Sony | SELP18110G | Sony SELP18110G E PZ 18–110 мм F4 G OSS Инструкции за експлоатация

4-590-042-03(1) (BG)


1
2
3
4
5
6
Сменяем обектив
Инструкции за експлоатация
Български
10
9
8
Това ръководство с инструкции обяснява как
се използва обективът. Предпазни мерки,
обичайни за всички обективи, например
забележки относно употребата, можете да
намерите в отделния документ „Предпазни
мерки преди употреба“. Прочетете и двата
документа, преди да използвате обектива си.
7
11
E PZ 18-110mm
F4 G OSS
12
16
17
E-байонет
13 14
18 19
21
20
SELP18110G
22
Този обектив е проектиран за използване
с фотоапарати Sony α с E-байонет. Не можете
да го използвате на фотоапарати с A-байонет.
За допълнителна информация относно
съвместимостта посетете уебсайта на Sony за
вашия регион или се консултирайте с търговеца
си на Sony или местен упълномощен сервиз
на Sony.
Забележки относно употребата

13
26
25
24
28
23
27

15


–1



©2016 Sony Corporation

–2

Не оставяйте обектива изложен на слънце или
източник на ярка светлина. Поради ефекта от
фокусирането на светлината може да възникне
вътрешна неизправност в корпуса на фотоапарата
и обектива, дим или огън. Ако обстоятелства
изискват оставяне на обектива на слънчева
светлина, поставете капачките му. Ако е поставен
сенник за обектив, не забравяйте да затворите
капака на обектива.
Когато снимате срещу слънцето, го дръжте
напълно извън зрителния ъгъл. В противен случай
слънчевите лъчи може да се концентрират във
фокусната точка във фотоапарата, което да причини
дим или огън. Поддържането на слънцето леко
извън зрителния ъгъл също може да предизвика
дим или огън.
Когато носите фотоапарат с поставен обектив,
винаги дръжте здраво както фотоапарата, така
и обектива.
Този обектив не е водоустойчив, въпреки че
е проектиран с идеята да бъде защитен срещу
прах и напръскване. Ако го използвате по време
на дъжд и др., пазете обектива от водни капки.
Щифтът за мащабиране може да бъде прикрепен
или отстранен от пръстена за мащабиране.
Внимавайте да не изпуснете обектива, когато го
носите или съхранявате. Използвайте стабилен
статив, когато снимате.
Лъчът за подпомагане на AF може да бъде блокиран
от обектива. Препоръчваме да изключите лъча за
подпомагане на AF.
Когато записвате видеоклипове, звукът от
операцията за мащабиране може да бъде записан
в зависимост от фотоапарата или условията на
снимане. Използването на външен микрофон може
да помогне за намаляване на звука от операцията
за мащабиране, който се записва.
 Идентифициране на
компонентите
1. Сенник на обектива
2. Бутон PUSH (освобождаване на сенника на
обектива)
3. Пръстен за фокусиране
4. Пръстен за мащабиране
5. Пръстен за IRIS
6. Контактни пластини на обектива*
7. Маркер на блендата
8. Маркер на фокусното разстояние
9. Маркер на разстоянието
10. Маркер на сенника на обектива
11. Превключвател IRIS LOCK
12. Превключвател за IRIS
13. Маркери за избор на посоката на въртене
при мащабиране
14. Заключващ превключвател за посоката на
въртене при мащабиране
15. Капак на обектива
16. Лостче на капака на обектива
17. Скала за разстояние
18. Скала за фокусно разстояние
19. Скала за блендата
20. Превключвател за компенсиране на
трептенето
21. Лостче POWER ZOOM
22. Маркер на байонета на обектива
23. Яка за статив (сменяема)
24. Превключвател ZOOM
25. Щифт за мащабиране
26. Скоба за поддържане на обектива
27. Лостче за освобождаване на яката за статив
28. Копче за заключване на яката за статив
* Не докосвайте контактните пластини на
обектива.
 Използване на статив
Когато използвате статив, го прикрепете към
яката за статив на обектива, а не в гнездото на
фотоапарата.
Отстраняване и поставяне на яката
за статив
Отстраняване на яката за статив
(вж. илюстрация .)
Яката за статив може да бъде отстранена от
обектива, когато не използвате статив.
1
Отстранете обектива от фотоапарата.

Вижте „ Поставяне/отстраняване на обектива“
за подробности.
2 Завъртете копчето за заключване
на яката за статив обратно на
часовниковата стрелка, за да го
разхлабите .
3 Докато натискате лостчето за
освобождаване на яката за статив ,
отстранете яката за статив в посоката
на стрелката .

Ако отстраните яката за статив, без да отстраните
обектива от фотоапарата, тя може да се удари
в корпуса на фотоапарата или в аксесоар.
Препоръчваме ви да отстраните обектива от
фотоапарата, преди да отстраните яката за статив.
Поставяне на яката за статив
1
Плъзнете яката за статив в поставката
на обектива, докато щракне.
2 Завъртете здраво копчето за
 Поставяне/отстраняване
на обектива
заключване на яката за статив по
часовниковата стрелка, за да го
затегнете.
За да поставите обектива
(Вижте илюстрация –.)

1
Отстранете задната капачка на
обектива и капачката на корпуса
на фотоапарата.
Уверете се, че копчето за заключване на яката
за статив е затегнато добре. Ако копчето за
заключване на яката за статив не е здраво
затегнато, обективът може да падне от яката
за статив.
2 Подравнете бялата точка на пръстена
на обектива с бялата точка на
фотоапарата (маркер на байонет),
след това поставете обектива във
фотоапарата и го завъртете по
часовниковата стрелка, докато
щракне.


Когато поставяте обектива, не натискайте бутона
на фотоапарата за освобождаване на обектива.
Не поставяйте обектива под ъгъл.
За да отстраните обектива
(Вижте илюстрация –.)
За да отстраните обектива, завъртете
го обратно на часовниковата стрелка,
докато спре, като междувременно
държите бутона на фотоапарата за
освобождаване на обектива.
Предпазни мерки относно използването
на светкавица



Не можете да използвате вградената във
фотоапарата светкавица с този обектив.
Използвайте външна светкавица (продава се
отделно).
Когато използвате светкавица, обективът може
частично да блокира нейната светлина, в резултат
на което се получава сянка в долната част на
снимката.
Винетиране

Когато използвате този обектив, ъглите на екрана
стават по-тъмни от центъра. За да намалите
това явление (наречено винетиране), затворете
блендата с 1 до 2 стъпки.
(Продължава на задната страница)



(2)
 Мащабиране
 Фокусиране
Използване на лостчето POWER ZOOM
За да настроите фокуса в режим AF/MF
1
Когато използвате функцията за автоматично
фокусиране заедно с ръчно фокусиране или
когато записвате видеоклипове, поставете
пръстена за фокусиране на позиция .
Поставете превключвателя ZOOM
на SERVO.
2 Преместете лостчето POWER ZOOM,
за да регулирате фокусното
разстояние (позицията на
мащабиране).
Преместете лостчето POWER ZOOM към
T (телефотография), за да увеличите мащаба.
Преместете лостчето POWER ZOOM към
W (широкоъгълна фотография), за да
намалите мащаба.


Използване на пръстена за мащабиране
1
за да регулирате фокусното
разстояние (позицията на
мащабиране).
За да промените посоката на въртене за
операцията на пръстена за мащабиране
(Вижте илюстрация -a.)
Можете да промените посоката на въртене на
пръстена за мащабиране, за да увеличите или
намалите мащаба.
1
a

Подравнете обозначението  на
заключващия превключвател за
посоката на въртене при
мащабиране чрез маркера за избор
на посока на въртене при
мащабиране () (), като завъртите
пръстена за мащабиране на
страната W.
2 Плъзнете заключващия
превключвател за посоката на
въртене при мащабиране в посоката
на стрелката.
3 Завъртете пръстена за мащабиране
към страната T.

a
(Продължава от предната страница)
 Поставяне на сенника
на обектива
Препоръчва се да използвате сенник на обектива,
за да намалите отблясъците и да осигурите
максимално качество на изображението.
За да поставите сенник на обектив,
предварително отстранете капачката на обектива.
Ʉ
Ʌ

(1)
Ʌ
Ʉ
Подравнете маркера на сенника на
обектива с маркера за такъв на самия
обектив, след което поставете сенника
в поставката на обектива и го завъртете
по часовниковата стрелка, докато щракне.
(Вижте илюстрация -.)
За да отворите или затворите затвора
на капака на обектива
Преместете лостчето за капака на обектива
в позиция OPEN, за да отворите капака на
обектива, и в позиция CLOSE, за да го затворите.
(Вижте илюстрация -.)
За да отстраните сенника на обектива
Задръжте в натиснато положение бутона PUSH
(освобождаване на обектива) и завъртете сенника
в посока, обратна на тази при поставянето му.
Ако не искате да използвате автоматично
фокусиране, поставете пръстена за фокусиране
на позиция  и настройте фокуса ръчно.



Поставете превключвателя ZOOM
на MANUAL.
2 Завъртете пръстена за мащабиране,

За да настроите фокуса в режим FULL MF
След като стойността „110“ на скалата за фокусно
разстояние достигне маркера за фокусно
разстояние (), опитът за по-нататъшно
въртене на пръстена за мащабиране води
до щракащ звук. Уверете се, че сте чули
щракването, преди да продължите да въртите.
4 Подравнете стойността „18“
на другата скала за фокусно
разстояние с маркера за фокусно
разстояние. ()

Завъртете пръстена за мащабиране, докато
щракне.
5 Плъзнете заключващия
превключвател за посоката на
въртене при мащабиране до
първоначалната му позиция,
за да го заключите.
Скалата за разстояние е само относителен указател.
Минималните фокуси са различни в режим AF/MF
и в режим FULL MF.
В режим AF/MF: 0,4 м (W) – 0,95 м (T)
В режим FULL MF: 0,95 м в цялата зона
Когато преместите пръстена за фокусиране от
режим AF/MF  на режим FULL MF , фокусът
се настройва според разстоянието, указано на
скалата за разстояние.
 Настройване на експонацията
Спецификации
Име (име на модела)
Фокусно разстояние (мм)
E PZ 18-110mm
F4 G OSS
SELP18110G
18-110
Еквивалент на 35 мм
фокусно разстояние*1 (мм)
27-165
Групи и елементи на
обектива
15-18
Зрителен ъгъл*²
76°-14° 30'
Минимален фокус*³ (м)
0.4-0.95
Максимално увеличение (×)
0.122
Минимална бленда
f/22
Диаметър на филтъра (мм)
95
Размери
(максимален диаметър ×
височина) (прибл. мм)
110 × 167,5
Тегло (прибл. г)
(без яката за поставяне
на статив)
1105
Функция за компенсация
на трептенето
Да
Превключвател IRIS LOCK
LOCK:
Можете да заключите пръстена на
блендата на „A“ по скалата за бленда
или да го завъртите между f/4 и f/22.
RELEASE: Можете да завъртите пръстена на
блендата между „A“ и f/22 по скалата
за бленда.
Когато подравните „A“ на скалата за бленда
с маркера на блендата, фотоапаратът ще бъде
настроен на режим на автоматична бленда
и експонацията ще бъде зададена от него.
Освен това можете ръчно да настроите
количеството светлина между f/4 и f/22,
като завъртите пръстена за бленда.
Ръчно настройване на количеството
светлина
Завъртете пръстена на блендата към
желаната експонация (f-стоп), когато
фотоапаратът е настроен на режим M или A.
Забележки
Поставете превключвателя за бленда
на OFF, когато снимате видеоклипове.
(Вижте илюстрация -a.)
Ако промените стойността на блендата, докато
снимате видеоклип с превключвател на блендата,
зададен на ON, звукът от пръстена на блендата
ще бъде записан.
 Използване на функцията за
компенсация на трептенето
Превключвател за компенсация на
трептенето


ON: Компенсира се трептенето на фотоапарата.
OFF: Не се компенсира трептенето на фотоапарата.
Препоръчваме да използвате статив по време
на снимане.
*¹ Това е еквивалентът на фокусно разстояние
във формат 35 мм при поставяне на цифров
фотоапарат със сменяем обектив, оборудван
със сензор за изображения с размер APS-C.
*² Зрителният ъгъл представлява стойността за
цифрови фотоапарати със сменяем обектив,
оборудвани със сензор за изображения с размер
APS-C.
*³ Минималният фокус представлява разстоянието
от сензора за изображения до обекта.
 В зависимост от механизма на обектива фокусното
разстояние може да се променя при всяка промяна
на разстоянието на снимане. Фокусното разстояние,
показано по-горе, предполага, че обективът
е фокусиран в безкрайността.
Елементи в комплекта
(Числото в скобите посочва броя части.)
Обектив (1), задна капачка на обектива (1),
сенник на обектива (1),
чанта за обектива, щифт за мащабиране (1),
капачка на обектива (1),
комплект отпечатана документация
Дизайнът и спецификациите подлежат на
промяна без предупреждение.
и
са търговски марки на Sony Corporation.
Download PDF

advertising