Sony | HDR-AS100VB | Sony HDR-AS100VB Инструкции за експлоатация

4-532-709-11(1) (BG)
Проверка на комплектованите елементи
Камера (1)
2
Камерата е поставена във водоустойчивия корпус. Отворете капака на корпуса,
както е показано на илюстрацията по-долу.
Цифрова записваща HD видеокамера
Ръководство за експлоатация
Проверете за най-новия фърмуер
на уебсайта по-долу, преди да
използвате камерата.
www.sony.net/SonyInfo/Support/
Включен във вътрешната памет на тази камера.
Части и бутони за управление
 GPS сензор
 Индикатор за REC/достъп/CHG
(зареждане)
 Превключвател REC HOLD
 Бутона REC (видеоклип/снимка)/
Списък с режими
Плъзнете лоста за изваждане
на батерията.
Кабел за микро USB (1)
Акумулаторен пакет (NP-BX1) (1)
Водоустойчив корпус (1)
Закопчалка за прикрепване (1)
Плоска лепяща поставка (1)
Извита лепяща поставка (1)
Адаптер за статив (1)
Наръчник
Комплект отпечатана документация
Елементи от менюто
Поставете батерията.
3
4
Български език
Данни на собственика
Номерът на модела и серийният номер се намират от долната страна.
Запишете серийния номер в предоставеното по-долу място. Правете справка
с тези номера винаги когато се свързвате с търговеца на Sony относно този
продукт.
Модел № HDR-AS
Сериен №
Първо прочетете това
Това ръководство обхваща основните операции. За по-подробни операции
вижте наръчника (PDF) в камерата, като направите следното:
 Поставете в камерата заредена батерия.
 Свържете камерата към компютър чрез micro USB кабел
(включен в комплекта).
 Натиснете бутона NEXT или PREV, за да включите захранването.
 Изведете [Computer]  [PMHOME]  [HANDBOOK] на компютъра,
отворете файла с наръчника (PDF) и го прочетете.
Първи стъпки
Зареждане на батерията
1
Режим за филми
PHOTO
Режим за снимки
INTVL
Режим на запис на снимки през интервал
За да затворите капака, изпълнете операциите в стъпка 1
в обратния ред.
Затворете капака внимателно, така че жълтият маркер върху лостчето
за заключване да не се вижда.
VMODE
Режим на задаване на качеството
на изображението
SETUP
Режим на настройки
PLAY
Режим на възпроизвеждане
Уверете се, че камерата е изключена.
PwOFF
Изключено
За да изключите камерата, натиснете бутона NEXT няколко пъти,
за да се покаже [PwOFF], след което натиснете бутона ENTER.
За свързани елементи вижте „Елементи, които
можете да настроите в SETUP“.
Свържете e Multi/Micro USB порта на камерата с компютър
чрез micro USB кабела (в комплекта).
Свети в кехлибарено
по време на зареждане
Бутона ENTER (изпълнение на менюто)
HDR-AS100V
Режими
MOVIE
Поставете батерията, като
насочите маркировката , както
е показано на илюстрацията.
 Лостче за заключване
 Приемник за IR дистанционно
управление
 (маркировка N)
NFC: Комуникация в близко поле
 Панел на дисплея
 Високоговорител
 Бутон PREV
 Бутон NEXT
 Микрофони
 Обектив
 Индикатор REC
 Капак на конектора
 Отвор за прикрепване на адаптера
за статив
  (Микрофон) жак
 Конектор за разширение
 Жак HDMI OUT
 Капак на конектора (USB)
 Multi/Micro USB порт
Поддържа устройства, съвместими
с Micro USB.
 Капак за батерията/карта с памет
 Слот за поставяне на картата с памет
 Лостче за изваждане на батерията
 Слот за поставяне на батерия
Дисплей
Micro USB кабел
Поставяне на карта с памет
Отпечатана страна
microSD карта/
microSDHC карта/
microSDXC карта
Страна с изводи
Memory Stick
Micro (Mark2)
носител
Поставете картата с памет правилно, като внимавате всяка от страните да
е насочена в правилната посока.
 Забележки
 Не се гарантира правилна работа с всички карти с памет.
 Потвърдете посоката на картата с памет. Ако поставите със сила картата с памет
в погрешната посока, тя, слотът за нея или данните с изображения може да
се повредят.
 Форматирайте отново картата с памет преди употреба.
 Натиснете картата с памет леко веднъж, за да я извадите.
Отворете капака.
Настройване на часовника
 Плъзнете лостчето за заключване, докато видите жълтия маркер.
Изберете [SETUP]  [CONFG]  [DATE], за да настроите датата,
часа и региона.
 Отворете капака.
Елементи, които можете
да настроите в SETUP
Елементи, които можете
да настроите в CONFG
Дисплей
Елементи
Дисплей
Елементи
STEDY
SteadyShot
Wi-Fi
Wi-Fi дистанционно
управление
FLIP
Обръщане
GPS
GPS регистрационен
файл
SCENE
Сцена
PLANE
Самолетен режим
USBPw
USB
електрозахранване
LAPSE
Запис на снимки
през интервал
A.OFF
Автоматично
изключване
COLOR
Режим на цвят
BEEP
Звуков сигнал
PRO
XAVC S
DATE
Настройка на дата
и час
TC/UB
Времеви код/
потребителска
побитова скорост
DST
Настройка за лятно
часово време:
IR-RC
IR дистанционно
управление
CONFG
Настройки за
конфигуриране
LANG
Настройване на езика
V.SYS
Превключване между
NTSC/PAL
RESET
Връщане на
първоначални
настройки
FORMT
Форматиране
 Забележки
 Ако натиснете бутона NEXT или PREV неколкократно, ще преминете през съответните
елементи за режим/настройка.
 За да се върнете в менюто [SETUP] или [CONFG] от всеки елемент за настройка, изберете
[BACK], след което натиснете бутона ENTER.
 Когато захранването на камерата е изключено, са налични следните операции:
- натиснете бутона PREV или NEXT, за да включите камерата;
- натиснете бутона ENTER, за да започнете запис в режима на снимане, който сте
задали, преди да изключите захранването на камерата.
 Менюто може да се промени в зависимост от условията на работа на камерата.
 [TC/UB] се показва само когато [PRO] е с настройка [ON].
Настройка
Операции с бутони
NEXT: преминаване към следващото меню
PREV: преминаване към предишното меню
ENTER: изпълнение на менюто
© 2014 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Информацията на стикера (в полето с пунктирни линии по-долу)
е необходима, когато свързвате камерата със смартфон. Ако няма
стикер, вижте предоставената версия на ръководството с инструкции
на английски език.
Записване
Свързване
Прикрепете аксесоари към камерата според нуждите.
Android
1
2
3
 Поставете карта с памет в камерата, включете камерата и след това
изберете режима на снимане. [MOVIE], [PHOTO], [INTVL].
 Стартирайте PlayMemories Mobile на смартфона.
 Изберете SSID, както е отпечатано на стикера, прикрепен към това
ръководство.
 Въведете паролата от същия стикер (само първия път).
 Не смартфона си изберете режима на камерата: режим на Wi-Fi
дистанционно управление или на копиране.
Натиснете бутона NEXT или PREV, за да включите
захранването.
Изберете режим на снимане от [MOVIE], [PHOTO] и [INTVL].
Натиснете бутон REC, за да започнете да записвате.




Натиснете бутона REC отново.
Използване на функциите на Wi-Fi
Инсталиране на PlayMemories Mobile
на смартфон
Android (поддържа NFC)
Допрете (маркировката N) на смартфона към (маркировката N)
на камерата.
Когато PlayMemories Mobile се стартира, настройките се прилагат
автоматично към създадената Wi-Fi връзка.
iOS
Потърсете и инсталирайте PlayMemories Mobile в App Store.

Потърсете и инсталирайте PlayMemories Mobile в Google Play.


При използване на функциите с едно докосване (NFC) се изисква Android
4.0 или по-нова версия.




При използване на iOS функциите с едно докосване (NFC) не са налични.
 Забележки
 Актуализирайте PlayMemories Mobil до най-новата версия, ако вече е инсталирано
на смартфона ви.
 Не се гарантира работата на Wi-Fi функцията, описана в това ръководство
за експлоатация, на всички смартфони и таблети.
 Методите на управление и екраните за показване на приложението подлежат
на промяна без предупреждение от бъдещи надстройки.
 За повече информация за PlayMemories Mobile, вижте следния уебсайт:
http://www.sony.net/pmm/
Можете да изтеглите софтуера за управление на изображения PlayMemories
Home от следния URL адрес.

Ако загубите стикера
Ако загубите стикера, можете да изведете потребителското си име
и паролата по следната процедура.
 Поставете в камерата заредена батерия.
 Свържете камерата към компютър чрез micro USB кабел
(включен в комплекта).
 Натиснете бутона NEXT или PREV, за да включите захранването.
 Изведете [Computer]  [PMHOME]  [INFO]  [WIFI_INF.TXT]
на компютъра, след което потвърдете своето име и парола.
Други
Бележки относно продължително записване




Ако захранването е изключено, оставете камерата за 10 минути или повече, за да
позволите температурата вътре в камерата да се понижи до безопасно ниво.
Когато температурата на околната среда е висока, температурата на камерата
се повишава бързо.
Когато температурата на камерата се повиши, качеството на изображението може да
се влоши.
Препоръчва се да изчакате температурата на камерата да се понижи, преди да
продължите да снимате.
Повърхността на камерата може да стане гореща. Това не е неизправност.
Забележка относно употребата

Когато се покаже предупреждение, целият екран мига и се показва съобщението.
За подробности вижте наръчника (PDF).



www.sony.net/pm/
Бележка относно функцията за безжична мрежа

Не поемаме никаква отговорност относно щети, причинени от неупълномощен
достъп или употреба на местоназначенията, заредени във фотоапарата, които
са резултат от загуба или кражба.
Формат на сигнала: NTSC цвят, EIA стандарти
HDTV 1080/60i, 1080/60p спецификация
PAL цвят, CCIR стандарти
HDTV 1080/50i, 1080/50p спецификация
Изисквания за захранването: Акумулаторна батерия, 3,6 V (NP-BX1)
USB, 5,0 V
USB зареждане (Multi/Micro USB порт): DC 5,0 V, 500 mA/800 mA
Акумулаторен пакет NP-BX1:
Максимално зарядно напрежение: Постоянен ток 4,2 V
Максимален заряден ток: 1,89 A

iPhone
 Поставете карта с памет в камерата, включете камерата и след това
изберете режима на снимане. [MOVIE], [PHOTO], [INTVL].
 Отворете [Settings] на смартфона.
 Изберете [Wi-Fi] на смартфона.
 Изберете SSID, както е отпечатано на стикера, прикрепен към това
ръководство.
 Въведете паролата от същия стикер (само първия път).
 Уверете се, че SSID на камерата се показва на смартфона.
 Върнете се в началния екран, след което стартирайте
PlayMemories Mobile.
 Не смартфона си изберете режима на камерата: режим на Wi-Fi
дистанционно управление или на копиране.
Android OS

Спецификации
За спиране на записването на видео/записването на снимки през
интервал
 Забележки
 Не се гарантира, че изображения, записани с други камери, ще могат да се
възпроизвеждат на тази камера.
 По време на продължително записване температурата на камерата може да се покачи
до ниво, при което записването спира автоматично.
Относно софтуера


Тази камера е устойчива на напръскване
Корпусът на камерата има характеристика за устойчивост на напръскване
IPX4 (въз основа на нашите тестове).
За повече спецификации вижте наръчника (PDF).
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.
Относно търговските марки

Memory Stick и
са търговски марки или регистрирани търговски марки на
Sony Corporation.
 Термините HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, както
и логотипът HDMI, са търговски марки или регистрирани търговски марки
на HDMI Licensing LLC в Съединените щати и в други държави.
 Mac е регистрирана търговска марка на Apple Inc. в САЩ и други държави.
 iOS е регистрирана търговска марка или търговска марка на Cisco Systems, Inc.
 Android и Google Play са търговски марки на Google Inc.
 iPhone е търговска марка или регистрирана търговска марка на Apple Inc.
 Wi-Fi, логото на Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED SET-UP са регистрирани търговски марки
на Wi-Fi Alliance.
 N Mark е търговска марка или регистрирана търговска марка на NFC Forum, Inc.
в САЩ и други държави.
 Adobe, логотипът на Adobe и Adobe Acrobat са или регистрирани търговски марки,
или търговски марки на Adobe Systems Incorporated в САЩ и/или други държави.
 Логотипът на microSDXC е търговска марка SD-3C, LLC.
Наред с това, наименованията на системи и продукти, използвани в това ръководство,
като цяло са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им
разработчици или производители. Въпреки това обозначенията  или  може да не
са описани в това ръководство.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да се намали рискът от пожар или токов удар:
1) не излагайте устройството на дъжд или влага;
2) не поставяйте предмети, пълни с течности, като например вази,
върху устройството.
Не излагайте батериите на прекомерна топлина, например на слънце,
огън и други подобни.
ВНИМАНИЕ
Батерия
Ако с батерията се борави неправилно, тя може да се пръсне, да причини
пожар или дори химически изгаряния. Спазвайте предупрежденията
по-долу.






Не разглобявайте.
Не мачкайте и не излагайте батерията на сътресение или сила, като например удар
с чук, изпускане или стъпване върху нея.
Избягвайте късо съединение и не позволявайте метални предмети да влизат
в контакт с клемите на батерията.
Не излагайте на висока температура над 60°C (140°F), например на пряка слънчева
светлина или в паркиран на слънце автомобил.
Не изгаряйте и не хвърляйте в огън.
Не използвайте повредени или изпускащи течност литиево-йонни батерии.
Зареждайте батерията с оригинално зарядно устройство на Sony или с уред, който
може да я зарежда.
Дръжте батерията далеч от досега на деца.
Дръжте батерията суха.
Заменяйте само със същия или с еквивалентен тип, препоръчан от Sony.
Незабавно изхвърляйте използваните батерии, както е описано в инструкциите.
Адаптер за променлив ток
Включвайте към близкостоящ контакт, когато използвате адаптера
за променлив ток. Незабавно изключете адаптера за променлив ток от
контакта (гнездото), ако възникне неизправност, докато използвате
устройството.
За потребители в Европа
Съобщение за потребителите в държави, прилагащи директивите на ЕС
Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Япония
Съвместимост с продукти за ЕС: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Германия
С настоящото Sony Corporation декларира, че това оборудване съответства
на основните изисквания и другите съответни разпоредби на Директива
1999/5/EО. За подробности, моля, посетете следния URL адрес:
http://www.compliance.sony.de/
Съобщение
Ако поради статично електричество или електромагнетизъм преносът
на данни прекъсне, рестартирайте приложението или изключете и включете
отново комуникационния кабел (USB и т.н.).
Този продукт е изпробван и е установено, че е съвместим с ограниченията,
изложени в разпоредбата за ЕМС за използване на свързващи кабели,
не по-дълги от 3 метра (9,8 фута).
Електромагнитните полета на конкретните честоти може да повлияят върху
картината и звука на това устройство.
Изхвърляне на използвани батерии и електрическо и електронно оборудване
(приложимо за държавите от Европейския съюз и други страни в Европа със
системи за разделно събиране на отпадъците) колекция
Този символ върху продукта, батерията или опаковката
показва, че продуктът и батерията не трябва да се изхвърлят
заедно с битовите отпадъци. При определени батерии
той може да се използва заедно с химически символ.
Химическите символи за живак (Hg) или олово (Pb)
са добавени, ако батерията съдържа повече от 0,0005% живак или
0,004% олово. Като осигурите правилното изхвърляне на тези продукти
и батерии, ще помогнете за предотвратяването на евентуалните негативни
последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли
да възникнат при неподходящо изхвърляне на батерията. Рециклирането
на материалите ще помогне за запазването на природните ресурси.
При продукти, които поради съображения за безопасност,
производителност или цялостност на данните изискват постоянна връзка
с вградена батерия, тя трябва да бъде заменяна само от квалифициран
сервизен персонал. За да гарантирате правилното третиране на батерията
и електрическото и електронното оборудване, предайте продуктите
в края на експлоатационния му цикъл в подходящ пункт за рециклиране
на електрическо и електронно оборудване. За всички други батерии
прегледайте раздела за безопасното изваждане на батерията от продукта.
Предайте батерията в подходящ пункт за рециклиране на използвани
батерии. За подробна информация относно рециклирането на този продукт
или батерията се обърнете към местната администрация, към службата
за събиране на битови отпадъци или към магазина, от който сте закупили
продукта или батерията.
Download PDF

advertising