Sony | SEL100F28GM | Sony SEL100F28GM FE 100mm F2.8 STF GM OSS Инструкции за експлоатация

4-584-765-01(1) (BG)

Български
–1
Това ръководство с инструкции обяснява как
се използва обективът. Предпазни мерки,
обичайни за всички обективи, например
забележки относно употребата, можете да
намерите в отделния документ „Предпазни
мерки преди употреба“. Прочетете и двата
документа, преди да използвате обектива си.
Сменяем обектив
Инструкции за експлоатация
(1)
–2
FE 100mm
F2.8 STF GM OSS
За допълнителна информация относно
съвместимостта посетете уебсайта на Sony за
вашия регион или се консултирайте с вашия
търговец на Sony или местен упълномощен
сервиз на Sony.
E-байонет
SEL100F28GM
(2)
Този обектив е проектиран за използване
с фотоапарати Sony α с E-байонет. Не можете
да го използвате на фотоапарати с A-байонет.
Обективът FE 100mm F2.8 STF GM OSS
е съвместим с диапазона на сензор за
изображения с формат 35 мм.
Фотоапарат, оборудван със сензор за
изображения с формат 35 мм, може да бъде
настроен да снима и с размер APS-C.
За подробности относно това как се настройва
фотоапаратът ви, вижте неговото ръководство
с инструкции.

Забележки относно употребата
 Не оставяйте обектива изложен на слънце или

източник на ярка светлина. Поради ефекта от
фокусирането на светлината може да възникне
вътрешна неизправност в корпуса на фотоапарата
и обектива, дим или огън. Ако обстоятелства
изискват оставяне на обектива на слънчева
светлина, поставете капачките му.
 Когато снимате срещу слънцето, го дръжте
напълно извън зрителния ъгъл. В противен
случай слънчевите лъчи може да се концентрират
във фокусната точка във фотоапарата, което
да причини дим или огън. Поддържането на
слънцето леко извън зрителния ъгъл също може
да предизвика дим или огън.
 Когато носите фотоапарат с поставен обектив,
винаги дръжте здраво както фотоапарата, така
и обектива.
 Този обектив не е водоустойчив, въпреки че
е проектиран с идеята да бъде защитен срещу
прах и напръскване. Ако го използвате по време
на дъжд и др., пазете обектива от водни капки.
Предпазни мерки относно използването
на светкавица
 Не можете да използвате вградената във
фотоапарата светкавица с този обектив.
Използвайте външна светкавица (продава
се отделно).
 Идентифициране на
компонентите
©2016 Sony Corporation


(1)
(2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Маркер за сенник на обектив
Пръстен за фокусиране
Индекс на блендата
Скала на блендата
Пръстен на блендата
Маркер за превключване на режим Макро
Скала за превключване на режим Макро
Бутон за задържане на фокуса
Превключвател на режима на фокусиране
Превключвател за компенсация на трептенето
Пръстен за превключване на режим Макро
Бутон за отключване на превключването
на режим Макро
Маркер на байонета
Сенник на обектива
Превключвател за блендата
Контактни точки на обектива*
Гумен пръстен на байонета на обектива
* Не докосвайте контактните пластини
на обектива.
 Поставяне и отстраняване
на обектива
За да поставите обектива
(Вижте илюстрация –.)
1
Отстранете предната и задната
капачка на обектива и капачката
на корпуса на фотоапарата.
 Можете да поставите/отстраните предната
капачка на обектива по два начина – (1) и (2).
Когато поставяте/отстранявате капачката на
обектива при поставен сенник на обектива,
използвайте метод (2).
2
Подравнете белия маркер на пръстена
на обектива с белия маркер на
фотоапарата (маркер на байонет),
след това поставете обектива във
фотоапарата и го завъртете по
часовниковата стрелка, докато
щракне.
 Когато поставяте обектива, не натискайте
бутона на фотоапарата за освобождаване
на обектива.
 Не поставяйте обектива под ъгъл.
За да отстраните обектива
(Вижте илюстрация –.)
За да отстраните обектива, завъртете
го обратно на часовниковата стрелка,
докато спре, като междувременно
държите бутона на фотоапарата за
освобождаване на обектива.
 Поставяне на сенника
на обектива
Препоръчва се да използвате сенник на
обектива, за да намалите отблясъците
и да осигурите максимално качество на
изображението.
Подравнете червената линия на
сенника на обектива с червената линия
на обектива (маркер на сенника на
обектива), след това поставете сенника
в байонета на обектива и го завъртете по
часовниковата стрелка, докато щракне
на мястото си и червената му точка се
подравни с червената линия на обектива
(маркер на сенника на обектива).
 Когато използвате външна светкавица (продава
се отделно), отстранете сенника на обектива,
за да избегнете блокиране на светлината на
светкавицата.
 Когато съхранявате, поставете сенника на
обектива наопаки върху обектива.
 Фокусиране
Има три начина за фокусиране.

Автоматичен фокус
Фотоапаратът фокусира автоматично.

DMF (Директен ръчен фокус)
След като фотоапаратът е фокусирал
автоматично, можете да направите фина
настройка ръчно.

Ръчен фокус
Фокусирате ръчно.
За подробности относно настройките на
режим вижте ръководството с инструкции,
предоставено с фотоапарата.
При някои модели фотоапарати AF не
функционира по време на запис на видеоклип.
За допълнителна информация относно
съвместимостта посетете уебсайта на Sony за
вашия регион или се консултирайте с вашия
търговец на Sony или местен упълномощен
сервиз на Sony.
(Продължава на задната страница)

 Използване на бутоните за
задържане на фокуса
 Бутонът за задържане на фокуса на обектива
не работи с някои модели фотоапарати.
За допълнителна информация относно
съвместимостта посетете уебсайта на Sony за
вашия регион или се консултирайте с вашия
търговец на Sony или местен упълномощен
сервиз на Sony.


Натиснете бутона за задържане на фокуса
в режим на AF, за да отмените AF. Фокусът
се фиксира и можете да освободите затвора
на фиксирания фокус. Освободете бутона
за задържане на фокуса, докато натискате
бутона на затвора наполовина, за да включите
отново AF.
 Използване на функцията за
компенсация на трептенето
Превключвател за компенсация
на трептенето
 ON: трептенето на фотоапарата се компенсира.
 OFF: трептенето на фотоапарата не се компенсира.
Препоръчваме да настроите превключвателя
на компенсация на трептенето на OFF, когато
снимате със статив.
 Настройване на експонацията
a

Когато подравните „A“ на скалата за бленда
с маркера на блендата, фотоапаратът ще бъде
настроен на режим на автоматична бленда и
експонацията ще бъде зададена от него. Освен
това можете да настроите количеството светлина
между T № 5.6 и T 22*, като завъртите пръстена
на блендата.
* T № (T-числа): T № представлява практическа
стойност, която указва колко светлина има
в обектива, която осигурява честотата на
предаване на обектива. Въпреки че широко
отворената бленда на този обектив е f/2.8,
специална система за аподизация предоставя
светлинно количество от T/5.6, което е същото
като това на f/5.6 на нормален обектив.
Стойността на блендата на обектива, показаната
на фотоапарата стойност, и стойността, която се
използва при определянето на експонацията,
са указани чрез T №. Използвайте T № като
нормална стойност на блендата.
Ръчно настройване на
количеството светлина
Завъртете пръстена на блендата към
желания T №, когато фотоапаратът
е настроен на режим M или A.
 Този обектив се предоставя с по-широки
интервали на скалата на блендата между T/5.6
и T/8 за по-фина настройка.
 Където този обектив се предоставя с обозначения
на скалата на блендата, указващи стойностите
от T/5.6, T/6.3, T/7.1 и T/8, можете да зададете
блендата на всяка стойност между тези
обозначения.
 Където стойността на блендата се използва
за действително снимане е тази, зададена на
пръстена на блендата, стойността, която се
използва за указание на фотоапарата, както
и стойността на експонацията, записването
се определя в съответствие с настройката на
стъпката на експонацията на фотоапарата.
Забележки
Когато снимате видеоклипове, поставете
превключвателя на блендата в позиция OFF.
(Вижте илюстрация -a)
Когато превключвателят на блендата е зададен
на OFF, шумът от пръстена на блендата
намалява. (За снимане на видеоклипове)
Ако промените стойността на блендата, докато
снимате видеоклип при превключвател на
блендата в позиция ON, шумът от движението
на пръстена на блендата ще бъде записан.
 Превключване на
разстоянието за снимане
Можете да заснемете обект на разстояние 0,57 м
(максимално увеличение 0,25x), като завъртите
пръстена за превключване на режим Макро на
„0,57 м – 1,0 м“.
Натиснете и задръжте бутона за
отключване на превключването на
режима Макро, след което завъртете
пръстена за превключване на режима
Макро до желаното разстояние за
снимане.
 0,85 м – ∞ (стандартно снимане):
Подходящо за снимане на разстояние между
безкрайност и 0,85 м.
 0,57 м – 1,0 м (макро снимане):
Подходящо за снимане на разстояние между
1,0 м и 0,57 м.
За да превключите
AF (автоматичен фокус)/
MF (ръчен фокус)
Режимът на фокус може да бъде превключен
на обектива между AF и MF.
За снимане с AF и фотоапаратът и обективът
трябва да са зададени на AF. За снимане с MF
или фотоапаратът, или обективът трябва да
е зададен на MF.
За да зададете режима на фокус на
обектива
Плъзнете превключвателя на режим
на фокусиране на подходящия режим:
AF и MF (1).
 Вижте ръководствата на фотоапарата, за да
зададете режима му на фокусиране.
 В режим MF завъртете пръстена за фокусиране,
за да настроите фокуса (2), докато гледате през
визьора и др.
За да използвате фотоапарат, оборудван
с бутон за управление на AF/MF
 Като натиснете бутона за управление на AF/MF
по време на операция на AF, можете временно
да превключите на MF.
 Натискането на бутона за управление на AF/MF по
време на операция на MF ви позволява временно
да превключите на AF, ако обективът е настроен
на AF, а фотоапаратът на MF.
Специален „елемент за аподизация“ се намира в близост до
блендата на оптичната система на обектива. Този оптичен елемент
е вид ND филтър, който постепенно става по-дебел (тъмен) към
периметъра си, като по този начин намалява количеството светлина,
което преминава, около външния периметър. Блендата на този
обектив се указва и управлява чрез T №, което води до компенсация
на намалението, наложено от специалния елемент за аподизация.
T № може да се използва като F № на нормален обектив, когато
експонацията е определена.
Фокусно разстояние (мм)
Еквивалент на 35 мм
фокусно разстояние*¹ (мм)
Групи и елементи на
обектива
Зрителен ъгъл 1*³
Зрителен ъгъл 2*³
Минимален фокус*4 (м)
Когато пръстенът за
превключване на режим
Макро е зададен на
„0.85m-∞“:
Когато пръстенът за
превключване на режим
Макро е зададен на
„0.57m-1.0m“
Максимално увеличение (X)
Когато пръстенът за
превключване на режим
Макро е зададен на
„0.85m-∞“:
Когато пръстенът за
превключване на режим
Макро е зададен на
„0.57m-1.0m“
Минимална бленда
Диаметър на филтъра (мм)
Размери (максимален
диаметър × височина)
(прибл. мм)
Тегло (прибл. г)
Функция за компенсация
на трептенето
FE 100mm F2.8 STF
GM OSS
(SEL100F28GM)
100
150
10-13 *²
24°
16°
0,85
0,57
0,14
0,25
F20 (T22)
72
85,2 × 118,1
700
Да
*¹ Това е еквивалентът на фокусно разстояние
във формат 35 мм при поставяне на цифров
фотоапарат със сменяем обектив, оборудван
със сензор за изображения с размер APS-C.
*² Елементът за аподизация не е включен.
*³ „Зрителен ъгъл 1“ е стойността за 35-милиметрови
фотоапарати, а „Зрителен ъгъл 2“ – за цифрови
фотоапарати със сменяеми обективи, оборудвани
със сензор за изображения с размер APS-C.
*4 Минималният фокус представлява разстоянието
от сензора за изображения до обекта.
 В зависимост от механизма на обектива фокусното
разстояние може да се променя при всяка
промяна на разстоянието на снимане. Фокусното
разстояние, показано по-горе, предполага,
че обективът е фокусиран в безкрайността.
Дизайнът и спецификациите подлежат на
промяна без предупреждение.
и
Елемент за аподизация
Принцип на подобряването на ефекта на разфокусиране
Разфокусиране на точка
Разфокусиране на линия
Интензивността намалява
постепенно към периметъра
Постепенно дифузиране без загуба на форма
Интензитетът остава същият
Линията става по-дебела
Този обектив
Теоретично
идеален
традиционен
обектив
Наименование на продукта
(Име на модела)
Включени елементи
(Числото в скобите показва броя елементи.)
Обектив (1), предна капачка на обектива (1),
задна капачка на обектива (1),
сенник на обектива (1), чанта за обектива (1),
комплект отпечатана документация
Относно аподизацията
(Продължава от предната страница)
Спецификации
Разфокусираните изображения се показват като размазани групи от точки. Обектив с добре
компенсирана аберация пресъздава точно формата на изображението, но не може да създаде
гладко размазване в разфокусирана зона. Може да има неприятни размазвания, които например
карат дадена линия да изглежда удвоена, в зависимост от начина на компенсиране. Този обектив
използва специален елемент за аподизация, който предоставя постепенно дифузирано изображение
към периметъра без загуба на формата на ядрото. С други думи предоставя меко и естествено
разфокусиране без неестествено преобразуване на първоначалната форма. Елементът за аподизация
предоставя ефекта си, когато блендата е зададена в диапазона между T/5.6 и T/8.
са търговски марки на Sony Corporation.
Download PDF

advertising