Sony | HDR-AS300 | Sony HDR-AS300 Кратко ръководство за работа и настройка

4-586-864-11(1) (BG)
Проверка на елементите, включени
в комплекта
Числото в скобите показва количеството на включения в комплекта
елемент.
• Камера (1) / Подводен корпус (MPK-UWH1) (1)
Цифрова 4K видеокамера
Цифрова HD видеокамера
Ръководство за стартиране
Това ръководство обяснява нужните предпазни мерки при
започване на използването на камерата, основни операции и др.
За подробности вижте „Помощно ръководство“ (уеб ръководство).
http://rd1.sony.net/help/cam/1640/h_zz/
За подробна информация за използването на камерата и софтуера
посетете уебсайта по-долу.
http://www.sony.net/actioncam/support/
FDR-X3000/HDR-AS300
Прочетете първо това
Първи стъпки
• Micro USB кабел (1)
• Акумулаторна батерия
(NP-BX1) (1)
• Закопчалка за прикрепване (1)
• Ръководство за стартиране
(този документ) (1)
• Справочно ръководство (1)
2
Снимане
Носител Memory Stick
Micro™ (Mark2)
Карти с памет, които не могат да се използват с камерата
Карта с памет
Носител Memory Stick Micro™ (Mark2)
Имена на основните компоненти
 Бутон (вкл./в готовност)
 Приемник за IR дистанционно
управление (само за FDR-X3000)
 Бутон MENU
 Панел на дисплея
 Бутони UP/DOWN
 Индикатор REC
 Бутон REC (видеоклип/снимка)/
бутон ENTER (изпълнение на
менюто)
 Индикатор REC/LIVE
 (маркировка N)
 Обектив
 Високоговорител
 Микрофони
 Капак на батерията
 GPS сензор
 Капак на конекторите (HDMI OUT,
извод Multi/Micro USB, жак за
микрофон)
 Индикатор REC
 Лостче за заключване
 Капак на слота за карта с памет
MP4
 (Само Mark2)
XAVC S
–
microSD карта с памет
*1
–
microSDHC карта с памет
*1
*2
microSDXC карта с памет
*1
*2
*1 SD клас на скорост 4 (
) или по-бърза или UHS клас на скорост 1 (
или по-бърза.
*2 Карта с памет, която отговаря на всички спецификации по-долу:
– памет 4 GB или повече;
) или UHS клас на скорост 1 ( ) или
– SD клас на скорост 10 (
по-бърза
Изисква се карта с памет, която е UHS клас на скорост 3 ( ), когато
записвате при скорост 100 Mbps или по-висока (само за FDR-X3000).
Настройване на часовника
Плъзнете лостчето за заключване надолу, за да
отворите капака на батерията, след това поставете
батерията.
Когато камерата бъде включена за първи път чрез натискането на
бутона (вкл./в готовност), ще се покаже екранът за настройка на
часова зона/лятно часово време/дата и час.
Натиснете бутона UP или DOWN, за да изберете елемент, след
което натиснете бутона ENTER, за да изпълните.
Съвети
• Екранът за настройка на дата и час/зона/лятно часово време се показва
и когато нулирате настройките.
• Регионите се определят според часовата разлика между Средно време по
Гринуич (GMT) и стандартното време в региона ви. За подробности относно
часовата разлика вижте „Списък с часовите разлики на столиците по света“
в „Помощно ръководство“ (уеб ръководство).
Снимане
Подравнете посоките на стрелките
на камерата и батерията
3
Настройка
4
Свързване към
смартфона
Лостче за заключване
2
Задаване на режим на снимане
Натиснете бутона MENU, след което изберете
на снимане.
 режима
Затворете добре капака, след което плъзнете лостчето
за заключване нагоре, за да заключите.
Уверете се, че жълтият маркер на лостчето за заключване не
се вижда.
5
Създаване на видеоклипа ви
Можете да редактирате видеоклипове с помощта на
софтуерното приложение на Sony.
• Приложение Action Cam (за смартфон/таблет)
http://www.sony.net/acap/
• Action Cam Movie Creator (за компютър)
http://www.sony.net/acmc/
3
Списък с режими
Отворете капака на конекторите, след това свържете
дезактивираната камерата към работещ компютър
чрез micro USB кабела (в комплекта).
Индикаторът CHG (Зареждане)
светва в кехлибарено по време
на зареждане
Капак на
конекторите
© 2016 Sony Corporation
http://www.sony.net/
)
Забележки
• Работата с всички карти с памет не се гарантира. За подробности относно
картите с памет, различни от тези, произведени от Sony, се свържете със
съответните производители.
• Проверете посоката на поставяне на картата с памет. Ако насила вкарате
карта с памет неправилно, тя, слотът за нея или данните за изображенията
може да се повредят.
• Преди употреба форматирайте картата с памет чрез камерата.
• Преди употреба проверете дали капакът на конекторите и капакът на
батерията/картата с памет са напълно затворени и няма останали чужди
тела между тях. В противен случай това може да доведе до навлизане
на вода.
Зареждане на батерията
1
Страна
с изводи
Отпечатана
страна
microSD карта/
microSDHC карта/
microSDXC карта
Първи стъпки
Какво е нужно, за да направите
впечатляващ видеоклип с камерата
1
Камерата е поставена в подводния корпус. Отворете капака на корпуса,
както е илюстрирано по-долу.
Поставяне на карта с памет
Икони
Режими на снимане
Режим на видеоклип
Режим на снимки
Режим на улавяне на забързано движение
Режим на поточно предаване на живо
Режим на безкраен запис
Задаване на формата на видеоклип
Micro USB кабел
Натиснете бутона MENU, след което изберете
(Настройки
за снимане)  формата на видеоклип (по подразбиране:
).
, за да снимате изображения с качество 4K
Изберете
(само за FDR-X3000).
Снимане
Натиснете бутона REC, за да започнете
снимането.
За да спрете снимането, натиснете отново
бутона REC.
* Когато натиснете бутона REC, докато настройката
на „One touch recording“ е „ON“, записът започва
в последния режим на снимане, зададен преди
изключването на камерата.
Забележки
• При продължително снимане температурата на камерата може да се
покачи до точка, в която снимането спира автоматично.
• Ако използвате фотоапарата, докато е свързан към външен източник на
захранване чрез micro USB кабела (в комплекта), можете да намалите
консумацията на батерията за снимане или възпроизвеждане на
изображения. В този случай се изисква заредена батерия.
Настройка
За подробности относно настройването на елементи вижте
„Промяна на настройките“ в „Помощно ръководство“
(уеб ръководство).
Свързване към смартфона
Инсталиране на PlayMemories
Mobile™ на смартфона ви
Потърсете PlayMemories Mobile в App Store и го инсталирайте.
• Когато използвате iOS, функциите с едно докосване (NFC) не са налични.
Бутон
MENU
3
Бутон
ENTER
с настройки
Бутон
ENTER
Настройки за снимане*1
Икони
4 Екран
Екран с настройки
за снимане
Елементи за настройка
Настройка на качеството
на изображението
Формат на видеоклип
Размер на изображението
при улавяне на забързано
движение
Време за безкраен запис
Превключване на режим
на снимка
Интервал за снимане на
снимки
Таймер самозасн.
Интервал за заснемане на
забързано движение
Брой снимки за забързано
движение
Икони
Елементи за настройка
Самолетен режим
Настройка за Wi-Fi
връзка
Настройка на Wi-Fi Hi
Power*2
Формат
SteadyShot (снимка)
Настройки за HDMI*4
Настройка на ъгъла
Фонова музика*2
Настройка за мащабиране
USB електрозахранване
Звуков сигнал
Сцена
Сила на звуковия
сигнал
Настройка на
индикатора
Баланс на бялото
Запис с едно докосване
Режим на цвят
Автоматично
изключване на
захранването
Превключване между
NTSC и PAL
Настройване на дата
и час
Настройка на часова
зона
Настройка на лятно
часово време
Режим AE за забързано
движение
Настройка на аудиозапис
Намаляване на шума от
вятър
Задайте Wi-Fi на камерата на ON и допрете (маркировката N)
на смартфона до (маркировката N) на камерата.
Когато PlayMemories Mobile стартира, настройките се прилагат
автоматично, за да се установи Wi-Fi връзка.
Настройка за
захранване на Bluetooth
дистанционно
управление
Регистрационен файл
на GPS
SteadyShot (видеоклип)
Изместване на AE
 Използване на функцията с едно докосване за свързване
към смартфон с Android с активирана функция NFC
Настройка на Bluetooth
Времеви код/
потребителски данни*3
ИЧ дистанционно
управление*3
Обръщане
Забележки
• Ако приложението PlayMemories Mobile вече е инсталирано на смартфона
ви, актуализирайте го до последната версия.
• За функцията Wi-Fi, описана в това ръководство, не се гарантира,
че ще работи с всички смартфони и таблети.
• Методите на управление и екраните на приложенията подлежат на
промяна без предизвестие при бъдещи надстройвания.
• За повече информация относно PlayMemories Mobile вижте следния
уебсайт:
(http://www.sony.net/pmm/)
• Услугата Google Play може да не се поддържа в зависимост от държавата
или региона. В такъв случай потърсете приложението „PlayMemories
Mobile“ в интернет и го инсталирайте.
Свързване
Настройки на камерата
Версия
Нулиране на
настройките
*1 Кои елементи могат да бъдат настроени, зависи от режима на снимане.
*2 Тази настройка е налична само в някои държави и региони.
*3 Тази настройка е налична само за FDR-X3000.
*4 Част от тази настройка е налична само за FDR-X3000.
 Инсталирайте профил (информация за настройка) на смартфона
си според екранните насоки.
 На началния екран изберете [Settings]  [Wi-Fi].
 Изберете SSID.
 Върнете се в началния екран, след което стартирайте
PlayMemories Mobile.



Потърсете приложението PlayMemories Mobile в Google Play
и го инсталирайте.
iOS
MENU екран
iPhone/iPad
Android OS
1
2
 Когато [Connect with the camera?] се покаже на смартфона,
изберете [OK].

Натиснете бутона MENU, натиснете бутона UP или DOWN, за да
изберете елемента, след което натиснете бутона ENTER, за да
изпълните.
Екран за снимане
Android
Възвръщане на потребителски ИД и парола без стикера
Ако стикерът се е олющил или е нечетлив, можете да възвърнете ID
и паролата чрез процедурата по-долу.
 Поставете в камерата заредена батерия.
 Свържете камерата към компютър чрез micro USB кабела
(в комплекта).
 Натиснете бутона (вкл./в готовност), за да включите камерата.
 Покажете [Компютър]  [PMHOME]  [INFO]  [WIFI_INF.TXT] на
компютъра си и проверете идентификатора и паролата.
Създаване на видеоклипа ви
Редактиране на видеоклип чрез
приложението Action Cam
Приложението Action Cam ви позволява да
импортирате видеоклипове на смартфона
си и лесно да ги редактирате.
В допълнение можете да създавате
видеоклипове със забързано движение.
За повече информация относно
приложението Action Cam вижте
уебсайта по-долу.
http://www.sony.net/acap/
Инсталирайте приложението Action Cam, което е съвместимо със
смартфона ви.
 Използване на QR кода за свързване към смартфон
чрез Wi-Fi
 Включете камерата и задайте функцията Wi-Fi на ON.
 Изберете режима на снимане:
, , ,
.
 Стартирайте PlayMemories Mobile на смартфона.
 Изберете [Scan QR Code of the Camera], показано на екрана
на PlayMemories Mobile.
 Изберете [OK] (Ако се покаже съобщение, изберете отново [OK]).
 Изчетете QR кода, който е отпечатан на стикера, прикрепен
към задната страна на капака на батерията на камерата.



Забележка
• Услугата Google Play може да не се поддържа в зависимост от държавата
или региона.
Редактиране на видеоклип чрез
Action Cam Movie Creator
Action Cam Movie Creator ви позволява да импортирате
видеоклипове и изображения на компютъра си и да редактирате
видеоклиповете.
В допълнение можете да добавяте ефекти (като множествен
изглед, възпроизвеждане с различна скорост и др.) и да създавате
видеоклипове със забързано движение.
За повече информация относно Action Cam Movie
Creator вижте уебсайта по-долу.
http://www.sony.net/acmc/

Download PDF

advertising