Sony | HDR-AS50 | Sony HDR-AS50 HDR-AS50 Action Cam Информация за продукта

4-586-525-11(1) (BG)
Български
Забележка относно употребата
Wi-Fi/Bluetooth функция
Цифрова 4K видеокамера
Цифрова HD видеокамера
• Използвайте камерата в съответствие с разпоредбите, валидни
за зоната, в която се намирате.
• Не можете да използвате Wi-Fi/Bluetooth функцията на камерата
под вода.
Относно работната температура
Справочно ръководство
Камерата е предназначена за използване при температури между
-10 °C и +40 °C. Снимането на прекалено студени или горещи места
извън този диапазон не се препоръчва.
Бележки относно продължителното записване
• Корпусът на камерата и батерията може да загреят по време
на употреба и това е нормално.
• Избягвайте използването на камерата за продължително време,
докато я държите в ръка или когато докосва кожата ви директно.
Препоръчваме ви да използвате предоставените лепящи
подложки, подводен корпус или допълнителни аксесоари
за поставяне.
• Когато температурата на околната среда е висока, температурата
на камерата се повишава бързо.
• Оставете камерата за 10 или повече минути, за да може
температурата в нея да се понижи до безопасно ниво.
• Когато температурата на камерата се повиши, качеството на
изображението може да се влоши. Препоръчва се да изчакате
температурата на камерата да спадне, преди да продължите
да снимате.
Относно защитата от прегряване
FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50
Данни на собственика
Запишете номера на модела и серийния номер (които се намират
на продукта) в полето, предоставено по-долу. Правете справка
с тези номера винаги когато се свързвате с търговец на Sony
относно този продукт.
Модел №
Сериен №
В зависимост от температурата на камерата и батерията
е възможно да не можете да записвате видеоклипове или
захранването може да се изключи автоматично, за да предпази
камерата.
ще се покаже на панела на дисплея, преди
захранването да се изключи или ако не можете повече да
записвате видеоклипове. В такъв случай оставете захранването
изключено и изчакайте, докато температурата на фотоапарата
и на батерията се понижи. Ако включите захранването, без да
сте позволили на батерията и камерата да се охладят достатъчно,
захранването може да се изключи отново или да не е възможно
да записвате клипове.
Относно водоустойчивите и прахоустойчивите
работни характеристики
Камерата е прахоустойчива и водоустойчива (във вода
с дълбочина до 60 м за 30 непрекъснати минути). За забележки
относно използването на подводния корпус вижте Помощното
ръководство онлайн.
Забележка относно допълнителните аксесоари
Оригинални аксесоари на Sony може да не са налични в някои
държави/региони.
Сигурност при използване на безжични LAN устройства
• За да избегнете злонамерено проникване, достъп от
злонамерени трети страни и други уязвимости, уверете се,
че безжичната LAN мрежа винаги е с настроена сигурност.
• Много е важно да се настрои сигурността на безжичната
LAN мрежа.
• Ако възникне проблем в резултат на недостатъчни мерки за
сигурност или предвидими обстоятелства, Sony Corporation не
носи отговорност за каквито и да било вреди в резултат на това.
Забележка относно функцията за безжична мрежа
Не поемаме никаква отговорност относно щети, причинени
от неупълномощен достъп или неупълномощена употреба на
информацията, заредена в камерата, които са резултат от загуба
или кражба.
Спецификации
FDR-X3000
Формат на сигнала: UHDTV
HDTV
NTSC цветен, стандарти EIA
PAL цветен, стандарти CCIR
Изисквания за захранването:
акумулаторна батерия, 3,6 V (NP-BX1)
USB, 5,0 V
Акумулаторен пакет NP-BX1:
Максимално напрежение на зареждане:
4,2 V, постоянно
Максимален ток на зареждане: 1,89 A
USB зареждане:
постоянен ток 5,0 V, 500 mA/800 mA
Устойчивост срещу напръскване:
IPX4 (според нашите тестове)
Работна температура:
-10 °C до +40 °C
Температура на съхранение:
-20 °C до +60 °C
Размери (прибл.): 29,4 мм × 47,0 мм × 83,0 мм (Ш/В/Д,
включително издадените части, но без
включения в комплекта подводен корпус)
Тегло:
прибл. 89 г (само основният корпус)
Общо тегло по време на използване:
прибл. 114 г (включително батерията, без
включения в комплекта подводен корпус)
HDR-AS300
Формат на сигнала: HDTV
NTSC цветен, стандарти EIA
PAL цветен, стандарти CCIR
Изисквания за захранването:
акумулаторна батерия, 3,6 V (NP-BX1)
USB, 5,0 V
Акумулаторен пакет NP-BX1:
Максимално напрежение на зареждане:
4,2 V, постоянно
Максимален ток на зареждане: 1,89 A
USB зареждане:
постоянен ток 5,0 V, 500 mA/800 mA
Устойчивост срещу напръскване:
IPX4 (според нашите тестове)
Работна температура:
-10 °C до +40 °C
Температура на съхранение:
-20 °C до +60 °C
Размери (прибл.): 29,4 мм × 47,0 мм × 83,0 мм (Ш/В/Д,
включително издадените части, но без
включения в комплекта подводен корпус)
Тегло:
прибл. 84 г (само основният корпус)
Общо тегло по време на използване:
прибл. 109 г (включително батерията, без
включения в комплекта подводен корпус)
HDR-AS50
Формат на сигнала: HDTV
NTSC цветен, стандарти EIA
PAL цветен, стандарти CCIR
Изисквания за захранването:
акумулаторна батерия, 3,6 V (NP-BX1)
USB, 5,0 V
Акумулаторен пакет NP-BX1:
Максимално напрежение на зареждане:
постоянен ток 4,2 V
Максимален ток на зареждане: 1,89 A
USB зареждане:
постоянен ток 5,0 V, 500 mA/800 mA
Работна температура:
-10 °C до +40 °C
Температура на съхранение:
-20 °C до +60 °C
Размери (прибл.): 24,2 мм × 47,0 мм × 83,0 мм (Ш/В/Д,
включително издадените части, но без
включения в комплекта подводен корпус)
Тегло:
прибл. 58 г (само основният корпус)
Общо тегло по време на използване:
прибл. 83 г (включително батерията, без
включения в комплекта подводен корпус)
• Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без
предупреждение при бъдещи надстройвания.
© 2016 Sony Corporation
http://www.sony.net/
 Продължава на задната страница
Относно търговските марки
• XAVC S и
са регистрирани търговски марки на Sony Corporation.
са търговски марки или регистрирани търговски марки
• Memory Stick и
на Sony Corporation.
• Термините HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, както
и логотипът HDMI, са търговски марки или регистрирани търговски
марки на HDMI Licensing LLC в Съединените щати и в други държави.
• Mac е регистрирана търговска марка на Apple Inc. в САЩ и/или други
държави.
• Android и Google Play са търговски марки на Google Inc.
• iPhone е търговска марка или регистрирана търговска марка на Apple Inc.
• Wi-Fi, логотипът на Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED SET-UP са регистрирани
търговски марки на Wi-Fi Alliance.
• Маркировката N е търговска марка или регистрирана търговска марка
на NFC Forum, Inc. в Съединените щати и други държави.
• Adobe, логотипът на Adobe и Adobe Acrobat са търговски марки
или регистрирани търговски марки на Adobe Systems Incorporated
в Съединените щати и/или други държави.
• Логотипът на microSDXC е търговска марка на SD-3C, LLC.
• Словната марка и логотиповете Bluetooth® са регистрирани търговски
марки на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на подобни марки от
Sony Corporation е по лиценз. Другите търговски марки и имена са на
съответните им притежатели.
• QR Code е регистрирана търговска марка на DENSO WAVE INCORPORATED.
Наред с това, наименованията на системи и продукти,
използвани в това ръководство, като цяло са търговски марки или
регистрирани търговски марки на съответните им разработчици
или производители. Въпреки това обозначенията ™ или  може
да не са описани в това ръководство.
Относно софтуер с GNU GPL/LGPL
Софтуерът, който подлежи на следния GNU General Public лиценз
(наричан занапред „GPL“) или GNU Lesser General Public лиценз
(наричан занапред „LGPL“), е включен към камерата.
Това ви информира, че имате право да осъществявате достъп,
да променяте и разпространявате изходния код за тези софтуерни
програми при условията на приложения GPL/LGPL лиценз.
Изходният код е достъпен в интернет. За да го изтеглите, посетете
следния URL (адрес).
http://oss.sony.net/Products/Linux
Бихме предпочели да не се свързвате с нас относно съдържанието
на кода на източника.
Копия на тези лицензи (на английски) са запазени във вътрешната
памет на камерата.
Установете връзка тип „Хранилище за данни с голям обем“ между
камерата и компютър и прочетете тези файлове, които се намират
в папката „LICENSE“ в „PMHOME“.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да се намали рискът от пожар или токов удар:
1) не излагайте устройството на дъжд или влага;
2) не поставяйте предмети, пълни с течности, като например
вази, върху устройството.
Не излагайте батериите на прекомерна топлина, например на
слънце, огън и други подобни.
ВНИМАНИЕ
Батерия
Ако с батерията се борави неправилно, тя може да избухне,
да причини пожар или дори химически изгаряния. Съблюдавайте
предупрежденията по-долу.
• Не разглобявайте.
• Не смачквайте и не подлагайте батерията на удар или силно физическо
въздействие, като например удар с чук, изпускане или стъпване върху нея.
• Не свързвайте накъсо и не позволявайте метални предмети да влизат
в контакт с клемите на батерията.
• Не излагайте на висока температура над 60 °C, например на пряка
слънчева светлина или в паркиран на слънце автомобил.
• Не изгаряйте и не хвърляйте в огън.
• Не използвайте повредени или изпускащи течност литиево-йонни батерии.
• Зареждайте батерията с оригинално зарядно устройство за батерии на
Sony или с устройство, което може да зарежда батерията.
• Дръжте батерията далеч от досега на деца.
• Пазете батерията суха.
• Заменяйте само със същия или с еквивалентен тип, препоръчан от Sony.
• Незабавно изхвърляйте използваните батерии, както е описано
в инструкциите.
Адаптер за променлив ток (продава се отделно)
Свързвайте към близкостоящ електрически контакт, когато
използвате адаптера за променлив ток (продава се отделно).
Незабавно изключете адаптера за променлив ток (продава
се отделно) от контакта, ако възникне неизправност, докато
използвате устройството.
Съобщение за потребителите в държави, прилагащи
директивите на ЕС
Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075, Япония
За съвместимост с продукти за ЕС: Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Белгия
Съобщение
Ако поради статично електричество или електромагнетизъм
преносът на данни прекъсне, рестартирайте приложението или
изключете и включете отново комуникационния кабел (USB и т.н.).
С настоящото Sony Corporation декларира, че това оборудване
съответства на основните изисквания и другите съответни
разпоредби на Директива 1999/5/EО. За подробности, моля,
посетете следния URL адрес:
http://www.compliance.sony.de/
Този продукт е изпробван и е установено, че отговаря на
ограниченията, посочени в регламента за EMC за използване
на свързващи кабели, по-къси от 3 метра.
Електромагнитните полета на конкретните честоти може
да повлияят върху картината и звука на това устройство.
Изхвърляне на използвани батерии и електрическо
и електронно оборудване (приложимо за държавите
от Европейския съюз и други страни в Европа със
системи за разделно събиране на отпадъците)
Този символ върху продукта, батерията или
опаковката показва, че продуктът и батерията
не трябва да се третират като битови отпадъци.
При определени батерии той може да се използва
заедно с химичен символ.
Химичните символи за живак (Hg) или олово (Pb) са добавени,
ако батерията съдържа повече от 0,0005% живак или
0,004% олово. Като осигурите правилното изхвърляне на
тези продукти и батерии, ще помогнете за предотвратяването
на евентуалните отрицателни последици за околната среда
и човешкото здраве, които иначе биха могли да възникнат при
неподходящата им обработка като отпадък. Рециклирането на
материалите ще помогне за запазването на природните ресурси.
При продукти, които поради съображения за безопасност,
производителност или цялостност на данните изискват постоянна
връзка с вградена батерия, тя трябва да бъде заменяна само от
квалифициран сервизен персонал. За да гарантирате правилното
третиране на батерията и на електрическото и електронно
оборудване, предайте тези продукти в края на експлоатационния
им цикъл в подходящ пункт за рециклиране на електрическо
и електронно оборудване. За всички други батерии прегледайте
раздела за безопасното изваждане на батерията от продукта.
Предайте батерията в подходящ пункт за рециклиране на
използвани батерии. За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт или батерия се обърнете към
местната администрация, към службата за събиране на битови
отпадъци или към магазина, от който сте закупили продукта или
батерията.
Download PDF

advertising