Sony | SELP28135G | Sony SELP28135G FE PZ 28-135 мм F4 G OSS Инструкции за експлоатация

4-542-899-02(1) (BG)

(1)
За да отстраните обектива
(Вижте илюстрация –.)
(2)
Сменяем обектив
За да отстраните обектива, завъртете го
обратно на часовниковата стрелка, докато
спре, като междувременно държите бутона
на фотоапарата за освобождаване на обектива.
Инструкции за експлоатация
 Използване на статив
(3)
(4)
Когато използвате статив, го прикрепете към яката
на обектива, а не в гнездото на фотоапарата.
За да промените вертикалната/
хоризонталната позиция
Разхлабете копчето за заключване на яката за
поставяне на статив (1) и завъртете фотоапарата
в съответната посока. Фотоапаратът може лесно
да бъде превключен между хоризонтална или
вертикална позиция без загуба на стабилност,
когато се използва статив.

FE PZ 28-135mm F4 G OSS
Български
E-байонет
Това ръководство с инструкции обяснява как
се използва обективът. Забележки относно
употребата можете да намерите в отделния
документ „Предпазни мерки преди употреба“.
Прочетете и двата документа, преди да
използвате обектива си.
©2014 Sony Corporation
SELP28135G


Този обектив е проектиран за използване
с фотоапарати Sony α с E-байонет. Не можете
да го използвате на фотоапарати с A-байонет.
За допълнителна информация относно
съвместимостта посетете уебсайта на Sony за
вашия регион или се консултирайте с търговеца
си на Sony или местен упълномощен сервиз
на Sony.

Бележки за употреба
2
3
4
5
7
6
15 30
5 10
1


IRIS LOCK
8
5
1.5
5.6
2
7
4
A
10
3
RELEASE LOCK
16
4
1.2
11


0.95
22
3.3
POWER ZOOM
8
11
10
9
18

12
Предпазни мерки при използването
на светкавица
RELEASE LOCK
IRIS LOCK

ON
OFF
CL CK

13
14
16
17 18
19
Не можете да използвате вградената във
фотоапарата светкавица с този обектив.
Използвайте външна светкавица (продава
се отделно).
Когато използвате светкавица, обективът може
частично да блокира нейната светлина, в резултат
на което се получава сянка в долната част
на снимката.
За да отстраните яката за
поставяне на статив от обектива
Яката за поставяне на статив може да
бъде отстранена от обектива, когато не
използвате статив.
1
Отстранете обектива от фотоапарата.

2
3
Вижте „ Поставяне/отстраняване на обектива“
за подробности.
Завъртете копчето за заключване на
яката, за да подравните маркера му
с този на яката (3).
Дръпнете надолу копчето за
заключване на яката (4) и я отворете.



Дръжте здраво обектива и яката, когато
я отваряте.
Не хващайте пантата, когато отваряте яката.
Ако хванете пантата, може да прищипете
ръката си.
Ако отворите яката, без да отстраните обектива
от фотоапарата, тя може да се удари в корпуса
на фотоапарата или в аксесоар. Препоръчваме
ви да отстраните обектива от фотоапарата,
преди да отстраните яката.
Винетиране
22
16
3.3
0.95
11
4
1.2
15
Когато носите фотоапарат с поставен обектив,
винаги дръжте здраво както фотоапарата,
така и обектива.
Този обектив не е водоустойчив, въпреки че
е проектиран с идеята да бъде защитен срещу
прах и напръскване. Ако го използвате по време
на дъжд и др., пазете обектива от водни капки.
Щифтът за мащабиране може да бъде прикрепен
или отстранен от пръстена за мащабиране.
Внимавайте да не изпуснете обектива, когато го
носите или съхранявате. Използвайте стабилен
статив, когато снимате.
Лъчът за подпомагане на AF може да бъде блокиран
от обектива. Препоръчваме да изключите лъча за
подпомагане на AF.
На яката има бяла точка (маркер на яката).
Подравнете бялата точка на яката за поставяне
на статив с бялата линия (маркер на яката) на
обектива, за да регулирате прецизно позицията
на фотоапарата (2).
Затегнете добре копчето за заключване на
яката, след като сте регулирали позицията
на фотоапарата.
В зависимост от модела на фотоапарата или
аксесоара яката може да се удари в корпуса
на фотоапарата или в аксесоара по време на
въртене. За повече информация за съвместимостта
с фотоапарати и аксесоари посетете уебсайта на
Sony за вашия регион.

POWER ZOOM
T
W
MANUAL
ON
SERVO
OFF
Когато използвате този обектив, ъглите на екрана
стават по-тъмни от центъра. За да намалите
това явление (наречено винетиране), затворете
блендата с 1 до 2 стъпки.
OPTICAL
STEADY SHOT
20
23
22

–1
–2
21
 Идентифициране
на компонентите
1 Сенник на обектива 2 Бутон PUSH
(освобождаване на сенника на обектива)
3 Пръстен за фокусиране
4 Пръстен за мащабиране
5 Пръстен за блендата 6 Маркер на яката
7 Контактни пластини на обектива*
8 Яка за поставяне на статив
9 Маркер за блендата 10 Маркер за разстоянието
11 Маркер на сенника на обектива
12 Превключвател IRIS LOCK
13 Превключвател на блендата
14 Скала за разстоянието 15 Скала за блендата
16 Лостче POWER ZOOM 17 Превключвател ZOOM
18 Кукички за лента за носене на рамо
19 Маркер за поставяне на обектива
20 Копче за заключване на яката
21 Превключвател за компенсация на трептенето
22 Щифт за мащабиране 23 Капачка на сенника
* Не докосвайте контактните пластини
на обектива.
 Поставяне/отстраняване
на обектива
За да поставите обектива
(Вижте илюстрация –.)

1
2
Отстранете задната капачка на
обектива и капачката на корпуса
на фотоапарата.
Подравнете бялата точка на пръстена
на обектива с бялата точка на
фотоапарата (маркер на байонет),
след това поставете обектива
във фотоапарата и го завъртете
по часовниковата стрелка,
докато щракне.


Когато поставяте обектива, не натискайте бутона
на фотоапарата за освобождаване на обектива.
Не поставяйте обектива под ъгъл.
(Продължава на задната страница)

Български
(Продължава от предната страница)
 Поставяне на сенника
на обектива
Препоръчва се да използвате сенник на обектива,
за да намалите отблясъците и да осигурите
максимално качество на изображението.
Подравнете маркера на сенника на обектива
с маркера за такъв на самия обектив, след
което поставете сенника в поставката на
обектива и го завъртете по часовниковата
стрелка, докато щракне.

(1)
(2)
 Използване на функцията за
компенсация на трептенето
Превключвател за компенсация
на трептенето


Спецификации
Име (име на модела)
Фокусно разстояние (мм)
Еквивалентно на фокусно
разстояние при формат
35 мм*1 (мм)
Елементи и групи
на обектива
Зрителен ъгъл 1*2
Зрителен ъгъл 2*2
Минимален фокус*3 (м)
Максимално увеличение (×)
Минимална бленда
Диаметър на филтъра (мм)
Размери
(максимален диаметър ×
височина) (прибл. мм)
Тегло (прибл. г)
(без яката за поставяне
на статив)
Функция за компенсация
на трептенето
За да отстраните сенника на обектива
Задръжте в натиснато положение бутона PUSH
(освобождаване на обектива) и завъртете сенника
в посока, обратна на тази при поставянето му.
 Поставяне на лентата за носене
Прикрепете лентата за носене към обектива,
когато го носите, прикрепен към фотоапарат
със сменяем обектив. Следвайте стъпки (1) и (2),
за да прикрепите лентата за носене.

MANUAL

SERVO
За да предотвратите падането на обектива,
проверете дали сте прикрепили правилно
лентата за носене, така че тя да не се разхлаби.
 Мащабиране
Използване на лостчето POWER ZOOM
POWER ZOOM
1
T
W
Ʉ
Използване на пръстена за мащабиране
2
7
FULL MF
10
3
(1)
Преместете лостчето POWER ZOOM към T
(телефотография), за да увеличите мащаба.
Преместете лостчето POWER ZOOM
към W (широкоъгълна фотография),
за да намалите мащаба.
15 30
5 10

2
Поставете превключвателя ZOOM
на SERVO.
Преместете лостчето POWER ZOOM,
за да регулирате фокусното
разстояние (позицията на
мащабиране).
2
0.95
3.3
4
1.2
AF/MF
5
1.5
1

7
FULL MF
10
3
15 30
5 10
(2)
Когато плъзнете превключвателя ZOOM от SERVO
на MANUAL, фокусното разстояние може да се
промени автоматично.
5
1.5
2
За да промените посоката на въртене
на управлението на пръстена
за мащабиране
Някои фотоапарати могат да бъдат зададени
и на W, и на T чрез въртене на пръстена
за мащабиране. За подробности вижте
ръководството с инструкции на фотоапарата.
0.95
3.3
4
1.2
AF/MF
Поставете превключвателя ZOOM
на MANUAL.
Завъртете пръстена за мащабиране,
за да регулирате фокусното
разстояние (позицията на
мащабиране).
 Фокусиране

За да настроите фокуса в режим AF/MF
Когато използвате функцията за автоматично
фокусиране заедно с ръчно фокусиране или
когато записвате видеоклипове, поставете
пръстена за фокусиране на позиция .
RELEASE LOCK
IRIS LOCK
Ако не искате да използвате автоматично
фокусиране, поставете пръстена за фокусиране
на позиция  и настройте фокуса ръчно.


22
16
11
8
5.6
4
A
За да настроите фокуса в режим FULL MF

a
ON
Скалата за разстояние е само относителен указател.
Минималните фокуси са различни в режим AF/MF
и в режим FULL MF.
В режим AF/MF: 0,4 м (W) – 0,95 м (T)
В режим FULL MF: 0,95 м в цялата зона
Когато преместите пръстена за фокусиране от
режим AF/MF  на режим FULL MF , фокусът
се настройва според разстоянието, указано на
скалата за разстояние.
 Настройване на експонацията
OFF
CL CK
Превключвател IRIS LOCK
LOCK:
можете да заключите пръстена на
блендата на „A“ по скалата за бленда
или да го завъртите между f/4 и f/22.
RELEASE: можете да завъртите пръстена на
блендата между „A“ и f/22 по скалата
за бленда.

ON
OFF
OPTICAL
STEADY SHOT
Когато подравните „A“ на скалата за бленда
с маркера на блендата, фотоапаратът ще бъде
настроен на режим на автоматична бленда
и експонацията ще бъде зададена от него. Освен
това можете ръчно да настроите количеството
светлина между f/4 и f/22, като завъртите
пръстена за бленда.
Ръчно настройване на количеството
светлина
Завъртете пръстена на блендата към
желаната експонация (f-стоп), когато
фотоапаратът е настроен на режим M или A.
Забележки
Поставете превключвателя за бленда
на OFF, когато снимате видеоклипове.
(Вижте илюстрация -a)
Ако промените стойността на блендата,
докато снимате видеоклип с превключвател
на блендата, зададен на ON, звукът от пръстена
на блендата ще бъде записан.
ON: компенсира се трептенето на фотоапарата.
OFF: не се компенсира трептенето на фотоапарата.
Препоръчваме да използвате статив
по време на снимане.
FE PZ 28-135mm F4
G OSS
SELP28135G
28-135
42-202,5
12-18
75°-18°
54°-12°
0,4-0,95
0,15
f/22
95
105 × 162,5
1.215
Да
*1 Стойностите за фокусно разстояние, еквивалентно
на формат 35 мм, показани по-горе, се отнасят за
цифрови фотоапарати със сменяеми обективи,
оборудвани със сензор за изображения
с размер APS-C.
*2 „Зрителен ъгъл 1“ е стойността за 35-милиметрови
фотоапарати, а „Зрителен ъгъл 2“ – за цифрови
фотоапарати със сменяеми обективи, оборудвани
със сензор за изображения с размер APS-C.
*3 Минималният фокус представлява разстоянието
от сензора за изображения до обекта.

В зависимост от механизма на обектива фокусното
разстояние може да се променя при всяка промяна
на разстоянието на снимане. Фокусното разстояние,
показано по-горе, предполага, че обективът
е фокусиран в безкрайността.
Елементи в комплекта: обектив (1), задна капачка
на обектива (1), сенник на обектива (1), капачка
на сенника (1), лента за носене (1), щифт за
мащабиране (1), комплект отпечатана
документация
Дизайнът и спецификациите подлежат на
промяна без предупреждение.
и
са търговски марки на Sony Corporation.
Download PDF