Sony | ILCE-QX1 | Sony ILCE-QX1 ILCE-QX1 Lens-Style фотоапарат с 20.1 MP сензор Инструкции за експлоатация

4-546-411-12(1) (BG)
BG
ILCE-QX1
Цифров фотоапарат със
сменяем обектив
Ръководство с инструкции
E-байонет
©2014 Sony Corporation
ILCE-QX1
Използване на каишката за китка (в комплекта)

2
Ограничения за теглото: 850 г
Ръководство с инструкции
BG
Можете да изтеглите софтуера за управление на изображения
PlayMemories Home™ от следния URL адрес:
http://www.sony.net/pm/
Данни на собственика
Номерът на модела и серийният номер се намират на задната
страна. Запишете серийния номер в предоставеното по-долу
място. Правете справка с тези номера винаги когато се
свързвате с търговеца на Sony относно този продукт.
Модел № WW024382 (ILCE-QX1)/ WW024382 (ILCE-QX1L)
Сериен №
3
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте
устройството на дъжд или влага.
ВНИМАНИЕ
Батерия
Ако с батерията се борави неправилно, тя може да
избухне, да причини пожар или дори химически изгаряния.
Съблюдавайте предупрежденията по-долу.



4
Не разглобявайте.
Не смачквайте и не подлагайте батерията на удар или силно физическо
въздействие, като например удар с чук, изпускане или стъпване върху нея.
Не свързвайте накъсо и не позволявайте метални предмети да влизат
в контакт с клемите на батерията.








Не излагайте на висока температура над 60°C, например на пряка
BG
слънчева светлина или в паркиран на слънце автомобил.
Не изгаряйте и не хвърляйте в огън.
Не използвайте повредени или изпускащи течност литиево-йонни батерии.
Зареждайте батерията с оригинално зарядно устройство за батерии
на Sony или с устройство, което може да зарежда батерията.
Дръжте батерията далеч от досега на деца.
Пазете батерията суха.
Заменяйте само със същия или с еквивалентен тип, препоръчан от Sony.
Незабавно изхвърляйте използваните батерии, както е описано
в инструкциите.
Адаптер за променлив ток
Свързвайте към близкостоящ електрически контакт (гнездо), когато
използвате адаптера за променлив ток. Незабавно изключете адаптера
за променлив ток от контакта, ако възникне неизправност, докато
използвате устройството.
5
За потребители в Европа
Съобщение за потребителите в държави, прилагащи
директивите на ЕС
Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Япония
За съвместимост с продукти за ЕС: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Германия
6
С настоящото Sony Corporation декларира, че това оборудване
съответства на основните изисквания и другите съответни
разпоредби на Директива 1999/5/EО. За подробности, моля,
посетете следния URL адрес:
http://www.compliance.sony.de/
BG
Съобщение
Ако поради статично електричество или електромагнетизъм
преносът на данни прекъсне, рестартирайте приложението
или изключете и включете отново комуникационния кабел
(USB и т.н.).
7
Този продукт е изпробван и е установено, че е съвместим
с ограниченията, изложени в разпоредбата за ЕМС за
използване на свързващи кабели с дължина под 3 метра.
Електромагнитните полета на конкретните честоти може
да повлияят върху картината и звука на това устройство.
Изхвърляне на използвани батерии и електрическо и електронно
оборудване (приложимо за държавите от Европейския съюз
и други страни в Европа със системи за разделно събиране
на отпадъците)
Този символ върху продукта, батерията или
опаковката показва, че продуктът и батерията
не трябва да се третират като битови отпадъци.
При определени батерии той може да се използва
8
заедно с химичен символ. Химичните символи за живак (Hg)
или олово (Pb) са добавени, ако батерията съдържа повече от
0,0005% живак или 0,004% олово. Като осигурите правилното
изхвърляне на тези продукти и батерии, ще помогнете за
предотвратяването на евентуалните отрицателни последици
за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли
да възникнат при неподходящата им обработка като отпадък.
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването
на природните ресурси.
При продукти, които поради съображения за безопасност,
производителност или цялостност на данните изискват
постоянна връзка с вградена батерия, тя трябва да бъде
заменяна само от квалифициран сервизен персонал.
За да гарантирате правилното третиране на батерията
и на електрическото и електронно оборудване, предайте
BG
9
тези продукти в края на експлоатационния им цикъл
в подходящ пункт за рециклиране на електрическо
и електронно оборудване. За всички други батерии
прегледайте раздела за безопасното изваждане
на батерията от продукта. Предайте батерията в подходящ
пункт за рециклиране на използвани батерии. За по-подробна
информация относно рециклирането на този продукт или
батерия се обърнете към местната администрация, към
службата за събиране на битови отпадъци или към магазина,
от който сте закупили продукта или батерията.
10
Относно фотоапарата
BG
Фотоапаратът е проектиран
да бъде свързван към смартфон
чрез Wi-Fi. Може да
прехвърляте изображения към
смартфон на място, веднага
след като сте снимали.
Това ръководство включва
два модела: този, който
е с предоставен обектив, и този,
който няма предоставен такъв.
Името на модела се различава
в зависимост от това дали
е предоставен обективът.
Наименование
на модела
Обектив
ILCE-QX1
Не е включен
в комплекта
ILCE-QX1L
E16-50mm
Проверете елементите,
включени в комплекта


Акумулаторна батерия
NP-FW50 (1)
Вариообектив E16-50mm
Power (1) (включително
предна капачка на обектива,
предварително поставена на
фотоапарата) (само за ILCE-QX1L)
Продължение 
11
Относно фотоапарата (продължение)





12
Капачка на тялото (1)
(само за ILCE-QX1)
Micro USB кабел (1)
Каишка за китката (1)
Приставка за смартфон (1)
Ръководство с инструкции
(настоящото ръководство) (1)
Имена на основните
компоненти
 Бутон за включване на
захранването
 Индикатор Захранване/
Зареждане/Клип
Зелено: включено
Оранжево: зареждане
Червено: запис на клип
 Панел на дисплея
: указва, че не е поставена
карта с памет
: указва Wi-Fi настройката
: единична връзка
(по подразбиране)
BG
: множествена връзка
: Wi-Fi OFF
 Бутон за освобождаване
на обектива
 Светкавица
 Бутон (за отваряне
на светкавицата)
 Микрофон
 Бутон на затвора
 Сензор за изображения*
 Контактни точки на обектива*
 Бутон RESET
* Не докосвайте директно тези части.
13
Зареждане на батерията
Заредете батерията преди
да използвате фотоапарата.
За да заредите, използвайте
micro USB кабела (включен
в комплекта) за свързване на
фотоапарата към компютър.
За да отворите капака на
батерията:
придвижете лостчето в посока
на  и го задръжте там.
Дръпнете капака на батерията
в посока на , след това го
отворете в посока на .
14


Изключвайте захранването,
когато батерията се зарежда.
Ако нямате компютър,
използвайте адаптер за
променлив ток AC-UD10
(продава се отделно).
BG

Капак на
батерията


Мулти извод
15
Поставяне на карта с памет
Поставете microSD карта с памет (продава се отделно) или носител
Memory Stick Micro™ (M2) (продава се отделно) преди снимане.
Забележка: Уверете се, че картата с памет е правилно
ориентирана, когато я поставяте.

Картите с памет се използват за съхранение на снимки с размер
[20M] (настройка по подразбиране) или видеоклипове.
microSD
карта
с памет
Носител
Memory
Stick Micro
Отпечатана
страна
16
Страна
с изводи
Инсталиране на PlayMemories Mobile™
BG
Инсталирайте PlayMemories
Mobile на смартфона, преди
да използвате фотоапарата.
Ако приложението PlayMemories
Mobile вече е инсталирано на
смартфона ви, актуализирайте
го до последната версия.
Потърсете PlayMemories Mobile
в Google Play и го инсталирайте.
За подробности относно
PlayMemories Mobile вижте
уебсайта за поддръжка
Потърсете PlayMemories Mobile
в App Store и го инсталирайте.
Android
iPhone
http://www.sony.net/pmm/
17
Свързване на фотоапарата и смартфон
чрез Wi-Fi
Методът на свързване
се различава в зависимост
от типа смартфон. Потвърдете
типа на смартфона
си и свържете чрез Wi-Fi.
Android
(несъвместим с NFC)
 Включете захранването
на фотоапарата.
 Стартирайте PlayMemories
Mobile на смартфона.
18
 Изберете SSID, както
е отпечатано на етикета
на задната страна на капака
на батерията на фотоапарата.
 Въведете паролата, както
е отпечатана на същия
етикет (само първия път).

Бутон за
включване на
захранването

BG


Включено: продължете
да допирате (1-2 секунди),
без да движите, докато
PlayMemories Mobile стартира.
Изключено: дръжте
фотоапарата и смартфона
допрени, докато фотоапаратът
се включи.
Android (съвместим с NFC)
 Допрете маркировката N
на смартфона до
(маркировката N)
на фотоапарата.
Продължение 
19
Свързване на фотоапарата и смартфон чрез Wi-Fi (продължение)
iPhone
 Включете захранването
на фотоапарата.
 Изберете [Settings] на смартфона,
след това изберете [Wi-Fi].
 Изберете SSID, както
е отпечатано на етикета
на задната страна на капака
на батерията на фотоапарата.

 Бутон за 
включване на
захранването
20
 Въведете паролата, както
е отпечатана на същия етикет
(само първия път).
 Потвърдете връзката към SSID
на фотоапарата.
 Върнете се в началния екран,
след което стартирайте
PlayMemories Mobile.


Прикрепяне на фотоапарата към смартфон
BG
Прикрепете фотоапарата към
смартфон след прикрепването
на приставката за смартфон
(включена в комплекта)
към фотоапарата.
 Прикрепете фотоапарата
към приставката.
Поставете фотоапарата в слота
на приставката, подравнете
белите маркери, след това
завъртете приставката,
докато щракне.

Маркировка Sony (горе)
Приставка
за смартфон
Бял маркер
Продължение 
21
Прикрепяне на фотоапарата към смартфон (продължение)
 Отворете скобите
на приставката.
 Разширете скобите на
приставката и я прикрепете
към смартфон, докато държите
фотоапарата здраво (тялото
на фотоапарата и обектива).
 Не размахвайте фотоапарата
с прикрепен към него смартфон,
защото смартфонът може да
се изплъзне от приставката.
 Уверете се, че няма притиснати
бутони, когато прикрепяте
смартфона.
22


Снимане на изображения
BG
 Стартирайте PlayMemories
Mobile на смартфона.
 Снимайте изображения
чрез бутона на затвора на
фотоапарата или чрез
PlayMemories Mobile.
Изображения с размер [2M]
се прехвърлят автоматично на
смартфона и на него се показва
екрана за преглед. Изображения
с размер [20M] се записват на
картата с памет на фотоапарата
(настройка по подразбиране).
Екран на PlayMemories Mobile
 Превключване на режимите
на снимане
 Бутон Затвор/Клип
 Настройки
 Превключване между
снимка/клип
 Мащабиране
23
Прекратяване
 Спрете PlayMemories Mobile,
за да се върнете на началния
екран.
 Изключете захранването
на фотоапарата.
 Ако изключите захранването
на фотоапарата, преди да сте
спрели PlayMemories Mobile,
ще се покаже съобщение за
грешка. Това не е неизправност.

Екранът на приложението
е обект на промяна без
предупреждение от бъдещи
надстройки.
24
Вижте Помощното ръководство
BG
Помощното ръководство
е онлайн ръководство.
Преглеждайте Помощното
ръководство, когато искате да
се запознаете с допълнителни
подробности, настройки
и операции на PlayMemories
Mobile и предпазни мерки.
http://rd1.sony.net/help/ilc/1440/h_zz/
25
Въпроси и отговори
Защо не се зарежда
фотоапаратът?
 Изключете захранването.
Защо индикаторът за захранване
мига в червено?
 Картата с памет не е поставена
правилно. Поставете
я в правилната посока (вижте
„Поставяне на карта с памет“).
Как да коригирам датата/часа?
 Когато е извършена Wi-Fi връзка
между фотоапарата и смартфона,
датата/часът на фотоапарата
се настройват автоматично
спрямо смартфона.
26
Как да се върна към настройки
по подразбиране?
 Включете захранването
на фотоапарата, след това
натиснете бутона RESET.
Как да променя настройките,
като например размер
на изображението?
 Може да правите промени
на екрана с настройки
на PlayMemories Mobile.
BG
Как мога да видя броя
изображения или настройките
за WI-Fi?
 Вижте „Спецификации“ в това
ръководство или „Помощно
ръководство (HTML)“.
Защо захранването на
фотоапарата се включи
неочаквано?
 Ако има смартфон с включена
функция NFC в близост до
фотоапарата, захранването
може да се включи случайно.
Това не е неизправност.
Защо видеоклиповете не
се прехвърлят на смартфона
ми след снимане?
 Клиповете се записват на карта
с памет, но не се прехвърлят
автоматично.
Защо отново се изисква парола?
 В зависимост от модела
на смартфона ви паролата може
да бъде изискана отново дори
ако вече сте я задали. В такъв
случай изпълнете операцията
по свързването отново (вижте
„Свързване на фотоапарата
и смартфон чрез Wi-Fi“).
27
Спецификации
Захранване: акумулаторна батерия NP-FW50, 7,2 V
Консумация на енергия (при снимане): 2,2 W
Максимално напрежение на зареждане: постоянен ток 8,4 V
Максимален ток на зареждане: 1,02 A
Живот на батерията и брой изображения, които могат да бъдат записани
Живот на батерията
Брой изображения
-
Прибл. 440 изображения
Действително снимане
(видеоклипове)
Прибл. 95 мин
-
Серийно снимане
(видеоклипове)
Прибл. 150 мин
-
Снимане (снимки)


28
Броят е базиран на стандарта CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
Горепосоченият брой се различава в зависимост от типа смартфон
и използването му.
(Модел № WW024382)
Търговски марки






BG
, Memory Stick™,
, Memory Stick Micro,
и PlayMemories Home са търговски марки или регистрирани търговски
марки на Sony Corporation.
Логотипът на microSDXC е търговска марка на SD-3C,LLC.
Android и Google Play са търговски марки или регистрирани
търговски марки на Google Inc.
Wi-Fi, логотипът на Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED SET-UP са търговски
марки или регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
N Mark е търговска марка или регистрирана търговска марка
на NFC Forum, Inc. в САЩ и други държави.
Наред с това, наименованията на системи и продукти, използвани
в това ръководство, като цяло са търговски марки или регистрирани
търговски марки на съответните им разработчици или производители.
Въпреки това, обозначенията ™ и ® не са използвани във всички случаи
в това ръководство.
29
Забележки относно използването на фотоапарата
Забележки относно използването на фотоапарата
•
•
Когато поставяте приставката за смартфон към фотоапарата,
внимавайте да не прищипете пръста си.
Не хващайте само смартфона след прикрепването му към
фотоапарата. Приставката може да изпадне от смартфона
особено когато към фотоапарата е прикрепен тежък обектив.
Дръжте тялото на фотоапарата или обектива.
Относно температурата на фотоапарата
Фотоапаратът и батерията може да загреят при продължително
използване, но това не е неизправност.
30
Относно защитата от прегряване
BG
В зависимост от температурата на фотоапарата и батерията
може да не е възможно да записвате видеоклипове или
захранването може да се изключи автоматично, за да предпази
фотоапарата.
В такъв случай оставете захранването изключено и изчакайте,
докато температурата на фотоапарата и на батерията се
понижи. Ако включите захранването, без да сте позволили
на батерията и фотоапарата да се охладят достатъчно,
захранването може да се изключи отново или може
да не е възможно да записвате видеоклипове.
31
Относно сигурността при използване на безжични LAN продукти
Моля, уверете се, че винаги използвате сигурна безжична
мрежа с устройствата си, за да избегнете злонамерено
проникване, неупълномощен достъп от трети страни и други
уязвимости. Важно е да се зададе ниво на сигурност, когато
използвате функцията за безжична мрежа. Sony не дава
гаранции и не носи отговорност за каквито и да било вреди
в резултат на неадекватно ниво на сигурност или използване
на функцията за безжична мрежа.
Употреба и грижи
Избягвайте грубо третиране, разглобяване, модифициране,
механични сътресения или удари, например с чук, падане
на продукта или стъпване върху него. Бъдете особено
внимателни с обектива.
32
Допълнителна информация за този продукт и отговори
на често задавани въпроси могат да бъдат намерени
на нашия сайт за поддръжка на клиенти.
BG
http://www.sony.net/
33
4-546-411-12(1) (BG)
BG
ILCE-QX1
Цифров фотоапарат със
сменяем обектив
Ръководство с инструкции
E-байонет
©2014 Sony Corporation
ILCE-QX1
Download PDF

advertising