Sony | NEX-5 | Sony NEX-5 Инструкции за експлоатация

Данни на потребителя
Моделът и серийният номер се намират от долната страна на устройството. Запишете
серийния номер на мястото, указано по-долу. Използвайте тези номера, когато ви се налага да
се обаждате на дилъра на Sony относно този продукт.
Модел No. NEX-3/3C/NEX-5/5C
Сериен No ______________________________
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте
устройството на дъжд или влага.
ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
- ЗАПАЗЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО
ОПАСНОСТ
- ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ПОЖАР ИЛИ
ТОКОВ УДАР, ВНИМАТЕЛНО СЛЕДВАЙТЕ ТЕЗИ
ИНСТРУКЦИИ
Ако формата на щекера не съвпада с контакта от мрежата от 220 V, използвайте преходник с
подходяща форма за контактите от вашата мрежа.
Внимание
[ Батерия
Ако не боравите правилно с батерията, тя може да експлоадира, да причини пожар или дори
химически изгаряния. Съблюдавайте следните мерки.
• Не разглобявайте батерията.
• Не удряйте батерията и не я излагайте на сътресения или въздействия подобни на удар,
хвърляне или изпускане; не настъпвайте батерията.
• Внимавайте да не окъсите батерията и не позволявайте контакт на терминалите с метални
предмети.
• Не излагайте батерията на изключително високи температури над 60--С, като например в
автомобил, паркиран на пряка слънчева светлина.
• Не изхвърляйте батерията в огън.
• Не работете с повредена или протекла литиево-йонна батерия.
BG
2
• Уверете се, че сте заредили батерията, използвайки оригинално зарядно устройство за батерии
на Sony или устройство, което може да зарежда този вид батерии.
• Пазете батерията от малки деца.
• Пазете батерията суха.
• Подменяйте батерията единствено със същия или еквивалентен вид, препоръчан от Sony.
• Изхвърляйте използваната батерия, както е посочено в инструкциите.
[ Зарядно устройство за батерии
Дори когато лампичката CHARGE не свети, зарядното устройство за батерии не е изключено
от източника на захранване, докато захранващият кабел е включен в мрежата от 220 V. Ако се
получи проблем, докато използвате зарядното устройство за батерии, незабавно изключете
захранването, като разкачите захранващия кабел от мрежата от 220 V.
Ако към фотоапарата е приложен захранващ кабел, кабелът може да бъде използван само с този
уред и не бива да бъде използван с други устройства.
BG
3
За потребители в Европа
[ Забележкa за потребители в държавите, попадащи под изискванията
на Директивите на Европейския съюз
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Токио, 108-0075
Япония. Оторизираният представител за ЕМС и безопасност на продукта е Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия. За всички въпроси, свързани с работата
или гаранцията на продукта, моля, обръщайте се към адресите, указани в отделните ръководства
или в гаранционните документи.
Този продукт е изпитан и отговаря на изискванията на ЕМС директивата за използване на
свързващи кабели, по-къси от 3 метра.
[ Внимание
Възможно е електромагнитни полета с определена честота да повлияят на звука и картината на
това устройство.
[ Забележка
Ако статично електричество или електромагнетизъм причини прекъсване на операцията по
трансфера на данни, рестартирайте програмата или изключете и отново включете USB кабела.
BG
4
[ Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо
за страните от Европейския съюз и други европейски страни,
използващи система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това той трябва
да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически
и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие
предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и
човешкото здраве, които в противен случай, при неправилното изхвърляне на
продукта, могат да се случат. Рециклирането на материалите ще помогне за
запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт, моля, свържете се с общинския офис във вашия град, службата
за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.
BG
5
[ Изхвърляне на използвани батерии (приложимо за страните от
Европейския съюз и други европейски страни, използващи система
за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на батериите или на тяхната опаковка показва, че батериите не
трябва да се третират като домашен отпадък
Възможно е при определени видове батерии този символ да бъде използван
заедно с химически означения. Химическият символ на живака (Hg) или
оловото (Pb) се добавят, ако батерията съдържа повече от 0.0005% живак или
0.004% олово.
Изхвърляйки батериите на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни
последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай, при неправилното
изхвърляне на продукта, могат да се случат. Рециклирането на материалите ще помогне за
запазването на естествените ресурси.
В случай, че поради мерки за безопасност или интегритет на данните продуктът трябва да
бъде постоянно свързан с батерията, батерията трябва да бъде подменяна само в квалифициран
сервиз. За да се уверите, че батерията ще бъде правилно изхвърлена, когато животът на
батерията изтече, я предайте в правилния събирателен пункт за рециклиране на електрическо
и електронно оборудване.
Относно всички други видове батерии, моля, прегледайте частта относно безопасното сваляне
на батерията от продукта.
Предайте продукта в правилния събирателен пункт за рециклиране на батерии.
За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с
общинския офис във вашия град, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който
сте закупили продукта.
BG
6
Съдържание
Подготовка на фотоапарата
Проверка на приложените аксесоари ..............................10
Идентификация на частите................................................12
Подготовка на батерията...................................................16
Поставяне/сваляне на фотообектива...........................19
Поставяне на носител за запис (продава се отделно)......21
Поставяне на светкавицата ..............................................23
Включване на фотоапарата и настройка на датата....25
Усвояване на основните функции
Запис на снимки ........................................................................27
Запис на видеоклипове...........................................................28
Възпроизвеждане на изображения.....................................29
Изтриване на изображения ..................................................30
Използване на контролния диск и
функционалните бутони.........................................................32
Използване на помощните функции на фотоапарата...34
Използване на функции за запис
Лесно разфокусиране на фона (Контрол за
разфокусиране на фона) ........................................................ 35
Избор на режим за работа със светкавицата.......... 36
Регулиране на осветеността на снимките
(Компенсация на експонацията) ........................................ 37
Използване на таймера за самостоятелно включване.......37
Продължителен запис на снимки ...................................... 38
Промяна на дисплея на екрана (DISP) .............................. 38
Запис в различни режими...................................................... 39
Избор на размер на изображението ............................... 44
Фокусиране върху лице (Разпознаване на лице) .......... 46
Използване на функции за възпроизвеждане
Увеличаване на възпроизвежданото изображение
(Увеличаване на изображението)...................................... 47
Извеждане на списък с изображения............................... 48
Преглед на изображения на телевизора........................ 49
BG
7
Проверка на възможните функции
Списък с менюта..................................................................... 50
Възможни функции за всеки режим на запис............... 56
Възможни режими за работа със светкавицата ..... 57
Прехвърляне на изображения към компютър
Инсталиране на софтуер .................................................... 58
Какво можете да правите с приложения софтуер....... 60
Създаване на диск с видеоклипове (NEX-5/5C)............ 61
Други
Проверка на броя изображения, които можете
да запишете.............................................................................. 63
Списък с икони на LCD екрана ........................................... 65
Научете повече за вашия фотоапарат (-- наръчник) ..... 68
Отстраняване на проблеми............................................... 69
Предпазни мерки...................................................................... 73
Технически характеристики............................................... 76
Азбучен указател...................................................................... 81
Това ръководство с инструкции се отнася за моделите NEX-3/3C и NEX-5/5C.
В ръководството за илюстрации е използван моделът NEX-5/5C, освен ако не е упоменато
друго.
Разликите между моделите са следните:
Модел
Формат за запис на
видеоклипове
Устройство за
дистанционно управление
NEX-5/5C*
AVCHD**/MPEG-4
налично
NEX-3/3C*
MPEG-4
не е налично
* Моделите NEX-5C/3C не са съвместими с Eye-Fi.
** За да проверите дали фотоапаратът е съвместим с 1080 60i или 1080 50i, проверете
за следните маркировки от долната страна на съответния уред.
За 1080 60i-съвместими фотоапарати: 60i
За 1080 50i-съвместими фотоапарати: 50i
BG
8
Това ръководство обхваща няколко модела с приложени различни фотообективи.
Името на модела се различава в зависимост от приложения фотообектив.
Име на модела
Фотообектив
NEX-5A/5CA/3A/3CA
E16 mm
NEX-5D/5CD/3D/3CD
E18 – 55 mm and E16 mm
NEX-5H/5CH
E18 – 200 mm
NEX-5K/5CK/3K/3CK
E18 – 55 mm
BG
9
Preparing the camera
Проверка на приложените аксесоари
Първо проверете името на модела на вашия фотоапарат (стр. 9). Приложените
аксесоари се различават в зависимост от модела.
Цифрата в скобите указва броя на частите
Общи аксесоари
• BC-VМ1 зарядно устройство за батерии (1)
• CD-ROM (1)
– Софтуер за α фотоапарати
– α наръчник
• Ръководство с инструкции (Това
ръководство) (1)
Подготовка на фотоапарата
NEX-5A/5CA/3A/3CA
• Захранващ кабел (1) (не е приложен
за моделите за САЩ и Канада)
• E16 mm обектив с непроменливо фокусно
разстояние/Капаче за обектива (1)
(прикрепено към фотоапарата)
• Акумулаторна батерия NP-FW50 (1)
• E16 mm обектив с непроменливо фокусно
разстояние/Капаче за обектива/Капаче за
задната страна на обектива (1)
• E18 – 55 mm вариообектив/Капаче
за обектива (1) (прикрепено към
фотоапарата)/Сенник (1)
• USB кабел (1)
• E18 – 200 mm вариообектив/Капаче за
обектива/Капаче за задната страна на
обектива (1) (прикрепен към фотоапарата)/
Сенник (1)
• Удължител за светкавица (1)/Калъф за
удължителя (1)
NEX-5D/5CD/3D/3CD
NEX-5H/5CH
• Раменна дръжка (1)
• Капаче на тялото (1) (прикрепено към
фотоапарата)
• Светкавица (1)/Калъф за светкавица (1)
BG
10
NEX-5K/5CK/3K/3CK
• E18 – 55 mm вариообектив/Капаче
за обектива (1) (прикрепено към
фотоапарата)/Сенник (1)
Подготовка на фотоапарата
BG
11
Идентификация на частите
За подробности относно операциите вижте страниците, указани в скоби.
NEX-5/5C
A Бутон
(Възпроизвеждане) (29)
B Ключ ON/OFF (Захранване) (25)
C Бутон на затвора (28)
D Сензор за дистанционно
управление
E Рефлектор за автоматично
Подготовка на фотоапарата
фокусиране/Лампичка за таймера за
автоматично включване/Лампичка
за разпознаване на усмивка
F Говорител
G Микрофон*
H Терминал за включване на
NEX-3/3C
допълнителни аксесоари (23)
I Фотообектив (19)
J Бутон за освобождаване на
фотообектива (20)
K Рамка за закрепяне на фотообектива
L Матрица**
M Част за връзка с обектива**
* По време на запис на видеоклип не
закривайте тази част.
** Не докосвайте директно тази част.
Когато фотообективът не
е прикрепен (NEX-5/5C/3/3C)
BG
12
NEX-5/5C
A Терминал
(USB)
B Кукичка за раменната дръжка
Закрепянето на раменната дръжка
е препоръчително, за да не
изпуснете фотоапарата.
Подготовка на фотоапарата
NEX-3/3C
C Терминал HDMI (49)
D Светлинен сензор
E LCD екран
LCD екранът на фотоапарата може да
се накланя под различни ъгли, което
позволява по-голяма гъвкавост при
позиционирането по време на запис.
F Бутон MOVIE (28)
G Контролен диск (32)
H Функционални бутони (33)
I Маркировка за позиция на
матрицата
BG
13
Подготовка на фотоапарата
NEX-5/5C
Светкавица
NEX-3/3C
A Винт
B Светкавица
C Свързваща част*
* Не докосвайте директно тази част.
A Капаче за батерията/картата с памет
(17, 21)
B Гнездо за статив
• Използвайте статив с дължина на винта,
която е по-малка от 5.5 mm. Ще бъде
невъзможно да закрепите стабилно
фотоапарата към статив, ако използвате
винт, който е по-дълъг от 5.5 mm, и може
да повредите фотоапарата.
C Маркировка за позиция на
матрицата
D Капаче на свързващата част
За използване с променливотоков
адаптер AC-PW20 (продава се отделно)
E Лампичка за достъп (22)
F Гнездо за поставяне на картата с
памет (21)
G Отделение за батерията (17)
BG
14
Фотообектив
За подробности относно E18 – 200
mm фотообектива се обърнете към
ръководството с инструкции на самия
обектив (приложено в комплекта)
E16 mm F2.8 (приложен към
моделите (приложен към
моделите NEX-5A/5CA/3A/3CA)
E18 – 55 mm F3.5-5.6
OSS (приложен към
моделите NEX-5D/5CD/
5K/5CK/3D/3CD/3K/3CK)
Подготовка на фотоапарата
A Маркировка за закрепяне на
телеконвертор*
B Пръстен за фокусиране
C Свързваща част на
обектива*
D Маркировка за закрепяне
* Телеконверторът се продава отделно.
** Не докосвайте директно тази част.
A Маркировка за закрепяне на
блендата
B Пръстен за фокусиране
C Варио пръстен
D Скала на фокусното разстояние
E Маркировка за фокусното
разстояние
F Свързваща част на обектива*
G Маркировка за закрепяне
* Не докосвайте директно тази част.
BG
15
Подготовка на батерията
Когато използвате фотоапарата за първи път, уверете се, че сте заредили
акумулаторната “InfoLITHIUM” батерия NP-FW50 (приложена в комплекта).
Зареждане на батерията
Можете да зареждате батерията “InfoLITHIUM”, дори когато зарядът й не е
напълно изразходван. Също така, батерията може да бъде използвана, дори
когато не е напълно заредена.
Подготовка на фотоапарата
1Поставете батерията в зарядното
устройство за батерии.
• Натиснете батерията, докато чуете щракване.
2Свържете зарядното устройство
за батерии към мрежата от 220 V.
• Лампичката CHARGE се изключва, когато
зареждането приключи.
• Времето, което се изисква за пълно зареждане на
напълно разредена батерия при температура от
250С, е около 250 минути.
За държави/региони, различни
от САЩ и Канада
Лампичка
CHARGE
Захранващ кабел
BG
16
Забележки
• Времето за зареждане зависи от оставащия капацитет на батерията или от условията, в които
тя се зарежда.
• Препоръчваме ви да зареждате батерията при температура на околната среда между 100 С и
300 С. Ефективното зареждане извън този температурен обхват може да се окаже невъзможно.
• Свържете зарядното устройство за батерии към леснодостъпен контакт.
• Не се опитвайте да презареждате батерията веднага след като е била зареждана или ако не е
използвана след пълно зареждане. Това може да се отрази негативно на производителността
на батерията.
z Използване на фотоапарата в чужбина - Източници
Подготовка на фотоапарата
на захранване
Можете да използвате вашия фотоапарат и зарядното устройство за батериите, а също
и променливотоковия адаптер AC-PW20 (продава се отделно), във всяка държава или
регион, където захранването е в границите между 100 V и 240 V, 50/60 Hz.
Не използвайте електронен трансформатор (туристически преобразувател), защото това
може да причини неизправност.
Поставяне на заредена батерия
1Докато плъзгате лостчето за
отваряне, отворете капачето на
отделението за батерията.
BG
17
2Заредете батерията докрай,
като едновременно с това
натискате лостчето за заключване
с върха на батерията.
Лост за заключване
Лост за заключване
Подготовка на фотоапарата
3Затворете капачето на отделението.
Проверка на нивото на оставащия заряд на батерията
Проверете нивото с помощта на следните индикатори и процентовата индикация
на LCD екрана.
Ниво на
батерията
“Battery exhausted”
(Изтощена батерия)
Висок заряд
Нисък заряд
Не можете да
записвате повече
снимки.
Забележка
• Възможно е изведеното ниво да се окаже неправилно в зависимост от определени условия.
BG
18
z Какво е батерия “InfoLITHUIM”?
Батерията “InfoLITHIUM” е литиево-йонна батерия, която притежава функции за обмен
на информация, които се основават на работните условия на вашия фотоапарат. Когато
използвате батерия от вида “InfoLITHIUM” и в зависимост от условията на работа,
оставащото време за използване на батерията се извежда в процентно отношение.
Отстраняване на батерията
Подготовка на фотоапарата
Изключете фотоапарата и преместете лоста
за заключване по посока на стрелката.
Внимавайте да не изпуснете батерията.
Лост за заключване
Лост за заключване
Поставяне/сваляне на фотообектива
Фотообективът е прикрепен към фотоапарата при покупката на устройството
(освен за моделите NEX-5H/5CH).
Ако искате да поставите друг фотообектив, следвайте стъпките, описани по-долу.
1Свалете капачето на тялото от
фотоапарата и капачето от задната
част на фотообектива, ако са закрепени.
• Когато сменяте фотообектива, правете
го бързо и на места, където няма прах.
Така ще предпазите фотоапарата от
попадането на прах във вътрешността
на му.a
BG
19
2Поставете фотообектива, като го
нагласите спрямо белите маркировки
на обектива и фотоапарата.
• Дръжте фотоапарата насочен надолу,
за да избегнете попадането на прах във
вътрешността му.
Бели маркировки
Подготовка на фотоапарата
3Като притискате фотообектива
леко към фотоапарата, завъртете го
по посока на часовниковата стрелка,
докато щракне и се заключи.
• Уверете се, че поставяте фотообектива направо.
Забележки
• Когато поставяте фотообектива, не натискайте бутона за освобождаването му.
• Не прилагайте сила, когато поставяте фотообектива.
• За да използвате фотообектив от типа А (продава се отделно), ще имате нужда от адаптер
за закрепяне (продава се отделно). За подробности се обърнете към ръководството за
работа, приложено към адаптера за закрепяне.
За да свалите фотообектива
1Натиснете докрай бутона за
освобождаване на фотообектива и
завъртете фотообектива в посока,
която е обратна на часовниковата
стрелка, докато спре.
Бутон за освобождаване
не фотообектива
BG
20
Забележки
• Когато сменяте фотообектива, ако във вътрешността на фотоапарата попадне прах или
песъчинки и ако те полепнат по повърхността на матрицата (частта, която служи като
лента), в зависимост от условията на снимането, е възможно тези частички да се появят на
изображението. Фотоапаратът вибрира леко, когато го изключвате, защото притежава функция
против напрашаване, която предотвратява попадането на прашинки по матрицата. Въпреки
това, когато поставяте или сваляте фотообектива, правете го бързо и на места, където няма
прах.
• Не оставяйте фотоапарата със свален фотообектив и без капаче.
Поставяне на носител за запис (продава се отделно)
Подготовка на фотоапарата
1Отворете капачето.
2Поставете носителя за запис.
NEX-5/5C
• Поставете носителя, докато щракне,
както е показано на илюстрацията.
Проверете посоката на
подрязания ъгъл на носителя.
NEX-3/3C
Проверете посоката на
подрязания ъгъл на носителя.
BG
21
3Затворете капачето.
Носители за запис, които можете да използвате
Подготовка на фотоапарата
Можете да използвате следните носители за запис с този фотоапарат: “Memory
Stick PRO Duo”, “Memory Stick PRO-HG Duo”, SD карта с памет, SDHC карта с
памет и SDXC карта с памет. Не можете да използвате MultiMediaCard.
Когато записвате видеоклипове, ви препоръчваме да използвате следните
носители. В това ръководство “Memory Stick PRO Duo” и “Memory Stick PRO-HG
Duo” се обобщават с термина “Memory Stick PRO Duo”, а SD, SDHC и SDXC
картите с памет - с термина “SD карта”.
•
(Mark 2) (“Memory Stick PRO Duo” носител (Mark2))
•
(“Memory Stick PRO-HG Duo” носител)
• SD, SDHC и SDXC карта с памет (Клас 4 или по-висок)
Забележка
• Изображенията, записани на SDXC карта с памет, не могат да бъдат прехвърлени или
възпроизведени на компютър или други AV устройства, които не са съвместими със
системата exFAT. Уверете се, че устройството е съвместимо със системата exFAT преди да го
свържете към фотоапарата. Ако свържете вашия фотоапарат към несъвместимо устройство,
възможно е да бъдете запитани дали желаете да форматирате картата. Не извършвайте
форматиране на картата, защото това ще изтрие всички данни на носителя (exFAT е система
за подредба на файлове, която се използва в SDXC картите с памет.)
Изваждане на картата с памет
Отворете капачето, уверете се, че
лампичката за достъп не свети и натиснете
веднъж картата с памет.
NEX-5/5C
Лампичка за
достъп
BG
22
NEX-3/3C
Лампичка за
достъп
Забележка
Поставяне на светкавицата
Когато желаете да използвате светкавицата (приложена в комплекта) по време на
запис, прикрепете я към фотоапарата.
Когато светкавицата е вдигната, тя е включена, а когато е прибрана, светкавицата
е изключена.
1Прикрепете светкавицата към
терминала за допълнителни аксесоари
на фотоапарата..
• Когато използвате E18 – 200 mm
фотообектив, трябва да прикрепите и
удължител (стр. 24).
2Стегнете винта, за да подсигурите светкавицата.
3За да използвате светкавицата,
първо я повдигнете.
• Когато не желаете да използвате
светкавицата, приберете я към тялото
на фотоапарата.
BG
23
Подготовка на фотоапарата
• Когато лампичката за достъп свети, не изваждайте носителя за запис или батерията, а също и
не изключвайте захранването, защото е възможно данните да се повредят.
Забележки
• Захранването за светкавицата се доставя от фотоапарата. Когато фотоапаратът зарежда
светкавицата, на LCD екрана мига индикацията . Когато тази индикация мига, не можете да
натиснете бутона на затвора.
• Поставете светкавицата докрай в терминала за допълнителни аксесоари на фотоапарата и
стегнете винта здраво. Уверете се, че светкавицата е надеждно свързана с фотоапарата.
z Начин на пренасяне на светкавицата
Подготовка на фотоапарата
Mожете удобно да закрепите светкавицата към
раменната дръжка на фотоапарата.
Поставете светкавицата в калъфа й, когато не я
използвате, за да я защитите от повреди.
Поставяне на удължител (когато използвате Е18 – 200 mm
фотообектив)
Ако прикрепите светкавицата директно към
фотоапарата, изображенията ще попаднат
частично в сянката на фотообектива. За да
избегнете подобни ситуации, прикрепете
удължител.
1 Закрепете удължителя здраво към
фотоапарата.
2 Закрепете светкавицата към
удължителя и затегнете винта.
Забележка
• Закрепяйте само приложената светкавица към
удължителя.
BG
24
Включване на фотоапарата и настройка на датата
Когато включите фотоапарата за пръв път, се извежда екран за настройка на
датата и часа.
1Задайте ключа на захранването
в положение ON, за да включите
фотоапарата.
Подготовка на фотоапарата
Извежда се екранът за настройка на
датата и часа.
• За да изключите фотоапарата, задайте
ключа на захранването в положение OFF.
2Натиснете централната част на
контролния диск, за да
потвърдите [OK].
3Изберете вашата област, като
натискате дясната или лявата
част на контролния диск, и след
това натиснете в центъра.
4Натиснете лявата или дясната
част на контролния диск, за да
изберете всяка от опциите, и
натиснете горната или долната
част, или завъртете диска, за да
изберете цифрова стойност.
Daylight Svg.: Включва или изключва
функцията за автоматично задаване на
лятно часово време.
Date Format: Избира формат за
извеждане на датата.
• Полунощ се извежда като 12:00 АМ,
а обяд – като 12:00 РМ.
BG
25
5Повторете стъпка 4, за да настроите другите опции, след това
натиснете централната част на контролния диск.
Забележка
• Фотоапаратът не притежава функция за налагане на дата върху изображенията. Използвайки “PMB”
на CD-ROM диска (приложен в комплекта), можете да отпечатвате или да запазвате изображенията с
дата. За повече подробности се обърнете към помощния файл “PMB Help” (стр. 60).
Нулиране на датата и часа/Проверка на настоящите
настройки за час
Подготовка на фотоапарата
Натиснете [Menu], след това изберете [Setup] t [Date/Time Setup] (стр. 32, 54)
Поддръжка на настройката за дата и час
Този фотоапарат притежава вградена акумулаторна батерия, която да поддържа
датата и часа, както и други настройки на фотоапарата, независимо дали
захранването е включено или не, и независимо дали батерията е поставена. За
подробности вижте стр. 74.
BG
26
Mastering the basic operation
Запис на снимки
В режим
(Интелигентна автоматична настройка) фотоапаратът
анализира обекта и ви позволява да записвате с подходящите настройки.
1Задайте ключа на захранването в положение ON, за да включите
фотоапарата.
2Насочете фотоапарата към обекта.
Усвояване на основните операции
Когато фотоапаратът разпознае сцена, на LCD
екрана се извежда иконата и името на разпознатата
(Нощна сцена със
сцена: (Нощна сцена),
(Нощна портретна снимка),
(Задно
статив),
(Портретна снимка със задно
осветяване),
(Портретна снимка),
(Пейзаж) Име и икона на
осветяване),
(Макро).
или
разпознатата сцена
2Когато използвате вариообектив,
завъртете варио пръстена, след това
изберете вашия кадър.
Варио
пръстен
BG
27
4Натиснете бутона на затвора
наполовина, за да фокусирате.
Когато фокусирането бъде извършено,
се чува кратък звуков сигнал и
индикаторът z светва.
Усвояване на основните операции
Индикатор за фокусиране
5Натиснете бутона на затвора докрай,
за да направите снимката.
Запис на видеоклипове
1Задайте ключа на захранването в положение ON, за да
включите фотоапарата.
2Насочете фотоапарата към обекта.
3Натиснете бутона MOVIE, за да започнете запис.
Фокусът и осветеността се регулират
автоматично.
Ако натиснете бутона на затвора
наполовина по време на запис, ще
можете да фокусирате по-бързо.
Бутон MOVIE
4Натиснете отново бутона MOVIE, за да спрете записа.
BG
28
Забележки
• Когато записвате видеоклип, е възможно звукът от работата на фотоапарата и обектива също
да се запишат. Можете да изключите функцията за запис на звук, като изберете [Menu] t
[Setup] t [Movie Audio Rec] t [Off] (стр. 32, 54).
• Ъгловият обхват за видеоклиповете е по-тесен отколкото при снимките. След като натиснете
бутона MOVIE, фотоапаратът показва реалния обхват за записа, като извежда на екрана
празен кадър.
Възпроизвеждане на изображения
1Натиснете бутона
(Възпроизвеждане).
бутон
(Възпроизвеждане)
Избор на изображение
Завъртете контролния диск
Възпроизвеждане на видеоклипове
1Натиснете
(Индекс с изображения)
на контролния диск, докато
устройството е в режим на
възпроизвеждане.
Извеждат се 6 изображения.
BG
29
Усвояване на основните операции
На LCD екрана се извежда последното
записано изображение.
Снимките се извеждат с настройките по
подразбиране.
2Натиснете продължително лявата
част на контролния диск, за да
(Видеоклип), и след
изберете
това натиснете в центъра.
3Завъртете контролния диск, за да
изберете желания видеоклип, и след
това натиснете в центъра.
Усвояване на основните операции
По време на възпроизвеждане
на видеоклипове
Операция с контролния диск
За да въведете режим на пауза/за да
възстановите възпроизвеждане
Натиснете в центъра.
За да превъртите бързо напред
Натиснете дясната част или завъртете надясно.
За да превъртите бързо назад
Натиснете лявата част или завъртете наляво.
За да превъртате бавно напред (само
за NEX-5/5C)
Завъртете надясно в режим на пауза.
За да превъртате бавно назад (само за
NEX-5/5C)
Завъртете наляво в режим на пауза.
За да регулирате силата на звука
Натиснете долната част t горна част/долна част.
Изтриване на изображения
Можете да изтриете изображението, което е изведено в момента.
1Изведете желаното изображение и
натиснете [Delete].
[Delete]
BG
30
2Натиснете централната част
на диска, за да потвърдите [OK].
Натиснете [Cancel], за да излезете от
операцията.
[Cancel]
[OK]
Усвояване на основните операции
z За да изтриете няколко изображения
Изберете [Menu] t [Playback] t [Delete], за да изберете и изтриете определени
изображения едновременно.
BG
31
Използване на контролния диск и
функционалните бутони
Контролният диск и функционалните бутони ви позволяват да използвате
различните функции на този фотоапарат.
Контролен диск
Усвояване на основните операции
Когато извършвате запис, следните функции са зададени на контролния диск:
DISP (Извеждане на съдържание), (Режим на работа със светкавицата),
(Режим на продължително снимане).
(Компенсация на експонацията) и /
Когато възпроизвеждате, на контролния диск са зададени следните функции: DISP
(Индекс с изображения).
(Извеждане на съдържание) и
Когато завъртите или натиснете дясната/лявата/горната/долната част на контролния
диск, като следвате дисплея на екрана, вие можете да изберете опциите с настройки.
Вашият избор ще се въведе, когато натиснете централната част на контролния диск.
Стрелката означава, че можете
да завъртите контролния диск.
Когато опциите се извеждат
на екрана, можете да ги
преглеждате, като завъртите
или натиснете горната/
долната/лявата/дясната част
на контролния диск. Натиснете
контролния диск в центъра, за да
въведете избора си.
BG
32
Функционални бутони
Функционалните бутони имат различни приложения в зависимост от ситуацията.
Ролята (функцията), която към текущия момент изпълнява всеки от
функционалните бутони, се извежда на екрана. За да използвате функцията,
изведена в горния десен ъгъл на екрана, натиснете функционален бутон А. За
да използвате функцията, изведена в долния десен ъгъл на екрана, натиснете
функционален бутон В. За да използвате функцията, изведена в центъра на
екрана, натиснете контролния диск (функционален бутон С).
В това ръководство функционалните бутони се извеждат чрез иконата или
функцията на екрана.
Усвояване на основните операции
В този случай,
функционален бутон А
работи като бутона
[Menu], а функционален
бутон В – като бутон
[Shoot. Tips]. Функционален
бутон С работи като
бутона [Shoot Mode].
BG
33
Усвояване на основните операции
Използване на помощните функции на фотоапарата
Този фотоапарат притежава “Помощни упътвания”, които обясняват различните
функции, както и “Съвети за снимане”, които представляват напътствия за подобри снимки. Използвайте тези упътвания, за да се възползвате максимално от
функциите на фотоапарата.
Помощни упътвания
Когато промените настройка и др., фотоапаратът извежда помощно упътване,
което обяснява съответната функция.
Можете да скриете упътванията, като изберете [Menu] t [Setup] t [Help Guide
Display] t [Off].
Усвояване на основните операции
Съвети за снимане
Фотоапаратът извежда съвети за снимане в зависимост от избрания режим за запис.
1 Когато в долния десен ъгъл на екрана се изведе индикация [Shoot. Tips],
натиснете бутона, намиращ се долу вдясно на екрана (стр. 33).
Автоматично ще се изведе съвет в зависимост от настоящия режим.
[Shoot. Tips]
2 Натиснете лявата или дясната част на контролния диск и потърсете
желания от вас съвет за снимане.
• Завъртете контролния диск, за да прегледате текста нагоре или надолу.
z За да прегледате всички съвети за запис
Можете да търсите измежду всички съвети за снимане в менюто.
1 [Menu] t [Camera] t [Shooting Tip List].
2 Потърсете желания съвет за запис.
BG
34
Using the recording functions
Лесно разфокусиране на фона
(Контрол за разфокусиране на фона)
В режим [Intelligent Auto] можете лесно да разфокусирате фона, за да изпъкне
обекта на преден план.
[Menu], след това
1Натиснете
изберете [Shoot Mode] t
(Интелигентна автоматина
настройка).
[Menu]
центъра на
2 Натиснете
контролния диск.
Използване на функциите за запис
Извежда се екранът за
разфокусиране на фона.
Контролен диск
фона, като
3 Разфокусирайте
завъртите контролния диск.
: Завъртете нагоре, за да фокусирате
: Завъртете надолу, за да разфокусирате
Натиснете [Back], за да възстановите
оригиналното състояние.
Забележка
• Ефектът на разфокусиране може да е незабележим в зависимост от разстоянието до обекта
или използвания обектив.
z За по-добри резултати при разфокусирането на фона
• Приближете се до обекта.
• Увеличете разстоянието между обекта и фона.
BG
35
Избор на режим за работа със светкавицата
1Прикрепете светкавицата (стр. 23).
Натиснете (Режим на работа със
2 светкавицата)
на контролния диск.
контролния диск, за да изберете желания режим,
3Завъртете
и след това натиснете в централната част.
(Изключена светкавица): Не светва, дори когато светкавицата е вдигната.
(Автоматична светкавица): Светва, ако е тъмно или ако снимате срещу източник на светлина.
(Плътна светкавица): Светва всеки път, когато натиснете бутона на затвора.
(Бавна синхронизация): Светва всеки път, когато натиснете бутона на затвора.
Записът с бавна синхронизация ви позволява да записвате ясни изображения на
обекти и фон.
(Задна синхронизация): Светва точно преди експонацията да приключи всеки път,
когато натиснете бутона на затвора. За създаването на по-естествена снимка,
устройството записва изображение, проследяващо движението на обекта.
Обхват на светкавицата
Обхватът на приложената светкавица зависи от ISO чувствителността и
стойността на диафрагмата.
F2.8
F3.5
F5.6
ISO200
1 – 3.5 m (3.3 – 11.6
feet)
1 – 2.8 m (3.3 – 9.2
feet)
1 – 1.8 m (3.3 – 5.9
feet)
ISO1600
2.8 – 10 m (9.2 – 32
feet)
2.3 – 8 m (7.5 – 26.2
feet)
1.4 – 5 m (4.6 – 16
feet)
BG
36
Регулиране на осветеността на снимките
(Компенсация на експонацията)
Можете да регулирате експонацията на стъпки от 1/3 EV в обхват от -2.0 EV до
+2.0 EV.
Натиснете
(Компенсация на
1експонацията)
на контролния диск.
контролния диск, за да изберете желаната
2Завъртете
стойност, и натиснете централната част.
Използване на таймера за самостоятелно включване
(Режим на
1Натиснете
запис) на контролния диск.
2Завъртете контролния диск, за да изберете
3
(Таймер
за самостоятелно включване).
Натиснете [Option], след това завъртете контролния диск,
за да изберете желания режим, и натиснете централната част.
(Тамер за самостоятелно включване: 10 секунди): Задава
10-секундно забавяне на таймера за самостоятелно включване.
Използвайте тази функция, когато желаете да се включите в снимката.
отново.
За да отмените таймера, натиснете
Когато натиснете бутона на затвора, лампичката за таймера мига и се чува
звуков сигнал, докато затворът не сработи.
(Тамер за самостоятелно включване: 2 секунди): Задава
2-секундно забавяне на таймера за самостоятелно включване. По този
начин можете да предотвратите замъгляване на снимката, причинено от
клатенето на фотоапарата при натискане на бутона на затвора.
BG
37
Използване на функциите за запис
Когато изображението е твърде светло, задайте [Exposure Comp.] към страната -.
Когато изображението е твърде тъмно, задайте [Exposure Comp.] към страната +.
Продължителен запис на снимки
Този фотоапарат притежава функция за продължителен запис на снимки, докато
натискате и задържите бутона на затвора (максимум 2.3 снимки в секунда).
(Режим на
1Натиснете
запис) на контролния диск.
контролния диск, за да изберете
2Завъртете
запис) и натиснете в центъра.
(Продължителен
z За продължителен запис с по-висока скорост
Изберете
(Запис с приоритет на скоростта) от
(Режим на запис), за да
записвате продължително време повече снимки (максимум 7 снимки в секунда).
Фокусът и експонацията, зададени за първата снимка, се използват и за следващите.
Промяна на дисплея на екрана (DISP)
DISP (Съдържание на
1Натиснете
дисплея) на контролния диск.
BG
38
Неколкократно натиснете DISP, за да изберете
2 желания
режим.
По време на запис
Disp. Basic Info: Извежда основна информация за запис. Графично
извежда скоростта на затвора и стойността на диафрагмата, освен в
случаите, когато [Shoot Mode] е зададен в положение [Intelligent Auto]
или [Sweep Panorama].
Display Info.: Извежда информация за записа.
No Disp. Info.: Не извежда информация за записа.
По време на възпроизвеждане
Display Info.: Извежда информация за записа.
Histogram: Извежда разпределението на осветеността в графичен вид,
както и информацията за записа.
No Disp. Info.: Не извежда информация за записа.
1Натиснете [Menu].
[Menu]
2
Използвайте контролния диск, за да изберете [Shoot Mode] t
желан режим и след това натиснете в центъра.
(Интелигентна автоматична настройка): Фотоапаратът анализира
обекта и извършва подходящите настройки.
(Избор на сцена): Записва с предварително зададени настройки
спрямо обекта или условията за запис.
(Намаляване на замъгляването при движение): Намалява
ефекта от клатенето на фотоапарата, когато снимате леко затъмнена сцена на
закрито или при телеснимка.
(Панорамен режим): Записва панорамни изображения.
M (Ръчна експонация): Регулира диафрагмата и скоростта на затвора.
S (Приоритет на скоростта на затвора): Регулира скоростта на
затвора, за да запечата движението на обекта.
A (Приоритет на диафрагмата): Регулира обхвата на фокуса или
разфокусира фона.
P (Режим на автоматично програмиране): Записва автоматично,
като ви позволява да задавате настройките, освен експонацията (отвор на
диафрагмата и скорост на затвора).
BG
39
Използване на функциите за запис
Запис в различни режими
Избор на сцена
1Изберете SCN (Избор на сцена) (стр. 39).
контролния диск, за да изберете желания режим, и
2 Завъртете
натиснете в центъра.
(Портрет): Замъглява фона и изостря обекта на преден план.
Меко подчертава цветовете на човешката кожа.
(Пейзаж): Обхваща цялата гледка и я записва с остър фокус и живи цветове.
(Макро): Записва обекти отблизо, като например цветя, насекоми, храни
или малки предмети.
(Спортни състезания): Записва движещи се обекти с бърза
скорост на затвора, така че обектът да изглежда сякаш не помръдва. Когато
натиснете и задържите бутона на затвора, фотоапаратът записва изображения
продължително.
(Залез): За запис на прекрасната червенина на залязващото слънце.
(Нощен портрет): Записва портретни снимки през нощта. Поставете и
използвайте светкавицата.
(Нощна сцена): Записва тъмни сцени без да се губи ефектът от
нощната атмосфера.
(Запис при тъмни условия от ръка): Записва нощни сцени с
по-малко смущения и замъгляване, без да се налага използването на статив.
Записват се няколко изображения и се извършва обработка на снимките, за да
се намали замъгляването, ефекта от клатенето на фотоапарата и смущенията.
Намаляване на замъгляването при движение
Този режим е подходящ за снимки на закрито без да се използва светкавицата, за
да намалите замъгляването на контурите на обекта.
1Изберете (Намаляване на замъгляването при движение) (стр. 39).
2Снимайте с помощта на бутона на затвора.
Фотоапаратът комбинира шест кадъра с висока чувствителност в една снимка
и по този начин ефектът от клатенето на фотоапарата се намалява, докато
смущенията се предотвратяват.
BG
40
Панорамни изображения
Докато въртите фотоапарата по оста, той прави няколко снимки и ги
комбинира в едно панорамно изображение.
1 Изберете
(Панорама) (стр. 39).
фотоапарата към края
2 наНасочете
желаната от вас панорама и
след това натиснете бутона на
затвора докрай.
Тази част няма да бъде заснета.
Използване на функциите за запис
фотоапарата по
3 Завъртете
оста, като следвате насоката
на LCD екрана.
Насочваща индикаторна лента
Забележка
• Фотоапаратът ще продължи да снима в режим [Sweep Panorama] и затворът ще продължи
да щрака, докато не достигнете края на записа.
BG
41
z Възпроизвеждане на панорамни изображения
Можете да прегледате панорамни изображения от единия до другия край, като натиснете
централната част на контролния диск, докато панорамното изображение е изведено на
екрана. Натиснете отново в центъра, за да въведете режим на пауза.
• Панорамните изображения се възпроизвеждат с
помощта на приложения софтуер “PMB” (стр. 60).
• Възможно е панорамните изображения, които са
записани с други фотоапарати, да не се изведат
правилно.
Показва изведената част
от цялото панорамно
изображение.
Приоритет на скоростта на затвора
Mожете да запечатате движението на движещ се обект по различни начини, като
регулирате скоростта на затвора, например като един миг от движението с настройка на
висока скорост на затвора или като изображение, проследяващо движението на обекта с
настройка на ниска скорост на затвора.
1Изберете S (Приоритет на скоростта на затвора) (стр. 39).
контролния диск, за да изберете желаната
2 Завъртете
стойност, и натиснете в центъра.
BG
42
z Скорост на затвора
Когато използвате по-бърза скорост на затвора,
движещият се обект, като например бягащ човек,
автомобил или пръски от морски вълни, изглежда като
че ли е замръзнал.
Когато използвате по-бавна скорост на затвора,
фотоапаратът записва изображение, проследяващо
движението на обекта, и по този начин кадърът
изглежда по-динамичен и естествен.
Използване на функциите за запис
Приоритет на диафрагмата
Можете да регулирате обхвата на фокуса или да разфокусирате фона.
1Изберете A (Приоритет на диафрагмата) (стр. 39).
Завъртете контролния диск, за да изберете желаната
2 стойност,
и натиснете в центъра.
BG
43
Избор на размер на изображението
Размерът на изображението определя размера на файла с изображение, който се записва,
когато правите снимката.
Колкото по-голям е размерът на изображението, толкова по-подробно ще се отпечата
изображението на хартия в голям формат. Колкото по-малък е размерът на изображението,
толкова повече изображения могат да бъдат записани.
Когато записвате видеоклипове, колкото по-голям е размерът, толкова по-добро е качеството.
1Натиснете [Menu].
[Menu]
2
Използвайте контролния диск, за да изберете [Image Size] t
[Image Size], и натиснете в центъра.
контролния диск, за да изберете желания режим, и
3 Завъртете
натиснете в центъра.
Снимки
Когато [Aspect Ratio] (съотношението на изображението) е 3:2 Насоки
4592 x 3056 пиксела
За разпечатки с размер до А3+
3344 х 2224 пиксела
За разпечатки с размер до А4
2288 х 1520 пиксела
За разпечатки с размер до L/2L
Когато [Aspect Ratio] (съотношението на изображението) е 16:9 Насоки
4592 x 2576 пиксела
За преглед на телевизор с висока разделителна
способност
3344 х 1872 пиксела
2288 х 1280 пиксела
BG
44
Панорама
Размерът на изображенията се различава в зависимост от посоката на снимане
(стр. 51).
(Стандартно
Записва изображения, като използва стандартен размер.
панорамно изображение) Вертикален: 2160 х 3872
Хоризонтален: 8192 х 1856
(Широко панорамно
Записва изображения с широк размер.
изображение)
Вертикален: 2160 х 5536
Хоризонтален: 12416 х 1856
Видеоклип
NEX-5/5C
Режим [AVCHD]
Среден
битрейт
Насоки
17 Mbps
Записва с най-високото качество за преглед на
телевизор с висока разделителна способност.
[MP4] режим
Среден
битрейт
Насоки
1440 х 1080
12 Mbps
Записва с високо качество за преглед на
телевизор с висока разделителна способност.
VGA (640 x 480)
3 Mbps
Записва с подходящ размер за качване в
Интернет.
Среден
битрейт
Насоки
9 Mbps
Записва с високо качество за преглед на
телевизор с висока разделителна способност.
Размер на
изображението
1280 х 720
(Добро качество)
Използване на функциите за запис
1920 х 1080
6 Mbps
1280 х 720
(Стандартно качество)
VGA (640 x 480)
3 Mbps
Записва с подходящ размер за качване в
Интернет.
Забележка
• Когато отпечатвате снимки, записани в съотношение 16:9, или панорамни изображения,
е възможно и двата края на изображението да бъдат отрязани.
BG
45
Фокусиране върху лице (Разпознаване на лице)
Фотоапаратът разпознава лицата на обектите и задава фокуса върху тях. Можете
да изберете лице, върху което да се фокусира с приоритет.
1Натиснете [Menu].
[Menu]
контролния диск, за да изберете [Camera] t
2Използвайте
[Face Detection], и натиснете в центъра.
контролния диск, за да изберете желания режим,
3Завъртете
и натиснете в центъра.
(Изключена настройка): Функцията за разпознаване на лица
не се използва.
(Автоматично фокусиране): Избира лицето, върху което
фотоапаратът автоматично ще извърши фокусиране.
(Приоритет при снимка на дете): Разпознава и записва с приоритет
детски лица.
(Приоритет при снимка на възрастен): Разпознава и записва с
приоритет лицата на възрастни.
z Запис на усмихнато лице (Разпознаване на усмивка)
Ако използвате функцията за разпознаване на усмивка,
когато фотоапаратът разпознае усмивката, затворът
автоматично се освобождава.
Изберете [Menu] t [Camera] t [Smile Shutter] t
[Off], след това насочете фотоапарата към обекта и го
изчакайте да се усмихне.
Също така, можете да снимате и като натиснете бутона
на затвора ръчно.
BG
46
Using the playback functions
Увеличаване на възпроизвежданото
изображение (Увеличаване на изображението)
бутона
1Натиснете
(Възпроизвеждане), за да влезете в
режим на възпроизвеждане.
Бутон
(Възпроизвеждане)
изображението, което
2Изведете
желаете да увеличите, след това
натиснете [Enlarge] (централната
част на контролния диск).
3
горната/долната/дясната/лявата част на
4Натиснете
контролния диск, за да изберете частта, която да увеличите.
• За да отмените операцията, натиснете [Exit].
BG
47
Използване на функциите за възпроизвеждане
Контролен диск
Завъртете контролния диск, за да регулирате размера.
Извеждане на списък с изображения
бутона
(Възпроизвеждане), за да влезете
1Натиснете
в режим на възпроизвеждане.
Бутон
(Възпроизвеждане)
Натиснете
(Индекс с изображения)
на контролния диск.
2
Едновременно се извеждат 6 изображения.
3Завъртете контролния диск, за да изберете изображението.
• За да се върнете към екран с единично изображение, изберете желаното
изображение и натиснете диска в центъра.
z Превключване между снимки и видеоклипове
Можете да превключите лесно вида
изображения, които да се извеждат в индекс
екрана.
Натиснете лявата част на контролния диск
продължително, за да изберете
(снимки)
или
(видеоклипове), и след това натиснете
диска в центъра.
Не можете да извеждате едновременно снимки и
видеоклипове в индекс екрана.
BG
48
Преглед на изображения на телевизора
За да преглеждате снимки, записани с фотоапарата, на телевизор, трябва да
притежавате HDMI кабел (продава се отделно) и HD телевизор с HDMI конектор.
фотоапарата към
1Свържете
телевизора чрез HDMI кабел
Към HDMI
конектор
(продава се отделно).
HDMI кабел
Към HDMI
терминал
Използване на функциите за възпроизвеждане
Забележка
• Използвайте HDMI мини конектор в единия край (за фотоапарата) и конектор, подходящ за
връзка към вашия телевизор, в другия край.
z Използване на фотоапарата в чужбина
NEX-5/5C: За да преглеждате видеоклипове, записани с този фотоапарат, на телевизор,
фотоапаратът и телевизорът трябва да бъдат в еднаква система за цветна телевизия.
NEX-3/3C: Фотоапаратът автоматично разпознава системата за цветна телевизия, така че
да съвпада със свързания телевизор.
BG
49
Списък с менюта
Когато натиснете [Menu], на екрана се извеждат 6 категории с опции; [Shoot
Mode], [Camera], [Image Size], [Brightness/Color], [Playback] и [Setup].
Можете да задавате различни функции за всяка категория. Опциите, за които
не можете да задавате настройки, се извеждат в сиво.
Shoot Mode (Режим на запис)
Позволява ви да избирате режим на запис, като например режим на
експониране, панорамен режим, режим за избор на сцена.
Intelligent Auto
(Интелигентна
автоматична
настройка)
Фотоапаратът анализира обекта и извършва необходимите
настройки.
Scene Selection
(Избор на сцена)
Shoots with preset settings according to the subject or
condition.
(Portrait (Портрет)/Landscape (Пейзаж)/Macro (Макро)/Sports
Action (Спортни състезания)/Sunset (Залез)/Night Portrait
(Нощен портрет)/Night View (Нощна сцена)/Hand-held
Twilight (Запис при тъмни условия от ръка))
Anti Motion Blur
(Намаляване на
замъгляването при
движение)
Намалява ефекта от клатенето на фотоапарата, когато снимате
леко затъмнена сцена на закрито или при телеснимка.
Sweep Panorama
(Панорамен режим)
Записва панорамни изображения.
Manual Exposure (Ръчна Регулира диафрагмата и скоростта на затвора.
експонация)
Регулира скоростта на затвора, за да запечата движението
Shutter Priority
на обекта.
(Приоритет на
скоростта на затвора)
Aperture Priority
(Приоритет на
диафрагмата)
Регулира обхвата на фокуса или разфокусира фона.
Program Auto (Режим
на автоматично
програмиране)
Записва автоматично като ви позволява да задавате настройки
с изключение на настройката за експонацията (отвор на
диафрагмата и скорост на затвора).
BG
50
Camera (Фотоапарат)
Позволява ви задавате функции за запис, като например продължителен запис,
запис с таймера за автоматично включване и запис със светкавицата.
Drive Mode (Режим
на запис)
Избира режим за запис, като например продължителен запис, запис с
таймера за автоматично включване или експозиционен клин.
(Single-shot Adv.(Запис на единично изображение)/Continuous Adv.
(Продължителен запис)/Speed Priority Cont. (Запис с приоритет на
скоростта)/Self-timer (Запис с таймера за автоматично включване)/
Self-timer (Cont.) (Продължителен запис с таймера за автоматично
включване)/Bracket: Cont. (Продължителен запис с използване на
техниката експозиционен клин)/Remote Cdr.* (Запис с устройството за
дистанционно управление))
Flash Mode (Режим
на запис със
светкавицата)
Избира начин, по който да използвате светкавицата.
(Flash Off (Изключена светкавица)/Autoflash (Автоматична
светкавица)/Fill-flash (Плътна светкавица)/Slow Sync. (Бавна
синхронизация)/Rear Sync.(Задна синхронизация))
AF/MF Select
(AF/MF избор)
Избира режим на автоматично или ръчно фокусиране.
(Autofocus (Автоматично фокусиране)/DMF/Manual focus
(Ръчно фокусиране))
Autofocus Area (Област Избира областта, в която да се фокусира.
(Multi (Мулти фокус)/Center (Фокусиране в центъра)/Flexible
за автоматично
Spot (Гъвкаво спотово фокусиране))
фокусиране)
Autofocus Mode (Режим Избира режим на автоматично фокусиране.
(Single-shot AF (Автоматичен фокус за единично
за автоматично
изображение)/Continuous AF (Продължителен автоматичен
фокусиране)
фокус))
Проверка на възможните функции
Задава цифровия зум, когато използвате обектив с
Precision Dig. Zoom
(Прецизен цифров зум) непроменливо фокусно разстояние.
Автоматично разпознава лицата на хората и регулира фокуса
Face Detection
(Разпознаване на лице) и експонацията в зависимост от лицето.
(Off (Изключена функция)/Auto (Автоматично разпознаване)/
Child Priority (Разпознаване с приоритет на детски лица)/Adult
Priority (Разпознаване с приоритет на лицата на възрастни))
Smile Shutter (Запис
чрез разпознаване на
усмивка)
Всеки път, когато фотоапаратът разпознае усмивка, затворът
автоматично се отпуска.
(Off (Изключен)/On (Включен))
Smile Detection
(Разпознаване
на усмивка)
Задава чувствителността за функцията за разпознаване на
усмивка.
(Big Smile (Разпознава широки усмивки)/Normal Smile
(Разпознава нормални усмивки)/Slight Smile (Разпознава
бегли усмивки))
Panorama Direction
(Посока на запис
на панорамно
изображение)
Избира посоката на въртене на фотоапарата, когато записвате
панорамни изображения.
(Right (Дясно)/Left (Ляво)/Up (Нагоре)/Down (Надолу))
Shooting Tip List (Списък Позволява ви да прегледате всички съвети за запис.
със съвети за запис)
Display Contents
(Извеждане на
съдържание)
* Само за NEX-5/5C
Превключва информацията, която е изведена на екрана за запис.
(Display Info. (Извеждане на информацията)/No Disp. Info.
(Информацията не се извежда)/Disp. Basic Info (Извежда основна
информация))
BG
51
Image size (Размер на изображението)
Позволява ви да изберете размера на изображението, съотношението на екрана и др.
Снимки
Image Size (Размер на
изображението)
Избира размера на изображението.
(3:2: L: 14M/ M: 7.4M/ S: 3.5M
16:9: L: 12M/ M: 6.3M/ S: 2.9M)
Избира съотношението на екрана.
Aspect Ratio
(Съотношение на екрана) (3:2/16:9)
Qality (Качество)
Избира формата на компресията.
(RAW/ RAW & JPEG/ Fine (Добро качество)/ Standard
(Стандартно качество))
Панорамни снимки
Image Size (Размер на
изображението)
Избира размера на изображението.
(Standard (Стандартен размер)/Wide (Широк екран))
Видеоклип
File Format* (Фрмат
на файла)
Избира формат за запис на видеоклипа.
(AVCHD/MP4)
* Само за NEX-5/5C
Brightness/Color (Осветеност/Цветове)
Позволява ви да извършвате настройки за осветеността, като например режими
на измерване и настройки на цветовете, като например балансът на белия цвят.
Exposure Comp. (Компенсация Компенсира осветеността на цялото изображение.
(-2.0EV до +2.0EV)
на експонацията)
ISO
Задава ISO чувствителност.
(ISO AUTO/200 – 12 800)
White Balance
(Баланс на белия цвят)
Регулира цветните тонове в зависимост от условията на
осветеност на околната среда.
(Auto WB (Автоматична настройка на баланса на белия
цвят)/Daylight (Дневна светлина)/Shade (Сянка)/Cloudy
(Облачно)/Incadescent (Изкуствена светлина)/Fluorescent
(Флуоресцентно осветление)/Flash (Светкавица)/C.
Temp (Температура на цветовете)/Filter (Филтър)/Custom
(Предварително зададен режим)/Custom Setup (Допълнителна
настройка))
Metering Mode (Режим на Избира начина, който се използва за измерване на
осветеността.
измерване)
(Muti (Мулти измерване)/Center (Измерване в центъра)/Spot
(Спотово измерване))
Flash Compensation
(Компенсация на
светкавицата)
Регулира количеството светлина от светкавицата.
(-2.0EV до +2.0EV)
DRO/Auto HDR
Автоматично поправя осветеността и контраста.
(Off (Изключена настройка)/D-Range Opt. (Оптимизиране на
настройките)/Auto HDR (Автоматична настройка))
BG
52
Creative Style
(Артистична
обработка)
Избира начин на обработка на изображението. (Standard
(Стандартен)/Vivid (Живи цветове)/Portrait (Портретна
обработка)/Landscape (Пейзажна обработка)/Sunset (Залез)/
Black & White (Черно-бяло))
Playback (Възпроизвеждане)
Позволява ви да задавате функциите за възпроизвеждане.
Delete (Изтриване)
Изтрива изображения.
(Multiple Img. (Няколко изображения)/All in folder (Всички в
папката)/All in Date Rng. (Всички в обхват от дати))
Slide Show (Изреждане
на изображения)
Възпроизвежда автоматично изображения.
(Interval (Интервал на смяна на кадъра)/Movie Type (Вид на
видеоклипа)/Repeat (Повторно изреждане))
Still/Movie Select (Избор Изберете дали да възпроизвеждате снимки или
на снимки/видеоклипове) видеоклипове.
(Still (Снимки)/Movie (Видеоклипове))
Избира броя на изображенията, които се извеждат на индекс
екрана.
(6 Images (6 изображения)/12 Images (12 изображения))
Select Folder (Избор
на папка)
Избира папката със снимки, която да възпроизвежда.
Select Date (Избор на
дата)
Избира видеоклипове от определена дата, които да
възпроизвежда.
Rotate (Въртене)
Завърта изображението.
Protect (Защита)
Защитава изображения или отменя защитата.
(Multiple Img. (Няколко изображения)/Cancel All Images
(Отменя защитата на всички изображения)/Cancel All Movies
(Отменя защитата на всички видеоклипове)
Enlarge Image
(Увеличаване на
изображения)
Проверка на възможните функции
Image Index (Индекс с
изображения)
Увеличава изображенията.
Volume Settings (Настройка Задава сила на звука за видеоклиповете.
на силата на звука)
Specify Printing (Избор за Избира изображенията, които да отпечатвате, или извършва
настройки за отпечатване.
печат)
(Multiple Img. (Няколко изображения)/Cancel All (Отмяна
на всички))
Превключва информацията, която е изведена на екрана за
Display Contents
(Извеждане на съдържание) възпроизвеждане.
(Display Info. (Извеждане на информацията)/Histogram
(Извеждане на хистограма)/No Disp. Info. (Информацията не се
извежда))
Setup (Настройки)
Позволява ви да извършвате по-подробни настройки за запис или да променяте настройките на фотоапарата.
Настройки за запис
Включва AF илюминатора, за да помогне при фокусирането
AF Illuminator
на места с ниска осветеност.
(Илюминатор за
автоматично фокусиране) (Auto (Автоматично включване)/Off (Изключен))
BG
53
Red Eye Reduction
(Намаляване на ефекта
“червени очи”)
Когато използвате светкавицата, тя светва преди записа, за
да се избегне ефекта на “червените очи”.
(On (Включен)/Off (Изключен))
Auto Review
(Автоматичен преглед)
Задава времето за извеждане на изображението веднага
след записа.(10 sec (10 секунди)/5 sec (5 секунди)/2 sec (2
секунди)/Off (изключен))
Grid Line (Насочващи
линии)
Включва насочващите линии, които ви помагат да
извършите композицията на изображението.
(On (Включен)/Off (Изключен))
Histogram (Хистограма)
Извежда хистограмата с дистрибуция на светлите и тъмните тонове.
(On (Включен)/Off (Изключен))
MF Assist (Помощ при
ръчно фокусиране)
Извежда увеличено изображение при ръчно фокусиране.
(On (Включен)/Off (Изключен))
Color Space
(Цветова гама)
Променя вида на цветовата гама.
(sRGB/AdobeRGB)
SteadyShot
(Устойчиво снимане)
Компенсира движението на фотоапарата.
(On (Включен)/Off (Изключен))
Release w/oLens
(Запис с/без обектив)
Задава настройка дали да освободи затвора, когато няма обектив.
(Enable (Включен)/Disable (Изключен))
Long Exposure NR
(Намаляване на шума
при дълга експонация)
Задава настройка за намаляване на смущенията, когато
записвате с дълга експонация.
(On (Включен)/Off (Изключен))
High ISO NR (Намаляване Задава настройка за намаляване на смущенията, когато
записвате с висока стойност на ISO.
на шума при висока
(Auto (Автоматична настойка)/Weak (Слаба стойност))
стойност на ISO)
Movie Audio Rec (Запис
на звук за видеоклип)
Включва записа на звук при запис на видеоклип.
(On (Включен)/Off (Изключен))
Основни настройки
Beep (Звуков сигнал)
Language (Език)
Избира краткия звуков сигнал, който се възпроизвежда при
работата с фотоапарата.
(AF Sound (Включен звук за автоматично фокусиране)/High
(Висок звук)/Low (Нисък звук)/Off (Изключен звук))
Избира езика, който се използва на екрана.
Date/Time Setup (Настройки Настройва датата и часа.
на датата и часа)
Area Setting (Настройка
на областта)
Избира областта, в която използвате фотоапарата.
Help Guide Display
(Дисплей с помощни
съобщения)
Включва или изключва дисплея с помощните съобщения.
(On (Включен)/Off (Изключен))
Power Save (Пестене на Задава времето, след което фотоапаратът преминава в режим
на пестене на захранването.
захранването)
(1 Min (1 минута)/5 min (5 минути)/10 Min (10 минути)/30
Min (30 минути))
LCD Brightness (Осветеност
на LCD екрана)
BG
54
Задава осветеността на LCD екрана.
(Auto (Автоматична настройка)/Manual (Ръчна настройка)/
Sunny Weather (Настройка за слънчево време))
Display Color (Цвят на
дисплея)
Извежда цвета на LCD монитора.
(Black (Черен)/White (Бял)/Blue (Син)/Pink (Розов))
Wide Image (Широко
изображение)
Избира начина на извеждане на широки изображения.
(Full Screen (Извеждане на цял екран)/Normal (Нормално извеждане))
Playback Display (Дисплей за Избира начина, който се използва за възпроизвеждане на портретни
изображения.
възпроизвеждане)
(Auto Rotate (Автоматично завъртане)/Manual Rotate (Ръчно завъртане))
CTRL FOR HDMI
Задава настройка дали да управлявате фотоапарата с устройството за
дистанционно управление на HDMI-съвместим телевизор.
(On (Включен)/Off (Изключен))
USB Connection (USB
връзка)
Избира начина, който се използва за USB връзка.
(Mass Storage (Устройство за съхранение на данни)/PTP (От точка
до точка))
Cleaning Mode (Режим на
почистване)
Позволява ви да почиствате матрицата.
Version (Версия)
Извежда версията на фотоапарата и обектива.
Demo Mode (Режим на
демонстрация)
Задава настройка дали да се изведе режима на демонстрация за видеоклипове.
(On (Включен)/Off (Изключен))
Reset Default (Връщане на
фабричните настройки)
Връща фабричните настройки на фотоапарата.
Настройки за картата с памет
Форматира картата с памет.
File Number (Номер на
файла)
Избира начина, който се използва за номерация на файловете на
изображенията.
(Series (Серия)/Reset (Нулиране))
Folder Name (Име на
папката)
Избира формата за име на папката.
(Standard Form (Стандартен формат)/Date Form (Формат по дата))
Select Shoot. Folder (Избор
на папка за запис)
Избира папката за запис.
New Folder (Нова папка)
Създава нова папка.
Проверка на възможните функции
Format (Форматиране)
Поправя файла с база данни за видеоклипове, когато бъдат открити
Recover Image DB
(Поправка на файла с база несъответствия.
данни)
Извежда оставащото време за запис на видеоклипове и оставащия
Display Card Space
(Извеждане на свободното брой снимки, които можете да запишете на картата с памет.
място на картата)
Eye-Fi настройки*
Upload Settings (Настройки Включва функцията за качване на фотоапарата, когато използвате
Eye-Fi карта.
за качване)
(On (Включен)/Off (Изключен))
* Извежда се, когато използвате Eye-Fi карта (продава се отделно) с вашия фотоапарат.
Не използвайте Eye-Fi карта с фотоапарата, когато се намирате в самолет. Ако във
фотоапарата е поставена Eye-Fi карта, задайте [Upload Settings] в положение [Off].
BG
55
Можете да използвате Eye-Fi карти само в държавите/регионите, в които сте ги закупили.
Използвайте Eye-Fi картите в съответствие с законите на съответните държави/региони, в
които сте ги закупили.
Моделите NEX-5C/3C не притежават тази функция.
Възможни функции за всеки режим на запис
Функциите, които можете да използвате, зависят от избрания режим на запис.
В таблицата по-долу с маркировката са отбелязани възможните функции.
Маркировката – показва функциите, които не са възможни.
Функциите, които не можете да използвате, се извеждат в сиво на екрана.
Режим на запис
Продължителен Разпознаване
Компенсация Таймер за
на лице
на
самостоятелно запис
експонацията включване
Запис при
разпознаване на
усмивка
Интелигентна автоматична
настройка
Панорамен режим
Намаляване на замъгляването
при движение
Избор на сцена
Режим на автоматично
програмиране
Приоритет на
диафрагмата
Приоритет на скоростта
на затвора
Ръчна експонация
Забележка
• Възможните функции могат да бъдат ограничени от условия, различни от режима на запис.
BG
56
Възможни режими за работа със светкавицата
Режимите за работа със светкавицата, които можете да изберете, зависят от
режима на запис и избраните функции.
В таблицата по-долу с маркировката са отбелязани възможните функции.
Маркировката – показва функциите, които не са възможни.
Функциите, които не можете да използвате, се извеждат в сиво на екрана.
Режим на запис
Изключен
Автоматична Плътна
светкавица
светкавица
Бавна
Задна
синхронизация синхронизация
Интелигентна автоматична
настройка
Панорамен режим
Намаляване на замъгляването
при движение
Избор на сцена
Проверка на възможните функции
Режим на автоматично
програмиране
Приоритет на
диафрагмата
Приоритет на скоростта
на затвора
Ръчна експонация
Забележки
• Възможните режими за работа със светкавицата могат да бъдат ограничени и от условия,
различни от режима на запис.
• Дори когато изберете възможен режим за работа със светкавицата, светкавицата няма да
светне, ако не е вдигната.
• Можете да изберете [Autoflash] единствено когато [Shoot Mode] е зададен в положение
[Intelligent Auto] или при определени режими [Scene Selection].
BG
57
Importing images to the computer
Инсталиране на софтуер
За да работите с изображения, записани с този фотоапарат, в комплекта е включен
следният софтуер:
• Sony Image Data Suite
“Image Data Converter SR”
“Image Data Lightbox SR”
• “PMB” (Picture Motion Browser) (само за Windows)
Забележка
• Влезте в системата като администратор.
Windows
Следната компютърна среда е препоръчителна, когато използвате
приложения софтуер и прехвърляте изображенията чрез USB връзка.
OS (предварително Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP1/ Windows 7
инсталирана)
“PMB”
Процесор: Intel Pentium III 800 MHz или по-бърз
(NEX-5/5C: За възпроизвеждане/редактиране на видеоклипове с
висока разделителна способност: Intel Core Duo 1.66 GHz или побърз/Intel Core 2 Duo 1.66 GHz или по-бърз
NEX-3/3C: За възпроизвеждане/редактиране на видеоклипове с
висока разделителна способност: Intel Core Duo 1.66 GHz или побърз/Intel Core 2 Duo 1.20 GHz или по-бърз)
Памет: 512 МВ или повече (За възпроизвеждане/редактиране на
видеоклипове с висока разделителна способност: 1 GВ или повече)
Твърд диск: Дисково пространство, нужно за инсталацията –
приблизително 500 МВ
Дисплей: Резолюция на екрана - 1024 x 768 точки или по-голяма
“Image Data
Converter SR
Ver.3”/“Image Data
Lightbox SR”
Процесор/Памет: Pentium 4 или по-бърз/1 GВ или повече
Дисплей: 1024 х 768 точки или повече
64-битови операционни системи или Starter (Edition) не се поддържат. За да
използвате функцията за създаване на дискове, трябва да сте инсталирали Windows
Image Metering API (IMAPI) Ver. 2.0 или по-нова.
*2
Starter (Edition) не се поддържа.
*1
BG
58
Включете компютъра и поставете
1 приложения
CD-ROM в CD-ROM
устройството.
Извежда се екранът с инсталационното
меню.
2
Щракнете върху [Install].
• Уверете се, че “Sony Image Data Suite” и “PMB” са маркирани, и следвайте
инструкциите на екрана.
• Свържете фотоапарата с компютъра по време на тази процедура, като следвате
инструкциите, изведени на екрана.
• Когато се изведе съобщение за потвърждение на рестарта, рестартирайте компютъра,
като следвате инструкциите, изведени на екрана.
• В зависимост от системната среда на вашия компютър, възможно е DirectX
приложението да е инсталирано.
3
Извадете CD-ROM диска след като инсталацията приключи.
Софтуерът се инсталира и на десктопа се извеждат икони-препратки.
Забележка
• Ако софтуерът “PMB” вече е инсталиран на компютъра и версията му е по-стара тази на
приложения CD-ROM, инсталирайте също “PMB” от CD-ROM (приложен в комплекта).
Прехвърляне на изображения към компютър
Macintosh
Когато използвате приложения софтуер и прехвърляте изображения чрез USB
връзка, препоръчваме ви следната компютърна среда.
Операционна
система
(предварително
инсталирана)
USB връзка: Mac OS X (v10.3 до v10.6)
“Image Data Converter SR Ver.3”/“Image Data
Lightbox SR”: Mac OS X v10.4/Mac OS X v10.5/Mac OS X v10.6
“Image Data
Converter SR
Ver.3”/“Image Data
Lightbox SR”
Процесор: серии Power PC G4/G5 (препоръчително 1.0 GHz или
(Snow Leopard)
по-бърз)/Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo или по-бърз
Памет: 1 GВ или повече се препоръчва.
Дисплей: 1024 х 768 точки или повече
BG
59
Включете Macintosh компютъра и заредете CD-ROM
1 (приложен
в комплекта) в CD-ROM устройството.
2 Щракнете два пъти върху иконката CD-ROM.
файла [IDS_INST.pkg] в папката [MAC] в иконката
3 наКопирайте
твърдия диск.
4 Щракнете два пъти върху файла [IDS_INST.pkg] в папката,
в която сте го копирали.
• Следвайте инструкциите на екрана, за да приключите с инсталацията.
Какво можете да правите с приложения софтуер
“PMB”
С “PMB” можете да извършвате следните функции:
• Можете да прехвърляте изображения, заснети с фотоапарата, и да ги извеждате на монитора
на компютъра.
• Можете да организирате изображения на компютъра по дата на записа и да ги преглеждате.
• Можете да отпечатвате или запазвате снимки с дата.
• Можете да създавате диск с данни, като използвате CD или DVD записващо устройство.
За подробности относно “PMB” вижте “PMB Help” (помощен файл).
За да стартирате помощния файл, след инсталацията щракнете върху
(PMB Help) на десктопа. Когато стартирате от старт менюто, щракнете върху
[Start] t [All Programs] t [PMB] t [PMB Help].
Можете да намерите поддържащата информация за “PMB” (само на английски език):
Забележка
• “PMB” софтуерът не е съвместим с Macintosh компютри.
“Image Data Converter SR Ver.3”/“Image Data Lightbox SR”
Като използвате “Image Data Converter SR”, можете да редактирате
изображения, записани в RAW формат, и да извършвате различни корекции по
тях, като например можете да промените кривата на тоновете и остротата.
Като използвате “Image Data Lightbox SR”, можете да извеждате и сравнявате
RAW/JPEG изображения, записани с този фотоапарат.
BG
60
За подробности относно “Image Data Converter SR” и “Image Data Lightbox SR”
се обърнете към помощния файл.
За да отворите помощния файл, щракнете върху [Start] t [All Programs] t
[Sony Image Data Suite] t [Help] t [Image Data Converter SR Ver.3] или [Image
Data Lightbox SR].
Можете да намерите поддържащата информация за “Sony Image Data Suite” (само
на английски език): http://www.sony.co.jp/ids-se/
Създаване на диск с видеоклипове (NEX-5/5C)
Можете да създавате диск от видеоклипове, записани във формат AVCHD,
от вашия фотоапарат. Изберете начина, който е най-подходящ за вашия
плейър. Използвайте софтуера “PMB”, за да прехвърлите видеоклиповете в
AVCHD формат на вашия компютър. Вижте “PMB Help” (помощния файл) за
подробности относно създаването на дискове, като използвате “PMB”.
Плейър
Устройства за
възпроизвеждане на
Blu-ray дискове
(Blu-ray плейъри,
Playstation®3 и др.)
Устройства за
възпроизвеждане на
AVCHD формат
(Sony Blu-ray плейъри,
Playstation®3 и др.)
Начин
Вид на диска
Създава Blu-ray диск с
видеоклипове и снимки,
прехвърлени на вашия компютър,
с помощта на софтуера “PMB”.
Прехвърляне на изображения към компютър
Създава диск в AVCHD формат
с видеоклипове и снимки,
прехвърлени на вашия компютър с
помощта на софтуера “PMB”.
Създава диск в AVCHD формат
с помощта на DVD записващо
устройство, различно от DVDirect
Express.
Създава диск с видеоклипове и
Устройства за
снимки със стандартно качество
възпроизвеждане на
(STD), прехвърлени на вашия
обикновени DVD дискове
(DVD плейъри, компютри с компютър с помощта на софтуера
“PMB”.
DVD устройства и др.)
Забележки
• Ако използвате Sony DVDirect (DVD записващо устройство), можете да прехвърляте данни,
като поставите карта с памет в гнездото на DVD записващото устройство, или можете да
свържете фотоапарата към DVD записващото устройство чрез USB кабел.
• Когато използвате Sony DVDirect (DVD записващо устройство), уверете се, че сте
инсталирали последната версия на фърмуера на DVD записващото устройство.
За подробности вижте следния интернет адрес:
http://sony.storagesupport.com/
BG
61
z Характеристики за всеки от видовете дискове
Blu-ray дисковете ви позволяват да записвате повече видеоклипове с висока
разделителна способност (HD) отколкото на DVD диск.
Когато на DVD носител, като например DVD-R диск, бъде записан видеоклип
с висока разделителна способност (HD), дискът, който се създава, е с високо
качество на изображението (HD).
• Можете да възпроизвеждате дискове с висока разделителна способност
(HD) на устройства с възможност за възпроизвеждане на AVCHD формат,
като например Sony Blu-ray плейър и Playstation®3. Не можете да
възпроизвеждате тези дискове на обикновени DVD плейъри.
Можете да записвате видеоклипове със стандартно качество (STD), които са
преобразувани от видеоклипове с висока разделителна способност (HD) на
DVD носители, като например DVD-R дискове, като дискът, който се създава,
е със стандартно качество на изображението (STD).
BG
62
Others
Проверка на броя изображения, които можете
да запишете
След като поставите картата с памет
във фотоапарата и зададете ключа
на захранването в положение ON,
броят изображения, които можете да
запишете (ако продължите да записвате
със същите настройки), ще се изведе
на LCD екрана.
Забележки
• Когато индикацията “0” (брой на изображенията, които можете да запишете) мига в
жълто, това означава, че картата с памет е пълна. Подменете картата с памет или изтрийте
изображения от настоящата карта с памет (стр. 30).
• Когато индикацията “NO CARD” (брой на изображенията, които можете да запишете) мига в
жълто, това означава, че не е поставена карта с памет. Поставете карта с памет.
Брой снимки и време за видеоклипове, които можете
да запишете на картата с памет
Снимки
Таблицата показва приблизителния брой на снимките, които могат да бъдат
съхранени на носител за запис, форматиран с този фотоапарат. Стойностите се
определят, като използвате стандартни тестови карти на Sony. Стойностите се
различават в зависимост от условията на снимане.
Други
Размер на изображението: L 14M
Съотношение на екрана: 3:2*
(Единици: Изображения)
Капацитет
Качество
Стандартно качество
Добро качество
RAW & JPEG
RAW
* Когато [Aspect Ratio] е зададен в положение [16:9], можете да записвате повече
изображения отколкото броя, който е указан в таблицата по-горе. (освен за [RAW]
формат).
BG
63
Видеоклипове
Таблицата по-долу показва приблизителните времена за запис. Тези времена са
общи за всички файлове с видеоклипове. Можете да записвате непрекъснато в
продължение на 29 минути.
(Единици: час: минута: секунда)
Капацитет
Формат на
файловете
(Размер на изображението)
AVCHD (1920x1080)*
MP4 (1440x1080)*
MP4 (1280x720 (добро качество))**
*За NEX-5/5C
** За NEX-3/3C
Брой снимки, които могат да бъдат записани със
заредена батерия
Приблизителният брой на изображенията, които можете да запишете, когато
снимате с напълно заредена батерия (приложена в комплекта), е 330.
Обърнете внимание, че в зависимост от условията, при които използвате
фотоапарата, е възможно истинският брой на изображенията да бъде по-малък.
• Броят се изчислява при напълно заредена батерия и при следните условия:
– При температура на околната среда от 250С.
– Когато [Quality] е зададен в положение [Fine].
– Когато [Autofocus mode] е зададен в положение [Single-shot AF].
– При запис на изображения през 30-секунден интервал.
– Когато използвате светкавицата веднъж на всеки 2 снимки.
– При включване и изключване на захранването на устройството на всеки 10 снимки.
– Когато използвате батерия, която е зареждана един час след като лампичката CHARGE е
угаснала.
– Когато използвате Sony ”Memory Stick PRO Duo” носител (продава се отделно).
• Методът на измерване се основава на стандарта CIPA. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
BG
64
Списък с икони на LCD екрана
Иконите се извеждат на екрана, за да покажат състоянието на фотоапарата.
Можете да промените дисплея на екрана, като използвате DISP (дисплей със
съдържание) на контролния диск.
Режим на готовност
за запис
A
Дисплей
Индикация
Режим на запис
PASM
Избор на сце
Размер на
изображението/
Съотношение на
снимките
Графичен дисплей
Запис на видеоклипове
RAW RAW+J Качество на снимките
FINE STD
Брой на снимките, които
можете да запишете
Други
100
Размер на
видеоклиповете
Възпроизвеждане
Карта с памет/Качване в
Интернет
123 Min
Времена за запис на
видеоклипове
BG
65
Дисплей
Индикация
Оставащ капацитет на
батерията
Дисплей
Индикация
Състояние на фокуса
Икони за разпозната
сцена
Скорост на затвора
Стойност на
диафрагмата
Ръчно измерване
Светкавицата се
зарежда
Компенсация на
експонацията
AF илюминатор
Индикатор за скорост
на затвора
Не записва звук,
докато записвате
видеоклипове
Индикатор за
диафрагмата
Предупреждение за
клатене на камерата
Времетраене на
видеоклипа (минути:
секунди)
Предупреждение за
прегряване
Дата/час на
записаното
изображение
Файлът с базата данни
е пълен/Грешка във
файла с базата данни
Номер на
изображението/Брой
записани изображения
на тази дата или в
избраната папка
Хистограма
Устойчиво снимане
Папка за
възпроизвеждане –
Номер на файла
Защита
Извежда се, когато
HDR не работи за
изображението.
Ред на отпечатване и
брой копия
Дисплей
Дисплей
Индикация
Функционални
бутони
BG
66
Индикация
Режим на работа
със светкавицата/
Намаляване на ефекта
“червени очи”
Дисплей
Индикация
Режим на работа
Дисплей
Индикация
Индикатор за
чувствителност при
разпознаване на
усмивка
Режим на фокусиране
Компенсация на
светкавицата
Режим на измерване
Режим за избор на
областта за фокусиране
Разпознаване на лице
Запис с разпознаване
на усмивка
ISO
Баланс на белия цвят
Други
Начин на обработка на
изображението
DRO/Auto HDR
BG
67
Научете повече за вашия фотоапарат
(α наръчник)
Наръчникът “α Handbook”, който обяснява в подробности начина на използване
на фотоапарата, е включен на CD-ROM диска (приложен в комплекта). Обърнете
се към него за подробни инструкции относно функциите на фотоапарата.
За потребители на Windows
1 Включете компютъра и поставете приложения CD-ROM
в CD-ROM устройството.
2 Щракнете върху [Handbook].
3 Щракнете върху [Install].
4 Стартирайте “ α Handbook” от иконата на декстопа.
За потребители на Macintosh
1
Включете Macintosh компютъра си и заредете CD-ROM
(приложен в комплекта) в CD-ROM устройството.
2
Изберете папката [Handbook] и копирайте файла “Handbook.
pdf”, който се намира в папката [GB], на вашия компютър.
като копирането приключи, щракнете два пъти върху
3 След
“Handbook.pdf”.
BG
68
Отстраняване на проблеми
Ако се сблъскате с проблем, докато използвате фотоапарата, първо опитайте
следните решения.
1 Проверете опциите, описани на стр. 69 до 72.
Обърнете се и към “α Handbook” (PDF).
2 Извадете батерията и я поставете отново след
около 1 минута. След това включете захранването.
3 Нулирайте настройките (стр. 55).
4 Консултирайте се вашия доставчик на Sony или с
местен сервиз.
Батерии и захранване
Батерията не може да бъде инсталирана.
• Когато поставяте батерията, използвайте върха на батерията, за да натиснете лоста за
заключване (стр. 17).
• Можете да използвате само батерия NP-FW50. Уверете се, че батерията е NP-FW50.
Други
Индикаторът за оставащ заряд на батерията не е верен или
се извежда индикация за достатъчен заряд на батерията, а
захранването скоро се изразходва.
• Използвали сте фотоапарата при много горещи или студени условия.
• Батерията е разредена. Поставете заредена батерия (стр. 16).
• Батерията е изтощена. Сменете я с нова.
Не можете да включите фотоапарата.
• Поставете батерията правилно (стр. 17).
• Батерията е разредена. Поставете заредена батерия (стр. 16).
• Батерията е изтощена. Сменете батерията с нова.
Захранването изненадващо се изключва.
• Когато батерията се затопли твърде много, фотоапаратът извежда предупредително
съобщение и автоматично се изключва, за да предотврати повреда.
BG
69
• Ако не използвате фотоапарата за известен период от време, устройството автоматично
преминава в режим на пестене на захранването. За да отмените режима на пестене на
захранването, извършете операция с фотоапарата, като например, натиснете бутона на
затвора наполовина.
Лампичката CHARGE мига, когато зареждате батерията.
• Можете да използвате само батерия NP-FW50. Уверете се, че батерията е NP-FW50.
• Ако зареждате батерия, която не е била използвана дълго време, лампичката CHARGE
може да мига.
• Лампичката CHARGE мига по два начина - бърз (около 0.15-секундни интервали) и
бавен (около 1.5-секундни интервали). Ако лампичката мига бързо, извадете батерията
и отново я поставете стабилно. Ако лампичката CHARGE отново мига, това означава,
че има нещо нередно с батерията. Бавното мигане означава, че зареждането е спряло,
защото температурата на околната среда е извън подходящия обхват за зареждане на
батерията. Зареждането ще се възстанови и лампичката CHARGE ще светне, когато
околната температура се върне в допустимите граници. Зареждайте батерията при
подходяща температура между 10 и 30ºС.
Снимане на изображения
На LCD екрана не се извежда нищо, когато включите захранването.
• Фотоапаратът преминава в режим на намаляване консумацията на заряд, ако не
работите с него за определен период от време. За да отмените този режим, извършете
операция с фотоапарата, например натиснете бутона на затвора наполовина.
Затворът не се освобождава.
• Използвате носител за запис със защитно капаче и то е зададено в положение LOCK.
Задайте ключа в позиция на разрешен запис.
• Проверете капацитета свободно място в носителя за запис.
• Не можете да снимате, докато светкавицата се зарежда.
• Обективът не е прикрепен правилно. Прикрепете правилно обектива (стр. 19).
Записът отнема дълго време.
• Функцията за намаляване на смущенията е активирана. Това не е неизправност.
• Записвате в режим RAW. Тъй като файлът с данните е голям, възможно е записът в
режим RAW да отнеме известно.
• Функцията Auto HDR обработва изображението.
Изображението не е на фокус.
• Обектът е твърде близо. Проверете минималното фокусно разстояние на обектива.
BG
70
• Записвате в режим на ръчно фокусиране. Задайте [AF/MF Select] в положение
[Autofocus].
• Светлината не е достатъчна.
• Обектът може да се нуждае от специално фокусиране. Използвайте [Flexible Spot] или
функция за ръчно фокусиране.
Светкавицата не работи.
• Повдигнете светкавицата (стр. 23).
• Светкавицата не е правилно закрепена. Поставете я отново (стр. 23).
• Не можете да използвате светкавицата със следните режими за запис:
- [Bracket: Cont.]
- [Sweep Panorama]
- [Night View] и [Hand-held Twilight] в [Scene Selection]
- [Anti Motion Blur]
- Запис на видеоклипове
На изображението, записано с помощта на светкавицата, се
появяват бели петна.
• Частици (прах, полен и др.) във въздуха се отразяват от светлината на светкавицата и се
появяват на изображението. Това не е неизправност.
Зареждането на светкавицата отнема твърде дълго.
• Светкавицата е светнала последователно няколко пъти за кратък период от време.
Когато това се случи, презареждането може да отнеме повече време от обикновено, за
да се предотврати прегряването на светкавицата.
Изображение, записано с помощта на светкавицата, е твърде тъмно.
• Ако обектът е извън обхвата на светкавицата (разстоянието, което може да достигне
светкавицата), изображението ще бъде тъмно, защото светлината от светкавицата
не достига до обекта. Ако ISO бъде променен, обхватът на светкавицата също ще се
промени.
• Задайте правилните дата и час (стр. 25).
• Избраната област в [Area Setting] е различна от реалната. Задайте реалната област, като
изберете [Menu] t [Setup] t [Area Setting].
Стойността на диафрагмата и/или скоростта на затвора мигат,
когато натиснете бутона на затвора наполовина.
• Обектът е твърде тъмен или твърде светъл и поради тази причина се намира извън
обхвата. Отново регулирайте настройките.
BG
71
Други
Датата и часът се записват неправилно.
Изображението изглежда избеляло (Flare).
Изображението е прекомерно светло и има замъгляване (Ghosting).
• Изображението е записано с много силен източник на светлина и в обектива е
навлязла излишна светлина. Прикрепете сенник, когато използвате вариообектив.
Ъглите на изображението са твърде тъмни.
• Ако използвате филтър или сенник, свалете ги и опитайте да снимате отново. В
зависимост от дебелината на филтъра и неправилното поставяне на сенника, възможно е
филтърът или сенникът частично да попаднат в изображението. Възможно е оптическите
способности на някои обективи да причинят появяването на по-тъмна периферия
(недостатъчна светлина).
Очите на обекта изглеждат червени.
• Включете функцията за намаляване на ефекта на “червените очи”.
• Приближете се до обекта и снимайте обекта от разстояние, което попада в
обхвата на светкавицата (стр. 36), като използвате светкавицата.
На LCD екрана се появяват и се задържат точки.
• Това не е неизправност. Тези точки не се записват (стр. 73).
Изображението е замъглено.
• Изображението е записано на тъмно място без да използвате светкавицата, като
резултатът е вибрация на фотоапарата. Препоръчваме ви да използвате статив или
светкавица (стр. 23). Режимите [Hand-held Twilight] в [Scene Selection] (стр. 40) и [Anti
Motion Blur] (стр. 40) също са ефективни за намаляване на смущенията.
Стойността на експонацията мига на LCD екрана.
• Обектът е твърде светъл или твърде тъмен за обхвата на измерване на фотоапарата.
Преглед на изображения
Изображението не може да бъде възпроизведено.
• Името на папката/файла е било променено на вашия компютър.
• Ако файлът с изображение е модифициран с помощта на вашия компютър
или записан с друг фотоапарат, възпроизвеждането на вашия фотоапарат не е
гарантирано.
• Фотоапаратът е в режим USB. Отменете USB връзката.
BG
72
Предпазни мерки
Забележки за LCD екрана и
обектива
• LCD екранът е произведен по високо
прецизна технология, така че ефективният
брой пиксели е над 99,99%. Възможно е
обаче върху LCD екрана да се появят малки
черни и/или ярки петънца (бели, червени,
сини или зелени на цвят). Появата на тези
петънца е напълно нормална в процеса на
снимане и по никакъв начин не влияе върху
качеството на записваното изображение.
Черни, бели,
червени, сини
или зелени
петънца
• Възможно е, когато снимате в
студени условия, на LCD екрана да
се появят остатъчни образи. Това
не е неизправност. Когато включите
фотоапарата на студено място,
възможно е LCD екранът временно да
остане тъмен.
• Не натискайте силно LCD екрана.
Това може да причини неизправност и
екранът да загуби цветовете си.
Не оставяйте/използвайте
фотоапарата на следните
места
• На изключително горещи, сухи или
влажни места
Когато оставите устройството в
кола, паркирана на пряка слънчева
светлина, корпусът на фотоапарата
може да се деформира, а това може
да причини неизправност.
• На пряка слънчева светлина или близо до
отоплително тяло.
Корпусът на фотоапарата може да
се обезцвети или деформира, а това
може да причини неизправност.
• На места, които са обект на вибрации.
• Близо до силни магнитни полета.
• На песъчливи или прашни места.
Не позволявайте във фотоапарата
да попадне пясък. Пясъкът и праха
могат да причинят неизправност
във фотоапарата, а понякога тази
неизправност не може да бъде
поправена.
BG
73
Други
• Не хващайте фотоапарата за LCD екрана.
• Не излагайте фотоапарата на пряка
слънчева светлина. Ако светлината се
пречупи и се фокусира върху близък
предмет, това може да причини пожар. Ако
е наложително да изложите фотоапарата
на пряка слънчева светлина, прикрепете
капачето на обектива.
• Към задната част на LCD екрана е
закрепен магнит. Не поставяйте предмети,
които се влияят от магнити, между LCD
екрана и тялото на фотоапарата, като
например дискети или кредитни карти.
Магнит
Съхранение
Уверете се, че сте прикрепили капачето
към обектива или капачето към тялото,
когато не използвате фотоапарата.
Забележка за работната
температура
Вашият фотоапарат е проектиран за
работа в температурен обхват между
0 и 400С. Снимането на крайно
студени или горещи места, където
температурата е извън тези стойности,
Кондензация на влага
Ако внесете фотоапарата директно
от студено на топло място или ако
го оставите в много влажна стая,
възможно е във вътрешността на
устройството или по повърхността му
да кондензира влага. Ако това се случи,
фотоапаратът може да се повреди.
Как да предотвратите
кондензацията на влага
Когато внасяте фотоапарата от
студено на топло място, сложете го в
полиетиленов плик, затворете здраво
плика и го оставете за около 1 час, за да
може устройството да се аклиматизира
към околната температура.
Ако има кондензирана влага
Изключете захранването и оставете
фотоапарата поне за 1 час, за да се
изпари влагата. Забележете, че ако се
опитате да записвате с влага, останала
във вътрешността на обектива,
изображенията няма да са ясни.
Вградена акумулаторна
батерия
Този фотоапарат е снабден с вградена
акумулаторна батерия, така че
настройката за датата и часа, и други
BG
74
настройки, се запазват независимо дали
захранването е включено или батерията
е поставена. Вградената литиева клетка
е постоянно заредена, докато използвате
фотоапарата. Независимо от това, ако
използвате фотоапарата само за кратки
периоди от време, тя се разрежда, и ако
не използвате фотоапарата за около 3
месеца, батерията се разрежда напълно.
В този случай се уверете, че сте
заредили батерията преди да използвате
фотоапарата. Независимо от това,
дори батерията да не е заредена, вие
можете да използвате фотоапарата, но
той няма да записва датата и часа. Ако
настройките на фотоапарата се връщат
в стойностите си по подразбиране
всеки път, когато зареждате батерията,
възможно е вградената акумулаторна
батерия да е изтощена. Консултирайте се
с вашия доставчик на Sony или местен
сервиз на Sony.
Зареждане на вградената
акумулаторна батерия
Поставете заредена батерия или
свържете фотоапарата с мрежата от 220
V, като използвате променливотоковия
адаптер (не е приложен в комплекта) и
го оставете с изключено захранване за
повече от 24 часа.
Носители за запис
Не закрепяйте етикети и др. на
носителите за запис или адаптери
за карти. Това може да причини
неизправност.
Забележки за запис/
възпроизвеждане
• За да сте сигурни, че операциите
с картата с памет са стабилни,
препоръчваме ви да използвате този
фотоапарат, за да форматирате всяка
карта с памет, която се използва за
първи път с този фотоапарат.
•
•
•
•
•
•
•
• Използването на фотоапарата на
прашни или песъчливи места може да
причини неизправност.
• Ако се появи кондензация на
влага, отстранете влагата преди да
използвате фотоапарата (стр. 74).
• Не тръскайте и не удряйте
фотоапарата. Освен повреда и
невъзможност за запис, това може
да направи носителя за запис
неизползваем или да причини повреда
или загуба на данни за изображенията.
• Отстранете праха от повърхността
на светкавицата. Ако вследствие на
затопляне прашинките се залепят
по повърхността на светкавицата,
възможно е светкавицата да не
излъчи достатъчно светлина или
изображението да се запише с
променен цвят.
• Пазете фотоапарата, приложените
аксесоари и др. На разстояние от
деца. Носителят за запис и др. може
случайно да бъде погълнат. Ако се
случи подобен проблем, незабавно се
консултирайте с лекар.
Забележки, когато
възпроизвеждате видеоклипове на
други устройства (NEX-5/5C)
• Този фотоапарат използва MPEG-4
AVC/H.264 High Profile за запис в
AVCHD формат. Видеоклиповете,
записани с този фотоапарат в AVCHD
формат, не могат да се възпроизвеждат
на следните устройства.
– Други устройства, съвместими с
AVCHD формат, които не
поддържат High Profile.
– Устройства, несъвместими с
AVCHD формата.
• Този фотоапарат използва също
MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile за
запис в MP4 формат. Поради тази
причина видеоклиповете, записани
с този фотоапарат в MP4 формат,
не могат да се възпроизвеждат на
BG
устройства, които не поддържат
MPEG-4 AVC/H.264.
75
Други
•
Обърнете внимание, че форматирането
безвъзвратно ще изтрие всички данни,
записани на картата с памет, и данните
не могат да бъдат възстановени
впоследствие. Уверете се, че сте
подсигурили всички важни за вас данни
на компютъра или на друго място за
съхранение на данни.
Ако неколкократно записвате/изтривате
изображения, е възможно да се получи
раздробяване на данните в картата с
памет. Възможно е да се окаже, че не
можете да запазвате или записвате
видеоклипове. В този случай запазете
вашите изображения на компютър
или на друг носител и след това
форматирайте носителя.
Съдържанието на записа не подлежи на
компенсация, ако поради неизправност
на фотоапарата, на носителя и др.
записът или възпроизвеждането се
окажат невъзможни.
За да избегнете потенциален риск от
загуба на данни, винаги копирайте
(подсигурявайте) данните на носител.
Преди да запишете еднократни
събития, направете пробен запис, за
да се уверите, че фотоапаратът работи
правилно.
Този фотоапарат е устойчив на прах и
влага, но не е водоустойчив.
Не насочвайте фотоапарата директно
към слънцето или друга ярка светлина.
Това може безвъзвратно да повреди
очите ви или да причини неизправност
във фотоапарата.
Не гледайте директно към слънцето
или силен източник на светлина през
свален обектив. Това може да повреди
безвъзвратно очите ви. Също така това
може да повреди обектива.
Не използвайте фотоапарата близо
до места, които излъчват силни
радиовълни или радиация. Възможно
е фотоапаратът да не записва или
възпроизвежда правилно.
• Дисковете, записани с HD
качество на изображението
(висока резолюция), могат да се
възпроизвеждат само на устройства,
съвместими с AVCHD формат. DVD
плейърите или рекордерите не могат
да възпроизвеждат дискове с HD
качество на изображението, тъй като
са несъвместими с AVCHD формата.
Също така, DVD плейърите или
рекордерите може да откажат при
изваждането на дискове с HD
качество.
Предупреждение за
авторското право
Технически
характеристики
Фотоапарат
[System] (Система)
Вид на фотоапарата:
Цифров фотоапарат, с възможност
за смяна на обективите.
Обектив: E-mount обективи
[Image sensor] (Матрица)
Матрица: 23.4 х 15.6 mm
(APS-C формат) CMOS матрица
Общ брой пиксели на матрицата:
Прибл. 14 600 000 пиксела
Ефективни пиксели на фотоапарата:
Прибл. 14 200 000 пиксела
Възможно е телевизионни програми,
филми, видео записи и други
продукции да бъдат защитени с
авторско право. Неразрешеният
презапис на такива материали
може да противоречи на закона за
авторското право.
[Anti-Dust]
(Противопрахова система)
Изображенията, използвани
в това ръководство
Система: Система за разпознаване на
контраста
Обхват за чувствителност: 0 EV до 20
EV (с еквивалент на ISO 100, с F2.8
обектив)
Снимките, използвани като примери,
са обработени и не са истинските
изображения, заснети с помощта на
този фотоапарат.
Технически характеристики
за данните, описани в тези
инструкции за експлоатация
Данните за работата и техническите
характеристики се дефинират
при следните условия, освен в
случаите, описани в тези инструкции
за експлоатация: при обичайна
температура на околната среда от
250С и при използване на батерия,
зареждана около 1 час след като
лампичката CHARGE е угаснала.
BG
76
Система: Защита от наелектризиране върху
нискочестотния филтър и механизма за
елктромагнитни вибрации
[Auto Focus System]
(Система за автоматично
фокусиране)
[Exposure control]
(Контрол на експонацията)
Начин на измерване: Измерване в 49
части от матрицата
Обхват на измерване: 0 EV до 20 EV
(с ISO 100 и F2.8 обектив)
ISO чувствителност (Препоръчителен
индекс на експонация): Автоматична, ISO
200 до 12800
Компенсация на експонацията: ± 2.0 EV
(1/3 EV стъпка)
[Shutter] (Затвор)
Вид: Електронен контрол, вертикална
траверса, вид на фокусната равнина
Обхват на скоростта: 1/4000 секунда до
30 секунди, BULB (на стъпка от 1/3 EV)
Скорост на синхронизация на светкавицата:
1/160 секунда
[Recording media]
(Носител за запис)
“Memory Stick PRO Duo” носител, SD карта
с памет
[LCD monitor] (LCD екран)
LCD панел: 7.5 cm (тип 3.0) TFT
Общ брой на точките: 921 600
(640 х 3 (RGB) x 480) точки
Формат на файловете:
Снимки: JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver.
2.3, MPF Baseline)-съвместим,
DPOF-съвместим
NEX-5/5C:
Видеоклипове (AVCHD формат):
AVCHD Ver. 1.0-съвместим
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
USB: miniB
HDMI: HDMI минижак, тип С
Аудио: Dolby Digital 2ch, който
притежава Dolby Digital Stereo Creator
• Произведен по лиценз на Dolby
Laboratories.
Видеоклипове (MP4 формат):
[Power] (Захранване)
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
[Input/output terminals]
(Входни/изходни терминали)
Батерия: Акумулаторна батерия NP-FW50
[Others] (Други)
Exif Print: Съвместим
PRINT изображение, съвпадащо с III:
Съвместим
Размери:
NEX-5/5C:
Прибл. 110.8 х 58.8 х 38.2 mm (Ш/В/Д,
без изтеглящите се части)
NEX-3/3C:
Прибл. 287 g (включително батерията и
“Memory Stick PRO Duo” носител)
Прибл. 229 g (само тялото на
фотоапарата)
Светкавица
Водещ номер на светкавицата:
GN 7 (в метри при ISO 100)
Време за презареждане: Прибл. 4 секунди
Покритие на светкавицата:
Покрива 16 mm обектив (фокусното
разстояние, което е показано)
Компенсация на светкавицата: ± 2.0 EV
(на стъпки от 1/3 EV)
Размери:
Други
Прибл. 117.2 х 62.6 х 33.4 mm (Ш/В/Д,
без изтеглящите се части)
Тегло:
NEX-5/5C:
Аудио: MPEG-4 AAC-LC 2ch
NEX-3/3C:
Видео: MPEG-4 Visual
USB връзка: Hi-Speed USB
(USB 2.0 съвместим)
Прибл. 35.9 х 23.8 х 42.7 mm (Ш/В/Д,
без издадените части)
Тегло: Прибл. 20.4 g
NEX-3/3C:
Прибл. 297 g (включително батерията и
“Memory Stick PRO Duo” носител)
Прибл. 239 g (само тялото на
фотоапарата)
Работна температура: от 0 до 400С
BG
77
Обектив
За E18-200 mm обектив, вижте инструкциите за работа с E18-200 mm обектив
(приложени в комплекта).
Обектив
E16 mm обектив с
непроменливо фокусно
разстояние
Е18-55 вариообектив
Фотоапарат
NEX-5A/5CA/5D/5CD/
3A/3CA/3D/3CD
NEX-5D/5CD/5K/5CK/
3D/3CD/3K/3CK
Фокусно разстояние
еквивалентно за 35mm
фотоапарат*1 (mm)
24
27 - 82.5
Групи-елементи на
обектива
5-5
9-11
Зрителен ъгъл*1
830
760 - 290
0.24 (0.79)
0.25 (0.82)
0.078
0.3
Минимален f-stop
f/22
f/22 - f/32
Диаметър на филтъра
(mm)
49
49
Минимално фокусно
разстояние*2
Максимално увеличение
(х)
Размери (макс.
диаметър х височина)
(mm)
Тегло (g)
Ефект на
компенсация*3
*1
*2
*3
*4
62.0 22.5
(2 1/2 29/32)
67 (2 3/8)
–*
4
62.0 60.0
(2 1/2 2 3/8)
194 (6 7/8)
Прибл. 4 стъпки
Стойностите за еквивалентно на 35 mm фотоапарат фокусно разстояние и зрителен ъгъл
се отнасят за цифрови фотоапарати, оборудвани с APS-C матрица.
Минималното фокусно разстояние е най-късото разстояние между матрицата и обекта.
Скорост на затвора (различава се според условията на запис)
Функцията за компенсиране на оптичното разместване не работи.
BG
78
Зарядно устройство за
батерии BC-VW1
Входящо напрежение: 100 V - 240 V AC,
50 Hz/60 Hz, 4.2 W
Изходящо напрежение: 8.4 V DC, 0.28 A
Обхват на работна температура: от 0 до 400С
Обхват на температура на съхранение:
-20 до +600С
Максимални размери:
Прибл. 63 х 95 х 32 mm (Ш/В/Д)
Тегло: Прибл. 85 g
Акумулаторна батерия NP-FW50
Използвани батерии: Литиево-йонна батерия
Максимален волтаж: DC 8.4 V
Номинален волтаж: DC 7.2 V
Максимален волтаж при зареждане:
DC 8.4 V
Максимално напрежение: 1.02 А
Капацитет: Типичен 7.7 Wh (1 080 mAh)
Минимален 7.3 Wh (1 020 mAh)
Максимални размери:
Прибл. 31.8 х 18.5 х 45 mm (Ш/В/Д)
Тегло: Прибл. 57 g
Забележки за
съвместимостта на
данните за изображението
• Този фотоапарат следва стандарта DCF,
установен от JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association).
• Възпроизвеждането на изображения,
записани с вашия фотоапарат, но на друго
оборудване, и възпроизвеждането на
изображения, записани или редактирани
с друго оборудване, но на вашия
фотоапарат, не е гарантирано.
Търговски марки
•
е търговска марка на Sony
Corporation.
, “Memory Stick
• “Memory Stick”,
, “Memory
PRO”,
Stick Duo”,
,
“Memory Stick PRO Duo”,
,
Дизайнът и техническите
характеристики подлежат на промяна
без предупреждение.
•
Фокусно разстояние
•
Например, когато използвате 50 mm обектив,
можете да намерите еквивалента на 75 mm
обектив, използван за снимане с 35 mm
лентов фотоапарат.
•
•
•
•
BG
79
Други
Ъгълът на снимане на този фотоапарат е помалък от този на 35 mm лентов фотоапарат.
Можете да откриете приблизителния
еквивалент на фокусно разстояние за 35
mm лентов фотоапарат и да записвате
изображения със същия ъгъл, като увеличите
наполовина фокусното разстояние на вашия
обектив.
“Memory Stick PRO-HG Duo”,
,
“Memory Stick Micro”, “MagicGate” и
са търговски марки
на Sony Corporation.
“InfoLITHIUM” e търговска марка на Sony
Corporation.
“PhotoTV HD” е търговска марка на Sony
Corporation.
“Blu-ray Disc” и логото му са търговски
марки.
“AVCHD” и логотипът “AVCHD” са
търговски марки на Panasonic Corporation
и Sony Corporation.
Dolby и символът двойно-D са търговски
марки на Dolby Laboratories.
Microsoft, Windows и Windows Vista са
търговски марки или запазени търговски
марки на Microsoft Corporation в САЩ и/
или други държави.
• HDMI, логото HDMI и High-Definition
Multimedia Interface са търговски марки
или регистрирани търговски марки на
HDMI Licensing LLC.
• Macintosh и Mac OS са търговски марки
или запазени търговски марки на Apple
Inc.
• PowerPC е регистрирана търговска марка
на IBM Corporation в САЩ.
• Intel, Intel Core и Pentium са търговски
марки или запазени търговски марка на
Intel Corporation.
• Логото SDXC и SDHC са търговски
марки на SD-3C, LLC.
• Eye-Fi е търговска марка на Eye-Fi Inc.
• MultiMediaCard е търговска марка на
MultiMediaCard Association.
• “Playstation” е регистрирана търговска
марка на Sony Computer Entertainment
Inc.
• Adobe е запазена търговска марка
или търговска марка на Adobe System
Incorporated в САЩ и/или други
държави.
• В заключение, имената на системите
и продуктите, използвани в това
ръководство като цяло, са търговски
марки или запазени търговски марки на
техните съответни разработчици или
производители.
Въпреки това, или не се използват
навсякъде в това ръководство.
BG
80
Азбучен указател
А-Я
Creative Style................................53
CTRL FOR HDMI........................55
DRO/Auto HDR............................52
Eye-Fi настройки......................... 55
Image Data Converter SR............. 60
Image Data Lightbox SR...............60
ISO................................................ 52
Macintosh......................................59
PMB.............................................. 60
USB връзка...................................55
Windows........................................58
Автоматичен преглед................. 54
Автоматично програмиране...... 39
Баланс на белия цвят.................. 52
Батерия........................................ 16
Версия......................................... 55
Видеоклип...................................28
Връщане на фабричните
настройки....................................55
Възпроизвеждане на
телевизионен екран....................49
Възпроизвеждане чрез преглед...42
Възпроизвеждане....................... 29
Въртене........................................53
Демонстрационен режим...........55
Дисплей с възпроизвеждане......55
Дисплей с помощни насоки...... 54
Език..............................................54
Запис на звук за видеоклипове..54
Запис на снимки......................... 27
Запис при разпознаване
на усмивка...................................46
Запис при тъмни условия
от ръка......................................... 40
Запис с приоритет на скоростта...38
Запис с/без обектив.................... 54
Зареждане на батерията............. 16
Защита......................................... 53
Звуков сигнал.............................. 54
Зум при възпроизвеждане..........47
Избор за автоматичен/ръчен
фокус............................................51
Избор за печат............................. 53
Избор на дата.............................. 53
Избор на папка за запис............. 55
Избор на папка............................53
Избор на снимка/видеоклип...... 53
Избор на сцена............................40
Други
A-Z
BG
81
Извеждане на свободното място
на картата..................................... 55
Изреждане на изображения........53
Изтриване.....................................30
Икони............................................65
Име на папката............................ 55
Индекс с изображения................ 48
Инсталация.................................. 58
Интелигентна автоматична
настройка............................... 35, 39
Качество.......................................52
Компенсация на експонацията.....37
Компенсация на светкавицата...... 52
Кондензация на влага..................74
Контрол на разфокусиране
на фона......................................... 35
Контролен диск............................32
Меню............................................ 50
Намаляване на ефекта “червени
очи”...............................................53
Намаляване на замъгляването
при движение...............................40
Намаляване на шума при
висока стойност на ISO.............. 54
Намаляване на шума при дълга
експонация...................................54
Наръчник......................................68
Насочващи линии........................54
Настройка на датата/часа............54
Настройка на областта................ 54
Настройка на силата на звука.....53
Настройки за качване.................. 55
Настройки.................................... 53
Нова папка....................................55
Номер на файла........................... 55
Носител за запис..........................21
Нощен портрет.............................40
Нощна сцена................................ 40
Обектив........................................ 19
Област за автоматично
фокусиране..................................51
BG
82
Осветеност на LCD екрана........54
Панорамен режим.......................41
Пестене на захранването............54
Плътна светкавица..................... 36
Помощ при ръчно фокусиране.... 54
Помощни насоки........................ 34
Поправка на файлът с база
данни............................................55
Портретен режим....................... 40
Посока на панорамния режим.... 51
Прецизен цифров зум.................51
Приоритет на диафрагмата .......43
Приоритет на затвора.................42
Продължителен запис................ 38
Размер на изображението...........44
Разпознаване на лице................. 46
Разпознаване на усмивка ........... 51
Режим за автоматично
фокусиране.................................. 51
Режим за запис на залез............. 40
Режим макро............................... 40
Режим на запис......................39, 51
Режим на измерване................... 52
Режим на почистване................. 55
Режим на работа със
светкавицата................................36
Режим панорама..........................41
Режим пейзаж............................. 40
Режим спортни състезания........40
Рефлектор за автоматично
фокусиране..................................53
Ръчна експонация.......................39
Сверяване на часовника.............25
Светкавица.................................. 23
Софтуер....................................... 58
Списък със съвети за снимане.... 51
Съвети за снимане...................... 34
Съдържание на дисплея....... 38, 51
Създаване на диск.......................61
Съотношение на екрана............. 52
Таймер за самостоятелно
включване.................................... 37
Технически характеристики...... 76
Увеличение на изображението...47
Увеличение.................................. 47
Удължител за светкавицата........24
Устойчиво снимане..................... 54
Файлов формат............................ 52
Форматиране................................55
Функционални бутони................33
Хистограма..................................54
Цветова гама................................54
Цвят на дисплея.......................... 55
Широко изображение................. 55
BG
83
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи
система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които
в противен случай могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените
ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
Download PDF

advertising