Sony | NEX-5R | Sony NEX-5R Инструкции за експлоатация

4-437-511-42(1)
Цифров фотоапарат
със сменяема оптика
Ръководство за употреба
E-байонет
NEX-5R
E-байонет
Данни на потребителя
Номерът на модела и серийният номер се намират от долната страна на
устройството. Запишете серийния номер на мястото, указано по-долу.
Използвайте тези номера, когато се наложи да се обърнете към оторизиран
представител на Sony относно този продукт.
Модел № NEX-5R
Сериен №
Модел № AC-UB10/ AC-UB10B/ AC-UB10C/ AC-UB10D
Сериен №
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте
устройството на дъжд или влага.
ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
- ЗАПАЗЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО
ОПАСНОСТ
- ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ПОЖАР ИЛИ ТОКОВ УДАР,
ВНИМАТЕЛНО СЛЕДВАЙТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
Ако формата на щепсела не съвпада с контакта на мрежата от 220 V,
използвайте преходник с подходяща форма за контактите от вашата мрежа.
ВНИМАНИЕ
Батерия
Ако не боравите правилно с батерията, тя може да експлодира, да причини
пожар или дори химически изгаряния. Спазвайте следните мерки.
• Не разглобявайте батерията.
• Не трошете батерията, не я подлагайте на сътресения и не прилагайте сила
спрямо нея, като например удряне, изпускане или настъпване.
• Внимавайте да не дадете батерията накъсо и не позволявайте контакт на
терминалите с метални предмети.
2
• Не излагайте батерията на прекалено високи температури, които
надхвърлят 60°С, като например на пряка слънчева светлина или в
автомобил, паркиран на слънце.
• Не изгаряйте батерията и не я хвърляйте в огън.
• Не използвайте повредена или протекла литиево-йонна батерия.
• Уверете се, че сте заредили батерията, като използвате оригинално зарядно
устройство за батерии на Sony или устройство, което може да зарежда този
вид батерии.
• Дръжте батерията на места, до които малките деца нямат достъп.
• Пазете батерията суха.
• Подменяйте батерията единствено със същия или еквивалентен вид,
препоръчан от Sony.
• Изхвърляйте използваните батерии, както е посочено в инструкциите.
Променливотоков адаптер
Свържете променливотоковия адаптер към най-близкия контакт от
електрическата мрежа. Ако възникне проблем, докато използвате
устройството, незабавно изключете адаптера от контакта.
Захранващият кабел, ако има приложен такъв, е създаден за употреба само с
този фотоапарат и не трябва да се използва с друго оборудване.
3
За потребители в Европа
Забележка за потребители от страните, прилагащи
директивите на Европейския съюз.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku,
Токио, 108-0075 Япония. Оторизираният представител за ЕМС и безопасност
на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт,
Германия. За въпроси, касаещи сервиза и гаранцията на устройството,
се обръщайте към адресите, указани в съответните сервизни книжки и
гаранционни карти.
Sony Corporation декларира, че този цифров фотоапарат със сменяема оптика
NEX-5R е съвместим с основните изисквания и други съответни разпоредби
на Директива 1999/5/ЕС. За повече информация посетете следния интернет
адрес: http://www.compliance.sony.de/
Този продукт е изпитан и отговаря на изискванията на R&TTE директивата за
използване на свързващи кабели, по-къси от 3 метра.
Внимание
Електромагнитни полета с определена честота могат да повлияят на картината
и звука на устройството.
Забележка
Ако статично електричество или електромагнетизъм причини прекъсване на
операцията по трансфера на данни, рестартирайте програмата или изключете
и отново включете комуникационния кабел (USB и др.).
4
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо в Европейския съюз и други Европейски
страни със системи за разделно събиране на отпадъци)
Този символ върху устройството или върху неговата опаковка
показва, че този продукт не трябва да се третира като домакински
отпадък. Вместо това той трябва да бъде предаден в съответния
събирателен пункт за рециклиране на електрически и електронни
уреди. Като предадете този продукт на правилното място, вие
ще помогнете за предотвратяване на негативните последствия за
околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето
му на неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне
да се съхранят природните ресурси. За подробна информация относно
рециклирането на този продукт можете да се обърнете към местната градска
управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте
закупили продукта.
Изхвърляне на изтощени батерии (приложимо за страните
от Европейския съюз и други европейски страни със
системи за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на батерията или на нейната опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като домакински отпадък. При
някои видове батерии този символ може да е в комбинация със
символ на химичен елемент. Символите на химичните елементи за
живака (Hg) или оловото (Pb) се добавят, ако батерията съдържа повече от
0.0005% живак или 0.004% олово.
Като предадете батерията на правилното място, вие ще помогнете за
предотвратяване на негативните последствия за околната среда и човешкото
здраве, които биха възникнали при изхвърлянето й на неподходящо място.
Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят природните
ресурси.
В случай че поради мерки за безопасност или интегритет на данните
продуктът трябва да бъде постоянно свързан с батерията, то подмяната
й трябва да се извършва единствено от квалифициран персонал. За да се
уверите, че батерията ще бъде правилно изхвърлена, предайте я в пункт за
рециклиране на електрическо и електронно оборудване, когато се изтощи.
Относно всички други видове батерии, прегледайте частта относно
безопасното сваляне на батерията от продукта.
Предайте батерията в пункт за рециклиране на изтощени батерии.
За подробна информация относно рециклирането на този продукт можете
да се обърнете към местната градска управа, фирмата за събиране на битови
отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.
5
Това ръководство описва функциите за няколко модела, оборудвани с
различни обективи.
Името на модела се различава в зависимост от приложения обектив.
Наличните модели се различават в зависимост от държавите/ регионите.
Име на модела
Обектив
NEX-5R
Няма приложен
NEX-5RL
E16 - 50 mm
NEX-5RK
E18 - 55 mm
NEX-5RY
E55 - 210 mm и E16 - 50 mm
6
Проверка на приложените артикули
Първо проверете името на модела на вашия фотоапарат (стр. 6). Приложените
артикули се различават в зависимост от модела.
Цифрата в скобите указва броя на приложените артикули.
Общи артикули
y Фотоапарат (1)
y Захранващ кабел (1)* (не е
приложен към моделите за САЩ
и Канада)
* Възможно е към вашия
фотоапарат да има приложени
няколко захранващи кабела.
Използвайте подходящия за вашата
държава/ регион.
y Акумулаторна батерия
NP-FW50 (1)
y Светкавица HVL-F7S (1)/
Калъф за светкавицата (1)
y CD-ROM (1)
- Софтуер за @ фотоапарати
- Упътване
y Ръководство за употреба (Това
ръководство) (1)
NEX-5R
y Капаче за корпуса на фотоапарата
(1) (приложено към фотоапарата)
NEX-5RL
y E16 - 50 mm вариообектив (1)/
Капаче за предния обектив (1)
(приложено към фотоапарата)
y Микро USB кабел (1)
y Променливотоков адаптер ACUB10/ UB10B/ UB10С/ UB10D (1)
y Дръжка за носене през рамото (1)
NEX-5RK
y E18 - 55 mm вариообектив (1)/
Капаче за предния обектив (1)
(приложено към фотоапарата)/
Сенник (1)
NEX-5RY
y E16 - 50 mm вариообектив (1)/
Капаче за предния обектив (1)
(приложно към фотоапарата)
y E55 – 210 mm вариообектив (1)/
Капаче за предния обектив (1)/
Капаче за задния обектив (1)/
Сенник (1)
7
Описание на частите
За подробности относно функцията на всяка от частите вижте страниците,
указани в скоби.
Рефлектор за автоматично
фокусиране/ Лампичка на
таймера за автоматично снимане/
Лампичка за разпознаване на
усмивка
Терминал 2 за свързване на
допълнителни аксесоари 1)
Микрофон 2)
Обектив (19)
Когато няма поставен обектив
Бутон за освобождаване на
обектива (20)
Рамка за закрепване на обектива
Сензор за изображения 3)
Контактна част за връзка с
обектива 3)
Бутон на затвора (28)
Кукичка за дръжката за носене
през рамо
Препоръчваме ви да използвате
дръжката за носене през рамо, за да
не изпуснете фотоапарата.
1)
Възможно е да има включени
аксесоари към терминала за
свързване на допълнителни
аксесоари.
Не можете да използвате функцията
[Self-portrait Self-timer] (Таймер
за автоматично снимане при
автопортрет), когато в терминал
2 за свързване на допълнителни
аксесоари има поставена светкавица
HVL-F7S (приложена) или са
свързани други аксесоари.
2)
Докато записвате видеоклип, не
закривайте тази част.
3)
Не докосвайте директно тази част.
Функционален бутон Fn
Сензор за дистанционно управление
Ключ ON/ OFF (Захранване) (25)
8
4)
z Можете да регулирате LCD екрана
под ъгъл, който ви е удобен и да
снимате от всякаква позиция.
z Наклонете LCD екрана на 180
Маркировка за позицията на
сензора за изображения
градуса нагоре, когато правите
автопортрет. Самоснимачката
автоматично се включва на 3
секунди, каквато е настройката по
подразбиране.
Wi-Fi сензор (вграден)
Лампичка за зареждане
Микро USB терминал
HDMI терминал
LCD екран/ Сензорен панел4) (35)
Бутон @ (Възпроизвеждане) (30)
Диск за управление (34)
Бутон MOVIE (29)
Функционален бутон А (34)
Контролен диск (33)
Функционален бутон C (34)
Функционален бутон B (34)
z Когато прибирате LCD екрана,
след като сте използвали
самоснимачката, наведете докрай
LCD екрана, докато легне върху
фотоапарата, след това плъзнете
LCD екрана нагоре, докато
долните части на LCD екрана и на
фотоапарата се изравнят.
9
Гнездо за статив
z Използвайте статив с дължина
на винта, която е по-малка от
5.5 mm. Няма да можете да
закрепите стабилно фотоапарата
към статив, ако използвате
винт, който е по-дълъг от 5.5
mm и е възможно да повредите
фотоапарата.
Говорител
Светкавица HVL-F7S
Капаче за батерията/ картата с
памет (14, 21)
Лампичка за достъп (22)
Гнездо за поставяне на картата с
памет (21)
Отделение за батерията (14)
Капаче на свързващата платка
Използвайте тази платка, когато
използвате променливотоков
адаптер AC-PW20 (продава се
отделно). Поставете свързващата
платка в отделението за
батерията, след това прекарайте
кабела през нея, както е показано
на илюстрацията.
z Когато затваряте капачето,
внимавайте да не притиснете
кабела.
Винт
Светкавица 1)
Конектор 1)
1)
Не докосвайте директно тази част.
Ако е замърсена, избършете я с мека
чиста кърпа.
10
Обектив
За информация относно
техническите характеристики на
обективите вижте стр. 65.
Е18 - 55 mm F3.5-5.6 OSS (приложен)
към модел NEX-5RK)
E PZ 16 - 50 mm F3.5-5.6 OSS
(приложен към моделите
NEX-5RL/ NEX-5RY)
Варио пръстен/ Пръстен за
фокусиране
Лостче за цифрово приближение
1)
Маркировка за закрепване
Маркировка за закрепване на
сенника
Свързваща част на обектива1)
Пръстен за фокусиране
Варио пръстен
Не докосвайте директно тази част.
Скала на фокусното разстояние
Маркировка за закрепване на
дългофокусен преобразувател
Свързваща част на обектива1)
Маркировка за закрепване
1)
Не докосвайте директно тази част.
11
Е55 - 210 mm F4.5-6.3 OSS
(приложен към модел NEX-5RY)
Пръстен за фокусиране
Варио пръстен
Скала на фокусното разстояние
Маркировка за закрепване на
дългофокусен преобразувател
Свързваща част на обектива1)
Маркировка за закрепване
1) Не докосвайте директно тази част.
12
Зареждане на батерията
Когато използвате фотоапарата за първи път се уверете, че сте заредили
батерията NP-FW50 “InfoLITHIUM” (приложена).
Можете да зареждате батерията “InfoLITHIUM”, дори когато зарядът й не е
напълно изразходван. Батерията може да бъде използвана, дори когато не е
напълно заредена.
Зарядът на батерията намалява постепенно с времето, дори когато не я
използвате. За да не изпуснете моменти, които бихте искали да заснемете,
заредете отново батерията, преди да започнете да снимате.
ключа за захранването в
1 Задайте
положение OFF.
капачето на отделението за
2 Отворете
батерията като плъзнете лостчето за
отваряне.
батерията докрай, като едновременно с това натиснете лостчето
3 Пъхнете
за заключване с върха на батерията.
Лостче за заключване
13
4 Затворете капачето на отделението.
5
Свържете фотоапарата към променливотоковия адаптер (приложен),
като използвате микро USB кабел (приложен). Включете променливотоковия
адаптер в контакта на електрическата мрежа.
Захранващ
кабел
Лампичката за зареждането светва в
оранжево и зареждането започва.
• Докато зареждате батерията,
задайте ключа за захранването в
положение OFF. Ако го зададете в
положение ON, фотоапаратът няма
да може да зареди батерията.
• Когато лампичката за зареждането
мига, извадете и отново поставете
батерията.
Лампичка за зареждане
Свети: Зарежда
Не свети: Зареждането е
приключило
Мига: Грешка при
зареждането или зареждането
временно е спряло, защото
температурата е извън
препоръчителния обхват
14
....Забележки....
• Ако лампичката за зареждането на фотоапарата мига, дори ако
променливотоковият адаптер е включен в контакта, това означава,
че зареждането временно е спряло, защото температурата е извън
препоръчителния обхват. Когато температурата се върне в подходящите
стойности, зареждането отново започва. Препоръчваме ви да зареждате
батерията при температура на околната среда между 10°С и 30°С.
• Лампичката за зареждане може да мига бързо, когато използвате батерията
за първи път или ако не сте я използвали дълго време. В тези случаи
извадете батерията и отново я поставете, след това я заредете.
• Не се опитвайте да презареждате батерията веднага след като е била
заредена или ако не е използвана след пълното й зареждане. Ако го
направите, това може да се отрази негативно на работата й.
• Когато зареждането приключи, изключете променливотоковия адаптер от
контакта.
• Използвайте само оригинални батерии, микро USB кабел (приложен) и
променливотоков адаптер (приложен) с марката Sony.
Време за зареждане
Времето за зареждане е прибл. 280 минути, когато използвате
променливотоковия адаптер (приложен).
....Забележки....
z Посоченото по-горе време за зареждане се отнася за зареждане на
напълно изтощена батерия при температура на околната среда около
25°С. Възможно е зареждането да отнеме повече време в зависимост от
условията на употреба и от конкретните обстоятелства.
15
Зареждане на батерията чрез свързване на фотоапарата
към компютър
Можете да зареждате батерията, като свържете фотоапарата към компютър,
използвайки микро USB кабел.
....Забележки....
z Когато зареждате с помощта на компютър, обърнете внимание на следното:
-Ако свържете фотоапарата към преносим компютър, който не е включен в
електрическата мрежа, батерията на компютъра може бързо да се изтощи. В
този случай не оставяйте фотоапарата свързан към компютъра за дълго време.
- Не включвайте/ изключвайте компютъра, не го рестартирайте и не
възобновявайте работата му от спящ режим, докато между компютъра и
фотоапарата е осъществена USB връзка. Фотоапаратът може да се повреди.
Разкачете фотоапарата от компютъра, преди да включите/ изключите
компютъра, да го рестартирате или да възобновите работата му от спящ
режим.
- Sony не дава гаранции, че операцията по зареждане може да бъде осъществена
с всички компютри. Зареждането не може да бъде гарантирано, ако използвате
компютри, които са сглобявани в домашни условия или са модифицирани,
или когато зареждате чрез USB хъб. Възможно е фотоапаратът да не работи
правилно в зависимост от USB устройствата, които използвате едновременно
с него.
Използване на фотоапарата в чужбина Източници на захранване
Можете да използвате вашия фотоапарат и променливотоковия адаптер
във всяка държава или регион, където захранването е в границите между
100 V и 240 V АС, 50 Hz/ 60 Hz.
Не използвайте електронен трансформатор, защото това може да причини
неизправност.
16
Проверка на нивото на оставащия заряд на батерията
Проверете нивото с помощта на следните индикатори и процентовата
индикация на LCD екрана.
Ниво на
батерията
“Battery exhausted”
(Изтощена батерия)
Висок
заряд
Нисък
заряд
Не можете да
заснемате повече
изображения.
....Забележки....
• Възможно е изведеното ниво за заряда на батерията да се окаже неправилно
в зависимост от определени условия.
Какво представлява батерията “InfoLITHUIM”?
Батерията “InfoLITHIUM” е литиево-йонна батерия, притежаваща функции
за обмен на информация, които се основават на работните условия
на вашия фотоапарат. Когато използвате батерия “InfoLITHIUM” и в
зависимост от условията на работа, оставащото време за използване на
батерията се извежда в процентно отношение.
Сваляне на батерията
Изключете фотоапарата, уверете се,
че лампичката за достъп не свети,
плъзнете лостчето за заключване
по посока на стрелката и извадете
батерията. Внимавайте да не
изпуснете батерията.
Лостче за заключване
Лампичка за достъп
17
Поставяне/ сваляне на обектива
Задайте ключа за захранването на фотоапарата в положение OFF, преди да
поставите или свалите обектива.
капачето или опаковката
1отСвалете
фотоапарата или обектива, ако
има поставени такива.
y Когато сменяте обектива, правете го
бързо и на места, където няма прах, за да
предпазите фотоапарата от попадането
на прашинки във вътрешността му.
Поставете обектива така, че
2белите
маркировки на обектива
и фотоапарата да съвпаднат.
y Докато монтирате обектива, дръжте
фотоапарата надолу, за да предотвратите
попадането на прах във вътрешността
му.
Като притискате обектива леко
3към
фотоапарата, завъртете го
по посока на часовниковата
стрелка, докато щракне на място.
y Уверете се, че поставяте обектива
направо.
....Забележки....
• Когато поставяте обектива, не натискайте бутона за освобождаването му.
• Не прилагайте сила, когато поставяте обектива.
• За да използвате А-байонет обектив (продава се отделно), ще ви е
необходим адаптер за закрепване (продава се отделно). За подробности
се обърнете към ръководството за употреба, приложено към адаптера за
закрепване.
• Когато използвате обектив, оборудван с гнездо за статив, закрепете
статив към гнездото на обектива за максимален баланс.
18
Сваляне на обектива
докрай бутона
1заНатиснете
освобождаване на
обектива и завъртете
обектива в посока, обратна
на часовниковата стрелка,
докато спре да се върти.
Бутон за освобождаване на обектива
...Забележки....
• Ако във вътрешността на фотоапарата попаднат прах или песъчинки,
докато сменяте обектива и ако тези частици полепнат по повърхността на
сензора за изображения (частта, която преобразува светлинния източник в
цифров сигнал), в зависимост от условията на снимането е възможно върху
изображението да се появят тъмни точки. Фотоапаратът вибрира леко,
когато го изключвате, защото притежава функция против напрашаване,
която предотвратява попадането на прашинки по сензора за изображения.
Въпреки това, когато поставяте или сваляте обектива, правете го бързо и на
места, където няма прах.
• Не оставяйте фотоапарата със свален обектив.
• Когато желаете да използвате капаче за корпуса или капаче за задния
обектив, купете ALC-B1EM (капаче за корпуса на фотоапарата) или ALCR1EM (капаче за задния обектив) (продават се отделно).
• Когато използвате вариообектив, задайте ключа за захранването на
фотоапарата в положение OFF и проверете дали обективът се е прибрал
докрай, преди да сложите друг обектив. Ако обективът не се е прибрал, не го
натискайте насила.
19
Поставяне на карта с памет
(продава се отделно)
1Отворете капачето.
2 Поставете карта с памет.
• Поставете картата с памет, докато
щракне, както е показано на
илюстрацията.
Уверете се, че поставяте правилно
картата с подрязания ъгъл напред.
3 Затворете капачето.
20
Носители на запис, които можете да използвате
По-долу са описани носителите на запис, които можете да използвате с този
фотоапарат. Въпреки това обаче, правилната работа не е гарантирана за
всички видове носители.
Носители на запис, които
Снимки
можете да използвате
Видеоклипове
Термин,
използван в това
ръководство
“Memory Stick PRO Duo”
носител на запис
✓
✓ (Mark 2)
“Memory Stick PRO-HG
Duo” носител на запис
✓
✓
SD карта с памет
✓
✓ (Class 4 или по-нова)
SDHC карта с памет
✓
✓ (Class 4 или по-нова) SD карта
SDXC карта с памет
✓
✓ (Class 4 или по-нова)
“Memory Stick PRO
Duo” носител на
запис
Не можете да използвате MultiMediaCard.
...Забележки....
• Изображенията, записани на SDXC карта с памет, не могат да бъдат
прехвърлени или възпроизведени на компютър или други AV устройства,
които не са съвместими със системата exFAT. Уверете се, че устройството е
съвместимо със системата exFAT, преди да го свържете към фотоапарата.
Ако свържете вашия фотоапарат към несъвместимо устройство, е възможно
да бъдете запитани дали желаете да форматирате картата. Не форматирайте
картата, защото това ще изтрие всички данни от нея. (exFAT е система за
подредба на файлове, която се използва в SDXC картите с памет.)
Изваждане на картата
с памет
Отворете капачето, уверете се, че
лампичката за достъп не свети и натиснете
веднъж картата с памет.
Лампичка за достъп
...Забележки....
• Когато лампичката за достъп свети, не изваждайте носителя на запис или
батерията, а също така не изключвайте захранването, защото по този начин
можете да повредите данните.
21
Поставяне на светкавицата
Когато желаете да използвате светкавица, докато снимате, поставете
приложената светкавица.
Светкавицата се активира, когато е изправена и се деактивира, когато е
наведена.
Преди да поставите или свалите светкавицата, задайте ключа за захранването
на фотоапарата в положение OFF.
Включете светкавицата към
1терминал
2 на фотоапарата за
свързване на допълнителни
аксесоари.
2 Затегнете винта, за да фиксирате светкавицата.
За да използвате светкавицата,
3 първо
я изправете.
• Ако няма да използвате
светкавицата, я наведете.
• Настройката по подразбиране е
[Autoflash] (автоматична светкавица)
...Забележки....
• Светкавицата се захранва от фотоапарата. Докато фотоапаратът зарежда
светкавицата, иконката
мига на LCD екрана. Докато тази иконка мига,
няма да можете да натиснете бутона на затвора.
• Пъхнете докрай светкавицата в терминал 2 на фотоапарата за свързване
на допълнителни аксесоари и затегнете здраво винта. Уверете се, че
светкавицата е фиксирана стабилно към фотоапарата.
• Когато има поставена светкавица, няма да можете да използвате функцията
[Self-portrait Self-timer] (Таймер за автоматично снимане при автопортрет).
22
 Носене на светкавицата
Калъфчето със светкавицата може удобно
да бъде закачено за дръжката за носене
през рамо.
Съхранявайте светкавицата в калъфа,
когато не я използвате, за да я предпазите
от евентуална повреда.
23
Настройка на датата и часа
Когато включите фотоапарата за първи път, ще се изведе екран за настройка
на датата и часа.
ключа за захранването
1 Задайте
в положение ON, за да
включите фотоапарата.
Извежда се екранът за настройка на
датата и часа.
• За да изключите фотоапарата,
задайте ключа за захранването в
положение OFF.
центъра на контролния диск
2 Натиснете
или докоснете ОК на екрана.
вашата област, като
3 Изберете
натискате дясната или лявата
част на контролния диск, след
това натиснете в центъра.
лявата или дясната част
4 Натиснете
на контролния диск, за да изберете
опция, след това натиснете
горната или долната му част, или
завъртете диска, за да изберете
цифрова стойност.
Daylight Svg.: Включва или изключва
функцията за автоматично задаване на
лятно часово време.
Date Format: Избира формат за извеждане на датата.
z Полунощ се извежда като 12:00 АМ, а обяд – като 12:00 РМ.
24
стъпка 4, за да настроите другите опции, след това
5 Повторете
натиснете центъра на контролния диск или докоснете ОК на
екрана.
...Забележки....
• Не можете да настройвате датата, часа и областта чрез докосване на екрана.
• Този фотоапарат не притежава функция за налагане на дата върху
изображенията. Използвайки софтуера "PlayMemories Home” на
приложения CD-ROM диск, можете да запазвате или да отпечатвате
изображенията с дата. За повече подробности вижте помощния файл
“PlayMemories Home Help Guide” (стр. 42).
Нулиране на датата и часа/ Проверка на текущата
настройка за час
Изберете MENU → [Setup] → [Date/ Time Setup].
Поддържане на настройката за дата и час
Този фотоапарат притежава вградена акумулаторна батерия, която поддържа
настройките на датата и часа, както и други настройки на фотоапарата,
независимо дали захранването е включено или не, и независимо дали
батерията е поставена. За подробности вижте стр. 60.
25
Запис на снимки
В режим
(Автоматична настройка) фотоапаратът анализира обекта и ви
позволява да записвате с подходящите настройки.
Изберете MENU
1 (Intelligent
Auto).
[Shoot Mode]
фотоапарата към обекта.
2 Насочете
Когато фотоапаратът разпознае сцената, на
LCD екрана се извежда иконката и името на
разпознатата сцена: (Запис на нощни сцени),
(Запис на нощни сцени със статив),
(Портрет при нощни условия), (Контражур),
(Портретна снимка с контражур),
(Портрет), (Пейзаж), (Близък план),
(Прожекторно осветление), (Ниска
осветеност) или
(Бебе).
скалата на
3 Регулирайте
приближение.
Иконка и име на
разпознатата сцена
Варио пръстен.
Обектив с лостче за приближение:
Плъзнете лостчето за приближение.
Обектив с варио пръстен: Завъртете варио
пръстена.
• Когато използвате обектив с
непроменливо фокусно разстояние,
Лостче за приближение
няма да можете да използвате оптично
приближение.
• Когато използвате вариообектив,
фотоапаратът превключва автоматично
на функция [Zoom], когато скалата на
цифровото приближение е по-голяма от тази на оптичното приближение.
26
бутона на затвора
4 Натиснете
наполовина, за да фокусирате.
Когато фокусирането се потвърди,
се чува кратък звуков сигнал и
индикаторът z светва.
Индикатор за фокусиране
бутона на затвора докрай.
5 Натиснете
Когато фотоапаратът разпознае и заснеме лице, а настройката [Auto
Port. Framing] е зададена в положение [Auto], записаното изображение
автоматично се отрязва до подходящата композиция. Запазват се както
оригиналното, така и отрязаното изображение.
Запис на снимки с докосване на екрана
(функция Touch Shutter)
Фотоапаратът регулира фокуса и автоматично освобождава затвора, когато
просто докоснете на екрана обекта, който желаете да фокусирате. Можете
да използвате функцията Touch Shutter, когато [Touch Shutter] е зададена в
положение [On] в MENU.
на екрана.
1 Докоснете
• Иконката се променя на
и снимането
с докосване на екрана се активира.
фотоапарата към обекта, след това докоснете на
2 Насочете
екрана обекта, който желаете да фокусирате.
• На мястото, където сте докоснали екрана, се извежда зоната
за автоматично фокусиране. Когато фокусът бъде потвърден,
фотоапаратът автоматично заснема изображението.
27
докоснете
3 Когато
екрана се отменя.
на екрана, снимането с докосване на
Запис на видеоклипове
1 Насочете фотоапарата към обекта.
бутона MOVIE, за да
2 Натиснете
започнете запис.
• Фокусът и осветеността се регулират
автоматично.
• Ако по време на запис натиснете
бутона на затвора наполовина, ще
можете да фокусирате по-бързо.
Бутон MOVIE
3 Натиснете отново бутона MOVIE, за да спрете записа.
...Забележки....
• Когато записвате видеоклип, е възможно звукът от работата на фотоапарата и
обектива също да се запише.
• Когато използвате вариообектив и смятате, че звукът от варио пръстена се чува
прекалено силно по време на запис, ви препоръчваме да използвате лостчето за
приближение. Когато местите лостчето за приближение, поставете пръста си леко
върху лостчето и работете с него плавно, не го местете рязко.
• Можете да изключите функцията за запис на звук, като изберете MENU → [Setup]
→ [Movie Audio Rec] → [Off ].
• Времето за продължителен запис на видеоклипове зависи от околната
температура, както и от условията на работа на фотоапарата.
• Когато записвате продължително за по-дълъг период от време, фотоапаратът
може да се нагрее. Това е нормално. Също така е възможно да се изведе и
съобщението “Internal temp. high. Allow it to cool.” (Вътрешната температура се
е повишила. Оставете го да се охлади). В този случай изключете фотоапарата и
изчакайте, докато записът отново стане възможен.
28
Възпроизвеждане на изображения
бутона
1 Натиснете
(Възпроизвеждане).
На LCD екрана се извежда последното
записано изображение.
• Натиснете центъра на контролния
диск, за да увеличите изведеното
изображение.
Бутон
(Възпроизвеждане)
Избор на изображение
Завъртете контролния диск или плъзнете с пръст отляво надясно по екрана.
Възпроизвеждане на видеоклипове
MENU → [Playback] → [Still/ Movie Select] → [Folder
1 Изберете
View (MP4)] или [AVCHD View].
• За да се върнете към
възпроизвеждане на снимки,
изберете [Folder View (Still)].
Завъртете контролния диск, за да изберете желания
2 видеоклип,
след това натиснете центъра на диска или
докоснете желания видеоклип на екрана.
29
Докато
възпроизвеждате
видеоклипове
Операция с
контролния диск
Операция със
сензорния панел
За да въведете режим
пауза/ за да възобновите
възпроизвеждане
Натиснете центъра на
диска.
За да превъртите бързо
напред
Натиснете дясната част на
диска или го завъртете по
посока на часовниковата Докоснете .
стрелка.
За да превъртите бързо
назад
Натиснете лявата част на
диска или го завъртете
в посока обратна на
часовниковата стрелка.
Докоснете .
За да превъртите бавно
напред
Завъртете диска по
посока на часовниковата
стрелка, докато
фотоапаратът е в режим
пауза.
Докоснете  по време
на пауза.
За да превъртите бавно
назад*
Завъртете диска в посока
обратна на часовниковата
Докоснете
стрелка, докато
на пауза.
фотоапаратът е в режим
пауза.
За да регулирате силата
на звука
Натиснете долната част
на диска → горна част/
долна част.
Докоснете /.
по време
-
* Видеоклипът се възпроизвежда кадър по-кадър.
30
Изтриване на изображения
Можете да изтриете изображението, което е изведено в момента.
1 Натиснете
на екрана.
[Delete] или докоснете
центъра на контролния
2 Натиснете
диск.
• Изберете
, за да излезете от операцията.
 За да изтриете няколко изображения
Изберете MENU → [Playback] → [Delete], за да изберете и изтриете
едновременно няколко изображения.
31
Работа с фотоапарата
Контролният диск, дискът за управление, функционалните бутони и
сензорният панел ви позволяват да използвате различните функции на този
фотоапарат.
Контролен диск
Когато извършвате запис, следните функции са зададени на контролния
диск: DISP (Извеждане на съдържание),
(Компенсация на експонацията),
(Режим на работа) и
(ISO). Когато възпроизвеждате, на контролния
диск са зададени следните функции: DISP (Извеждане на съдържание) и
(Индекс с изображения).
Когато завъртите или натиснете горната/ долната/ дясната/ лявата част
на контролния диск, като следвате дисплея на екрана, можете да изберете
опциите с настройки. Вашият избор ще се въведе, когато натиснете центъра
на контролния диск.
Стрелката означава, че можете да
завъртите контролния диск.
Когато опциите са изведени на
екрана, можете да ги преглеждате
като завъртите или натиснете
горната/ долната/ лявата/
дясната част на контролния диск.
Натиснете центъра на контролния
диск, за да въведете избора си.
• Възможно е функцията за сваляне на приложения да не е достъпна в някои
държави/ региони.
32
Диск за управление
Можете да зададете параметри за диафрагмата, скоростта на затвора и др.
като завъртите диска за управление. Зададените за диска за управление
параметри се променят при всеки режим на снимане.
Диск за управление
Параметри за диафрагмата
и скоростта на затвора
Функционални бутони
Функционалните бутони имат различни приложения в зависимост от
ситуацията.
Ролята (функцията), която към текущия момент изпълнява всеки от
функционалните бутони, се извежда на екрана.
За да използвате функцията, изведена в горния десен ъгъл на екрана,
натиснете функционален бутон А. За да използвате функцията, изведена
в долния десен ъгъл на екрана, натиснете функционален бутон В. За да
използвате функцията, изведена в средата на екрана, натиснете центъра на
контролния диск (функционален бутон С).
В това ръководство функционалните бутони се указват чрез иконката или
функцията, изведена на екрана.
A
C
B
В този случай функционален
бутон А работи като
бутона MENU (Меню), а
функционален бутон В работи
като бутон (Разглеждане на
изображенията на смартфон).
33
Сензорен панел
Можете да работите интуитивно с фотоапарата като докоснете екрана или
плъзнете пръста си по него. Докоснете опция на екрана, за да я изберете.
Плъзнете пръста си по екрана, за да прелистите списъка с опции и да видите
онези, които са скрити.
Докоснете опция на екрана, за да я изберете.
Като плъзнете пръста си по екрана, можете
да прелистите опциите. Опциите на екрана се
сменят с онези, които са били скрити до този
момент.
34
Операции
Можете да избирате опции и да ги настройвате по два различни начина:
единият е като използвате контролния диск, а другият - като докоснете и
плъзнете пръста си по екрана (Сензорен панел).
Операция
За да изберете
опция
Контролен диск
Сензорен панел
Докоснете желаната
Завъртете или натиснете
горната/ долната/ лявата/ дясната опция.
част на контролния диск, след
това натиснете центъра на диска.
За да изведете
скрита опция
Продължете да въртите
или да натискате горната/
долната/ лявата/ дясната част
на контролния диск, докато
желаната опция се изведе на
екрана.
За да зададете
параметър
или настройка
за нивото на
разфокусиране
За да
възпроизведете
следващото или
предходното
изображение
Завъртете контролния диск.
Плъзнете пръста си
нагоре или надолу по
екрана, докато желаната
опция се изведе.
Плъзнете по
индикатора с пръста си.
Завъртете контролния диск или Плъзнете с пръста
натиснете лявата/ дясната част си наляво или
надясно по екрана за
на контролния диск.
възпроизвеждане.
35
...Забележки....
• Можете да извършите повечето операции както чрез контролния диск/
операционните бутони, така и чрез сензорния панел. Въпреки това обаче,
някои операции могат да бъдат извършени само по единия или по другия
начин.
• Когато използвате сензорния панел, избягвайте следното:
- Не докосвайте панела с остър предмет, като например молив, химикалка
или с върха на нокътя си.
- Не работете със сензорния панел, докато ръката ви, която държи
фотоапарата, също докосва екрана на друго място.
Списък с менюта
Когато натиснете MENU, на екрана се извеждат 6 менюта: [Shoot Mode],
[Camera], [Image Size], [Brightness/ Color], [Playback], [Application]* и [Setup].
Можете да задавате различни функции във всяка от категориите. Опциите,
които не могат да бъдат променяни, се извеждат в сиво.
* Възможно е функцията за сваляне на приложения да не е достъпна в някои
държави/ региони.
36
Използване на помощните функции
на фотоапарата
Този фотоапарат притежава “Помощни упътвания”, които обясняват
различните функции, както и “Съвети за снимане”, които представляват
напътствия как да направите по-добри снимки. Използвайте тези упътвания,
за да се възползвате максимално от функциите на фотоапарата.
Помощни упътвания
Когато промените дадена настройка и др., фотоапаратът извежда Помощно
упътване, което обяснява избраната функция.
Можете да скриете упътванията, като изберете MENU → [Setup] → [Help Guide
Display] → [Off ].
Съвети за снимане
Фотоапаратът извежда съвети как да направите по-добри снимки от менюто
[Table of contents], като изберете MENU → [Camera] → [Shooting Tip List].
Можете да зададете [Shoot. Tips] и за функционалния бутон B.
37
Запис с различни режими
1 Изберете MENU
[Shoot Mode].
контролния диск, за да изберете желания режим,
2 Завъртете
след това натиснете центъра на диска.
Или плъзнете пръста си нагоре или надолу по екрана, за да
преместите желания режим в средата на екрана, след това
докоснете избрания режим.
Intelligent Auto (Автоматична настройка): Фотоапаратът
анализира обекта и извършва необходимите настройки.
SCN (Избор на сцена): Фотоапаратът записва с предварително зададени
настройки в зависимост от обекта или условията за запис.
(Панорамен режим): Фотоапаратът записва изображенията с
панорамен размер.
M (Ръчна експонация): Фотоапаратът регулира диафрагмата и
скоростта на затвора.
S (Приоритет на скоростта на затвора): Фотоапаратът регулира
скоростта на затвора, за да запечата движението на обекта.
A (Приоритет на диафрагмата): Фотоапаратът регулира обхвата на
фокуса или разфокусира фона.
P (Режим на автоматично програмиране): Фотоапаратът записва
автоматично, като ви позволява да задавате настройки, с изключение на
настройката за експонацията (скорост на затвора и отвор на диафрагмата).
(Запис с допълнителни автоматични настройки): Записва
изображения с по-широка гама от функции, отколкото при запис
в автоматичен режим. Разпознава и анализира условията за запис
автоматично, извършва Auto HDR и избира най-доброто изображение.
38
Инсталиране на софтуера
За да можете да обработвате изображенията, записани с този фотоапарат, в
комплекта е включен и следният софтуер, записан на CD-ROM (приложен):
• “Image Data Converter”
Можете да отворите файлове с изображения в RAW формат.
• “PlayMemories Home” (само за Windows)
Можете да прехвърляте на компютър снимки или видеоклипове, записани с
фотоапарата, за да ги преглеждате и да използвате разнообразни функции,
за да подобрите изображенията, които сте заснели.
...Забележки....
• Влезте в системата като администратор.
• Използвайте “Image Data Converter”, за да възпроизвеждате изображения в
RAW формат.
• Ако на вашия компютър вече е инсталиран софтуер “PMB” (Picture Motion
Browser), приложен към модел фотоапарат преди 2011 г., софтуерът
“PlayMemories Home” ще се запише върху него и е възможно някои от
функциите на “PMB” да бъдат недостъпни.
• Софтуерът “PlayMemories Home” не е съвместим с компютри Macintosh.
Когато възпроизвеждате изображения на компютър Macintosh, използвайте
подходящия софтуер, приложен към този компютър.
39
За компютри с операционна система Windows
Когато използвате приложения софтуер и прехвърляте изображения чрез USB
връзка, ви препоръчваме следната компютърна среда.
Операционна система Microsoft Windows XP* SP3/ Windows Vista** SP2/
(предварително
Windows 7 SP1
инсталирана)
“PlayMemories Home”
Процесор: Intel Pentium III 800 MHz или по-бърз
За възпроизвеждане/ редактиране на видеоклипове с
висока разделителна способност: Intel Core Duo 1.66 GHz
или по-бърз/ Intel Core 2 Duo 1.66 GHz или по-бърз (Intel
Core 2 Duo 2.26 GHz или по-бърз (AVC HD (FX/ FH)),
Intel Core 2 Duo 2.40 GHz или по-бърз (AVC HD PS))
Памет: Windows XP 512 MB или повече (препоръчваме
1GB или повече), Windows Vista/ Windows 7 1GB или
повече
Твърд диск: Свободно място на диска, необходимо за
инсталацията - приблизително 500 МВ
Дисплей: Резолюция на екрана - 1024 x 768 точки или
повече
"Image Data Converter
Ver.4"
Процесор/ Памет: Pentium 4 или по-бърз/ 1 GВ или
повече
Дисплей: 1024 х 768 точки или повече
* Не се поддържат 64-битови операционни системи или Starter (Edition). За да
използвате функцията за създаване на дискове, трябва да сте инсталирали
Windows Image Metering API (IMAPI) Ver. 2.0 или по-нова.
* Starter (Edition) не се поддържа.
40
компютъра и поставете приложения CD-ROM в CD1 Включете
ROM устройството.
Извежда се екранът с инсталационното меню.
• Ако инсталационното меню не се изведе, щракнете два пъти върху
[Computer] (за Windows XP: [My Computer]) → @ (PMHOME) @ [Install.
exe].
• Ако се изведе екран за автоматично инсталиране, изберете “Run Install.
exe” и следвайте инструкциите, които се извеждат на екрана, за да
продължите с инсталацията.
2 Свържете фотоапарата към компютъра.
върху [Install].
3 •Щракнете
Уверете се, че “Image Data Converter” и “PlayMemories Home” са
маркирани и следвайте инструкциите на екрана.
• Когато се изведе съобщение за потвърждение на рестарта, рестартирайте
компютъра, като следвате инструкциите на екрана.
• В зависимост от системната среда на вашия компютър, е възможно да
имате инсталиран DirectX.
Извадете CD-ROM диска, след като инсталацията завърши.
4 Инсталира
се следният софтуер и на десктопа се извеждат
иконки за бърз достъп.
“Image Data Converter”
“PlayMemories Home”
“PlayMemories Home Help Guide”
За компютри с операционна система Macintosh
Когато използвате приложения софтуер и прехвърляте изображения чрез USB
връзка, ви препоръчваме следната компютърна среда.
Операционна система
(предварително инсталирана)
“Image Data Converter Ver.4”
USB връзка: Mac OS X v10.3 до 10.8
“Image Data Converter”: Mac OS X v10.5
до 10.8
Процесор: Intel процесор, като
например Intel Core Solo/ Core Duo/ Core
2 Duo
Памет: Препоръчваме 1 GВ или повече.
Дисплей: 1024 х 768 точки или повече
41
компютъра Macintosh и поставете приложения CD1 Включете
ROM диск в CD-ROM устройството.
2 Щракнете два пъти върху иконката CD-ROM.
файла [IDC_INST.pkg] от папката [MAC] в иконката
3 Копирайте
на твърдия диск.
два пъти върху файла [IDC_INST.pkg] в папката, в
4 Щракнете
която сте го копирали.
• Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.
Какво можете да правите с
приложения софтуер
“PlayMemories Home”
С “PlayMemories Home” можете да извършвате следните операции:
• Можете да прехвърляте изображения, заснети с фотоапарата и да ги
извеждате на монитора на компютъра.
• Можете да отрязвате изображения и да намалявате размера им.
• Можете да организирате изображения на компютъра по дата на записа и да
ги преглеждате.
• Можете да ретуширате (намалявате ефекта на червените очи и др.), да
отпечатвате и да изпращате снимки като приложения към електронна поща
и да променяте датата на записа.
• Можете да отпечатвате или запазвате снимки с дата.
• Можете да създавате Blu-ray, AVCHD или DVD дискове от AVCHD
видеоклипове, прехвърлени на компютър. (Когато създавате за първи път
Blu-ray/DVD дискове, е необходимо да имате интернет връзка.)
За подробности относно “PlayMemories Home” вижте помощния файл
“PlayMemories Home Help Guide”.
Щракнете два пъти върху (Помощен файл “PlayMemories Home
Help Guide”) на десктопа или щракнете върху [Start] → [All Programs] →
[PlayMemories Home] → [PlayMemories Home Help Guide].
За повече информация относно “PlayMemories Home” (само на английски),
посетете следния интернет адрес: http://www.sony.co.jp/pmh-se/
42
...Забележки....
• “PlayMemories Home” не е съвместим с компютри Macintosh. Когато
възпроизвеждате изображения на компютър Macintosh, използвайте
подходящия софтуер, приложен към този компютър.
• Видеоклиповете, записани с настройка [60p 28M(PS)/ 50p 28M(PS)/ [60i
24M(FX/ 50i 24M(FX)]/ [24p 24M(FX)/ 25p 24M(FX)] в [Record Setting] се
преобразуват от софтуера “PlayMemories Home”, за да създадете AVCHD
диск със запис. Това преобразуване може да отнеме дълго време. Освен
това, няма да можете да създадете диск с оригиналното качество на
изображението. Ако желаете да запазите оригиналното качество на
изображението, запазете вашите видеоклипове на Blu-ray диск.
“Image Data Converter”
С “Image Data Converter” можете да извършвате следните операции:
• Можете да възпроизвеждате и редактирате изображения, записани в RAW
формат и да извършвате различни корекции по тях, като например можете
да промените кривата на тоновете и рязкостта.
• Можете да регулирате баланса на бялото, експонацията, [Creative Style] и др.
на изображенията.
• Можете да запазвате изображенията, изведени и редактирани на компютър.
• Можете да запазвате изображенията в RAW формат или във формати,
подходящи за по-обща употреба.
• Можете да извеждате и сравнявате RAW и JPEG изображения, записани с
този фотоапарат.
• Можете да оценявате изображенията по петобална система.
• Можете да задавате цветови етикети и др.
За подробности относно “Image Data Converter” вижте помощния файл Help.
Щракнете върху [Start] → [All Programs] → [Image Data Converter] → [Help] →
[Image Data Converter Ver.4].
За повече информация относно “Image Data Converter” (само на английски),
посетете следния интернет адрес: http://www.sony.co.jp/ids-se/
43
Добавяне на функции на фотоапарата
Можете да добавяте желани функции на вашия фотоапарат като го свържете
чрез интернет към уебсайта за сваляне на приложения
(PlayMemories
Camera Apps).
Например, достъпни са следните функции:
• Можете да управлявате фотоапарата чрез смартфон.
• Можете да използвате различни ефекти при снимане на изображения.
• Можете да качвате изображения в мрежата директно от фотоапарата.
Възможно е някои приложения да са платени.
Сваляне на приложения от интернет
За да влезете в уебсайта за сваляне на
1 приложения.
http://www.sony.net/pmca
• Използвайте Internet Explorer 8 или 9 за
компютри с операционна система Windows и
Safari 5 за компютри с операционна система
Macintosh.
инструкциите на екрана и поискайте акаунт за
2 Следвайте
достъп до услугата.
• Следвайте инструкциите на екрана, за да свалите желаното приложение
директно на фотоапарата.
...Забележки....
• Възможно е функцията за сваляне на приложения да не е достъпна в някои
държави и региони. За повече информация вижте посочения по-горе уебсайт
за сваляне на приложения.
44
Сваляне на приложение
За да влезете в уебсайта за сваляне на приложения.
1http://www.sony.net/pmca
• Използвайте Internet Explorer 8 или 9 за компютри с операционна система
Windows и Safari 5 за компютри с операционна система Macintosh.
желаното
2 Изберете
приложение и го свалете
директно на фотоапарата,
като следвате инструкциите на
екрана.
• Свържете компютъра и фотоапарата
чрез микро USB кабел (приложен),
като следвате инструкциите на
екрана.
Към USB терминала
USB кабел (приложен)
Към USB терминала
 Как да сваляте приложения директно, като
използвате Wi-Fi функцията на фотоапарата
Можете да сваляте приложения, като използвате Wi-Fi функцията
на фотоапарата, без да го свързвате към компютър.
Изберете MENU → [Application] →
(PlayMemories Camera Apps),
после следвайте инструкциите на екрана, за да свалите желаните
приложения.
Предварително поискайте акаунт за достъп до услугата (стр. 44).
За да качите сваленото от интернет приложение
MENU [Application] желаното приложение,
1 Изберете
което искате да качите на фотоапарата.
45
Прехвърляне на изображения
на смартфон
Можете да прехвърляте снимки на смартфон и да ги разглеждате. Свалете
на вашия смартфон приложението "PlayMemories Mobile" от уебсайта с
приложения.
(Разглеждане на
1 Натиснете
изображения на смартфон) и изберете
желания режим.
• Ако друга функция е зададена за
функционален бутон В, изберете MENU →
[Playback] → [View on Smartphone].
This Image: Прехвърля на смартфона
последното заснето или възпроизведено
изображение.
All Images on This Date: Прехвърля на
смартфона всички снимки от една и съща
дата, които последно са били заснети или
възпроизведени.
All Images in The Device: Прехвърля
всички снимки от фотоапарата на смартфона.
фотоапаратът е готов за
2 Ако
прехвърляне на изображения,
ще се изведе информационен
екран. Свържете смартфона и
фотоапарата, като използвате
тази информация.
• За подробности относно работата на
смартфона, вижте упътването
"@ Handbook".
46
...Забележки....
• В зависимост от формата, в който сте записали изображенията, е възможно
някои от тях да не могат да се изведат на смартфона.
• Фотоапаратът обменя информация за връзката от [View on Smartphone] с
устройство, което има разрешение за свързване. Ако желаете да промените
устройството, което има разрешение за свързване с фотоапарата,
рестартирайте информацията за свързването като изпълните следните
стъпки: MENU → [Setup] → [Reset View on Smartphone]. След като рестартирате
информацията за връзката, е необходимо отново да регистрирате смартфона.
• Софтуерът "PlayMemories Mobile" не е достъпен в някои държави/ региони.
[View on Smartphone] не е достъпен в някои държави/ региони, които не са
съвместими с "PlayMemories Mobile".
Свързване в мрежа
Можете да прехвърляте изображения на фотоапарата чрез Wi-Fi мрежа и да
ги разглеждате на други устройства. Процедурата по настройка се различава в
зависимост от вашия LAN рутер или безжична LAN точка за достъп.
• Необходимо е да имате компютър или телевизор, които вече са свързани в
мрежа.
• Уверете се, че сте настроили интернет връзката във вашата безжична LAN
точка за достъп (зона за достъп).
Вижте таблицата по-долу, за да разберете как да регистрирате точка за достъп.
Точка за достъп
Вашата точка за достъп има WPS бутон
Различна от горната.
Как да я регистрирате
Използвайте [WPS Push].
Използвайте [Access Point Settings].
WPS Push
1 Изберете MENU
[Setup]
[WPS Push].
бутона WPS на точката за
2 Натиснете
достъп, която желаете да регистрирате.
Фотоапаратът започва обмен на информация с точката за достъп.
47
Настройки на точката за достъп
MENU [Setup]
1 Изберете
[Access Point Settings].
точката за достъп, която желаете да регистрирате.
2 Изберете
Ако желаната точка за достъп е изведена на екрана:
Изберете точката за достъп.
Ако желаната точка за достъп не е изведена на екрана:
Изберете [Manual Settings] и настройте точката за достъп, като следвате
инструкциите на екрана.
• За повече информация вижте упътването "@ Handbook".
...Забележки....
• Когато пътувате със самолет, изключете фотоапарата.
Запазване на изображения
на компютър
Можете да запазвате изображения, заснети с фотоапарата на компютър,
който е свързан в мрежа. Преди да запазите изображенията, инсталирайте
софтуера "PlayMemories Home" на вашия компютър, свържете компютъра и
фотоапарата чрез USB кабел и регистрирайте фотоапарата в "PlayMemories
Home".
MENU [Playback]
1 Изберете
[Send to Computer].
...Забележки....
• В зависимост от настройките на приложението
на вашия компютър, е възможно фотоапаратът да се изключи автоматично,
след като изображенията бъдат запазени на компютъра.
48
Разглеждане на изображения
на телевизор
Можете да прехвърляте изображения, заснети с фотоапарата на телевизор,
който има способност да се свързва в мрежа, без да свързвате двете
устройства помежду им с кабел. Прехвърлените изображения могат да бъдат
възпроизведени на телевизора.
MENU
1 Изберете
[View on TV].
[Playback]
устройството, което
2 Изберете
желаете да свържете към
фотоапарата.
центъра на
3 Натиснете
контролния диск, за да
възпроизведете последователно
изображенията или докоснете
на екрана.
• Натиснете дясната/ лявата
част на контролния диск, за да
изведете следващото/ предходното
изображение.
• Натиснете или докоснете OPTION, а
след това и [Device list], за да смените устройството, което желаете да
свържете.
49
Проверка на броя изображения,
които можете да запишете
След като поставите карта с памет
във фотоапарата и зададете ключа
за захранването в положение ON,
на LCD екрана ще се изведе броят
изображения, които можете да
запишете (ако продължите да записвате
със същите настройки).
...Забележки....
• Когато индикацията “0” (брой на изображенията, които можете да
запишете) мига в жълто, това означава, че картата с памет е пълна.
Подменете картата с памет или изтрийте изображения от настоящата карта
с памет (стр. 32).
• Когато съобщението “NO CARD” (брой на изображенията, които можете
да запишете) мига в жълто, това означава, че не е поставена карта с памет.
Поставете карта с памет.
Брой снимки и време за видеоклипове, които можете да
запишете на картата с памет
Снимки
Таблицата по-долу показва приблизителния брой на снимките, които
могат да бъдат записани на карта с памет, форматирана с този фотоапарат.
Стойностите се определят като се използват стандартни тестови карти на
Sony. Възможно е стойностите да се различават в зависимост от условията на
снимане.
Размер на изображението: L 16M
Пропорция на екрана: 3:2*
(Мерни единици: изображения)
Капацитет
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
410
290
79
105
820
590
160
215
1650
1150
320
440
3350
2400
640
880
6700
4800
1300
1750
64GB
Качество
Стандартно качество
Добро качество
RAW & JPEG
RAW
13000
9600
2600
3550
* Когато [Aspect Ratio] е зададен в положение [16:9], можете да записвате
повече изображения, отколкото броя, който е указан в таблицата по-горе
(освен за [RAW] формат).
50
Видеоклипове
Таблицата по-долу показва приблизителните времена за запис. Тези времена
са общи за всички файлове с видеоклипове.
(h (час), m (минута))
Капацитет
2GB
4GB
8GB
60i 24M(FX)
50i 24M(FX)
10 m
20 m
40 m
60i 17M(FH)
50i 17M(FH)
10 m
30 m
1h
60p 28M(PS)
50p 28M(PS)
9m
15 m
24p 24M(FX)
25p 24M(FX)
10 m
24p 17M(FH)
25p 17M(FH)
Настройка
на записа
1440×1080 12M
VGA 3M
16GB
32GB
64GB
1 h 30 m
3h
6h
2h
4h5m
8 h 15 m
35 m
1 h 15 m 2 h 30 m
5h5m
20 m
40 m
1 h 30 m
3h
6h
10 m
30 m
1h
2h
4h5m
8 h 15 m
20 m
40 m
1 h 20 m 2 h 45 m 5 h 30 m 11 h 5 m
1 h 10 m 2 h 25 m 4 h 55 m
10 h
20 h 5 m 40 h 15 m
...Забележки....
• Времето за запис на видеоклипове се различава, защото фотоапаратът
използва VBR (Variable Bit Rate) метод за кодиране, който автоматично
регулира качеството на изображението спрямо сцената.
Когато записвате бързодвижещ се обект, изображението е по-ясно, но времето
за запис е по-кратко, защото се изисква повече памет за извършване на записа.
Времето за запис се различава и в зависимост от условията на запис, обекта
или настройките за качество/ размер на изображението.
• Продължителността на времето за запис на видеоклип се различава и в
зависимост от температурата или състоянието на фотоапарата, преди да
започнете записа. Ако често сменяте композицията или правите снимки след
като захранването е включено, температурата във фотоапарата ще се повиши,
а времето за запис ще се намали.
• Ако фотоапаратът спре записа на видеоклип, поради покачване на
температурата, изключете захранването и оставете устройството за няколко
минути да се охлади. След като температурата във фотоапарата се понижи,
можете отново да продължите записа.
• Ако спазвате следните съвети, времето за запис ще бъде по-дълго.
- Дръжте фотоапарата далеч от директна слънчева светлина.
- Изключвайте фотоапарата, когато не го използвате.
51
• Максималният размер на файла с видеоклип е около 2GB. Когато размерът
на файла достигне около 2GB, записът на видеоклипа спира автоматично,
когато [File Format] е зададен на [MP4], а когато [File Format] е зададен на
[AVCHD], автоматично се създава нов файл с видеоклип.
• Максималното непрекъснато време за запис е приблизително 29 минути.
Брой снимки, които могат да бъдат записани с едно
зареждане на батерията
Приблизителният брой на изображенията, които можете да запишете, когато
снимате с напълно заредена батерия (приложена), е 330.
Обърнете внимание, че в зависимост от условията, при които използвате
фотоапарата, е възможно действителният брой на изображенията да бъде
по-малък.
• Броят на изображенията се изчислява при запис с напълно заредена батерия
при следните условия:
- Когато температурата на околната среда е около 25°С.
- Когато има поставен обектив E PZ 16-50 mm F3.5-5.6 OSS.
- Когато [Quality] е зададено в положение [Fine].
- Когато [Autofocus Mode] е зададен в положение [Single-shot AF].
- При запис на изображения през 30-секунден интервал.
- Когато използвате светкавицата веднъж на всеки 2 снимки.
- При включване и изключване на захранването на устройството на всеки
10 снимки.
- Когато използвате батерия, която е зареждана един час след като
лампичката за зареждане е угаснала.
- Когато използвате ”Memory Stick PRO Duo” носител Sony (продава се
отделно).
• Методът на измерване се основава на стандарта CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
52
Списък с иконки на LCD екрана
Иконките се извеждат на екрана, за да укажат състоянието на фотоапарата.
Можете да промените дисплея на екрана, като използвате DISP (Дисплей със
съдържание) на контролния диск.
Режим на готовност за запис
Дисплей
Индикация
Режим на запис
PASM
Избор на сцена
Иконка за
разпознаване на
сцена
Графичен дисплей
Съотношение на
снимките
Запис на видеоклип
Карта с памет/
Качване в
Интернет
100
Възпроизвеждане
123 Min
16M 14M 8.4M
7.1M 4M 3.4M

Брой на
снимките,
които можете да
запишете
Време за запис
на видеоклипове
Пропорция на
снимките
Размер на
снимките
53
Дисплей
RAW RAW+J
FINE STD
60i/50i
Индикация
Качество на
снимките
Режим на запис
на видеоклипове
Дисплей
60i/50i
60p/50p
24p/25p
24p/25p
100%
Оставащ заряд
на батерията
Светкавицата се
зарежда
Рефлектор за
автоматично
фокусиране
Преглед на
екрана
Не записва звук,
докато записвате
видеоклипове
Активирана
е функция за
намаляване на
шума от вятъра
Стабилизация/
Предупреждение
за стабилизация
Състояние на
работата със
сензорния
панел (Запис
с докосване
на екрана/
Проследяване
на обекта/
Работата със
сензорния панел
е изключена)
Диск за
управление
101-0012
Индикация
Грешка при
свързването на
електронния
визьор (продава
се отделно)
Предупреждение
за прегряване
на електронния
визьор (продава
се отделно)
Предупреждение
за прегряване
Файлът с базата
данни е пълен/
Грешка във
файла с базата
данни
Скала на
приближение
Интелигентно
приближение
Ясно
приближение
Цифрово
приближение
Режим на
преглед
Папка за
възпроизвеждане –
Номер на файл
Защита
Ред на
отпечатване
Излъчват се
Wi-Fi вълни

Дисплей
Индикация
Функционални
бутони
54

Дисплей
±0.0
Индикация
Режим на
работа със
светкавицата/
Намаляване на
ефекта “червени
очи”
Компенсация на
светкавицата
Режим на работа
Дисплей
Разпознаване на
усмивка
Ефект на
картината
Таймер за
автоматично
снимане при
автопортрет
Режим на
измерване
Режим на
фокусиране
Режим за избор
на областта за
фокусиране
Разпознаване на
лице
Баланс на бялото
AWB
Индикатор за
чувствителност
при разпознаване
на усмивка

Дисплей
7500K
A7 G7
Ефект на
матиране на
кожата
DRO/Auto HDR
Автоматично
кадриране на
портрети
Индикация
Креативен стил
1/125
F3.5
 0.0
Индикация
Ниво
Точки за
разпознаване
на фазата при
автоматично
фокусиране
Състояние на
фокуса
Скорост на
затвора
Параметър на
диафрагмата
Ръчно измерване
55
Дисплей
±0.0
ISO400
REC 0:12
2012-1-1
9:30AM
12/12
Индикация
Компенсация
на експонацията
ISO чувствителност
Заключване на
автоматичната
експонация
Индикатор за
скорост на затвора
Индикатор за
диафрагмата
Време за запис на
видеоклипа
(минути: секунди)
Дата/ час на запис на
изображението
Номер на
изображението/ Брой
на изображенията в
режим на преглед
Извежда се, когато
HDR не работи за
изображението.
Извежда се, когато
[Picture Effect]
(Ефект на картината)
не работи за
изображението.
Ключ за включване/
изключване
на работата със
сензорния панел
Хистограма
56
Научете повече за вашия
фотоапарат (Упътване "α Handbook")
Упътването “α Handbook”, което обяснява в подробности начина на
използване на фотоапарата, е записано на приложения CD-ROM диск. Вижте
това упътване, за да получите подробна информация относно функциите на
фотоапарата.
За потребители на Windows
компютъра и поставете приложения CD-ROM диск
1 Включете
в CD-ROM устройството.
2 Щракнете върху [Handbook].
3 Щракнете върху [Install].
упътването "@ Handbook" от иконката на
4 Стартирайте
декстопа.
За потребители на Macintosh
компютъра и поставете приложения CD-ROM диск
1 Включете
в CD-ROM устройството.
папката [Handbook] и копирайте на вашия
2 Изберете
компютър файла “Handbook.pdf”, който се намира в папката
[GB].
като копирането приключи, щракнете два пъти върху
3 След
“Handbook.pdf”.
57
Предпазни мерки
Функции на фотоапарата
• Вашият фотоапарат е 1080 60iсъвместим или 1080 50i-съвместим.
• За да проверите дали вашият
фотоапарат е 1080 60i-съвместим
или 1080 50i-съвместим, проверете
от долната страна на устройството
за следните маркировки.
• 1080 60i-съвместим фотоапарат: 60i
• 1080 50i-съвместим фотоапарат: 50i
• Вашият фотоапарат е съвместим
с 1080 60р/ 50р видеоклипове.
За разлика от съществуващите
стандартни режими за запис, които
използват презредов метод за
запис, този фотоапарат използва
прогресивен метод за запис.
По този начин резолюцията се
увеличава и се осигурява по-добро
и реалистично изображение.
Забележки за LCD екрана и
обектива
• LCD екранът е произведен по
високо прецизна технология, така
че ефективният брой пиксели е над
99,99%. Възможно е обаче върху
LCD екрана трайно да се появят
малки черни и/ или ярки точки
(бели, червени, сини или зелени
на цвят). Появата на тези точки е
напълно нормална в процеса на
производство и по никакъв начин
не влияе върху качеството на
записваното изображение.
•
Черни, бели,
червени, сини или
зелени точки
• Не хващайте фотоапарата за LCD
екрана.
• Към задната част на LCD
екрана има закрепен магнит. Не
поставяйте между LCD екрана и
корпуса на фотоапарата предмети,
които се влияят от магнитно
поле, като например дискети или
кредитни карти.
Магнит
• Възможно е, когато снимате в
студени условия, на LCD екрана
да се появят остатъчни образи.
Това не е неизправност. Когато
включите фотоапарата на студено
място, е възможно LCD екранът
временно да остане тъмен.
• Не натискайте LCD екрана. Това
може да причини неизправност
и е възможно екранът да загуби
цветовете си.
• Не излагайте фотоапарата на
пряка слънчева светлина. Ако
отразената светлина се фокусира
върху близък предмет, това може
да причини пожар. Ако излагането
на фотоапарата на пряка слънчева
светлина е наложително, поставете
капачето на обектива.
58
Използване на обективи и
аксесоари
Препоръчваме ви да използвате
обективи/ аксесоари Sony, които са
проектирани така, че да съответстват
на характеристиките на фотоапарата.
Използването на продукти от
различни производители може да
е причина за неправилната работа
на фотоапарата или да доведе до
неизправност.
Терминал 2 за свързване на
допълнителни аксесоари
Задайте ключа за захранването
на фотоапарата в положение OFF,
преди да включите или свалите
допълнителен аксесоар, като например
светкавица, към терминал 2 за
свързване на допълнителни аксесоари.
Когато свързвате аксесоар, поставете
го в терминала докрай и стегнете
винта. Уверете се, че аксесоарът е
фиксиран здраво към фотоапарата.
Не използвайте/
съхранявайте фотоапарата
на следните места
• На изключително горещи, сухи или
влажни места
Ако оставите устройството в кола,
паркирана на пряка слънчева
светлина, е възможно корпусът на
фотоапарата да се деформира, а това
може да причини неизправност.
• На пряка слънчева светлина или
близо до отоплително тяло.
Възможно е корпусът на
фотоапарата да се обезцвети или
деформира, а това може да причини
неизправност.
• На места, които са подложени на
вибрации.
• Близо до силни магнитни полета.
• На песъчливи или прашни места.
Не позволявайте във фотоапарата
да попадне пясък или прах. Това
може да причини неизправност
във фотоапарата, а понякога тази
неизправност не може да бъде
поправена.
Дръжка
Дръжката на устройството е със
специално покритие. Възможно е
дръжката да промени цвета си, ако се
търка в тъмна на цвят дреха, кожено
изделие и др.
Съхранение
Поставяйте капачето на предния
обектив, когато не използвате
фотоапарата.
Температура на
фотоапарата
При продължителна употреба е
възможно фотоапаратът и батерията
да се нагорещят. Това не е индикация
за неизправност.
Забележка за работната
температура
Вашият фотоапарат е проектиран за
работа в температурен обхват между
0°С и 40°С. Снимането в крайно
студени или горещи места, които
излизат извън тези стойности, не се
препоръчва.
Кондензация на влага
Ако внесете фотоапарата директно от
студено на топло място, е възможно
във вътрешността на устройството
или по повърхността му да се
кондензира влага. Ако това се случи,
фотоапаратът може да се повреди.
59
Как да предотвратите
кондензацията на влага
Когато внасяте фотоапарата от
студено на топло място, сложете го в
полиетиленов плик, затворете здраво
плика и го оставете за около 1 час, за да
може устройството да се аклиматизира
към околната температура.
Ако има кондензирана влага
Изключете захранването и оставете
фотоапарата поне за 1 час, за да се
изпари влагата. Имайте предвид, че
ако се опитате да записвате с влага,
останала във вътрешността на обектива,
изображенията няма да са ясни.
Вградена акумулаторна
батерия
Този фотоапарат е снабден с вградена
акумулаторна батерия, така че
настройката за датата и часа, както и
други настройки, се запазват независимо
дали захранването е включено или
батерията е поставена. Акумулаторната
батерия е постоянно заредена, докато
използвате фотоапарата. Независимо от
това, ако използвате фотоапарата само
за кратки периоди от време, зарядът
й постепенно пада. Ако изобщо не
използвате фотоапарата в рамките на
около 3 месеца, батерията се разрежда
напълно. В този случай се уверете, че сте
заредили батерията преди да използвате
фотоапарата. Независимо от това, дори
батерията да не е заредена, можете да
използвате фотоапарата, но той няма
да записва датата и часа. Ако всеки път,
когато зареждате батерията, настройките
на фотоапарата се връщат в стойностите
си по подразбиране, е възможно животът
на вградената акумулаторна батерия да е
свършил. Консултирайте се с оторизиран
представител или сервиз на Sony.
Зареждане на вградената
акумулаторна батерия
Поставете заредена батерия във
фотоапарата или включете устройството
в контакта на електрическата мрежа, като
използвате променливотоковия адаптер
(приложен) и оставете фотоапарата с
изключено захранване за 24 часа или
повече.
Носители на запис
Не залепвайте етикети и др. към
носителите на запис или адаптерите за
карти с памет. Това може да причини
неизправност.
Запис/ възпроизвеждане
• Когато използвате карта с памет
за първи път с този фотоапарат, е
препоръчително преди да започнете да
снимате, да форматирате картата, за да
сте сигурни, че тя ще работи правилно.
Имайте предвид, че форматирането
безвъзвратно ще изтрие всички
данни, записани на картата и данните
няма да могат да бъдат възстановени
впоследствие. Запазете важните за вас
данни на компютър и др.
• Ако често записвате/ изтривате
изображения, е възможно да се получи
раздробяване на данните в картата с
памет. Възможно е да се окаже, че не
можете да запазвате или записвате
видеоклипове. В този случай, запазете
вашите изображения на компютър
или на друг носител и след това
форматирайте картата с памет.
• Съдържанието на записа не подлежи на
компенсация, ако поради неизправност
на фотоапарата, на носителя и др.
записът или възпроизвеждането се
окажат невъзможни.
• За да избегнете потенциален риск от
загуба на данни, винаги копирайте
(подсигурявайте) данните на друг
носител.
60
• Преди да запишете неповторими
събития, направете пробен запис,
за да се уверите, че фотоапаратът
работи правилно.
• Този фотоапарат не е устойчив
на прах, напръскване, нито е
водоустойчив.
• Не насочвайте фотоапарата
директно към слънцето или
друга ярка светлина. Това може
да причини неизправност в
устройството.
• Не гледайте директно към слънцето
или към силен източник на светлина
през свален обектив. Това може да
увреди безвъзвратно очите ви или да
повреди обектива.
• Не използвайте фотоапарата
близо до места, които излъчват
силни радиовълни или радиация.
Възможно е фотоапаратът да
не записва или възпроизвежда
правилно.
• Използването на фотоапарата на
песъчливи или прашни места може
да причини неизправност.
• Ако се появи кондензация на
влага, отстранете влагата преди да
използвате фотоапарата (стр. 59).
• Не тръскайте и не удряйте
фотоапарата. Освен повреда и
невъзможност за запис, това може
да направи носителя на запис
неизползваем или да доведе до
повреда или загуба на данни.
• Почистете повърхността на
светкавицата с мека кърпа преди
употреба. Топлината, която
се излъчва от светкавицата,
може да доведе до залепване на
замърсяването по повърхността и то
да задими или да обгори, оставяйки
петна.
• Пазете фотоапарата, приложените
аксесоари и др. далеч от деца.
Възможно е носителят на запис
случайно да бъде погълнат. Ако
възникне подобен проблем,
незабавно се консултирайте с лекар.
Прехвърляне на AVCHD
видеоклипове на
компютър
Когато прехвърляте AVCHD
видеоклипове на компютър с
операционна система Windows,
използвайте софтуера "PlayMemories
Home", записан на приложения CDROM диск.
RAW файлове
с изображения
За да отворите RAW файл с
изображения, записан с този
фотоапарат, ви е необходим
софтуера “Image Data Converter”,
записан на приложения CDROM диск. Ако не планирате
да модифицирате записаните
изображения, ви препоръчваме да ги
записвате в JPEG формат.
Забележки, когато
възпроизвеждате
видеоклипове на други
устройства
• Този фотоапарат използва MPEG-4
AVC/ H.264 High Profile за запис в
AVCHD формат. Видеоклиповете,
записани с този фотоапарат в
AVCHD формат, не могат да бъдат
възпроизведени на следните
устройства.
- Други устройства, съвместими
с AVCHD формат, които не
поддържат High Profile.
- Устройства, несъвместими с
AVCHD формата.
• Този фотоапарат използва също
MPEG-4 AVC/ H.264 Main Profile за
запис в MP4 формат. Поради тази
причина видеоклиповете, записани
с този фотоапарат в MP4 формат,
не могат да се възпроизвеждат на
устройства, които не поддържат
MPEG-4 AVC/ H.264.
61
• Дисковете, записани с HD
качество на изображението
(висока резолюция), могат
да се възпроизвеждат само
на устройства, съвместими с
AVCHD формат. DVD плейърите
или рекордерите не могат да
възпроизвеждат дискове с HD
качество на изображението, тъй
като са несъвместими с AVCHD
формата. Също така е възможно
DVD плейърите или рекордерите
да откажат да извадят дисковете с
HD качество.
• Видеоклипове, записани в 1080
60р/ 1080 50р формат могат да
бъдат възпроизведени само на
устройства, които поддържат този
формат.
Данни за техническите
характеристики, описани в
това ръководство
Данните за работата и техническите
характеристики са определени при
следните условия, освен в случаите,
описани в това ръководство: при
обичайна температура на околната
среда около 25°С и при използване
на батерия, заредена докрай около
1 час след като лампичката за
зареждането е угаснала.
Когато летите със самолет,
обърнете внимание
на следното
Когато летите със самолет,
изключете фотоапарата.
Предупреждение за
авторското право
Възможно е телевизионни програми,
филми, видео записи и други
материали да бъдат защитени с
авторско право. Неразрешеният
презапис на такива материали
може да противоречи на закона за
авторското право.
Изображенията, използвани
в това ръководство
Снимките, използвани като примери
в това ръководство, са обработени
и не са истинските изображения,
заснети с помощта на този
фотоапарат.
62
Технически
характеристики
Фотоапарат
[Система]
Вид на фотоапарата: Цифров
фотоапарат със сменяема оптика
Обектив: E-байонет обектив
[Сензор за изображения]
Сензор за изображения: APS-C
формат (23.5 mm х 15.6 mm) сензор
за изображения
Общ брой пиксели на сензора за
изображения: Прибл. 16 700 000
пиксела
Ефективни пиксели на фотоапарата:
Прибл. 16 100 000 пиксела
[Противопрахова система]
Система: Защита от наелектризиране
върху нискочестотния филтър
и механизъм за ултразвукови
вибрации
[Система за автоматично фокусиране]
Система: Бърз хибриден автоматичен
фокус (Система за разпознаване на
фазата/ Система за разпознаване на
контраста)
Обхват за чувствителност: EV0 до
EV20 (с еквивалент на ISO 100, с
F2.8 обектив)
[Контрол на експонацията]
Метод за измерване: Измерване в 1200
части от сензора за изображения
Обхват на измерване: EV0 до EV20
(с еквивалент на ISO 100 и F2.8
обектив)
ISO чувствителност (Препоръчителен
индекс на експонацията):
Снимки: AUTO, ISO 100 – 25 600
Видеоклипове: AUTO, ISO еквивалент
100 – 6 400
Компенсация на експонацията: ±3.0
EV (1/3 EV стъпка)
[Затвор]
Вид: Електронен контрол, вертикална
траверса, тип фокусна равнина
Обхват на скоростта:
Снимки: 1/4 000 секунда до 30
секунди, BULB
Видеоклипове: 1/4 000 секунда до
1/4 секунда (на стъпка от 1/3 EV),
1080 60р-съвместимо устройство
до 1/60 секунда в режим AUTO
(до 1/30 секунда в режим [Auto
Slow Shutter]
1080 50р-съвместимо устройство
до 1/50 секунда в режим AUTO (до
1/25 секунда в режим [Auto Slow
Shutter]
Скорост на синхронизация на
светкавицата: 1/160 секунда
[Носител на запис]
“Memory Stick PRO Duo” носител, SD
карта с памет
[LCD екран]
LCD панел: Широкоекранен, 7.5 cm
(тип 3.0) TFT
Общ брой на точките: 921 600 точки
[Входни/ изходни терминали]
USB: Микро USB тип B
HDMI: HDMI минижак, тип С
[Захранване]
Батерия: Акумулаторна батерия NPFW50
[Консумация на електроенергия]
Когато използвате обектив E PZ
16-50 mm F3.5-5.6 OSS*
Прибл. 2.7 W
* приложен към фотоапарат NEX5RL/5RY
63
[Други]
Exif Print: Съвместим
PRINT Image Matching III: Съвместим
DPOF: Съвместим
Размери (CIPA съвместим):
Прибл. 110.8 mm х 58.8 mm х
38.9 mm (Ш/В/Д)
Тегло (CIPA съвместим):
Прибл. 276 g (включително
батерията и “Memory Stick PRO
Duo” носител)
Прибл. 218 g (само фотоапарата)
Работна температура: от 0°С до 40°С
Формат на файловете:
Снимки: JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif
Ver. 2.3, MPF Baseline)-съвместим,
RAW (Sony RAW 2.3 формат)
Видеоклипове (AVCHD формат):
AVCHD формат Ver. 2.0съвместим
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: Dolby Digital 2ch с Dolby
Digital Stereo Creator
• Произведено по лиценз на Dolby
Laboratories.
Видеоклипове (MP4 формат):
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: MPEG-4 AAC-LC 2ch
USB връзка: Hi-Speed USB (USB 2.0съвместим)
[Безжичен LAN]
Поддържан формат: IEEE 802.11
b/g/n
Светкавица HVL-F7S
Водещ номер на светкавицата: GN 7
(в метри при ISO 100)
Време за презареждане: Прибл. 4
секунди
Покритие на светкавицата: Покрива
16 mm обектив (фокусното
разстояние, което е указано)
Компенсация на светкавицата: ±2.0
EV (на стъпки от 1/3 EV)
Размери (В съответствие с CIPA):
Прибл. 35.9 mm х 23.8 mm х 42.7 mm
(Ш/В/Д)
Тегло: Прибл. 20.4 g
Променливотоков адаптер
AC-UB10/ UB10B/ UB10C/
UB10D
Изисквания за захранването:
AC 100 V до 240 V, 50 Hz/60 Hz,
70 mA
Изходящо напрежение: DC 5 V, 0.5 A
Работна температура: от 0°С до 40°С
Температура за съхранение: от -20°С
до +60°С
Размери: Прибл. 50 mm х 22 mm х 54
mm (Ш/В/Д)
Тегло: Прибл. 43 g
Акумулаторна батерия
NP-FW50
Използвана батерия: Литиево-йонна
батерия
Максимално напрежение: DC 8.4 V
Номинално напрежение: DC 7.2 V
Максимално напрежение при
зареждане: DC 8.4 V
Максимален ток при зареждане:
1.02 А
Капацитет: Обичаен 7.7 Wh (1 080
mAh)
Минимален 7.3 Wh (1 020 mAh)
Максимални размери:
Прибл. 31.8 mm х 18.5 mm х 45 mm
(Ш/В/Д)
Тегло: Прибл. 57 g
64
Обектив
Обектив
E16 - 50 mm
вариообектив1)
Фотоапарат
NEX-5RL/5RY
24 – 75
Фокусно
разстояние,
еквивалентно
на 35 mm
фотоапарат2)
(mm)
8–9
Структура на
обектива: групи елементи
Зрителен ъгъл2)
83° – 32°
Минимално
0.25 – 0.3
фокусно
(0.82 – 1)
разстояние3) (m)
Максимално
0.215
приближение (х)
Минимален
f/22 – f/36
f-stop
Диаметър на
40.5
филтъра (mm)
64.7 × 29.9
Размери (макс.
(2 5/8 × 1 3/16)
диаметър х
височина)
(Прибл. mm)
Тегло (Прибл. g)
116 (4.1)
Стабилизация
Възможна
Е18-55 mm
вариообектив
Е55 - 210 mm
вариообектив
NEX-5RK
27 – 82.5
NEX-5RY
82.5 – 315
9 – 11
9 – 13
76° – 29°
0.25 (0.82)
28.2° – 7.8°
1.0 (3.28)
0.3
0.225
f/22 – f/32
f/22 – f/32
49
49
62.0 × 60.0
(2 1/2 × 2 3/8)
63.8 × 108
(2 5/8 × 4 3/8)
194 (6.8)
Възможна
345 (12.2)
Възможна
1)
Цифрово приближение
Стойностите за еквивалентно 35 mm фокусно разстояние и зрителен
ъгъл се отнасят за цифрови фотоапарати, оборудвани с APS-C сензор за
изображения.
3)
Минималното фокусно разстояние е най-късото разстояние между сензора
за изображения и обекта.
Дизайнът и техническите характеристики подлежат на промяна без
предупреждение.
2)
65
Фокусно разстояние
Ъгълът на снимане на този
фотоапарат е по-малък от този на 35
mm-форматен фотоапарат. Можете да
откриете приблизителния еквивалент
на фокусно разстояние за 35 mmформатен фотоапарат и да записвате
изображения със същия ъгъл, като
увеличите наполовина фокусното
разстояние на вашия обектив.
Например, когато използвате 50
mm обектив, можете да намерите
приблизителния еквивалент на 75 mm
обектив, използван за снимане с 35
mm-форматен фотоапарат.
Съвместимост на данните за
изображението
• Този фотоапарат отговаря на
стандарта DCF (Design rule for
Camera File system), установен
от JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• Възпроизвеждането на
изображения, записани с
вашия фотоапарат, но на друго
оборудване, и възпроизвеждането
на изображения, записани или
редактирани с друго оборудване,
но на вашия фотоапарат, не е
• гарантирано.
Търговски марки:
•
е търговска марка на Sony
Corporation.
, “Memory Stick
• “Memory Stick”,
,
PRO”,
“Memory Stick Duo”,
, “Memory Stick
,
PRO Duo”,
“Memory Stick PRO-HG Duo”,
, “Memory
Stick Micro”, “MagicGate” и
са търговски
марки на Sony Corporation.
• “InfoLITHIUM” e търговска марка на
Sony Corporation.
• “PlayMemories Camera Apps” е
търговска марка на Sony Corporation.
• “PhotoTV HD” е търговска марка на
Sony Corporation.
• Blu-ray Disc@ и Blu-Ray@ са
търговски марки на Blu-Ray Disc
Association.
• “AVCHD Progressive” и логото
“AVCHD Progressive” са търговски
марки на Panasonic Corporation и
Sony Corporation.
• Dolby, както и символът двойно
“D” са търговски марки на Dolby
Laboratories.
• Microsoft, Windows и Windows
Vista са запазени търговски марки
или търговски марки на Microsoft
Corporation в САЩ и/ или други
държави.
• HDMI, логото HDMI и HighDefinition Multimedia Interface са
търговски марки или запазени
търговски марки на HDMI Licensing
LLC.
• Mac и Mac OS са търговски марки
или запазени търговски марки на
Apple Inc.
• iOS е търговска марка или запазена
търговска марка на Cisco Systems Inc.
• Intel, Intel Core и Pentium са
търговски марки или запазени
търговски марки на Intel Corporation.
• Android e запазена търговска марка
на Google Inc.
• DLNA и DLNA CERTIFIED са
търговски марки на Digital Living
Network Alliance.
• Логото SDXC е търговска марка на
SD-3C, LLC.
• Eye-Fi е търговска марка на Eye-Fi
Inc.
• MultiMediaCard е търговска марка на
MultiMediaCard Association.
• “ “ и “PlayStation” са запазени
търговски марки на Sony Computer
Entertainment Inc.
66
• Adobe е запазена търговска марка
или търговска марка на Adobe
Systems Incorporated в САЩ и/ или
други държави.
• В допълнение може да кажем, че
наименованията на системите
и продуктите, използвани в
това ръководство са като цяло
търговски марки или запазени
търговски марки на техните
съответни разработчици или
производители.
Въпреки това, ™ или ® не се
използват навсякъде в това
ръководство.
Допълнителна информация
за този продукт и отговори на
често задавани въпроси можете
да намерите на нашата интернет
страница за поддръжка.
http://www.sony.net/
Отпечатано с мастило, базирано
на растителни масла без летливи
органични съединения.
• Забавлявайте се с помощта на
вашата PlayStation 3, като свалите
приложението за PlayStation 3
от PlayStation Store (в регионите,
където тази услуга е достъпна).
• За приложението за PlayStation
3 е необходимо да притежавате
PlayStation Network акаунт и да
свалите това приложение.
Може да се използва само
в държави, където услугата
PlayStation Store е достъпна.
67
Download PDF

advertising