
Off
Не регулира фокуса.
85
Меню за запис 2
Настройките по подразбиране са отбелязани с
За подробности относно операцията 1 стр. 80
.
Намаляване на ефекта на червените очи
Намалява ефекта на червените очи като преди запис няколко пъти намалява количеството светлина
от светкавицата.
On
Намалява ефекта на червените .очи.
Off
Не използва функцията за намаляване на ефекта на червените очи.
• Функцията за намаляване на ефекта на червените очи работи само с вградената светкавица. (Когато използвате
външна светкавица (не е приложена в комплекта), ефектът на червените очи се получава много рядко.)
Контрол на светкавицата
Можете да изберете режим на контрол на светкавицата, за да зададете количеството светлина.
ADI flash (ADI светкавица)
Светкавицата светва преди запис и фотоапаратът настройва
количеството светлина като измерва отразената светлина от предварителната светкавица и информацията за разстояние.
Pre-flash TTL
(TTL предварителна
светкавица)
Светкавицата светва преди запис и фотоапаратът настройва
количеството светлина като измерва отразената светлина
от предварителната светкавица. Информацията за разстоянието
не е включена при пресмятането.
ADI: съкращение от “Advanced Distance Integration”
P-TTL: съкращение от “Предварителна светкавица през обектива”
• Когато разстоянието между обекта и външната светкавица (не е приложена в комплекта) не може да бъде
определено, (запис с безжичната светкавица, когато използвате външна светкавица (не е приложена
в комплекта), запис със светкавица, намираща се встрани на фотоапарата като се използва кабел, запис
с макро светкавица или кръгла светкавица и др.), фотоапаратът автоматично избира режим на предварителна
светкавица TTL.
• Изберете [Pre-flash TTL] в следните случаи, когато фотоапаратът не може да изчисли с ADI светкавицата
точната информация за разстоянието.
– Към HVL-F36AM светкавицата е прикрепен широк панел.
– Към повърхността на светкавицата е прикрепен разпръсквател на светлината.
– Използвате филтър с фактор за експонацията, като например ND филтър.
– Използвате обектив за близки снимки.
• ADI светкавицата работи само в комбинация с обектив, който притежава функция за кодиране на разстоянието.
За да определите дали обективът притежава такава функция, вижте ръководството за експлоатация, приложено
към обектива.
Настройка на светкавицата по подразбиране
Когато дискът за избор на режим е зададен в положение AUTO, P или избор на сцена, режимът
за работа със светкавицата е зададен в положение автоматична светкавица (настройка по подразбиране).
Когато светкавицата се отвори, ако желаете да се уверите, че светкавицата ще светне безотказно, задайте
настройка Fill-flash. В двата случая Вие можете да промените режима на работа със светкавицата като
използвате функционалния диск и бутона Fn.
86
За подробности относно операцията 1 стр. 80
Auto flash
(Автоматична светкавица)
Когато дискът за избор на режим е зададен в положение AUTO, P
или Избор на сцена, и когато светкавицата е извадена, светкавицата
автоматично светва, само когато е необходима.
Fill-flash
Когато дискът за избор на режим е зададен в положение AUTO, P
или Избор на сцена, светкавицата светва всеки път.
Bracket ред
Редът при bracket снимане (стр. 62) може да бъде избиран. Редът е еднакъв както при bracket запис
с осветление от околната среда, така и при запис със светкавицата.
• Тези опции не важат при bracket запис с баланс на белия цвят.
Използвайте 0Ev, когато записвате на първото изображение, което
представлява най-добрата възможност за снимка.
Пример: 0Ev t –0.3Ev t +0.3Ev
–t0t+
Редът е от ниска към висока експонация.
Пример: –0.7Ev t 0Ev t +0.7Ev
Нулиране
Можете да нулирате основните функции в режима на запис.
1 Изберете [Enter] в [ Reset].
Съобщението “Reset recording mode?” (Нулиране на режима на запис?) се извежда на LCD екрана.
2 Изберете [Yes] като използвате b на контролния бутон, след това натиснете централната част
на контролния бутон.
Основните функции на режима на запис се нулират.
• За подробности относно опциите, които ще се нулират, вижте “Нулиране на настройките” (стр. 151).
87
Меню за запис
0t–t+
За подробности относно операцията 1 стр. 80
Меню за възпроизвеждане 1
Настройките по подразбиране са отбелязани с
.
Изтриване
Можете да изтриете ненужни изображения.
MarkedImages
Изтрива само избраните изображения.
Следвайте процедурата по-долу.
All images
(Всички изображения)
Изтрива всички изображения на носителя за запис.
Следвайте процедурата по-долу.
• След като веднъж изтриете изображение, Вие не можете да възстановите изображението.
• Защитените изображения не могат да бъдат изтрити.
• Използвайте бутона
(Изтриване), за да изтриете бързо изображения кадър по кадър (t ñòúïêà 6
â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”).
• Можете едновременно да изтриете всички изображения в папката (стр. 73).
За да изтриете избрани изображения
1 Изберете [MarkedImages] в [Delete].
2 Изберете изображенията, които желаете да изтриете, като използвате b/B на контролния бутон,
след това натиснете v.
На избраното изображение се появява индикация .
• За да отмените избора си, натиснете V.
3 За да изтриете други изображения, повторете стъпка 2.
4 Натиснете централната част на контролния бутон.
Извежда се съобщението “Delete marked images?” (“Изтрийте маркираните изображения?”).
5 Изберете [Yes] като използвате b на контролния бутон, след това натиснете център на контролния
бутон.
Избраните изображения се изтриват и екранът се връща в режим на извеждане на менюто.
За да изтриете всички изображения
1 Изберете [All images] в [Delete].
Извежда се съобщението “Delete all images on card?” (“Изтрийте всички съобщения на картата?”).
2 Изберете [Yes] като използвате b на контролния бутон, след това натиснете център на контролния
бутон.
Всички изображения се изтриват и екрана се връща в режим на извеждане на менюто.
• Изтриването на множество изображения чрез избор на [All Images] може да отнеме много време.
Препоръчително е да изтривате изображения на компютъра си или да форматирате носителя за запис
на фотоапарата.
88
За подробности относно операцията 1 стр. 80
Форматиране
Форматира носителя за запис.
• Обърнете внимание, че форматирането безвъзвратно изтрива всички данни на носителя за запис, включително
защитените изображения.
1 Изберете [Enter] в [Format]
Извежда се съобщението “All data will be deleted. Format?” (“Всички данни ще бъдат изтрити.
Форматирайте?”).
2 Изберете [Yes] като използвате b на контролния бутон, след това натиснете център на контролния
бутон.
Форматирането е завършено.
• По време на форматиране лампичката за достъпа свети. Не вадете носителя за запис докато лампичката свети.
• Форматирането може да отнеме няколко минути, в зависимост от носителя за запис.
• Форматирайте носителя за запис като използвате фотоапарата. Ако форматирате носителя за запис с помощта
на компютър, носителят за запис може да се окаже неизползваем с фотоапарата, в зависимост от използвания
формат.
Меню за възпроизвеждане
Protect
Защитава изображения от случайно изтриване
MarkedImages
Защитава само избраните изображения.
Следвайте процедурата по-долу.
All images
(Всички изображения)
Защитава всички изображения на носителя за запис.
Cancel all (Отмяна на всички)
Отменя защитата на всички изображения на носителя за запис.
За да защитите избрани изображения
1 Изберете [MarkedImages] в [
Protect].
2 Изберете изображения, които желаете да защитите като използвате b/B на контролния бутон,
след това натиснете v.
На избраното изображение се появява индикацията
.
• За да отмените избора, натиснете V.
3 За да защитите други изображения, повторете стъпка 2.
4 Натиснете централната част на контролния бутон.
Изображението е защитено и екранът се връща в режим на извеждане на менюто.
89
За подробности относно операцията 1 стр. 80
Индекс формат
Можете да изберете форматиране в индекс екран от следните настройки.
16 images (16 изображения)
Извежда 16 изображения на екрана.
9 images (9 изображения)
Извежда 9 изображения на екрана.
4 images (4 изображения)
Извежда 9 изображения на екрана.
File browser (Браузър
на файловете)
Извежда 6 изображения на екрана от папка в папка.
16 изображения
90
9 изображения
4 изображения
Браузър на файловете
За подробности относно операцията 1 стр. 80
Меню за възпроизвеждане 2
Настройката по подразбиране е отбелязана с
.
Възпроизвеждане на кадри в последователност
Възпроизвежда записаните изображения в поредност като възпроизвеждането става на 5-секундни
интервали (Изреждане на кадри).
Изберете [Enter] в [Slide Show].
Изреждането на кадри започва.
За да приключите с изреждането на кадри, натиснете V на контролния бутон или MENU.
• По време на изреждане на кадри, можете да изведете предходно/следващо изображение като използвате b/B.
• Можете да въведете режим на пауза/възпроизвеждане при изреждането на кадри като използвате централната
част на контролния бутон.
(Дисплей).
• Можете да включите/изключите данните на записа като използвате бутона
DPOF настройка
MarkedImages
Отпечатва само избраните изображения.
Следвайте процедурата по-долу.
All on card
Отпечатва всички изображения на носителя за запис.
Следвайте процедурата по-долу.
• Не можете да маркирате файлове с RAW данни.
• За да отпечатате с естествени цветове изображение, записано в режим Adobe RGB, принтерът трябва да бъде
съвместим с DCF2.0 цветова схема.
• Можете да определите и брой на изображенията до 9.
За да маркирате избрани изображения
1 Изберете [MarkedImages] в [ DPOF set].
2 Изберете изображения, които желаете да маркирате, като използвате b/B на контролния бутон,
след това изберете броя на разпечатките като използвате v/V (увеличава с v и намалява с V).
На избраните изображения се появява знакът (DPOF set) и броят на изображенията се избира.
• За да отмените избора, неколкократно натиснете V, за да премахнете знака
(DPOF set).
3 За да маркирате други изображения, повторете стъпка 2.
4 Натиснете централната част на контролния бутон.
На избраните изображения се появява знака (DPOF set) и екранът се връща в режим
на извеждане на менюто.
91
Меню за възпроизвеждане
Когато използвате фотоапарата, Вие можете да определите изображенията и техния брой преди
да отпечатате изображенията в магазин или на Вашия принтер.
За подробности относно операцията 1 стр. 80
За да маркирате всички изображения
1 Изберете [All on card] в [ DPOF set]
2 Изберете броя на страниците като използвате v/V на контролния бутон (увеличава с v
и намалява с V). Не можете да задавате броя на изображенията отделно.
3 Натиснете централната част на контролния бутон.
Знакът (DPOF настройка) се появява на всички изображения и екранът се връща в режим на
извеждане на менюто.
• Когато възпроизведете изображение с DPOF знак, на изображението се появява индикацията
и се изписва
номера на изображението.
• Ако заредите носител за запис, който съдържа изображения с DPOF знаци, поставени от друг вид фотоапарат,
DPOF спецификациите, поставени от другия фотоапарат, се отменят. Определете изображения, за които да
поставите DPOF маркировка.
Отпечатване на дата
Можете да нанасяте датата върху изображението, когато го отпечатвате. Позицията на датата (в или
извън изображението, размер на символите и др.) зависи от Вашия принтер.
On
Поставя дата.
Off
Не поставя дата.
• Обикновено се въвежда само датата. Въпреки това, в зависимост от принтера въведените опции могат
да се различават. В зависимост от принтера е възможно тази функция да не работи.
Индекс отпечатване
Можете да създавате индекс разпечатки на всички изображения в папката (Индекс отпечатване).
Този фотоапарат може да зададе индекс отпечатване, както и отпечатване кадър по кадър.
On
Задава индекс отпечатване.
Off
Не задава индекс отпечатване.
• Броят изображения, които да отпечатате на една страница и техния формат зависят от принтера. RAW
изображения не могат да бъдат отпечатвани в индекс режим.
• Изображенията, които сте записали след настройката на индекс отпечатването, не се включват в разпечатката.
Препоръчваме Ви да зададете индекс разпечатката точно преди отпечатването.
Отмяна на отпечатването
Можете да изтриете (DPOF) знаците. Когато го направите, индекс-разпечатките също се отменят.
Тъй като знаците (DPOF) остават след разпечатването, препоръчваме Ви да изтриете знаците.
1 Изберете [Enter] в [Cancel Print].
Извежда се съобщението “Cancel all?”.
2 Изберете [Yes] като използвате b на контролния бутон, след това натиснете централната част
на контролния бутон.
92
Custom меню 1
Настройките по подразбиране са отбелязани с
За подробности относно операцията 1 стр. 80
.
Настройка на приоритета
Изберете настройка за освобождаване на затвора.
AF
Затворът не може да бъде освободен, когато фокусът
не е извършен.
Release (RP*)
Затворът може да бъде освободен, дори когато фокусът не е
потвърден. Изберете тази настройка, ако възможността за интересна
снимка е с приоритет за Вас.
* RP: Съкращение за Release Priority (приоритет на освобождаване).
• Когато изберете [Release], на дисплея за информация за записа се извежда индикация “RP”. Препоръчваме
Ви да записвате след като сте потвърдили фокуса във визьора.
FocusHoldButt. (Бутон за задържане на фокуса)
Focus hold
Използвайте бутона като бутон за задържане на фокуса.
D.O.F.preview
Използвайте бутона за задържане на фокуса като бутон за преглед
в дълбочина.
Бутон AEL
Тази функция и режимът на работа на бутона AEL (AE в заключено положение) могат да бъдат
променяни.
Бутонът AEL (AE в заключено положение) има две функции; “AEL” функция, която заключва
стойността на експонацията (скорост на затвора и стойност на диафрагмата) в режим на измерване,
и функция “ (Spot) AEL”, която временно извършва точково измерване и заключва стойността
за експонацията. Бутонът AEL има два режима на работа: “hold” (задържане), който работи когато
бутонът бъде натиснат и задържан, и “toggle”, който включва и изключва всеки път, когато бутонът
бъде натиснат. Възможни са следните комбинации.
AE hold
Докато бутонът е задържан и натиснат надолу, стойността на експонацията в избрания режим на измерване е заключена.
Натиснете бутона на затвора, за да снимате, докато държите натиснат
бутона AEL (AE в заключено положение). Този режим е подходящ,
когато експонацията трябва да бъде поддържана на едно и също
ниво.
AE toggle
Натиснете бутона веднъж и го освободете, стойността на експонацията в избрания режим на измерване остава заключена. Натиснете
бутона отново, за да освободите заключването.
Когато натиснете бутона на затвора, не е нужно да задържате
натиснат бутона AEL (AE в заключено положение). Този режим
е подходящ, когато експонацията трябва да бъде поддържана
на едно и също ниво.
93
Custom меню
Ако използвате обектив, който притежава бутон за задържане на фокуса, Вие можете да промените
функцията на бутона, за да прегледате снимка.
За подробности относно операцията 1 стр. 80
AE hold
Докато държите бутона натиснат, фотоапаратът временно изпълнява
точково измерване независимо от режима на измерване, който сте
избрали преди това, и заключва стойността на експонацията.
Докато държите натиснат бутона AEL (AE в заключено положение),
натиснете бутона на затвора, за да снимате. Този режим е подходящ,
ако обикновено използвате измерване в много участъци или в
центъра, но имате нужда да измервате точково, заради вида на обекта.
AE toggle
Натиснете бутона веднъж и го освободете; фотоапаратът временно
изпълнява точково измерване независимо от режима на измерване,
който сте избрали преди това, и заключва стойността на експонацията. Натиснете бутона отново, за да освободите заключването.
Когато натиснете бутона на затвора, не е нужно да задържате
натиснат бутона AEL (AE в заключено положение). Този режим
е подходящ, ако обикновено използвате измерване в много участъци
или измерване в центъра, но имате нужда да измервате точково
заради вида на обекта.
• Докато стойността на експонацията е заключена, на LCD екрана и във визьора се извежда индикация “AEL”.
Уверете се, че сте освободили заключването, когато изберете “AE toggle”.
• Освен в режим на приоритет на скоростта на затвора и в режим на ръчна настройка, когато светкавицата
се използва, се избира бавна синхронизация и се извършва AE заключване (стр. 69).
• Настройките “hold” и “toggle” влияят на промените (стр. 39), които извършвате в режим на ръчна настройка.
Настройка на диска Ctrl
Можете да промените функцията на контролния диск в режим на ръчна настройка или в програмен
режим.
Режим на ръчна
Shutter speed
(Скорост на затвора) настройка
Aperture
(Диафрагма)
94
Контролен диск: Скорост на затвора
Бутон +/– (експонация) + Контролен диск: Диафрагма
Промяна
на програмата
PS промяна (Контролният диск променя скоростта
на затвора.)
Режим на ръчна
настройка
Контролен диск: Диафрагма
Бутон +/– (експонация) + Контролен диск:
Скорост на затвора
Промяна
на програмата
PА промяна (Контролният диск променя диафрагмата.)
За подробности относно операцията 1 стр. 80
Exp. Comp. настройка
В настройката по подразбиране, ако сте избрали компенсация на експонацията, когато използвате
светкавицата, скоростта на затвора, диафрагмата, ISO чувствителността (само в режим AUTO)
и количеството светлина от светкавицата се променя, за да се извърши компенсация на експонацията
(стр. 65). Можете да ограничите ефекта от компенсация на експонацията на фона, осветен от околната
светлина (светлина различна от светкавицата), ако регулирате количеството светлина от светкавицата.
Ambient&flash
Компенсация на експонацията се извършва едновременно в обхвата
на околното осветление (фонът, до който не достига светлина от
светкавицата) и обхвата на светлината от светкавицата
• Стойности, които се променят: скорост на затвора, диафрагма, ISO
(само в режим AUTO), количество светлина от светкавицата.
• Стойности, които не се променят: няма
Ambient only
Компенсация на експонацията се извършва само в обхвата на околното осветление (фонът), докато експонацията в обхвата на светкавицата е фиксирана.
• При компенсация на светкавицата Вие можете да ограничите компенсацията до обхвата на светкавицата като
фиксирате експонацията на обхвата на околната светлина, където светкавицата не достига (стр. 57).
Стойности, които се променят: количество светлина от светкавицата
Стойности, които не се променят: скорост на затвора, диафрагма, ISO
AF илюминатор
Когато натиснете бутона на затвора наполовина като използвате светкавицата при тъмни условия,
светкавицата може да светне. Това е плътна AF светлина, която Ви помага лесно да фокусирате върху
обекта в режим на автоматично фокусиране. Можете да включите или изключите AF илюминатора.
On
AF илюминаторът е включен.
Off
АF илюминаторът не е включен.
• Когато сте задали AF илюминатора в положение [Off], AF илюминаторът на външната светкавица
(не е приложена в комплекта) не се включва.
95
Custom меню
• Стойности, които се променят: скорост на затвора, диафрагма, ISO
(само в режим AUTO)
• Стойности, които не се променят: количество светлина от светкавицата
Custom меню 2
Настройките по подразбиране са отбелязани с
За подробности относно операцията 1 стр. 80
.
Заключване на затвора
Можете да зададете режима на заключване на затвора, за да предотвратите отпускането на затвора,
когато във фотоапарата не е поставен носител за запис.
On: no card
Затворът не може да бъде освободен, когато във фотоапарата
не е поставен носител за запис.
Off: no card
Затворът може да бъде освободен, когато във фотоапарата не е
поставен носител за запис.
Заключване на затвора
Можете да зададете заключване на затвора, за да предотвратите отпускането на затвора, когато на
фотоапарата не е поставен обектив. Когато прикрепите фотоапарата към астрономически телескоп,
например, изберете [Off: no lens], за да можете да освободите затвора.
On: no lens
Затворът не може да бъде освободен, когато на фотоапарата не е
поставен обектив.
Off: no lens
Затворът може да бъде освободен, когато на фотоапарата не е
поставен обектив.
Настройка на AF област
Когато натиснете бутона на затвора наполовина, допълнителната фокусна рамка, с която се извършва
фокусирането, за кратко се осветява в червено. Можете да промените продължителността на осветяването или да изключите осветяването.
0.6s. display (0.6s. дисплей)
Допълнителната рамка за фокусиране се осветява за 0.6 секунди.
0.3s. display (0.3s. дисплей)
Допълнителната рамка за фокусиране се осветява за 0.3 секунди.
Display off. (Изключен дисплей) Не се осветява.
• Когато изберете [Display Off], допълнителната рамка за фокусиране се осветява, само когато натиснете
контролния бутон или бутона за точков AF.
96
За подробности относно операцията 1 стр. 80
Monitor Disp. (Дисплей на екрана)
Сензорите на окуляра, които се намират точно под визьора, определят дали фотографът гледа през
визьора или не. Можете да зададете автоматично изключване на LCD екрана, когато погледнете през
визьора.
Automatic (Автоматично)
LCD екранът се изключва автоматично, когато гледате през
визьора.
Manual (Ръчно)
LCD екранът остава включен, когато гледате през визьора.
• Независимо от настройките в менюто, дисплеят с информацията за записа автоматично се изключва след като
зададете продължителността (5 секунди в настройка по подразбиране (стр. 102)).
Дисплей за запис
Mожете да зададете автоматично завъртане на дисплея с информация за записа, когато завъртите
вертикално фотоапарата.
Дисплеят се завърта автоматично във вертикална позиция, когато
фотоапаратът е във вертикална позиция.
Horizontal
(Хоризонтална позиция)
Дисплеят не се завърта, когато фотоапаратът е във вертикална
позиция.
Custom меню
Auto rotate
(Автоматично въртене)
Дисплей за възпроизвеждане
Можете да запишете информацията за ориентацията на изображението заедно със самото изображение,
което позволява на изображения, записани вертикално, да бъдат възпроизвеждани вертикално.
Auto rotate
(Автоматично въртене)
Информацията за ориентация на изображението се записва със
самото изображение.
Man. rotate (Ръчно въртене)
Информацията за ориентация на изображението не се записва
с изображението.
• Когато сте избрали [Auto Rotate], изображението, записано на компютър, ще се изведе във вертикална позиция
като използвате “Picture Motion Browser”/“Image Data Converter SR” (приложени в комплекта). В зависимост
от софтуера, който използвате, изображението може да не бъде изведено във вертикална позиция.
• За да завъртите ръчно изведеното изображение, вижте стр. 76.
97
Меню с настройки 1
Настройките по подразбиране са отбелязани с
За подробности относно операцията 1 стр. 80
.
Осветеност на LCD
Можете да регулирате осветеността на LCD екрана.
1 Изберете [Enter] в [LCDbrightness].
2 Регулирайте осветеността като използвате b/B на контролния бутон или като използвате
контролния диск, след това натиснете централната част на контролния бутон.
Режим на прехвърляне
Избира USB режим, който можете да използвате, когато свързвате фотоапарата с компютър и др.,
като използвате USB кабел.
Mass Storage
Използва се за прехвърляне на изображения на компютър.
Фотоапаратът се разпознава като USB mass storage устройство.
PTP
Отпечатва изображения като използвате PictBridge-съвместим
принтер или копира изображения на PTP (Picture Transfer Protocol)съвместими устройства.
• За подробности относно отпечатването, с помощта на PictBridgeсъвместим принтер вижте стр. 123.
Видео изход
Задава изходен видео сигнал в зависимост от системата за цветна телевизия на свързаното видео
оборудване. Различните държави и региони използват различна система за цветна телевизия. Ако
желаете да прегледате изображенията на телевизионния екран, проверете стр. 79 за системите
за цветна телевизия в държавата или областта, в която използвате фотоапарата.
NTSC
Задава изходния видео сигнал в режим NTSC (например за САЩ,
Япония).
PAL
Задава изходния видео сигнал в режим PAL (например Европа).
98
За подробности относно операцията 1 стр. 80
Аудио сигнали
По време на обратно броене на таймера за самостоятелно включване и др., избира звук, който
се чува, когато затворът е заключен.
On
Включва звука.
Off
Изключва звука.
Език
Избира езика за извеждане на опциите в менюто, предупрежденията и съобщенията.
1 Изберете [ Language], след това натиснете B на контролния бутон.
2 Изберете желания език като използвате v/V на контролния бутон, след това натиснете
централната част на контролния бутон.
Настройка на дата/час
Меню с настройки
Задава датата и часа
Изберете [Enter] в [Date/Time set]. След това извършете процедурата обяснена в “Сверяване
на часовника” (t ñòúïêà 3 â Ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”).
99
Меню с настройки 2
Настройките по подразбиране са отбелязани с
За подробности относно операцията 1 стр. 80
.
Файл # Памет
Избира метод, който се използва за поставяне на номера на файловете с изображения.
On
Поставя в последователност номерация на файловете, дори ако
папката за запис или носителят за запис бъдат променени, или ако
всички изображения бъдат изтрити.
Off
Започва от 0001 всеки път, когато папката бъде променена, или всеки
път, когато датата на записа бъде променена, когато използвате
папките с дати.
Когато папката за запис съдържа файл, поставя се номер, който
е с едно по-голям от най-големия номер.
Когато папката за запис съдържа файл, поставя се номер, който е с едно по-голям от най-големия номер.
Нулиране
Нулира номерата на файловете. Номерацията се връща в положение “0001”. Когато папката за запис
съдържа файл, поставя се номер, който е с едно по-голям от най-големия номер.
Изберете [Enter] в [Reset].
Име на папката
Името на папката по подразбиране (100MSDCF и т.н.) може да бъде променено с име на папката
по дата, за да можете да подреждате папките си по дата на записа и да възпроизвеждате.
Std. form
Избира име на папка по подразбиране.
Date form
Избира име на папката по дата. Всеки път, когато датата се промени,
ще бъде създадена нова папка.
• Папката и изображенията, запазени в папката по подразбиране, ще запазят имената си.
• Ако изберете [Date form], името на папката ще се изведе както следва:
Пример:
A
A: Име на папката
100
B
За подробности относно операцията 1 стр. 80
B: Y (последната цифра) / ММ / DD
Избор на папка
Когато сте избрали папка със стандартна форма, и когато съществуват две или повече папки, Вие
можете да изберете папката за запис, в която да се съхраняват изображенията.
1 Изберете [Select folder], след това натиснете B на контролния бутон.
2 Изберете желана папка като използвате v/V на контролния бутон, след това натиснете
централната част на контролния бутон.
• Не можете да изберете папка, когато сте задали [Date form].
Нова папка
Създава папка в носителя за запис, за съхранение на изображенията.
Меню с настройки
101
Меню с настройки 3
Настройките по подразбиране са отбелязани с
За подробности относно операцията 1 стр. 80
.
Задно осветяване на LCD
По време на запис дисплеят с информация за записа се появява на LCD екрана. Можете да промените
изведеното време на дисплея.
1 min.
Извежда за 1 минута.
30 sec.
Извежда за 30 секунди.
10 sec.
Извежда за 10 секунди.
5 sec.
Извежда за 5 секунди.
• Дисплеят се появява отново, ако натиснете бутона на затвора наполовина, или ако извършите някоя друга
операция.
Пестене на захранването
Ако не работите с фотоапарата за определен период от време, фотоапаратът преминава в режим
на пестене на захранването и почти се изключва (Power Save). t ñòúïêà 3 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî
ïðî÷åòåòå òîâà”.
Можете да зададете времето, след което фотоапаратът да преминава в режим на пестене
на захранването.
30 min.
Фотоапаратът преминава в режим на пестене на захранването след
30 минути.
10 min.
Фотоапаратът преминава в режим на пестене на захранването след
10 минути.
5 min.
Фотоапаратът преминава в режим на пестене на захранването след
5 минути.
3 min.
Фотоапаратът преминава в режим на пестене на захранването
след 3 минути.
1 min.
Фотоапаратът преминава в режим на пестене на захранването
след 1 минута.
• Натискането на бутона на затвора връща фотоапарата в режим на запис.
MenuSec.памет
В настройката по подразбиране, когато натиснете бутона MENU, се извежда екранът с менюта
1
или
1 . Можете да промените настройката, така че първо да извеждате избрания преди това екран
с меню.
Off
Извежда първо екраните с менюта
On
Първо извежда избрания преди това екран с меню.
102
1 или
1.
За подробности относно операцията 1 стр. 80
Delete conf.
Преди да изтриете изображения или папки се появява екран за потвърждение, като например “Delete
this image?”. Обикновено по подразбиране е избрана настройка [No], но Вие можете да зададете
настройка по подразбиране [Yes].
“Yes”
По подразбиране се избира настройка [Yes].
“No”
По подразбиране се избира настройка [No].
• Тази настройка важи както за изтриване на изображения, така и за изтриването на папки.
Почистване на CCD
• Почистването може да се извършва, само когато зарядът на батериите е
.
Ниското ниво на батерията по време на почистване може да причини повреда
в затвора. Почистването трябва да се извършва бързо.
1 Проверете дали батерията е напълно заредена.
• Препоръчително е използването на променливотоков адаптер/зарядно устройство (не е приложен в комплекта).
2 Изберете [Clean CCD], след това изберете [Enter].
Извежда се съобщението “After cleaning the CCD, turn camera off. Continue?” (След почистване
на CCD, изключете фотоапарата. Продължете?”).
3 Изберете [Yes като използвате b на контролния бутон и натиснете централната част
на контролния бутон.
• След като CCD вибрира известно време, огледалото отпред се повдига.
4 Свалете обектива.
5 Използвайте продухваща четка, за да почистите повърхността на CCD и околната среда.
• Не докосвайте CCD с върха на четката. Приключете с почистването бързо.
• Дръжте фотоапарата с лице надолу, за да предотвратите ново попадане на прах във вътрешността на фотоапарата.
• Не използвайте спрей, защото във вътрешността на фотоапарата може да останат капчици.
103
Меню с настройки
Ако във вътрешността на фотоапарата попадне прах или песъчинки, които могат да полепнат
по повърхността на CCD (частта, която служи за филм), възможно е прахта да се появи на
изображението, в зависимост от условията на снимането. Ако по CCD попадне прах, използвайте
четка с продухване, която се продава в търговската мрежа. С нея можете да почистите праха и да
и да почистете CCD като следвате стъпките по-долу. Можете лесно да почистете праха, само като
използвате четка с продухване и функцията против напрашаване.
За подробности относно операцията 1 стр. 80
• Когато почиствате CCD, не поставяйте връхчетата на четката в празнините зад
мястото, където се монтира обективът. Приближаването на четката до CCD
не е препоръчително.
6 Прикрепете обектива и задайте ключа POWER в положение OFF.
• Фотоапаратът издава звук, ако батерията започне да се изтощава по време на почистване. Незабавно
прекратете почистването и задайте ключа POWER в положение OFF.
z За да предотвратите попадането на прах във фотоапарата
Понеже предотвратяването на попадането на прах е невъзможно, следните указания ще ви помогнат да намалите
подобна вероятност.
• Когато сменяте обектива, изберете място с малко прах и извършвайте операцията бързо.
• Не оставяйте фотоапарата без прикрепен обектив или капаче за тялото.
• Когато прикрепяте капачето за тялото, преди да поставите капачето на фотоапарата, го почистете от прах.
Нулиране на настройките
Можете да нулирате основните функции на фотоапарата.
1 Изберете [Enter] в [Reset default].
Извежда се съобщението “Reset default?”.
2 Изберете [Yes] папка като използвате b на контролния бутон, след това натиснете централната
част на контролния бутон.
Основните функции се нулират.
• За подробности относно опциите, които желаете да върнете в настройки по подразбиране, вижте “Нулиране
на настройките” (стр. 151).
104
Използване на компютър
Работа с Windows компютри
За подробности относно работата с Macintosh
компютри вижте “Използване на Macintosh
компютри” (стр. 120).
Тази част описва английския вариант
на съдържанието на екрана.
Свързване на фотоапарата с Вашия компютър (стр. 107)
Подготовка на фотоапарата и компютъра и свързване
на фотоапарата и Вашия компютър.
Използване на компютър
Копиране на изображения на Вашия компютър (стр. 108)
Преглед на изображения на Вашия компютър
Преглед на изображения с помощта на допълнителния софтуер α 100
(стр. 114)
• Преглед на изображения, запазени на Вашия компютър
• Преглед на снимки, организирани по дата
• Редактиране на изображения
Отпечатване на изображения
105
Препоръчителна компютъра среда
Следната среда е препоръчителна за компютри,
свързани към фотоапарата.
Препоръчителна компютърна среда
за копиране на изображения.
OS (предварително инсталирана):
Microsoft Windows 2000 Professional,
Windows Millennium Edition, Windows XP
Home Edition или Windows XP Professional.
• Операциите не са гарантирани, ако средата
е обновена до някоя от споменатите
операционни системи.
USB жак: Трябва да е включен към системата
Препоръчителна компютърна среда
за използване на “Picture Motion Browser”
OS (предварително инсталирана):
Microsoft Windows 2000 Professional,
Windows Millennium Edition, Windows XP
Home Edition или Windows XP Professional.
CPU/Памет: Pentium III 500 MHz или по-бърз,
128 МВ RAM или повече (Препоръчително:
Pentium III 800 MHz или по-бърз, 256 МВ
RAM или повече).
Софтуер: DirectX 9.0c или по-нова версия
Твърд диск: Дисково пространство, нужно
за инсталация – 200 MB или повече.
Дисплей:
800 600 точки или повече, High Color
(16-битов цвят) или повече
• Този софтуер е съвместим с технологията “DirectX”.
Трябва да имате инсталиран “DirectX”.
Препоръчителна компютърна среда
за използване на “Image Data Converter SR
Ver.1.1”
OS (предварително инсталирана):
Microsoft Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition или Windows XP
Professional.
CPU: MMX Pentium III 1 GHz или по-бърз
Памет: 256 МВ или повече
(Препоръчително: 512 МВ или повече).
Виртуална памет: 700 MB или повече.
106
Дисплей: 1024 768 точки или повече, High
Color (16-битов цвят, 65 000 цвята) или
повече
Забележки за свързване на фотоапарата
с компютър
• Операциите не са гарантирани за всички препоръчителни операционни среди, споменати по-горе.
• Ако едновременно свържете две или повече USB
устройства към един и същи компютър, възможно
е някое от устройствата, включително вашият
фотоапарат, да не работи, в зависимост от вида
на USB устройството, което използвате.
• Операциите не са гарантирани, когато използвате
USB хъб.
• Употребата с USB 2.0 (високоскоростни)
съвместими компютърни среди Ви позволява побърз трансфер, защото този фотоапарат
е съвместим с Hi-Speed USB (USB 2.0 съвместим).
• Уверете се, че [Transfer mode] в менюто
Настройки е зададен в положение [Mass Storage].
Ако е зададен в положение [PTP], фотоапаратът
не се разпознава.
• Връзката между фотоапарата и компютъра може
да не се възстанови по едно и също време след
излизане от режим Suspend или Sleep.
Копиране на изображения на компютър
Тази част описва процеса като за пример
е използван компютър с Windows среда.
Можете да копирате изображения от фотоапарата
на компютър както следва.
За директно зареждане на носителя
за запис в компютъра
Извадете носителя за запис от фотоапарата,
заредете го в компютъра и копирайте
изображенията.
За свързване на фотоапарата със зареден
носител за запис към компютър като
използвате USB връзка.
Следвайте Стъпки от 1 до 4 на стр. 107 до 111,
за да копирате изображения.
Стъпка 1: Подготовка на
фотоапарата и компютъра
3 Включете фотоапарата и компютъра.
за запис, съдържащ изображенията.
2 Заредете във фотоапарата комплект
батерии с достатъчен заряд или
свържете фотоапарата към мрежата
от 220 V като използвате променливотоковия адаптер/зарядно устройство
(не е приложен в комплекта).
107
Използване на компютър
1 Заредете във фотоапарата носителя
• Когато копирате изображения на Вашия
компютър и използвате заряд от батериите,
копирането може да пропадне или данните
за изображението да се повредят, ако зарядът
на батериите свърши.
Стъпка 2: Свързване на фотоапарата
с компютъра
2 Към жака USB
USB кабел
1 След като направете USB връзка
на стъпка 2, щракнете върху прозореца
[Copy pictures to a folder on my computer
using Microsoft Scanner and Camera
Wizard], след това щракнете върху [ОК],
тъй като екранът автоматично
се появява на десктопа.
1
1 Към USB жак
2
Извежда се прозорецът “Scanner and Camera
Wizard”.
2 Щракнете върху [Next].
• Когато използвате Windows XP, прозорецът
AutoPlay wizard автоматично се извежда
на десктопа.
Стъпка 3-А: Копиране
на изображения на компютър
• За Windows 2000/Me, следвайте процедурата,
обяснена в “Стъпка 3-Б: Копиране на изображения
на компютър” на стр. 109.
• За Windows XP, ако екранът не се появи автоматично,
следвайте процедурата, обяснена в “Стъпка 3-Б:
Копиране на изображения на компютър” на стр. 109.
Тази част описва като пример копиране
на изображения в папката “My Documents”.
Ако екранът не се появи, натиснете наполовина
бутона на затвора на фотоапарата.
108
Изображенията, запазени на носителя
за запис на фотоапарата, се извеждат.
• Когато сте инсталирали софтуера (приложен
в комплекта), може да се изведе прозорецът
[Import Images] (стр. 115). В този случай Вие
можете също да прехвърлите изображенията
като използвате “Picture Motion Browser”.
3 Щракнете, за да премахнете отметката
пред изображенията, които не искате
да копирате на Вашия компютър, след
това натиснете [Next].
5 Изберете опцията, намираща се до
[Nothing. I’m finished working with these
pictures], след което щракнете върху
[Next].
1
1
2
2
Появява се прозорецът “Picture Name and
Destination”.
Извежда се прозорецът “Completing the
Scanner and Camera Wizard”.
4 Определете имената на файловете
1
2
Копирането на изображенията започва.
Когато копирането приключи, се извежда
прозорецът “Other Options”.
• Тази част описва като пример копиране
на изображения в папката “My Documents”.
6 Щракнете върху [Finish].
Прозорецът се затваря.
• Когато пожелаете да продължите с копирането
на други изображения, изключете USB кабела
(стр. 111). След това следвайте процедурата,
описана в “Стъпка 2: Свързване на фотоапарата
и вашия компютър” на стр. 108.
• RAW изображения не могат да бъдат изведени
по този начин. Изберете [Open folder to view files]
в стъпка 1, след това отворете папката [DCIM] като
следвате процеса, описан в Стъпка 3-Б по-долу
и копирайте изображенията.
Стъпка 3-Б: Копиране
на изображения на компютър
• За Windows XP следвайте процедурата, обяснена
в “Стъпка 3-А: Копиране на изображения
на компютър” на стр. 108.
Тази част описва като пример копиране
на изображения в папката “My Documents”.
Ако екранът не се изведе, натиснете наполовина
бутона на затвора на фотоапарата.
109
Използване на компютър
за изображенията, които ще бъдат
копирани, както и мястото, където
искате да бъдат копирани, след това
натиснете [Next].
1 Щракнете два пъти върху [My Computer]
t [Removable disk] t [DCIM].
3 Щракнете два пъти върху папката [My
Documents] и щракнете с десния бутон
в прозореца “My Documents”, за да
изведете менюто, след това щракнете
върху [Paste].
1
2
2 Щракнете два пъти върху папката,
в която са запазени изображенията,
които желаете да копирате.
След това щракнете с десния бутон
върху файловете с изображения,
за да изведете менюто, и щракнете
върху [Copy].
1
2
• Относно местата за съхранение на файлове
с изображения вижте стр. 112.
110
Файловете с изображения са копирани
в папката “My Documents”.
• Ако се опитвате да копирате изображение
в папка, в която вече се съдържа файл със същото
име, появява се съобщение за потвърждаване
на презаписа върху файла. Ако желаете да запишете новото изображение на мястото на старото,
старият файл се изтрива. За да копирате
на компютъра файл с изображение без да
презаписвате върху стария файл, променете
името на файла с каквото желаете и след това
копирайте файла. Въпреки това, обърнете
внимание, че, ако промените името на файла
(стр. 113), е възможно да не успеете да го
възпроизведете файла с Вашия фотоапарат.
Стъпка 4: Преглед на изображения
на Вашия компютър
Тази секция описва стъпките за преглед на
изображенията в папката “My Documents”.
1 Щракнете върху [Start] t
[My Documents].
2
За да изтриете USB връзка
Предварително извършете следната процедура,
когато:
• Изключвате USB кабела
• Изваждате носителя за запис
• Изключвате фотоапарата
x За Windows 2000/Me/XP
1 Щракнете два пъти върху
със задачи.
на лентата
Щракнете два пъти тук
1
• Ако не използвате Windows XP, щракнете два
пъти върху [My Documents] на десктопа.
2 Щракнете два пъти върху избрания
• Стъпка 4 е ненужна за потребители на Windows
XP.
файл с изображение
Изображението се извежда.
111
Използване на компютър
Извежда се съдържанието на папката “My
Documents”.
2 Щракнете върху
(USB Mass Storage
Device) t [Stop].
3 Потвърдете устройството в потвърждаващия
прозорец, след това щракнете върху [ОК].
4 Щракнете върху [ОК].
Устройството е изключено.
Запазване на файлове с изображения
и имена на файловете
Файловете с изображения, записани с Вашия
фотоапарат, са групирани като папки на
носителя за запис.
Пример: За потребители на Windows XP
A Папка, съдържаща файлове на изображения,
които са записани с този фотоапарат.
(Първите три цифри показват номера
на папката.)
B Можете да създадете папка по дата (стр. 100).
• Не можете да записвате/възпроизвеждате
изображения в папката “MISC”.
• Ако в индекс екрана за преглед на файлове изтриете
папка, освен последната папка, номерът
на съответната папка става неизползваем.
• Файловете с изображения се наименуват както
следва. ssss (номер на файла) е обозначение
за номер от 0001 до 9999. Цифровите стойности
на файл с RAW данни и отговарящият му JPEG
файл с изображение са еднакви.
– JPEG файл: DSC0ssss.JPG
– JPEG файлове (Adobe RGB):
_DSCssss.JPG
– Файлове с RAW данни (различни от Adobe RGB):
DSC0ssss.ARW
– Файлове с RAW данни (Adobe RGB):
_DSCssss.ARW
112
• Разширението може да не се изведе в зависимост
от компютъра.
• За повече информации относно папките вижте
стр. 100 и 101.
Преглед на изображения, запазенo на компютър,
с помощта на Вашия фотоапарат
Тази част описва работа с компютър в Windows
среда.
Когато файл с изображение, копиран на
компютър, вече не е на носителя за запис, Вие
можете отново да прегледате изображението
на фотоапарата като копирате файла с
изображението от компютъра на носителя за
запис.
• Ако не сте променяли имената на файловете,
зададени от фотоапарата, пропуснете стъпка 1.
• Възможно е да не успеете да прегледате
изображението в зависимост от размера му.
• Възпроизвеждането на изображения, редактирани
с компютър или записани с други фотоапарати,
не е гарантирано на този фотоапарат.
• Ако не съществува папка, в която да запазите файла
с изображение, създайте нова папка (стр. 101) и след
това копирайте файла с изображението.
2 Копирайте файла с изображението
в папка на носителя за запис
в следния ред.
1 Щракнете с десния бутон върху файла
с изображение, след това щракнете
върху[Copy].
2 Щракнете два пъти върху папката
[Removable Disk] или [Sony MemoryStick]
в [My Computer].
3 Щракнете с десния бутон върху папката
[sssMSDCF] в [DCIM], след това
щракнете върху [Paste].
• sss е обозначение за номер от 100 до 999.
1 Щракнете с десния бутон върху файла
Използване на компютър
с изображение, след това щракнете
върху [Rename]. Променете името
на файла на “DSC0ssss“.
Въведете номер от 0001 до 9999
за обозначението ssss.
1
2
• Ако се появи съобщение за потвърждение
на презапис, въведете различен номер.
• Може да се появи разширение на файла в зависимост
от настройките на компютъра. Разширението
на неподвижно изображение е JPG. Не променяйте
разширението.
113
Инсталиране на софтуера (приложен в комплекта)
Вие можете да инсталирате софтуера (приложен в
комплекта), като използвате следната процедура.
• Под Windows 2000/XP влезте в системата като
администратор.
• “Picture Motion Browser” и “Image Data Converter SR
Ver. 1.1” се инсталират едновременно.
1 Включете компютъра и поставете
приложения CD-ROM в CD-ROM
устройството.
Появява се екранът на инсталационното
меню.
• Ако екранът не се появи, щракнете два
(My Computer) t
пъти върху
(SONYPICTUTIL)
2 Щракнете върху [Install].
Появява се екранът “Choose Setup Language”
(Изберете език за инсталация).
3 Изберете желания език за инсталация,
след това щракнете върху [Next].
Появява се екранът “License Agreement”
(лицензно споразумение).
Прочетете внимателно лицензното споразумение. Ако сте съгласни с условията на лицензното споразумение, сложете отметка в квадратчето пред [I accept the terms of the license
agreement] и щракнете върху [Next].
4 Следвайте инструкциите на екрана,
за да приключите инсталацията.
“Image Data Converter SR Ver.1.1” също
се инсталира.
• Когато се появи съобщение за потвърждение,
рестартирайте компютъра като следвате
инструкциите на екрана.
• DirectX също се инсталира в зависимост
от компютърната среда.
• В Windows Me среда, “Image Data Converter SR
Ver.1.1” не се инсталира.
114
5 Извадете CD-ROM диска след като
инсталацията приключи.
След като инсталирате софтуера, на десктопа
се появява иконка с препратка към интернет
страницата за регистрация на потребители.
След като се регистрирате на интернет страницата,
Вие ще получите полезна помощна инфромация.
http://www.sony.net/registration/di/
Използване на софтуер (приложен в комплекта)
Можете да използвате изображения от фотоапарата за обработка като използвате софтуера.
Тази част описва софтуера “Picture Motion
Browser” и “Image Data Converter SR Ver. 1.1” и
Ви дава основни инструкции за работа с тях.
Преглед на “Picture Motion Browser”
С “Picture Motion Browser” Вие
можете:
Да прехвърляте изображения, заснети с фотоапарата, и да ги извеждате на монитора
на компютъра.
• Да организирате изображения на компютъра
по дата на записа и да ги преглеждате.
• Да ретуширате, отпечатвате и изпращате
изображения като приложения към електронна
поща, да променяте датата на записа и др.
• За подробности се обърнете към помощния файл.
Работа и излизане от “Picture Motion
Browser”
Следвайте тези стъпки, за да прехвърлите
и прегледате изображения от фотоапарата.
Прехвърляне на изображения
1 Уверете се, че сте включили “Media
Check Tool”*.
* “Media Check Tool” е програма, която
автоматично разпознава и прехвърля
изображения, когато носителят за запис бъде
зареден, или когато включите фотоапарата.
Потърсете иконката
(Media Check Tool)
върху лентата със задачи.
не е там: Щракнете върху
• Ако иконката
[Start] t [All Programs] (за Windows 2000/Me,
[Programs]) t [Sony Picture Utility] t [Tools]
t [Media Check Tool].
2 Свържете фотоапарата към Вашия
компютър като използвате на USB
кабел.
След като фотоапаратът автоматично бъде
разпознат, се извежда екранът [Import Images].
Стартиране на “Picture Motion Browser”
Щракнете два пъти върху иконата
(Picture
Motion Browser) на десктопа.
Или от Start менюто: Щракнете върху [Start] t
[All Programs] (за Windows 2000/Me, [Programs])
t [Sony Picture Utility] t [Picture Motion
Browser].
Излизане от програмата “Picture Motion
Browser”
Щракнете върху бутона
на екрана.
в горния десен ъгъл
• Ако ще зареждате носител на запис директно
в компютъра, първо вижте стр. 107.
• При Windows XP, ако се появи AutoPlay Wizard,
затворете го.
115
Използване на компютър
За да отворите помощния файл, щракнете
върху [Start] t [All Programs] (за Windows
2000/Me, [Programs]) t [Sony Picture Utility]
t [Help] t [Picture Motion Browser].
Основни инструкции
3 Прехвърлете изображенията.
За да стартирате прехвърлянето на изображенията, щракнете върху бутона [Import].
По подразбиране, изображенията се прехвърлят в папка, създадена в “My Pictures”, която
се наименува с датата на прехвърлянето.
• За инструкции относно промяната на “Folder
to be imported” вижте стр. 118.
Преглед на изображения
1 Проверка на прехвърлените
изображения.
Когато прехвърлянето приключи, “Picture
Motion Browser” стартира.
Извеждат се миниатюрни изображения
на прехвърлените изображения.
2 Преглед на изображенията във “Viewed
folders”, подредени по дата на записа.
1 Щракнете върху [Calendar].
Извеждат се годините, в които
за записвани изображенията.
2 Щракнете върху годината.
Извеждат се изображенията, записани
през тази година, подредени по дата
на записа.
3 За да изведете изображенията по месец,
щракнете върху желания месец.
Миниатюрни изображения на снимките,
записани през този месец, се извеждат.
4 За да изведете изображенията по време,
щракнете върху желаната дата.
Миниатюрни изображения на снимките,
записани на тази дата, се извеждат,
подредени по час на записа.
Екран с дисплей за годината
1
2
3
Екран с дисплей за месеца
4
• Папката “My Pictures” се задава като папка
по подразбиране във “Viewed folders”.
• Можете да щракнете два пъти върху миниатюрното изображение, за да изведете самата снимка.
116
Екран с дисплей за часа
Извеждане на изображения на цял екран
За да изведете изреждане на кадри на цял екран,
щракнете върху бутона .
• За да изведете изображенията от определена
година или месец, щракнете върху периода
от лявата страна на екрана.
3 Извеждане на индивидуални
изображения
В екрана с дисплей за часа щракнете два
пъти върху миниатюрно изображение, за да
изведете самата снимка в отделен прозорец.
• За да възпроизведете или въведете режим на пауза
на изреждането на кадри, щракнете върху бутона
в долния ляв ъгъл на екрана.
• За да спрете изреждането на кадри, щракнете върху
в долната лява част на екрана.
бутона
Използване на компютър
• Можете да редактирате изведените изображения
като щракнете върху бутона
на лентата
със задачи.
117
Други функции
Подготовка за преглед на изображения,
запазени на компютъра
За да прегледате изображенията, регистрирайте
папката, която съдържа изображенията, като
една от папките “Viewed folders”.
Промяна на “Folder to be imported”
За да промените “Folder to be imported”, влезте
в екрана “Import Settings”.
1 Изберете [Import Settings] t [Location
for Imported Images] от менюто [File].
Извежда се екранът “Location for Imported
Images”.
1 Щракнете върху
на основния екран
или изберете [Register Folders to View]
от менюто [File].
Извежда се екранът с настройки
за регистрация на “Viewed folders”.
2 Изберете “Folder to be imported”.
• Можете да определите “Folder to be imported”
от папките, регистрирани във “Viewed folders”.
Обновяване на информацията
за регистрация на изображенията
2 Изберете папката с изображенията
за прехвърляне, за да регистрирате
папката като една от “Viewed folders”.
3 Щракнете върху [OK].
Информацията за изображението
се регистрира в базата данни.
• Изображенията в под-папките на “Viewed folders”
също се регистрират.
118
За да обновите информацията за регистрация
на изображенията, изберете [Update Database]
от менюто [Tools].
• Обновяването на базата данни може да отнеме
известно време.
• Ако преименувате файловете с изображения или
папките във “Viewed folders”, файловете/папките
не могат да бъдат изведени на този софтуер.
В този случай, обновете базата данни.
За да деинсталирате “Picture Motion
Browser”
1 Щракнете върху [Start] t [Control Panel]
(за Windows 2000/Me: [Start] t [Settings]
t [Control Panel]), след това щракнете два
пъти върху [Add/Remove Programs].
2 Изберете [Sony Picture Utility], след това
щракнете върху [Remove] (за Windows
2000/Me: [Change/Remove]), за да стартирате
деинсталацията.
Преглед на “Image Data Converter SR
Ver. 1.1”
Като използвате “Image Data Converter SR Ver. 1.1”,
който се намира на CD-ROM (приложен
в комплекта), Вие можете да редактирате изображения, записани в RAW режим, като извършвате
различни корекции по тях, като например крива
на тоновете и острота. Можете също да запазвате
изображенията във формати, подходящи
за по-обща употреба.
• Ако запазите данни във формат RAW като RAW
формат, данните се преобразуват в SR2 формат.
• За подробности се обърнете към помощния файл.
Работа и излизане от “Image Data
Converter SR Ver. 1.1”
Използване на компютър
Стартиране на “Image Data Converter SR
Ver. 1.1”
Щракнете върху иконата “Image Data Converter
SR Ver. 1.1” на десктопа.
Когато стартирате от Start менюто, щракнете
върху [Start] t [All Programs] (за Windows
2000/Me, [Program]) t [Sony Picture Utility] t
[Image Data Converter SR].
Излизане от програмата
Щракнете върху бутона
на екрана.
в горния десен ъгъл
Техническа поддръжка
Допълнителна информация за този
продукт и отговори на често задавани
въпроси могат да бъдат открити на
интернет страницата за поддръжка
на клиенти на Sony.
http://www.sony.net/
119
Използване на Macintosh компютри
Можете да копирате изображения на Вашия
компютър или да редактирате файлове с RAW
данни като използвате “Image Data Converter SR
Ver.1.1”.
• “Picture Motion Browser” не е съвместим с Macintosh
компютри.
Препоръчителна компютъра среда
Следната компютърна среда е препоръчителна
за компютри свързани към фотоапарата.
Препоръчителна компютърна среда
за копиране на изображения
OS (предварително инсталирана): Mac OS X
(v10.1.3 или по-нова)
USB жак: Трябва да има по стандарт
Препоръчителна компютърна среда
за използване на “Image Data Converter
SR Ver.1.1”
OS (предварително инсталирана): Mac OS X
(v10.3 – 10.4)
CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook, PowerMac
серия G4/G5, Mac Mini
Оперативна памет: 256 МВ или повече
(препоръчва се 512 МВ или повече.)
Дисплей: 1024 768 точки или повече, 32,000
цвята или повече
Забележки за свързване на фотоапарата
с компютър
• Операциите не са гарантирани за всички препоръчителни операционни среди, споменати по-горе.
• Ако едновременно свържете две или повече USB
устройства към един и същи компютър, възможно
е някое от устройствата, включително вашият
фотоапарат, да не работи, в зависимост от вида
на USB устройството, което използвате.
• Операциите не са гарантирани, когато използвате
USB хъб.
• Употребата с USB 2.0 (високоскоростни)
съвместими компютърни среди Ви позволява
по-бърз трансфер, защото този фотоапарат
е съвместим с Hi-Speed USB (USB 2.0 съвместим).
120
• Уверете се, че [Transfer mode] в менюто
Настройки е зададен в положение [Mass Storage].
Ако [Transfer mode] е зададен в положение [PTP],
фотоапаратът не се разпознава.
• Възможно е връзката между фотоапарата
и компютъра да не се възстанови по едно и също
време след излизане от режим Suspend или Sleep.
Копиране и преглед на изображения
на компютър
1 Подгответе фотоапарата и Macintosh
компютъра.
Извършете същата процедура като описаната
в “Стъпка 1: Подготовка на фотоапарата
и компютъра” на стр. 107.
2 Свържете USB кабела.
Извършете същата процедура като
описаната в “Стъпка 2: Свързване на
фотоапарата с компютъра” на стр. 108.
3 Копиране на файлове с изображения
на Macintosh компютър.
1 Щракнете два пъти върху новоразпознатото устройство t[DCIM] t папката,
в която са запазени изображенията, които
желаете да копирате.
2 Щракнете и изтеглете файловете
с изображенията към иконката
на твърдия диск.
Изображенията се копират върху
твърдия диск.
• За повече информация относно местата
за съхранение на изображенията и имената
на файловете вижте стр. 112.
4 Преглед на изображенията на Вашия
компютър
Щракнете два пъти върху иконката
на твърдия диск t щракнете върху желания
от Вас файл с изображение в папката,
съдържаща копираните файлове, за да
отворите файла с изображения.
За да изтриете USB връзка
Предварително извършете следната процедура,
когато:
• Изключвате USB кабела
• Изваждате носителя за запис
• Изключвате фотоапарата
Стартиране на “Image Data Converter
SR Ver.1.1”
Щракнете два пъти върху [Image Data Converter
SR] в папката [Application]
Техническа поддръжка
Допълнителна информация за този
продукт и отговори на често задавани
въпроси могат да бъдат открити на
интернет страницата за поддръжка
на клиенти на Sony.
http://www.sony.net/
Щракнете и изтеглете иконката
на устройството или иконката
на носителя за запис в иконката “Trash”.
Използване на компютър
Фотоапаратът е изключен от компютъра.
За да стартирате “Image Data
Converter SR Ver.1.1”
Можете да редактирате изображения, записани
в режим RAW, с различни корекции, като
например острота и крива на тоновете. Можете
също да запазвате изображенията във формати,
подходящи за по-обща употреба.
• За инсталацията влезте в системата като
администратор.
1 Включете Macintosh компютъра си и заредете CD-ROM (приложен) в CD-ROM устройството.
2 Щракнете два пъти върху иконката CD-ROM.
3 Копирайте файлът [IDCSR_INST.pkg]
в папката [MAC] в иконката на твърдия диск.
4 Щракнете два пъти върху файла [IDCSR_INST.
pkg] в папката, в която сте го копирали.
Следвайте инструкциите на екрана,
за да приключите с инсталацията.
• Когато се появи съобщение за потвърждение
на рестартирането, рестартирайте компютъра
като следвате инструкциите на екрана.
• Ако запазите данни във формат ARW като RAW
формат, данните се преобразуват в SR2 формат.
121
Отпечатване на изображения
Как да отпечатвате изображения
Директно отпечатване като използвате PictBridge-съвместим принтер
(стр. 123)
Можете да отпечатвате изображения като свържете фотоапарата
директно към PictBridge-съвместим принтер.
Директно отпечатване, като използвате “Memory Stick Duo”/CF карта/
Microdrive-съвместим принтер
Можете да отпечатвате изображения с “Memory Stick Duo”/
CF карта/Microdrive-съвместим принтер.
За подробности вижте ръководството за експлоатация,
приложено към принтера.
Отпечатване с помощта на компютър
Можете да копирате изображения на компютър като използвате
приложения софтуер “Picture Motion Browser” и да отпечатвате
изображения.
Отпечатване в магазин
Можете да занесете носителя за запис, съдържащ изображения,
записани с Вашия фотоапарат, в магазин за отпечатване на
снимки. Можете предварително да маркирате изображенията,
които желаете да бъдат отпечатани, със знак (DPOF).
122
Директно отпечатване на изображения като
използвате PictBridge-съвместим принтер
Дори и да нямате компютър, Вие лесно можете
да отпечатвате изображения, записани с Вашия
фотоапарат, като свържете фотоапарата
с PictBridge-съвместим принтер.
• “PictBridge” се основава на CIPA стандарта. (CIPA:
Camera & Imaging Products Association - Асоциация
на фото и оптични продукти)
Стъпка 1: Подготовка
на фотоапарата
Подгответе фотоапарата за свързване
с принтер посредством USB кабела.
Бутон
MENU
В режим на единичен екран
Можете да отпечатате едно изображениe на лист
хартия.
Контролен
бутон
• Препоръчваме Ви да използвате променливотоков
адаптер/зарядно устройство (не е приложен
в комплекта), за да предотвратите изключване
на захранването по средата на отпечатването.
В индекс режим
Можете да отпечатате няколко изображения
с намален размер на лист хартия.
1 Натиснете MENU, за да изведете
менюто.
] (Setup) като използвате
b/B на контролния бутон, след
това натиснете централната част
на контролния бутон (стр. 80).
• Възможно е функцията за индекс печат
да не работи в зависимост от принтера.
• Количеството изображения, които могат да бъдат
отпечатани като индекс изображения, се различава
в зависимост от принтера.
• Не можете да отпечатвате файлове с RAW данни.
3 Изберете [Transfer mode] като
използвате v/V, след това натиснете B.
4 Изберете [PTP] като използвате V,
след което натиснете централната
част на контролния бутон.
USB режимът е зададен в положение [PTP].
5 Изключете фотоапарата и заредете
носителя за запис, на който
за записани изображенията.
123
Отепечатване на изображение
2 Изберете [
Стъпка 2: Свързване на фотоапарата
с принтер
1 Свържете фотоапарата към принтера.
2 Към жака USB
Стъпка 3: Отпечатване
1 Изберете изображението за отпечат-
ване с помощта на b/B на контролния
бутон.
• Когато желаете да отпечатате само едно
изображение, преминете към стъпка 4.
2 Изберете броя на копията наполовина
v/V на контролния бутон.
USB кабел
1 Към USB
жака
• Можете да увеличите броя до 20 като използвате
v и да го намалите като използвате V.
• Можете да изберете брой копия за всички
изображения едновременно (стр. 125).
3 Повторете стъпки 1 и 2, ако желаете
да отпечатате други изображения.
2 Включете фотоапарата и принтера.
• Ако изведете други изображения, общият брой
копия се появява в полето “Total”.
Извежда се следният екран.
• Ако екранът не се изведе, натиснете наполовина
бутона на затвора на фотоапарата.
124
• Можете да превключите дисплея за единично
изображение и индексния дисплей като
използвате бутона
(Дисплей).
• Можете да увеличите изображението като
(Увеличение).
използвате бутона
4 Натиснете централната част
на контролния бутон.
Извежда се екран за потвърждение
на отпечатването.
Настройки в менюто за отпечатване
След като свържете фотоапарата с принтер,
натискането на бутона MENU извежда следното
меню за отпечатване. За да работите с менюто
за отпечатване, вижте стр. 80.
(стр. 1)
5 Натиснете отново централната част
на контролния бутон.
Изображението се отпечатва.
6 След като се появи съобщението
“Printing finished.” (Отпечатването
е приключило.), натиснете централната
част на контролния бутон.
[Batch print]
[All images] Отпечатва всички изображения
на носителя за запис в еднакви
(Всички
изображе- количества.
ния)
Изчиства всички настройки
[Reset]
(Нулиране) за отпечатване.
• Можете да задавате брой на копията до 20.
Start
(Старт)
За да отмените отпечатването
Ако натиснете централната част на контролния
бутон по време на отпечатването, отпечатването
се отменя. Изключете USB кабела или изключете
фотоапарата. Когато желаете да отпечатвате
отново, следвайте процедурата по-горе.
Отпечатва всички изображения
на носителя за запис в режим
на индекс отпечатване. Появява
се екранът за потвърждение на
отпечатването. Натискането на
централната част на контролния
бутон стартира операцията
по отпечатването.
• При индекс отпечатване, броят на изображенията
на един лист или формата за отпечатване, който
се използва, зависи от принтера.
125
Отепечатване на изображение
[Index print]
(стр. 2)
[Paper size]
Настройка на принтера
9 ´ 13 cm
Hagaki card (Hagaki картичка)
13 ´ 18 cm
А4
2’’ ´ 3’’ card (2 ´ 3 инча картичка)
10 ´ 15 cm
4’’ ´ 6’’ (4 ´ 6 инча)
8’’ ´ 10’’ (8 ´ 10 инча)
Letter (Писмо)
[Layout]
Настройки на принтера
Borderless (Без ограничители)
1 image/sheet (1 изображение/лист)
2 image/sheet (2 изображения/лист)
4 image/sheet (4 изображения/лист)
[Print quality]
Настройки на принтера
Fine (Добро)
Date (Дата)
Настройки на принтера
Off (Изключен)
Date (Дата)
File name (Име на файла)
Date 7 name (Дата и име на файла)
126
(стр. 3)
[DPOF Print]
Start
(Старт)
Отпечатва изображенията със знак
DPOF, маркирани в менюто
Възпроизвеждане, независимо
от изображението, изведено
в момента. Извежда се екранът
за потвърждаване на отпечатването. Натискането на централната
част на контролния бутон стартира
операцията по отпечатването.
Отстраняване на проблеми
Отстраняване на проблеми
Ако се сблъскате с проблем по време на използването на фотоапарата, изпробвайте следните
решения. Проверете опциите на стр. 127 до 136. Свържете се с Вашия доставчик или оторизиран
сервиз на Sony.
Батерии и захранване
Комплектът батерии не може да бъде инсталиран.
• Когато заредите комплекта батерии, използвайте върха на комплекта батерии, за да натиснете
лоста за заключване (t ñòúïêà 1 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”).
• Инсталирайте правилно комплекта батерии (t ñòúïêà 1 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå
òîâà”).
Индикаторът за оставащ заряд на батериите не е верен или се извежда индикация,
указваща достатъчен заряд на батериите, а захранването скоро се изразходва.
• Това се случва, когато използвате фотоапарата при много горещи или студени условия (стр. 142).
• Батериите са разредени. Поставете зареден комплект батерии (t ñòúïêà 1 â ðúêîâîäñòâîòî
“Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”).
• Батериите са изтощени (стр. 142). Сменете батериите с нови.
Батериите се изразходват твърде бързо.
• Заредете комплекта батериии (t ñòúïêà 1 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”).
• Използвали сте фотоапарата при много студени условия (стр. 142).
• Терминалът на комплекта батерии е замърсен. Почистете терминала с памучна клечка и др.
и заредете комплекта батерии.
• Батериите са изтощени (стр. 142). Сменете батериите с нови.
Не можете да включите фотоапарата.
Захранването изненадващо се изключва
• Ако не използвате фотоапарата за известен период от време, фотоапаратът автоматично
преминава в режим на пестене на захранването и почти се изключва. За да отмените режима на
пестене на захранването, извършете операция с фотоапарата, като например натиснете бутона
на затвора наполовина (t ñòúïêà 3 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”).
• Батериите са разредени. Поставете зареден комплект батерии (t ñòúïêà 1 â ðúêîâîäñòâîòî
“Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”).
127
Отстраняване на проблеми
• Поставете батериите правилно (t ñòúïêà 1 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”).
• Батериите са разредени. Поставете зареден комплект батерии (t ñòúïêà 1 â ðúêîâîäñòâîòî
“Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”).
• Батериите са изтощени (стр. 142). Сменете батериите с нови.
Снимане на изображения
На LCD екрана не се извежда нищо, когато включите захранването.
• В настройката по подразбиране, LCD екранът ще се изключи, ако не работите с фотоапарата
за около 5 секунди. Това се случва, за да се намали консумацията на заряд на батерията. Можете
да промените настройката за време (стр. 102).
(Дисплей), за да включите LCD монитора (стр. 26).
• LCD екранът е изключен. Натиснете бутона
• Нещо е активирало сензорите на окуляра, когато е преминало близо до тях. Ако сензорите под
визьора се включат, фотоапаратът изключва LCD екрана, защото се предполага, че фотографът
използва визьора. Можете да изключите функцията (стр. 97).
• Работите с експонация, която е по-дълга от една секунда, като например bulb експонация.
По време на експонация на LCD екрана не се извежда нищо.
Изображението във визьора не е ясно.
• Регулирайте скалата на диоптъра правилно като използвате лостчето за регулация на визьора
(t ñòúïêà 5 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”).
Не можете да записвате изображения.
• Проверете капацитета свободно място в носителя за запис (стр. 27). Ако носителят за запис
е пълен, извършете едно от следните неща:
– Изтрийте ненужните изображения (t ñòúïêà 6 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”).
– Сменете носителя за запис.
• Използвате “Memory Stick Duo” със защитно капаче като защитното капаче е зададено в
положение LOCK. Задайте защитното капаче в положение за разрешен запис (стр. 139).
• Не можете да снимате, докато вградената светкавица се зарежда.
Затворът не се освобождава
• Затворът не може да бъде освободен, когато обектът не е на фокус. (Функцията за заключен
затвор може да бъде изключена (стр. 93).)
• Затворът не може да бъде освободен, когато фотоапаратът е прикрепен към друго устройство,
като например астрономически телескоп и др. (В тази ситуация функцията за заключен затвор
може да бъде изключена (стр. 96).)
• Затворът не може да бъде освободен, когато “----” мига в долния десен ъгъл на LCD екрана,
и когато “Е” мига във визьора. Индикацията означава, че носителят за запис не е зареден
във фотоапарата. Заредете носителя за запис, за да записвате изображения (t сòúïêà 4
â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”).
• Затворът не може да бъде освободен, когато индикацията “--” свети в горния десен ъгъл на LCD
екрана. Тази индикация означава, че обективът не е прикрепен правилно. Прикрепете обектива
правилно (t ñòúïêà 2 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”).
Записът отнема дълго време.
• Функцията за намаляване на смущенията е активирана (стр. 85). Това не е неизправност.
• Записвате в режим RAW (стр. 83). Тъй като файлът с данните е голям, записът в режим RAW
може да отнеме известно време.
128
Изображението не е на фокус
• Обектът е твърде близо. Проверете минималното фокусно разстояние на обектива.
• Записвате в режим на ръчно фокусиране. Задайте ключа за избор на режим на фокусиране
в положение AF (стр. 71).
• Опитвате се да записвате обект, който изисква специално фокусиране (стр. 15). Използвайте
функцията за ръчно фокусиране или функцията за заключване на фокуса (стр. 71).
Светкавицата не работи.
• Вградената светкавица е затворена. Отворете светкавицата.
• Режимът на светкавица е зададен в положение [Autoflash]. Ако желаете да се уверите,
че светкавицата ще светне безпроблемно, задайте режима за работа със светкавицата
в положение [Fill-flash] (стр. 54).
При изображенията, записани с помощта на светкавицата, се появяват мъгляви
точици.
• Прашинките във въздуха са отразили светлината от светкавицата и са се появили върху
изображението. Това не е неизправност.
Изображение, записано с помощта на светкавицата, е твърде тъмно.
• Ако обектът е извън обхвата на светкавицата (разстоянието, което може да достигне светкавицата), изображението ще бъде тъмно, защото светлината от светкавицата не достига до обекта.
Ако ISO бъде променен, обхватът на светкавицата също ще се промени (стр. 44).
Долната част на изображението, записано с помощта на светкавицата, е твърде
тъмна.
Зареждането на светкавицата отнема дълго време.
• За кратък период от време последователно сте използвали светкавицата наколно пъти. Когато
използвате светкавицата в последователност, процесът по презареждане може да отнеме повече
време от обичайното, за да се предотврати прегряване на фотоапарата.
Датата и часът са записани неправилно.
• Задайте правилните дата и час (стр. 99, t ñòúïêà 3 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”).
Стойността на диафрагмата и/или скоростта на затвора мигат, когато натиснете бутона
на затвора наполовина.
• Обектът е твърде тъмен или твърде светъл и се намира извън обхвата. Отново регулирайте
настройките.
Изображението е твърде тъмно
• Снимате обект, осветен от източник на светлина, намиращ се зад него. Изберете режим
на измерване (стр. 58) и настройте експонацията (стр. 37, 65).
• Осветеността на екрана е твърде ниска. Настройте нивото на осветеност на LCD екрана (стр. 98).
129
Отстраняване на проблеми
• Изображението е заснето с поставен сенник. Свалете сенника, когато използвате вградената
светкавица. При някои обективи долната част на изображението може да остане тъмна, дори
когато не сте поставили сенник (t ñòúïêà 5 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”).
Изображението е твърде ярко.
• Снимате обект при ярка светлина на тъмно място, като например, осветление на сцена.
Настройте експонацията (стр. 37, 65).
• Осветеността на екрана е твърде голяма. Регулирайте осветеността на LCD екрана (стр. 98).
На изображението се появява прекомерна светлина.
• Изображението е записано с много силен източник на светлина и в обектива е навлязла
излишна светлина. Прикрепете сенник.
Ъглите на изображението са твърде тъмни.
• Ако използвате филтър или сенник, свалете филтъра/сенника и опитайте да снимате отново.
В зависимост от дебелината на филтъра и неправилното поставяне на сенника, фотоапаратът/
сенникът могат частично да попаднат в изображението. Оптическите възможности на някои
обективи могат да причинят появяването на по-тъмна периферия (недостатъчна светлина).
Очите на обекта изглеждат червени.
• Включете функцията за намаляване на ефекта на червените очи (стр. 86).
• Снимайте обекта от разстояние, което е по-близо от препоръчителното, като използвате
светкавицата (t ñòúïêà 5 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”).
• Осветете стаята и снимайте обекта.
На екрана се появяват и се задържат точки.
• Това не е неизправност. Тези точки не се записват (стр. 8).
Изображението е замъглено.
• Изображението е записано на тъмно място без да използвате светкавицата, като резултатът
е вибрация на фотоапарата. Препоръчваме Ви да използвате функцията Super SteadyShot
или статив. При тази ситуация можете да използвате светкавицата (стр. 14, t ñòúïêà 5
â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”).
• Снимката на обекта е записана от много близко разстояние, като например при макро запис.
Функцията Super SteadyShot може да не е напълно ефективна, когато обектът е твърде близо.
В тези случаи изключете функцията Super SteadyShot и използвайте статив (стр. 14, t ñòúïêà 5
â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”).
• Обектът се движи прекалено бързо. Изберете по-висока скорост на затвора или по-голяма ISO
чувствителност (колкото по-голяма е ISO чувствителността, толкова по-малки са смущенията
в снимката).
Ev скалата b B мига във визьора.
• Обектът е твърде светъл или твърде тъмен за обхвата на измерване на фотоапарата.
130
Извежда се грешка при настройката на баланса на белия цвят.
• Балансът на белия цвят е извършен от твърде близко разстояние и с помощта на светкавицата. Или
сте настроили баланса на белия цвят с помощта на обект с живи цветове. Уверете се, че сте оставили
известно разстояние между фотоапарата и обекта, когато записвате и използвате светкавицата.
Когато задавате настройка за баланса на белия цвят, използвайте бял обект (стр. 48).
Преглед на изображения
За противоречия в следните ситуации вижте “Компютри” (стр. 132).
Изображението не може да бъде възпроизведено от фотоапарата.
(Възпроизвеждане), за да включите режима на възпроизвеждане
• Натиснете бутона
(t ñòúïêà 6 â Ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”)).
• Името на папката/файла е било променено на Вашия компютър (стр. 113).
• Възпроизвеждането на този фотоапарат на изображение, модифицирано с помощта на Вашия
компютър или записано с друг фотоапарат, не е гарантирано.
• Фотоапаратът е в режим USB. Отменете USB връзката (стр. 111).
Изображенията не се извеждат на телевизионния екран
• Проверете настройката за [Video Output], за да проверите дали изходният видео сигнал на
Вашия фотоапарат е зададен в системата за цветна телевизия на Вашия телевизор (стр. 98).
• Проверете дали връзката е извършена правилно (стр. 78)
• Ако USB кабелът е свързан към фотоапарата, изключете USB кабела (стр. 111).
Изтриване/Редактиране на изображения
• Отменете защитата (стр. 89).
• Използвате “Memory Stick Duo” със защитно капаче и защитното капаче е зададено
в положение LOCK. Задайте защитното капаче в позиция на разрешен запис (стр. 139).
Изтрили сте изображение по грешка.
• Веднъж след като сте изтрили файла, не можете да го възстановите. Препоръчваме Ви да
зададете защита на изображението (стр. 89) или да използвате “Memory Stick Duo” със защитно
капаче, зададено в положение LOCK (стр. 139), за да предотвратите случайно изтриване
на изображения.
Не можете да изведете знак за отпечатване
• Не можете да поставяте знак за отпечатване
(DPOF).
(DPOF) на файлове с RAW данни.
Не можете да изтривате папка в индексния екран за файлове.
• След като сте извели папка от носителя за запис на компютър с операционна система Windows,
възможно е да не успеете да изтриете папката. Изтрийте папката на компютъра.
131
Отстраняване на проблеми
Вашият фотоапарат не може да изтрие изображения.
Компютри
Не знаете дали операционната система на Вашия компютър е съвместима с Вашия
фотоапарат.
• Проверете “Препоръчителна компютърна среда” на стр. 106 за Windows и “Препоръчителна
компютърна среда” на стр. 120 за Macintosh.
Вашият компютър не разпознава фотоапарата.
• Включете фотоапарата (t ñòúïêà 3 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”).
• Ако зарядът в батериите е недостатъчен, поставете зареден комплект батерии (t ñòúïêà 1
â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”) или използвайте променливотоковия адаптер/
зарядно устройство (не е приложен в комплекта) (стр. 144).
• Използвайте USB кабела (приложен в комплекта) (стр. 108).
• Изключете USB кабела и отново го свържете здраво.
• Задайте [Transfer mode] в положение [Mass storage] (стр. 98).
• Изключете всички устройства от USB портовете с изключение на фотоапарата, клавиатурата
и мишката.
• Свържете фотоапарата и компютъра директно без да използвате USB хъб или друго устройство
(стр. 108).
Не можете да копирате изображения.
• Свържете правилно фотоапарата с компютъра като използвате приложения USB кабел (стр. 108).
• Следвайте процедурата по копирането за Вашата операционна система (стр. 108, 120).
• Когато снимате, използвайки носител за запис, форматиран на компютър, възможно е да не
успеете да копирате изображенията на компютър. За снимане използвайте носител за запис,
форматиран на Вашия фотоапарат (стр. 89).
След като сте направили USB връзка, “Picture Motion Browser” не стартира
автоматично.
• Стартирайте “Media Check Tool” (стр. 115).
• Осъществете USB връзката, когато компютърът е включен (стр. 107).
Изображението не може да се възпроизведе на компютър.
• Ако използвате приложения софтуер “Picture Motion Browser”, щракнете върху иконката
за помощ.
• Консултирайте се с производителя на компютъра или софтуера.
Не можете да отпечатате изображение
• Проверете настройките на принтера.
Изображения, копирани на компютър, не могат да бъдат прегледани на фотоапарата.
• Копирайте ги в достъпна папка като например “100MSDCF” (стр. 112).
• Работете правилно (стр. 113).
132
Picture Motion Browser
Изображенията не се извеждат правилно.
• Уверете се, че папката с изображенията е регистрирана във “Viewed folders”. Обновете
базата данни, ако изображенията не се извеждат дори и папката да е регистрирана
в „Viewed folders”(стр. 118).
Не можете да откриете прехвърлените изображения.
• Проверете в папката “My Pictures”.
• Ако сте променили настройката по подразбиране обърнете се към “Промяна на “Folder to be
imported”” на стр. 118 и проверете коя папка се използва за прехвърляне.
Искате да промените “Folder to be imported”.
• Влезте в екрана “Import Settings”, за да промените “Folder to be imported”. Можете да определите
различна папка след като използвате “Picture Motion Browser”, за да я регистрирате във “Viewed
folders” (стр. 118).
Всички прехвърлени изображения се извеждат на календара с дата 1 януари.
• Не сте настроили дата във фотоапарата. Задайте датата във фотоапарата (стр. 99, t ñòúïêà 3
â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”).
“Memory Stick Duo”
Не можете да поставите “Memory Stick Duo”.
Отстраняване на проблеми
• Използвайте Memory Stick Duo адаптер за CF гнездо, след което го поставете (t ñòúïêà 4
â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”).
Не можете да записвате на “Memory Stick Duo”.
• Използвате “Memory Stick Duo” със защитно капаче, зададено в положение LOCK. Задайте
защитното капаче в положение на разрешен запис (стр. 139).
• “Memory Stick Duo” е пълен. Изтрийте ненужните изображения (стр. 88, t ñòúïêà 6
â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”).
Не можете да форматирате “Memory Stick Duo”.
• Използвате “Memory Stick Duo” със защитно капаче, зададено в положение LOCK. Задайте
защитното капаче в положение на разрешен запис (стр. 139).
Форматирали сте “Memory Stick Duo” по погрешка.
• Всички изображения на “Memory Stick Duo” са изтрити при форматирането. Не можете да
възстановите изображенията. Препоръчваме Ви да оставяте защитното капаче на “Memory Stick
Duo” в положение LOCK, за да предотвратите случайно изтриване на изображенията (стр. 139).
133
“Memory Stick PRO Duo” не се разпознава от компютър с “Memory Stick” гнездо.
• Ако “Memory Stick PRO Duo” не се поддържа, свържете фотоапарата към компютър (стр. 107
до 108). Компютърът разпознава “Memory Stick PRO Duo”.
CF карта/Microdrive
Не можете да заредите CF карта/Microdrive.
• Заредете в правилната посока (t ñòúïêà 4 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”).
Не можете да записвате на CF карта/Microdrive.
• CF картата/Microdrive е пълен. Изтрийте ненужните изображения (стр. 88, t ñòúïêà 6
â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”).
• Заредили сте неизползваема CF карта (t ñòúïêà 4 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”).
• Използвате носител за запис със защитно капаче, което е зададено в положение LOCK. Задайте
защитното капаче в положение на разрешен запис.
Microdrive се нагрява.
• Използвали сте Microdrive дълго време. Това не е неизправност.
Форматирали сте CF картата/Microdrive по погрешка.
• Всички изображения на CF картата/Microdrive са изтрити при форматирането. Не можете
да ги възстановите.
Отпечатване
Вижте и “PictBridge съвместим принтер” (следваща секция) за противоречия при следните опции.
Цветовете на изображението са странни.
• Когато отпечатвате изображения, записани в Adobe RGB режим като използвате sRGB принтери,
които не са съвместими с Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21), изображенията се отпечатват с по-ниско
ниво на наситеността (стр. 50).
PictBridge-съвместим принтер
Не може да бъде осъществена връзка.
• Фотоапаратът не може да бъде свързан с принтер, който не е съвместим с PictBridge стандарта.
Консултирайте се с производителя на принтера за съвместимостта му със стандарта PictBridge.
• Уверете се, че принтерът е включен и може да бъде свързан с фотоапарата.
• Когато във фотоапарата не е зареден носител за запис, като например “Memory Stick Duo”, CF
карта, Вие не можете да свържете към принтер. След като заредите носител за запис, отново
свържете принтера.
• Задайте [Transfer mode] в положение [PTP] (стр. 98).
• Изключете и отново свържете USB кабела. Ако се появи съобщение за грешка се обърнете
към ръководството за експлоатация, приложено към принтера.
134
Не можете да отпечатате изображения.
• Уверете се, че фотоапаратът и принтерът са правилно свързани посредством USB кабела.
• Включете принтера. За повече информация се обърнете към ръководството за експлоатация,
приложено към принтера.
• Не можете да отпечатвате файлове с RAW данни.
• Възможно е изображения, обработвани с компютър или записани с други фотоапарати,
да не се отпечатат.
Не можете да въведете датата или да отпечатвате изображения в режим
на индексен екран.
• Принтерът няма такава функция. Консултирайте се с производителя на принтера,
за да разберете дали принтерът има такава функция.
• В зависимост от принтера, възможно е датата да не бъде въведена в режим на индексен екран.
Консултирайте се с производителя на принтера.
Вместо дата се отпечатва “---- -- --”.
• Изображение, на което няма записани данни за дата, не може да бъде отпечатано с въведена
дата. Задайте [Data print] в положение [Off] и отпечатайте изображението отново (стр. 126).
Не можете да изберете размер на разпечатката.
• Консултирайте се с производителя на принтера, за да разберете дали принтерът поддържа
желания от Вас размер.
Не можете да отпечатвате изображения с избрания от Вас размер.
Не можете да работите с фотоапарата след като сте отменили отпечатването.
• Изчакайте известно време, защото принтерът изпълнява операцията по отмяна. В зависимост
от принтера това може да отнеме известно време.
135
Отстраняване на проблеми
• Изключете и отново включете USB кабела, когато сменяте размера на хартията след като
сте включили принтера към фотоапарата.
• Настройката за печат на фотоапарата се различава от тази на принтера. Променете настройката
на фотоапарата (стр. 126) или на принтера.
Други
Фотоапаратът не работи.
• Използвайте батерии, които могат да се използват с този фотоапарат. (стр. 142)
• Нивото на батерията е ниско (появява се индикаторът r). Заредете комплекта батерии
(t ñòúïêà 1 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”).
Обективът се замъглява.
• Има конденз на влага. Изключете фотоапарата и го оставете за около 1 час преди
да го използвате отново (стр. 147).
Когато включите фотоапарата, се извежда съобщението “Set date and time?”.
• Фотоапаратът е оставен без да бъде употребяван за известно време с нисък заряд на батерията
или без батерия. Сменете комплекта батерии и задайте датата отново (t ñòúïêà 3 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”). Ако настройката за дата се губи всеки път, когато сменяте
комплекта батерии, се свържете с Вашия доставчик или с оторизиран сервиз на Sony.
Броят на изображенията, които можете да запишете не намалява или намалява с две
при всяка снимка.
• Това е така заради компресията и размера на изображението след компресията. Те се променят,
в зависимост от изображението, когато записвате JPEG изображение (стр. 83).
Настройката се нулира без да сте извършили тази операция.
• Извадили сте комплекта батерии докато ключът POWER е бил зададен в положение ON.
Когато изваждате комплекта батерии от фотоапарата, уверете се, че ключът POWER е зададен
в положение OFF и лампичката за достъп не свети (t ñòúïêà 1 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî
ïðî÷åòåòå òîâà”).
Фотоапаратът не работи правилно.
• Изключете фотоапарата. Извадете комплекта батерии и го заредете отново. Ако използвате
променливотоковия адаптер/зарядно устройство (не е приложено в комплекта), изключете
захранващия кабел. Ако фотоапаратът е нагорещен, оставете фотоапарата да се охлади преди
да извършвате тази процедура.
Петте индикаторни ленти за Super SteadyShot мигат.
• Функцията Super SteadyShot не работи. Можете да продължите да снимате но функцията Super
SteadyShot няма да работи. Изключете и отново включете фотоапарата. Ако скалата Super
SteadyShot продължава да мига, консултирайте се с Вашия доставчик на Sony или с местен
оторизиран сервиз.
136
Предупредителни съобщения
Ако на екрана се появят следните съобщения,
следвайте инструкциите.
Incompatible battery.
Use correct model.
(Несъвместима батерия.
Използвайте правилния модел.)
• Зареден е несъвместим комплект батерии.
Baterry exhausted. (Изтощена батерия.)
• Комплектът батерии е разреден. Заредете
комплекта батерии.
Set date and time? (Задайте дата и час?)
• Задайте датата и часа. Ако съобщението
се появява често, използва се заряд от
вградената допълнителна батерия. Сменете
батерията (стр. 136, 148).
Unable to use card.
Format? (Невъзможност за използване
на картата. Форматирайте?)
Card locked. (Картата е заключена.)
• Защитното капаче на носителя за запис,
като например “Memory Stick Duo”,
е зададено в положение LOCK.
Card error. (Грешка с картата.)
• Заредили сте несъвместим носител
за запис.
• Когато скоростта на затвора е една секунда,
или когато по-голяма или фотоапаратът
е в режим на bulb запис, намаляването на
смущенията ще се извършва за същото
време, за което е бил отворен затворът.
Не можете да снимате, докато процесът
се извършва. Можете също да изключите
функцията за намаляване на смущенията.
No card. Custom shutter on. (Няма карта.
Затворът е заключен.)
• [Shutter lock] е зададен в положение
[On: no card]. Задайте [Shutter lock]
в положение [Off: no card] или заредете
носител за запис.
No lens attached. (Няма прикрепен
обектив.)
• [Shutter lock] е зададен в положение [On:
no lens]. Задайте [Shutter lock] в положение
[Off: no lens] или прикрепете обектива.
Когато прикрепите фотоапарата към
астрономически телескоп или нещо
подобно, задайте в положение [Off: no lens]
в менюто
Custom.
Power insufficient. Option canceled.
(Захранването е недостатъчно.
Операцията е отменена.)
• Опитвате се да извършите [Clean CCD],
когато нивото на батерията е недостатъчно.
Заредете комплекта батерии или използвайте
променливотоковия адаптер/зарядно
устройство (не е приложен в комплекта).
Unable to display. (Извеждането
невъзможно.)
• Изображенията, записани с други фотоапарати или обработвани с компютър,
може да не се възпроизведат.
No images. (Няма изображения.)
• На носителя за запис няма записани
изображения.
No images selected. (Не са избрани
изображения.)
• Опитвате се да изтриете изображения,
без да определите кои изображения искате
да изтриете.
137
Отстраняване на проблеми
• Носителят за запис е форматиран
на компютър и форматът на файла
е модифициран, или носителят за запис
е форматиран от друго устройство.
Изберете [Yes], след това форматирайте
носителя за запис. Можете да използвате
отново носителя за запис; въпреки това,
всички предишни данни на носителя ще
бъдат изтрити. Форматирането може
да отнеме известно време.
Ако все още се появява съобщение,
сменете носителя за запис.
Processing...(Работи...)
Images protected. (Изображението
е защитено.)
• Опитвате се да изтриете защитено
изображение.
Освободете защитата.
Unable to print. (Невъзможно отпечатване.)
• Опитвате се да маркирате изображения в
RAW формат с DPOF знак за отпечатване.
Initializing USB connection. (Разпознаване
на USB връзка.)
• Извършва се USB връзка. Не изключвайте
USB кабела.
USB connection error. (Грешка при USB
връзката)
• Не може да бъде осъществена USB връзка.
Изключете USB кабела и го включете отново.
Error. Check printer. (Грешка. Проверете
принтера.)
• Съществува проблем с принтера, като
например хартията е свършила.
Printing canceled. (Отпечатването
е отменено.)
• Отпечатването е отменено. Изключете USB
кабела или изключете фотоапарата.
Camera overheating.
Allow it to cool. (Фотоапаратът е прегрял.
Оставете фотоапарата да се охлади.)
• Фотоапаратът се е нагорещил, защото
сте го използвали на горещо място
за продължителен период от време.
Изключете захранването. Оставете фотоапарата да се охлади докато отново е готов
за снимки.
System error. (Системна грешка.)
• Изключете захранването, извадете
комплекта батерии, след което го заредете
отново. Ако съобщението се появява
често, консултирайте се с Вашия доставчик
или с оторизиран сервиз на Sony.
138
Други
“Memory Stick”
“Memory Stick” е нов компактен и преносим IC
записващ носител. с този фотоапарат можете
да използвате следните видове “Memory Stick”,
описани в таблицата по-долу.
Въпреки това операциите не са гарантирани
за всички видове “Memory Stick”.
Вид “Memory Stick”
Запис/възпроизвеждане
Memory Stick
(без MagicGate)
—
Memory Stick
(с MagicGate)
—
Memory Stick Duo
(без MagicGate)
Memory Stick Duo
(с MagicGate)
a
a*1*2
MagicGate Memory Stick
—
MagicGate Memory St ick
Duo
a*1
Memory Stick PRO
Memory Stick PRO Duo
—
a*1*2
• Не можете да записвате, редактирате или триете
изображения, когато капачето за защита е зададено
в положение LOCK.
Терминал
Капаче
за защита
от запис
Област на означение
Някои “Memory Stick Duo” карти не притежават
защитно капаче. Позицията или формата на
защитното капаче могат да се различават в
зависимост от вида “Memory Stick Duo”, който
използвате.
• Не вадете “Memory Stick Duo” докато записва
или чете данни.
• Данните могат да се увредят в следните случаи:
– Когато извадите “Memory Stick Duo” или
изключите фотоапарата докато записва или чете
данни.
– Ако използвате “Memory Stick Duo” близо до
статично електричество или шум.
• Препоръчваме Ви да подсигурявате важните данни
като им правите копия.
• Не натискайте силно, когато пишете върху областта
за означение.
• Не залепвайте етикети към “Memory Stick Duo”,
а също не залепвайте етикети върху адаптера
Memory Stick Duo.
• Когато пренасяте или съхранявате “Memory Stick
Duo”, използвайте приложения калъф.
• Не позволявайте контакт с метални предмети и не
докосвайте с пръст металните части на свързващата
част на “Memory Stick Duo”.
• Не огъвайте, не изпускайте и не прилагайте силни
удари върху “Memory Stick Duo”.
• Не разглобявайте и не модифицирайте “Memory
Stick Duo”.
• Не позволявайте “Memory Stick Duo” да се намокри.
• Не оставяйте “Memory Stick Duo” в близост до
малки деца. Те могат да случайно да го погълнат.
139
Други
*1 “Memory Stick Duo”, “MagicGate Memory Stick
Duo” и “Memory Stick PRO Duo” са оборудвани
с технологията за защита на авторските права
MagicGate.
MagicGate е технология за защита на авторските
права, която използва технология за кодиране.
Данните, които записвате/възпроизвеждате с
Вашия фотоапарат, не са обект на защита на
авторските права MagicGate, защото Вашият
фотоапарат не поддържа MagicGate стандарт.
*2 Поддържа висок трансфер на данни посредством
паралелен интерфейс.
• Операциите с “Memory Stick Duo”, форматиран
с компютър, не са гарантирани.
• Времето за запис/четене на данни е различно
в зависимост от “Memory Stick Duo” и устройството,
което използвате.
Забележки по използването на “Memory
Stick Duo” (не е приложен в комплекта)
• Не използвайте и не съхранявайте “Memory Stick
Duo” на следните места:
– В кола, паркирана на пряка слънчева светлина,
или при високи температури.
– При пряка слънчева светлина
– На влажни места или близо до корозиращи
материали.
Забележки за употребата на Memory Stick
Duo адаптер за CF гнездо (приложен
в комплекта)
• Когато използвате “Memory Stick Duo” с фотоапарата,
трябва да го зареждате в адаптер за “Memory Stick
Duo” за CF гнездо. Уверете се, че зареждате “Memory
Stick Duo” в правилната посока и докрай в адаптера.
Неправилното зареждане може да повреди носителя.
• Когато използвате “Memory Stick Duo” с Memory
Stick Duo адаптер за CF гнездо със съвместимо
устройство, уверете се, че Memory Stick Duo
адаптера за CF гнездо е зареден в правилната посока
и докрай. Обърнете внимание, че неправилното
зареждане може да повреди устройството.
• Не зареждайте “Memory Stick Duo” адаптер за CF
гнездо в Memory Stick съвместимо устройство без
да сте поставили “Memory Stick Duo” в него. Ако
го направите, това може да повреди устройството.
• Когато зареждате “Memory Stick Duo” адаптер
за CF гнездо в CompactFlash – PC адаптер, и когато
свържете към слот за PC карта на компютър,
нормалната работа не е гарантирана.
• Приложеният Memory Stick Duo адаптер
за CF гнездо е за работа само с този фотоапарат.
Можете да го използвате и с други устройства,
но нормалната работа не е гарантирана
Забележки за употребата на “Memory Stick
PRO Duo” (не е приложен в комплекта)
Проверено е, че “Memory Stick PRO Duo” с капацитет
до 2 GB функционира нормално с този фотоапарат.
140
Относно CF карта/Microdrive
• Уверете се, че, когато използвате носителя за запис
за първи път, сте форматирали носителя за запис
като използвате фотоапарата,.
• Данните могат да се повредят в следните случаи:
– Когато изваждане на носителя за запис, докато
чете или записва данни.
– Ако оставите носителя за запис близо до силно
намагнитизирани материали.
• Възможно е носителят за запис да е горещ веднага
след като е бил използван. Внимавайте, когато
го докосвате.
• Не сваляйте етикета и не поставяйте етикет върху
вече поставен етикет.
• Когато пренасяте или съхранявате носителя за
запис, използвайте калъфа, приложен към него.
• Не позволявайте носителя за запис да се намокри.
• Не натискайте силно върху етикета.
• Не позволявайте контакт с метални предмети
и не докосвайте с пръст металните части на носителя
за запис.
Забележки за използването на Microdrive
Други
Microdrive е леко и преносимо дисково устройство,
което отговаря на изискванията на системата
CompactFlash Type II.
• Microdrive е преносимо дисково устройство. Тъй
като Microdrive е въртящ се диск, той не е достатъчно
стабилен, за да устои на силни вибрации и удар,
в сравнение с “Memory Stick”, който използва flash
памет.
Уверете се, че Microdrive не е подложен на вибрации
или удар по време на запис или възпроизвеждане.
• Обърнете внимание, че използването на Microdrive
при температури, която е по-ниски от 5 градуса,
може да причини отклонение при изпълнението
на операциите. Обхватът на работната температура
при работа с Microdrive трябва да е от 5 до 40
градуса.
• Обърнете внимание, че фотоапаратът не може
да бъде използван при ниско атмосферно налягане
(над 3 000 метра над морското равнище).
• Не пишете върху етикета.
141
Относно комплекта батерии
Използвайте само комплект батерии NP-FM55H.
Обърнете внимание, че NP-FM50 и NP-FM30
не могат да бъдат използвани.
Зареждане на комплекта батерии
Препоръчително е да зареждате комплекта батерии
при околна температура между 10 и 30 градуса. Ако
зареждате батерията извън този температурен обхват,
ефективното зареждане на батериите може да се
окаже невъзможно.
Ефективно използване на комплекта
батерии
• Работата на батериите се влошава при ниски
температури. По този начин времето, през което
може да се използват батериите на студено,
е по-кратко. За по-дълга безпроблемна употреба
препоръчваме следното:
– Сложете батериите в джоб близо до тялото,
за да ги затоплите и ги заредете във фотоапарата
непосредствено преди снимките.
• Честата употреба на светкавицата износва по-бързо
заряда на батериите.
• Поддържайте резервни батерии за време, два или
три пъти по-дълго от очакваното време за снимане,
и правете контролни снимки преди истинските.
• Не излагайте комплекта батерии на досег с вода.
Комплектът батерии не е водоустойчив.
• Не оставяйте комплекта батерии на крайно горещи
места, като например в кола, паркирана на пряка
слънчева светлина.
Индикатор за времето на оставащия заряд
Когато използвате фотоапарата с комплект батерии,
оставащото време в минути не се извежда.
Как да съхраняваме комплекта батерии
Ако батериите няма да се използват дълго време,
заредете напълно батериите и след това ги разредете
като използвате фотоапарата преди да ги съхраните
на сухо и хладно място. Изпълнявайте тези процедури
веднъж в годината, за да запазите техните функции.
Живот на батериите
• Животът на батериите е ограничен. Капацитетът
им намалява малко по малко в течение на
експлоатацията или просто като минава време.
Когато времето на използването е намаляло
значително, вероятна причина може да бъде
изтеклият живот на батериите. Купете нови.
142
• Животът на батериите зависи от начина на съхранение и от работните условия за всеки комплект
батерии.
Зарядно устройство за батерии
x Зарядно устройство за батерии
• Не зареждайте в зарядното устройство батерии,
различни от типа NP-FM, приложено към
фотоапарата. Ако се опитате да зареждате друг тип
батерии освен приложените, възможно е батериите
да протекат, да прегреят или да експлодират,
причинявайки опасност от изгаряния или други
телесни повреди.
• Извадете комплекта батерии от зарядното
устройство. Ако оставите комплект батерии
в зарядното устройство за батерии, животът
на батериите намалява.
• Когато лампичката CHARGE мига, това може да
е индикация за грешка на батериите или за това,
че са заредени батерии, различни от приложените.
Уверете се, че батериите са от приложения към
фотоапарата тип. Ако е така, извадете батериите
и ги сменете с нови, и проверете дали зарядното
устройство за батерии функционира нормално. Ако
е така, вероятно е възникнала грешка в батериите.
• Ако зарядното устройство за батериите се замърси,
зареждането може да не бъде успешно. Почистете
зарядното със сухо парче плат и др.
Други
143
Допълнителни аксесоари
Тази част описва как да свържете и работите с различни известни аксесоари за този фотоапарат.
За подробности вижте ръководството за експлоатация за всеки от аксесоарите.
AC-VQ900AM променливотоков адаптер/зарядно устройство
Когато наблизо има контакт от мрежата от 220 V, използването на променливотоковия адаптер/
зарядно устройство премахва възможността от използване на батериите.
За да свържете адаптера, задайте ключа POWER на фотоапарата в положение OFF, отворете капачето
и заредете щекера на променливотоковия адаптер/зарядно устройство в DC-IN терминала.
• Когато изключвате променливотоковия адаптер/зарядно устройство от фотоапарата, преди това изключете
захранването.
• Не можете да използвате променливотоково адаптер, различен от AC-VQ900AM.
Устройство за дистанционно управление RM-S1AM
Това устройство за дистанционно управление Ви позволява да освободите затвора, без да докосвате
фотоапарата. Това ще предотврати вибрациите на фотоапарата. В допълнение Вие можете
да задържите бутона на затвора натиснат по време на bulb запис (стр. 40).
За да прикрепите устройството за дистанционно управление, отворете капачето на жака REMOTE
(устройство за дистанционно управление) и заредете щекера на устройството за дистанционно
управление.
• Както е показано на илюстрацията по-горе, отворете капачето и го завъртете по посока, която е обратна
на часовниковата стрелка. След употреба завъртете капачето по посока на часовниковата стрелка,
за да го затворите.
144
Когато щипката за устройството за дистанционно управление е прикрепена към раменната дръжка,
Вие можете да прихванете кабела, за да го прикрепите.
Светкавица HVL-F56AM/HVL-F36AM
Силната светкавица може да покрие по-голямо разстояние отколкото вградената светкавица, което
Ви позволява да записвате красиви изображения с помощта на светкавицата.
Когато използвате светкавицата (не е приложена в комплекта), свалете капачето на гнездото
за аксесоари и поставете светкавицата.
Капаче за гнездо
за аксесоари
Светкавица HVL-F56AM
Високоскоростен синхронизиран запис (HSS)
Други
Можете да извършвате високоскоростен синхронизиран запис като използвате светкавица
HVL-F56AM или HVL-F36AM.
Когато сте прикрепили светкавица HVL-F56AM или HVL-F36AM към фотоапарата и на LCD прозореца
на светкавицата се изведе индикация “HSS”, ограничението за скорост на синхронизиран запис на светкавицата отпада, което ви позволява да извършите запис с помощта на светкавицата с всяка възможна
скорост на затвора (30 ~ 1/4000 секунда). Това означава, че притежавате по-голям избор на опции за
стойност на диафрагмата. Дори когато използвате светкавицата, Вие можете да увеличите диафрагмата,
за да замъглите фона и да подчертаете обекта, за да създадете идеална портретна снимка.
В допълнение, когато използвате светкавицата с отворена диафрагма в режим на приоритетно използване на диафрагмата или в режим на ръчна експонация, Вие можете да получите точна експонация като
използвате високоскоростната светкавица дори при сцена със светъл фон, която обикновено ще се
преекспонира.
* Скоростта на синхронизиран запис на този фотоапарат е 1/125 секунда с включена функция Super SteadyShot
и 1/160 секунда с изключена функция Super SteadyShot. Скоростта на затвора няма да бъде по-бърза при други
снимки с помощта на светкавицата, отколкото при високоскоростен синхронизиран запис.
• В режим на високоскоростен синхронизиран запис (когато скоростта на затвора е по-бърза от скоростта
на светкавицата, отбелязана по-долу), във визьора и на LCD екрана се появява индикация “Н”.
• В режим на високоскоростен синхронизиран запис, обхватът на светкавицата е по-малък отколкото при
нормален запис със светкавицата. Преди да запишете изображение, уверете се, че обектът е в обхвата,
отбелязан в прозореца на светкавицата.
145
• Режимът на високоскоростен синхронизиран запис не работи, когато сте избрали две-секунден таймер
за самостоятелно включване или [Rear sync.]
• Ако използвате измервателя на светкавицата или измервателя на цветовете, режимът на високоскоростен синхронизиран запис не работи, защото не може да бъде постигната подходяща експонация. Изключете режима
на високоскоростен синхронизиран запис (на LCD прозореца на светкавицата не се появява индикацията “HSS”)
или изберете скорост на затвора, която е по-бавна от скоростта за синхронизация на светкавицата.
FDA-A1AM измервател на ъгъла/FDA-M1AM увеличител
Когато използвате измервател на ъгъла или увеличител, свалете окуляра.
• Сензорите на окуляра, които се намират под визьора, може да се включат. Препоръчително е да зададете
[Eye-Start AF] в положение [Off] (стр. 85).
146
Предпазни мерки
x Не оставяйте/използвайте
фотоапарата на следните места
• На изключително горещи, сухи или влажни места
• Когато оставите фотоапарата в кола, паркирана на
пряка слънчева светлина, корпусът на устройството
може да се деформира и да причини неизправност.
• На пряка слънчева светлина или близо
до отоплително тяло
• Корпусът на фотоапарата може да се обезцвети или
деформира и да причини неизправност.
• На места, изложени на вибрации
• В близост до силни магнитни полета
• На песъчливи или прашни места
• Не позволявайте във фотоапарата да попадне пясък
или прах. Пясъкът и прахът могат да причинят
неизправност във фотоапарата и понякога тази
неизправност не може да бъде поправена.
x Пренасяне
Уверете се, че сте прикрепили капачето към обектива
или капачето на тялото, когато не използвате
фотоапарата. Когато прикрепяте капачето на тялото,
почистете капачето от полепналия прах преди да го
поставите.
x Почистване
Почистване на LCD екрана
Почиствайте повърхността на LCD екрана със специалния комплект за почистване на LCD екрани (не е приложен в комплекта), за да премахнете пръстови отпечатъци, прах и др.
• Когато почиствате повърхността на обектива,
махнете праха като използвате издухваща четка
В случай, че прахът е полепнал по повърхността,
почистете го с меко парче плат или салфетка, леко
навлажнена с разтвор за почистване на обективи.
Почиствайте с кръгови движения от центъра навън.
Не пръскайте почистващия разтвор директно върху
повърхността на обектива.
• Не докосвайте вътрешността на фотоапарата, като
например затвора или огледалото. Почистете праха
с помощта на вентилатор, защото попадналия по
огледалото или около него прах може да повреди
системата за автоматично фокусиране. Ако по CCD
попадне прах, екранът може да се появи върху изображенията. Превключете фотоапарата в почистващ
режим (стр. 103), след това почистете с помощта на
вентилатор. Не използвайте спрей за почистване на
вътрешността на фотоапарата. Използването на такъв
спрей може да причини неизправност.
Почистване на повърхността на фотоапарата
Почиствайте повърхността на фотоапарата с меко
парче плат, леко навлажнено с вода, след което
подсушете повърхността добре. В никакъв случай
не ползвайте следните препарати, защото може
да повредите покритието на корпуса:
• Химични продукти като разтворители, бензин,
алкохол, парче плат за еднократна употреба, бързо
изпаряващ се инсектицид и др.
• Не докосвайте фотоапарата, ако по ръцете Ви има
следи от гореизброените вещества.
• Не оставяйте в контакт с гума или винил за дълго
време
x Забележка за работната температура
Вашият фотоапарат е проектиран за работа между
0 до 40 градуса. (при използването на Microdrive
температурата е от 5 до 40 градуса) Снимането на
крайно студени или горещи места, които излизат
извън тези стойности, не се препоръчва.
x Конденз на влага
Ако внесете фотоапарата директно от студено на топло
място, или ако оставите фотоапарата в много влажна
стая, може да се кондензира влага във вътрешността
на устройството или по повърхността му. Ако това
се случи, фотоапаратът може да се повреди.
Влага може да се кондензира лесно, когато:
• Внасяте фотоапарата от студено място
(като ски-писта) в отоплявана стая.
• Изнасяте фотоапарата от автомобил или помещение
с климатик навън при висока температура и т.н.
Как да предотвратите конденз на влага
Когато внасяте фотоапарата от студено на топло място,
сложете устройството в полиетиленов плик, затворете
плика здраво и го оставете да се аклиматизира към
околната температура за около 1 час.
Ако има конденз на влага
Изключете захранването и оставете фотоапарата
поне за 1 час, за да се изпари влагата. Забележете,
че, ако се опитате да записвате с влага, останала във
вътрешността на обектива, изображенията няма
да са ясни.
147
Други
Почистване на обектива
• Не използвайте почистващи разтвори, съдържащи
органични съставки, като разтворители или бензин.
x Вградена акумулаторна батерия
Този фотоапарат е снабден с вградена акумулаторна
батерия, така че настройката за датата и часа и други
настройки се запазват, независимо дали захранването
е включено или изключено.
Вградената акумулаторна клетка е постоянно заредена,
докато използвате фотоапарата. Независимо от това,
ако използвате фотоапарата само за кратки периоди
от време, акумулаторната батерия се разрежда и ако
не използвате фотоапарата за около 8 месеца, тя
се разрежда напълно. В този случай се уверете, че сте
заредили батерията, преди да използвате фотоапарата.
Независимо от това, дори и батерията да не е заредена, Вие можете да използвате фотоапарата като
не записвате датата и часа.
Начин на зареждане на вградената
акумулаторна батерия
Поставете заредени батерии или свържете фотоапарата с мрежата от 220 V като използвате
променливотоковия адаптер/зарядно устройство
(не е приложен в комплекта) и оставете фотоапарата
с изключено захранване за повече от 24 часа.
Начин на зареждане на комплекта
батерии NP-FM55H
t ñòúïêà 1 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå
òîâà”
148
Спецификации
Обхват за чувствителност
Фотоапарат
0 EV до 18 EV (с еквивалент
на ISO 100)
[Система]
Вид на фотоапарата
Обектив
Цифров фотоапарат
с единичен рефлексен
обектив и вградена
светкавица, с възможност
за смяна на обективите.
Всички обективи на Sony
[Експонация]
Клетка за измерване
Обхват на измерване
[CCD]
Общ брой пиксели на фотоапарата
Прибл. 10 800 000 пиксела
Ефективни пиксели на фотоапарата
Прибл. 10 200 000 пиксела
Сензор за изображението
23.6 15.8 mm (APS-C формат)
Свързващо сканиране
с основен цвят
[Super SteadyShot]
Система
Super SteadyShot
CCD-Shift механизъм
възможност за компенсация
Прибл. 2 EV до 3.5 EV
намаляване на скоростта
на затвора (различава
се в зависимост от условията
на запис и използвания
обектив)
[Затвор]
Вид
Електронен контрол,
вертикална траверса,
вид плоско фокусиране
Обхват на скоростта
1/4000 секунда до 30 секунди
bulb
Скорост на синхронизация на светкавицата
1/160 секунда (с изключена
функция Super SteadyShot),
1/125 секунда (с включена
функция Super SteadyShot)
[Вградена светкавица]
G.No на светкавицата
Време на рециклиране
Защита от наелектризиране
върху Low-Pass Filter
и CCD-Shift механизма
GN 12 (в метри с ISO 100)
Прибл. 3 секунди
[Носител за запис]
CompactFlash карта (TypeI
II), Microdrive, “Memory Stick
Duo” (с Memory Stick Duo
адаптер за CF гнездо)
[Anti-Dust]
Система
Вид “пчелна пита” SPC
от 40 части
+1 EV до +20 EV
(+4 EV до +20 EV с точково
измерване), (с ISO 100
и F1.4 обектив)
[LCD екран]
Вид
Фиксирана система
на нивото на очите с пентапризма от огледален вид
Екран за фокусиране
Spherical Acute Matte
Поле на гледка
0.95
Увеличение
0.83 с 50 mm обектив,
зададен в положение
безкрайност, –1m–1
Облекчаване на очите Приблизително 20 mm
от окуляра, 16 mm
от рамката на окуляра
с диоптър –1 (–1m–1)
Настройка на диоптъра –2.5 до +1.0 m–1
[Система за автоматично фокусиране]
Система
TTL phase-direction система,
CCD линейни сензори
(9 точки, 8 линии със сензор
за центъра)
6,2 cm (тип 2.5) TFT
устройство
Общ брой на точките (dots)
230 800 (960 240) точки
[Захранване, общи условия]
Комплект батерии
Комплект акумулаторни
батерии NP-FM55H
[Други]
PictBridge
Съвместим
Exif Print
Съвместим
PRINT изображение съвпадащо с III
Съвместим
Размери
133.1 94.7 71.3 mm
(Ш/В/Д) (без изтеглящите
се части)
Тегло
Прибл. 545 g (без батерията,
носителя за запис
и аксесоарите за тялото)
149
Други
LCD панел
[Визьор]
Работна температура
Exif
USB връзка
от 0 до 40 °С
(Когато използвате
Microdrive: +5 до +40 °С)
Exif Ver. 2.21
Високоскоростен USB
(USB 2.0 съвместим)
Зарядно за батерии BC-VM10
Входящо напрежение 100 V до 240 V AC 50/60Hz
Изходящо напрежение 8.4 V DC, 750 mA
Обхват на работна температура
от 0 до +40 °С
Обхват на температура на съхранение
от –20 до +60 °С
Размери
Прибл. 70 25 95 mm
(Ш/В/Д)
Тегло
Прибл. 90 g
Комплект акумулаторни батерии NP-FM55H
Използвани батерии
Максимален волтаж
Номинален волтаж
Капацитет
Размери
Тегло
Литиево-йонна батерия
DC 8.4 V
DC 7.2 V
11.5 Wh (1600 mAh)
Прибл. 38.2 20.5 55.6 mm
(Ш/В/Д)
Прибл. 78 g
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна
без предупреждение.
150
Нулиране на настройките
z: нулиране
a: без нулиране
* t страници в ръководството “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”
Използване на диска или бутон
Опции
Нулирайте в положение
Super SteadyShot
A
B
C
D
Стр.
—
a
a
a
a
14*
—
a
a
a
a
17*
Дисплей с подробности
a
a
a
z
26
—
—
—
a
a
33
AUTO
z
z
z
z
44
AWB (автоматичен баланс
на белия цвят)
z
z
z
z
46
Предварително настроен
баланс на белия цвят
Дневна светлина ± 0
—
—
z
z
46
Температура на цветовете/
CC филтър
5500K, CC филтър ± 0
—
—
z
z
47
Настройка на баланса на белия цвят
Дневна светлина ± 0
—
—
a
z
48
Настройка на диоптъра
Дисплей за запис
Режим на експонация
ISO/Настройка на зоната
Баланс на белия цвят
D-Range оптимизатор
Цветови режим/Контраст/
Наситеност/Острота
AF област
Стандартен
z
z
z
z
49
Стандартен/± 0/± /± 0
z3)
z3)
z
z
49
Широка AF област
z
a
z
z
51
z
z2)
z
z
53
z4)
z4)
z4)
z4)
54
AF режим (AF-S/DMF/AF-A/AF-C)
AF-A
Режим на работа със светкавицата
Автоматична светкавица
Режим на измерване
z
z
z
57
z
z
z
z
58
Преминаване напред
на едно изображение
z
z1)
z
z
60
± 0.0
z
z
z
z
65
a
a
a
a
71
a
a
a
z
72
± 0.0
Drive режим
Компенсация на експонацията
Режим на фокусиране (МF/AF)
Дисплей за възпроизвеждане
A:
B:
C:
D:
—
Екран за единично изображение (с данни за записа)
AUTO (стр. 31)
Избор на сцена (стр. 32)
Нулиране на функцията за запис (стр. 87)
Нулиране на настройката (стр. 104)
1) “Continuous”, когато сте в режим Спорт.
2) “AF-C”, когато сте в режим Спорт, “AF-S”, когато сте в режим Макро.
3) “Настройка препоръчана от фотоапарата”, когато сте в РЕЖИМИ AUTO или Избор на сцена.
4) “Autoflash” или “Fill flash”. (“Rear sync.” или “Wireless” се отменят.)
151
Други
z
Multi segment (тип “пчелна
пита” на 40 части)
Компенсация на светкавицата
Меню за запис
A
B
C
D
Стр.
Размер на изображението
Опции
Нулирайте в положение
L : 1 0M
a
a
a
z
83
Качество
Добро
a
a
a
z
83
Моментално възпроизвеждане
2 сек.
a
a
a
z
84
Включено
a
a
a
z
85
Eye-Start AF
Включено
a
a
a
z
85
Намаляване на ефекта на червените
очи
Изключено
a
a
a
z
86
Намаляване на смущенията
z
a
a
z
86
Автоматична светкавица
a
a
a
z
86
0t–t+
a
a
a
z
87
Контрол на светкавицата
Светкавица по подразбиране
ADI светкавица
Bracket ред
A: AUTO (стр. 31)
B: Избор на сцена (стр. 32)
C: Нулиране на функцията за запис (стр. 87)
D: Нулиране на настройката (стр. 104)
Меню за възпроизвеждане
Опции
Индекс формат
DPOF настройка
Отпечатване на датата
Индекс отпечатване
A:
B:
C:
D:
AUTO (стр. 31)
Избор на сцена (стр. 32)
Нулиране на функцията за запис (стр. 87)
Нулиране на настройката (стр. 104)
152
Нулирайте в положение
A
B
C
D
Стр.
Браузър за файлове
a
a
a
z
90
—
a
a
a
a
91
Изключено
a
a
a
z
92
—
—
—
—
—
92
Меню Custom
Опции
A
B
C
D
Стр.
z
z
a
z
93
Задържане на фокуса
a
a
a
z
93
Бутон AEL
AE задържане
a
a
a
z
93
Ctrl Dial set
Скорост на затвора
a
a
a
z
94
Ambient&Flash
a
a
a
z
95
Включен
a
a
a
z
95
Заключване на затвора
Изключен: няма карта
a
a
a
z
96
Заключване на затвора
Включен: няма обектив
a
a
a
z
96
Настройка на AF област
0.3s дисплей
a
a
a
z
96
Автоматичен
a
a
a
z
97
Дисплей за запис
Автоматично завъртане
a
a
a
z
97
Дисплей за възпроизвеждане
Автоматично завъртане
a
a
a
z
97
Настройка с приоритет
Бутон за задържане
.
на фокуса
Exp. Comp. set
AF илюминатор
Дисплей на монитора
A:
B:
C:
D:
Нулирайте в положение
AF
AUTO (стр. 31)
Избор на сцена (стр. 32)
Нулиране на функцията за запис (стр. 87)
Нулиране на настройката (стр. 104)
Други
153
Меню за настройки
A
B
C
D
Стр.
LCD осветеност
Опции
Нулирайте в положение
Стандартна
a
a
a
z
98
Режим на прехвърляне
Mass Storage
a
a
a
z
98
—
a
a
a
a
98
Включен
a
a
a
z
99
a
a
a
99
Видео изход
Аудио сигнали
—
a
Файл#памет
Включен
a
a
a
z
100
Име на папката
Std. form
a
a
a
z
100
—
a
a
a
a
101
Задно осветяване на LCD
5 сек.
a
a
a
z
102
Пестене на захранването
3 мин.
a
a
a
z
102
a
a
a
z
102
a
a
a
z
103
Настройка на дата/час
Избор на папката
MenuSec.Memory
Delete conf.
A:
B:
C:
D:
AUTO (стр. 31)
Избор на сцена (стр. 32)
Нулиране на функцията за запис (стр. 87)
Нулиране на настройката (стр. 104)
154
Изключено
“No”
Азбучен указател
/Английски език/
A, B, C, D, E
ADI светкавица............................ 86
Adobe RGB .................................... 50
АЕ lock........................................... 67
AF lock
t ñòúïêà 5 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”
AF илюминатор ........................... 95
AF област ...................................... 51
AF режим ...................................... 53
Ambient bracket............................ 63
B&W .............................................. 50
Bracket ред .................................... 87
BULB запис................................... 40
CC филтър ................................... 47
CD-ROM ............................. 115, 121
Cloudy ........................................... 47
Color/DEC..................................... 49
Ctrl dial set .................................... 94
Custom меню 1 ............................ 93
Custom меню 2 ............................ 96
Daylight ......................................... 47
DC-IN терминал........................ 144
Delete conf................................... 103
DirectX ........................................ 106
DPOF Set ....................................... 91
D-Range оптимизатор ................ 49
Ev скала ............................. 33, 63, 67
Exposure Bracket .......................... 62
Eye-Start AF .................................. 85
F, G, H, I, J, K, L
S, T, U, V, W
F-номер......................................... 34
File # Memory ............................. 100
Fluorescent .................................... 47
FocusHoldButt .............................. 93
Focus-lock ..................................... 14
Hi200 ............................................. 45
ISO ................................................. 44
Image Data Converter SR ...... 119, 121
JPEG............................................... 83
JPG ............................................... 112
LCD осветеност ........................... 98
Lo80 ............................................... 45
Single-shot AF ............................... 53
sRGB .............................................. 50
Super SteadyShot скала
t ñòúïêà 5 â ðúêîâîäñòâîòî
“Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”
Tungsten ........................................ 47
USB кабел ........................... 108, 124
Windows компютри .................. 105
Препоръчителна среда ..... 105
Zoom
t ñòúïêà 5 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”
M, N, O, P, Q, R
Macintosh компютри ................ 120
Препоръчителна среда 120
Mass Storage................................ 98
“Memory Stick Duo” .................. 139
MenuSec.Memory....................... 102
Multi Segment ............................... 58
PC .................. вижте “Компютър”
PictBridge .................................... 123
Picture Motion Browser ............. 114
RAW .............................................. 84
Азбучен указател
155
/Български език/
А, Б, В, Г, Д
Автоматичен AF .......................... 53
Автоматична светкавица ........... 55
Автоматично фокусиране ......... 13
Аудио сигнали ............................. 99
Бавна синхронизация ................ 69
Баланс на белия цвят .................. 46
Баланс на белия цвят bracket .... 64
Батерии
Зареждане
t ñòúïêà 1 â ðúêîâîäñòâîòî
“Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”
Поставяне/изваждане
t ñòúïêà 1 â ðúêîâîäñòâîòî
“Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”
Индикатор за оставащ заряд
t ñòúïêà 1 â ðúêîâîäñòâîòî
“Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”
Безжична светкавица ................. 55
Браузър на файловете ................ 72
Брой изображения ...................... 27
Бутон AEL ..................................... 93
Вградена акумулаторна
батерия ....................................... 148
Видео изход.................................. 98
Високоскоростен синхронизиран
запис..................................... 145
Външна светкавица ............ 55, 145
Въртене ......................................... 76
Диафрагма ................................... 16
Директно отпечатване ............. 123
Директно ръчно фокусиране.... 53
Дисплей за възпроизвеждане ... 97
Дисплей на екрана ...................... 97
Дисплей с информация
за записа .................... 22, 26, 97
Дисплей с хистограма ................ 74
Добро качество ............................ 83
Допълнителна рамка
за фокусиране ....................... 52
Е, Ж, З, И
Единичен bracket......................... 63
Език ............................................... 99
t ñòúïêà 3 â ðúêîâîäñòâîòî
“Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”
Екран
Промяна на дисплея............ 26
Индикатор ............................ 22
156
Експонация .................................. 16
Ефект червени очи ..................... 86
Ефективно количество
пиксели ................................ 149
Живи цветове .............................. 50
Задна синхронизация................. 55
Заключване на експонацията.... 67
Заключване на затвора............... 96
Залез (Color/DEC) ....................... 50
Залез (Избор на сцена) .............. 32
Замъгляване................................. 14
Запис в режим на автоматично
програмиране ....................... 31
Запис на изображение
t ñòúïêà 3 â ðúêîâîäñòâîòî
“Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”
Запис на изображение
t ñòúïêà 5 â ðúêîâîäñòâîòî
“Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”
Запис с дълга експонация ......... 40
Зареждане на комплекта батерии
t ñòúïêà 1 â ðúêîâîäñòâîòî
“Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”
Зарядно устройство за батерии
t ñòúïêà 1 â ðúêîâîäñòâîòî
“Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”
Защита .......................................... 89
Идентификация на частите ...... 15
Избор на папка .......................... 101
Избор на сцена ............................ 32
Измерване в 40 части тип
“пчелна пита” ....................... 59
Измерване в центъра ................. 58
Използване на фотоапарата
в чужбина
t ñòúïêà 1 â ðúêîâîäñòâîòî
“Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”
Изреждане на кадри ................... 91
Изтриване .................................... 88
t ñòúïêà 6 â ðúêîâîäñòâîòî
“Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”
Име на папка ............................. 100
Име на файл............................... 112
Имена на файловете и места
за съхранението им ........... 112
Индекс отпечатване............ 92, 123
Индекс формат............................ 90
Индексен екран ........................... 72
Индикатор.............. вижте “Екран”
Инсталация ........................ 114, 121
К, Л, М, Н, О
Кабел на захранването
t ñòúïêà 1 â ðúêîâîäñòâîòî
“Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”
Капаче за гнездото
с аксесоари .......................... 145
Капаче за защита от запис....... 139
Капаче на окуляра ....................... 41
Качество на изображението....17, 83
Компенсация на светкавицата .....57
Компютър .................................. 105
Копиране
на изображения.......... 107, 120
Macintosh ............................. 120
Препоръчителна
среда ................................. 106, 120
Софтуер ....................... 114, 115
Преглед на изображения,
запазени на компютър
с помощта на Вашия
фотоапарат ......................... 113
Windows............................... 105
Конденз на влага ....................... 147
Контраст ....................................... 50
Контрол на светкавицата........... 86
Копиране на изображения
на компютър .............. 107, 120
Лампичка за достъп
t ñòúïêà 4 â ðúêîâîäñòâîòî
“Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”
Меню............................................. 80
Custom меню 1 ..................... 93
Custom меню 2 ..................... 96
Меню за възпроизвеждане 1 ..........................................88
Меню за възпроизвеждане 2...................................... 91
Меню за запис 1 .......................... 83
Меню за запис 2 .......................... 86
Меню с настройки 1 ................... 98
Меню с настройки 2 ................. 100
Меню с настройки 3 ................. 102
Меню за възпроизвеждане 1..... 88
Меню за възпроизвеждане 2..... 91
Меню за запис 1 .......................... 83
Меню за запис 2 .......................... 86
Меню с настройки 1 ................... 98
Меню с настройки 2 ................. 100
Меню с настройки 3 ................. 102
Места за съхранение на файловете
и имена на файловете ...........112
Намаляване ефекта на червените
очи .......................................... 86
П, Р, С
Пестене на захранването ......... 102
t ñòúïêà 3 â ðúêîâîäñòâîòî
“Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”
Пиксел .......................................... 17
Плътна светкавица ..................... 55
Почистване ................................ 147
Почистване на CCD.................. 103
Преглед в дълбочина ................. 70
Преглед на изображенията ....... 72
t ñòúïêà 6 â ðúêîâîäñòâîòî
“Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”
Предварителна настройка
на баланса на белия цвят .... 46
Предварителна светкавица
TTL ......................................... 86
Предупреждение за ограничение
на осветеността .................... 74
Предпазни мерки ...................... 147
Предупредителни съобщения ...137
Предупреждение за вибрация
на фотоапарата
t ñòúïêà 5 â ðúêîâîäñòâîòî
“Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”
Преекспонация ........................... 16
Придържане на фотоапарата
t ñòúïêà 5 â ðúêîâîäñòâîòî
“Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”
Прикрепяне на обектива
t ñòúïêà 2 â ðúêîâîäñòâîòî
“Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”
Приоритетно използване
на диафрагмата .................... 34
Приоритетно използване
на скорост на затвора .......... 36
Продължителен AF..................... 54
Продължителен bracket ............. 62
Продължителен запис................ 61
Променливотоков адаптер/
Зарядно устройство ........... 144
Промяна на програма ................ 33
Размер на изображението ......... 17
Разширение........................ 112, 113
Раменна дръжка .......................... 21
Рамка за точково фокусиране ......52
Рамка за широк фокус ............... 52
Режим drive .................................. 60
Режим на автоматична настройка
t ñòúïêà 5 â ðúêîâîäñòâîòî
“Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”
Режим на автоматично
фокусиране ........................... 13
Режим на измерване................... 58
Режим на прехвърляне .............. 98
Режим на светкавица............ 54, 86
t ñòúïêà 5 â ðúêîâîäñòâîòî
“Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”
Режим на фокусиране ................ 51
Режим здрач (избор на сцена) .....32
Режим макро ............................... 32
Режим пейзаж (Color/DEC)....... 50
Режим пейзаж
(Избор на сцена) ......................32
Режим портрет
(Избор на сцена) .................. 32
Режим портретна нощна
сцена ...................................... 33
Ръчна експонация....................... 37
Ръчна промяна ............................ 39
Ръчно фокусиране ...................... 71
Сверяване на дата/час ................ 99
t ñòúïêà 3 â ðúêîâîäñòâîòî
“Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”
Светкавица ................................... 47
Свързване
Компютър ........................... 108
Принтер............................... 124
Телевизор .............................. 78
Скорост на затвора ..................... 16
Софтуер .............................. 114, 115
Спецификации .......................... 149
Спорт ............................................ 32
Стандарт (Color/DEC)................ 50
Стандарт (Качество
на изображението) .............. 83
Съотношение
на компресията .............. 18, 83
Сянка............................................. 47
Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ - Я
Таймер за самостоятелно
включване ............................. 62
Телевизор ..................................... 78
Температура на цветовете ......... 47
Точково измерване..................... 59
Увеличаване ................................. 77
Устройство за дистанционно
управление .......................... 144
Фокус ............................................. 13
Формат.......................................... 89
Цвят .............................................. 17
157
Азбучен указател
Намаляване на смущенията ...... 85
Наситеност ................................... 50
Настройка на AF област ............. 96
Натискане на бутона на затвора
наполовина ........................... 13
t ñòúïêà 5 â ðúêîâîäñòâîòî
“Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”
Настройка на диоптъра
t ñòúïêà 5 â ðúêîâîäñòâîòî
“Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”
Настройка на дата/час
t ñòúïêà 3 â ðúêîâîäñòâîòî
“Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”
Настройка на експонацията...... 65
Настройки на зоната .................. 45
Настройка на часовника
t ñòúïêà 3 â ðúêîâîäñòâîòî
“Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”
Настройка с приоритет.............. 93
Недостатъчна експонация ........ 16
Незабавно възпроизвеждане .... 84
Нова папка ................................. 101
Носител за запис
Зареждане/Изваждане
t ñòúïêà 4 â ðúêîâîäñòâîòî
“Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”
Брой изображения ............... 27
Нощна гледка (Color/DEC) ....... 50
Нощна гледка
(Избор на сцена) .................. 33
Нулиране ...................................... 87
Нулиране на настройките ....... 104
Обичаен баланс на белия цвят .....48
Обхват на светкавицата ....... 44, 57
Окуляр .......................................... 41
Операционна система ...... 106, 120
Освобождаване ........................... 93
Острота ......................................... 50
Отпечатване ............................... 122
В режим на индексен
екран .........................................123
В режим на единичен
екран .................................... 123
Отпечатване в режим
на единичен екран ............. 123
Отпечатване на дата ................... 92
Отстраняване на проблеми ..... 127
Търговски марки:
• “
” е търговска марка на Sony Corporation.
• “Memory Stick”, “
”, “Memory Stick PRO”,
“
”, “Memory Stick Duo”,
“
”, “Memory Stick PRO Duo”,
”, “MagicGate”
“
и“
” са търговски марки на Sony
Corporation.
• “Picture Package” e търговска марка на Sony
Corporation.
• Microsoft, Windows и DirectX са търговски марки
или запазени търговски марки на Microsoft
Corporation в САЩ и/или други държави.
• Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook,
PowerMac и eMac са търговски марки или запазени
търговски марки на Apple Computer, Inc.
• Intel, MMX и Pentium са търговски марки или
запазени търговски марка на Intel Corporation.
• CompactFlash е запазена търговска марка на SanDisk
Corporation.
• Microdrive е запазена търговска марка на Hitachi
Global Storage Technologies в САЩ и/или други
държави.
• Adobe е запазена търговска марка или търговска
марка на Adobe System Incorporated в САЩ и/или
други държави.
• D-Range Optimizer Advanced използва технология
на Apical Limited.
• В заключение, имената на системите и продуктите,
използвани в това ръководство като цяло,
са търговски марки или запазени търговски
марки на техните съответни разработчици или
производители. Въпреки това, “™” или “R”
не се използват навсякъде в това ръководство.
158
159
Допълнителна информация за този продукт
и отговори на често задавани въпроси
можете да откриете на нашата интернет
страница за поддръжка.
160
Download PDF

advertising