Sony | HDR-AS200VB | Sony HDR-AS200VB AS200V Action Cam с Wi-Fi® и GPS Кратко ръководство за работа и настройка

4-566-664-11(1) (BG)
Проверка на елементите, включени
в комплекта
• Камера (1)
Камерата е поставена във водоустойчив корпус. Отворете капака
на корпуса, както е илюстрирано по-долу.
Цифрова HD видеокамера
Ръководство за стартиране
За подробна информация за това как се използват камерата
и софтуерът, посетете уебсайта по-долу.
http://www.sony.net/actioncam/support/
За да редактирате видеоклипове, използвайте компютърния
софтуер „Action Cam Movie Creator“, предназначен за камерата.
Можете да го изтеглите от уебсайта по-долу.
http://www.sony.net/acmc/
Информацията на стикера (в полето с пунктир) се изисква при
свързване на камерата към смартфон.
HDR-AS200V
• Micro USB кабел (1)
• Акумулаторна батерия (NP-BX1) (1)
• Водоустойчив корпус (1)
• Закопчалка за прикрепване (1)
• Плоска лепяща поставка (1)
• Извита лепяща поставка (1)
• Адаптер за статив (1)
• Ръководство за стартиране
(този документ) (1)
• Справочно ръководство (1)
5
Първи стъпки
Зареждане на батерията
1
Плъзнете лостчето за заключване, докато не можете
повече да виждате жълтото обозначение, за да
отворите капака.
Свети в кехлибарено
при зареждане
Капак на
конекторите
Забележки
• Работата с всички карти с памет не се гарантира.
• Проверете посоката на поставяне на картата с памет. Ако насила вкарате
карта с памет в погрешна посока, тя, слотът за нея или данните на
изображението може да се повредят.
• Форматирайте картата с памет преди употреба.
• Преди употреба проверете дали капакът на конекторите и капакът на
батерията/картата с памет са напълно затворени и няма останали чужди
тела между тях. В противен случай това може да доведе до навлизане
на вода.
Настройване на часовника
Натиснете бутона NEXT или PREV и изберете [SETUP]  [CONFG] 
[DATE], за да настроите датата, часа и региона.
Имена на основните компоненти
 Капак за батерия/карта с памет
 Индикатор REC/достъп/CHG
(зареждане)
 Превключвател REC HOLD
 Бутон REC (Видеоклип/снимка)/
бутон ENTER (изпълнение
на менюто)
 Лостче за заключване
 Приемник за IR дистанционно
управление
 (маркировка N)
 Панел на дисплея
 Високоговорител
 Бутон PREV (предишно меню)
 Бутон NEXT (следващо меню)
 Микрофони
 Обектив
 Индикатор REC/LIVE
 Капак на конекторите
(Multi/Micro USB извод)
Отворете капака на конекторите и свържете камерата
към работещ компютър чрез micro USB кабела
(в комплекта).
Поставете батерията.
Поставяне на карта с памет
Плъзнете лостчето за изваждане
на батерията.
Отпечатана страна
Страна с изводи
Подравнете маркировката
, както е илюстрирано.
3
Затворете капака.
Проверете дали жълтият маркер на лостчето за заключване
не се вижда.
4
Проверете дали камерата е изключена.
За да включите камерата, натиснете бутона NEXT или PREV
няколко пъти, за да се покаже [PwOFF], след което натиснете
бутона ENTER.
microSD карта/
microSDHC карта/
microSDXC карта
1
2
Натиснете бутона NEXT или PREV, за да се покаже
[SETUP], след това натиснете бутона ENTER.
Натиснете бутона NEXT или PREV, за да се покаже
елемент за настройка, след това натиснете
бутона ENTER.
Запис
Micro USB кабел
2
Настройка
Можете да промените режима на снимане и различни настройки
на камерата в режим [SETUP].
Носител
Memory Stick
Micro™ (Mark2)
• Поставете картата с памет правилно, като проверите дали всяка
страна е в правилна посока.
• За да извадите картата с памет, натиснете я леко веднъж.
* Използвайте SDXC карта (Клас 10), когато записвате клипове
във формат XAVC S.
1
2
3
Натиснете бутона NEXT или PREV, за да включите
камерата.
Натиснете бутона NEXT или PREV, за да изберете
желания режим на снимане.
Натиснете бутона REC, за да започнете да записвате.
За да спрете записа, натиснете отново бутона REC.
* Когато натиснете бутона REC, докато камерата е изключена,
записът започва в последния режим на снимане, зададен
преди изключването на камерата.
Забележки
• По време на продължителни периоди на снимане температурата
на камерата може да се покачи до точка, в която снимането спира
автоматично.
• Възпроизвеждането на тази камера на изображения, записани с други
камери, не се гарантира.
© 2015 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Елементи от менюто
Списък с режими
Елементи, които можете да настроите
в SETUP
Елементи, които можете да настроите
в CONFG
Екран
Режими
Екран
Елементи
Екран
Елементи
LOOP
Режим на безкраен запис
Wi-Fi
Wi-Fi връзка
MOVIE
Режим на видеоклип
VMODE
Режим на настройване на качеството
на изображението
GPS
GPS лог
PHOTO
Режим на снимки
V.FMT
Формат на видеоклип
PLANE
Самолетен режим
INTVL
Режим на запис на снимки през
интервал
LIVE
Режим на поточно предаване
на живо
1
STEDY
SteadyShot
MOUNT
Поставяне*
AUDIO
Запис на звук
TC/UB
Времеви код/потребителски данни
WIND
Намаляване на шума от вятър
IR-RC
IR дистанционно управление
COLOR
Режим на цвят
HDMI
Настройки за HDMI
L.OPT
Време за безкраен запис
BGM
Фонова музика*1, *2
DRIVE
Превключване на режим на снимка
USBPw
USB eлектрозахранване
A.OFF
Автоматично изключване на
захранването
Режим за настройка
PLAY
Режим на възпроизвеждане
FPS
Интервал за снимане на снимки
PwOFF
Изключване
SELF
Таймер за самозаснемане
ANGLE
Зрителен ъгъл за снимка
BEEP
Звуков сигнал
LAPSE
Запис на снимки през интервал
DATE
Настройка на дата и час
FLIP
Обръщане
DST
Настройка на лятно часово време
SCENE
Сцена
LANG
Настройване на езика
WB
Баланс на бялото
V.SYS
Превключване на NTSC/PAL
AESFT
Изместване на AE
VER.
Версия
CONFG
Настройки за конфигурация
FORMT
Формат
RESET
Нулиране на настройките
*1 Това са елементите за настройка за
Highlight Movie Maker. За подробности
вижте Помощното ръководство.
*2 Тази функция не се предлага в някои
държави/региони.
Включете захранването на дистанционното
управление Live-View.
2
3
4
Натиснете бутона NEXT или PREV, за да изберете
[SETUP]  [CONFG]  [Wi-Fi]  [ON].
Изберете SSID на камерата (прикрепено към това
ръководство) от дистанционното управление Live-View.
Когато на панела на дисплея на камерата се покаже
[ACPT?], натиснете бутона ENTER на камерата.
Свързване към смартфона
Можете да управлявате камерата чрез смартфона си, както и чрез
продаваното отделно дистанционно управление Live-View.
Инсталиране на PlayMemories
Mobile™ на смартфона ви

Android OS


Ако загубите стикера
Потърсете приложението PlayMemories Mobile
в Google Play и го инсталирайте. Когато използвате
функциите с едно докосване (NFC), се изисква
операционна система Android 4.0 или по-нова.
Ако стикерът бъде загубен, можете да възвърнете ID и паролата
чрез процедурата по-долу.
 Поставете в камерата заредена батерия.
 Свържете камерата към компютър чрез micro USB кабела
(в комплекта).
 Натиснете бутона NEXT или PREV, за да включите камерата.
 Покажете [Computer]  [PMHOME]  [INFO]  [WIFI_INF.TXT]
на компютъра си и потвърдете вашите ID и парола.
iOS
Потърсете PlayMemories Mobile в App Store и го
инсталирайте. Когато използвате iOS, функциите
с едно докосване (NFC) не са налични.
За подробности относно управлението прегледайте
Помощното ръководство на дистанционното
управление Live-View.
1
SETUP
Забележки
• Функции на бутоните
– NEXT: преминава към следващо меню
– PREV: преминава към предишно меню
– ENTER: изпълнява менюто
• За да се върнете в менюто [SETUP] или [CONFG]
от всеки елемент за настройка, изберете
[BACK], след това натиснете бутона ENTER.
• Когато едновременно натиснете бутоните NEXT
и PREV, можете да отидете на менюто за
настройка на Wi-Fi.
• Менютата може да се променят в зависимост
от работните условия на камерата.
Свързване на продаваното отделно
дистанционно управление Live-View
Забележки
• Ако приложението PlayMemories Mobile вече е инсталирано на смартфона
ви, актуализирайте до последната версия.
• За функцията Wi-Fi, описана в това ръководство, не се гарантира, че ще
работи с всички смартфони и таблети.
• Методите на управление и екраните на приложенията са обект на
промяна от бъдещи надстройки без уведомление.
• За повече информация относно PlayMemories Mobile вижте
следния уебсайт:
(http://www.sony.net/pmm/)
• Услугата Google play може да не се поддържа в зависимост от държавата
или региона. Потърсете приложението „PlayMemories Mobile“ в интернет
и го инсталирайте.
Свързване
Android
 Включете камерата и задайте функцията Wi-Fi на камерата
на ON.
 Изберете режима на снимане: [LOOP], [MOVIE], [PHOTO], [INTVL].
 Стартирайте PlayMemories Mobile на смартфона.
 Изберете SSID, което е отпечатано на стикер, прикрепен към
това ръководство.
 Въведете паролата, както е отпечатана на същия стикер
(само първия път).
Android (който поддържа NFC)
Задайте Wi-Fi на камерата на ON и допрете (маркировката N)
на смартфона до (маркировката N ) на камерата.
Когато PlayMemories Mobile стартира, настройките се прилагат
автоматично, за да се установи Wi-Fi връзка.
iPhone
 Включете камерата и задайте функцията Wi-Fi на камерата
на ON.
 Изберете режима на снимане: [LOOP], [MOVIE], [PHOTO], [INTVL].
 Отворете [Settings] на смартфона.
 Изберете [Wi-Fi] на смартфона.
 Изберете SSID, което е отпечатано на стикер, прикрепен към
това ръководство.
 Въведете паролата, както е отпечатана на същия стикер
(само първия път).
 Потвърдете, че SSID на камерата се показва на смартфона.
 Върнете се в началния екран, след което стартирайте
PlayMemories Mobile.




Използване на Помощното ръководство
„Помощно ръководство“ е онлайн ръководство с инструкции.
Използвайте го за подробности относно използването на камерата,
за това какво можете да настроите и управлявате и за
предпазни мерки.
http://rd1.sony.net/help/cam/1520/h_zz/
Download PDF

advertising