Sony | ILCE-6300L | Sony ILCE-6300L Фотоапарат α6300 с байонет Е с APS-C сензор Инструкции за експлоатация

4-579-410-11(1) (BG)
Цифров фотоапарат
със сменяем обектив
E-байонет
Ръководство с инструкции
„Помощно ръководство“
(ръководство в мрежата)
Прегледайте „Помощно ръководство“
за по-подробни инструкции за всички
функции на фотоапарата.
http://rd1.sony.net/help/ilc/1540/h_zz/
ILCE-6300
Български
Научете повече за фотоапарата
(„Помощно ръководство“)
„Помощно ръководство“ е онлайн ръководство. Можете
да прочетете „Помощно ръководство“ на компютъра или
смартфона си.
Прегледайте го за по-подробни инструкции за всички
функции на фотоапарата.
URL адрес:
http://rd1.sony.net/help/ilc/1540/h_zz/
Разглеждане на ръководството
Фотоапаратът е снабден с вградено ръководство с инструкции.
Ръков. Фотоапарат
Екранното ръководство показва обяснения за текущо избраната функция
или настройка на менюто.
1 Назначете екранното ръководство към желания бутон с помощта
на [Перс. Клавиш(Сн.)].
Бутон MENU t
(Персон. Настройки) t [Перс. Клавиш(Сн.)] t
Изберете желания бутон, назначен към функцията. t
[Ръков. Фотоапарат]
2 Натиснете бутона MENU и използвайте колелото за управление,
за да изберете елемент от MENU, чието обяснение искате да
прочетете, след това натиснете бутона, към който е назначена
функцията [Ръков. Фотоапарат].
BG
2
Данни на собственика
Запишете номера на модела и серийния
номер (които се намират на продукта)
в полето, предоставено по-долу.
Правете справка с тези номера винаги
когато се свързвате с търговеца на Sony
относно този продукт.
Модел № ILCEСериен № _____________________
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар
или токов удар, не излагайте
устройството на дъжд или
влага.
ВАЖНИ УКАЗАНИЯ
ЗА БЕЗОПАСНОСТ
-ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ
УКАЗАНИЯ
ОПАСНОСТ
ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА
ОТ ПОЖАР ИЛИ ТОКОВ
УДАР, ПРОЧЕТЕТЕ
ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ
УКАЗАНИЯ
Ако формата на щепсела не съответства
на електрическия контакт, използвайте
адаптер за щепсел за правилната
конфигурация за контакта.
ВНИМАНИЕ
[ Батерия
Ако с батерията се борави неправилно,
тя може да избухне, да причини пожар
или дори химически изгаряния.
Съблюдавайте предупрежденията
по­долу.
• Не разглобявайте.
• Не смачквайте и не подлагайте
батерията на удар или силно
физическо въздействие, като
например удар с чук, изпускане
или стъпване върху нея.
• Не свързвайте накъсо и не
позволявайте метални предмети
да влизат в контакт с клемите на
батерията.
• Не излагайте на висока температура
над 60 °C, например на пряка
слънчева светлина или в паркиран
на слънце автомобил.
• Не изгаряйте и не хвърляйте в огън.
• Не използвайте повредени или
изпускащи течност литиево-йонни
батерии.
• Зареждайте батерията с оригинално
зарядно устройство за батерии на
Sony или с устройство, което може
да зарежда батерията.
• Дръжте батерията далеч от досега
на деца.
• Пазете батерията суха.
• Заменяйте само със същия или
с еквивалентен тип, препоръчан
от Sony.
• Незабавно изхвърляйте използваните
батерии, както е описано
в инструкциите.
Използвайте близкостоящ
електрически контакт, когато
използвате предоставения или
препоръчан адаптер за променлив
ток/зарядно устройство за батерии.
BG
3
Ако възникне неизправност по време
на използването на този продукт,
незабавно изключете щепсела
от електрическия контакт, за да
изключите източника на захранване.
Ако използвате продукта с индикатор
за зареждане, обърнете внимание,
че продуктът не е изключен от
източника на захранване дори
когато индикаторът не свети.
Захранващият кабел, ако е предоставен,
е предназначен специално за употреба
само с това оборудване и не трябва
да се използва с друго електрическо
оборудване.
За клиенти в Европа
[ Съобщение за клиентите
в държави, прилагащи
директивите на ЕС
Производител: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075, Япония
За съвместимост с продукти за ЕС:
Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Белгия
[ Захранващ кабел
За клиенти във Великобритания,
Ирландия, Малта и Кипър
и Саудитска Арабия
Използвайте захранващия кабел (A).
Поради съображения за безопасност
захранващият кабел (B) не
е предназначен за горепосочените
държави/региони и следователно
не трябва да бъде използван там.
За клиенти в други държави/
региони в ЕС
Използвайте захранващия кабел (В).
(A)
(B)
С настоящото Sony Corporation
декларира, че това оборудване
съответства на основните изисквания
и другите съответни разпоредби на
Директива 1999/5/EО. За подробности,
моля, посетете следния URL адрес:
http://www.compliance.sony.de/
[ Съобщение
Ако поради статично електричество
или електромагнетизъм преносът
на данни прекъсне, рестартирайте
приложението или изключете
и включете отново комуникационния
кабел (USB и т.н.).
Този продукт е изпробван
и е установено, че е съвместим
с ограниченията, изложени
в разпоредбата за ЕМС за използване
на свързващи кабели с дължина под
3 метра.
Електромагнитните полета на
конкретните честоти може да повлияят
върху картината и звука на това
устройство.
BG
4
[ Изхвърляне на използвани
батерии и електрическо
и електронно оборудване
(приложимо за държавите
от Европейския съюз и други
страни в Европа със системи
за разделно събиране на
отпадъците)
Този символ върху
продукта, батерията
или опаковката
показва, че продуктът
и батерията не трябва
да се третират като
битови отпадъци.
При определени батерии той може да
се използва заедно с химичен символ.
Химичните символи за живак (Hg) или
олово (Pb) са добавени, ако батерията
съдържа повече от 0,0005% живак
или 0,004% олово. Като осигурите
правилното изхвърляне на тези
продукти и батерии, ще помогнете за
предотвратяването на евентуалните
отрицателни последици за околната
среда и човешкото здраве, които
иначе биха могли да възникнат
при неподходящата им обработка
като отпадък. Рециклирането на
материалите ще помогне за запазването
на природните ресурси.
При продукти, които поради
съображения за безопасност,
производителност или цялостност на
данните изискват постоянна връзка
с вградена батерия, тя трябва да бъде
заменяна само от квалифициран
сервизен персонал. За да гарантирате
правилното третиране на батерията
и на електрическото и електронно
оборудване, предайте тези продукти
в края на експлоатационния им цикъл
в подходящ пункт за рециклиране на
електрическо и електронно оборудване.
За всички други батерии прегледайте
раздела за безопасното изваждане на
батерията от продукта. Предайте
батерията в подходящ пункт за
рециклиране на използвани батерии.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт или
батерия се обърнете към местната
администрация, към службата за
събиране на битови отпадъци или
към магазина, от който сте закупили
продукта или батерията.
BG
5
Съдържание
Подготовка на фотоапарата
–
–
–
–
–
–
–
Стъпка 1
Стр. 7
Стъпка 2
Стр. 23
Стъпка 3
Стр. 25
Стъпка 4
Стр. 26
Проверка на елементите, включени в комплекта
Идентифициране на компонентите
Поставяне на батерията
Зареждане на батерията
Поставяне на карта с памет (продава се отделно)
Поставяне/отстраняване на обектива
Настройване на езика и часовника
Основни операции
– Снимане на снимки/видеоклипове
Функция за възпроизвеждане
– Преглед на изображения
Функция за запис
– Работа с други функции
Използване на компютър
Стр. 37
– Използване на софтуера
– Импортиране на изображения на компютъра ви и използването им
(PlayMemories Home)
Добавяне на функции към фотоапарата
Стр. 39
– Добавяне на функции към фотоапарата
Други
–
–
–
–
Стр. 39
Брой снимки и време за запис на клипове
Бележки относно непрекъснатото записване на видеоклип
Забележки относно използването на фотоапарата
Спецификации
Това ръководство обхваща няколко различни модела, предоставяни
с различни обективи.
Името на модела се различава в зависимост от предоставяния обектив.
Достъпният модел се различава в зависимост от държавите/регионите.
BG
6
Наименование на модела
Обектив
ILCE-6300
Не е включен в комплекта
ILCE-6300L
E PZ 16 – 50 mm
Проверка на елементите, включени в комплекта
Първо проверете името на модела на фотоапарата (стр. 6).
Предоставяните аксесоари се различават в зависимост от модела.
Числото в скобите показва количеството.
x Предоставя се с всички
модели
• Фотоапарат (1)
• Захранващ кабел (1)*
(предоставя се в някои държави/
региони)
* С фотоапарата ви може да бъдат
предоставени няколко кабела за
електрозахранване. Използвайте
правилния в съответствие
с държавата/региона ви.
Вижте стр. 4.
• Акумулаторна батерия NP-FW50
(1)
• Лента за носене на рамо (1)
• Капачка на окуляра (1)
• Капачка на гнездото (1)
(прикрепена към фотоапарата)
• Ръководство с инструкции
(това ръководство) (1)
• Ръководство за Wi-Fi връзка/
връзка с едно докосване (NFC) (1)
В това ръководство са обяснени
функциите, които изискват Wi-Fi
връзка.
x ILCE-6300
• Капачка на тялото (1)
(поставена на фотоапарата)
• Micro USB кабел (1)
x ILCE-6300L
• Адаптер за променлив ток (1)
• Вариообектив E PZ 16 – 50 mm
(1) (прикрепен към
фотоапарата)/Предна капачка
на обектив (1) (прикрепена към
обектива)
BG
7
Идентифициране на компонентите
*1
*2
Когато обективът
е отстранен
BG
8
A Бутон на затвора
B Бутон C1 (Персонализиран 1)
C Сензор за дистанционното
управление
D Wi-Fi антена (вградена)
E Превключвател ON/OFF
(захранване)
F Индикатор на таймера за
самозаснемане/осветление
за AF
G Бутон за освобождаване на
обектива
H Микрофон*1
I Обектив
J Байонет
K Сензор за изображения*2
L Контактни пластини на
обектива*2
Не покривайте тази част по време
на запис на видеоклип.
Не докосвайте директно тези
части.
G Селектор за управление
H Извод Multi/Micro USB*
• Поддържа съвместимо
с Micro USB устройство.
I Индикатор за зареждане
J HDMI микро жак
K Жак m (Микрофон)
• Когато е свързан външен
микрофон, микрофонът
се включва автоматично.
Ако външният микрофон е със
захранване през интерфейсната
връзка, захранването на
микрофона се осигурява
от фотоапарата.
A Мултиинтерфейсно гнездо*
B
Знак за позиция на
сензора за изображения
C Кукичка за лента за носене
на рамо
D Високоговорител
E Светкавица
• Натиснете бутона (Отваряне
на светкавицата), за да
използвате светкавицата.
Светкавицата не се отваря
автоматично.
• Когато не използвате
светкавицата, натиснете я към
корпуса на фотоапарата.
F Селектор на режимите
(Авто режим)/
(Програма Авто)/
(Приоритет бленда)/
(Приоритет затвор)/
(Ръчна експозиция)/
1/2 (Извикване памет)/
(Видеоклип/HFR)/
(Панор. обхождане)/
(Избор на сцена)
* За подробности относно
съвместими аксесоари за
мултиинтерфейсно гнездо и извода
Multi/Micro USB, посетете уебсайта
на Sony, консултирайте се
с търговеца си на Sony или
с местния упълномощен сервиз
на Sony. Можете да използвате
и аксесоари, които са съвместими
с гнездото за аксесоари.
Операциите с аксесоари от други
производители не са гарантирани.
BG
9
O Монитор
• Можете да настройвате екрана
към подходящ зрителен ъгъл
и да снимате от всякаква
позиция.
L Сензор за око
M Визьор
N Капачка на окуляра
• Не е прикрепена фабрично към
фотоапарата. Препоръчително
е да поставите капачката на
окуляра, когато възнамерявате
да използвате визьора.
Поставяне/отстраняване
на капачката на окуляра
• Отстранете капачката на
окуляра, когато поставяте
аксесоар (продава се отделно)
към мултиинтерфейсно гнездо.
BG
10
P Ролка за регулиране на
диоптъра
• Настройте ролката за
регулиране на диоптъра
спрямо зрението си, докато
започнете да виждате ясно
в екрана на визьора. Ако ви
е трудно да завъртите ролката
за регулиране на диоптъра,
отстранете капачката на
окуляра и след това
регулирайте ролката.
Q Бутон (отваряне на
светкавицата)
R Бутон MENU
S Лостче за превключване
на AF/MF/AEL
T За снимане: бутон AF/MF/
бутон AEL
За преглеждане:
бутон (Увеличаване)
U Бутон MOVIE (Видеоклип)
V За снимане:
бутон Fn (Функция)
За преглеждане:
бутон
(Изпр. на Смартфон)
• Може да покажете екрана за
[Изпр. на Смартфон], като
натиснете бутона
(Изпр.
на Смартфон).
W Колело за управление
X Централен бутон
Y Бутон C2 (Персонализирано 2)/
бутон (Изтриване)
Z
Бутон (Възпроизвеждане)
B Капак на платката за
свързване
• Използвайте го, когато
използвате адаптер за
променлив ток AC-PW20
(продава се отделно). Вкарайте
свързващата пластина
в гнездото за батерията
и прекарайте кабела през
капака за свързващата
пластина, както е показано
по­долу.
• Уверете се, че кабелът
не е прищипан, когато
затваряте капака.
C Гнездо за монтиране на статив
A
(маркировка N)
• Докоснете маркировката,
когато свързвате фотоапарата
към смартфон, снабден
с функцията NFC.
• NFC (Near Field
Communication)
е международен стандарт
за технология за безжична
комуникация в близък обхват.
• Използвайте статив с винт
с дължина, по-малка от 5,5 мм.
В противен случай няма
да можете да закрепите
фотоапарата стабилно
и той може да се повреди.
D Индикатор за достъп
E Капак за батерия/карта с памет
F Слот за карта с памет
G Слот за поставяне на батерия
H Лостче за заключване на
батерията
BG
11
x Обектив
Вижте страница 49 за
спецификациите на обективите.
E PZ 16 – 50 mm F3.5 – 5.6
OSS (предоставен
с ILCE-6300L)
A Пръстен за мащабиране/
пръстен за фокусиране
B Лостче за мащабиране
C Маркер на байонета
D Контактни пластини за
обектив*
* Не докосвайте директно тези части.
BG
12
Поставяне на батерията
Лостче за заключване на батерията
1
2
Отворете капака.
Поставете батерията.
• Натиснете лостчето за заключване на батерията и поставете
батерията, както е показано. Уверете се, че лостчето за заключване
на батерията се заключва след поставянето й.
• Затварянето на капака при неправилно поставена батерия може
да повреди фотоапарата.
BG
13
Зареждане на батерията
Индикатор за зареждане
Свети: зареждане
Не свети: зареждането е приключено
Мига:
грешка при зареждането или
зареждането временно е поставено на
пауза, защото фотоапаратът не се намира
в подходящия температурен диапазон
1
2
Свържете фотоапарата към адаптера за променлив ток
(в комплекта) чрез Micro USB кабела (в комплекта).
Свържете адаптера за променлив ток към електрически
контакт.
Индикаторът за зареждане светва в оранжево и зареждането започва.
• Изключете фотоапарата, докато зареждате батерията.
• Може да зареждате батерията дори когато е частично заредена.
• Когато индикаторът за зареждане мига и зареждането не
е приключило, извадете и поставете отново батерията.
• В някои държави/региони свържете захранващия кабел към
адаптера за променлив ток и след това свържете адаптера към
електрически контакт.
Забележки
BG
14
• Ако индикаторът за зареждане на фотоапарата мига, когато адаптерът
за променлив ток е свързан към електрическия контакт, това показва,
че зареждането е временно преустановено, защото температурата е извън
препоръчителния диапазон. Когато температурата отново е в подходящия
диапазон, зареждането се възобновява. Препоръчваме да зареждате
батерията при околна температура от 10 °C до 30 °C.
• Батерията може да не се зарежда ефективно, ако контактните пластини
на батерията са замърсени. В този случай внимателно забършете прахта
с мека кърпа или памучен тампон, за да почистите контактните пластини
на батерията.
• Свържете адаптера за променлив ток (в комплекта) към най-близкия
електрически контакт. Ако възникне неизправност по време на използването
на адаптера за променлив ток, незабавно изключете щепсела от
електрическия контакт, за да изключите източника на захранване.
• Когато зареждането приключи, изключете адаптера за променлив ток от
електрическия контакт.
• Използвайте само оригинални батерии, Micro USB кабел (в комплекта)
и адаптер за променлив ток (в комплекта) с марката на Sony.
x Време за зареждане (Пълно зареждане)
Времето за зареждане е приблизително 150 минути с използване на
адаптера за променлив ток (в комплекта). Индикаторът за зареждане
светва и след това угасва веднага, когато батерията е напълно заредена.
Забележки
• Посоченото по-горе време за зареждане се отнася за зареждането на напълно
изтощена батерия при температура 25 °C. В зависимост от условията на
употреба и други обстоятелства зареждането може да отнеме повече време.
x Зареждане чрез свързване към компютър
Батерията може да бъде заредена чрез
свързване на фотоапарата към компютър
посредством Micro USB кабел.
Забележки
• Ако фотоапаратът е свързан към лаптоп,
който не е включен в източник на
захранване, зарядът на батерията на
лаптопа се понижава. Не зареждайте
Към USB жак
за продължителен период от време.
• Не включвайте/изключвайте или
рестартирайте компютъра, нито го събуждайте от спящ режим, когато между
компютъра и фотоапарата е установена USB връзка. Това може да причини
неизправност на фотоапарата. Преди да включите/изключите, рестартирате
или „събудите“ компютъра от спящ режим, преустановете връзката между
фотоапарата и компютъра.
• Не се дават гаранции за зареждане с изработен по поръчка или модифициран
компютър.
BG
15
x Живот на батериите и брой изображения, които могат
да бъдат записани и възпроизведени
Живот на батерията
Брой изображения
Монитор
—
Прибл.
400 изображения
Визьор
—
Прибл.
350 изображения
Типично
снимане
на клип
Монитор
Прибл. 75 мин
—
Визьор
Прибл. 70 мин
—
Непрекъснато
снимане
на клип
Монитор
Прибл. 115 мин
—
Визьор
Прибл. 115 мин
—
Прибл. 360 мин
Прибл.
7100 изображения
Снимане
(снимки)
Преглеждане (снимки)
Забележки
• Посоченият по-горе брой изображения важи, когато батерията е напълно
заредена. Броят изображения може да намалее в зависимост от условията
на употреба.
• Броят изображения, които могат да бъдат записани, се отнася за снимане
при следните условия:
– С използване на Носител Memory Stick PRO Duo™ (Mark2) на Sony
(продава се отделно).
– Когато е поставен обектив E PZ 16 – 50 mm F3.5 – 5.6 OSS.
– батерията се използва при околна температура 25 °C;
– [Яркост на визьора]: [Ръчно] [±0]
– [Яркост на монитор]: [Ръчно] [±0]
– [Качество дисплей]: [Стандартно]
• Броят за „Снимане (снимки)“ е базиран на стандарта CIPA и се отнася
за снимане при следните условия:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– DISP е с настройка [Покажи вс. инфо];
– [Режим на фокус]: [Автоматичен AF];
– снимане на всеки 30 секунди;
– светкавицата се задейства веднъж на всеки два пъти;
– захранването се включва и изключва веднъж на всеки десет пъти.
BG
16
• Броят минути за снимане на видеоклип е базиран на стандарта CIPA и се
отнася за снимане при следните условия:
–[
Настойки Запис]: XAVC S HD 60p 50M /50p 50M ;
– типично снимане на видеоклип: живот на батерията на базата на снимане
с често стартиране/спиране, мащабиране, включване/изключване и т.н.;
– непрекъснато снимане на клип: живот на батерията на базата на
непрекъснато снимане, докато се достигне ограничението (29 минути),
и след това снимане отново чрез повторно натискане на бутона MOVIE.
Други функции, като мащабирането, не са изпълнени.
x Електрозахранване
Можете да използвате фотоапарата, докато го захранвате от
електрически контакт чрез адаптер за променлив ток (в комплекта).
Забележки
• Фотоапаратът няма да се включи, ако няма заряд в батерията. Поставете
достъчо заредена батерия във фотоапарата.
• Ако използвате фотоапарата, докато го захранвате от електрически контакт,
се уверете, че иконата (
) се показва на монитора.
• Не изваждайте батерията, докато захранвате от електрически контакт.
Ако извадите батерията, фотоапаратът ще се изключи.
• Не изваждайте батерията, докато индикаторът за достъп (стр. 11) свети.
Данните в картата с памет може да се повредят.
• Докато захранването е включено, батерията няма да се зарежда дори ако
фотоапаратът е свързан към адаптера за променлив ток.
• При определени условия на използване е възможно да се използва резервно
захранване от батерията дори когато фотоапаратът е свързан към адаптер
за променлив ток, докато се използва.
• Не отстранявайте micro USB кабела, докато захранвате чрез USB връзка.
Преди да извадите micro USB кабела, изключете фотоапарата.
• Докато захранването се подава чрез USB връзка, температурата във
фотоапарата ще се повиши и времето за непрекъснат запис може да намалее.
• Когато използвате мобилно зарядно устройство като източник на
захранване, преди употреба проверете дали е заредено напълно. Освен това
обръщайте внимание на оставащия заряд в мобилното зарядно устройство
по време на употреба.
BG
17
Поставяне на карта с памет (продава се отделно)
Уверете се, че
скосеният край
е в правилната
позиция.
1
2
3
Отворете капака.
Поставете картата с памет.
• Със скосения ъгъл, ориентиран, както е показано на илюстрацията,
вкарайте картата с памет, докато щракне на мястото си.
Затворете капака.
x Карти с памет, които могат да се използват
Карта с памет
Memory Stick PRO Duo
За
снимки
За видеоклипове
MP4
AVCHD
XAVC S
(само
Mark2)
(само
Mark2)
—
*1
Memory Stick PRO-HG Duo™
Memory Stick Micro™ (M2)
—
*2
*2
SDHC карта с памет
*2
*2
SDXC карта с памет
*2
*2
microSD карта с памет
*2
*2
microSDHC карта с памет
*2
*2
*3
microSDXC карта с памет
*2
*2
*3
*2
BG
(само
Mark2)
SD карта с памет
*1
18
(само
Mark2)
—
*3
*3
—
Не можете да записвате видеоклипове със скорост 100 Mbps или повече.
SD с клас на скорост 4:
или по-бърза или UHS с клас на
скорост 1:
или по-бърза
*3
Карти с памет, които задоволяват всички условия по-долу.
– Капацитет 4 GB или повече
– SD с клас на скорост 10:
или UHS с клас на скорост 1:
или
по-бърза
Когато записвате при 100 Mbps или повече, се изисква UHS Speed Class 3:
Изисква се
.
• За подробности относно броя записваеми снимки и продължителността
на запис на видеоклипове вижте страници 39 до 40. Вижте таблиците,
за да изберете карта с памет с желания капацитет.
Забележки
• Когато се използва SDHC карта с памет за запис на видеоклипове във
формат XAVC S за големи периоди от време, записаните видеоклипове
ще бъдат разделени на файлове от по 4 GB. Разделените файлове могат
да бъдат интегрирани в един файл с помощта на PlayMemories Home.
• Не се гарантира правилната работа с всички карти с памет. За карти с памет,
които не са произведени от Sony, се консултирайте със съответния
производител на продукта.
• При поставяне на носител Memory Stick Micro или microSD карти с памет
в този фотоапарат се уверете, че използвате правилния адаптер.
x Изваждане на картата с памет/батерията
Карта с памет: натиснете картата с памет навътре веднъж, за да
я извадите.
Батерия: плъзнете лостчето за заключване на батерията. Внимавайте
да не изпуснете батерията.
Забележки
• В никакъв случай не изваждайте картата с памет/батерията, когато лампата
за достъп (стр. 11) свети. Това може да предизвика повреждане на данните
в картата с памет.
BG
19
Поставяне/отстраняване на обектива
Задайте превключвателя ON/OFF (Захранване) на фотоапарата на OFF,
преди да поставите или свалите обектива.
1
Ако капачката или опаковъчният капак са поставени,
отстранете ги от фотоапарата или обектива.
• Сменяйте обектива бързо и на места далеч от прах, за да
предотвратите проникването на прах или замърсявания във
вътрешността на фотоапарата.
2
Монтирайте обектива, като подравните белите маркери
на обектива и фотоапарата.
• Дръжте фотоапарата ориентиран надолу, за да предотвратите
попадането на прах в него.
3
Докато натискате леко обектива към фотоапарата,
завъртете обектива в посока на часовниковата стрелка,
докато щракне в заключена позиция.
• Уверете се, че обективът не е поставен накриво.
Забележки
• Когато монтирате обектив, не натискайте бутона за освобождаване
на обектива.
• Когато монтирате обектив, не използвайте прекомерна сила.
• Адаптерът за байонет (продава се отделно) е предназначен за използване
с обектив с A-байонет (продава се отделно). За подробности прегледайте
ръководството за експлоатация, предоставено с адаптера за байонет.
• Когато използвате обектив, оборудван с гнездо за статив, прикрепете
към статива гнездото откъм страната на обектива, за да поддържате
равновесието му.
BG
20
x Отстраняване на обектива
Бутон за освобождаване на обектива
1
Натиснете бутона за освобождаване на обектива докрай
и завъртете обектива обратно на часовниковата
стрелка, докато спре.
Забележки
• Ако при смяната на обектива във вътрешността на фотоапарата попаднат
прах или замърсявания и полепнат по повърхността на сензора за
изображения (частта, която преобразува източника на светлина в цифров
сигнал), те може да се появят като тъмни петна върху изображението,
в зависимост от условията на снимане. При изключване фотоапаратът
вибрира леко поради функцията против прах, която предотвратява
полепването на прах по сензора за изображения. Въпреки това, винаги
сменяйте обектива бързо и на места далече от прах.
• Ако към сензора за изображения е прилепнал чужд материал, първо
опитайте [Режим почистване] (стр. 35) и ако е нужно почистете с издухваща
четка. За подробности вижте „Помощно ръководство“.
• Не оставяйте фотоапарата с отстранен обектив.
• Когато искате да използвате капачки за тялото или задни капачки за обектив,
моля, закупете ALC-B1EM (капачка за тялото) или ALC-R1EM (задна капачка
за обектив) (продава се отделно).
• Когато използвате вариообектив, поставете превключвателя ON/OFF
(Захранване) на фотоапарата в позиция OFF и се уверете, че обективът
е напълно прибран, преди да го смените с друг. Ако обективът не е прибран,
не го натискайте със сила.
• При монтирането на фотоапарата към статив, внимавайте да не докоснете
погрешка пръстена за мащабиране/фокусиране.
BG
21
Настройване на езика и часовника
Колело за управление
ON/OFF (Захранване)
Избор на елементи: v/V/b/B
Задайте числовата стойност
на датата и часа: v/V/ /
Настройка: z
1
Поставете превключвател ON/OFF (Захранване)
в позиция ON.
Когато включите фотоапарата за първи път, се показва екранът за
настройка на езика.
• Включването на захранването и получаването на възможност за
управление може да отнемат известно време.
2
Изберете желания език, след което натиснете z на
селектора за управление.
Показва се екранът за настройка на дата и час.
3
4
5
Уверете се, че на екрана е избрано [Въвеждане], след
което натиснете z.
Изберете желаното географско местоположение,
като следвате инструкциите на екрана, след което
натиснете z.
Задайте [Лятно време], [Дата/Час] и [Формата на дата],
след което натиснете z.
• Когато настройвате [Дата/Час], полунощ е 12:00 AM, а обед
е 12:00 PM.
BG
22
6
Проверете дали е избрано [Въвеждане], след което
натиснете z.
Снимане на снимки/видеоклипове
Бутон на затвора
MOVIE
Снимане на снимки
1
Натиснете бутона на затвора наполовина, за да
фокусирате.
Когато изображението е на фокус, индикаторът индикаторът z
или
светва.
2
Натиснете бутона на затвора докрай, за да заснемете
изображение.
Снимане на клипове
1
Натиснете бутон MOVIE (Видеоклип), за да започнете
да записвате.
• При използване на обектив с лостче за мащабиране: Преместете
лостчето за мащабиране.
При използване на обектив с пръстен за мащабиране: Завъртете
пръстена за мащабиране.
2
Натиснете бутона MOVIE отново, за да спрете записа.
BG
23
Забележки
• Продължително снимане на видеоклип е възможно максимално за около
29 минути наведнъж при настройки по подразбиране на фотоапарата и при
околна температура около 25 °C (времето за снимане на видеоклип може да
варира в зависимост от температурната среда, формата/настройките за запис
или условията на използване на фотоапарата, преди да започне записа
(стр. 42)). След приключването на записа на клипа можете да започнете
отново запис, като натиснете пак бутона MOVIE. Записването може да
прекъсне с цел предпазване на фотоапарата в зависимост от неговата
температура или тази на батерията му.
• Не отваряйте ръчно светкавицата. Това може да причини неизправност.
• При използване на функцията за мащабиране по време на снимане
на видеоклип ще бъде записан звукът от работата на фотоапарата.
Звукът от действието на бутона MOVIE също може да бъде записан
при приключването на записа на клипа.
BG
24
Преглед на изображения
: Увеличаване на мащаба
Регулиране: завъртете колелото
за управление
Колело за управление
(Възпроизвеждане)
(Изтриване)
1
Натиснете бутона
Избор на изображения:
B (следващ)/b (предходен)
или завъртете колелото
за управление
Настройка: z
(Възпроизвеждане).
x Избиране на следващо/предходно изображение
Изберете изображение, като натиснете B (Следващо)/b (Предходно) на
колелото за управление или като го завъртите. Натиснете z в средата на
колелото за управление, за да преглеждате видеоклиповете.
x Изтриване на изображение
1 Натиснете бутона (Изтриване).
2 Изберете [Изтриване] с v на колелото за управление, след което
натиснете z.
x Връщане към снимане на изображения
Натиснете бутона за затвора наполовина.
BG
25
Работа с други функции
MENU
Селектор за
управление
Лостче за
превключване
на AF/MF/AEL
Колело за управление
Fn (Функция)
x Колело за управление
DISP (Показване на съдържание): Позволява промяна на извежданите
показания на екрана.
ISO (ISO): Позволява ви да задавате чувствителността на базата на
яркостта.
(Индекс на изображ.): Позволява ви да преглеждате няколко
изображения едновременно на екран за едно изображение.
(Комп. Експозиция): Позволява ви да коригирате експонацията
и яркостта за цялото изображение.
(Режим на работа): Позволява ви да превключвате между
различните методи на снимане, като единично снимане, серийно
снимане, снимане с таймер за самозаснемане или снимане с клин.
z (Стандарт на фокус): Ако натиснете този бутон, когато [Зона на фокус]
е с настройка [Зона], [Подвижна точка] или [Разш. подв. точка],
можете да промените позицията на зоната на фокусиране, като
натиснете v/V/b/B на колелото за управление. Освен това можете да
промените позицията на зоната за фокусиране, докато снимате снимки.
В зависимост от опциите, избрани в [Зона на фокус] или [Центр. Фикс.
с AF], наличните функции се различават, когато натиснете бутона.
BG
26
x бутон Fn (Функция)
Позволява ви да регистрирате 12 функции и да ги извиквате, докато
снимате.
1 Натиснете бутона Fn (Функция).
2 Изберете желаната функция, като натиснете v/V/b/B на колелото
за управление.
3 Изберете стойността на настройката, като завъртите колелото за
управление.
x Селектор за управление
Можете незабавно да промените съответната настройка за всеки режим
на снимане, като завъртите селектора за управление.
x Лостче за превключване на AF/MF/AEL
Можете да превключите функцията на бутона AF/MF/AEL на AF/MF
или AEL, като промените позицията на лостчето за превключване
на AF/MF/AEL.
Когато преместите лостчето за превключване на AF/MF/AEL на
позиция AF/MF и натиснете бутона, режимът на фокусиране временно
се превключва между автоматичен и ръчен (управление на AF/MF).
Когато преместите лостчето за превключване на AF/MF/AEL на позиция
AEL и натиснете бутона, експонацията се заключва (заключване на AE).
x Елементи от менюто
(Настройки фотоапарат)
Размер на изобр.
Избира размер на снимки.
Съотношение
Избира съотношението за снимки.
Качество
Задава качеството на изображението за снимки.
Панорама: Размер
Избира размер на панорамни изображения.
Панорама: Посока
Задава посока на записа за панорамни
изображения.
Формат на файл
Избира формат на клипа.
Настойки Запис
Избира размера на кадъра на записвания клип.
Двоен видео запис
Задайте дали да се записва едновременно XAVC S
клип и MP4 клип, или AVCHD клип и MP4 клип.
BG
27
Настройки HFR
Режим на работа
Задава режима на снимане, например серийно
снимане.
Настройки на клин
Задава самозаснемане в режим на клин,
последователността на снимане с клин на
експонацията и клин на баланса на бялото.
Режим светкавица
Задава настройките на светкавицата.
Комп. светкавица
Регулира изходната мощност на светкавицата.
Редуц. на черв. oчи
Редуцира ефекта „червени очи“ при използване
на светкавицата.
Режим на фокус
Избира начин на фокусиране.
Зона на фокус
BG
28
Задава настройката за снимане с висока кадрова
скорост.
Избира зона за фокусиране.
AF Осветител
Настройва лъча за автоматично фокусиране,
който осигурява светлина, подпомагаща
фокусирането при тъмни сцени.
Скорост на AF
Превключва скоростта на фокусиране, когато
използвате автофокус в режим на видеоклип.
Чувств.AF просл.
Задава чувствителността за проследяване на AF
в режим на видеоклип.
Комп. Експозиция
Компенсира яркостта на цялото изображение.
Етап на експозиция
Избира размера на стъпката на нарастване на
скоростта на затвора, блендата и експонацията.
ISO
Задава ISO чувствителността.
ISO AUTO Мин СкЗ
Задава най-бавната скорост на затвора, при която
ISO чувствителността ще започне да се променя
в режим [ISO AUTO].
Режим измерване
Избира метод за измерване на яркостта.
Баланс на бялото
Регулира цветовите тонове на дадено
изображение.
DRO/Авто HDR
Компенсира автоматично яркостта и контраста.
Творчески стил
Избира желаната обработка на изображенията.
Можете също да настроите контраста,
наситеността и остротата.
Фотоефект
Избира желания филтър за ефекти за постигане
на по-впечатляващ и артистичен израз.
Профил на картина
Променя настройки, като цвят и тон.
Зум
Задава скалата на мащабиране за Мащабиране
за чисто изображение и Цифрово мащабиране.
Фокус увеличител
Уголемява изображението преди снимане,
за да можете да проверите фокуса.
Ред. шум д. експ.
Задава обработка за намаляване на шума за снимки
със скорост на затвора 1 секунда или повече.
С. ISO обр. н.шум
Задава обработка за Редуциране на шум при
снимане с висока чувствителност.
Центр. Фикс. с AF
Задава функцията за проследяване на обекта
и продължително фокусиране, когато натиснете
централния бутон в екрана за снимане.
Разпозн. усм./лице
Избира да се откриват лица и да се регулират
автоматично различни настройки. Задава
автоматично освобождаване на затвора при
откриване на усмивка.
Еф. Гладка кожа
Задава ефект на меко осветление и нивото му.
Авто кадр. Обект
Анализира сцената при снимане на лица,
обекти в близък план или обекти, проследени
от функцията за AF заключване, и автоматично
изрязва и запаметява на копие на изображението
с по-впечатляваща композиция.
Авто режим
При снимане можете да изберете режим
„Intelligent Auto“ или „Superior Auto“.
Избор на сцена
Избира предварително зададени настройки
за постигане на съответствие с условията
при различните сцени.
Видеоклип/HFR
Избиране на режима на експонация, подходящ
за вашия обект или ефект.
SteadyShot
Задава SteadyShot за снимане на снимки
и видеоклипове. Намалява размазването поради
трептенето на фотоапарата при държане.
Цветово простр.
Променя обхвата на възпроизведимите цветове.
Авто Бав. затвор
Задава функцията, която автоматично настройва
скоростта на затвора съобразно яркостта на
околната среда.
Звукозапис
Задава дали да се записва звук при снимане
на видеоклип.
BG
29
Ниво запис на звук
Регулира нивото на аудиозаписа по време на
снимане на клип.
Нам. шум от вятър
Редуцира шума от вятъра по време на запис
на клип.
Извикване памет
Извиква настройките, предварително
регистрирани в [Памет].
Памет
Регистрира желаните режими или настройки
на фотоапарата.
(Персон. Настройки)
Зебра
MF Асистент
Време увел. Фокус
AF в Фокус увел.
Грид линия
BG
30
Показване на ивици за регулиране на яркостта.
Показване на уголемено изображение при ръчно
фокусиране.
Задава периода от време, през който
изображението ще се показва в уголемен вид.
Задава дали да се използва автофокус, когато
се показва уголемено изображение. Докато се
показва уголемено изображение, можете да
фокусирате в рамките на по-малка зона
в сравнение с гъвкавата точка.
Задава показване на мрежа от линии, позволяваща
подравняване към структурни контури.
Пок. на маркер
Задава дали на екрана да се показва маркер при
запис на видеоклип.
Настр. маркер
Задава маркера, показва на монитора при запис
на видеоклип.
Ниво звук
Задава показването на нивото на звука.
Авто. преглед
Задава автоматичен преглед за показване
на изображението след заснемането.
Бутон DISP
Задава типа информация за показване на
монитора или във визьора чрез натискане
на DISP на колелото за управление.
Подчертаване Ниво
Подсилва контурите на фокусираните диапазони
чрез определен цвят при ръчно фокусиране.
Подчертаване Цвят
Задава цвета, използван за функцията
за проследяване на фокуса.
Рък. Настр. Експоз.
Задаване на указанията, показвани при промяна на
настройките на експонацията в екрана за снимане.
Пок. прегл. на живо
Задава дали настройки, като компенсация на
експонацията, да се отразяват на екрана или не.
Авто. изч. AF зона
Задава дали зоната за фокусиране да се показва
през цялото време, или да изчезва автоматично
скоро след постигане на фокус.
Пок. зона непр. AF
Задава дали да се показва зоната за фокусиране
в режим [Continuous AF], или не.
Предв. AF
Задава дали да се извършва автоматичен фокус,
преди бутонът на затвора да бъде натиснат
наполовина.
Настройка на зум
Задава дали да се използват функциите
Clear Image Zoom и Цифрово мащабиране
при мащабиране
Eye-Start AF
Задава дали да се използва автоматичен фокус,
когато погледнете през визьора, ако е поставен
адаптер за поставяне LA-EA2/LA-EA4 (продава
се отделно).
FINDER/MONITOR
Задава метода на превключване между визьора
и монитора.
Чест. кадри виз.
Задава кадровата честота за визьора, когато
снимате снимки.
Освоб. без обектив
Задава дали да се освобождава затворът, когато
не е поставен обектив.
Освоб. без карта
Задава дали да се освободи затворът, когато не
е поставена карта с памет.
Приор. настр. AF-S
Задава времето на освобождаване на затвора,
когато [Режим на фокус] е с настройка
[Single-shot AF], [DMF] или [Автоматичен AF]
при неподвижен обект.
Приор. настр. AF-C
Задава времето на освобождаване на затвора,
когато [Режим на фокус] е с настройка
[Continuous AF] или [Автоматичен AF] при
подвижен обект.
AF със затвор
Задава дали да се извършва автоматично
фокусиране, когато бутонът на затвора е натиснат
наполовина. Това е полезно, когато искате да
настроите фокуса и експонацията поотделно.
BG
31
AEL със затвор
Задава дали да се извършва AEL, когато бутонът
на затвора е натиснат наполовина. Това е полезно,
когато искате да настроите фокуса и експонацията
поотделно.
Тихо снимане
Снима изображения, без затворът да издава звук.
Затвор пр. е-завеса
Задава дали да се използва функцията на затвора
за електронна предна завеса.
Суп-авт извл изобр
Когато режимът на снимане е зададен на
[Superior Auto] и фотоапаратът разпознае сцената
за снимане в няколко изображения, това задава
дали да се извлече изображението автоматично
и да се запише.
Настр. Комп. Експ.
Задава дали стойността на компенсацията на
експонацията да се отразява при компенсацията
на светкавицата.
Регистрация лица
Регистрира или променя лицето, получаващо
приоритет при фокусирането.
AF микро корекции
Регулира фино позицията на автоматичен фокус,
когато използвате адаптер за байонет LA-EA2 или
LA-EA4 (продава се отделно).
Компенс. обектив
Избира типа на компенсация на обектива.
AF Система
BG
32
Задава метода на автофокус, когато е прикрепен
адаптер за байонет LA-EA1/LA-EA3 (продава се
отделно).
Настр. меню Функц
Персонализира функциите, показвани при
натискане на бутона Fn (Функция).
Перс. Клавиш(Сн.)
Присъединяването на функции към различни
бутони ви позволява да извършвате операциите
по-бързо, като натискате съответния бутон,
когато снимате изображения.
Перс. Клав.(Възпр.)
Присъединяването на функция към бутоните ви
позволява да извършвате операциите по-бързо,
като натискате бутоните, когато възпроизвеждате
изображения.
Настр. Диск/Кол.
Задава функцията на селектора за управление
и колелото за управление, когато режимът на
експонация е зададен на M. Можете да регулирате
скоростта на затвора или блендата с помощта на
тази настройка.
Ev Комп. Диск/Кол.
Регулира компенсацията на експонацията
с помощта на селектора или колелото за
управление.
Зав. Пръстен зум
Задава мащабирането към посоката на въртене на
вариообектива. Тази функция е налична само при
мощни вариообективи, които са съвместими с нея.
Бутон MOVIE
Задава дали винаги да се активира бутонът MOVIE.
Закл. на Диск/Колело
Задава дали да се деактивират временно селектора
за управление и колелото за управление чрез
бутона Fn при снимане. Можете да деактивирате/
активирате селектора за управление и колелото
за управление, като натиснете и задържите
бутона Fn.
(Безжично)
Изпр. на Смартфон
Прехвърля изображения за показване на
смартфон.
Изпр. на Компютър
Архивира изображения, като ги прехвърля
на компютър, свързан към мрежа.
Преглед на TV
Можете да преглеждате изображения на
телевизор с активирана мрежа.
One-touch(NFC)
Назначава приложение към One-touch (NFC).
Може да извикате приложението, когато снимате,
чрез докосване на смартфон с активирана
функция NFC до фотоапарата.
Режим Самолет
Може да зададете това устройство да не извършва
безжични комуникации и GPS функции.
Натискане на WPS
Можете лесно да регистрирате точката на достъп
във фотоапарата, като натиснете бутона Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS).
Настр. точка достъп
Можете ръчно да регистрирате точката на достъп.
Редакт. Име Устр.
Можете да смените името на устройството в Wi-Fi
Direct и т.н.
Покажи MAC Адрес
Показване на MAC адреса на фотоапарата.
Възст SSID/Пар.
Нулиране на SSID и паролата за свързването чрез
смартфон.
Нул. настр. Мрежа
Повторно задаване на всички мрежови настройки.
BG
33
(Приложение)
Лист с Приложения
Показва списъка с приложения. Може да изберете
приложението, което искате да използвате.
Въведение
Показва инструкции за използване на
приложението.
(Възпроизв.)
Изтриване
Изтрива изображение.
Режим на Преглед
Задава начин, по който се групират
изображенията за възпроизвеждане.
Индекс на изображ.
Показва няколко изображения едновременно.
Завъртане дисплей
Задава посоката на възпроизвеждане на
записаното изображение.
Слайдшоу
Показва слайдшоу.
Завъртане
Увелич. изображ.
Завърта изображението.
Увеличава възпроизвежданите изображения.
Защита
Защита на изображенията.
Настр. отпечатване
Добавя маркировка за заявка за печат към
неподвижно изображение.
(Настройка)
BG
34
Яркост на монитор
Задава яркостта на монитора.
Яркост на визьора
Задава яркостта на електронния визьор.
Цвет. темп визьор
Задава цветна температура на визьора.
Пом. Gamma диспл.
Преобразува S-Log изображение в ITU709еквивалентно изображение и го показва на
визьора или монитора.
Настр. Сила на звук
Настройва ниво на звука за възпроизвеждане
на клип.
Аудио сигнали
Задава включването/изключването на оперативния
звук, когато изображението е на фокус или когато
се стартира таймерът за самозаснемане.
Настр. на Качване
Задаване на функцията на фотоапарата за качване
при използване на Eye-Fi карта.
Плочково меню
Задава дали да се показва мозаечно меню при
всяко натискане на бутона MENU.
Ръков. Диск режим
Включва или изключва ръководството за диска за
режим (обяснението за всеки режим на снимане).
Изтрий потвърди.
Задава дали функциите „Изтриване“ и „Отказ“
да са предварително избрани в екрана за
потвърждаване на изтриването.
Качество дисплей
Задаване на качеството на показване.
Начало пест. енерг.
Задава времевите интервали за автоматично
превключване към режима на енергоспестяване.
Избор NTSC/PAL*1
Чрез промяна на телевизионния формат на
устройството е възможно снимане в различен
формат на клип.
Режим почистване
Стартира режима на почистване на сензора за
изображения.
Демо режим
Включва или изключва възпроизвеждането на
демонстрационен видеоклип.
Настройки TC/UB
Задава времевия код (TC) и потребителските
данни (UB).
Дистанционно упр.
Задава дали да се използва инфрачервеното
дистанционно управление.
Настройки на HDMI
Задава настройките за HDMI.
Избор 4K изход
Задава дали да се записват и извеждат 4K
видеоклипове по HDMI, когато фотоапаратът
е свързан към външен рекордер/плейър, който
поддържа 4K.
USB връзка
Задава USB метод за свързване.
USB LUN Настр.
Увеличава съвместимостта чрез ограничаване
на функциите на USB връзката.
USB Захранване
Задава дали да се подава захранване по USB
връзка, когато фотоапаратът е свързан към
компютър или USB устройство чрез micro USB
кабел. Ако използвате предоставения адаптер
за променлив ток , захранването се подава
независимо от това дали тази настройка
е включена или изключена.
Език
Избира езика.
BG
35
Настр. Дата/Час
Задава датата и часа, както и на лятното часово
време.
Настр. часова зона
Задаване на местоположението на използване.
Инфо Автор. Права
Задава информация за авторски права за снимки.
Формат
Форматира картата памет.
Номер на файл
Задава метода, използван за присвояване на
номера на файловете към снимки и клипове.
Зад. Име на файл
Променя първите 3 знака от името на файла
за снимки.
Избор Папка запис
Променя избраната папка за съхраняване на
снимки и видеоклипове (MP4).
Нова папка
Създаване на нова папка за записване на снимки
и клипове (MP4).
Име на папка
Задава името на папката за снимки.
Възст. БД на изобр.
Възстановява файла с базата с данни за
изображенията и разрешава записа
и възпроизвеждането.
Пок. инф. носители
Показва оставащото време за запис на клипове
и броя снимки, които могат да бъдат записани
в картата с памет.
Показва версията на софтуера на фотоапарата.
Версия
Лого сертификат
*2
Нулиране на настр.
*1
Сертификацията може да бъде показана на
фотоапарата.
Възстановява настройките по подразбиране.
Ако превключите този елемент, ще се изисква форматиране на картата
с памет при настройка, съвместима съответно със система PAL или NTSC.
Освен това обърнете внимание, че може да не е възможно да се
възпроизвеждат видеоклипове, записани със система NTSC, на телевизор
със система PAL.
*2 Само за международни модели
BG
36
Използване на софтуера
Инсталирането на посочения по-долу софтуер на компютъра ви ще
направи използването на фотоапарата ви по-удобно.
• PlayMemories Home™: импортира изображения на компютъра ви
и ви позволява да ги използвате по различни начини (стр. 38).
• Image Data Converter: показва RAW изображения и ги обработва.
• Remote Camera Control: управлява фотоапарат, свързан към компютъра
ви чрез USB кабел.
Можете да изтеглите и инсталирате този софтуер на компютъра си от
URL адресите по-долу.
1
Като използвате интернет браузъра на компютъра си,
отидете на един от URL адресите по-долу и след това
следвайте инструкциите на екрана, за да изтеглите
желания софтуер.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Изисква се интернет връзка.
• За подробности за операцията прегледайте страницата за
поддръжка или страницата за помощ на софтуера.
Забележки
• Когато използвате Remote Camera Control, изберете бутона MENU t
(Настройка) t [USB връзка] t [PC дистанционно] и след това
свържете фотоапарата към компютъра си.
BG
37
Импортиране на изображения на компютъра
ви и използването им (PlayMemories Home)
Софтуерът PlayMemories Home ви позволява да импортирате снимки
и клипове на компютъра си и да ги използвате. Софтуерът PlayMemories
Home е необходим, за да импортирате XAVC S и AVCHD клипове на
компютъра си.
http://www.sony.net/pm/
Възпроизвеждане
на импортирани
изображения
Импортиране на изображения от фотоапарата
За Windows се предлагат и следните функции:
Преглеждане
Създаване
на изображения на дискове
в календар
с клипове
Споделяне на
изображения
в PlayMemories Online™
Качване на
изображения
в мрежови услуги
Забележки
• За да използвате PlayMemories Online или други мрежови услуги, ви е нужна
интернет връзка. PlayMemories Online или други мрежови услуги може да не
са достъпни в някои държави или региони.
• Ако софтуерът PMB (Picture Motion Browser), предоставен с модели,
въведени на пазара преди 2011 г., вече е инсталиран в компютъра ви,
той ще бъде презаписан от PlayMemories Home по време на инсталацията.
Използвайте PlayMemories Home – софтуер, заменящ PMB.
• Когато свържете фотоапарата към компютъра си, може да бъдат
инсталирани нови функции към PlayMemories Home. Препоръчва се
да свържете фотоапарата към компютъра си дори ако приложението
PlayMemories Home вече е инсталирано на компютъра ви.
BG
38
• Не изключвайте Micro USB кабела (в комплекта) от фотоапарата, докато
се показва работният екран или екранът за достъп. Това може да причини
повреда на данните.
• За да изключите фотоапарата от компютъра, щракнете върху
в лентата
на задачите и след това върху [Eject ILCE-6300].
Добавяне на функции към фотоапарата
Можете да добавите желаните функции към фотоапарата си, като се
свържете с уебсайта за изтегляне на приложения
(PlayMemories
Camera Apps™) чрез интернет.
http://www.sony.net/pmca/
• След инсталиране на дадено приложение можете да го извикате,
като докоснете Android-базиран смартфон с активирана NFC
функция в маркировката N на фотоапарата и използвате функцията
[One-touch(NFC)].
Брой снимки и време за запис на клипове
Броят снимки и времето за запис може да варират в зависимост от
условията на снимане и картата с памет.
x Снимки
Таблицата по-долу показва приблизителния брой изображения,
които могат да бъдат записани на карта с памет, форматирана с този
фотоапарат. Стойностите са определени при използване на стандартни
карти с памет на Sony за тестване.
[
Размер на изобр.]: L: 24M
Когато [
Съотношение] е с настройка [3:2]*
Качество
Стандартно
Високо
Екстра фино
RAW & JPEG
RAW
Брой снимки
8 GB
64 GB
1300 изображения 10 500 изображения
820 изображения
6600 изображения
405 изображения
3250 изображения
215 изображения
1750 изображения
295 изображения
2400 изображения
* Когато [
Съотношение] е с настройка, различна от [3:2], можете да
записвате повече изображения от посочения по-горе брой. (С изключение
на случаите, когато [
Качество] е с настройка [RAW].)
BG
39
x Клипове
Таблицата по-долу показва приблизителното общо време за запис при
използване на карта с памет, форматирана с този фотоапарат. Времето на
запис за видеоклипове във формат XAVC S и AVCHD клипове е такова,
когато [Двоен видео запис] е с настройка [Изкл.].
Формат
на файл
XAVC S
4K
8 GB
32 GB
64 GB
30p 100M/25p 100M
9 мин
35 мин
1 ч 15 мин
30p 60M/25p 60M
15 мин
1ч
2 ч 5 мин
9 мин
35 мин
1 ч 15 мин
*1
24p 100M
XAVC S
HD
40
/–
24p 60M
*1
60p 50M
/50p 50M
/–
15 мин
1ч
2 ч 5 мин
15 мин
1 ч 15 мин
2 ч 35 мин
30p 50M
/25p 50M
15 мин
1 ч 15 мин
2 ч 35 мин
24p 50M
*1
15 мин
1 ч 15 мин
2 ч 35 мин
120p 100M/100p 100M
9 мин
35 мин
1 ч 15 мин
120p 60M/100p 60M
15 мин
1ч
2 ч 5 мин
30p 16M*2/25p 16M*2
10 мин
55 мин
1 ч 55 мин
24p 12M*1*2/ –
10 мин
55 мин
1 ч 55 мин
40 мин
3ч
6ч
55 мин
4 ч 5 мин
8 ч 15 мин
35 мин
2 ч 30 мин
5 ч 5 мин
40 мин
3ч
6ч
55 мин
4 ч 5 мин
8 ч 15 мин
35 мин
2 ч 35 мин
5 ч 20 мин
1ч
4 ч 10 мин
8 ч 25 мин
2 ч 35 мин
10 ч 55 мин
22 ч
/–
AVCHD 60i 24M(FX)
50i 24M(FX)
/
60i 17M(FH)
50i 17M(FH)
/
60p 28M(PS)
50p 28M(PS)
/
24p 24M(FX)
25p 24M(FX)
/
24p 17M(FH)
25p 17M(FH)
/
1080/60p 28M
1080/50p 28M
/
1080/30p 16M
1080/25p 16M
/
MP4
BG
Налично време за запис
(ч (час), мин (минута))
Настойки Запис
720/30p 6M
720/25p 6M
/
*1
Само когато [Избор NTSC/PAL] е с настройка NTSC
Файлов формат за снимане с висока кадрова честота (Показаните стойности
представляват времето, налично при снимане, а не продължителността при
възпроизвеждане.)
• Непрекъснатото снимане е възможно за приблизително 29 минути
(ограничение от спецификацията на продукта). Въпреки това
продължителността на наличното време за непрекъснат запис на видеоклип
се променя според условията по-долу.
– sнимане с висока кадрова честота: прибл. 7 минути при [30p 16M]/
[25p 16M]; прибл. 5 мин 30 сек при [24p 12M];
– kогато файловият формат е зададен на MP4 (28M): прибл. 20 минути
(ограничено от размера на файла 4 GB).
• Времето за запис на филми варира, понеже фотоапаратът е оборудван
с функция VBR (променлива побитова скорост), която автоматично регулира
качеството на изображението в зависимост от сцената за снимане. Когато
записвате бързодвижещ се обект, изображението е по-ясно, но записваемото
време е по-кратко, понеже за запис се изисква повече памет.
Наличното време за запис също варира в зависимост от условията на
снимане, от обекта или от настройките на качество/размер на изображението.
*2
BG
41
Бележки относно непрекъснатото записване
на видеоклип
• Изисква се много мощност, да се изпълни запис на видеоклип с високо
качество или непрекъснато снимане с използване на сензора за изображения.
Затова ако продължите да снимате, температурата във фотоапарата ще
се покачи, особено тази на сензора за изображения. В такива случаи
фотоапаратът се изключва автоматично, тъй като по-високите температури
влияят на качеството на изображенията или се отразяват на вътрешния
механизъм на фотоапарата.
• Наличното време за запис на видеоклип, когато фотоапаратът стартира
записване при настройки по подразбиране, след като захранването е било
изключено за известно време, е посочено по-долу. (Следните стойности
указват продължителното време от момента на стартиране на запис до
момента на спирането му.)
Околна температура
Непрекъснато време за
запис на видеоклипове
(HD)
Непрекъснато време за
запис на видеоклипове
(4K)
20 °C
Прибл. 29 минути
Прибл. 20 минути
30 °C
Прибл. 29 минути
Прибл. 20 минути
40 °C
Прибл. 29 минути
Прибл. 20 минути
HD: XAVC S HD 60p 50M/50p 50M
4K: XAVC S 4K 24p 60M
• Продължителността на наличното време за запис на видеоклип се променя,
формата/настройките за запис или състоянието на фотоапарата преди
да започнете да записвате. Ако редовно реорганизирате или снимате
изображения, след като захранването е включено, температурата във
фотоапарата ще се покачи и наличното време за запис ще бъде по-кратко.
• Когато
е обозначено, спрете да записвате видеоклипа.
• Ако фотоапаратът спре записа заради температурата, оставете го за няколко
минути с изключено захранване. Започнете записа, след като температурата
във фотоапарата падне изцяло.
BG
42
Забележки относно използването на
фотоапарата
Функции, вградени във фотоапарата
• Този фотоапарат е съвместим с клипове с формат 1080 60p или 50p.
За разлика от стандартните режими на запис досега, които записват
с презредов метод, този фотоапарат записва, като използва прогресивен
метод. Това увеличава разделителната способност и предоставя по-гладко
и по-реалистично изображение.
• Този фотоапарат е съвместим със запис 4K 30p/4K 25p/4K 24p.
Видеоклиповете могат да бъдат записани с по-висока разделителна
способност от формат HD.
Употреба и грижи
Избягвайте грубо третиране, разглобяване, модифициране, механични удари
или удари, например с чук, падане на продукта или стъпване върху него.
Бъдете особено внимателни с обектива.
Забележки относно записа/възпроизвеждането
• Преди да започнете да записвате, направете пробен запис, за да се убедите,
че фотоапаратът работи правилно.
• Конструкцията на този фотоапарат е прахоустойчива и влагоустойчива,
но не го защитава от вода и пръски.
• Не излагайте директно обектива на лъчи, например лазерни. Това може да
повреди сензора за изображения и да причини неизправност на фотоапарата.
• Не гледайте към слънцето или към силна светлина през отстранен обектив.
Това може да увреди непоправимо зрението ви. Или да причини
неизправност на обектива.
• Ако се получи кондензация на влага, почистете я, преди да използвате
фотоапарата.
• Не разтърсвайте и не удряйте фотоапарата. Това може да причини
неизправност и да ви попречи да записвате изображения. Освен това
носителят за запис може да стане неизползваем или данните на
изображенията да се повредят.
Не използвайте/съхранявайте фотоапарата на местата по-долу
• На прекалено горещи, студени или влажни места
На места, като например в паркиран на слънце автомобил, корпусът на
фотоапарата може да се деформира и това да причини неизправност.
• На пряка слънчева светлина или близо до нагревател
Корпусът на фотоапарата може да се обезцвети или деформира и това може
да причини неизправност.
• На места със силно клатене или вибрации
BG
43
• В близост до място, където се генерират силни радиовълни, излъчва
се радиация или има силно магнитно поле
На такива места е възможно фотоапаратът да не записва или да не
възпроизвежда правилно изображенията.
• На песъчливи или прашни места
Не позволявайте във фотоапарата да проникне пясък или прах. Това може
да го повреди и в някои случаи тази повреда може да е непоправима.
Относно съхраняването
Не забравяйте да прикрепите предната капачка, когато не използвате
фотоапарата.
Забележки относно монитора, електронния визьор и обектива
• Мониторът и електронният визьор са произведени чрез технология
с изключително висока прецизност и над 99,99% от пикселите са ефективни.
Някои малки тъмни и/или светли точки (бели, червени, сини или зелени)
обаче може да се появяват на монитора и електронния визьор. Тези точки
са нормален резултат от процеса на производство и не се отразяват върху
записа.
• Не хващайте фотоапарата за монитора.
• Внимавайте да не заклещите пръста си в обектива, когато той работи.
Относно магнитите
На задната страна на монитора и в зоната около светкавицата са закрепени
магнити. Не поставяйте предмети, които се влияят от магнитни полета, като
дискета или кредитна карта, върху монитора или тялото на фотоапарата.
Забележки относно снимането с визьора
Когато снимате чрез визьора, може да изпитате симптоми, като напрежение
в окото, умора, болест на пътуване или гадене. Препоръчваме да правите
почивка на редовни интервали, когато снимате чрез визьора.
Необходимата дължина или честота на почивките може да се различава
в зависимост от индивида, затова ви съветваме да решите по своя преценка.
В случай, че може да изпитате дискомфорт, се въздържайте от използване
на визьора, докато се възстановите, и се посъветвайте с доктор, ако
е необходимо.
За използването на обективите и аксесоарите
Препоръчваме ви да използвате обективи/аксесоари Sony, създадени
в съответствие с характеристиките на този фотоапарат.
Използването на продукти от други производители може да не позволи
на фотоапарата да работи с пълните си възможности или да предизвика
инциденти или неизправности на фотоапарата.
BG
44
Бележки за светкавицата
• Не хващайте фотоапарата за светкавицата и не прилагайте прекомерна
сила върху нея.
• Ако в отворената светкавица попаднат вода, прах или пясък, това може
да причини неизправност.
• Не забравяйте да държите пръстите си настрана, когато натискате
светкавицата надолу.
Относно температурата на фотоапарата
Корпусът на фотоапарата и батерията може да загреят по време на употреба
и това е нормално.
Относно защитата от прегряване
В зависимост от температурата на фотоапарата и батерията може да не
е възможно да записвате видеоклипове или захранването може да се изключи
автоматично, за да предпази фотоапарата.
На монитора ще се покаже съобщение, преди захранването да се изключи или
когато вече не е възможно да се записват клипове. В такъв случай оставете
захранването изключено и изчакайте, докато температурата на фотоапарата
и на батерията се понижи. Ако включите захранването, без да сте позволили
на батерията и фотоапарата да се охладят достатъчно, захранването може да
се изключи отново или може да не е възможно да записвате клипове.
Относно зареждането на батерията
Ако зареждате батерия, която не е използвана дълго време, може да не успеете
да я заредите до съответния капацитет.
Това се дължи на характеристиките на батерията. Заредете батерията отново.
Предупреждение относно авторските права
• Телевизионни програми, филми, видеозаписи и други материали може да са
обект на авторски права. Неупълномощено записване на такива материали
може да е в противоречие с мерките на законите за авторско право.
• За да предотвратите нелегалното използване на [Инфо Автор. Права],
оставете [Зад. Име Фотограф] и [Зад. Прит. Авт. Пр.] празни, когато давате
назаем или прехвърляте собствеността на фотоапарата.
• Sony не носи отговорност за каквито и да било проблеми или повреди,
причинени от неупълномощено използване на [Инфо Автор. Права].
Няма гаранции в случай на повредено съдържание или грешки
при записа
Sony не може да даде гаранция в случай на грешка при записа, загуба или
повреда на записани изображения или аудиоданни, вследствие на неизправност
на фотоапарата или носителя за запис и т.н. Препоръчваме правенето на
архивно копие на важните данни.
BG
45
Почистване на повърхността на фотоапарата
Почиствайте повърхността на фотоапарата с мека, леко навлажнена кърпа
и я избърсвайте със суха кърпа. За да предотвратите повреда на покритието
или корпуса:
– не излагайте фотоапарата на химикали, като разредител, бензин, алкохол,
мокри кърпички, препарати против насекоми, слънцезащитни лосиони или
инсектициди.
Поддръжка на монитора
• Ако върху монитора остане крем за ръце или овлажняващ крем, той може
да разтвори покритието му. Ако някоя от тези субстанции попадне върху
монитора, забършете го незабавно.
• Прилагането на сила при избърсването със салфетка или други материали
може да повреди покритието.
• Ако по монитора има отпечатъци от пръсти или замърсявания,
препоръчваме ви внимателно да отстраните всички замърсявания и след
това да го забършете с мека кърпа.
Забележки относно безжичната LAN мрежа
Не поемаме никаква отговорност относно щети, причинени от неупълномощен
достъп или неупълномощена употреба на директориите, заредени във
фотоапарата, които са резултат от загуба или кражба.
Забележки относно сигурността при използване на продукти
с безжична LAN мрежа
• Винаги използвайте сигурна безжична LAN мрежа, за да избегнете
злонамерено проникване, достъп от злонамерени трети страни или други
уязвимости.
• Важно е да зададете настройките за ниво на сигурност, когато използвате
безжична LAN мрежа.
• Ако възникне проблем със сигурността при използването на безжична
LAN мрежа, понеже не са взети мерки за сигурност или поради неизбежни
обстоятелства, Sony не носи отговорност за каквито и да било загуби
или неизправности.
BG
46
Спецификации
Фотоапарат
[Система]
Тип фотоапарат: cифров фотоапарат
със сменяем обектив
Обектив: обектив Sony с E-байонет
[Сензор за изображения]
Сензор за изображения: CMOS
сензор за изображения с формат
APS-C (23,5 мм × 15,6 мм)
Общ брой ефективни пиксели
на фотоапарата: pрибл.
24 200 000 пиксела
Общ брой пиксели на сензора
за изображения: pрибл.
25 000 000 пиксела
[Против прах]
Система: zащитно покритие срещу
статичен заряд на оптичния
филтър и механизъм
с ултразвукови вибрации
[Система за автоматичен фокус]
Система: система за откриване на
фазата/система за разпознаване
на контраста
Обхват на чувствителност:
EV -1 до EV 20 (при ISO 100,
еквивалентно на обектив с F2.0)
[Контрол на експонацията]
Метод на измерване:
1200-сегментно мерене чрез
сензора за изображения
Обхват на измерване:
EV -1 до EV 20 (при ISO 100,
еквивалентно на обектив с F2.0)
ISO чувствителност (Индекс на
препоръчителна експонация):
Снимки: AUTO,
ISO 100 – ISO 25 600
(Разширено ISO:
Максимално ISO 51 200)
Видеоклипове: AUTO,
еквивалент на
ISO 100 – ISO 25 600
Компенсация на експонацията:
±5,0 EV
(с превключване между
1/3 и 1/2 EV стъпка)
[Затвор]
Тип: електронно управляван,
с вертикален ход, във фокалната
равнина
Диапазон на скоростта:
Снимки: 1/4000 секунда
до 30 секунди, BULB
Видеоклипове: 1/4000 секунди
до 1/4 секунди (стъпка 1/3 EV)
– за устройство, съвместимо
с 1080 60i: до 1/60 секунда
в режим AUTO
(до 1/30 секунда в режим на
автоматичен бавен затвор)
– за устройство, съвместимо
с 1080 50i: до 1/50 секунда
в режим AUTO
(до 1/25 секунда в режим на
автоматичен бавен затвор)
Скорост на синхронизация със
светкавицата: 1/160 секунда
[Носител за запис]
Носител Memory Stick PRO Duo,
SD карта
BG
47
[Монитор]
[Други]
LCD монитор: широк, 7,5 cm
(3,0 тип) TFT устройство
Общ брой точки: 921 600 точки
Exif Print: съвместим
PRINT Image Matching III:
съвместим
DPOF: съвместим
Размери (отговарят на CIPA)
(прибл.):
120,0 мм × 66,9 мм × 48,8 мм
(Ш/В/Д)
Тегло (отговаря на CIPA) (прибл.):
404 г (включително батерията
и носител Memory Stick
PRO Duo)
361 г (само фотоапарата)
Работна температура: 0 °C до 40 °C
Температура на съхранение:
–20 °C до +60 °C
Формат на файл:
Снимка: съвместимост с JPEG
(DCF версия 2.0, Exif версия 2.3,
MPF Baseline), RAW (формат
Sony ARW 2.3)
Видеоклипове (формат XAVC S):
съвместимост с формат MPEG-4
AVC/H.264 XAVC S версия 1.0
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: LPCM 2 канала
(48 kHz 16 бита)
Видеоклип (формат AVCHD):
Съвместимост с формат AVCHD
версия 2.0
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: Dolby Digital 2 канала
Dolby Digital Stereo Creator
• Произведено по лиценз
на Dolby Laboratories.
Видеоклип (формат MP4):
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: MPEG-4 AAC-LC
2 канала
USB комуникация:
Hi-Speed USB (USB 2.0)
[Електронен визьор]
Тип: електронен визьор
Общ брой точки: 2 359 296 точки
Кадрово покритие: 100%
Увеличение:
прибл. 1,07 ×
прибл. 0,70 × (еквивалент на
формат 35 мм) с 50 милиметров
обектив на безкрайност, –1 –1
(диоптър)
Точка за око (съответствие с CIPA):
прибл. 23 мм от окуляра, прибл.
21,4 мм от рамката на окуляра
при –1 м–1
Регулиране на диоптъра:
–4,0 м–1 до +3,0 м–1
[Входни/изходни портове]
Извод Multi/Micro USB*:
Hi-Speed USB (USB 2.0)
* Поддържа съвместимо
с Micro USB устройство.
HDMI: HDMI микрожак, тип D
m (Микрофон) Извод:
3,5 мм
стерео-минижак
[Захранване]
Тип батерия: акумулаторна батерия
NP-FW50
[Консумирана мощност (при снимане)]
BG
48
При използване на обектив
E PZ 16 – 50 mm F3.5 – 5.6 OSS*
прибл. 2,5 W (по време
на снимане с визьора)
прибл. 2,2 W (по време
на снимане с монитора)
* предоставя се със ILCE-6300L
[Светкавица]
Водещо число на светкавицата:
6 (в метри при ISO 100)
Време за презареждане:
прибл. 4 секунди
Покритие на светкавицата: покрива
16-милиметров обектив
(фокусното разстояние,
показвано от обектива)
Компенсация на светкавицата:
±3.0 EV (с превключване между
1/3 и 1/2 EV стъпка)
[Безжична LAN мрежа]
Поддържан формат:
IEEE 802.11 b/g/n
Честотна лента: 2,4 GHz
Поддържани протоколи за
сигурност: WEP/WPA-PSK/
WPA2-PSK
Метод на конфигурация: Wi-Fi
Protected Setup (WPS)/ръчно
Метод на достъп: инфраструктурен
режим
NFC: съвместимост с NFC Forum
Type 3 Tag
Модел № WW906746
Адаптер за променлив ток
AC-UUD12/UUE12
Изисквания за захранването:
променлив ток 100 V до 240 V,
50 Hz/60 Hz, 0,2 A
Изходно напрежение:
постоянен ток 5 V, 1,5 A
Акумулаторна батерия
NP-FW50
Тип батерия: литиево-йонна батерия
Максимално напрежение:
постоянен ток 8,4 V
Номинално напрежение:
постоянен ток 7,2 V
Максимално напрежение на
зареждане: постоянен ток 8,4 V
Максимален ток на зареждане:
1,02 A
Капацитет: 7,3 Wh (1020 mAh)
Обектив E PZ 16 – 50 mm
F3.5 – 5.6 OSS*1 (предоставя
се с ILCE-6300L)
Фокусно разстояние еквивалентно на
35 mm-формат*2: 24 мм – 75 мм
Групи – елементи на обектива: 8 – 9
Зрителен ъгъл*2: 83° – 32°
Минимален фокус*3: 0,25 м – 0,3 м
Максимално увеличение: 0.215×
Минимална бленда: f/22 – f/36
Диаметър на филтъра: 40,5 мм
Размери (максимален
диаметър × височина):
прибл. 64,7 мм × 29,9 мм
Тегло: прибл. 116 г
SteadyShot: наличен
*1
Вариообектив
Стойностите за фокусно
разстояние, еквивалентно на
35 мм формат, и зрителен ъгъл се
базират на цифрови фотоапарати,
снабдени със сензор за
изображения с размер APS-C.
*3
Минималният фокус представлява
най-краткото разстояние от
сензора за изображения до обекта.
*2
Дизайнът и спецификациите
подлежат на промяна без
предупреждение.
BG
49
За фокусното разстояние
Ъгълът (площта) на изображението
на този фотоапарат е по-тесен
отколкото при фотоапарат с 35 mm
формат на сензора. Можете да
постигнете приблизителния
еквивалент на фокусното разстояние
на фотоапарат с 35 мм формат и да
снимате със същия ъгъл (площ) на
изображението, като увеличите
наполовина фокусното разстояние
на вашия обектив.
Например, ако използвате 50 mm
обектив, можете да постигнете
приблизителния еквивалент на
75 mm обектив на фотоапарат
с 35 mm формат.
Търговски марки
• Memory Stick и са търговски
марки или регистрирани търговски
марки на Sony Corporation.
• XAVC S и са
регистрирани търговски марки
на Sony Corporation.
• „AVCHD Progressive“ и логотипът
на „AVCHD Progressive“ са
търговски марки на Panasonic
Corporation и Sony Corporation.
• Dolby и символът „двойно D“
са търговски марки на Dolby
Laboratories.
• Термините HDMI, HDMI HighDefinition Multimedia Interface
и логото HDMI, са търговски
марки или регистрирани търговски
марки на HDMI Licensing LLC
в Съединените щати и в други
държави.
• Windows е регистрирана търговска
марка на Microsoft Corporation
в Съединените щати и/или други
държави.
BG
50
• Mac е регистрирана търговска
марка на Apple Inc. в Съединените
щати и други държави.
• iPhone и iPad са регистрирани
търговски марки на Apple Inc.
в Съединените щати и в други
държави.
• Логотипът на SDXC е търговска
марка на SD-3C, LLC.
• Android и Google Play са търговски
марки на Google Inc.
• Wi-Fi, логотипът Wi-Fi и Wi-Fi
Protected Setup са регистрирани
търговски марки или търговски
марки на Wi-Fi Alliance.
• Маркировката N е търговска марка
или регистрирана търговска марка
на NFC Forum, Inc. в САЩ и други
държави.
• DLNA и DLNA CERTIFIED са
търговски марки на Digital Living
Network Alliance.
• Facebook и логотипът „f“ са
търговски марки или регистрирани
търговски марки на Facebook, Inc.
• YouTube и логотипът YouTube са
търговски марки или регистрирани
търговски марки на Google Inc.
• Eye-Fi е търговска марка на
Eye-Fi, Inc.
• Наред с това, наименованията на
системи и продукти, използвани
в това ръководство, като цяло са
търговски марки или регистрирани
търговски марки на съответните
им разработчици или
производители. Въпреки това
обозначенията ™ или ® може
да не са използвани във всички
случаи в това ръководство.
Относно приложения
софтуер GNU GPL/LGPL
Софтуерът, който подлежи на
следния GNU General Public
лиценз (наричан занапред „GPL“)
или GNU Lesser General Public
лиценз (наричан занапред
„LGPL“), е включен към продукта.
Това ви информира, че имате
право да осъществявате достъп,
да променяте и разпространявате
изходния код за тези софтуерни
програми при условията на
приложения GPL/LGPL лиценз.
Изходният код е достъпен
в интернет. За да го изтеглите,
посетете следния URL (адрес).
http://oss.sony.net/Products/Linux/
Бихме предпочели да не се
свързвате с нас относно
съдържанието на кода на
източника.
Лицензите (на английски) са
записани във вътрешната памет
на продукта ви.
Установете връзка тип Масов
носител между продукта
и компютър, за да прочетете
лицензите в папка „PMHOME“ –
„LICENSE“.
BG
51
Допълнителна информация за този продукт
и отговори на често задавани въпроси
могат да бъдат намерени на нашия сайт
за поддръжка на клиенти.
© 2016 Sony Corporation
Download PDF

advertising