Sony | DEV-3 | Sony DEV-3 DEV-3 Бинокли с цифрово записване Инструкции за експлоатация

4-410-132-11(1)
Бинокъл с цифров запис
Ръководство за употреба
DEV-3/5/5K
Упътване за бързо включване
1 Поставяне на батерията
 Завъртете заключването на
отделението за батерията в
положение OPEN и отворете
капачето.
 Изравнете батерията с прорезите
в отделението (), и плъзнете
батерията навътре, докато
щракне ().
 Затворете капачето на
отделението за батерията и
завъртете заключването в
положение LOCK.
Изравнете батерията
с прорезите в
отделението

Моля, преди употреба се уверете, че сте заредили батерията.
2 Включване на захранването
Задайте ключа POWER в положение
ON, като натиснете зеления бутон.
3 Настройка на диоптъра
Завъртайки диска за настройка на
диоптъра, регулирайте диоптъра,
докато видите ясно изображението с
двете очи.


BG
I
Диоптърът трябва да се регулира все път,
ако бинокълът се използва от повече от
един потребител и когато потребителите
се сменят.
Регулирайте диоптъра за всяко око по
отделно.
4 Настройка на позицията на окуляра
 Извадете диска IPD ADJ.
 Регулирайте разстоянието между
левия и десния визьор според
очите ви, като използвате диска
IPD ADJ.



Регулирайте разстоянието така, че
лявото и дясното изображения да се
препокриват.
Уверете се, че изображенията във
визьора не се виждат двойно.
Ако това устройство се използва от
повече от един потребител,
регулирайте разстоянието всеки път,
когато потребителите се сменят.
 Натиснете диска IPD ADJ, за да го
приберете в устройството.
5 Настройка на устройството
Бутон Enter
 Задайте езика, областта, часовото
време, формата на датата и часа,
като използвате бутона ////
Enter; след това потвърдете всяка
настройка.
 Изберете [60i (NTSC)] или [50i
(PAL)] според системата за цветна
телевизия във вашата държава/
регион; след това натиснете Enter.
Когато изберете 60i/50i, това
устройство се рестартира, за да
обнови системата.

Вижте стр. 5 за подробности относно
системата за цветна телевизия във
вашата държава/регион.
BG
II
 Регулирайте относително
вертикалната позиция на десния
и левия визьор.
Уверете се, че хоризонталната
линия съвпада с вертикалните.
Ако хоризонталната и вертикалната
линии не съвпадат, регулирайте
позицията на изображението в
десния визьор, като изберете
/
, докато линиите
съвпаднат; след това изберете
.
 Изберете [Run] и регулирайте 3D
обектива.
Извежда обекта на екрана.
Когато скалата е едно отделение
по-високо от маркировката 
.
изберете
Скала

Скалата показва по-високо ниво,
когато на екрана [Auto 3D Lens Adjust]
са изведени светли обекти като
например, когато наблюдавате обекти,
намиращи се навън, през деня, или
обекти с различни цветове и форми.
Използване на устройството
Бутон START/STOP
Лостче зуум
Дръжте продукта с две ръце и го
насочете към обекта.




BG
III
Можете да увеличите изображенията с
лостчето за зуум.
Устройство фокусира автоматично с
функцията за автоматично фокусиране
(настройка по подразбиране). Можете да
фокусирате и ръчно.
Можете да записвате видеоклипове, като
натиснете START/STOP.
За подробности се обърнете към
ръководството за употреба или
упътването на бинокъла с цифров запис.
Забележки за употреба
Водоустойчивост
Устройството не е водоустойчиво и няма защита от капеща или плискаща се вода.
Преглед на триизмерни изображения
Когато гледате триизмерни изображения е възможно да изпитате дискомфорт като например
напрежение, умора или виене на свят.
За да избегнете тази симптоматика, Sony препоръчва да правите редовни почивки. Вие сами трябва да
прецените най-подходящите интервали, както и продължителността на почивките, според вашите
лични нужди.
Ако усетите дискомфорт, преустановете гледането на 3D видео изображения, докато
неразположението ви отмине; консултирайте се с лекар, ако сметнете това за необходимо.
Също така, прегледайте ръководството за употреба на устройството или носителя, който се използва с
този продукт.
Зрението на малките деца (особено на тези под 6-годишна възраст) все още е в процес на развитие.
Консултирайте се с вашия лекар (педиатър или очен лекар) преди да позволите на деца да гледат 3D
изображения.
Възрастните трябва да наблюдават малките деца, за да бъдат сигурни, че спазват гореописаните
предпазни мерки.
Гледане на записани видеоклипове на телевизор
За да можете да преглеждате записаните видеоклипове на телевизионния екран, записвайте ги след
като сте избрали подходяща [60i/50i Sel] настройка за цветна телевизия според държавата/региона,
където използвате устройството.
По-долу са изброени държавите, в които трябва да зададете настройка 60i(NTSC) или 50i(PAL).
Държави/региони, в които е необходимо да зададете [60i/50i Sel] в
положение [60i (NTSC)]
Бахамски острови, Боливия, Канада, Централна Америка, Чили, Колумбия, Еквадор, Гвиана, Ямайка,
Япония, Корея, Мексико, Перу, Суринам, Тайван, Филипински острови, САЩ, Венецуела и др.
Държави/региони, в които е необходимо да зададете [60i/50i Sel] в
положение [50i (PAL)]
Аржентина, Австралия, Австрия, Белгия, България, Бразилия, Китай, Чехия, Дания, Финландия, Франция,
Германия, Гвиана, Холандия, Хонконг, Унгария, Иран, Ирак, Италия, Кувейт, Малайзия, Монако, Нова
Зеландия, Норвегия, Парагвай, Полша, Португалия, Русия, Сингапур, Словакия, Испания, Швеция,
Швейцария, Тайланд, Украйна, Великобритания, Уругвай и др.
BG
IV
Бележка на потребителя
Моделът и серийният номер са
отбелязани от долната страна на
устройството. Запишете серийния номер
на мястото, оставено по-долу. Ползвайте
тези номера винаги, когато ви се наложи
да се свържете с упълномощен сервиз на
Sony относно този продукт.
Модел №. DEVСериен №.
Модел №. ACСериен №.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар
или токов удар, не излагайте
устройството на дъжд или влага.
Не излагайте батериите на
изключително високи температури
като например на пряка слънчева
светлина, под въздействието на огън
или подобни.







Не горете батерията, както и не я
изхвърляйте в огън.
Не работете с повредени или протекли
литиево-йонни батерии.
Уверете се, че сте заредили батерията, като
използвате оригинално зарядно устройство
за батерии на Sony или устройство, което
може да зарежда тази батерия.
Не допускайте малки деца да си играят с
батерията.
Пазете батерията суха.
Подменяйте батерията единствено със
същия или еквивалентен вид, препоръчан
от Sony.
Изхвърляйте използваните батерии, както е
посочено в инструкциите.
Подменяйте батерията само с
определения в ръководството вид. В
противен случай може да се получи
пожар или може да се нараните.
ВНИМАНИЕ
Батерия
Ако не боравите правилно с батерията,
тя може да експлодира, да причини
пожар или дори химически изгаряния.
Съблюдавайте следните мерки.




Не разглобявайте батерията.
Не удряйте и не излагайте батерията на
сътресения или подобни - например удари;
не я изпускайте или настъпвайте.
Внимавайте да не дадете батерията на късо
и не позволявайте контакт на терминалите с
метални предмети.
Не излагайте батерията на изключително
високи температури над 600С като например
на пряка слънчева светлина или автомобил,
паркиран на слънце.
BG
2
Променливотоков адаптер
Не поставяйте променливотоковия
адаптер на тесни места като например
между мебел и стена.
Свържете променливотоковия
адаптер към най-близкия контакт
от електрическата мрежа. Ако се
получи проблем, докато използвате
променливотоковия адаптер, незабавно
изключете захранването, като издърпате
щекера от мрежата от 220 V.
Дори и самия продукт да е изключен,
към него все още достига захранване от
мрежата, докато е свързан със стенния
контакт чрез променливотоковия
адаптер.
Забележка за захранващия кабел
Захранващият кабел е проектиран
единствено за работа с този продукт
и не трябва да се използва с друго
електрическо оборудване.
Твърде силното звуково налягане,
предизвиквано от слушалките, може да
доведе до загуба на слуха.
BG
3
ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ЗАПАЗЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО.
ОПАСНОСТ - ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ
ПОЖАР ИЛИ ТОКОВ УДАР, ВНИМАТЕЛНО
СЛЕДВАЙТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

Прочетете това ръководство.
Запазете това ръководство.
 Вслушвайте се във всички предупреждения.
 Следвайте всички инструкции.
 Не използвайте устройството близо до вода.
 Почиствайте само със суха почистваща кърпичка.
 Не блокирайте вентилационните отвори на устройството. Инсталирайте в съответствие с
инструкциите на производителя.
 Не инсталирайте в близост до топлинни източници, които произвеждат топлина като
например радиатори, климатици, печки или други уреди (включително усилватели).
 Съобразявайте се с предпазната функция на поляризирания или заземения щекер.
Поляризираният щекер има два куплунга, като единият е по-широк от другия. Заземеният
щекер има два куплунга и трето заземяващо краче. Широкият куплунг или третото краче са
за защита. Ако приложеният щекер не влиза в контакта, консултирайте се с електротехник,
за да подмени вида на контакта.
 Внимавайте да не настъпвате захранващия кабел и го пазете от прегъване, особено в
областта на щекерите или там, където излиза от устройството.
 Използвайте само аксесоари и други допълнителни устройства, препоръчани от
производителя.
 Използвайте само със стойката, статива, скобата или поставката, препоръчана от
производителя или продадена с устройството. Когато използвате масичка на колела,
внимавайте да не се нараните, ако масичката се преобърне, докато местите устройството/
масичката.


Изключвайте устройството по време на гръмотевични бури или когато не планирате да
го използвате за дълъг период от време.
 За сервиз се обръщайте единствено към квалифициран сервиз. Сервизно обслужване се
налага, ако устройството е повредено някак - например ако има повреда на захранващия
кабел или щекера, когато в устройството попадне течност или твърд предмет, ако е
изложено на дъжд или влага, ако не работи правилно или ако е изпуснато.
 Ако формата на щекера не съвпада с контакта от мрежата от 220 V, използвайте
преходник с подходяща форма за контактите във вашата мрежа.
BG
4
Вид на щекера на захранващия кабел в различните държави/региони по света.
Тип А
(американски)
Тип В
(британски)
Тип BF
(британски)
Тип B3
(британски)
Тип С
(тип CEЕ)
Тип SE
(Тип CEЕ)
Тип О
(океански)
Напрежението и видът на щекера са описани в таблицата.
В зависимост от областта се използват различни видове щекери и волтажи.
Внимание: Трябва да използвате захранващ кабел, който отговаря на изискванията за
всяка държава.
Европа
Държави/региони
Австрия
Белгия
Чехия
Дания
Финландия
Франция
Германия
Гърция
Унгария
Исландия
Ирландия
Италия
Люксембург
Холандия
Норвегия
Полша
Португалия
Румъния
Русия
Словакия
Испания
Швеция
Швейцария
Великобритания
Напрежение
Честота (Hz)
Вид на щекера
230
230
220
230
230
230
230
220
220
230
230
220
230
230
230
220
230
220
220
220
127/230
230
230
240
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C/BF
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
BF
Напрежение
Честота (Hz)
Вид на щекера
220
200/220
230/240
127/230
100
220
240
220/230
230
110
220
220
50
50
50
50
50/60
60
50
60
50
60
50
50
A
BF
C
C
A
C
BF
A/C
BF
A
C/BF
A/C
Азия
Държави/региони
Китай
Хонг Конг
Индия
Индонезия
Япония
Корея (република)
Малайзия
Филипини
Сингапур
Тайван
Тайланд
Виетнам
BG
5
Океания
Държави/региони
Напрежение
Честота (Hz)
Вид на щекера
Австралия
Нова Зеландия
240
230/240
50
50
O
O
Напрежение
Честота (Hz)
Вид на щекера
120
120
60
60
A
A
Напрежение
Честота (Hz)
Вид на щекера
120/240
110
110/220
110
110
120
110
110
120/127
120/240
110/220
60
60
60
60
60
60
60
50
60
60
60
A
A
A/C
A
A
A
A
A
A
A
A
Напрежение
Честота (Hz)
Вид на щекера
220
127/220
220
120
220
120
50
60
50
60
60
60
C/BF/O
A/C
C
A
A/C
A
Напрежение
Честота (Hz)
Вид на щекера
220
220
230
127/220
220
240
50
50
50
50
50
50
C/BF
C/BF
C
A/C/BF
C
C/BF
Държави/региони
Напрежение
Честота (Hz)
Вид на щекера
Алжир
ДР Конго
Египет
Етиопия
Кения
Нигерия
Южна Африка
Танзания
Тунис
127/220
220
220
220
240
230
220/230
230
220
50
50
50
50
50
50
50
50
50
C
C
C
C
C/BF
C/BF
C/BF
C/BF
C
Северна Америка
Държави/региони
Канада
САЩ
Централна Америка
Държави/региони
Бахамски о-ви
Коста Рика
Куба
Доминиканска република
Салвадор
Гватемала
Хондурас
Ямайка
Мексико
Никарагуа
Панама
Южна Америка
Държави/региони
Аржентина
Бразилия
Чили
Колумбия
Перу
Венецуела
Близък Изток
Държави/региони
Иран
Ирак
Израел
Саудитска Арабия
Турция
ОАЕ
Африка
BG
6
Първо прочетете това
Преди да започнете работа с
устройството, моля, прочетете това
ръководство изцяло и го запазете за
бъдещи справки.
За потребители в Европа
Забележка
Ако статично електричество или
електромагнетизъм причини
прекъсване на операцията по трансфер
на данни, рестартирайте програмата
или изключете и отново включете
комуникационния кабел (USB и др.).
С настоящето Sony Corporation
декларира, че този бинокъл с цифров
запис модел DEV-5/5K отговаря на
съществените изисквания и останалите
условия на директива 1999/5/ЕC.
Подробности могат да бъдат намерени
на следния URL:
http://www.compliance.sony.de/
Забележка за потребители от
страните, прилагащи директивите на
Европейския съюз.
Производителят на този продукт
е Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Токио, 108-0075 Япония.
Упълномощеният представител за ЕМС
(електромагнитна съвместимост) и
техническа безопасност на продукта
е Sony Германия GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия.
За въпроси, свързани със сервиза и
гаранцията, моля, обърнете се към
адресите в съответните сервизни или
гаранционни документи.
ВНИМАНИЕ
Възможно е електромагнитни полета с
определена честота да повлияят на звука
и картината на устройството.
Този продукт е изпитан и отговаря на
изискванията на ЕМС директивата за
използване на свързващи кабели, покъси от 3 метра.
BG
7
Изхвърляне на стари
електрически и електронни
уреди (Приложимо в
Европейския съюз и други
Европейски страни със
системи за разделно събиране
на отпадъци) (DEV-5K)
Този символ върху устройството или
върху неговата опаковка показва, че
този продукт не трябва да се третира
като домакински отпадък. Вместо
това той трябва да бъде предаден
в съответния събирателен пункт
за рециклиране на електрически и
електронни уреди.
Като предадете този продукт на
правилното място, вие ще помогнете
за предотвратяване на негативните
последствия за околната среда
и човешкото здраве, които биха
възникнали при изхвърлянето му на
неподходящо място. Рециклирането на
материалите ще спомогне да се съхранят
природните ресурси. За подробна
информация относно рециклирането
на този продукт можете да се обърнете
към местния офис на Sony или посетете
интернет страницата на Sony Europe за
бизнес потребители:
http://www.pro.sony.eu/environment
Изхвърляне на стари
електрически и електронни
уреди (приложимо в
Европейския съюз и
други Европейски страни
със системи за разделно
събиране на отпадъци)
(DEV-3/5)
BG
8
Този символ върху устройството или
върху неговата опаковка показва, че
този продукт не трябва да се третира
като домакински отпадък. Вместо
това той трябва да бъде предаден
в съответния събирателен пункт
за рециклиране на електрически и
електронни уреди.
Като предадете този продукт на
правилното място, вие ще помогнете
за предотвратяване на негативните
последствия за околната среда
и човешкото здраве, които биха
възникнали при изхвърлянето му на
неподходящо място. Рециклирането на
материалите ще спомогне да се съхранят
природните ресурси.
За подробна информация относно
рециклирането на този продукт можете
да се обърнете към местната градска
управа, фирмата за събиране на битови
отпадъци или магазина, откъдето сте
закупили продукта.
Изхвърляне на изтощени
батерии
(приложимо за страните
от Европейския съюз и
други европейски страни
със системи за разделно
събиране на отпадъци)
да се обърнете към местната градска
управа, фирмата за събиране на битови
отпадъци или магазина, откъдето сте
закупили продукта.
Този символ на батерията или на
нейната опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като
домакински отпадък.
При някои видове батерии този символ
може да е в комбинация със символ
на химичен елемент. Символите на
химичните елементи за живака (Hg) или
оловото (Pb) се добавят, ако батерията
съдържа повече от 0.0005% живак или
0.004% олово.
Като предадете батерията на
правилното място, вие ще помогнете
за предотвратяване на негативните
последствия за околната среда
и човешкото здраве, които биха
възникнали при изхвърлянето й на
неподходящо място. Рециклирането на
материалите ще спомогне да се съхранят
природните ресурси.
В случай, че поради мерки за
безопасност или интегритет на данните
продуктът трябва постоянно да бъде
свързан с батерията, то отстраняването
на батерията от устройството
трябва да се извършва единствено в
квалифициран сервиз.
За да се уверите, че батерията ще бъде
правилно изхвърлена, предайте я в
пункт за рециклиране на електрическо и
електронно оборудване, когато животът
й изтече.
Относно всички други видове батерии,
моля, прегледайте частта относно
безопасното сваляне на батериите от
продукта. Предайте батерията в пункт
за рециклиране на изтощени батерии.
За подробна информация относно
рециклирането на този продукт можете
BG
9
Използване на продукта


Не хващайте или придържайте продукта
за следните части, както и за капачетата на
жаковете:
Не насочвайте бинокъла директно към
слънцето. Това може да повреди вашето
устройство. Снимайте слънцето само
при условия на намалена светлина като
например по здрач.
Визьор
Настройка за езика

За илюстрация на работните процедури се
използват дисплеите на екрана за всеки език.
Ако е необходимо, променете езика преди да
започнете работа с продукта (стр. 24).
Запис

Не поставяйте бинокъла обърнат с визьора
надолу.



Устройството не е защитено от прах и
мръсотия, и не е водоустойчиво.
Вижте “Предпазни мерки” (стр. 46).

Настройки в менюто, визьора и
обектива



BG
10
При текущите условия на запис или
възпроизвеждане, настройка, която е
оцветена в сиво, не е достъпна.
Визьорът е произведен чрез използването на
високо прецизна технология, така че 99.99%
от пикселите са ефективни. Въпреки това,
възможно е във визьора да се появят малки
тъмни и/или ярки точки (бели, червени,
сини или зелени на цвят). Появата им е
нормална и не влияе на записа по никакъв
начин.
Излагането на визьора или обектива
на директна слънчева светлина за
продължителен период от време може да
причини повреда.



За да сте сигурни в стабилната работа
на картата с памет, препоръчваме ви да
я форматирате с това устройство преди
да я използвате за първи път. Когато
форматирате носителя, ще се изтрият
всички записани на него данни. Изтритите
данни не могат да бъдат възстановени.
Предварително запазете важните данни на
вашия компютър и др.
Преди да започнете запис изпробвайте
функцията за запис, за да се уверите,
че картината и звукът се записват без
проблеми.
Обезщетения, касаещи съдържанието на
записа, не могат да бъдат предоставяни,
дори ако поради повреда на устройството,
извършването на операции по запис или
възпроизвеждане се окаже невъзможно.
Системите за цветна телевизия се
различават в зависимост от държавата/
регионите. За да гледате вашите записи
на телевизор, преди да започнете записа
задайте [60i/50i Sel] според настройката,
необходима за вашата държава/регион.
Възможно е телевизионни програми, филми,
видеокасети и други материали да бъдат със
защитени авторски права. Непозволеният
запис на такива материали може да бъде
в противоречие със Закона за защита на
авторските права.
Поради начина, по който матрицата (CMOS
сензор) чете сигналите от изображението, е
възможно да се получи следното.
В


зависимост от условията на запис,
обектът, който бързо минава пред
обектива, може да изглежда размазан.
(Този феномен се забелязва най-силно при
дисплеи с висока резолюция.)
 Когато записвате при осветление от
флуоресцентни лампи, на екрана може да
се появят хоризонтални линии. Ефектът
от този феномен може да бъде намален,
като регулирате скоростта на затвора.
 Възможно е изображенията на екрана да
изглеждат разделени хоризонтално, когато
обектът е осветен от светкавица. Ефектът
от този феномен може да бъде намален,
като използвате по-бавни скорости на
затвора.
Използвайте този продукт в съответствие с
местните правила и закони.
За картите с памет, които можете да
използвате с устройството, вижте стр. 24.
Забележки за възпроизвеждането

Възможно е изображенията, записани с
този продукт, да не се възпроизвеждат
правилно на други устройства. И обратното,
възможно е изображения, записани на
други устройства, да не се възпроизвеждат
правилно с този продукт.
DVD носители, записани с HD
качество на изображението

DVD носителите, записани с HD качество на
изображението (висока резолюция), могат
да се възпроизвеждат само на устройства,
съвместими с AVCHD формат. DVD
плейърите или рекордерите не могат да
възпроизвеждат дискове с HD качество на
изображението, тъй като са несъвместими
с AVCHD формата. DVD плейърите
или рекордерите може да откажат при
изваждането на дискове, записани в AVCHD
формат (HD качество).
Запазване на всички записани от вас
данни

За да предотвратите загуба на вашите данни
с изображения, периодично запазвайте на
външен носител записите си.

Видовете дискове или носители, на които
можете да запазвате изображения, зависят
REC Mode] (режим на
от настройката [
запис), която сте избрали. Видеоклиповете,
записани с настройка [60p Quality
]
([50p Quality
]) или [Highest Quality
],
могат да бъдат запазени на външен носител
или на Blu-ray дискове.
Забележки за батерията/
променливотоковия адаптер


Уверете се, че сте извадили батерията или
променливотоковия адаптер след като
изключите устройството.
Изключвайте променливотоковия адаптер
от устройството, като придържате както
щекера, така и самото устройство.
Забележка за работната температура
на бинокъла/батерията

Когато температурата на устройството
или батерията е твърде висока или ниска, е
възможно записът или възпроизвеждането
да не бъдат извършени поради активиране
на защитните функции на бинокъла. В този
случай на екрана се извежда индикатор.
Когато устройството е свързано към
компютър или други артикули


Не се опитвайте да форматирате носителя на
запис на вашето устройство, като използвате
компютър. Ако го направите, продуктът
може да не работи правилно.
Когато свързвате бинокъла към друго
устройство посредством кабел, се уверете,
че поставяте свързващия жак в правилната
посока. Поставянето на свързващия жак
насила в неправилната посока може да
причини повреда на свързващия терминал
или на устройството.
Ако не можете да записвате/
възпроизвеждате изображения,
извършете функцията [Format]

Ако записвате/изтривате изображения
дълго време, е възможно изображенията
на носителя да се фрагментират.
BG
11
Изображенията не могат да бъдат запазени
или записани. В този случай запазете
изображенията на външен носител и
извършете [Format], като изберете
(MENU)  [Setup] 
(
(Media
Settings)]  [Format] 

.
Забележки за допълнителните
аксесоари


Препоръчваме ви да използвате оригинални
аксесоари на Sony.
Възможно е някои от оригиналните Sony
продукти да не се предлагат в някои
държави/региони.
Илюстрации и екранни дисплеи в
това ръководство



Изображенията, използвани в това
ръководство с обяснителна цел, са заснети
с помощта на цифров фотоапарат и е
възможно да изглеждат различно от
изображенията и екранните индикатори,
които наистина се извеждат с този продукт.
Освен това, илюстрациите на устройството
и екранните индикации са преувеличени
или опростени, за да бъдат по-лесно
разбираеми.
В това ръководство, DVD дисковете,
записани с качество с висока разделителна
способност (HD), се наричат AVCHD
дискове.
Дизайнът и техническите характеристики на
бинокъла, както и аксесоарите, подлежат на
промяна без предупреждение.




Забележки за употреба


Преглед на триизмерни
видеоклипове

BG
12
Когато гледате триизмерни изображения
е възможно да изпитате дискомфорт като
например напрежение, умора или виене на
свят.
За да избегнете тази симптоматика,
Sony препоръчва да правите редовни
почивки. Вие сами трябва да прецените
най-подходящите интервали, както и
продължителността на почивките, според
вашите лични нужди.
Ако усетите дискомфорт, преустановете
гледането на 3D видео изображения,
докато неразположението ви отмине;
консултирайте се с лекар, ако сметнете това
за необходимо.
Също така, прегледайте ръководството за
употреба на устройството или носителите,
които използвате с този продукт.
Зрението на малките деца (особено на
тези под 6-годишна възраст) все още е в
процес на развитие. Консултирайте се с
вашия лекар (педиатър или очен лекар)
преди да позволите на деца да гледат 3D
изображения.
Възрастните трябва да наблюдават малките
деца, за да бъдат сигурни, че спазват
гореописаните предпазни мерки.

Когато използвате продукта, съобразявайте
се с околната среда. Не използвайте
устройството, докато вървите. Това може да
доведе до злополуки или наранявания.
Не извършвайте следните действия. Ако го
направите, носителят на запис може да се
повреди, записаните изображения може да
не се възпроизведат или може да се изгубят,
или е възможно да се получи друг проблем.
 не вадете носителя на запис, докато
лампичката за достъп (стр. 25) свети или
мига.
 не отстранявайте батерията или
променливотоковия адаптер от
устройството, и не го излагайте на удар
или вибрации, докато лампичките
(Видеоклип)/ (Снимка) (стр. 28) или
лампичката за достъп (стр. 25) светят или
мигат.
Когато използвате каишката за врат, не
носете устройството върху гърба си. Това
може да причини наранявания. Освен това,
внимавайте и да не ударите бинокъла в
нещо.
Забележки относно правилното
използване на този продукт
Уверете се, че диоптърът и разстоянието
между десния и левия визьори са
подходящи за вас, когато извършвате
[Viewfinder Adjust] (извежда се екранът
по-долу). За подробности вижте стъпки
от 2 до 4 в “Стъпка 3: Включване на
захранването и настройка на продукта”
в приложеното Ръководство за
употреба.
Упътване за бинокъл с цифров запис
(PDF)
Това ръководство обяснява различните
операции като например как да
използвате менюто с настройки и как
да запазвате изображения на други
устройства.
Как да четете “Упътване за бинокъл с
цифров запис” (PDF)
Инсталирайте “Упътване за бинокъл с
цифров запис” на вашия компютър от
приложения CD-ROM.

Ако диоптърът и разстоянието
между левия и десния визьори не ви
подхождат, не можете да извършите
правилно [Viefinder Adjust].


Ръководства за това устройство
Този продукт притежава две
ръководства: “Ръководство за употреба”
и “Упътване за бинокъл с цифров запис”
(PDF). Ръководството за употреба
представя основните операции, а
Упътването (PDF) обяснява функциите в
подробности.
За Windows потребители
Когато се изведе прозорецът за инсталация,
щракнете върху [Handbook]  желан език
и име на модел  [Install], и следвайте
инструкциите на екрана, за да инсталирате
Упътването. На екрана на компютъра се
създава икона-препратка.
За Mac
Отворете папката [Handbook] – [GB] на
CD-ROM устройството и после копирайте
[Handbook.pdf] на вашия компютър.
За да прочетете “Упътване за бинокъл
с цифров запис” ви е необходимо
приложението Adobe Reader. Ако софтуерът
не е инсталиран на вашия компютър,
можете да го свалите от интернет
страницата на Adobe Systems.
http://www.adobe.com/
Ръководство за употреба
Това ръководство представя основните
операции на устройството като
например записа и възпроизвеждането.
BG
13
Съдържание
ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ . . . . . . . 4
Първо прочетете това . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Преглед на триизмерни
видеоклипове . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Notes on use . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ръководства за това устройство . . 12
Подготовка за включване
Стъпка 1: Проверка на приложените
артикули . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Прикрепяне на приложените
артикули . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Стъпка 2: Зареждане на батерията . . . . . 17
Зареждане на батерията,
инсталирана в този продукт . . . . . . . 17
Зареждане на батерията, като
използвате променливотоков адаптер/
зарядно устройство (DEV-5K) . . . . . . . . . . . 19
Стъпка 3: Включване на захранването и
настройка на продукта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Промяна на настройката за
езика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Преглед на записани видеоклипове
на телевизионен екран . . . . . . . . . . . . . . 24
Стъпка 4: Поставяне на картата
с памет. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Бинокъл/Запис/
Възпроизвеждане
Използване на устройството като
бинокъл . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Запис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Запис на видеоклипове . . . . . . . . . . . . . 28
Запис на снимки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Ръчно управление на настройките
за изображенията с диска
MANUAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Получаване на информация за
местоположение посредством GPS
(DEV-5/5K) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Избор на режим за запис . . . . . . . . . . . 31
BG
14
Възпроизвеждане с този продукт . . . . . . 32
Запазване на
видеоклипове и снимки
Подготовка на компютъра . . . . . . . . . . . . . . . 34
Стъпка 1 Проверка на системата
на компютъра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Стъпка 2 Инсталиране на
приложения софтуер “PMB” . . . . . . . . 34
Стартиране на PMB
(Picture Motion Browser) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Настройка на устройството
Използване на менюта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Работа с менюта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Списък с менюта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Допълнителна информация
Отстраняване на проблеми . . . . . . . . . . 42
Дисплей за автодиагностика/
Предупредителни индикатори . . . . 43
Времена за запис на видеоклипове/
Брой снимки, които можете да
запишете . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Очаквано време за работа с всяка
батерия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Очаквано време за запис на
видеоклипове . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Очакван брой снимки, който
можете да запишете . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Предпазни мерки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Технически характеристики . . . . . . . . . . . . . 48
Бърза справка
Индикатори на екрана . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Части и контролни бутони . . . . . . . . . . . . . . . 52
Азбучен указател . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Подготовка за включване
Стъпка 1: Проверка на приложените артикули
Когато отворите опаковката за първи път, се уверете, че комплектът съдържа всички
приложени артикули, описани по-долу. Цифрите в скоби показват количествата от
съответния артикул.
Артикули
DEV-3
DEV-5
DEV-5K



 Калъф за пренасяне (1)



 Каишка за врат (1)



 Капаче за обектива (1)



 Капаче за визьора (1)



 Голям окуляр (2)



 Променливотоков адаптер/Зарядно
устройство за батерии (AC-VQV10) (1)



 Свързващ кабел (DK-225) (1)



 Променливотоков адаптер (AC-L200) (1)



 Захранващ кабел (1)



NP-FV70
NP-FV70
NP-FV100
 A/V свързващ кабел (1)



 Компонентен A/V кабел (1)



 USB кабел (1)



 USB адаптер (1)



 Акумулаторна батерия (1)
Подготовка за включване
 Бинокъл с цифров запис (1)
BG
15
Артикули
 CD-ROM видео софтуер (1)
DEV-3
DEV-5
DEV-5K






 PMB
(софтуер, включително “PMB Help”)
 Упътване за бинокъл с цифров запис (PDF)
 “Ръководство за употреба” (това
ръководство) (1)
Прикрепяне на приложените
артикули
Можете да използвате бинокъла и с
прикрепено капаче.
Прикрепяне на каишката за врат
За да избегнете случайно изпускане на
устройството, прикрепете каишката
за врат към бинокъла, като следвате
стъпките по-долу.
Поставете единия край на каишката за
врата в скобата на бинокъла и стегнете,
като прекарате края през обтегача.
Поставяне на големите окуляри
(DEV-5/5K)
Ако не виждате изображенията ясно във
визьора, когато осветлението е твърде
ярко, използвайте големите окуляри.
Изравнете големите окуляри с
прорезите в окуляра на визьора.
Прикрепяне на капачето на обектива
(DEV-5/5K)
When you do not intend to use this
product, store this product with the lens
cover attached.
Прикрепяне на капачето за визьора
(DEV-5/5K)
Когато не планирате да използвате
устройството, съхранявайте го, като
поставите капачето за визьора.
Когато не желаете да използвате
устройството, съхранявайте го, като
поставите капачето върху обектива.
BG
16
Стъпка 2: Зареждане
на батерията
Когато не използвате капачето за
визьора, можете да го прикрепите към
каишката за врат, както е показано на
илюстрацията.
Можете да зареждате батерията
“InfoLITHIUM” (серия V).
 Забележки
Не можете да използвате батерия
“InfoLITHIUM”, различна от NP-FV70/
FV100, с това устройство.

Подготовка за включване
Зареждане на батерията,
инсталирана в този продукт
 Задайте ключа POWER в
положение OFF (CHG), като
натиснете зеления бутон.
 Завъртете ключалката на
отделението за батерията в
положение OPEN и отворете
капачето.
 Изравнете батерията с
прорезите в отделението ()
и плъзнете батерията навътре,
докато щракне ().
BG
17
DEV-5K:
Свържете захранващия и
свързващия кабел (DK-225) към
променливотоковия адаптер/
зарядното устройство за батерии.

Задайте ключа за избор на режим на
променливотоковия адаптер/Зарядно
устройство в положение VCR/CAMERA.
Лампичка CHG (зареждане)
Изравнете батерията с прорезите в отделението
 Затворете капачето на отделението
за батерията и завъртете
ключалката в положение LOCK.
 DEV-3/5:
Свържете променливотоковия
адаптер и захранващия кабел към
устройството и мрежата от 220 V.
Жак DC IN
Към контакт от
мрежата от 220 V
DC щекер
Захранващ кабел
Лампичка CHG (зареждане)
Ключ за
избор на
режим
Жак DC OUT
Жак DC IN
DC щекер
Към мрежата от 220 V
Захранващ кабел
Променливотоков
адаптер
BG
18
Свързващ кабел (DK-225)
Лампичката CHG (зареждане)
светва и зареждането започва.
Лампичката CHG (зареждане) се
изключва, когато батерията се
зареди докрай.
 Когато батерията се зареди,
изключете променливотоковия
адаптер от жака DC IN на
устройството.
Променливотоковият адаптер/зарядно
устройство зарежда батерията по-бързо
отколкото самото устройство.
Захранващ кабел
Подготовка за включване
Лампичката CHARGE светва и
зареждането започва.
Когато зареждането приключи, се
извежда знакът на батерията ( ).
Можете да използвате батерията
по-дълго, ако продължите да я
зареждате и след като приключи
нормалното й зареждане, докато се
изведе индикацията “FULL”.
Зареждане на батерията, като
използвате променливотоков
адаптер/зарядно устройство
(DEV-5K)
Време за зареждане
Към мрежата от
220 V
Приблизително време (мин.), което се
изисква за пълно зареждане на напълно
разредена батерия.
Зареждане с този продукт
Батерия
NP-FV70
NP-FV100
Лампичка CHARGE
Ключ за избор на режим
 Задайте ключа за избор на
променливотоковия адаптер/
зарядното устройство в
положение CHARGE.
 Свържете захранващия кабел
към променливотоковия
адаптер/зарядното устройство.
 Свържете захранващия кабел
към мрежата от 220 V.
Зареждане с променливотоков
адаптер/зарядно устройство
(приложено към DEV-5K)
Батерия
NP-FV70
NP-FV100

Време за
зареждане
(NORMAL)
70
125
Време за
зареждане
(FULL)
130
185
Времената за зареждане, показани в
таблицата по-горе, са измерени, когато
зареждате батерията при температура от
250С. Препоръчителният температурен
обхват е от 100С до 300С.



 Прикрепете батерията към
променливотоковия адаптер/
зарядното устройство, като я
плъзнете по посока на стрелката.
Време за зареждане
195
390
Съвети
Вижте стр. 44 относно времето за запис и
възпроизвеждане.
Когато включите устройството, можете да
проверите индикатора, намиращ се в горния
десен ъгъл на LCD екрана, за да установите
приблизителното оставащо количество
заряд в батерията (очаквано време за запис
и възпроизвеждане).
BG
19
За да използвате мрежата от 220 V
като източник на захранване

Забележки за батерията
Извършете същите връзки като
описаните в “Стъпка 2: Зареждане
на батерията” (стр. 17). Дори когато
батерията е инсталирана, тя не е
разредена.

За да извадите батерията
 Задайте ключа POWER в положение
OFF (CHG).
 Отворете капачето на отделението за
батерията (стр. 17).
 Плъзнете лостчето за освобождаване
на батерията и я извадете.
Преди да смените батерията или да
отстраните променливотоковия адаптер от
устройството, изключете устройството и се
уверете, че лампичките
(Видеоклип)/
(Снимка) (стр. 28) и лампичката за достъп
(стр. 25) не светят.
Лампичката CHG (зареждане) премигва
по време на зареждане на батерията при
следните условия:
 Когато батерията не е поставена правилно.
 Когато батерията е повредена.
 Когато температурата на батерията е
ниска.
Извадете батерията от устройството и я
поставете на топло място.
 Когато температурата на батерията
е висока. Извадете батерията от
устройството и я поставете на хладно
място.
Забележки за променливотоковия
адаптер

Лостче за освобождаване
на батерията

Зареждане на батерията в чужбина
Можете да зареждате батерията във
всяка страна или област, като използвате
променливотоковия адаптер (приложен
към DEV-3/5) или променливотоковия
адаптер/зарядно устройство (приложен
към DEV-5K), който работи в обхват от
100 V до 240 V AC, 50/60 Hz.
 Забележки
Не използвайте електронен преобразувател
на напрежението.

BG
20

Включете променливотоковия адаптер в
най-близкия стенен контакт. Незабавно
изключете адаптера, ако докато използвате
бинокъла се получи някаква повреда.
Не използвайте променливотоковия адаптер
на тясно място като например между стена
и мебел.
Внимавайте да не дадете на късо DC
щекера на променливотоковия адаптер или
терминала на батерията с метален предмет.
Това може да предизвика повреда.
Стъпка 3: Включване
на захранването и
настройка на продукта
 Забележки
 Не включвайте захранването, докато USB
кабелът е свързан.
 Не свързвайте USB кабела, докато не
приключите следната процедура.
Регулирайте разстоянието между
левия и десния визьор според
разстоянието между очите ви,
като използвате диска IPD ADJ.
Задайте ключа POWER в
положение ON, като натиснете
зеления бутон.
Подготовка за включване
1
4
Устройството се включва.



2
Регулирайте диоптъра,
като завъртите диска за
настройка на диоптъра, докато
започнете да виждате ясно
изображението с двете очи.
5
6


3
Ако бинокълът се използва от повече от
един потребител, регулирайте диоптъра
след всяка смяна на потребителите.
Регулирайте диоптъра за всяко око по
отделно.
Регулирайте разстоянието така, че
лявото и дясното изображения да се
препокриват.
Уверете се, че изображенията във
визьора не се виждат двойно.
Ако бинокълът се използва от повече
от един потребител, регулирайте
междуочното разстояние след всяка
смяна на потребителите.
Натиснете диска IPD ADJ, за да
го приберете в устройството.
Задайте езика, областта,
часовото време, формата на
датата и часа, като използвате
бутона ////Enter;
след това потвърдете всяка
настройка.
Бутон Enter
Извадете диска IPD ADJ.
Когато приключите всяка
настройка, изберете [Next] и
натиснете Enter.
BG
21

За да зададете отново датата и часа,
докоснете
(MENU)  [Setup]
 [ ( Clock Settings)]  [Date &
Time Setting]  [Date & Time]. Когато
опцията [Date & Time] не е изведена
Изображения в
левия визьор
Изображение в
десния визьор
на екрана, натиснете / , докато тя
се изведе.
7
Изберете [60i (NTSC)] или [50i
(PAL)] според системата за цветна
телевизия във вашата държава/
регион, след това натиснете Enter.
Когато изберете 60i/50i,
устройството се рестартира, за да
обнови системата.

8
9
Вижте стр. 24 за подробности относно
системата за цветна телевизия във
вашата държава/регион.
Потвърдете предупреждението
за продължителна употреба
и предупреждението за
настройка на визьора, след
това изберете [Next].
BG
Ако хоризонталната и вертикалните
линии не съвпадат, регулирайте
позицията на изображението в
десния визьор, като изберете
/
, докато линиите
съвпаднат; след това изберете
.

Ако виждате изображението по-долу,
устройството работи правилно.

Ако виждате изображението по-долу,
преустановете употребата на продукта.
Хоризонталната и вертикалните линии не
съвпадат.
Регулирайте съотнасящата се
вертикална позиция на десния
и левия визьор.
Уверете се, че хоризонталната линия
съвпада с вертикалните линии.
22
Изображение, което виждате с двете очи
Хоризонталната линия е крайно наклонена.
Ако не виждате изображенията
правилно, устройството може
да се е повредило. Свържете се
вашия доставчик на Sony или с
упълномощен сервиз.
10
Видове обекти, които е необходимо
да изведете на екрана за [Auto 3D
Lens Adjust].
Изберете [Run].
Изведената скала се различава в
зависимост от обекта на екрана.
Обекти, указващи по-висока скала:
 Светли
11
Ако изберете [Run Later], се извежда
екранът за запис. Когато следващия
път включите устройството, ще се
изведе екранът [Auto 3D Lens Adjust].
Регулирайте 3D обектива.
Насочете устройството към обекта,
за да го изведете на екрана.

Подготовка за включване

обекти като например обекти,
наблюдавани навън през деня.
 Обекти с различни цветове и форми.
Обекти с по-ниска индикация в скалата,
които могат да доведат до провал на
настройката.
Уверете се, че обектът е едно отделение
по-високо от маркировката .
 Тъмни
обекти като такива наблюдавани
през нощта
 Обекти на разстояние по-малко от 2 m от
бинокъла.
 Прости, едноцветни обекти
 Обекти с повтарящ се мотив като
например редица от прозорци на сгради
 Движещи се обекти
Скала
12
Изберете

.
Не сменяйте обекта, докато
настройката не приключи.
 Забележки
Когато преместите гледната точка,
основните цветове - червено, синьо или
зелено, може да трептят във визьора. Това
не е неизправност. Трептенето няма да се
запише на картата с памет.
 Датата и часът не се появяват по време
на запис, но автоматично се записват на
картата с памет и могат да бъдат изведени
при възпроизвеждане. За да изведете датата
и часа, изберете
(MENU)  [Setup]
[
(
Playback Settings)]  [Data
Code]  [Date/Time] 
.

 Забележки
Ако настройката [Auto 3D Lens Adjust] на
устройството не се реализира успешно,
изберете [Run Again].

BG
23
Стъпка 4: Поставяне
на картата с памет
За да изключите захранването
Задайте ключа POWER в положение OFF
(CHG).
Лампичката (Видеоклип) мига за няколко
секунди и устройството се изключва.
Видове карти с памет, които можете
да използвате с това устройство
 “Memory Stick
PRO Duo”
носител (Mark2)
 “Memory Stick
PRO-HG Duo”
носител
Промяна на настройката за езика
Можете да извеждате съобщенията на
екрана на език по ваш избор.
(MENU)  [Setup] 
Изберете
[ ( General Settings)]  [Language

Setting]  желан език 

.
Преглед на записани видеоклипове
на телевизионен екран
Записвайте видеоклиповете след като сте
избрали подходяща [60i/50i Sel] настройка
за цветна телевизия, съответстваща на
държавата/региона, където използвате
устройството, за да можете впоследствие да
възпроизвеждате записаните изображения
на телевизор.
Държави/региони, където е
необходимо да зададете [60i/50i Sel] в
положение [60i (NTSC)]
Бахамски острови, Боливия, Канада,
Централна Америка, Чили, Колумбия,
Еквадор, Гвиана, Ямайка, Япония,
Корея, Мексико, Перу, Суринам, Тайван,
Филипински острови, САЩ, Венецуела
и др.
Държави/региони, където е
необходимо да зададете [60i/50i Sel] в
положение [50i (PAL)]
Аржентина, Австралия, Австрия,
Белгия, България, Бразилия, Китай,
Чехия, Дания, Финландия, Франция,
Германия, Гвиана, Холандия, Хонконг,
Унгария, Иран, Ирак, Италия,
Кувейт, Малайзия, Монако, Нова
Зеландия, Норвегия, Парагвай, Полша,
Португалия, Русия, Сингапур, Словакия,
Испания, Швеция, Швейцария, Тайланд,
Украйна, Великобритания, Уругвай и др.
BG
24
Описва се в
ръководството,
“Memory Stick
PRO Duo”
носител
 SD карта с
памет*
 SDHC карта с
памет*
 SDXC карта с
памет*
Описва се в
ръководството,
SD карта
* Необходима е SD карта със скорост клас 4




или по-бърза
Операциите не са гарантирани за всички
карти с памет.
Можете да използвате само “Memory Stick
PRO Duo” носители, които са с размер
наполовина на стандартен “Memory Stick”
носител, или SD карти със стандартен
размер.
Не залепвайте етикети или подобни върху
носителите или адаптера за карти с памет.
Това може да причини неизправност.
Тествано и доказано е, че “Memory Stick
PRO Duo” носители с капацитет до 32 GB
и SD карти с капацитет до 64 GB работят
нормално с този бинокъл.
 Забележки
Не можете да използвате MultiMediaCard
заедно с това устройство.
 Изображенията, записани на SDXC карти с
памет, не могат да бъдат прехвърлени или
възпроизведени на компютър или други AV
устройства, които не поддържат файловата
система exFAT*, посредством свързване с

USB кабел. Уверете се, че устройството е
съвместимо със системата exFAT преди да
го свържете към бинокъла. Ако свържете
бинокъла към устройство, което не
поддържа exFAT системата, и ако се изведе
екран за форматиране, не форматирайте
картата.
* exFAT е система за подредба на файлове,
която се използва в SDXC картите с памет.
Отворете капачето и поставете
картата в отделението, докато
щракне, като внимавате
подрязаното ъгълче на картата
да е насочено в посоката, която
е показана на илюстрацията.



Уверете се, че посоката на поставянето на
картата с памет е правилна. Ако поставите
картата с памет насила в погрешна посока,
това може да причини неизправност в самия
носител или в гнездото за карта памет, или
е възможно данните за изображението да се
повредят.
Не отваряйте капачето по време на запис.
Внимавайте да не изпуснете картата на
земята, когато я поставяте или изваждате.
Подготовка за включване
1

За да извадите картата с памет
Отворете капачето и леко натиснете
картата с памет веднъж.
Затворете капачето след като поставите
картата.
Лампичка за достъп
Обърнете внимание на посоката на
подрязаното ъгълче
Когато поставите нова карта, ще
се изведе екранът [Preparing image
database file. Please wait.]. Изчакайте,
докато екранът изчезне.
2
Затворете капачето.
 Забележки
Ако на екрана се изведе съобщението [Failed
to create a new Image Database File. It may be
possible that there is not enough free space.],
форматирайте картата с памет.

BG
25
Бинокъл/Запис/Възпроизвеждане
Използване на
устройството като
бинокъл
1
Задайте ключа POWER в
положение ON, като натиснете
зеления бутон.
Устройството се включва.

Устройство фокусира автоматично с
функцията за автоматично фокусиране
(настройка по подразбиране).


Съвети
Настройката [
SteadyShot] е зададена в
положение [Active] по подразбиране.
Зуум
Възможните увеличения са както следва.
Увеличение с бинокъла (прибл.)
Когато включите устройството е
възможно да се изведат някои екрани с
настройки в зависимост от състоянието
на устройството. Използвайте
бинокъла след като приключите всички
необходими настройки.
2
3
Уверете се, че диоптърът,
широчината и относителната
вертикална позиция на десния
и левия визьори ви подхождат.
Дръжте продукта с две ръце и
го насочете към обекта.
DEV-3
DEV-5/5K
Запис на
видеоклип (2D
режим)*1
0.8  to
10 
0.8  to
20 *2
0.8  to
10 *3
Запис на
видеоклип (3D
режим)*1
Запис на
снимки
0.5  to
5.4 
0.5  to
5.4 
0.5  to
10  (16:9)
0.3  to 7.5
 (4:3)
0.5  to
20 *4
(16:9)
0.3  to
15 *4 (4:3)
Зуум коефициент (прибл.)
DEV-3
Запис на
12 
видеоклип (2D
режим)
Запис на
10 
видеоклип (3D
режим)
Запис на
22 
снимки
*1 Настройката [

BG
26
Можете да увеличите изображенията с
лостчето за зуум.
DEV-5/5K
24 *2
12 *3
10 
44 *4
SteadyShot] е зададена в
положение, различно от [Active].
*2 Настройката [Digital Zoom] е зададена
в положение [On] (Качеството на
изображението се влошава при по-голямо
увеличение)
*3 Настройката [Digital Zoom] е зададена в
положение [Off].
*4 Качеството на изображението се влошава
при по-голямо увеличение.





Съвети
Увеличението на бинокъла показва
колко по-голям ще изглежда обектът в
устройството в сравнение с невъоръжено
око.
Зуум коефициентът показва съотношението
между минималната и максималната
стойности на фокусните разстояния.
Съвети
За да фокусирате автоматично, изберете
[Auto].
За да превключите дисплея на
визьора между 2D и 3D
Натиснете FINDER 2D/3D, за да
превключите дисплея на визьора между
2D и 3D.
Преглед на широко
изображение
(Широк ъгъл)
Близък план
(Телеснимка)
Преместете леко лостчето, за да
постигнете бавно увеличение. Ако го
преместите повече, ще получите побързо увеличение.
Съвети
В режим на 3D дисплей за визьора:
устройството извежда изображението от
левия обектив в левия визьор, а това от
десния обектив – в десния визьор. В режим
на 2D дисплей: устройството извежда
изображението от левия обектив както в
левия, така и в десния визьор.
Бинокъл/Запис/Възпроизвеждане


 Забележки
Не махайте пръста си от лостчето за
функцията zoom, докато работите с него.
Ако го направите, звукът от движението на
лостчето може да се запише.

За да фокусирате ръчно
 Изберете
Mic]  [
(
(MENU)  [Camera/
Manual Settings)] 
[Focus], като използвате бутоните
//// Enter.
 Изберете
(близък обект)/
(далечен обект) и натиснете Enter
няколко пъти, за да фокусирате.
BG
27
Запис
Изображенията във визьора се извеждат
в 3D в настройките по подразбиране
(стр. 27), но видеоклиповете се записват
в 2D.
 Натиснете START/STOP, за да
започнете записа.
Задайте ключа POWER в положение
ON, като натиснете зеления бутон.
Устройството се включва.
Запис на видеоклипове
[STBY]  [REC]
 Натиснете MODE, за да
включите лампичката
(Видеоклип).
Бутон MODE
При запис лампичката за записа
свети в червено.
За да спрете записа, отново
натиснете START/STOP.
За да изведете отново опциите на екрана
(Видеоклип): Когато записвате
видеоклипове
(Снимка): Когато записвате снимки
Натиснете бутона ////Enter или
друг бутон. Можете да промените
настройките, като използвате менюто
[Display Setting].
 Забележки
Максималното непрекъснато време за запис
на видеоклипове е както следва.
 2D: около 13 часа
 3D: около 6 часа и 30 минути
 Когато файлът с видеоклипа надвиши 2 GB,
автоматично се създава следващият файл.
 След като изключите устройството,
повторното стартиране на записа ще отнеме
няколко секунди; за този период от време не
можете да работите с бинокъла.

BG
28

Ако данните все още се записват на
носителя на запис, дори след приключване
на записа, ще наблюдавате описаните подолу състояния. Не излагайте устройството
на вибрации или удари, както и не вадете
батерията, а също и не изключвайте
променливотоковия адаптер, когато.
 лампичката за достъп (стр. 25) свети или
мига.
 иконата за носителя в горния десен ъгъл
на екрана мига.


Съвети
Вижте стр. 45 относно времената за запис на
видеоклипове.
Можете да проверите времената за запис,
приблизителния оставащ капацитет и др.,
като изберете
(MENU)  [Setup] 
[ (
Media Settings)]  [Media Info].
За да превключвате 2D и 3D режима
на запис
Можете да изберете 2D или 3D режим
на запис.
За да превключите 2D и 3D режима,
(MENU)  [Image
изберете
Quality/Size]  [2D/3D Mode Select].


Съвети
Когато промените настройката [2D/3D Mode
Select], видеоклиповете, възпроизвеждани с
това устройство, и видеоклиповете, извеждани
през жака HDMI OUT, автоматично се
променят от 2D в 3D, и обратно.
Код с данни по време на запис
Датата на запис, часа, условията, както
и координатите (DEV-5/5K) се записват
автоматично на носителя на запис. Те не се
извеждат по време на запис. Въпреки това,
вие можете да ги проверите чрез [Data
Code] по време на възпроизвеждане. За
да ги изведете, изберете
(MENU) 
Playback Settings)] 
[Setup]  [ (
[Data Code]  a desired setting 
.

Запис на снимки
 Натиснете MODE, за да
включите лампичката
(Снимка).
Дисплеят на екрана автоматично
преминава в режим на запис на
снимки.
Бинокъл/Запис/Възпроизвеждане

 Забележки
Когато записвате триизмерни видеоклипове,
увеличението на бинокъла може да бъде
задавано до около 5 пъти. Ако желаете да
наблюдавате* или записвате обекта в поголям размер, задайте [2D/3D Mode Select] в
положение [2D].
* В това ръководство “наблюдавам” означава,
че потребителят гледа обекта без да го
записва.

Бутон MODE
Оптимално разстояние от обекта и
зуум ниво
Разстоянието, при което можете
да получите добри триизмерни
видеоклипове, се различава в
зависимост от зуум нивото.
Разстояние от обекта
Около 80 cm до 6 m
Около 2.5 m до 10 m
Около 7.5 m до 20 m
Зуум
(Видеоклип): Когато записвате
видеоклипове
(Снимка): Когато записвате снимки
BG
29
 Леко натиснете PHOTO, за
да фокусирате, след това
натиснете докарай.
бъдат използвани, се различават в
зависимост от режима на запис.
Бутон MANUAL
Диск MANUAL
Мига  свети
 Забележка
Не можете да записвате снимки в 3D.
Изберете
(MENU)  [Image Quality/
Size]  [2D/3D Mode Select]  [2D].
Запис на видеоклипове:
[3D Depth Adjustment] (Настройка
на 3D дълбочината), [Focus] (Фокус),
[Exposure] (Експонация), [AE
Shift] (Промяна на автоматичната
експонация), [White Balance Shift]
(Промяна на баланса на бялото)
Запис на снимки:
[Focus] (Фокус), [Exposure]
(Експонация), [IRIS] (Бленда), [Shutter
Speed] (Скорост на затвора), [AE
Shift] (Промяна на автоматичната
експонация), [White Balance Shift]
(Промяна на баланса на бялото)

За да зададете опция от менюто

Натиснете и задръжте MANUAL за
няколко секунди, за да изведете екрана
с настройки. Завъртете диска MANUAL,
за да зададете опция от менюто.
Когато индикацията
изчезне,
изображението е записано.



Съвети
Вижте стр. 45 за броя снимки, които можете
да запишете.
За да промените размера на изображението,
докоснете
(MENU)  [Image
Quality/Size]  [
Image Size]  желана
настройка 
.
Не можете да записвате снимки, докато е
изведена индикацията
.
Ръчно управление на настройките
за изображенията с диска MANUAL
Задаването на опции oт менюто за диска
MANUAL е удобно, за да работите полесно с устройството.
Опциите от менюто, които могат да
BG
30
За да използвате диска MANUAL
Натиснете MANUAL, за да използвате
зададеното меню. Завъртете диска
MANUAL, за да извършите настройката.
Получаване на информация за
естоположение посредством GPS
(DEV-5/5K)



Съвети
Времето за получаване на информация за
местоположението може да бъде намалено,
ако прехвърлите GPS помощни данни
от вашия компютър, като използвате
приложения софтуер “PMB”. Свържете
устройството с компютър, който е свързан
към Интернет. GPS помощните данни
автоматично ще бъдат обновени.
GPS помощните данни може да не
функционират в следните случаи:
 Когато GPS помощните данни не са
обновявани 30 или повече дни.
 Когато датата и часа на устройството не са
правилно сверени.
 Когато бинокълът е местен на дълги
разстояния.
Видове носители
3D
PS*
FH/
FX HQ/
LP
—
—
—
Външен носител
(USB устройства за
съхранение)
Blu-ray дискове
AVCHD дискове за
запис
* Опцията [PS] може да бъде зададена,
само когато зададете [
Frame Rate] в
положение [60p] ([50p]).
Бинокъл/Запис/Възпроизвеждане
Изберете
(MENU)  [Setup] 
[ ( General Settings)]  [GPS
Setting]  [On]. На екрана се извежда
индикация
и устройството получава
информация за местоположението.
Получената информация се записва
на видеоклиповете и снимките.
Индикаторът се променя според силата
на приемане на GPS сигнала.
Режим на запис
Избор на режим за запис
Изберете
(MENU)  [Image
Quality/Size]  [
REC Mode]
за да промените качеството на
видеоклиповете за 2D запис.
Видовете носители, на които можете
да записвате изображения, зависят от
избрания режим на запис.
BG
31
Възпроизвеждане с
този продукт
Можете да възпроизвеждате
изображения, записани с това
устройство.


Съвети
Ако желаете да възпроизвеждате
триизмерни изображения, задайте [2D/3D
Mode Select] в положение [3D].
1
Задайте ключа POWER в
положение ON, като натиснете
зеления бутон.
Устройството се включва.
2
Натиснете
(Преглед на
изображения).
 Към екрана MENU

предходно изображение/
следващо изображение
предходно събитие/
следващо събитие
 Промяна на режима на запис за
видеоклип/снимка
 Наименуване на събитието
 Общо времетраене на
видеоклиповете/Общ брой
снимки в събитието
 Бутон за превключване на
вида на изображението (само
MOVIE,
PHOTO,
за 2D) (
MOVIE/PHOTO*)
 Видеоклип
 Снимка
* Ако започнете възпроизвеждането
След няколко секунди се извежда
екранът със събития.
3
Изберете изображението, което
желаете да прегледате, като
използвате ///; след това
натиснете Enter.
Възпроизвеждането започва.
BG
32

от екрана [
MOVIE/PHOTO],
видеоклиповете и снимките се
възпроизвеждат разбъркано според
датата и часа на записа.
Това устройство организира
изображенията в група, която се нарича
събитие, въз основа на датата, часа и
информацията колко често записвате
изображения.
Операции, които можете
да използвате в дисплея за
възпроизвеждане
Пауза/
Възпроизвеждане
Стоп
Предходно/Следващо
изображение

За да изреждате изображения, изберете
[
PHOTO] от бутона за превключване
на вида на изображението на екрана със
събития. За да повторите изреждането на
изображения, изберете
 [Slideshow Set].
Бързо превъртане
напред/Бързо
превъртане назад
Изреждане на
изображения
Изтриване
Контекст

Възможно е някои бутони да не се изведат
в зависимост от възпроизведеното
изображение.
 Забележки
Възможно е да не успеете да възпроизвеждате
изображения, записани с други уреди.






Съвети
Когато възпроизвеждането достигне до
последното изображение, екранът ще се
върне в режим INDEX.
Изберете
/
during pause to play back
movies slowly.
Когато неколкократно натискате Enter, след
като сте избрали
/
по време
на възпроизвеждане, видеоклиповете се
възпроизвеждат около 5 пъти по-бързо 
около 10 пъти по-бързо  около 30 пъти
по-бързо  около 60 пъти по-бързо.
Датата, часът и условията на записа
автоматично се запазват, докато извършвате
записа. Тази информация не се извежда
по време на запис, но можете да я изведете
при възпроизвеждане, като изберете
(MENU)  [Setup]  [
(
Playback
Settings)]  [Data Code]  желана
настройка 


.
Бинокъл/Запис/Възпроизвеждане
Сила на звука
BG
33
Запазване на видеоклипове и снимки
Подготовка на компютъра
Когато използвате “PMB (Picture Motion
Browser)”, можете да извършвате
следните операции.
 Прехвърляне
на изображения на
компютъра
на прехвърлени изображения
 Качване на изображения в интернет
 Преглед
За да запазвате видеоклипове,
използвайки компютър, е необходимо
предварително да инсталирате “PMB” от
приложения CD-ROM.
Дисплей
Минимум резолюция 1,024 х 768 пиксела
Други
USB порт (трябва да има по стандарт,
препоръчителен е високоскоростен USB
(USB 2.0-съвместим)); дисково устройство,
което може да записва Blu-ray/DVD дискове
(за инсталация на софтуера е нужно
CD-ROM устройство). Препоръчителна е
или NTFS, или exFAT файлова система за
система на твърдия диск.
*1 Необходима е стандартна инсталация.
Стъпка 1 Проверка на системата
на компютъра
ОS (операционна система)*1
Microsoft Windows XP SP3*2/Windows Vista
SP2*3/Windows 7 SP1
CPU (процесор)*4
Intel Core Duo 1.66 GHz или по-бърз, или
Intel Core 2 Duo 1.66 GHz или по-бърз
(изисква се Intel Core 2 Duo 2.26 GHz или
по-бърз в случаите, когато обработвате
FX, FH или 3D видеоклипове; изисква се
Intel Core 2 Duo 2.40 GHz или по-бърз,
когато обработвате PS видеоклипове.)
Въпреки това, следните операции са
възможни с Intel Pentium III 1 GHz или
по-бърз:
 Прехвърляне на видеоклипове и снимки
на компютър
 Записване на диск с едно докосване –
One Touch Disk Burn
 Създаване на дискове в Blu-ray/AVCHD
формат
 Копиране на диск
Памет
За Windows XP: 512 MB или повече
(Препоръчително 1 GB или повече.)
За Windows Vista/Windows 7: 1 GB или
повече
BG
34
Твърд диск
Необходима памет за инсталация:
Приблизително 500 MB (10 GB или повече,
когато създавате AVCHD дискове. Когато
създавате Blu-ray дискове, са необходими
максимум 50 GB.)
Операциите не са гарантирани, ако
операционната система е обновена до нова среда.
*2 Не се поддържат 64-битови операционни
системи и Starter (Edition). За да използвате
функцията за създаване на дискове и др. е
необходим Windows Image Mastering API
(IMAPI) Ver. 2.0.
*3 Не се поддържа Starter (Edition).
*4 Препоръчва се по-бърз процесор.
 Забележки
Операциите не са гарантирани за всички
компютърни среди.

Когато използвате Mac
Приложеният софтуер “PMB” не се
поддържа от Macintosh компютри. За да
прехвърляте снимки и видеоклипове на
Macintosh компютър, моля, свържете се
с Apple Inc.
Стъпка 2 Инсталиране на
приложения софтуер “PMB”
Инсталирайте “PMB” преди да свържете
устройството към компютър.
 Забележкa
Ако на вашия компютър е инсталирана версия
на “PMB” под 5.0.00, е възможно, когато
инсталирате PMB от приложения CD-ROM, да
не успеете да стартирате някои от функциите
на PMB. Също така, от приложения CD-ROM

се инсталира и приложението “PMB Launcher”;
можете да стартирате “PMB” или друг софтуер
посредством “PMB Launcher”.
Щракнете два пъти върху иконата-препратка
“PMB Launcher” на екрана на компютъра, за да
стартирате “PMB Launcher”.
 Следвайте инструкциите на
екрана, за да продължите
инсталацията.

 Уверете се, че устройството не
е свързано към компютъра.
 Включете компютъра.



 Поставете приложения CD-ROM
в дисковото устройство на
вашия компютър.
Извежда се инсталационният екран.

Ако екранът не се изведе, щракнете върху
[Start]  [Computer] (в Windows XP, [My
Computer]), след това щракнете два пъти
върху [SONYPMB, (E:)] (CD-ROM)*.
* Възможно е имената на устройството
(като например (Е:)) да се различават в
зависимост от компютъра.

Запазване на видеоклипове и снимки
Влезте в системата като Administrator
(администратор), за да извършите тази
инсталация.
Затворете всички работещи
приложения на компютъра преди да
инсталирате софтуера.
Възможно е заедно със софтуера да
ви се наложи да инсталирате други
приложения, които са включени на
диска. Ако инсталационният дисплей се
изведе, следвайте инструкциите, които
се извеждат на екрана.
Когато на дисплея се изведе съобщение
за рестартиране на компютъра,
следвайте инструкциите на екрана, за
да рестартирате.
Свържете устройството към
компютъра, следвайки инструкциите.
 Свържете устройството към
компютъра, като използвате USB
кабела, след това докоснете [USB
Connect] на екрана на бинокъла.
 Щракнете върху [Install].
 Изберете държавата или
региона.
 Изберете езика за приложението,
което ще инсталирате, след това
преминете към следващия екран.
 Прочетете внимателно
условията за инсталация. Ако
сте съгласни с условията,
променете в положение
и след това щракнете върху
[Next]  [Install].
USB кабел
 Когато инсталацията приключи,
отстранете CD-ROM диска от
вашия компютър.

Щракнете върху (иконка PMB),
която се извежда на десктопа на
компютъра, за да стартирате софтуера.
 Забележки
За да създавате дискове или за да използвате
други функции на Windows XP, трябва
да инсталирате Image Mastering API
v2.0 за Windows XP. Ако все още не сте

BG
35

инсталирали Image Mastering API v2.0 за
Windows XP, изберете го от програмите
в инсталационния прозорец и го
инсталирайте, като използвате изведената
процедура. (Компютърът трябва да бъде
свързан към интернет, за да се извърши
инсталирането.)
Можете да инсталирате Image Mastering
API v2.0 за Windows XP като отговор на
съобщението, което се извежда, когато
се опитате да стартирате тези функции.
Операциите не са гарантирани, ако четете
или записвате видео данни от или на
устройството, като използвате софтуер,
различен от приложения “PMB”. За
информация относно съвместимостта
на софтуера, който използвате, се
консултирайте с производителя му.



За да изключите вашата видеокамера
от компютъра
 Щракнете върху иконата
в долния десен
ъгъл на десктопа на компютъра  [Safely
remove USB Mass Storage Device].


 Изберете [Cancel]  [Yes] на екрана на
бинокъла.
 Изключете USB кабела.

Ако използвате Windwos 7, иконата
може да не се изведе на десктопа
на компютъра. В този случай можете
да изключите устройството от вашия
компютър без да следвате процедурата,
описана по-горе.
 Забележки
Не форматирайте носителя на запис в това
устройството, като използвате компютър.
Ако го направите, бинокълът няма да
работи правилно.
 Не поставяйте AVCHD дискове, които са
създадени с помощта на софтуера “PMB”, в
DVD плейъри или рекордери, тъй като тези

BG
36

устройства не поддържат AVCHD стандарта.
Ако го направите, възможно е да не успеете
са извадите диска от устройството.
Когато се опитвате да работите с
устройството чрез компютър, използвайте
приложения софтуер “PMB”. Не
модифицирайте файловете и папките от
бинокъла с вашия компютър. Файловете
с изображения може да се повредят
или е възможно да не успеете да ги
възпроизведете.
Операциите не са гарантирани, ако работите
с данните от устройството чрез компютъра.
Бинокълът автоматично разделя файла с
изображението, ако той надхвърля 2 GB, и
запазва двете части като отделни файлове.
Когато преглеждате на компютър, възможно
е всички файлове с изображения да се
изведат като отделни файлове. Въпреки
това те ще бъдат правилно разпознати и
обработени от функцията за прехвърляне на
устройството или “PMB” софтуера.
Когато прехвърляте дълги видеоклипове
или редактирани изображения от това
устройство на компютъра, използвайте
приложения софтуер “PMB”. Ако използвате
друг софтуер, изображенията може да не се
прехвърлят правилно.
Когато изтривате файлове с изображения,
изберете
(MENU)  [Edit/Copy] 
[Delete].
Можете да създадете Blu-ray диск с
2D видеоклипове, като използвате
компютър с Blu-ray записващо устройство.
Инсталирайте BD Add-on софтуера за
“PMB”.
Стартиране на PMB
(Picture Motion Browser)
1
Щракнете два пъти върху
иконата-препратка “PMB” на
екрана на компютъра.
PMB софтуерът се стартира.
Щракнете два пъти върху
иконата-препратка “PMB Help”
на екрана на компютъра, за да
видите как да работите с “PMB”.
Запазване на видеоклипове и снимки
2
 Забележки
Ако иконата не е изведена на екрана на
компютъра, щракнете върху [Start]  [All
Programs]  [ PMB]  желана опция.



Съвети
Щракнете два пъти върху “PMB Launcher”
на десктопа на компютъра. Това ще ви
позволи да стартирате желаната функция
(приложение), като я изберете от списъка с
“PMB” функции.
BG
37
Настройка на устройството
Използване на менюта
Ако извършвате правилно операциите в менюто, можете да се наслаждавате на
използването на вашия бинокъл.
Това устройство притежава различни опции в менюто, разделени в шест категории.
Shooting Mode (Опции за избор на режима на запис)  стр. 39
Camera/Mic (Опции за настройка на записа)  стр. 39
Image Quality/Size (Опции за настройка на качеството или размера на
изображенията)  стр. 40
Playback Function (Опции за възпроизвеждане)  стр. 32
Edit/Copy (Опции за редактиране)  стр. 40
Setup (Други опции с настройки)  стр. 40
Работа с менюта
Изберете
в менюто.
(MENU), като използвате бутоните ////Enter и задайте опциите
Sub-category icons
Менютата [Camera/Mic] и [Setup] съдържат под-категории. Докоснете иконата на подкатегорията и екранът ще премине към менютата в съответната категория.
Опциите или настройките в менюто, които са оцветени в сиво, не са достъпни.
 Забележки
В зависимост от условията на запис или възпроизвеждане е възможно да не успеете да настроите
някои опции в менюто.
 Изберете
, за да приключите настройката в менюто или да се върнете към екрана с
предходното меню.

BG
38
Списък с менюта
Опциите в менюто, които можете да използвате, се различават в режимите на запис на
видеоклипове ( ) и снимки ( ).
Shooting Mode (Режим на запис)
Movie (Видеоклип)
Photo (Снимка)
Записва видеоклипове.
Записва снимки.
Camera/Mic (Видеокамера/Микрофон)
Настройка на устройството
Категория
(
Ръчни настройки)
Регулира цветния баланс към осветеността на
White Balance (Баланс на
околната среда.
бялото)
Регулира осветеността на видеоклипове и снимки.
Exposure (Експонация)
Фокусира ръчно.
Focus (Фокус)
Регулира блендата.
IRIS (Бленда)
Регулира скоростта на затвора.
Shutter Speed (Скорост на
затвора)
Регулира експонацията въз основа на резултата от
AE Shift (Промяна на
автоматичната експонация) автоматичното й измерване.
White Balance Shift (Промяна Регулира ръчно баланса на бялото.
на баланса на бялото)
Low Lux (Ниска осветеност) Записва ярки цветове в затъмнени условия.
Категория
(
Настройки на камерата)
Автоматично поправя вертикалната позиция
Auto 3D Lens Adjust
(Автоматична настройка на на десния и левия видеоклипове, за да записва
триизмерни видеоклипове, които можете да
3D Обектива)
гледате удобно и без размазване.
Избира подходяща настройка за запис в
Scene Selection (Избор на
зависимост от вида на сцената, като например
сцена)
нощна сцена или плаж.
Използва се, когато устройството е в режим на
Self-timer (Таймер за
самостоятелно активиране) запис на снимка.
Записва фокусиран обект като фонът не е
Tele Macro (Теле макро)
фокусиран.
Задава функцията за стабилизация, когато
SteadyShot
записвате видеоклипове.
(Стабилизация)
Задава функцията за стабилизация, когато
SteadyShot
записвате снимки.
(Стабилизация)
Digital Zoom* (Цифров зуум) Задава цифровия зуум.
Auto Back Light (Автоматично Автоматично регулира експонацията за обекти,
осветени отзад.
задно осветяване)
Задава функция за диска MANUAL.
Dial Setting (Настройки за
диска)
Лица)
Категория (
Face Detection (Разпознаване Автоматично регулира качеството на
изображението на лицето.
на лице)
Микрофон)
Категория (
Намалява шума на вятъра.
Wind Noise Reduct.
(Намаляване на смущенията
от вятъра)
BG
39
Задава ниво на микрофона.
Micref Level (Ниво на
микрофона)
Задава времето за извеждане на звука, което ще
Audio Output Timing
използвате при запис на видеоклипове.
(Извеждане на звук)
Категория
(
Помощ при запис)
Извежда рамка, за да сте сигурни, че обектът е в
Guide Frame (Насочваща
хоризонтална или вертикална позиция.
рамка)
Display Setting (Настройки на Задава времето, за което иконите или
индикаторите ще се извеждат на LCD екрана.
дисплея)
Категория
Качество/Размер на изображението
Задава режима за запис на видеоклипове.
Когато записвате бързо-движещи се обекти,
ви препоръчваме да зададете настройка за
изображения с високо качество.
Frame Rate (Честота на кадрите) Задава кадровата честота за запис на
видеоклипове.
Превключва вида на записваните видеоклипове
2D/3D Mode Select (избор на
между 2D и 3D.
режим 2D/3D)
Записва по-широк диапазон от цветове
x.v.Color
Задава размер на снимката.
Image Size (Размер на изображение)
REC Mode (Режим на запис)
Playback Function (Функции при възпроизвеждане)
Възпроизвежда видеоклипове или снимки.
Edit/Copy (Редактиране/Копиране)
Изтрива видеоклипове или снимки.
Задава защита, за да предотвратите
изтриването на видеоклипове или снимки.
Копира видеоклипове или снимки на външни
Copy (Копиране)
устройства.
Direct Copy (Директно копиране) Копира всички видеоклипове и снимки, които
все още не а запазени на външното устройство.
Delete (Изтриване)
Protect (Защита)
Setup (Настройки)
Категория
(
Настройки на носителя)
Извежда информация за носителя на запис,
Media Info (Информация за
като например свободно място.
носителя)
Изтрива всички данни на картата с памет.
Format (Форматиране)
Поправя файла с данни за изображенията на
Repair Img.DB F (Поправка
картата с памет.
на файла с данни за
изображения)
File Number (Номер на файл) Задава начина, по който се записва номер на
файла.
(
Настройки за възпроизвеждане)
Категория
Извежда подробна информация за записа по
Data Code (Код с данни)
времена възпроизвеждане.
Регулира силата на възпроизвеждания звук
Volume (Сила на звука)
и силата на звука, който се извежда към
слушалките по време на запис.
BG
40
Категория (
Връзки)
TV Type (Вид на телевизора)
Component (Компонент)
HDMI 3D Setting (Настройка
на 3D HDMI)
HDMI Resolution (HDMI
резолюция)
CTRL FOR HDMI
USB Connect (USB връзка)
Настройка на устройството
Disc Burn
Задава съотношението на картината, в
зависимост от свързания телевизор.
Изберете тази опция, когато свързвате
устройството към телевизор с компонентен
входен жак.
Избира изходния формат за дясното и
лявото изображения, когато свързвате това
устройство към 3D телевизор чрез HDMI
кабел (продава се отделно).
Задава резолюция за изведеното изображение,
когато свързвате устройството към телевизор
с HDMI кабел (продава се отделно).
Задава дали устройството за дистанционно
управление на телевизора да се използва,
когато устройството е свързано към “BRAVIA”
Sync-съвместим телевизор посредством HDMI
кабел (продава се отделно).
Свързва бинокъла към външно устройство
посредством USB.
Изборът на тази опция ви позволява ви да
запазвате изображения на дискове с помощта
на компютър.
Общи настройки)
Категория (
Регулира осветеността на визьора.
VF Brightness (Яркост на
визьора)
Viewfinder Adjust (Настройка Регулира относителната вертикална позиция
на десния и левия визьор.
на визьора)
Извежда информация за местоположението.
GPS Information* (GPS
Информация)
GPS Setting* (GPS настройка) Включва или изключва приемането на GPS сигнал.
Настройва дали лампичката за запис да свети или не.
REC Lamp (Лампичка за
запис)
Задава настройка дали устройството да издава
Beep (Звуков сигнал)
кратък звуков сигнал при операция или не.
Променя настройката [A.Shut Off].
A. Shut Off (Отмяна на
автоматичното изключване)
Language Setting (Настройка Задава езика за дисплея.
на езика)
Превключва 1080/60i (NTSC-система) и
60i/50i Sel
1080/50i (PAL-система).
Battery Info (Информация за Извежда информация за батерията.
батерията)
Категория (
Настройки на часа)
Задава [Date & Time Format], [Summer Time]
Date & Time Setting
(Настройка на датата и часа) или [Date & Time].
Регулира разликата в часовото време без да се
Area Setting (Настройка на
налага да спирате часовника.
областта)
Auto Clock ADJ* (Автоматична Настройва дали видеокамерата да получава
автоматично информация за часа посредством
настройка на часовника)
GPS или не.
Compensates for time differences automatically
Auto Area ADJ*
by acquiring location information from the GPS
system.
* DEV-5/5K
BG
41
Допълнителна информация
Отстраняване на
проблеми
Ако се сблъскате с проблем, докато
използвате устройството, следвайте
стъпките, описани по-долу.

 Проверете списъка (стр. 42 до 43)
и вашето устройство.

 Изключете източника на
захранване, включете го отново
след около 1 минута и включете
устройството.
 Натиснете RESET (стр. 53), като
използвате остър предмет, и
включете устройството.
Ако натиснете RESET, всички
настройки, включително тези на
часовника, се нулират.
 Свържете се с вашия доставчик
или упълномощен сервиз на Sony.

Подробности относно симптомите на
устройството можете да намерите в
ръководството Упътване за бинокъл с цифров
запис (стр. 12), а относно свързването с
компютър вижте “PMB Help” (стр. 37).
Устройството се загрява.


Поставете заредена батерия в устройството
(стр. 17).
Свържете щекера на променливотоковия
адаптер към мрежата от 220 V (стр. 20).
Устройството не работи, дори когато
захранването е включено.


BG
42
Устройството има нужда от няколко
секунди след като бъде включено, за да се
подготви за запис. Това не е неизправност.
Изключете променливотоковия адаптер
от контакта или извадете батерията.
След около 1 минута свържете отново.
Ако бинокълът все още не функционира,
натиснете бутона RESET (стр. 53) с
Устройството се загрява, докато работи.
Това не е индикация за неизправност.
Захранването внезапно се изключва.


Използвайте променливотоковия адаптер
(стр. 20).
Заредете батерията (стр. 17).
При натискането на бутона START/
STOP или PHOTO не се записват
изображения.


Захранването не се включва

остър предмет. (Ако натиснете бутона
RESET, всички настройки, включително
настройките на часовника, се връщат в
положенията си по подразбиране.)
Температурата на бинокъла е
изключително висока. Изключете
устройството и го оставете за известно
време на хладно място.
Температурата на бинокъла е крайно
ниска. Оставете устройството включено.
Ако все още не можете да работите с него,
изключете го, преместете го на топло
място и след известно време включете
захранването.


Натиснете MODE, за да включите
лампичката
(Видеоклип) или
(Снимка).
Устройството записва изображението, което
сте запазили на носителя. Не можете да
извършвате нови записи по същото време.
Записващият носител е пълен. Изтрийте
ненужните изображения.
Общият брой снимки и видеоклипове
надвишава капацитета на устройството
(стр. 45). Изтрийте ненужните
изображения.
Записът спира.

Температурата на видеокамерата се е
повишила или понижила твърде много.
Изключете устройството и го оставете за
известно време на хладно/топло място.
Не можете да инсталирате “PMB”.

Проверете системните изисквания или
процедурата по инсталиране на “PMB”
(стр. 34).
“PMB” не работи правилно.



Нивото на батерията е ниско.

Температурата на батерията е висока. Сменете
батерията или я оставете на хладно място.

Когато индикаторът мига, свободното
място за запис на изображения е свършило.
Изтрийте ненужните изображения или
форматирайте картата с памет, след като
запазите изображенията на друг носител.
Файлът с данни за изображенията е
повреден. Проверете файла с данни за
изображенията, като изберете
(MENU)  [Setup]  [ (
Media
Settings)]  [Repair Img. DB F.].
Приключете с инсталацията на “PMB” и
рестартирайте компютъра.
Компютърът не разпознава вашия
бинокъл.


Изключете от USB жаковете на компютъра
всички устройства, които са различни от
клавиатура, мишка и това устройство.
Изключете USB кабела от компютъра
и това устройство, рестартирайте
компютъра, след това отново го свържете
правилно с бинокъла.
Дисплей за автодиагностика/
Предупредителни индикатори

Картата с памет е повредена. Форматирайте
картата с памет с бинокъла.

Поставили сте несъвместима карта с памет
(стр. 24).

Картата с памет притежава защита срещу
запис.
Достъпът до картата с памет е забранен на
друго устройство.
Допълнителна информация
Ако в екрана на визьора се извеждат
индикатори, прегледайте списъка по-долу.
Ако не можете да отстраните проблема и
след няколко опита, свържете се с вашия
доставчик или упълномощен сервиз на
Sony. В този случай, когато се свържете с
тях, продиктувайте всички цифри на кода
с грешката, който започва със C или Е.

C:04:


Използвате батерия, различна от
“InfoLITHIUM” серия V. Използвайте
батерия “InfoLITHIUM” (серия V) (стр. 17).
Свържете стабилно DC щекера на
променливотоковия адаптер към
устройството (стр. 17).
C:06:




Устройството е нестабилно. Придържайте
здраво устройството с две ръце. Обърнете
внимание обаче, че предупредителният
индикатор няма да изчезне.

Капацитетът на носителя на запис е пълен.
Изтрийте ненужните изображения.
Снимките не могат да бъдат записвани по
време на обработка. Изчакайте малко и след
това извършете записа.
Температурата на батерията е висока.
Сменете я или я оставете на хладно място.
C:13: / C:32:

Изключете източника на захранване.
След повторно свързване на захранването
продължете работа.

E::

Следвайте стъпките от  на стр. 42.
BG
43
Времена за запис на
видеоклипове/Брой
снимки, които можете
да запишете
Очаквано време за работа с
всяка батерия
Време за запис
Приблизително време за запис, когато
използвате напълно заредена батерия.
2D
Време за възпроизвеждане
Приблизително време за
възпроизвеждане, когато използвате
напълно заредена батерия.
(устройство: минути)
Батерия
NP-FV70
NP-FV100

(устройство: минути)
Батерия
NP-FV70
NP-FV100
Време при
продължителен
запис
180
360
Време при
обичаен запис
90
180


3D
(устройство: минути)
Батерия
NP-FV70
NP-FV100
Време при
продължителен
запис
150
305
75
150
Време за наблюдение
Приблизително време за наблюдение,
когато използвате напълно заредена
батерия.
2D
(устройство: минути)
Батерия
NP-FV70
NP-FV100
Време при непрекъснато наблюдение
195
395
3D
(устройство: минути)
Батерия
NP-FV70
NP-FV100
BG
44

Време при
обичаен запис
Време при непрекъснато наблюдение
185
370


2D
290
580
3D
250
500
Всяко от времената в 2D режим e измерено,
REC Mode] е зададен в
когато [
].
положение [Standard
Обичайното време за запис показва
времето, когато повтаряте операцията
по стартиране/спиране на записа,
превключвате лампичката MODE и
използвате функция зуум.
Стойностите са измерени при температура
250С. Препоръчваме ви да използвате
устройството в температурен обхват от 100С
до 300С.
Времето за запис, наблюдение или
възпроизвеждане ще се съкрати, ако
използвате устройството при ниски
температури.
Времето за запис, наблюдение и
възпроизвеждане ще бъде по-кратко
в зависимост от условията, при които
използвате устройството.
Индикаторът за оставащ заряд на батерията
(стр. 51) показва очакваното време за запис
и възпроизвеждане.
Очаквано време за запис на
видеоклипове
Очакван брой снимки, които
можете да запишете
Карта с памет
Карта с памет
(устройство: минути)
4 GB
15
(15)
15
(15)
20
(20)
30
(30)
50
(40)
8 GB
35
(35)
35
(35)
40
(40)
60
(60)
105
(80)
16 GB
75
(75)
75
(75)
90
(90)
120
(120)
215
(165)
32 GB
150
(150)
150
(150)
180
(180)
245
(245)
440
(330)
45
(35)
90
190
380
770
(75) (155) (310) (630)
Всички стойности са измерени като е
използвана карта с памет на Sony.
 Забележки
Възможно е времената за запис и
наблюдение да се различават в зависимост
REC
от условията на записа и обекта, [
Frame Rate] (стр. 40).
Mode], и [
 Цифрите в скоби показват минималното
време за запис.





Съвети
Можете да записвате видеоклипове с
максимум 3,999 сцени в 3D и 9,999 сцени
в 2D.
Максималното непрекъснато време за запис
на видеоклипове е както следва:
 2D: около 13 часа
 3D: около 6 часа и 30 минути
Това устройство използва формат VBR
(Вариращ битрейт), който автоматично
регулира качеството на изображението
според записаната сцена. Тази технология
предизвиква отклонения във времето
за запис на носителите на запис.
Видеоклиповете, които съдържат бързи
движения и сложни образи, се записват при
по-висок битрейт, а това намалява общото
време за запис.
5.3M
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
620
1250
2500
5000
10000
7.1M
560
1100
2250
4550
9200
Всички стойности са измерени като е
използвана карта с памет на Sony.
 Указаният брой снимки, които можете
да запишете, се отнася както за пълния
капацитет на вашето устройство, така и за
размера по подразбиране. Реалният брой
изображения, които можете да запишете, се
извежда на екрана по време на записа (стр. 51).
 Броят на снимките, които можете да запишете,
се различава в зависимост от условията на
запис и вида на носителя.
 Забележки
 Уникалната подредба на пикселите на Sony
ClearVid и системата за обработване на данни
позволяват резолюция на неподвижните
изображения, еквивалентна на описаните
размери.
 Съвети
 Следният списък показва средния битрейт,
пикселите за запис и съотношението за всеки
режим за запис (видеоклип + аудио и т.н.).
 3D видеоклип:
Макс. 28 Mbps, 1,920 x 1,080 пиксела/16:9
 2D видеоклип:
PS: Макс. 28 Mbps 1,920 x 1,080 пиксела/16:9
FX: Макс. 24 Mbps 1,920 x 1,080 пиксела/16:9
FH: Прибл. 17 Mbps (средно) 1,920x1,080
пиксела/16:9
HQ: Прибл. 9 Mbps (средно) 1,440 x 1,080
пиксела/16:9
LP: Прибл. 5 Mbps (средно) 1,440 x 1,080
пиксела/16:9

Допълнителна информация

2 GB
9
(9)
9
(9)
10
(10)
10
(10)
25
(20)
BG
45
Предпазни мерки

Пиксели за запис на снимки и съотношение.
за запис на снимки:
3,072 х 2,304 точки/4:3
3,072 х 1,728 точки/16:9
1,600 х 1,200 точки/4:3
640 x 480 точки/4:3
 Режим
Работа и грижи








BG
46
Не използвайте или съхранявайте
устройството и приложените артикули на
следните места.
 При крайно високи или ниски температури,
или във влажна среда. Не оставяйте
бинокъла при температури, надвишаващи
600С като например на пряка слънчева
светлина, близо до климатици или в кола,
паркирана на слънце. Това може да причини
неизправност или деформация на корпуса.
 Близо до силни магнитни полета или
под влиянието на механични вибрации.
Устройството може да се повреди.
 Близо до силни радио вълни или радиация.
Възможно е видеокамерата да не записва
правилно.
 Близо до AM приемници и видео
оборудване. Възможно е да се появят
смущения.
 На плажа или на прашно място. Ако във
видеокамерата попадне пясък или прах,
това може да причини неизправност, а
понякога тази неизправност не може да бъде
отстранена.
Работете с видеокамерата при DC 6.8 V/7.2
V (батерия) или DC 8.4 V (променливотоков
адаптер).
При работа с прав или променлив ток,
използвайте аксесоарите, препоръчани в това
ръководство.
Не позволявайте видеокамерата да се намокри
например от дъжд или морска вода. Ако
видеокамерата се намокри, устройството може
да се повреди, а понякога тази неизправност
не може да бъде отстранена.
Ако в корпуса на устройството попадне твърд
предмет или течност, изключете захранването
и преди по-нататъшна употреба проверете
бинокъла в упълномощен сервиз.
Избягвайте грубо боравене, разглобяване,
модификации или механични сътресения.
Не удряйте, не изпускайте и не настъпвайте
продукта. Особено внимавайте с обектива.
Изключвайте устройството, когато не го
използвате.
Не обвивайте устройството например с кърпа





и не използвайте бинокъла в това състояние.
Ако го направите, това може да причини
покачване на температурата във вътрешността
му.
Когато изключвате захранващия кабел,
дърпайте щепсела, а не самия кабел.
Не позволявайте захранващият кабел да се
повреди, като поставяте върху него тежки
предмети.
Не използвайте деформирана или повредена
батерия.
Винаги поддържайте металните контакти
чисти.
Ако батериите са протекли:
 се свържете с упълномощен сервиз на Sony.
 и докоснете течността, измийте обилно с
вода.
 и течността попадне в очите, измийте
обилно с вода и се консултирайте с лекар.


Препоръчваме ви да включвате и работите
с бинокъла поне веднъж в месеца, за да
поддържате устройството в оптимално
състояние за дълго време.
Преди да приберете батерията за съхранение,
изразходвайте докрай заряда й.
Почистване на корпуса


Ако корпусът е замърсен, почистете го с меко
парче плат, леко навлажнено с вода; след това
изтрийте със суха почистваща кърпичка.
За да не повредите корпуса, избягвайте
следното:
 Използването на химически вещества
като например разредители, бензин,
алкохол, кърпички за еднократна употреба,
препарати срещу насекоми, слънцезащитни
кремове или инсектициди
 Не работете с устройството, когато сте
докосвали гореспоменатите вещества.
 Не позволявайте контакт с гума или винил
за дълъг период от време.


Изтрийте повърхността на обектива с мека
почистваща кърпичка в следните случаи:
 Когато има следи от пръсти по повърхността
му.
 На горещи или влажни места.
 Когато обективът се използва край морския
бряг.
Съхранявайте обектива на проветриви места,
които не са подложени на замърсяване или
прах.
За да избегнете появата на мухъл, периодично
следвайте указанията за почистване, описани
по-горе.
Зареждане на вградената
акумулаторна батерия
Вашият бинокъл има инсталирана вградена
акумулаторна батерия, така че настройката за
датата и часа, и другите настройки, се запазват,
дори когато устройството е изключено.
Вградената батерия е винаги заредена, ако
видеокамерата е включена към мрежата от 220
V или ако към нея е прикрепена батерията.
Пълното разреждане на акумулаторната батерия
настъпва за около три месеца, ако изобщо
не използвате камерата. Ако това се случи,
използвайте устройството след като заредите
батерията. Дори ако вградената батерия не е
заредена, това няма да се отрази на работата на
устройството, ако не записвате датата.
Допълнителна информация
Когато не планирате да използвате
устройството за дълъг период от
време
Грижи и съхранение на обектива

Процедури
Свържете видеокамерата с мрежата от 220 V,
като използвате променливотоковия адаптер,
оставете устройството изключено и зареждайте
за повече от 24 часа.
Забележки за изхвърляне/трансфер
на картата с памет
Дори когато изтривате данни на картата
с памет или ако я форматирате с вашия
бинокъл или компютър, e възможно да не
успеете да изтриете всички данни от нея.
Когато давате картата с памет на друг човек,
препоръчваме ви да изтриете данните изцяло,
като използвате софтуера за изтриване на
данни на вашия компютър. Също така, когато
изхвърляте картата с памет, ви препоръчваме
да унищожите физическото тяло на носителя.
BG
47
Технически
характеристики
Система
Формат на сигнала:
HDTV 1080/50i, 1080/50р спецификация
NTSC цветна система, EIA стандарти
HDTV 1080/50i, 1080/50р спецификация
PAL цветна система, CCIR стандарти
Формат за запис на видеоклипове:
HD:
2D: MPEG-4 AVC/H.264 съвместим с
AVCHD формат
Ver.2.0 съвместим
3D: MPEG-4 MVC/H.264 съвместим с
AVCHD формат
Ver.2.0 съвместим
Система за аудио запис:
Dolby Digital 2ch (48 kHz, 16 bit)
Dolby Digital Stereo Creator
Формат на фото файловете:
DCF Ver.2.0-съвместим
Exif Ver.2.3-съвместим
MPF Baseline-съвместим
Носител на запис (Видеоклип/Снимка)
“Memory Stick PRO Duo” носител
SD карта с памет (Class 4 или по-бърза)
Визьор: Електронен визьор x2: цветен
Картина: 1.1 cm (тип 0.45, съотношение
16:9)
Общ брой пиксели: 1 226 880 (852 х 3
[RGB] x 480)
Облекчаване на очите: 14.3 mm
Реално зрително поле*1:
DEV-3
(2D видеоклип)
DEV-5/5K
(2D видеоклип, [Digital Zoom] е зададен в
положение [Off])*2
(2D видеоклип, [Digital Zoom] е зададен в
положение [On])*2
Видимо зрително поле*1:
Зрително поле при 1 000 m/yds:
DEV-3
806 m – 66 m (2D видеоклип)*2
DEV-5/5K
806 m – 66 m (2D видеоклип, [Digital
Zoom] е зададен в положение [Off])*2
806 m – 33 m (2D видеоклип, [Digital
Zoom] е зададен в положение [On])*2
Регулиране на разстоянието между
зениците:
55 mm – 75 mm
Настройка на диоптъра: -3.5 до +3.5
BG
48
Матрица:
4.5 mm (тип 1/4) CMOS сензор
Брой пиксели (снимка):
Макс. 7 100 000 пиксела*3 (3 072 х 2 304)
(4:3)
Общо: Приблизително 4 200 000 пиксела
Обектив: G обектив
Увеличение (прибл.)
DEV-3
0.8 х – 10 х (2D видеоклип)*2
0.5 х – 5.4 х (3D видеоклип)*2
0.5 х – 10 х (снимка, 16:9)
0.3 х – 7.5 х (снимка, 4:3)
DEV-5/5K
0.8 х – 10 х (2D видеоклип, [Digital Zoom] е
зададен в положение [Off])*2
0.8 х – 20 х (2D видеоклип, [Digital Zoom] е
зададен в положение [On])*2
0.5 х – 5.4 х (3D видеоклип)*2
0.5 х – 20 х (снимка, 16:9)
0.3 х – 15 х (снимка, 4:3)
Зуум коефициент (прибл.):
DEV-3
12 х (2D видеоклип)
10 х (3D видеоклип)
22 х (снимка)
DEV-5/5K
12 х (2D видеоклип, [Digital Zoom] е
зададен в положение [Off])
24 х (2D видеоклип, [Digital Zoom] е
зададен в положение [On])
10 х (3D видеоклип)
44 х (снимка)
F1.8 – F 3.4
Когато преобразувате в 35 mm фотоапарат
DEV-3
f=53.7 mm – 660 mm (2D видеоклип)*2
f=34.4 mm – 344 mm (3D видеоклип)*2
f=29.8 mm – 660 mm (снимка, 16:9)
f=27.4 mm – 606 mm (снимка, 4:3)
DEV-5/5K
f=53.7 mm – 660 mm (2D видеоклип,
[Digital Zoom] е зададен в положение
[Off])*2
f=53.7 mm – 1 320 mm (2D видеоклип,
[Digital Zoom] е зададен в положение
[On])*2
f=34.4 mm – 344 (3D видеоклип)*2
f=29.8 mm – 1320 mm (снимка, 16:9)
f=27.4 mm – 1 213 mm (снимка, 4:3)
Минимална осветеност
11 lx (лукс) (настройка по подразбиране,
скорост на затвора 1/60 секунда*4, 1/50
секунда*5)
Минимално фокусно разстояние:
2D видеоклип: 1 см (широк ъгъл)/80 см
(телеснимка)
3D видеоклип: 80 см (широк ъгъл)/7.5 m
(телеснимка)
Снимка: 1 см (широк ъгъл)/ 80 см
(телеснимка)/ 25 см (теле макро)
*1 Диагонално измерение
*2 Настройката [
SteadyShot] е зададена в
Входни/Изходни конектори
A/V конектор за дистанционно управление:
Компонентен/Видео и аудио изходен жак
HDMI жак: HDMI мини конектор
USB жак: mini-АB (само изход)
Жак слушалки: Стерео минижак ( 3.5 mm)
Входен MIC жак: Стерео минижак ( 3.5 mm)
Общи
Изисквания към захранването: DC 6.8 V/7.2
V (батерия) DC 8.4 V (променливотоков
адаптер)
Средна консумация на електроенергия:
Наблюдаване: 2D: 3.9 W, 3D: 4.2 W
Запис: 2D: 4.3 W, 3D: 5.0 W
Работна температура: от 00С до +400С
Температура на съхранение: От –200С до +600С
Размери (приблизително):
155 mm x 88 mm x 219 mm (ш х в х д)
включително издадените части
166 mm x 165 mm x 270 mm (ш х в х
д) включително издадените части с
приложеното капаче на обектива и
големия окуляр.
Тегло (приблизително): 1130 g само на
основното тяло
DEV-3: 1 230 g включително акумулаторна
батерия (NP-FV70) и “Memory Stick PRO
Променливотоков адаптер AC-L200C/
L200D (приложен към DEV-3/5)
Изисквания към захранването: AC 100 V – 240
V, 50/60 Hz
Консумация на заряд: 0.35 – 0.18 A
Консумация на енергия: 18 W
Изходно напрежение: DC 8.4 V*
Работна температура: От 00C до 400C
Температура на съхранение: От –200С до +600С
Размери (приблизително): 48 mm х 29 mm х 81
mm (ш х в х д) без издадените части
Тегло (приблизително): 170 gг без
захранващия кабел
Допълнителна информация
положение [Standard] или [Off].
*3 Уникалната подредба на пикселите на Sony
Clear Vid и системата за обработване на данни
позволяват резолюция на неподвижните
изображения, еквивалентна на описаните
размери.
*4 [60i/50i Sel] е зададен в положение [60i (NTSC)].
*5 [60i/50i Sel] е зададен в положение [50i (PAL)].
Duo” носител
DEV-5: 1300 g включително акумулаторна
батерия (NP-FV70), “Memory Stick PRO
Duo” носител, приложеното капаче на
обектива и голям окуляр
DEV-5K: 1 400 g включително
акумулаторна батерия (NP-FV100),
“Memory Stick PRO Duo” носител,
приложеното капаче на обектива и
големия окуляр
* За други технически характеристики вижте
етикета на променливотоковия адаптер
Променливотоков адаптер/зарядно
устройство AC-VQV10 (приложен към
DEV-5K)
Изисквания към захранването: AC 100 V – 240
V, 50/60 Hz
Консумация на енергия: 26 W
Изходно напрежение: DC 8.4 V*
Работна температура: От 00C до 400C
Температура на съхранение: От –200С до +600С
Размери (приблизително): 100 mm х 67 mm х
111 mm (ш х в х д) без издадените части
Тегло (приблизително): 330 g без захранващия
кабел
* За други технически характеристики вижте
етикета на променливотоковия адаптер
BG
49
Акумулаторна батерия NP-FV70
(приложена към DEV-3/5)
Максимално изходно напрежение: DC 8.4 V
Изходно напрежение: DC 6.8 V
Максимално напрежение при зареждане: DC
8.4 V
Максимален ток при зареждане: 3.0 А
Капацитет:
Обичаен: 14.0 Wh (2060 mAh)
Минимален: 13.0 Wh (1960 mAh)
Вид: Литиево-йонна
Търговски марки


Акумулаторна батерия NP-FV100
(приложена към DEV-5K)

Максимално изходно напрежение: DC 8.4 V
Изходно напрежение: DC 6.8 V
Максимално напрежение при зареждане: DC
8.4 V
Максимален ток при зареждане: 3.0 А
Капацитет:
Обичаен: 26.5 Wh (3900 mAh)
Минимален: 25.0 Wh (3700 mAh)
Вид: Литиево-йонна

Дизайнът и техническите характеристики
на вашия бинокъл подлежат на промяна без
предупреждение.
 Произведена по лиценз на Dolby Laboratories.












BG
50
“AVCHD 3D/Progressive” и логото “AVCHD 3D/
Progressive” са търговски марки на Panasonic
Corporation и Sony Corporation.
“Memory Stick”, “
,”, “Memory Stick Duo”,
”, “Memory Stick PRO Duo”,
“
”, “Memory Stick PRO“
“, “MagicGate”,
HG Duo”, “
”, “MagicGate Memory Stick”
“
и “MagicGate Memory Stick Duo” са търговски
марки или запазени търговски марки на Sony
Corporation.
“InfoLITHIUM” е търговска марка на Sony
Corporation.
“x.v.Color”/“x.v.Colour” е търговска марка на Sony
Corporation.
“BRAVIA” е търговска марка на Sony Corporation.
“DVDirect” е търговска марка на Sony
Corporation.
Blu-ray Disc и Blu-ray са тръговски марки.
Dolby, както и символът двойно “D”, са
търговски марки на Dolby Laboratories.
HDMI, логото HDMI и High Definition
Multimedia Interface са търговски марки или
запазени търговски марки на HDMI Licensing
LLC в САЩ и други държави.
Microsoft, Windows, Windows Vista и DirectX са
търговски марки или запазени търговски марки
на Microsoft Corporation в Съединените щати и/
или в други страни.
Mac и Mac OS са търговски марки на Apple
Computer Inc.в Съединените щати и в други
страни.
Intel, Intel Core и Pentium са търговски марки
или запазени търговски марки на Intel
Corporation или негови клонове в САЩ и други
държави.
“ ” и “PlayStation” са запазени търговски марки
на Sony Computer Entertainment Inc.
Adobe, логото на Adobe и Adobe Acrobat са
запазени търговски марки или търговски марки
на Adobe Systems Incorporated в САЩ и/или
други страни.
Логото SDXC е търговска марка на SD-3C, LLC.
MultiMediaCard е търговска марка на
MultiMediaCard Association.
Всички други наименования на продукти,
споменати тук, са търговски марки или запазени
търговски марки на съответните им компании.
Символите  и  не се използват навсякъде в
това ръководство.
Бърза справка
Индикатори на екрана
Дясно
Център
Ляво
Дясно
Индикатор
60i
Значение
Честота на кадрите (60p
(50p)/60i (50i)) и режим
на запис (PS/FX/FH/
HQ/LP)
Оставащ заряд на
батерията (очаквано
време за запис и
възпроизвеждане)
Размер на снимката
60min
Долу
Ляво
Индикатор
Значение
Бутон MENU
4:3
16:9
4:3
4:3
Носител на запис/
възпроизвеждане/
редактиране
Свързан е външен
носител
Запис с таймер
Състояние за GPS
проследяване
Разпознаване на лице

Брояч (час: минута:
секунда)
Избор на сцена
00min
Очаквано оставащо
време за запис

9999
Приблизителен брой
снимки и размер на
снимката
Папка за
възпроизвеждане
Видеоклип или снимка,
които се възпроизвеждат
в момента/Общ
брой на записаните
видеоклипове или
снимки.
2D запис или
възпроизвеждане
3D запис или
възпроизвеждане
Баланс на бялото
Изключена
стабилизация
Промяна на настройката
за баланс на бялото
Теле макро
100/112
x.v.Color
Дестинация

Автоматичен режим
Център
Индикатор
[STBY]/[REC]
Значение
Състояние на записа

Настройка за изреждане
на изображения
Предупреждение

Режим на
възпроизвеждане
Бърза справка
0:00:00
Ръчен фокус
Долна част
Индикатор
Значение
Бутон за преглед на
изображения
Ниско ниво на
микрофона
BG
51
Части и контролни
бутони
Индикатор
Значение
Ниска осветеност
Експонация
EV
Цифрите в скоби означават страниците
с допълнителна информация.
Промяна на
автоматичната
експонация
Скорост на затвора
IRIS (Бленда)
Автоматична настройка
101-0005

Бутон за изреждане на
изображения
Име на файла с данните
Защитено изображение
Настройка на 3D
дълбочината
Автоматична настройка
Експонацията се задава
ръчно


BG
52
Индикаторите и техните позиции са
приблизителни и се различават от това,
което реално виждате.
В зависимост от модела, възможно е някои
индикатори да не се изведат.
 Гнездо за аксесоари
 Вграден микрофон
 Обектив
 Ключ POWER (21)
 Лампичка CHG (зареждане) (17)
 Бутон
(Преглед на изображения)
(32)
 Бутон START/STOP (28)
 Бутони ////Enter
 Говорители
 Бутон MODE (28)
 Бутон FINDER 2D/3D (дисплей) (27)
 Лостче за зуум (26)
 Жак  (USB) (35)
 Диск IPD ADJ (21)
 Лампичка за достъп за карта с памет
 Диск за настройка на диоптъра (21)
 Бутон START/STOP (28)
 A/V конектор за дистанционно
управление
(25)
 Визьор
Докато лампичката свети или мига,
видеокамерата чете или записва данни.
 Лампичка
 Гнездо за картата с памет (25)
 Бутон RESET
Натиснете RESET, като използвате остър
предмет.
Натиснете RESET, за да нулирате всички
настройки, включително настройките за
час.
(Видеоклип)/
(28)
 Жак MIC (PLUG IN POWER)
 Жак  (слушалки)
 Жак DC IN (17)
 Диск MANUAL (30)
 Бутон MANUAL (30)
 Скоба за каишката (16)
 Гнездо за статив
Бърза справка
 Жак HDMI OUT
 Лампичка за запис
Лампичката за запис на камерата свети в
червено по време на запис. Лампичката
премигва, когато оставащият капацитет
на носителя или зарядът на батерията са
недостатъчни.
 Бутон PHOTO (30)
(Снимка)
Прикрепете статив (продава се отделно)
към гнездото, като използвате винт за
статив (продава се отделно: дължината на
винта трябва да бъде по-малка от 5.5 mm)
 Капаче на отделението за батерията
(17)
 Ключалка на капачето за отделението
на батерията (17)
BG
53
Азбучен указател
A-Z
А-Я
Mac ...............................................34
“Memory Stick” носител ...........24
“Memory Stick PRO-HG Duo”
носител........................................24
“Memory Stick PRO Duo”
носител........................................24
PMB (Picture Motion Browser) ...34
RESET ..........................................53
Windows ......................................34
Батерия .......................................17
Бинокъл ......................................26
Видеоклипове ......................28, 32
Включване на захранването ..21
Включено захранване ..............21
Време за запис и
възпроизвеждане .....................44
Време за запис на
видеоклипове/ Брой снимки,
които можете да запишете .....44
Възпроизвеждане .....................32
Грижи...........................................46
Дата и час....................................23
Дисплей за автодиагностика ....43
Запис............................................28
Зареждане на батерията..........17
Зареждане на батерията в
чужбина ......................................20
Индекс със събития .................32
Индикатори на екрана ............51
Инсталация ................................34
Карта с памет .............................24
Код с данни ..........................23, 33
Компютър...................................34
Компютърна система...............34
Менюта .......................................39
Настройка на датата и часа ....21
Настройка на езика ..................24
Отстраняване на проблеми ...42
Поддръжка .................................46
Предпазни мерки......................46
Предупредителни
индикатори ................................43
Приложени артикули ..............15
Пълно зареждане......................17
Сверяване на часа ....................22
BG
54
Свързващ кабел ........................18
Сила на звука .............................32
Снимки .......................................29
Софтуер ......................................34
Статив .........................................53
Стенен контакт .........................17
Технически характеристики ....48
Функция за възпроизвеждане ....32
Списъците с менютата ще
откриете на стр. 39 до 41
?????????????????
Допълнителна информация за този продукт, а
също и отговори на често задавани въпроси,
можете да откриете на нашата интернет
страница за поддръжка и помощ.
http://www.sony.net/
BG
55
Download PDF

advertising