Sony | NEX-5NK | Sony NEX-5NK NEX-5N Тяло със стандартен вариообектив Инструкции за експлоатация

4-288-916-12(1)
NEX-5N
Цифров фотоапарат
с възможност за
смяна на обектива
Подготовка на фотоапарата
Усвояване на основните
операции
Ръководство с инструкции
Използване на функциите
за запис
E-байонет
Използване на функциите
за възпроизвеждане
Проверка на възможните
функции
Прехвърляне на изображения
към компютър
Други
NEX-5N
Данни на потребителя
Моделът и серийният номер се намират от долната страна на устройството.
Запишете серийния номер на мястото, оставено по-долу. Ползвайте тези номера
винаги, когато ви се наложи да се свържете с упълномощен сервиз на Sony относно
този продукт.
Модел N - NEX-5N
Сериен No. ____________________________
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте
устройството на дъжд или влага.
ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
- ЗАПАЗЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО.
ОПАСНОСТ
- ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ПОЖАР
ИЛИ ТОКОВ УДАР, ВНИМАТЕЛНО
СЛЕДВАЙТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ.
Ако формата на щекера не съвпада с контакта от мрежата от 220 V,
използвайте преходник с подходяща форма за контактите от вашата мрежа.
BG
2
ВНИМАНИЕ
[ Батерия
Ако не боравите правилно с батерията, тя може да експлодира, да причини пожар
или дори химически изгаряния. Съблюдавайте следните мерки.
• Не разглобявайте батерията.
• Не удряйте и не излагайте батерията на сътресения или подобни - например удари;
не я изпускайте или настъпвайте.
• Внимавайте да не дадете батерията на късо и не позволявайте контакт на
терминалите с метални предмети.
• Не излагайте батерията на изключително високи температури над 60ºС като
например в автомобил, паркиран на пряка слънчева светлина.
• Не горете или изхвърляйте батерията в огън.
• Не работете с повредена или протекла литиево-йонна батерия.
• Уверете се, че сте заредили батерията, използвайки оригинално зарядно
устройство за батерии на Sony или устройство, което може да зарежда този вид
батерии.
• Не допускайте малки деца да си играят с батерията.
• Пазете батерията суха.
• Подменяйте батерията единствено със същия или еквивалентен вид, препоръчан
от Sony.
• Изхвърляйте използваната батерия, както е посочено в инструкциите.
[ Зарядно устройство за батерии
Зарядното устройство за батерии не е изключено от източника на захранване,
докато захранващият кабел е включен в мрежата от 220 V, дори ако лампичката
CHARGE не свети. Ако се получи проблем, докато използвате зарядното устройство
за батерии, незабавно изключете захранването, като разкачите захранващия кабел
от мрежата от 220 V.
Ако към фотоапарата е приложен захранващ кабел, то използвайте приложения
кабел единствено с този уред; не го използвайте, за да работите с други устройства.
BG
3
За потребители в Европа
[ Забележка за потребители от страните, прилагащи директивите
на Европейския съюз.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Токио,
108-0075 Япония. Упълномощеният представител за ЕМС (електромагнитна
съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Германия GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия. За въпроси, свързани със
сервиза и гаранцията, моля, обърнете се към адресите в съответните сервизни или
гаранционни документи.
Този продукт е изпитан и отговаря на изискванията на ЕМС директивата за
използване на свързващи кабели, по-къси от 3 метра.
[ Внимание
Електромагнитни полета с определена честота могат да повлияят на звука и
картината на устройството.
[ Забележка
Ако статично електричество или електромагнетизъм причини прекъсване на
операцията по трансфера на данни, рестартирайте програмата или изключете и
отново включете комуникационния кабел (USB и т.н.).
BG
4
[ Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (приложимо
в Европейския съюз и други Европейски страни със системи за
разделно събиране на отпадъци)
Този символ върху устройството или върху неговата опаковка показва,
че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък.
Вместо това той трябва да бъде предаден в съответния събирателен
пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Като
предадете този продукт на правилното място, вие ще помогнете за
предотвратяване на негативните последствия за околната среда и
човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето му на
неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да
се съхранят природните ресурси. За подробна информация относно рециклирането
на този продукт можете да се обърнете към местната градска управа, фирмата за
събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.
BG
5
[ Изхвърляне на изтощени батерии (приложимо за страните от
Европейския съюз и други европейски страни със системи за
разделно събиране на отпадъци)
Този символ на батерията или на нейната опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като домакински отпадък.
При някои видове батерии този символ може да е в комбинация със
символ на химичен елемент. Символите на химичните елементи за
живака (Hg) или оловото (Pb) се добавят, ако батерията съдържа
повече от 0.0005% живак или 0.004% олово.
Като предадете батерията на правилното място, вие ще помогнете за предотвратяване
на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве, които биха
възникнали при изхвърлянето й на неподходящо място. Рециклирането на
материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси.
В случай, че поради мерки за безопасност или интегритет на данните продуктът
трябва постоянно да бъде свързан с батерията, то отстраняването на батерията
от устройството трябва да се извършва единствено в квалифициран сервиз. За
да се уверите, че батерията ще бъде правилно изхвърлена, предайте я в пункт за
рециклиране на електрическо и електронно оборудване, когато животът й изтече.
Относно всички други видове батерии, моля, прегледайте частта относно безопасното
сваляне на батериите от продукта.
Предайте батерията в пункт за рециклиране на изтощени батерии.
За подробна информация относно рециклирането на този продукт можете да се
обърнете към местната градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или
магазина, откъдето сте закупили продукта.
BG
6
Съдържание
Подготовка на фотоапарата
Проверка на приложените артикули ............................................9
Идентификация на частите ......................................................10
Зареждане на батерията.............................................................15
Поставяне на заредена батерия ................................................ 17
Поставяне/сваляне на обектива ................................................19
Поставяне на носител на запис (продава се отделно) ..........21
Поставяне на светкавицата ......................................................23
Включване на фотоапарата и настройка на датата ............25
Усвояване на основните операции
Запис на снимки .........................................................................…27
Запис на видеоклипове..............................................................…29
Възпроизвеждане на изображения ..........................................…30
Изтриване на изображения......................................................…32
Работа с фотоапарата............................................................…33
Използване на помощните функции на фотоапарата ........…37
Използване на функциите за запис
Настройка на функциите, като използвате Photo Creativity..38
Регулиране на осветеността на снимките (Компенсация
на експозицията) ...........................................................................41
Използване на таймера за самостоятелно включване ...... …41
Продължителен запис на снимки ............................................…42
Промяна на дисплея на екрана (DISP).....................................…43
Запис в различни режими .........................................................…44
Избор на режим на работа със светкавицата ....................…48
Избор на настройка за размер на изображението/записа …49
Използване на функциите за възпроизвеждане
Увеличаване на възпроизвежданото изображение
(Увеличаване на изображението) ...............................................52
Извеждане на списък с изображения ......................................…53
Преглед на изображения на телевизор ..................................…54
BG
7
Проверка на възможните функции
Списък с менюта ...........................................................................55
Възможни функции за всеки режим на запис ............................63
Възможни режими за работа със светкавицата ....................64
Прехвърляне на изображения към компютър
Инсталиране на софтуера ..........................................................65
Какво можете да правите с приложения софтуер ..................67
Създаване на диск с видеоклипове .............................................68
Други
Проверка на броя изображения, които можете да
запишете ........................................................................................70
Списък с икони на LCD екрана .....................................................73
Научете повече за вашия фотоапарат (-- Упътване) ............77
Отстраняване на проблеми ........................................................78
Предпазни мерки ............................................................................82
Технически характеристики ........................................................87
Азбучен указател...........................................................................92
Това Ръководство с инструкции дава информация за няколко модела
фотоапарати, снабдени с различни обективи.
Името на модела се различава в зависимост от приложения обектив. Моделите
се различават в зависимост от държавата/региона.
Име на модела
BG
8
Обектив
NEX-5N
Без обектив
NEX-5ND
E18 – 55 mm и Е16 mm
NEX-5NK
E18 – 55 mm
NEX-5NY
E55-210 mm и E18 – 55 mm
Preparing the camera
Проверка на приложените артикули
Първо проверете името на модела на вашия фотоапарат (стр. 8).
Приложените артикули се различават в зависимост от модела.
Цифрата в скобите указва броя на частите
x Общи аксесоари
• Фотоапарат (1)
• BC-VW1 зарядно устройство за
батерии (1)
x NEX-5N
• Захранващ кабел (1) (не е
приложен за моделите за САЩ
и Канада)
• Капаче за тялото на фотоапарата
(1) (прикрепено към
фотоапарата)
x NEX-5ND
• Акумулаторна батерия
NP-FW50 (1)
• USB кабел (1)
• Раменна дръжка (1)
• E16 mm обектив с непроменливо
фокусно разстояние/Капаче за
обектива (1)/Капаче за задната
страна на обектива (1)
• E18 – 55 mm вариообектив/
Капаче за обектива (1)
(прикрепено към фотоапарата)/
Сенник (1)
Подготовка на фотоапарата
• CD-ROM (1)
– Софтуер за α фотоапарати
–α Упътване
• Ръководство с инструкции (Това
ръководство) (1)
x NEX-5NK
• E18 – 55 mm вариообектив/
Капаче за обектива (1)
(прикрепено към фотоапарата)/
Сенник (1)
x NEX-5NY
• Светкавица HVL-F7S(1)/Калъф
за светкавица (1)
• E18 – 55 mm вариообектив/
Капаче за обектива (1)
(прикрепено към фотоапарата)/
Сенник (1)
• E55 – 210 mm вариообектив/
Капаче за обектива (1)/ Капаче за
задната страна на обектива (1)/
Сенник (1)
BG
9
Идентификация на частите
За подробности относно операциите вижте страниците, указани в скоби.
Подготовка на фотоапарата
Когато не е прикрепен
обектив
A Ключ ON/OFF (Захранване) (25)
B Бутон на затвора (28)
C Датчик за дистанционно
управление
D Рефлектор за автоматично
фокусиране/Лампичка за
таймера за автоматично
включване/Лампичка за
разпознаване на усмивка
E Говорител
F Микрофон1)
G Терминал за включване на
допълнителни аксесоари 22)
(23)
H Обектив (19)
I Бутон за освобождаване на
обектива (20)
J Рамка за закрепяне на обектива
K Матрица3)
L Контактна част за връзка с
обектива3)
Докато записвате видеоклип, не
закривайте тази част.
2)
Mожете да закрепяте и артикули,
предназначени за първо поколение
терминал за включване на
1)
3)
BG
10
допълнителни аксесоари.
Не докосвайте директно тази част.
A Терминал
(USB)
B Кукичка за раменната
дръжка
Препоръчваме ви да
прикрепите раменната
дръжка, за да не изпуснете
фотоапарата.
LCD екранът на фотоапарата
може да се накланя под
различни ъгли, което позволява
по-голяма гъвкавост при
позиционирането по време на
запис.
F Бутон
(30)
Подготовка на фотоапарата
C Терминал HDMI (54)
D Светлинен сензор
E LCD екран/Сензорен панел
(Възпроизвеждане)
G Бутон MOVIE (29)
H Контролен диск (30)
I Функционални бутони (34)
BG
11
x Светкавица HVL-F7S
Подготовка на фотоапарата
A Капаче за отделението за
батерията/картата с памет (17, 21)
B Гнездо за статив
• Използвайте статив с дължина на
винта, която е по-малка от 5.5 mm.
Ще бъде невъзможно да закрепите
стабилно фотоапарата към статив,
ако използвате винт, който е
по-дълъг от 5.5 mm, и може да
повредите фотоапарата.
C Маркировка за позиция на
матрицата
D Лампичка за достъп (22)
E Отделение за батерията (17)
F Гнездо за поставяне на
картата с памет (21)
G Капаче на свързващата част
За използване с променливотоков
адаптер AC-PW20 (продава се
отделно)
BG
12
A Винт
B Светкавица*
C Свързваща част*
* Не докосвайте директно тази
част.
Ако е замърсена, почистете я с
меко и чисто парче плат.
x Обектив
За информация относно
техническите характеристики на
обективите вижте стр. 89.
Е16 mm F2.8 (приложен към
моделите NEX-5ND)
E18 – 55 mm F3.5-5.6 OSS
(приложен към моделите
NEX-5ND/5NK/5NY)
* Дългофокусният преобразувател
се продава отделно.
** Не докосвайте директно тази част.
Подготовка на фотоапарата
A Маркировка за закрепяне на
дългофокусен преобразувател*
B Пръстен за фокусиране
C Свързваща част на обектива*
D Маркировка за закрепяне
A Маркировка за прикрепяне на
сенника
B Пръстен за фокусиране
C Варио пръстен
D Скала на фокусното разстояние
E Маркировка за фокусното
разстояние
F Свързваща част на обектива*
G Маркировка за закрепяне
* Не докосвайте директно тази част.
BG
13
E55 – 210 mm F4.5-6.3 OSS
(приложен към модела NEX-5NY)
Подготовка на фотоапарата
A Пръстен за фокусиране
B Варио пръстен
C Скала на фокусното разстояние
D Маркировка за фокусното
разстояние
E Свързваща част на обектива*
F Маркировка за закрепяне
* Не докосвайте директно тази част.
BG
14
Зареждане на батерията
Когато използвате фотоапарата за първи път, се уверете, че сте
заредили акумулаторната “InfoLITHIUM” батерия модел NP-FW50
(приложена в комплекта).
Можете да зареждате батерията “InfoLITHIUM”, дори когато зарядът
й не е напълно изразходван. Също така, батерията може да бъде
използвана, дори когато не е напълно заредена.
• Натиснете батерията, докато чуете щракване.
зарядното устройство
2 Свържете
за батерии към мрежата от 220 V.
Приблизително
време за зареждане
250 минути
За държави/региони,
различни от САЩ и Канада
• Времето, което се изисква за пълно
зареждане на напълно разредена батерия
при температура от 250С.
• Лампичката CHARGE се изключва,
когато зареждането приключи.
Подготовка на фотоапарата
батерията в зарядното
1Поставете
устройство за батерии.
Лампичка
CHARGE
Захранващ кабел
BG
15
Забележки
Подготовка на фотоапарата
BG
16
• Времето за зареждане на батерията зависи от оставащия й капацитет или от
условията, при които тя се зарежда.
• Препоръчваме ви да зареждате батерията при температура на околната среда
между 100С и 300С. Ефективното зареждане извън този температурен обхват
може да се окаже невъзможно.
• Свържете зарядното устройство за батерии към леснодостъпен контакт.
• Лампичката CHARGE може да мига бързо, когато използвате батерията за
първи път или ако не сте я използвали дълго време. В тези случаи, извадете
батерията от зарядното устройство и отново я поставете, след това я
заредете.
• Не се опитвайте да презареждате батерията веднага след като е била
зареждана или ако не е използвана след пълно зареждане, защото това може
да се отрази негативно на производителността й.
z Използване на фотоапарата в чужбина - Източници на захранване
Можете да използвате вашия фотоапарат и зарядното устройство за
батериите, а също и променливотоковия адаптер AC-PW20 (продава се
отделно), във всяка държава или регион, където захранването е в границите
между 100 V и 240 V, 50 Hz/60 Hz.
Не използвайте електронен трансформатор (туристически преобразувател),
защото това може да причини неизправност.
Поставяне на заредена батерия
плъзгате лостчето за
1Докато
отваряне, отворете капачето на
отделението за батерията.
натискате лостчето за
заключване с върха на батерията.
Лост за заключване
3 Затворете капачето на
Подготовка на фотоапарата
батерията докрай,
2 Поставете
като едновременно с това
отделението.
x
Проверка на нивото на оставащия заряд на батерията
Проверете нивото с помощта на следните индикатори и процентовата
индикация на LCD екрана.
Battery exhausted”
(Изтощена батерия)
Ниво на
батерията
Висок заряд
Нисък заряд Не можете да
записвате повече
снимки.
BG
17
Забележка
• Възможно е изведеното ниво да се окаже неправилно в зависимост от
определени условия.
z Какво е батерия “InfoLITHUIM”?
Подготовка на фотоапарата
Батерията “InfoLITHIUM” е литиево-йонна батерия, която притежава
функции за обмен на информация, които се основават на работните
условия на вашия фотоапарат. Когато използвате батерия от вида “InfoLITHIUM” и в зависимост от условията на работа, оставащото време за
използване на батерията се извежда в процентно отношение.
x
Отстраняване на батерията
Изключете фотоапарата и преместете
лоста за заключване по посока на
стрелката, след като се уверите, че
лампичката за достъп не свети, и
извадете батерията. Внимавайте да не
изпуснете батерията.
Лост за заключване
BG
18
Поставяне/сваляне на обектива
Задайте ключа на захранването на фотоапарата в положение OFF преди
да прикрепите или свалите обектива.
капачето на тялото
1Свалете
от фотоапарата и капачето от
задната част на обектива, ако
има прикрепени такива.
Подготовка на фотоапарата
• Когато сменяте обектива, правете
го бързо и на места, където няма
прах, за да предпазите фотоапарата
от попадането на прашинки във
вътрешността му.
Поставете обектива, като
2 го
нагласите спрямо белите
маркировки на обектива и
фотоапарата.
• Насочете фотоапарата надолу, за да
избегнете попадането на прах във
вътрешността му.
Бели маркировки
3
Като притискате обектива леко
към фотоапарата, завъртете го по
посока на часовниковата стрелка,
докато щракне и се заключи.
• Уверете се, че поставяте обектива
направо.
Забележки
• Когато поставяте обектива, не натискайте бутона за освобождаването му.
• Не прилагайте сила, когато поставяте обектива.
• За да използвате А-байонет обектив (продава се отделно), ще имате нужда
от адаптер за закрепяне (продава се отделно). За подробности се обърнете
към ръководството за употреба, приложено към адаптера за закрепяне.
BG
19
x
За да свалите обектива
1Натиснете докрай бутона за
освобождаване на обектива
и завъртете обектива в
посока, която е обратна на
часовниковата стрелка, докато
спре да се върти.
Подготовка на фотоапарата
BG
20
Бутон за освобождаване не обектива
Забележки
• Когато сменяте обектива, ако във вътрешността на фотоапарата попаднат
прах или песъчинки и ако те полепнат по повърхността на матрицата
(частта, която служи като лента), в зависимост от условията на снимането,
е възможно тези частички да се появят на изображението. Фотоапаратът
вибрира леко, когато го изключвате, защото притежава функция,
предотвратяваща напрашаването, която предпазва матрицата от попадане
на прашинки по нея. Въпреки това, когато поставяте или сваляте обектива,
правете го бързо и на места, където няма прах.
• Не оставяйте фотоапарата със свален обектив.
• Когато желаете да използвате капачетата на тялото или задното капаче
за обектива, моля, купете ALC-B1EM (капаче за тялото) или ALC-R1EM
(задно капаче за обектива) (продава се отделно).
Поставяне на носител на запис
(продава се отделно)
1 Отворете капачето.
запис.
• Поставете носителя, докато
щракне, както е показано на
илюстрацията.
Проверете посоката на
подрязания ъгъл на носителя.
3 Затворете капачето.
x
Подготовка на фотоапарата
2 Поставете носителя на
Носители на запис, които можете да използвате
Можете да използвате следните носители на запис с този фотоапарат.
Въпреки това правилните операции не са гарантирани за всички
видове карти с памети.
Носители за запис,
които можете да
използвате
“Memory Stick PRO Duo”
носител
Снимки
Видеоклип
(Mark2)
Термин, използван в
това ръководство
“Memory Stick
PRO Duo”
носител
“Memory Stick PRO-HG
Duo” носител
SD карта с памет
(Class 4 или по-нов) SD card
SDHC карта с памет
(Class 4 или по-нов)
SDXC карта с памет
(Class 4 или по-нов)
Не можете да използвате MultiMediaCard.
BG
21
Забележка
• Изображенията, записани на SDXC картата с памет, не могат да бъдат
прехвърлени или възпроизведени на компютър или други AV устройства,
които не са съвместими със системата exFAT. Уверете се, че устройството
е съвместимо със системата exFAT преди да го свържете към фотоапарата.
Ако свържете вашия фотоапарат към несъвместимо устройство, е възможно
да бъдете запитани дали желаете да форматирате картата. Не форматирайте
носителя, защото това ще изтрие всички данни от него. (exFAT е система за
подредба на файлове, която се използва в SDXC картите с памет.)
Подготовка на фотоапарата
x
Изваждане на картата с памет
Отворете капачето, уверете се, че
лампичката за достъп не свети и натиснете
веднъж картата с памет.
Лампичка за достъп
Забележка
• Когато лампичката за достъп свети, не изваждайте носителя на запис или
батерията, а също и не изключвайте захранването, защото е възможно данните
да се повредят.
BG
22
Поставяне на светкавицата
Прикрепете светкавицата (приложена в комплекта) към фотоапарата,
когато желаете да я използвате по време на запис.
Когато светкавицата е вдигната, тя е включена, а когато е прибрана,
светкавицата е изключена.
Преди да закрепите или свалите светкавицата, задайте ключа на
захранването на фотоапарата в положение OFF.
към терминала за
допълнителни аксесоари 2
на фотоапарата.
2 Стегнете винта, за да подсигурите светкавицата.
3 За да използвате светкавицата,
Подготовка на фотоапарата
1 Прикрепете светкавицата
първо я повдигнете.
• Настройката по подразбиране е
[Autoflash].
За да смените настройката, вижте стр. 48.
• Когато не желаете да използвате
светкавицата, приберете я към тялото на
фотоапарата.
Забележки
• Захранването за светкавицата се осигурява от фотоапарата. Когато
фотоапаратът зарежда светкавицата, на LCD екрана мига индикацията .
Когато тази индикация мига, не можете да натиснете бутона на затвора.
• Поставете светкавицата докрай в терминала за допълнителни аксесоари
на фотоапарата и стегнете винта здраво. Уверете се, че светкавицата е
надеждно свързана с устройството.
BG
23
z Пренасяне на светкавицата
Mожете удобно да прикрепите светкавицата
към раменната дръжка на фотоапарата.
Поставете светкавицата в калъфа й,
когато не я използвате, за да я защитите от
повреди.
Подготовка на фотоапарата
BG
24
Включване на фотоапарата и настройка на
датата
Когато включите фотоапарата за пръв път, се извежда екран за настройка
на датата и часа.
1 Задайте ключа на захранването
в положение ON, за да включите
фотоапарата.
2 Натиснете
централната част
на контролния диск
или докоснете [OK] на
екрана.
Подготовка на фотоапарата
Извежда се екранът за настройка на
датата и часа.
• За да изключите фотоапарата, задайте
ключа на захранването в положение
3 Изберете вашата област,
като натискате дясната или
лявата част на контролния
диск, и след това натиснете в
центъра.
4 Натиснете лявата или дясната
част на контролния диск, за да
изберете всяка от опциите,
и натиснете горната или
долната част, или завъртете
диска, за да изберете цифрова
стойност.
Daylight Svg.: Включва или изключва функцията за
автоматично задаване на лятно часово време.
Date Format: Избира формат за извеждане на датата.
• Полунощ се извежда като 12:00 АМ, а обяд – като 12:00 РМ.
BG
25
5 Повторете стъпка 4, за да настроите другите опции,
след това натиснете централната част на контролния
диск или докоснете ОК на екрана.
Забележки
• Не можете да задавате датата, часа и областта чрез докосване на екрана.
• Фотоапаратът не притежава функция за налагане на дата върху
изображенията. Използвайки “PMB” на CD-ROM диска (приложен в
комплекта), можете да отпечатвате или да запазвате изображенията с дата. За
повече подробности се обърнете към помощния файл “PMB Help” (стр. 67).
Подготовка на фотоапарата
BG
26
x Нулиране на датата и часа/Проверка на
настоящите настройки за час
Натиснете [Menu], след това изберете [Setup] t [Date/Time Setup] (стр.
33, 61).
x Поддръжка на настройката за дата и час
Този фотоапарат притежава вградена акумулаторна батерия, която
поддържа датата и часа, както и други настройки на фотоапарата,
независимо дали захранването е включено или не, и независимо дали
батерията е поставена. За подробности вижте стр. 84.
Запис на снимки
В режим
(Автоматична настройка) фотоапаратът анализира
обекта и ви позволява да записвате с подходящите настройки.
1 Задайте ключа на захранването в положение ON, за
да включите фотоапарата.
2 Насочете фотоапарата
към обекта.
Име и икона на
разпознатата сцена
3 Когато използвате вариообектив,
завъртете варио пръстена и след
това изберете кадъра.
• Оптичното приближаване не
е възможно за обективите
с непроменливо фокусно
разстояние.
Усвояване на основните операции
Когато фотоапаратът разпознае сцена, на
LCD екрана се извежда иконата и името
на разпознатата сцена: (Запис на нощни
сцени), (Запис на нощни сцени със
(Портрет при нощни условия),
статив),
(Задно осветяване),
(Портретна снимка
(Портрет),
със задно осветяване),
(Прожекторно
(Пейзаж), (Макро),
осветление), (Слаба осветеност) или
(Бебе).
Варио
пръстен.
BG
27
4 Натиснете бутона на
затвора наполовина, за да
фокусирате.
Когато фокусирането бъде
извършено, се чува кратък звуков
сигнал и индикаторът z светва.
Усвояване на основните операции
BG
28
Индикатор за фокусиране
5 Натиснете бутона на затвора докрай, за да направите
снимката.
Запис на видеоклипове
1 Задайте ключа на захранването в положение ON, за
да включите фотоапарата.
2 Насочете фотоапарата към обекта.
3 Натиснете бутона MOVIE, за
да започнете запис.
Бутон MOVIE
4 Натиснете отново бутона MOVIE, за да спрете записа.
Забележки
• Когато записвате видеоклип, звукът от работата на фотоапарата и обектива
също може да се запишат. Можете да изключите функцията за запис на звук,
като изберете [Menu] t [Setup] t [Movie Audio Rec] t [Off] (стр. 61).
• Времето за продължителен запис на видеоклипове зависи от околната
температура, както и от условията на работа на фотоапарата.
• Когато температурата във фотоапарата се повиши - например когато
използвате режим на продължителен запис, е възможно да се изведе
съобщението “Camera overheating. Allow it to cool.” (Фотоапаратът е
прегрял. Оставете го да се охлади). В този случай, изключете фотоапарата и
изчакайте, докато записът отново стане възможен.
Усвояване на основните операции
• Фокусът и осветеността се регулират
автоматично.
• Ако по време на запис натиснете бутона
на затвора наполовина, ще можете да
фокусирате по-бързо.
BG
29
Възпроизвеждане на изображения
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане).
На LCD екрана се извежда
последното записано изображение.
Бутон
Усвояване на основните операции
x
(Възпроизвеждане)
Избор на изображение
Завъртете контролния диск. Или, плъзнете пръст наляво или надясно върху
екрана.
x
Възпроизвеждане на видеоклипове
t [Playback] t
1 Изберете MENU
t
[View Mode]
[Folder View(MP4)] или
[AVCHD View].
• За да върнете към операция по
възпроизвеждане на снимки, изберете
[Folder View (Still)]
2 Завъртете контролния диск, за да изберете желания
видеоклип, и след това натиснете центъра. Или,
докоснете желания видеоклип.
BG
30
Докато
възпроизвеждате
видеоклипове
Операция с контролния диск
За да въведете режим на
пауза/за да възстановите Натиснете центъра.
възпроизвеждане
За да превъртите бързо Натиснете дясната част
напред
или завъртете по посока на
часовниковата стрелка.
Докоснете X/N.
Докоснете M.
Докоснете m.
За да възпроизвеждате
бавно напред
Завъртете по посока на
в
Докоснете
часовниковата стрелка, докато
устройството е в режим на пауза. режим на пауза.
За да възпроизвеждате
бавно назад*
Докоснете
Завъртете по посока обратна на
, докато
часовниковата стрелка, докато
устройството е в
устройството е в режим на пауза. режим на пауза.
За да регулирате силата Натиснете долната част t горна
на звука
част/долна част.
* Видеоклипът се възпроизвежда кадър по кадър
–
Усвояване на основните операции
За да превъртите бързо Натиснете лявата част или
назад
завъртете в посока обратна на
часовниковата стрелка.
Операция със
сензорния панел
BG
31
Изтриване на изображения
Можете да изтриете изображението, което е изведено в момента.
1 Изведете желаното
изображение и натиснете
(Изтриване).
Или, докоснете на
екрана.
Усвояване на основните операции
2 Натиснете
централната част на
контролния диск. Или,
докоснете ОК на екрана.
• Изберете , за да излезете
от операцията.
z За да изтриете няколко изображения
Изберете MENU t [Playback] t [Delete], за да изберете и изтриете
определени изображения едновременно.
BG
32
Работа с фотоапарата
Контролният диск, функционалните бутони и сензорния панел ви
позволяват да използвате различните функции на този фотоапарат.
x
Контролен диск
Стрелката означава, че можете да
завъртите контролния диск.
Усвояване на основните операции
Когато извършвате запис, следните функции са зададени на контролния
диск: DISP (Извеждане на съдържание),
(Компенсация на
експозицията) и
(Режим на работа). Когато възпроизвеждате, на
контролния диск са зададени следните функции: DISP (Извеждане на
съдържание) и
(Индекс с изображения).
Когато завъртите или натиснете горната/долната/дясната/лявата част на
контролния диск, като следвате дисплея на екрана, можете да изберете
опциите с настройки. Вашият избор ще се въведе, когато натиснете
централната част на контролния диск.
Когато опциите са изведени на
екрана, можете да ги преглеждате,
като завъртите или натиснете
горната/долната/лявата/
дясната част на контролния диск.
Натиснете контролния диск в
центъра, за да въведете избора си.
BG
33
x
Функционални бутони
Функционалните бутони имат различни приложения в зависимост от
ситуацията.
Ролята (функцията), която към текущия момент изпълнява всеки от
функционалните бутони, се извежда на екрана.
За да използвате функцията, изведена в горния десен ъгъл на екрана,
натиснете функционален бутон А. За да използвате функцията, изведена
в долния десен ъгъл на екрана, натиснете функционален бутон В. За да
използвате функцията, изведена в центъра на екрана, натиснете центъра
на контролния диск (функционален бутон С).
В това ръководство функционалните бутони се извеждат чрез иконата или
функцията на екрана.
Усвояване на основните операции
A C В този случай, функционален
B
бутон А работи като бутона
MENU (Меню), функционален
бутон В работи като бутон
? (Съвети за снимане), а
функционален бутон С работи
като бутона MODE (Режим
на запис).
x
Сензорен панел
Можете да работите с фотоапарата интуитивно, като плъзнете пръста
си по екрана. Докоснете опцията на екрана, за да я изберете. Плъзнете
пръст по екрана, за да прегледате скритите опции надолу.
Докоснете опция, за да
я изберете.
Ако плъзнете пръст по екрана, можете
да разгледате опциите. На екрана се
извеждат опциите, които са били извън
дисплея.
BG
34
x
Операции
Можете да избирате опции и да извършвате настройки по два начина:
като използвате контролния диск и като докосвате и плъзгате пръста си
по екрана (Сензорен панел).
Операция
Контролен диск
Сензорен панел
Завъртете или натиснете
горната/долната/лявата/
дясната част на контролния
диск и след това натиснете
в центъра
Докоснете желаната опция.
За да изведете
скрити опции
Завъртете или натискайте
горната/долната част на
контролния диск, докато
опцията се изведе на
екрана.
Плъзнете пръст нагоре или
надолу по екрана, докато
опцията се изведе.
За да зададете
стойност или за
да регулирате
нивото на
разфокусиране
Завъртете контролния диск.
Плъзнете пръст върху
индикатора.
Завъртете контролния
За да
възпроизвеждате диск или натиснете лявата/
дясната му част.
следващо или
предходно
изображение
Усвояване на основните операции
За да изберете
опция
Плъзнете пръст наляво или
надясно по екрана.
BG
35
Забележки
• Можете да извършвате повечето операции както с контролния диск/
функционалните бутони, така и със сензорния панел. Въпреки това някои
операции могат да бъдат извършвани само по единия или другия начин.
• Избягвайте следните действия:
– Не използвайте остри предмети като например моливи и химикали, и не
драскайте с нокти.
– Не носете фотоапарата, хващайки го само за екрана.
• Сензорният панел може да не реагира на допир, ако работите с ръкавици.
Усвояване на основните операции
BG
36
Използване на помощните функции на фотоапарата
Този фотоапарат притежава “Помощни упътвания”, които обясняват
различните функции, както и “Съвети за снимане”, които представляват
напътствия за запис на по-добри снимки. Използвайте тези насоки, за да
се възползвате максимално от функциите на фотоапарата.
x
Помощни упътвания
Когато промените настройка и др., фотоапаратът извежда помощно
упътване, което обяснява съответната функция.
Можете да скриете упътванията, като изберете MENU t [Setup] t [Help
Guide Display] t [Off].
Съвети за снимане
Фотоапаратът извежда съвети за снимане в зависимост от избрания
режим на запис.
1 Когато в долния десен ъгъл на екрана се изведе индикация ?,
натиснете бутона, намиращ се долу вдясно на екрана (стр. 34).
Или, докоснете ? на екрана.
Автоматично ще се изведе списък със съвети, свързани с
настоящия режим.
Усвояване на основните операции
x
2 Изберете желания съвет за снимане, като натиснете горната или
долната част на контролния диск, след това натиснете в центъра.
• Натиснете дясната или лявата част на контролния диск, за да промените
опцията.
• Завъртете контролния диск, за да прегледате текста нагоре или надолу.
z За да прегледате всички съвети за запис
Можете да търсите измежду всички съвети за снимане в менюто.
1MENU t [Camera] t [Shooting Tip List].
2Потърсете желания съвет за запис. Можете да прегледате съвет от
[Table of contents] (Съдържание).
BG
37
Using the recording functions
Настройка на функциите, като използвате
Photo Creativity
Можете да работите с фотоапарата интуитивно, като използвате Photo
Creativity (Творчески снимки), тъй като екранът е проектиран така, че да
помага за извършване на подобни операции повече отколкото нормалните
екрани. Можете лесно да снимате обекти и да получите творчески снимки.
1 Изберете MENU t [Shoot Mode]
t (Автоматична настройка).
2 Натиснете централната част на
контролния диск.
Или докоснете
(Творчески
снимки) на екрана.
Извежда се екранът Photo
Creativity (Творчески снимки).
3 Изберете опцията, която желаете да регулирате, като
натиснете лявата/дясната част на контролния диск.
Или, докоснете желаната опция на екрана.
(Разфокусиране на фона): Регулира степента на разфокусиране
на фона.
(Осветеност): Регулира осветеността.
(Цветност): Регулира цветността.
(Яркост): Регулира яркостта.
(Ефект на изображението): Изберете желания филтър с ефект за
записа.
4 Изберете желаната настройка, като завъртите
контролния диск.
Или, изберете желаната настройка, като докоснете
индикатора или опцията на екрана.
• Повторете стъпки 2 - 4, за да комбинирате различните функции.
BG
38
Забележка
• Функцията Photo Creativity (Творчески снимки) работи само когато сте
прикрепили E-байонет обектив.
x Лесно разфокусиране на фона (Контрол на
разфокусиране на фона)
1 Изберете
(Разфокусиране на фона) (стр. 38).
2 Разфокусирайте фона, като
завъртите контролния диск.
Или, плъзнете индикатора на
екрана.
• За да възстановите първоначалното
състояние, изберете AUTO.
• Можете да записвате видеоклипове
със зададена стойност за
разфокусиране на фона.
Забележка
• Ефектът на разфокусиране може да е незабележим в зависимост от
разстоянието до обекта или използвания обектив.
z За да постигнете по-добри резултати при
разфокусирането на фона
Използване на функциите за запис
: За да фокусирате
: За да разфокусирате
• Приближете се до обекта.
• Увеличете разстоянието между обекта и фона.
BG
39
x Ефект на изображението
1 Изберете (Ефект на изображението) (стр. 38).
2 Изберете желания ефект, като завъртите контролния
диск.
Или, плъзнете с пръст нагоре или надолу по екрана, за да
изберете желания ефект.
(Изключен): Функцията за ефект на изображението не се използва.
(Ломография): Създава снимка със затъмнени краища и ясно
изразени цветове както при запис с ломо фотоапарат.
(Постеризация (Цветна)): Създава изображения с висок контраст
и абстрактен вид, като подчертава силно основните цветове.
(Постеризация (Черно-бяла)): Създава изображения с висок
контраст и абстрактен вид в черно-бяло.
(Поп цветове): Създава изображения с ярки цветове, като подсилва
цветните тонове.
(Ретро снимка): Пресъздава вида на стара снимка с цветни
тонове от вида сепия и нисък контраст.
(Частичен цвят): Създава изображения, в които се
запазва определен цвят, а останалите цветове се преобразуват в чернобели.
(Техника High-key): Създава изображение с посочената атмосфера:
светла, прозрачна, ефирна, нежна, мека.
(Едноцветен висок контраст): Създава изображение с висок
контраст в черно-бяло.
• Можете да използвате повече ефекти на изображението. Изберете MENU
t [Brightness/Color] t [Picture Effect].
BG
40
Регулиране на осветеността на снимките
(Компенсация на експозицията)
Можете да регулирате експозицията на стъпки от 1/3 EV в обхват от -3.0
EV до +3.0 EV.
1 Натиснете
(Компенсация на
експозицията) на контролния
диск.
2 Завъртете контролния диск, за да изберете желаната
стойност, и натиснете централната част на
контролния диск.
Когато изображението е твърде светло, задайте [Exposure Comp.]
към страната -.
Когато изображението е твърде тъмно, задайте [Exposure Comp.]
към страната +.
Използване на таймера за самостоятелно
включване
1 Натиснете
(Режим на
работа) на контролния диск.
2 Завъртете контролния диск, за да изберете
Използване на функциите за запис
Или, изберете желаната стойност, като плъзнете
индикатора на екрана.
(Таймер
за самостоятелно включване).
Или, плъзнете екрана нагоре или надолу, за да преместите
(Таймер за самостоятелно включване) в центъра.
BG
41
3 Натиснете [Option], после завъртете контролния
диск, за да изберете желания режим, и натиснете
централната част.
Или, докоснете Option tжелан режим на екрана.
(Тамер за самостоятелно включване: 10 секунди): Задава
10-секундно забавяне на таймера за самостоятелно включване.
Използвайте тази функция, когато желаете да се включите в снимката.
Когато натиснете бутона на затвора, лампичката за таймера мига и
се чува звуков сигнал, докато затворът сработи.
(Тамер за самостоятелно включване: 2 секунди): Задава
2-секундно забавяне на таймера за самостоятелно включване. По
този начин можете да предотвратите замъгляването на снимката,
причинено от клатенето на фотоапарата при натискане на бутона на
затвора.
• За да отмените таймера, отново натиснете
(Режим на работа).
z Продължителен запис с използването на таймера за
самостоятелно включване
Изберете
(Таймер за самостоятелно включване(Продължителен)) от
(Режим на работа). Фотоапаратът стартира продължителния запис
след 10 секунди.
Продължителен запис на снимки
Този фотоапарат притежава функция за продължителен запис на снимки,
която се активира с натискането и задържането на бутона на затвора.
1 Натиснете
(Режим на
работа) на контролния диск.
2 Завъртете контролния диск, за да изберете
(Продължителен запис), и натиснете в центъра.
Или, плъзнете екрана нагоре или надолу, за да преместите
(Продължителен запис) в центъра и го докоснете.
BG
42
z Продължителен запис с по-висока скорост
Изберете
(Запис с приоритет на скоростта) от
(Режим на
работа), за да записвате продължително време повече снимки (максимум
10 снимки в секунда). Фокусът и експозицията, зададени за първата
снимка, се използват и за следващите кадри.
Промяна на дисплея на екрана (DISP)
1 Натиснете DISP
(Съдържание на дисплея) на
контролния диск.
желания режим.
По време на запис
Graphic Display: Извежда основна информация за записа. Графично
извежда скоростта на затвора и стойността на диафрагмата, освен в
случаите, когато [Shoot Mode] е зададен в положение [Sweep Panorama] или [3D Sweep Panorama].
Display All Info.: Извежда информация за записа.
Big Font Size Disp.: Увеличава само основните опции.
No Disp. Info.: Не извежда информация за записа.
Histogram: Извежда разпределението на осветеността в графичен вид.
For viewfinder: Показва само информацията за записа на екрана (без
изображение). Изберете тази опция, когато снимате с помощта на
визьор (продава се отделно).
По време на възпроизвеждане
Display Info.: Извежда информация за записа.
Histogram: Извежда разпределението на осветеността в графичен вид
в допълнение към информацията за записа.
No Disp. Info.: Не извежда информация за записа.
Използване на функциите за запис
2 Неколкократно натиснете DISP, за да изберете
BG
43
Запис в различни режими
1 Изберете MENU t [Shoot Mode].
2 Завъртете контролния диск, за да изберете желан
режим, и натиснете в центъра.
Или, плъзнете екрана нагоре или надолу, за да преместите
желания режим в центъра, след това го докоснете.
(Автоматична настройка): Фотоапаратът анализира обекта и
извършва подходящите настройки.
SCN (Избор на сцена): Записва с предварително зададени
настройки спрямо обекта или условията за запис.
(Намаляване на размазването при движение): Намалява ефекта
от клатенето на фотоапарата, когато снимате леко затъмнена сцена на
закрито или при телеснимка.
(Панорама): Записва панорамни изображения.
(3D Панорама): Записва 3D панорамни изображения за
възпроизвеждане на 3D-съвместим телевизор.
M (Ръчна експозиция): Регулира диафрагмата и скоростта на затвора.
S (Приоритет на скоростта на затвора): Регулира скоростта на
затвора, за да запечата движението на обекта.
A (Приоритет на диафрагмата): Регулира обхвата на фокуса или
разфокусира фона.
P (Режим на автоматично програмиране): Записва автоматично,
като ви позволява да задавате настройки, освен експозицията
(отвор на диафрагмата и скорост на затвора).
BG
44
x Избор на сцена
1 Изберете SCN (Избор на сцена) (стр. 44).
2 Завъртете контролния диск, за да изберете желания режим, и
натиснете в центъра.
Или, плъзнете екрана нагоре или надолу, за да преместите
желания режим в центъра, след това го докоснете.
(Запис при нощни условия от ръка): Записва нощни сцени с
по-малко смущения и замъгляване без да се налага използването на
статив. Записват се няколко изображения и се извършва обработка
на снимките, за да се намали размазването, ефектът от клатенето на
фотоапарата и смущенията.
Използване на функциите за запис
(Портрет): Замъглява фона и изостря обекта на преден
план. Меко подчертава цветовете на човешката кожа.
(Пейзаж): Обхваща цялата гледка и я записва с остър фокус и
живи цветове.
(Макро): Записва обекти отблизо като например цветя,
насекоми, храни или малки предмети.
(Спортни състезания): Записва движещи се обекти с бърза
скорост на затвора, така че обектът изглежда сякаш не помръдва.
Когато натиснете и задържите бутона на затвора, фотоапаратът
записва поредица от изображения.
(Залез):За запис на прекрасната червенина на залязващото
слънце.
(Портрет при нощни условия): Записва портретни снимки през
нощта. Прикрепете и използвайте светкавицата.
(Запис на нощни сцени): Записва тъмни сцени без да се губи
ефектът от нощната атмосфера.
x Намаляване на размазването при движение
Този режим е подходящ за снимки на закрито без използване на
светкавицата, което намалява замъгляването на контурите на обекта.
1 Изберете
(Намаляване на размазването при
движение) (стр. 44).
2 Снимайте с помощта на бутона на затвора.
Фотоапаратът комбинира шест кадъра с висока чувствителност в
една снимка и по този начин ефектът от клатенето на фотоапарата се
редуцира и смущенията се предотвратяват.
BG
45
x Панорамни изображения/Триизмерни панорамни изображения
Фотоапаратът прави няколко снимки и ги комбинира в едно панорамно
изображение, докато го въртите.
1 Изберете
(Панорама) или
(3D Панорама) (стр. 44).
2 Насочете фотоапарата
към края на сцената, която
ще записвате, и след това
натиснете бутона на
затвора докрай.
Тази част няма да бъде заснета.
3 Завъртете фотоапарата
по оста, като следвате
насоката на LCD екрана.
Насочваща индикаторна лента
Забележка
• Фотоапаратът ще продължи да снима в режим [Sweep Panorama] и затворът
ще продължи да щрака, докато не достигнете края на записа.
z Възпроизвеждане на панорамни изображения
Можете да прегледате панорамни изображения от единия до другия край,
като натиснете централната част на контролния диск, докато панорамното
изображение е изведено на екрана. Натиснете
отново в центъра, за да въведете режим на пауза.
Можете да възпроизвеждате/въвеждате пауза, като
докоснете N/X на екрана.
• Панорамните изображения се възпроизвеждат с
помощта на приложения софтуер “PMB” (стр. 67).
Показва изведената
• Възможно е панорамните изображения, които са
част от цялото
записани с други фотоапарати, да не се изведат
панорамно изображение.
правилно.
BG
46
x Приоритет на скоростта на затвора
Mожете да запечатате движението на движещ се обект по различни начини,
като регулирате скоростта на затвора. Например, можете да запечатате един
миг от движението, като използвате настройката за запис с висока скорост на
затвора, или можете да запишете изображение, проследяващо движението на
обекта, като използвате настройка за запис с ниска скорост на затвора.
1 Изберете S (Приоритет на скоростта на затвора) (стр. 44).
2 Завъртете контролния диск, за да изберете желаната
стойност, и натиснете центъра на контролния диск.
Или, докоснете / на екрана, за да изберете желаната
стойност.
z Скорост на затвора
Когато използвате по-ниска скорост на
затвора, фотоапаратът записва изображение,
проследяващо движението на обекта, и по
този начин кадърът изглежда по-динамичен и
естествен.
x
Използване на функциите за запис
Когато използвате по-висока скорост на
затвора, движещият се обект, като например
бягащ човек, автомобил или пръски от
морски вълни, изглежда като че ли е
замръзнал.
Приоритет на диафрагмата
Можете да регулирате обхвата на фокуса или можете да разфокусирате фона.
1 Изберете A (Приоритет на диафрагмата) (стр. 44).
2 Завъртете контролния диск, за да изберете желаната
стойност, и натиснете в центъра.
Или, докоснете
/
на екрана, за да изберете
желаната стойност.
• Можете да записвате видеоклип със зададена стойност на
диафрагмата.
BG
47
Избор на режим на работа със светкавицата
1 Прикрепете светкавицата и я повдигнете (стр. 23).
2 Изберете MENU t [Camera] t
[Flash Mode].
3 Завъртете контролния диск, за да изберете желания
режим, и натиснете в центъра.
Или, плъзнете екрана нагоре или надолу, за да
преместите желания режим в центъра, след това го
докоснете.
(Изключена светкавица): Не светва, дори когато светкавицата е
вдигната.
(Автоматична светкавица): Светва, ако е тъмно или ако снимате
срещу източник на светлина.
(Плътна светкавица): Светва всеки път, когато натиснете бутона на
затвора.
(Бавна синхронизация): Светва всеки път, когато натиснете бутона
на затвора. Записът с бавна синхронизация ви позволява да записвате
ясни изображения на обекти и фон.
(Задна синхронизация): Светва точно преди експозицията
да приключи всеки път, когато натиснете бутона на затвора. За
създаването на по-естествена снимка, устройството записва
изображение, проследяващо движението на обекта.
• Опциите, които можете да изберете за режима на светкавицата, зависят
от режима на запис (стр. 64).
Забележка
• Не можете да изберете [Fill-flash] с помощта на [Intelligent Auto].
BG
48
Обхват на светкавицата
Обхватът на приложената светкавица зависи от ISO чувствителността
и стойността на диафрагмата.
F2.8
F3.5
F5.6
ISO100
1 – 2.5 m
1–2m
1 – 1.25 m
ISO3200
5.6 – 14 m
4.5 – 11.2 m
2.8 – 7 m
Избор на настройка за размер на
изображението/записа
1 Натиснете MENU.
Или, докоснете MENU
на екрана.
Използване на функциите за запис
Размерът на изображението определя размера на файла с изображение,
който се записва, когато правите снимката.
Колкото по-голям е размерът на изображението, толкова по-подробно ще
се отпечата то на хартия в голям формат. Колкото по-малък е размерът на
изображението, толкова повече изображения могат да бъдат записани.
Когато записвате видеоклипове, колкото по-голям е размерът, толкова
по-добро е качеството.
2 Изберете [Image Size] t [Image Size].
За запис на видеоклипове изберете [Image Size] t
[Record Setting].
3 Изберете желания режим.
BG
49
Снимки
Когато [Aspect Ratio] (Съотношение на
изображението) е 3:2
Насоки за употреба
L:16M
4912 × 3264 пиксела
M:8.4M
3568 × 2368 пиксела За разпечатки с размер до А4
S:4.0M
2448 × 1624 пиксела
Когато [Aspect Ratio] (Съотношение на
изображението) е 16:9
L:14M
4912 × 2760 пиксела
M:7.1M
3568 × 2000 пиксела
S:3.4M
2448 × 1376 пиксела
За разпечатки с размер до А3+
За разпечатки с размер до L/2L
Насоки за употреба
За преглед на телевизор с висока
разделителна способност
3D панорама
(16:9)
(Стандартно
изображение)
(Широкоекранно
изображение)
Записва изображения, като използва размер,
който е подходящ за телевизор с висока
разделителна способност.
Хоризонтален: 1920 х 1080
Записва изображения със стандартен размер.
Хоризонтален: 4912 х 1080
Записва изображения с широкоекранен размер.
Хоризонтален: 7152 х 1080
Панорама
Размерът на изображенията се различава в зависимост от посоката на
снимане (стр. 57).
(Стандартно
изображение)
(Широкоекранно
изображение)
BG
50
Записва изображения, като използва стандартен
размер.
Вертикален: 3872 х 2160
Хоризонтален: 8192 х 1856
Записва изображения с широк размер.
Вертикален: 5536 х 2160
Хоризонтален: 12416 х 1856
Видеоклип
[Формат на файла]:
[AVCHD 60i/60p] или
[AVCHD 50i/50p
60i 24M(FX)*
50i 24M(FX)**
Запис
24 Mbps
Записва видеоклипове с високо
качество на картината и размер от 1920
× 1080 (60i/50i)
Записва видеоклипове със стандартно
качество на картината и размер от 1920
× 1080 (60i/50i)
Записва видеоклипове с най-доброто
качество на картината и размер от 1920
× 1080 (60p/50p)
Записва видеоклипове с високо качество
на картината и размер от 1920 × 1080
(24p/25p). Този режим пресъздава
атмосферата от кино лентите.
Записва видеоклипове със стандартно
качество на картината и размер от 1920
× 1080 (24p/25p). Този режим пресъздава
атмосферата от кино лентите.
Запис
60i 17M(FH)*
50i 17M(FH)**
17 Mbps
60p 28M(PS)*
50p 28M(PS)**
28 Mbps
24p 24M(FX)*
25p 24M(FX)**
24 Mbps
24p 17M(FH)*
25p 17M(FH)**
17 Mbps
[Формат на файла]:
MP4
1440X1080 12M
VGA 3M
Среден
битрейт
12 Mbps
3 Mbps
Записва видеоклипове с размер 1440
х 1080.
Записва видеоклипове с VGA размер.
* 1080 60i-съвместимо устройство
** 1080 50i-съвместимо устройство
Забележки
• Когато отпечатвате снимки, записани в съотношение 16:9, или панорамни
изображения, е възможно и двата края на изображенията да бъдат отрязани.
• Видеоклиповете, записани с настройката [60p 28M(PS)/50p 28M(PS)] в [Record
Setting], се преобразуват чрез “PMB”, за да се създаде диск. Това преобразуване
може да отнеме известно време. Също така, не можете да създавате диск с
оригиналното качество на изображението.
• Видеоклиповете, записани с настройката [60i 24M(FX)/50i 24M(FX)]/[24p
24M(FX)/25p 24M(FX)] в [Record Setting] се преобразуват чрез “PMB”, за
да се създаде AVCHD диск. Това преобразуване може да отнеме известно
време. Освен това, вие не можете да създавате диск с оригиналното качество
на изображението. Ако желаете да запазите оригиналното качество на
изображението, трябва да запазите видеоклиповете си на Blu-ray Disc.
• За да гледате 60p/50p или 24p/25p видеоклипове на телевизора, вие имате
нужда от телевизор, който е съвместим с 60p/50p и 24p/25p. Ако използвате
несъвместим телевизор, видеоклиповете се преобразуват в положение 60i/50i и
се извеждат на телевизора.
Използване на функциите за запис
Среден
битрейт
BG
51
Using the playback functions
Увеличаване на възпроизвежданото изображение
(Увеличаване на изображението)
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да влезете
в режим на възпроизвеждане.
Бутон
(Възпроизвеждане)
2 Изведете изображението, което
желаете да увеличите, след това
натиснете (Увеличаване на
изображението) (централната част
на контролния диск).
Или, докоснете на екрана.
3 Завъртете контролния диск, за да регулирате размера.
Или, докоснете
или
на екрана.
4 Натиснете горната/долната/дясната/лявата част
на контролния диск, за да изберете частта, която да
увеличите.
Или, плъзнете изображението, за да изберете частта,
която желаете да увеличите.
• Когато докоснете изображението, то се увеличава като точката, която сте
докоснали, остава в центъра.
• За да отмените операцията, изберете .
BG
52
Извеждане на списък с изображения
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за
да влезете в режим на
възпроизвеждане.
Бутон
(Възпроизвеждане)
2 Натиснете
(Индекс с
изображения) на контролния
диск.
Едновременно се извеждат 6
изображения.
изображението.
• Можете бързо да разглеждате изображения, като плъзнете екрана
нагоре или надолу.
• За да се върнете към екран с единично изображение, изберете желаното
изображение и натиснете центъра на контролния диск. Или, докоснете
желаното изображение.
z Извеждане на желана папка
За да изберете желана папка, изберете
лентата от лявата страна на индекс
екрана с изображения, след това
натиснете горната/долната част на
контролния диск. Можете да изберете
папка, като докоснете лентата. Можете
да промените режима на преглед, като
натиснете центъра на лентата.
Използване на функциите за възпроизвеждане
3 Завъртете контролния диск, за да изберете
BG
53
Преглед на изображения на телевизор
За да преглеждате изображения, записани с фотоапарата, на телевизор,
трябва да притежавате HDMI кабел (продава се отделно) и HD телевизор с
HDMI конектор.
1 Свържете фотоапарата
към телевизора чрез
HDMI кабела (продава се
отделно).
Към HDMI
конектор
HDMI кабел
Към HDMI
терминал
Забележка
• Използвайте HDMI мини конектор в единия край (за фотоапарата) и
конектор, подходящ за връзка към вашия телевизор, в другия край.
z Преглед на триизмерни изображения на 3D телевизор
Можете да преглеждате триизмерни изображения, записани с фотоапарата,
като свържете фотоапарата към 3D телевизор, използвайки HDMI кабел
(продава се отделно).
Изберете MENU t [Playback] t [3D Viewing].
• За подробности се обърнете към ръководството за употреба, приложено
към телевизора.
z Използване на фотоапарата в чужбина
За да преглеждате видеоклипове, записани с този фотоапарат, на
телевизор, фотоапаратът и телевизорът трябва да притежават една и
съща система за цветна телевизия.
BG
54
Checking the functions available
Списък с менюта
Когато натиснете MENU, на екрана се извеждат 6 категории с опции:
[Shoot Mode], [Camera], [Image Size], [Brightness/Color], [Playback]
и [Setup]. Можете да задавате различни функции за всяка категория.
Опциите, за които не можете да задавате настройки, се извеждат в сиво.
x Shoot Mode (Режим на запис)
Позволява ви да избирате режим на запис, като например режим на
експозиция, панорамен режим, режим за избор на сцена.
Anti Motion Blur
(Намаляване на
замъгляването при
движение)
Sweep Panorama
(Панорамен режим)
3D Sweep Panorama (3D
Панорама)
Manual Exposure (Ръчна
експозиция)
Shutter Priority
(Приоритет на
скоростта на затвора)
Aperture Priority
(Приоритет на
диафрагмата)
Program Auto (Режим
на автоматично
програмиране)
Фотоапаратът анализира обекта и извършва
необходимите настройки.
Записва с предварително зададени настройки в
зависимост от обекта или условията за запис. (Portrait (Портрет)/Landscape (Пейзаж)/Macro (Макро)/
Sports Action (Спортни състезания)/Sunset (Залез)/
Night Portrait (Портрет при нощни условия)/Night
Scene (Запис на нощни сцени)/Hand-held Twilight
(Запис при нощни условия от ръка))
Намалява ефекта от клатенето на фотоапарата,
когато снимате леко затъмнена сцена на закрито или
при телеснимка.
Записва панорамни изображения.
Записва триизмерни панорамни изображения, които
се използват за възпроизвеждане на телевизор,
съвместим с 3D.
Регулира диафрагмата и скоростта на затвора.
Регулира скоростта на затвора, за да запечата
движението на обекта.
Регулира обхвата на фокуса или разфокусира фона.
Използване на функциите за възпроизвеждане
Intelligent Auto
(Автоматична
настройка)
Scene Selection (Избор
на сцена)
Записва автоматично като ви позволява да задавате
настройки, с изключение на настройката за
експозицията (отвор на диафрагмата и скорост на
затвора).
BG
55
x Camera (Фотоапарат)
Позволява ви задавате функции за запис, като например продължителен
запис, запис с таймера за автоматично включване и запис със светкавицата.
Drive Mode (Режим на
запис)
Избира режим за запис като например продължителен
запис, запис с таймера за автоматично включване или
експозиционен клин.
(Single Shooting (Запис на единично изображение)/Cont.
Shooting (Продължителен запис)/Spd Priority Cont. (Запис
с приоритет на скоростта)/Self-timer (Запис с таймера за
автоматично включване)/Self-timer (Cont.) (Продължителен
запис с таймера за автоматично включване)/Bracket:
Cont. (Продължителен запис с използване на техниката
експозиционен клин)/Remote Cdr. (Устройство за
дистанционно управление))
Flash Mode (Режим
на запис със
светкавицата)
Избира начин, по който да използвате светкавицата.
(Flash Off (Изключена светкавица)/Autoflash (Автоматична
светкавица)/Fill-flash (Плътна светкавица)/Slow Sync. (Бавна
синхронизация)/Rear Sync.(Задна синхронизация))
AF/MF Select
(AF/MF избор)
Избира режим на автоматично или ръчно фокусиране.
(Autofocus (Автоматично фокусиране)/DMF/Manual focus
(Ръчно фокусиране))
Избира областта, в която да се фокусира.
(Multi (Мулти фокус)/Center (Фокусиране в центъра)/Flexible Spot (Гъвкаво точково фокусиране))
Autofocus Area
(Област за
автоматично
фокусиране)
Autofocus Mode (Режим Избира режим на автоматично фокусиране.
(Single-shot AF (Автоматичен фокус за единично
за автоматично
изображение)/Continuous AF (Продължителен автоматичен
фокусиране)
фокус))
Задържа фокуса върху определен обект като го следи. (On
Object Tracking
(Включенa функция)/Off (Изключена функция))
(Проследяване на
обект)
Задава цифровия зуум.
Prec. Dig. Zoom
(Прецизен цифров зуум)
Автоматично разпознава лицата на хората и регулира
Face Detection
(Разпознаване на лице) фокуса и експозицията в зависимост от лицето.
(On (Включена функция) (Регистрирани лица)/On/Off)
Регистрира или променя човека, върху който фотоапаратът
Face Registration
фокусира с приоритет.
(Регистриране на
(New Registration (Нова регистрация)/Order Exchanging
лица)
(Промяна на поредността)/ Delete (Изтриване)/ Delete All
(Изтриване на всички))
Всеки път, когато фотоапаратът разпознае усмивка, затворът
Smile Shutter (Запис
автоматично сработва.
при разпознаване на
(On (Включена функция)/Off (Изключена функция))
усмивка)
Soft Skin Effect (Ефект Записва човешката кожа с меки тонове при включена
на меките тонове на функция за разпознаване на лица.
(On (Включена функция)/Off (Изключена функция)).
човешката кожа)
Позволява ви да прегледате всички съвети за запис.
Shooting Tip List
(Списък със съвети
за запис)
BG
56
LCD Displays (DISP)
(LCD дисплей)
Finder Display (DISP)
(Дисплей на визьора)
DISP Button
(Monitor) (Бутон DISP
(Монитор))
Превключва информацията, която е изведена на екрана за
запис на LCD екрана.
(Graphic Display (Графичен дисплей)/Display All Info.
(Извеждане на цялата информация)/Big Font Size Disp.
(Увеличаване на шрифта за функциите)/No Disp. Info.
(Информацията не се извежда)/Histogram (Хистограма)/For
viewfinder (За визьор))
Превключва информацията, която ще се изведе на екрана за
запис на визьора.
(Disp. Basic Info (Извеждане основна информация)/Histogram (Хистограма))
Задава режимите на дисплея, които ще се изведат на LCD
екрана, като натиснете бутона DISP.
x Image size (Размер на изображението)
Позволява ви да изберете размера на изображението, съотношението на екрана и др.
Снимки
Избира размера на изображението.
(3:2: L:16M/ M:8.4M/ S:4.0M
16:9: L:14M/ M:7.1M/ S:3.4M)
Избира съотношението на екрана.
Aspect Ratio
(Съотношение на екрана) (3:2/16:9)
Избира формата на компресията.
Qality (Качество)
(RAW/RAW & JPEG/Fine (Добро качество)/Standard
(Стандартно качество))
Image Size (Размер на
изображението)
Panorama Direction
(Посока на запис на
панорамно изображение)
Панорамни снимки
Image Size (Размер на
изображението)
Panorama Direction
(Посока на запис на
панорамно изображение)
Избира размера на триизмерното панорамно
изображение.
(16:9/Standard (Стандартен размер)/Wide (Широк екран))
Избира посоката на въртене на фотоапарата, когато
записвате триизмерни панорамни изображения. (Right
(Дясно)/Left (Ляво))
Избира размера на изображението.
(Standard (Стандартен размер)/Wide (Широк екран))
Избира посоката на въртене на фотоапарата, когато
записвате панорамни изображения.
(Right (Дясно)/Left (Ляво)/Up (Нагоре)/Down (Надолу))
Проверка на възможните функции
3D Панорама
Image Size (Размер на
изображението)
Видеоклип
File Format (Формат на
файла)
Recording Setting
(Настройки на записа)
Избира AVCHD 60i/60p, AVCHD 50i/50p или MP4.
(AVCHD 60i/60p/AVCHD 50i/50p/MP4)
Избира размера на изображението, скоростта на
обновяване на кадрите и качеството на видеоклиповете.
(AVCHD 60i/60p/AVCHD 50i/50p: 60i/50i 24M
(FX)/60i/50i 17M (FH)/60p/50p 28M (PS)/24p/25p 24M
(FX)/24p/25p 17M (FH))
(MP4: 1440x1080 12M/VGA 3M)
BG
57
x Brightness/Color (Осветеност/Цветове)
Позволява ви да извършвате настройки за осветеността като например режим
на измерване и настройки на цветовете като например баланс на бялото.
Exposure Comp.
(Компенсация на
експозицията)
ISO
Компенсира осветеността на цялото изображение.
(-3.0EV до +3.0EV)
Задава ISO чувствителността.
(ISO AUTO/100 – 25600)
Регулира цветните тонове в зависимост от условията на
White Balance
осветеност на околната среда.
(Баланс на бялото)
(Auto WB (Автоматична настройка на баланса на
бялото)/Daylight (Дневна светлина)/Shade (Сянка)/
Cloudy (Облачно)/Incadescent (Изкуствена светлина)/
Fluor.: Warm White (Флуоресцентно осветление: топло
бяло)/Fluor.: Cool White (Флуоресцентно осветление:
студено бяло)/ Fluor.: Day White (Флуоресцентно
осветление: дневно бяло)/ Fluor.: Daylight
(Флуоресцентно осветление: дневна светлина)/Flash
(Светкавица)/C.Temp (Температура на цветовете)/Filter
(Филтър)/Custom (Предварително зададен режим)/Custom Setup (Потребителска настройка))
Metering Mode (Режим на Избира начина, който се използва за измерване на
осветеността.
измерване)
(Muti (Мулти измерване)/Center (Измерване в центъра)/
Spot (Точково измерване))
Flash Comp. (Компенсация Регулира количеството светлина от светкавицата.
(-2.0EV до +2.0EV)
на светкавицата)
Автоматично поправя осветеността и контраста.
DRO/Auto HDR
(Off (Изключена настройка)/D-Range Opt.
(Оптимизиране на динамичния обхват)/Auto HDR
(Автоматична настройка))
Записва с различни ефекти, за да придаде специфична
Picture Effect (Ефект на
атмосфера на изображението.
изображението)
(Off (Изключен)/Toy Camera (Ломография)/Pop Color
(Поп цвят)/Posterization (Постеризация)/Retro Photo
(Ретро снимка)/Soft High-key (Техника Мек висок
ключ/Partial Color (Частичен цвят)/High Contrast Mono.
(Едноцветен висок контраст)/Soft Focus (Мек фокус)/
HDR Painting (HDR картина)/Rich-tone Mono.(Богати
тонове)/Miniature (Миниатюра))
Избира начин на обработка на изображението.
Creative Style
(Standard (Стандартен)/Vivid (Живи цветове)/Portrait
(Креативен стил)
(Портретна обработка)/Landscape (Пейзажна обработка)/
Sunset (Залез)/Black & White (Черно-бяло))
x Playback (Възпроизвеждане)
Позволява ви да задавате функциите за възпроизвеждане.
Delete (Изтриване)
BG
58
Изтрива изображения.
(Multiple Img. (Няколко изображения)/All in Folder
(Всички в папката)/All AVCHD view files (Всички
AVCHD файлове за преглед))
Slide Show (Изреждане на
изображения)
View Mode (Режим на
преглед)
Image Index (Индекс с
изображения)
Rotate (Въртене)
Възпроизвежда автоматично изображения.
(Repeat (Повторно изреждане)/Interval (Интервал на
смяна на кадъра)/Image Type (Вид на изображението))
Позволява ви да определите начина, по който ще
групирате изображенията за възпроизвеждане.
(Folder View (Still) (Преглед на папка (Снимки))/ Folder
View (MP4) (Преглед на папка (MP4))/AVCHD View
(AVCHD преглед))
Избира броя на изображенията, които се извеждат на
индекс екрана.
(6 Images (6 изображения)/12 Images (12 изображения))
Завърта изображението.
Защитава изображения или отменя защитата.
(Multiple Img. (Няколко изображения)/Cancel All Images
(Отменя защитата на всички изображения)/Cancel
All Movies (MP4)(Отменя защитата на всички MP4
видеоклипове)/Cancel All AVCHD view files (Отменя
защитата на всички AVCHD файлове за преглед))
Свързва към 3D-съвместим телевизор и ви позволява да
3D Viewing (3D преглед)
преглеждате триизмерни изображения.
Enlarge Image (Увеличаване Увеличава изображенията.
на изображения)
Задава сила на звука за видеоклиповете.
Volume Settings
(Настройка на силата
на звука)
Specify Printing (Избор за Избира изображенията, които да отпечатвате, или
извършва настройки за отпечатване.
печат)
(DPOF Setup (DPOF настройка)/Date Imprint
(Отпечатване на дата))
Превключва информацията, която е изведена на екрана
Display Contents
за възпроизвеждане.
(Извеждане на
(Display Info. (Извеждане на информацията)/Hisсъдържание)
togram (Извеждане на хистограма)/No Disp. Info.
(Информацията не се извежда))
Protect (Защита)
Позволява ви да извършвате по-подробни настройки за запис или да
променяте настройките на фотоапарата.
Настройки за запис
AF Illuminator (Рефлектор
за автоматично
фокусиране)
Red Eye Reduction
(Намаляване на ефекта
“червени очи”)
FINDER/LCD Setting
Live View Display
(Извеждане на
моментните настройки)
Auto Review
(Автоматичен преглед)
Включва AF рефлектора, за да помогне при
фокусирането на места с ниска осветеност.
(Auto (Автоматично активиране)/Off (Изключен))
Когато използвате светкавицата, тя светва преди записа,
което предотвратява ефекта на “червените очи”.
(On (Включена функция)/Off (Изключена функция))
Задава начина на превключване между визьора (продава
се отделно) и LCD екрана.
(Auto (Автоматично)/Manual (Ръчно))
Позволява ви да избирате дали да извеждате стойността
на компенсацията за експозицията и др. на екрана.
(Setting Effect ON (Настройката е включена)/Setting
Effect OFF (Настройката е изключена))
Задава времето за извеждане на изображението веднага
след записа.
(10 sec (10 секунди)/5 sec (5 секунди)/2 sec (2 секунди)/
Off (Изключена функция))
Проверка на възможните функции
x Setup (Настройки)
BG
59
Включва насочващите линии, които ви помагат да
извършите композицията на изображението.
(Rule of 3rds Grid (Разделя изображението на третини)/Sqare
Grid (Хоризонтални линии)/Diag. + Sqaure Grid (Диагонал +
Хоризонтални линии)/Off (Изключена функция))
Подчертава контурите на фокусния обхват с определен цвят.
Peaking Level (Ниво на
(High (Силно)/Mid (Средно)/Low (Слабо)/Off (Изключено))
подчертаване)
Задава цвета, който се използва за функцията за
Peaking Color
подчертаване.
(Цвят за подчертаване)
(White (Бял)/Red (Червен)/Yellow (Жълт))
Извежда увеличено изображение при ръчно фокусиране.
MF Assist (Помощ при
(On (Включена функция)/Off (Изключена функция))
ръчно фокусиране)
Задава времето, за което изображението ще се извежда
MF Assist Time (Време
увеличено.
при помощ при ръчно
(No Limit (Без ограничения)/5 sec (5 секунди)/2 sec
фокусиране)
(2 секунди))
Променя вида на цветовата гама.
Color Space (Цветова
(sRGB/AdobeRGB)
гама)
Компенсира движението на фотоапарата.
SteadyShot (Устойчиво
(On (Включена функция)/Off (Изключена функция))
снимане)
Release w/oLens (Запис с/ Задава настройка дали да освободи затвора или не, когато
няма обектив.
без обектив)
(Enable (Включена функция)/Disable (Изключена функция))
Включва/изключва използването на автоматичния
Eye-Start AF
фокус, когато гледате през визьора (продава се отделно).
(On (Включена функция)/Off (Изключена функция))
Включва/изключва използването на функцията за
Front Curtain Shutter
електронно намаляване на времето между включването
(Принудителен затвор)
на затвора.
(On (Включена функция)/Off (Изключена функция))
Задава настройка за намаляване на смущенията, когато
Long Exposure NR
(Намаляване на шума при записвате с дълга експозиция.
(On (Включена функция)/Off (Изключена функция))
дълга експозиция)
High ISO NR (Намаляване Задава настройка за намаляване на смущенията, когато
записвате с висока стойност на ISO.
на шума при висока
(Normal (Нормална настройка)/Low (Ниска стойност))
стойност на ISO)
Компенсира затъмняването в ъглите на екрана.
Lens Comp.: Shading
(Auto (Автоматична настройка)/Off (Изключена
настройка))
Намалява отклоненията в цветовете в ъглите на екрана.
Lens Comp.: Chro. Aber.
(Auto (Автоматична настройка)/Off (Изключена
настройка))
Компенсира смущенията на екрана.
Lens Comp.: Distortion
(Auto (Автоматична настройка)/Off (Изключена
настройка))
Movie Audio Rec (Запис на Включва записа на звук при запис на видеоклип.
(On (Включена функция)/Off (Изключена функция))
звук за видеоклип)
Намалява смущенията причинени от вятъра по време на
Wind Noise Reduct.
запис на видеоклипове.
(Намаляване на
смущенията от вятъра) (On (Включена функция)/Off (Изключена функция))
Автоматично регулира фино фокусираната позиция,
AF Micro Adj.
когато използвате LA-EA2 адаптер (продава се отделно).
(Автоматична фина
(AF
Adjustment Setting (Настройка за регулиране
настройка на рефлектора
на автоматичния фокус)/Аmount (количество)/Clear
за автоматично
(изчистване на позицията))
фокусиране)
Grid Line (Насочващи
линии)
BG
60
Основни настройки
Menu start (Стартиране
на менюто)
Избира първото изведено меню от главното меню или
последния екран с менюта.
(Top (Главно меню)/Previous (Предходно меню))
Задава функции за различните бутони.
Custom Key Set(Right Key Setting (Настройка за десния бутон)/Soft key
tings (Настройки на
B
Setting (Настройка за функционалния бутон B)/Soft
функционалните бутони)
key C Setting (Настройка за функционалния бутон C)/
Custom (Потребителска настройка))
Touch Operation
(Операции със сензорния
панел)
Задава дали да използвате сензорния пане на
фотоапарата.
(On (Включена функция)/Off (Изключена функция))
Beep (Звуков сигнал)
Избира краткия звуков сигнал, който се възпроизвежда
при работата с фотоапарата.
(On (Включена функция)/Off (Изключена функция))
Избира езика, който се използва на екрана.
Задава датата и часа.
Избира областта, в която използвате фотоапарата.
Включва или изключва дисплея с помощните
съобщения.
(On (Включена функция)/Off (Изключена функция))
Задава времето, след което фотоапаратът преминава в
режим на пестене на захранването.
(30 Min (30 минути)/5 Min (5 минути)/1 min (1
минута)/20 Sec (20 секунди)/10 Sec (10 секунди))
Задава яркостта на LCD екрана.
LCD Brightness (Яркост
(Auto (Автоматична настройка)/Manual (Ръчна
на LCD екрана)
настройка)/Sunny Weather (Настройка за слънчево
време))
Viewfinder Bright. (Яркост Задава яркостта на електронния визьор (продава се
отделно).
на визьора)
(Auto (Автоматично задаване)/Manual (Ръчно задаване))
Извежда цвета на LCD монитора.
Display Color (Цвят на
(Black (Черен)/White (Бял)/Blue (Син)/Pink (Розов))
дисплея)
Избира начина на извеждане на широки изображения.
Wide Image (Широко
(Full Screen (Извеждане на цял екран)/Normal
изображение)
(Нормално извеждане))
Playback Display (Дисплей Избира начина, който се използва за възпроизвеждане
на портретни изображения.
за възпроизвеждане)
(Auto Rotate (Автоматично завъртане)/Manual Rotate
(Ръчно завъртане))
Проверка на възможните функции
Language (Език)
Date/Time Setup
(Настройки на датата
и часа)
Area Setting (Настройка
на областта)
Help Guide Display
(Дисплей с помощни
съобщения)
Power Save (Пестене на
захранването)
BG
61
HDMI Resolution (HDMI
резолюция)
CTRL FOR HDMI
USB Connection (USB
връзка)
Задава резолюцията, когато свържете към HDMI
телевизор
(Auto (Автоматично)/1080p/1080i)
Задава настройка дали да управлявате фотоапарата с
устройството за дистанционно управление на “BRAVIA” Sync-съвместим телевизор.
(On (Включена функция)/Off (Изключена функция))
Избира начина, който се използва за USB връзка.
(Auto (Автоматично)/Mass Storage (Устройство за
съхранение на данни)/MTP (От точка до точка))
Позволява ви да почиствате матрицата.
Cleaning Mode (Режим на
почистване)
Извежда версията на фотоапарата и обектива.
Version (Версия)
Връща настройките на фотоапарата към фабричните им
Reset Default
(Връщане на фабричните стойности.
настройки)
Настройки за картата с памет
Форматира картата с памет.
Format (Форматиране)
Избира начина, който се използва за номерация на
File Number (Номер на
файловете на изображенията.
файла)
(Series (Серия)/Reset (Нулиране))
Избира формата за име на папката.
Folder Name (Име на
(Standard Form (Стандартен формат)/Date Form (Формат
папката)
по дата))
Избира папката за запис.
Select Shoot. Folder
(Избор на папка за запис)
Създава нова папка.
New Folder (Нова папка)
Поправя файла с базата данни за видеоклипове, когато
Recover Image DB
бъдат открити несъответствия.
(Поправка на файла с
базата данни)
Извежда оставащото време за запис на видеоклипове и
Display Card Space
оставащия брой снимки, които можете да запишете на
(Извеждане на
картата с памет.
свободното място на
картата)
Eye-Fi настройки*
Активира функцията за качване на фотоапарата, когато
Upload Settings
използвате Eye-Fi карта.
(Настройки за качване)
(On (Включена функция)/Off (Изключена функция))
* Извежда се, когато използвате Eye-Fi карта (продава се отделно) с вашия
фотоапарат. Не използвайте Eye-Fi карта с фотоапарата, когато се намирате
в самолет. Ако във фотоапарата е поставена Eye-Fi карта, задайте [Upload
Settings] в положение [Off].
Можете да използвате Eye-Fi карти само в държавите/регионите, в които
сте ги закупили. Използвайте Eye-Fi картите в съответствие със законите на
съответните държави/региони, откъдето сте ги закупили.
BG
62
Възможни функции за всеки режим на запис
Функциите, които можете да използвате, зависят от избрания режим на
запис.
В таблицата по-долу, с маркировката са отбелязани възможните
функции, а маркировката – показва функциите, които не са достъпни.
Режим на запис Компенсация Таймер за
Продължителен Разпознаване Ефект на
на
самостоятелно запис
на лице
изображението
експозицията включване
(Автоматична
настройка)
–
–
(Панорама)
–
–
–
–
(3D
Панорама)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(Намаляване на
размазването
при движение)
(Избор
на
сцена)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
P (Режим на
автоматично
програмиране)
A (Приоритет
на
диафрагмата)
S (Приоритет
на скоростта
на затвора)
M (Ръчна
експозиция)
Проверка на възможните функции
–
–
Забележка
• Възможните функции могат да бъдат ограничени от условия, различни от
режима на запис.
BG
63
Възможни режими за работа със светкавицата
Режимите за работа със светкавицата, които можете да изберете, зависят от
режима на запис и избраните функции.
В таблицата по-долу, с маркировката са отбелязани възможните функции, а
маркировката – показва функциите, които не са достъпни.
Функциите, които не можете да използвате, се извеждат в сиво на екрана.
Режим на запис Изключена
светкавица
Автоматична
светкавица
(Автоматична
настройка)
Плътна
светкавица
–
–
–
(Панорама)
–
–
–
–
(3D
Панорама)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(Намаляване на
размазването
при движение)
(Избор
на
сцена)
–
P (Режим на
автоматично
програмиране)
A (Приоритет
на
диафрагмата)
S (Приоритет
на скоростта
на затвора)
M (Ръчна
експозиция)
BG
64
Бавна
Задна
синхронизация синхронизация
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Забележки
• Възможните режими за работа със светкавицата могат да бъдат ограничени и
от условия, различни от режима на запис.
• Дори когато изберете режим за работа със светкавицата, който е възможен,
светкавицата няма да сработи, ако не е вдигната.
• Можете да изберете [Autoflash], само когато [Shoot Mode] е зададен в
положение [Intelligent Auto] или при определени режими [Scene Selection].
Инсталиране на софтуер
За да работите с изображения, записани с този фотоапарат, в
комплекта е включен и следният софтуер:
• “Sony Image Data Suite”
• “PMB” (Picture Motion Browser) (само за Windows)
Забележки
• Влезте в системата като администратор.
• Ако на вашия компютър вече е инсталирана по-стара версия на софтуера
“PMB” от версията на приложения CD-ROM, инсталирайте софтуера “PMB”
от приложения диск.
x Windows
Следната компютърна среда е препоръчителна, когато използвате
приложения софтуер и ако прехвърляте изображенията чрез USB
връзка.
OS (предварително Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/
Windows 7 SP1
инсталирана)
Процесор: Intel Pentium III 800 MHz или по-бърз
(За възпроизвеждане/редактиране на видеоклипове с
висока разделителна способност: Intel Core Duo 1.66
GHz или по-бърз, Intel Core 2 Duo 1.66 GHz или по-бърз,
Intel Core 2 Duo 2.26 GHz или по-бърз (HD FX/HD FH),
Intel Core 2 Duo 2.40 GHz или по-бърз (HD PS))
Памет: 512 МВ или повече (За възпроизвеждане/
редактиране на видеоклипове с висока разделителна
способност: 1 GВ или повече)
Твърд диск: Дисково пространство, нужно за
инсталацията – приблизително 500 МВ
Дисплей: Резолюция на екрана - 1024 x 768 точки или
по-голяма
“Image Data
Converter”
Процесор/Памет: Pentium 4 или по-бърз/1 GВ или
повече
Дисплей: 1024 х 768 точки или повече
64-битови операционни системи или Starter (Edition) не се поддържат. За да
използвате функцията за създаване на дискове, трябва да сте инсталирали
Windows Image Metering API (IMAPI) Ver. 2.0 или по-нова.
**
Starter (Edition) не се поддържа.
*
Прехвърляне на изображения към компютър
“PMB”
BG
65
1 Включете компютъра и
поставете приложения CDROM в CD-ROM устройството.
Извежда се екранът с инсталационното
меню.
2 Щракнете върху [Install].
• Уверете се, че “Sony Image Data Suite” и “PMB” са маркирани, и
следвайте инструкциите на екрана.
• Свържете фотоапарата с компютъра по време на тази процедура, като
следвате инструкциите, изведени на екрана.
• Когато се изведе съобщение за потвърждение на рестарта, рестартирайте
компютъра, като следвате инструкциите, изведени на екрана.
• В зависимост от системната среда на вашия компютър, възможно е
DirectX приложението да е инсталирано.
3 Извадете CD-ROM диска след като инсталацията
приключи.
Софтуерът се инсталира и на десктопа се извеждат икони-препратки.
x Macintosh
Когато използвате приложения софтуер и прехвърляте изображения чрез
USB връзка, ви препоръчваме следната компютърна среда.
Операционна
система
(предварително
инсталирана)
“Image Data
Converter”
USB връзка: Mac OS X (v10.3 до v10.6)
“Image Data Converter”: Mac OS X v10.5/Mac OS X
v10.6 (Snow Leopard)
Процесор: Intel процесори, като например Intel Core
Solo/Core Duo/Core 2 Duo
Памет: Препоръчваме 1 GВ или повече.
Дисплей: 1024 х 768 точки или повече
1 Включете Macintosh компютъра и поставете CD-ROM диска
(приложен в комплекта) в CD-3ROM устройството.
2 Щракнете два пъти върху иконката CD-ROM.
BG
66
3 Копирайте файла [IDS_INST.pkg] в папката [MAC] в
иконката на твърдия диск.
4 Щракнете два пъти върху файла [IDS_INST.pkg] в папката,
в която сте го копирали.
• Следвайте инструкциите на екрана, за да приключите с инсталацията.
Какво можете да правите с приложения софтуер
x “PMB”
С “PMB” можете да извършвате следните функции:
• Можете да прехвърляте изображения, заснети с фотоапарата, и да ги
извеждате на монитора на компютъра.
• Можете да организирате изображения на компютъра по дата на записа и да
ги преглеждате.
• Можете да отпечатвате или запазвате снимки с дата.
За подробности относно “PMB”, вижте “PMB Help” (помощен файл).
За да стартирате помощния файл, след инсталацията щракнете върху
(PMB помощен файл) на десктопа. Или, от старт менюто, щракнете върху
[Start] t [All Programs] t [PMB] t [PMB Help].
Забележка
• “PMB” софтуерът не е съвместим с Macintosh компютри.
x “Sony Image Data Suite”
Като използвате “Sony Image Data Suite”, можете да редактирате
изображения, записани в RAW формат, и можете да извършвате различни
корекции по тях, като например можете да променяте кривата на тоновете
и остротата.
Освен това, можете да извеждате и сравнявате RAW/JPEG изображения,
записани с този фотоапарат.
За подробности относно “Image Data Converter” се обърнете към
помощния файл.
Можете да намерите поддържащата информация за “Sony Image
Data Suite” (само на английски език):
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Прехвърляне на изображения към компютър
Можете да намерите поддържащата информация за “PMB” (само на
английски език):
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
BG
67
Създаване на диск с видеоклипове
Можете да създавате диск от видеоклипове, записани с вашия фотоапарат
във формат AVCHD.
В зависимост от вида на диска, устройствата, които могат да
възпроизвеждат, се различават.
Изберете начина, който е най-подходящ за вашия плейър.
Тук са описани два начина на създаване на дискове с видеоклипове:
Създаване на диск с компютър, като използвате “PMB” или създаване на
диск с устройства, различни от компютър, като например DVD записващо
устройство.
Плейър
Вид на
диска
Начин
Устройства за
възпроизвеждане на Bluray дискове
(Blu-ray диск плейъри,
Playstation®3 и др.)
Създава Blu-ray диск с видеоклипове и
снимки, прехвърлени на вашия компютър,
с помощта на софтуера “PMB”.
Устройства за
възпроизвеждане на
AVCHD формат
(Sony Blu-ray плейъри,
Playstation®3 и др.)
Позволява запис на видеоклипове с
висока разделителна способност (HD)
върху DVD носители като например
DVD-R дискове, като по този начин се
създават дискове с HD изображения.
Устройства за
възпроизвеждане на
обикновени DVD дискове
(DVD плейъри, компютри
с DVD устройства и др.)
Можете да записвате видеоклипове със
стандартно качество (STD), които са
преобразувани от видеоклипове с висока
разделителна способност (HD) на DVD
носители като например DVD-R дискове,
като дискът, който се създава, е със
стандартно качество на изображението
(STD).
x Създаване на диск с помощта на компютъра
Можете да прехвърляте AVCHD видеоклипове на компютър, като
използвате “PMB”, и можете да създавате дискове в AVCHD формат
или дискове със стандартно качество на изображението (STD). За
подробности относно начините на създаване на дискове, като използвате
“PMB”, вижте “PMB Help” (Помощен файл за “PMB”).
BG
68
Забележки
• За да създадете Blu-ray диск, трябва да инсталирате [BD Add-on Software] от
инсталационния екран на “PMB”.
• Възможно е PlayStation®3 да не се предлага в някои държави/региони.
• Видеоклиповете, записани с настройката [60p 28M (PS)/50p 28M (PS)] в [Record Setting], се преобразуват чрез “PMB”, за да се създаде диск. Това преобразуване отнема
известно време. Не можете да създавате диск с оригинално качество на изображенията.
• Видеоклиповете, записани с настройката [60i 24M(FX)/50i 24M(FX)]/[24p
24M(FX)/25p 24M(FX)] в [Record Setting], се преобразуват чрез “PMB”, за да
се създаде AVCHD диск. Това преобразуване може да отнеме известно време.
Не можете да създавате диск с оригиналното качество на изображението.
Ако желаете да запазите оригиналното качество на изображението, трябва да
запазите видеоклиповете си на Blu-ray диск.
• “Видеоклиповете AVCHD View” се записват в [AVCHD 60i/60p] или [AVCHD
50i/50p] режим във [File Format].
x Създаване на диск с устройство, различно от компютър
Можете да създавате диск с Blu-ray Disc рекордер и DVD записващо
устройство.
Видът на диска, който можете да създадете, зависи от използваното
устройство.
Устройство
Вид на диска
Blu-ray Disc рекордер: За да
създавате Blu-ray Disc или
DVD със стандартно качество
на изображението (STD)
Забележки
• За подробности относно начина на създаване на дискове се обърнете към
ръководството за употреба на устройството, което използвате.
• Ако създавате диск с помощта на Sony DVDirect (DVD записващо
устройство), използвайте гнездото за картата с памет на DVD записващото
устройство или свържете фотоапарата към DVD записващото устройство чрез
USB кабел, за да прехвърляте данните.
• Когато използвате Sony DVDirect (DVD записващо устройство) се уверете, че
сте инсталирали последната версия на фърмуера.
За подробности вижте следния интернет адрес:
http://sony.storagesupport.com/
Прехвърляне на изображения към компютър
DVD записващо устройство,
различно от DVDirect Express:
За да създавате AVCHD диск или
DVD със стандартно качество на
изображението (STD)
HDD рекордер и др.: За да
създавате DVD със стандартно
качество на изображението (STD)
BG
69
Others
Проверка на броя изображения, които можете да запишете
След като поставите картата с памет
във фотоапарата и зададете ключа
на захранването в положение ON,
броят изображения, които можете
да запишете (ако продължите да
записвате със същите настройки), ще
се изведе на LCD екрана.
Забележки
• Когато индикацията “0” (брой на изображенията, които можете да запишете)
мига в жълто, това означава, че картата с памет е пълна. Подменете картата с
памет или изтрийте изображения от настоящата карта с памет (стр. 32).
• Когато индикацията “NO CARD” (брой на изображенията, които можете
да запишете) мига в жълто, това означава, че не е поставена карта с памет.
Поставете карта с памет.
x Брой снимки и време за видеоклипове, които можете
да запишете на картата с памет
Снимки
Таблицата показва приблизителния брой на снимките, които могат да
бъдат съхранени на носител на запис, форматиран с този фотоапарат.
Стойностите се определят като се използват стандартни тестови карти на
Sony. Стойностите се различават в зависимост от условията на снимане.
Размер на изображението: L 16M
Съотношение на екрана: 3:2*
Капацитет
Качество
Стандартно
качество
Добро
качество
RAW & JPEG
RAW
BG
70
2GB
(Мерни единици: Изображения)
4GB
8GB
16GB
32GB
410
820
1650
3300
6700
290
590
1150
2400
4800
80
105
155
215
320
440
640
880
1250
1750
* Когато [Aspect Ratio] е зададен в положение [16:9], можете да записвате повече
изображения отколкото броя, който е указан в таблицата по-горе (освен за
[RAW] формат).
Видеоклипове
Таблицата по-долу показва приблизителните времена за запис. Тези
времена са общи за всички файлове с видеоклипове. Можете да записвате
непрекъснат видеоклип в продължение на 29 минути. Максималният
допустим размер на файла с MP4 видеоклип е около 2 GB.
(h (час), m (минута))
Капацитет
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
60i 24M(FX)
50i 24M(FX)
10 m
20 m
40 m
1 h 30 m
3h
60i 17M(FH)
50i 17M(FH)
10 m
30 m
1h
2h
4h5m
60p 28M(PS)
50p 28M(PS)
24p 24M(FX)
25p 24M(FX)
24p 17M(FH)
25p 17M(FH)
1440×1080 12M
VGA 3M
9m
15 m
35 m
1 h 15 m
2 h 30 m
10 m
20 m
40 m
1 h 30 m
3h
10 m
30 m
1h
2h
4h5m
20 m
1 h 10 m
40 m
2 h 25 m
1 h 20 m
4 h 55 m
2 h 45 m
10 h
5 h 30 m
20 h
Настройка
на записа
Забележка
Други
• Времето за запис на видеоклипове се различава, защото фотоапаратът
притежава VBR (Variable Bit Rate), който автоматично регулира качеството
на изображението спрямо сцената.
Когато записвате бързо-движещ се обект, изображението е по-ясно, но
времето за запис е по-кратко, защото се изисква повече памет за записа.
Времето за запис също се различава в зависимост от условията на запис,
обекта или настройките за качество/размер на изображението.
BG
71
x Брой снимки, които могат да бъдат записани, като
използвате батерията
Приблизителният брой на изображенията, които можете да запишете,
когато снимате с напълно заредена батерия (приложена в комплекта), е 430.
Обърнете внимание, че в зависимост от условията, при които използвате
фотоапарата, е възможно истинският брой на изображенията да бъде
по-малък.
• Броят се изчислява при напълно заредена батерия и при следните условия:
– При температура на околната среда от 250С.
– Когато [Quality] е зададен в положение [Fine].
– Когато [Autofocus Mode] е зададен в положение [Single-shot AF].
– При запис на изображения през 30-секунден интервал.
– Когато използвате светкавицата (HVL-F7S) веднъж на всеки 2 снимки.
– При включване и изключване на захранването на устройството на всеки 10
снимки.
– Когато използвате батерия, която е зареждана един час след като
лампичката CHARGE е угаснала.
– Когато използвате Sony ”Memory Stick PRO Duo” носител
(продава се отделно).
• Методът на измерване се основава на стандарта CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
BG
72
Списък с икони на LCD екрана
Иконите се извеждат на екрана, за да покажат състоянието на
фотоапарата.
Можете да промените дисплея на екрана, като използвате DISP (Дисплей
със съдържание) на контролния диск.
Режим на готовност за запис
A
Дисплей
Индикация
Режим на запис
PASM
Избор на сцена
Графичен дисплей
Разпознаване на
сцена
Запис на видеоклипове
16M 14M 8.4M
7.1M 4M 3.4M
Размер на
снимките
RAW RAW+J
FINE STD
Качество на
снимките
100
Брой на снимките,
които можете да
запишете
Други
Съотношение на
снимките
Възпроизвеждане
BG
73
Дисплей
60i/50i
60i/50i
Индикация
Режим на запис
на видеоклипове
Дисплей
60p/50p
24p/25p
24p/25p
Файлът с базата
данни е пълен/
Грешка във
файла с базата
данни
Режим на
преглед
Карта с памет/
Качване в
Интернет
123Min
100%
Времена за запис
на видеоклипове
Преглед на
моментните
настройки
Не записва звук,
докато записвате
видеоклипове
Изключени
операции със
сензорния панел
Устойчиво снимане/
Предупреждение за
устойчиво снимане
BG
74
101-0012
Оставащ
капацитет на
батерията
Светкавицата се
зарежда
Рефлектор за
автоматично
фокусиране
Грешка при
свързване на
електронния
визьор (продава
се отделно)
Индикация
Предупреждение
за прегряване
на електронния
визьор (продава
се отделно)
Предупреждение
за прегряване
Папка за
възпроизвеждане Номер на файл
Защита
Ред на
отпечатване
B
Дисплей
Индикация
Функционални
бутони
C
Дисплей
Индикация
Режим на работа
със светкавицата/
Намаляване на
ефекта “червени
очи”
Режим на запис
Дисплей
Индикация
Режим на
фокусиране
Дисплей
Компенсация на
светкавицата
Режим на
измерване
Режим за избор
на областта за
фокусиране
Проследяване на
обекта
Разпознаване на
лице
Ефект на меки
тонове на
човешката кожа
Баланс на бялото
DRO/Auto HDR
Ефект на
изображение
D
Дисплей
z
Индикация
Състояние на
фокуса
Скорост на
затвора
Стойност на
диафрагмата
Ръчно измерване
Компенсация на
експозицията
ISO
чувствителност
АЕ в заключено
положение
Индикатор
за скорост на
затвора
Индикатор за
диафрагмата
Времетраене
на видеоклипа
(минути: секунди)
Дата/час на
записаното
изображение
Номер на
изображението/
Брой записани
изображения на
тази дата или в
избраната папка
Извежда се,
когато HDR
не работи за
изображението.
Други
Начин на
обработка на
изображението
(Креативен стил)
Индикация
Индикатор за
чувствителност
при разпознаване
на усмивка
BG
75
Дисплей
Индикация
Извежда се,
когато ефектът на
изображението
не е сработил.
Хистограма
BG
76
Научете повече за вашия фотоапарат
(α Упътване)
Инструкциите “αУпътване” (αHandbook), които обясняват в подробности
начина на използване на фотоапарата, са включени на CD-ROM диска
(приложен в комплекта). Обърнете се към тях, за да получите подробна
информация относно функциите на фотоапарата.
x За потребители на Windows
1 Включете компютъра и поставете CD-ROM диска
(приложен) в CD-ROM устройството.
2 Щракнете върху [Handbook].
3 Щракнете върху [Install].
4 Стартирайте “αУпътване” от иконата на десктопа.
x За потребители на Macintosh
1 Включете Macintosh компютъра и поставете CD-ROM
диска (приложен) в CD-ROM устройството.
2 Изберете папката [Handbook] и копирайте файла “Hand3 След като копирането приключи, щракнете два пъти
Други
book.pdf”, който се намира в папката [GB], на вашия
компютър.
върху “Handbook.pdf”.
BG
77
Отстраняване на проблеми
Ако се сблъскате с проблем, докато използвате фотоапарата, първо
опитайте следните решения.
1 Проверете опциите, описани на стр. 78 до 81.
Обърнете се и към “α Упътване” (PDF).
2 Извадете батерията, изчакайте около 1 минута и след
това отново я поставете; после включете захранването.
3 Нулирайте настройките (стр. 62).
4 Консултирайте се с упълномощен сервиз или
доставчик на Sony.
Батерии и захранване
Батерията не може да бъде инсталирана.
• Когато поставяте батерията, използвайте върха й, за да натиснете
лоста за заключване (стр. 17).
• Можете да използвате само батерия NP-FW50. Уверете се, че батерията
е NP-FW50.
Индикаторът за оставащ заряд на батерията не е верен или
се извежда индикация за достатъчен заряд на батерията, а
захранването скоро се изразходва.
• Използвали сте фотоапарата при много горещи или студени условия.
• Батерията е разредена. Поставете заредена батерия (стр. 15).
• Батерията е изтощена. Сменете я с нова.
Не можете да включите фотоапарата.
• Поставете батерията правилно (стр. 17).
• Зарядът на батерията е недостатъчен. Поставете заредена батерия
(стр. 15).
• Батерията е изтощена. Сменете батерията с нова.
Захранването изненадващо се изключва.
• Когато батерията се затопли твърде много, фотоапаратът извежда
предупредително съобщение и автоматично се изключва, за да
предотврати повреда.
BG
78
• Ако не използвате фотоапарата известно време, устройството
автоматично преминава в режим на пестене на захранването. За да
отмените режима на пестене на захранването, извършете операция с
фотоапарата - например натиснете бутона на затвора наполовина.
Лампичката CHARGE мига, когато зареждате батерията.
• Можете да използвате само батерия NP-FW50. Уверете се, че батерията
е NP-FW50.
• Ако зареждате батерия, която не е била използвана дълго време,
лампичката CHARGE може да мига.
• Лампичката CHARGE мига по два начина - бърз (около 0.15-секундни
интервали) и бавен (около 1.5-секундни интервали). Ако лампичката мига
бързо, извадете батерията и отново я поставете стабилно. Ако лампичката
CHARGE отново мига, това означава, че има нещо нередно с батерията.
Бавното мигане означава, че зареждането е спряло, защото температурата
на околната среда е извън подходящия обхват за зареждане на батерията.
Зареждането ще се възстанови и лампичката CHARGE ще светне, когато
околната температура се върне в допустимите граници. Зареждайте
батерията при подходяща температура между 10 и 300С.
Запис на изображения
На LCD екрана не се извежда нищо, когато включите
захранването.
• Фотоапаратът преминава в режим на намаляване на консумацията
на заряд, ако не работите с него за определен период от време. За да
отмените този режим, извършете операция с фотоапарата - например
натиснете бутона на затвора наполовина.
• Използвате носител на запис със защитно капаче и то е зададено в
положение LOCK. Задайте ключа в позиция на разрешен запис.
• Проверете капацитета свободно място в носителя на запис.
• Не можете да снимате, докато светкавицата се зарежда.
• Обективът не е прикрепен правилно. Прикрепете правилно обектива
(стр. 19).
Други
Затворът не се освобождава.
Записът отнема дълго време.
• Функцията за намаляване на смущенията се е активирала. Това не е
неизправност.
• Записвате в режим RAW. Тъй като файлът с данните е голям,
възможно е записът в режим RAW да отнеме известно време.
• Функцията Auto HDR обработва изображението.
Изображението не е на фокус.
• Обектът е твърде близо. Проверете минималното фокусно разстояние
на обектива.
BG
79
• Записвате в режим на ръчно фокусиране. Задайте [AF/MF Select] в
положение [Autofocus].
• Светлината не е достатъчна.
• Обектът може да се нуждае от специално фокусиране. Използвайте
[Flexible Spot] или функция за ръчно фокусиране.
Светкавицата не работи.
• Повдигнете светкавицата (стр. 23).
• Светкавицата не е правилно закрепена. Поставете я отново (стр. 23).
• Не можете да използвате светкавицата със следните
режими на запис:
– [Bracket: Cont.]
– [Sweep Panorama]
– [3D Sweep Panorama]
– [Night Scene] и [Hand-held Twilight] в [Scene Selection]
– [Anti Motion Blur]
– Запис на видеоклипове
На изображението, записано с помощта на светкавицата, се
появяват бели петна.
• Частици (прах, полен и др.) във въздуха се отразяват от светлината на
светкавицата и се появяват на изображението. Това не е неизправност.
Зареждането на светкавицата отнема твърде дълго.
• Светкавицата е светнала последователно няколко пъти за кратък
период от време. Когато това се случи, презареждането може да отнеме
повече време от обикновено, за да се предотврати прегряването на
светкавицата.
Изображение, записано с помощта на светкавицата, е твърде тъмно.
• Ако обектът е извън обхвата на светкавицата (разстоянието, което може да
достигне светкавицата), изображението ще бъде тъмно, защото светлината
от светкавицата не достига до обекта. Ако промените стойността на ISO,
обхватът на светкавицата също ще се промени (стр. 49).
Датата и часът се записват неправилно.
• Задайте правилните дата и час (стр. 25).
• Избраната област в [Area Setting] е различна от реалната. Задайте
реалната област, като изберете MENU t [Setup] t [Area Setting].].
Стойността на диафрагмата и/или скоростта на затвора мигат,
когато натиснете бутона на затвора наполовина.
• Обектът е твърде тъмен или твърде светъл и поради тази причина се
намира извън обхвата на фотоапарата. Отново регулирайте настройките.
BG
80
Изображението изглежда избеляло (Flare).
Изображението е прекомерно светло и изглежда замъглено (Ghosting).
• Изображението е записано с много силен източник на светлина и в
обектива е навлязла излишна светлина. Прикрепете сенник, когато
използвате вариообектив.
Ъглите на изображението са твърде тъмни.
• Ако използвате филтър или сенник, свалете ги и опитайте да снимате
отново. В зависимост от дебелината на филтъра и неправилното
поставяне на сенника, възможно е филтърът или сенникът частично да
попаднат в изображението. Възможно е оптическите особености на някои
обективи да причинят появата на по-тъмна периферия (недостатъчна
светлина). Можете да компенсирате това с [Lens Comp.: Shading].
Очите на обекта изглеждат червени.
• Включете функцията за намаляване на ефекта на “червените очи”.
• Приближете се до обекта и снимайте обекта от разстояние, което попада
в обхвата на светкавицата (стр. 49), като използвате светкавицата.
На LCD екрана се появяват и се задържат точки.
• Това не е неизправност. Тези точки не се записват (стр. 82).
Изображението е замъглено.
Стойността на експозицията мига на LCD екрана.
Други
• Изображението е записано на тъмно място без да използвате
светкавицата, като резултатът е вибрация на фотоапарата. Препоръчваме
ви да използвате статив или светкавица (стр. 23). Режимите [Hand-held
Twilight] в [Scene Selection] (стр. 45) и [Anti Motion Blur] (стр. 45) също
са ефективни, когато искате да намалите смущенията.
• Обектът е твърде светъл или твърде тъмен за обхвата на измерване
на фотоапарата.
Преглед на изображения
Изображението не може да бъде възпроизведено.
• Името на папката/файла е било променено на вашия компютър.
• Ако файлът с изображение е модифициран с помощта на вашия
компютър или ако е записан с друг фотоапарат, възпроизвеждането на
вашия фотоапарат не е гарантирано.
• Фотоапаратът е в режим USB. Отменете USB връзката.
BG
81
Предпазни мерки
Функции, които могат да се
използват с фотоапарата
• Вашият фотоапарат е 1080 60i или
1080 50i-съвместим.
За да проверите дали вашият
фотоапарат е 1080 60i или 1080
50i-съвместимо устройство,
проверете от долната страна
на фотоапарата за следните
маркировки.
1080 60i-съвместимо устройство: 60i
1080 50i-съвместимо устройство: 50i
• Този фотоапарат може да
записва видеоклипове в 1080
60p/50p режим. За разлика от
обикновените видеоклипове,
които се записват посредством
системата за свързващо
сканиране, 1080 60p/50p
видеоклиповете се записват
чрез система за прогресивно
сканиране. Използването на
системата за прогресивно
сканиране увеличава
резолюцията и ви позволява да
записвате по-меки и реалистични
видеоклипове.
• Когато гледате триизмерни
изображения, записани с този
фотоапарат, на 3D-съвместими
монитори, е възможно да
изпитате дискомфорт като
например напрежение, умора
или виене на свят. За да
избегнете тази симптоматика,
ви препоръчваме да правите
редовни почивки. Вие
трябва да прецените найподходящите интервали,
както и продължителността на
BG
82
почивките, следвайки вашите
лични нужди. Ако усетите
дискомфорт, преустановете
гледането на 3D изображения,
докато неразположението
ви отмине; консултирайте се
с лекар, ако сметнете това
за необходимо. Също така,
прегледайте ръководството за
употреба на устройството или
софтуера, които се използват
с този фотоапарат. Зрението
на малките деца (особено на
тези под 6-годишна възраст)
все още е в процес на развитие.
Консултирайте се с вашия лекар
(педиатър или очен лекар) преди
да позволите на деца да гледат 3D
изображения. Възрастните трябва
да наблюдават малките деца,
за да бъдат сигурни, че спазват
гореописаните предпазни мерки.
Забележки за LCD екрана
и обектива
• LCD екранът е произведен по
високо прецизна технология, така
че ефективният брой пиксели е над
99,99%. Възможно е обаче върху
LCD екрана да се появят малки
черни и/или ярки петънца (бели,
червени, сини или зелени на цвят).
Появата на тези петънца е напълно
нормална в процеса на снимане
и по никакъв начин не влияе
върху качеството на записваното
изображение.
Черни, бели,
червени, сини или
зелени петънца
• Не хващайте фотоапарата за LCD
екрана.
• Към задната част на LCD екрана
е закрепен магнит. Не поставяйте
предмети, които се влияят от
магнити, между LCD екрана и тялото
на фотоапарата, като например
дискети или кредитни карти.
Магнит
Използване на обективи и
аксесоари
Препоръчваме ви да използвате
Sony обективи/аксесоари, които са
проектирани така, че да съответстват
с характеристиките на фотоапарата.
Използването на продукти от
Терминал за включване на
допълнителни аксесоари 2
Задайте ключа на захранването
на фотоапарата в положение OFF
преди да прикрепите или изключите
допълнителен аксесоар, като
например светкавица, към терминала
за включване на допълнителни
аксесоари 2. Когато прикрепяте
аксесоар, включете го към терминала
докрай и стегнете винта. Уверете се,
че аксесоарът е здраво свързан към
фотоапарата.
Не оставяйте/използвайте
фотоапарата на следните
места
• На изключително горещи, сухи
или влажни места
Когато оставите устройството в
кола, паркирана на пряка слънчева
светлина, корпусът на фотоапарата
може да се деформира, а това може
да причини неизправност.
• На пряка слънчева светлина
или близо до отоплително тяло.
Корпусът на фотоапарата може
да се обезцвети или деформира,
а това може да причини
неизправност.
• На места, които са обект на
вибрации.
• Близо до силни магнитни полета.
• На песъчливи или прашни места.
Не позволявайте във фотоапарата
да попадне пясък. Пясъкът и
прашинките могат да причинят
неизправност във фотоапарата, а
понякога тази неизправност не може
да бъде поправена.
Други
• Възможно е, когато снимате
в студени условия, на LCD
екрана да се появят остатъчни
образи. Това не е неизправност.
Когато включите фотоапарата на
студено място, възможно е LCD
екранът временно да остане
тъмен.
• Не прилагайте натиск върху
LCD екрана. Това може
да причини неизправност
и екранът може да загуби
цветовете си.
• Не излагайте фотоапарата на пряка
слънчева светлина. Ако светлината
се пречупи и се фокусира върху
близък предмет, това може да
причини пожар. Ако излагането
на фотоапарата на пряка слънчева
светлина е наложително,
прикрепете капачето на обектива.
различни производители може да е
причина за неправилната работа на
фотоапарата или за повреда.
BG
83
Дръжка
Дръжката на устройството е със
специално покритие. Ако до нея се
допрат материали с тъмен на цвят
или кожено изделие, е възможно тя
да промени цвета си.
Уверете се, че сте прикрепили
капачето към обектива или
капачето към тялото, когато не
използвате фотоапарата.
Температура на
фотоапарата
Вградена акумулаторна
батерия
При продължителна употреба
е възможно фотоапаратът и
батерията да се нагорещят. Това не
е индикация за неизправност.
Този фотоапарат е снабден с вградена
акумулаторна батерия, така че
настройката за датата и часа, и други
настройки, се запазват независимо
дали захранването е включено или
батерията е поставена. Вградената
литиева клетка е постоянно заредена,
докато използвате фотоапарата.
Независимо от това, ако използвате
фотоапарата само за кратки периоди
от време, тя се разрежда, и ако не
използвате фотоапарата за около
3 месеца, батерията се разрежда
напълно. В този случай се уверете,
че сте заредили батерията преди да
използвате фотоапарата.
Независимо от това, дори батерията
да не е заредена, вие можете да
използвате фотоапарата, но той няма
да записва датата и часа. Ако всеки
път, когато зареждате батерията,
настройките на фотоапарата се връщат
в стойностите си по подразбиране, е
възможно вградената акумулаторна
батерия да е изтощена. Консултирайте
се с упълномощен сервиз или
доставчик на Sony.
Забележка за работната
температура
Вашият фотоапарат е проектиран за
работа в температурен обхват между 0
и 400С. Снимането на крайно студени
или горещи места, които излизат извън
тези стойности, не се препоръчва.
Кондензация на влага
Ако внесете фотоапарата директно
от студено на топло място, или ако
го оставите в много влажна стая,
е възможно във вътрешността на
устройството или по повърхността
му да кондензира влага. Ако това
се случи, фотоапаратът може да се
повреди.
Как да предотвратите кондензацията
на влага
Когато внасяте фотоапарата от
студено на топло място, сложете
го в полиетиленов плик, затворете
здраво плика и го оставете за около
84
Ако има кондензирана влага
Изключете захранването и оставете
фотоапарата поне за 1 час, за да се
изпари влагата. Обърнете внимание,
че ако се опитате да записвате с влага,
докато във вътрешността на обектива
има останала влага, изображенията
няма да са ясни.
Съхранение
BG
1 час, за да може устройството
да се аклиматизира към околната
температура.
Зареждане на вградената
акумулаторна батерия
Поставете заредена батерия
във фотоапарата, или свържете
фотоапарата с мрежата от 220 V,
като използвате променливотоковия
адаптер (продава се отделно) и
оставете устройството с изключено
захранване за повече от 24 часа.
Носители на запис
Не закрепяйте етикети и др. на
носителите на запис или върху
адаптера за карта. Това може да
причини неизправност.
Забележки за запис/
възпроизвеждане
Други
• За да сте сигурни, че операциите
с картата с памет са стабилни, ви
препоръчваме да използвате този
фотоапарат, за да форматирате всяка
карта с памет, която използвате
за първи път с този фотоапарат.
Обърнете внимание, че форматирането
безвъзвратно ще изтрие всички данни,
записани на картата с памет, и данните
не могат да бъдат възстановени
впоследствие. Запазете важните за вас
данни на компютър и др..
• Ако неколкократно записвате/
изтривате изображения, може да се
получи раздробяване на данните в
картата с памет.
Възможно е да се окаже, че не
можете да запазвате или записвате
видеоклипове. В този случай запазете
вашите изображения на компютър
или на друг носител и след това
форматирайте носителя.
• Съдържанието на записа не подлежи
на компенсация, ако поради
неизправност на фотоапарата,
на носителя и др. записът или
възпроизвеждането се окажат
невъзможни.
• За да избегнете потенциален риск от
загуба на данни, винаги копирайте
(подсигурявайте) данните на носител.
• Преди да запишете еднократни
събития, направете пробен запис, за
да се уверите, че фотоапаратът работи
правилно.
• Този фотоапарат е устойчив на прах и
влага, но не е водоустойчив.
• Не насочвайте фотоапарата директно
към слънцето или друга ярка
светлина. Това може безвъзвратно
да повреди очите ви или да причини
неизправност във фотоапарата.
• Не гледайте директно към слънцето
или към силен източник на светлина
през свален обектив, защото това
може безвъзвратно да увреди очите
ви. Също така, това може да повреди
и обектива.
• Не използвайте фотоапарата близо
до места, които излъчват силни
радиовълни или радиация. Възможно
е фотоапаратът да не записва или
възпроизвежда правилно.
• Използването на фотоапарата на
прашни или песъчливи места може да
причини неизправност.
• Ако се появи кондензация на
влага, отстранете влагата преди да
използвате фотоапарата (стр. 84).
• Не тръскайте и не удряйте
фотоапарата. Освен повреда и
невъзможност за запис, това може
да направи носителя на запис
неизползваем или може да причини
повреда или загуба на данни за
изображенията.
• Отстранете праха от повърхността на
светкавицата с меко парче плат. Ако
вследствие на затопляне прашинките
се залепят по повърхността
на светкавицата, е възможно
светкавицата да не излъчи достатъчно
светлина или изображението може да
се запише с променен цвят.
BG
85
• Пазете фотоапарата, приложените
артикули и др. от деца. Носителят
на запис и др. може случайно да
бъде погълнат. Ако се случи подобен
проблем, незабавно се консултирайте
с лекар.
RAW файлове
За да отворите RAW файл, записан
с този фотоапарат, трябва да
притежавате софтуера “Image Data
Converter”, включен в CD-ROM
диска (приложен). Ако не смятате
да модифицирате записаното
изображение, препоръчваме ви да
записвате изображенията в JPEG
формат.
Забележки, когато
възпроизвеждате видеоклипове
на други устройства
BG
86
• Този фотоапарат използва MPEG-4
AVC/H.264 High Profile за запис в
AVCHD формат. Видеоклиповете,
записани с този фотоапарат в
AVCHD формат, не могат да се
възпроизвеждат на следните
устройства.
– Други устройства, съвместими
с AVCHD формат, които не
поддържат High Profile.
– Устройства, несъвместими с
AVCHD формата.
• Този фотоапарат използва също
MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile за
запис в MP4 формат. Поради тази
причина видеоклиповете, записани
с този фотоапарат в MP4 формат,
не могат да се възпроизвеждат на
устройства, които не поддържат
MPEG-4 AVC/H.264.
• Дисковете, записани с HD
качество на изображението
(висока резолюция), могат
да се възпроизвеждат само
на устройства, съвместими с
AVCHD формат. DVD плейърите
или рекордерите не могат да
възпроизвеждат дискове с HD
качество на изображението, тъй
като са несъвместими с AVCHD
формата. Също така, DVD
плейърите или рекордерите може
да откажат при изваждането на
дискове с HD качество.
• 1080 60p/50p видеоклиповете
могат да се възпроизвеждат само
на съвместими устройства.
Предупреждение за
авторското право
Възможно е телевизионни
програми, филми, видео записи и
други продукции да бъдат защитени
с авторско право. Неразрешеният
презапис на такива материали
може да противоречи на закона за
авторското право.
Изображенията, използвани
в това ръководство
Снимките, използвани като
примери, са обработени и не са
истинските изображения, заснети
с помощта на този фотоапарат.
Технически характеристики
за данните, описани в това
Ръководство с инструкции
Данните за работата и техническите
характеристики се дефинират при
следните условия, освен в случаите,
описани в това Ръководство
с инструкции: при обичайна
температура на околната среда от
250С и при използване на батерия,
зареждана около 1 час след като
лампичката CHARGE е угаснала.
Технически
характеристики
Фотоапарат
[Система]
Вид на фотоапарата: Цифров
фотоапарат с възможност за
смяна на обектива
Обектив: E-байонет обективи
[Матрица]
Матрица: 23.5 х 15.6 mm (APS-C
формат) CMOS матрица
Общ брой пиксели на матрицата:
Прибл. 16 700 000 пиксела
Ефективни пиксели на фотоапарата:
Прибл. 16 100 000 пиксела
[Противопрахова система]
Система: Защита от наелектризиране
върху нискочестотния филтър и
механизма за електромагнитни
вибрации
[Система за автоматично
фокусиране]
[Контрол на експозицията]
Начин на измерване: Измерване в
1200 части от матрицата
Обхват на измерване: EV0 до EV20
(с ISO 100 и F2.8 обектив)
ISO чувствителност
(Препоръчителен индекс на
експозиция): Автоматична, ISO
100 до 25600
Компенсация на експозицията: ± 3.0
EV (1/3 EV стъпка)
Вид: Електронен контрол,
вертикална траверса, вид на
фокусната равнина
Обхват на скоростта: 1/4000 секунда
до 30 секунди, BULB (на стъпка
от 1/3 EV)
Скорост на синхронизация на
светкавицата: 1/160 секунда
[Носител на запис]
“Memory Stick PRO Duo” носител,
SD карта с памет
[LCD екран]
LCD панел: 7.5 cm (тип 3.0) TFT
Общ брой на точките: 921 600 (640 х
3 (RGB) x 480) точки
[Входни/изходни терминали]
USB: miniB
HDMI: HDMI минижак, тип С
[Захранване]
Батерия: Акумулаторна батерия
NP-FW50
[Други]
Exif Print: Съвместим
PRINT Image Matching III: Съвместим
Размери (CIPA съвместим):
Прибл. 110.8 х 58.8 х 38.2 mm
(Ш/В/Д)
Тегло (CIPA съвместим): Прибл.
269 g (включително батерията
и “Memory Stick PRO Duo”
носител)
Прибл. 210 g (само тялото на
фотоапарата)
Работна температура: от 00С до 400С
Формат на файловете:
Снимки: JPEG (DCF Ver. 2.0,
Exif Ver. 2.3, MPF Baseline)съвместим, DPOF-съвместим
3D снимки: MPO (MPF Extended
Други
Система: Система за разпознаване
на контраста
Обхват за чувствителност: EV0 до
EV20 (с еквивалент на ISO 100, с
F2.8 обектив)
[Затвор]
BG
87
(Извеждане на изображение))съвместим
Видеоклипове (AVCHD преглед):
AVCHD формат (1080 60p или
1080 50p, оригинален формат)
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: Dolby Digital 2ch с
Dolby Digital Stereo Creator
• Произведено по лиценз
на Dolby Laboratories.
Видеоклипове (MP4 преглед):
MP4 формат
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: MPEG-4 AAC-LC 2ch
USB връзка: Hi-Speed USB (USB
2.0-съвместим)
Светкавица HVL-F7S
Водещ номер на светкавицата: GN 7
(в метри при ISO 100)
Време за презареждане: Прибл. 4
секунди
Покритие на светкавицата: Покрива
16 mm обектив (указано фокусно
разстояние)
Компенсация на светкавицата: ± 2.0
EV (на стъпки от 1/3 EV)
Размери (CIPA съвместим): Прибл.
35.9 х 23.8 х 42.7 mm (Ш/В/Д, без
издадените части)
Тегло: Прибл. 20.4 g
Зарядно устройство за
батерии BC-VW1
Входящо напрежение: 100 V - 240 V
AC, 50 Hz/60 Hz, 4.2 W
Изходящо напрежение: 8.4 V DC,
0.28 A
Обхват на работна температура: от
00С до 400С
Обхват на температура на
съхранение: -20 до +600С
Максимални размери: Прибл. 63 х 95
х 32 mm (Ш/В/Д)
Тегло: Прибл. 85 g
BG
88
Акумулаторна батерия NPFW50
Използвана батерия: Литиево-йонна
батерия
Максимално напрежение: DC 8.4 V
Номинално напрежение: DC 7.2 V
Максимално напрежение при
зареждане: DC 8.4 V
Максимален ток при зареждане:
1.02 А
Капацитет: Обичаен 7.7 Wh (1 080
mAh)
Минимален 7.3 Wh (1 020 mAh)
Максимални размери:
Прибл. 31.8 х 18.5 х 45 mm (Ш/В/Д)
Тегло: Прибл. 57 g
Обектив
Обектив
E16 mm обектив
с непроменливо
фокусно
разстояние
Е18-55
вариообектив
Е55-210
вариообектив
Фотоапарат
NEX-5ND
NEX5ND/5NK/5NY
NEX-5NY
Фокусно
разстояние,
еквивалентно
за 35mm
фотоапарат 1)
(mm)
24
27 - 82.5
82.5 - 315
Структура на
обектива groupselements
5-5
9-11
9-13
83°
76° - 29°
28.2° - 7.8°
Минимално
фокусно
разстояние 2) (m)
0.24 (0.79)
0.25 (0.82)
1.0 (3.28)
Максимално
увеличение (х)
0.078
0.3
0.225
Минимален f-stop
f/22
f/22 - f/32
f/22 - f/32
Диаметър на
филтъра (mm)
49
49
49
Размери (макс.
диаметър х
височина) (mm)
62.0 × 22.5
(2 1/2 × 29/32)
62.0 × 60.0
(2 1/2 × 2 3/8)
63.8 × 108
(2 5/8 × 4 3/8)
Тегло (g)
Ефект на
компенсация 3)
67 (2.4)
– 4)
194 (6.8)
Прибл.
4 стъпки
345 (12.2)
Други
Зрителен ъгъл 1)
Прибл.
4 стъпки
1)
Стойностите за еквивалентно 35 mm фокусно разстояние и зрителен
ъгъл се отнасят за цифрови фотоапарати, оборудвани с APS-C матрица.
2)
Минималното фокусно разстояние е най-късото разстояние между
матрицата и обекта.
3)
Скорост на затвора (различава се според условията на запис)
4)
Функцията за компенсиране на оптичното разместване не работи.
Дизайнът и техническите характеристики подлежат на промяна без
предупреждение.
BG
89
Фокусно разстояние
Ъгълът на снимане на този
фотоапарат е по-малък от този на 35
mm лентов фотоапарат. Можете да
откриете приблизителния еквивалент
на фокусно разстояние за 35 mm
лентов фотоапарат и да записвате
изображения със същия ъгъл, като
увеличите наполовина фокусното
разстояние на вашия обектив.
Например, когато използвате 50
mm обектив, можете да намерите
еквивалента на 75 mm обектив,
използван за снимане с 35 mm
лентов фотоапарат.
Забележки за
съвместимостта на
данните за изображението
• Този фотоапарат следва стандарта
DCF, установен от JEITA (Japan
Electronics and Information
Technology Industries Association).
• Възпроизвеждането на изображения,
записани с вашия фотоапарат,
но на друго оборудване, и
възпроизвеждането на изображения,
записани или редактирани с
друго оборудване, но на вашия
фотоапарат, не е гарантирано.
Търговски марки:
• “ ” е търговска марка на Sony
Corporation.
• “Memory Stick”,
, “Memory Stick
, “Memory
PRO”,
,
Stick Duo”,
“Memory Stick PRO Duo”,
, “Memory
Stick PRO-HG Duo”,
”, “Memory
“
Stick Micro”, “MagicGate” и
са търговски
марки на Sony Corporation.
BG
90
• “InfoLITHIUM” e търговска марка
на Sony Corporation.
• “PhotoTV HD” е търговска марка
на Sony Corporation.
• DVDirect е търговска марка на
Sony Corporation.
• “Blu-ray Disc™” и “Blu-ray™”
са тръговски марки Blu-ray Disc
Association.
• “AVCHD” и логото “AVCHD”
са търговски марки на Panasonic
Corporation и Sony Corporation.
• Dolby, както и символът двойно
“D”, са търговски марки на Dolby
Laboratories.
• Microsoft, Windows и Windows
Vista са търговски марки или
запазени търговски марки на
Microsoft Corporation в САЩ и/или
други държави.
• HDMI, логото HDMI и HighDefinition Multimedia Interface са
търговски марки или регистрирани
търговски марки на HDMI Licensing LLC.
• Macintosh и Mac OS са търговски
марки или запазени търговски
марки на Apple Inc.
• PowerPC е регистрирана търговска
марка на IBM Corporation в САЩ.
• Intel, Intel Core и Pentium са
търговски марки или запазени
търговски марка на Intel Corporation.
• Логото SDXC и SDHC са
търговски марки на SD-3C, LLC.
• Eye-Fi е търговска марка на Eye-Fi
Inc.
• MultiMediaCard е търговска марка
на MultiMediaCard Association.
• “ ” и “Playstation” са
регистрирана търговска марка на
Sony Computer Entertainment Inc.
• Adobe е запазена търговска марка
или търговска марка на Adobe
System Incorporated в САЩ и/или
други държави.
• В допълнение, имената на
системите и продуктите,
използвани в това ръководство
като цяло, са търговски марки
или запазени търговски марки на
техните съответни разработчици
или производители. Въпреки
това, ™ или ® не се използват
навсякъде в това ръководство.
• Забавлявайте се с помощта на
вашата PlayStation 3, като свалите
приложението за PlayStation 3 от
PlayStation Store (в регионите,
където то е достъпно).
• За приложението за PlayStation
3 е необходимо да притежавате
PlayStation Network акаунт и да го
свалите.
Може да се използва само в
държави, където услугата PlayStation Store е достъпна.
Други
BG
91
Азбучен указател
Цифри
А-Я
3D Панорама ...............................46
3D Преглед ..................................54
Автоматичен преглед .................59
Автоматична настройка ............44
Автоматична фина настройка
на рефлектора за автоматично
фокусиране .................................61
Автоматично програмиране ......44
Баланс на бялото ........................58
Батерия ........................................15
Бутон DISP (Монитор) ...............57
Версия .........................................62
Видеоклип ...................................29
Време за зареждане ....................15
Време при помощ при ръчно
фокусиране .................................60
Връщане на фабричните
настройки ....................................62
Възпроизвеждане .......................30
Възпроизвеждане на
телевизионен екран ...................54
Въртене .......................................59
Демонстрационен режим ..........62
Дисплей на визьора (DISP) .......57
Дисплей с възпроизвеждане......61
Дисплей с помощни насоки ..... 61
Език .............................................61
Ефект на изображението .....40, 58
Ефект на меки тонове на
човешката кожа...........................56
Запис на звук за видеоклипове..61
Запис на нощни сцени ...............45
Запис на снимки .........................27
Запис при нощни условия от
ръка ..............................................45
Запис при разпознаване на
усмивка........................................56
A-Z
AF Micro Adj. .............................61
Creative Styl.................................58
CTRL FOR HDMI .......................62
DRO/Auto HDR...........................58
DVD .............................................69
Eye-Fi настройки ........................62
Eye-Start AF.................................60
HDMI резолюция .......................62
ISO ...............................................58
LCD дисплей (DISP) ..................56
Lens Comp.:Chro. Aber. ..............60
Lens Comp.:Distortion.................60
Lens Comp.:Shading ....................60
Macintosh.....................................66
PMB .............................................67
Sony Image Data Suite.................67
USB връзка..................................62
Windows ......................................65
BG
92
вятъра ..........................................61
Намаляване на шума при висока
стойност на ISO ..........................60
Намаляване на шума при дълга
експозиция ..................................60
Насочващи линии .......................60
Настройка FINDER/LCD ...........59
Настройка за записа ...................57
Настройка на датата/часа ..........61
Настройка на областта ...............61
Настройка на силата на звука....59
Настройки ...................................59
Настройки за качване .................62
Нова папка ..................................62
Номер на файла ..........................62
Обектив .......................................19
Област за автоматично
фокусиране .................................56
Операции със сензорния панел ...61
Панорама .....................................46
Панорамен режим ......................46
Пестене на захранването ...........61
Плътна светкавица .....................48
Подчертано ниво ........................60
Помощ при ръчно фокусиране....60
Помощни насоки ........................37
Поправка на файла с база данни.. 62
Портрет при нощни условия .....45
Портретен режим .......................45
Посока на панорамния режим...57
Потребителски настройки на
бутоните ......................................61
Преглед при възпроизвеждане ..46
Прецизен цифров зуум ..............56
Принудителен затвор .................60
Приоритет на диафрагмата .......47
Други
Запис с приоритет на скоростта ....43
Запис с/без обектив ....................60
Защита .........................................59
Звуков сигнал..............................61
Зуум при възпроизвеждане .......52
Избор за автоматичен/ръчен
фокус ...........................................56
Избор за печат ............................59
Избор на папка за запис .............62
Избор на сцена............................45
Извеждане на моментните
настройки ....................................59
Извеждане на свободното място
на картата ....................................62
Изреждане на изображения .......58
Изтриване....................................32
Икони...........................................73
Име на папка ...............................62
Индекс с изображения ...............53
Инсталация .................................65
Карта с памет ..............................21
Качество ......................................57
Компенсация на експозицията ..41
Компенсация на светкавицата ...58
Компютър ....................................65
Кондензация на влага.................84
Контрол на разфокусиране на
фона ............................................ 39
Контролен диск ..........................33
Креативен стил ..........................58
Меню ...........................................55
Намаляване на ефекта “червени
очи” ..............................................59
Намаляване на размазването
при движение..............................45
Намаляване на смущенията от
BG
93
Приоритет на затвора.................47
Продължителен запис ................42
Проследяване на обекта.............56
Размер на изображението ..........49
Разпознаване на лице .................56
Разпознаване на усмивка ...........56
Регистрация на лице ..................56
Режим за запис на залез .............45
Режим макро ...............................45
Режим на автоматично
фокусиране .................................56
Режим на запис ..........................44
Режим на запис с устройство ....56
Режим на измерване ...................58
Режим на почистване .................62
Режим на преглед .......................58
Режим на работа .........................56
Режим на работа със
светкавицата ...............................48
Режим пейзаж .............................45
Режим спортни състезания........45
Рефлектор за автоматично
фокусиране .................................59
Ръчна експозиция .......................44
Сверяване на часовника.............25
Светкавица ..................................23
Софтуер .......................................65
Списък със съвети за снимане ..56
Стартиране на менюто ...............61
Съвети за снимане ......................37
Съдържание на дисплея ............43
Създаване на диск с
видеоклипове ..............................68
Съотношение на екрана .............57
Таймер за самостоятелно
BG
94
включване ...................................41
Таймер за самостоятелно
включване (Продължителен) ....42
Творчески снимки ......................38
Технически характеристики ..... 87
Увеличаване ................................52
Увеличaване на изображението ...52
Упътване......................................77
Устойчиво снимане ....................60
Формат на файла ........................57
Форматиране ...............................62
Фина настройка за автоматичен
фокус ...........................................61
Функционални бутони ...............34
Цветова гама ...............................60
Цвят за подчертаване .................60
Цвят на дисплея..........................61
Широко изображение.................61
Яркост на LCD екрана ...............61
Яркост на визьора ......................61
Допълнителна информация за този
продукт и отговори на често задавани
въпроси можете да намерите на нашата
интернет страница за поддръжка.
Отпечатано посредством използването на VOC
(Volatile Organic Compound) – мастило, базирано
на растителни масла без летливи органични
съединения.
©2011 Sony Corporation
BG
95
#(
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (приложимо в Европейския
съюз и други Европейски страни със системи за разделно събиране на отпадъци)
üĪģĤĭĤĨĝĪħĝĶĬıįįĭĮĬĪĥĭĮĝĪĮĪĤħĤĝĶĬıįĩġĞĪĝěĮěĪīěĦĪĝĦěīĪĦěģĝěijġĮĪģĤ
īĬĪĠįĦĮĩġĮĬĻĜĝěĠěĭġĮĬġĮĤĬěĦěĮĪĠĪĨěĦĤĩĭĦĤĪĮīěĠĶĦëĨġĭĮĪĮĪĝěĮĪĥĮĬĻĜĝě
ĠěĜĶĠġīĬġĠěĠġĩĝĭĶĪĮĝġĮĩĤĻĭĶĜĤĬěĮġħġĩīįĩĦĮģěĬġIJĤĦħĤĬěĩġĩěġħġĦĮĬĤijġĭĦĤ
ĤġħġĦĮĬĪĩĩĤįĬġĠĤôěĮĪīĬġĠěĠġĮġĮĪģĤīĬĪĠįĦĮĩěīĬěĝĤħĩĪĮĪĨĻĭĮĪĝĤġĵġ
īĪĨĪĞĩġĮġģěīĬġĠĪĮĝĬěĮĻĝěĩġĩěĩġĞěĮĤĝĩĤĮġīĪĭħġĠĭĮĝĤĻģěĪĦĪħĩěĮěĭĬġĠěĤ
ijĪĝġĴĦĪĮĪģĠĬěĝġĦĪĤĮĪĜĤıěĝĶģĩĤĦĩěħĤīĬĤĤģıĝĶĬħĻĩġĮĪĨįĩěĩġīĪĠıĪĠĻĵĪ
ĨĻĭĮĪúġIJĤĦħĤĬěĩġĮĪĩěĨěĮġĬĤěħĤĮġĵġĭīĪĨĪĞĩġĠěĭġĭĶıĬěĩĻĮīĬĤĬĪĠĩĤĮġ
ĬġĭįĬĭĤñěīĪĠĬĪĜĩěĤĩİĪĬĨěIJĤĻĪĮĩĪĭĩĪĬġIJĤĦħĤĬěĩġĮĪĩěĮĪģĤīĬĪĠįĦĮĨĪĢġĮġ
ĠěĭġĪĜĶĬĩġĮġĦĶĨĨġĭĮĩěĮěĞĬěĠĭĦěįīĬěĝěİĤĬĨěĮěģěĭĶĜĤĬěĩġĩěĜĤĮĪĝĤ
ĪĮīěĠĶIJĤĤħĤĨěĞěģĤĩěĪĮĦĶĠġĮĪĭĮġģěĦįīĤħĤīĬĪĠįĦĮě
Download PDF

advertising