Sony | SEL50F18 | Sony SEL50F18 E 50mm F1.8 OSS Инструкции за експлоатация

4-290-406-01(1)
Сменяем обектив
Ръководство за употреба
E 30mm F3.5 Macro
E 50mm F1.8 OSS
Sonnar T
E 24mm F1.8 ZA
E-байонет
©2011 Sony Corporation
SEL30M35/SEL50F18/SEL24F18Z

E 30mm F3.5 Macro
1
2
3
4
E 50mm F1.8 OSS
1
2
3
2
4
Sonnar T
1
E 24mm F1.8 ZA
2
4
3

–1
(1)
(2)
3

–2


E 30mm F3.5 Macro
4
E 50mm F1.8 OSS
Sonnar T
E 24mm F1.8 ZA

5
Това ръководство с инструкции обяснява как да използвате
обективите. Предпазните мерки са общи за всички
обективи - моля, вижте частта „Предпазни мерки преди
употреба”. Уверете се, че сте прочели цялото ръководство
преди да започнете да използвате обектива.
Това ръководство обяснява работата с няколко различни
обектива.
Обективите Е 30mm F3.5 Macro и E 50mm F1.8 OSS са
проектирани за работа със Sony α Е-байонет фотоапарати.
Обективът Sonnar T E 24mm F1.8 ZA е разработен
съвместно с Carl Zeiss и Sony Corporation и е проектиран
за работа със Sony Е-байонет фотоапарати. Този обектив
е произведен в съответствие със стриктните стандарти и
системата за гаранция на качеството на Carl Zeiss.
Не можете да използвате този обектив с А-байонет
фотоапарати.
 Илюстрациите в това ръководство обясняват работата с
Е 30mm F3.5 Macro обектива, освен ако в текста не е посочено
друго.
6
Предпазни мерки преди употреба
Разделът “Предпазни мерки преди употреба” съдържа
информация, която трябва да прочетете преди да
поставите обектива като например информация за
предпазните мерки, които трябва да спазвате за всички
обективи. Уверете се, че сте се запознали с указанията,
описани в ръководството, преди да започнете да
използвате обективите.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов удар, не
излагайте устройството на дъжд или влага.
Не гледайте директно към слънцето през този обектив.
Ако го направите, това може да причини проблеми с
очите или да доведе до загуба на зрението.
Пазете обектива далеч от малки деца.
Съществува вероятност случайно да се наранят.
За потребители в Европа
Изхвърляне на стари електрически и
електронни уреди (приложимо в Европейския
съюз и други Европейски страни със системи
за разделно събиране на отпадъци)
Този символ върху устройството или върху
неговата опаковка показва, че този продукт не
трябва да се третира като домакински отпадък.
7
Вместо това той трябва да бъде предаден в съответния
събирателен пункт за рециклиране на електрически и
електронни уреди. Като предадете този продукт на правилното
място, вие ще помогнете за предотвратяване на негативните
последствия за околната среда и човешкото здраве, които биха
възникнали при изхвърлянето му на неподходящо място.
Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят
природните ресурси. За подробна информация относно
рециклирането на този продукт можете да се обърнете към
местната градска управа, фирмата за събиране на битови
отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.
Забележка за потребители от страните,
прилагащи директивите на Европейския съюз.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Токио, 108-0075 Япония. Упълномощеният
представител за ЕМС (електромагнитна съвместимост) и
техническа безопасност на продукта е Sony Германия GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия. За въпроси,
свързани със сервиза и гаранцията, моля, обърнете се към
адресите в съответните сервизни или гаранционни документи.
8
Забележки за употреба
 Не оставяйте обектива, изложен на слънце или на друг
източник на ярка светлина. Възможно е да се получат
вътрешни повреди в тялото на фотоапарата и обектива, или
е възможно поради ефекта от фокусирането на светлината
да се получи пожар. Ако обстоятелствата налагат да оставите
фотоапарата на пряка слънчева светлина, то се уверете, че
сте прикрепили капачето му.
 Не излагайте обектива/преобразувателя на механични
вибрации, докато го прикрепяте.
 Когато оставяте обектива/преобразувателя за съхранение,
винаги поставяйте капачетата.
 Не съхранявайте обектива на много влажни места за дълъг
период от време, за да предотвратите мухъл.
 Не докосвайте контактните повърхности на обектива. Ако
те се замърсят, това може да повлияе на изпращането и
приемането на сигнали между обектива и фотоапарата,
което може да попречи на нормалното функциониране на
апарата.
 Когато пренасяте фотоапарата с прикрепен към него
обектив, винаги придържайте здраво както тялото на
фотоапарата, така и обектива.
Предпазни мерки за употреба на светкавицата
 Когато използвате светкавица, винаги сваляйте сенника и
снимайте от поне 1 m разстояние от обекта. При определени
конфигурации на светкавицата и обектива е възможно
светлината от светкавицата частично да се блокира от
обектива, което ще доведе до появата на сянка в долната
част на снимката.
9
Винетиране
 Когато използвате обектива, ъглите на екрана стават потъмни отколкото в центъра. За да намалите този ефект
(наречен винетиране), затворете диафрагмата с едно или две
деления.
Кондензация на влага
Ако обективът бъде внесен директно от студено на топло
място, върху него може да се кондензира влага. За да
предотвратите това, поставете обектива в полиетиленов
плик или подобно. Когато температурата на въздуха в плика
достигне тази на околната среда, извадете обектива.
Почистване на обектива
 Не докосвайте повърхността на обектива директно.
 Ако обективът се замърси, почистете праха от повърхността
му с помощта на продухваща четка за почистване и забършете
с меко, чисто парче плат. (Препоръчваме ви да използвате
почистващи текстилни кърпички.)
 Не почиствайте обектива или корпуса на фотоапарата с
органични разтворители като например разредители или
бензин.
10
 Имена на частите
1 Маркер за поставяне на сенник
2 Пръстен за фокусиране
3 Контактни пластини за обектива*
4 Маркер за поставяне към фотоапарата
* Не докосвайте контактните пластини за обектива
 Прикрепяне и сваляне на обектива
За да прикрепите обектива
(Вижте илюстрация –.)
1
Свалете капачетата от предната и
задната страна на обектива, както
махнете и капачето от тялото на
фотоапарата.
 Можете да поставите/свалите капачето от предната
страна на обектива по два начина: (1) и (2).
2
Изравнете бялата маркировка
върху тялото на обектива с бялото
означение върху фотоапарата (маркер
за поставяне); след това поставете
обектива към фотоапарата и го
завъртете по посока на часовниковата
стрелка, докато се заключи.
11
 Не натискайте бутона за освобождаване на обектива
върху фотоапарата, когато поставяте обектива.
 Не поставяйте обектива под ъгъл.
За да свалите обектива
(Вижте илюстрация –.)
Докато натискате бутона за освобождаване
на обектива върху фотоапарата, завъртете
обектива в посока обратна на часовниковата
стрела, докато спре, след което го свалете.
 Прикрепяне на сенника (приложен)
Препоръчваме ви да използвате сенник, за да намалите
отблясъците и да получите максимално качество на
изображението.
E 30mm F3.5 Macro
Sonnar T E 24mm F1.8 ZA:
Изравнете червената линия на сенника
с червената линия на обектива (маркер
за сенника), след това поставете сенника
върху обектива и го завъртете по посока на
часовниковата стрелка, докато червената точка
на сенника се изравни с червената линия на
обектива и се чуе щракване.
 Когато използвате вградената светкавица на фотоапарата или
светкавица, приложена към фотоапарата, се уверете, че сте
свалили сенника, за да избегнете блокиране на светлината от
светкавицата.
12
 Можете да прикрепите филтър или капаче за обектив към
сенника. В зависимост от филтъра, който използвате, можете
да закрепите сенника след като поставите филтъра на обектива.
(само за Е 30mm F3.5 Macro)
 Когато не желаете да използвате сенника, обърнете го на обратно
и го поставете върху обектива. (само Sonnar T E 24mm F1.8 ZA)
E 50mm F1.8 OSS:
Поставете сенника в гнездото за поставяне на
тялото на обектива и го завъртете по посока на
часовниковата стрелка, докато щракне.
 Когато използвате вградената светкавица на фотоапарата
или светкавица, приложена към фотоапарата, се уверете,
че сте свалили сенника, за да избегнете блокиране на
светлината от светкавицата.
 Когато не желаете да използвате сенника, обърнете го на
обратно и го поставете върху обектива.
 Фокусиране
Съществуват три начина на фокусиране
• Автоматично фокусиране
Фотоапаратът фокусира автоматично.
• DMF (Директен ръчен фокус)
След като фотоапаратът фокусира автоматично, можете
да извършите фините настройки ръчно.
• Ръчно фокусиране
Можете да извършите фокусирането ръчно.
За подробности относно настройките на режима се
обърнете към ръководството за употреба, приложено към
фотоапарата.
13
Макро фотография
(E 30mm F3.5 Macro)
Предпазни мерки за използването
на експометър, който се продава в
търговската мрежа, или за функцията за
запис с ръчно включване на светкавицата
Когато снимате близо до обекта с Е 30mm F3.5 Macro
обектива, яркостта се намалява.
Когато снимате в режим на автоматично експониране
или ръчно измерване (например, режим АUTO на
фотоапарата), експонацията се регулира автоматично.
Когато използвате експометър, който се продава в
търговската мрежа, или ако снимате с функцията за
ръчно включване на светкавицата, която е налична за
някои външни светкавици, задайте по-висока стойност за
експонацията отколкото е изведената стойност.
Компенсация на
експонацията
Разстояние за снимане (m)
+2/3 +1/3
0
0.095 0.098 0.159 ∞
 Когато два или повече обекта на различни разстояния се
намират в областта за автоматичен фокус, e възможно
фокусирането да е трудно за фотоапарата. Ако това се случи,
се обърнете към ръководството с инструкции на фотоапарата
и изберете правилния режим на фокусиране.
14
Технически характеристики
Име (Име на модела)
Еквивалент на фокусно
разстояние в 35 mm
формат*1 (mm)
Групови елементи на
обектива
Ъгъл на гледна точка
Минимален фокус*2 (m)
Максимално увеличение
(x)
Минимален f-стоп
Диаметър на филтъра (mm)
Размери (максимален
диаметър х височина)
(прибл., mm)
Тегло (прибл., g)
Ефект на компенсиране*3
Е 30mm
F3.5 Macro
(SEL30M35)
45
E 50mm
F1.8 OSS
(SEL50F18)
75
6-7
8-9
50°
0.095
1.0
32°
0.39
0.16
f/22
49
62.0×55.5
f/22
49
62.0×62.0
138
—*4
202
Прибл. 4 стъпки
15
Име (Име на модела)
Еквивалент на фокусно
разстояние в 35 mm
формат*1 (mm)
Групови елементи на
обектива
Ъгъл на гледна точка
Минимален фокус*2 (m)
Максимално увеличение
(x)
Минимален f-стоп
Диаметър на филтъра
(mm)
Размери (максимален
диаметър х височина)
(прибл., mm)
Тегло (прибл., g)
Sonnar T E 24mm F1.8 ZA
(SEL24F18Z)
36
7-8
61°
0.16
0.25
f/22
49
63.0×65.5
225
1
* Стойността за еквивалента на фокусното разстояние в
35 mm формат, указана по-горе, касае случаите, когато
използвате цифров фотоапарат с възможност за смяна на
обектива, притежаващ APS-C матрица.
*2 Минималното фокусно разстояние е най-малкото
разстояние от матрицата до обекта.
*3 Скорост на затвора (различава се според условията на
снимане)
*4 Функцията за компенсация на вибрациите при оптично
увеличение не е налична.
16
 В зависимост от механизма на обектива, фокусното
разстояние може да се променя при всяка промяна на
разстоянието за снимане. Фокусното разстояние предполага,
че обективът е зададен в положение безкрайност.
Включени артикули:
E 30mm F3.5 Macro (SEL30M35):
Обектив (1), Предно капаче на обектива (1), Задно капаче
на обектива (1), Сенник* (1), Комплект документи
* Прикрепен към обектива
E 50mm F1.8 OSS (SEL50F18):
Обектив (1), Предно капаче на обектива (1), Задно капаче
на обектива (1), Сенник (1), Комплект документи
Sonnar T
E 24mm F1.8 ZA (SEL24F18Z):
Обектив (1), Предно капаче на обектива (1), Задно капаче
на обектива (1), Сенник (1), Калъфче (1), Комплект
документи
Дизайнът и техническите характеристики са обект на
промяна без предупреждение.
е търговска марка на Sony Corporation.
17
#(
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (приложимо в Европейския
съюз и други Европейски страни със системи за разделно събиране на отпадъци)
üĪģĤĭĤĨĝĪħĝĶĬıįįĭĮĬĪĥĭĮĝĪĮĪĤħĤĝĶĬıįĩġĞĪĝěĮěĪīěĦĪĝĦěīĪĦěģĝěijġĮĪģĤ
īĬĪĠįĦĮĩġĮĬĻĜĝěĠěĭġĮĬġĮĤĬěĦěĮĪĠĪĨěĦĤĩĭĦĤĪĮīěĠĶĦëĨġĭĮĪĮĪĝěĮĪĥĮĬĻĜĝě
ĠěĜĶĠġīĬġĠěĠġĩĝĭĶĪĮĝġĮĩĤĻĭĶĜĤĬěĮġħġĩīįĩĦĮģěĬġIJĤĦħĤĬěĩġĩěġħġĦĮĬĤijġĭĦĤ
ĤġħġĦĮĬĪĩĩĤįĬġĠĤôěĮĪīĬġĠěĠġĮġĮĪģĤīĬĪĠįĦĮĩěīĬěĝĤħĩĪĮĪĨĻĭĮĪĝĤġĵġ
īĪĨĪĞĩġĮġģěīĬġĠĪĮĝĬěĮĻĝěĩġĩěĩġĞěĮĤĝĩĤĮġīĪĭħġĠĭĮĝĤĻģěĪĦĪħĩěĮěĭĬġĠěĤ
ijĪĝġĴĦĪĮĪģĠĬěĝġĦĪĤĮĪĜĤıěĝĶģĩĤĦĩěħĤīĬĤĤģıĝĶĬħĻĩġĮĪĨįĩěĩġīĪĠıĪĠĻĵĪ
ĨĻĭĮĪúġIJĤĦħĤĬěĩġĮĪĩěĨěĮġĬĤěħĤĮġĵġĭīĪĨĪĞĩġĠěĭġĭĶıĬěĩĻĮīĬĤĬĪĠĩĤĮġ
ĬġĭįĬĭĤñěīĪĠĬĪĜĩěĤĩİĪĬĨěIJĤĻĪĮĩĪĭĩĪĬġIJĤĦħĤĬěĩġĮĪĩěĮĪģĤīĬĪĠįĦĮĨĪĢġĮġ
ĠěĭġĪĜĶĬĩġĮġĦĶĨĨġĭĮĩěĮěĞĬěĠĭĦěįīĬěĝěİĤĬĨěĮěģěĭĶĜĤĬěĩġĩěĜĤĮĪĝĤ
ĪĮīěĠĶIJĤĤħĤĨěĞěģĤĩěĪĮĦĶĠġĮĪĭĮġģěĦįīĤħĤīĬĪĠįĦĮě
Download PDF

advertising