Sony | NEX-7 | Sony NEX-7 Инструкции за експлоатация

Цифров фотоапарат с
възможност за смяна
на обектива
Ръководство с инструкции
Операции
Части и бутони
Операции с трите диска
Настройка на функционалните
бутони
Бутон AF/MF/Бутон AEL
Други
Е-байонет
NEX-7
Подготовка за включване
Данни на потребителя
Моделът и серийният номер се намират от долната страна на устройството. Запишете
серийния номер на мястото, оставено по-долу. Ползвайте тези номера винаги, когато
ви се наложи да се свържете с упълномощен сервиз на Sony относно този продукт.
Модел No. NEX-7
Сериен No. _____________________________
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте
устройството на дъжд или влага.
ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
- ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
ОПАСНОСТ
- ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ПОЖАР
ИЛИ ТОКОВ УДАР, ВНИМАТЕЛНО
СЛЕДВАЙТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ.
Ако формата на щекера не съвпада с контакта от мрежата от 220 V, използвайте
преходник с подходяща форма за контактите от вашата мрежа.
BG
I
ВНИМАНИЕ
[ Батерия
Ако не боравите правилно с батерията, тя може да експлодира, да причини пожар
или дори химически изгаряния. Съблюдавайте следните мерки.
• Не разглобявайте батерията.
• Не удряйте и не излагайте батерията на сътресения или подобни - например удари;
не я изпускайте или настъпвайте.
• Внимавайте да не дадете батерията на късо и не позволявайте контакт на
терминалите с метални предмети.
• Не излагайте батерията на изключително високи температури над 60ºС като
например в автомобил, паркиран на пряка слънчева светлина.
• Не горете или изхвърляйте батерията в огън.
• Не работете с повредени или протекли литиево-йонни батерии.
• Уверете се, че сте заредили батерията, използвайки оригинално зарядно
устройство за батерии на Sony или устройство, което може да зарежда този вид
батерии.
• Не допускайте малки деца да си играят с батерията.
• Пазете батерията суха.
• Подменяйте батерията единствено със същия или еквивалентен вид, препоръчан
от Sony.
• Изхвърляйте използваната батерия, както е посочено в инструкциите.
[ Зарядно устройство за батерии
Зарядното устройство за батерии не е изключено от източника на захранване,
докато захранващият кабел е включен в мрежата от 220 V, дори ако лампичката
CHARGE не свети. Ако се получи проблем, докато използвате зарядното
устройство за батерии, незабавно изключете захранването, като разкачите
захранващия кабел от мрежата от 220 V.
Ако към фотоапарата е приложен захранващ кабел, то използвайте приложения
кабел единствено с този уред; не го използвайте, за да работите с други
устройства.
BG
II
За потребители в Европа
[ Забележка за потребители от страните, прилагащи директивите
на Европейския съюз.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Токио,
108-0075 Япония. Упълномощеният представител за ЕМС (електромагнитна
съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Германия GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия. За въпроси, свързани със
сервиза и гаранцията, моля, обърнете се към адресите в съответните сервизни или
гаранционни документи.
Този продукт е изпитан и отговаря на изискванията на ЕМС директивата за
използване на свързващи кабели, по-къси от 3 метра.
[ Внимание
Електромагнитните полета с определена честота могат да повлияят на звука и
картината на устройството.
[ Забележка
Ако статично електричество или електромагнетизъм причини прекъсване на
операцията по трансфера на данни, рестартирайте програмата или изключете и
отново включете комуникационния кабел (USB и т.н.).
[ Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (приложимо
в Европейския съюз и други Европейски страни със системи за
разделно събиране на отпадъци)
Този символ върху устройството или върху неговата опаковка показва,
че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък.
Вместо това той трябва да бъде предаден в съответния събирателен
пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Като
предадете този продукт на правилното място, вие ще помогнете за
предотвратяване на негативните последствия за околната среда и
човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето му на
неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят
природните ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този
продукт можете да се обърнете към местната градска управа, фирмата за събиране на
битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.
BG
III
[ Изхвърляне на изтощени батерии (приложимо за страните от
Европейския съюз и други европейски страни със системи за
разделно събиране на отпадъци)
Този символ на батерията или на нейната опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като домакински отпадък.
При някои видове батерии този символ може да е в комбинация със
символ на химичен елемент. Символите на химичните елементи за
живака (Hg) или оловото (Pb) се добавят, ако батерията съдържа
повече от 0.0005% живак или 0.004% олово.
Като предадете батерията на правилното място, вие ще помогнете за
предотвратяване на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве,
които биха възникнали при изхвърлянето й на неподходящо място. Рециклирането
на материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси.
В случай, че поради мерки за безопасност или интегритет на данните продуктът
трябва постоянно да бъде свързан с батерията, то отстраняването на батерията
от устройството трябва да се извършва единствено в квалифициран сервиз. За
да се уверите, че батерията ще бъде правилно изхвърлена, предайте я в пункт за
рециклиране на електрическо и електронно оборудване, когато животът й изтече.
Относно всички други видове батерии, моля, прегледайте частта относно
безопасното сваляне на батериите от продукта.
Предайте батерията в пункт за рециклиране на изтощени батерии.
За подробна информация относно рециклирането на този продукт можете да се
обърнете към местната градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци
или магазина, откъдето сте закупили продукта.
BG
IV
Проверка на приложените артикули
Приложените артикули се различават в зависимост от модела. Цифрата
в скобите указва броя на частите.
• Фотоапарат (1)
• BC-VW1 зарядно устройство за батерии (1)
• Захранващ кабел (1) (не е приложен за моделите за САЩ и Канада)
• Акумулаторна батерия NP-FW50 (1)
• USB кабел (1)
• Раменна дръжка (1)
• Капаче на окуляра (1)
• Капаче за тялото на фотоапарата (1) (прикрепено към фотоапарата)
• Капаче на гнездото за аксесоари (1) (прикрепено към фотоапарата)
• Почистващо кърпичка (1)
• CD-ROM (1)
– Софтуер за α фотоапарати
– α Упътване
• Ръководство с инструкции (Подготовка за включване: Това ръководство)
(1)
• Ръководство с инструкции (Операции) (1)
Само за NEX-7K
• E18 – 55 mm вариообектив/Капаче за обектива (1)/Капаче за задната
страна на обектива (1) (Капачетата са прикрепени към обектива.)
• Сенник (1)
Препоръчваме ви да прикрепите
раменната дръжка, за да не
изпуснете фотоапарата.
BG
V
Зареждане на батерията
Когато използвате фотоапарата за първи път, се уверете, че сте заредили
акумулаторната “InfoLITHIUM” батерия модел NP-FW50 (приложена в
комплекта).
Можете да зареждате батерията “InfoLITHIUM”, дори когато зарядът й не е
напълно изразходван. Освен това, батерията може да бъде използвана, дори
когато не е напълно заредена.
Поставете батерията в зарядното
1устройство
за батерии и я заредете.
• Когато зареждането приключи,
лампичката CHARGE се изключва.
Приблизително
време за зареждане
За държави/региони,
различни от САЩ и Канада
250 минути
Лампичка
CHARGE
Захранващ кабел
Забележки
• Времето за зареждане на батерията зависи от оставащия й капацитет или от
условията, при които тя се зарежда. Времето, указано по-горе, е времето,
което се изисква за пълно зареждане на напълно разредена батерия при
температура на околната среда от 25ºС.
• Препоръчваме ви да зареждате батерията при температура на околната среда
между 10ºС и 30ºС. Ефективното зареждане извън този температурен обхват
може да се окаже невъзможно.
• Свържете зарядното устройство за батерии към леснодостъпен контакт.
BG
VI
Поставяне на заредена батерия
капачето на
1Отворете
отделението за батерията и я
поставете.
• Поставете батерията, като
едновременно с това натискате
лостчето за заключване с върха на
батерията.
Лост за
заключване
2 Затворете капачето на отделението.
x Отстраняване на батерията
Изключете фотоапарата, уверете се,
че лампичката за достъп не свети,
преместете лоста за заключване по посока
на стрелката и извадете батерията.
Лост за
заключване
BG
VII
Лампичка за
достъпа
Поставяне на картата с памет (продава се
отделно)
1Поставете носителя на запис
като се съобразите с посоката,
показана на илюстрацията.
• Поставете носителя, докато
щракне, както е показано на
илюстрацията.
Проверете посоката на
подрязания ъгъл на носителя.
x Носители на запис, които можете да използвате
Можете да използвате следните носители на запис с този фотоапарат. Въпреки
това правилните операции не са гарантирани за всички видове карти с памети.
Носители на запис, които Снимки
можете да използвате
“Memory Stick PRO Duo”
носител
Видеоклип
(Mark2)
Термин, използван в
това ръководство
“Memory Stick
PRO Duo”
носител
“Memory Stick PRO-HG
Duo” носител
SD карта с памет
(Class 4 или по-нов) SD карта
SDHC карта с памет
(Class 4 или по-нов)
SDXC карта с памет
(Class 4 или по-нов)
Не можете да използвате MultiMediaCard.
x Изваждане на картата с памет
Отворете капачето, уверете се, че лампичката за достъп не свети и натиснете
веднъж картата с памет.
• Когато лампичката за достъп свети, не изваждайте носителя на запис или батерията,
а,
а също и не изключвайте захранването, защото е възможно данните да се повредят.
т.
BG
VIII
Поставяне/сваляне на обектива
Задайте ключа на захранването на фотоапарата в положение OFF преди
да прикрепите или свалите обектива.
1Поставете обектива, като го
нагласите спрямо белите маркировки
на обектива и фотоапарата.
• Насочете фотоапарата надолу, за да
избегнете попадането на прах във
вътрешността му.
Бели маркировки
2 Като притискате леко обектива леко
фотоапарата, завъртете го по
посока на часовниковата стрелка,
докато щракне и се заключи.
Забележки
• Когато поставяте обектива, не натискайте бутона за освобождаването му.
• Не прилагайте сила, когато поставяте обектива.
• За да използвате А-байонет обектив (продава се отделно), ще имате нужда
от адаптер за закрепяне (продава се отделно). За подробности се обърнете
към ръководството за употреба, приложено към адаптера за закрепяне.
x За да свалите обектива
1Натиснете докрай бутона за
освобождаване на обектива
и завъртете обектива в
посока, която е обратна на
часовниковата стрелка, докато
спре да се върти.
Бутон за освобождаване
на обектива
BG
IX
Забележки
• Когато сменяте обектива, ако във вътрешността на фотоапарата попаднат
прах или песъчинки и ако те полепнат по повърхността на матрицата
(частта, която служи като лента), в зависимост от условията на снимането,
е възможно тези частички да се появят на изображението. Фотоапаратът
вибрира леко, когато го изключвате, защото притежава функция,
предотвратяваща напрашаването, която предпазва матрицата от попадане
на прашинки по нея. Въпреки това, когато поставяте или сваляте обектива,
правете го бързо и на места, където няма прах.
Настройка на датата
Когато включите фотоапарата за пръв път, се извежда екран за настройка
на датата и часа.
ключа на захранването в положение ON, за да включите
1Задайте
фотоапарата.
Извежда се екранът за настройка на датата и часа.
2Натиснете централната
част на контролния бутон, за
да потвърдите [OK].
3 Изберете вашата област, като натискате дясната или
лявата част на контролния бутон, и след това натиснете в
центъра.
4Натиснете лявата или дясната част на контролния диск, за да
изберете всяка от опциите, и натиснете горната или долната
част, или завъртете диска, за да изберете цифровата стойност..
• Полунощ се извежда като 12:00 АМ, а обяд – като 12:00 РМ.
5Когато настроите всички опции, натиснете централната част
на контролния бутон.
BG
X
Настройка на визьора (настройка на
диоптъра)
Регулирайте така визьора, че да виждате екранните дисплеи.
1Завъртете диска за настройка
на диоптъра.
Поставяне/сваляне на капачето на окуляра
Препоръчваме ви да прикрепите капачето на окуляра, когато смятате да
използвате визьора.
1Изравнете горната част на
капачето на окуляра с визьора и го
натиснете към дъното на визьора.
• За да свалите капачето на
окуляра, стиснете от двете
страни и издърпайте капачето от
визьора.
Забележка
• Когато поставяте допълнителен артикул (продава се отделно) към гнездото за
аксесоари, свалете капачето на окуляра.
BG
XI
Инсталиране на софтуера
За да работите с изображения, записани с този фотоапарат, в
комплекта е включен и следният софтуер:
• “Image Data Converter”
Можете да регулирате RAW изображения и др.
• “PMB” (Picture Motion Browser) (само за Windows)
Можете да прехвърляте изображения на компютър, да ги редактирате и даа
ги извеждате по дата върху календар.
Забележка
• Ако на вашия компютър вече е инсталирана по-стара версия на софтуера от
тази на приложения CD-ROM, инсталирайте и софтуера от приложения диск.
x Windows
Следната среда е препоръчителна за използване на приложения
софтуер и за копиране на изображения чрез USB връзка.
ws
OS (предварително Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/ Windows
7 SP1
инсталирана)
“PMB”
Процесор: Intel Pentium III 800 MHz или по-бърз
(За възпроизвеждане/редактиране на HD видеоклипове:
Intel Core Duo 1.66 GHz или по-бърз, Intel Core 2 Duo 1.66
GHz или по-бърз, Intel Core 2 Duo 2.26 GHz или по-бърз
D
(HD FX/HD FH), Intel Core 2 Duo 2.40 GHz или по-бърз (HD
PS))
Памет: 512 МВ или повече (За възпроизвеждане/
редактиране на видеоклипове с висока разделителна
способност: 1 GВ или повече)
та
Твърд диск: Дисково пространство, нужно за инсталацията
– приблизително 500 МВ
Дисплей: Резолюция на екрана - 1024 x 768 точки или
по-голяма
“Image Data Converter Ver.4”
Процесор/Памет: : Pentium 4 или по-бърз/1 GВ или повече
че
Дисплей: 1024 х 768 точки или повече
** Starter (Edition) не се поддържа.
BG
XII
* 64-битови операционни системи или Starter (Edition) не се поддържат.
За да използвате функцията за създаване на дискове, трябва да сте инсталирали
Windows Image Metering API (IMAPI) Ver. 2.0 или по-нова версия.
1Поставете приложения CD-ROM в CD-ROM устройството и
инсталирайте софтуера, като следвате инструкциите на екрана.
x Macintosh
Когато използвате приложения софтуер и прехвърляте изображения чрез
USB връзка, ви препоръчваме следната компютърна среда.
Операционна
система
(предварително
инсталирана)
USB връзка: Mac OS X (v10.3 до 10.6)
“Image Data Converter Ver.4”: Mac OS X v10.5/
Mac OS X v10.6 (Snow Leopard)
“Image Data Converter Ver.4”
Процесор: Intel процесори като например Intel Core
Solo/Core Duo/Core 2 Duo
Памет: препоръчваме 1 GВ или повече.
Дисплей: 1024 х 768 точки или повече
1Поставете CD-ROM диска (приложен в комплекта) в CD-ROM
устройството и щракнете два пъти върху иконата CD-ROM.
2Копирайте файла [IDS_INST.pkg] в папката [MAC] в иконата
на твърдия диск.
3Щракнете два пъти върху файла [IDS_INST.pkg] в папката, в
която сте го копирали.
• Следвайте инструкциите на екрана, за да приключите с инсталацията.
BG
XIII
Предпазни мерки
Почистваща кърпичка
Преди да използвате почистващата кърпичка отстранете големите
зацапани петна от нея.
Функции, които могат да се използват с фотоапарата
Когато гледате триизмерни изображения, записани с този фотоапарат, на
3D-съвместими монитори, е възможно да изпитате дискомфорт като например
напрежение, умора или виене на свят. За да избегнете тази симптоматика, ви
препоръчваме да правите редовни почивки. Вие трябва да прецените найподходящите интервали, както и продължителността на почивките, следвайки
вашите лични нужди. Ако усетите дискомфорт, преустановете гледането на 3D
изображения, докато неразположението ви отмине; консултирайте се с лекар, ако
сметнете това за необходимо. Също така, прегледайте ръководството за употреба
на устройството или софтуера, които се използват с този фотоапарат. Зрението
на малките деца (особено на тези под 6-годишна възраст) все още е в процес на
развитие. Консултирайте се с вашия лекар (педиатър или очен лекар) преди да
позволите на деца да гледат 3D изображения. Възрастните трябва да наблюдават
малките деца, за да бъдат сигурни, че спазват гореописаните предпазни мерки.
Забележки за LCD екрана и обектива
• LCD екранът е произведен по високо прецизна технология, така че
ефективният брой пиксели е над 99,99%. Възможно е обаче върху LCD
екрана да се появят малки черни и/или ярки петънца (бели, червени,
сини или зелени на цвят). Появата на тези петънца е напълно нормална
в процеса на снимане и по никакъв начин не влияе върху качеството на
записваното изображение.
• Към задната част на LCD екрана е закрепен магнит. Не поставяйте
предмети, които се влияят от магнити, между LCD екрана и тялото на
фотоапарата, като например дискети или кредитни карти.
Магнит
• Възможно е, когато снимате в студени условия, на LCD екрана да се появят
остатъчни образи. Това не е неизправност. Когато включите фотоапарата на
студено място, възможно е LCD екранът временно да остане тъмен.
• Не излагайте фотоапарата на пряка слънчева светлина. Ако светлината
се пречупи и се фокусира върху близък предмет, това може да причини
пожар. Ако излагането на фотоапарата на пряка слънчева светлина е
наложително, прикрепете капачето на обектива.
BG
XIV
Използване на обективи и аксесоари
Препоръчваме ви да използвате Sony обективи/аксесоари, които
са проектирани така, че да съответстват на характеристиките на
фотоапарата. Използването на продукти от различни производители може
да е причина за неправилната работа на фотоапарата или за повреда.
Не оставяйте/използвайте фотоапарата на следните места
• На изключително горещи, сухи или влажни места
Когато оставите устройството в кола, паркирана на пряка слънчева
светлина, корпусът на фотоапарата може да се деформира, а това може
да причини неизправност.
• На пряка слънчева светлина или близо до отоплително тяло.
Корпусът на фотоапарата може да се обезцвети или деформира, а това
може да причини неизправност.
• На места, които са обект на вибрации.
• Близо до силни магнитни полета.
• На песъчливи или прашни места.
Не позволявайте във фотоапарата да попадне пясък. Пясъкът и
прашинките могат да причинят неизправност във фотоапарата, а
понякога тази неизправност не може да бъде поправена.
Температура на фотоапарата
При продължителна употреба е възможно фотоапаратът и батерията да се
нагорещят. Това не е индикация за неизправност.
Кондензация на влага
Ако внесете фотоапарата директно от студено на топло място, или
ако го оставите в много влажна стая, е възможно във вътрешността на
устройството или по повърхността му да кондензира влага. Ако това се
случи, фотоапаратът може да се повреди.
Как да предотвратите кондензацията на влага
Когато внасяте фотоапарата от студено на топло място, сложете го в
полиетиленов плик, затворете здраво плика и го оставете за около 1 час, за
да може устройството да се аклиматизира към околната температура.
Ако има кондензирана влага
Изключете захранването и оставете фотоапарата поне за 1 час, за да се изпари
влагата. Обърнете внимание, че ако се опитате да записвате, докато във
вътрешността на обектива има останала влага, изображенията няма да са ясни.
Вградена акумулаторна батерия
Този фотоапарат е снабден с вградена акумулаторна батерия, така че
настройката за датата и часа, и други настройки, се запазват независимо дали
захранването е включено или батерията е поставена. Вградената акумулаторна
батерия е постоянно заредена, докато използвате фотоапарата. Независимо
от това, ако използвате фотоапарата само за кратки периоди от време, тя се
BG
XV
разрежда, а ако не използвате ф
фотоапарата за около 3 месеца, б
батерията се
разрежда напълно. В този случай се уверете, че сте заредили батерията преди да
използвате фотоапарата. Независимо от това, дори батерията да не е заредена,
вие можете да използвате фотоапарата, но той няма да записва датата и часа.
Ако всеки път, когато зареждате батерията, настройките на фотоапарата се
на
връщат в стойностите си по подразбиране, е възможно вградената акумулаторна
батерия да е изтощена. Консултирайте се с упълномощен сервиз или доставчикк
на Sony.
Зареждане на вградената акумулаторна батерия
Поставете заредена батерия във фотоапарата, или свържете фотоапаратаа
ва
с мрежата от 220 V, като използвате променливотоковия адаптер (продава
се отделно), и оставете устройството с изключено захранване за повече
от 24 часа.
Забележки за запис/възпроизвеждане
• За да сте сигурни, че операциите с картата с памет са стабилни, ви препоръчваме
да използвате този фотоапарат, за да форматирате всяка карта с памет, която
то
използвате за първи път с този фотоапарат. Обърнете внимание, че форматирането
безвъзвратно ще изтрие всички данни, записани на картата с памет, и данните
не могат да бъдат възстановени впоследствие. Запазете важните за вас данни на
компютър и др..
• Ако неколкократно записвате/изтривате изображения, може да се получи
раздробяване на данните в картата с памет. Възможно е да се окаже, че не
можете да запазвате или записвате видеоклипове. В този случай запазете вашите
изображения на компютър или на друг носител и след това форматирайте
носителя.
• Съдържанието на записа не подлежи на компенсация, ако поради неизправност
на фотоапарата, на носителя и др. записът или възпроизвеждането се окажат
невъзможни.
• За да избегнете потенциален риск от загуба на данни, винаги копирайте
(подсигурявайте) данните на носител.
е,
• Преди да запишете еднократни събития, направете пробен запис, за да се уверите,
че фотоапаратът работи правилно.
• Този фотоапарат е устойчив на прах и влага, но не е водоустойчив.
• Не насочвайте фотоапарата директно към слънцето или друга ярка светлина.
Това може безвъзвратно да повреди очите ви или да причини неизправност в
устройството.
• Не гледайте директно към слънцето или към силен източник на светлина през
свален обектив, защото това може безвъзвратно да увреди очите ви. Също така,
това може да повреди и обектива.
ли
• Не използвайте фотоапарата близо до места, които излъчват силни радиовълни или
радиация. Възможно е фотоапаратът да не записва или възпроизвежда правилно.
• Използването на фотоапарата на прашни или песъчливи места може да причини
неизправност.
BG
XVI
• Не тръскайте и не удряйте фотоапарата. Освен повреда и невъзможност за запис,
това може да направи носителя на запис неизползваем или може да причини
повреда или загуба на данни за изображенията.
• Отстранете праха от повърхността на светкавицата с меко парче плат.
Ако вследствие на затопляне прашинките се залепят по повърхността на
светкавицата, е възможно да се появи пушек или загаряне.
• Пазете фотоапарата, приложените артикули и др. от деца, защото те могат
неволно да погълнат носителят на запис и др.. Ако това се случи, незабавно се
консултирайте с лекар.
Предупреждение за авторското право
Възможно е телевизионни програми, филми, видео записи и други
продукции да бъдат защитени с авторско право. Неразрешеният презапис
на такива материали може да противоречи на закона за авторското право.
Технически характеристики за данните, описани в това
ръководство
Данните за работата и техническите характеристики се дефинират
при следните условия, освен в случаите, описани в това Ръководство
с инструкции: при обичайна температура на околната среда от 250С и
при използване на батерия, зареждана около 1 час след като лампичката
CHARGE е угаснала.
BG
XVII
Търговски марки:
• “ ” е търговска марка на Sony Corporation.
• “Memory Stick”,
, “Memory Stick PRO”,
“Memory Stick Duo”,
”,
, “Memory Stick PRO Duo”,
, “Memory
y
Stick PRO-HG Duo”, “
”, “Memory Stick Micro”, “Magic-Gate” и
са търговски марки на Sony Corporation.
• “InfoLITHIUM” e търговска марка на Sony Corporation.
• “PhotoTV HD” е търговска марка на Sony Corporation.
• DVDirect е търговска марка на Sony Corporation.
• Blu-ray Disc™ и Blu-ray™ са търговски марки Blu-ray Disc Association.
• “AVCHD Progressive” и логото “AVCHD Progressive” са търговски марки на
Panasonic Corporation и Sony Corporation.
• Dolby, както и символът двойно “D”, са търговски марки на Dolby Laboratories.
• Microsoft, Windows и Windows Vista са търговски марки или запазени търговски
и
марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.
• HDMI, логото HDMI и High-Definition Multimedia Interface са търговски марки
или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC.
• Macintosh и Mac OS са търговски марки или запазени търговски марки на Applee
Inc.
• PowerPC е регистрирана търговска марка на IBM Corporation в САЩ.
• Intel, Intel Core и Pentium са търговски марки или запазени търговски марка на
Intel Corporation.
• Логото SDXC е търговска марка на SD-3C, LLC.
• Eye-Fi е търговска марка на Eye-Fi Inc.
• MultiMediaCard е търговска марка на MultiMediaCard Association.
• “ ” и “Playstation” са регистрирани търговски марки на Sony Computer Entertainment Inc.
• Adobe е регистрирана търговска марка или търговска марка на Adobe System
Incorporated в САЩ и/или други държави.
• В допълнение, имената на системите и продуктите, използвани в това
ръководство като цяло, са търговски марки или запазени търговски марки на
техните съответни разработчици или производители. Въпреки това, символите
™ или ® не се използват навсякъде в това ръководство.
• Забавлявайте се с помощта на вашата PlayStation 3, като свалите приложението
за PlayStation 3 от PlayStation Store (в регионите, където то е достъпно).
• За приложението за PlayStation 3 е необходимо да притежавате PlayStation
Network акаунт и да го свалите. Приложението може да се използва само в
държави, където услугата PlayStation Store е достъпна.
BG
XVIII
Съдържание
Разделът [Операции] обяснява основните функции на фотоапарата
и някои допълнителни операции към тях. Вижте [Подготовка за
включване] за информация относно настройките на фотоапарата и
[Упътване] на приложения CD-ROM диск, за да получите по-подробна
информация относно функциите и операциите.
Подготовка
за включване
Операции
Упътване
(Това ръководство)
Части и бутони
Запис .............................................................................................................5
Възпроизвеждане .....................................................................................7
Настройки ................................................................................................. 8
Операции с трите диска
Операции с трите диска ...................................................................10
Функции на контролните дискове ................................................. 12
Възможни режими с настройки.......................................................13
Настройка на функционалните бутониа
Задаване на функции към функционалните бутони ................22
Функции, които могат да бъдат зададени ................................23
Бутон AF/MF/Бутон AEL
Превключване на режима на фокусиране чрез бутона
AF/MF ..........................................................................................................27
Заключване на автоматичната експонация с
бутона AEL ...............................................................................................28
BG
2
Други
Списък с менюта ...................................................................................30
Уникални функции за цифров запис .................................................39
Упътване ..............................................................................................42
Ограничения за функциите................................................................43
Брой изображения, които можете да запишете ....................46
Списък с икони на екрана ..................................................................49
Отстраняване на проблеми ............................................................52
Технически характеристики .............................................................53
Азбучен указател ...................................................................................56
BG
3
Идентификация на
частите и бутоните
Този раздел описва всички основни части и
бутони на вашия фотоапарат, които ви позволяват
да записвате, възпроизвеждате и да задавате
настройки.
BG
4
Запис
Бутон за навигация
Избира настройката за операции с
трите диска.
Контролен диск R
Задава опциите, които са изведени в горния десен ъгъл на екрана.
Части и бутони
Контролен диск L
Задава опциите, които са изведени в горния ляв ъгъл на екрана.
Бутон на затвора
Записва снимки.
Позволява ви да фокусирате
върху обект, когато
натиснете бутона наполовина.
Варио пръстен
Приближава или отдалечава обекта
(когато използвате варио обектив).
Ключ ON/OFF (Захранване)
Включва фотоапарата, когато
го зададете в положение
ON, и го изключва, когато го
зададете в положение OFF.
BG
5
Бутон (Изваждане на светкавицата)
Изважда вградената светкавица.
Натиснете бутона, когато желаете да използвате
светкавицата.
Натиснете светкавицата надолу, за да я приберете,
когато не желаете тя да се включва (стр. 44).
Бутон MOVIE
Записва видеоклипове.
Повторното натискане
на бутона спира записа
(стр. 41).
Бутон AF/MF/Бутон AEL
Бутон AF/MF: превключва
между автоматично и ръчно
фокусиране, докато задържате
бутона натиснат (стр. 27).
Бутон AEL: автоматичната
експонация е заключена, когато
бутонът е натиснат (стр. 28).
Бутон
Избира режим на
работа.
Бутон DISP
Превключва екранния дисплей.
Контролен бутон
Задава опциите, които се
извеждат вдясно на екрана.
Завъртете контролния
бутон.
Бутон
Компенсира експонацията
* Внимавайте, когато светкавицата се изважда при натискането на бутона.
Когато не използвате светкавицата, я прибирайте. Внимавайте да не
прещипете пръста си, когато натискате светкавицата надолу.
BG
6
Възпроизвеждане
(Възпроизвеждане)
Бутон
Превключва между режим
на запис и режим на
възпроизвеждане.
Бутон DISP
Превключва екранния
дисплей.
Бутон
Извежда индекс с
изображения.
Части и бутони
Бутон
(Изтриване)
Изтрива изображението,
се
когато индикацията
изведе в долния десен ъгъл на
екрана.
Контролен бутон
Избира изображения.
(Увеличаване на
Бутон
изображение)
Увеличава изображението на
екрана, когато натиснете
бутона, докато индикацията
е изведена в центъра от
дясната страна на екрана.
Завъртането на контролния
бутон регулира увеличението.
BG
7
Настройки
Бутон за навигация
Избира настройката за
операциите с трите
диска.
Контролен диск L
Задава опциите, които са
изведени в горния ляв ъгъл на
екрана.
Контролен диск R
Задава опциите, които са
изведени в горния десен ъгъл
на екрана.
Функционален
бутон А
Включва функцията,
изведена в горния
десен ъгъл на екрана.
Функционален
бутон C
Включва функцията,
изведена в центъра
от дясната страна
на екрана.
BG
8
Контролен бутон
Задава опциите, които
се появяват от дясната
страна на екрана. Завъртете
контролния бутон.
Функционален бутон В
Включва функцията,
изведена в долния десен
ъгъл на екрана.
Операции с трите диска
Операциите с трите диска и работата с бутона
за навигация ви позволяват да регулирате
различни настройки за запис бързо и
интуитивно.
BG
9
Операции с трите диска
Функцията за настройка чрез трите диска ви позволява едновременно да
регулирате или задавате различни опции с настройки за записа на един
екран.
Въпреки че можете да зададете тези функции отделно в екрана с
менюто, използването на настройка чрез трите диска ви позволява да ги
регулирате по интерактивен начин на един и същи екран.
Бутон за навигация
Опции, които се задават чрез
завъртане на контролния бутон
Опции, които се задават чрез завъртане
на контролния диск R
Опции, които се задават чрез завъртане
на контролния диск L
центъра на контролния
1Натиснете
бутон и го завъртете, за да изберете
режим на запис измежду P, A, S или M.
Когато зададете [Soft key C Setting] в
положение [Custom], изберете режим
на запис чрез MENU t [Shoot Mode].
бутона за навигация, за да изберете желаните
2Натиснете
настройки.
BG
10
всяка от настройките, като завъртите контролните
3Задайте
дискове L/R и контролния бутон.
z Бутон за навигация
Всеки път когато натиснете бутона, опцията се променя както следва.
Настройки на експонацията
r
Настройки на фокуса
r
Настройки на динамичния обхват
r
Настройки за творческа обработка
Операции с трите диска
r
Настройки на баланса на бялото
В допълнение към горните
настройки, можете да задавате
[Picture Effect Settings] и
[Custom Settings]. Можете да
изберете настройките, които
желаете да използвате, чрез
MENU t [Setup] t [Function
Settings].
Настройките на експонацията
са постоянни и не могат да
бъдат променяни.
Предотвратяване на неправилни операции с
дисковете
Можете да заключите контролните дискове L/R и контролния бутон, като
задържите натиснат контролния бутон.
1Задръжте натиснат бутона за навигация.
За да отключите дисковете, отново задръжте натиснат бутона за
навигация.
Можете да заключвате само контролния бутон или може да не
заключвате нито един от дисковете, като изберете MENU t [Setup]
t [Dial/Wheel Lock].
BG
11
Функции на контролните дискове
Задачите, които изпълняват контролните дискове и контролния бутон, се
различават в зависимост от зададените настройки в момента.
За повече подробности вижте “Възможни режими с настройки” (стр. 13
до 20).
Контролен диск L Контролен диск R
Контролен бутон
Настройки на
експонацията*
Скорост
на затвора/
Диафрагма/
Промяна на
програмата
Диафрагма/
Компенсация на
експонацията
ISO
Настройки на
фокуса (режим AF)
Област за
фокусиране
Позиция за гъвкаво
спотово измерване
(дясно/ляво)
Позиция за
гъвкаво спотово
измерване (горе/
долу)
Позиция за
Настройки на
фокуса (режим MF) увеличаване
(горе/долу)
Позиция за
увеличаване (дясно/
ляво)
Позиция за
увеличаване
(горе/ долу)
Режим/
Настройки на
баланса на бялото Температура на
цветовете
Температура на
цветовете (B-A)
Температура на
цветовете (G-M)
DRO ниво/HDR
Настройки на
динамичния обхват ниво
Компенсация на
Mode
експонациятаРежим
Настройки
за творческа
обработка
Режим
Опция
Опция
Настройки
на ефекта на
изображението**
Режим
Опция
-
Потребителски
настройки**
Режим на
потребителски
настройки 1
Режим на
потребителски
настройки 2
Режим на
потребителски
настройки 3
* Постоянна опция
** Тази опция не може да бъде избрана по подразбиране. Можете да я
прибавите чрез MENU t [Setup] t [Function Settings].
BG
12
Възможни режими с настройки
Опциите, които можете да зададете, и всички режими с настройки са
описани тук.
Индикацията показва настройката по подразбиране.
Настройки на експонацията
Режим на запис
Контролен
диск L
Контролен
диск R
Контролен
бутон
Ръчна експонация
Скорост на
затвора
Диафрагма
ISO
Компенсация на ISO
експонацията
Приоритет на
диафрагмата
Диафрагма
Компенсация на ISO
експонацията
Автоматично
програмиране
Промяна на
програмата
Компенсация на ISO
експонацията
Операции с трите диска
Скорост на
Приоритет на
скоростта на затвора затвора
• Можете да зададете компенсация на експонацията, като завъртите
контролния диск R, когато изберете [Anti Motion Blur], [Sweep Panorama]
или [3D Sweep Panorama].
Настройки на фокуса (AF режим)
Задава [Autofocus Area].
В режим [Flexible Spot]:
премества областта отдясно
наляво.
В режим [Flexible Spot]:
завъртете, за да преместите
областта нагоре или надолу, и
натиснете горната/долната/
дясната/лявата част, за да
регулирате фино областта.
BG
13
Контролен диск L
(Мулти фокус)
Фотоапаратът определя коя от 25-те AF области
да използва и фокусира автоматично.
• Когато функцията за разпознаване на лица е
включена, автоматичният фокус е с приоритет
върху лицата.
(Center)
(Фокусиране в
центъра)
Фотоапаратът използва AF областта, която се
намира в центъра.
Премества областта за фокусиране, за да
Flexible Spot
(Гъвкаво спотово фокусирате върху малка област. Можете да
фокусиране)
върнете областта за фокусиране обратно в
центъра, като натиснете функционалния бутон В.
Настройки на фокуса (Режим MF)
Можете да задавате увеличена част за ръчно фокусиране.
Премества увеличената част
нагоре или надолу.
Премества увеличената част
надясно или наляво.
Премества увеличената част
нагоре или надолу. Натиснете
горната/долната/дясната/
лявата част, за да регулирате
фино позицията.
Можете да регулирате скалата чрез функционалните бутони В или С.
Настройки на баланса на бялото
Задава режима.
Регулира цветните тонове между
В (син) и А (кехлибар).
Регулира цветните тонове
между G (зелен) и М
(магента)
BG
14
Контролен диск L
AWB (Автоматична Фотоапаратът автоматично разпознава
настройка на баланса светлинния източник и регулира температурата
на бялото)
на цветовете.
(Дневна светлина) Ако изберете опция, подходяща за специфичния
източник на светлина, цветните тонове се
регулират спрямо този източник (предварително
(Сянка)
зададен баланс на бялото).
(Облачно)
(Изкуствена
светлина)
Операции с трите диска
- (Флуоресцентно
осветление: топло
бяло)
(Флуоресцентно
осветление: студено
бяло)
(Флуоресцентно
осветление: дневно
бяло)
(Флуоресцентно
осветление: дневна
светлина)
(Светкавица)
(Температура на Регулира температурата на цветовете в
цветовете/Филтър) зависимост от източника на светлина. Постига
ефекта на CC (Компенсация на цветовете)
филтрите във фотографията. За да изберете
цветните тонове, натиснете функционален бутон
В, след което завъртете контролния диск L.
(Потребителска Позволява ви да използвате настройката за
настройка)
баланса на бялото, запазена в [Custom Setup].
z Потребителска настройка за баланса на бялото
Когато изберете [Custom] с контролния диск L и натиснете
функционалния бутон В, ще се изведе екранът [Custom Setup]. Задръжте
фотоапарата така че бялата област напълно да покрива областта за
автоматично фокусиране, която се намира в центъра, и натиснете бутона
на затвора докрай. Настройките се запазват за по-късна употреба.
BG
15
Настройки на динамичния обхват
Задава оптималното ниво.
Задава стойността за
компенсацията на експонацията
(-5.0 EV до +5.0 EV).
Задава режима.
Тази графика показва хистограмата преди
да бъдат приложени оптимизатора на
динамичния обхват или Auto HDR, а не
тази на изображението, което реално ще
се запише.
Контролен бутон
(Изключена
настройка)
Функциите [DRO/Auto HDR] не се използват.
(Оптимизатор
на динамичния
обхват)
Чрез разделянето на изображението на малки
части фотоапаратът анализира контраста на
светлините и сенките между обекта и фона,
като произвежда изображение с оптимална
осветеност и градация
(Автоматичен
HDR)
Записва 3 изображения с различна експонация
и след това наслагва светлите части на
недостатъчно експонираното изображение
и тъмните части на преекспонираното
изображение, за да създаде снимка с богата
градация. Записват се две изображения:
изображение с правилна експонация и
насложеното изображение.
Контролен диск L
BG
16
AUTO, Lv1 – Lv5
(Оптимизатор на
динамичния обхват)
Използването на оптимизатора на динамичния
обхват подобрява градацията на записаното
изображение във всяка област на снимката.
Избира оптималното ниво между Lv1 (слабо)
и Lv5 (силно). Настройката се регулира
автоматично, когато изберете [AUTO].
AUTO, 1.0 EV – 6.0
EV (Автоматичен
оптимизатор на
динамичния обхват)
Използването на оптимизатора на динамичния
обхват задава разликата в експонацията
въз основа на контраста на обекта. Избира
оптималното ниво между 1.0 EV (слабо) и
6.0 EV (силно). Настройката се регулира
автоматично, когато изберете [AUTO].
z Ефективно използване на настройките за динамичен обхват
Операции с трите диска
Можете да контролирате обхвата от светли и тъмни тонове (градация),
който да се изведе, като комбинирате ръчната DRO/Auto HDR настройка
(разлика в експонацията/ DRO-ниво) и компенсацията на експонацията.
Като използвате DRO, задайте DRO-ниво, за да възпроизведете сенките,
и задайте отрицателна стойност за компенсация на експонацията, за да
възпроизведете светлите участъци. Ако зададете голяма отрицателна
стойност за компенсацията и DRO-нивото, е възможно да се появят
смущения. Препоръчваме ви първо да проверите резултата, като
увеличите възпроизвежданото изображение и т.н.
Като използвате Auto HDR, задайте разликата в експонацията, за
да регулирате общите тонове, и преместете към светлата страна
(отрицателна компенсация) или сенките (положителна компенсация) с
помощта на компенсацията на експонацията.
Настройки за творческа обработка
Задава режима.
Регулира контраста,
наситеността или остротата.
Избира контраста,
наситеността или остротата.
Контролен диск L
(Стандартна
настройка)
(Живи цветове)
(Неутрални
цветове)
За запис на различни сцени с богати нюанси и
красиви цветове.
Наситеността и контрастът се увеличават, за
да запишете невероятни изображения с богати
цветове като например цветя, пролетната
зеленина, синьо небе или океански гледки.
Наситеността и контрастът се потискат, за да
запишете изображения с по-меки тонове. Тази
опция е подходяща за запис на груб материал,
който по-късно да редактирате на компютър.
BG
17
(Ясни цветове) За запис на изображения с ясни тонове и бистри
цветове в силно осветени места; подходяща
настройка за запис на сияйна светлина.
(Дълбоки
цветове)
За запис на изображения с дълбоки и плътни
цветове; подходящ настройка за запис на обекти
със солидно присъствие.
(Светли
цветове)
За запис на изображения със светли и прости
цветове; подходяща настройка за запис на
освежаващо ярка сцена.
(Портрет)
(Пейзаж)
За запис на меки цветове на човешка кожа;
идеална настройка за запис на портретни
снимки.
Наситеността, контрастът и остротата се
увеличават, за да запишете жива и свежа
картина. Отдалечените пейзажи също се
подчертават.
(Залез)
За запис на прекрасната червенина на
залязващото слънце.
(Нощна сцена)
Контрастът се увеличава, за да запишете подостоверна нощна сцена.
(Есенни листа) За запис на есенни сцени, които ярко
подчертават червените и жълтите окраски на
листата.
(Черно-бяло)
За запис на изображения в черно-бели цветове.
(Сепия)
За запис на изображения в сепия тонове.
Контролен бутон
(Контраст)
(Наситеност)
(Острота)
BG
18
Колкото по-висока е стойността, толкова по-ясна
е разликата между светлите и тъмните участъци,
което ще се отрази като цяло на изображението.
Колкото по-висока е избраната стойност, толкова
по-живи са цветове. Когато изберете по-ниска
стойност, цветовете на изображението са поспокойни и меки.
Регулира остротата. Колкото по-висока е
стойността, толкова по-ясни са контурите на
изображението; колкото по-ниска е избраната
стойност, толкова по-меки са контурите.
Настройки на ефекта на изображението
Задава режима.
Задава опцията.
Контролен диск L
(Ломография)
(Поп цветове)
Функцията за ефект на изображението не се
използва.
Операции с трите диска
(Изключен)
Създава снимка със затъмнени краища и ясно
изразени цветове като при запис с ломо фотоапарат.
Можете да зададете цветните тонове с контролния
диск R.
Създава изображения с ярки цветове, като подсилва
цветните тонове.
(Постеризация) Създава изображения с висок контраст и абстрактен
вид, като подчертава силно основните цветове или
черно-бяло.
Можете да зададете основните цветове или черното
и бялото с контролния диск R.
(Ретро снимка) Пресъздава вида на стара снимка с цветни тонове
от вида сепия и нисък контраст.
(Техника Висок Създава изображение с посочената атмосфера:
светла, прозрачна, ефирна, нежна, мека.
ключ)
(Частичен
цвят)
(Едноцветен
висок контраст)
(Мек фокус)
Създава изображения, които запазват определен
цвят, а останалите цветове се преобразуват в чернобели.
Можете да изберете цвят с контролния диск R.
Създава изображение с висок контраст в чернобели цветове.
Създава изображение с ефект на мека светлина.
Можете да зададете интензитета на ефекта чрез
контролния диск R.
BG
19
(HDR картина)
Създава изображение с вид на картина, като
подчертава цветовете и детайлите.
Фотоапаратът освобождава затвора три пъти.
Можете да зададете интензитета на ефекта чрез
контролния диск R.
(Богати тонове) Създава черно-бяло изображение с богата
градация и пресъздаване на детайлите.
Фотоапаратът освобождава затвора три пъти.
(Миниатюра)
Създава изображение, като подчертава яркостта
на обекта и разфокусира фона. Този ефект
е често срещан при снимки на миниатюрни
модели.
Можете да изберете областта, която ще
фокусирате чрез контролния диск R. Фокусът в
другите области е значително намален.
Потребителски настройки
Можете да промените режима на функциите, зададени за [Custom Settings
1, 2, 3]. Задайте функциите, като изберете MENU t [Setup] t [Function
Settings] t [Custom Settings 1, 2, 3].
Променя режима на фунцкията,
зададена за [Custom Settings 1].
Настройката по подразбиране е
[White Balance].
Променя режима на функцията,
зададена за [Custom Settings 2].
Настройката по подразбиране е
[DRO/Auto HDR].
Променя режима за функцията,
зададена за [Custom Settings 3].
Настройката по подразбиране е
[Creative Style].
Когато [Creative Style] или [White Balance] са зададени за [Custom Settings 3],
можете да извършвате фини настройки с функционалния бутон В.
BG
20
Настройка на
функционалните бутони
Можете да зададете функции, които често
използвате, към някой от 4 бутона. Тази операция
е удобна, когато желаете да изберете функция с
натискането само на един бутон.
BG
21
Задаване на функции към функционалните
бутони
Можете да зададете функциите, които
използвате често, към дясната част
на контролния бутон, функционалния
бутон С, функционалния бутон В и
бутона AF/MF.
Бутон AF/MF
MENU
Функционален бутон С
Функционален бутон В
Десен бутон
1Изберете MENU.
2 Изберете [Setup] t [Custom Key Settings].
3 Изберете функцията, която желаете да зададете.
4 Натиснете бутона, за да изведете функцията, зададена за бутона.
BG
22
Функции, които могат да бъдат зададени
Функциите, които можете да зададете за всеки бутон, са както следва.
Индикацията показва настройката по подразбиране.
Бутон AF/MF
AF/MF control (Управление на AF/MF)
MF Assist (Помощ при ръчно фокусиране)
Focus Settings (Настройки за фокусиране)
Настройка за десния бутон
Настройка на функционалните бутони
Shoot Mode (Режим на запис)
White Balance (Баланс на
бялото)
AF/MF Select (Избор на
автоматичен/ръчен фокус)
Metering Mode (Режим на
измерване)
Autofocus Mode (Режим на
автоматично фокусиране)
DRO/Auto HDR (Оптимизатор
на динамичния обхват/
Автоматичен оптимизатор на
динамичния обхват)
Autofocus Area (Област за
автоматично фокусиране)
Picture Effect (Ефект на
изображението)
Prec. Dig. Zoom (Прецизен
цифров зуум)
Creative Style (Креативен стил)
Face Detection (Разпознаване
на лице)
Flash Mode (Режим на работа
със светкавицата)
Smile Shutter (Разпознаване на
усмивка)
Flash Compensation
(Компенсация на светкавицата)
Soft Skin Effect (Ефект на
меките тонове на човешката
кожа)
MF Assist (Помощ при ръчно
фокусиране)
Quality (Качество)
Focus Settings (Настройки за
фокусиране)
ISO
Not set (Без настройка)
BG
23
Настройка за функционалния бутон B
Shoot Mode (Режим на запис)
White Balance (Баланс на бялото)
AF/MF Select (Избор на
автоматичен/ръчен фокус)
Metering Mode (Режим на
измерване)
Autofocus Mode (Режим на
автоматично фокусиране)
DRO/Auto HDR (DRO/
Автоматичен HDR)
Autofocus Area (Област за
автоматично фокусиране)
Picture Effect (Ефект на
изображението)
Precision Dig. Zoom (Прецизен
цифров зуум)
Creative Style (Креативен стил)
Face Detection (Разпознаване
на лице)
Flash Mode (Режим на работа
със светкавицата)
Smile Shutter (Разпознаване на
усмивка)
Flash Compensation
(Компенсация на светкавицата)
Soft Skin Effect (Ефект на меките
тонове на човешката кожа)
MF Assist (Помощ при ръчно
фокусиране)
Quality (Качество)
Focus Settings (Настройки за
фокусиране)
ISO
Not set (Без настройка)
Настройка за функционалния бутон C
Shoot Mode (Режим на запис)
Custom (Потребителска настройка)
[Custom] в [Soft key C Setting]
Можете да зададете тази опция, когато поставите [Soft key C Setting] в положение
[Custom].
Избраните опции се извеждат в долната част на екрана, когато изберете
CUSTOM с помощта на функционалния бутон С (центъра на контролния бутон).
Изберете желаната опция, като натиснете дясната/лявата част на контролния бутон.
BG
24
Custom 1 до 5 (Потребителска
настройка)
AF/MF Select (Избор на автоматичен/ръчен фокус)
Autofocus Mode (Режим на автоматично фокусиране)
Autofocus Area (Област за автоматично фокусиране)
Face Detection (Разпознаване на лице)
Smile Shutter (Разпознаване на усмивка)
Soft Skin Effect (Ефект на меките тонове на човешката кожа)
Quality (Качество)
ISO (Настройка по подразбиране за [Custom 1])
White Balance (Баланс на бялото) (настройка по подразбиране за [Custom 2])
Metering Mode (Режим на измерване)
DRO/Auto HDR (DRO/Автоматичен HDR) (настройка по подразбиране за
[Custom 3])
Picture Effect (Ефект на изображението)
Настройка на функционалните бутони
Creative Style (Креативен стил)
Flash Mode (Режим на работа със светкавицата)
Not set (Настройка по подразбиране [Custom 4/5])
BG
25
Бутон AF/MF/Бутон AEL
Можете временно да превключите режима на
фокусиране от ръчен в автоматичен и обратно
с бутона AF/MF. С бутона AEL можете да
заключите автоматичната експонация.
BG
26
Превключване на режима на фокусиране чрез
бутона AF/MF
Режимът на фокусиране преминава от автоматичен или директен ръчен в
ръчен, и от ръчен в автоматичен.
превключвателя AF/MF/AEL в
1Задайте
положение AF/MF.
Бутонът преминава в режим AF/MF.
2 Натиснете бутона AF/MF.
Режимът на фокусиране се превключва, когато задържите бутона
натиснат (настройката по подразбиране).
Можете да запазите режима на фокусиране превключен дори и да
отпуснете пръста си от бутона, като изберете MENU t [Setup] t
[AF/MF control].
Бутон AF/MF/Бутон AEL
z Полезни функции в режима на ръчно фокусиране
Можете да изберете следните опции чрез MENU t [Setup].
Помощ при ръчно фокусиране
Увеличава изображението на екрана, за да извършвате по-лесно ръчното
фокусиране.
Изображението се увеличава 5.9 или 11.7 пъти. Можете да използвате
тази функция и с функцията за директно ръчно фокусиране.
Ниво на подчертаване/Цвят за подчертаване
Подчертава контурите на фокусния обхват с определен цвят и ви позволява
лесно да фокусирате.
BG
27
Заключване на автоматичната експонация с
бутона AEL
превключвателя AF/MF/AEL в
1Задайте
положение AEL.
Бутонът преминава в режим AEL (заключване
на автоматичната експонация).
Фокусирайте в точката, за която желаете да зададете
2 експонацията.
3 Натиснете бутона AEL.
Индикацията
заключва.
(АЕ в заключено положение) светва и експонацията се
задържите натиснат бутона AEL, фокусирайте обекта
4 иКато
снимайте.
Можете да задържите автоматичната експонация заключена, докато не
натиснете отново бутона AEL. Изберете MENU t [Setup] t [AEL].
BG
28
Други
Тук ще откриете всички възможни опции с
настройки (Меню), уникални функции, дисплеи
на екрана, технически характеристики и др.
BG
29
Списък с менюта
Можете да изберете и използвате различни функции от менюто.
Когато натиснете MENU, на екрана се извеждат 6 опции в менюто:
[Shoot Mode], [Camera], [Image Size], [Brightness/Color], [Playback] и
[Setup]. Можете да задавате различни функции във всяка категория.
Опциите, за които не можете да задавате настройки, се извеждат в
сиво.
Shoot Mode (Режим на запис)
Позволява ви да избирате режим на запис като например режим на
експонация, панорамен режим, режим за избор на сцена.
Intelligent Auto (Автоматична настройка)/Manual Exposure (Ръчна
експонация)/Shutter Priority (Приоритет на затвора)/Aperture Priority
(Приоритет на диафрагмата)/Program Auto (Автоматично програмиране)
Scene Selection (Избор
на сцена)
(Portrait (Портрет)/Landscape (Пейзаж)/Macro
(Макро)/Sports Action (Спортни състезания)/
Sunset (Залез)/Night Portrait (Портрет при нощни
условия)/Night Scene (Запис на нощни сцени)/
Hand-held Twilight (Запис при нощни условия от
ръка))
Anti Motion Blur
(Намаляване на
замъгляването при
движение)
Вижте стр. 40.
Sweep Panorama
(Панорамен режим)
Вижте стр. 39.
3D Sweep Panorama (3D
Панорама)
Вижте стр. 39.
BG
30
Camera (Фотоапарат)
Позволява ви задавате функции за запис, като например продължителен запис, запис с таймера за
самостоятелно включване, запис с устройството за дистанционно управление и запис със светкавицата.
Drive Mode (Режим на
работа)
Single Shooting (Запис на единично изображение)/Cont. Shooting
(Продължителен запис)/Spd Priority Cont. (Запис с приоритет
на скоростта)/Self-timer (Запис с таймера за самостоятелно
включване)/Self-timer (Cont.) (Продължителен запис с таймера за
самостоятелно включване)/Bracket: Cont. (Продължителен запис
с използване на техниката експонационен клин)/Remote Cdr.
(Устройство за дистанционно управление))
Flash Off (Изключена светкавица)/Autoflash (Автоматична
светкавица)/Fill-flash (Плътна светкавица)/Slow Sync. (Бавна
синхронизация)/Rear Sync.(Задна синхронизация))
AF/MF Select (AF/MF избор) Autofocus (Автоматично фокусиране)/DMF/Manual focus (Ръчно
фокусиране)
Autofocus Area (Област за Multi (Мулти фокус)/Center (Фокусиране в центъра)/Flexible Spot
автоматично фокусиране) (Гъвкаво точково фокусиране)
Flash Mode (Режим на
запис със светкавицата)
Object Tracking
(Проследяване на обект)
On (Включенa функция)/Off (Изключена функция)
Prec. Dig. Zoom (Прецизен
цифров зуум)
Face Detection
(Разпознаване на лице)
Face Registration
(Регистриране на лица)
Максимум 10 пъти.
Други
Autofocus Mode (Режим за Single-shot AF (Автоматичен фокус за единично изображение)/Conавтоматично фокусиране) tinuous AF (Продължителен автоматичен фокус)
On (Включена функция) (Регистрирани лица)/On/Off
New Registration (Нова регистрация)/Order Exchanging (Промяна на
поредността)/Delete (Изтриване)/Delete All (Изтриване на всички)
Smile Shutter (Запис при
разпознаване на усмивка)
On (Включена функция)/Off (Изключена функция)
Soft Skin Effect (Ефект
на меките тонове на
човешката кожа)
LCD Displays (DISP) (LCD
дисплей)
On (Включена функция)/Off (Изключена функция)
Finder Display(DISP)
(Дисплей на визьора)
DISP Button(Monitor)
Disp. Basic Info (Извеждане на основната информация)/Level (Ниво)/
Historam (Хистограма)
Graphic Display (Графичен дисплей)/Display All Info. (Извеждане на
цялата информация)/Big Font Size Disp. (Увеличаване на шрифта за
функциите)/No Disp. Info. (Информацията не се извежда)/Live View
Priority (Приоритет на моментния преглед)/Level (Ниво)/Histogram
(Хистограма)/For viewfinder (За визьор)
Graphic Display (Графичен дисплей)/Display All Info. (Извеждане на
цялата информация)/Big Font Size Disp. (Увеличаване на шрифта за
функциите)/No Disp. Info. (Информацията не се извежда)/Live View
Priority (Приоритет на моментния преглед)/Level (Ниво)/Histogram
(Хистограма)/For viewfinder (За визьор)
BG
31
Image size (Размер на изображението)
Позволява ви да изберете размера на изображението, съотношението на
екрана и др.
Снимки
Image Size (Размер на
изображението)
3:2: L:24M/M:12M/S:6M
16:9: L:20M/M:10M/S:5.1M)
3:2/16:9
Aspect Ratio
(Съотношение на екрана)
Quality (Качество)
RAW/RAW & JPEG/Fine (Добро качество)/Standard
(Стандартно качество)
3D Панорама
Image Size (Размер на
изображението)
16:9/Standard (Стандартен размер)/Wide (Широк
екран)
Panorama Direction (Посока Right (Дясно)/Left (Ляво)
на запис на панорамно
изображение)
Панорамни снимки
Image Size (Размер на
изображението)
Standard (Стандартен размер)/Wide (Широк екран)
Panorama Direction (Посока Right (Дясно)/Left (Ляво)/Up (Нагоре)/Down
(Надолу)
на запис на панорамно
изображение)
Видеоклип
File Format (Формат на
файла)
AVCHD1)/MP4
Recording Setting
(Настройки на записа)
AVCHD: 24M (FX)2)/17M (FH)2)/28M (PS)3)/24M
(FX)4)/17M (FH)4)
MP4: 1440x1080 12M/VGA 3M
Прогресивният или свързващият формат се различава в зависимост от държавите/регионите.
1)
2)
3)
4)
BG
32
60i/60p или 50i/50p
60i или 50i
60p или 50p
24p или 25p
Brightness/Color (Осветеност/Цветове)
Позволява ви да извършвате настройки за осветеността като например режим на
измерване, и настройки на цветовете - например баланс на бялото.
Exposure Comp.
(Компенсация на
експонацията)
–5.0EV до +5.0EV
ISO
White Balance (Баланс на
бялото)
ISO AUTO/100 - 16000
Metering Mode (Режим на Muti (Мулти измерване)/Center (Измерване в центъра)/
Spot (Точково измерване)
измерване)
Flash Comp. (Компенсация –3.0EV до +3.0EV
на светкавицата)
DRO/Auto HDR
Picture Effect (Ефект на
изображението)
Creative Style
(Креативен стил)
Off (Изключена настройка)/D-Range Opt. (Оптимизиране
на динамичния обхват)/Auto HDR (Автоматичен
оптимизатор на динамичния обхват)
Off (Изключен)/Toy Camera (Ломография)/Pop Color
(Поп цвят)/Posterization (Постеризация)/Retro Photo
(Ретро снимка)/Soft High-key (Техника Мек висок
ключ)/Partial Color (Частичен цвят)/High Contrast Mono.
(Едноцветен висок контраст)/Soft Focus (Мек фокус)/
HDR Painting (HDR картина)/Rich-tone Mono.(Богати
тонове)/Miniature (Миниатюра)
Standard (Стандартен)/Vivid (Живи цветове)/Neutral (Неутрални цветове)/Clear (Ясни цветове)/Deep
(Дълбоки цветове)/Light (Светли цветове)/Portrait
(Портретна обработка)/Landscape (Пейзажна обработка)/
Sunset (Залез)/Night Scene (Нощна сцена)/Autumn
leaves (Есенни листа)/Black & White (Черно-бяло)/Sepia
(Сепия)
BG
33
Други
Auto WB (Автоматична настройка на баланса на бялото)/
Daylight (Дневна светлина)/Shade (Сянка)/Cloudy (Облачно)/
Incandescent (Изкуствена светлина)/Fluor.: Warm White
(Флуоресцентно осветление: топло бяло)/Fluor.: Cool White
(Флуоресцентно осветление: студено бяло)/ Fluor.: Day
White (Флуоресцентно осветление: дневно бяло)/Fluor.:
Daylight (Флуоресцентно осветление: дневна светлина)/
Flash (Светкавица)/C.Temp (Температура на цветовете)/Filter
(Филтър)/Custom (Настройка на потребителя)/Custom Setup
(Потребителска настройка)
Playback (Възпроизвеждане)
Позволява ви да задавате функциите за възпроизвеждане.
Delete (Изтриване)
Multiple Img. (Няколко изображения)/All in Folder
(Всички в папката)/All AVCHD view files (Всички
AVCHD файлове за преглед)
Slide Show (Изреждане
на изображения)
Repeat (Повторно изреждане)/Interval (Интервал
на смяна на кадъра)/Image Type (Вид на
изображението)
View Mode (Режим на
преглед)
Folder View (Still) (Преглед на папка (Снимки))/
Folder View (MP4) (Преглед на папка (MP4))/
AVCHD View (AVCHD преглед)
Image Index (Индекс с
изображения)
6 Images (6 изображения)/12 Images (12
изображения)
Rotate (Въртене)
Обратно на часовниковата стрелка.
Protect (Защита)
Multiple Img. (Няколко изображения)/Cancel All
Images (Отменя защитата на всички изображения)/
Cancel All Movies (MP4) (Отменя защитата на
всички MP4 видеоклипове)/Cancel All AVCHD view
files (Отменя защитата на всички AVCHD файлове
за преглед)
Възпроизвежда триизмерни изображения на 3D
3D Viewing (3D Преглед) телевизор.
Enlarge Image
(Увеличаване на
изображения)
Volume Settings
(Настройка на силата
на звука)
Увеличава изображенията.
0 до 7
Specify Printing (Избор за DPOF Setup (DPOF настройка)/Date Imprint
(Отпечатване на дата)
печат)
Display Contents
(Извеждане на
съдържание)
BG
34
Display Info. (Извеждане на информацията)/Histogram (Хистограма)/No Disp. Info. (Информацията
не се извежда)
Setup (Настройки)
Позволява ви да извършвате по-подробни настройки за запис или да
променяте настройките на фотоапарата.
Настройки за запис
Задава начина, по който работи бутонът AEL.
AEL
(Hold/Toggle)
AF/MF control (Бутон Задава начина, по който работи бутонът AM/FM.
(Hold/Toggle)
AF/MF)
Заключва или отключва контролните дискове и контролния
Dial/Wheel Lock
бутон.
(Заключване на
(All (Всички)/Control Wheel (Контролен бутон)/Off
диска/бутона)
(Изключен))
Когато използвате светкавицата, тя светва преди записа,
Red Eye Reduction
което предотвратява ефекта на “червените очи”.
(Намаляване на
ефекта “червени очи”) (On (Включена функция)/Off (Изключена функция))
FINDER/LCD Setting Задава начина на превключване между визьора и LCD екрана.
(Auto (Автоматично)/Viewfinder (Визьор)/LCD Monitor
(Настройка на
визьора/LCD екрана) (LCD монитор))
Live View Display
(Извеждане на
моментните
настройки)
Позволява ви да избирате дали да извеждате стойността на
компенсацията за експонацията и др. на екрана.
(Setting Effect ON (Настройката е включена)/Setting Effect
OFF (Настройката е изключена))
Auto Review
(Автоматичен
преглед)
Задава времето за извеждане на изображението веднага след
записа.
(10 sec (10 секунди)/5 sec (5 секунди)/2 sec (2 секунди)/Off
(Изключена функция))
Grid Line (Насочващи Включва насочващите линии, които ви помагат да извършите
композицията на изображението.
линии)
(Rule of 3rds Grid (Разделя изображението на третини)/Square
Grid (Хоризонтални линии)/Diag. + Square Grid (Диагонал +
Хоризонтални линии)/Off (Изключена функция))
BG
35
Други
AF Illuminator (Рефлектор Включва AF рефлектора, за да помогне при фокусирането на
места с ниска осветеност.
за автоматично
(Auto (Автоматично активиране)/Off (Изключен))
фокусиране)
Peaking Level (Ниво на
подчертаване)
Подчертава контурите на фокусния обхват с определен
цвят.
(High (Силно)/Mid (Средно)/Low (Слабо)/Off (Изключено))
Peaking Color(Цвят за
подчертаване)
Задава цвета, който се използва за функцията за
подчертаване.
(White (Бял)/Red (Червен)/Yellow (Жълт))
MF Assist (Помощ при ръчно Извежда увеличено изображение при ръчно фокусиране.
(On (Включена функция)/Off (Изключена функция))
фокусиране)
MF Assist Time (Време
при помощ при ръчно
фокусиране)
Задава времето, за което изображението ще се извежда
увеличено.
(No Limit (Без ограничения)/5 sec (5 секунди)/2 sec (2 секунди))
Color Space (Цветова гама) Променя вида на цветовата гама. (sRGB/AdobeRGB)
SteadyShot (Стабилизация) Компенсира движението на фотоапарата.
(On (Включена функция)/Off (Изключена функция))
Release w/oLens (Запис с/
без обектив)
Задава настройка дали да освободи затвора или не, когато
няма обектив.
(Enable (Включена функция)/Disable (Изключена функция))
Eye-Start AF (Автоматичен Включва/изключва използването на автоматичния фокус,
фокус при работа с визьор) когато гледате през визьора.
(On (Включена функция)/Off (Изключена функция))
Front Curtain Shutter
(Принудителен затвор)
Включва/изключва използването на функцията за
електронно намаляване на времето между включването
на затвора.
(On (Включена функция)/Off (Изключена функция))
Long Exposure NR
(Намаляване на шума при
дълга експонация)
Задава настройка за намаляване на смущенията, когато
записвате с дълга експонация.
(On (Включена функция)/Off (Изключена функция))
High ISO NR (Намаляване на Задава настройка за намаляване на смущенията, когато
шума при висока стойност записвате с висока стойност на ISO.
(High (Висока)/Normal (Нормална настройка)/Low (Ниска
на ISO)
стойност))
Lens Comp.: Shading (Компенсация на
обектива: Засенчване)
Компенсира затъмняването в ъглите на екрана.
(Auto (Автоматична настройка)/Off (Изключена
настройка))
Намалява отклоненията в цветовете в ъглите на екрана.
Lens Comp.:Chro. Aber.
(Компенсация на обектива: (Auto (Автоматична настройка)/Off (Изключена
настройка))
Хроматична аберация)
Компенсира смущенията на екрана.
Lens Comp.:Distortion
(Компенсация на обектива: (Auto (Автоматична настройка)/Off (Изключена
настройка))
Дисторсия)
Movie Audio Rec. (Запис на Включва записа на звук при запис на видеоклип.
(On (Включена функция)/Off (Изключена функция))
звук за видеоклип)
Wind Noise Reduct.
(Намаляване на
смущенията от вятъра)
BG
36
Намалява смущенията, причинени от вятъра, по време на
запис на видеоклипове.
(On (Включена функция)/Off (Изключена функция))
(AF Adjustment Setting (Настройка за регулиране
AF Micro Adj. (Автоматична
фина настройка на рефлектора на автоматичния фокус)/amount (количество)/Clear
за автоматично фокусиране) (Изчистване на позицията))
Основни настройки
Menu start (Стартиране на
менюто)
Избира първото изведено меню от главното меню или
последния екран с менюта.
(Top (Главно меню)/Previous (Предходно меню))
Function Settings (Настройки Задава функциите, които можете да изведете за операции
с трите диска. (Function Settings 1 to 4 (Настройки на
на функциите)
функции 1 до 4)/Custom Settings 1 to 3 (Потребителски
настройки 1 до 3)/Function Settings Start (Стартиране на
настройките за функциите))
Custom Key
Settings (Настройки на
функционалните бутони)
Задава функции за различните бутони.
(AF/MF Button (Бутон AF/MF)/Right Key Setting
(Настройка за десния бутон)/Soft key B Setting (Настройка
за функционалния бутон B)/Soft key C Setting (Настройка за
функционалния бутон C)/Custom (Потребителска настройка))
Beep (Звуков сигнал)
Избира краткия звуков сигнал, който се чува, докато
работите с фотоапарата.
(On (Включена функция)/Off (Изключена функция))
Language (Език)
Избира езика, който се използва на екрана.
Date/Time Setup (Настройки Задава датата и часа.
на датата и часа)
Избира областта, в която използвате фотоапарата.
Help Guide Display (Дисплей с Включва или изключва дисплея с помощните съобщения.
(On (Включена функция)/Off (Изключена функция))
помощни съобщения)
Power Save (Пестене на
захранването)
Задава времето, след което фотоапаратът преминава в
режим на пестене на захранването.
(30 Min (30 минути)/5 Min (5 минути)/1 min (1 минута)/20
Sec (20 секунди)/10 Sec (10 секунди))
LCD Brightness (Яркост на
LCD екрана)
Задава яркостта на LCD екрана.
(Auto (Автоматична настройка)/Manual (Ръчна настройка)/
Sunny Weather (Настройка за слънчево време))
Viewfinder Bright. (Яркост на Задава яркостта на визьора.
(Auto (Автоматично задаване)/Manual (Ръчно задаване))
визьора)
Display Color (Цвят на
дисплея)
Извежда цвета на LCD монитора.
(Black (Черен)/White (Бял))
Wide Image (Широко
изображение)
Избира начина на извеждане на широки изображения.
(Full Screen (Извеждане на цял екран)/Normal (Нормално
извеждане))
Playback Display (Дисплей за Избира начина, който се използва за възпроизвеждане на
портретни изображения.
възпроизвеждане)
(Auto Rotate (Автоматично завъртане)/Manual Rotate
(Ръчно завъртане))
BG
37
Други
Area Setting (Настройка на
областта)
HDMI Resolution (HDMI
резолюция)
Задава резолюцията, когато свържете към HDMI телевизор
(Auto (Автоматично)/1080p/1080i)
CTRL FOR HDMI
Задава настройка дали да управлявате фотоапарата с
устройството за дистанционно управление на “BRAVIA”
Sync-съвместим телевизор.
(On (Включена функция)/Off (Изключена функция))
USB Connection (USB връзка) Избира начина, който се използва за USB връзка.
(Auto (Автоматично свързване)/Mass Storage (Устройство
за съхранение на данни)/MTP (От точка до точка))
Cleaning Mode (Режим на
почистване)
Позволява ви да почиствате матрицата.
Version (Версия)
Извежда версията на фотоапарата и обектива.
Demo Mode
(Демонстрационен режим)
Задава настройка дали да се изведе режимът на
демонстрация за видеоклипове.
(On (Включена функция)/Off (Изключена функция))
Reset Default(Връщане на
фабричните настройки)
Връща настройките на фотоапарата към фабричните им
стойности.
Настройки за картата с памет
Format (Форматиране)
Форматира картата с памет.
File Number (Номер на файла) Избира начина, който се използва за номерация на
файловете на изображенията.
(Series (Серия)/Reset (Нулиране))
Folder Name (Име на
папката)
Избира формата за име на папката.
(Standard Form (Стандартен формат)/Date Form (Формат
по дата))
Select Shoot. Folder (Избор на Избира папката за запис.
папка за запис)
New Folder (Нова папка)
Създава нова папка.
Recover Image DB (Поправка Поправя файла с базата данни за видеоклипове, когато
бъдат открити несъответствия.
на файла с базата данни)
Display Card Space
(Извеждане на свободното
място на картата)
Извежда оставащото време за запис на видеоклипове и
оставащия брой снимки, които можете да запишете на
картата с памет.
Eye-Fi настройки*
Upload Settings (Настройки
за качване)
Активира функцията за качване на фотоапарата, когато
използвате Eye-Fi карта.
(On (Включена функция)/Off (Изключена функция))
* Извежда се, когато използвате Eye-Fi карта (продава се отделно) с вашия фотоапарат.
Не използвайте Eye-Fi карта с фотоапарата, когато се намирате в самолет. Ако във
фотоапарата е поставена Eye-Fi карта, задайте [Upload Settings] в положение [Off].
Можете да използвате Eye-Fi карти само в държавите/регионите, в които сте ги закупили.
Използвайте Eye-Fi картите в съответствие със законите на съответните държави/
региони, откъдето сте ги закупили.
BG
38
Уникални функции за цифров запис
В този раздел ви представяме няколко уникални функции, които се
постигат чрез пълното използване на технологиите на Sony за създаване
на изображения.
Панорама/3D Панорама
Докато въртите или накланяте фотоапарата, той записва няколко изображения
и ги свързва в една панорамна снимка. Панорамният режим ви позволява да
записвате без прекъсване обширни панорамни гледки, които не се събират
наведнъж на екрана.
В триизмерен панорамен режим и прилагайки 3D технологията, фотоапаратът
записва отделни изображения, едното от които да се гледа с лявото око, а
другото - с дясното. След това изображенията се комбинират, за да се създаде
изображение, което изглежда като триизмерно.
Други
1Изберете MENU t [Shoot Mode] t [Sweep Panorama] или
[3D Sweep Panorama].
обекта, като следвате
2 Запишете
насочващата лента на LCD екрана.
Сивата област от лявата страна на
екрана няма да се запише.
Насочваща лента
BG
39
z Съвети за запис на панорамни изображения
Въртете фотоапарата с еднаква скорост, образувайки дъга, в посоката,
индикирана на екрана. Статичните обекти са по-подходящи за запис в
режими [Sweep Panorama] от движещите се обекти.
Вертикална позиция
Хоризонтална позиция
Възможно най-малък радиус
Предотвратяване на замъгляването при движение
Фотоапаратът записва серия от 6 снимки с висока скорост и ги комбинира
в една, за да се намали ефектът от вибрациите на устройството и да се
предотвратят смущенията и размазването. Човешката фигура (обектът)
на преден план и фонът се обработват отделно от фотоапарата и по
този начин се редуцира както ефекта от вибрацията на устройството,
така и размазването на обекта. Ако не използвате светкавицата, ще
предотвратите преекспониране на снимката.
1Изберете MENU t [Shoot Mode] t [Anti Motion Blur].
BG
40
z Разлика между функциите [Anti Motion Blur] и
[Hand-held Twilight].
При [Hand-held Twilight] в [Scene Selection] фотоапаратът комбинира 6
снимки в една, също както при функцията [Anti Motion Blur].
Функцията [Hand-held Twilight] е предназначена за запис на тъмни сцени
като например запис през нощта. При тъмни условия, когато вероятността
от вибрация на фотоапарата е голяма, устройството автоматично увеличава
чувствителността и записва със скорост на затвора, която редуцира ефекта
от вибрациите.
Функцията [Anti Motion Blur] е предназначена за запис на места със слаба
осветеност като например, когато снимате на закрито. Фотоапаратът
автоматично увеличава чувствителността и записва обекта с висока скорост
на затвора, за да намали размазването, причинено от движението му.
Ръчен запис на видеоклипове
В режими P, A, S или М, можете да регулирате експонацията, дори когато
записвате видеоклипове. Това ви позволява да създавате по-творчески
изображения, като разфокусирате фона, регулирате яркостта и др.
1Натиснете бутона MOVIE.
Регулирайте експонацията, като използвате контролните
2 дискове
L/R и контролния бутон.
Опциите, които можете да регулирате, се различават в зависимост от
режима на запис (стр. 13).
Забележка
• Звукът от движението на обектива и операциите с фотоапарата също ще се запише.
BG
41
α Упътване
Обърнете се към инструкциите “αУпътване” (αHandbook), включени
на CD-ROM диска (приложен в комплекта), за да се запознаете с
подробности относно функциите на фотоапарата.
За потребители на Windows
Включете компютъра и поставете CD-ROM диска (приложен) в
1 CD-ROM
устройството.
2 Щракнете върху [Handbook].
3 Щракнете върху [Install].
4 Стартирайте “αУпътване” от иконата на декстопа.
За потребители на Macintosh
Включете Macintosh компютъра и поставете CD-ROM
1 диска
(приложен) в CD-ROM устройството.
Изберете папката [Handbook] и копирайте файла
2 “Handbook.pdf”,
който се намира в папката [GB], на вашия
компютър.
Когато копирането приключи, щракнете два пъти върху
3 “Handbook.pdf”.
BG
42
Ограничения за функциите
Възможни функции за всеки режим на запис
Функциите, които можете да използвате, зависят от избрания режим на
запис.
В таблицата по -долу, маркировката означава възможните функции, а
маркировката - показва функциите, които не са достъпни.
Функциите, които не можете да използвате, се извеждат в сиво на екрана.
Режим
на запис
(Автоматична настройка)
Компенсация Таймер за
Продължи- Разпозна- Ефект на
на експонаци- самостояте- телен
ване на изобраята
лно включване запис
лице
жението
–
–
(Панорама)
–
–
–
–
(3D Панорама)
(Намаляване
на размазването
при движение)
SCN
(Избор на
сцена)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Други
–
–
P (Режим на
автоматично
програмиране)
A(Приоритет на
диафрагмата)
S (Приоритет
на скоростта на
затвора)
M (Ръчна
експонация)
–
Забележка
• Възможните функции могат да бъдат ограничени от условия, различни от
режима на запис.
BG
43
Възможни режими за работа със светкавицата
Режимите за работа със светкавицата, които можете да изберете, зависят от
режима на запис и избраните функции.
В таблицата по-долу, маркировката означава възможните функции, а
маркировката – показва функциите, които не са достъпни.
Функциите, които не можете да използвате, се извеждат в сиво на екрана.
Режим
на запис
(Автоматична
настройка)
Изключена Автоматична Плътна
Бавна синхро- Задна синхро- Безжична
светкавица светкавица светкавица низация
низация
–
(Панорама)
(3D
Панорама)
(Намаляване
на
размазването
при движение)
SCN
(Избор на
сцена)
BG
44
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
A (Приоритет
на
диафрагмата)
S (Приоритет
на скоростта
на затвора)
M (Ръчна
експонация)
–
–
–
P (Режим на
автоматично
програмиране)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Забележки
• Възможните режими за работа със светкавицата могат да бъдат ограничени и
от условия, различни от режима на запис.
• Дори когато изберете достъпен режим на работа със светкавицата,
светкавицата няма да сработи, ако не е вдигната.
• Не можете да използвате безжичната светкавица заедно с вградената.
Използвайте безжична светкавица с контрол на съотношението на
осветеността (продава се отделно) или безжична светкавица (продава се
отделно).
Други
BG
45
Брой изображения, които можете да запишете
След като поставите картата с памет
във фотоапарата и зададете ключа
на захранването в положение ON,
броят изображения, които можете
да запишете (ако продължите да
записвате със същите настройки), ще
се изведе на LCD екрана.
Забележка
• Когато индикацията “0” (брой на изображенията, които можете да запишете)
мига в жълто, това означава, че картата с памет е пълна. Подменете картата с
памет или изтрийте изображения от настоящата карта с памет.
Брой снимки и време за видеоклипове, които
можете да запишете на картата с памет
Снимки
Таблицата показва приблизителния брой на снимките, които могат да
бъдат съхранени на носител на запис, форматиран с този фотоапарат.
Стойностите се определят като се използват стандартни тестови карти на
Sony. Стойностите се различават в зависимост от условията на снимане.
Размер на изображението: L 24M
Съотношение на екрана: 3:2*
(Мерни единици: изображения)
Капацитет
Качество
(Стандартно качество)
Fine (Добро качество)
RAW & JPEG
RAW
2GB
335
205
54
74
4GB
680
410
105
145
8GB
1350
830
220
300
16GB
2750
1650
440
600
32GB
5500
3300
880
1200
* Когато [Aspect Ratio] е зададен в положение [16:9], можете да записвате
повече изображения отколкото броя, който е указан в таблицата по-горе
(освен за [RAW] формат).
BG
46
Видеоклипове
Таблицата по-долу показва приблизителните времена за запис. Тези
времена са общи за всички файлове с видеоклипове. Можете да записвате
непрекъснат видеоклип в продължение на 29 минути. Максималният
допустим размер на файла с MP4 видеоклип е около 2 GB.
(h (час), m (минута))
Капацитет
4GB
8GB
16GB
32GB
60i 24M(FX)
50i 24M(FX)
10 m
20 m
40 m
1 h 30 m
3h
60i 17M(FH)
50i 17M(FH)
10 m
30 m
1h
2h
4h5m
60p 28M(PS)
50p 28M(PS)
24p 24M(FX)
25p 24M(FX)
24p 17M(FH)
25p 17M(FH)
9m
15 m
35 m
1 h 15 m
2 h 30 m
10 m
20 m
40 m
1 h 30 m
3h
10 m
30 m
1h
2h
4h5m
20 m
1 h 10 m
40 m
2 h 25 m
1 h 20 m
4 h 55 m
2 h 45 m
10 h
5 h 30 m
20 h
1440×1080 12M
VGA 3M
Други
2GB
Настройка
на записа
Забележка
• Времето за запис на видеоклипове се различава, защото фотоапаратът
притежава VBR (Variable Bit Rate), който автоматично регулира качеството
на изображението спрямо сцената. Когато записвате бързо-движещ се
обект, изображението е по-ясно, но времето за запис е по-кратко, защото
се изисква повече памет за записа. Времето за запис също се различава в
зависимост от условията на запис, обекта или настройките за качество/
размер на изображението.
BG
47
Брой снимки, които могат да бъдат записани,
като използвате батерията
Приблизителният брой на изображенията, които можете да запишете,
когато снимате с напълно заредена батерия (приложена в комплекта), е
както следва.
Обърнете внимание, че в зависимост от условията, при които използвате
фотоапарата, е възможно истинският брой на изображенията да бъде
по-малък.
Режим на работа с
LCD екран
Прибл. 430 изображения
Режим на работа с
визьора
Прибл. 350 изображения
• Броят се изчислява при напълно заредена батерия и при следните условия:
– [При температура на околната среда от 25°С.
– Когато [Quality] е зададен в положение [Fine].
– Когато [Autofocus Mode] е зададен в положение [Single-shot AF].
– При запис на изображения през 30-секунден интервал.
– Когато използвате светкавицата веднъж на всеки 2 снимки.
– При включване и изключване на захранването на устройството на всеки
10 снимки.
– Когато използвате батерия, която е зареждана един час след като
лампичката CHARGE е угаснала.
– Когато използвате Sony ”Memory Stick PRO Duo” носител (продава се
отделно).
• Методът на измерване се основава на стандарта CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
BG
48
Списък с икони на екрана
Иконите се извеждат на екрана, за да покажат състоянието на фотоапарата.
Можете да промените дисплея на екрана, като използвате DISP (Дисплей със
съдържание) на контролния диск.
Режим на готовност за запис
A
Дисплей
Индикация
Режим на запис
Избор на сцена
Запис на видеоклип
Разпознаване на
сцена
Други
Съотношение на
снимките
Размер на
снимките
Възпроизвеждане
Качество на
снимките
Брой на снимките,
които можете да
запишете
BG
49
Дисплей
Индикация
Дисплей
Режим на запис на
видеоклипове
101-0012
Индикация
Папка за
възпроизвеждане –
Номер на файл
Защита
Ред на отпечатване
Карта с памет/
Качване в Интернет
B
Дисплей
Времена за запис на
видеоклипове
Оставащ капацитет
на батерията
Светкавицата се
зарежда
Рефлектор за
автоматично фокусиране
Индикация
Функционални
бутони (MENU/
Режим на запис/
Изтриване/
Увеличаване)
C
Дисплей
Индикация
Режим на работа
със светкавицата/
Намаляване на ефекта
“червени очи”
Преглед на
моментните настройки
Не записва звук, докато
записвате видеоклипове
Режим на работа
Стабилизация/
Предупреждение за
стабилизация
Режим на фокусиране
Контролни дискове
L/R
Предупреждение за
прегряване
Файлът с базата
данни е пълен/
Грешка във файла с
базата данни
Заключване на
бутона/диска
Режим на преглед
±0.0
Компенсация на
светкавицата
Режим на измерване
Режим за избор
на областта за
фокусиране
Проследяване на
обекта
Разпознаване на лице
Ефект на меки тонове
на човешката кожа
BG
50
Дисплей
Индикация
Баланс на бялото
Дисплей
Индикация
Компенсация на
експонацията
ISO чувствителност
Оптимизатор
на динамичния
обхват/
Автоматичен
оптимизатор на
динамичния обхват
Креативен стил
Ефект на
изображение
Номер на изображението/
Брой записани
изображения на тази дата
или в избраната папка
Извежда се, когато
HDR не работи за
изображението.
Други
Индикатор за
чувствителност
при разпознаване
на усмивка
АЕ в заключено
положение
Индикатор за скорост
на затвора
Индикатор заза
Индикатор
диафрагмата
диафрагмата
Времетраене на
видеоклипа (минути:
секунди)
Дата/час на записаното
изображение
Извежда се,
когато ефектът на
изображението не е
сработил.
Хистограма
D
Дисплей
Индикация
Състояние на
фокуса
Скорост на затвора
Стойност на
диафрагмата
Ръчно измерване
BG
51
Отстраняване на проблеми
Ако се сблъскате с проблем, докато използвате фотоапарата,
опитайте следните решения.
1 Проверете опциите, описани в раздела “Отстраняване на
проблеми” в “αУпътване” (PDF) на CD-ROM диска (приложен).
2 Извадете батерията и я поставете отново след
около 1 минута. След това включете захранването.
3 Нулирайте настройките (стр. 38).
4 Консултирайте се с упълномощен сервиз на Sony.
BG
52
Технически характеристики
Фотоапарат
[Система]
Скорост на синхронизация на
светкавицата: 1/160 секунда
Вид на фотоапарата:
Цифров фотоапарат с възможност
за смяна на обектива
Обективи: E-байонет обективи
[Носител на запис]
[Матрица]
Вид: Електронен визьор (органичен
електро-луменисцентен)
Размер на екрана
1.3 cm (тип 0.5)
Общ брой точки
2 359 296 точки
Покритие на кадрите
100%
Увеличение 1.09 х с 50 mm обектив,
зададен в положение безкрайност,
-1m-1 (диоптър)
Облекчаване на очите:
Приблизително 23 mm от окуляра,
21 mm от рамката на окуляра с
диоптър -1m-1)
Настройка на диоптъра: -4.0m-1 до
+1.0m-1 (диоптър)
Матрица: 23.5 х 15.6 mm (APS-C
формат) CMOS матрица
Общ брой пиксели на матрицата:
Прибл. 24 700 000 пиксела
Ефективни пиксели на фотоапарата:
Прибл. 24 300 000 пиксела
[Противопрахова система]
Система: Защита от наелектризиране
върху нискочестотния филтър и
механизма за електромагнитни
вибрации
[Система за автоматично
фокусиране]
[Контрол на експонацията]
Начин на измерване: Измерване в
1200 части от матрицата
Обхват на измерване: EV0 до EV20 (с
ISO 100 и F2.8 обектив)
ISO чувствителност (Препоръчителен
индекс на експонация):
Автоматична, ISO 100 до 16000
Компенсация на експонацията:
± 5.0 EV (на стъпка 1/3 EV)
[Електронен визьор]
Други
Система: Система за разпознаване на
контраста
Обхват за чувствителност: EV0 до
EV20 (с еквивалент на ISO 100,
с F2.8 обектив)
“Memory Stick PRO Duo”
носител, SD карта с памет
[LCD екран]
LCD панел: 7.5 cm (тип 3.0) TFT
устройство
Общ брой на точките: 921 600 (640 х
3 (RGB) x 480) точки
[Входни/Изходни терминали]
USB: miniB
HDMI: HDMI минижак, тип С
[Захранване]
Батерия: Акумулаторна
батерия NP-FW50
[Затвор]
[Други]
Вид: Електронен контрол, вертикална
траверса, вид на фокусната
равнина
Обхват на скоростта: 1/4000 секунда
до 30 секунди, BULB (на стъпка от
1/3 EV)
Exif Print: Съвместим
PRINT Image Matching III:
Съвместим
Размери (CIPA съвместим):
Прибл. 119.9 mm х 66.9 mm х
42.6 mm (Ш/В/Д)
BG
53
Тегло (CIPA съвместим): Прибл.
350 g (включително батерията
и “Memory Stick PRO Duo”
носител)
Прибл. 291 g (само тялото на
фотоапарата)
Работна температура: от 0ºС
до 40ºС
Формат на файловете:
Снимки: JPEG (DCF Ver.
2.0, Exif Ver. 2.3, MPF
Baseline)-съвместим, DPOFсъвместим
3D снимки: MPO (MPF
Extended (Извеждане на
изображение))-съвместим
Видеоклипове (AVCHD
формат): AVCHD формат
Ver. 2.0-съвместим
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: Dolby Digital 2ch с Dolby
Digital Stereo Creator
• Произведено по лиценз на
Dolby Laboratories.
Видеоклипове (MP4 формат):
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: MPEG-4 AAC-LC 2ch
USB връзка: Hi-Speed USB
(USB 2.0)
[Светкавица]
Водещ номер на светкавицата:
GN 6 (в метри при ISO 100)
Време за презареждане: Прибл.
4 секунди
Покритие на светкавицата: Покрива
18 mm обектив (указано фокусно
разстояние)
Компенсация на светкавицата: ±3.0
EV (на стъпки от 1/3 EV)
Обхват на светкавицата (m)
BG
54
ISO
F2.8
F3.5
F5.6
100
1 - 2.1
1 - 1.7
1 - 1.1
200
1-3
1 - 2.4
1 - 1.5
400 1.4 - 4.3 1.1 - 3.4
1 - 2.1
800 2 - 6.1 1.6 - 4.8
1-3
Зарядно устройство за
батерии BC-VW1
Входяща мощност: 100 V - 240 V AC,
50 Hz/60 Hz, 4.2 W
Изходяща мощност: 8.4 V DC, 0.28 A
Обхват на работна температура:
от 0ºС до 40ºС
Обхват на температура на съхранение:
-20 до +60ºС
Максимални размери: Прибл. 63 х 95
х 32 mm (Ш/В/Д)
Тегло: Прибл. 85 g
Акумулаторна батерия
NP-FW50
Използвана батерия: Литиево-йонна
батерия
Максимално напрежение: DC 8.4 V
Номинално напрежение: DC 7.2 V
Максимално напрежение при
зареждане: DC 8.4 V
Максимален ток при зареждане:
1.02 А
Капацитет: Обичаен 7.7 Wh
(1 080 mAh)
Минимален 7.3 Wh (1 020 mAh)
Максимални размери:
Прибл. 31.8 х 18.5 х 45 mm (Ш/В/Д)
Тегло: Прибл. 57 g
Обектив (само за NEX-7K)
Е18-55 вариообектив
Фокусно разстояние, еквивалентно за
35mm фотоапарат 1): 27 – 82.5 mm
Структура на обектива groups-elements: 9-11
Зрителен ъгъл1): 76° - 29°
Минимално фокусно разстояние 2):
0.25 m
Максимално увеличение: 0.3х
Минимален f-stop: f/22 – f/32
Диаметър на филтъра: 49 mm
Размери (макс. диаметър х
височина):
Прибл. 62.0 х 60.0 mm)
Тегло: Прибл. 194 g
Ефект на компенсация3) Прибл. 4
стъпки:
1)
2)
3)
Стойностите за еквивалентно
35 mm фокусно разстояние
и зрителен ъгъл се отнасят
за цифрови фотоапарати,
оборудвани с APS-C матрица.
Минималното фокусно
разстояние е най-късото
разстояние между матрицата
и обекта.
Забележки за
съвместимостта на данните
за изображението
• Този фотоапарат следва стандарта
DCF, установен от JEITA (Japan
Electronics and Information Technology Industries Association).
• Възпроизвеждането на
изображения, записани с
вашия фотоапарат, но на друго
оборудване, и възпроизвеждането
на изображения, записани или
редактирани с друго оборудване,
но на вашия фотоапарат, не е
гарантирано.
Скорост на затвора (различава се
според условията на запис)
Други
Дизайнът и техническите
характеристики подлежат на
промяна без предупреждение.
Фокусно разстояние
Ъгълът на снимане на този
фотоапарат е по-малък от този на 35
mm лентов фотоапарат. Можете да
откриете приблизителния еквивалент
на фокусно разстояние за 35 mm
лентов фотоапарат и да записвате
изображения със същия ъгъл, като
увеличите наполовина фокусното
разстояние на вашия обектив.
Например, когато използвате 50
mm обектив, можете да намерите
еквивалента на 75 mm обектив,
използван за запис с 35 mm лентов
фотоапарат.
BG
55
Азбучен указател
Бутон DISP (Монитор) ................31
Цифри
Версия ..........................................38
3D Панорама ...............................39
Видеоклип ................................6, 41
A-Z
AE в заключено положение ... 28, 35
Време при помощ при ръчно
фокусиране ..................................36
AEL ..............................................35
Връщане на фабричните
AF Micro Adj. .............................37
настройки .....................................38
Creative Style .........................17, 33
Възпроизвеждане ..........................7
CTRL FOR HDMI .......................37
Въртене ........................................34
DRO/Auto HDR...........................33
Демонстрационен режим ...........38
Eye-Fi настройки ........................38
Дисплей за възпроизвеждане .....37
Eye-Start AF.................................36
Дисплей на визьора (DISP) ........31
HDMI резолюция .......................37
Дисплей с помощни насоки ...... 37
ISO ...............................................33
Език ..............................................37
LCD дисплей (DISP) ..................31
Екранен дисплей .................6, 7, 49
Lens Comp.:Chro. Aber. ..............36
Ефект на изображението ......19, 33
Lens Comp.:Distortion.................36
Ефект на меки тонове на
Lens Comp.:Shading ....................36
човешката кожа............................31
USB връзка..................................38
Задаване на функции от
потребителя .................................22
А-К
Автоматичен преглед .................35
Автоматична настройка ............30
Автоматично програмиране ... 13, 30
Баланс на бялото ..................14, 33
Брой изображения, които
можете да запишете ...................46
Заключване на диска/бутона ......35
Запис ...............................................5
Запис на звук за видеоклипове...36
Запис при нощни условия от
ръка ...............................................41
Запис при разпознаване на
усмивка.........................................31
BG
56
Запис с приоритет на
Контрол на автоматично/
скоростта ................................13, 30
ръчно фокусиране .................27, 35
Запис с/без обектив .....................36
Контролен бутон....................6, 7, 8
Захранване .....................................5
Меню ............................................30
Защита ..........................................34
Намаляване на ефекта “червени
очи” ...............................................35
Звуков сигнал...............................37
Зуум ................................................5
Зуум при възпроизвеждане ..........7
Избор за автоматичен/ръчен
Намаляване на размазването
при движение...............................40
Намаляване на смущенията от
вятъра ...........................................36
фокус ............................................31
Намаляване на шума при
Избор за печат .............................34
висока стойност на ISO ..............36
Избор на папка за запис ..............38
Намаляване на шума при дълга
експонация ...................................36
Избор на сцена.............................30
Насочващи линии ........................35
Извеждане на моментните
настройки .....................................35
Настройка FINDER/LCD ............35
Извеждане на свободното място
Настройка за записа ....................32
на картата .....................................38
Настройка на датата и часа ........37
Изреждане на изображения ........34
Настройка на областта ................37
Изтриване.................................7, 34
Настройка на силата на звука.....34
Икони............................................49
Настройка на фокуса (Режим на
автоматично фокусиране) ...........13
Име на папка ................................38
Индекс с изображения ................57
К-Я
Настройка на фокуса (Режим
на ръчно фокусиране) .................14
Качество .......................................32
Настройка на функциите ............37
Компенсация на експонацията ... 13, 33
Настройки ....................................35
Компенсация на светкавицата ....33
Настройки за качване ..................38
BG
57
Настройки на динамичния обхват ...16
Режим на измерване ....................33
Ниво на подчертаване ...........27, 36
Режим на почистване ..................38
Нова папка ...................................38
Режим на преглед ........................34
Номер на файла ...........................38
Режим на работа ..........................31
Област за автоматично
Режим на работа със
фокусиране ............................13, 31
светкавицата ................................31
Операции с трите диска ..............10
Рефлектор за автоматично
фокусиране ..................................35
Оптимизатор на динамичния
обхват/Автоматичен оптимизатор
на динамичния обхват ................33
Ръчен запис на видеоклипове ....41
Ръчна експонация ..................13, 30
Панорама ......................................39
Светкавица ...............................6, 44
Панорамен режим .......................39
Стабилизация...............................36
Пестене на захранването ............37
Стартиране на менюто ................37
Помощ при ръчно
Съотношение на екрана ..............32
фокусиране ............................27, 36
Технически характеристики ...... 53
Поправка на файла с база данни ... 38
Увеличаване на
Посока на панорамния запис .....32
изображението .........................7, 34
Потребителски настройки ..........20
Потребителски настройки на
бутоните .......................................22
Упътване.......................................42
Формат на файла .........................31
Форматиране ................................38
Прецизен цифров зуум ...............31
Функционални бутони ..................8
Принудителен затвор ..................36
Цветова гама ................................36
Приоритет на диафрагмата ...13, 30
Приоритет на затвора............13, 30
Проследяване на обекта..............31
Размер на изображението ...........32
Разпознаване на лице ..................31
Регистрация на лице ...................31
Режим на автоматично
фокусиране ..................................31
BG
58
Цвят за подчертаване ............27, 36
Цвят на дисплея...........................37
Широко изображение..................37
Яркост на LCD екрана ................37
Яркост на визьора .......................37
NEX-7
Допълнителна информация за този продукт, а
също и отговори на често задавани въпроси,
можете да откриете на нашата интернет
страница за поддръжка и помощ.
Отпечатано на 70% или повече рециклирана
хартия с мастило, базирано на растителни
масла без летливи органични съединения.
©2011 Sony Corporation
BG
59
Download PDF