Sony | SLT-A35 | Sony SLT-A35 SLT-A35 Само тяло (без включен обектив) Инструкции за експлоатация

Цифров фотоапарат
със сменяеми обективи
Подготовка на фотоапарата
Преди работа
Запис на изображения
Ръководство с инструкции
A-mount
Използване на функциите
за запис
Използване на функциите
за преглед
Промяна на настройките
Преглед на изображения
на компютър
Отпечатване
на изображения
Други
Азбучен указател
Данни на потребителя
Моделът и серийният номер се намират
от долната страна на устройството.
Запишете серийния номер на мястото,
указано по-долу.
Използвайте тези номера, когато ви се
налага да се свързвате с упълномощен
сервиз на Sony относно този продукт.
Модел № SLT-A35
Сериен № __________________________
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар
или токов удар, не излагайте
устройството на дъжд или влага.
ВАЖНИ МЕРКИ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ
ЗАПАЗЕТЕ ТОВА
РЪКОВОДСТВО.
ОПАСНОСТ - ЗА ДА
НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ
ПОЖАР ИЛИ ТОКОВ
УДАР, ВНИМАТЕЛНО
СЛЕДВАЙТЕ ТЕЗИ
ИНСТРУКЦИИ
Ако формата на щекера не съвпада
с контакта от мрежата от 220 V,
използвайте преходник с подходяща
форма за контактите от вашата мрежа.
Внимание
2
Батерия
Ако не боравите правилно с батерията,
тя може да експлодира, да причини
пожар или дори химически изгаряния.
Съблюдавайте следните мерки.
• Не разглобявайте батерията.
• Не удряйте и не излагайте батерията
на сътресения или подобни, като
например удари; не я изпускайте или
настъпвайте.
• Внимавайте да не дадете батерията
на късо и не позволявайте контакт на
терминалите с метални предмети.
• Не излагайте батерията на
изключително високи температури
над 60°С, като например в автомобил,
паркиран на пряка слънчева светлина.
• Не изхвърляйте батерията в огън.
• Не работете с повредена или протекла
литиево-йонна батерия.
• Уверете се, че сте заредили батерията,
използвайки оригинално зарядно
устройство за батерии на Sony или
устройство, което може да зарежда
този вид батерии.
• Не допускайте малки деца да си играят
с батерията.
• Пазете батерията суха.
• Подменяйте батерията единствено
със същия или еквивалентен вид,
препоръчан от Sony.
• Изхвърляйте използваните батерии,
както е посочено в инструкциите.
Зарядно устройство за батерии
Дори когато лампичката CHARGE
не свети, зарядното устройство за
батерии не е изключено от източника на
захранване, докато захранващият кабел
е включен към мрежата от 220 V. Ако
се получи проблем, докато използвате
зарядното устройство за батерии,
незабавно изключете захранването, като
разкачите захранващия кабел от мрежата
от 220 V.
Когато захранващият кабел е приложен,
той може да бъде използван само с това
устройство; не бива да използвате кабела
с друго оборудване.
3
За потребители в Европа
Забележка за потребители от
страните, прилагащи директивите на
Европейския съюз.
Производителят на този продукт
е Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Токио, 108-0075 Япония.
Упълномощеният представител за ЕМС
(електромагнитна съвместимост) и
техническа безопасност на продукта е
Sony Германия GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Щутгарт, Германия. За въпроси,
свързани със сервиза и гаранцията,
моля, обърнете се към адресите в
съответните сервизни или гаранционни
документи.
Този продукт е изпитан и отговаря на
изискванията на ЕМС директивата за
използване на свързващи кабели, покъси от 3 метра.
Внимание
Електромагнитни полета с определена
честота могат да повлияят на звука и
картината на устройството.
Забележка
Ако статично електричество или
електромагнетизъм причини прекъсване
на операцията по трансфера на
данни, рестартирайте програмата или
изключете и отново включете USB
кабела.
4
Изхвърляне на стари електрически
и електронни уреди (приложимо
в Европейския съюз и други
Европейски страни със системи за
разделно събиране на отпадъци)
Този символ върху устройството или
върху неговата опаковка показва, че
този продукт не трябва да се третира
като домакински отпадък. Вместо
това той трябва да бъде предаден
в съответния събирателен пункт
за рециклиране на електрически и
електронни уреди. Като предадете този
продукт на правилното място, вие
ще помогнете за предотвратяване на
негативните последствия за околната
среда и човешкото здраве, които биха
възникнали при изхвърлянето му на
неподходящо място. Рециклирането на
материалите ще спомогне да се съхранят
природните ресурси. За подробна
информация относно рециклирането
на този продукт можете да се обърнете
към местната градска управа, фирмата
за събиране на битови отпадъци или
магазина, откъдето сте закупили
продукта.
5
Изхвърляне на изтощени
батерии (приложимо за страните
от Европейския съюз и други
европейски страни със системи за
разделно събиране на отпадъци)
Този символ на батерията или на нейната
опаковка показва, че този продукт не
трябва да се третира като домакински
отпадък. При някои видове батерии
този символ може да е в комбинация със
символ на химичен елемент. Символите
на химичните елементи за живака
(Hg) или оловото (Pb) се добавят, ако
батерията съдържа повече от 0.0005%
живак или 0.004% олово.
Като предадете батерията на
правилното място, вие ще помогнете
за предотвратяване на негативните
последствия за околната среда
и човешкото здраве, които биха
възникнали при изхвърлянето й на
неподходящо място. Рециклирането на
материалите ще спомогне да се съхранят
природните ресурси.
В случай, че поради мерки за
безопасност или интегритет на данните
продуктът трябва постоянно да бъде
свързан с батерията, то отстраняването
на батерията от устройството трябва да
се извършва единствено в квалифициран
сервиз.
6
За да се уверите, че батерията ще бъде
правилно изхвърлена, предайте я в
пункт за рециклиране на електрическо и
електронно оборудване, когато животът
й изтече.
Относно всички други видове батерии,
моля, прегледайте частта относно
безопасното сваляне на батериите от
продукта. Предайте батерията в пункт за
рециклиране на изтощени батерии.
За подробна информация относно
рециклирането на този продукт можете
да се обърнете към местната градска
управа, фирмата за събиране на битови
отпадъци или магазина, откъдето сте
закупили продукта.
Забележки относно използването на фотоапарата
Процедура за запис
• Този фотоапарат притежава два режима
на запис: режим на LCD екрана, който
изисква използването на LCD монитора,
и режим на визьора, който се определя от
използването на визьора.
• Възможно е обаче записаното
изображение да се различава от
изображението, което виждате на LCD
екрана преди запис.
Забележки за функциите, които са
вградени в този фотоапарат
• За да проверите дали вашият фотоапарат
е 1080 60i или 1080 50i-съвместимо
устройство, проверете от долната страна
на фотоапарата за следните маркировки.
1080 60i-съвместимо устройство: 60i
1080 50i-съвместимо устройство: 50i
• Когато гледате триизмерни изображения,
записани с този фотоапарат, на
3D-съвместими монитори, възможно е
да изпитате дискомфорт, като например
напрежение, умора или виене на свят.
За да избегнете тази симптоматика,
ви препоръчваме да правите редовни
почивки. Вие трябва да прецените
най-подходящите интервали, както
и продължителността на почивките,
следвайки вашите лични нужди. Ако
усетите дискомфорт, преустановете
гледането на 3D изображения,
докато неразположението ви отмине;
консултирайте се с лекар, ако
сметнете това за необходимо. Също
така, прегледайте инструкциите за
експлоатация на устройството или
софтуера, които се използват с този
фотоапарат. Зрението на малките
деца (особено на тези под 6-годишна
възраст) все още е в процес на развитие.
Консултирайте се с вашия лекар (педиатър
или очен лекар) преди да позволите
на деца да гледат 3D изображения.
Възрастните трябва да наблюдават
малките деца, за да бъдат сигурни, че
спазват гореописаните предпазни мерки.
Не се предоставя компенсация
за съдържанието на записа
Съдържанието на записа не подлежи на
компенсация, ако поради неизправност на
фотоапарата, на носителя и др. записът или
възпроизвеждането се окажат невъзможни.
Препоръка за подсигуряване на
данните
За да предотвратите потенциален риск от
загуба на данни, винаги копирайте данните
на друг носител.
Забележки за LCD екрана,
електронния визьор, обектива и
матрицата
• LCD екранът е произведен по
високо прецизна технология, така че
ефективният брой пиксели е над 99,99%.
Възможно е, обаче, върху LCD екрана
да се появят малки черни и/или ярки
петънца (бели, червени, сини или зелени
на цвят). Появата на тези петънца е
напълно нормална в процеса на снимане
и по никакъв начин не влияе върху
записваното изображение.
• Когато промените фокуса във визьора,
на екрана може да се появят червени,
зелени или сини премигвания. Това не
е неизправност. Тези премигвания не се
записват на изображението.
• Не излагайте фотоапарата на пряка
слънчева светлина и не снимайте
срещу слънцето дълго време, защото
вътрешният механизъм може да се
повреди. Ако слънчевата светлина се
фокусира върху близък обект, това може
да причини пожар.
• Възможно е, когато снимате в студени
условия, на LCD екрана да се появят
остатъчни образи. Това не е неизправност.
Когато включите фотоапарата на студено
място, възможно е LCD екранът временно
да остане тъмен. Когато фотоапаратът се
затопли, екранът ще заработи нормално.
Забележка за използване на
обективи и артикули
Препоръчваме ви да използвате обективи/
артикули* на Sony, проектирани в
съответствие с характеристиките на
фотоапарат. Ако използвате продукти от
други производители, фотоапаратът може
да не работи правилно или може да се
повреди и да причини наранявания.
* Включително продукти Konica Minolta.
7
Забележки за дълги записи
• Когато записвате продължително,
температурата на фотоапарата се
повишава. Ако температурата се
покачи над определено ниво, на
екрана се появява индикация
и фотоапаратът автоматично се
изключва. Ако захранването се
изключи, оставете устройството за
10 или повече минути, за да може
температурата във вътрешността му да
спадне до безопасни граници.
• Когато температурата на околната
среда е висока, температурата на
фотоапарата се покачва бързо.
• Когато температурата на фотоапарата
се повиши, качеството на
изображенията може да се влоши.
Преди да продължите снимките
ви препоръчваме да изчакате
температурата на устройството да
спадне.
• Повърхността на фотоапарата може да
се нагорещи. Това не е неизправност.
Забележки, когато възпроизвеждате
видеоклипове на други устройства
• Този фотоапарат използва MPEG-4
AVC/H.264 High Profile за запис в
AVCHD формат. Видеоклиповете,
записани с този фотоапарат в AVCHD
формат, не могат да се възпроизвеждат
на следните устройства.
- На устройства, съвместими с AVCHD
формат, които не поддържат High
Profile.
- На устройства, несъвместими с
AVCHD формата.
Този фотоапарат използва също
MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile за
запис в MP4 формат. Поради тази
причина видеоклиповете, записани
с този фотоапарат в MP4 формат,
не могат да се възпроизвеждат на
устройства, които не поддържат
MPEG-4 AVC/H.264.
8
• Дисковете, записани с HD качество на
изображението (висока резолюция),
могат да се възпроизвеждат само
на устройства, съвместими с
AVCHD формат. DVD плейърите
или рекордерите не могат да
възпроизвеждат дискове с HD
качество на изображението, тъй като
са несъвместими с AVCHD формата.
Също така, DVD плейърите или
рекордерите може да откажат при
изваждането на дискове с HD качество.
Предупреждение относно
авторското право
Възможно е телевизионни програми,
филми, видео записи и други да
бъдат защитени с авторско право.
Неразрешеният презапис на такива
материали може да противоречи на
закона за авторското право.
Изображенията, използвани
в това ръководство
Снимките, използвани като примери,
са обработени и не са истинските
изображения, заснети с помощта на този
фотоапарат.
Технически характеристики
за данните, описани в това
Ръководство с инструкции
Данните за работата и техническите
характеристики се дефинират при
следните условия, освен в случаите,
описани в това Ръководство
с инструкции: при обичайна
температура на околната среда от 25°С
и при използване на батерия, която
е зареждана в продължение на 1 час,
след като лампичката CHARGE се е
изключила.
Съдържание
Забележки относно използването на фотоапарата ............................ 7
Подготовка на
фотоапарата
Проверка на приложените артикули ................................................... 13
Идентификация на частите .................................................................... 14
Зареждане на батерията .......................................................................... 19
Поставяне на батерията/карта с памет (продава се отделно)........ 21
Поставяне на обектива ............................................................................ 27
Подготовка на фотоапарата ................................................................... 30
Използване на приложените артикули ............................................... 32
Проверка на броя изображения, които можете да запишете ........ 34
Почистване ................................................................................................. 36
Преди работа
Индикатори на екрана ............................................................................. 40
Превключване на режима на екрана между LCD екрана и
електронния визьор ........................................................................ 40
Превключване на дисплея с информация за записа (DISP) ...41
Дисплей с информация за записa (Графичен дисплей)/
Информация за записа (за Live преглед).....................................43
Дисплей с информация за записа (за визьора) .........................45
Избор на функция/настройка ............................................................... 47
Избор на функции чрез бутона Fn (Функция) ..........................48
Функции, избирани чрез бутона Fn (Функция) ........................49
Функции, избирани чрез бутона MENU .................................... 50
Запис на
изображения
Запис на изображения без трептене .................................................... 57
Правилна стойка .............................................................................. 57
Използване на функцията SteadyShot (Устойчиво снимане) 58
Използване на статив ..................................................................... 59
Запис с автоматични настройки ........................................................... 60
Автоматичен запис с подходящите настройки ....... 60
Запис с настройки, които фотоапаратът автоматично
регулира ............................................................................................. 62
Запис с подходящи настройки за обекта ................................... 64
Запис с предварително зададени настройки в
зависимост от сцената (Избор на сцена) ................................... 64
9
Запис с филтри за получаване на разнообразни
текстури (Ефект на изображението) .......................................... 67
Запис на панорамни изображения
(Запис чрез въртене)..........................................................................69
Продължителен запис с висока скорост (Продължителен
теле-зуум с предварително зададен приоритет на AE) ............72
Запис на изображения според вашите желания
(Режим на експозиция) ........................................................................... 74
Запис в режим на автоматично програмиране.................... 75
Запис чрез контролиране на замъгляването на фона
(Приоритет на блендата)................................................................ 76
Запис на движещи се обекти с различни ефекти
(Приоритет на скоростта на затвора) ......................................... 79
Запис с ръчна настройка на експозицията
(Ръчна експозиция) ......................................................................... 81
Запис със следи с дълга експозиция (BULB)........................ 83
Запис на видеоклипове............................................................................ 85
Времена за запис на видеоклипове.............................................. 87
Забележки относно продължителния запис
на видеоклипове............................................................................... 88
Използване
на функциите
за запис
10
Избор на метод за фокусиране .............................................................. 89
Използване на автоматичен фокус .............................................. 89
Запис на желана композиция (Заключване на фокуса) ......... 91
Избор на метод на фокусиране спрямо движението
на обекта (Режим на автоматично фокусиране) ...................... 92
Избор на област на фокусиране (AF област) ............................ 93
Ръчно регулиране на фокуса (Ръчно фокусиране) .................. 94
Проверка на фокусирането чрез увеличаване на
изображението ................................................................................. 95
Разпознаване на лице .............................................................................. 96
Използване на функция за разпознаване на лице ................... 96
Запис на усмихнати лица (Разпознаване на усмивка) ............ 97
Използване на светкавицата .................................................................. 99
Извършване на запис с безжична светкавица........................ 102
Настройка на яркостта на изображението (Експозиция,
Компенсация на светкавицата, Измерване)..................................... 103
Запис с фиксирана яркост (AE в заключено положение) .... 103
Използване на компенсация на светлината за цялото
изображение (Компенсация на експозицията) ...................... 104
Регулиране на количеството светлина от светкавицата
(Компенсация на светкавицата)................................................. 106
Избор на режим за контрол на светкавицата, за да зададете
количеството светлина от светкавицата (Контрол на
светкавицата) .................................................................................. 107
Избор на начин за измерване на яркостта на обекта (Режим
на измерване) .................................................................................. 108
Настройка на ISO.................................................................................... 109
Автоматична компенсация на яркостта и контраста
(D-Range) .................................................................................................. 110
Поправка на осветеността на изображението (Оптимизатор
на динамичния обхват) ................................................................ 111
Автоматична компенсация с богата градация (Автоматично
задаване на висок динамичен обхват) ...................................... 111
Обработка на изображението ............................................................. 113
Избор на желан начин за обработка на изображението
(Креативен стил) ............................................................................ 113
Промяна на гамата от възпроизвеждани цветове
(Цветово пространство) .............................................................. 114
Регулиране на цветните тонове (Баланс на бялото)....................... 115
Регулиране на баланса на бялото спрямо специфични
светлинни източници (Автоматична/Предварителна
настройка на баланса на бялото) ............................................... 115
Настройка на температурата на цветовете и ефекта на
филтъра (Темпeратура на цветовете/Цветен филтър) ......... 116
Регистриране на цветните тонове (Потребителски баланс на
бялото) .............................................................................................. 117
Избор на режим на запис....................................................... 119
Запис на единично изображение ............................................... 119
Продължителен запис .................................................................. 119
Използване на таймера за автоматично включване ............. 120
Запис на изображения с променена експозиция
(Експозиционен клин) .................................................................. 121
Запис с променени настройки на баланса на бялото
(Експозиционен клин с баланс на бялото) .............................. 122
11
Използване
на функциите
за преглед
Възпроизвеждане на изображения .................................................... 123
Проверка на информацията за записаните изображения ........... 129
Защита на изображения (Защита)...................................................... 133
Изтриване на изображения (Изтриване) ......................................... 134
Преглед на изображения на телевизионния екран ........................ 136
Промяна на
настройките
Задаване на размер и качество на изображенията ......................... 140
Задаване на начин за запис на носител ............................................. 143
Промяна на настройката за намаляване на смущенията ............. 147
Промяна на функциите на бутоните ................................................. 148
Промяна на други настройки .............................................................. 150
Настройки на LCD екрана/електронния визьор ............................ 152
Потвърждаване на версията на фотоапарата .................................. 154
Връщане към фабричните настройки ............................................... 155
Преглед на
изображения
на компютър
Използване на компютър ..................................................................... 158
Използване на софтуера ....................................................................... 160
Свързване на фотоапарата с компютър............................................ 164
Създаване на диск с видеоклипове .................................................... 167
Отпечатване на
изображения
Определяне на DPOF ............................................................................. 171
Други
Технически характеристики ................................................................ 173
Отстраняване на проблеми .................................................................. 179
Предупредителни съобщения ............................................................. 188
Предпазни мерки .................................................................................... 191
AVCHD формат ....................................................................................... 194
3D запис .................................................................................................... 195
Азбучен указател ....................................................................................... 196
12
Проверка на приложените артикули
Цифрата в скобите указва броя на приложените артикули
Общи артикули
• BC-VW1 зарядно устройство за
батерии (1)
• Окуляр (1) (Прикрепен към
фотоапарата)
• CD-ROM (Софтуер за фотоапарати)
(1)
• Ръководство с инструкции (Това
ръководство) (1)
SLT-A35K
• Акумулаторна батерия NP-FW50 (1)
• Зуум обектив DT18-55mm/Предно
капаче на обектива (1)/Капаче на
опаковката (1)
Подготовка на фотоапарата
• Захранващ кабел (1)
• Капаче на тялото (1) (Прикрепено към
фотоапарата)
SLT-A35Y
• USB кабел (1)
• Зуум обектив DT18-55mm/Предно
капаче на обектива (1)/Капаче на
опаковката (1)
• Зуум обектив DT55-200mm/Предно
капаче на обектива/Задно капаче на
обектива (1)/ Сенник (1)
• Раменна дръжка (1)
13
Идентификация на частите
Вижте страниците в скоби, за да се запознаете с подробности относно операцията.
Предна част
Бутон на затвора (60)
Ключ за захранване (30)
Контролен диск (77)
Лампичка за таймера за
самостоятелно включване (120)
Свързваща част за обектива*
Огледало*
Бутон за преглед (78)
Място за поставяне на обектив
Вградена светкавица* (99)
Микрофон**
Диск за режими (60 - 84)
Бутон (Изкарване на светкавицата)
(99)
Бутон за освобождаване на обектива
(28)
14
Ключ за режим на фокусиране (89, 94)
* Не докосвайте директно тези части.
** Не закривайте тази част, докато
записвате видеоклипове
Задна част
Говорител
Маркировка за позиция на матрицата
(91)
Бутон D-RANGE (Динамичен обхват)
(110, 149)
За запис: Бутон AEL (AE в заключено
положение) (82, 103)
За преглед: Бутон (Приближаване)
(126)
За запис: Бутон
(Експозиция) (104)
(Отдалечаване)
За преглед: Бутон
(Индекс с изображения)
(126)/
(127)
За запис: Бутон Fn (Функция) (48, 49)
(Въртене на
За преглед: Бутон
изображение) (125)
Подготовка на фотоапарата
Микрофон**
Гнездо за аксесоари с автоматично
заключване (102)
Бутон MENU (50)
Визьор* (40)
Сензори за окуляра (40)
Диск за настройка на диоптър (31)
LCD екран (43, 123, 129)
Бутон
(Възпроизвеждане) (123)
Лампичка за достъпа (23)
За запис: Бутон за увеличаване на
фокуса (95, 148)
(Изтриване)
За преглед: Бутон
(134)
Бутон MOVIE (85)
Бутон FINDER/LCD (40, 153)
15
Контролен бутон
Когато менюто е включено:
(47)
Когато менюто е изключено: DISP
(Дисплей) (41, 123)/ WB (Баланс на
(Режим на
бялото) (115)/
запис) (119)/ISO (109)
Контролен бутон (Въвеждане) (47)/
Бутон AF (93)
* Не докосвайте директно тези части.
** Не закривайте тази част по време
на запис на видеоклипове
16
Странична/долна част
• Използвайте статив с дължина на
винта, която е по-малка от 5,5 mm.
Ще бъде невъзможно да закрепите
стабилно фотоапарата към статив,
ако използвате винт, който е
по-дълъг от 5.5 mm, и може да
повредите фотоапарата.
Гнездо за зареждане на картата с
памет (21)
Капаче на батерията/носителя на
запис (21)
Капаче на свързващата
част
p
Подготовка на фотоапарата
Терминал REMOTE
• Когато свързвате устройството
за дистанционно управление
RM-S1AM/RM-L1AM (продава
се отделно) към фотоапарата,
поставете щекера на устройството
за дистанционно управление към
терминала REMOTE, като изравните
маркировките на щекера и на
терминала. Уверете се, че кабелът
на устройството за дистанционното
управление е насочен напред.
Кукички за раменна дръжка (32)
HDMI терминал (136)
Терминал
(USB) (164)
Жак за микрофона
• Когато свързвате външен
микрофон, вграденият микрофон
автоматично се изключва. Когато
външният микрофон е от типа plugin-power, захранването се черпи от
фотоапарата.
Гнездо за статив
• Когато използвате AC-PW20
променливотоков адаптер
(продава се отделно). Внимавайте
да не захванете кабела на
променливотоковия адаптер под
капачето, когато го затваряте.
17
Обектив
DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM
(Приложен с SLT-A35K/A35Y)
Пръстен за фокусиране
Зуум пръстен
Скала за фокусно разстояние
Маркировка за фокусно разстояние
Свързваща част на обектива
Ключ за режима на фокусиране
Маркировка за поставяне
• Обективите DT 18-55 mm F3.5-5.6
SAM/DT 55-200 mm F4-5.6 SAM
са проектирани за Sony A-байонет
фотоапарати (модели с матрица
с APS-C размер). Не можете да
използвате тези обективи с 35 mm
фотоапарати.
• За обективи, различни от DT 18-55
mm F3.5-5.6 SAM/DT 55-200 mm
F4-5.6 SAM, вижте ръководството за
употреба, приложено към обектива.
18
DT 55-200 mm F4-5.6 SAM
(Приложен с SLT-A35Y)
Зареждане на батерията
Когато използвате фотоапарата за първи път, уверете се, че сте заредили батерията
NP-FW50 “InfoLITHIUM” (приложена в комплекта).
Можете да зареждате батерията “InfoLITHIUM”, дори когато зарядът й не е напълно
изразходван.
Батерията може да бъде използвана, дори когато не е напълно заредена.
1 Поставете батерията в зарядното устройство
2 Свържете зарядното устройство за батерии към
мрежата от 220 V.
Включена светлина: Зарежда
Изключена светлина: Нормалното зареждане е
приключило
• Когато зареждането приключи, лампичката
Лампичка
CHARGE CHARGE
lamp
CHARGE се изключва.
• Времето, което се изисква за пълно зареждане
на напълно разредена батерия (приложена в
комплекта) при температура от 25°С, е около 250
Захранващ кабел
минути.
Подготовка на фотоапарата
за батерии.
Натиснете батерията, докато чуете щракване.
19
Забележки
• Времето за зареждане зависи от оставащия капацитет на батерията или от
условията, при които тя се зарежда.
• Препоръчваме ви да зареждате батерията при околна температура между 10°С и
30°С. Ефективното зареждане извън този температурен обхват може да се окаже
невъзможно.
• Свържете зарядното устройство за батерии към леснодостъпен контакт.
• Не се опитвайте да презареждате батерията веднага след като е била зареждана или
ако не е използвана след пълното й зареждане. Това може да се отрази негативно
на производителността на батерията.
• Не зареждайте батерии, които са различни от типа “InfoLITHIUM”, серия W, в
зарядното устройство за батерии, приложено към фотоапарата. Ако се опитате
да зареждате друг тип батерии, освен приложената, е възможно да се получи
протичане на батерията или прегряване, и дори е възможно батерията да
експлодира, причинявайки опасност от изгаряния или други телесни повреди.
• Ако лампичката CHARGE мига, това може да е индикация за грешка при батерията
или за това, че е поставена батерия, различна от определения вид. Уверете се, че
батерията е от определения вид. Ако е така, извадете батерията, сменете я с нова
и проверете дали зарядното устройство за батерии функционира нормално. Ако
устройството работи нормално, вероятно е възникнала грешка в батерията.
• Ако зарядното устройство за батериите се замърси, възможно е зареждането да не
бъде успешно. Почистете зарядното устройство за батериите със сухо парче плат
и др.
За да използвате фотоапарата в чужбина - Източници на захранване
Можете да използвате вашия фотоапарат и зарядното устройство за батериите,
а също и променливотоковия адаптер AC-PW20 (продава се отделно), във всяка
държава или регион, където захранването е в границите между 100 V и 240 V, 50/60
Hz.
Забележка
• Не използвайте електронен трансформатор (туристически преобразувател),
защото това може да причини неизправност.
20
Поставяне на батерия/карта с памет
(продава се отделно)
1 Докато плъзгате лостчето за отваряне, отворете
капачето на отделението.
с това натискате лостчето за заключване с
върха на батерията.
Лост за заключване
3 Поставете картата с памет.
Подготовка на фотоапарата
2 Поставете батерията докрай, като едновременно
• Насочите подрязания край напред, както е
показано на илюстрацията, и поставете картата
с памет, докато щракне.
Уверете се, че подрязаният край
е насочен в правилната посока
4 Затворете капачето на отделението.
21
Носители на запис, които можете да използвате
• Можете да използвате само следните носители на запис с този фотоапарат:
“Memory Stick PRO Duo”, “Memory Stick PRO-HG Duo”, SD карта с памет, SDHC
карта с памет и SDXC карта с памет. Не можете да използвате MultiMediaCard.
Въпреки това, правилните операции с всички функции на изброените карти не са
гарантирани.
• В това ръководство, носителите “Memory Stick PRO Duo” и “Memory Stick PRO-HG
Duo” се обобщават с термина “Memory Stick PRO Duo”, а SD, SDHC и SDXC картите
с памет - с термина “SD карта”.
• Когато записвате видеоклипове, ви препоръчваме да използвате следните
носители.
(Mark 2) (“Memory Stick PRO Duo” носител (Mark2))
–
(“Memory Stick PRO-HG Duo” носител)
–
– SD, SDHC и SDXC карта с памет (Клас 4 или по-висок)
• Изображенията, записани на SDXC карта с памет, не могат да бъдат прехвърлени
или възпроизведени на компютър или други AV устройства, които не са
съвместими със системата exFAT. Уверете се, че устройството е съвместимо със
системата exFAT преди да го свържете към фотоапарата. Ако свържете вашия
фотоапарат към несъвместимо устройство, възможно е да бъдете запитани
дали желаете да форматирате картата. Не извършвайте форматиране на картата,
защото това ще изтрие всички данни на носителя. (exFAT е система за подредба на
файлове, която се използва в SDXC картите с памет.)
За да извадите батерията
Изключете фотоапарата и преместете лоста за
заключване в посока на стрелката. Внимавайте да
не изпуснете батерията.
ЛостLock
за заключване
lever
22
Изваждане на картата с памет
Уверете се, че лампичката за достъп не свети, след
това отворете капачето и натиснете веднъж картата
с памет.
Access
lamp
Лампичка
за достъп
Проверете нивото на оставащия заряд на батерията с помощта на следните
индикатори и процентовата индикация на екрана.
Ниво на
Battery level
батерията
Висок
High
заряд
“Battery
“Batteryexhausted”
(Изтощена
батерия)
exhausted.”
Нисък
Low
заряд
Не
Youможете
cannot да
shoot
записвате повече
any more pictures.
снимки.
Какво е батерия “InfoLITHUIM”?
Батерията “InfoLITHIUM” е литиево-йонна батерия, която притежава функции
за обмен на информация, които се основават на работните условия на вашия
фотоапарат. Когато използвате батерия от вида “InfoLITHIUM” и в зависимост от
условията на работа, оставащото време за използване на батерията се извежда в
процентно отношение.
Подготовка на фотоапарата
За да проверите нивото на оставащия заряд на батерията
Забележки за използване на батерията
• Възможно е изведеното ниво да се окаже неправилно в зависимост от определени
условия.
• Не излагайте батерията на досег с вода. Тя не е водоустойчива.
• Не оставяйте батерията на крайно горещи места като например в автомобил,
паркиран на пряка слънчева светлина.
23
Ефективно използване на батерията
• Работата на батерията се влошава при ниски температури, така че времето, през
което можете да използвате батерията, когато навън е студено, е по-кратко. За
да постигнете по-дълга и безпроблемна употреба, ви препоръчваме да сложите
батерията в джоб близо до тялото, за да я затоплите, и след това я поставете във
фотоапарата непосредствено преди снимките.
• Честата употреба на светкавицата, използването на непрекъснат запис,
осветяването на LCD екрана или включването и изключването на устройството
изразходват заряда на батерията по-бързо.
Живот на батерията
• Животът на батерията е ограничен. Капацитетът на батерията намалява малко по
малко в течение на експлоатацията или просто като минава време. Когато времето
на използването на батерията значително намалее, вероятна причина за това може
да бъде изтеклият й живот. Купете нови батерия.
• Животът на батерията зависи от начина на съхранението й и от работните
условия, при които се използва всяка батерия.
Как да съхраняваме батерията
Ако не планирате да използвате батерията за дълъг период от време, заредете
я напълно и я приберете на съхранение на сухо и хладно място. Използвайте
батерията докрай поне веднъж годишно. Така ще запазите нейните функции.
Забележки за използване на картите с памет
• Не удряйте, кривете или изпускайте носителя на запис.
• Не използвайте и не съхранявайте носителя на запис при следните условия:
- При високи температури, като например в нагорещено купе на автомобил,
паркиран на пряка слънчева светлина.
- На места, изложени на директна слънчева светлина.
- На влажни места или на места с разяждащи вещества.
• Възможно е носителят на запис да бъде горещ при допир веднага след
продължителна употреба. Внимавайте, когато работите с него.
• Когато лампичката за достъп свети, не изваждайте носителя на запис или
батерията, и не изключвайте захранването. В противен случай е възможно данните
да се повредят.
• Ако използвате носителя на запис близо до силни магнитни полета или статично
електричество и шум, е възможно данните да се повредят.
24
Подготовка на фотоапарата
• Препоръчваме ви да подсигурявате важните за вас данни. Правете го например на
твърдия диск на компютър.
• Когато пренасяте или съхранявате носителя на запис, използвайте приложения
калъф.
• Не позволявайте носителят на запис да се намокри.
• Не позволявайте контакт с метални предмети и не докосвайте с пръст металните
части на свързващата част на носителя.
• Когато капачето за защита от запис на носителя е зададено в положение LOCK,
не можете да извършвате операции като например запис или изтриване на
изображения.
• Операциите с носители на запис, форматирани с компютър, не са гарантирани
с този фотоапарат. Уверете се, че сте форматирали носителя на запис на
фотоапарата.
• Времето за запис/четене на данни е различно в зависимост от комбинирането на
носителите за запис и оборудването, което използвате.
• Не натискайте силно, когато пишете върху областта за означение.
• Не залепвайте етикети върху носителите на запис.
• Не разглобявайте или модифицирайте носителя на запис.
• Не оставяйте носителя на запис в близост до малки деца, защото е възможно
случайно да бъде погълнат.
25
Забележки относно използването на “Memory Stick” носителя с този
фотоапарат
С този фотоапарат можете да използвате видовете “Memory Stick”, описани в
таблицата по-долу. Въпреки това операциите не са гарантирани за всички видове
“Memory Stick PRO Duo” носители.
“MemoryStick
StickPRO
PRO
Duo”
“Memory
Duo”
*2*3
media*1*1*2*3
носител
“Memory
Duo”
“MemoryStick
StickPRO-HG
PRO-HG
Duo”
носител
*2
media*1*1*2
Работи
с вашия
фотоапарат.
Available
with your
camera
“Memory
носител
“MemoryStick
StickDuo”
Duo”
media
Не
работи с with
вашия
Unavailable
your camera
фотоапарат.
“Memory
и media and
“MemoryStick”
Stick”
“Memory
PRO”
носители
“MemoryStick
Stick
PRO”
media
Не
работят сwith
вашия
Unavailable
your camera
фотоапарат.
*1
Оборудвани с технологията за защита на авторските права MagicGate. MagicGate е
технология за защита на авторските права, която използва технология за кодиране.
Данните, които записвате/възпроизвеждате с вашия фотоапарат и изискват
MagicGate функции, не могат да бъдат възпроизвеждани на този фотоапарат.
*2
Поддържа висок трансфер на данни посредством паралелен интерфейс.
*3
Когато използвате “Memory Stick PRO Duo” носител, за да записвате видеоклипове,
вие можете да използвате само тези носители, които са маркирани с обозначението
Mark2.
Забележки относно употребата на “Memory Stick Micro” носителя (продава се
отделно)
• Този продукт е съвместим с “Memory Stick Micro” (“M2”) носител. Съкращението
“M2” е съкращение от “Memory Stick Micro”.
• За да използвате “Memory Stick Micro” носител с този фотоапарат, уверете се, че сте
заредили “Memory Stick Micro” носителя в “М2” адаптер. Ако заредите “Memory
Stick Micro” носителя директно във фотоапарата без да използвате “М2” адаптер, е
възможно да не успеете да извадите носителя от фотоапарата .
• Не оставяйте “Memory Stick Micro” носителя в близост до малки деца, защото е
възможно да го погълнат по случайност.
26
Поставяне на обектива
1 Свалете капачето на тялото от фотоапарата
Капаче
на предния
Front lens
cap обектив
и капачето от задната част на обектива.
Body cap
Капаче
на тялото
Капаче
на опаковката
Packaging
lid
2 Поставете обектива, като го нагласите
спрямо оранжевите маркировки на
обектива и фотоапарата.
Подготовка на фотоапарата
• Когато сменяте обектива, правете го бързо
и на места, където няма прах. Така ще
предпазите фотоапарата от попадането на
прах във вътрешността на му.
• Когато записвате, свалете предното капаче
на обектива.
marks
ОранжевиOrange
индексindex
маркировки
3 Завъртете обектива по посока на
часовниковата стрелка, докато щракне
и се заключи.
• Уверете се, че поставяте обектива направо.
Забележки
•
•
•
•
Когато поставяте обектива, не натискайте бутона за освобождаване на обектива.
Не прилагайте сила, когато поставяте обектива.
E-байонет обективите не са съвместими с този фотоапарат
Когато използвате обектив с гнездо за статив, прикрепете обектива към статива,
като използвате гнездото за статива, за балансирате тежестта на обектива подобре.
• Когато пренасяте фотоапарата с прикрепен обектив, се уверете, че държите здраво
и фотоапарата, и обектива.
27
• Когато фокусирате или извършвате операции зуум, не придържайте обектива за
частите, които излизат навън.
За да свалите обектива
1 Натиснете докрай бутона за освобождаване на
обектива и завъртете обектива в посока, която
е обратна на часовниковата стрелка, докато
спре.
Lensзаrelease
button
Бутон
освобождаване
на обектива
2 Поставете предното и задното капаче на
обектива, както и капачето на тялото
към фотоапарата.
• Преди да прикрепите капачетата ги
почистете от прашинки.
• Към комплекта с обектив DT 18 - 55mm
F3.5-5.6 SAM не е приложено задно
капаче. Когато желаете да съхранявате
обектива без да е прикрепен към
фотоапарата, купете и задно капаче за
обектива ALC-R55.
Поставяне на сенника
Препоръчваме ви да използвате сенника,
за да намалите проблясванията в обектива
и да получите максимално качество на
изображението.
Поставете сенника в края на обектива и го
завъртете, докато щракне.
• Към обектива DT 18 - 55mm F3.5-5.6 SAM не е включен сенник. Можете да
използвате ALC-SH108 (продава се отделно).
• Когато използвате вградената светкавица на фотоапарата, уверете се, че сте
свалили сенника, за да избегнете блокирането на светлината от светкавицата.
• Когато съхранявате сенника, завъртете го обратно и го поставете върху обектива.
28
Забележки относно смяната на обектива
Когато сменяте обектива, ако във вътрешността на фотоапарата попадне прах или
песъчинки и ако те полепнат по повърхността на матрицата (частта, която служи
за филм), в зависимост от условията на снимането е възможно тези частички да се
появят на изображението.
Фотоапаратът притежава функция против напрашаване, която предотвратява
попадането на прашинки по матрицата. Въпреки това, когато поставяте/сваляте или
сменяте обектива, правете го бързо и на места, където няма прах.
Ако по матрицата попадне прах или песъчинки
Настройки
Подготовка на фотоапарата
Почистете матрицата, като използвате [Cleaning mode] в менюто
(стр. 37).
29
Подготовка на фотоапарата
Сверяване на датата
Когато включите фотоапарата за пръв път, се извежда екран за настройка на датата/
часа.
1 Задайте ключа на захранването
в положение ON, за да включите
фотоапарата.
Извежда се екранът, който се използва за
настройка на датата и часа.
• За да изключите фотоапарата, задайте в
положение OFF.
2 Уверете се, че сте избрали [Enter] на LCD
екрана, след това натиснете централната
част на контролния бутон.
3 Изберете областта с помощта на
на контролния бутон, след това
натиснете централната част на контролния бутон.
4 Изберете всяка опция с помощта на
и задайте цифровата стойност с
помощта на
.
[Daylight Svg.]: Включва или изключва
функцията за автоматично задаване на
лятно часово време.
[Date Format]: Избира формат за
извеждане на датата.
• Полунощ се извежда като 12:00 АМ, а
обяд – като 12:00 РМ.
30
5 Повторете стъпка 4, за да зададете други опции. След това натиснете
централната част на контролния бутон.
6 Уверете се, че сте избрали [Enter], след това натиснете централната част на
контролния бутон.
За да отмените настройката за дата/час
Натиснете бутона MENU.
Когато включите фотоапарата за първи път, автоматично се извежда екран за
настройка на датата и часа. Следващият път, когато решите да настройвате датата и
часа, направете го от менюто.
Бутон MENU
1
[Date/Time Setup]
За да зададете областта отново
Можете да зададете областта, в която използвате фотоапарата. Това ще ви позволи
да зададете местната област, когато използвате фотоапарата в чужбина.
Бутон MENU
1
Подготовка на фотоапарата
За да сверите отново датата/часа
[Area Setting]
Поддръжка на настройката за дата и час
Този фотоапарат притежава вградена акумулаторна батерия, която да поддържа
датата и часа, както и други настройки на фотоапарата, независимо дали
захранването е включено или не, и независимо дали батерията е поставена. За
подробности вижте стр. 192.
Настройка на фокуса на визьора (настройка на диоптъра)
Регулирайте диска за настройка на диоптъра
спрямо вашето зрение, докато индикаторите
се изведат ясно във визьора.
• Излагането на фотоапарата на светлина ви
позволява лесно да регулирате диоптъра.
Забележка
• Допълнителното приспособление за настройка на диоптъра (продава се отделно)
не може да се използва с този фотоапарат.
31
Използване на приложените артикули
Тази част описва как да използвате раменната дръжка и капачето на окуляра.
Другите артикули са описани на следните страници.
• Акумулаторна батерия (стр. 19)
• Зарядно устройство за батерии (стр. 19)
• Захранващ кабел (стр. 19)
• USB кабел (стр. 164)
• CD-ROM (стр. 160)
Прикрепяне на раменната дръжка
Прикрепете двата края на ремъка към
фотоапарата.
32
Сваляне на капачето на окуляра
Когато прикрепяте към фотоапарата FDA-А1AM ъглов визьор (продава се отделно),
свалете капачето на окуляра.
Внимателно плъзнете капачето нагоре, като
го притискате от двете страни.
• Поставете пръстите си под капачето на окуляра
и плъзнете нагоре.
Подготовка на фотоапарата
Забележка
• Не можете да използвате увеличител и окуляр с увеличител с този фотоапарат.
33
Проверка на броя изображения, които можете да
запишете
Когато поставите във фотоапарата носителя
на запис и зададете ключа за захранване в
положение ON, на екрана се извежда броят
изображения, които можете да запишете
(ако записвате, като използвате настоящите
настройки).
Забележки
• Ако индикацията “0” (брой изображения) мига в жълто, това означава, че
носителят на запис е пълен. Сменете носителя на запис с друг или изтрийте
изображенията от носителя, който използвате в момента (стр. 134).
• Когато индикацията “NO CARD” (брой изображения) мига в жълто, това означава,
че не е поставенен носител на запис. Поставете носител.
Брой изображения, които можете да запишете на носителя на запис
Таблицата показва приблизителния брой на изображенията, които могат да бъдат
съхранени на носител на запис, форматиран с този фотоапарат. Стойностите
се определят, като използвате стандартни Sony карти за тестове. Стойностите
се различават в зависимост от условията на снимане и вида на носителя, който
използвате.
Размер на изображението: L 16M
Съотношение на екрана: 3:2*
“Memory Stick PRO Duo” носител
(Мерни единици: Изображения)
Capacity
Капацитет
2GB
4GB
8GB
16GB
Стандартно
Standard качество
386
781
1587
3239
6406
Добро
Fine качество
270
548
1116
2279
4510
RAW
RAW&&JPEG
JPEG
74
154
319
657
1304
RAW
RAW
106
220
452
928
1840
Размер
Size
32GB
* Когато [Image:Aspect Ratio] е зададен в положение [16:9], можете да записвате
повече изображения отколкото броя, който е указан в таблицата по-горе (освен
когато сте избрали [RAW]).
34
Брой изображения, които могат да бъдат записани с помощта на
батерията
Приблизителният брой на изображенията, които можете да запишете, когато
снимате с напълно заредена батерия (приложена в комплекта), е както следва.
Обърнете внимание, че в зависимост от условията, при които използвате
фотоапарата, е възможно истинският брой на изображенията да бъде по-малък.
Режим
на визьора
Viewfinder
mode
Със
Withсветкавица
the flash
Без светкавица
Without
the flash
Прибл.
440 440
изображения
Approx.
images
Прибл.
420420
изображения
Approx.
images
Прибл.
480 480
изображения
Approx.
images
Прибл.
460 460
изображения
Approx.
images
• Броят се изчислява при напълно заредена батерия и при следните условия:
- При температура на околната среда от 25°С.
- Когато използвате батерия, която е зареждана около 1 час след като лампичката
CHARGE се е изключила.
- Когато използвате Sony “Memory Stick PRO Duo” носител (продава се отделно).
- Когато [Image: Quality] е зададен в положение [Fine].
- Когато [Autofocus Mode] е зададен в положение [Automatic AF] (Автоматичен
AF).
- При запис на изображения през 30-секунден интервал.
- Когато включвате и изключвате захранването на устройството на всеки 10
снимки.
• Брой на изображенията, които можете да записвате със светкавицата:
- Когато използвате светкавицата веднъж на всеки 2 снимки.
- Методът на измерване се основава на стандарта CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
Подготовка на фотоапарата
Режим
на LCD екран
LCD monitor
mode
35
Почистване
Почистване на фотоапарата
• Не докосвайте вътрешността на фотоапарата, като например лещите на обектива
или огледалото. Почистете праха от огледалото с помощта на вентилаторна четка с
продухване*, защото прашинките, попаднали по огледалото или около него, могат
да повлияят на работата на фотоапарата. За подробности относно почистването на
сензора на изображението вижте следващата страница.
* Не използвайте спрей за почистване на вътрешността на фотоапарата, защото
това може да причини неизправност.
• Почиствайте повърхността на фотоапарата с меко парче плат, леко навлажнено с
вода, след което добре подсушете повърхността със сух плат. В никакъв случай не
ползвайте следните почистващи препарати и методи, защото те могат да повредят
покритието на корпуса:
- Не излагайте фотоапарата на въздействието на химически вещества като
например разредители, бензин, алкохол, кърпички за еднократна употреба,
репеленти срещу насекоми, слънцезащитни кремове или инсектициди.
- Не докосвайте фотоапарата, ако по ръцете ви има следи от гореизброените
вещества.
- Не оставяйте устройството в контакт с гума или винил за дълъг период от време.
Почистване на обектива
• Не използвайте почистващи разтвори, съдържащи органични съставки, като
разтворители или бензин.
• Когато почиствате повърхността на обектива, махнете праха, като използвате
вентилаторна четка с продухване. В случай, че частиците прах са полепнали по
повърхността, почистете ги с меко парче плат или със салфетка, леко навлажнена
с разтвор за почистване на обективи. Почиствайте с кръгови движения от центъра
навън. Не пръскайте почистващия разтвор директно върху повърхността на
обектива.
36
Почистване на матрицата
Ако във вътрешността на фотоапарата попадне прах или песъчинки, които в
зависимост от условията на снимането могат да полепнат по повърхността на
матрицата (частта, която служи за филм), е възможно тези частици да се появят
на изображението. Ако по матрицата попадне прах, почистете я, като следвате
стъпките по-долу.
Забележки
За да почистите автоматично матрицата, като използвате режима на
почистване на фотоапарата.
1 Уверете се, че батерията е напълно заредена (стр. 23).
2 Натиснете бутона MENU, след това изберете
2 с помощта на
бутон.
Подготовка на фотоапарата
• Почистването не може да се извършва, когато зарядът на батериите е 50% или
по-малко.
• Фотоапаратът издава звукови сигнали, ако по време на почистването зарядът на
батерията падне. Незабавно прекратете операцията по почистване и изключете
фотоапарата. Препоръчваме ви да използвате променливотоков адаптер AC-PW20
(продава се отделно).
• Почистването трябва да се извършва бързо.
• Не използвайте спрей за почистване, защото е възможно във вътрешността на
устройството да останат капчици от почистващия препарат.
на контролния
Бутон
MENU
MENU
button
3 Изберете [Cleaning Mode] с помощта на
, след това натиснете централната
част на контролния бутон.
37
4 Изберете [Enter] с помощта на
и натиснете централната част на контролния
бутон.
Матрицата вибрира за кратко и премахва попадналия по нея прах.
5 Изключете фотоапарата.
За да почистите матрицата с помощта на вентилаторна четка с продухване
Ако след извършването на режима на почистване е необходимо ново извършване на
операцията, почистете матрицата като използвате стъпките по-долу.
1 Извършете операциите по почистване, описани в стъпки от 1 до 4 в “За да
почистите автоматично матрицата, като използвате режима на почистване на
фотоапарата”.
2 Свалете обектива (стр. 28).
3 Натиснете маркировката на лостчето
за заключване на огледалото, за да
повдигнете огледалото.
• Внимавайте да не докоснете самото
огледало.
Лост за заключване
огледалото
Mirror lockна
lever
38
4 Използвайте вентилаторна четка с
продухване, за да почистите повърхността
на матрицата и областта около нея.
5 След като почистването приключи, свалете
огледалото с пръст, докато щракне.
• Свалете рамката на огледалото надолу.
Внимавайте да не докоснете повърхността
на огледалото.
• Свалете огледалото, докато се заключи.
Подготовка на фотоапарата
• Не докосвайте матрицата с върха на
четката и не поставяйте връхчетата в
празнините зад мястото, на което се
монтира обективът.
• Насочете фотоапарата надолу, за да
предотвратите повторното попадане на
прах във вътрешността на фотоапарата.
Приключете бързо с почистването.
• Почистете и задната част на огледалото,
като използвате вентилаторната четка.
6 Прикрепете обектива и изключете фотоапарата.
• Преди да закрепите обектива се уверете, че огледалото е заключено.
Забележки
• След като почистването приключи, преди да закрепите обектива се уверете, че
огледалото е заключено. В противен случай обективът може да се надраска или
фотоапаратът може да се повреди. Ако огледалото не е добре заключено на място,
автоматичният фокус няма да работи по време на запис.
• Не можете да снимате, докато огледалото е повдигнато.
39
Индикатори на екрана
Превключване на режима на екрана между LCD екрана и
електронния визьор
Когато гледате във визьора, ще се активира режимът
за работа с визьора; когато отдалечите лицето си,
екранът ще се върне в режим на работа с LCD екрана.
Можете да превключите между екранния режим и
като натиснете бутона FINDER/LCD.
Бутон
FINDER/LCD
FINDER/LCD
button
Визьор
Viewfinder
LCD екран
LCD
monitor
За да фокусирате бързо върху обекта, като използвате визьора
Когато гледате във визьора, обектът, който се намира в AF областта, автоматично се
фокусира (Eye-Start AF).
Бутон MENU
[Eye-Start AF]
[On]
Когато прикрепяте FDA-A1AM ъглов визьор (продава се отделно) към фотоапарата,
препоръчваме ви да зададете [Eye-Start AF] в положение [Off ], защото е възможно
сензорите на окуляра, които се намират под визьора, да се включат.
40
Превключване на дисплея с информация за записа (DISP)
Всеки път, когато натиснете DISP на контролния
бутон, информационният дисплей за запис се
променя както следва.
Състоянието на екрана във визьора се променя
както следва (Екранът “Информацията за записа е
включена” (За Live View) се пропуска). Можете да
превключите екрана във визьора отделно от екрана
на LCD монитора.
Графичен
дисплей
Graphic Display
Информацията
за
Recording
записа
е изключена
information
off
Преди работа
Информацията
за
Recording
записа
е включена
information
on
(За
преглед)
(ForLive
Live
View)
Графичен дисплей
Графичният дисплей показва графично скоростта
на затвора и стойността на блендата, и ясно
илюстрира начина на работа на експозицията.
Указателите за скорост на затвора и блендата
показват настоящите стойности. Когато
регулирате експозицията, позицията на
указателите следва стойностите за настройка.
Aperture
value
Стойност на
блендата
Shutter
speed
Скорост
на затвора
Дисплей с информация на записа (за визьора)
Можете да превключите дисплея “Recording information on” (Информацията за
записа е включена) на LCD екрана към дисплей, който е подходящ за запис, когато
гледате във визьора. Екранът във визьора е за Live преглед.
41
Бутон MENU
[Display Rec. Data]
[For viewfinder]
Всеки път, когато натиснете DISP на контролния бутон, екранът се променя както
следва.
Графичен дисплей
Дисплей с
информация на
записа (за визьора)
Информацията за
записа е изключена
За да изключите индикацията за скоростта на затвора, блендата, EV скалата
и скалата за устойчиво снимане във визьора
Когато изключите информацията за записа, можете да изключите и индикацията за
скоростта на затвора, блендата, EV скалата и скалата за устойчиво снимане.
Бутон MENU
[Sets display in finder]
[When operating]
• Скоростта на затвора, стойността на блендата, EV скалата и скалата за устойчиво
снимане ще се изведат само когато регулирате експозицията.
42
Дисплей с информация за записа (Графичен дисплей/Информация за
записа (За Live преглед))
Графичен дисплей
Дисплей
Display
Дисплей
Display
Индикация
Indication
Режим
наmode
експозицията
Exposure
(60 – 84)
P (60-84)
Индикация
Indication
Качество
на снимките
Image quality
of still
(141)
images (141)
Преди работа
A
Дисплей с информация за записа (за Live
преглед)
ASM
100
Носител
на запис
Memory card
(21) (21)
Оставащ
на of
Remainingброй
number
изображенията, които
recordable
images (34)(34)
можете
да запишете
Размер
на of still images
Image size
изображението
(140)/Aspect ratio of still
(140)/Съотношение
images
(141)/Image
на
снимките
(141)/ size
of panoramic
images
Размер
на панорамните
(140)
изображения
(140)
Размер
на of movies
Image size
видеоклиповете
(141)
(141)
заряд
100% Оставащ
Remaining
battery
на батерията (23) (23)
Предупреждение
за
Overheating warning
прегряване
(189)
(189)
Файлът
базата
Databaseс file
full данни
(189)/ е
пълен
(189)/Грешка
във
Database
file error (189)
файла с базата данни
Camera shake warning
(189)
(58)
Предупреждение
Camera
warning
No
audioshake
recording
of
за
трептене
на
(58) (87) (58)
фотоапарата
movies
Запис
на видеоклипове
No audio
recording of
без
звук(87)
(87)
movies
43
B
Дисплей
Display
Display
Дисплей
Индикация
Indication
Област
за спотово
Spot metering
area (108)
измерване
(108)
AF
(93)
AF област
area (93)
Индикатор
скорост
Shutter speedзаindicator
на
затвора (79)
(79)
Индикатор
за блендата
Aperture indicator
(76)
(76)
C
Display
Дисплей
Indication
Индикация
REC 0:12
Времетраене
наof the
Recording time
видеоклип
movie (m:s)(мин:сек)
z
Фокусиране
Focus (90) (90)
1/250
Скорост
на затвора
Shutter speed
(79) (79)
F3.5
Диафрагма
(76)
Aperture (76)
EV
(82, 122)
EV скала
scale (82,
AE
заключено
AE вlock
(103)
положение
(103)
Скала
за устойчиво
SteadyShot
scale (58)
снимане (58)
Дисплей
Display
Индикация
Indication
ISO
ISO чувствителност
sensitivity (109)(109)
Измерване
(108)
Metering (108)
Компенсация
на (106)
Flash compensation
светкавицата (106)
AWB
7500K G9
Баланс
на бялото
White balance
(Auto,
(Автоматична
Preset, Custom,настройка,
Color
Предварителна
temperature,
Color filter)
настройка,
Потребителска
(115)
настройка,
Температура
на
цветовете,
Цветен
D-Range
Optimizer
филтър)
(115)
(110)/Auto HDR (111)
Индикация
Indication
Режим
на запис
Drive mode
(119)(119)
Креативен
стил
(113)
Creative Style
(113)
Режим
на светкавицата
Flash mode
(99)/Red-eye
(99)/Намаляване
reduction (101) на
ефекта “червени очи”
(101)
Режим
на фокусиране
Focus mode
(92)
(92)
AF
(93)
AF област
area (93)
Разпознаване
на(96)
лице (96)
Face Detection
Разпознаване
на
Smile Shutter (97)
усмивка (97)
44
E
Creative Style (113)
D-Range
D-Rangeоптимизатор
Optimizer (110)/
Автоматичен
HDR (111)
(110)/Auto HDR
(111)
D
Дисплей
Display
Indication
Индикация
Smile Detection
Индикатор
за
чувствителност
при(97)
Sensitivity indicator
разпознаване на
усмивка (97)
Дисплей с информация за записа (за визьора)
Вижте страниците в скоби за подробности относно операциите.
В режими AUTO, AUTO+, избор на сцена
Дисплей
Display
Дисплей
Display
Индикация
Indication
PASM
Режим
наmode
експозицията
Exposure
(60 – 84)
(60-84)
Индикация
Indication
заряд
на (23)
100% Оставащ
Remaining
battery
батерията
(23)
Запис
на
видеоклипове
No audio recording of
без
звук(87)
(87)
movies
Преди работа
A
В режим на продължителен теле-зуум
с предварително зададен приоритет на
AE/P/A/S/M
B
Дисплей
Display
100
Носител
на запис
Memory card
(21) (21)
Оставащ
на of
Remainingброй
number
изображенията, които
recordable
images (34)
можете
да запишете
(34)
Размер
на снимките
Image size
of still images
(140)/Съотношение
(140)/Aspect ratio of на
still
снимките (141)
images (141)
Качество
на снимките
Image quality
of still
(141)
images (141)
Индикация
Indication
Режим
на светкавицата
Flash mode
(99)/Red-eye
(99)/Намаляване
reduction (101) на
ефекта “червени очи”
(101)
Режим
на запис
Drive mode
(119)(119)
Режим
на фокусиране
Focus mode
(92)
(92)
Разпознаване
лице (96)
Face Detectionна(96)
Разпознаване
на
Smile Shutter (97)
усмивка (97)
AF
(93)
AF област
area (93)
Размер
на of movies
Image size
видеоклиповете
(141)
(141)
ISO
ISO чувствителност
sensitivity (109)(109)
45
Display
Дисплей
Indication
Индикация
AWB
Баланс
на бялото
White balance
(Auto,
(Автоматична
Preset, Custom, Color
настройка,
temperature, Color filter)
Предварителна
(115)
настройка,
Потребителска
D-Range Optimizer
настройка, Температура
(110)/Auto
HDR
(111)
на
цветовете,
Цветен
филтър)
(115) (113)
Creative Style
D-Range
D-Rangeоптимизатор
Optimizer (110)/
Автоматичен
HDR(111)
(111)
(110)/Auto HDR
Креативен
стил
(113)
Creative Style (113)
7500K G9
Режим
на mode
измерване
Metering
(108) (108)
Компенсация
на
Exposure compensation
експозицията
(104)/
(104)/Metered Manual
Ръчно
(82) измерване (82)
Компенсация
на
Flash compensation
светкавицата
(106) (106)
EV
скала
(82,
122)
EV scale (82,
C
Дисплей
Display
Индикация
Indication
1/125
Скорост
на затвора
Shutter speed
(79) (79)
Бленда
Aperture(76)
(76)
F2.8
+1.0
46
Експозиция
(104)
Exposure (104)
AE
заключено
AE вlock
(103)
положение
(103)
Устойчиво
(58)
SteadyShot снимане
(58)
Избор на функция/настройка
Можете да изберете функция за запис или възпроизвеждане от бутоните
Fn (Функция) или MENU.
Когато стартирате операция, в долната част на
екрана се появява упътване за функциите на
контролния бутон.
: Натиснете
на контролния бутон,
за да преместите курсора.
: Натиснете централния бутон, за да въведете
избора си.
Пример: Бутон Fn
настройка
AWB (Баланс на бялото)
Изберете желаната
Списък с насоки за операциите
Насоките за операциите извеждат и операции, различни от тези на контролния
бутон. Индикациите на иконите са както следва.
Преди работа
В това Ръководство с инструкции, процесът по избиране на функция от списъка
с менюто посредством контролера е описан както следва (процесът се обяснява с
иконите по подразбиране.) :
Бутон
MENUMENU
button
Връщане
назад
чрез бутона
Returns with
MENU
button MENU
Бутон
(Изтриване)
(Delete)
button
Бутон
(Zoom(Увеличаване)
in) button
Бутон
(Zoom(Отдалечаване)
out) button
Бутон(Playback)
(Възпроизвеждане)
button
Контролен
Control dialдиск
Помощно упътване
Помощното упътване показва информация за функцията, избрана с бутона Fn,
MENU и др. Можете да го изключите (стр. 150).
47
Избор на функции чрез бутона Fn (Функция)
Този бутон се използва за настройка или извършване на функциите, които се
използват често при запис.
1 Натиснете бутона Fn.
2 Изберете желаната опция с помощта на
на контролния бутон, след
това натиснете централната част , за да
въведете избора си.
Извежда се екранът с настройки.
3 Като следвате насоките за операциите,
изберете и въведете желаната функция.
• За да се запознаете с подробности относно
начина на настройка на всяка опция, вижте
съответната страница.
Operation
guide
Насоки
за операциите
За да зададете настройки на фотоапарата директно от екрана с информация
за записа
На стъпка 2, завъртете контролния диск без
да натискате центъра . Можете да зададете
настройки на фотоапарата директно от екрана с
информация за записа.
48
Функциите, избирани чрез бутона Fn (Функция)
SCN/Picture Effect
(64, 67)
Избира
подходящия
режимите
Избор
на Selection
сцена
Selects an
appropriateрежим
mode от
from
among the
Scene
спрямо
условията
за запис,
илиconditions,
избира ефект
отeffect
филтрите
preset settings
to suit
shooting
or an
fromза
създаване на ефект на изображението.
Face Detection (96)
Автоматично
с оптимален
фокус и
Automaticallyзаписва
capturesчовешки
people’sлица
face(s)
with the optimal
експозиция.
focus and exposure.
Smile Shutter (97)
Фотоапаратът
когато
разпознае усмивка.
Camera shootsсработва,
when a smile
is detected.
ISO (109)
Задава
към
светлината.
Колкото the
по-голяма
Sets theчувствителността
sensitivity to light.
The
larger the number,
faster
еthe
цифрата,
shutter толкова
speed. по-бърза е скоростта на затвора.
Преди работа
among the Picture Effect filters.
междуSweep
режими
за записand
на панорама
Sweep Shooting (69) Превключва
Switches between
Panorama
3D Sweepи 3D
панорама.
Panorama.
Задава
наmode
записto
в положения
запис
на
Drive Mode (119)
Sets theрежима
shooting
single-shot за
adv.,
continuous
adv.,
единично изображение, продължителен запис, таймер за
self-timer, bracket
shooting,експозиционен
etc.
самостоятелно
включване,
клин и др.
Задава
на автоматична
светкавица, плътна
Flash Mode (99)
Sets theрежим
flashизключена
mode
to Autoflash,
Flash Off, etc.
светкавица,
светкавицаFill-flash,
и др.
Избира
начин
на
фокусиране
спрямо
движението
на обекта.
Autofocus Mode (92) Selects the method for focusing according
to movement
of
the subject.
Избира
област
AF area (93)
Selects the
areaзаofфокусиране.
focus.
начина
на измерване
на светлината.
Metering Mode (108) Избира
Selects the
method
for measuring
brightness.
интензитета
наflash
светкавицата.
Ако зададете
към +,
Flash Compensation Регулира
Adjusts
the
intensity
of
output.
+ direction
increases
осветеността на обекта се увеличава, а ако зададете към -,
(106)
brightness of subject,
and the - direction increases darkness.
изображението
се затъмнява.
цветните
тонове
на изображението.
White Balance (115) Регулира
Adjusts the
color tone
of images.
компенсира
осветеността
и контраста
на
DRO/Auto HDR (110) Автоматично
Compensates
for
the
brightness
and contrast
automatically.
изображението.
желаната
от вас
обработка
на изображението.
Creative Style (113) Избира
Selects your
desired
image
processing.
49
Функции, избирани чрез бутона MENU
Можете да зададете основните настройки за фотоапарата като цяло или можете
да извършите функции като например запис или възпроизвеждане, или други
операции.
на
Натиснете бутона MENU, изберете желаната страница с помощта на
.
контролния бутон, и изберете желаната опция с
Меню за запис
Image: Size (140)
Избира
размера
наstill
снимките.
Selects the
size of
images.
Image: Aspect Ratio
(141)
Избира
съотношението
на still
снимките.
Selects the
aspect ratio for
images.
на снимките.
Image: Quality (141) Задава
Sets theкачество
images quality
for still images.
Задава
на file
файла
за видеоклипа.
Movie: File Format
Selects формат
the movie
format.
(86)
Movie: Size (141)
Movie: Audio Rec.
(87)
SteadyShot (58)
50
Избира
размера
наthe
видеоклипа.
Selects the
size of
recorded movie frame.
Включва
или or
изключва
записаaudio
на звук
за видеоклипа.
Sets whether
not to record
when
shooting a
movie.
Задава
режим на устойчиво снимане.
Sets SteadyShot.
Panorama: Size
(140)
Задава
панорамното
изображение.
Selects размер
the size на
of panoramic
images.
наdirection
записа на
Panorama: Direction Задава
Sets theпосока
shooting
forпанорамни
panoramic images.
изображения.
(71)
размера
3D изображенията.
3D Pan.: Image Size Избира
Selects the
size ofна
3D-images.
(140)
Задава
на запис for
за 3D
изображения.
3D Pan.: Direction
Sets theпосоката
shooting direction
3D-images.
(71)
Flash control (107)
AF Illuminator (101)
Color Space (114)
High ISO NR (147)
D-RANGE button
(149)
Започва
намаляване
на смущенията
Sets noiseобработка
reduction за
processing
for shots
in which
за снимки, при които скоростта на затвора е 1
shutter speed
will be 1 second or longer.
секунда
или повече.
Започва
намаляване
на смущенията
Sets noiseобработка
reduction за
processing
for high-sensitivity
за
снимки с висока чувствителност.
shooting.
Запис на изображения
Long Exposure NR
(147)
Задава
наfor
определяне
наthe
интензитета
Sets theначин
method
determining
intensity ofнаflash
светкавицата.
output.
Задава
за автоматично
фокусиране,
Sets theрефлектора
AF illuminator,
which sheds light
on a dark
който хвърля светлина при тъмни условия, за да
scene to aid
focusing.
помогне
на фокусирането.
Променя
скалата
възпроизведимите
Changes the
range на
of reproducible
colors. цветове.
Позволява
желана
функция
към
Allows you задаването
to assign theна
desired
function
to the
Dбутона
RANGED-RANGE.
button.
51
Меню Custom
Eye-Start AF (40)
Включва/изключва
автоматичния
Sets whether or not toизползването
use auto focusнаwhen
you look
фокус,
гледате през визьора.
throughкогато
viewfinder.
FINDER/LCD Setting
(153)
Задава
между
и
Sets theначина
methodна
forпревключване
switching between
theвизьора
viewfinder
LCD
екрана.
and LCD
monitor.
Задава
на method
работа сofбутона
AE заключване
Sets theначина
operation
the AEзаlock
button for
на
фиксираната
експозиция
по време на запис.
fixing
exposure during
shooting.
AEL button (148)
Focus Hold Button
(148)
Включва
функцията
бутона
задържане
Sets the function
of theнаfocus
holdзаbutton
of the на
lens.
фокуса на обектива.
Focus Magnifier
(148)
Задава
или премахва
бутонаthe (Изтриване)
за to
Sets whether
or not to assign
(Delete) button
функциите,
които се използват с опцията Focus
the functions
Magnifi
er. used with the Focus Magnifier feature.
Намалява
очи”,during
когатоflash
използвате
Reduces theефекта
red-eye“червени
phenomenon
use.
светкавица.
Разрешава
забранява
отварянето
затвора,
Sets whetherили
shutter
can open
when lensна
is not
когато
не е прикрепен обектив.
attached.
Red Eye Reduction
(101)
Release w/oLens
(150)
52
Grid Line (153)
Извежда
от насочващи
линии, с to
които
Sets a gridрешетка
line display
to enable alignment
a
изравняването
е по-лесно.
structural outline.
Включва
илиorизключва
дисплея
с хистограмата,
Sets whether
not to include
the histogram
display
когато
превключвате
when switching
screenекранния
display. дисплей.
на затвора,
стойност
Sets display in finder Задава
Sets theиндикацията
indication of за
theскорост
shutter speed,
aperture
value,
на
EV скала scale
и скала
за устойчиво
(42)
EVдиафрагмата,
scale,във
andвизьора,
SteadyShot
in the
viewfinder
снимане
когато информацията
за
when the
recording information is turned off.
записа
е изключена.
Избира
състоянието
дисплея information
с информация
Display Rec. Data
Selects the
status of theнаrecording
display
на
наmonitor,
LCD екрана:
[For
(41)
on записа
thender]
LCD
either[For
[ForLive
LiveView]
View]или
or [For
Viewfi
viewfinder].
Извежда
запазеното
след записа.
Auto Review (152)
Displays the
captured изображение
image after shooting.
Sets auto
Задава
review.режим на автоматичен преглед.
илиor
изключва
продължителния
в
Auto+ Cont. Advance Включва
Sets whether
not to shoot
continuously inзапис
AUTO+
AUTO+
(63)
mode. режим.
или не
всички
изображения,
които
са
Auto+ Image Extract. Запазва
Sets whether
or not
to save
all the images
that were
записани
продължително
в режим
(63)
shot continuously
in AUTO+
mode. AUTO+.
Histogram (105)
Delete (134)
Still/Movie Select
(124)
Slide Show (127)
Image Index (127)
3D Viewing (137)
Protect (133)
Specify Printing
(171)
Запис на изображения
Меню за възпроизвеждане
Изтрива
изображения.
Deletes images.
Задава
въпроизвеждане
снимки
или screen and
Switches
between the still на
image
playback
видеоклипове.
the movie playback screen.
Възпроизвежда
изображения едно след друго.
Shows a slide show.
Извежда
списък
Displays the
imageс изображения.
list.
Възпроизвежда
3D изображения,
като използвате
Plays back 3D-images
using a 3D-compatible
TV
3D-съвместим телевизор, свързан към
connected to the camera.
фотоапарата.
Задава
отменяprotection
защита заfor
изображения.
Protectsили
or cancels
an image.
Избира
не DPOF изображения.
Specifiesили
or unspecifies
the images for DPOF.
53
Volume Settings
(124)
Задава
на звука
за възпроизвеждане
на
Sets theсила
volume
for movie
playback.
видеоклиповете.
Select Folder (123)
Избира
съсfor
снимки,
която
да възпроизвежда.
Changesпапката
the folder
images
to play
back.
Избира
от определена
Displaysизображения
images from another
date. дата.
Задава
начина
възпроизвеждане
на in portrait.
Sets how
to playнаback
an image recorded
изображение, записано в портретен режим.
Select Date (125)
Playback Display
(123)
Меню с инструменти за картата с памет
Format (144)
Formats the картата
memory сcard.
Форматира
памет.
File Number (143)
Folder Name (143)
Sets the начина,
method used
toсе
assign
file numbers
to still
Избира
който
използва
за номерация
на
файловете
на изображенията.
images
and movies.
Избира
на папката
снимки.
Sets the формата
folder format
for still за
images.
Select REC Folder
(144)
Избира
за запис
снимки
Changesпапката
the selected
folderнаfor
storingиstill images.
видеоклипове.
New Folder (144)
Създава
за запис
снимки
и and
Creates aнова
new папка
folder for
storingнаstill
images
видеоклипове.
movies.
Поправя
с база
данниfile
за видеоклипове
Recovers файла
the image
database
for movies and
и възстановява операциите за запис и
enables recording and playback.
възпроизвеждане.
Извежда
оставащото
за запис
Displays the
remainingвреме
recording
time на
of movies and
видеоклипове
и оставащия
снимки,
the recordable number
of stillброй
images
on the които
memory
можете да запишете на картата с памет.
card.
Recover Image DB
(145)
Display Card Space
(145)
54
Меню с настройки на часовника
датата,
и зимно/лятно
Date/Time Setup (30) Настройва
Sets date and
time, часа
and daylight
savings.часово време.
Избира
Area Setting (31)
Sets the часовата
location ofзона,
use. в която използвате
фотоапарата.
Меню сmenu
настройки
Setup
1
2
3
Power Save (150)
Задава
следwhich
което power
фотоапаратът
Sets theвремето,
interval after
save mode
преминава
engages. в режим на пестене на захранването.
CTRL FOR HDMI
(138)
Operates theоперациите
camera fromс фотоапарата
a TV that support
Разрешава
чрез телевизор,
койтоSync.
поддържа функцията “BRAVIA” Sync.
“BRAVIA”
Избира
езика.
Selects the
language.
Language (151)
Help Guide Display
(150)
Включва
или изключва
дисплея
с помощните
Sets the display
of the help
guide for
explaining
съобщения,
които описват изведените функции
functions
по
време displayed
на работа.during operation.
Запис на изображения
на LCD
LCD Brightness (152) Задава
Sets theосветеността
brightness of the
LCDекрана.
monitor.
Задава
наthe
визьора.
Viewfinder Bright.
Sets theосветеност
brightness of
viewfinder.
(152)
55
Upload Settings
(145)*
USB Connection
(164)
Audio signals (150)
Cleaning Mode (37)
Version (154)
Demo Mode (151)
Menu start (151)
1 2 3
Включва/изключва
функцията
за качване
Sets the upload function
of the camera
when на
using an
информация от фотоапарата, когато използвате
Eye-Fiкарта.
card.
Eye-Fi
Избира
за USB връзка.
Sets the начина
USB connection
method.
Избира
краткия
звуков
който
възпроизSets whether
or not
to useсигнал,
the beep
soundсеwhen
the
вежда, когато фокусът бъде постигнат или когато
focus is achieved
or the self-timer
is working.
таймерът
за самостоятелно
включване
работи.
Активира
режим на
почистване
на image
матрицата.
Starts the cleaning
mode
to clean the
sensor.
Извежда
версията
софтуера
на фотоапарата.
Displays the
cameraна
software
version.
Задава
илиplayback
изключване
на режима
на
Sets theактивиране
demonstration
of a movie
to on or
демонстрация
за видеоклипове.
off.
Избира
изведено
меню
горната
част or
или
Selects aпървото
first-displayed
menu
fromв the
top menu
последния
екран
с менюта.
the last menu
screen.
* Извежда се, когато използвате Eye-Fi карта (продава се отделно) с вашия
* Appears when an Eye-Fi card (sold separately) is inserted in the camera.
фотоапарат.
1
Reset Default (155)
56
2
3
Restoresфабричните
the settings настройки
to their defaults.
Връща
на фотоапарата.
Запис на изображения без трептене
“Трептене на фотоапарата” е нежелателно движение на фотоапарата, което се
получава след като бутонът на затвора бъде натиснат. Това движение може да доведе
до запис на размазано изображение.
За да намалите трептенето на фотоапарата, следвайте инструкциите по-долу.
Правилна стойка
Стабилизирайте тялото си и заемете позиция, която ще предотврати
движението на фотоапарата.
В режим на работа с LCD екрана
В режим на работа с визьора
Запис на изображения
Отправна точка
Едната ръка държи фотоапарата, а другата поддържа обектива.
Отправна точка
Заемете стабилна позиция, като поставите краката си на широчината на раменете.
57
Отправна точка
Леко приберете лактите към тялото си.
Когато снимате клекнали, стабилизирайте горната част на тялото си, като поставите
лактите си върху коленете.
Предупредителен индикатор за трептене на фотоапарата
Индикаторът
(Предупреждение за
трептене) мига, когато има потенциално
трептене на фотоапарата. В този случай
използвайте стативa или светкавицата.
shake warning)
indicator
Индикатор(Camera
(Предупреждение
за трептене)
Забележка
• Индикаторът
(Предупреждение за трептене) се извежда само за модели, при
които скоростта на затвора се задава автоматично. Този индикатор не се извежда
в режими M/S.
Използване на функцията SteadyShot (Устойчиво снимане)
Възможно е функцията за устойчиво снимане да намали ефекта на трептене на
фотоапарата с еквивалент на приблизително 2.5 до 4 Ev в скоростта на затвора.
Функцията SteadyShot (Устойчиво снимане) е зададена в положение [On] в
настройката по подразбиране.
Индикатор за скалата за устойчиво снимане
Индикаторът
(Скала за устойчиво снимане)
показва състоянието на трептенето. Изчакайте,
докато скалата спадне и започнете снимане.
Индикатор (SteadyShot
(Скала за устойчиво
снимане)
scale) indicator
За да изключите функцията SteadyShot (Устойчиво снимане)
Бутон MENU
58
[SteadyShot]
[Off ]
Забележка
• Възможно е функцията SteadyShot (Устойчиво снимане) да не работи оптимално,
когато захранването е включено или когато бутонът на затвора е натиснат докрай
без да е бил натиснат наполовина.
Използване на статив
Препоръчваме ви да поставите фотоапарата на статив в следните случаи.
• Ако снимате без светкавица в тъмни условия.
• Ако снимате с бавна скорост на затвора, което е обичайно за запис на нощни
сцени.
• Ако снимате близък обект, като при макро запис.
• Ако снимате с теле-обектив.
Забележка
• Когато използвате статив, изключете функцията SteadyShot (Устойчиво снимане),
защото има вероятност да се повреди.
Запис на изображения
59
Запис с автоматични настройки
Автоматичен запис с подходящите настройки
Режимът “AUTO” ви позволява лесно да записвате обекти при всякакви условия,
защото фотоапаратът извършва най-подходящите настройки за ситуацията, която
искате да заснемете.
, когато записвате на места, където използването на светкавица е
Изберете
забранено.
1 Задайте диска за избор на режим в
положение
светкавица).
или
(Изключена
or
2 Придържайте фотоапарата и следете изображението в LCD монитора или
визьора.
3 Позиционирайте желания обект в рамката
за фокусиране.
• Ако индикаторът
(Трептене на
фотоапарата) мига, внимателно снимайте
обекта, като придържате здраво
фотоапарата или използвате статив.
(Camera shake
warning)
Индикатор
(Трептене
на
indicator
фотоапарата)
AF area
Област
за фокусиране
4 Когато използвате зуум обектив, завъртете
зуум пръстена, след което композирайте
снимката.
Зуум
пръстен
Zoom
ring
60
5 Натиснете бутона на затвора наполовина,
за да фокусирате.
Когато фокусът бъде потвърден, индикаторът
или
(Индикатор за фокусиране) светва
(стр. 90).
• Функцията Устойчиво снимане е поефективна, ако натиснете бутона на затвора
(Скала за
след като индикаторът
устойчиво снимане) спадне.
Focus indicator
Индикатор
за фокуса
Индикатор
(SteadyShot
scale) indicator
(Скала за устойчиво
снимане)
запишете.
Забележка
Запис на изображения
6 Натиснете бутона на затвора докрай, за да
• Тъй като фотоапаратът включва функцията за автоматични настройки, много от
функциите няма да работят като например компенсацията на експозицията или
ISO настройката. Ако желаете да регулирате различните настройки, задайте диска
за избор на режим в положение Р и след това запишете обекта.
61
Запис с настройки, които фотоапаратът автоматично регулира
Фотоапаратът разпознава и преценява условията за запис, и подходящите настройки
се задават автоматично. Фотоапаратът запазва подходящото изображение като
комбинира или разделя изображения, ако е необходимо.
1 Задайте диска за избор на режим в положение (Auto+).
2 Насочете фотоапарата към обекта.
Индикация за разпозната сцена
Когато фотоапаратът разпознае и регулира
условията за запис, на екрана се извежда
следната информация: индикация за
разпозната сцена, подходяща функция
за запис, брой изображения, които ще се
запишат.
Функцияfunction
за запис
Shooting
Брой изображения,
които ще
Number of images
toсеbeзапишат
shot
3 Регулирайте фокуса и запишете обекта.
Фотоапаратът записва с автоматично избрани настройки.
Сцена, разпозната от фотоапарата
(НощнаView)
сцена)
(Night
(Портрет
(Backlightс контражур)
Portrait)
(Запис
при нощни
(Hand-held
Twilight)
условия
от ръка)
(Портрет)
(Portrait)
(Контражур)
(Backlight)
(Макро)
(Macro)
(Пейзаж)
(Landscape)
(Запис
нощни
(Tripodпри
Night
View)
условия
със статив)
(Портрет
при нощни
(Night
Portrait)
условия)
Функции
запис
Shooting за
function
Continuous adv. (119) Slow Sync. (Бавна
синхронизация) (99)
Daylight Sync.
Slow Shutter (Бавен затвор)
62
Auto HDR (111)
За да зададете продължителен запис
Бутон MENU
настройка
[Auto+ Cont. Advance]
Изберете желана
За да изберете начина, който ще използвате за запазване на записаните
изображения
В режим на продължителен запис, можете да изберете начин на запазване, който
позволява на фотоапарата да запазва едно от всички записани изображения или да
запазва всичките изображения.
Бутон MENU
настройка
[Auto+ Image Extract.]
Изберете желана
Забележки
• Дори когато зададете [Auto+ Image Extract.] в положение [Off ] с избран режим
[Hand-held Twilight] в разпознатите сцени, ще се запише само едно изображение.
• Номерата на изображенията, които не са запазени, се пропускат, когато
изображенията се подбират.
Запис на изображения
63
Запис с подходящи настройки за обекта
Изберете подходящия режим за обекта или условията на снимане, който ще ви
позволи да записвате изображения с подходящи настройки.
Когато завъртите диска за избор на режим, обяснението за избрания режим и
начините на запис се извеждат на екрана (Дисплей с помощно упътване).
Запис с предварително зададени настройки в зависимост
от сцената (Избор на сцена)
Този режим е подходящ за
[ Запис с предварително зададени
настройки в зависимост от сцената
1 Задайте диска за избор на режим в положение
(Избор на сцена).
2 Натиснете централната част на контролния бутон.
3 Изберете желания режим с помощта на , след това натиснете
централната част на контролния бутон.
• За да промените сцената, натиснете бутона Fn, след това изберете друга сцена.
• Опциите, които се използват за ефект на изображението, се указват след
опциите, които се използват за избор на сцена.
64
(Portrait)
(Портрет)
Замъглява
и изостря and
обекта
на
Blurs awayфона
backgrounds
sharpens
преден
план. Expresses
Меко подчертава
цветовете
the subject.
skin tones
softly.
на човешката кожа.
Toдаblur
the background
set the
•• За
замъглите
фона ощеmore,
повече,
lens to the
telephoto
position.
задайте
обектива
в позиция
за
• телеснимка.
You can shoot a vivid image by
• Можете
да
записвате
живи
изображения,
като фокусирате
focusing on the eye that is closer to the lens.
окото, което е най-близо до обектива.
• върху
Use the
lens hood to shoot backlit subjects.
• За да снимате обекти, осветени отзад, използвайте сенника.
Use the red-eye
reduction
function ifна
the
eyes “червени
of your очи”,
•• Използвайте
функцията
за намаляване
ефекта
subject
red from
the червени
flash (page
101).
ако
очитеturn
на обекта
станат
от светкавицата
(стр. 101).
(Sports Action)
Записваaдвижещи
се обекти
Shoots
moving subject
at сa бърза
fast
скоростspeed
на затвора
и вthe
резултат
shutter
so that
subject looks
обектът изглежда сякаш не помръдва.
as
if it is standing still. The camera
Когато натиснете и задържите бутона
shoots
images
continuously
while the
на затвора,
фотоапаратът
записва
shutter
buttonпродължително.
is pressed.
изображения
Натиснете
наполовина
и задръжте
наdown
затвора,
докато
• Press
and hold
the shutter
button бутона
halfway
until
the
изчаквате
подходящия момент.
right
moment.
(Спортни
състезания)
(Макро)
(Landscape)
(Пейзаж)
(Sunset)
(Залез)
(Night View)
(Нощна сцена)
Записваclose
обекти
отблизо,
като
Shoots
subjects
such
asнапример
flowers,
цветя и храни.
foods.
• Можете да записвате обекти в още
• по-близък
You can shoot
a closer subject using
план, като използвате макро
a macro(продава
lens (sold
обектив
се separately).
отделно).
• Задайте
Set the flash
mode
to [Flash Off]
режима
на светкавицата
в положение [Flash Off ]
(Изключена
светкавица),
когато
записвате
обекти
when you shoot
a subject
within
1 m (3.3
feet).в рамките
1 m. shooting in macro mode, the SteadyShot function
• на
When
• В режим на макро запис, функцията Устойчиво снимане
will not
be fully
effective.
Use aИзползвайте
tripod to achieve
better
няма
да бъде
напълно
ефективна.
статива,
за да
results. по-добри резултати.
постигнете
• Най-малкото
The shortest фокусно
focal distance
does не
notсеchange.
разстояние
променя.
Запис на изображения
(Macro)
Обхваща
цялата
Shoots
the
entireгледка
rangeиofя записва
scenery сin
остър focus
фокус with
и живи
цветове.
sharp
vivid
colors.
• За да подчертаете простора на сцената,
• задайте
To accentuate
theв положение
openness of
обектива
наthe
запис
set the lens to wide angle.
вscenery,
широк ъгъл.
Записваthe
прекрасната
Shoots
red of theчервенина
sunrise orна
sunset
залязващото слънце.
beautifully.
Записва
тъмни
сцениat
без
да се губи
Shoots night
scenes
a distance
ефектът
от нощната
атмосфера.
without losing
the dark
atmosphere of
• Скоростта на затвора е по-ниска, затова
theпрепоръчваме
surroundings.
използването на статив.
The shutterе снимката
speed is slower,
so using
•• Възможно
да не се запише
правилно,
записвате изцяло тъмна сцена.
a tripod isкогато
recommended.
• The picture may not be taken properly when shooting a
wholly dark night scene.
65
(Hand-held
Twilight)
(Запис при тъмни
условия от ръка)
Записва
нощни
сцениwith
с по-малко
Shoots night
scenes
less noise and
смущения
и замъгляване
без да
налага
blur without
using a tripod.
A се
burst
of
използването на статив. Записват се
shots areизображения
taken, and image
processing
няколко
и се извършва
is applied на
to снимките,
reduce subject
blur,
обработка
за да се
намали
замъгляването,
от клатенето на
camera shake, ефекта
and noise.
фотоапарата
и
смущенията.
• Reducing blur is less effective even in [Hand-held
• Намаляването на смущенията в режим [Hand-held Twilight] е
Twilight]ефективно,
when shooting:
по-малко
когато записвате:
Subjects
with erraticдвижения;
movement
-–обекти
с непостоянни
Subjects
are са
tooтвърде
closeблизо
to theдо
camera
-–обекти,
които
фотоапарата;
-–обекти
с повтарящ
се мотив,pattern
като например
Subjects
with a repeating
such asтеракота,
tiles, andи
обекти
с нисък
контраст,
като such
например
небе,
плаж
или or
subjects
with little
contrast
as sky,
sandy
beach,
морава;
lawn които постоянно се променят, като например вълни
- обекти,
–или
Subjects
with constant change such as waves or water
водопади;
• В режим
falls [Hand-held Twilight], когато използвате източник
който
премигва,Twilight],
като например
• на
In светлина,
the case of
[Hand-held
blockфлуоресцентно
noise may occur
осветление, е възможна появата на смущения.
when using a light source that flickers, such as fluorescent
lighting.
(Night Portrait)
(Нощен портрет)
Записва
портретни
през нощта.
Shoots portraits
in снимки
night scenes.
•• Скоростта
наspeed
затвора
по-ниска,
The shutter
isеslower,
soзатова
using
препоръчваме използването на статив.
a tripod is recommended.
Техники на снимане
• Когато желаете да записвате по-прецизно изображения, задайте диска за избор
на режим в положение P, A, S или M и използвайте функцията за креативен стил
(стр. 113). В този случай можете да регулирате експозицията, ISO и др.
Забележка
• Тъй като фотоапаратът автоматично преценява ситуацията, за да регулира
настройките, много от функциите няма да работят, като например компенсацията
на експозицията, ISO настройката.
• Светкавицата е зададена в положение [Autoflash] (Автоматична светкавица) или
[Flash Off ] (Изключена светкавица) за всеки режим за избор на сцена. Можете да
промените тези настройки (стр. 99).
66
Запис с филтри за получаване на разнообразни текстури
(Ефект на изображението)
Този режим е подходящ за
[ Запис с филтри с ефекти, за да
получите различни текстури
централната част на контролния бутон.
• За да промените ефекта, натиснете бутона Fn, след това изберете друг ефект.
• Опциите, които се използват за ефект на изображението, се указват след
опциите, които се използват за избор на сцена.
(Posterization
(Color))
Създава изображения с висок контраст и абстрактен вид,
като силно подчертава основните цветове.
(Posterization
(B/W))
Създава изображения с висок контраст и абстрактен вид в
черно-бяло.
Създава изображения с ярки цветове, като подсилва
цветните тонове.
Пресъздава вида на стара снимка с цветни тонове от вида
сепия и нисък контраст.
(Pop Color)
(Retro Photo)
(Partial Color
(Red))
Запис на изображения
1 Задайте диска за избор на режим в положение
(SCN/Picture Effect).
2 Натиснете централната част на контролния бутон.
3 Изберете желания режим с помощта на , след това натиснете
Създава изображения, в които червеният цвят се запазва,
а останалите цветове се преобразуват в черно-бели.
• Възможно е изображенията да не запазят избрания цвят
в зависимост от условията на запис или обекта.
67
(Partial Color
(Green))
Създава
изображения,
които зеленият
цвят сеbut
запазва,
а
Creates an
image whichвretains
the color green,
converts
останалите
цветове
се преобразуват в черно-бели.
others to black
and white.
•• Възможно
е изображенията
да не запазят
избранияon
цвят
Images may
not retain the selected
color, depending
theв
зависимост
от условията
на запис или обекта.
shooting condition
or subject.
(Partial Color
(Blue))
Създава
изображения,
които синият
сеbut
запазва,
а
Creates an
image whichвretains
the colorцвят
blue,
converts
останалите
цветове
се преобразуват в черно-бели.
others to black
and white.
•• Възможно
е изображенията
да не запазят
избранияon
цвят
Images may
not retain the selected
color, depending
the
вshooting
зависимост
от условията
на запис или обекта.
condition
or subject.
(Partial Color
(Yellow))
Създава
изображения,
които the
жълтият
цвят сеbut
запазва,
а
Creates an
image whichвretains
color yellow,
converts
останалите
цветове
се преобразуват в черно-бели.
others to black
and white.
•• Възможно
е изображенията
да не запазят
избранияon
цвят
Images may
not retain the selected
color, depending
the
вshooting
зависимост
от условията
на запис или обекта.
condition
or subject.
(High-key)
(High Contrast
Monochrome)
(Toy Camera)
Създава
изображение
посочената
атмосфера: светла,
Creates an
image with сthe
indicated atmosphere:
bright,
прозрачна,
transparent,ефирна,
ethereal,нежна,
tender,мека.
soft.
Създава
изображение
висок
контраст
в черно-бяло.
Creates an
image with сhigh
contrast
in black
and white.
Създава
снимка
краища
и ясно
изразени
Creates the
look със
of a затъмнени
Toy Camera
photo with
shaded
corners
цветове,
както при
запис с ломо фотоапарат.
and pronounced
colors.
Забележки
• Тъй като фотоапаратът автоматично преценява настройките, много от функциите
няма да са достъпни като например ISO и креативен стил.
• Ако изберете ефект на изображението и сте избрали настройките [RAW] или
[RAW & JPEG], [Image:Qaulity] временно се задава в положение [Fine].
68
Запис на панорамни изображения (Запис чрез въртене)
Този режим е подходящ за
z Запис на обширни сцени или високи сгради с разчупена структура.
централната част на контролния бутон.
• За да изберете [3D Sweep Panorama], натиснете бутона Fn, след това го изберете.
4 Насочете фотоапарата към края на обекта,
Запис на изображения
1 Задайте диска за избор на режим в положение (Панорама)
2 Натиснете централната част на контролния бутон.
3 Изберете [Sweep Panorama] с помощта на , след това натиснете
след това натиснете бутона на затвора
наполовина, за да регулирате фокуса.
Тазиpart
частwill
няма
запише
This
notдаbeсеtaken
5 Натиснете бутона на затвора докрай.
69
6 Завъртете или наклонете фотоапарата, като
следвате напътстващата лента на екрана.
Напътстваща
Guidanceлента
bar
Забележки
• Ако не успеете да обходите целия обект с фотоапарата за даденото време, в
композираното изображение се получава сива област. Ако това се случи, движете
фотоапарата по-бързо, за да създадете пълно панорамно изображение.
• Тъй като няколко изображения се долепят едно до друго, мястото на свръзката
няма да бъде ясно записано. По време на запис не клатете фотоапарата напредназад или наляво-надясно, а следвайте права траектория.
• В условия на ниска осветеност е възможно панорамните изображения да се
замъглят или да не се запишат.
• В условия на премигваща светлина, като например при флуоресцентно осветление,
осветеността или цветовете на съединеното изображение не винаги са еднакви.
• Когато целият ъгъл на панорамата и ъгълът на заключване на фокуса и
експозицията, посредством AE/AF заключване, са крайно различни по отношение
на осветеност, цветове и фокус, записът няма да бъде успешен. Ако това се случи,
сменете ъгъла на заключване и снимайте отново.
• Настройката [Sweep Panorama] не е подходяща при следните ситуации:
- Ако обектите се движат;
- Ако обектите са твърде близо до фотоапарата;
- При изображения с повтарящ се мотив като например теракота, и такива с малък
контраст като например небе, пясъчни плажове или ливади;
- При изображения с постоянно променяща се среда, като например развълнувано
море или водопад;
- При сцени, в които слънцето или електрическото осветление и др. са много посветли от заобикалящата ги среда.
• Не можете да записвате с настройка [Sweep Panorama] в следните ситуации:
- Ако въртите фотоапарата твърде бързо или твърде бавно.
- Ако прекалено клатите фотоапарата.
• Фотоапаратът продължава да снима с настройка [Sweep Panorama] и затворът
продължава да работи, докато записът не приключи.
70
Съвети за запис на панорамни изображения
Въртете фотоапарата с еднаква скорост,
образувайки дъга, в посоката, указана на
екрана. Статичните обекти са по-подходящи за
панорамни снимки от движещите се обекти.
Вертикална
Vertical
позиция
direction
Хоризонтална
Horizontal
direction
позиция
Radius as най-малък
short as
Възможно
possible
радиус
За да създадете 3D изображения
(Панорама), изберете [3D Sweep
Задайте диска за избор на режим в положение
Panorama] и запишете изображението. Като използвате същата операция като
при режим на панорамен запис, фотоапаратът ще запише няколко изображения
и ще ги комбинира, за да създаде 3D изображение. Можете да прегледате тези 3D
изображения, като използвате 3D-съвместим телевизор. За подробности относно 3D
записа вижте стр. 195.
Запис на изображения
• Препоръчваме ви да използвате широкоъгълен обектив в режим на панорамен
запис.
• Когато използвате дългофокусен обектив, въртете фотоапарата по-бавно в
сравнение със случаите, когато използвате широкоъгълен обектив.
• Изберете сцената и натиснете бутона на затвора наполовина, за да заключите
фокуса, експозицията и баланса на бялото.
• Ако в края на снимката е композирана сцена с голямо разнообразие на форми,
композицията на снимката може да пропадне. В този случай, композирайте кадъра
така, че частта с най-разнообразния пейзаж да бъде в центъра на изображението,
и снимайте отново.
• Можете да изберете размер на изображението: Бутон MENU
[Panorama: Size].
За да зададете посоката на въртене
Можете да зададете посоката, в която да въртите фотоапарата.
Бутон MENU
[Panorama: Direction] или [3D Pan.: Direction]
Изберете желана настройка
71
Продължителен запис с висока скорост (Продължителен
теле-зуум с предварително зададен приоритет на AE)
Този режим е подходящ за
Продължителен запис на бързо-движещи
се обекти, за да уловите точен момент.
Запис на израженията на детско лице,
които се променят постоянно във всеки
един момент.
1 Задайте диска за избор на режим в положение
(Продължителен теле-
зуум с предварително зададен приоритет на AE)
2 Регулирайте фокуса и запишете обектите.
• Фотоапаратът продължава да снима, докато бутонът на затвора е натиснат
докрай.
• Фотоапаратът записва изображенията продължително с максимална скорост
от 7 снимки в секунда.
• Фотоапаратът приближава обекта 1.4 пъти, размерът на изображението се
задава в положение M и съотношението на екрана се задава в положение 3:2.
Техники за снимане
• Когато режимът за автоматично фокусиране е зададен в положение [Continuous
AF], фокусът и експозицията продължават да се регулират по време на записа.
• Можете да регулирате ISO чувствителността и стойността на блендата в режим на
ръчно фокусиране или когато режимът на автоматично фокусиране е зададен в
положение [Single-shot AF].
• Когато изберете [Single-shot AF], фокусът се регулира спрямо първото
изображение. Когато зададете [Metering Mode] в положение [Multi segment],
експозицията също се регулира спрямо първото изображение.
72
Забележки
• Функцията за разпознаване на лице се изключва.
• Когато изберете [Auto HDR], DRO процесът се извършва временно в зависимост
от DRO настройката.
• Не можете да зададете [Image Quality] в положение [RAW] или [RAW & JPEG].
• Условия за измерване: Скоростта на продължителния запис може да е по-бавна в
зависимост от условията на записа.
Запис на изображения
73
Запис на изображения според вашите желания
(Режим на експозиция)
При цифрови фотоапарати със сменяема оптика, можете да регулирате скоростта на
затвора (колко време е отворен затворът) и стойността на блендата (фокусния обхват:
дълбочина на полето), за да се насладите на разнообразието от фотографски изразни
средства.
Регулирането на скоростта на затвора и стойността на блендата не само създава
фотографски ефекти при движение и фокусиране, а също така определя и осветеността
на изображението, като контролира количеството експозиция (количество светлина,
което фотоапаратът приема), което е най-важният фактор при записа.
Промяна на осветеността на изображението чрез промяна на експозицията
Количество
Amount of
експозиция
exposure
ниска
low
висока
high
Когато използвате по-висока скорост на затвора, фотоапаратът отваря затвора за
по-кратко време. Това означава, че времето за приемане на светлина от фотоапарата
е по-малко и в резултат на това снимките са по-тъмни. За да получите по-светло
изображение, отворете блендата (отворът, през който преминава светлината), за да
регулирате количеството светлина, което фотоапаратът ще приеме наведнъж.
Осветеността на снимката, регулирана от скоростта на затвора и стойността на
блендата, се нарича „експозиция“.
Тази част ще ви покаже как да регулирате експозицията и да се наслаждавате на
различни фотографски техники, като използвате движението, фокуса и светлината.
74
Р Запис в режим на автоматично програмиране
Този режим е подходящ за
[ Използване на автоматична експозиция,
като запазвате настройките за ISO
чувствителност, Креативен стил,
Оптимизатор на динамичния обхват
и др.
• За да включите светкавицата, натиснете бутона .
3 Регулирайте фокуса и запишете обекта.
Запис на изображения
1 Задайте диска за избор на режим в положение P.
2 Задайте функциите за запис в желаните от вас настройки (стр. 89 до 122).
75
А Запис чрез контролиране на замъгляването на фона
(Приоритет на блендата)
Този режим е подходящ за
[ Постигане на остър фокус върху обекта и
замъгляване на детайлите около обекта.
Отварянето на блендата стеснява рамката
за фокусиране. (Дълбочината на полето
също намалява.)
[ Запис с дълбочина на сцената.
Стесняването на блендата разширява
фокусната рамка. (Дълбочината на
полето се увеличава.)
1 Задайте диска за избор на режим в положение А.
76
2 Изберете стойност на блендата (F стойност) с помощта
на контролния диск.
• По-малка F стойност: Средата около обекта
е замъглена.
По-голяма F стойност: Обектът и
заобикалящата го среда са на фокус.
• Не можете да проверите замъгляването
на изображението на LCD екрана или
във визьора. Проверете записаните
изображения и регулирайте блендата.
3 Регулирайте фокуса и запишете обекта.
Скоростта на затвора автоматично се регулира,
за да постигнете правилна експозиция.
• Когато фотоапаратът прецени, че с избраната
стойност на блендата не е постигната
правилна експозиция, скоростта на затвора
мига. В този случай отново регулирайте
блендата.
Запис на изображения
Бленда
(F стойност)
Aperture
(F-number)
Скорост
затвора
Shutterна
speed
Техники на снимане
• Възможно е скоростта на затвора да се забави в зависимост от стойността на
блендата. Когато скоростта на затвора е по-бавна, използвайте статив.
• За да замъглите още фона, използвайте теле-обектив или обектив с по-малка
бленда (светъл обектив).
• Можете преди записа да проверите приблизителното замъгляване на
изображенията, като използвате бутона за преглед.
Забележка
• Натиснете бутона , за да включите светкавицата. Въпреки това обхватът на
светкавицата се различава в зависимост от стойността на блендата. Когато
записвате с помощта на светкавицата, проверете обхвата на светкавицата
(стр. 101).
77
За да проверите замъгляването на фона (Бутон за преглед)
На LCD екрана и във визьора се извеждат
изображения, запазени с най-широко отворената
бленда. Промяната на стойността на блендата
се отразява на остротата на обекта, което
създава несъответствие между остротата на
изображението преди записа и остротата в
реалното изображение.
Като натискате бутона за преглед, вие можете да
прегледате изображението с блендата, която сте
използвали за снимката; по този начин можете
да проверите приблизителната острота на обекта
преди да направите записа.
• Натиснете бутона за преглед след като регулирате фокуса.
• Можете да регулирате блендата в режим на преглед.
78
Бутон
за преглед
Preview
button
S Запис на движещи се обекти с различни ефекти
(Приоритет на скоростта на затвора)
Този режим е подходящ за
[ Запис на движещи се обекти.
Използвайте по-бърза скорост на
затвора, за да запишете даден момент от
движението.
[ Запазване и възпроизвеждане на
Запис на изображения
динамиката на движението. Използвайте
по-ниска скорост на затвора, за да
запазите динамиката в движещ се обект.
1 Задайте диска за избор на режим в положение S.
79
2 Изберете скоростта на затвора с помощта на контролния диск.
Скорост
затвора
Shutterнаspeed
3 Регулирайте фокуса и запишете обекта.
Стойността на блендата автоматично се
настройва, за да получите правилна експозиция.
• Когато фотоапаратът прецени, че с избраната
скорост на затвора не е постигната правилна
експозиция, стойността на блендата мига. В
тези случаи отново регулирайте скоростта на
затвора.
Бленда
(F стойност)
Aperture
(F-number)
Техники за снимане
• Когато скоростта на затвора е по-бавна, използвайте статив.
• Когато записвате спортни събития на закрито, изберете по-висока ISO
чувствителност.
Забележки
• Индикаторът
(Трептене на фотоапарата) не се извежда в режим на приоритет
на скоростта на затвора.
• Колкото по-висока е ISO чувствителността, толкова по-силни са смущенията.
• Когато скоростта на затвора е една секунда или повече, намаляването на
смущенията (Long Exposure NR) ще се извърши след като записът приключи. Не
можете да записвате, докато се извършва този процес.
• Натиснете бутона , за да включите светкавицата. Въпреки това, когато
използвате светкавицата, ако затворите блендата (по-голяма F стойност), като
намалите скоростта на затвора, светлината от светкавицата няма да достига до
далечни обекти.
80
М Запис с ръчна настройка на експозицията (Ръчна експозиция)
Този режим е подходящ за
[ Запис с желана настройка за
експозицията, като едновременно
регулирате скоростта на затвора и
блендата.
регулирате скоростта на затвора.
Докато натискате бутона , завъртете
контролния диск, за да регулирате
блендата.
Бутонbutton
Запис на изображения
1 Задайте диска за избор на режим в положение М.
2 Завъртете контролния диск, за да
Aperture
(F-number)
Бленда
(F стойност)
Скорост
затвора
Shutterнаspeed
81
3 Запишете изображението, като преди това зададете експозицията.
• Проверете стойността на експозицията на
EV скалата (Измерена ръчно*).
Към +: Изображенията стават по-светли.
Към -: Изображенията стават по-тъмни.
се появяват, ако зададената
Стрелките
експозиция надвишава обхвата на EV скалата.
Стрелката започва да мига, ако разликата
стане по-голяма.
* Когато фотоапаратът е в режим М, той ще
изведе стойност за преекспонация или
недостатъчна експозиция, като използвате
индекса на индикатора за компенсация на
експозицията.
Стандартна
Standard стойност
value
Забележки
• Индикаторът
(Трептене на фотоапарата) не се извежда в режим на ръчна
експозиция.
• Когато дискът за избор на режим е зададен в положение М, ISO настройката
[AUTO] се задава в положение [100]. В режим М, ISO настройката [AUTO] не е
възможна. Задайте ISO чувствителността, ако това е необходимо (стр. 109).
• Натиснете бутона , за да включите светкавицата. Въпреки това, обхватът на
светкавицата се различава в зависимост от стойността на блендата. Когато
записвате с помощта на светкавицата, проверете обхвата на светкавицата
(стр. 101).
Ръчно увеличаване
Можете да променяте комбинацията от скорост
на затвора и големина на диафрагмата без да
променяте експозициятa, която сте задали.
Завъртете контролния диск, докато държите
натиснат бутона AEL, за да изберете желаната
комбинация от скорост на затвора и стойност
на блендата.
Бутон
AEL
AEL button
82
М Запис със следи с дълга експозиция (BULB)
Този режим е подходящ за
[ Запис на следи от светлини, като
например фойерверки.
[ Запис на следи от падащи звезди.
Запис на изображения
1 Задайте диска за избор на режим в положение М.
2 Завъртете контролния диск наляво, докато
се изведе [BULB].
BULB
BULB
3 Докато натискате бутона
, завъртете
контролния диск, за да регулирате
блендата (F-стойност).
Бутонbutton
83
4 Натиснете наполовина бутона на затвора, за да регулирате фокуса.
5 Натиснете и задръжте бутона на затвора, докато записът приключи.
Докато бутонът на затвора е натиснат, затворът остава отворен.
Техники на снимане
• Използвайте статив.
• Задайте фокуса в положение безкрайност в режим на ръчно фокусиране, когато
записвате фойерверки и др. Когато обективът няма положение безкрайност, първо
фокусирайте върху фойерверките, които се разпръскват в една и съща област, след
което ги запишете.
• Ако използвате устройството за дистанционно управление за функцията за
заключване на бутона на затвора (продава се отделно), можете да оставите затвора
отворен, като използвате устройството за дистанционно управление.
Забележки
• Когато използвате статив, изключете функцията Устойчиво снимане (стр. 58).
• Колкото по-дълго е времето за експозиция, толкова повече са смущенията в
изображението.
• Намаляването на смущенията (Long Exposure NR) след записа ще се извърши за
същото време като времето, в което затворът е бил задържан отворен. По време на
тази операция не можете да извършвате операция по запис.
• Когато функциите за разпознаване на усмивка и Auto HDR са включени, не можете
да зададете скоростта на затвора в положение [BULB].
• Ако използвате функциите за разпознаване на усмивка и Auto HDR заедно със
скоростта на затвора, зададена в положение [BULB], скоростта временно се задава
в положение 30 секунди.
• Препоръчваме ви да започнете BULB запис след като температурата във
фотоапарата спадне, за да предотвратите влошаване на качеството на
изображението.
84
Запис на видеоклипове
1 Натиснете бутона MOVIE, за да започнете записа.
• Записът на видеоклипове може да бъде стартиран във
всеки режим на експозиция.
• Скоростта на затвора и стойността на блендата се
регулират автоматично.
• Фотоапаратът продължава да регулира фокуса, когато го
зададете в режим на автоматично фокусиране.
Бутон
MOVIE
MOVIE
button
2 Натиснете отново бутона MOVIE, за да спрете записа.
Техники за снимане
Запис на изображения
• Следните настройки, които са зададени по време на запис на снимки, ще се
използват без промяна.
- Баланс на бялото
- Креативен стил
- Компенсация на експозицията
- AF област
- Режим на измерване
- Ефект на изображението
• Компенсацията на експозицията може да се използва в режим на запис на
видеоклипове.
• Започнете записа след като регулирате фокуса.
• Когато [AF Area] е зададен в положение [Local], можете да промените AF областта
по време на запис.
• Ако желаете да регулирате замъгляването на фона, задайте диска за избор на
режим в положение “А” и задайте фотоапарата в режим на ръчно фокусиране.
Можете да регулирате стойността на блендата, като преди записа използвате
контролния диск.
Забележки
• Не можете да използвате функцията за разпознаване на лица.
• Когато зададете [Display Rec. Data] в положение [For viewfinder], дисплеят на LCD
екрана преминава в дисплей за информация за записа в момента, в който записът
на видеоклиповете започне.
85
• Не снимайте срещу силен източник на светлина, като например слънцето.
Вътрешният механизъм на фотоапарата може да се повреди.
• Когато прехвърляте AVCHD видеоклипове към компютър, използвайте “PMB”
(стр. 164).
• Когато снимате по-дълго време, температурата на фотоапарата се повишава и
качеството на изображението може да се влоши.
• Когато се изведе маркировката , това е индикация, че температурата на
фотоапарата е твърде висока. Изключете фотоапарата и изчакайте, докато
температурата спадне. Ако продължите да снимате, фотоапарата автоматично ще
се изключи.
• При светли условия, ако използвате функцията за автоматично фокусиране, е
възможно движението в изображението да не изглежда плавно (висока скорост
на затвора). В този случай ви препоръчваме да използвате режим на ръчно
фокусиране.
• Когато записвате видеоклип, стойността на блендата не може да бъде регулирана.
• В режим на запис с продължителен теле-зуум с предварително зададен приоритет
на на AE, областта за запис на монитора се увеличава. Ако стартирате запис на
видеоклип в този режим, на монитора се извежда областта, която се записва.
За да промените файловия формат за видеоклипове
Бутон MENU
[Movie: File Format]
Изберете желания формат.
AVCHD
Файловият
формат
подходящ
прегледsmooth
на видеоvideo images
This file format
is еsuitable
forза
viewing
изображения
на телевизор
on a high-definition
TV. с висока разделителна способност.
Видеоклиповете, записани с този фотоапарат, се записват
with приблизително
this camera are60recorded
in AVCHD
вMovies
AVCHDshot
формат,
полета/секунда
(1080
format, approximately
60 fields/sec
(1080 60i-compatible
60i-съвместими
устройства)
или 50 полета/секунда
(1080
devices) or 50 fields/sec
(1080
50i-compatible
devices),
in
50i-съвместими
устройства)
в свързващ
режим с Dolby
Digital
звук,
AVCHD
формат.
interlace
mode,
with Dolby Digital audio, AVCHD format.
•• За
да
проверите
дали
фотоапаратът
е
съвместим
с
1080
60i
To check if your camera is a 1080 60i-compatible device or
или 1080 50i стандарта, проверете за следните маркировки от
1080 50i-compatible
device, check for the following marks
долната
му страна.
on1080
the bottom
of the camera.
За
60i-съвместими
устройства: 60i
1080
60i 50i
За
108060i-compatible
50i-съвместимиdevice:
устройства:
MP4
Този
формат
е подходящ
за качване
в интернет,
This файлов
file format
is suitable
for WEB
uploads,
e-mail
прикрепяне към електронна поща или възпроизвеждане на
attachments
or
playing
back
on
computers.
компютри.
Movies shot withзаписани
this camera
are
recorded in
Видеоклиповете,
с този
фотоапарат,
се MPEG-4
записват в
format atформат
approximately
30 frames/sec
(1080 60i-compatible
MPEG-4
с приблизително
30 кадъра/секунда
(1080
60i-съвместими
устройства)25
илиframes/sec
25 кадъра/секунда
(1080
devices) or approximately
(1080 50i50i-съвместими
устройства)
в прогресивен
с AACaudio,
звук,
compatible devices),
in progressive
mode,режим,
with AAC
mp4 формат.
1080 50i-compatible device: 50i
mp4 format.
86
Аудио запис
Когато записвате видеоклипове, звукът от механизма на фотоапарата или обектива
може да се запише. Можете да намалите този шум, като използвате статив и
изключите функцията за устойчиво снимане.
Също така, можете да записвате видеоклипове без звук.
Бутон MENU
[Movie: Audio Rec.]
[Off ]
За да промените размера
Бутон MENU
[Movie: Size]
Изберете желания размер
За подробности вижте стр. 141.
Времена за запис на видеоклипове
Таблицата по-долу показва приблизителните общи времена за запис, като използвате
карта с памет, форматирана с този фотоапарат.
(h (час), m (минута))
Капацитет
Capacity
File
Формат на
format/
файловете/
Size
Размер
AVCHD 1920 ×
1080
MP4 1440 × 1080
MP4 VGA
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
13 m
28 m
57 m
1 h 54 m
3 h 50 m
20 m
41 m
1 h 23 m
2 h 46 m
5 h 34 m
1 h 14 m
2 h 29 m
5h
10 h 2 m
20 h 07 m
Запис на изображения
“Memory Stick PRO Duo”
Забележки
• Времето за запис на видеоклипове се различава, защото фотоапаратът притежава
VBR (Variable Bit Rate), който автоматично регулира качеството на изображението
спрямо сцената. Когато записвате бързо-движещ се обект, изображението е поясно, но времето за запис е по-кратко, защото се изисква повече памет за записа.
Времето за запис също се различава в зависимост от условията за запис, обекта
или настройките за качество/размер на изображението.
• Изведените стойности не указват непрекъснато време за запис.
• Времето за запис може да зависи от условията за запис и използваната карта.
, спрете записа на видеоклипа. Температурата
• Когато се изведе индикацията
във вътрешността на фотоапарата се е повишила до неприемливо ниво.
87
• За подробности относно възпроизвеждането на видеоклипове вижте стр. 124.
Забележки относно продължителния запис на видеоклипове
• Записът на висококачествени видеоклипове, или продължителният запис
посредством използването на матрица с APS-C размер, използва голям заряд.
Поради това, ако продължите да снимате, температурата във фотоапарата ще
се повиши, особено температурата на матрицата. В този случай фотоапаратът
се изключва автоматично, тъй като по-високите температури влияят на
изображенията и могат да повредят вътрешния механизъм на устройството.
• Времето за запис на видеоклипове, когато фотоапаратът започне запис след като
захранването е било изключено за известно време, е както следва. (Следните
стойности показват времето за непрекъснат запис от момента на започване до
момента на спиране на записа.) Ако изключите функцията за устойчиво снимане
по време на запис на видеоклип, времето за запис ще бъде по-дълго.
Околна температура
Устойчиво снимане
[On]
[Off ]
20°C (68°F)
Около 29 минути
Около 29 минути
30°C (86°F)
Около 14 минути
Около 29 минути
40°C (104°F)
Около 10 минути
Около 29 минути
• Времето за запис на видеоклипове в таблицата по-горе е измерено, когато опцията
[LCD Brightness] е зададена в положение [ 0.0].
• Времето за запис на видеоклипове се различава в зависимост от температурата
или състоянието на фотоапарата преди да започнете записа. Ако често
композирате или записвате изображения, след като включите захранването,
температурата във вътрешността на фотоапарата ще се повиши и времената на
запис ще бъдат по-кратки отколкото стойностите, указани в таблицата по-горе.
• Ако фотоапаратът спре записа поради повишаване на температурата, оставете
устройството с изключено захранване за няколко минути. Стартирайте записа,
когато температурата във вътрешността на фотоапарата спадне. (Когато оставите
фотоапарата за около 5 до 10 минути при стайна температура от 30° C, ще можете
да записвате 3-4 минути).
• Времето за запис ще бъде по-дълго, ако:
- Пазите фотоапарата далеч от пряка слънчева светлина.
- Изключвате фотоапарата, когато не го използвате.
- Използвате статив и изключвате функцията за устойчиво снимане, когато това е
възможно.
• Максималният размер на видеоклипа е около 2 GB. Когато размерът на файла
достигне около 2 GB, записът автоматично спира, ако файловият формат е MP4, а
когато файловият формат е AVCHD, се създава нов файл с видеоклип.
• Максималното непрекъснато време за запис е 29 минути.
88
Избор на метод за фокусиране
Съществуват два начина за настройка на фокуса: автоматичен фокус и ръчен фокус.
В зависимост от обектива, начинът на превключване между автоматично
фокусиране и ръчно фокусиране е различен.
Вид на обектива
Ключ, който ще
използвате
За да превключите
към автоматично
фокусиране
За да превключите
към ръчно
фокусиране
Обективът
притежава
ключ за избор
на режим на
фокусиране
Обектив (Винаги
задавайте ключа
за режима на
фокусиране на
фотоапарата в
положение AF).
Задайте ключа
за режима на
фокусиране
на обектива в
положение AF.
Задайте ключа
за режима на
фокусиране
на обектива в
положение MF.
Обективът
не притежава
ключ за избор
на режим на
фокусиране
Фотоапарат
Задайте ключа
за режима на
фокусиране
на обектива в
положение AF.
Задайте ключа
за режима на
фокусиране
на обектива в
положение MF.
1 Задайте ключа за избор на режим на
фокусиране в положение AF.
2 Когато обективът притежава ключ за избор
на режима на фокусиране, задайте ключа в
положение AF.
Използване на функциите за запис
Използване на автоматичен фокус
89
3 Натиснете наполовина бутона на затвора,
за да проверите фокуса, и запишете
изображението.
• Когато фокусът бъде потвърден,
индикаторът за фокусиране се променя в
(по-долу).
или
• AF областта, за която фокусът е потвърден,
става зелена.
Област за автоматично
AF area фокусиране
Индикатор
за фокуса
Focus indicator
Забележка
• Когато фотоапаратът фокусира автоматично, не докосвайте пръстена за
фокусиране на прикрепения обектив.
Техники на снимане
• За да изберете областта, използвана за фокусиране, задайте [AF area] (стр. 93).
Индикатор за фокуса
Focus indicator
Status
Индикатор
за фокуса Състояние
Фокусът
е заключен.
свети
z lit
Focus locked.
Ready Готовност
to shoot. за снимане.
свети
lit
Фокусът
е потвърден.
Точката
фокусиране
се движи,
Focus is confirmed.
Focal
pointзаmoves
following
a moving
когато
subject.гледате
Readyдвижещи
to shoot. се обекти. Готовност за запис.
свети
lit
Все
фокусира.
можете
да освободите
Stillоще
focusing.
You Не
cannot
release
the shutter.затвора.
z мига
flashing
Не
можете
да фокусирате.
Затворът
Cannot
focus.
The shutter is
locked. е заключен.
Обекти, които изискват специално фокусиране:
Когато използвате автоматичния фокус, е възможно фокусирането върху следните
обекти да се окаже трудно. В този случай използвайте функцията за запис със
заключване на фокуса (стр. 91) или извършете ръчно фокусиране (стр. 94).
• Обект с нисък контраст като например синьо небе или бяла стена.
• Два обекта на различни разстояния, които се застъпват в AF рамката.
• Обект, който е композиран от повтарящи се части, като например фасада на
сграда.
• При обект, който е много светъл или блестящ, като например слънцето, тялото на
автомобил или повърхността на вода.
• При недостатъчна светлина.
90
За да измерите точното разстояние към обекта
Маркировката
, която се намира в
горната част на фотоапарата, показва
местоположението на матрицата*. Когато
измервате точното разстояние между
фотоапарата и обекта, вижте позицията на
хоризонталната линия.
* Матрицата е частта на фотоапарата, която
служи като филм.
Забележка
• Ако обектът е по-близо отколкото минималното разстояние за запис на
прикрепения обектив, фокусът не може да бъде потвърден. Уверете се, че сте
поставили достатъчно място между обекта и фотоапарата.
Запис на желана композиция (Заключване на фокуса)
1 Поставете обекта в AF рамката и натиснете
2 Задръжте бутона на затвора натиснат
наполовина и поставете обекта в оригинална
позиция, за да композирате отново снимката.
Използване на функциите за запис
бутона на затвора наполовина.
Фокусът и експозицията се фиксират.
3 Натиснете бутона на затвора докрай, за да запишете снимката.
91
Избор на метод на фокусиране спрямо движението на обекта
(Режим на автоматично фокусиране)
Бутон Fn
настройка
(Режим на автоматично фокусиране)
Изберете желана
фокусира
и фокусът
заключва,
(AF
за единичен Фотоапаратът
(Single-shot
The camera focuses
and the
focus isсеlocked
whenкогато
you press
натиснете
затвора
наполовина.
AF) запис)
the shutterбутона
button на
halfway
down.
mode]Mode]
се превключва
между
Single-shot
AF (AF
(Автоматичен
(Automatic AF) [Autofocus
The [Autofocus
is switched
between
Single-shot
AF
за
запис)
Continuous
AF (Непрекъснат
AF) в
AF)
andединичен
Continuous
AFиaccording
to the
movement of the
зависимост
от движението на обекта.
subject.
Когато
натиснете
и задържите
бутона
на затвора,
фокусът
се
When you
press and
hold the shutter
button
halfway
down, if
заключва,
обектът не the
се движи,
ако обектът
движи,
the subjectако
is motionless,
focus isа locked
and ifсеthe
фотоапаратът продължава да фокусира.
subject is in motion, the camera continues to focus.
продължава
да фокусира,
докато button
бутонът
(Непрекъснат
(Continuous AF) Фотоапаратът
The camera continues
to focus
while the shutter
is на
AF)
затвора
е наполовина
натиснат
pressed and
held halfway
down.и задържан.
•• Когато
обектът
е на
фокус,
аудиоwhen
сигналите
няма да
The audio
signals
will
not sound
the subject
is се
in
чуват.
focus.
•• Не
можете
да
използвате
заключване
на
фокуса.
Focus-lock cannot be used.
Техники за снимане
• Използвайте [Single-shot AF], когато обектът не се движи.
• Използвайте [Continuous AF], когато обектът се движи.
Забележки
• [Automatic AF] се избира, когато зададете режима на експозиция в положение
AUTO, AUTO+, Picture Effect или ако изберете един от следните режими за Избор
на сцена: [Portrait] (Портрет), [Landscape] (Пейзаж), [Sunset] (Залез), [Night View]
(Запис при нощни условия), [Night Portrait] (Портрет при нощни условия) или
[Hand-held Twilight] (Запис при нощни условия от ръка).
[Single-shot AF] се избира, когато зададете режима на експозиция в положение
[Macro] (Макро) в режим Избор на сцена.
[Continuous AF] се избира, когато зададете режима на експозиция в положение
[Sports Action] (Спорт) в режим Избор на сцена.
• [Continuous AF] се избира, когато използвате функцията за разпознаване на
усмивка.
92
Избор на област на фокусиране (AF област)
Изберете желаната AF област спрямо условията на
запис или според вашите предпочитания.
Зелените очертания указват областта, в която се
потвърждава фокусът, а останалите области за
фокусиране изчезват.
АF AF
област
area
Бутон Fn
(AF рамка)
Изберете желана настройка
Фотоапаратът
определяwhich
коя отof15те
рамки
да is
сеused in
The camera determines
the AF
15 AF
areas
използва
focusing. при фокусиране в AF областта.
(Spot)
Фотоапаратът
използва
AF областта,
се намира
The camera uses
the AF area
located inкоято
the center
area в
центъра.
exclusively.
(Local)
Изберете
областта,
която
желаете
включите
Choose the
area for за
which
you
want toдаactivate
the фокуса,
focus
от
деветте
области,
като използвате
контролния
бутон.the
from
among
15 AF areas
with the control
button. Press
За
да
изберете
AF
области,
които
се
намират
в
центъра,
AF button to display the setup screen and select the desired
натиснете
бутона AF.
area.
Забележки
• Когато режимът на експозицията бъде зададен в положение AUTO, AUTO+,
Панорамен режим или Избор на сцена, или Ефект на изображението, или
когато е активиран режимът за разпознаване на усмивка, [AF area] ще се
фиксира в положение [Wide] (Широк екран) и няма да можете да избирате други
настройки.
• Възможно е AF областта да не бъде осветена при продължителен запис или
когато натиснете без прекъсване бутона на затвора докрай.
Използване на функциите за запис
(Wide)
93
Ръчно регулиране на фокуса (Ръчно фокусиране)
Когато е трудно да извършите точен фокус в режим на автоматично фокусиране,
можете да извършите ръчно регулиране на фокуса.
1 Задайте ключа за режим на фокусиране в
положение MF.
2 Когато обективът не притежава ключ за
избор на режима на фокусиране, задайте
ключа на фотоапарата в положение MF.
3 Завъртете пръстена за фокусиране на
обектива, за да постигнете ясен фокус
Пръстен
за
Focusing
ring
фокусиране
Забележки
• В случай на обект, който може да се фокусира в режим на автоматичен фокус,
индикаторът светва, когато фокусът бъде потвърден. Когато използвате Wide
AF област (област на широк AF), се използва централната част; когато използвате
Local AF област (област на местен AF), се използва областта, избрана с помощта на
контролния бутон.
• Въртенето на фокусния пръстен може да не бъде плавно, когато използвате
дългофокусен преобразувател (продава се отделно) и др.
• Ако диоптърът не е правилно регулиран в режим на използване на визьора, не се
постига правилен фокус (стр. 31).
• Уверете се, че сте задали ключа за режима на фокусиране в положение MF, за
да фокусирате ръчно. Не въртете пръстена за фокусиране, ако не сте задали в
положение MF. Въртенето на пръстена за фокусиране насила и без да сте задали
ключа в положение MF може да го повреди.
94
Проверка на фокусирането чрез увеличаване на изображението
Можете да проверите фокуса, като увеличите изображението преди да извършите
записа.
1 Бутон MENU
[Focus Magnifier]
[On]
2 Натиснете бутона за увеличаване при фокусиране.
БутонMagnifier
за увеличаване
Focus
button
при фокусиране
3 Натиснете отново бутона за увеличаване при
• Всеки път, когато натиснете бутона за
увеличаване при фокусиране, zoom скалата
се променя както следва: Пълен дисплей
Прибл. х7.5
Прибл. х15
4 Потвърдете и регулирайте фокуса
• Можете да регулирате фокуса ръчно в режим на проверка на ръчното фокусиране,
чрез завъртане на пръстена за фокусиране.
• Ако натиснете бутона AF в режим на автоматично фокусиране, функцията за
увеличаване при фокусиране се отменя и автоматичният фокус се активира.
• Когато натиснете бутона на затвора наполовина, функцията за увеличение при
фокусиране се отменя.
Използване на функциите за запис
фокусиране, за да увеличите изображението
и да изберете частта, която желаете да
увеличите с помощта на
на
контролера.
5 Натиснете бутона на затвора докрай, за да запишете изображението.
• Можете да записвате изображения, когато изображението е увеличено; въпреки
това записаното изображение се извежда на целия екран.
• Функцията за увеличение при фокусиране ще се изключи след записа.
95
Разпознаване на лице
Използване на функцията за разпознаване на лице
Фотоапаратът разпознава лица, регулира фокуса и експозицията, извършва
обработка на изображенията и регулира настройките на светкавицата. Функцията
Разпознаване на лице се задава в положение [On] в настройката по подразбиране.
Рамка за разпознаване на лице
Когато фотоапаратът разпознае лице, се
извежда бяла рамка за разпознаване на лице.
Когато фотоапаратът прецени, че е възможно
автоматично фокусиране, рамката за разпознаване
на лице става оранжева. Когато натиснете бутона
на затвора наполовина, рамките за разпознаване на
лица стават зелени.
• Ако лицето не се намира в областта за
Рамки
разпознаване
Face за
Detection
framesна
автоматично фокусиране, когато натиснете
лица
(бели)
(white)
бутона на затвора наполовина, областта за
автоматично фокусиране, която се използва,
Рамки за разпознаване
става зелена.
на лица (оранжеви)
• Когато фотоапаратът разпознае няколко лица,
той автоматично избира лице с приоритет и
единичната рамка за разпознаване на лице става оранжева.
За да изключите функцията за разпознаване на лице
Бутон Fn
(Разпознаване на лице)
[Off ]
Техника на снимане
• Композирайте така, че рамката за разпознаване на лице и областта за автоматично
фокусиране да съвпадат.
Забележки
• Функцията за разпознаване на лице не може да се използва, когато режимът на
експозицията е Панорама, Продължителен теле-зуум с предварително зададен
приоритет на AE или когато записвате видеоклипове.
• Могат да бъдат разпознати до 8 лица.
• Възможно е фотоапаратът да не разпознае лица или да разпознае други обекти, в
зависимост от условията на запис.
96
Запис на усмихнати лица (Разпознаване на усмивка)
Когато фотоапаратът разпознае усмивка, затворът автоматично се освобождава.
1 Бутон Fn
(Разпознаване на усмивка)
[On]
Изберете желания
режим на чувствителност при разпознаване на усмивка.
• Когато функцията за разпознаване на усмивка е активирана, индикаторът за
чувствителност при разпознаване на усмивки се извежда на екрана.
2 Изчакайте усмивката да бъде разпозната.
3 За да спрете записа, бутон Fn
Рамка заFace
разпознаване
лице
Detection на
frame
Smile Detection
Sensitivity при
indicator
Индикатор
за чувствителност
разпознаване на усмивка
(Разпознаване на усмивка)
[Off]
Чувствителност при разпознаване на усмивка
Можете да зададете чувствителността на функцията за разпознаване на усмивка на
една от следните три опции:
(Бегла усмивка),
(Нормална усмивка) и
(Широка усмивка).
Използване на функциите за запис
Фотоапаратът разпознава усмивка и
фокусът се потвърждава. Когато нивото
на усмивката надвиши маркировката на
индикатора, изображенията се записват
автоматично.
• Когато фотоапаратът разпознае лица,
около тях се появява оранжева рамка
за разпознаване на лица. Рамката за
разпознаване на лице става зелена, когато
тези обекти се фокусират.
• Нивото на усмивките на лицата,
които са оградени с двойна рамка за
разпознаване, се извежда в индикатора
за чувствителност при разпознаване на
усмивка.
97
Техники при снимане
• За да фокусирате върху усмивката, насложете рамката за разпознаване на лице и
AF областта.
• Не покривайте очите на обекта с бретони и др., и притворете очи.
• Не закривайте лицето с шапки, маски, слънчеви очила и др.
• Опитайте се да позиционирате лицето пред фотоапарата на една равнина.
• Следете за чиста усмивка с отворена уста. Усмивките се разпознават най-лесно,
когато зъбите се виждат.
• Ако натиснете бутона на затвора, докато функцията за разпознаване на усмивка е
активирана, фотоапаратът записва изображение и след това се връща към режим
на запис при разпознаване на усмивка.
Забележки
• Функцията за разпознаване на усмивка не може да бъде използвана, когато
режимът на експозицията е Панорама или Продължителен теле-зуум с
предварително зададен приоритет на AE.
• Режимът на запис автоматично се задава в положение [Single-shot adv.] или
[Remote Cdr.]
• Рефлекторът за автоматично фокусиране не работи с функцията за разпознаване
на усмивка.
• Ако фотоапаратът не разпознае усмивката, променете настройката за
чувствителност при разпознаване на усмивка.
• Усмивките може да не бъдат правилно разпознати в зависимост от условията на
запис.
98
Използване на светкавицата
Използването на светкавицата на тъмни места ви позволява да заснемете светло
изображение и помага за предотвратяването на вибрациите на фотоапарата. Когато
снимате срещу слънцето, можете да използвате светкавицата, за да записвате светли
изображения на обекти със задно осветяване.
1 Бутон Fn
(Режим на работа със светкавицата)
Изберете желаната
настройка
2 Натиснете бутона
Бутон
button
.
Светкавицата изскача.
• В режим AUTO, AUTO+ или Избор на сцена,
светкавицата автоматично изскача, ако
количеството светлина не е достатъчно или ако
обектът е осветен отзад. Вградената светкавица не
изскача, ако натиснете бутона .
приключи, запишете обекта.
мига: Светкавицата се зарежда.
Когато индикаторът мига, не можете да
освободите затвора.
свети: Светкавицата е заредена и е готова
за запис.
• Когато при тъмни условия и в режим
на автоматично фокусиране натиснете
бутона на затвора наполовина, е възможно
светкавицата да светне, за да ви помогне
по-лесно да фокусирате върху обекта
(рефлектор за автоматично фокусиране).
•
Индикацията – се извежда само в
дисплея с информация на записа (за режим
Live преглед).
Индикатор (Зареждане
на светкавицата)
Използване на функциите за запис
3 Когато зареждането на светкавицата
99
(Изключена
(Flash Off)
светкавица)
(Автоматична
(Autoflash)
светкавица)
(Fill-flash)
(Плътна
светкавица)
(Бавна
(Slow Sync.)
синхронизация)
(Задна
(Rear Sync.)
синхронизация)
(Безжична)
(Wireless)
Не
светва
дори
когато
вградената
Does
not fire
even
the built-in
flashсветкавица
pops up. изскочи.
Светва,
тъмно
ако снимате
Fires if ако
it isе dark
orили
against
light. срещу източник на светлина.
Светва
всеки
път,you
когато
натиснете
бутона на затвора.
Fires every
time
trigger
the shutter.
Светва
всеки
път,you
когато
натиснете
бутона
наsync
затвора.
Fires every
time
trigger
the shutter.
Slow
shooting
Записът
с бавна
синхронизация
да записвате
allows you
to shoot
a clear imageви
ofпозволява
both the subject
and the
ясни изображения на обекти и фон, като забавите скоростта
background
на
затвора. by slowing the shutter speed.
Светва
точно
преди
да приключи
всеки път,
Fires right
before
theекспозицията
exposure is completed
everytime
you
когато
trigger натиснете
the shutter.бутона на затвора.
Светва
светкавица
(продава се that
отделно),
се
Fires anвъншната
external flash
(sold separately)
is off която
the camera
намира
встрани
фотоапарата
(Запис
с безжична светкавица).
and away
from itот(Wireless
flash
shooting).
Техники на снимане
• Сенникът може да блокира светлината от светкавицата. Свалете сенника, когато
използвате светкавицата.
• Записвайте обекта от разстояние 1 m или по-голямо, когато използвате
светкавицата.
• Когато снимате на закрито или ако използвате фотоапарата през нощта, можете
да използвате бавна синхронизация, за да запишете светли изображения на хора
и фон.
• Можете да използвате задна синхронизация, за да снимате естествени
изображения, като улавяте и следите от движещи се обекти - например
движението на велосипед или на движещ се човек.
• Когато използвате светкавица HVL-F58AM/HVL-F42AM (продава се отделно),
можете да снимате с Високоскоростна синхронизация при всякаква скорост на
затвора. За подробности се обърнете към инструкциите за употреба, приложени
към светкавицата.
Забележки
• Не придържайте фотоапарата за светкавицата.
• Условията, които са необходими за предотвратяване на сенките по време на запис,
се различават в зависимост от обектива.
• Когато режимът на експозиция бъде зададен в положение AUTO, AUTO+,
Избор на сцена или Ефект на изображението, опциите [Slow Sync.] (Бавна
синхронизация), [Rear Sync.] (Задна синхронизация) и [Wireless] (Безжична) не
могат да бъдат избрани.
• Когато режимът на експозицията е зададен в положение P, A, S, M, не можете
да използвате опциите [Flash Off ] или [Autoflash]. Ако не желаете да използвате
светкавицата, натиснете я надолу.
• Ако използвате светкавицата със стерео микрофон или подобно приспособление,
прикрепено към гнездото за аксесоари, светкавицата може да не изскочи в
правилна позиция и записаните изображения може да съдържат сенки в ъглите.
Свалете устройството от гнездото за аксесоари.
100
Обхват на светкавицата
Обхватът на вградената светкавица зависи от ISO чувствителността и стойността на
блендата. Обърнете се към следната таблица.
Бленда
Aperture
F2.8
F4.0
F5.6
ISO
ISO
100
насsetting
тройка
200
1 – 3.6 m (3.3 – 12
feet)
1 – 2.5 m (3.3 – 8.2
feet)
1 – 1.8 m (3.3 – 5.9
feet)
1 – 5.1 m (3.3 – 17
feet)
1 – 3.5 m (3.3 – 12
feet)
1 – 2.5 m (3.3 – 8.3
feet)
400
1.4 – 7.1 m (4.7 – 23 1 – 5 m (3.3 – 16
feet)
feet)
800
2 – 10 m (6.6 – 33
feet)
1 – 3.6 m (3.3 – 12
feet)
1.4 – 7.1 m (4.6 – 23 1 – 5.1 m (3.3 – 17
feet)
feet)
Рефлектор за автоматично фокусиране
Бутон MENU
[AF Illuminator]
[Off ]
За да използвате функцията намаляване на ефекта “червени очи”
Тази функция намалява ефекта “червени очи” посредством неколкократно
активиране на предварителна светкавица (излъчва се лека светлина) малко преди
същинския запис на изображението.
Бутон MENU
[Red Eye Reduction]
[On]
Използване на функциите за запис
• Рефлекторът за автоматично фокусиране не работи, когато [Autofocus mode] е
(Непрекъснат AF) или ако обектът се движи в
зададен в положение
(Автоматичен AF). (Индикаторите
или
светват.)
• Възможно е рефлекторът за автоматично фокусиране да не работи с фокусна
дължина от 300 mm или повече.
• Когато прикрепите външна светкавица (продава се отделно), която притежава
рефлектор за автоматично фокусиране, можете да използвате рефлектора за
автоматично фокусиране на външната светкавица.
• Рефлекторът за автоматично фокусиране не работи, когато зададете [Smile Shutter]
в положение [On].
За да изключите рефлектора за автоматично фокусиране
101
Извършване на запис с безжична светкавица
Когато използвате външна безжична светкавица (продава се отделно), можете
да снимате със светкавицата без кабел, дори когато външната светкавица не е
прикрепена към фотоапарата. Когато смените позицията на светкавицата, можете
да записвате изображение с триизмерно усещане, като увеличите контраста на
светлината и сенките на обекта.
Относно стъпките при запис се обърнете към ръководството за употреба,
приложено към светкавицата.
1 Прикрепете безжична светкавица към гнездото за аксесоари и включете
едновременно фотоапарата и светкавицата.
2 Бутон Fn
(Режим на работа със светкавицата)
(Безжична)
3 Свалете безжичната светкавица от гнездото за аксесоари и изтеглете
вградената светкавица.
• Ако желаете да тествате светкавицата, натиснете бутона AEL.
Забележки
• Фотоапаратът не може да извършва контрол на светлината за безжичната
светкавица.
• Изключете режима на безжична светкавица след като приключите записа с нея.
Ако използвате вградената светкавица, докато режимът на безжичната светкавица
е още включен, това ще доведе до неточна експозиция при светкавицата.
• Променете канала на външната светкавица, когато друг фотограф около вас
използва безжична светкавица и неговата/нейната вградена светкавица активира
вашата. За да промените канала на външната светкавица, се обърнете към
ръководството за употреба, приложено към нея.
Настройка на бутона AEL
Когато използвате безжична светкавица, препоръчваме ви да зададете [AEL button] в
положение [AEL hold] в менюто Custom (стр. 148)
102
Настройка на яркостта на изображението
(Експозиция, Компенсация на светкавицата,
Измерване)
Запис с фиксирана яркост (AE в заключено положение)
Когато снимате срещу слънцето или до прозорец, експозицията може да не е
подходяща за обекта поради голямата разлика в осветеността между обекта и фона.
В тези случаи използвайте измерване на светлината на места, където обектът е
достатъчно осветен, за да заключите експозицията преди записа. За да намалите
осветеността на обекта, насочете фотоапарата към точка, която е по-светла от
обекта, и използвайте измервателя на светлината, за да заключите експозицията за
цялото изображение. За да направите обекта по-светъл, насочете фотоапарата към
точка, която е по-тъмна от обекта, и използвайте измервателя на светлината, за да
заключите експозицията за цялото изображение.
Тази част описва начина на снимане на по-светло изображение, като използвате
(Спотово измерване).
1 Бутон Fn
(Режим на измерване)
(Спотово измерване)
2 Регулирайте фокуса на участъка, за който желаете да заключите
експозицията.
Експозицията се задава, когато фокусът бъде постигнат.
Използване на функциите за запис
Точка, в която се
заключва експозицията
103
3 Натиснете бутона AEL, за да заключите
Бутон AEL
експозицията.
Извежда се индикацията (маркировка за
AE в заключено положение).
4 Докато натискате бутона AEL, фокусирайте върху обекта и го запишете.
• Ако продължавате да записвате със същата стойност на експозицията, натиснете и
задръжте бутона AEL след като записът приключи. Настройката се отменя, когато
бутонът бъде освободен.
Използване на компенсация на светлината за цялото изображение
(Компенсация на експозицията)
Експозицията се постига автоматично (Автоматична експозиция) освен в режим на
запис М.
Въз основа на експозицията, постигната при автоматичната настройка, можете да
извършвате компенсация на експозицията като в зависимост от предпочитанията
си премесите експозицията към страна + или към страната -. Можете да направите
цялото изображение по-светло, като преместите към страната +. Когато преместите
към страната -, цялото изображение става по-тъмно.
Регулирайте
по посока на -
104
Основна експозиция
Регулирайте по посока
на +
1 Натиснете бутона
Бутон
.
2 Регулирайте експозицията с помощта на
контролния диск.
Към + (над): Осветява изображението.
Към – (под): Потъмнява изображението.
Стандартна експозиция
3 Регулира фокуса и записва обекта.
Забележка
• Опцията не може да бъде зададена, когато режимът на експозицията е зададен в
положение AUTO, AUTO + или Избор на сцена.
Number
of pixels
Брой
пиксели
Запис, докато проверявате екрана, като
използвате хистограмата
Хистограмата е разпределението на осветеността,
която показва колко пиксела от определен тип
осветеност съществуват в изображението.
Dark
Тъмно
Използване на функциите за запис
Техники за снимане
• Регулирайте нивото на компенсацията, като проверявате записаното изображение.
• Използвайки запис с експозиционен клин, можете да записвате няколко
изображения с експозиция, променена към страните плюс или минус (стр. 121).
Light
Светло
105
Бутон MENU
[Histogram]
[On]
• Вместо в графичния дисплей, хистограмата се извежда след като натиснете DISP на
контролния бутон няколко пъти.
Компенсацията на експозицията ще промени и
хистограмата. Илюстрацията в дясно служи за
пример.
Записът с компенсация на експозицията, зададена
към положителната страна, осветява цялото
изображение като цялата хистограма се измества към
светлата част (вдясно). Ако използвате компенсация
на експозицията, зададена към отрицателната страна,
хистограмата се измества на другата страна.
Двата края на хистограмата показват най-високата
или най-ниската позиция на ключа. Когато по-късно
прехвърлите данните на компютър, няма да можете
да възстановите областта. Ако е нужно, регулирайте
експозицията и снимайте отново.
Забележки
• Хистограмата не показва последното записано изображение. Тя показва
състоянието на изображението, което току-що сте прегледали на екрана.
Хистограмата ще се различава в зависимост от настройката на диафрагмата и др.
• Хистограмата се различава при възпроизвеждане и при запис в следните ситуации:
- Когато снимате със светкавица.
- Когато обектът е с нисък интензитет като например при нощна сцена.
Регулиране на количеството светлина от светкавицата
(Компенсация на светкавицата)
Когато записвате с помощта на светкавицата, можете да регулирате единствено
количеството светлина без да променяте компенсацията на експозицията.
Можете само да променяте експозицията на основния обект, който е в обхвата на
светкавицата.
106
Бутон Fn
настройка
(Компенсация на светкавицата)
Изберете желаната
Към +: Увеличава количеството светлина от светкавицата.
Към -: Намалява количеството светлина от светкавицата.
Забележки
• Опцията не може да бъде зададена, когато режимът на експозицията е
зададен в положение AUTO, AUTO+, Панорама, Избор на сцена или Ефект на
изображението.
• Възможно е положителният ефект да не е видим поради ограниченото количество
светлина, излъчено от светкавицата, ако обектът се намира извън максималния
обхват на светкавицата. Ако обектът се намира много близо, възможно е
отрицателният ефект също да се окаже незабележим.
Компенсация на експозицията и компенсация на светкавицата
Компенсацията на експозицията променя настройките за скорост на затвора,
стойност на блендата и ISO чувствителността (когато изберете [AUTO]), за да
извършите компенсацията.
Компенсацията на светкавицата променя само количеството светлина, излъчена от
светкавицата.
Бутон MENU
[Flash
control]
Изберете желана настройка
ADI flash
Този
режим контролира
от светкавицата,
This method
controls the светлината
lighting of the
flash, factoring in the
като
светлина
предварителната
focusизмерва
distanceотразената
information
and lightотmetering
data from the
светкавица и информацията за фокусно разстояние. Този
pre-flash.
method
an accurate
flash
режим
ви This
позволява
даenables
извършвате
правилна
компенсация
compensation
with
no effect
from the от
reflection
off
на
светкавицата
безvirtually
отражението
на светлина
обекта да
дава
ефект.
the subject.
Pre-flash TTL
Този
режим контролира
светлина
This method
controls the количеството
amount of flash
light depending on
от
в зависимост
само
от данните
theсветкавицата
data only from
pre-flash light
metering.
Thisнаmethod is
предварителното измерване. Този режим се влияе от
susceptible вtoобекта
the reflection
off the subject.
отразената
светлина.
Използване на функциите за запис
Избор на режим за контрол на светкавицата, за да зададете
количеството светлина от светкавицата (Контрол на светкавицата)
ADI: Съкращение от “Advanced Distance Integration”
TTL: Съкращение от “Светкавица през обектива”
• Когато изберете [ADI flash], използването на обектив с функция за декодиране
на разстоянието ще извърши по-точно компенсацията на светкавицата, като се
използва по-точна информация за разстоянието.
107
Забележки
• Когато разстоянието между обекта и външната светкавица (Продава се отделно)
не може да бъде определено (запис с безжичната светкавица, когато използвате
външна светкавица (продава се отделно), запис със светкавица, която се намира
отстрани на фотоапарата, като използвате кабел, запис в с макро светкавица и др.),
фотоапаратът автоматично избира режим на предварителна светкавица TTL.
• Изберете [Pre-flash TTL] в случаите, когато фотоапаратът не може да изчисли
точната информация за разстояние с ADI светкавицата.
- Към светкавица от вида HVL-F36AM е прикрепен широк панел.
- Към повърхността на светкавицата е прикрепен разпръсквател на светлината.
- Използвате филтър с фактор за експозицията като например ND филтър.
- Използвате обектив за близки снимки.
• ADI светкавицата работи само в комбинация с обектив, който притежава функция
за кодиране на разстоянието. За да определите дали обективът притежава такава
функция, се обърнете към ръководството за експлоатация, приложено към
обектива.
Избор на начин за измерване на осветеността на обекта
(Режим на измерване)
Fn бутон
(Режим на измерване)
Избор на желан режим
Този
режимmeasures
измерва light
светлината
всяка
област,
като
This mode
on eachзаarea
after
dividing
the total
разделя
по-малки
части и определя
точната
area intoобластта
multipleна
areas
and determines
the proper
exposure
експозиция
целия екран.
of the entire на
screen.
Докато
подчертавате
централната
на screen,
екрана,this
тозиmode
(Center weighted) While emphasizing the
central areaчаст
of the
режим
измерва
средната
осветеност
наentire
целияscreen.
екран.
measures
the average
brightness
of the
Този
режимmeasures
измерва light
светлината
в кръга
за спотово
(Spot)
This mode
only inсамо
the spot
metering
circle
измерване
в центъра
на рамката.
located in the
center area.
(Multi segment)
Техники за снимане
• Използвайте [Multi Segment] (Множествено измерване) измерване за общ запис.
• Когато в областта за автоматичен фокус има силно контрастен обект, измерете
светлината на обекта, който желаете да запишете с оптимална експозиция, като
използвате функцията за спотово измерване и се възползвайте от записа с AE в
заключено положение (стр. 103).
Забележка
• Опцията не може да бъде зададена, когато режимът на експозицията е зададен
в положение AUTO, AUTO+, Избор на сцена или Ефект на изображението, а
когато [Metering Mode] е фиксиран в положение [Multi Segment] (Множествено
измерване), не можете да избирате други режими.
108
Настройка на ISO
Чувствителността към светлината се изразява с ISO номер (препоръчителен индекс
за експозиция). Колкото по-голям е номерът, толкова по-висока е чувствителността.
1 Натиснете ISO на контролния бутон, за да
изведете ISO екрана.
2 Изберете желаната стойност, като използвате
на контролния бутон.
• Колкото по-голям е номерът, толкова по-високо е нивото на смущения.
.
• Ако изберете [Multi Frame NR], изберете желаната стойност с
Забележки
Намаляване на смущения за няколко кадъра (Multi Frame NR)
Фотоапаратът автоматично записва няколко изображения последователно,
комбинира ги, намалява смущенията и записва едно изображение. В режим
Multi Frame NR, можете да изберете по-големи стойности за ISO, отколкото
е максималната ISO чувствителност. Записва се едно изображение, което е
комбинация от няколкото кадъра.
Забележки
Използване на функциите за запис
• Когато режимът на експозицията бъде зададен в положение AUTO, AUTO+,
Панорама, Избор на сцена или Ефект на изображението, ISO се фиксира в
положение AUTO и не можете да избирате различни ISO номера.
• Когато режимът на експозицията бъде зададен в положение P/A/S и ISO е зададен
в положение [AUTO], ISO автоматично се задава между ISO 100 и ISO 1600.
• Настройката [AUTO] не работи в режим на запис М. Ако промените режима на
запис в положение М, докато настройката [AUTO] е включена, настройката се
променя в положение [100]. Задайте ISO в зависимост от конкретните условия на
запис.
• Натиснете и задръжте бутона на затвора, докато продължителният запис спре.
• Не можете да използвате тази функция, когато [Image: Quality] е зададен в
положение [RAW] или [RAW&JPEG].
• Светкавицата, D-Range оптимизаторът и [Auto HDR] не могат да се използват.
109
Автоматична компенсация на яркостта
и контраста (D-Range)
Бутон D-RANGE
настройка
Изберете желана
(Изключена
(Off)
настройка)
(Оптимизатор
(Dна динамичния
RangeOptimizer)
обхват)
Бутон D-RANGE
Функциите
DRO/Auto
HDR не
се използват.
Does not use
the DRO/Auto
HDR
functions.
Разделяйки
на малки
части,
фотоапаратът
By dividingизображението
the image into small
areas,
the camera
analyses
анализира
на светлините
и сенките
междуand
обекта
the contrastконтраста
of light and
shadow between
the subject
the
и фона, като произвежда изображение с оптимална яркост
background,
producing
the
image
with
the
optimal
brightness
и градация.
and gradation.
(Автоматичен
(Auto HDR)
HDR)
Записва
две изображения
с различни
експозиции
след това
Shoots three
images with different
exposures,
and иthen
наслагва
на недостатъчно
експонираното
overlays светлите
correctly части
exposed
image, the bright
areas of an
изображение и тъмните части на преекспонираното
under exposedзаimage
and the
dark areas
of an
over exposed
изображение,
да създаде
снимка
с богата
градация.
image to create
an image with изображение
rich gradation.с правилна
Записват
се две изображения:
експозиция
насложеното
Two imagesиare
recorded: anизображение.
image with the correct exposure
and an overlaid image.
Забележка
• Можете да зададете друга функция към бутона D-RANGE (стр. 119). Ако вече сте
задали друга функция, изберете [DRO/Auto HDR], като използвате бутона Fn.
110
Поправка на осветеността на изображението
(Oптимизатор на динамичния обхват)
1 Бутон D-RANGE
(Oптимизатор на динамичния обхват).
2 Изберете оптималното ниво с помощта на на контролния бутон.
(Auto)
(Level)*
Автоматично
поправя осветеността.
Corrects the brightness
automatically.
Оптимизира
изображение
във of
Optimizes theградацията
gradations на
of записаното
a recorded image
in each area
всяка
област
на снимката.
Избира
между
the image.
Select
the optimal
level оптималното
between Lv1 ниво
(weak)
and
Lv1
и Lv5 (силно).
Lv5(слабо)
(strong).
* Индикацията Lv_, изведена заедно с
, е стъпката, която сте избрали в момента.
Забележки
Автоматична компенсация с богата градация
(Автоматично задаване на висок динамичен обхват)
1 Бутон D-RANGE
(Auto HDR).
2 Изберете оптималното ниво с помощта на
на контролния бутон.
Използване на функциите за запис
• Настройката се фиксира в положение [Off ], когато изберете [Sunset] (Залез), [Night
View] (Запис при нощни условия), [Night Portrait] (Портрет при нощни условия)
или [Hand-held Twilight] (Запис при нощни условия от ръка) в режима за избор на
сцена. Настройката се фиксира в положение [Auto], когато бъдат избрани други
режими в Избор на сцена.
• Когато ефектът на изображението е включен, настройката се фиксира в положение
[Auto].
• Когато снимате с помощта на Оптимизатора на динамичния обхват,
изображението може да съдържа смущения. Изберете правилното ниво, като
проверите записаното изображение, особено когато усилвате ефекта.
111
(Auto Exposure
Diff.)
Автоматично
поправяdifference
разликатаautomatically.
в експозицията.
Corrects the exposure
(Exposure
Difference Level)*
Задава
в експозицията
въз on
основа
на контраста
Sets theразлика
exposure
difference, based
the contrast
of the на
обекта.
оптималното
ниво
между1.0Ev
1.0Ev (weak)
(слабо)and
и
subject.Избира
Select the
optimal level
between
6.0EV
6.0Ev (силно).
(strong).
Например:
Когато
едноthree
върху
друго are
For example:
Whenизберете
2.0Ev is2.0Ev,
selected,
images
се наслагват три изображения: изображение с -1.0Ev,
overlaid: an image with –1.0Ev, an image with the correct
изображение с правилна експозиция, изображение с +1.0Ev.
exposure, and an image with +1.0Ev.
* Индикацията _Ev, изведена заедно с
, е стъпката, която сте избрали в момента.
Техники на снимане
• Тъй като затворът се освобождава два пъти по време на една снимка, внимавайте
за следното:
- Използвайте тази функция, когато обектът не се движи или не мига.
- Не композирайте снимката отново.
Забележки
• Не можете да използвате тази функция за RAW изображения.
• Когато режимът на експозиция е зададен в положение AUTO, AUTO+, Панорама,
Избор на сцена или Ефект на изображението, не можете да избирате [Auto HDR].
• Не можете да изберете [Auto HDR] в режим Разпознаване на усмивка. Ако
включите функцията за разпознаване на усмивка и сте избрали [Auto HDR],
фотоапаратът временно ще използва DRO настройката.
• Не можете да запишете следващата снимка, докато процесът на запис не е
приключил.
• Възможно е да не постигнете желан ефект в зависимост от разликата в
осветеността на обекта и условията за запис.
• Когато използвате светкавицата, ефектът от тази функция е малък.
• Когато контрастът на сцената е нисък или когато съществува вибрация
на фотоапарата или ако обектът е замъглен, няма да получите добри HDR
се извежда на записаното
изображения. В тези случаи, индикацията
изображение, за да ви информира за този факт. Ако е необходимо, извършете
записа отново, като обърнете внимание на контраста или замъгляването.
112
Обработка на изображението
Избор на желан начин за обработка на изображението
(Креативен стил)
В допълнение към желаната обработка на изображението, вие можете да регулирате
експозицията (скорост на затвора и стойност на блендата) според вашите
предпочитания с помощта на [Creative Style] за разлика от режимите за избор на
сцена, където фотоапаратът регулира експозицията. Можете да регулирате фино
контраста, наситеността или остротата на всяка опция в Креативния стил.
1 Бутон Fn
(Креативен стил)
Изберете желаната настройка
2 Когато желаете да регулирате (Контраст), (Наситеност) или
(Острота), изберете желаната опция с помощта на
.
регулирайте стойността с помощта на
(Стандартна
(Standard)
настройка)
, след това
(Живи
контрастът
се увеличават,
за да
запишете
(Vivid)цветове) Наситеността
The saturation иand
contrast are
heightened for
shooting
невероятни
изображения
богатиand
цветове
и обекти
striking images
of colorfulсscenes
subjects
such asкато
цветя,
пролетна
зеленина,blue
синьо
или океански
flowers,
spring greenery,
sky,небе
or ocean
views. гледки.
(Портрет)
За
на меки
цветове
кожа.
Идеален
за to
запис
(Portrait)
Forзапис
shooting
the skin
colorнаinчовешка
a soft tone,
ideally
suited
на
портретни
снимки.
shooting
portraits.
(Пейзаж)
(Landscape)
(Залез)
(Sunset)
(Чено-бяло)
(Black &
White)
Наситеността,
и остротата
се увеличават
The saturation,контрастът
contrast, and
sharpness are
heightened за
for
запис
на жива
свежа
пейзажи
shooting
vivid иand
crispкартина.
scenery.Отдалечените
Distant landscapes
alsoсе
подчертават.
stand out more.
За
на прекрасната
залязващото
слънце.
Forзапис
shooting
the beautifulчервенина
red of the на
setting
sun.
За
на изображения
в черно-бели
Forзапис
shooting
images in black
and white цветове.
monotone.
Използване на функциите за запис
За
на различни
сцени with
с богати
и красиви
Forзапис
shooting
various scenes
rich нюанси
gradation
and beautiful
цветове.
colors.
113
Можете да регулирате опциите (Контраст),
всяка опция в режима Креативен стил.
(Наситеност) и
(Острота) за
(Контраст)
(Contrast)
Колкото
по-висока
стойността,
е of light
The higher
the valueе selected,
the толкова
more theпо-ясна
difference
разликата
между
светли и тъмни
участъци,
което ще
and shadow
is accentuated,
thus making
an impact
on се
an
отрази като цяло на изображението.
(Наситеност)
(Saturation)
Колкото
по-висока
избраната
толкова
по- живи
The higher
the valueе selected,
theстойност,
more vivid
the color.
When
са
цветове.
Когато
изберете
по-ниска
стойност,
цветовете
на
aизображението
lower
value
is са
selected,
the
color
of
the
image
is
restrained
по-спокойни и меки.
(Sharpness)
(Остртота)
Регулира
остротата.
Колкото
по-висока
е стойността,
Adjusts the
sharpness.
The higher
the value
selected, the
толкова
контурите
на изображението,
и value
more theпо-ясни
contoursсаare
accentuated,
and the lower the
колкото по-ниска е избраната стойност, толкова по-меки са
selected,
the
more
the
contours
are
softened.
контурите.
image.
and subdued.
Забележки
• Когато режимът на експозицията е зададен в положение AUTO, AUTO+, Избор
на сцена или Ефект на изображението, [Creative Style] се фиксира в положение
[Standard] (Стандартна стойност) и не можете да избирате друга настройка.
• Когато изберете [Black & White] (черно-бяло), не можете да регулирате
наситеността.
Промяна на гамата от възпроизвеждани цветове
(Цветово пространство)
Начинът, по който са представени цветовете чрез комбинация от цифри или гамата
от възпроизвежданите цветове, се наричат “цветово пространство” (color space).
Можете да промените цветовото пространство в зависимост от целите ви.
Бутон MENU
sRGB
AdobeRGB
[Color Space]
Изберете желаната настройка
Това
схемаofзаthe
цифрови
фотоапарати.
This еisстандартна
the standardцветова
color space
digital camera.
Use
Използвайте
sRGB
при нормален
например,
sRGB in normal
shooting,
such asзапис
when като
you intend
to print
когато имате намерение да отпечатвате изображения без да
outпроменяте.
the images without any modification.
ги
Тази
схема
притежава
широка гама от
This цветова
has a wide
range
of color reproduction.
When a large
възпроизвеждани
Когато
част RGB
от обекта
part of the subject цветове.
is vivid green
or голяма
red, Adobe
is е в
зелено или червено, функцията Adobe RGB е ефективна.
•effective.
Името на файла на изображението започва с “_DSC.”
• The file name of the image starts with “_DSC.”
Забележки
• Adobe RGB е формат за софтуери или принтери, които поддържат обработка на
цветовете и опцията за разстояние между цветовете DCF2.0. Възможно е софтуер
и принтер, които не поддържат функцията за обработка на цветовете, да не
изведат или отпечатат правилните цветове.
• Когато изведете изображение, записано на Adobe RGB-съвместимо или
несъвместимо устройство, изображението се извежда с ниска наситеност.
114
Регулиране на цветните тонове
(Баланс на бялото)
Цветните тонове на обекта се променят в зависимост от характеристиките на
светлинния източник. Таблицата по-долу показва промените на цветните тонове,
които настъпват въз основа на различни светлинни източници и в сравнение с
обекти, които изглеждат бели на слънчева светлина.
Дневна
светлина
Daylight
Облачно
Cloudy
Флуоресцентно
Fluorescent
осветление
Осветление
Incandescent
Бяла
White
(стандартна)
Синьо-жълта
Bluish
Зеленикава
Green-tinged
Червеникава
Reddish
Време/
Weather/
осветление
lighting
Характеристики
Characteristics
на
of светлината
light
от крушка
Балансът на бялото е функция, която регулира цветните тонове в стойности
приблизително като тези, които виждате. Използвайте тази функция, когато
цветните тонове на изображението не са записани според вашите очаквания или
когато нарочно желаете да ги промените, за да получите фотографски ефекти.
• Когато режимът на експозицията бъде зададен в положение AUTO, AUTO+ или
Избор на сцена, [White Balance] се фиксира в положение [Auto WB] (Автоматичен
WB) и не можете да избирате други режими.
• Ако единственият източник на светлина е живачна или натриева лампа,
фотоапаратът няма да може да получи точен баланс на бялото поради
характеристиките на светлинния източник. В тези случаи използвайте
светкавицата.
Регулиране на баланса на бялото спрямо специфични светлинни
източници (Автоматична/Предварителна настройка на баланса
на бялото)
WB на контролния бутон
желаната настройка
Изберете
Използване на функциите за запис
Забележки
• Когато не сте избрали [AWB], можете фино да
.
регулирате цветните тонове с помощта на
Регулирането към страната + прави
изображението по-червеникаво, а регулирането
към страната – прави изображението посинкаво.
115
(Автоматичен
баланс
AWB (Auto WB)
на бялото)
(Дневна
светлина)
(Daylight)
(Сянка)
(Shade)
Фотоапаратът
автоматичноdetects
разпознава
The camera automatically
a lightсветлинния
source and adjusts
източник
и регулира цветните тонове.
the color tones.
Ако
изберете
опция,
за специфичен
източник
If you
select an
optionподходяща
to suit a specific
light source,
the color
на
светлина,
цветните
тонове
регулират
спрямо
tones
are adjusted
for the
lightсеsource
(preset
white този
balance).
източник (предварително зададен баланс на бялото).
(Облачно)
(Cloudy)
(Електрическа
(Incandescent)
крушка)
(Флуоресцентно)
(Fluorescent)
(Светкавица)
(Flash)
Техники за снимане
• Използвайте функцията за баланс на бялото, ако не можете да получите желания
цвят в избраната опция (стр. 122)
• Когато изберете [5500K] (Температура на цветовете) или [0] (Цветен филтър),
можете да регулирате желаната от вас стойност (по-долу).
• Когато изберете [Custom] (Потребителски настройки), можете да регистрирате
вашите настройки (стр. 117).
Настройка на температурата на цветовете и ефекта на филтъра
(Температура на цветовете/Цветен филтър)
WB на контролния бутон [5500K]
(Температура на цветовете) или [0]
(Цветен филтър)
• За да зададете температурата на цветовете,
.
изберете стойността с помощта на
• За да зададете цветния филтър, изберете
.
посоката на компенсация с помощта на
Забележка
• Тъй като измервателите на цветовете са проектирани за лентови фотоапарати,
стойностите се различават при осветление от флуоресцентна/натриева/живачна
лампа. Препоръчваме ви да използвате потребителска настройка на баланса на
бялото или да извършвате тестови снимки.
116
*1 1
Задава
на бялото
чрезcolor
температурата
наThe
цветовете.
5500К
(Температура
5500K*
(Color
Sets theбаланса
white balance
by the
temperature.
higher
Колкото
по-голяма
е цифрата,
толкова
по-червеникаво
на
цветовете)
Temp.)
the number,
the more
reddish
the
image
and the толкова
lower theепоизображението,
а колкото
по-малка
е цифрата,
*2 2
00*
(Цветен
филтър)
(Color Filter)
*1
*2
number, еthe
more bluish the image.
синкаво
изображението.
Постига
на CC
(Компенсация
на цветовете)
Achievesефекта
the effect
of CC
(Color Compensation)
filters for
филтрите
от фотографията.
photography.
Въз основа на използването на зададената температура
Based
on using
theстандарт,
set color цветовете
temperature
as the
на
цветовете
като
могат
да standard,
бъдат the
color can be compensated
to GG(зелен)
(Green)или
or M
компенсирани
в положение
М (Magenta).
(магента).
Стойността е температурата на цветовете, която сте избрали в момента.
Стойността е цветният филтър, който сте избрали в момента.
Регистриране на цветните тонове (Потребителски баланс на бялото)
При сцена, където осветеността на околната среда е съставена от няколко светлинни
източника, препоръчваме ви да зададете ваша настройка на баланса на бялото, за да
постигнете точното възпроизвеждане на белия цвят.
1 WB на контролния бутон
(Потребителска настройка)
SET] с помощта на
на контролния бутон, след това
натиснете централната част на контролния бутон.
3 Придържайте фотоапарата, така че бялата област да покрива изцяло
фокусната област в центъра, и натиснете бутона на затвора.
Затворът щраква и зададените стойности (Температура на цветовете и Цветен
филтър) се извеждат.
4 Натиснете централната част на контролния бутон.
Използване на функциите за запис
2 Изберете [
Екранът се връща към дисплея с информация за записа като запаметената
случайна настройка за баланс на бялото се запазва.
• Потребителската настройка за баланса на бялото се регистрира и е ефективна
за тази операция, докато не регистрирате нова настройка.
117
Забележка
• Съобщението “Custom WB error” показва, че стойността е по-голяма от очаквания
обхват. (Когато използвате светкавицата при близък обект или когато в рамката се
в
намира обект с ясни цветове.) Ако регистрирате тази стойност, индикаторът
дисплея с информация за записа на екрана става жълт. Mожете да записвате, но ви
препоръчваме отново да зададете баланса на бялото, за да получите по-правилна
стойност за баланса на белия цвят.
За да изведете потребителската настройка за баланс на бялото
WB на контролния бутон
(Потребителска настройка)
Забележка
• Ако използвате светкавицата, когато натискате бутона на затвора, зададената
настройка за баланс на бялото се регистрира като светлината от светкавицата
също се взема под внимание. Така можете да записвате изображения с помощта на
светкавицата при по-късни записи.
118
Избор на режим на запис
Този фотоапарат притежава 6 режимa на запис, като например режим на запис на
единично изображение и режим за продължителен запис. Използвайте тези режими
според вашите нужди.
Запис на единично изображение
Можете да използвате този режим, за да извършите нормален запис.
на контролния бутон
на единично изображение)
(Запис
Забележка
• Не можете да записвате единична снимка, ако режимът на експозиция е зададен в
положение [Sports Action] (Спорт) в режимите за Избор на сцена.
Максимум 5.5 изображения за секунда
Максимум 2.5 изображения за секунда
* Условия на измерване. Скоростта при продължителен запис е по-ниска в
зависимост от условията на запис.
1
на контролния бутон
Изберете
(Продължителен запис)
желаната скорост
Използване на функциите за запис
Продължителен запис
Този фотоапарат продължително записва изображения със следната скорост*.
2 Регулирайте фокуса и запишете обекта.
• Когато натиснете и задържите бутона на затвора, записът продължава.
119
Максимален брой снимки в режим на продължителен запис
Броят на изображенията при продължителен запис има следните ограничения.
Продължителен
запис
Continuous adv.
Продължителен
теле-зуум
Tele-zoom Continuous
с предварително зададен
Advance Priority
AE на AE
приоритет
на с приоритет
Standard
14
14изображения
images
18
18изображения
images
21
21 изображения
images
29
29 изображения
images
RAW & JPEG
66изображения
images
–
RAW
66изображения
images
–
Fine
Техники на снимане
• За да записвате продължително с по-високи скорости, задайте режима на
експозицията в режим Continuous Advance Priority AE (стр. 72).
Забележки
• Когато изберете
, се извежда изображението, записано между кадрите.
• Когато режимът на експозицията бъде зададен в положение, различно от
[Sports Action] (Спорт) в режимите за Избор на сцена, не можете да извършвате
продължителен запис.
• Когато [Face Detection] е зададен в положение [On], скоростта на продължителен
запис може да се окаже по-бавна.
Използване на таймера за автоматично включване
10-секундният таймер за автоматично включване е подходящ, когато фотографът
също трябва да се включи в снимката, а 2-секундният таймер е подходящ, за да се
намали трептенето на фотоапарата.
1
на контролния бутон
за автоматично включване)
желаната настройка
(Таймер
Изберете
• Цифрите след
указват броя на секундите,
които сте избрали.
2 Регулирайте фокуса и запишете обекта.
• Когато зададете таймера за автоматично включване, аудио сигналите и
лампичката за таймера показват състоянието. Лампичката за таймера мига
бързо и звукът от аудио сигналите е бърз точно преди записа.
120
За да отмените таймера за автоматично включване
Натиснете
на контролния бутон.
Запис на изображения с променена експозиция
(Експозиционен клин)
Основна
експозиция
Base exposure
–Към
direction
-
+ direction
Към
+
Експозиционният клин ви позволява да записвате няколко изображения, всяко от
които е с различна експозиция. Определете стойността на отклонение (стъпки) от
основната експозиция и фотоапаратът записва 3 изображения, докато експозицията
автоматично се променя. Натиснете и задръжте бутона на затвора, докато снимането
приключи. Когато светкавицата светне, заедно със светкавицата се използва
експозиционен клин, което увеличава количеството светлина. За да записвате,
натиснете бутона на затвора за всяка от снимките.
на контролния бутон
(Продължителен експозиционен клин)
Изберете желана стъпка
2 Регулирайте фокуса и запишете обекта.
Основната експозиция се задава при първата снимка в експозиционния клин.
• Натиснете и задръжте бутона на затвора, докато записът приключи. При
експозиционен клин със светкавица, натиснете бутона на затвора три пъти.
Забележки
• Когато дискът за избор на режим е зададен в положение М, експозицията се
променя чрез регулиране на скоростта на затвора.
• Когато регулирате експозицията, тя се променя въз основа на компенсираната
стойност.
• Не можете да използвате експозиционния клин, когато режимът на запис е
зададен в положение AUTO, AUTO+, Панорама, Избор на сцена или Ефект на
изображението.
Използване на функциите за запис
1
121
EV скала при експозиционен клин
Експозиционен
с
Ambient light*клин
bracket
допълнителна
светлина*
0.3 steps,
shots
Стъпка
0.3, three
3 снимки
Exposure compensation
0 0
Компенсация
на експозицията
Експозиционен
Flash bracket клин
със
0.7светкавица
steps,
shots
Стъпка
0.7, 3three
снимки
Flash compensation
–1.0 - 1.0
Компенсация
на светкавицата
LCD
LCDекран/Визьор
monitor/
Viewfinder
LCD
(Когато
LCDекран
monitor
(When
[Display
Rec. Data] е
[Display Rec. Data] is
зададен в положение
set to [For viewfinder]) Извежда
се the
на най-горният
се the
на най-долният
Shown in
top row. ред. Извежда
Shown in
bottom row.ред.
[For
viewfinder])
* Допълнителна светлина: Всяка светлина, различна от светлината на светкавицата,
която се излъчва за продължителен период от време като например естествената
светлина или светлината, излъчена от електрическа крушка, или светлината,
излъчена от флуоресцентна лампа.
• При експозиционен клин, EV скалата извежда същия брой индекси колкото е
броят на снимките.
• Когато експозиционният клин стартира, индексите, които показват вече записани
изображения, изчезват един по един.
Запис с променени настройки на баланса на бялото (Експозиционен
клин с баланс на бялото)
Въз основа на избрания баланс на белия цвят и температурата на цветовете/цветния
филтър се записват три изображения с променен баланс на бялото.
1
на контролния бутон
WB (Експозиционен клин с баланс на
бялото)
Изберете желаната настройка
• Когато е избрана настройка Lo, балансът
на бялото се променя с 10 mired*, а когато
е избрана настройка Hi – с 20 mired.
2 Регулирайте фокуса и снимайте обекта.
* Mired: Единица за индикация на качеството при преобразуването на цветовете във
филтъра с температура на цветовете.
122
Възпроизвеждане на изображения
На LCD екрана се извежда последното записано изображение.
1 Натиснете бутона
.
Бутонbutton
2 Изберете изображението с помощта на
на контролния бутон.
За да се върнете в режим на запис
.
Отново натиснете бутона
За да превключите дисплея за запис на данни
Натиснете DISP на контролния бутон.
Всеки път, когато натиснете DISP на контролния бутон, екранът се променя както
следва.
Дисплей
на хистограмата
Histogram
display
Без
данни recording
за записа
Without
data
За да изберете папка за възпроизвеждане
Бутон MENU
[Select Folder]
Изберете желаната папка
Избор на ориентация, когато възпроизвеждате изображение, записано в
портретна позиция.
Бутон MENU
[PlaybackDisplay]
Изберете желаната настройка
Използване на функциите за преглед
СWith
данниrecording
за записа data
123
Забележка
• Когато възпроизвеждате изображение на телевизор или компютър, изображението
ще бъде изведено в портретна позиция, дори ако сте избрали [Manual Rotate].
За да преглеждате панорамни изображения
Изберете панорамно изображение, след това натиснете централната част на
контролния бутон. Ако натиснете отново, възпроизвеждането преминава в режим
на пауза.
3D панорамните изображения не могат да бъдат преглеждани. Преглеждането на
изображения не работи за снимки, записани с настройката [3D Pan.: Image Size],
зададена в положение [16:9].
Възпроизвеждане на видеоклипове
1 Бутон MENU
[Still/Movie Select]
2 Изберете желания видеоклип с помощта на
[Movie].
на контролния бутон, след
това натиснете централната част на контролния бутон.
ВDuring
режим movie
на възпроизвеждане
бутон/Операцияdial
с контролния
playback на видеоклипове Контролен
Control button/control
operationдиск
За
въведете режим на пауза/за да
Toдаpause/resume
възстановите
възпроизвеждане
За
превъртите бързо напред
Toдаfast-forward
z
B
За
превъртите бързо назад
Toдаfast-rewind
b
За
превъртате бавно напред
Toдаslow-forward
Завъртете
диск
Rotate the контролния
control dial to
theнадясно
right during
вpause
режим на пауза.
За
превъртате бавно назад
Toдаslow-reverse
Завъртете
наляво
Rotate the контолния
control dialдиск
to the
left during
вpause
режим на пауза.
• The movie is played back frame-byframe.
За
регулирате
силата на звука
Toдаadjust
sound volume
V t v/V
За
изведете
Toдаdisplay
the информация
information
v
За да регулирате силата на звука
Бутон MENU
124
[Volume Settings]
Изберете желаната стойност
За да изберете датата на видеоклиповете, които ще се възпроизвеждат
Видеоклиповете се запазват по дата.
Бутон MENU
[Select Date]
Изберете желаната дата
Забележка
• Възможно е видеоклиповете, записани с други устройства, да не могат да се
възпроизведат с този фотоапарат.
Въртене на изображението
1 Изведете изображението, което желаете да завъртите,
след това натиснете бутона
.
Бутон
2 Натиснете централната част на контролния бутон.
За да се върнете към екран на нормално възпроизвеждане
Натиснете бутона
.
Забележка
• Не можете да въртите видеоклипове.
• Когато копирате завъртяното изображение на компютър, можете да изведете
правилно изображенията, като използвате софтуера “PMB”, който се съдържа на
CD-ROM диска (приложен в комплекта). Въпреки това, в зависимост от софтуера
е възможно изображенията да не се завъртят.
Използване на функциите за преглед
Изображението се завърта в посока, която е обратна на часовниковата стрелка.
Когато желаете отново да завъртите изображението, повторете стъпка 2.
• След като веднъж завъртите изображението, то се възпроизвежда в новата си
позиция, дори ако изключите захранването.
125
Увеличаване на изображения
Можете да увеличите изображение, за да го прегледате детайлно. Тази функция е
удобна за проверка на фокуса в записаното изображение.
1 Изведете изображението, което желаете да увеличите,
след това натиснете бутона .
Бутонbutton
2 Приближете или отдалечете изображението с помощта
на бутона
или бутона
.
• Въртенето на контролния диск задава същото
увеличение на изображението на дисплея. Когато
записвате няколко изображения с една и съща
композиция, вие можете да сравните фокуса им.
Бутонbutton
3 Изберете частта, която желаете да увеличите, с
помощта на
на контролния бутон.
За да отмените увеличеното възпроизвеждане
, така че изображението да се върне в нормален размер.
Натиснете бутона
Обхват на скалата
Обхватът на скалата е както следва.
Размер на изображението
Обхват на скалата
L
Прибл. х1.1 – х11.8
M
Прибл. х1.1 – х8.8
S
Прибл. х1.1 – х6.0
126
Превключване на дисплея със списъка с изображения
Бутон MENU
[Image Index] Изберете желания брой
изображения, които да се изведат на една страница.
• Можете да изведете списъка с изображения, като използвате бутона
.
За да се върнете към екран на единично изображение
Натиснете централната част на контролния бутон, когато изберете желаното
изображение.
За да преминете към индекс екран с
видеоклипове
За да изведете видеоклипове в индекс екран,
изберете
(видеоклип) с помощта на
контролния бутон, след това натиснете
централната част на контролния бутон.
Бутон за превключване
на снимка/видеоклип
Still image/movie
switching tab
Бутон MENU
[Slide show]
[Enter]
Възпроизвежда записани изображения в поредност (Изреждане на изображения).
Изреждането на изображения автоматично спира, когато всички изображения се
възпроизведат.
на
• Можете да прегледате предходно/следващо изображение с помощта на
контролния бутон.
• Не можете да въвеждате режим на пауза при изреждането на изображения.
За да приключите изреждането на изображения по средата
Натиснете централната част на контролния бутон.
За да изберете интервал между снимките при изреждането на изображения
Бутон MENU
брой секунди
[Slide show]
[Interval]
Изберете желания
Използване на функциите за преглед
Автоматично възпроизвеждане на изображения
(Изреждане на изображения)
За да възпроизвеждате продължително
Бутон MENU
[Slide show]
[Repeat]
[On]
127
За да възпроизвеждате видеоклипове
Не можете да възпроизвеждате снимки и видеоклипове в една и съща поредица
от изреждане на изображения. Превключете в режим на възпроизвеждане на
видеоклипове, като използвате [Still/Movie Select], след това изберете вида на
видеоклипа.
Бутон MENU
вид на видеоклипа
[Slide Show]
[Movie Type]
Изберете желания
За да възпроизвеждате 3D изображения
Ако свържете фотоапарата към 3D-съвместим телевизор, като използвате HDMI
кабел (продава се отделно), можете да възпроизвеждате 3D изображения, записани в
3D панорамен режим. За подробности относно 3D записа вижте стр. 195. Обърнете
се и към инструкциите за експлоатация на телевизора.
Бутон MENU
128
[Slide Show]
[Image Type]
[Display 3D Only]
Проверка на информацията за записаните
изображения
Всеки път, когато натиснете DISP на контролния бутон, дисплеят с информацията се
променя (стр. 123).
Дисплей с основна информация
Снимка
Дисплей
Display
Индикация
Indication
Носител
запис
Memory на
card
(21)(21)
Снимка/Видеоклип
Still image/Movie
100-0003
Номер
папка
- файл
Folder на
- file
number
(165)
(165)
2011 1 1
Дата
на записа
Recording
date
Размер
на снимките
Image size
of still images
(140)/Съотношение
(140)/Aspect ratio of still
на
снимката
(141)/ size
images (141)/Image
Размер
на панорамното
of panoramic
images
изображение
(140)
(140)
Display
Дисплей
Indication
Индикация
DPOF3
DPOF
DPOF настройка
set (171) (171)
Предупреждение
за остаRemaining battery
ващ
заряд(23)
в батерията (23)
warning
заряд
100% Оставащ
Remaining
battery
на
батерията
(23) (23)
Файлът
Databaseс базата
file fullданни
(189)/е
пълен (189)/Грешка във
Database
file error
(189)
файла
с базата
данни
(189)
Предупреждение
за
Overheating warning
прегряване
(189)
(189)
AVCHD
MP4
Формат
на format
файла за
Movie file
(86)
видеоклип (86)
Размер
на видеоклипа
Image size
of movies
(141)
(141)
Използване на функциите за преглед
A
Видеоклип
Качество
на снимката
Image quality
of still
(141)
images (141)
-
Защита
(133)
Protect (133)
129
B
Дисплей
Display
Индикация
Indication
2011 1 1
10:37AM
Дата
Date на
of записа
recording
1/125
F3.5
ISO200
Предупреждение
Auto HDR image за Auto
HDR
изображение
(111)
warning
(111)
Скорост
на
затвора
Shutter speed (79) (79)
Бленда
(76)
Aperture
(76)
ISO
ISOчувствителност
sensitivity (109)(109)
3/7
Номер
на файла/Общ
File number/total
number
брой
изображения
of images
N
Възпроизвеждане
Playback
Индикаторна
Playback bar лента за
възпроизвеждане
Брояч
Counter
5:40
C
Дисплей
Display
Индикация
Indication
Сила
на звука
Volume
130
Дисплей на хистограмата
A
B
Дисплей
Display
Индикация
Indication
Дисплей
Display
Носител
запис
Memory на
card
(21)(21)
Хистограма*
(105)
Histogram* (105)
Режим
на експозиция
Exposure
mode (60 – 84)
P (60 - 84)
Снимка
Still image
100-0003
Номер
папка
- файл
Folder на
- file
number
(165)
(165)
Индикация
Indication
ASM
(140)
Качество
на of still
Image quality
изображението
images (141) (141)
-
Защита
(133)
Protect (133)
DPOF3
DPOF
DPOFнастройка
set (171) (171)
Предупреждение
Remaining battery
за оставащ заряд в
warning (23)
батерията
(23)
заряд
100% Оставащ
Remaining
на
батериятаbattery
(23) (23)
Файлът
с базата
Database
file fullданни
(189)/е
пълен (189)/Грешка във
Database
file error
(189)
файла
с базата
данни
(189)
Предупреждение
за
Overheating warning
прегряване
(189)
(189)
1/125
Скорост
на затвора
Shutter speed
(79) (79)
F3.5
Бленда
(76)
Aperture
(76)
ISO200
ISO
ISOчувствителност
sensitivity (109)(109)
–0.3
Компенсация
на
Exposure compensation
експозицията
(104)
(104)
–0.3
Компенсация
на
Flash compensation
светкавицата
(106) (106)
Режим
на mode
измерване
Metering
(108)(108)
Дължина
на фокусното
Focal
length
(177)
разстояние (177)
Креативен
стил(113)
(113)
Creative Style
35mm
Използване на функциите за преглед
Размер
на изображение
Image size
of still images
(140)/Съотношение
(140)/Aspect ratio of still
на
изображение
(141)/
images
(141)/Image
size
Размер на панорамното
of panoramic images
изображение (140)
на бялото
(АвтоAWB +1 Баланс
White balance
(Auto,
матичен, Предварителна
5500K M1 настройка,
Preset, Color
Температура
на
цветовете, Color
Цветен
temperature,
filter,
филтър, Потребителски
Custom) (115)
настройки)
(115)
131
Дисплей
Display
2011 1 1
10:37AM
3/7
Индикация
Indication
Оптимизатор
на динамичD-Range Optimizer
ния
обхват (110)/Автома(110)/Auto
HDR/Auto
тичен HDR/ПредупрежHDR image
warning с
дение
за изображение
(111)
Автоматичен
HDR (111)
Дата
Date на
of записа
recording
Номер
на файла/Общ
File number/total
number
брой
изображения
of images
* Когато изображението притежава
нюанси в ниския или високия спектър,
тази част се осветява в дисплея с
хистограмата (Предупреждение за
ограничение на светлината)
132
Защита на изображения (Защита)
Можете да защитите изображения от случайно изтриване.
Защита на избрани изображения/
Отмяна на защитата за избрани изображения
1 Бутон MENU
[Protect]
[Multiple Img.]
2 Изберете изображение, което желаете да
на контролния
защитите, с помощта на
бутон, след това натиснете централната част
на контролния бутон.
-
Избраното изображение се маркира с
.
• За да отмените избора си, отново натиснете
централната част на контролния бутон.
контролния бутон.
За да отмените защитата на всички изображения или видеоклипове
Можете да отмените защитата на всички изображения в избраната папка или на
всички видеоклипове с една и съща дата.
Бутон MENU
Movies]
[Protect]
[Cancel All Images] или [Cancel All
Използване на функциите за преглед
3 За да защитите други изображения, повторете стъпка 2.
4 Натиснете бутона MENU.
5 Изберете [Enter] с помощта на , след това натиснете централната част на
133
Изтриване на изображения (Изтриване)
Веднъж изтрито, изображението не може да се възстанови. Уверете се, че наистина
желаете да изтриете изображението.
Забележка
• Защитените изображения не могат да се изтрият.
Изтриване на изображения, които са изведени на екрана
1 Изведете изображението, което желаете да изтриете, и
натиснете бутона
.
Бутонbutton
2 Изберете [Delete] с помощта на
на контролния бутон, след това натиснете
централната част на контролния бутон.
Изтриване на избраните изображения
1 Бутон MENU
[Delete]
[Multiple Img.]
2 С контролния бутон изберете изображенията,
които желаете да изтривате, след това
натиснете централната част на контролния
бутон.
Избраното изображение се извежда с
маркировката .
Общ брой
3 За да изтриете други изображения, повторете стъпка 2.
134
4 Натиснете бутона MENU.
5 Изберете [Delete] с помощта на
, след това натиснете централната част на
контролния бутон.
Изтриване на всички изображения в папката
Изтрива всички снимки в папката. Тази опция е възможна само в режим на
възпроизвеждане на снимки
1 Бутон MENU
[Delete]
[All In Folder]
2 Изберете [Delete] с помощта на на контролния бутон, след това натиснете
централната част на контролния бутон.
Изтриване на всички видеоклипове с една и съща дата
1 Бутон M-ENU
[Delete]
[All In Date Rng.]
2 Изберете [Delete] с помощта на на контролния бутон, след това натиснете
централната част на контролния бутон.
Използване на функциите за преглед
Изтрива всички видеоклипове с една и съща дата. Тази опция е възможна само в
режим на възпроизвеждане на видеоклипове.
135
Преглед на изображения на телевизионния екран
За да преглеждате на телевизор изображения, записани с фотоапарата, трябва да
притежавате HDMI кабел (продава се отделно) и HD телевизор с HDMI конектор.
1 Изключете фотоапарата и телевизора, и
свържете фотоапарата към телевизора.
Към
HDMI
1 To the
HDMI
конектор
connector
HDMI
HDMIкабел
cable
(продава
се
(sold separately)
отделно)
2 To
the
Към
HDMI
HDMI terminal
терминал
2 Включете телевизора и превключете входа.
• Също така, обърнете се и към ръководството за експлоатация, приложено към
телевизора.
3 Включете фотоапарата.
Изображенията, записани с фотоапарата, се
извеждат на телевизионния екран.
Изберете желаното изображение с помощта
на контролния бутон.
на
• LCD екранът на фотоапарата не се
включва.
Controlбутон
button
Контролен
Забележки
• Използвайте HDMI кабел с логото HDMI.
• Използвайте HDMI мини конектор в единия край (за фотоапарата) и конектор,
подходящ за връзка към вашия телевизор, в другия край.
• Възможно е някои устройства да не работят правилно.
136
• Не свързвайте изходните конектори на устройството с HDMI терминала на
фотоапарата. Това може да причини неизправност.
• Докато записвате видеоклип, звукът не се извежда.
“PhotoTV HD”
Този фотоапарат е съвместим с “PhotoTV HD” стандарта.
Когато свържете Sony PhotoTV HD-съвместимо устройство посредством HDMI
кабел, можете да се наслаждавате на невероятно качество на снимките в HD формат.
“PhotoTV HD” ви предоставя детайлни изображения с наситени цветове и сложни
текстури.
За да прегледате 3D изображения на 3D-съвместим телевизор
Ако свържете фотоапарата към 3D-съвместим телевизор, като използвате HDMI
кабел (продава се отделно), можете да възпроизвеждате 3D изображения, записани
автоматично в 3D панорамен режим. За подробности относно 3D записа, вижте стр.
195. Обърнете се и към ръководството за експлоатация, приложено към телевизора.
Бутон MENU
[3D Viewing]
Използване на функциите за преглед
137
Използване на “BRAVIA” Sync
Когато свържете фотоапарата към телевизор, който поддържа “BRAVIA” Sync, и
използвате HDMI кабел, можете да работите с фотоапарата чрез устройството за
дистанционно управление на телевизора.
1 Свържете телевизор, който поддържа “BRAVIA” Sync, към фотоапарата (стр.
136).
Входът автоматично се превключва и снимката, заснета с фотоапарата, се
извежда на телевизионния екран.
2 Натиснете бутона SYNC MENU на устройството за дистанционно управление на
телевизора.
3 Работете с контролния бутон на устройството за дистанционно управление на
телевизора.
Опции в менюто Sync
Slide Show (Изреждане на
изображения)
Single-Image playback
(Възпроизвеждане на
единично изображение)
Still/Movie Select (Избор на
снимка/видеоклип)
Image Index (Индекс
изображение)
Автоматично възпроизвежда изображения (стр. 127).
Връща към екран с единично изображение.
Избира снимки или видеоклипове, които да се
възпроизвеждат.
Превключва в екран с индекс изображения.
Възпроизвежда 3D изображения, когато свържете към
3D-съвместим телевизор.
Избира папката с изображения, които ще се
Select Folder (Изберете
възпроизвеждат
папка)
Задава възпроизвеждането на видеоклипове от
Select Date (Изберете дата) определена дата.
Изтрива изображения.
Delete (Изтриване)
3D Viewing (3D преглед)
Забележки
• Възможните операции са ограничени, когато фотоапаратът е свързан към
телевизора чрез HDMI кабел.
• Операциите могат да се извършват само чрез телевизор, който поддържа “BRAVIA”
Sync. Операциите в SYNC менюто се различават в зависимост от свързания
телевизор. За подробности се обърнете към инструкциите за експлоатация,
приложени към телевизора.
• Ако фотоапаратът е свързан към телевизор на друг производител посредством
HDMI връзка и извършва ненужни операции в отговор на команди, зададени от
устройството за дистанционно управление на телевизора, задайте [CTRL FOR
в положение [Off ].
HDMI] в менюто с настройки
138
Използване на фотоапарата в чужбина
Когато възпроизвеждате изображения на телевизор, системата за цветна телевизия
трябва да бъде същата като тази на вашия цифров фотоапарат.
Система NTSC (1080 60i)
Бахамски о-ви, Боливия, Канада, Централна Америка, Чили, Колумбия, Еквадор,
Ямайка, Япония, Корея, Мексико, Перу, Суринам, Тайван, Филипините, САЩ,
Венецуела и др.
Система PAL (1080 50i)
Австралия, Австрия, Белгия, Китай, Хърватска, Чехия, Дания, Финландия, Германия,
Холандия, Хонконг, Унгария, Индонезия, Италия, Кувейт, Малайзия, Нова Зеландия,
Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Сингапур, Словакия, Испания, Швеция,
Швейцария, Тайланд, Турция, Великобритания, Виетнам и др.
Система PAL-M (1080 50i)
Бразилия
Система PAL-N (1080 50i)
Аржентина, Парагвай, Уругвай
България, Франция, Гърция, Гвиана, Иран, Ирак, Монако, Русия, Украйна и др.
Използване на функциите за преглед
Използване на функциите за преглед
Система SECAM (1080 50i)
139
Задаване на размер и качеството на
изображенията
Изображение: Размер
Бутон MENU
[Image: Size]
Изберете желания размер
[Image: Aspect ratio] : [3:2]
Размер
на изображението
Image size
Насоки
за използване
Usage guidelines
L:16M
4912
4912x×3264
3264пиксела
pixels
За
размер
Forотпечатване
prints up toвA3+
sizeдо A3+
M:8.4M
3568
3568х×2368
2368пиксела
pixels
За
Forотпечатване
prints up toна
A4размер
size до A4
S:4.0M
2448
2448х×1624
1624пиксела
pixels
За
размер до L/L2
Forотпечатване
prints L/2L на
size
[Image: Aspect ratio]: [16:9]
Размерsize
на изображението
Image
Насокиguidelines
за използване
Usage
L:14M
За
наon
телевизор
с висока
Forпреглед
viewing
a high-definition
разделителна
способност
TV
4912
4912x×2760
2760пиксела
pixels
M:7.1M
3568
3568х×2000
2000пиксела
pixels
S:3.4M
2448
2448х×1376
1376пиксела
pixels
Забележка
• Когато изберете RAW файл в [Image:Quality], размерът на изображението за RAW
файла съответства с L. Размерът не се извежда на екрана.
Настройка на размера на панорамните изображения
Можете да зададете размера на панорамните изображения. Размерът на
изображенията се различава в зависимост от настройката за посока на записа (стр.
71).
Бутон MENU
[Panorama: Size] или [3D Pan.:Image Size]
Изберете желания размер
[Panorama: Size]
(Standard)
(Wide)
140
Вертикално:
3872
x 2160
Vertical: 3872
× 2160
Хоризонтално:
8192
х 1856
Horizontal: 8192
× 1856
Вертикално:
5536
x 2160
Vertical: 5536
× 2160
Хоризонтално:
12416
х 1856
Horizontal: 12416
× 1856
[3D Pan.:Image Size]
Хоризонтално:
1920
х 1080
Horizontal: 1920
× 1080
4912
х 1080
(Standard) Хоризонтално:
Horizontal: 4912
× 1080
Хоризонтално:
7152
х 1080
(Wide)
Horizontal: 7152
× 1080
(16:9)
Видеоклип: Размер
Колкото по-голям е размерът на изображението, толкова по-високо е качеството му.
Бутон MENU
[Movie: Size]
Изберете желания размер
Режим [AVCHD]
качество
изображението
(1920 × 1080) 17
17 Mbps:
Mbps:Записва
Recordsс най-високото
with the highest
image на
quality
for viewing
за
на телевизор
onпреглед
a high-definition
TV.с висока разделителна способност.
Режим [MP4]
високо
качество
на изображението
(1440 × 1080) 12
12 Mbps:
Mbps:Записва
Recordsсwith
high
image quality
for viewing за
on a
преглед
на телевизор
high-definition
TV. с висока разделителна способност.
подходящ
размер
в Интернет.
Mbps:Записва
Recordsсin
the suitable
size за
forкачване
WEB uploads.
(VGA) (640 × 3 Mbps:
480)
Бутон MENU
съотношение
3:2
16:9
[Image: Aspect Ratio]
Изберете желаното
Нормално съотношение.
HDTV съотношение.
Забележка
• Тази опция не може да бъде зададена, когато режимът на експозицията е зададен в
положение Панорама.
Промяна на настройките
Изображение: Съотношение
Изображение: Качество
Бутон MENU
[Image: Quality]
Изберете желаната настройка
141
(RAW)
(RAW &
JPEG)
(Fine)
(Standard)
Формат
на файла:
(Записва
с RAW
File format:
RAW RAW
(Records
usingвъв
the формат
RAW compression
компресия)
format.)
Този формат не извършва цифрова обработка на
This format doesЗа
notпрофесионални
perform any digital
on the
изображенията.
цели,processing
изберете този
images. за
Select
this format
to process images
on a computer
формат
обработка
на изображения
на компютър.
•forРазмерът
на изображението
е фиксиран в максимална
professional
purposes.
на изображението
се извежда
на
• стойност.
The imageРазмерът
size is fixed
to the maximumнаsize.
The image
екрана
size is not displayed on the screen.
Формат
на файла:
(Записва
с RAW
File format:
RAW RAW
(Records
usingвъв
the формат
RAW compression
компресия)
+ JPEG
format.) + JPEG
Едновременно се създават RAW и JPEG изображение. Този
A RAWе подходящ,
image and aкогато
JPEGимате
imageнужда
are created
the same
режим
от дваatфайла
с
time. This is suitable
when
you need
twoзаimage
files, a JPEG
изображения
- JPEG за
преглед
и RAW
обработка.
•forКачеството
на изображението
е фиксирано в положение
viewing, and
a RAW for editing.
а размерът
в положение
• [Fine],
The image
qualityеisфиксиран
fixed to [Fine]
and the [L].
image size is
fixed to [L].
Формат
на файла:
File format:
JPEG JPEG
Когато записвате, изображението се компресира в JPEG
The image
is като
compressed
in the при
JPEG
format when
формат.
Тъй
компресията
настройка
STDrecorded.
Since the compression
of
(Standard)
is higher
(Стандарт)
е по-голямаrate
отколкото
при
настройка
FINE than
(Добро),
е по-малък
отколкото
that of размерът
(Fine),при
theSTD
file size
of
is smallerпри
thanFINE.
that
Тази
настройка
ви позволява
да
запишете
повече файлове
of
.
This
will
allow
more
files
to
be
recorded
on
one
на един носител на запис, но качеството на изображенията
memory
card, but the image quality will be lower.
ще
бъде по-лошо.
Забележки
• Тази опция не може да бъде зададена, когато режимът на експозицията е зададен в
положение Панорама.
• За подробности относно броя на изображенията, които могат да бъдат заснети,
когато промените размера на изображението, вижте стр. 34.
RAW файлове
За да отворите RAW файл, записан с този фотоапарат, трябва да притежавате
софтуера “Image Data Converter SR”, включен в CD-ROM диска (приложен в
комплекта). С този софтуер можете да отворите и преобразувате RAW файл в
обикновен формат като например JPEG или TIFF. Също така, можете отново да
настроите баланса на бялото, наситеността на цветовете, контраста и др.
• RAW файловете не могат да бъдат отпечатвани, като използвате DPOF принтер.
• Не можете зададете [Auto HDR] за изображение в RAW формат.
142
Задаване на начин за запис на носител
Избор на начин за задаване на номера на изображенията
Бутон MENU
[File Number]
Изберете желана настройка
Series
Фотоапаратът
не not
нулира
и задава
номера
на файлове
The camera does
resetномера
numbers
and assigns
numbers
to
вfiles
поредност,
докато
сеthe
достигне
“9999”.
in sequence
until
numberномер
reaches
“9999.”
Reset
Фотоапаратът
нулира
номерата
файловете
и им
задава
The camera resets
numbers
in theна
following
cases
and
assigns
номера,
от“0001.”
“0001” вWhen
следните
случаи. Когато
numbersзапочващи
to files from
the recording
folder
папката
запис
съдържаone
файл,
броят
е сthe
едно
по-голям
contains за
a file,
a number
higher
than
largest
number
отколкото
is assigned.е най-големият зададен номер.
-– Когато
форматът
на папката
бъде сменена.
When the
folder format
is changed.
- Когато всички изображения в папката бъдат изтрити.
– When all the images in the folder are deleted.
- Когато носителят на запис бъде сменен.
– When the memory card is replaced.
- Когато носителят бъде форматиран.
– When the memory card is formatted.
Избор на формат за име на папката.
Записаните изображения автоматично се записват в създадена папка в папката
DCIM на носителя на запис.
Бутон MENU
[Folder Name]
Изберете желаната настройка
Date Form
Форматът
името
на папката
е кактоfolder
следва:
номер +наY (the
The folderза
name
format
is as follows:
number
папката
+ Y (последна цифра)/ММ/DD
last digit)/MM/DD.
Пример:
(Име
на папката:
100, дата:
Example:10010405
10010405
(Folder
name: 100,
date: 2011/04/05)
2011/04/05)
Забележка
• Папката за видеоклипове е фиксирана като “номер на папката + ANV01”.
Промяна на настройките
Standard Form
Форматът
името
на папката
е както folder
следва:number
номер на
The folderза
name
format
is as follows:
+
папката
MSDCF.+ MSDCF.
Пример:
100MSDCF
Example: 100MSDCF
143
Създаване на нова папка
Можете да създадете нова папка в носителя на запис, за да записвате изображения.
Създава се нова папка с номер, който е с едно по-голям от най-големия номер, който
използвате в момента; папката става настояща папка за запис. Папката за снимки и
тази за видеоклипове се създават по едно и също време.
Бутон MENU
Забележки
[New Folder]
• Когато поставите във фотоапарата карта с памет, която е била използвана с друго
оборудване, и когато записвате изображения, възможно е автоматично да се
създаде нова папка.
• Можете да запазите до 4 000 изображения в една папка. Когато капацитетът бъде
надвишен, автоматично се създава нова папка.
Избор на папка за запис
Когато изберете папка със стандартен формат и съществуват две или повече папки,
можете да изберете папката за запис, която ще използвате за запис на изображения.
Бутон MENU
Забележки
[Select REC Folder]
Изберете желаната папка
• Не можете да изберете папката, когато зададете [Date Form].
• Не можете да избирате папка за видеоклипове.
Форматиране на носителя на запис
Обърнете внимание, че форматирането безвъзвратно изтрива всички данни на
носителя, включително и защитените изображения.
Бутон MENU
Забележки
[Format]
[Enter].
• По време на форматиране лампичката за достъп свети. Не вадете носителя на
запис, докато лампичката свети.
• Форматирайте носителя на запис, като използвате фотоапарата. Ако форматирате
носителя на запис с компютър, възможно е да не успеете да използвате носителя с
вашия фотоапарат в зависимост от вида на формата, който използвате.
• В зависимост от носителя, възможно е форматирането да отнеме няколко минути.
144
Възстановяване на базата данни с изображения
Когато във файла с базата данни бъдат открити несъответствия, причинени от
обработката на видеоклиповете на компютър и др., видеоклиповете на носителя
няма да се възпроизвеждат в този вид. Ако това се случи, фотоапаратът ще поправи
файла.
Бутон MENU
[Recover Image DB]
[Enter]
Забележка
• Използвайте батерия с достатъчен заряд. Ниското ниво на заряда в батерията
може да причини повреда в данните.
Проверка на оставащото свободно място на картата
Извежда оставащото време за запис на видеоклипове и броя снимки, които можете
да запишете на картата с памет.
Бутон MENU
[Display Card Space]
Настройка на функцията за качване на Eye-Fi карта
Задава настройка дали да използвате функцията за качване на Eye-Fi картата
(продава се в търговската мрежа). Опцията се извежда само когато поставите Eye-Fi
карта във фотоапарата.
[Upload Settings]
Изберете желаната настройка
Индикатори за състоянието по време на връзка
Готовност.
Няма
изображения,
които да се изпращат.
Standby. No
images
are to be sent.
Готовност
за качване.
Upload standby.
Свързване.
Connecting.
Качване.
Uploading.
Грешка.
Error
Промяна на настройките
Бутон MENU
145
Забележки
• Преди да използвате Eye-Fi картата, задайте безжична LAN точка за достъп. За
подробности се обърнете към ръководството за експлоатация, приложено към
Eye-Fi картата.
• Eye-Fi картите се продават в САЩ, Канада, Япония и някои държави от
Европейския съюз (От март 2010).
• За повече информация се свържете директно с производителя или продавача на
Eye-Fi картата.
• Използването на Eye-Fi картата е разрешено само в държавата или региона, където
е закупена картата. Съобразявайте се с местните правила и закони.
• Eye-Fi картата притежава безжична LAN функция. Не поставяйте Eye-Fi картата
на места, където използването на безжичен LAN не е разрешено - например на
борда на самолет. Ако Eye-Fi картата е поставена в устройството, задайте [Upload
Settings] в положение [Off ]. Когато зададете функцията за качване на Eye-Fi
.
картата в положение [Off ], на екрана се извежда индикация
• Когато използвате нова Eye-Fi карта за първи път, първо копирайте
инсталационния файл за компютърното приложение, записан на Eye-Fi картата,
след което форматирайте картата.
• Преди да използвате Eye-Fi картата, обновете версията на фърмуера на Eye-Fi
картата. За подробности относно по-новите версии се обърнете към инструкциите
за експлоатация, приложени към Eye-Fi картата.
• Когато качвате данни с изображения, функцията за пестене на захранването не
работи.
(грешка), извадете и отново поставете Eye-Fi картата, или
• Ако се появи икона
е
изключете захранването на фотоапарата и отново го включете. Ако иконата
все още изведена, възможно е Eye-Fi картата да е повредена.
• Възможно е безжичната връзка да бъде прекъсната от други устройства. Ако
скоростта на приемането на данни е недостатъчна, приближете фотоапарата към
точката за безжичен достъп.
• За подробности относно съдържанието, което можете да качите, вижте
инструкциите за експлоатация, приложени към Eye-Fi картата.
• Някои Eye-Fi карти притежават ”Endless Memory Mode”. Този продукт не поддържа
този режим. Уверете се, че Eye-Fi картите, които поставяте във фотоапарата, са с
изключен режим “Endless Memory Mode”.
146
Промяна на настройката за намаляване
на смущенията
Изключване на функцията за намаляване на смущенията при запис с
дълга експозиция
Когато зададете скорост на затвора, равна на една секунда или повече (Запис с дълга
експозиция), функцията за намаляване на смущенията се включва за същото време,
за което е бил отворен затворът.
Това се получава, за да се намалят смущенията, които са типични за дългата
експозиция. Когато функцията за намаляване на смущенията работи, се извежда
съобщение и вие не можете да записвате снимки. Изберете [On], за да зададете
приоритет на качеството. Изберете [Off ], за да зададете приоритет на времето за
запис.
Бутон MENU
[Long Exposure NR]
[Off ]
Забележки
Изключване на функцията за намаляване на смущенията
при висока ISO чувствителност
Фотоапаратът намалява смущенията, когато станат по-забележими, докато
чувствителността на фотоапарата е висока.
Изберете [Auto], за да зададете приоритет на качеството. Изберете [Weak], за да
зададете приоритет на времето за запис.
Бутон MENU
[High ISO NR]
Изберете желаната настройка
Промяна на настройките
• Функцията за намаляване на смущенията не се активира, дори когато настройката
е зададена в положение [On], ако режимът на експозицията е зададен в положение
Панорама, Продължителен теле-зуум с предварително зададен приоритет на AE,
Продължителен запис, Продължителен експозиционен клин, [Hand-held Twilight]
(Запис при нощни условия от ръка) в Избор на сцена, или ако ISO е зададен в
положение [Multi Frame NR].
• Когато режимът на експозицията е зададен в положение AUTO, AUTO+ или Избор
на сцена, не можете да изключите функцията за намаляване на смущенията.
Забележки
• При изображения, записани с продължителен запис или експозиционен клин,
дори когато сте задали положение [Auto], автоматично се избира настройката
[Weak].
• Когато режимът на експозицията е зададен в положение AUTO, AUTO+,
Панорама, Избор на сцена или Ефект на изображението, опцията се задава в
положение [Weak].
• Не можете да извършвате операция по намаляване на смущенията за RAW
изображения.
147
Промяна на функциите на бутоните
Промяна на операциите на бутона AEL
Функцията на бутона AEL може да бъде избирана от следните два варианта:
- Като задържите стойността на заключената експозиция, като натиснете бутона
AEL и задържите. ([AEL hold])
- Като задържите стойността на заключената експозиция, като натиснете бутона
AEL и след това отново го натиснете ([AEL toggle]).
Бутон MENU
[AEL button]
Изберете желаната настройка
Забележки
• Когато стойността на експозицията бъде заключена, на LCD екрана и във визьора
се появява индикацията . Внимавайте да не нулирате настройката.
• Настройките [AEL hold] и [AEL toggle] влияят на ръчното увеличение (стр. 82) в
режим на ръчна експозиция.
• Когато изберете [AEL toggle], се уверетe, че отново сте натиснали бутона AEL, за да
освободите заключването.
Промяна на функцията на бутона за задържане на фокуса
в положение за преглед
Ако използвате обектив с бутон за задържане на фокуса, можете да промените
функцията на бутона в положение за преглед на снимката.
Бутон MENU
[Focus Hold Button]
[D.O.F.Preview]
Включване на функцията за увеличение при фокусиране
Можете да увеличите изображението, за да проверите фокуса, като използвате
бутона по време на запис.
Бутон MENU
148
[Focus Magnifier]
[On]
Задаване на желана функция към бутона D-RANGE
Можете да зададете една от следните функции към бутона D-RANGE.
Бутон MENU
[D-RANGE button]
Изберете желаната настройка
Задава
Mode”
към
D-RANGE.
Assigns“Drive
“Drive
Mode”
to бутона
the D-RANGE
button.
Flash Mode
Задава
Mode”
към
D-RANGE.
Assigns“Flash
“Flash
Mode”
toбутона
the D-RANGE
button.
Autofocus Mode
Задава
Mode”
къмtoбутона
D-RANGE.
Assigns“Autofocus
“Autofocus
Mode”
the D-RANGE
button.
AF area
Задава
area”
към
D-RANGE.
Assigns“AF
“AF
area”
toбутона
the D-RANGE
button.
Face Detection
Задава
Detection”
към
D-RANGE.
Assigns“Face
“Face
Detection”
toбутона
the D-RANGE
button.
Smile Shutter
Задава
Shutter”
към
D-RANGE.
Assigns“Smile
“Smile
Shutter”
toбутона
the D-RANGE
button.
ISO
Задава
към
D-RANGE.
Assigns“ISO”
“ISO”
to бутона
the D-RANGE
button.
Metering Mode
Flash Comp.
Задава
Mode”
към
D-RANGE.
Assigns“Metering
“Metering
Mode”
toбутона
the D-RANGE
button.
Задава
Comp”
къмtoбутона
D-RANGE.
Assigns“Flash
“Flash
Comp.”
the D-RANGE
button.
White Balance
Задава
към
D-RANGE.
Assigns“White
“WhiteBalance”
Balance”
toбутона
the D-RANGE
button.
DRO/Auto HDR
Задава
HDR”
към
D-RANGE.
Assigns“DRO/Auto
“DRO/Auto
HDR”
toбутона
the D-RANGE
button.
Creative Style
Задава
Style”
къмtoбутона
D-RANGE.
Assigns“Creative
“Creative
Style”
the D-RANGE
button.
SCN/Picture Effect
Задава
EffEffect”
ect” къмtoбутона
D-RANGE.
Assigns“SCN/Picture
“SCN/Picture
the D-RANGE
button.
Sweep Shooting
Задава
Shooting”
къмtoбутона
D-RANGE.
Assigns“Sweep
“Sweep
Shooting”
the D-RANGE
button.
Промяна на настройките
Drive Mode
149
Промяна на други настройки
Включване/изключване на звука
По време на обратно броене на таймера за самостоятелно включване и др., изберете
звука, който се извежда, когато скоростта на затвора се заключи.
Бутон MENU
[Audio signals]
Изберете желаната настройка
Премахване на помощното упътване от екрана
Можете да изключите помощното упътване, което се извежда, когато работите
с фотоапарата. Тази опция е удобна, когато желаете да извършите следващата
операция бързо.
Бутон MENU
[Help Guide Display]
[Off ]
Настройка на времето за превключване на фотоапарата в режим на
пестене на захранването
Можете да зададете времето за превключване на фотоапарата в режим на пестене
на захранването (Power save). Натискането на бутона на затвора наполовина връща
фотоапарата в режим на запис.
Бутон MENU
[Power Save]
Изберете желаното време
Забележка
• Независимо от настройката тук, фотоапаратът преминава в режим на пестене на
захранването 30 минути след времето, в което сте го свързали с телевизор или
след като режимът на запис е зададен в положение [Remote Cdr.] (Устройство за
дистанционно управление).
Освобождаване на затвора без закрепен обектив
Можете да освободите затвора, когато не е закрепен обектив. Изберете тази опция,
когато закрепяте фотоапарата към астрономически телескоп и др.
Бутон MENU
150
[Release w/oLens]
[Enable]
Забележка
• Когато използвате обектив без контактни части, като например астрономически
телескоп, правилното измерване няма да може да бъде постигнато. В такива случаи
регулирайте експозицията ръчно, като я проверите на записаното изображение.
Избор на език
Бутон MENU
[ Language]
Изберете езика
Настройка на демонстрацията за възпроизвеждане на видеоклип
Можете да зададете старт на възпроизвеждане на демонстрационния видеоклип, ако
не работите с фотоапарата за около 1 минута.
Бутон MENU
[Demo Mode]
[On]
Настройка на първия екран на менюто
Можете да зададете първия екран на менюто и да го изведете по един от следните
два начина:
- Първоначалният екран с менюта се извежда винаги.
- Извежда последните зададени опции. По този начин ще можете по-лесно да
нулирате последната опция, която сте настройвали.
Бутон MENU
[Menu start]
Изберете желаната настройка
Промяна на настройките
151
Настройка на LCD екрана/електронния визьор
Ръчна настройка на яркостта на LCD екрана
Бутон MENU
Забележки
[LCD Brightness]
Изберете желаната настройка
• Задайте в положение [Manual] за снимки на закрито, защото настройката [Sunny
Weather] е твърде светла.
• Батерията ще се изразходва бързо, ако използвате фотоапарата дълго време със
зададена настройка [Sunny Weather].
Ръчна настройка на яркостта на визьора
Яркостта на визьора се регулира автоматично спрямо осветеността на обекта.
Можете да зададете осветеността на визьора и ръчно.
Бутон MENU
желаната настройка
[Viewfinder Bright.]
[Manual]
Изберете
Забележка
• Когато свържете към фотоапарата променливотоков адаптер от вида AC-PW20
(продава се отделно), настройката за осветеността на визьора винаги се задава към
най-високата си стойност, дори да сте задали в положение [Auto].
Настройка на времето за възпроизвеждане
на изображение точно след запис
(Автоматичен преглед)
Можете да проверите записаното изображение на екрана точно след запис. Можете
да промените времето за възпроизвеждане.
Бутон MENU
[Auto Review]
Изберете желаната настройка
Забележка
• В режим на автоматичен преглед, изображението няма да се изведе във вертикална
позиция, дори когато [Playback Display] е зададен в положение [Auto rotate] (стр.
123).
152
Настройка на начина, който се използва, за превключване между LCD
екрана и визьора
Можете да изключите автоматичното превключване между LCD екрана и визьора, и
можете да зададете превключването им с бутона FINDER/LCD.
Бутон MENU
[FINDER/LCD Setting]
[Manual]
Задаване на насочващите линии
Насочващите линии са спомагателни линии, които улесняват композирането
на снимката. Можете да включвате/изключвате насочващите линии или да
избирате различен вид на линиите. Извежда се и възможният обхват за запис на
видеоклипове.
Бутон MENU
[Grid Line]
Изберете желаната настройка
Промяна на настройките
153
Потвърждаване на версията на
фотоапарата
Извежда версията на вашия фотоапарат. Потвърдете версията, когато
бъде пусната нова версия на фърмуера.
Бутон MENU
[Version]
Забележка
• Можете да извършите обновяване, само когато нивото на батерията
(три оставащи чертички) или повече. Препоръчваме ви да
е
използвате достатъчен заряд на батерията или променливотоков
адаптер AC-PW20 (продава се отделно).
154
Връщане към фабричните настройки
Можете да нулирате основните функции на фотоапарата.
Бутон MENU
[Reset Default]
[Enter]
Опциите, които можете да нулирате, са както следва.
Items
Опции
Компенсация
на експозицията
Exposure compensation
(104) (104)
Дисплей
с
информация
за
записа
Recording information display
(41)(41)
Дисплей
възпроизвеждане
(123)
Playbackза
display
(123)
Режим
на запис
(119)
Drive mode
(119)
РежимMode
на светкавицата
(99)
Flash
(99)
Reset toсе в положение
Нулират
±0.0
Графичен
дисплей
Graphic Display
Екран
с единично
изображение
(с
Single-image
screen
(with recording
информация
information) за записа)
Запис
на единично
Single-shot
Adv. изображение
Плътна
(различава
се в the
Fill-flashсветкавица
(differs based
on whether
зависимост от това дали вградената
built-in flashе отворена
is open orили
not)не)
светкавица
Режим
на автоматично
Autofocus
Mode (92) фокусиране (92) AF-A
AF-A
Област
автоматично фокусиране (93) Широк
AF areaза(93)
Wide фокус
Разпознаване
лице (96)
Face Detectionна(96)
Разпознаване
на усмивка (97)
Smile
Shutter (97)
Активирана
настройка
On
Изключена
настройка
Off
Автоматична
стойност
AUTO
Множествено
Multi segment измерване
Компенсация
на светкавицата
(106)
Flash Compensation
(106)
±0.0
Баланс
на бялото
(115)
White Balance
(115)
Температура
на цветовете/
Color
Temp./Color
Filter (116)
Цветен филтър (116)
Потребителски
баланс(117)
на бялото (117)
Custom white balance
Автоматичен
баланс
на бялото
AWB (Auto white
balance)
DRO/Auto
DRO/AutoHRD
HDR(110)
(110)
Креативен
стил(113)
(113)
Creative Style
SCN/Ефект
изображението
(64)
SCN/PictureнаEffect
(64)
5500К,
филтър
5500K,Цветен
Color Filter
0 0
5500К
5500K
Оптимизатор
на динамичния
обхват/
D-Range
Optimizer:
Auto
Автоматичен
HDR (110)
Стандартна
Standard настройка
Промяна на настройките
ISO
ISO (109)
(109)
Режим
на Mode
измерване
Metering
(108)(108)
Портретен
режим
Portrait
Меню за запис
Опции
Items
Изображение:
Размер (140)
Image: Size (140)
Нулират
Reset toсе в положение
L:16M
L:16M
Изображение:
Image: AspectСъотношение
Ratio (141) (141)
Изображение:
Image: QualityКачество
(141) (141)
3:2
3:2
Добро
Fine качество
Видеоклип:
Movie: SizeРазмер
(141) (141)
1920
1920х×1080
1080
Видеоклип:
на файла (86)
Movie: File Формат
Format (86)
AVCHD
AVCHD
155
Опции
Нулират се в положение
Видеоклип: Аудио запис (87)
Активиране на запис
Устойчиво снимане (58)
Активирана настройка
Панорама: Размер (140)
Стандартна настройка
Панорама: Посока (71)
Надясно
3D въртене: Размер на изображението (140)
16:9
3D въртене: Посока (71)
Надясно
Контрол на светкавицата (107)
ADI светкавица
Рефлектор за автоматично фокусиране (101)
Автоматична настройка
Цветова схема (114)
sRGB
Намаляване на смущенията при запис с дълга
експозиция (147)
Активирана настройка
Намаляване на смущенията при запис с висока Активирана настройка
ISO чувствителност (147)
Бутон D-RANGE
DRO/Автоматичен HDR
Потребителско меню
Опции
Нулират се в положение
Автоматично фокусиране чрез визьора (40)
Изключена настройка
Настройки на FINDER/LCD (153)
Автоматична настройка
AEL бутон (148)
AEL задържане
Увеличаване при фокусиране (148)
Изключена настройка
Бутон за задържане на фокуса (148)
Задържане на фокуса
Намаляване на ефекта “червени очи” (101)
Изключена настройка
Освобождаване без обектив (150)
Изключена настройка
Насочващи линии (153)
Изключена настройка
Хистограма (105)
Изключена настройка
Извеждане на дисплея във визьора (42)
Винаги
Извеждане на данните за записа (41)
За Live преглед
Автоматичен преглед (152)
Изключена настройка
Auto+ Cont. Advance (63)
Автоматична настройка
Auto+ Image Extract. (63)
Автоматична настройка
Меню за възпроизвеждане
Опции
Нулират се в положение
Изреждане на изображения – Интервал (127)
3 sec
156
Опции
Нулират се в положение
Изреждане на изображения – Повтаряне (127) Изключена настройка
Отпечатване - Отпечатване на дата (172)
Изключена настройка
Настройка на силата на звука (124)
2
Дисплей за възпроизвеждане (123)
Автоматично завъртане
Меню с настройка на носителя на запис
Опции
Нулирайте в положение
Номер на файла (143)
Пореден
Име на папката (143)
Стандартна форма
Меню с настройки
Опции
Нулирайте в положение
Яркост на LCD екрана (152)
Ръчна настройка 0.0
Яркост на визьора (152)
Автоматична настройка
Пестене на захранването (150)
1 минута
CTRL FOR HDMI (138)
Активирана настройка
Дисплей с помощно упътване (150)
Активирана настройка
Настройки за качване в Интернет (145)
Активирана настройка
Устройство за съхранение на данни
Аудио сигнали (150)
Активирана настройка
Режим на демонстрация (151)
Изключен
Стартиране на менюто (151)
Главно меню
Промяна на настройките
USB връзка (164)
157
Използване на компютър
Следният софтуер е включен на CD-ROM (приложен в комплекта), което ви
позволява да работите с изображения, записани с този фотоапарат:
• Sony Image Data Suite
“Image Data Converter SR”
“Image Data Lightbox SR”
• “PMB” (Picture Motion Browser)
За забележки относно инсталацията на “PMB” вижте стр. 160.
Забележка
• “PMB” не е съвместим с Macintosh компютри.
Препоръчителна компютъра среда (Windows)
Следната среда е препоръчителна за използване на приложения софтуер и за
копиране на изображения чрез USB връзка.
OS (предварително инсталирана)
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2
SP2/ Windows 7
“PMB”
Процесор: Intel Pentium III 800 MHz или
по-бърз
(За възпроизвеждане/редактиране на
видеоклипове с висока разделителна
способност: Intel Core Duo 1.66 GHz или побърз/Intel Core 2 Duo 1.66 GHz или по-бърз)
Памет: 512 МВ или повече (За
възпроизвеждане/редактиране на
видеоклипове с висока разделителна
способност: 1 GВ или повече)
Твърд диск: Дисково пространство, нужно
за инсталацията – приблизително 500 МВ
Дисплей: Резолюция на екрана - 1024 x 768
точки или по-голяма
“Image Data Converter SR
Ver.3”/“Image Data Lightbox SR”
Процесор/Памет: Pentium 4 или по-бърз/1
GВ или повече
Дисплей: 1024 х 768 точки или повече
*1
64-битови операционни системи или Starter (Edition) не се поддържат. За да
използвате функцията за създаване на дискове, трябва да сте инсталирали
Windows Image Metering API (IMAPI) Ver. 2.0 или по-нова.
*2
Starter (Edition) не се поддържа.
158
Препоръчителна компютъра среда (Macintosh)
Когато използвате приложения софтуер и прехвърляте изображения чрез USB
връзка, препоръчваме ви следната компютърна среда.
Операционна система
(предварително инсталирана)
USB връзка: Mac OS X (v10.3, 10.4, 10.5,
10.6)
“Image Data Converter SR Ver.3”/“Image
Data Lightbox SR: Mac OS X (v10.4, 10.5,
10.6 (Snow Leopard))
“Image Data Converter SR
Ver.3”/“Image Data Lightbox SR”:
Mac OS X (v10.4, 10.5, 10.6 (Snow
Leopard))
Процесор: серии Power PC G4/G5
(препоръчително 1.0 GHz или по-бърз)/Intel
Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo или по-бърз
Памет: Препоръчва се 1 GВ или повече.
Дисплей: 1024 х 768 точки или повече
Забележки
• Операциите не са гарантирани за всички препоръчителни операционни среди,
споменати по-горе.
• Ако едновременно свържете две или повече USB устройства към един и същи
компютър, в зависимост от вида на USB устройството, което използвате, е
възможно някое от устройствата, включително вашият фотоапарат, да не работи.
• Употребата с USB 2.0 (високоскоростни)-съвместими компютърни среди ви
позволява по-бърз трансфер, защото този фотоапарат е съвместим с Hi-Speed USB
(USB 2.0 съвместим).
• Възможно е връзката между фотоапарата и компютъра да не се възстанови по
едно и също време след излизане от режим Suspend или Sleep.
Преглед на изображения на компютър
159
Използване на софтуера
Инсталиране на софтуера (Windows)
Влезте в системата като Administrator (администратор).
1 Включете компютъра и поставете приложения CD-ROM в CD-ROM устройството.
Извежда се екранът на инсталационното меню.
• Ако екранът не се изведе, щракнете два пъти върху [Computer] (за Windows XP:
(SONYPMB)
[Install.exe].
[My Computer])
• Ако се изведе екран за автоматично инсталиране, изберете “Run Install.exe”
и следвайте инструкциите, които се извеждат на екрана, за да продължите с
инсталацията.
2 Щракнете върху [Install].
• Уверете се, че “Sony Image Data Suite” и “PMB” са маркирани и следвайте
инструкциите на екрана.
• Свържете фотоапарата към компютър по време на тази процедура, като
следвате инструкциите на екрана (стр. 164)
• Когато се изведе съобщение за потвърждение на рестарта, рестартирайте
компютъра, като следвате инструкциите на екрана.
• В зависимост от системната среда на вашия компютър, DirectX може да е
инсталиран.
3 Извадете CD-ROM диска след като инсталацията приключи.
Инсталира се следният софтуер и на десктопа се извеждат икони-препратки.
“Image Data Converter SR”
“Image Data Lightbox SR”
“PMB”
“PMB Launcher”
“PMB Help”
Забележки
• Ако на вашия компютър вече е инсталиран “PMB” и версията му е по-стара от тази
на приложения CD-ROM, преинсталирайте “PMB”, като използвате приложения
CD-ROM.
160
• Ако версията на вашия компютър е по-нова от тази на CD-ROM (приложен), не е
необходимо да прeинсталирате “PMB”. Когато свържете фотоапарата и компютъра
посредством USB кабел, “PMB” функцията се активира.
• Ако на вашия компютър е инсталирана версия на “PMB” под 5.0.00, възможно е
някои функции на “PMB” да не работят правилно след като инсталирате PMB от
приложения CD-ROM. Можете да стартирате “PMB” и друг софтуер и от “PMB
Launcher”. Щракнете два пъти върху иконата-препратка “PMB Launcher” на екрана
на компютъра, за да стартирате “PMB Launcher”.
Инсталиране на софтуера (Macintosh)
Влезте в системата като Administrator (администратор).
1 Включете Macintosh компютъра и поставете CD-ROM диска (приложен в
комплекта) в CD-ROM устройството.
2 Щракнете два пъти върху иконата CD-ROM.
3 Копирайте файла [IDS_INST.pkg] в папката [MAC] в иконата на твърдия диск.
4 Щракнете два пъти върху файла [IDS_INST.pkg] в папката, в която сте го
копирали.
Следвайте инструкциите на екрана, за да приключите с инсталацията.
Използване на “Image Data Converter SR”
Преглед на изображения на компютър
Като използвате “Image Data Converter SR”, вие можете да:
• Редактирате изображения, записани в RAW режим, и да извършвате различни
корекции по тях, като например, можете да промените кривата на тоновете и
остротата.
• Регулирате изображения с баланс на бялото, експозиция и креативен стил, и др.
• Запазвате изображенията, изведени и редактирани на компютъра.
• Запазвате изображенията като RAW данни или във формати, подходящи за пообща употреба.
161
За подробности относно “Image Data Converter SR” се обърнете към помощния файл.
[All Programs]
[Sony Image Data Suite]
[Help]
Щракнете върху [Start]
[Image Data Converter SR Ver.3].
Поддържаща информация относно “Image Data Converter SR” (само на английски)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Използване на “Image Data Lightbox SR”
“Image Data Lightbox SR” ви позволява да извършвате следните операции:
• Да извеждате и сравнявате RAW/JPEG изображения, записани с този фотоапарат.
• Да оценявате изображения с оценки до 5.
• Да задавате цветови етикети и др.
• Да извеждате изображения в “Image Data Converter SR” и да ги настройвате.
За подробности относно “Image Data Lightbox SR”, моля, обърнете се към помощния
файл.
[All Programs]
[Sony Image Data Suite]
[Help]
Щракнете върху [Start]
[Image Data Lightbox SR].
Поддържаща информация относно “Image Data Lightbox SR” (само на английски)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Използване на “PMB”
С “PMB” вие можете да:
• Прехвърляте изображения, заснети с фотоапарата, и да ги извеждате на монитора
на компютъра.
• Организирате изображения на компютъра по дата на записа и да ги преглеждате.
• Ретуширате (намалявате ефекта на червените очи и др.), да отпечатвате и да
изпращате изображения като приложения към електронна поща, да променяте
датата на записа и др.
• Отпечатвате или запазвате неподвижни изображения с дата.
• Създавате Blu-ray дискове, AVCHD дискове или DVD дискове от AVCHD
видеоклипове, прехвърлени на компютъра. (Когато създавате Blu-ray/DVD дискове
за първи път, необходимо е да имате Интернет връзка.)
162
Забележка
• “PMB” не е съвместим с Macintosh компютри.
За подробности относно “PMB” вижте “PMB Help”.
(PMB Help) на десктопа. Или щракнете върху [Start]
Щракнете два пъти върху
[All Programs]
[PMB]
[PMB Help].
Поддържаща информация относно “PMB” (само на английски)
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
Преглед на изображения на компютър
163
Свързване на фотоапарата с компютър
1 Поставете батерия с достатъчен заряд или свържете фотоапарата към
мрежата от 220 V с променливотоков адаптер от вида AC-PW20 (продава се
отделно).
2 Включете фотоапарата и компютъра.
3 Уверете се, че [USB Connection] в менюто
2 е зададен в положение [Mass
Storage].
4 Свържете фотоапарата към вашия
компютър.
• Когато за първи път свържете
фотоапарата посредством USB кабела,
вашият компютър автоматично стартира
използваната програма, за да разпознае
фотоапарата. Изчакайте известно време.
жака
на компютъра
1Към
To USB
a USB
terminal
of the
computer
USB
USBкабел
cable(приложен)
(supplied)
2Към
To the
terminal
USB USB
конектора
Прехвърляне на изображения на компютър (Windows)
“PMB” ви позволява лесно да прехвърляте изображения.
За подробности относно функциите “PMB” вижте “Ръководство за PMB”
Прехвърляне на изображения на компютър без да използвате “PMB”
След като извършите USB връзката между фотоапарата и компютъра, се извежда
[OK]
AutoPlay Wizzard екран; щракнете върху [Open folder to view files]
копирайте желаните изображения на компютъра.
[DCIM] или [MP_ROOT]
164
Име на файла
Папка
Folder
Папка
DCIM
DCIM folder
Вид
файла
The на
type
of file
Име
файла
File на
name
JPEG
JPEGфайл
file
JPEG
(Adobe RGB)
RGB)
JPEGфайл
file (Adobe
DSC0ssss.JPG
RAW
RAWфайл
file
RAW
(Adobe RGB)
RGB)
RAWфайл
file (Adobe
MP_ROOT
folder
Папка
MP_ROOT
_DSCssss.JPG
DSC0ssss.ARW
_DSCssss.ARW
MP4
(1440×х 1080)
1080)
MP4 файл
file (1440
MAH0ssss.MP4
MP4
(VGA)
MP4 файл
file (VGA)
MAQ0ssss.MP4
•
(номер на файла) е обозначение за номер от 0001 до 9999.
• Когато зададете [Image: Quality] в положение [RAW & JPEG], цифрите в имената на
файловете с RAW данни и съответстващите им JPEG файлове са еднакви.
Забележки
• За операции, като например прехвърляне на AVCHD видеоклипове на вашия
компютър, използвайте “PMB”.
• Когато свържете фотоапарата към компютър, ако работите с видеоклипове или
папки с AVCHD формат от компютъра, изображенията може да се повредят и
да не се възпроизведат. Не изтривайте и не копирайте видеоклипове в AVCHD
формат от компютъра на носителя на запис. Sony не носи отговорност за
последствията от такива операции с компютъра.
Прехвърляне на изображения към компютър (Macintosh)
папката, в която са запазени
пъти върху ново-разпознатото устройство
изображенията, които желаете да копирате.
2 Щракнете и изтеглете файловете с изображенията към иконата на твърдия
диск
Изображенията се копират върху вашия твърд диск.
3 Щракнете два пъти върху иконата на твърдия диск
желания от вас файл с
изображение в папката, съдържаща копираните файлове.
Изображението се извежда.
Преглед на изображения на компютър
1 Първо свържете фотоапарата към вашия Macintosh компютър. Щракнете два
165
Забележка
• Използвайте “iMovie”, включен към Macintosh компютъра, за да прехвърляте или
работите с видеоклипове с AVCHD формат.
Изтриване на USB връзката
Предварително извършете процедурите от стъпки 1 до 3, описани по-долу, преди да:
• Изключите USB кабела.
• Извадите картата с памет.
• Изключите фотоапарата.
1 Щракнете два пъти върху иконата за
Windows Vista
изключване в лентата със задачи
Windows XP
Disconnect
icon
Икона
за изключване
2 Щракнете върху (USB устройство за съхранение на данни) [Stop].
3 Проверете устройството в потвърждаващия прозорец и след това щракнете
върху [ОК].
Забележка
• Предварително изтеглете и пуснете иконата с устройството на картата с памет в
иконата “Trash”, когато използвате Macintosh компютър, докато фотоапаратът е
изключен от компютъра.
166
Създаване на диск с видеоклипове
Можете да създавате диск от видеоклипове, записани с вашия фотоапарат във
формат AVCHD.
Избор на начин за създаване на диск
Изберете начина, който е най-подходящ за вашия плейър.
Вижте “Ръководство за PMB” за подробности относно създаването на дискове, като
използвате “PMB”.
За да прехвърляте видеоклипове, вижте стр. 164.
Начин
Method
Устройства за възпроизвеждане
Blu-ray
disc
playback
devices
на
Blu-ray
дискове
(Blu-ray
(Blu-ray disc
player, 3 и др.)
плейъри,
Playstation
PlayStation®3, etc.)
Създава
Create a Blu-ray
Blu-rayдиск
discсof movies
видеоклипове
и снимки,
and photos imported
to a
прехвърлени на вашия компютър,
“PMB.”“PMB”.
сcomputer
помощтаusing
на софтуера
Устройства
за възпроизвеждане
AVCHD format
playback devices
на
AVCHD
формат
(Sony Blu-ray
(Sony
Blu-ray
disc player,
плейъри,
Playstation
PlayStation®3, etc.) 3 и др.)
Създава
в AVCHD
формат
Create anдиск
AVCHD
format
disc of
сmovies
видеоклипове
и снимки,
and
photos
imported
to a
прехвърлени на вашия компютър
“PMB.”“PMB”.
сcomputer
помощтаusing
на софтуера
Устройства
възпроизвеждане
Creating an за
AVCHD
format disc
на
обикновени
DVD дисковеother
with
a DVD writer/recorder
(DVD плейъри, компютри с
than DVDirect
Express.
DVD
устройства
и др.
Създава
с видеоклипове
Create
a диск
standard
definition
и снимки
със стандартно
image
quality
(STD) disc of
качество (STD), прехвърлени на
movies
and photosс imported
вашия компютър
помощта to
наa
computer
using “PMB.”
софтуера “PMB”.
®
®
Създава
AVCHD devices
формат
Ordinaryдиск
DVDвplayback
с(DVD
помощта
на DVD
player,
DVDзаписващо
playable
устройство,
различно от
computer, etc.)
DVDirect Express.
Вид
диска
Discна
type
Забележки
• Ако използвате Sony DVDirect (DVD записващо устройство), можете да
прехвърляте данни, като поставите карта с памет в гнездото на DVD записващото
устройство, или можете да свържете фотоапарата към DVD записващото
устройство чрез USB кабел.
• Когато използвате Sony DVDirect (DVD записващо устройство), уверете се, че сте
инсталирали последната версия на фърмуера на DVD записващото устройство.
За подробности вижте следния интернет адрес:
http://sony.storagesupport.com/
Преглед на изображения на компютър
Плейър
Player
167
Характеристики за всеки от видовете дискове
Blu-ray
дисковете
ви позволяват
да записвате
повечеimage
видеоклипове
A Blu-ray
disc enables
you to record
high definition
quality с
висока
разделителна
способност
отколкото
(HD) movies
of a longer
duration(HD)
than DVD
discs.на DVD диск.
Когато
на DVD носител,
като например
DVD-R
бъде записан
High definition
image quality
(HD) movie
can beдиск,
recorded
on DVD
видеоклип с висока разделителна способност (HD), дискът, който се
media, such
as DVD-R
discs,наand
a high definition
image quality
създава,
е с високо
качество
изображението
(HD).
disc да
is created.
•(HD)
Можете
възпроизвеждате дискове с висока разделителна
(HD)
на definition
устройстваimage
с възможност
за възпроизвеждане
• способност
You can play
a high
quality (HD)
disc on AVCHD
на
AVCHD
формат,
като например
и
format playback
devices,
such as a Sony
SonyBlu-ray
Blu-rayплейър
disc player
and a
Playstation 3. Не можете да възпроизвеждате тези дискове на
PlayStation®3.
You
cannot
play
the
disc
on
ordinary
DVD
players.
обикновени DVD плейъри.
Можете
записвате
видеоклипове
със стандартно
качество
(STD),
Standardдаdefinition
image
quality (STD)
movie converted
from
high
които
са преобразувани
от видеоклипове
разделителна
definition
image quality (HD)
movie can beс висока
recorded
on DVD media,
способност (HD) на DVD носители, като например DVD-R дискове,
such дискът,
as DVD-R
discs,
and a standard
image quality
(STD)наdisc is
като
който
се създава,
е със стандартно
качество
created.
изображението
(STD).
®
Дискове, които можете да използвате с “PMB”
С “PMB” можете да използвате 12 cm дискове от следните видове. За Blu-ray дискове
проверете стр. 169.
Discна
type
Вид
диска
Features
Функции
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
Без
възможност за презапис
Unrewritable
DVD-RW/DVD+RW
С
възможност за презапис
Rewritable
®
• Винаги проверявайте дали системният софтуер на вашия PlayStation 3 e обновен
до последната версия.
• Възможно е PlayStation 3 да не се предлага в някои държави/региони.
®
Създаване на AVCHD диск
Можете да създавате AVCHD диск от видеоклипове с висока разделителна
способност в AVCHD формат, прехвърлени на компютър, като използвате
приложения софтуер “PMB”.
1 Изберете видеоклипове в AVCHD формат, които можете да запишете на “PMB”.
2 Щракнете върху (Създаване на диск), за да изберете [Create AVCHD Format
Discs (HD)].
Извежда се екранът за създаване на дискове.
• За подробности вижте “Ръководство за PMB”.
168
Забележки
• Предварително инсталирайте “PMB”.
• Не можете да записвате снимки и MP4 файлове с видеоклипове на AVCHD диск.
• Създаването на диска може да отнеме дълго време.
Възпроизвеждане на AVCHD диск на компютър
Можете да възпроизвеждате AVCHD диск, като използвате “Player for AVCHD”,
който се инсталира заедно с “PMB”.
[All Programs]
[PMB]
За да стартирате софтуера, щракнете върху [Start]
[PMB Launcher]
[View]
[Player for AVCHD].
За подробности относно операциите вижте помощния файл за “Player for AVCHD”.
Забележка
• В зависимост от компютърната среда е възможно видеоклиповете да не се
възпроизвеждат плавно.
Създаване на Blu-ray диск
Можете да създадете Blu-ray диск от видеоклипове в AVCHD формат, прехвърлени
на компютър. Вашият компютър трябва да поддържа функцията за създаване
на Blu-ray диск. За да създадете Blu-ray диск, можете да използвате BD-R (без
възможност за презапис) или BD-RE (с възможност за презапис) носител. След като
веднъж създадете диска, не можете да прибавяте съдържание към нито един от
двата типа диск.
Щракнете върху [BD Add-on Software] на екрана за инсталация на “PMB” и
инсталирайте това софтуерно допълнение според инструкциите, изведени на екрана.
Свържете вашия компютър към Интернет, когато инсталирате [BD Add-on Software].
За подробности вижте “PMB Help”.
Преглед на изображения на компютър
Преглед на изображения на компютър
169
Създаване на диск със стандартно качество на изображенията (STD)
Можете да създавате диск със стандартно качество на изображенията (STD) от
видеоклипове в AVCHD формат, прехвърлени на компютър, като използвате
приложения софтуер “PMB”.
1 Изберете видеоклипове в AVCHD формат, които можете да запишете на „PMB”.
2 Щракнете върху (Създаване на диск), за да изберете [Create DVD-Video
Format Discs (STD)].
Извежда се екранът за създаване на дискове.
• За подробности вижте “PMB Help”
Забележки
• Предварително инсталирайте “PMB”.
• Не можете да записвате MP4 файлове с видеоклипове на диск.
• Създаването на диска ще отнеме повече време, тъй като видеоклиповете в
AVCHD формат се преобразуват във видеоклипове със стандартно качество на
изображенията (STD).
• Когато създавате DVD-Video (STD) диск за първи път е необходима интернет
връзка.
170
Определяне на DPOF
Използвайки фотоапарата, вие можете да определите изображенията и броя снимки,
който да отпечатате, преди да започнете отпечатване в магазин или на вашия
принтер. Следвайте процедурата по-долу.
DPOF спецификациите остават с изображенията след отпечатване. Препоръчваме ви
след отпечатване да премахнете DPOF настройката.
Задаване/премахване на DPOF настройка за избрани изображения
1 Бутон MENU
[Specify Printing]
[DPOF Setup]
[Multiple Img.].
2 Изберете изображението с помощта на на контролния бутон.
3 Изберете броя на разпечатките с помощта на централната част на контролния
бутон.
• За да премахнете DPOF настройка, задайте номер “0”.
4 Натиснете бутона MENU.
5 Изберете [Enter] с помощта на
на контролния бутон, след това натиснете
централната част на контролния бутон.
Забележки
• Не можете да маркирате с DPOF файлове с RAW данни.
• Можете да определяте брой до 9.
Отпечатване на изображения
171
Отпечатване на дата
Можете да нанасяте датата върху изображението, когато го отпечатвате. Позицията
на датата (в или извън изображението, размерa на символите и др.) зависи от вашия
принтер.
Бутон MENU
Забележка
[Specify Printing]
[Date Imprint]
• Възможно е тази функция да не работи в зависимост от принтера.
172
[On]
Технически
характеристики
Фотоапарат
[Система]
Вид на фотоапарата
Цифров фотоапарат
със сменяеми обективи
Обектив
A-байонет обективи
[Матрица]
Формат на изображението
23.5 х 15.6 mm (APS-C
формат) CMOS
матрица
Общ брой пиксели на матрицата
Прибл. 16 500 000
пиксела
Ефективни пиксели на фотоапарата
Прибл. 16 200 000
пиксела
[Устойчиво снимане]
Система
Ефект
Механизъм за
изместване на
матрицата
Прибл. 2.5 до 4 EV
в скорост на затвора
(в зависимост от
условията на запис и
закрепения обектив)
[Система за предпазване
от напрашаване]
Система
[Система за автоматично фокусиране]
Система
TTL phase-detection
система, 15 точки
(3 точки cross type)
Обхват за чувствителност
-1 до 18 EV
(с еквивалент на ISO
100)
[Live преглед]
Вид
Основен сензор Live
преглед (Механизъм с
полупрозрачно
огледало)
Формат на изображението
“Exmor” CMOS матрица
Покритие на кадрите
100%
[Електронен визьор]
Вид
Електронен визьор
(цветен)
Размер на екрана
1.2 cm (тип 0.46)
Общ брой точки
1 440 000 точки
Изведен размер на екрана
1.1 cm (тип 0.43)
Изведен брой точки
1 152 000 точки
Покритие на кадрите
100%
Увеличение
1.10 х с 50 mm обектив,
зададен в положение
безкрайност,
-1m-1(диоптър)
Облекчаване на очите
Приблизително 19 mm
от окуляра, 18 mm от
рамката на окуляра с
диоптър -1m-1)
Настройка на диоптъра
-4.0 до +4.0 m-1
(диоптър)
[LCD екран]
LCD панел
Други
Защита от
наелектризиране
върху Low-Pass Filter и
механизма за
изместване на
матрицата
Рефлектор за автоматично фокусиране
Прибл. 1 до 5 m
7.5 cm (тип 3.0) TFT
устройство
Общ брой точки
921 600 (640 х 3 (RGB) х
480) точки
173
[Контрол на експозицията]
[Формат на записа]
Клетка за измерване
“Exmor” CMOS матрица
Начин на измерване
Измерване в 1200 клетки
Обхват на измерване
- 2 до +17 EV в режими на
множествено измерване,
измерване в центъра,
спотово измерване
(с еквивалент на ISO 100 и
F1.4 обектив)
ISO чувствителност (Препоръчителен
индекс на експозиция)
AUTO, ISO 100 до 12800
Компенсация на експозицията
2.0 EV (1/3 EV стъпка)
Файлов формат
Снимки: JPEG
(DCF Ver. 2.0, Exif Ver.
2.3, MPF Baseline)съвместим, DPOF съвместим
3D снимки: MPO (MPF
разширен
(несъразмерно
изображение))-съвместим
Видеоклипове (AVCHD формат)
AVCHD Ver. 1.0-съвместим
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: Dolby Digital 2ch с
Dolby Digital Stereo Creator
• Произведено по лиценз на
Dolby Laboratories.
Видеоклипове (MP4 формат)
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: MPEG-4 AAC-LC 2ch
[Затвор]
Вид
Електронен контрол,
вертикална траверса, вид
плоско фокусиране
Обхват на скоростта
1/4000 секунда до 30
секунди, bulb (на стъпка от
1/3 EV)
Скорост на синхронизация на
светкавицата
1/160 секунда
[Вградена светкавица]
G.No. на светкавицата
GN 10 (в метри с ISO100)
Време на рециклиране
Прибл. 4 секунди
Покритие на светкавицата
Покритие до 18 mm обектив
(фокусното разстояние
според обектива)
Компенсация на светкавицата
2.0 EV (1/3 EV стъпка)
174
[Носител на запис]
“Memory Stick PRO Duo”
носител, SD карта с памет
[Входни/изходни терминали]
USB
miniB
HDMI
HDMI минижак (тип С)
Терминал за микрофон
3.5 mm стерео минижак
REMOTE терминал
[Захранване, общи условия]
Батерия
Акумулаторна батерия NPFW50
[Others] (Други)
Акумулаторна батерия NP-FW50
Exif Print
Съвместим
PRINT Image Matching III
Съвместим
Размери
Прибл. 124.4 х 92 х
84.7 mm (Ш/В/Д, без
изтеглящите се части)
Тегло
Прибл. 473 g (с батерия и
“Memory Stick PRO Duo”
носител)
Прибл. 415 g (само тяло)
Работна температура
от 0 до 40°С
USB връзка
Hi-Speed USB (USB
2.0-съвместим)
Използвани батерии
Литиево-йонна батерия
Максимално напрежение
DC 8.4 V
Номинално напрежение
DC 7.2 V
Максимално напрежение при зареждане
DC 8.4 V
Максимален ток при зареждане
1.02 А
Капацитет
Обичаен
7.7 Wh (1 080 mAh)
Максимален 7.3 Wh (1 020 mAh)
Максимални размери
Прибл. 31.8 х 18.5 х
45 mm (Ш/В/Д)
Тегло
Прибл. 57 g
Зарядно устройство за батерии
BC-VM1
Входящо напрежение
100 V - 240 V
AC, 50/60Hz, 4.2 W
Изходящо напрежение
8.4 V DC, 0.28 A
Обхват на работна температура
от 0 до 40°С
Обхват на температура на съхранение
-20 до +60°С
Максимални размери
Прибл. 63 х 95 х 32 mm
(Ш/В/Д)
Тегло
Прибл. 85 g
Други
175
Обектив
Име
(Име
на модела)
Name
(Model
name)
Фокусно
разстояние
Equivalent
35mmеквивалентно
с 35mm1
format focal length*
формат
(mm)
(mm)
Групи-елементи
Lens
groups-elements
на
обектива
Зрителен
ъгъл*11
Angle of view*
2
Минимално
фокусно
(m
Minimum focus*
*2
разстояние
(m)
(feet))
Максимално
Maximum
увеличение
(Х)(X)
magnification
Минимална
f-стойност
Minimum f-stop
Диаметър
на филтъра
(mm)
Filter diameter
(mm)
Размери
(максимален
Dimensions
(maximum
диаметър
височина)
diameter ×хheight)
(прибл.,
mm)
(approx., mm (in.))
Тегло
g)g (oz.))
Mass (прибл.,
(approx.,
DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM DT 55-200mm F4-5.6 SAM
(SAL1855)
(SAL55200-2)
27–82.5
82.5–300
7–8
9–13
76°-29°
29°-8°
0.25 (0.82)
0.95 (3.2)
0.34
0.29
f/22-36
f/32-45
55
55
69.5×69
(2 3/4 × 2 3/4)
71.5×85
(2 7/8 × 3 3/8)
210 (7 4/8)
305 (10 3/4)
*1
Стойностите за фокусно разстояние еквивалентно с 35 mm формат и зрителният
ъгъл са изчислени за цифров фотоапарат със сменяеми обективи с APS-C матрица.
*2
Минималното фокусно разстояние е най-късото разстояние от матрицата до
обекта.
• Този обектив притежава кодиращо устройство за разстоянието. То ви позволява
по-точно измерване (ADI), като използвате светкавицата.
• В зависимост от механизма на обектива, фокусното разстояние може да се
промени при всяка промяна на разстоянието за запис. Настройката за фокусното
разстояние приема, че обективът е фокусиран към безкрайност.
• Позицията “безкрайност” на обектива предполага настройка, за да се компенсира
промяната на фокуса, причинена от смяната на температурата. За да снимате
обекти, които се намират на неопределено разстояние в режим MF, използвайте
визьора и задайте фокуса.
Дизайнът и техническите характеристики подлежат на промяна без
предупреждение.
176
Фокусно разстояние
Ъгълът на снимане на този фотоапарат
е по-малък от този на 35 mm лентов
фотоапарат. Можете да откриете
приблизителния еквивалент на фокусно
разстояние за 35 mm лентов фотоапарат
и да записвате изображения със същия
ъгъл, като увеличите наполовина
фокусното разстояние на вашия обектив.
Например, когато използвате 50
mm обектив, можете да намерите
еквивалента на 75 mm обектив,
използван за снимане с 35 mm лентов
фотоапарат.
Забележки за съвместимостта на
данните за изображението
• Този фотоапарат следва стандарта
DCF, установен от JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Възпроизвеждането на изображения,
записани с вашия фотоапарат,
но на друго оборудване, и
възпроизвеждането на изображения,
записани или редактирани с друго
оборудване, но на вашия фотоапарат,
не е гарантирано.
Търговски марки:
Други
• “ ” е търговска марка на Sony
Corporation.
, “Memory Stick
• “Memory Stick”,
, “Memory
PRO”,
, “Memory
Stick Duo”,
,
Stick PRO Duo”,
“Memory Stick PRO-HG Duo”, “
”, “Memory Stick
са
Micro”, “MagicGate” и
търговски марки на Sony Corporation.
• “InfoLITHIUM” e търговска марка на
Sony Corporation.
• “PhotoTV HD” е търговска марка на
Sony Corporation.
• “AVCHD” и логото “AVCHD” са
търговски марки на Panasonic
Corporation и Sony Corporation.
• Blu-ray DiskTM и Blue-RayTM са
търговски марки на Blue-Ray Disc
Association.
• Dolby, както и символът двойно “D”, са
търговски марки на Dolby Laboratories.
• Microsoft, Windows, DirectX и Windows
Vista са търговски марки или запазени
търговски марки на Microsoft
Corporation в САЩ и/или други
държави.
• HDMI, логото HDMI и High-Definition
Multimedia Interface са търговски
марки или регистрирани търговски
марки на HDMI Licensing LLC.
• Macintosh и Mac OS са търговски
марки или запазени търговски марки
на Apple Inc.
• PowerPC е регистрирана търговска
марка на IBM Corporation в САЩ.
• Intel, Intel Core, MMX и Pentium
са търговски марки или запазени
търговски марки на Intel Corporation.
• Логото SDXC и е търговска марка на
SD-3C, LLC.
• Eye-Fi е търговска марка на Eye-Fi Inc.
• MultiMediaCard е търговска марка на
MultiMediaCard Association.
•
и “Playstation” са регистрирани
търговски марки на Sony Computer
Entertainment Inc.
177
• Adobe е запазена търговска марка
или търговска марка на Adobe System
Incorporated в САЩ и/или други
държави.
• В заключение, имената на системите
и продуктите, използвани в това
ръководство като цяло, са търговски
марки или запазени търговски марки
на техните съответни разработчици
или производители.
Въпреки това, TM или ® не се използват
навсякъде в това ръководство.
• Забавлявайте се с помощта на
вашата PlayStation 3, като свалите
приложението за PlayStation 3 от
PlayStation Store (в регионите, където
то е достъпно).
• За приложението за PlayStation 3 е
необходимо да притежавате PlayStation
Network акаунт и да го свалите.
Може да се използва само в държави,
където услугата PlayStation Store е
достъпна.
178
Отстраняване на проблеми
Ако се сблъскате с проблем, докато използвате фотоапарата, първо пробвайте
следните решения, за да отстраните проблема. Проверете опциите, описани на стр.
179 до 187. Свържете се с вашия доставчик или оторизиран сервиз на Sony.
Проверете следните опции.
Извадете батерията и я поставете отново след около 1 минута. След това
включете захранването.
Нулирайте настройките (стр. 155).
Консултирайте се вашия доставчик на Sony или местен сервиз.
Батерия и захранване
Батерията не може да бъде инсталирана.
• Когато поставяте батерията, използвайте върха й, за да натиснете лоста за
заключване (стр. 21).
• Можете да използвате само NP-FW50 батерия с вашия фотоапарат. Уверете се,
че батерията е NP-FW50.
Индикаторът за оставащ заряд на батерията не е верен или се извежда
индикация за достатъчен заряд на батерията, а захранването скоро се
изразходва.
• Използвали сте фотоапарата при много горещи или студени условия (стр. 191).
• Батерията е разредена. Поставете заредена батерия (стр. 19).
• Батерията е изтощена (стр. 24). Сменете я с нова.
• Поставете батерията правилно (стр. 21).
• Батерията е разредена. Поставете заредена батерия (стр. 19).
• Батерията е изтощена (стр. 24). Сменете батерията с нова.
Други
Не можете да включите фотоапарата.
179
Захранването изненадващо се изключва.
• Ако не използвате фотоапарата за известен период от време, устройството
автоматично преминава в режим на пестене на захранването и почти се
изключва. За да отмените режима на пестене на захранването, извършете
операция с фотоапарата - например, натиснете бутона на затвора наполовина
(стр. 150).
Лампичката CHARGE мига, когато зареждате батерията.
• Можете да използвате само NP-FW50 батерия с вашия фотоапарат. Уверете се,
че батерията е NP-FW50.
• Ако зареждате батерия, която не е била използвана дълго време, лампичката
CHARGE може да мига.
• Лампичката CHARGE (на приложеното зарядно устройство) мига по два
начина - бърз (около 0.15-секундни интервали) и бавен (около 1.5-секундни
интервали). Ако лампичката мига бързо, извадете батерията и отново я
поставете стабилно. Ако лампичката CHARGE отново мига, това означава,
че има нещо нередно с батерията. Бавното мигане означава, че зареждането е
спряло и устройството е влязло в режим на готовност, защото температурата
на околната среда е извън подходящия обхват за зареждане на батерията.
Зареждането ще се възстанови и лампичката CHARGE ще светне, когато
околната температура се върне в допустимите граници.
Зареждайте батерията при подходяща температура между 10 и 30°С.
Снимане на изображения
На LCD екрана не се извежда нищо в режим на работа с визьора, когато
включите захранването.
• Фотоапаратът преминава в режим на намаляване на консумацията на заряд
и почти се изключва, ако не работите с устройството за определен период
от време. За да отмените този режим, извършете операция с фотоапарата например натиснете бутона на затвора наполовина (стр. 150).
Изображението не е ясно във визьора.
• Регулирайте правилно скалата на диоптъра, като използвате лостчето за
регулация на визьора (стр. 31).
Във визьора не се появяват изображения
• Настройката [FINDER/LCD Setting] е зададена в положение [Manual]. Натиснете
бутона FINDER/LCD (стр. 40).
180
Затворът не се освобождава
• Използвате носител на запис със защитно капаче и капачето е зададено в
положение LOCK. Задайте ключа в позиция на разрешен запис.
• Проверете капацитета свободно място в носителя на запис (стр. 34).
• Не можете да снимате, докато вградената светкавица се зарежда (стр. 99).
• Затворът не може да бъде освободен, когато обектът не е на фокус.
• Обективът не е прикрепен правилно. Прикрепете го правилно (стр. 27).
• Когато към фотоапарата е прикрепено друго устройство, като например
астрономически телескоп, задайте [Release w/oLens] в положение [Enable] (стр.
150).
• Опитвате се да записвате обект, който трябва да бъде фокусиран специално
(стр. 90). Използвайте функцията за заключване на фокуса или ръчен фокус
(стр. 91, 94).
Записът отнема дълго време.
• Функцията за намаляване на смущенията е активирана (стр. 147). Това не е
неизправност.
• Записвате в режим RAW (стр. 141). Тъй като файлът с данните е голям,
възможно е записът в режим RAW да отнеме известно време.
• Функцията Auto HDR обработва изображението (стр. 110).
Едно и също изображение се записва няколко пъти.
• Режимът е зададен в положение [Continuous adv.] или [Bracket: Cont.]. Задайте в
положение [Single-shot Adv.] (стр. 119).
• Режимът на експозицията е зададен в положение Продължителен теле-зуум с
предварително зададен приоритет на AE (стр. 72).
• Режимът на експозицията е зададен в положение AUTO+ и [Auto+ Image
Extract.] се задава в положение [Off ] (стр. 63).
Изображението не е на фокус.
Други
• Обектът е твърде близо. Проверете минималното фокусно разстояние на
обектива.
• Записвате в режим на ръчно фокусиране; задайте ключа за избор на режим на
фокусиране в положение AF (автоматичен фокус) (стр. 89).
• Когато обективът притежава ключ за избор на режим на фокусиране, задайте
ключа в положение AF.
• Светлината не е достатъчна.
Eye-Start AF не работи.
• Задайте [Eye-Start AF] в положение [On] (стр. 40).
• Натиснете бутона на затвора наполовина.
181
Светкавицата не работи.
• Режимът на светкавица е зададен в положение [Autoflash]. Ако искате да се
уверите, че светкавицата ще светне безпроблемно, задайте режима за работа
със светкавицата в положение [Fill-flash] (стр. 99).
Зареждането на светкавицата отнема дълго време.
• Използвали сте светкавицата последователно няколко пъти за кратък период
от време. Когато използвате светкавицата в последователност, възможно е
процесът по презареждане да отнеме повече време от обичайното, за да се
предотврати прегряване на фотоапарата.
Изображение, записано с помощта на светкавицата, е твърде тъмно.
• Ако обектът е извън обхвата на светкавицата (разстоянието, което може да
достигне светкавицата), изображението ще бъде тъмно, защото светлината
от светкавицата не достига до обекта. Ако ISO бъде променен, обхватът на
светкавицата също ще се промени (стр. 101).
Датата и часът се записват неправилно.
• Задайте правилните дата и час (стр. 30).
• Избраната област с [Area Setting] се различава от реалната област. Отново
задайте [Area Setting] (стр. 30).
Стойността на блендата и/или скоростта на затвора мигат, когато натиснете
бутона на затвора наполовина.
• Обектът е твърде тъмен или твърде светъл и поради тази причина се намира
извън обхвата. Отново регулирайте настройките.
Изображението изглежда избеляло (Flare).
Изображението е прекомерно светло и има замъгляване (Ghosting).
• Изображението е записано с много силен източник на светлина и в обектива е
навлязла излишна светлина. Прикрепете сенник.
Ъглите на изображението са твърде тъмни.
• Ако използвате филтър или сенник, свалете ги и опитайте да снимате отново.
В зависимост от дебелината на филтъра и неправилното поставяне на сенника,
възможно е филтърът или сенникът частично да попаднат в изображението.
Възможно е оптическите способности на някои обективи да причинят
появяването на по-тъмна периферия (недостатъчна светлина).
182
Очите на обекта изглеждат червени.
• Включете функцията за намаляване на ефекта на червените очи (стр. 101).
• Приближете се до обекта и го снимайте със светкавицата от разстояние, което е
в обхвата й (стр. 101).
На LCD екрана се появяват и се задържат точки.
• Това не е неизправност. Тези точки не се записват (стр. 7).
Изображението е замъглено.
• Изображението е записано на тъмно място без да използвате светкавицата като
резултатът е вибрация на фотоапарата. Препоръчваме ви да използвате статив
или светкавицата (стр. 59, 99).
EV скалата
мига на LCD екрана или във визьора.
• Обектът е твърде светъл или твърде тъмен за обхвата на измерване на
фотоапарата.
Преглед на изображения
Изображението не може да бъде възпроизведено от фотоапарата.
• Името на папката/файла е било променено на вашия компютър (стр. 164).
• Вашият фотоапарат не може да възпроизвежда файл с изображение,
модифициран с помощта на вашия компютър или записан с друг фотоапарат.
• Използвайте “PMB”, за да възпроизвеждате изображения, запазени на
компютъра.
• Фотоапаратът е в режим USB. Отменете USB връзката (стр. 166).
Изтриване/Редактиране на изображения
Вашият фотоапарат не може да изтрие изображения.
• Отменете защитата (стр. 133).
Изтрили сте изображение по грешка.
• Веднъж изтрит, файлът не може да бъде възстановен. Препоръчваме ви да
зададете защита на изображението (стр. 133).
• Не можете да поставяте знак за отпечатване DPOF на файлове с RAW данни.
Други
Не можете да изведете знак за отпечатване DPOF.
183
Компютри
Не знаете дали операционната система на вашия компютър е съвместима с
вашия фотоапарат.
• Проверете “Използване на компютър” (стр. 158).
Компютърът не разпознава фотоапарата.
• Уверете се, че фотоапаратът е включен.
• Ако зарядът на батерията е нисък, поставете заредена батерия (стр. 19) или
използвайте променливотоковия адаптер (продава се отделно).
• Използвайте USB кабела (приложен в комплекта) (стр. 164).
• Изключете USB кабела и отново го свържете здраво.
• Задайте [USB Connection] в положение [Mass Storage] (стр. 164).
• Изключете от USB портовете всички устройства, освен фотоапарата,
клавиатурата и мишката.
• Свържете директно фотоапарата и компютъра без да използвате USB хъб или
друго устройство (стр. 164).
Не можете да копирате изображения.
• Свържете правилно фотоапарата с компютъра, като използвате приложения
USB кабел (стр. 164).
• Следвайте процедурата по копиране за вашата операционна система (стр. 164).
• Възможно е да не успеете да копирате изображенията, ако снимате,
използвайки носител на запис, форматиран на компютър. Снимайте, като
използвате носител на запис, форматиран с фотоапарата (стр. 144).
Изображението не може да се възпроизведе на компютър.
• Ако използвате приложения софтуер “PMB”, вижте “PMB Help”.
• Консултирайте се с производителя на компютъра или софтуера.
След като сте направили USB връзка, “PMB” не се стартира автоматично.
• Осъществете USB връзката, когато компютърът е включен (стр. 164).
Носител на запис
Не можете да поставите носителя на запис.
• Не сте поставили носителя на запис в правилна посока. Поставете го в
правилната посока (стр. 21).
184
Не можете да записвате на носителя на запис.
• Носителят на запис е пълен. Изтрийте ненужните изображения (стр. 134).
• Поставили сте неизползваем носител на запис (стр. 21).
Форматирали сте носителя на запис по погрешка.
• Всички изображения на носителя на запис са изтрити при форматирането. Не
можете да ги възстановите.
Отпечатване
Не можете да отпечатвате изображения.
• Не можете да отпечатвате RAW изображения. За да отпечатате RAW
изображение, първо го преобразувайте в JPEG формат, като използвате “Image
Data Converter SR” на приложения CD-ROM.
Цветовете на изображението са странни.
• Когато отпечатвате изображения, записани в режим Adobe RGB, с помощта
на sRGB принтери, които не са съвместими с Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21),
изображенията се отпечатват с по-ниско ниво на наситеността (стр. 114).
Изображенията се отпечатват с отрязани краища.
• В зависимост от вашия принтер, възможно е левият, десният, горният и
долният краища на изображението да бъдат отрязани. Ако отпечатвате
изображение със съотношение [16:9], възможно е страничните краища да бъдат
отрязани.
• Когато отпечатвате изображения с помощта на принтер, отменете настройките
за отрязване или рамкирането. Консултирайте се с производителя на принтера
за това дали принтерът притежава такива функции.
• Когато отпечатвате изображения във фото магазин, попитайте служителите
във фотото дали е възможно изображенията да се отпечатват без да се отрязват
краищата.
Не можете да отпечатвате изображения с дата.
Други
• Като използвате “PMB”, можете да отпечатвате изображения с дата (стр. 162).
• Този фотоапарат не притежава функция за поставяне на дата на изображения.
Въпреки това, изображенията, записани с фотоапарата, съдържат информация
за датата и вие можете да ги отпечатате с дата, ако принтерът или софтуерът
разпознават Exif информация. Консултирайте се с производителя на принтера
или софтуера относно съвместимостта на устройството с Exif формата.
185
• Когато отпечатвате изображения във фото ателие, ако искате, можете да
отпечатате изображенията с дата.
Други
Обективът се замъглява.
• Кондензирала се е влага. Изключете фотоапарата и го оставете около 1 час
преди да го използвате отново (стр. 191).
Когато включите фотоапарата, се извежда съобщението “Set Area/Date/Time”
(“Задайте област/дата/час”).
• Фотоапаратът е оставен без да бъде употребяван за известно време с нисък
заряд на батерията или без батерия. Заредете батерията и отново задайте
датата (стр. 30, 192). Ако настройката за дата се губи всеки път, когато сменяте
батерията, се свържете с упълномощен сервиз на Sony.
Броят на изображенията, които можете да запишете, не намалява или
намалява с две при всяка снимка.
• Това се случва поради компресията и размера на изображението след
компресията. Когато записвате JPEG изображение, те се променят в зависимост
от изображението (стр. 141).
Настройката се нулира без да сте извършили тази операция.
• Извадили сте батерията, докато ключът за захранването е бил в положение
ON. Когато изваждате батерията от фотоапарата, уверете се, че фотоапаратът е
изключен и лампичката за достъп не свети (стр. 15, 21).
Фотоапаратът не работи правилно.
• Изключете фотоапарата. Извадете батерията и отново я поставете. Ако
фотоапаратът е нагорещен, преди да извършвате тази процедура го оставете да
се охлади.
• Ако използвате променливотоковия адаптер (продава се отделно), изключете
захранващия кабел. Свържете захранващия кабел и отново включете
фотоапарата. Ако фотоапаратът все още не работи, се свържете с упълномощен
сервиз на Sony.
186
Петте индикаторни ленти за SteadyShot мигат.
• Функцията SteadyShot (Устойчиво снимане) не работи. Можете да продължите
да снимате, но функцията Super SteadyShot няма да работи. Изключете и
отново включете фотоапарата. Ако скалата SteadyShot продължава да мига, се
консултирайте с упълномощен сервиз на Sony.
В долния ляв ъгъл на екрана се извежда индикация “--Е-”.
• Извадете носителя на запис и отново го поставете. Ако тази процедура не
изключи индикацията, форматирайте носителя на запис.
Други
187
Предупредителни
съобщения
Ако на екрана се изведе някое от
следните съобщения, следвайте
инструкциите.
Incompatible battery. Use correct
model. (Несъвместима батерия.
Използвайте правилен модел.)
• Използвате несъвместима батерия .
Set Area/Date/Time. (Задайте област/
дата/час)
• Задайте областта, датата и часа.
Ако не сте използвали фотоапарата
дълго време, заредете вградената
акумулаторна батерия (стр. 30, 192).
Power insufficient (Захранването е
недостатъчно)
• Опитвате се да извършите
[Cleaning Mode], когато нивото
на батерията е недостатъчно.
Заредете батерията или използвайте
променливотоковия адаптер
(продава се отделно).
Unable to use memory card. Format?
(Невъзможност за използване на
картата с памет. Форматирайте?)
• Носителят на запис е форматиран
на компютър и форматът на файла е
модифициран.
Изберете [Enter] и след това
форматирайте носителя на запис.
Въпреки това, можете пак да
използвате носителя на запис,
но всички предишни данни на
носителя ще бъдат изтрити.
Възможно е форматирането да
отнеме известно време.
Ако съобщението продължи да се
извежда, сменете носителя на запис.
188
Memory Card Error (Грешка с
носителя)
• Заредили сте несъвместим носител
на запис или форматирането не се е
извършило.
Reinsert memory card. (Отново
заредете картата с памет.)
• Поставеният носител на запис е
несъвместим с вашия фотоапарат.
• Носителят на запис е повреден.
• Терминалът на носителя на запис е
замърсен.
Memory card locked. (Картата е
заключена.)
• Използвате карта с памет с ключе
за защита от запис и ключето
е зададено в положение LOCK.
Задайте ключа в позиция на
разрешен запис.
This memory card may not be capable
of recording and playing normally.
(Тази карта с памет не записва и не
възпроизвежда правилно.)
• Поставената карта не е съвместима
фотоапарата.
Processing…(Обработване…)
• Съобщението се извежда, когато
намаляването на смущенията се
извършва за същото време, за което
е бил отворен затворът. Не можете
да снимате докато процесът се
извършва.
Unable to display. (Извеждането
невъзможно.)
• Възможно е изображенията,
записани с други фотоапарати или
обработвани с компютър, да не се
възпроизведат.
Check the lens attachment. If the lens
is not supported, you can permit use of
lens in the custom menu. (Проверете
закрепянето на обектива. Ако
обективът не се поддържа, вие
можете да разрешите използването
на обектива в менюто с настройки.)
• Обективът не е прикрепен
правилно или не е прикрепен
изобщо.
• Когато прикрепяте към
фотоапарата астрономичен
телескоп или нещо подобно, задайте
[Release w/oLens] в положение
[Enable].
Contains no still images. (Няма
снимки.)
Contains no movies. (Няма
видеоклипове.)
• На носителя на запис няма
изображения.
Image protected (Изображението е
защитено)
• Опитвате се да изтриете защитено
изображение.
Unable to print. (Невъзможно
отпечатване.)
• Опитвате се да маркирате
изображения в RAW формат с
DPOF знак за отпечатване.
• Температурата във вътрешността
на фотоапарата се е повишила до
неприемливо ниво, защото сте
записвали твърде дълго време.
Спрете записа.
Recording is unavailable in this movie
format (Записът не работи в този
формат за видеоклипове.)
• Задайте [Movie: File Format] в
положение [MP4].
• Броят на изображенията надвишава
този, за който е възможна
обработка на дата от фотоапарата.
• Не е възможно да регистрирате
файла с базата данни. Използвайте
“РМВ”, за да подсигурите всички
изображения на компютъра и
лед това използвайте, за да ги
възстановите на картата с памет.
Camera error (Грешка във
фотоапарата)
System error (Системна грешка)
• Изключете захранването, извадете
батерията, след което отново я
поставете. Ако съобщението се
извежда често, се консултирайте с
упълномощен сервиз на Sony.
продължително време на горещо
място.
Изключете захранването. Оставете
фотоапарата да се охлади, докато
отново е готов за снимки.
Други
Camera overheating. Allow it to cool.
(Фотоапаратът е прегрял. Оставете го
Image Database File error. Reboot.
да се охлади.)
(Грешка с файла за обработка на
• Фотоапаратът се е нагорещил,
изображенията. Рестартирайте.)
защото сте го използвали
• Съществува проблем с файла с
базата данни. Стартирайте [Recover
Image DB] (стр. 145).
189
Image Database File error. Recover?
(Грешка с файла за обработка на
изображенията. Възстановете?)
• Не можете да записвате или
възпроизвеждате видеоклипове в
AVCHD формат, защото файлът с
базата данни е повреден. Следвайте
инструкциите на екрана, за да
възстановите данните.
Unable to magnify. (Невъзможност за
увеличаване.)
Unable to rotate image.
(Невъзможност за въртене на
изображението.)
• Възможно е изображенията,
записани с други фотоапарати, да не
могат да се увеличават и въртят.
No images changed (Изображенията
не са променени)
• Опитали сте се да защитите
изображения или DPOF без да
променяте характеристиките на
тези изображения.
Cannot create more folders. (Не
можете да създавате повече папки.)
• На носителя на запис съществуват
папки с имена, започващи с “999”.
Не можете да създавате папки, ако
ситуацията е такава.
190
Предпазни мерки
Не оставяйте/използвайте
фотоапарата на следните места
• На изключително горещи, сухи или
влажни места
Когато оставите устройството в кола,
паркирана на пряка слънчева светлина,
корпусът на фотоапарата може да се
деформира, а това може да причини
неизправност.
• На пряка слънчева светлина или близо
до отоплително тяло.
Корпусът на фотоапарата може да се
обезцвети или деформира, а това може
да причини неизправност.
• На места, които са обект на вибрации.
• Близо до силни магнитни полета.
• На песъчливи или прашни места.
Не позволявайте във фотоапарата да
попадне пясък. Пясъкът и прашинките
могат да причинят неизправност
във фотоапарата, а понякога тази
неизправност не може да бъде
поправена.
• На влажни места
Това може да предизвика появата на
мухъл върху обектива.
Съхранение
Вашият фотоапарат е проектиран за
работа между 0 до 40 градуса. Снимането
на крайно студени или горещи места,
които излизат извън тези стойности, не
се препоръчва.
Кондензация на влага
Ако внесете фотоапарата директно
от студено на топло място или ако го
оставите в много влажна стая, възможно
е във вътрешността на устройството или
по повърхността му да кондензира влага.
Ако това се случи, фотоапаратът може да
се повреди.
Как да предотвратите кондензацията на
влага
Когато внасяте фотоапарата от
студено на топло място, сложете го в
полиетиленов плик, затворете го здраво
и го оставете, за да се аклиматизира към
околната температура за около 1 час.
Ако има кондензирана влага
Изключете захранването и оставете
фотоапарата поне за 1 час, за да се
изпари влагата. Забележете, че ако се
опитате да записвате с влага, останала
във вътрешността на обектива,
изображенията няма да са ясни.
Други
Уверете се, че сте прикрепили капачето
към обектива или капачето към тялото,
когато не използвате фотоапарата.
Когато прикрепяте капачето към тялото,
почистете го от полепналата прах, преди
да го поставите. Когато купувате DT
18 – 55 mm F3.5 – 5.6 SAM комплект с
обектив, купете също и капаче за задната
част на обектива ALC-R55.
Забележка за работната температура
191
Вградена акумулаторна батерия
Карти с памет
Този фотоапарат е снабден с вградена
акумулаторна батерия, така че
настройката за датата и часа и други
настройки се запазват независимо дали
захранването е включено или изключено.
Вградената литиева клетка е
постоянно заредена, докато използвате
фотоапарата. Независимо от това, ако
използвате фотоапарата само за кратки
периоди от време, тя се разрежда,
и ако не използвате фотоапарата за
около 3 месеца, батерията се разрежда
напълно. В този случай се уверете, че сте
заредили батерията преди да използвате
фотоапарата.
Независимо от това, дори батерията да
не е заредена, вие можете да използвате
фотоапарата, но той няма да записва
датата и часа. Ако настройките на
фотоапарата се връщат в стойностите
си по подразбиране всеки път, когато
зареждате батерията, възможно е
вградената акумулаторна батерия
да е изтощена. Консултирайте се с
упълномощен сервиз на Sony.
Не залепяйте етикети и др. на картата
с памет или адаптера за картата. Това
може да причини неизправност.
Зареждане на вградената акумулаторна
батерия
Поставете заредена батерия или
свържете фотоапарата с мрежата от 220
V, като използвате променливотоковия
адаптер (продава се отделно) и го
оставете с изключено захранване за
повече от 24 часа.
192
Забележки за запис/
възпроизвеждане
• За да сте сигурни, че операциите
с картата с памет са стабилни,
препоръчваме ви да използвате този
фотоапарат, за да форматирате всяка
карта с памет, която се използва
за първи път с този фотоапарат.
Обърнете внимание, че форматирането
безвъзвратно ще изтрие всички
данни, записани на картата с памет,
и впоследствие данните не могат да
бъдат възстановени. Уверете се, че
сте подсигурили всички важни за вас
данни на компютъра или на друго
място.
• Ако неколкократно записвате/
изтривате изображения, е възможно
да се получи раздробяване на данните
в картата с памет. Възможно е да се
окаже, че не можете да запазвате или
записвате видеоклипове. В този случай
запазете вашите изображения на
компютър или на друг носител и след
това форматирайте носителя (стр. 144).
• Преди да запишете еднократни
събития, направете пробен запис, за
да се уверите, че фотоапаратът работи
правилно.
• Този фотоапарат не е устойчив на прах,
пръски или влага.
• Не насочвайте фотоапарата към
слънцето или друга ярка светлина.
Това може безвъзвратно да повреди
очите ви или да причини неизправност
във фотоапарата.
• Не използвайте фотоапарата близо
до места, които излъчват силни
радиовълни или радиация. Възможно
е фотоапаратът да не записва или
възпроизвежда правилно.
• Използването на фотоапарата на
прашни или песъчливи места може да
причини неизправност.
• Ако се появи кондензация на влага,
отстранете влагата преди да използвате
фотоапарата (стр. 191).
• Не тръскайте или удряйте
фотоапарата. Освен повреда и
невъзможност за правене на записи,
това може да направи носителя на
запис неизползваем, както е възможно
да причини повреда или загуба на
данни за изображенията.
• Отстранете праха от повърхността
на светкавицата. Ако вследствие на
затопляне прашинките се залепят
по повърхността на светкавицата,
възможно е светкавицата да не
излъчи достатъчно светлина или
изображението да се запише с
променен цвят.
• Пазете фотоапарата, приложените
аксесоари и др. далеч от деца.
Батерията, капачето на гнездото
за аксесоари и др. могат да бъдат
случайно погълнати. Ако се случи
подобен проблем, незабавно се
консултирайте с лекар.
Други
193
AVCHD формат
Носител на запис: Карта с памет
*1
AVCHD представлява формат с висока
разделителна способност за цифрови
фотоапарати и служи за запис на HD
(висока разделителна способност)
сигнали по спецификация 1080i*1 или
спецификация 720p*2 чрез използването
на високоефективни технологии на
компресирано кодиране. Този формат
работи с кодек MPEG-4 AVC/H.264 за
компресиране на видео данните, а Dolby
Digital или линейна PCM система служи
за компресиране на аудио данни.
Форматът MPEG-4 AVC/H.264 е
способен да компресира изображения
с по-голяма ефективност от
стандартните формати за компресиране
на изображения. Форматът MPEG-4
AVC/H.264 позволява запис на HD видео
сигнал, заснет с цифрова видеокамера,
да бъде записан върху 8 cm DVD
дискове, вграден твърд диск, флаш
памет, карта с памет и др.
Запис и възпроизвеждане на вашия
фотоапарат
Въз основа на AVCHD формата, вашият
фотоапарат записва с HD (висока
разделителна способност) качество
на изображението, както е споменато
по-долу.
Видео сигнал*3:
1080 60i-съвместими устройства
MPEG-4 AVC/H.264 1920 x 1080/60i
1080 50i-съвместими устройства
MPEG-4 AVC/H.264 1920 x 1080/50i
Аудио сигнал: Dolby Digital 2ch
194
1080i характеристика
Това е характеристика с висока
разделителна способност, която
съчетава 1,080 ефективни линии на
сканиране с редуващо се сканиране.
*2
720p характеристика
Това е характеристика с висока
разделителна способност, която
съчетава 720 ефективни линии на
сканиране с прогресивно сканиране.
*3
Носителят, записан в AVCHD формат,
различен от споменатия по-горе, не
може да бъде възпроизведен на вашия
фотоапарат.
3D запис
Забележки за записа
Забележка за възпроизвеждане на
3D изображения
Когато възпроизвеждате 3D
изображения на LCD монитора
на фотоапарата или на телевизор,
който не е съвместим с 3D формата,
изображенията се възпроизвеждат без
3D ефект.
Забележки за файлове с 3D
изображения
• JPEG файлът и MPO се съчетават, за
да се създаде 3D изображение. Ако
изтриете един от тези файлове от
компютъра, 3D изображението може
да не се възпроизведе правилно.
• За подробности относно процедурата,
която използвате за преглед на 3D
изображения, вижте стр. 128 и 137.
Други
• Режимът [3D Panorama] не е подходящ,
когато снимате:
- обекти, които се движат.
- обекти, които са твърде близо до
фотоапарата.
- обекти с повтарящ се мотив например теракота, и обекти с нисък
контраст - например небе, плаж или
морава;
• Не можете да записвате [3D Panorama]
в следните ситуации:
- Ако въртите фотоапарата твърде
бързо или твърде бавно.
- Ако прекалено клатите фотоапарата.
• Ако не успеете да обходите целия
обект с фотоапарата за даденото
време, в композираното изображение
се получава черна област. Ако това се
случи, движете фотоапарата по-бързо,
за да създадете пълно панорамно
изображение.
• Тъй като няколко изображения се
долепят едно до друго, мястото на
свръзката няма да бъде ясно записано.
• В условия на ниска осветеност е
възможно панорамните изображения
да се размазват.
• В условия на премигваща светлина,
като например при флуоресцентно
осветление, изображенията може да не
се запишат правилно.
• Когато целият ъгъл на 3D панорамата
и ъгълът на заключване на фокуса
и експозицията посредством AE/AF
заключване са крайно различни по
отношение на осветеност, цветове и
фокус, записът няма да бъде успешен.
Ако това се случи, сменете ъгъла на
заключване и снимайте отново.
• Възможната посока на запис е само
хоризонтална.
• За подробности относно процедурата,
която се използва за запис на 3D
изображения, вижте стр. 71.
195
Азбучен указател
Цифри
3D ......................................................... 71, 195
A–W
Adobe RGB................................................. 114
АЕ в заключено положение .................. 103
AF област ..................................................... 93
AUTO+ ......................................................... 62
Auto HDR................................................... 111
AVCHD....................................................... 194
“BRAVIA” Sync .......................................... 138
BULB запис ................................................. 83
Color Space ................................................ 114
CTRL FOR HDMI..................................... 138
DPOF настройки ..................................... 171
EV скала .......................................82, 104, 122
Eye-Fi .......................................................... 145
Eye-Start AF ................................................. 40
Focus-lock .................................................... 91
High ISO NR .............................................. 147
ISO чувствителност ................................ 109
JPEG ............................................................ 141
LCD монитор ...................................... 43, 129
LCD яркост ............................................... 152
Long exp.NR .............................................. 147
“Memory Stick PRO Duo”.................... 21, 24
Multi frame noise reduction .................... 109
Multi Segment............................................ 108
PMB Launcher ........................................... 161
PMB............................................................. 162
RAW ............................................................ 141
Single-shot AF.............................................. 92
USB връзка ................................................ 164
VBR ............................................................... 87
196
А-З
Автоматичен преглед ............................ 152
Автоматична светкавица........................ 99
Автоматично фокусиране ...................... 89
Аудио сигнали ......................................... 150
Бавна синхронизация.............................. 99
Баланс на бялото .................................... 115
Батерия .................................................19, 21
Безжична светкавица ............................ 102
Бленда....................................................74, 76
Брой изображения, които можете да
запишете ...............................................34, 35
Бутон AEL ................................................ 148
Бутон D-RANGE ..................................... 149
Бутон Fn ...................................................... 47
Версия ....................................................... 154
Визьор .................................................40, 153
Висок ключ................................................. 67
Висок контраст в черно-бяло ................ 67
Високоскоростен синхронизиран
запис ..................................................... 100
Възстановяване на файла
с базата данни ......................................... 145
Външна светлина.................................... 122
Въртене ..................................................... 125
Дисплей за възпроизвеждане .............. 123
Дисплей с помощно упътване ............. 150
Дълбочина на полето .............................. 74
Език............................................................ 151
Експозиционен клин
с баланс на бялото............................. 122
Експозиционен клин
със светкавица ................................... 121
Експозиционен клин ............................. 121
Експозиция ................................................ 74
Ефект на изображението........................ 67
Задна синхронизация .............................. 99
Заключване на фокуса............................. 91
Залез ............................................................ 64
Запис в режим на автоматично
програмиране....................................... 75
Запис на видеоклип със звук ................. 87
Запис на видеоклипове ........................... 85
Запис на панорамни изображения
чрез въртене .................................69, 140
Запис на при нощни
условия от ръка ................................... 64
Запис при нощни условия ...................... 64
Запис чрез въртене .................................. 69
Запис............................................................ 60
Зареждане на батерията.......................... 19
Защита....................................................... 133
197
И-П
Избор на папка за запис ........................ 144
Избор на папка ........................................ 123
Избор на сцена ........................................... 64
Извеждане на дисплея във визьора ...... 42
Изключена светкавица....................... 60, 99
Измерване в центъра.............................. 108
Изреждане на изображения ................ 127
Изтриване ................................................ 134
Име на папка ............................................ 143
Индекс с изображения ........................... 127
Капаче на свързващата част ................... 17
Карта с памет ........................................ 21, 24
Качество на изображението ................. 141
Качество..................................................... 141
Количество на експозицията.................. 74
Компенсация на експозицията ............ 104
Компенсация на светкавицата ............. 106
Кондензация на влага............................. 191
Контраст .................................................... 113
Контрол на светкавицата ...................... 107
Контролен бутон ....................................... 47
Креативен стил ........................................ 113
Ломография ................................................ 67
Макро ........................................................... 64
Меню ............................................................ 50
Множествено измерване ....................... 108
Намаляване ефекта
на червените очи ................................ 101
Намаляване на смущенията при запис с
висока ISO чувствителност................... 147
Намаляване на смущенията
при запис с дълга експозиция .............. 147
Намаляване на смущенията ................. 147
Намаляване на трептенето
на фотоапарата ..................................... 57
Наситеност................................................ 113
Настройка на диоптъра ........................... 31
Настройка на областта............................. 31
Натискане на бутона
на затвора наполовина ....................... 61
Нова папка ................................................ 144
Номер на файл ......................................... 143
Нулиране ................................................... 155
Обектив ................................................. 18, 27
198
Окуляр ......................................................... 33
Оптимизатор на динамичния
обхват .................................................... 111
Острота ...................................................... 113
Отпечатване на дата ............................... 172
Отпечатване.............................................. 171
Пестене на захранването ....................... 150
Плътна светкавица.................................... 92
Поп цветове ................................................ 67
Портрет при нощни условия .................. 64
Портретен режим ...................................... 64
Постеризация (Цветна) ........................... 67
Постеризация (Черно-бяла) ................... 67
Потребителски баланс на бялото ........ 117
Преглед на изображение ....................... 123
Преглед на изображения на
телевизионния екран ........................ 136
Преглед ........................................................ 78
Предварителна настройка
на баланса на бялото ......................... 115
Приоритет на блендата ............................ 76
Приоритет на скоростта на затвора ..... 79
Продължителен AF ................................... 92
Продължителен
експозиционен клин.......................... 121
Продължителен запис ............................ 119
Продължителен теле-зуум с предварително
зададен приоритет на AE ............................ 72
Р-Я
Размер на изображението .................... 140
Разпознаване на лице .............................. 96
Разпознаване на усмивка........................ 97
Раменна дръжка........................................ 32
Режим Live преглед .................................... 7
Режим на автоматично фокусиране .... 92
Режим на експозиция .............................. 74
Режим на запис ....................................... 119
Режим на измерване .............................. 108
Режим на почистване .............................. 37
Режим на светкавица............................... 99
Режим на фокусиране ............................. 92
Режим пейзаж .......................................... 64
Ретро снимка ............................................. 67
Рефлектор за автоматично
фокусиране ........................................... 74
Ръчна експозиция .................................... 81
Ръчно увеличаване................................... 82
Ръчно фокусиране.................................... 94
Сверяване на дата/час ............................. 30
Сверяване на часовника ......................... 30
Светкавица с експозиционен клин .... 121
Сензори на окуляра ................................. 40
Сенник ........................................................ 28
Скорост на затвора ............................74, 79
Спорт ........................................................... 64
Спотово измерване ................................ 108
Стартиране на менюто .......................... 151
Стойност на блендата .............................. 76
Създаване на диск .................................. 167
Съотношение на екрана........................ 141
Съотношение на компресията ............ 141
Таймер за автоматично включване .... 120
Температура на цветовете .................... 116
Технически характеристики ................ 173
Увеличение при фокусиране ................. 95
Увеличено изображение ....................... 126
Устройство за дистанционно управление
17
Фокус ........................................................... 89
Фокусен индикатор.................................. 90
Фокусно разстояние .............................. 177
Формат на файловете
за видеоклипове .................................. 86
Формат ...................................................... 144
Функция за предотвратяване
на полепването на прах ..................... 37
Функция за устойчиво снимане ........... 58
Хистограма............................................... 105
Цветен филтър ........................................ 116
Цветово пространство.......................... 114
Частичен цвят (Жълт) ............................ 67
Частичен цвят (Зелен) ............................. 67
Частичен цвят (Син) ............................... 67
Частичен цвят (Червен) .......................... 67
199
Забележки за лиценза
Вашият фотоапарат притежава софтуер
“C Library”, “Expat” “zlib”, “dtoa”, “pcre”
и “libjpeg”. Предлагането на този
софтуер е в съответствие с лицензните
споразумения на техните разработчици
и собственици на авторски права. Въз
основа на молби от собствениците
на авторски права на тези софтуерни
приложения, ние имаме задължението
да ви информираме за следното. Моля,
прочетете следната информация.
Прочетете “license1.pdf ” в папката
“License” на вашия CD-ROM. Ще
откриете лицензи (на английски език) в
софтуера “C Library”, “Expat”, “zlib”, “dtoa”,
“pcre” и “libjpeg”.
ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН
ПО ЛИЦЕНЗ ЗА AVC ВИЗУАЛНОТО
ПАТЕНТНО ПОРТФОЛИО ЗА ЛИЧНА
И НЕСТОПАНСКА УПОТРЕБА НА
ПОТРЕБИТЕЛЯ, КОЕТО ДАВА ПРАВО
ЗА
(i) КОДИРАНЕ НА ВИДЕО СЪГЛАСНО
AVC СТАНДАРТА (“AVC VIDEO“)
И/ИЛИ
(ii) ДЕКОДИРАНЕ НА “AVC VIDEO“,
КОЕТО Е БИЛО КОДИРАНО
ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ С ЛИЧНА И
НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, И/ИЛИ Е
БИЛО ПРИДОБИТО ОТ ВИДЕО
РАЗПРОСТРАНИТЕЛ, ЛИЦЕНЗИРАН
ДА РАЗПРОСТРАНЯВА “AVC VIDEO“.
ЛИЦЕНЗЪТ НЕ СЕ ДАВА И НЕ МОЖЕ
ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН ЗА НИКАКВИ
ДРУГИ ЦЕЛИ.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА
ПРОМОЦИОНАЛНИ, ВЪТРЕШНИ
ИЛИ СТОПАНСКИ ЦЕЛИ И
УПОТРЕБА, МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ
ОТ MPEG LA, L.L.C.
200
ВИЖТЕ
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Информация за приложения софтуер
GNU GPL/LGPL
Софтуерът, който съответства на
следните GNU General Public License
(описан в ръководството като “GPL”)
или GNU Lesser General Public License
(описан в ръководството като “LGPL”), е
включен към видеокамерата.
Този раздел има за цел да ви информира,
че имате правото да модифицирате или
преразпределяте програмния код на
този софтуер според условията, описани
в GPL/ LGPL.
Можете да изтеглите програмния код от
интернет.
За да го изтеглите, отидете на следната
интернет страница.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Предпочитаме да не се свързвате с нас
относно съдържанието на програмния
код.
Прочетете “license2.pdf ” в папката
“License” на вашия CD-ROM. Ще
откриете лицензи (на английски език) в
софтуера “GPL” и “LGPL”.
За да прегледате PDF файла, трябва да
имате инсталиран Adobe Reader. Ако
нямате инсталиран такъв на вашия
компютър, можете да го изтеглите от
интернет страницата на Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (приложимо
в Европейския съюз и други Европейски страни със системи за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ върху устройството или върху неговата опаковка показва,
че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък. Вместо това
той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на
електрически и електронни уреди. Като предадете този продукт на правилното
място, вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последствия
за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето
му на неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се
съхранят природните ресурси. За подробна информация относно рециклирането
на този продукт можете да се обърнете към местната градска управа, фирмата за
събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.
Download PDF

advertising