Sony | DSLR-A290 | Sony DSLR-A290 Инструкции за експлоатация

Упътване за бързо включване
DSLR-A290
Подготовка
Батерия
Обектив
1
1
Заредете батерията, докато
лампичката CHARGE угасне.
За потребители в държави/региони,
различни от САЩ и Канада
Свалете капачето от тялото от
фотоапарата и капачето от задната
част на обектива.
Кабел на захранването
 Не докосвайте вътрешността.
 Ако във фотоапарата попадне прах,
Лампичка CHARGE
2
е възможно прашинките да се
появят на снимката. Не оставяйте
фотоапарата и обектива без
капачета. Когато сменяте обектива,
правете го бързо и на места, където
няма прах.
Поставете батерията във фотоапарата.
2
Поставете обектива, като го нагласите
спрямо маркировките, както е
показано на илюстрацията.
Поставете батерията докрай, като
натиснете лостчето за заключване с
върха на батерията.
 Завъртете обектива, докато щракне.
 Когато снимате, свалете капачето
на обектива.
I
Носител за запис
Сверяване на датата и часа
1
Отворете капачето на носителя
за запис.
1
Включете фотоапарата.
2
Поставете носителя за запис и
изберете вида на картата с памет,
която желаете да използвате,
посредством ключа за избор на
носител.
2
Сверете датата/часа.
Лицева част (SD карта с памет)
Терминал
Terminal
part
Лицева част (“Memory Stick PRO Duo”)
Терминал
 Когато поставяте носител за запис,
изключете фотоапарата.
 За видовете носители, които можете да
използвате, се обърнете към книжката.
II
Запис
1 Задайте диска за избор на
режим в положение AUTO.
2 Гледайте през визьора.
 Регулирайте диска за настройка на
Придържайте здраво
фотоапарата.
диоптъра, ако фокусът не е добър.
Поддържайте обектива от
долната му страна.
3 Натиснете бутона на
затвора наполовина, за да
фокусирате.
 Натискането и задържането на бутона
на затвора наполовина включва
функцията за автоматично фокусиране.
4 Натиснете бутона на затвора
докрай, за да снимате.
III
Възпроизвеждане
Натиснете
Контролен бутон
.
За да възпроизведете предходно или
следващо изображение: натиснете /
на контролния бутон.
За да се върнете в режим на запис:
За да изтриете изображение
Натиснете
.
За да се насладите докрай на функциите на вашия
цифров огледално-рефлексен фотоапарат,
прегледайте книжката “Ръководство с инструкции”.
IV
Данни на потребителя
Моделът и серийният номер се
намират от долната страна на
устройството.
Запишете серийния номер на мястото,
указано по-долу.
Използвайте тези номера, когато ви
се налага да се обаждате на дилъра на
Sony относно този продукт.
Модел No. DSLR-A290
Сериен No________________________
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар
или токов удар, не излагайте
устройството на дъжд или влага.
ВАЖНИ МЕРКИ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ
ЗАПАЗЕТЕ ТОВА
РЪКОВОДСТВО.
ОПАСНОСТ - ЗА ДА
НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ
ПОЖАР ИЛИ ТОКОВ
УДАР, ВНИМАТЕЛНО
СЛЕДВАЙТЕ ТЕЗИ
ИНСТРУКЦИИ.
Ако формата на щекера не съвпада с
контакта от мрежата от 220 V, използвайте
преходник с подходяща форма за
контактите от вашата мрежа.
Внимание
Батерия
Ако не боравите правилно с батерията,
тя може да експлоадира, да причини
пожар или дори химически изгаряния.
Съблюдавайте следните мерки.
• Не разглобявайте батерията.
• Не удряйте и не излагайте батерията
на сътресения или подобни, като
например удари или изпускане; не я
настъпвайте.
• Внимавайте да не окъсите батерията
и не позволявайте контакт на
терминалите с метални предмети.
• Не излагайте батерията на
изключително високи температури
над 60ºС, като например в автомобил,
паркиран на пряка слънчева светлина.
• Не изхвърляйте батерията в огън.
2
• Не работете с повредена или протекла
литиево-йонна батерия.
• Уверете се, че сте заредили батерията,
използвайки оригинално зарядно
устройство за батерии на Sony или
устройство, което може да зарежда
този вид батерии.
• Пазете батерията от малки деца.
• Пазете батерията суха.
• Подменяйте батерията единствено
със същия или еквивалентен вид,
препоръчан от Sony.
• Изхвърляйте използваната батерия,
както е посочено в инструкциите.
Зарядно устройство за батерии
Дори когато лампичката CHARGE не
свети, зарядното устройство за батерии не
е изключено от източника на захранване,
докато захранващият кабел е включен в
мрежата от 220 V.
Ако се получи проблем, докато използвате
зарядното устройство за батерии, незабавно
изключете захранването, като разкачите
захранващия кабел от мрежата от 220 V.
3
За потребители в Европа
Забележкa за потребители
в държавите, попадащи под
изискванията на Директивите на
Европейския съюз
Производителят на този продукт
е Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Токио, 108-0075 Япония.
Оторизираният представител за ЕМС
и безопасност на продукта е Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Щутгарт, Германия. За
всички въпроси, свързани с работата
или гаранцията на продукта, моля,
обръщайте се към адресите, указани
в отделните ръководства или в
гаранционните документи.
Този продукт е изпитан и отговаря на
изискванията на ЕМС директивата за
използване на свързващи кабели, които
са по-къси от 3 метра.
Внимание
Възможно е електромагнитни полета
с определена честота да повлияят на
звука и картината на устройството.
Забележка
Ако статично електричество или
електромагнетизъм причини
прекъсване на операцията по
трансфера на данни, рестартирайте
програмата или изключете и отново
включете USB кабела.
4
Изхвърляне на стари електрически
и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и
други европейски страни, използващи
система за разделно събиране на
отпадъци)
Този символ на устройството или на
неговата опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира
като домашен отпадък. Вместо
това, той трябва да бъде предаден в
съответните пунктове за рециклиране
на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на
правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици
за околната среда и човешкото
здраве, които в противен случай, при
неправилното изхвърляне на продукта,
могат да се случат. Рециклирането
на материалите ще помогне за
запазването на естествените ресурси.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с общинския офис във
вашия град, службата за изхвърляне на
отпадъци или с магазина, от който сте
закупили продукта.
Изхвърляне на използвани батерии
(приложимо за страните от
Европейския съюз и други европейски
страни, използващи система за
разделно събиране на отпадъци)
Този символ на батериите или на
тяхната опаковка показва, че батериите
не трябва да се третират като домашен
отпадък
Възможно е при определени видове
батерии този символ да бъде използван
заедно с химически означения.
Химическият символ на живака (Hg)
или оловото (Pb) се добавят, ако
батерията съдържа повече от 0.0005%
живак или 0.004% олово.
Изхвърляйки батериите на правилното
място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици
за околната среда и човешкото
здраве, които в противен случай, при
неправилното изхвърляне на продукта,
могат да се случат. Рециклирането на
материалите ще помогне за запазването
на естествените ресурси.
5
В случай, че поради мерки за
безопасност или интегритет на
данните продуктът трябва да бъде
постоянно свързан с батерията,
батерията трябва да бъде подменяна
само в квалифициран сервиз.
За да се уверите, че батерията ще бъде
правилно изхвърлена, когато животът
на батерията изтече, я предайте в
правилния събирателен пункт за
рециклиране на електрическо и
електронно оборудване.
Относно всички други видове батерии,
моля, прегледайте частта относно
безопасното сваляне на батерията
от продукта. Предайте продукта в
правилния събирателен пункт за
рециклиране на батерии.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с общинския офис във
вашия град, службата за изхвърляне на
отпадъци или с магазина, от който сте
закупили продукта.
6
Забележки относно
използването на
фотоапарата
Не се предоставя компенсация за
съдържанието на записа
Съдържанието на записа не подлежи
на компенсация, ако поради
неизправност на фотоапарата,
на носителя и др. записът или
възпроизвеждането се окажат
невъзможни.
Препоръка за подсигуряване на данните
За да предотвратите потенциален риск
от загуба на данни, винаги копирайте
данните на друг носител.
Забележки за LCD екрана и обектива
• LCD екранът е произведен по
високо прецизна технология, така че
ефективният брой пиксели е над 99,99%.
Възможно е обаче върху LCD екрана
да се появят малки черни и/или ярки
петънца (бели, червени, сини или зелени
на цвят). Появата на тези петънца е
напълно нормална в процеса на снимане
и по никакъв начин не влияе върху
качеството на записваното изображение.
Черни, бели, червени,
сини или зелени
петънца
• Не излагайте фотоапарата на пряка
слънчева светлина. Ако светлината се
пречупи и се фокусира върху близък
предмет, това може да причини пожар.
Ако е наложително да изложите
фотоапарата на пряка слънчева
светлина, прикрепете капачето на
обектива.
• Възможно е, когато снимате в
студени условия, на LCD екрана да
се появят остатъчни образи. Това
не е неизправност. Когато включите
фотоапарата на студено място,
възможно е LCD екранът временно да
остане тъмен. Когато фотоапаратът се
затопли, екранът ще заработи нормално.
• Не натискайте силно LCD екрана.
Това може да причини неизправност и
екранът може да загуби цветовете си.
Предупреждение относно
авторското право
Възможно е телевизионни програми,
филми, видео записи и други да бъдат
защитени с авторско право.
Неразрешеният презапис на такива
материали може да противоречи на
закона за авторското право.
Изображенията, използвани в това
ръководство
Снимките, използвани като примери,
са обработени и не са истинските
изображения, заснети с помощта на
този фотоапарат.
Технически характеристики за
данните, описани в тези инструкции
за експлоатация
Данните за работата и техническите
характеристики се дефинират
при следните условия, освен в
случаите, описани в тези инструкции
за експлоатация: при обичайна
температура на околната среда от 25ºС
и при използване на напълно заредена
батерия.
7
Съдържание
Забележки относно използването на фотоапарата....................7
Подготовка на
фотоапарата
Проверка на приложените аксесоари........................................11
Подготовка на батерията............................................................12
Поставяне на обектива...............................................................18
Поставяне на носител за запис..................................................20
Подготовка на фотоапарата....................................................... 23
Използване на приложените аксесоари....................................25
Проверка на броя изображения, които можете да запишете ....27
Почистване..................................................................................29
Преди работа
Идентификация на частите и екранните индикатори ............ 32
Предна част........................................................................... 32
Задна част.............................................................................. 33
Странична/долна част.......................................................... 34
Превключване на дисплея с информация за записа (DISP)... 35
LCD екран (Графичен дисплей) ......................................... 36
LCD екран (Стандартен дисплей) ...................................... 38
Визьор ................................................................................... 40
Избор на функция/настройка.................................................... 41
Функции, избирани чрез контролния бутон...................... 42
Функции, избирани чрез бутона Fn (Функция)................. 43
Функции, избирани чрез бутона MENU............................. 43
Запис на
изображения
Запис на изображения без трептене....................................45
Правилна стойка............................................................45
Използване на функцията SteadyShot.........................46
Използване на статив.....................................................47
Запис с автоматични настройки.......................48
Запис с подходящи настройки за обекта (Избор на сцена).....51
Портретни снимки...................................................52
Пейзажни снимки.................................................... 53
Снимки на малки обекти.........................................54
Снимки на обекти в движение............................... 55
Снимки на залез.......................................................56
Снимки на нощни сцени......................................... 57
8
Запис на изображения според вашите желания
(Режим на експонация)..............................................................58
P Запис в режим на автоматично програмиране................60
А Запис чрез контролиране на замъгляването на фона
(Приоритет на диафрагмата)................................................61
S Запис на движещи се обекти с различни ефекти
(Приоритет на скоростта на затвора).................................. 63
M Запис с ръчна настройка на експонацията
(Ръчна експонация)...............................................................65
M Запис със следи с дълга експонация (BULB)................ 67
Използване на
Избор на метод за фокусиране.................................................. 69
функциите за запис
Използване на автоматичен фокус.......................................69
Запис на желана композиция (Заключване на фокуса).......71
Избор на начина на фокусиране спрямо движението на
обекта (Режим на автоматично фокусиране)......................72
Избор на област на фокусиране (AF област)......................73
Ръчно регулиране на фокуса (Ръчно фокусиране).............74
Използване на светкавицата...................................................... 75
Извършване на запис с безжична светкавица.....................78
Настройка на осветеността на изображението (Експонация,
Компенсация на светкавицата, Измерване)........................79
Използване на компенсация на светлината за цялото
изображение (Компенсация на експонацията)................... 79
Регулиране на количеството светлина от светкавицата
(Компенсация на светкавицата)...........................................80
Избор на начин за измерване на осветеността на обекта
(Режим на измерване)........................................................... 81
Задаване на ISO...........................................................................82
Регулиране на цветните тонове (Баланс на белия цвят)......... 83
Регулиране на баланса на белия цвят спрямо специфични
светлинни източници (Автоматична/Предварителна
настройка на баланса на белия цвят)...................................83
Регистриране на цветните тонове (Баланс на белия цвят,
зададен от потребителя)....................................................... 84
Обработка на изображение........................................................86
Коригиране на осветеността на изображението
(D-Range оптимизатор).........................................................86
Избор на желан начин за обработка на изображението
(Креативен стил)...................................................................86
Промяна на гамата от възпроизвеждани цветове
(Цветова гама)....................................................................... 88
9
Избор на режим drive...................................................89
Запис на единично изображение.........................................89
Продължителен запис.......................................................... 89
Използване на таймера за самостоятелно включване.......90
Запис на изображения с променена експонация
(Exposure bracket)..................................................................91
Запис с устройството за дистанционно управление..........93
Използване на
функциите за
преглед
Възпроизвеждане на изображения............................................94
Проверка на информацията за записаните изображения........98
Защита на изображения (Защита)............................................101
Изтриване на изображения (Изтриване).................................102
Преглед на изображения на телевизионния екран................ 104
Промяна на
настройките
Задаване на размер и качество на изображенията.................108
Задаване на начин за запис на носител...................................110
Промяна на настройката за намаляване на смущенията.......112
Промяна на функциите на контролния бутон........................113
Промяна на други настройки...................................................114
Настройки на LCD екрана....................................................... 116
Потвърждаване на версията на фотоапарата..........................118
Връщане към фабричните настройки.....................................119
Преглед на
изображения на
компютър
Копиране на изображения на вашия компютър.....................121
Преглед на изображения на вашия компютър........................125
Използване на софтуера...........................................................129
Отпечатване
на изображения
Определяне на DPOF................................................................135
Отпечатване на снимки, като свържете фотоапарата към
PictBridge-съвместим принтер...........................................137
Други
Технически характеристики....................................................140
Отстраняване на проблеми......................................................144
Предупредителни съобщения................................................. 153
Предпазни мерки......................................................................156
Азбучен указател ........................................................................................................ 158
10
Preparing the camera
Проверка на приложените аксесоари
Цифрата в скобите указва броя на частите
• BC-VH1 зарядно устройство за батерии (1)
• Окуляр (1) (Прикрепен към
фотоапарата)
• CD-ROM (Софтуер за α фотоапарати)
(1)
• Упътване за бързо включване (1)
• Ръководство с инструкции (Това
ръководство) (1)
• Акумулаторна батерия NP-FH50 (1)
• USB кабел (1)
• Раменна дръжка (1)
• Капак на окуляра (1)
11
Подготовка на фотоапарата
• Захранващ кабел (1) (не е приложен за
моделите за САЩ и Канада)
• Капаче на тялото (1) (Прикрепено
към фотоапарата)
Подготовка на батерията
Когато използвате фотоапарата за първи път, се уверете, че сте заредили
батерията NP-FH50 “InfoLITHIUM” (приложена в комплекта).
Зареждане на батерията
Можете да зареждате батерията “InfoLITHIUM”, дори когато зарядът й не е
напълно изразходван.
Батерията може да бъде използвана, дори когато не е напълно заредена.
1Поставете батерията в
зарядното устройство за
батерии.
Натиснете батерията, докато чуете
щракване.
12
2Свържете зарядното
устройство за батерии към
мрежата от 220 V.
За потребители в страни/региони,
различни от САЩ и Канада
Включена светлина: Зарежда
Захранващ кабел
Подготовка на фотоапарата
Изключена светлина: Нормалното
зареждане е приключило
Един час след като лампичката се
изключи: Пълното зареждане е
приключило
Лампичка CHARGE
Време за зареждане
• Времето, което се изисква за пълно зареждане на напълно разредена батерия
(приложена в комплекта) при температура от 25ºС, е следното.
Пълно зареждане
Нормално зареждане
Прибл. 265 мин
Прибл. 205 мин.
• Времето за зареждане зависи от оставащия капацитет на батерията или от
условията, при които тя се зарежда.
Когато лампичката CHARGE мига
• Лампичката CHARGE на приложеното зарядно устройство мига и следните
случаи:
– Бързо мигане: Неколкократно включва или изключва светлината на
интервал от 0.15 секунди.
– Бавно мигане: Неколкократно включва или изключва светлината на
интервали от 1.5 секунди.
13
• Когато лампичката CHARGE мига бързо, извадете заредената батерия и след това
отново я поставете плътно в зарядното устройство за батерии. Ако лампичката
CHARGE отново мига бързо, това може да е индикация за грешка при батерията
или за това, че сте поставили батерия, която е различна от определения вид.
Уверете се, че батерията е от определения вид. Ако е така, извадете батерията,
сменете я с нова и проверете дали зарядното устройство за батерии функционира
нормално. Ако устройството работи нормално, вероятно е възникнала грешка в
батерията.
• Когато лампичката CHARGE мига бавно, това е индикация, че зарядното
устройство за батерии временно спира да зарежда в режим на готовност.
Зарядното устройство за батерии спира зареждането и автоматично влиза в режим
на готовност, когато температурата е извън препоръчителния температурен
обхват за работа. Когато температурата се върне в рамките на обхвата, зарядното
устройство за батерии отново започва зареждането и лампичката CHARGE
пак започва да светва. Препоръчваме ви да зареждате батерията при околна
температура между 10ºС и 30ºС.
Забележки
• Свържете зарядното устройство за батерии към леснодостъпен контакт от
електрическата мрежа.
• Когато зареждането на батерията приключи, изключете захранващия кабел от
контакта и извадете батерията от зарядното устройство. Ако оставите батерията в
зарядното устройство за батерии, възможно е животът на батерията да намалее.
• Не зареждайте батерии, които са различни от типа “InfoLITHIUM”, серия Н, в
зарядното устройство за батерии, приложено към фотоапарата. Ако се опитате
да зареждате друг тип батерии, освен приложената, възможно е да се получи
протичане на батерията или прегряване, и дори е възможно батерията да
експлодира, причинявайки опасност от изгаряния или други телесни повреди.
• Ако зарядното устройство за батериите се замърси, възможно е зареждането да не
бъде успешно. Почистете зарядното устройство за батериите със сухо парче плат
и др.
Използване на фотоапарата в чужбина - Източници на захранване
Можете да използвате вашия фотоапарат и зарядното устройство за батериите, а също
и променливотоковия адаптер AC-PW10AM (продава се отделно), във всяка държава
или регион, където захранването е в границите между 100 V и 240 V, 50/60 Hz.
Забележка
• Не използвайте електронен трансформатор (туристически преобразувател),
защото това може да причини неизправност.
14
Поставяне на заредена батерия
1Докато плъзгате лостчето за
Подготовка на фотоапарата
отваряне, отворете капачето на
отделението за батерията.
2 Заредете батерията докрай, като
едновременно с това натискате
лостчето за заключване с върха на
батерията.
Лост за
заключване
3 Затворете капачето на
отделението.
За да извадите батерията
Изключете фотоапарата и преместете
лоста за заключване по посока на
стрелката. Внимавайте да не изпуснете
батерията.
Лост за
заключване
15
Проверка на оставащия заряд на батерията
Задайте ключа на захранването в положение ON и проверете нивото на
батерията на LCD монитора.
Ниво на
батерията
“Battery exhausted”
(Изтощена батерия)
Висок
заряд
Нисък
заряд
Не можете да
записвате повече
снимки.
Какво е батерия “InfoLITHUIM”?
Батерията “InfoLITHIUM” е литиево-йонна батерия, която притежава функции за
обмен на информация, които се основават на работните условия на вашия фотоапарат.
Забележки
• Възможно е изведеното ниво да се окаже неправилно в зависимост от определени
условия.
• Не излагайте батерията на досег с вода. Тя не е водоустойчива.
• Не оставяйте батерията на крайно горещи места, като например в автомобил или
под въздействието на пряка слънчева светлина.
Батерии, които можете да използвате
Използвайте единствено батерии NP-FH50. Обърнете внимание, че батерии от типа
NP-FH30 и NP-FH40 не могат да бъдат използвани.
Ефективно използване на батерията
• Работата на батерията се влошава при ниски температури, така че времето,
през което можете да използвате батерията, когато навън е студено, е по-кратко.
За по-дълга и безпроблемна употреба препоръчваме да сложите батерията в
джоб близо до тялото, за да я затоплите, и след това я заредите във фотоапарата
непосредствено преди снимките.
• Честата употреба на светкавицата, честото използване на непрекъснат запис или
честото включване и изключване на устройството изразходва заряда на батерията
по-бързо.
Живот на батерията
• Животът на батерията е ограничен. Капацитетът на батерията намалява малко по
малко в течение на експлоатацията или просто като минава време. Когато времето
на използването на батерията значително намалее, вероятна причина за това може
да бъде изтеклият живот на батерията. Купете нови батерия.
• Животът на батерията зависи от начина на съхранението й и от работните
условия, при които се използва всяка батерия.
16
Как да съхраняваме батерията
Ако не планирате да използвате батерията за дълъг период от време, заредете
я напълно и я приберете на съхранение на сухо и хладно място. Използвайте
батерията докрай поне веднъж годишно. Така ще запазите нейните функции.
Подготовка на фотоапарата
17
Поставяне на обектива
1Свалете капачето на тялото
от фотоапарата и капачето от
задната част на обектива.
• Когато сменяте обектива, правете
го бързо и на места, където
няма прах. Така ще предпазите
фотоапарата от попадането на прах
във вътрешността на му.
Капаче на тялото
Задно капаче на обектива
2Поставете обектива, като го
нагласите спрямо оранжевите
маркировки на обектива и
фотоапарата.
Оранжеви индекс
маркировки
3Завъртете обектива по посока на
часовниковата стрелка, докато
щракне и се заключи.
Забележки
• Задното капаче не е приложено към комплекта за обектив DT 18-55mm F3.5-5.6
SAM. Когато съхранявате обектива без да го прикрепите към фотоапарата, купете
задно капаче за обектив, модел ALC-R55.
• Когато поставяте обектива, не натискайте бутона за освобождаване на обектива.
• Не прилагайте сила, когато поставяте обектива.
• Обективи от типа Е-байонет не се поддържат от този фотоапарат.
18
За да свалите обектива
1Натиснете докрай бутона за
Бутон за освобождаване
нa обектива
2Свалете капачето на обектива и
прикрепете капачето на тялото
към фотоапарата.
• Преди да прикрепите капачетата ги
почистете от прашинки.
• Към комплекта с обектив DT 18 - 55mm
F3.5 - 5.6 SAM не е приложено задно
капаче. Когато желаете да съхранявате
обектива без да е прикрепен към
фотоапарата, купете и задно капаче за
обектива модел ALC-R55.
Забележки относно смяната на обектива
Когато сменяте обектива, ако във вътрешността на фотоапарата попадне прах или
песъчинки и ако те полепнат по повърхността на матрицата (частта, която служи за
филм), и в зависимост от условията на снимането, е възможно тези частички да се
появят на изображението.
Фотоапаратът притежава функция против напрашаване, която предотвратява
попадането на прашинки по матрицата. Въпреки това, когато поставяте/сваляте
или сменяте обектива, правете го бързо и на места, където няма прах.
Ако по матрицата попадне прах или песъчинки
Почистете матрицата, като използвате [Cleaning mode] в менюто
(Настройки) (стр. 30).
Setup
19
Подготовка на фотоапарата
освобождаване на обектива
и завъртете обектива в
посока, която е обратна на
часовниковата стрелка, докато
спре.
Поставяне на носител за запис
С този фотоапарат можете да използвате носители “Memory Stick PRO Duo”
и “Memory Stick PRO-HG Duo”, а също и SD и SDHC карти с памет. С това
устройство не можете да използвате MultiMediaCard.
В това ръководство с инструкции носителите “Memory Stick PRO Duo” и
“Memory Stick PRO-HG Duo” се описват като “Memory Stick PRO Duo”, а SD и
SDHC картите с памет - като “SD карта с памет”.
1Отворете капачето на носителя
за запис.
2 Поставете носителя “Memory Stick
Лице (SD карта с памет)
PRO Duo” или SD картата с памет.
Терминал
• Поставете картата с памет, докато щракне,
както е показано на илюстрацията.
Лице (“Memory Stick PRO Duo”)
Терминал
3 Изберете вида на картата с памет,
която желаете да използвате,
като използвате ключа за избор на
картата с памет.
20
4 Затворете капачето на носителя за запис.
За да извадите носителя за запис
Подготовка на фотоапарата
Уверете се, че лампичката за достъп не свети,
след това отворете капачето на носителя за
запис и натиснете веднъж картата с памет.
Лампичка за
достъп
Забележки относно използването на носителите за запис
• Не удряйте, кривете или изпускайте носителя за запис.
• Не използвайте и не съхранявайте носителя за запис при следните условия:
– При високи температури, като например в нагорещено купе на автомобил, паркиран на
пряка слънчева светлина.
– На места, изложени на директна слънчева светлина.
– На влажни места или на места с разяждащи вещества.
• Възможно е веднага след продължителна употреба носителят за запис да бъде
горещ при допир. Внимавайте, когато работите с него.
• Когато лампичката за достъп свети, не изваждайте носителя за запис или
батерията, и не изключвайте захранването. В противен случай е възможно данните
да се повредят.
• Ако използвате носителя за запис близо до силни магнитни полета или статично
електричество и шум, е възможно данните да се повредят.
• Препоръчваме ви да подсигурявате важните за вас данни. Правете го например на
твърдия диск на компютър.
• Когато пренасяте или съхранявате носителя за запис, използвайте приложения
калъф.
• Не позволявайте носителят за запис да се намокри.
• Не позволявайте контакт с метални предмети и не докосвайте с пръст металните
части на свързващата част на носителя.
• Когато капачето за защита от запис на носителя е зададено в положение LOCK,
не можете да извършвате операции, като например запис или изтриване на
изображения.
21
• Проверено е, че “Memory Stick PRO Duo” носител с капацитет до 32 GB и SD карта
с памет с капацитет от 32 GB функционират нормално с този фотоапарат.
• Операциите с носители за запис, форматирани с компютър, не са гарантирани с този
фотоапарат. Уверете се, че сте форматирали носителя за запис на фотоапарата.
• Времето за запис/четене на данни е различно в зависимост от комбинирането на
носителите за запис и оборудването, което използвате.
• Не натискайте силно, когато пишете върху областта за означение.
• Не залепвайте етикети върху носителите за запис.
• Не разглобявайте и не модифицирайте носителя за запис.
• Не оставяйте носителя за запис в близост до малки деца. Възможно е носителят
случайно да бъде погълнат.
Забележки относно използването на “Memory Stick” носителя с този фотоапарат
С този фотоапарат можете да използвате видовете “Memory Stick”, описани в
таблицата по-долу. Въпреки това операциите не са гарантирани за всички видове
“Memory Stick PRO Duo” носители.
“Memory Stick PRO Duo” носител*
“Memory Stick PRO-HG Duo”
носител*
“Memory Stick Duo” носител
“Memory Stick” и “Memory Stick
PRO” носители
Работи с вашия фотоапарат.
Не работи с вашия фотоапарат.
Не работят с вашия фотоапарат.
* Оборудвани с технологията за защита на авторските права MagicGate. MagicGate е технология
за защита на авторските права, която използва технология за кодиране. Данните, които
записвате/възпроизвеждате с вашия фотоапарат и изискват MagicGate функции, не могат да
бъдат възпроизвеждани на този фотоапарат.
* Поддържа висок трансфер на данни посредством паралелен интерфейс.
22
Подготовка на фотоапарата
Сверяване на датата
Когато включите фотоапарата за пръв път, се извежда екран за настройка на
датата/часа.
Подготовка на фотоапарата
1Задайте ключа на захранването
в положение ON, за да включите
фотоапарата.
• За да изключите фотоапарата,
задайте устройството в положение
OFF.
2Уверете се, че сте избрали [OK] на
LCD екрана, след това натиснете
централната част на контролния
бутон.
3Изберете всяка опция с помощта на
b/B и задайте цифровата стойност
с помощта на v/V.
• Когато променяте реда [YYYY/MM/
DD], първо изберете [YYYY/MM/
DD] с помощта на b/B и след това го
променете с помощта на v/V.
4Повторете стъпка 3, за да зададете други опции. След това
натиснете централната част на контролния бутон.
23
5 Уверете се, че сте избрали [OK], след това натиснете централната
част на контролния бутон.
За да отмените настройката за дата/час
Натиснете бутона MENU.
За да сверите отново датата/часа
Бутон MENU t
2 t [Date/Time setup]
Настройка на фокуса на визьора (настройка на диоптъра)
Регулирайте диска за настройка на
диоптъра спрямо вашето зрение,
докато индикаторите се изведат ясно
във визьора.
• Завъртете визьора към +, ако сте далекоглед,
или към -, ако сте късоглед.
• Излагането на фотоапарата на светлина ви
позволява лесно да регулирате диоптъра.
Когато е трудно да завъртите диска за настройка на визьора
Поставете пръстите си под капачето на
окуляра и плъзнете нагоре, за да свалите
окуляра, след което регулирайте диоптъра.
• Когато прикрепяте към фотоапарата FDA-M1AM
увеличител (продава се отделно) или FDA-A1AM
ъглов визьор (продава се отделно), свалете
капачето на окуляра, както е показано, и ги
прикрепете.
24
Използване на приложените аксесоари
Тази част описва как да използвате раменната дръжка, капачето на окуляра и
окуляра. Другите аксесоари са описани на следните страници.
• Акумулаторна батерия (стр. 12)
Подготовка на фотоапарата
• Зарядно устройство за батерии (стр. 12)
• Захранващ кабел (не е приложен за моделите за САЩ и Канада) (стр. 12)
• USB кабел (стр. 122, 138)
• CD-ROM (стр. 130)
Прикрепяне на раменната дръжка
Прикрепете двата края на ремъка към
фотоапарата.
Капаче на окуляра
• Също така, можете да прикрепите капачето
за окуляра (стр. 26) и с помощта на ремъка.
25
Използване на капачето на окуляра
Можете да предотвратите влизането на светлина през визьора, която да повлияе
на експонацията. Когато затворът бъде освободен без да използвате визьора, като
например при използването на таймера за самостоятелно включване, прикрепете
капачето на обектива.
1Внимателно плъзнете капачето
нагоре, като го притискате от двете
страни.
• Поставете пръстите си под капачето на
окуляра и плъзнете нагоре.
2Плъзнете капачето на окуляра над
визьора.
Забележка
• В зависимост от ситуацията, сензорът на окуляра, който се намира под визьора, може да се
включи и по този начин можете да регулирате фокуса; или пък е възможно LCD екранът да
продължи да мига. В тези случаи изключете [Eye-Start AF] (стр. 71) и [Auto off w/ VF] (стр.
117).
26
Проверка на броя изображения, които можете
да запишете
Забележки
• Ако индикацията “0” (брой изображения) мига в жълто, това означава, че
носителят за запис е пълен. Сменете носителя за запис с друг или изтрийте
изображенията от носителя, който използвате в момента (стр. 102).
• Когато индикацията “NO CARD” (брой изображения) мига в жълто, това означава,
че не е поставенен носител за запис. Поставете носителя за запис.
Брой изображения, които можете да запишете на носител за запис
Таблицата показва приблизителния брой на изображенията, които могат да бъдат
съхранени на носител за запис, форматиран с този фотоапарат. Стойностите се
определят, като използвате стандартни Sony карти за тестове. Стойностите се
различават в зависимост от условията на снимане.
Размер на изображението: L 14M
Съотношение на екрана: 3:2*
“Memory Stick PRO Duo” носител
(Единици: Изображения)
Капацитет
Размер
Стандартно качество
Добро качество
RAW & JPEG
RAW
27
Подготовка на фотоапарата
Когато поставите във фотоапарата носителя
за запис и зададете ключа за захранване в
положение ON, на LCD екрана се извежда
броят изображения, които можете да запишете
(ако записвате, като използвате настоящите
настройки).
SD карта с памет
(Единици: Изображения)
Капацитет
Размер
Стандартно качество
Добро качество
RAW & JPEG
RAW
* Когато [Aspect Ratio] е зададен в положение [16:9], можете да записвате повече изображения
отколкото броя, който е указан в таблицата по-горе. Въпреки това, ако зададете настройката в
положение [RAW], броят е същият като този при извършване на операции със съотношение на
екрана [3:2].
Брой изображения, които могат да бъдат записани с помощта
на батерията
Приблизителният брой на изображенията, които можете да запишете, когато
снимате с напълно заредена батерия (приложена в комплекта), е 500.
Обърнете внимание, че в зависимост от условията, при които използвате
фотоапарата, е възможно истинският брой на изображенията да бъде по-малък.
• Броят се изчислява при напълно заредена батерия и при следните условия:
– При температура на околната среда от 25ºС.
– Когато [Quality] е зададен в положение [Fine].
– Когато [Autofocus mode] е зададен в положение
(Автоматичен AF).
– При запис на изображения през 30-секунден интервал.
– Когато използвате светкавицата веднъж на всеки 2 снимки.
– При включване и изключване на захранването на устройството на всеки 10 снимки.
• Методът на измерване се основава на стандарта CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
28
Почистване
Почистване на LCD екрана
Почистване на обектива
• Когато почиствате повърхността на обектива, махнете праха, като използвате
вентилаторна четка с продухване. В случай, че частиците прах са полепнали по
повърхността, почистете ги с меко парче плат или със салфетка, леко навлажнена
с разтвор за почистване на обективи. Почиствайте с кръгови движения от
центъра към периферията. Не пръскайте почистващия разтвор директно върху
повърхността на обектива.
• Не докосвайте вътрешността на фотоапарата, като например затвора или
огледалото. Почистете праха от огледалото с помощта на вентилатор, защото
прашинките, попаднали по огледалото или около него, могат да доведат до
повреда на системата за автоматично фокусиране. Ако по матрицата попадне
прах, възможно е частиците прах се появят върху изображенията. Задайте
почистващия режим на фотоапарата (стр. 30) и след това го почистете с помощта
на вентилаторна четка. Не използвайте спрей за почистване на вътрешността на
фотоапарата. Използването му може да причини неизправност.
• Не използвайте почистващи разтвори, съдържащи органични съставки, като
разтворители или бензин.
Почистване на повърхността на фотоапарата
Почиствайте повърхността на фотоапарата с меко парче плат, леко навлажнено с
вода, след което добре подсушете повърхността със сух плат. В никакъв случай не
ползвайте следните почистващи препарати и методи, защото те могат да повредят
покритието на корпуса:
• Не използвайте химични продукти като разтворители, бензин, алкохол, парче плат
за еднократна употреба, бързо изпаряващ се инсектицид и др.
• Не докосвайте фотоапарата, ако по ръцете ви има следи от гореизброените
вещества.
• Не оставяйте устройството в контакт с гума или винил за дълъг период от време.
29
Подготовка на фотоапарата
Почиствайте повърхността на LCD екрана със специалния комплект за почистване
на LCD екрани, за да премахнете пръстови отпечатъци, прах и др.
Почистване на матрицата
Ако във вътрешността на фотоапарата попадне прах или песъчинки, които в
зависимост от условията на снимането могат да полепнат по повърхността на
матрицата (частта, която служи за филм), тези частици е възможно да се появят на
изображението. Ако по матрицата попадне прах, използвайте вентилаторна четка
с продухване, която се продава в търговската мрежа, и почистете матрицата, като
следвате стъпките по-долу. Можете лесно да почистете праха, като използвате само
вентилаторната четка и функцията против напрашаване.
Забележки
• Почистването може да се извършва само когато зарядът на батериите е
(три
оставащи чертички) или повече. Ниското ниво на батерията по време на почистване
може да причини повреда в затвора. Почистването трябва да се извършва бързо.
Препоръчваме ви да използвате променливотоков адаптер AC-PW10AM (продава
се отделно).
• Не използвайте спрей за почистване, защото е възможно във вътрешността на
устройството да останат капчици от почистващия препарат.
1Уверете се, че батерията е напълно заредена (стр. 16).
2 Натиснете бутона MENU, след
това изберете 3 с помощта на
b/B на контролния бутон
Бутон MENU
3 Изберете [Cleaning mode] с помощта на
v/V, след това натиснете централната
част на контролния бутон.
Извежда се съобщението “After cleaning,
turn camera off. Continue?” (След почистване,
изключете фотоапарата. Продължаване?”).
4 Изберете [ОК] с помощта на v на контролния бутон и натиснете
централната част на контролния бутон.
Матрицата вибрира за кратко и след това огледалото отпред се повдига.
30
5 Свалете обектива (стр. 19).
6 Използвайте вентилаторна четка
Подготовка на фотоапарата
с продухване, за да почистите
повърхността на матрицата и
областта около нея.
• Не докосвайте матрицата с върха на
четката. Приключете бързо с почистването.
• Дръжте фотоапарата обърнат надолу, за да
предотвратите ново попадане на прах във
вътрешността на фотоапарата.
• Когато почиствате матрицата, не
поставяйте връхчетата на четката в
празнините зад мястото, където се монтира
обективът.
7Прикрепете обектива и изключете фотоапарата.
Забележка
• По време на почистване, ако зарядът на батерията значително намалее, от
фотоапарата се чува специфичен звук. Ако това се случи, незабавно прекратете
почистването и изключете фотоапарата.
31
Before your operation
Идентификация на частите и екранните
индикатори
Вижте страниците в скоби, за да се запознаете с подробности относно операцията.
Предна част
A Бутон на затвора (48)
B Ключ за захранване (23)
C Контролен диск (62, 113)
D Лампичка за таймера за
самостоятелно включване (90)
E Свързваща част за обектива*
F Сензор за дистанционно управление
G Огледало*
H Място за поставяне на обектив
I Вградена светкавица* (75)
J Маркировка
за
позициониране на матрицата (71)
K Диск за режими (48 - 68)
L Бутон за освобождаване на
обектива (19)
32
M Ключ за режим на фокусиране
(69, 74)
* Не докосвайте директно
тези части.
Задна част
Преди работа
A Гнездо за аксесоари с автоматично
заключване (78)
D Сензори за окуляра (71, 117)
J Контролен бутон
Когато включите менюто:
v/ V/b/B (41)
Когато менюто е изключено:
(89)/ISO
DISP (35, 94)/
(82)/ (75)
E LCD екран (36, 94, 98)
K Бутон
F Диск за настройка на диоптъра (24)
L Бутон
G За запис: Бутон (Експонация) (79)
За преглед: Бутон
(Приближаване) (95)
H За запис: Бутон Fn (Функция) (43)
* Не докосвайте директно
B Визьор* (24)
C Бутон MENU (43)
(Изтриване) (102)
(Възпроизвеждане) (94)
тези части.
I Контролен бутон (Enter) (41)/бутон
Spot AF (73)
33
Странична/долна част
A HDMI терминал (104)
B Ключ за смяна на носителя за запис
C Капаче на носителя за запис
D Гнездо за зареждане на “Memory
Stick PRO Duo” (20)
E Гнездо за зареждане на SD карта с
памет (20)
F Терминал
(USB) (122, 138)
G Лампичка за достъп (21)
H Кукички за раменна дръжка (25)
I Терминал DC IN
• Когато свържете към фотоапарата
AC-PW10AM променливотоков
адаптер (продава се отделно),
изключете фотоапарата, след това
свържете щекера на конектора
на променливотоковия адаптер/
зарядното устройство към DC IN
терминала на фотоапарата.
J Капаче на батерията (15)
34
K Гнездо за статив
• Използвайте статив с дължина на
винта, която е по-малка от 5.5 mm.
Ще бъде невъзможно стабилно
да закрепите фотоапарата към
статив, ако използвате винт, който
е по-дълъг от 5.5 mm, и може да
повредите фотоапарата.
Превключване на дисплея с информация за записа (DISP)
Натиснете бутона DISP на контролния бутон,
за да превключите между графичен дисплей и
стандартен дисплей.
Когато завъртите фотоапарата във вертикална
позиция, дисплеят автоматично се завърта, за
да регулира позицията на фотоапарата.
Преди работа
Графичен дисплей
(Настройка по
подразбиране)
Стандартен
дисплей
Няма
дисплей
35
LCD екран (Графичен дисплей)
Графичният дисплей показва графично скоростта на затвора и стойността на
диафрагмата и ясно илюстрира начина на работа на експонацията. В режима AUTO
или Избор на сцена се извеждат само опциите, които могат да бъдат зададени. Вижте
страниците в скоби, за да се запознаете с подробности относно тази операция.
A
C
Дисплей
PASM
Индикация
Дисплей
Диск за избор на
режим (48 – 68)
1/125
Скорост на затвора (63)
F5.6
Диафрагма (61)
Устойчиво снимане (46)
Режим Drive (89)
+2.0
ISO AUTO
Дисплей
Индикация
Индикатор за скорост
на затвора* (63)
Индикатор за диафрагма* (61)
* Маркировката показва настоящата стойност.
36
Индикация
Режим на светкавицата (75)/
Намаляване на ефекта на
червените очи (77)
Компенсация на експонацията
(79)
ISO чувствителност (82)
D
Дисплей
Индикация
Оставащ заряд на батерията (16)
Качество на изображението
(109)
Размер на изображението (108)/
Съотношение на екрана (108)
Преди работа
Носител за запис (20)
100
Оставащ брой на изображенията,
които можете да запишете (27)
37
LCD екран (Стандартен дисплей)
Вижте страниците в скоби, за да се запознаете с подробности относно операциите.
В режими AUTO или Избор на сцена
В режим P/A/S/M
Дисплей
Дисплей
PASM
1/125
F5.6
+2.0
Индикация
Режим на фокусиране
(72)
Индикация
Диск за избор на
режим (48 – 68)
AF област (73)
Режим на измерване (81)
Скорост на затвора (63)
Креативен стил (86)
Диафрагма (61)
Експонация (79)
Устойчиво снимане (46)
AWB
Дисплей
Индикация
Режим на светкавицата (75)/
Намаляване на ефекта на
червените очи (77)
Компенсация на
експонацията (79)
Компенсация на светкавицата (80)
EV скала (66, 92)
ISO AUTO
ISO чувствителност (82)
Режим Drive (89)
38
7500K G9
Баланс на белия цвят (Авто,
Предварителна настройка,
Случайна настройка,
Температура на цветовете,
Цветен филтър) (83)
D-Range оптимизатор (86)
C
Дисплей
Индикация
Оставащ заряд на батерията (16)
Качество на
изображението (109)
Преди работа
Размер на изображението (108)/
Съотношение на екрана (108)
Носител за запис (20)(72)
100
Оставащ брой на изображенията,
които можете да запишете (27)
39
Визьор
* Когато използвате HVL-F58AM/HVLF42AM светкавица (продава се отделно),
Дисплей
Индикация
можете да записвате с високоскоростна
AF област (73)
синхронизация с всяка скорост на
Област за запис със
съотношение 16:9 (108)
затвора. За подробности се обърнете към
инструкциите за експлоатация, приложени
към светкавицата.
Дисплей
Индикация
Компенсация на светкавицата (80)
Зареждане на светкавицата (75)
WL
Безжична светкавица (78)
Високоскоростна синхронизация*
Ръчно фокусиране (74)
Фокусиране
125
Скорост на затвора (63)
5.6
Диафрагма (61)
EV скала (66, 92)
0
Предупреждение “Shooting unavailable”
(Записът е невъзможен) (89)
Предупреждение за трептене на
фотоапарата (46)
SteadyShot скала (46)
Съотношение на екрана 16:9 (108)
40
Избор на функция/настройка
Можете да изберете функция за запис или възпроизвеждане от списъка в менюто.
За да изведете списъка с менюто, натиснете бутона Fn (Функция) или MENU.
Пример: Когато натиснете бутона Fn.
Преди работа
Използвайте контролния бутон от списъка с
менюто, за да преместите курсора към настройка
по ваш избор и да въведете избора си.
:Натиснете v/V/b/B на контролния бутон,
за да преместите курсора.
z: Натиснете централния бутон, за да
въведете избора си.
В това Ръководство с инструкции процесът по избиране на функция от списъка с
менюто посредством контролера е описан по-долу:
Пример: Бутон Fn t [White Balance] t Изберете желаната
настройка
Когато стартирате операцията, в долната част на екрана ще се изведе ръководството
за експлоатация с функциите на контролния бутон. Моля, обърнете се към това
ръководство, когато работите с фотоапарата. Тук можете да откриете обясненията,
описани по-горе, указани стъпка по стъпка, както следва:
1Натиснете бутона Fn.
41
2Изберете [White balance] с помощта на
v/V/ b/B на контролния бутон, след
това натиснете централната част
z, за да въведете избора си.
3Като следвате ръководството за
експлоатация, изберете и въведете
желаната функция.
Например, за да промените , изберете с
и регулирайте стойността с
помощта на
помощта на
, след това натиснете централната
част на , за да въведете избора си.
Операции
Списък с операции
Ръководството с операциите извежда и операции, различни от тези на контролния
бутон. Индикациите на иконите са както следва.
Бутон MENU
Връщане назад чрез бутона MENU
Бутон Fn
Бутон
(Изтриване)
Бутон
(Увеличаване)
Бутон
(Възпроизвеждане)
Контролен диск
Функции, избирани чрез контролния бутон
Функциите, които често ще бъдат използвани в различни ситуации за запис, се
задават към контролния бутон. Можете директно да настроите тези функции за
запис и също така да превключите състоянието на дисплея с контролния бутон.
DISP (Дисплей) (стр. 35, 94)
(Светкавица) (стр. 75)
ISO (стр. 82)
(Режим Drive) (стр. 89)
• Запис на единично изображение
(Single-shot adv.) (стр. 89)
42
• Продължителен запис (Continuous adv.) (стр. 89)
• Таймер за самостоятелно включване (стр. 90)
• Таймер за самостоятелно включване (Cont.) (стр. 90)
• Продължителен Bracket запис (Bracket: Cont.) (стр. 91)
• Устройство за дистанционно управление (стр. 93)
Функциите, избирани чрез бутона Fn (Функция)
Режим на запис
Режим на преглед
Режим на автоматично фокусиране (стр. 72)
Режим на измерване (стр. 81)
Баланс на белия цвят (стр. 83)
AF област (стр. 73)
D-Range оптимизатор (стр. 86)
Креативен стил (86)
Изтриване (102)
Индекс изображение (96)
Отпечатване (135)
Изреждане на изображения (97)
Защита (101)
Въртене (95)
Функции, избирани чрез бутона MENU
Можете да зададете основните настройки за фотоапарата като цяло или да
извършвате функции, като например запис, възпроизвеждане или други операции.
Меню за запис
1
Image size (Размер на изображението) (108)
Aspect ratio (Съотношение на екрана) (108)
Quality (Качество) (109)
Flash compens. (Компенсация на
светкавицата) (80)
AF illuminator (AF илюминатор) (77)
SteadyShot (Устойчиво снимане) (46)
Color Space (88)
2 Long exp.NR (112)
High ISO NR (112)
Меню Custom
1
Eye Start AF (71)
Ctrl dial setup (Настройки на
контролния диск) (113)
Red eye reduc. (Намаляване на ефекта
на червените очи) (77)
Auto review (Автоматичен преглед)
(116)
Auto off w/ VF (Автоматично
изключване w/VF) (117)
43
Преди работа
Този бутон извежда екраните, които се използват за настройка или извършване на
функциите, които се използват често при запис или преглед.
Меню за възпроизвеждане
1
Delete (Изтриване) (102)
Format (Форматиране) (111)
Slide show (Изреждане на
изображения) (97)
Protect (Защита) (101)
Specify Printing (Отпечатване) (135)
PlaybackDisplay (Дисплей за
възпроизвеждане) (94)
Меню с настройки
1
3
44
LCD brightness (LCD осветеност)
(116)
Power save (Пестене на захранването)
(114)
CTRL FOR HDMI (106)
Display Color (Цветност на дисплея)
(114)
Help Guide disp. (Дисплей с помощно
упътване) (114)
USB connection (USB връзка) (122,
137)
Audio signals (Аудио сигнал) (114)
Cleaning mode (Режим на почистване)
(30)
Version (Версия) (118)
Reset default (Нулиране на
настройките) (119)
2
Date/Time setup (Настройки за дата/
час) (115)
Language (Език) (115)
File number (Номер на файл (110)
Folder name (Име на папка) (110)
Select folder (Избор на папка) (111)
• New folder (Нова папка) (111)
Shooting images
Запис на изображения без трептене
“Трептене на фотоапарата” е нежелателно движение на фотоапарата, което се
получава след като бутонът на затвора бъде натиснат. Това движение може да
доведе до запис на замъглено изображение.
За да намалите трептенето на фотоапарата, следвайте инструкциите по-долу.
Правилна стойка
Стабилизирайте тялото си и заемете позиция, която ще
предотврати движението на фотоапарата.
Запис на изображения
Отправна точка 1
Едната ръка държи фотоапарата, а другата поддържа обектива.
Отправна точка 2
Заемете стабилна позиция, като поставите краката си на широчината на раменете.
Отправна точка 3
Леко приберете лактите към тялото си.
Когато снимате клекнали, стабилизирайте горната част на тялото си, като поставите
лактите си върху коленете.
45
Предупредителен индикатор за трептене на фотоапарата
Индикаторът
(Предупреждение за трептене)
мига, когато има потенциално трептене на
фотоапарата. В този случай използвайте статив
или светкавицата.
Индикатор
трептене)
(Предупреждение за
Забележка
• Индикаторът
(Предупреждение за трептене) се извежда само за модели, за
които автоматично се задава скоростта на затвора. Този индикатор не се извежда
в режими M/S.
Използване на функцията SteadyShot
Функцията SteadyShot (Устойчиво снимане) може да намали ефекта от трептенето
на фотоапарата на стъпки, еквивалентни на приблизително 2.5 до 3.5 от скоростта
на затвора.
Функцията SteadyShot (Устойчиво снимане) е зададена в положение [On] в
настройката по подразбиране.
’Индикаторът на скалата SteadyShot
Индикаторът
(SteadyShot скала) показва
състоянието на трептенето. Изчакайте, докато
скалата спадне и започнете снимане.
Индикатор
(SteadyShot скала)
За да изключите функцията SteadyShot (Устойчиво снимане)
Бутон MENU t
1t[SteadyShot] t [Off]
Забележка
• Възможно е функцията SteadyShot (Устойчиво снимане) да не работи
оптимално, когато захранването е включено или когато бутонът на затвора
бъде натиснат докрай без да бъде натиснат наполовина. Изчакайте скалата
(SteadyShot скала) да спадне и бавно натиснете бутона на
на индикатора
затвора.
46
Използване на статив
Препоръчваме ви да поставите фотоапарата на статив в следните случаи.
• Ако снимате без светкавица в тъмни условия.
• Ако снимате с бавна скорост на затвора, което е типично за запис на нощни сцени.
• Ако снимате близък обект, като при макро запис.
• Ако снимате с теле-обектив.
Забележка
• Когато използвате статив, изключете функцията SteadyShot (Устойчиво снимане), защото има
вероятност да се повреди (стр. 46).
Запис на изображения
47
/
Запис с автоматични настройки
Режимът “AUTO” ви позволява лесно да записвате обекти при всякакви условия,
защото устройството извършва най-подходящите настройки за ситуацията, която
искате да заснемете.
Изберете , когато записвате на места, където използването на светкавица е
забранено. Когато завъртите диска за избор на режим, обяснението за избрания
режим и начините на запис се извеждат на екрана (дисплей с помощно упътване).
Можете да премахнете инструкциите на помощното упътване (стр. 114).
1Задайте диска за избор на режим в
положение
светкавица).
или
(Изключена
2Придържайте фотоапарата и гледайте
през визьора.
Обектът в областта за фокусиране автоматично
се фокусира (Eye-Start AF, стр. 71)
Област на фокусиране
3Позиционирайте желания обект в
рамката за фокусиране.
• Ако индикаторът
(Трептене на
фотоапарата) мига, внимателно
снимайте обекта, като придържате
здраво фотоапарата или като използвате
статив.
48
Индикатор
(Трептене
на фотоапарата)
4Когато използвате zoom обектив,
завъртете zoom пръстена, след което
композирайте снимката.
Zoom пръстен
5Натиснете бутона на затвора
наполовина, за да фокусирате.
Когато фокусът бъде потвърден,
индикаторът
или
(Индикатор за
фокусиране) светва (стр. 70).
Запис на изображения
Индикатор за фокуса
6Натиснете бутона на затвора
докрай, за да запишете.
• Натискането на бутона на затвора след
(SteadyShot скала)
като индикатора
спадне прави функцията за устойчиво
снимане по-ефективна.
Индикатор
(SteadyShot скала)
49
Забележка
• Тъй като фотоапаратът включва функцията за автоматични настройки,
много от функциите няма да работят, като например компенсацията
на експонацията, както и ISO настройката. Ако желаете да регулирате
различните настройки, задайте диска за избор на режим в положение Р, след
това запишете обекта.
50
Запис с подходящи настройки за обекта
(Избор на сцена)
Изберете подходящия режим за обекта или условията на снимане, които ще ви
позволят да записвате изображения с по-подходящи настройки.
Когато завъртите диска за избор на режим, обяснението за избрания режим и
начините на запис се извеждат на екрана (дисплей с помощно упътване). Можете
да премахнете инструкциите на помощното упътване (стр. 114).
Забележка
51
Запис на изображения
• Фотоапаратът извършва подходящите преценки на ситуацията, за да регулира
настройките. Тъй като фотоапаратът включва функцията за автоматична
настройка, много от функциите няма да работят, като например компенсацията на
експонацията, ISO настройката.
Портретни снимки
Този режим е подходящ за
z Замъгляване на фона и изостряне
на обекта.
z Меко възпроизвеждане на
цветовете на кожата.
Задайте диска за избор на режим в положение
(Портрет).
Техники на снимане
• За да замъглите фона още повече, задаването на обектива в позиция за
телеснимка на обектива ще засили ефективността.
• Можете да записвате живи изображения, като фокусирате върху окото, което е
най-близо до обектива.
• За да снимате обекти, осветени отзад, използвайте бленда (продава се отделно).
• Използвайте функцията за намаляване на ефекта на червените очи, ако очите на
обекта станат червени от светкавицата (стр. 77).
• Задайте режима на светкавицата в положение (Изключена светкавица), когато
желаете да записвате без светкавица (стр. 75).
52
Пейзажни снимки
Този режим е подходящ за
z Запис на пейзажна сцена с остър
фокус и живи цветове.
(Пейзаж)
Техники на снимане
• За да подчертаете простора на сцената, задайте обектива в положение на запис
на широк ъгъл.
• Задайте режима на светкавицата в положение (Плътна светкавица), когато
снимате със светкавица (стр. 75).
53
Запис на изображения
Set the mode dial Задайте диска за избор на режим в положение
Снимки на малки обекти
Този режим е подходящ за
z Запис на обекти в близък план,
като например цветя, насекоми,
ястия или малки предмети.
Задайте диска за избор на режим в положение
(Макро).
Техники на снимане
• Приближете се до обекта и записвайте от минималното разстояние за запис на
обектива.
• Можете да записвате обекти в още по-близък план, като използвате макро
обектив (продава се отделно).
• Задайте режима на светкавицата в положение (Изключена светкавица), когато
записвате обекти в рамките на 1 m.
• В режим на макро запис, функцията за SteadyShot (Устойчиво снимане) няма
да бъде напълно ефективна. Използвайте статива, за да постигнете по-добри
резултати.
• Задайте режима на светкавицата в положение (Изключена светкавица), когато
желаете да записвате без светкавица (стр. 75).
54
Снимки на обекти в движение
Този режим е подходящ за
z Запис на движещи се обекти навън
или на светли места.
(Спорт).
Техники на снимане
• Докато бутонът на затвора е натиснат, фотоапаратът продължително ще
записва изображения.
• Натиснете и задръжте наполовина натиснат бутона на затвора, докато достигне
подходящия момент.
• Задайте режима на светкавицата в положение (Плътна светкавица), когато
желаете да записвате със светкавица (стр. 75).
55
Запис на изображения
Задайте диска за избор на режим в положение
Снимки на залез
Този режим е подходящ за
z Запис на червените оттенъци
при залез.
Задайте диска за избор на режим в положение
(Залез).
Техники на снимане
• Използва се за запис на изображение с акцент върху червения цвят. Също така,
този режим е подходящ за запис на красивите червени оттенъци на залеза.
• Задайте режима на светкавицата в положение (Плътна светкавица), когато
желаете да записвате със светкавица (стр. 75).
56
Снимки на нощни сцени
Този режим е подходящ за
z Запис на далечни обекти през нощта
без да се губи тъмната атмосфера на
околната среда.
Задайте режима на светкавицата в положение
желаете да записвате без светкавица (стр. 75).
(Нощен портрет/Нощна гледка).
(Изключена светкавица), когато
Техники на снимане
• За да предотвратите замъгляването на изображението, обектът не трябва да се
движи.
• Скоростта на затвора е по-ниска, затова препоръчваме използването на статив.
Забележка
• Възможно е снимката да не се запише правилно, когато записвате изцяло тъмна
сцена.
57
Запис на изображения
Задайте диска за избор на режим в положение
Запис на изображения според вашите желания
(Режим на експонация)
При фотоапарати от огледално-рефлексен вид, можете да регулирате скоростта
на затвора (колко време е отворен затворът) и диафрагмата (фокусния обхват:
дълбочина на полето), за да се насладите на разнообразието от фотографски
изразни средства.
Например можете да използвате бърза скорост на затвора, за да записвате
краткотрайни събития, като например образуването на вълна, или можете да
акцентувате върху цвете, като отворите диафрагмата, за да разфокусирате всичко
около цветето. Това са само малка част от ефектите, на които можете да се
наслаждавате, използвайки вашия фотоапарат (стр. 61, 63).
Регулирането на скоростта на затвора и диафрагмата не само създава фотографски
ефекти при движение и фокусиране, а също така определя осветеността на
изображението, като контролира количеството експонация (количество светлина,
което фотоапаратът приема), което е най-важният фактор при записа.
Промяна на осветеността на изображението чрез промяна на експонацията
Количество
експонация
ниска
висока
Когато използвате по-висока скорост на затвора, фотоапаратът отваря затвора за
по-кратко време. Това означава, че времето за приемане на светлина от фотоапарата
е по-малко и в резултат на това снимките са по-тъмни. За да получите по-светло
изображение, отворете диафрагмата (отворът, през който преминава светлината), за
да регулирате количеството светлина, което фотоапаратът ще приеме наведнъж.
Осветеността на снимката, регулирана от скоростта на затвора и диафрагмата, се
нарича “експонация”.
Тази част ще ви покаже как да регулирате експонацията и да се наслаждавате на
различни фотографски техники, като използвате движението, фокуса и светлината.
Можете да откриете правилния начин за запис на изображение и обекти, които
харесвате.
58
Когато завъртите диска за избор на режим, обяснението за избрания режим и
начините на запис се извеждат на екрана (Дисплей с помощно упътване). Можете
да премахнете инструкциите на помощното упътване (стр. 114).
Запис на изображения
59
Запис в режим на автоматично програмиране
Този режим е подходящ за
z Използване на автоматична
експонация, като запазвате
настройките за ISO чувствителност,
Креативен стил, D-Range
оптимизатор и др.
1Задайте диска за избор на режим в положение P.
2Задайте функциите за запис в желаните от вас настройки
(стр. 69 до 93).
• Задайте режима на светкавицата в положение (Плътна светкавица),
когато желаете да записвате със светкавица (стр. 75).
3Регулирайте фокуса и запишете обекта.
60
Запис чрез контролиране на замъгляването на фона
(Приоритет на диафрагмата)
Този режим е подходящ за
z Постигане на остър фокус
върхуобекта и замъгляване на
детайлите около обекта. Отварянето
на диафрагмата стеснява рамката за
фокусиране. (Дълбочината на полето
също намалява.)
Запис на изображения
z Записване с дълбочина на сцената.
Стесняването на диафрагмата
разширява фокусната рамка.
(Дълбочината на полето се увеличава.)
1Задайте диска за избор на режим в положение А.
61
2Изберете стойност на диафрагмата
(F стойност) с помощта на
контролния диск.
• По-малка F стойност: Средата около обекта
е замъглена.
По-голяма F стойност: Обектът и
заобикалящата го среда са на фокус.
• Не можете да проверите замъгляването
на изображението във визьора. Проверете
записаните изображения и регулирайте
диафрагмата.
3Регулирайте фокуса и запишете
обекта.
Диафрагма (F стойност)
Скорост на затвора
Скоростта на затвора автоматично се
регулира, за да постигнете правилна
експонация.
• Когато фотоапаратът прецени, че с
избраната стойност на диафрагмата
не е постигната правилна експонация,
скоростта на затвора мига. В този случай
отново регулирайте диафрагмата.
Техники на снимане
• Възможно е скоростта на затвора да се забави в зависимост от стойността на
диафрагмата. Когато скоростта на затвора е по-бавна, използвайте статив.
• За да замъглите още фона, използвайте теле-обектив или обектив с по-малка
диафрагма (светъл обектив).
• Задайте режима на светкавицата в положение (Плътна светкавица), когато
желаете да записвате със светкавица (стр. 75). Въпреки това, обхватът на
светкавицата се различава в зависимост от стойността на диафрагмата. Когато
записвате с помощта на светкавицата, проверете обхвата на светкавицата (стр. 77).
62
Запис на движещи се обекти с различни ефекти
(Приоритет на скоростта на затвора)
Този режим е подходящ за
z Запис на движещи се обекти.
Използвайте по-бърза скорост
на затвора, за да запишете даден
момент от движението.
Запис на изображения
z Запазване и възпроизвеждане на
динамиката на движението.
Използвайте по-ниска скорост на
затвора, за да запазите динамиката в
движещ се обект.
1Задайте диска за избор на режим в положение S.
63
2Изберете скоростта на затвора
с помощта на контролния диск.
Скорост на затвора
3Регулирайте фокуса и запишете
обекта.
Диафрагма (F стойност)
Диафрагмата автоматично се настройва, за
да получите правилна експонация.
• Когато фотоапаратът прецени, че с
избраната скорост на затвора не е
постигната правилна експонация,
стойността на диафрагмата мига. В тези
случаи отново регулирайте скоростта на
затвора.
Техники на снимане
• Когато скоростта на затвора е по-бавна, използвайте статив.
• Когато записвате спортни събития на закрито, изберете по-висока ISO
чувствителност.
Забележки
• Индикаторът
(Трептене на фотоапарата) не се извежда в режим на приоритет на
скоростта на затвора.
• Колкото по-висока е ISO чувствителността, толкова по-силни са смущенията.
• Когато скоростта на затвора е една секунда или повече, намаляването на смущенията
(Long exp.NR) ще се извърши след като записът приключи. Не можете да записвате,
докато се извършва този процес.
• Задайте режима на светкавицата в положение (Плътна светкавица), когато желаете да
записвате със светкавица (стр. 75). Въпреки това, когато използвате светкавицата, ако
затворите диафрагмата (по-голяма F стойност), като намалите скоростта на затвора,
светлината от светкавицата няма да достига до далечни обекти.
64
Запис с ръчна настройка на експонацията
(Ръчна експонация)
Този режим е подходящ за
z Запис с желана настройка за
експонацията, като едновременно
се регулира скоростта на затвора и
диафрагмата.
Запис на изображения
1Задайте диска за избор на режим в положение М.
2Завъртете контролния диск, за да
регулирате скоростта на затвора.
Докато натискате бутона ,
завъртете контролния диск, за да
регулирате диафрагмата.
• Можете да зададете функция за контролния
диск (скорост на затвора или диафрагма) с
помощта на [Ctrl dial setup] (стр. 113).
Бутон
Скорост на затвора
Диафрагма (F стойност)
65
3Запишете изображението, като преди това
зададете експонацията.
• Към +: Изображенията стават по-светли
Към -: Изображенията стават по-тъмни.
: Измерена стойност
Стойност на експонацията
Забележки
• Индикаторът
(Трептене на фотоапарата) не се извежда в режим на ръчна
експонация.
• Когато дискът за избор на режим е зададен в положение М, ISO настройката
[AUTO] се задава в положение [100]. В режим М, ISO настройката [AUTO] не е
възможна. Задайте ISO чувствителността, ако това е необходимо (стр. 82).
• Задайте режима на светкавицата в положение (Плътна светкавица), когато
желаете да записвате със светкавица (стр. 75). Въпреки това, обхватът на
светкавицата се различава в зависимост от стойността на диафрагмата. Когато
записвате с помощта на светкавицата, проверете обхвата на светкавицата (стр. 77).
EV скала в M режим
Можете да потвърдите стойността на
експонацията на EV скалата на стандартния
дисплей или на екрана на визьора.
Стрелките b B се извеждат, ако зададената
експонация надвишава обхвата на EV скалата.
Стрелката започва да мига, ако разликата стане
по-голяма.
LCD монитор (Стандартен дисплей)
Стандартна стойност
Визьор
Стандартна стойност
66
Запис със следи с дълга експонация (BULB)
Този режим е подходящ за
z Запис на следи от светлини, като
например фойерверки.
z Запис на следи от падащи звезди.
Запис на изображения
1Задайте диска за избор на режим в положение М.
2Завъртете контролния диск наляво,
докато се изведе [BULB].
BULB
3Докато натискате бутона
,
завъртете контролния диск,
за да регулирате диафрагмата
(F-стойност).
Бутон
67
4Натиснете наполовина бутона на затвора, за да регулирате фокуса.
5Натиснете и задръжте бутона на затвора, докато записът приключи.
Докато бутонът на затвора е натиснат, затворът остава отворен.
Техники на снимане
• Използвайте статив.
• Задайте фокуса в положение безкрайност в режим на ръчно фокусиране, когато
записвате фойерверки и др.
• Използвайте безжичното устройство за дистанционно управление (продава се
отделно) (стр. 93).
• Натискането на бутона SHUTTER на устройството за дистанционно управление
включва BULB записа, а повторното му натискане спира BULB записа. Не е
необходимо да натискате и задържате бутона SHUTTER на устройството за
дистанционно управление.
Забележки
• Когато използвате статив, изключете функцията SteadyShot (Устойчиво снимане)
(стр. 46).
• Колкото по-дълго е времето за експонация, толкова повече са смущенията в
изображението.
• Намаляването на смущенията (Long exp.NR) след записа ще се извърши за
същото време като времето, в което затворът е бил задържан отворен. По време
на тази операция не можете да извършвате операция по запис.
68
Using the shooting function
Избор на метод за фокусиране
Съществуват два начина за настройка на фокуса: автоматичен фокус и ръчен фокус.
В зависимост от обектива, начинът на превключване между автоматично
фокусиране и ръчно фокусиране е различен.
Вид на обектива
Ключ, който ще
използвате
За да превключите
към автоматично
фокусиране
Обективът
притежава ключ за
избор на режим на
фокусиране
Обектив (Винаги
задавайте ключа
за режима на
фокусиране на
фотоапарата в
положение AF).
Задайте ключа за режима Задайте ключа за
на фокусиране на
режима на фокусиране
обектива в положение AF. на обектива в
положение MF.
Задайте ключа за режима Задайте ключа за
на фокусиране на
режима на фокусиране
обектива в положение AF. на обектива в
положение MF.
Using
autofocus
Използване
на автоматичен фокус
1Задайте ключа за избор на режим на
фокусиране в положение AF.
2Когато обективът притежава ключ
за избор на режима на фокусиране,
задайте го в положение AF.
3Погледнете през визьора
Обектът във фокусната област автоматично се фокусира (Eye-Start AF).
69
Използване на функциите за запис
Обективът не
Фотоапарат
притежава ключ за
избор на режим на
фокусиране
За да превключите към
ръчно фокусиране
4Натиснете наполовина бутона на
Сензор на фокусната рамка
затвора, за да проверите фокуса, и
запишете изображението.
• Когато фокусът бъде потвърден,
индикаторът за фокусиране се променя в z
(по-долу).
или
• Сензорът, който се използва за фокусиране
в AF областта, светва в червено (стр. 73).
Фокусна рамка
Индикатор за фокуса
Техники на снимане
• За да изберете областта, използвана за фокусиране, задайте [AF Area] (стр. 73).
Индикатор за фокуса
Индикатор за фокуса Състояние
z свети
свети
свети
z мига
Фокусът е заключен. Готовност за снимане.
Фокусът е потвърден. Точката за фокусиране се движи, когато гледате
движещи се обекти. Готовност за снимане.
Все още фокусира. Не можете да освободите затвора.
Не можете да фокусирате. Затворът е заключен.
Обекти, които изискват специално фокусиране
Когато използвате автоматичния фокус, е възможно извършването на фокусиране
върху следните обекти да се окаже трудно. В този случай използвайте функцията за
запис със заключване на фокуса (стр. 71) или извършете ръчно фокусиране (стр. 74).
• Обект с нисък контраст, като например синьо небе или бяла стена.
• Два обекта на различни разстояния, които се застъпват в AF рамката.
• Обект, който е композиран от повтарящи се части, като например фасада на сграда.
• При обект, който е много светъл или блестящ, като например слънцето, тялото на
автомобил или повърхността на вода.
• Светлината не е достатъчна
70
За да измерите точното разстояние
към обекта
Маркировката
, която се намира в
горната част на фотоапарата, показва
местоположението на матрицата*. Когато
измервате точното разстояние между
фотоапарата и обекта, вижте позицията на
хоризонталната линия.
* Матрицата е частта на фотоапарата, която
служи като филм.
Забележка
За да изключите функцията Eye-Start AF
Бутон MENU t
1 t [Eye-Start AF] t [Off]
• Когато прикрепяте към фотоапарата FDA-M1AM увеличител (продава се
отделно) или FDA-A1AM ъглов визьор (продава се отделно), препоръчваме ви
да зададете [Eye-Start AF] в положение [Off], защото е възможно сензорите на
окуляра, които се намират под визьора, да се включат.
Запис на желана композиция (Заключване на фокуса)
1Поставете обекта в AF рамката
и натиснете бутона на затвора
наполовина.
Фокусът и експонацията се фиксират.
71
Използване на функциите за запис
• Ако обектът е по-близо отколкото минималното разстояние за запис на
прикрепения обектив, фокусът не може да бъде потвърден. Уверете се, че сте
поставили достатъчно място между обекта и фотоапарата.
• Когато ключът за избор на режим на фокусиране на фотоапарата е зададен
в положение MF, правилният фокус не се постига, дори когато ключът за
фокусиране на обектива бъде зададен в положение AF. За да превключите в
режим на автоматично фокусиране, задайте ключа за режима на фокусиране на
фотоапарата в положение AF.
2Задръжте бутона на затвора
натиснат наполовина и поставете
обекта в оригинална позиция, за да
композирате отново снимката.
3Натиснете бутона на затвора докрай, за да запишете снимката.
Избор на начина на фокусиране спрямо движението на обекта
(Режим на автоматично фокусиране)
Бутон Fn t [Autofocus mode] t Изберете желана настройка.
(Single Shot AF) Фотоапаратът фокусира и фокусът се заключва, когато натиснете
(AF за единичен запис) бутона на затвора наполовина.
(Automatic AF)
(Автоматичен AF)
[Autofocus mode] се превключва между Single-shot AF (AF за единичен
запис) и Continuous AF (Непрекъснат AF) в зависимост от движението
на обекта.
Когато натиснете и задържите бутона на затвора, фокусът се заключва,
ако обектът не се движи, а ако обектът се движи, фотоапаратът
продължава да фокусира.
Фотоапаратът продължава да фокусира, докато бутонът на затвора е
(Continuous AF) натиснат и задържан наполовина.
(Непрекъснат AF)
• Когато обектът е на фокус, аудио сигналите няма да се чуват.
Техники за снимане
• Използвайте
движи.
• Използвайте
72
(Single shot AF) (AF за единичен запис), когато обектът не се
(Continuous AF) (Непрекъснат AF), когато обектът се движи.
Забележка
•
(Automatic AF) (Автоматичен AF) се избира, когато зададете режима на
експонация в положение AUTO или ако изберете един от следните режими за
(Залез) или
(Нощен портрет/
Избор на сцена: (Портрет), (Пейзаж),
Нощна гледка).
(Single-shot AF) (AF за единичен запис) се избира, когато зададете режима
на експонация в положение (Макро) в режим Избор на сцена.
(Continuous AF) (Непрекъснат AF) се избира, когато зададете режима на
експонация в положение (Спортни събития) в режима Избор на сцена.
Избор на област на фокусиране (AF област)
АF област
Област
Бутон Fn t [AF рамка] t Изберете желана настройка
(Wide)
Фотоапаратът определя коя от деветте AF рамки да се използва при
фокусиране в AF областта. Ако натиснете и задържите централната
част на контролния бутон, можете да регулирате фокуса, като
използвате точковата AF област.
(Spot)
Фотоапаратът използва точковата AF област.
(Local)
Изберете областта, за която желаете да включите фокуса, от деветте
области, като използвате контролния бутон. За да регулирате
временно фокуса, като използвате AF областта в централната
област, натиснете и задръжте централната част на контролния
бутон, докато записвате.
Забележки
• Когато режимът на експонацията бъде зададен в положение AUTO или Избор
(Широк екран) и няма да
на сцена, [AF area] ще се фиксира в положение
можете да избирате други настройки.
• Възможно е AF областта да не бъде осветена при продължителен запис или
когато натиснете без прекъсване бутона на затвора докрай.
73
Използване на функциите за запис
Изберете желаната AF област спрямо условията
на запис или според вашите предпочитания.
Областта, използвана за фокусиране, леко се
осветява.
Ръчно регулиране на фокуса (Ръчно фокусиране)
Когато е трудно да извършите точен фокус в режим на автоматично фокусиране,
можете да извършите ръчно регулиране на фокуса.
1Задайте ключа за режим на фокусиране
в положение MF.
2Когато обективът не притежава
ключ за избор на режима на
фокусиране, задайте ключа на
фотоапарата в положение MF.
3Завъртете пръстена за фокусиране
на обектива, за да постигнете ясен
фокусNotes
Пръстен за
фокусиране
Забележки
• В случай на обект, който може да се фокусира в режим на автоматичен фокус, индикаторът z
светва, когато фокусът бъде потвърден. Когато използвате Wide AF област (област на широк
AF), се използва централната част; когато използвате Local AF област (област на местен AF), се
използва областта, избрана с помощта на контролния бутон.
• Когато използвате дългофокусен преобразувател, е възможно завъртането на
фокусния пръстен да не е плавно.
• Ако диоптърът не е правилно регулиран в режим на използване на визьора, не се
постига правилен фокус (стр. 24).
• Фотоапаратът не притежава функция за директна ръчна настройка на фокуса.
74
Използване на светкавицата
Използването на светкавицата на тъмни места ви позволява да заснемете светло
изображение и помага за предотвратяването на вибрациите на фотоапарата. Когато
снимате срещу слънцето, можете да използвате светкавицата, за да записвате светли
изображения на обекти със задно осветяване.
Когато дискът за избор на режим е зададен в положение AUTO, светкавицата
автоматично излиза, ако е тъмно или ако снимате срещу светлината.
1
на контролния бутон t Изберете
желаната настройка
светкавицата приключи,
запишете обекта.
мига: Светкавицата се зарежда.
Когато индикаторът мига, не можете да
освободите затвора.
свети: Светкавицата е заредена и е
готова за запис.
• Когато при тъмни условия и в режим
на автоматично фокусиране натиснете
бутона на затвора наполовина,
възможно е светкавицата да светне, за
да ви помогне по-лесно да фокусирате
върху обекта (AF илюминатор).
Индикатор (Зареждане
на светкавицата)
75
Използване на функциите за запис
2Когато зареждането на
(Изключена
светкавица)
Не светва дори когато е тъмно.
(Автоматична
светкавица)
Светва, ако е тъмно или ако снимате срещу източник на светлина.
(Плътна
светкавица)
Светва всеки път, когато натиснете бутона на затвора.
(Бавна
синхронизация)
Светва всеки път, когато натиснете бутона на затвора. Записът с бавна
синхронизация ви позволява да записвате ясни изображения на обекти
и фон, като забавите скоростта на затвора.
(Задна
синхронизация)
Светва точно преди експонацията да приключи всеки път, когато
натиснете бутона на затвора.
(Безжична)
Светва външната светкавица (продава се отделно), която се намира
встрани от фотоапарата (запис с безжична светкавица).
Техники на снимане
• Обективът и блендата (продава се отделно) може да блокират светлината от
светкавицата. Свалете блендата, когато използвате светкавицата.
• Записвайте обекта от разстояние 1 m или по-голямо, когато използвате
светкавицата.
• Когато снимате в помещение или ако използвате фотоапарата през нощта, можете
да използвате бавна синхронизация, за да запишете светли изображения на хора
и фон.
• Можете да използвате задна синхронизация, за да снимате естествени
изображения, като улавяте и следите от движещи се обекти - например
движението на велосипед или на движещ се човек.
Забележки
• Не прихващайте фотоапарата, държейки го за светкавицата.
• Условията, които са необходими за предотвратяване на сенките по време на запис,
се различават в зависимост от обектива.
• Когато режимът на експонация е зададен в положение AUTO или Избор на сцена,
(Бавна синхронизация),
(Задна синхронизация) и (Безжична) не
опциите
могат да бъдат избрани.
76
Обхват на светкавицата
Обхватът на вградената светкавица зависи от ISO чувствителността и стойността
на диафрагмата. Обърнете се към следната таблица.
Диафрагма
ISO
настройка
Използване на функциите за запис
Рефлектор за автоматично фокусиране (AF illuminator)
• AF илюминаторът не работи, когато [Autofocus mode] е зададен в
(Непрекъснат AF) или ако обектът се движи в
положение
или
светват.)
(Автоматичен AF). (Индикаторите
• Възможно е рефлекторът за автоматично фокусиране да не работи с
фокусна дължина от 300 mm или повече.
• Когато прикрепите външна светкавица, можете да използвате рефлектора
за автоматично фокусиране на външната светкавица.
За да изключите рефлекторa за автоматично фокусиране (AF illuminator)
Бутон MENU t
1 t [AF illuminator] t [Off]
За да използвате функцията намаляване на ефекта на червените очи
Тази функция намалява ефекта на червените очи посредством неколкократно
активиране на предварителна светкавица (излъчва се лека светлина) малко преди
същинския запис на изображението.
Бутон MENU t
1 t [Red eye reduc.] t [On]
77
Извършване на запис с безжична светкавица
Когато използвате външна безжична светкавица (продава се отделно), можете да
снимате със светкавицата без кабел, когато външната светкавица не е прикрепена
към фотоапарата.
Когато смените позицията на светкавицата, можете да записвате изображение с
триизмерно чувство, като увеличите контраста на светлината и сенките на обекта.
Относно стъпките при запис се обърнете към ръководството за експлоатация,
приложено към светкавицата.
1Прикрепете безжична светкавица към гнездото за аксесоари и
включете едновременно фотоапарата и светкавицата.
2
на контролния бутон t
(Безжична)
3 Свалете безжичната светкавица от гнездото за аксесоари.
Забележки
• Фотоапаратът не извършва тест с предварително просветване на безжичната
светкавица. Уверете се, че светкавицата светва правилно спрямо натискането на
бутона на затвора.
• Фотоапаратът не може да извършва контрол на светлината за безжичната
светкавица.
• Изключете режима на безжична светкавица след като приключите записа с
безжична светкавица. Ако използвате вградената светкавица, докато режимът на
безжичната светкавица е още включен, това ще доведе до неточна експонация при
светкавицата.
• Променете канала на външната светкавица, когато друг фотограф около вас
използва безжична светкавица и неговата/нейната вградена светкавица активира
вашата. За да промените канала на външната светкавица се обърнете към
инструкциите за експлоатация, приложени с нея.
78
Настройка на осветеността на изображението
(Експонация, Компенсация на светкавицата,
Измерване)
Използване на компенсация на светлината за цялото
изображение (Компенсация на експонацията)
Експонацията се постига автоматично (автоматична експонация) освен в режим
на запис М.
Въз основа на експонацията, постигната при автоматична настройка, можете да
извършвате компенсация на експонацията като в зависимост от предпочитанията
си премесите експонацията към страна + или към страната -. Можете да
направите цялото изображение по-светло, като преместите към страната +. Когато
преместите към страната -, цялото изображение става по-тъмно.
Основна експонация
1Натиснете бутона
, за да
изведете екрана с компенсация
на експонацията.
Използване на функциите за запис
Регулирайте по
посока на -
Регулирайте по посока на +
Бутон
2Регулирайте експонацията с
помощта на контролния диск.
Към + (над): Осветява изображението.
Към – (под): Потъмнява изображението.
Стандартна експонация
79
3 Регулира фокусирането и записва обекта.
Техники за снимане
• Регулирайте нивото на компенсацията, като проверявате записаното изображение.
• Използвайки bracket запис, можете да записвате няколко изображения с
експонация, променена към страните плюс или минус (стр. 91).
Забележка
• Опцията не може да бъде зададена, когато режимът на експонацията бъде зададен
в положение AUTO, М (Ръчна експонация) или Избор на сцена.
Регулиране на количеството светлина от светкавицата
(Компенсация на светкавицата)
Когато записвате с помощта на светкавицата, можете да регулирате единствено
количеството светлина без да променяте компенсацията на експонацията.
Можете само да променяте експонацията на основния обект, който е в обхвата на
светкавицата.
Бутон MENU t
настройка
1t [Flash compens.] t Изберете желаната
Към +: Увеличава количеството светлина от светкавицата.
Към -: Намалява количеството светлина от светкавицата.
Забележки
• Опцията не може да бъде зададена, когато режимът на експонацията е зададен в
положение AUTO или Избор на сцена.
• Ако сте регулирали нивото на светкавицата, когато вградената светкавица се
появи, във визьора се извежда . Когато регулирате нивото на светкавицата,
внимавайте да не забравите да нулирате стойността.
• Възможно е положителният ефект да не е видим поради ограниченото количество
светлина, излъчено от светкавицата, ако обектът се намира извън максималния
обхват на светкавицата. Ако обектът се намира много близо, възможно е
отрицателният ефект също да се окаже незабележим.
Компенсация на експонацията и компенсация на светкавицата
Компенсацията на експонацията променя настройките за скорост на затвора,
диафрагма и ISO чувствителност (когато изберете [AUTO]), за да извършите
компенсацията. Ако използвате светкавицата, количеството светлина също се
променя.
Въпреки това, компенсацията на светкавицата променя само количеството светлина,
излъчена от светкавицата.
80
Избор на начин за измерване на осветеността на обекта
(Режим на измерване)
Fn бутон t [Metering Mode] t Избор на желан режим
Този режим измерва светлината за всяка област, като разделя областта
(Multi segment)
(Мулти сегментирано на по-малки части и определя точната експонация на целия екран.
измерване)
Докато подчертавате централната част на екрана, този режим измерва
(Center weighted)
(Централно измерване) средната осветеност на целия екран.
Този режим измерва светлината само в кръга за точково измерване в
центъра на рамката.
(Spot) (Точково
измерване)
• Използвайте
(Мулти сегментирано измерване) измерване за общ запис.
Забележка
• Опцията не може да бъде зададена, когато режимът на експонацията е зададен в
положение AUTO или Избор на сцена, [Metering Mode] е фиксиран в положение
(Мулти сегментирано измерване), и вие не можете да избирате други режими.
81
Използване на функциите за запис
Техники за снимане
Задаване на ISO
Чувствителността към светлината се изразява с ISO номер (препоръчителен
индекс за експонация). Колкото по-голям е номерът, толкова по-висока е
чувствителността.
1Натиснете ISO на контролния бутон, за
да изведете ISO екрана.
2Изберете желаната стойност, като използвате v/V на контролния
бутон.
• Колкото по-голям е номерът, толкова по-високо е нивото на смущения.
Забележки
• Когато режимът на експонацията бъде зададен в положение AUTO или Избор на
сцена, ISO се фиксира в положение AUTO и вие не можете да избирате различни
ISO номера.
• Когато режимът на експонацията бъде зададен в положение P/A/S и ISO бъде
зададен в положение [AUTO], ISO автоматично се задава между ISO 100 и ISO
400.
• Настройката [AUTO] не работи в режим на запис М. Ако промените режима на
запис в положение М, докато настройката [AUTO] е включена, настройката се
променя в положение [100]. Задайте ISO в зависимост от конкретните условия на
запис.
82
Регулиране на цветните тонове (Баланс на белия цвят)
Цветните тонове на обекта се променят в зависимост от характеристиките на
светлинния източник. Таблицата по-долу показва промените на цветните тонове,
които настъпват въз основа на различни светлинни източници и в сравнение с обекти,
които изглеждат бели на слънчева светлина.
Време/
осветление
Дневна
светлина
Характеристики Бяла (стандартна)
на светлината
Облачно
Флуоресцентно
осветление
Осветление от
електрическа
крушка
Синкава
Синьо-жълта
Червеникава
Забележки
• Когато режимът на експонацията бъде зададен в положение AUTO или Избор
на сцена, [White Balance] се фиксира в положение AWB (Автоматичен WB) и не
можете да избирате други режими.
• Ако единственият източник на светлина е живачна или натриева лампа,
фотоапаратът няма да може да получи точен баланс на белия цвят поради
характеристиките на светлинния източник. В тези случаи използвайте
светкавицата.
Регулиране на баланса на белия цвят спрямо специфични
светлинни източници (Автоматична/Предварителна
настройка на баланса на белия цвят)
Fn бутон t [White balance] t Изберете желаната настройка
• Когато не сте избрали [AWB], можете фино да регулирате цветните тонове
с помощта на b/B на контролния бутон. Регулирането към страната +
прави изображението по-червеникаво, а регулирането към страната – прави
изображението по-синкаво.
83
Използване на функциите за запис
Балансът на белия цвят е функция, която регулира цветните тонове в стойности
приблизително като тези, които виждате. Използвайте тази функция, когато
цветните тонове на изображението не са записани според вашите очаквания или
когато нарочно желаете да промените цветните тонове, за да получите фотографски
ефекти.
AWB (Автоматичен
WB)
Фотоапаратът автоматично разпознава светлинния източник и
регулира цветните тонове.
(Дневна светлина) Ако изберете опция, подходяща за специфичен източник на светлина,
(Сянка)
цветните тонове се регулират спрямо този източник (предварително
зададен баланс на белия цвят).
(Облачно)
(Тунгстен)
(Флуоресцентно)
(Светкавица)
Техники за снимане
• Когато изберете
(Обичайни настройки), можете да регистрирате вашите
настройки (по-долу).
Регистриране на цветните тонове (Баланс на белия цвят,
зададен от потребителя)
При сцена, където осветеността на околната среда е съставена от няколко светлинни
източника, препоръчваме ви да използвате потребителски баланс на белия цвят, за да
възпроизведете точно белия цвят.
1Бутон Fn t [White balance] t
2Изберете [
SET] с помощта на b/B на контролния бутон, след това
натиснете централната част на контролния бутон.
3Придържайте фотоапарата, така че бялата област да покрива
изцяло фокусната област в центъра, и натиснете бутона на
затвора.
Затворът щраква и зададените стойности (Температура на цветовете и Цветен
филтър) се извеждат.
84
4Натиснете централната част на контролния бутон.
Екранът се връща към дисплея с информация за записа като запаметената
потребителска настройка за баланс на белия цвят се запазва.
• Потребителската настройка за баланса на белия цвят се регистрира и е ефективна
за тази операция, докато не регистрирате нова настройка.
Забележка
• Съобщението “Custom WB error” показва, че стойността е по-голяма от очаквания
обхват. (Когато използвате светкавицата при близък обект или когато в рамката се
в
намира обект с ясни цветове.) Ако регистрирате тази стойност, индикаторът
дисплея с информация за записа на LCD екрана става жълт. Mожете да записвате,
но ви препоръчваме отново да зададете баланса на белия цвят, за да получите поправилна стойност за баланса на белия цвят.
За да изведете потребителската настройка за баланс на белия цвят
(Потребителски)
Забележка
• Ако използвате светкавицата, когато натискате бутона на затвора, зададена
потребителска настройка за баланс на белия цвят се регистрира като светлината от
светкавицата също се взема под внимание. Така можете да записвате изображения
с помощта на светкавицата при по-късни записи.
85
Използване на функциите за запис
Fn бутон t [White balance] t
Обработка на изображение
Коригиране на осветеността на изображение
(D-Range оптимизатор)
Бутон Fn t [D-Range Optimizer] t Изберете желана настройка
(Изключен
Без оптимизация..
ефект)
(Стандартен
ефект)
(Допълнителен
ефект)
Когато има остър контраст от светлината и сянка между обекта и фона,
което е често срещано, когато снимате срещу слънцето, фотоапаратът
смекчава контраста на цялото изображение, за да възпроизведете
изображение с правилна осветеност и контраст.
Фотоапаратът анализира контраста на светлите места и сенките
между обекта и фона, като разделя изображението на малки области.
Резултатът е изображение с оптимална осветеност и отсенки.
Забележки
• Настройката
(Допълнителен ефект) се избира, когато режимът на
експонацията бъде зададен в положение AUTO или в един от следните режими за
(Портрет),
(Пейзаж) или
(Макро).
Избор на сцена:
(Стандартен ефект) се избира, когато режимът на експонацията бъде
Ефектът
(Спортни събития) в режимите за Избор на сцена.
зададен в положение
(Изключен ефект) се избира, когато режимът на експонацията
Опцията
(Залез) или
(Нощен портрет/Нощна сцена) в
бъде зададен в положение
режимите за Избор на сцена.
• Не можете да получите ефект от D-Range оптимизатора, различен от
(Стандартен ефект), дори ако увеличите записаното изображение в RAW.
• Когато записвате с D-Range оптимизатора, изображението може да съдържа
смущения.
Избор на желан начин за обработка на изображението
(Креативен стил)
1Бутон Fn t [Creative Style] t Изберете желаната настройка
2Когато желаете да регулирате (Контраст), (Наситеност) или
(Острота), изберете желаната опция с помощта на b/B, след
това регулирайте стойността с помощта на v/V.
86
(Стандартна
настройка)
За запис на различни сцени с богати нюанси и красиви цветове.
(Живи
цветове)
Наситеността и контрастът се увеличават, за да запишете невероятни
изображения с богати цветове и обекти, като например цветя,
пролетна зеленина, синьо небе или океански гледки.
(Портрет)
За запис на меки цветове на човешка кожа. Идеален за запис на
портретни снимки.
(Пейзаж)
Наситеността, контрастът и остротата се увеличават за запис на
жива и свежа картина. Отдалечените пейзажи се подчертават.
(Нощна
гледка)
(Залез)
Наситеността се редуцира, за да се постигане на по-достоверен
запис на нощна сцена.
За запис на прекрасната червенина на залязващото слънце.
(B/W)
За запис на изображения в черно-бели цветове.
(Наситеност) и
(Острота)
(Контраст)
Колкото по-висока е стойността, толкова по-ясна е разликата
между светли и тъмни участъци, което ще се отрази като цяло на
изображението.
(Наситеност)
Колкото по-висока е избраната стойност, толкова по- живи са цветове.
Когато изберете по-ниска стойност, цветовете на изображението са
по-спокойни и меки.
(Острота)
Регулира остротата. Колкото по-висока е стойността, толкова по-ясни
са контурите на изображението, и колкото по-ниска е избраната
стойност, толкова по-меки са контурите.
Забележки
• Когато режимът на експонацията е зададен в положение AUTO или Избор на
(Стандартна стойност) и не
сцена, [Creative Style] се фиксира в положение
можете да избирате друга настройка.
(B/W), не можете да регулирате наситеността.
• Когато изберете
87
Използване на функциите за запис
Можете да регулирате опциите
(Контраст),
за всяка опция в режима Креативен стил.
Промяна на гамата от възпроизвеждани цветове (Цветова гама)
Начинът, по който са представени цветовете чрез комбинация от цифри или гамата
от възпроизвежданите цветове, се наричат “color space”. Можете да промените
цветовата схема в зависимост от целите ви.
Бутон MENU t
настройка
sRGB
Adobe RGB
2 t [Color Space] t Изберете желаната
Това е стандартна цветова схема за цифрови фотоапарати. Използвайте
sRGB при нормален запис, като например, когато имате намерение да
отпечатвате изображения без да ги променяте.
Тази цветова схема притежава широка гама от възпроизвеждани
цветове. Когато голяма част от обекта е в зелено или червено,
функцията Adobe RGB е ефективна.
• Името на файла на изображението започва с “_DSC.”
Забележки
• Adobe RGB е формат за софтуери или принтери, които поддържат обработка на
цветовете и опцията за разстояние между цветовете DCF2.0. Възможно е софтуер
и принтер, които не поддържат функцията за обработка на цветовете, да не
изведат или отпечатат правилните цветове.
• Когато изведете изображение, записано на Adobe RGB-съвместимо или
несъвместимо устройство, изображението се извежда с ниска наситеност.
88
Избор на режим drive
Този фотоапарат притежава 5 drive режими, като например запис на единично
изображение и продължителен запис. Използвайте тези режими според вашите
нужди.
Запис на единично изображение
Можете да използвате този режим, за да извършите нормален запис.
на контролния бутон
(Single-shot adv.)
• Когато режимът на експонация е зададен в положение
(Спорт) в режимите за
Избор на сцена, вие не можете да записвате единична снимка.
Продължителен запис
Този фотоапарат продължително записва изображения с максимална скорост 2,5
снимки в секунда*.
* Условия на измерване. Скоростта при продължителен запис се различава в
зависимост от условията за запис.
1
на контролния бутон
(Continuous adv.)
2 Регулирайте фокуса и запишете обекта.
• Когато натиснете и задържите бутона на затвора, записътпродължава.
89
Използване на функциите за запис
Забележка
Максимален брой снимки в режим на продължителен запис
Броят на изображенията при продължителен запис е следният.
Fine/Standard
Без лимит (докато носителят за запис е пълен)
RAW & JPEG
3 изображения
RAW
6 изображения
Забележки
• Не можете продължително да записвате изображения, когато във визьора мига
“0”. Изчакайте, докато индикаторът изчезне.
• Когато режимът на експонацията бъде зададен в положение, различно от
(Спорт) в режимите за Избор на сцена, не можете да записвате продължително.
• Скоростта на продължителен запис може да се окаже по-бавна, когато нивото
на батерията е недостатъчно или при ниски температури.
Използване на таймера за самостоятелно включване
10-секундният таймер за самостоятелно включване е подходящ, когато фотографът
също трябва да се включи в снимката, а 2-секундният таймер е подходящ, за да се
намали трептенето на фотоапарата. Функцията [Self-timer(Cont.)] е подходяща, за
да предотвратите неуспех, защото фотоапаратът продължително записва 3 или 5
снимки след 10-секундна пауза.
1
на контролния бутон t
(Таймер за автоматично включване)
t Изберете желаната настройка
• Цифрите след указват броя на
секундите, които сте избрали.
, за да използвате
• Изберете
продължителен таймер за самостоятелно
включване.
2 Регулирайте фокуса и запишете обекта.
• Когато зададете таймера за автоматично включване, аудио сигналите и
лампичката за таймера показват състоянието. Лампичката за таймера мига
бързо и звукът от аудио сигналите се забързва точно преди записа.
За да отмените таймера за самостоятелно включване
Натиснете
90
на контролния бутон.
Забележка
• Когато записвате изображения и използвате визьора, използвайте капачето на
окуляра (стр. 26).
Запис на изображения с променена експонация (Exposure
bracket)
Основна експонация
Към -
Към +
1
на контролния бутон t
(Bracket Cont.) (Продължителен
Bracket запис) t Изберете желана
bracket стъпка
2 Регулирайте фокуса и запишете обекта.
Основната експонация се задава при първата снимка в bracket.
*(Bracket:
Cont.)
Записва три изображения с експонация, променена с избраната стъпка.
Натиснете и задръжте бутона на затвора, докато записът спре.
Когато светкавицата светне, натиснете бутона на затвора за всяка от
снимките.
* Избраната стъпка е _ЕV, изведена с
.
91
Използване на функциите за запис
Bracket записът ви позволява да записвате няколко изображения, всяко от които
е с различна експонация. Този фотоапарат притежава функция за автоматичен
bracket. Определете стойността на отклонение (стъпки) от основната експонация
и фотоапаратът започва да снима, докато експонацията автоматично се променя.
Можете да изберете изображението с осветеността, която ви харесва най-много,
когато записът приключи.
Когато светкавицата светне, използва се bracket запис със светкавица, за да се
увеличи количеството светлина. За да записвате, натиснете бутона на затвора за
всяка от снимките.
Забележки
• Когато дискът за избор на режим е зададен в положение М, експонацията се
променя чрез регулиране на скоростта на затвора.
• Когато регулирате експонацията, тя се променя въз основа на компенсираната
стойност.
• Не можете да използвате bracket, когато режимът за запис е зададен в
положение AUTO или Избор на сцена.
EV скала при bracket запис
Bracket с допълнителна светлина* Bracket със светкавица
Стъпка 0.3, 3 снимки
Стъпка 0.7, 3 снимки
Компенсация на експонацията 0 Компенсация на светкавицата -1.0
LCD екран (Стандартен
дисплей)
Извежда се на най-горния ред.
Извежда се на най-долния ред.
Визьор
* Допълнителна светлина: Всяка светлина, различна от светлината на светкавицата,
която се излъчва за продължителен период от време, като например естествената
светлина или светлината, излъчена от електрическа крушка, или светлината,
излъчена от флуоресцентна лампа.
• При Bracket запис, EV скалата извежда същия брой индекси колкото е броят на
снимките. Но при Bracket запис със светкавицата, индикациите не се извеждат във
визьора.
• Когато Bracket записът започне, индексите, които показват вече записани
изображения, изчезват един по един.
• Ако бутонът на затвора бъде натиснат наполовина и след това бъде отпуснат,
се извежда индикация “br 1”. Индикацията “Fbr 1” се отнася за светлината от
светкавицата. Когато записът започне, той показва номера на следващия кадър,
например “Fbr 2”, “Fbr 3”.
92
Запис с устройството за дистанционно управление
Можете да записвате, като използвате бутоните SHUTTER и 2SEC (затворът се
освобождава след 2 секунди) на безжичното устройство за дистанционно управление
RMT-DSLR1 (продава се отделно). Също така, обърнете се към инструкциите за
експлоатация, приложени към безжичното устройство за дистанционно управление.
1
на контролния бутон t
(Устройство за дистанционно
управление)
Използване на функциите за запис
2 Фокусирайте върху обекта, насочете предавателя на
устройството за дистанционно управление към сензора за
дистанционно управление и запишете снимката.
Забележка
• Използвайте капачето на окуляра (стр. 26).
93
Възпроизвеждане на изображения
На LCD екрана се извежда последното записано изображение.
1Натиснете бутона
.
Бутон
2Изберете изображението с помощта на b/B на контролния бутон.
За да се върнете в режим на запис
Отново натиснете бутона
.
За да превключите дисплея за запис на данни
Натиснете DISP на контролния бутон.
Всеки път, когато натиснете DISP на контролния бутон, екранът се променя
както следва.
С данни за записа
Дисплей на хистограмата
Без данни за записа
Избор на ориентация, когато възпроизвеждате изображение, записано в
портретна позиция
Бутон MENU t
настройка
1 t [PlaybackDisplay] t Изберете желаната
Забележка
• Когато възпроизвеждате изображение на телевизор или компютър,
изображението ще бъде изведено в портретна позиция, дори ако сте избрали
[Manual rotate].
94
Въртене на изображението
1Fn бутон t [Rotate]
2Натиснете централната част на контролния бутон.
Изображението се върти в посока, която е обратна на часовниковата стрелка.
Когато желаете отново да завъртите изображението, повторете стъпка 2.
• След като веднъж завъртите изображението, изображението се възпроизвежда в
завъртяна позиция, дори ако изключите захранването.
За да се върнете към екран на нормално възпроизвеждане
Натиснете бутона
.
Забележка
Увеличаване на изображения
Можете да увеличите изображение, за да го прегледате детайлно. Тази функция е
удобна за проверка на фокуса в записаното изображение.
1Изведете изображението, което
Бутон
желаете да увеличите, след това
натиснете бутона .
2Приближете или отдалечете
изображението с помощта на
контролния диск.
95
Използване на функциите за преглед
• Когато копирате завъртяното изображение на компютър, можете да изведете
правилно изображенията, като използвате софтуера “PMB”, който се съдържа на
CD-ROM диска (приложен в комплекта). Въпреки това, в зависимост от софтуера
е възможно изображенията да не се завъртят.
3Изберете частта, която желаете да увеличите, с помощта на
v/V/b/B на контролния бутон.
За да отмените увеличеното възпроизвеждане
Натиснете бутона
, така че изображението да се върне в нормален размер.
Обхват на скалата
Обхватът на скалата е както следва.
Размер на изображението
Обхват на скалата
L
Прибл. х1.1 – х14
M
Прибл. х1.1 – х11
S
Прибл. х1.1 – х7.2
Превключване на дисплея със списъка с изображения
Бутон Fn t [Image Index] t Изберете желания номер на
изображението, което искате да изведете
Екранът се променя в индекс екран с изображения.
За да се върнете към екран на единично изображение
Натиснете централната част на контролния бутон, когато изберете желаното
изображение.
За да изберете папка
1Изберете лентата с папки с помощта на b/B
на контролния бутона, след това натиснете
централната част.
2Изберете желаната папка с помощта на v/V,
след това натиснете централната част.
Лента с папки
96
Автоматично възпроизвеждане на изображения (Изреждане на
изображения)
Можете да работите с функцията за изреждане на изображения, като използвате
бутоните Fn или MENU. Тук са описани операциите с бутона Fn.
Бутон Fn t [Slide show]t [OK]
Възпроизвежда записани изображения в поредност (Изреждане на изображения).
Изреждането на изображения автоматично спира, когато всички изображения се
възпроизведат.
• Можете да прегледате предходно/следващо изображение с помощта на b/B на контролния
бутон.
Въвеждане на режим на пауза при изреждане на изображения
Натиснете централната част на контролния бутон. Повторното натискането
на централната част на контролния бутон стартира отново операцията по
изреждането на изображения.
За да приключите изреждането на изображения по средата
.
Използване на функциите за преглед
Натиснете бутона
За да изберете интервал между снимките при изреждането на изображения
Бутон Fn t [Slide show] t [Interval] t Изберете желания брой
секунди
За да възпроизвеждате продължително
Бутон Fn t [Slide show] t [Repeat] t [On]
97
Проверка на информацията за записаните
изображения
Всеки път, когато натиснете DISP на контролния бутон, дисплеят с информацията
се променя (стр. 94).
Дисплей с основна информация
Дисплей
Индикация
Носител за запис (20)
100-0003
Номер на папка - файл (127)
Защита (101)
DPOF3
DPOF настройка (135)
Качество на изображението
(109)
Размер на изображението (108)/
Съотношение на екрана (108)
Предупреждение за оставащ
заряд в батерията (16)
Скорост на затвора (63)
1/125
F3.5
Диафрагма (61)
ISO100
ISO чувствителност (82)
2010 1 1
10:37AM
3/7
Дата на записа
98
Номер на файл/Общ брой
изображения
Дисплей на хистограмата
Дисплей
Дисплей
Индикация
-0.3
Носител за запис (20)
100-0003
Номер на папка - файл (127)
Режим на измерване (81)
35mm
Защита (101)
DPOF настройка (135)
Качество на изображението
(109)
AWB +1 Баланс на белия
цвят (Автоматичен,
5500K M1 Предварително
настроен,
Температура на цветовете,
Цветен филтър) (83)
D-range оптимизатор (86)
Размер на изображение (108)/
Съотношение на екрана (108)
Предупреждение за оставащ
заряд в батерията (16)
Дисплей
Дължина на фокусното разстояние
(142)
Креативен стил (86)
Използване на функциите за преглед
DPOF3
Индикация
Компенсация на светкавицата (80)
2010 1 1
10:37AM
3/7
Дата на записа
Номер на файл/Общ брой
изображения
Индикация
Хистограма (100)
PASM
1/125
F3.5
ISO100
-0.3
Диск за избор на режим
(48 - 68)
Скорост на затвора (63)
Диафрагма (61)
ISO чувствителност (82)
Компенсация на
експонацията (79)
99
Как да проверите хистограмата
Когато изображението съдържа части в
бяло или черно, тези части мигат в дисплея
с хистограмата (Предупреждение за
ограничение на осветеността).
Брой пиксели
Хистограмата е разпределението на
осветеността, която показва колко пиксела
от определен тип осветеност съществуват
в снимката. За да изведете хистограмата,
натиснете DISP на контролния бутон (стр. 94)
Тъмно
Светло
Мига
R (червено)
Осветеност
G (зелено) B (синьо)
Компенсацията на експонацията ще промени
и хистограмата. Илюстрацията в дясно служи
за пример.
Записът с компенсация на експонацията,
зададена към положителната страна, осветява
цялото изображение като цялата хистограма
се измества към светлата част (вдясно). Ако
използвате компенсация на експонацията,
зададена към отрицателната страна,
хистограмата се измества на другата страна.
Двата края на хистограмата показват черно
или бяло. Когато по-късно прехвърлите
данните на компютър, няма да можете
да възстановите областта. Ако е нужно,
регулирайте експонацията и снимайте отново.
100
Защита на изображения (Защита)
Можете да защитите изображения от случайно изтриване.
Можете да работите с функцията за защита, като използвате
бутоните Fn или MENU. Тук са описани операциите с бутона Fn.
Защита на избрани изображения/Отмяна на защитата за
избрани изображения
1Бутон Fn t [Protect] t [Marked images]
2Изберете изображение, което желаете
да защитите, с помощта на b/B на
контролния бутон, след това натиснете
централната част на контролния бутон.
Използване на функциите за преглед
Избраното изображение се извежда с
маркировката • За да отмените избора си, отново натиснете
централната част на контролния бутон.
3 За да защитите други изображения,
повторете стъпка 2.
4 Натиснете бутона Fn.
5 Изберете [OK] с помощта на v на контролния бутон, след това
натиснете централната част на контролния бутон.
Защита на всички изображения/отмяна на защитата за
всички изображения
Бутон Fn t [Protect] t [All Images] или [Cancel all] t [OK]
101
Изтриване на изображения (Изтриване)
Веднъж изтрито, изображението не може да се възстанови. Уверете се, че
наистина желаете да изтриете изображението.
Можете да работите с функцията за изтриване, като използвате бутоните Fn
или MENU. Тук са описани операциите, които се извършват посредством
използването на бутона Fn.
Забележка
• Защитените изображения не могат да се изтрият.
Изтриване на изображения, които са изведени на екрана
1Изведете изображението, което
желаете да изтриете, и натиснете
бутона .
Бутон
2Изберете [Delete] с помощта на v, след това натиснете
централната част на контролния бутон.
Изтриване на избраните изображения
1Бутон Fn t [Delete] t [Marked images]
2 С контролния бутон изберете
изображенията, които желаете да
изтривате, след това натиснете
централната част на контролния
бутон.
Избраното изображение се извежда с
маркировката .
Общ брой
3 За да изтриете други изображения, повторете стъпка 2.
102
4Натиснете бутона Fn.
5Изберете [Delete] с помощта наv на контролния бутон, след това
натиснете централната част на контролния бутон.
Изтриване на всички изображения в папката
1Бутон Fn t [Image Index] t Изберете желания брой изображения
2Изберете лентата с папки с помощта
на b на контролния бутон.
3Натиснете централната част на контролния бутон, след това
изберете папката, която желаете да изтриете, с помощта на v/V.
4Натиснете бутона
.
5Изберете [Delete] с помощта на v, след това натиснете
централната част на контролния бутон.
Изтриване на всички изображения наведнъж
Бутон Fn t [Delete] t [All Images] t [Delete]
Забележка
• Възможно е изтриването на много изображения да отнеме повече време, когато изберете
опцията [All images]. Препоръчваме ви да изтривате изображенията на компютър или да
форматирате носителя с данни, като използвате фотоапарата.
103
Използване на функциите за преглед
Лента с папки
Преглед на изображения на телевизионния екран
За да преглеждате на телевизор снимки, записани с фотоапарата, трябва да
притежавате HDMI кабел (продава се отделно) и HD телевизор с HDMI конектор.
1Включете фотоапарата и телевизора,
и свържете фотоапарата към
телевизора.
1 Към HDMI
конектор
HDMI кабел (продава
се отделно)
2 Към HDMI
терминал
2 Включете телевизора и превключете входа.
• Също така, обърнете се и към ръководството за експлоатация, приложено към
телевизора.
3 Включете фотоапарата.
Изображенията, записани с фотоапарата,
се извеждат на телевизионния екран.
Изберете желаното изображение с помощта
на b/Bна контролния бутон.
• LCD екранът на фотоапарата не се
включва.
Контролен бутон
Забележки
• Използвайте HDMI кабел с логото HDMI.
• Използвайте HDMI мини конектор в единия край (за фотоапарата), и конектор,
подходящ за връзка към вашия телевизор, в другия край.
104
• Когато свързвате вашия фотоапарат към Sony VIDEO-A-съвместим телевизор, като
използвате HDMI кабел, телевизорът автоматично избира подходящо качество на
изображенията за преглед на снимки. За повече подробности се обърнете се към
инструкциите за експлоатация на Sony VIDEO-A-съвместимия телевизор.
• Възможно е някои устройства да не работят правилно.
• Не свързвайте изходните конектори на устройството с HDMI терминала на
фотоапарата. Това може да причини неизправност.
“PhotoTV HD”
Този фотоапарат е съвместим с “PhotoTV HD” стандарта.
Когато свържете Sony PhotoTV HD-съвместимо устройство посредством HDMI
кабел, можете да се наслаждавате на невероятно качество на снимките в HD формат.
“PhotoTV HD” ви предоставя детайлни изображения с наситени цветове и сложни
текстури.
Използване на фотоапарата в чужбина
Фотоапаратът автоматично разпознава системата за цветна телевизия, така че да
съвпада със свързаното видео устройство.
Системи за цветна телевизия
Система NTSC
Бахамски о-ви, Боливия, Канада, Централна Америка, Чили, Колумбия, Еквадор,
Ямайка, Япония, Корея, Мексико, Перу, Суринам, Тайван, Филипините, САЩ,
Венецуела и др.
Система PAL
Австралия, Австрия, Белгия, Китай, Чехия, Дания, Финландия, Германия,
Холандия, Хонконг, Унгария, Италия, Кувейт, Малайзия, Нова Зеландия, Норвегия,
Полша, Португалия, Сингапур, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария, Тайланд,
Великобритания и др.
Система PAL-M
Бразилия
Система PAL-N
Аржентина, Парагвай, Уругвай
Система SECAM
България, Франция, Гвиана, Иран, Ирак, Монако, Русия, Украйна и др.
105
Използване на функциите за преглед
Ако желаете да гледате изображения на телевизионен екран, имате нужда от
телевизор с входен видео жак и видео кабел. Системата за цветна телевизия трябва
да бъде същата като тази на вашия цифров фотоапарат. Проверете следния списък
за системите за цветна телевизия в държавите и регионите, в които използвате
фотоапарата.
Използване на “BRAVIA” Sync
Когато свържете фотоапарата към телевизор, който поддържа “BRAVIA” Sync, и
използвате HDMI кабел, можете да работите с фотоапарата чрез устройството за
дистанционно управление на телевизора.
1Свържете телевизор, който поддържа “BRAVIA” Sync, към
фотоапарата (стр. 104).
Входът автоматично се превключва и снимката, заснета с фотоапарата, се
извежда на телевизионния екран.
2 Натиснете бутона LINK MENU на устройството за дистанционно
управление на телевизора.
3Работете с контролния бутон на устройството за дистанционно
управление на телевизора.
Опции в менюто Link
Delete (Изтриване)
Избира начин на изтриване на изображенията от
едно или всички изображения (стр. 102).
Image Index (Индекс изображение)Превключва в
екран с индекс изображения.
Switches to the image index screen.
Slide Show (Изреждане на изображения)
Автоматично възпроизвежда изображения (стр.
97).
Protect (Защита)Защитава всички изображения/
отменя защитата на всички изображения
(стр. 101)
Protects all the images/cancels the protections of
all the
images (page 101).
Specify Printing (Отпечатване)Определя/отменя
DPOF за всички изображения (стр. 135). Определя
броя изображения, които ще отпечатвате.
Задава или премахва дата на изображенията.
Specifies/unspecifies DPOF on all the images (page
135).
Specifies the number of images to be printed.
Dates images or not.
Single-image playback (Възпроизвеждане на
единично изображение)
Връща се към екран с единично изображение.
Забележки
• Възможните операции са ограничени, когато фотоапаратът е свързан към
телевизора чрез HDMI кабел.
• Операциите могат да се извършват само чрез телевизор, който поддържа
“BRAVIA” Sync. За подробности се обърнете към инструкциите за експлоатация,
приложени към телевизора.
106
• Ако фотоапаратът извършва ненужни операции при работа с устройството за дистанционно
управление на телевизора, когато е свързан към телевизор на друг производител
посредством HDMI връзка, задайте [CTRL FOR HDMI] в менюто с настройки Setup
в
положение [Off].
Използване на функциите за преглед
107
Задаване на размер и качеството на изображенията
Размер на изображението
Бутон MENU t
1 t [Image size] t Изберете желания размер
[Aspect ratio]: [3:2]
L:14M
4592 x 3056 пиксела
M:7.7M
3408 х 2272 пиксела
S:3.5M
2288 х 1520 пиксела
[Aspect ratio]: [16:9]
L:12M
4592 x 2576 пиксела
M:6.5M
3408 х 1920 пиксела
S:2.9M
2288 х 1208 пиксела
Забележка
• Когато изберете RAW файл в [Quality], размерът на изображението за RAW
файл съответства с L. Този размер не се извежда на LCD екрана.
Съотношение
Бутон MENU t
1 t [Aspect Ratio] t Изберете желано съотношение
3:2
Нормално съотношение.
16:9
HDTV съотношение.
108
Качество
Бутон MENU t
(RAW)
1 t [Quality] t Изберете желана настройка
Формат на файла: RAW (raw данни)
Този формат не извършва цифрова обработка на изображенията.
За професионални цели, изберете този формат за обработка на
изображения на компютър.
• Размерът на изображението е фиксиран в максимален. Размерът на
изображението на се извежда на LCD екрана
(RAW & JPEG) Формат на файла: RAW (raw данни) + JPEG
Едновременно се създават RAW и JPEG изображение. Този режим е
подходящ, когато имате нужда от два файла с изображения - JPEG за
преглед и RAW за обработка.
• Качеството на изображението е фиксирано в положение [Fine], а
размерът е фиксиран в положение [L].
(Fine)
(Standard)
Формат на файла: JPEG
Когато записвате, изображението се компресира в JPEG формат.
(Стандарт) е по-голяма
Тъй като компресията при настройка
(Добро), размерът при
е поотколкото при настройка
. Тази настройка ви позволява да запишете
малък отколкото при
повече файлове на един носител за запис, но качеството
на изображенията ще бъде по-лошо.
• За подробности относно броя на изображенията, които могат да бъдат заснети,
когато променяте размера на изображението, вижте стр. 27.
RAW файлове
За да отворите RAW файл, записан с този фотоапарат, трябва да притежавате
софтуера “Image Data Converter SR”, включен в CD-ROM диска (приложен в
комплекта). С този софтуер можете да отворите и преобразувате RAW файл в
обикновен формат като например JPEG или TIFF. Също така, можете отново да
настроите баланса на белия цвят, наситеността на цветовете, контраста и др.
• RAW файловете не могат да бъдат отпечатвани, като използвате DPOF принтер
или PictBridge-съвместим принтер.
• Не можете да получите ефект от D-Range оптимизатора, различен от
(Стандарт), дори ако увеличите записаното изображение в RAW или формат.
109
Промяна на настройките
Забележка
Задаване на начин за запис на носител
Избор на начин за задаване на номера на изображенията
Бутон MENU t
2 t [File number] t Изберете желана настройка
Series
Този фотоапарат не нулира номера и задава номера на файлове в
поредност, докато се достигне номер “9999”.
Reset
Фотоапаратът нулира номерата на файловете и им задава номера,
започващи от “0001” в следните случаи. Когато папката за запис
съдържа файл, броят е с едно по-голям отколкото е най-големият
зададен номер.
– Когато формата на папката бъде сменена.
– Когато всички изображения в папката бъдат изтрити.
– Когато носителят за запис бъде сменен.
– Когато носителят бъде форматиран.
Избор на формат за име на папката.
Записаните изображения автоматично се записват в създадена папка в папката
DCIM на носителя за запис.
Бутон MENU t
2 t [Folder name] t Изберете желаната настройка
Standard form
Форматът за името на папката е както следва: номер на папката +
MSDCF.
Пример: 100MSDCF
Date form
Форматът за името на папката е както следва: номер на папката + Y
(последна цифра)/ММ/DD
Пример: 10100405 (Име на папката: 100, дата: 04/05/2010)
110
Създаване на нова папка
Можете да създадете нова папка в носителя за запис, за да записвате изображения.
Създава се нова папка с номер, който е с едно по-голям от най-големия номер,
който използвате в момента; папката става настояща папка за запис.
Бутон MENU t
2 t [New folder]
Избор на папка за запис
Когато изберете папка със стандартен формат и съществуват две или повече папки,
можете да изберете папката за запис, която ще използвате за запис на изображения.
Бутон MENU t
2 t [Select folder] t Изберете желаната папка
Забележка
• Не можете да изберете папката, когато зададете [Date form].
Форматиране на носител за запис
Бутон MENU t
2 t [Format] t [OK]
Забележка
• По време на форматиране лампичката за достъп свети. Не вадете носителя за
данни, докато лампичката свети.
• Форматирайте носителя за запис, като използвате фотоапарата. Ако форматирате
носителя за запис на компютър, възможно е да не успеете да използвате носителя
с вашия фотоапарат в зависимост от вида на формата, който използвате.
• В зависимост от носителя, възможно е форматирането да отнеме няколко минути.
111
Промяна на настройките
Обърнете внимание, че форматирането безвъзвратно изтрива всички данни
на носителя, включително и защитените изображения.
Промяна на настройката за намаляване
на смущенията
Изключване на функцията за намаляване на
смущенията при запис с дълга експонация
Когато зададете скоростта на затвора с една секунда повече (Запис с дълга експонация),
функцията за намаляване на смущенията се включва за същото време, за което е бил
отворен затворът.
Това се получава, за да се намалят смущенията, които са обичайни за дългата
експонация. Когато функцията за намаляване на смущенията работи, се извежда
съобщение и вие не можете да записвате снимки. Изберете [On], за да зададете
приоритет на качеството. Изберете [Off], за да зададете приоритет на времето за запис.
Бутон MENU t
2 t [Long exp.NR] t [Off]
Забележки
• Функцията за намаляване на смущенията не се активира при продължителен
запис, продължителен bracket или при запис с таймера за самостоятелно
включване, дори когато настройката е зададена в положение [On].
• Когато режимът на експонацията е зададен в положение AUTO или Избор на
сцена, не можете да изключите функцията за намаляване на смущенията.
Изключване на функцията за намаляване на смущенията
при настройка на висока ISO чувствителност
Когато записвате с ISO, зададен в положение 1600 или повече, фотоапаратът
намалява смущенията. Тази настройка е по-забележима, когато чувствителността
на фотоапарата е висока. Изберете [On], за да зададете приоритет на качеството.
Изберете [Off], за да зададете приоритет на времето за запис.
Бутон MENU t
2 t [High ISO NR] t [Off]
Забележки
• Функцията за намаляване на смущенията не се извършва при продължителен
запис, продължителен bracket или при запис с таймера за самостоятелно
включване, дори когато зададете настройката в положение [On].
• Когато режимът на експонацията е зададен в положение AUTO или Избор на
сцена, не можете да изключите функцията за намаляване на смущенията.
112
Промяна на функциите на контролния диск
Промяна на функцията на контролния диск
Когато режимът на запис е М (Ръчна експонация), можете да зададете опция,
при която фотоапаратът извършва настройка (скорост на затвора и стойност на
диафрагмата) само посредством използването на контролния диск.
Когато настройвате експонацията, е подходящо да изберете често използван режим.
Бутон MENU t
1 t [Ctrl dial setup] t Изберете желаната настройка
Промяна на настройките
113
Промяна на други настройки
Включване/изключване на звука
По време на обратно броене на таймера за самостоятелно включване и др.,
изберете звука, който се извежда, когато скоростта на затвора се заключи.
Бутон MENU t
3 t [Audio signals] t Изберете желаната настройка
Избор на цвета на фона за дисплея на екрана
Можете да изберете цвета на фона на LCD екрана от [Black] (черно), [White]
(бяло), [Brown] (кафяво) или [Pink] (розово).
Бутон MENU t
1 t [Display Color] t Изберете желаната настройка
Премахване на помощното упътване от екрана
Можете да изключите помощното упътване, което се извежда, когато работите
с фотоапарата. Тази опция е удобна, когато желаете да извършите следващата
операция бързо.
Бутон MENU t
1 t [Help Guide disp.] t [Off]
Настройка на времето за превключване на фотоапарата
в режим на пестене на захранването
Можете да зададете времето за превключване на фотоапарата в режим на пестене
на захранването (Power save). Натискането на бутона на затвора наполовина връща
фотоапарата в режим на запис.
Бутон MENU t
1 t [Power save] t Изберете желаната настройка
Забележка
• Независимо от настройката тук, фотоапаратът преминава в режим на пестене на
захранването 30 минути след времето, в което сте го свързали с телевизор или drive
режимът е зададен в положение (Устройство за дистанционно управление).
114
Настройка на датата
Нулирайте датата. За подробности вижте стр. 23.
Бутон MENU t
2 t [Date/Time setup] t Сверете часа и датата
Selecting the language
Бутон MENU t
2 t [ Language] t Изберете езика
Промяна на настройките
115
Настройки на LCD екрана
Ръчна настройка на осветеността на LCD екрана
Бутон MENU t
1 t [LCD brightness] t Изберете желаната настройка
Настройка на времето за възпроизвеждане на изображение
точно след запис (Автоматичен преглед)
Можете да проверите записаното изображение на LCD екрана точно след записа
му. Можете да промените времето за възпроизвеждане.
Бутон MENU t
1 t [Auto review] t Изберете желаната настройка
Забележка
• В режим на автоматичен преглед изображението няма да се изведе във
вертикална позиция, дори когато [Playback Display] е зададен в положение
[Auto rotate] (стр. 94).
116
Поддържане на LCD екрана включен, докато гледате през визьора
В настройката по подразбиране, докато гледате през визьора, LCD екранът се
изключва, за да предотврати изразходване на заряда на батерията.
Бутон MENU t
1 t [Auto off w/ VF] t [Off]
Промяна на настройките
117
Потвърждаване на версията на фотоапарата
Извеждане на версията
Извежда версията на вашия фотоапарат. Потвърдете версията, когато бъде пусната
нова версия на фърмуера.
Бутон MENU t
3 t [Version]
Забележка
• Можете да извършите обновяване, само когато нивото на батерията е
(три
оставащи чертички) или повече. Препоръчваме ви да използвате достатъчен заряд
на батерията или променливотоков адаптер AC-PW10AM (продава се отделно).
118
Връщане към фабричните настройки
Можете да нулирате основните функции на фотоапарата.
Бутон MENU t
3 t [Reset default] t [OK]
Опциите, които можете да нулирате, са както следва.
Опции
Нулирайте в положение
Компенсация на експонацията (79)
±0.0
Дисплей с информация за записа (35)
Graphic Display (Графичен дисплей)
Дисплей за възпроизвеждане (94)
Екран с единично изображение (с информация
за записа)
Режим drive (89)
Single-shot adv.
ISO (82)
AUTO
Режим на светкавицата (75)
Автоматична светкавица или изключена
светкавица
Режим на измерване (81)
Multi Segment
Режим на автоматично фокусиране (72)
AF-A
Баланс на белия цвят (83)
AWB (Автоматичен баланс на белия цвят)
5500К
Standard
Креативен стил (86)
Standard
Промяна на настройките
Потребителски баланс на белия цвят (84)
D-Range оптимизатор (86)
Меню за запис
Опции
Нулирайте в положение
Размер на изображението (108)
L:14M
Съотношение (108)
3:2
Качество (109)
Fine
Компенсация на светкавицата (80)
±0.0
AF илюминатор (77)
Auto
Устойчиво снимане (46)
On
Цветова гама (88)
sRGB
Long exp.NR (112)
On
High ISO NR (112)
On
119
Custom меню
Опции
Нулирайте в положение
Eye-Start AF (71)
On
Настройка на контролния диск (113)
Скорост на затвора
Намаляване на ефекта на червените очи (77)
Off
Автоматичен преглед (116)
2 sec
Автоматично изключване на визьора (117)
On
Меню за възпроизвеждане
Опции
Нулирайте в положение
Изреждане на изображения – Интервал (97)
3 sec
Изреждане на изображения – Повтаряне (97)
Off
Отпечатване - Отпечатване на дата (139)
Off
Дисплей за възпроизвеждане (94)
Auto rotate
Меню с настройки
Опции
Нулирайте в положение
LCD осветеност (116)
±0
Пестене на захранване (114)
10 sec
CTRL FOR HDMI (106)
On
Дисплей с цветове (114)
White
Дисплей с помощно упътване (114)
On
Номер на файла (110)
Series
Име на папката (110)
Standard form
USB връзка (122, 138)
Mass Storage
Аудио сигнали (114)
On
120
Viewing images on a computer
Копиране на изображения на вашия компютър
Тази част описва как да копирате изображения на носителя за данни на компютър,
като използвате USB кабел.
Препоръчителна компютъра среда
Следната среда е препоръчителна за копиране на изображения към компютри,
свързани към фотоапарата.
x Windows
OS (предварително инсталирана): Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/
Windows 7.
• Операциите не са гарантирани, ако средата е обновена до някоя от споменатите
операционни системи.
*1
64-битови операционни системи или Starter (Edition) не се поддържат.
Starter (Edition) не се поддържа.
USB жак: Трябва да е включен към системата
*2
x Macintosh
OS (предварително инсталирана): Mac OS X (v10.4, 10.5, 10.6)
USB жак: Трябва да е включен към системата
Забележки относно свързването на фотоапарата с компютър
121
Преглед на изображения на компютър
• Операциите не са гарантирани за всички препоръчителни операционни среди,
споменати по-горе.
• Ако едновременно свържете две или повече USB устройства към един и същи
компютър, в зависимост от вида на USB устройството, което използвате, е
възможно някое от устройствата, включително вашият фотоапарат, да не работи.
• Операциите не са гарантирани, когато използвате USB хъб или удължител.
• Употребата с USB 2.0 (високоскоростни)-съвместими компютърни среди ви
позволява по-бърз трансфер, защото този фотоапарат е съвместим с Hi-Speed USB
(USB 2.0 съвместим).
• Възможно е връзката между фотоапарата и компютъра да не се възстанови по
едно и също време след излизане от режим Suspend или Sleep.
Стъпка 1: Свързване на фотоапарата с компютъра
1Поставете носителя за запис със записани изображения във
фотоапарата.
2Изберете вида на носителя за запис, от който желаете да копирате
изображения, като използвате ключа за избор на носител.
3 Поставете батерия с достатъчен заряд или свържете фотоапарата
към мрежата от 220 V с променливотоков адаптер/зарядно
устройство (продава се отделно).
• Когато копирате изображения на вашия компютър, като използвате
комплект батерии, възможно е копирането да се провали и данните с
изображенията да се повредят, ако зарядът на батерията не е достатъчен.
4Включете фотоапарата и компютъра.
5Уверете се, че [USB connection] в менюто
3 е зададен в положение
[Mass Storage].
6Свържете фотоапарата и вашия
компютър.
1 Към USB
терминал
На десктопа се извежда екран за
автоматично включване
USB кабел
2 Към USB
терминал
122
Стъпка 2: Копиране на изображения на компютър
За Windows
Тази част описва като пример копиране на изображения в папката “Documents” (за
Windows XP: “My Documents”).
Можете да копирате изображенията с лекота, използвайки приложения “PMB”
софтуер (стр. 129).
1Щракнете върху [Open folder to view
files] (за Windows XP: [Open folder to
view files]) t [ОК], когато екранът
автоматично се изведе на десктопа.
• Ако прозорецът не се изведе, щракнете
върху [Computer] (За Windows XP: [My
Computer]) t [Removable Disk].
2Щракнете два пъти върху [DCIM].
• В този случай можете да прехвърлите изображенията и
като използвате “PMB”.
Преглед на изображения на компютър
3Щракнете два пъти върху папката,
в която са запазени изображенията,
които желаете да копирате.
След това щракнете с десния бутон
върху файловете с изображения, за да
изведете менюто, и щракнете върху
[Copy].
• За местата за съхранение на файлове с
изображения вижте стр. 127.
123
4Щракнете два пъти върху папката
[Documents]. След това щракнете
с десния бутон в прозореца “Documents”, за да изведете менюто, после
щракнете върху [Paste].
Файловете с изображения се копират в
папката “Documents”.
• Ако се опитвате да копирате изображение
в папка, в която вече се съдържа файл
със същото име, се извежда съобщение
за потвърждаване на презаписа върху
файла. Ако желаете да запишете новото
изображение на мястото на старото,
старият файл се изтрива. За да копирате
файл с изображение на компютъра без
да презаписвате върху стария файл,
променете името на файла с каквото
желаете и след това копирайте файла.
Въпреки това, обърнете внимание, че ако
промените името на файла, е възможно да
не успеете да го възпроизведете с вашия
фотоапарат (стр. 127).
За Macintosh
1Щракнете 2 пъти върху новоразпознатата иконка t [DCIM] t
папката, в която се съдържат изображенията, които желаете да
копирате.
2Изтеглете и пуснете файловете с изображения в иконката на
твърдия диск.
Файловете с изображения се копират на твърдия диск.
124
Преглед на изображения на вашия компютър
За Windows
Тази секция описва стъпките за преглед на изображенията в папката “Documents”
(за Windows XP: “My Documents”).
За да преглеждате RAW изображения, трябва да използвате приложения софтуер
“Image Data Converter SR” (стр. 132).
1Щракнете върху [Start] t [Documents].
• Ако използвате Windows 2000, щракнете два
пъти върху [My Documents] на десктопа.
2Щракнете два пъти върху избрания файл с изображение.
Изображението се извежда.
Щракнете два пъти върху иконката на твърдия диск t желания файл с
изображение, за да го отворите.
Изтриване на USB връзка
Предварително извършете следната процедура за Windows или Macintosh,
когато:
• Изключвате USB кабела.
• Изваждате носителя за запис.
• Изключвате фотоапарата.
125
Преглед на изображения на компютър
За Macintosh
xЗа Windows
Щракнете два пъти върху
на лентата със задачи, след това щракнете върху
(USB Mass Storage Device) t [Stop]. Потвърдете устройството в потвърждаващия
прозорец, след това щракнете върху [ОК].
Устройството е изключено.
x За Macintosh
Изтеглете и пуснете иконката на носителя за запис в иконката “Trash”.
Фотоапаратът се изключва от компютъра.
126
Имена на файлове с изображения и местоположението им
Файловете с изображения, записани с вашия фотоапарат, са групирани като папки
на носителя за запис.
Пример: за потребители на Windows Vista
AПапка, съдържаща файлове на изображения,
които са записани с този фотоапарат. (Първите
три цифри показват номера на папката.)
BМожете да създадете папка по дата (стр. 110).
• Не можете да записвате/възпроизвеждате
изображения в папката “MISC”.
• Файловете с изображения се наименуват
както следва. ssss (номер на файла)
е обозначение за номер от 0001 до 9999.
Цифровите стойности на файл с RAW
данни и отговарящия му JPEG файл с
изображение са еднакви.
– JPEG файл: DSC0ssss.JPG
– JPEG файлове (Adobe RGB):
_DSCssss.JPG
– Файлове с RAW данни (различни от
Adobe RGB):
DSC0ssss.ARW
_DSCssss.ARW
• Възможно е разширението да не се изведе
в зависимост от компютъра.
Копиране на изображения, запазени на компютър, на носител
за запис и преглед на изображенията
Тази част описва работа с компютър в Windows среда. Стъпка 1 не е нужна, ако
името на файла не е променяно. Използвайки приложения софтуер “PMB”, вие
можете лесно да копирате изображения (стр. 129).
127
Преглед на изображения на компютър
– Файлове с RAW данни (Adobe RGB):
1Щракнете с десния бутон върху файла
с изображение, след което щракнете
върху [Rename]. Променете името на
файла на “DSC0ssss.”
• Въведете номер от 0001 до 9999 за
обозначението ssss.
• Ако се изведе съобщение за потвърждение на
презаписа, въведете различен номер.
• В зависимост от настройките на компютъра
е възможно да се изведе разширението на
файла. Разширението за файлове със снимки
е JPG. Не променяйте разширението.
2Копирайте файла с изображението в
папка на носителя за запис в следния
ред.
1 Щракнете с десния бутон върху
файла с изображение, след това
щракнете върху [Copy].
2 Щракнете два пъти върху папката
[Removable Disk] в [Computer]
(За Windows XP: [My Computer]).
3 Щракнете с десния бутон върху
папката [ sss MSDCF] в [DCIM],
след това щракнете върху [Paste].
• sss е обозначение за номер
от 100 до 999.
Забележки
• Възможно е да не успеете да прегледате изображението в зависимост от размера
му.
• Възможно е изображения, редактирани с компютър или записани с други
фотоапарати, да не се възпроизведат на фотоапарата.
• Ако не съществува папка, в която да запазите файла с изображение, създайте нова
папка (стр. 111) и след това копирайте файла с изображението.
128
Използване на софтуера
За да работите с изображения, записани с този фотоапарат, предлагаме следния
софтуер:
• Sony Image Data Suite
“Image Data Converter SR”
“Image Data Lightbox SR”
• “PMB” (Picture Motion Browser)
Забележка
• “PMB” is not compatible with Macintosh computers.
Препоръчителна компютърна среда
x Windows
Препоръчителна среда за използване на “Image Data Converter SR Ver.3”/“Image
Data Lightbox SR”
OS (предварително инсталирана): Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/
Windows 7
*1
64-битови операционни системи или Starter (Edition) не се поддържат.
*2
Starter (Edition) не се поддържа.
CPU/Памет: Pentium 4 или по-бърз препоръчително, RAM 1 GВ или повече
препоръчително.
Дисплей: 1024 х 768 точки или повече
129
Преглед на изображения на компютър
Препоръчителна среда за използване на “PMB”
OS (предварително инсталирана): Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/
Windows 7
*1
64-битови операционни системи или Starter (Edition) не се поддържат.
*2
Starter (Edition) не се поддържа.
CPU/Памет: Pentium III 500 MHz или по-бърз, 256 МВ RAM или повече
(Препоръчително: Pentium III 800 MHz или по-бърз и 512 МВ RAM или повече)
Твърд диск: Дисково пространство, нужно за инсталация – 500 MB или повече.
Дисплей: 1024 х 768 точки или повече
x Macintosh
Препоръчителна среда за използване на “Image Data Converter SR Ver. 3”/“Image
Data Lightbox SR”
OS (предварително инсталирана): Mac OS X (v10.4, 10.5, 10.6 (Snow Leopard))
CPU: Power PC G4/G5 (препоръчително 1.0 GHz или по-бърз)/Intel Core Solo/Core
Duo/Core 2 Duo или по-бърз
Памет: 1 GВ или повече се препоръчва.
Дисплей: 1024 х 768 точки или повече
Инсталиране на софтуера
x Windows
• Влезте в системата като Administrator (администратор).
1Включете компютъра и поставете
приложения CD-ROM в CD-ROM
устройството.
Извежда се екранът на инсталационното меню.
• Ако екранът не се изведе, щракнете два
пъти върху [Computer] (за Windows XP:
[My Computer]) t (SONYPMB) t
[Install.exe].
• Възможно е при Windows Vista да
се изведе екран за автоматично
инсталиране. Изберете “Run Install.exe”
и следвайте инструкциите, които се
извеждат на екрана, за да продължите с
инсталацията.
2Щракнете върху [Install].
• Уверете се, че “Sony Image Data Suite” и “PMB” са маркирани и следвайте
инструкциите, изведени на екрана.
130
3Извадете CD-ROM диска след като инсталацията приключи.
Инсталира се следният софтуер и на десктопа се извеждат икони-препратки.
“Image Data Converter SR”
“Image Data Lightbox SR”
“PMB”
“PMB Launcer”
“PMB Help”
x Macintosh
• Влезте в системата като Administrator (администратор).
1Включете Macintosh компютъра си и заредете CD-ROM (приложен
в комплекта) в CD-ROM устройството.
2Щракнете два пъти върху иконката CD-ROM.
3Копирайте файла [IDS_INST.pkg] в папката [MAC] в иконката на
твърдия диск.
4Щракнете два пъти върху файла [IDS_INST.pkg] в папката, в която
сте го копирали.
Забележка
• Когато се изведе съобщение за потвърждение на рестарта, рестартирайте
компютъра, като следвате инструкциите, изведени на екрана.
131
Преглед на изображения на компютър
• Следвайте инструкциите, изведени на екрана, за да приключите с инсталацията.
Използване на “Image Data Converter SR”
Забележка
• Ако запазите изображение с RAW данни, изображението се запазва в ARW2.1
формат.
Като използвате “Image Data Converter SR”, вие можете да:
• Редактирате изображения, записани в RAW режим, и да извършвате различни
корекции по тях, като например, можете да промените кривата на тоновете и
остротата.
• Регулирате изображения с баланс на белия цвят, експонация и креативен стил и
др.
• Запазвате изображенията, изведени на компютъра. Можете да запазвате
изображенията като RAW данни или във формати, подходящи за по-обща
употреба.
• За подробности относно “Image Data Converter SR” се обърнете към помощния
файл.
За да отворите помощния файл, щракнете върху [Start] t [All Programs] t [Sony
Image Data Suite] t [Help] t [Image Data Converter SR Ver.3].
Поддържащата информация за “Sony Image Data Suite” (само на английски):
http://www.sony.co.jp/ids-se/
За да стартирате/излезете от “Image Data Converter SR”
x Windows
Щракнете върху иконата “Image Data Converter SR Ver.3” на десктопа.
Когато стартирате от Start менюто, щракнете върху [Start] t [All Programs] t
[Sony Image Data Suite] t [Image Data Converter SR Ver.3].
За да излезете от програмата, щракнете върху бутона
екрана.
в горния десен ъгъл на
x Macintosh
Щракнете два пъти върху [Image Data Converter SR Ver.3] в папката [Sony Image
Data Suite] от папката [Application].
За да излезете, щракнете върху опцията от менюто [IDC SR].
Използване на “Image Data Lightbox SR”
“Image Data Lightbox SR” ви позволява да извършвате следните операции:
• Да извеждате и сравнявате RAW/JPEG изображения, записани с този
фотоапарат.
• Да оценявате изображения с оценки до 5.
• Да задавате цветни етикети и др.
132
• Да извеждате изображения в “Image Data Converter SR” и да ги настройвате.
• За подробности относно “Image Data Lightbox SR”, моля, обърнете се към
помощния файл.
За да отворите помощния файл, щракнете върху [Start] t [All Programs] t [Sony
Image Data Suite] t [Help] t [Image Data Lightbox SR].
За да стартирате/излезете от “Image Data Lightbox SR”
x Windows
Щракнете два пъти върху иконата [Image Data Lightbox SR] на десктопа.
Когато стартирате от Start менюто, щракнете върху [Start] t [All Programs] t
[Sony Image Data Suite] t [Image Data Lightbox SR].
в горния десен ъгъл на
За да излезете от програмата, щракнете върху бутона
екрана.
Извежда се диалогов прозорец за запазване на колекция.
x Macintosh
Щракнете два пъти върху [Image Data Lightbox SR] в папката [Sony Image Data
Suite] от папката [Application].
За да излезете, щракнете върху опция от менюто [Image Data Lightbox SR].
Използване на софтуера “PMB”
Забележка
• “PMB” не е съвместим с Macintosh компютри.
(PMB Help) на десктопа.
За да стартирате “PMB Help”, щракнете два пъти върху
Когато стартирате от старт менюто, щракнете върху [Start] t [All Programs] t
[PMB] t [PMB Help].
133
Преглед на изображения на компютър
С “PMB” вие можете да:
• Прехвърляте изображения, заснети с фотоапарата, и да ги извеждате на монитора
на компютъра.
• Организирате изображения на компютъра по дата на записа и да ги преглеждате.
• Ретуширате (намалявате ефекта на червените очи и др.), да отпечатвате и да
изпращате изображения като приложения към електронна поща, да променяте
датата на записа и др.
• Отпечатвате или запазвате неподвижни изображения с дата.
• Създавате диск с данни, като използвате CD или DVD записващо устройство.
• За подробности относно “PMB”, вижте “Упътване на PMB”.
Стартиране/излизане от “PMB”
Щракнете два пъти върху иконата
(PMB) на десктопа.
Или, от Start менюто: Щракнете върху [Start] t [All Programs] t [PMB] t
[PMB].
в горния десен
За да излезете от програмата “PMB”, щракнете върху бутона
ъгъл на екрана.
Поддържащата информация за “PMB” (само на английски):
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
Забележка
• Когато стартирате “PMB” за първи път, се извежда съобщение за потвърждение.
Изберете [Start]. Тази функция ви информира за новини, като например нови
версии на софтуера. Можете да промените настройката по-късно.
134
Определяне на DPOF
Използвайки фотоапарата, вие можете да определите изображенията и броя
отпечатки изображения преди да започнете отпечатване в магазин или на вашия
принтер. Следвайте процедурата по-долу.
DPOF спецификациите остават с изображенията след отпечатване. Препоръчваме
ви след отпечатване да премахнете DPOF настройката.
Задаване/премахване на DPOF настройка за избрани изображения
DPOF спецификациите могат да бъдат управлявани или с Fn бутона, или с
бутона MENU. Тук са обяснени операциите с бутона Fn.
1Бутон Fn t [Specify Printing] t [DPOF настройка] t [Marked
images] t [OK]
2Изберете изображението с помощта на b/B на контролния бутон.
3Изберете броя на разпечатките с помощта на централната
част на контролния бутон.
• За да премахнете DPOF настройка, задайте номер “0”.
4Натиснете бутона Fn.
натиснете централната част на контролния бутон.
Забележки
• Не можете да маркирате с DPOF файлове с
RAW данни.
• Можете да определяте брой до 9.
Задаване/премахване на DPOF за всички изображения
Бутон Fn t [Specify Printing] t [DPOF setup] t [All images] или [Cancel
All] t [OK] t [OK]
135
Отпечатване на изображения
5Изберете [OK] с помощта на v на контролния бутон, след това
• Можете да изберете стойност за броя изображения, които ще бъдат отпечатани,
след сте избрали [All Images]. Същата стойност ще бъде използвана за всички
изображения.
Отпечатване на дата
Можете да нанасяте датата върху изображението, когато го отпечатвате. Позицията
на датата (в или извън изображението, размер на символите и др.) зависи от вашия
принтер.
Бутон Fn t [Specify Printing] t [Date imprint] t [On]
Забележка
• Възможно е тази функция да не работи в зависимост от принтера.
136
Oтпечатване на снимки, като свържете
фотоапарата към PictBridge-съвместим принтер
Дори да нямате компютър, вие лесно можете
да отпечатвате изображения, записани с
вашия фотоапарат, като свържете фотоапарата
директно с PictBridge-съвместим принтер.
“PictBridge” се основава на CIPA стандарта.
(CIPA: Асоциация на фото и оптични продукти)
Забележка
• Не можете да отпечатвате файлове с RAW данни.
Стъпка 1: Подготовка на фотоапарата
Забележка
• Препоръчваме ви да използвате променливотоков адаптер (продава се отделно),
за да предотвратите изключване на захранването по средата на отпечатването.
1Бутон MENU t
3 t [USB Connection] t [PTP]
2Изключете фотоапарата и заредете носителя за запис, на който са
записани изображенията.
3Изберете вида на носителя за данни, от който желаете да
Отпечатване на изображения
отпечатвате изображения, като използвате ключа за избор на
носителя за запис.
137
Стъпка 2: Свързване на фотоапарата с принтер
1Свържете фотоапарата
към принтера.
1 Към USB
терминала
USB кабел
2 Към USB
терминала
2Включете фотоапарата и принтера.
Извежда се екранът за избор на изображения за отпечатване.
Стъпка 3: Отпечатване
1Изберете изображението за отпечатване с помощта на b/B на
контролния бутон, след това натиснете централната част на
контролния бутон.
• За да отмените операцията, отново натиснете централната част.
2Повторете стъпка 1, ако желаете да отпечатате други изображения.
3Натиснете бутона MENU и задайте всяка от опциите.
• За подробности относно настройките на опциите вижте “PictBridge меню”.
4Изберете [Print] t [OK] в менюто и след това натиснете
централната част на контролния бутон.
Изображението се отпечатва.
• След като екранът за приключило отпечатване се изведе, натиснете централната
част на контролния бутон.
138
За да отмените отпечатването
Ако по време на отпечатването натиснете централната част на контролния бутон,
операцията по отпечатването се отменя. Изключете USB кабела или фотоапарата.
Когато отново желаете да започнете операция по отпечатване, следвайте
процедурата, описана по-горе (стъпки от 1 до 3).
PictBridge меню
Отпечатване
Отпечатва избрани изображения. За подробности вижте “Стъпка 3: Отпечатване”.
Задаване на количество разпечатки
Можете да зададете брой разпечатки до 20. Същият брой разпечатки се определя за
всички избрани изображения.
Размер на хартията
Авто
Настройка на принтера
9x13cm/3.5”x5”
89x127 mm
Hagaki
100x147 mm
10x15cm
10x15 cm
4” 6”
101.6x152.4 mm
A6/4.1”x5.8”
105x148.5 mm
127x178 mm
Писмо
216x279.4 mm
A4/8.3”x11.7”
210x297 mm
A3/11.7”x16.5”
297x420 mm
Отпечатване на дата
Day and time (Дата и час)
Прикрепя датата и часа.
Data (Дата)
Прикрепя датата.
Off (Изключен)
Не прикрепя датата.
Премахване на маркировката
След като се изведе съобщението, изберете [OK], след това натиснете централната
на всяко от изображенията се изтрива.
част на контролния бутон. Маркировката
Когато отменяте спецификациите без да отпечатвате изображения, изберете тази
опция.
139
Отпечатване на изображения
13x18cm/5”x7”
Others
Технически характеристики
Фотоапарат
[Система]
Вид на фотоапарата
Цифров огледално-рефлексен
фотоапарат с вградена
светкавица, с възможност за
смяна на обективите.
Обектив
A-байонет обективи
Обхват за чувствителност
0 EV до 18 EV
(с еквивалент на ISO 100)
AF илюминатор
Прибл. 1 до 5 m
[Визьор]
Вид
Поле на
обхват
Увеличение
[Матрица]
Общ брой пиксели на фотоапарата
Прибл. 14 900 000 пиксела
Ефективни пиксели на фотоапарата
Прибл. 14 200 000 пиксела
Формат на изображението
23.5 х 15.7 mm (APS-C
формат) свързващо сканиране,
основен цвят
[SteadyShot]
Матричен-Shift механизъм
SteadyShot
Възможност за компенсация
Прибл. 2.5 до 3.5 EV
намаляване на скоростта
на затвора (различава се в
зависимост от условията на
запис и използвания обектив)
Облекчаване Приблизително 16.5 mm
на очите
от окуляра,
10.9 mm от рамката на окуляра
с диоптър -1 (-1m-1)
Настройка
на диоптъра
Защита от наелектризиране
върху Low-Pass Filter и
матричен-Shift механизъм
[Система за автоматично фокусиране]
Начин на измерване
Вид “пчелна пита” от 40 части
Обхват на измерване
1 EV до 20 EV (3 EV до 20 EV
с точково измерване), (с ISO
100 и F1.4 обектив)
TTL phase-direction система,
CCD линейни сензори (9 точки,
8 линии със сензор за центъра)
ISO чувствителност
(Препоръчителен индекс
на експонация)
AUTO, ISO 100 до 3200
Компенсация на експонацията
±2.0 EV (1/3 EV стъпка)
[Затвор]
Вид
140
-2.5 до +1.0 m-1
Клетка за измерване
SPC
[Anti-Dust]
Система
0.95
0.83 х с 50 mm обектив,
зададен в положение
безкрайност, -1 m-1
[Експонация]
Система
Система
Фиксирана система на нивото
на очите с пентапризма от
огледален вид
Електронен контрол,
вертикална траверса, вид
плоско фокусиране
Обхват на скоростта
1/4000 секунда до 30 секунди,
bulb (на стъпка от 1/3 EV)
PRINT изображение, съвпадащо с III
Съвместимо
Размери
Прибл. 128.1 х 97.1 х 79.6 mm
(Ш/В/Д) (без изтеглящите
се части)
Тегло
Прибл. 508 g (включително
батерията и “Memory Stick
PRO Duo”)
Скорост на синхронизация на светкавицата
1/160 секунда
[Вградена светкавица]
Номер на светкавицата
GN 10 (в метри с ISO100)
Време на рециклиране
Прибл. 4 секунди
Прибл. 456 g (само тялото
на фотоапарата)
Работна температура
Покритие на светкавицата
Покритие до 18 mm обектив
(фокусното разстояние според
обектива)
Компенсация на светкавицата
±2.0 EV (1/3 EV стъпка)
от 0 до 40ºС
Формат на файловете
JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver.
2.21, MPF Baseline) -съвместим,
DPOF-съвместим
USB връзка
Hi-Speed USB (USB
2.0-съвместим)
[Носител за запис]
“Memory Stick PRO Duo”, SD
карта с памет, SDCH карта
с памет
[LCD екран]
LCD панел
6.7 cm (тип 2.7) TFT
Общ брой на точките (dots)
230 400 (960 х 240) точки
[Входни/изходни терминали]
USB
miniB
HDMI
HDMI вид С минижак
[Захранване, общи условия]
Батерия
Изходящо напрежение
8.4 V DC, 0.28 A
Обхват на работна температура
от 0 до 40ºС
Обхват на температура на съхранение
-20 до +60ºС
Максимални размери
Прибл. 60 х 25 х 95 mm
(Ш/В/Д)
Тегло
[Други]
PictBridge
Exif Print
Входящо напрежение
100 V - 240 V AC 50/60Hz, 4 W
Други
Акумулаторна батерия
NP-FH50
Зарядно устройство за батерии
BC-VH1
Прибл. 75 g
Съвместим
Съвместим
141
Акумулаторна батерия NP-FH50
Фокусно разстояние
Използвани батерии
Литиево-йонна батерия
Ъгълът на снимане на този фотоапарат
е по-малък от този на 35 mm лентов
фотоапарат. Можете да откриете
приблизителния еквивалент на
фокусно разстояние за 35 mm лентов
фотоапарат и да записвате изображения
със същия ъгъл, като увеличите
наполовина фокусното разстояние на
вашия обектив.
Например, когато използвате 50
mm обектив, можете да намерите
еквивалента на 75 mm обектив,
използван за снимане с 35 mm лентов
фотоапарат.
Максимален волтаж
DC 8.4 V
Номинален волтаж
DC 6.8 V
Максимално напрежение
1.75 A
Максимален волтаж при зареждане
DC 8.4 V
Капацитет
Типичен
6.1 Wh (900 mAh)
Минимален 5.9 Wh (870 mAh)
Максимални размери
Прибл. 31.2 х 18.5 х 45.0 mm
(Ш/В/Д)
Тегло
Прибл. 50 g
Дизайнът и техническите
характеристики подлежат на промяна
без предупреждение.
142
Забележки за съвместимостта на
данните за изображението
• Този фотоапарат следва стандарта
DCF, установен от JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Възпроизвеждането на изображения,
записани с вашия фотоапарат,
но на друго оборудване, и
възпроизвеждането на изображения,
записани или редактирани с друго
оборудване, но на вашия фотоапарат,
не е гарантирано.
търговски марки или запазени
търговски марки на Intel Corporation.
е търговска марка на Sony
• Adobe е запазена търговска марка
Corporation.
или търговска марка на Adobe System
, “Memory Stick
• “Memory Stick”,
Incorporated в САЩ и/или други
, “Memory
PRO”,
държави.
,
Stick Duo”,
• D-Range Optimizer Advanced използва
“Memory Stick PRO Duo”,
Apical Limited.
технология на
,
• В заключение, имената на системите
“Memory Stick PRO-HG Duo”,
и продуктите, използвани в това
”,
“
ръководство като цяло, са търговски
“Memory Stick Micro”, “MagicGate”,
марки или запазени търговски марки
са търговски марки на
на техните съответни разработчици
Sony Corporation.
или производители. Въпреки това,
• “InfoLITHIUM” e търговска марка на
TM или ® не се използват навсякъде в
Sony Corporation.
това ръководство.
• “PhotoTV HD” е търговска марка на
Sony Corporation.
• Microsoft, Windows и Windows Vista са
търговски марки или запазени търговски
марки на Microsoft Corporation в САЩ
и/или други държави.
• HDMI, логото HDMI и High-Definition
Multimedia Interface са търговски марки
или регистрирани търговски марки на
HDMI Licensing LLC.
• Macintosh и Mac OS са търговски марки
или запазени търговски марки на Apple
Inc.
• PowerPC е регистрирана търговска
марка на IBM Corporation в САЩ.
• Логото SDHC е търговска марка.
• MultiMediaCard е търговска марка на
MultiMediaCard Association.
• Intel, Intel Core, MMX и Pentium са
Търговски марки:
•
Други
143
Отстраняване на проблеми
Ако се сблъскате с проблем, докато използвате фотоапарата, първо пробвайте
следните решения, за да отстраните проблема. Проверете опциите, описани на
стр. 144 до 152. Свържете се с вашия доставчик или оторизиран сервиз на Sony.
Проверете следните опции.
Извадете батерията и я поставете отново след около 1 минута. След
това включете захранването.
Нулирайте настройките (стр. 119).
Консултирайте се с вашия доставчик на Sony или местен сервиз.
Батерии и захранване
Батерията не може да бъде инсталирана.
• Когато поставяте батерията, използвайте върха на батерията, за да натиснете
лоста за заключване (стр. 15).
• Проверете номера на модела на батерията (стр. 11, 16).
Индикаторът за оставащ заряд на батерията не е верен или се извежда
индикация за достатъчен заряд на батерията, а захранването скоро се
изразходва.
• Използвали сте фотоапарата при много горещи или студени условия (стр. 156).
• Батерията е разредена. Поставете заредена батерия (стр. 12).
• Батерията е изтощена (стр. 16). Сменете с нова.
Не можете да включите фотоапарата.
• Поставете батерията правилно (стр. 15).
• Батерията е разредена. Поставете заредена батерия (стр. 12).
• Батерията е изтощена (стр. 16). Сменете батерията с нова.
144
Захранването изненадващо се изключва.
• Ако не използвате фотоапарата за известен период от време, устройството
автоматично преминава в режим на пестене на захранването и почти се
изключва. За да отмените режима на пестене на захранването, извършете
операция с фотоапарата, като например, натиснете бутона на затвора
наполовина (стр. 114).
Лампичката CHARGE мига, когато зареждате батерията.
• Извадете и отново поставете правилно батерията.
• Зареждайте батерията при подходяща температура между 10 и 30ºС.
Снимане на изображения
На LCD екрана не се извежда нищо, когато включите захранването.
• В настройката по подразбиране, за да се намали консумацията на заряд на
батерията, LCD екранът ще се изключи, ако не работите с устройството за
около 10 секунди.
Изображението не е ясно във визьора.
• Регулирайте правилно скалата на диоптъра, като използвате лостчето
за регулация на визьора (стр. 24).
Не можете да записвате изображения.
• Не сте заредили носител на запис.
Затворът не се освобождава
145
Други
• Използвате носител за запис със защитно капаче като защитното капаче е
зададено в положение LOCK. Задайте ключа в позиция на разрешен запис.
• Позицията на защитното капаче на носителя за запис е грешна. Задайте я в
правилната позиция (стр. 20).
• Проверете капацитета свободно място в носителя за запис (стр. 27). Ако е
пълен, извършете едно от следните действия:
- Изтрийте ненужни изображения (стр. 102).
- Сменете носителя за запис.
• Не можете да снимате, докато вградената светкавица се зарежда (стр. 75).
• Затворът не може да бъде освободен, когато обектът не е на фокус.
• Обективът не е прикрепен правилно. Прикрепете правилно обектива (стр. 18).
• Когато към фотоапарата е прикрепен астрономически телескоп и др., задайте
режима за запис в положение М и снимайте.
• Опитвате се да записвате обект, който изисква специално фокусиране (стр.
70). Използвайте функцията за заключване на фокуса или ръчен фокус (стр.
71, 74).
Записът отнема дълго време.
• Функцията за намаляване на смущенията е активирана (стр. 112). Това не е
неизправност.
• Записвате в режим RAW (стр. 109). Тъй като файлът с данните е голям,
възможно е записът в режим RAW да отнеме известно време.
Изображението не е на фокус.
• Обектът е твърде близо. Проверете минималното фокусно разстояние на
обектива.
• Записвате в режим на ръчно фокусиране, задайте ключа за избор на режим
на фокусиране в положение AF - автоматичен фокус (стр. 69).
• Когато обективът притежава ключ за избор на режим на фокусиране, задайте
ключа в положение AF.
• Светлината не е достатъчна.
Eye-Start AF не работи.
• Задайте [Eye-Start AF] в положение [On] (стр. 71).
• Натиснете бутона на затвора наполовина.
Светкавицата не работи.
• Режимът на светкавица е зададен в положение [Autoflash]. Ако искате да се
уверите, че светкавицата ще светне безпроблемно, задайте режима за работа
със светкавицата в положение [Fill-flash] (стр. 75).
При изображенията, записани с помощта на светкавицата, се появяват
замъглени петънца.
• Прашинките във въздуха са отразили светлината от светкавицата и са се
появили върху изображението. Това не е неизправност.
Зареждането на светкавицата отнема дълго време.
• Използвали сте светкавицата последователно няколко пъти за кратък период
от време. Когато използвате светкавицата в последователност, възможно е
процесът по презареждане да отнеме повече време от обичайното, за да се
предотврати прегряване на фотоапарата.
Изображение, записано с помощта на светкавицата, е твърде тъмно.
• Ако обектът е извън обхвата на светкавицата (разстоянието, което може да
достигне светкавицата), изображението ще бъде тъмно, защото светлината
от светкавицата не достига до обекта. Ако ISO бъде променен, обхватът на
светкавицата също ще се промени (стр. 77).
146
• Изображението може да се окаже тъмно в следните случаи. Свалете
допълнителните аксесоари и снимайте отново.
– При прикачен ND филтър или PL филтър.
– При запис с дифузер
– При използване на широк панел за HVL-F36AM светкавица.
Датата и часът се записват неправилно.
• Задайте правилните дата и час (стр. 23, 115).
Стойността на диафрагмата и/или скоростта на затвора мигат, когато
натиснете бутона на затвора наполовина.
• Обектът е твърде тъмен или твърде светъл и се намира извън обхвата.
Регулирайте настройките отново.
Изображението изглежда избеляло (Flare).
Изображението е прекомерно светло и има замъгляване (Ghosting).
• Изображението е записано при много силен източник на светлина и в
обектива е навлязла излишна светлина. Прикрепете сенник (продава се
отделно).
Ъглите на изображението са твърде тъмни.
• Ако използвате филтър или сенник, свалете ги и опитайте да снимате отново.
В зависимост от дебелината на филтъра и неправилното поставяне на сенника,
възможно е филтърът или сенникът частично да попаднат в изображението.
Възможно е оптическите способности на някои обективи да причинят
появяването на по-тъмна периферия (недостатъчна светлина).
Очите на обекта изглеждат червени.
• Включете функцията за намаляване на ефекта на червените очи (стр. 77).
• Снимайте обекта от разстояние, което е по-близо от препоръчителното, като
използвате светкавицата (стр. 77).
Други
На LCD екрана се появяват и се задържат точки.
• Това не е неизправност. Тези точки не се записват (стр. 7).
Изображението е замъглено.
• Изображението е записано на тъмно място без да използвате светкавицата като
резултатът е вибрация на фотоапарата. Препоръчваме ви да използвате статив
или светкавица (стр. 47, 75).
147
EV скалата b B мига във визьора.
• Обектът е твърде светъл или твърде тъмен за обхвата на измерване на
фотоапарата.
Преглед на изображения
Фотоапаратът не може да възпроизвежда изображения.
• Името на папката/файла е било променено на вашия компютър (стр. 127).
• Вашият фотоапарат не може да възпроизвежда файл с изображение, който
е модифициран с помощта на вашия компютър или ако е записан с друг
фотоапарат.
• Фотоапаратът е в режим USB. Отменете USB връзката (стр. 125).
Изображенията не се извеждат на телевизионния екран.
• Проверете дали връзката е извършена правилно (стр. 104).
Изтриване/Редактиране на изображения
Вашият фотоапарат не може да изтрие изображения.
• Отменете защитата (стр. 101).
Изтрили сте изображение по грешка.
• Веднъж изтрит, файлът не може да бъде възстановен. Препоръчваме ви да
зададете защита на изображението (стр. 101).
Не можете да изведете знак за отпечатване DPOF.
• Не можете да поставяте знак за отпечатване DPOF на файлове с
RAW данни.
Компютри
Не знаете дали операционната система на вашия компютър е
съвместима с вашия фотоапарат.
• Проверете “Препоръчителна компютърна среда” (стр. 121, 129).
Вашият компютър не разпознава фотоапарата.
• Включете фотоапарата.
• Ако зарядът в батериите е нисък, поставете зареден комплект батерии (стр. 12)
или използвайте променливотоковия адаптер (продава се отделно).
148
• Използвайте USB кабела (приложен в комплекта) (стр. 122).
• Изключете USB кабела и отново го свържете здраво.
• Задайте [USB Connection] в положение [Mass Storage] (стр. 122).
• Изключете от USB портовете всички устройства, освен фотоапарата,
клавиатурата и мишката.
• Свържете директно фотоапарата и компютъра без да използвате USB хъб
или друго устройство (стр. 121).
Не можете да копирате изображения.
• Извършете USB свързването правилно, като свържете фотоапарата с компютъра
(стр. 122).
• Следвайте процедурата по копиране за вашата операционна система (стр. 123).
• Възможно е да не успеете да копирате изображенията, ако снимате, използвайки
носител за запис, форматиран на компютър. За снимане използвайте носител за
запис, форматиран на вашия фотоапарат (стр. 111).
Изображението не може да се възпроизведе на компютъра.
• Ако използвате приложения софтуер “PMB”, вижте “Упътване за
PMB”.
• Консултирайте се с производителя на компютъра или софтуера.
След като сте направили USB връзка, “PMB” не се стартира автоматично.
• Осъществете USB връзката, когато компютърът е включен (стр. 122).
Не знаете как да работите със софтуера (приложен в комплекта).
• Вижте помощния файл на всеки софтуер.
Носител за запис
Не можете да поставите носителя за запис.
• Не сте поставили носителя за запис в правилна посока. Заредете носителя
за запис в правилната посока (стр. 20).
Други
Не можете да записвате на носителя за запис.
• Носителят за запис е пълен. Изтрийте ненужните изображения (стр. 102).
• Заредили сте неизползваем носител за запис (стр. 21).
Форматирали сте носителя за запис по погрешка.
• Всички изображения на носителя за запис са изтрити при форматирането. Не
можете да ги възстановите.
149
“Memory Stick PRO Duo” носителят не се разпознава от компютър с “Memory Stick”
гнездо.
• Ако “Memory Stick PRO Duo” носителят не се поддържа, свържете фотоапарата
към компютър (стр. 122). Компютърът разпознава “Memory Stick PRO Duo”
носителя.
Отпечатване
Също така вижте “PictBridge-съвместим принтер” (следваща секция) относно
противоречия при следните опции.
Цветовете на изображението са странни.
• Когато отпечатвате изображения, записани в режим Adobe RGB, с помощта
на sRGB принтери, които не са съвместими с Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21),
изображенията се отпечатват с по-ниско ниво на наситеността (стр. 88).
Изображенията се отпечатват с отрязани краища.
• В зависимост от вашия принтер, възможно е левият, десният, горният
и долният край на изображението да бъдат отрязани. Ако отпечатвате
изображение със съотношение [16:9], възможно е страничните краища да
бъдат отрязани.
• Когато отпечатвате изображения с помощта на принтер, отменете
настройките за отрязване или рамкирането. Консултирайте се с
производителя на принтера за това дали принтерът притежава такива
функции.
• Когато отпечатвате изображения във фото магазин, попитайте във фотото
дали е възможно изображенията да се отпечатват без да се отрязват краищата.
Не можете да отпечатвате изображения с дата.
• Като използвате “PMB”, можете да отпечатвате изображения с дата (стр. 133).
• Този фотоапарат не притежава функция за поставяне на дата на изображения.
Въпреки това, изображенията, записани с фотоапарата, съдържат информация
за датата и вие можете да ги отпечатате с дата, ако принтерът или софтуерът
разпознават Exif информация. Консултирайте се с производителя на принтера
или софтуера относно съвместимостта на устройството с Exif формата.
• Когато отпечатвате изображения във фото, ако искате, можете да отпечатате
изображенията с дата.
150
PictBridge-съвместим принтер
За подробности се обърнете към ръководството за експлоатация, приложено към
принтера, или се консултирайте с производителя на принтера.
Не може да бъде осъществена връзка.
• Фотоапаратът не може да бъде свързан с принтер, който не е съвместим с
PictBridge стандарта. Консултирайте се с производителя на принтера относно
съвместимостта с PictBridge стандарта.
• Задайте [USB Connection] в положение [PTP] (стр. 137).
• Изключете и отново свържете USB кабела. Ако се изведе съобщение за грешка,
се обърнете към ръководството за експлоатация, приложено към принтера.
Не можете да отпечатате изображение.
• Уверете се, че фотоапаратът и принтерът са правилно свързани посредством
USB кабела.
• Не можете да отпечатвате файлове с RAW данни.
• Възможно е изображения, обработвани с компютър или записани с други
фотоапарати, да не се отпечатат.
Вместо дата се отпечатва “---- -- --”.
• Изображение, на което няма записани данни за дата, не може да бъде
отпечатано с въведена дата. Задайте [Data imprint] в положение [Off] и така
отпечатайте изображението (стр. 139).
Не можете да отпечатвате изображения с избрания от вас размер.
• Изключете и отново включете USB кабела, когато сменяте размера на хартията
след като сте включили принтера към фотоапарата.
• Настройката за печат на фотоапарата се различава от тази на принтера.
Променете настройката на фотоапарата (стр. 139) или на принтера.
• Изчакайте известно време, защото принтерът изпълнява операцията по отмяна.
В зависимост от принтера това може да отнеме известно време.
151
Други
Не можете да работите с фотоапарата след като сте отменили
отпечатването.
Други
Обективът се замъглява.
• Кондензирала се е влага. Изключете фотоапарата и го оставете около 1 час
преди да го използвате отново (стр. 156).
Когато включите фотоапарата, се извежда съобщението “Set date and time?”
(“Задайте дата и час?”).
• Фотоапаратът е оставен без да бъде употребяван за известно време с нисък заряд
на батерията или без батерия. Заредете комплекта батерии и отново задайте
датата (стр. 23, 156). Ако настройката за дата се губи всеки път, когато сменяте
батерията, се свържете с вашия доставчик или с оторизиран сервиз на Sony.
Броят на изображенията, които можете да запишете, не намалява или намалява
с две при всяка снимка.
• Това се случва поради компресията и размера на изображението след
компресията. Когато записвате JPEG изображение, те се променят в зависимост
от изображението (стр. 109).
Настройката се нулира без да сте извършили тази операция.
• Извадили сте батерията, докато ключът за захранването е бил в положение
ON. Когато изваждате батерията от фотоапарата, уверете се, че ключът за
захранването е зададен в положение OFF и лампичката за достъп не свети (стр.
15, 34).
Фотоапаратът не работи правилно.
• Изключете фотоапарата. Извадете батерията и я поставете отново. Ако
използвате променливотоковия адаптер (продава се отделно), изключете
захранващия кабел. Ако фотоапаратът е нагорещен, оставете го да се охлади
преди да извършвате тази процедура. Ако фотоапаратът все още не работи,
свържете се с вашия доставчик на Sony или с най-близкия оторизиран сервиз.
Петте индикаторни ленти за SteadyShot мигат.
• Функцията SteadyShot (Устойчиво снимане) не работи. Можете да продължите
да снимате, но функцията Super SteadyShot няма да работи. Изключете и
отново включете фотоапарата. Ако скалата SteadyShot продължава да мига,
консултирайте се с вашия доставчик на Sony или с местен оторизиран сервиз.
В долния ляв ъгъл на екрана се извежда индикация “--Е-”.
• Извадете носителя за запис и отново го поставете. Ако тази процедура не
изключи индикацията, форматирайте носителя за запис.
152
Предупредителни
съобщения
Ако на екрана се изведе някое от
следните съобщения, следвайте
инструкциите.
Incompatible battery. Use correct
model. (Несъвместима батерия.
Използвайте правилния модел.)
• Заредена е несъвместима батерия
(стр. 16).
Set date and time? (Задайте дата
и час?)
• Задайте датата и часа. Ако не
сте използвали фотоапарата
дълго време, заредете вградената
допълнителна батерия (стр. 23,
156).
Power insufficient (Захранването е
недостатъчно)
• Опитвате се да извършите [Cleaning
mode], когато нивото на батерията
е недостатъчно. Заредете батерията
или използвайте променливотоковия
адаптер (продава се отделно).
• Носителят за запис е форматиран
на компютър и форматът на файла
е модифициран.
Изберете [ОК] и след това
форматирайте носителя за запис.
Въпреки това, можете пак да
използвате носителя за запис,
но всички предишни данни на
носителя ще бъдат изтрити.
Възможно е форматирането да
отнеме известно време.
Card error (Грешка с носителя)
• Заредили сте несъвместим носител
за запис или форматирането не се е
извършило.
Reinsert “Memory Stick” card. (Отново
заредете “Memory Stick”.)
Reinsert SD memory card. (Отново
заредете SD картата с памет.)
• Зареденият носител за запис не
може да се използва с вашия
фотоапарат.
• Носителят за запис е повреден.
• Терминалът на носителя за запис
е замърсен.
SD memory card locked. (SD картата
е заключена.)
• Използвате карта с памет с ключе
за защита от запис и то е зададено
в положение LOCK. Задайте ключа
в позиция на разрешен запис.
This “Memory Stick” is not supported. (Този
вид “Memory Stick” не се поддържа.)
• Използвайте “Memory Stick”
носител, който е съвместим с този
фотоапарат (стр. 21).
No “Memory Stick” inserted. (Не е
зареден “Memory Stick”.)
Shutter is locked. (Затворът е
заключен.)
No SD memory card inserted. (Не е
заредена SD карта с памет.)
Shutter is locked. (Затворът е
заключен.)
Други
Unable to use “Memory Stick”. Format?
(Невъзможност за използване на
“Memory Stick”. Форматирайте?)
Unable to use SD memory card. Format?
(Невъзможност за използване на SD
карта с памет. Форматирайте?)
Ако все още се извежда
съобщение, сменете носителя
за запис.
• Не е избрана правилна карта с памет,
когато използвате ключ за избор
на носителя за запис. Поставете
носителя за запис или променете
вида на носителя, като използвате
ключа за избор на носителя.
153
Processing…(Обработване…)
• Съобщението се извежда, когато
намаляването на смущенията се
извършва за същото време, за което
е бил отворен затворът. Не можете
да снимате докато процесът се
извършва.
Unable to display. (Извеждането
невъзможно.)
• Възможно е изображенията,
записани с други фотоапарати или
обработвани с компютър, да не се
възпроизведат.
No lens attached. Shutter is locked. (Не
е прикрепен обектив. Затворът е
заключен.)
• Обективът не е прикрепен
правилно или не е прикрепен
изобщо.
• Когато прикрепяте към фотоапарата
астрономичен телескоп или нещо
подобно, задайте режима на запис в
положение M.
No images. (Няма изображения.)
• На носителя за запис няма
изображения.
Image protected. (Изображението е
защитено.)
• Опитвате се да изтриете защитено
изображение.
Unable to print. (Невъзможно
отпечатване.)
• Опитвате се да маркирате
изображения в RAW формат с
DPOF знак за отпечатване.
Initializing USB connection…
(Разпознаване на USB връзка...)
• Извършва се USB връзка. Не
изключвайте USB кабела.
Check the connected device. (Проверете
свързаното устройство.)
• Не може да бъде осъществена
PictBridge връзка. Изключете USB
кабела и го свържете отново.
Camera overheating. Allow it to cool.
(Фотоапаратът е прегрял. Оставете
го да се охлади.)
• Фотоапаратът се е нагорещил,
защото сте го използвали
продължително време на горещо
място.
Изключете захранването. Оставете
фотоапарата да се охлади, докато
отново е готов за снимки.
Camera error (Грешка във фотоапарата)
System error (Системна грешка)
• Изключете захранването, извадете
батерията, след което я поставете
отново. Ако съобщението често се
извежда, консултирайте се с вашия
доставчик или с оторизиран сервиз
на Sony.
Unable to magnify. (Невъзможност за
увеличаване.)
Unable to rotate image. (Невъзможност
за въртене на изображението.)
• Възможно е изображенията,
записани с други фотоапарати, да
не могат да се увеличават и въртят.
No images changed (Изображенията не
са променени)
• Опитали сте се да защитите
изображения или DPOF без да
променяте спецификациите на тези
изображения.
154
Cannot create more folders. (Не можете
да създавате повече папки.)
• На носителя за запис съществуват
папки с имена, започващи с “999”.
Не можете да създавате папки, ако
ситуацията е такава.
Printing canceled (Отпечатването
отменено)
• Отпечатването е отменено.
Изключете USB кабела или
изключете фотоапарата.
Unable to mark. (Невъзможност за
маркиране.)
• Опитали сте се да маркирате RAW
изображения на PictBridge екран.
Printer error (Грешка при
отпечатването)
• Проверете принтера.
• Проверете дали изображението,
което желаете да отпечатате, не е
повредено.
Printer busy (Принтерът е зает)
• Проверете принтера.
Други
155
Предпазни мерки
Работна температура
Не оставяйте/използвайте
фотоапарата на следните места
Вашият фотоапарат е проектиран за
работа от 0 до 40ºС. Снимането на
крайно студени или горещи места,
които излизат извън тези стойности, не
се препоръчва.
• На изключително горещи, сухи или
влажни места
Когато оставите устройството в
кола, паркирана на пряка слънчева
светлина, корпусът на фотоапарата
може да се деформира, а това може
да причини неизправност.
• На пряка слънчева светлина или
близо до отоплително тяло.
Корпусът на фотоапарата може да
се обезцвети или деформира, а това
може да причини неизправност.
• На места, които са обект на вибрации.
• Близо до силни магнитни полета.
• На песъчливи или прашни места.
Не позволявайте във фотоапарата
да попадне пясък. Това може
да причини неизправност във
фотоапарата, а понякога тази
неизправност не може да бъде
поправена.
Пренасяне
Уверете се, че сте прикрепили капачето
към обектива или капачето към тялото,
когато не използвате фотоапарата.
Когато прикрепяте капачето към
тялото, почистете го от полепналата
прах, преди да го поставите. Когато
купувате DT 18 – 55 mm F3.5 – 5.6
SAM комплект с обектив, купете също
и капаче за задната част на обектива
ALC-R55.
156
Кондензация на влага
Ако внесете фотоапарата директно
от студено на топло място или ако
го оставите в много влажна стая,
възможно е във вътрешността на
устройството или по повърхността му
да кондензира влага. Ако това се случи,
фотоапаратът може да се повреди.
Как да предотвратите
кондензацията на влага
Когато внасяте фотоапарата от
студено на топло място, сложете го в
полиетиленов плик, затворете го здраво
и го оставете, за да се аклиматизира
към околната температура.
Ако има кондензирана влага
Изключете захранването и оставете
фотоапарата поне за 1 час, за да се
изпари влагата. Забележете, че ако се
опитате да записвате с влага, останала
във вътрешността на обектива,
изображенията няма да са ясни.
Вградена акумулаторна батерия
Този фотоапарат е снабден с вградена
акумулаторна батерия, така че
настройката за датата и часа и други
настройки се запазват независимо
дали захранването е включено или
изключено.
Вградената литиева клетка е
постоянно заредена, докато използвате
фотоапарата. Независимо от това, ако
използвате фотоапарата само за кратки
периоди от време, тя се разрежда,
като ако не използвате фотоапарата за
около 3 месеца, батерията се разрежда
напълно. В този случай се уверете,
че сте заредили батерията преди да
използвате фотоапарата.
Независимо от това, дори батерията
да не е заредена, вие можете да
използвате фотоапарата, но той
няма да записва датата и часа. Ако
настройките на фотоапарата се връщат
в настройки по подразбиране всеки
път, когато зареждате батерията,
възможно е вградената акумулаторна
батерия да е изтощена. Консултирайте
се с вашия доставчик на Sony или с
местен сервиз на Sony.
Зареждане на вградената
акумулаторна батерия
Поставете заредена батерия
или свържете фотоапарата с
мрежата от 220 V, като използвате
променливотоковия адаптер (продава
се отделно) и го оставете с изключено
захранване за 24 часа или повече.
157
Други
Забележки за запис/възпроизвеждане
• Преди да записвате еднократни
събития, направете пробен запис,
за да се уверите, че фотоапаратът
работи правилно.
• Този фотоапарат е устойчив на прах и
влага, но не е водоустойчив.
• Не насочвайте фотоапарата към
слънцето или друга ярка светлина.
Това може безвъзвратно да
повреди очите ви или да причини
неизправност във фотоапарата.
• Не използвайте фотоапарата близо
до места, които излъчват силни
радиовълни или радиация. Възможно
е фотоапаратът да не записва или
възпроизвежда правилно.
• Използването на фотоапарата на
прашни или песъчливи места може да
причини неизправност.
• Ако се появи кондензация на
влага, отстранете влагата преди да
използвате фотоапарата (стр. 156).
• Не тръскайте и не удряйте
фотоапарата. Освен повреда и
невъзможност за правене на записи,
това може да направи носителя за
запис неизползваем или да причини
повреда или загуба на данни за
изображенията.
• Отстранете праха от повърхността
на светкавицата. Ако вследствие на
затопляне прашинките се залепят
по повърхността на светкавицата,
възможно е светкавицата да не
излъчи достатъчно светлина или
изображението да се запише с
променен цвят.
• Пазете фотоапарата, приложените
аксесоари и др. далеч от деца.
Батерията, капачето на гнездото
за аксесоари и др. могат да бъдат
случайно погълнати. Ако се случи
подобен проблем, незабавно се
консултирайте с лекар.
Index
Азбучен указател
M, N, O, P, Q, R
“Memory Stick Duo”.............................20
A, B, C, D
“Memory Stick PRO Duo”....................20
Adobe RGB............................................88
Multi Segment........................................81
AF за единичен запис...........................72
PictBridge............................................137
AF илюминатор....................................77
PMB.....................................................133
AF област...............................................73
RAW.............................................109, 132
Bracket....................................................91
BULB запис...........................................67
Color Space............................................88
S, T, U, V, W
SD карта с памет..................................20
USB връзка.................................122, 138
Ctrl dial setup.......................................113
CTRL FOR HDMI...............................106
А, Б, В, Г, Д
D-Range оптимизатор..........................86
Автоматичен преглед.........................116
DPOF настройка ................................135
Автоматична светкавица.....................75
EV скала..........................................66, 92
Автоматично изключване w/ VF.......117
Eye-Start AF...........................................71
Автоматично фокусиране....................69
E, F, G, H, I, J, K, L
Аудио сигнали....................................114
Focus-lock..............................................71
Бавна синхронизация..........................75
High ISO NR........................................112
Баланс на белия цвят............................83
Image Data Converter SR....................132
Батерия............................................12, 15
Image Data Lightbox SR......................132
Безжична светкавица...........................78
ISO чувствителност..............................82
Брой изображения, които можете
да запишете.....................................27, 28
JPEG....................................................109
LCD монитор..................................35, 98
LCD осветеност..................................116
Long exp.NR........................................112
Бутон Fn.................................................41
Версия.................................................118
Визьор...................................................40
Високоскоростен синхронизиран
запис......................................................40
Въртене.................................................95
158
Диафрагма......................................58, 61
К, Л, М, Н, О
Дисплей за възпроизвеждане.............94
Капаче на окуляра................................26
Дисплей с помощно упътване..........114
Качество на изображението..............109
Дисплей с цветове.............................114
Качество..............................................109
Дълбочина на полето..........................58
Ключ за избор на носител...................20
Е, Ж, З, И
Компенсация на експонацията...........79
Език.....................................................115
Компенсация на светкавицата............80
Експонация..........................................58
Кондензация на влага........................156
Задаване на дата/час....................23, 115
Контраст................................................86
Задна синхронизация..........................75
Контролен бутон............................41, 42
Залез.....................................................56
Креативен стил....................................86
Запис в режим на автоматично
програмиране.......................................60
Меню.....................................................43
Запис.....................................................48
Намаляване ефекта на червените
очи.........................................................77
Зареждане на батерията......................12
Намаляване на смущенията..............112
Защита.................................................101
Намаляване на трептенето на
фотоапарата ......................................... 45
Избор на папка....................................111
Избор на сцена.....................................51
Изключена светкавица..................48, 75
Измерване в 40 части тип “пчелна
пита”...................................................140
Измерване в центъра...........................81
Изреждане на изображения................97
Име на папка......................................110
Индекс с изображения........................96
Настройка на диоптъра.......................24
Настройка на часа........................23, 115
Натискане на бутона на затвора
наполовина............................. ..............49
Нова папка.......................................... 111
Номер на файл....................................110
Нощен портрет/Нощна гледка............57
Нулиране.............................................119
Обектив.................................................18
159
Азбучен указател
Изтриване..........................................102
Наситеност...........................................86
Окуляр..................................................26
Режим на почистване..........................30
Острота................................................86
Режим на светкавица...........................75
Отпечатване на дата..........................136
Режим на фокусиране..........................72
Отпечатване...............................135, 137
П, Р, С
Пестене на захранването..................114
Плътна светкавица..............................75
Портретен режим................................52
Потребителски баланс на белия цвят
...............................................................84
Режим пейзаж ......................................53
Режим портретна нощна сцена ..........57
Ръчна експонация.................................65
Ръчно фокусиране................................74
Светкавица bracket...............................91
Светлина...............................................92
Сензори на окуляра............................117
Преглед на изображение.....................94
Скорост на затвора........................ 58, 63
Преглед на изображения на
телевизионния екран........................104
Спортни събития................................. 55
Предварителна настройка на баланса
на белия цвят........................................83
Стойност на експонацията .................58
Съотношение на екрана....................108
Приоритет на диафрагмата.................61
Съотношение на компресията..........109
Приоритет на скоростта на
затвора..................................................63
Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ - Я
Продължителен AF..............................72
Продължителен bracket.......................91
Продължителен запис.........................89
Размер на изображението.................108
Раменна дръжка...................................25
Режим drive..........................................89
Таймер за самостоятелно
включване.............................................90
Терминал DC IN...................................34
Технически характеристики.............140
Точково измерване...............................81
Увеличено изображение......................95
Режим макро........................................54
Устройство за дистанционно
управление........................................... 93
Режим на автоматично фокусиране...72
Фокус.....................................................69
Режим на експонация..........................58
Фокусен индикатор.............................70
Режим на измерване............................81
Фокусно разстояние...........................142
160
Формат.................................................111
Функция SteadyShot............................46
Функция за предотвратяване на
полепването на прах............................30
Хистограма.........................................100
Цветова гама........................................88
Азбучен указател
161
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи
система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които
в противен случай могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените
ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
Download PDF

advertising