Sony | HDR-AS15 | Sony HDR-AS15 AS15 Action Cam Инструкции за експлоатация

4-432-601-21(1)
Цифрова HD видеокамера
Ръководство за употреба
HDR-AS15/AS10
© 2012 Sony Corporation
Можете да свалите софтуера за обработка на изображения “PlayMemories
Home” от следния Интернет адрес:
Windows: http://www.sony.net/pm
Отпечатано на 70% или повече рециклирана хартия.
http://www.sony.net
2
За потребители на HDR-AS15
Информацията от стикера (в карето по-долу, очертано с пунктирана линия) е
нужна, когато свързвате видеокамерата към смартфон.
Ако загубите стикера, можете да получите вашия потребителски ID и парола
по следния начин.
 Поставете заредена батерия във видеокамерата.
 Свържете видеокамерата към компютър с микро USB кабел (приложен).
 Натиснете бутона NEXT или PREV, за да включите захранването.
 Изведете [Computer]  [PMHOME]  [INFO]  [HANDBOOK] на
вашия компютър, след това инсталирайте упътването (PDF).
Списък с операции
За подробности относно настройките и операциите вижте следващата схема.
Операционен бутон
Операция
Стрелка
ENTER
PREV
NEXT
Бутон REC START/
STOP/Бутон ENTER
Бутон PREV
Бутон NEXT
Автоматично
превключване
Други
Настройка
Можете да се върнете към заглавния екран за всяка настройка, като натиснете
бутона ENTER, докато на дисплея е изведен [BACK]. Натиснете и задръжте
бутона NEXT/PREV, за да прегледате различните опции за тази настройка.
*1 Функцията Wi-Fi е налична само за модела HDR-AS15.
*2 Включете захранването с бутона NEXT/PREV.
3
Изключено захранване
*2
Режим за запис на
видеоклипове
Режим на запис
Стабилизация
Ракурс
Запис на снимки
през интервал
Интервал
Настройки
Дистанционно
управление*1
Задайте опция за настройка
4
Автоматично
изключване на
захранването
Изпращане към
смартфон*1
Дата и час
Режим на
възпроизвеждане
Захранване от USB
Изключено
захранване
Нулиране
Форматиране
Рестартирайте
5
Запис/Възпроизвеждане
*3 Когато захранването е изключено, натиснете бутона ENTER, за да
започнете записа.
Изключено
захранване
*3
*4
Режим за запис на
видеоклипове
Запис на снимки
през интервал
Настройки
Изпращане към
смартфон*1
Запис на видеоклип
Стартиране
Изчакване
Свързване
Връзка към точката
за достъп
WPS връзка
(Приемане)
(Отмяна)
6
*4 Включете захранването с бутона NEXT/PREV.
*5 Натиснете и задръжте бутона.
*6 Натиснете едновременно бутоните PREV и NEXT.
Режим на
възпроизвеждане
Изключено
захранване
Режим на възпроизвеждане Режим на възпроизвеждане
на видеоклип
на снимка
Възпроизвеждане
на снимка
Бързо превъртане Бързо превъртане
назад
напред
Бързо превъртане
напред
*5
*5
*5
*5
*6
*5
*5
*5
Изреждане на
изображения
*6
*5*6
Бавно възпроизвеждане
в обратна посока
Пауза
Бавно възпроизвеждане
напред
Сила на звука
*5*6
7
Режим на запис
Дисплей
Записано изображение
Резолюция
Честота
на
кадрите
Най-висока резолюция
1920×1080
30p
Висока резолюция
1280×720
30p
1280×720
60p
1280×720
120p
640×480
30p
Изображение,
записано на забавен
кадър с 2х честота на
кадрите
Изображение,
записано на супер
забавен кадър с 4х
честота на кадрите
Стандартна резолюция
Връща към менюто [VIDEO].
-1
8
-2
Честота на
кадрите при
възпроизвеждане
30p
-3
-1
-2

Натиснете освобождаващия
механизъм и издърпайте.
Внимавайте
за посоката на
маркировката .
9

Лампичка за
зареждане
Микро USB кабел

microSD карта
“Memory Stick Micro” (Mark2) носител
10
Първо прочетете това
Това ръководство покрива основните операции на два от моделите и
съответните им функции.
За подробности се обърнете към наръчника Упътване.
Можете да инсталирате вграденото във видеокамерата Упътване (PDF) по
следния начин.
 Поставете заредена батерия във видеокамерата.
 Свържете видеокамерата към компютър с микро USB кабел (приложен).
 Натиснете бутона NEXT или PREV, за да включите захранването.
 Изведете [Computer]  [PMHOME]  [INFO]  [HANDBOOK] на
вашия компютър, след това инсталирайте упътването (PDF).
Части и бутони за управление (Вижте -1/2/3.)
 Лампичка REC/лампичка за
достъп
 Бутон REC START/STOP/Бутон
ENTER (Влизане в менюто)
 Ключ  HOLD
 Дисплей
 Говорител
 Бутон PREV
 Бутон NEXT
 Микрофони
 Обектив
 Капаче на конектора
 Жак  (Микрофон)
 Конектор за разширение
 Лампичка CHG (Зареждане)
 Жак HDMI OUT
 Жак
(USB)
 Капаче на батерията/картата с
памет
 Отделение за картата памет
 Лостче за стойката на батерията
 Стойка на батерията
Подготовка за включване
Поставяне на батерията (Вижте -1/2, .)
1
2
Отворете капачето.
Извадете отделението за батерията от видеокамерата, поставете
батерията вътре и след това върнете отделението обратно.
11
3
Затворете капачето.
Уверете се, че видът на стойката е подходящ за вида на батерията и че сте
поставили батерията правилно в стойката.
Зареждане на батерията (Вижте .)
Поставете батерията във видеокамерата, след това я свържете към компютър,
използвайки микро USB кабела (приложен).
Поставяне на карта с памет (Вижте .)
Поставете картата с памет правилно, като се уверите, че подрязаният ъгъл е
насочен в правилната посока.
Правилната посока е показана от вътрешната страна на капачето на батерията.
Форматиране на картата с памет
За подробности се обърнете към Упътване (PDF).
 Забележки
 Операциите с всички карти не са сигурни.
 Уверете се, че сте поставили картата с памет в правилната посока. Ако поставите насила
картата в грешната посока, е възможно данните или самата карта да се повредят.
 Форматирайте картата с памет преди употреба.
Настройки
За подробности относно бутоните, които се използват за настройките, и
тяхната работа, вижте Списък с операции.
Пример: настройки на датата
 Натиснете бутона NEXT или PREV, за да включите захранването.
За да изключите захранването, натиснете бутона PREV или NEXT, за да изберете
[PwOFF], след това натиснете бутона ENTER.
 Натиснете бутона NEXT, за да изберете [SETUP], след това натиснете
бутона ENTER.
 Натиснете бутона NEXT, за да изберете [DATE], след това натиснете бутона
ENTER.
 Натиснете бутона ENTER.
Натиснете бутона PREV или NEXT, за да изберете годината, месеца, деня, часа,
минутата и областта, след това натиснете бутона ENTER.
12
Запис
Прикрепете необходимите артикули към видеокамерата.
За подробности относно бутоните, които се използват за запис, и тяхната
работа, вижте Списък с операции.
Режим на запис на видеоклипове
1
2
3
Натиснете бутона NEXT или PREV, за да включите
захранването.
Изберете [MOVIE], за да зададете режим на запис на
видеоклипове.
Натиснете бутона START/STOP, за да започнете записа.
Режим на запис на снимки през интервал
Когато записът започне, видеокамерата запечатва снимки продължително на
определени интервали, докато не спрете записа.
1
2
3
Натиснете бутона NEXT или PREV, за да включите
захранването.
Изберете [INTVL], за да зададете видеокамерата в режим на
запис на снимки през интервал.
Натиснете бутона START/STOP, за да започнете записа.
За да спрете записа
Натиснете отново бутона START/STOP.
13
 Забележки
 Възпроизвеждането на изображения, записани с други видеокамери, не е сигурно с
този фотоапарат.
 Ако промените режима на запис, следващия път, когато включите видеокамерата, ще
се изведе режимът, който сте задали, когато устройството е било изключено.
 При продължителен запис е възможно температурата на видеокамерата да се повиши
до точка, в която записът спира автоматично.
Какво да правите, ако това се случи, можете да видите в “Забележки за продължителен
запис” на стр. 18.
 За подробности относно режимите на запис и времената за запис вижте “Режим на
запис”.
Използване на Wi-Fi функция (само за HDR-AS15)
Wi-Fi връзка
Свързвайки видеокамерата и смартфон посредством Wi-Fi връзка, вие можете
да преглеждате изображения, записани с видеокамерата, на вашия смартфон,
както и можете да работите с видеокамерата чрез смартфона.
Когато извършвате тази настройки, ще ви трябва стикерът (с ID/парола),
приложен към упътването Ръководство за употреба (това ръководство).
14
Данни на потребителя
Моделът и серийният номер се намират от вътрешната страна на капачето
на конектора. Запишете серийния номер на мястото, указано по-долу.
Използвайте тези номера, когато ви се налага да се обаждате на доставчика на
Sony относно този продукт.
Модел № HDR-AS
Сериен №
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов удар
1) не излагайте устройството на дъжд или влага.
2) не поставяйте върху устройството предмети, пълни с течности, като
например вази.
Не излагайте батерията на високи температури като например на пряка
слънчева светлина, на въздействието на огън и др.
ВНИМАНИЕ
Батерия
Ако не боравите правилно с батерията, тя може да експлодира, да причини
пожар или дори химически изгаряния. Съблюдавайте следните мерки.











Не разглобявайте батерията.
Не удряйте и не излагайте батерията на сътресения или подобни като например удари;
не я изпускайте или настъпвайте.
Внимавайте да не дадете батерията на късо и не позволявайте контакт на терминалите
с метални предмети.
Не излагайте батерията на въздействието на високи температури над 60°С; например,
не я оставяйте в автомобил, паркиран на пряка слънчева светлина.
Не изгаряйте батерията и не я изхвърляйте в огън.
Не работете с повредена или протекла литиево-йонна батерия.
Уверете се, че сте заредили батерията, използвайки оригинално зарядно устройство за
батерии на Sony или устройство, което може да зарежда този вид батерии.
Пазете батерията от малки деца.
Пазете батерията суха.
Подменяйте батерията единствено със същия или еквивалентен вид, препоръчан от
Sony.
Изхвърляйте използваната батерия, както е посочено в инструкциите.
15
Подменяйте батерията само с определения вид. Подмяната с неправилен вид
може да доведе до пожар или нараняване.
За потребители в Европа
Забележка за потребители от страните, които прилагат директивите на
Европейския съюз
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Токио, 108-0075 Япония. Упълномощеният представител за ЕМС
(електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е
Sony Германия GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия. За
въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля, обърнете се към адресите
в съответните сервизни или гаранционни документи.
С настоящето Sony Corporation заявява, че тази HDR-AS15 цифрова HD
видеокамера отговаря на съществените изисквания и останалите условия на
директива 1999/5/ЕС. Подробности могат да бъдат намерени на следния URL:
http://www.compliance.sony.de/
Този продукт е изпитан и отговаря на изискванията на ЕМС директивата за
използване на свързващи кабели, по-къси от 3 метра.
Внимание
Възможно е електромагнитни полета с определена честота да повлияят на
звука и картината на това устройство.
Забележка
Ако статично електричество или електромагнетизъм причини прекъсване
на операцията по трансфер на данни, рестартирайте приложението или
изключете и отново включете комуникационния кабел (USB и др.).
16
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо в
Европейския съюз и други Европейски страни със системи за разделно събиране
на отпадъци)
Този символ върху устройството или върху неговата опаковка
показва, че този продукт не трябва да се третира като
домакински отпадък. Вместо това той трябва да бъде предаден в
съответния събирателен пункт за рециклиране на електрически и
електронни уреди. Като предадете този продукт на правилното
място, вие ще помогнете за предотвратяване на негативните
последствия за околната среда и човешкото здраве, които биха
възникнали при изхвърлянето му на неподходящо място. Рециклирането на
материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси.
За подробна информация относно рециклирането на този продукт можете
да се обърнете към местната градска управа, фирмата за събиране на битови
отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.
Изхвърляне на изтощени батерии (приложимо за страните от Европейския съюз
и други европейски страни със системи за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на батерията или на нейната опаковка показва, че
този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък.
При някои видове батерии този символ може да е в комбинация
със символ на химичен елемент. Символите на химичните
елементи за живака (Hg) или оловото (Pb) се добавят, ако
батерията съдържа повече от 0.0005% живак или 0.004% олово.
Като предадете батерията на правилното място, вие ще помогнете за
предотвратяване на негативните последствия за околната среда и човешкото
здраве, които биха възникнали при изхвърлянето й на неподходящо място.
Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят природните
ресурси. В случай, че поради мерки за безопасност или интегритет на данните
продуктът трябва постоянно да бъде свързан с батерията, то отстраняването
на батерията от устройството трябва да се извършва единствено в
квалифициран сервиз.
За да се уверите, че батерията ще бъде правилно изхвърлена, предайте я в
пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване, когато
животът й изтече.
Относно всички други видове батерии, моля, прегледайте частта относно
безопасното сваляне на батериите от продукта. Предайте батерията в пункт за
рециклиране на изтощени батерии.
За подробна информация относно рециклирането на този продукт можете
да се обърнете към местната градска управа, фирмата за събиране на битови
отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.
17
Забележки за продължителен запис




Ако захранването на видеокамерата се изключи, оставете устройството за 10 или
повече минути, за да може температурата му да спадне до безопасно ниво.
Температурата на видеокамерата рязко се покачва, ако я използвате в среда с
прекомерно високи температури.
Когато температурата на видеокамерата се покачи, качеството на изображенията
може да се влоши. Препоръчаме ви да изчакате, докато температурата на устройството
спадне, преди да продължите да снимате.
Възможно е тялото на видеокамерата да се загрее. Това не е неизправност.
Съобщения за грешка

BATT: Грешка с батерията
MEDIA: Грешка с носителя
 HEAT: Температурата се е повишила, температурата на батерията се е
повишила
 LOWPW: Зарядът на батерията се изчерпва
 ERROR: Грешка в системата, необичайно напрежение, друга грешка
За подробности вижте Упътване (PDF)

Проверка на приложените артикули
Видеокамера (1)
Микро USB кабел (1)
Акумулаторна батерия (NP-BX1) (1)
Стойка за батерията, тип X (само за NP-BX1) (1)
Прикрепена към видеокамерата
Стойка за батерията, тип G (само за NP-FG1/BX1) (1)
18
Водонепромокаем калъф (1)
Закопчалка (1)
Плоска лепка за монтиране (1)
Извита лепка за монтиране (1)
Упътване
Запазено във вградената памет на тази видеокамера.
Комплект документи
Технически характеристики
Формат на сигнала: Цветен сигнал NTSC, стандарт EIA
HDTV 1080/60i, 1080/60р спецификация
Изисквания към захранването: Акумулаторна батерия, 3.6 V (NP-BX1)
Акумулаторна батерия, 3.6 V (NP-BG1)
USB, 5.0 V
USB зареждане: DC 5.0 V 500 mA/600 mА
Информация за други параметри можете да намерите в раздела “Технически
характeристики” в Упътване (PDF).
Дизайнът и техническите характеристики на вашата видеокамера подлежат на
промяна без предупреждение.
Търговски марки






“Memory Stick”, “
”, “Memory Stick Duo”, “
”, “Memory Stick PRO
Duo”, “
”, “Memory Stick PRO-HG Duo”, “
”,
“Memory Stick Micro”, “MagicGate”, “
”, “MagicGate Memory Stick” и
“MagicGate Memory Stick Duo” са търговски марки или запазени търговски марки на
Sony Corporation.
HDMI, логото HDMI и High Definition Multimedia Interface са търговски марки или
запазени търговски марки на HDMI Licensing LLC в САЩ и други държави.
Microsoft, Windows, Windows Vista и DirectX са търговски марки или запазени
търговски марки на Microsoft Corporation в Съединените щати и/или в други страни.
Mac и Mac OS са търговски марки на Apple Inc.в Съединените щати и в други страни.
Intel, Intel Core и Pentium са търговски марки или запазени търговски марки на Intel
Corporation или негови клонове в САЩ и други държави.
“ ” и “PlayStation” са запазени търговски марки на Sony Computer Entertainment Inc.
19

Добавете допълнително забавление с помощта на вашата PlayStation 3, като свалите
приложението за PlayStation 3 от PlayStation Store (в регионите, където то е достъпно).
 За приложението за PlayStation 3 е необходимо да притежавате PlayStation Network
акаунт и да го свалите. Може да се използва само в държави, където услугата
PlayStation Store е достъпна.
 Adobe, логото на Adobe и Adobe Acrobat са запазени търговски марки или търговски
марки на Adobe Systems Incorporated в САЩ и/или други страни.
 Логото microSD и microSDHC са търговски марки на SD-3C, LLC.
Всички други наименования на продукти, споменати тук, са търговски марки или
запазени търговски марки на съответните им компании. Символите  и  не се
използват навсякъде в това ръководство.
20
Download PDF

advertising