Sony | NEX-F3 | Sony NEX-F3 Инструкции за експлоатация

4-423-275-11(1)
Цифров фотоапарат
със сменяеми
обективи
α Наръчник
Съдържание
Търсене по примерни
изображения
Меню
Азбучен указател
© 2012 Sony Corporation
NEX-F3
Съдържание
Как да използвате този наръчник
Notes on using the camera
Щракнете
бутона в горния десен ъгъл на страницата, за да преминете към
Notes on usingвърху
the camera
съответния раздел.
Тази опция е удобна, когато търсите функция, която желаете да използвате.
Азбучен указател
Меню
Азбучен
указател
Търсене на информация
по ключова дума.
Меню
Търсене на
информация в списък
с менюта.
Търсене по примерни
изображени
Търсене по примерни
изображения
Меню
Търсене по
примерни
изображения
Търсене по примерни
изображения
Съдържание
Търсене на информация
по функция
Съдържание
Маркировки и обозначения, използвани
в този наръчник
Азбучен
указател
Намаляване на ефекта “червени очи”
В този наръчник, поредицата от операции е
указана със стрелки ( ). Работете с фотоапарата,
като извършвате операциите в указания ред.
Когато използвате светкавицата, тя светва два или повече пъти преди
записа, за да намали ефекта “червени очи”.
1 MENU
[Setup]
[Red Eye Reduction]
желана настройка.
Светкавицата винаги светва, за да намали ефекта на червените очи.
Функцията за намаляване на ефекта на червените очи не се използва.
Забележки
•
•
Не можете да използвате функцията [Red Eye Reduction] заедно с функцията [Smile Shutter].
Възможно е функцията за намаляване на ефекта “червени очи” да не постигне желания ефект.
Това зависи от индивидуалните различия и от условията, при които се извършва снимането например разстояние до обекта, както и дали обектът е погледнал настрани при предварителното
светване на светкавицата.
Настройката по подразбиране е отбелязана с
.
Показва предупреждения и ограничения,
свързани с правилната работа на фотоапарата.
Каква е причината за феномена “червени очи”?
В тъмна среда зениците се разширяват. Светкавицата се отразява от
кръвоносните съдове в окото (ретината) и причинява ефекта “червени очи”.
Фотоапарат
Око
Снимките, които са използвани като
примери в това ръководство, са копия и не
са реалните изображения, заснети с този
фотоапарат.
Ретина
Показва полезна информация.
BG
2
Съдържание
Съдържание
Забележки за използване на фотоапарата
Търсене по примерни
изображени
Как да използвате този наръчник ............................................. 2
Търсене по примерни изображения ......................................... 6
Идентификация на частите ..................................................... 12
Списък с икони на екрана ....................................................... 16
Основни операции
Работа с фотоапарата............................................................... 19
Меню......................................................................................... 21
Запис на изображения ............................................................. 27
Възпроизвеждане на изображения ......................................... 29
Изтриване на изображения ..................................................... 31
Меню
Използване на функции с контролния диск
Азбучен
указател
DISP (Съдържание на дисплея) .............................................. 39
(Компенсация на експозицията) ........................................ 42
(Режим на запис) .......................................................... 43
(Индекс с изображения) .................................................... 49
Използване на функцията за творчески
разпечатки
Творчески снимки.................................................................... 32
Разфокусиране на фона ........................................................... 33
Осветеност ............................................................................... 34
Цветност ................................................................................... 35
Яркост ....................................................................................... 36
Картинен ефект ........................................................................ 37
Продължава 
BG
3
Съдържание
Използване на функциите в менюто
Търсене по примерни
изображени
Shoot Mode (Режим на запис) ..........................................21
Camera (Фотоапарат) ........................................................22
Image Size (Размер на изображение) ...............................23
Brightness/Color (Осветеност/Цветност) ........................23
Playback (Възпроизвеждане) ...........................................24
Setup (Настройки) .............................................................24
Свързване към друго оборудване
Преглед на изображения на телевизионен екран.........168
Използване на компютър ...............................................171
Използване на софтуера .................................................173
Свързване на фотоапарата към компютър ....................176
Създаване на диск с видеоклипове ...............................178
Отпечатване на снимки ..................................................182
Меню
Отстраняване на проблеми
Отстраняване на проблеми ............................................183
Предупредителни съобщения ........................................189
Азбучен
указател
Други
Използване на фотоапарата в чужбина .........................192
Карта с памет ..................................................................193
Батерия “InfoLITHIUM” ................................................195
Зареждане на батерията .................................................197
Адаптер за закрепяне на обектив ..................................198
Електронен визьор..........................................................200
AVCHD формат ...............................................................201
Почистване ......................................................................202
Продължава 
BG
4
Съдържание
Азбучен указател
Азбучен указател ................................................................203
Търсене по примерни
изображени
Меню
Азбучен
указател
BG
5
Съдържание
Търсене по примерни
изображения
Търсене по примерни
изображени
“Искам да заснема тази сцена, но как да го направя?”
Можете лесно да откриете отговора, като прегледате примерните изображения в
този раздел. Щракнете върху желаното изображение.
Снимки на хора (стр. 7)
Запис на макро изображения (стр. 8)
Снимки на пейзажи (стр. 9)
Запис на залези/нощни сцени (стр. 10)
Запис на бързо-движещи се обекти (стр. 11)
Меню
Ако щракнете върху изображение, екранът ще прескочи към страницата с
функцията, която описва записа на подобен тип изображения.
Прегледайте описанията, както и съветите за запис, които се извеждат на екрана
на фотоапарата.
Вижте страниците в скоби за подробности относно операцията.
Разпознаване на усмивка
Щракнете
Азбучен
указател
Усмихнато лице (75)
Когато фотоапаратът разпознае усмивка, затворът автоматично се
освобождава.
1 MENU
[Camera]
[Smile Shutter]
[On].
2 За да зададете чувствителност при разпознаване
желана настройка.
на усмивка, Option
3 Изчакайте усмивката да бъде разпозната.
Рамка за разпознаване
Когато нивото на усмивката надвиши
на лице (оранжева)
точката на индикатора, фотоапаратът
Индикатор за разпознаване
автоматично записва изображението. Ако
на усмивка
натиснете бутона на затвора, докато извършвате
операция по разпознаване на усмивка, фотоапаратът записва
изображението и след това се връща в режим Разпознаване на усмивка.
4 За да излезете от режима за разпознаване на усмивки, MENU
[Camera]
[Smile Shutter]
[Off].
(Изключен) Използва функцията за разпознаване на усмивка
(Включен) Не използва функцията за разпознаване на усмивка
Можете да зададете чувствителността при разпознаване на
усмивка с Option.
(Широка усмивка)
(Нормална усмивка)
(Бегла усмивка)
Разпознава широки усмивки.
Разпознава нормални усмивки.
Разпознава бегли усмивки.
Забележки
• Не можете да използвате [Smile Shutter] със следните функции:
- [Hand-held Twilight] в [Scene Selection]
- [Anti Motion Blur]
- [Sweep Panorama]
- [3D Sweep Panorama]
- [Manual Focus]
• Ако зададете [Smile Shutter] в положение [On], докато се използва
функцията [Zoom] на фотоапарата, тя ще се отмени.
• Записът на усмивки автоматично приключва, когато капацитетът на
картата с памет се изчерпи.
• Възможно е усмивките да не бъдат правилно разпознати според
условията.
• Режимът на запис автоматично преминава в положение [Single
Shooting].
Продължава 
BG
6
фокусиран,
A Само
personосновният
stands out,обект
whileеbackgrounds
а фонът
е разфокусиран
blurred
away (33) (33)
75
A happy smile
(75)
Усмихнато
лице
(75)
AЧовешка
person inфигура
front ofпрез
nightнощта
view (53)
(53)
A group photo
(46,
47)47)
Групова
снимка
(46,
55
In candleот
light
(55) (55)
Осветление
свещи
88
A moving
person фигура
(88)
Движеща
се човешка
(88)
65
Азбучен
указател
46
The same
different
brightness
Една scene
и същаwith
сцена
с различна
(48)(48)
яркост
Index
53
48
Търсене по примерни
Меню
изображени
Sample photo
Menu
53
Съдържание
Table of
contents
Снимки на
хора
Shooting
people
A person
lit from
behind отзад
(65) (65)
Човешка
фигура,
осветена
78
With softнаskin
tones (78)
Меки тонове
човешката
кожа (78)
Продължава 
BG
7GB
7
Намаляване
количеството
светлина
Lowering theна
amount
of flash light
(93)
от светкавицата (93)
66
42
Focusing
(66)
Ръчен manually
фокус (66)
InПо-голяма
better brightness
яркост (42)
(42)
88
42
Preventing
camera shake
for indoor shots
Предотвратяване
на вибрациите
(88)
Making Запис
food look
appealing
на храни
с (42)
Меню
Flowers
Цветя (53)
(53)
Menu
93
Търсене по примерни
изображени
Регулиране
на цветовете
спрямо
Adjusting
the color
to indoor light
(89)
осветлението при снимки на закрито (89)
53
Азбучен
указател
Index
на фотоапарата при снимки на
закрито (88)
Съдържание
Defocusing
the background
(33)
Разфокусиране
на фона (33)
89
Sample photo
53
Table of
contents
Запис на макро изображения
Shooting macro photos
примамливи цветове (42)
Продължава 
BG
8GB
8
98
98
Записgreen
на живи
зелени
Vivid
colors
(98)
Colored
Есенни leaves
листа (98)
цветове (98)
Меню
56
Съдържание
Течаща water
вода (62)
Running
(62)
цветове (42)
Menu
Запис
живиcolors
небесни
The
sky на
in vivid
(42)
Търсене по примерни
изображени
62
Sample photo
42
Table of
contents
Shooting
Снимкиlandscapes
на пейзажи
Panoramic снимки
photos (56)
Панорамни
(56)
Index
94
Сцена
широка
гама
на
Scenery
with aс wide
range
of brightness
(94) (94)
осветеност
LightСнимка
outdoors
fromекстериор
a dark interior
наshot
светъл
от (94)
113
113
Defocusing
the background
(33)
Разфокусиране
на фона (33)
Keeping
shotнаlevel
(113)
Запазване
на your
нивото
записа
(113)
Азбучен
указател
94
тъмен интериор (94)
Продължава 
9GB
Continued r
BG
9
Holding
the camera
by hand (53)
Придържане
на фотоапарата
с ръце (53)
Запис
червените
отсенки
Shooting
theна
red
of the sunset
beautifully
при залез
(53) (53)
61
65
Фойерверки
(61)
Fireworks (61)
of light (65)следи
ЗаписTrail
на светлинни
(65)
48
46
Defocusing
the background
(33)
Разфокусиране
на фона (33)
яркост (48)
Index
The same
in different
Еднаscene
и съща
сцена с brightness
различна (48)
Съдържание
53
Търсене по примерни
Меню
изображени
Sample photo
Menu
53
Table of
contents
Запис на
залези/нощни
сцени
Shooting
sunset/night
scenes
Азбучен
указател
46
Preventing
camera shake
Предотвратяване
на (46)
вибрациите на фотоапарата
(46)
Продължава 
BG
10GB
10
Следванеaна
движещ
се обект
Following
moving
subject
(69)
Пресъздаване
на напрегнати
Expressing
vigorous
action (62)
66
45
With the subject
approaching
Когато
обектът се the camera
(66) към
приближава
Capturing
the best moment
(45)
Запис
на най-добрите
моменти
(45)
(69)
фотоапарата (66)
сцени с действие (62)
Съдържание
62
Търсене по примерни
Меню
изображени
Sample photo
Menu
69
Table of
contents
Запис наfast
бързо-движещи
се обекти
Shooting
moving subjects
Index
Азбучен
указател
BG
11
11GB
TableTable
of of
Sample
Sample
photo
photo
MenuMenu Меню IndexIndexАзбучен
Търсене
по
примерни
Съдържание
contents
contents
указател
изображени
Identifying parts
Identifying parts
Идентификация
частите
Identifying partsнаI Lens
I Lens
J Mount
J Mount
Обектив
I
K Image sensor 3)
K Lens
Image
sensor 3)
3)
Рамка
за закрепяне
на обектива L Lens contacts 3)
J Mount
L
Lens
contacts
Матрица
3) 3) button (65)
K
M (flash pop-up)
M Image
(flashsensor
pop-up)
3) за връзка с обектива 3)
Контактна
част
L
Lens
contacts
N
(Playback) b
N
(Playback)
button (29)
When the lens is removed When
When the
is removed
Когато
не еlens
прикрепен
обектив
(изваждане
светкавицата)
M
(flash pop-up)
button (65) (65)O MOVIE button (
O MOVIE
buttonна(27)
(29)
N
(Playback)
P Soft key A (20)
P Soft(Възпроизвеждане)
key A (20) button (29)
Бутон
(27)
O
button
Q Soft key B (20)
Q MOVIE
Soft
keyMOVIE
B (20) (27)
Функционален
P
key C
A (20)
(20) бутон А (20)
R Soft key C (20)
R Soft
Soft
key
Функционален
бутон В (20)
Q
keywheel
B (20)(19)
S Control wheel (1
S Soft
Control
the
lens
removed
Функционален
бутон С (20)
R Soft
keyis
C (20)
1)
1) Accessories for the Smart Accessory Terminal
Accessories for the
Контролен
диск
S Control
wheel
(19)(19)
can be also attached
cover this p
touch this p
can be also attached.
2)
2) Do not cover this part during movie recording.
Do not
1) Mожете да закрепяте и артикули,
1)
for the Smart Accessory Terminal
3) Do not
3) Accessories
предназначени
за първо
поколение терминал
Do
not touch this
part directly.
2)
can
be also attached.
за включване
на допълнителни аксесоари.
Do not cover this part during movie recording.
2) Докато записвате видеоклип, не закривайте
3)
Do not touch this part directly.
тази част.
3) Не докосвайте директно тази част.
Seeof
the pages in parentheses for details of
See the pages in parentheses for details
За подробности
страниците, указани в скоби.
operation. относно операциите вижтеoperation.
Светкавица
See
the pages in parentheses for details
of
A Flash
A Flash
operation.
B ON/OFF (Power) switch
Ключ ON/OFF
(Захранване)
B
ON/OFF
(Power)
switch
A
Flash
C Shutter button (27)
Бутон на
затвора
C Shutter
button
(27)(27)
B
ON/OFF
(Power)
switch lamp/Smile
Рефлектор
за автоматично
фокусиране/Лампичка
за таймера за lamp/Smile
D AF illuminator/Self-timer
D AF
illuminator/Self-timer
автоматично
за Shutter
разпознаване
lamp на усмивка
lamp
C Shutter
buttonвключване/Лампичка
(27)
E Lens release button
E Lens
release
button
Бутон
за освобождаване
на
обектива
D
AF
illuminator/Self-timer
lamp/Smile
lampsensor
F
Image sensor position mark (66)
Маркировка
за позиция
на mark
матрицата
(66)
F Shutter
Image
position
(66)
1)
E Smart
Lens
release
G Smart
Accessory
Терминал
заbutton
включване
на2допълнителни
аксесоари
2 1)Terminal 2 1)
G
Accessory
Terminal
2)
2)
F
Image sensor
position mark (66)
H Microphone 2)
Микрофон
H Microphone
G Smart Accessory Terminal 2 1)
H Microphone 2)
Продължава 
12GB
BG
Continued r 12
12GB
K Access lamp
L Memory
slotis not pinched when
• Makecard
sureinsertion
that the cord
LCD screen
екран
A LCD
Можете
да регулирате
•• You
can adjust
the LCD LCD
screenекрана
to an под
ъгъл, viewable
който е лесен
наблюдение,
като
easily
angle,заsuch
as for a lowнапример
при запис
Наклонете
position
shooting.
Tilt от
theниско.
LCD screen
Aupward
LCDекрана
screen
LCD
градуса
нагоре,
about на
180180
degrees
when
you take
•self-portrait.
You правите
can adjust
the
LCD screen
to
an
самопортрет.
Таймерът
aкогато
The
3-second
delay
selfviewable
angle,
suchсеas
for a lowза easily
включване
автоматично
на 3
timer
is automatically
selected
inзадава
the
A LCD
screen
position
shooting.
Tiltпо
the
LCD
секунди
вadjust
настройката
подразбиране.
setting
(page
118).
• default
You
can
the LCD
screen
to screen
an
A
LCD
screen
upward
about 180 degrees
take
A LCD
screen
viewable
suchscreen
aswhen
for to
ayou
low•easily
You
can adjustangle,
the 3-second
LCD
an
a self-portrait.
delay
selfshooting.
TiltLCD
thesuch
LCD
screen
•position
You
can
adjustThe
the
screen
to aan
easily
viewable
angle,
as
for
lowtimer is
automatically
selected
in the
upward
about
180angle,
degrees
when
you
easily
viewable
such
as for
atake
lowposition
shooting.
Tilt118).
the
LCD
screen
default
setting
(page
a self-portrait.
The
delayscreen
self-take
position
shooting.
Tilt
the LCD
upward about
1803-second
degrees
when
you
timer
is automatically
selected
in the
upward
about 180
when
you
take
a self-portrait.
Thedegrees
3-second
delay
selfdefault
setting
(page
atimer
self-portrait.
The 118).
3-second
delay
selfis automatically
selected
in the
timer
automatically
selected in the
defaultissetting
(page 118).
default setting (page 118).
Говорител
B Speaker
Лампичка
за зареждане
C Charge
lamp
D
(USB) terminal
Терминал
(USB) (176)
Speaker
Терминал
HDMI
(168)
EB
HDMI
terminal
(168)
Charge
Капаче
за lamp
батерията
FC
Battery
cover
B Speaker(USB) terminal (176)
Кукичка
за раменната
GD
Hook
for shoulder
strapдръжка
Speaker
CB
Charge
lamp
HDMI
Гнездо
заterminal
статив (168)
B
Speaker
HE
Tripod
receptacle
Charge
lamp
DC
(USB)
terminal (176)
F Charge
Battery
cover
C
lamp
(USB) terminal
(176)
ED
HDMI
terminal
(168)strap
G Hook(USB)
for shoulder
D
terminal
(176)
E
HDMI
terminal
(168)
FH
Battery cover
receptacle
E Tripod
HDMI terminal
(168)
you close
cover.
M Memory
card the
cover
K
Access
lamp
Make sure
that
theзащипвате
cord is not pinched
• • Уверете
се,
че не
кабела,when
close
thethat
cover.
•you
Make
sure
the
cord slot
is not pinched when
затваряте
капачето.
Lкогато
Memory
card
insertion
• Make
surethe
thatcover.
the cord is not pinched when
you lamp
close
KM
Access
Memory
card
you close
the cover
cover.
Лампичка
за
достъп
K
Access
lamp
L Memory card insertion slot
K Access
Гнездо lamp
заcard
поставяне
наslot
картата с
Memory
insertion
ML
Memory
card
cover
памет card insertion slot
L Memory
M Memory card cover
Капаче на
отделението
за картата
M Memory
card
cover
с памет
Table ofTable
Tableofof
Азбучен
Sample
photo
Sample
photo
photoMenu
Menu
Menu
Index
Index
Index
Търсене
поSample
примерни
Съдържание
Меню
Table
of
Table
ofcontents
Sample
photo
Menu Index
Index
contents
contents
Sample
photo
указател
изображени Menu
contents
contents
• Use a tripod with a screw length of less than
5.5 mm (7/32 inch). You will be unable to
firmly secure the
camera
to tripodsна
having
• Използвайте
статив
с дължина
screws която
longer еthan
5.5 mmот
(7/32
inch), and
винта,
по-малка
5.5 mm.
• Use
a tripod
a screw length of less than
may
damage
thewith
camera.
Ще
бъде
невъзможно
да закрепите
5.5 mm (7/32 inch). You will be unable to
стабилно
фотоапарата към статив, ако
I Battery
compartment
firmly
secure
the
cameralength
to tripods
having
•използвате
Use
a tripod
with
a
screw
of less
винт,cover
който е по-дълъг
от than
5.5
J Connection
plate
screws
longer
thanYou
5.5 mm
(7/32
inch), and
mm
(7/32
will
be unable
mm,
и може
даinch).
повредите
фотоапарата.
•5.5Use
a tripod
with
a screw
length
of lesstothan
• Use
thisasecure
when
using
anscrew
AC-PW20
AC
may
damage
thecamera
camera.
the
to
tripods
having
•firmly
Use
tripod
with
a
length
of
less
5.5 mm (7/32 inch). You will be unablethan
to
(sold
separately).
Insert
the
Отделение
за
батерията
IAdaptor
Battery
compartment
screws
longer
than
5.5
mm
(7/32
andto
5.5
mm
(7/32
inch).
You
will
beinch),
unable
firmly
secure
the
camera
to
tripods
having
connection
plate
into
the battery
may
damage
the
camera.
firmly
secure
the
camera
to
tripods
having
screwsна
longer
than
5.5 mm
(7/32 inch), and
Капаче
свързващата
част
Jcompartment,
Connection
plate
cover
then
pass
themm
cord
through
theand
longer
than
5.5
(7/32
inch),
may
damage
camera.
I• Battery
compartment
• screws
Use this
when
using
anработите
AC-PW20
Използвайте
го,the
когато
с AC
connection
plate
cover
as
shown
below.
may
damage
the
camera.
Adaptor
(sold
separately).
Insert
the
Battery compartment
променливотоков
адаптер AC-PW20
JI
Connection
plate cover
I
Battery
compartment
connection
plate
the
battery AC
се отделно).
• (продава
Use
this when
usinginto
anПoставете
AC-PW20
J
Connection
plate
cover
compartment,
then
pass the
cordthe
through
част
вcover
отделението
заAC the
Jсвързващата
Connection
plate
(sold
separately).
Insert
•Adaptor
Use this
when
using
an AC-PW20
connection
plate
cover
as
shown below.
батерията,
след
това
прекарайте
plate
into
the
•connection
Use this when
using
anbattery
AC-PW20
Adaptor
(sold
separately).
Insert theAC
кабела
през(sold
капачето
compartment,
then
pass
theсвързващата
cord
through
Adaptor
separately).
Insert
the the
connection
plate
intoна
the
battery
част,
както еplate
показано
по-долу.
connection
cover
as
shown
connection
plate
into
the
battery
compartment,
then
pass
the
cordbelow.
through the
compartment,
then
passas
theshown
cord through
the
connection
cover
below.
• Make
sure thatplate
the cord
is not
pinched
when
connection
plate
cover
as shown
below.
you close the cover.
Продължава 
13GB
Continued r
BG
13
Съдържание
Table of
contents
Обектив
Lens
E18
OSS
(приложен
моделите
NEX-F3D/F3K/F3Y)
E18 ––55
55mm
mmF3.5-5.6
F3.5-5.6
OSS
(suppliedкъм
with
NEX-F3D/F3K/F3Y)
Търсене по примерни
Меню
Sample
photo
Menu
изображени
A Hood
index за прикрепяне на сенника
Маркировка
Пръстенring
за фокусиране
B Focusing
Вариоring
пръстен
C Zoom
Скала на фокусното
разстояние
D Focal-length
scale
Маркировкаindex
за фокусното разстояние
E Focal-length
Свързваща
част на обектива*
F Lens
contacts*
Маркировка
за закрепяне
G Mounting
index
* Не докосвайте директно тази част.
* Do not touch this part directly.
Азбучен
Index указател
Е16
E16 mm
mmF2.8
F2.8(приложен
(supplied към
withмоделите
NEX-F3D)NEX-F3D)
Маркировка за закрепяне
A Converter
index* преобразувател*
на дългофокусен
B Focusing
Пръстен ring
за фокусиране
Свързваща
част на обектива*
C Lens
contacts**
Маркировка
за закрепяне
D Mounting
index
преобразувател
** Дългофокусният
A converter is sold
separately. се продава отделно.
** Не
директно
тази част.
**
Do докосвайте
not touch this
part directly.
Продължава 
BG
14
14GB
Съдържание
Table of
contents
E55
mm
F4.5-6.3
OSSOSS
(приложен
къмwith
моделите
NEX-F3Y)
E55– 210
– 210
mm
F4.5-6.3
(supplied
NEX-F3Y)
Търсене по примерни
Меню
Sample
photo
Menu
изображени
Азбучен
Index указател
Пръстенring
за фокусиране
A Focusing
Вариоring
пръстен
B Zoom
Скала на фокусното
разстояние
C Focal-length
scale
Маркировкаindex
за фокусното разстояние
D Focal-length
Свързваща
част на обектива*
E Lens
contacts*
Маркировка
за закрепяне
F Mounting
index
директно
тази част.
** Не
Doдокосвайте
not touch this
part directly.
BG
15
15GB
Съдържание
Списък с икони на екрана
Иконите се извеждат на екрана, за да покажат състоянието на фотоапарата.
Можете да промените дисплея на екрана, като използвате DISP (Дисплей със съдържание)
на контролния диск (стр. 39).
Режим на готовност за запис
A
Дисплей
Индикация
Търсене по примерни
изображени
Режим на запис
PASM
Избор на сцена
Разпознаване на сцена
Графичен дисплей
Съотношение на
снимките
Размер на снимките
RAW RAW+J
FINE STD
Качество на снимките
100
Брой снимки, които
можете да запишете
60i/50i
60i/50i
24p/25p
24p/25p
Режим на запис на
видеоклипове
Меню
16M 14M 8.4M
7.1M 4M 3.4M
Запис на видеоклип
Азбучен
указател
Карта с памет/Качване
в Интернет
Възпроизвеждане
123Min
Време за запис на
видеоклипове
Еко режим
100%
Оставащ капацитет
на батерията
Интелигентно
увеличение
Ясно увеличение
Продължава 
BG
16
Дисплей
Индикация
Дисплей
Индикация
Съдържание
Режим на фокусиране
Цифров зуум
Светкавицата се зарежда
Рефлектор за
автоматично фокусиране
Преглед на моментните
настройки
Не записва звук, докато
записвате видеоклипове
Режим за избор на
областта за фокусиране
Разпознаване на лице
AWB
Търсене по примерни
изображени
Стабилизация/
Предупреждение за
стабилизация
Баланс на бялото
7500K A7 G7
Грешка при свързването
на електронния визьор
(продава се отделно)
Ефект на меки тонове на
човешката кожа
DRO/Auto HDR
Предупреждение
за прегряване на
електронния визьор
(продава се отделно)
Автоматично кадриране
на портрети
Креативен стил
Предупреждение за
прегряване
Файлът с базата данни е
пълен/Грешка във файла
с базата данни
Разпознаване на усмивка
Меню
Режим на преглед
Картинен ефект
101-0012
Папка за
възпроизвеждане –
Номер на файл
Защита
Ред на отпечатване
B
Дисплей
ZOOM
Индикация
Функционални бутони
(MENU/Режим на
запис/Зуум/Изтриване/
Увеличаване)
D
C
Дисплей
Дисплей
Индикация
Режим на работа със
светкавицата/Намаляване
на ефекта “червени очи”
±0.0
Азбучен
указател
Индикатор за
чувствителност при
разпознаване на усмивка
Компенасия на
светкавицата
Режим на запис
z
1/125
Скорост на затвора
F3.5
Стойност на
диафрагмата
Ръчно измерване
±0.0
±0.0
Таймер за автом. включване
при самопортрет
Режим на измерване
Индикация
Състояние на фокуса
ISO400
Компенсация на
експозицията
ISO чувствителност
АЕ в заключено
положение
Индикатор за скорост на
затвора
Продължава 
BG
17
Индикация
Съдържание
Дисплей
Индикатор за диафрагмата
Времетраене на
видеоклипа
(минути: секунди)
2012-1-1 9:30AM
Дата/час на записаното
изображение
12/12
Номер на изображението/
Брой изображения в
режим на преглед
Търсене по примерни
изображени
REC 0:12
Извежда се, когато
HDR не работи за
изображението.
Извежда се, когато
картинният ефект не е
сработил.
Хистограма
Меню
Азбучен
указател
BG
18
Basic operations
The control wheel and soft keys allow you to use various
functions of the camera.
Soft keys
Control
wheel
Контролен
Функционални
диск
бутони
Soft keys
Control wheel
Control wheel
Контролен
дискContents), (Exposure Comp.), and
When
shooting, DISP (Display
(Drive
Control
Mode)
functions arewheel
assigned to the control wheel. When playing back, DISP (Display
Азбучен
указател
Index
Index
Когато записвате, към контролния диск са зададени следните функции: DISP
Contents) and
Index) functions are assigned to the control wheel.
(Извеждане
на(Image
съдържание),
(Компенсация
на експозицията)
и
(Режим
When shooting,
DISP (Display Contents),
(Exposure
Comp.), and
(Drive
You
can
assign
the functions
to the right към
key on
the controlдиск
wheel
137).следните
на
запис).
Когато
възпроизвеждате,
контролния
са(page
зададени
Mode)
functions
are
assigned to the control
wheel. When
playing
back, DISP
(Display
функции:
на съдържание)
(Индекс
изображения).
Contents)DISP
and (Извеждане
(Image Index)
functions areиassigned
to theс control
wheel.
Можете
зададете
функцииtoзаthe
дясната
част
диск
(стр.137).
137).
You canдаassign
the functions
right key
onна
theконтролния
control wheel
(page
Търсене по примерни
СъдържаниеTable
Меню
of
Sample photo
Menu
изображени
Table contents
of
Sample photo
Menu
contents
Работа с фотоапарата
Контролният диск, функционалните
бутони и сензорният панел ви позволяват да
Operating
the camera
използвате различните функции на този фотоапарат.
TheOperating
control wheel and soft keys the
allow youcamera
to use various
functions of the camera.
Basic operations
Продължава 
BG
19
Търсене по примерни
Съдържание
Меню
Table of
изображени
Sample photo Menu Menu
Table of
contentsSample photo
contents
When
you
turn or press
top/bottom/right/left
parts of the control wheel
the
Когато
завъртите
или the
натиснете
горната/долната/дясната/лявата
част following
на
on-screen
display,
can
select setting
items.
Your selection
determined
you
контролния
диск,you
като
следвате
дисплея
на екрана,
можетеisда
изберете when
опциите
press
the centerВашият
of the control
с настройки.
избор wheel.
ще се въведе, когато натиснете централната част на
When you turn
or press the top/bottom/right/left parts of the control wheel following the
контролния
диск.
on-screen display, you can select setting items. Your selection is determined when you
press the center of the control wheel.
Стрелката
означава,
че можете
The
arrow means
you can turn
the
control
wheel.
да завъртите
контролния диск.
The arrow means you can turn the
control wheel.
Когато опциите са изведени
на екрана,
да гиon the
When
options можете
are displayed
screen,
you can browse
through them
преглеждате,
като завъртите
by
turning
or pressing
the top/bottom/
или
натиснете
горната/
right/left parts of the control wheel.
долната/лявата/дясната
част
Whenthe
options
displayed
theна
Press
centerare
to make
your on
choice.
контролния
диск.
Натиснете
screen, you can
browse
through them
by turning or pressing
top/bottom/
контролния
диск в the
центъра,
за
right/left parts of the control wheel.
да
въведете избора си.
Press the center to make your choice.
The soft keys have different roles, depending on the context.
Функционалните
бутони имат
различни
зависимост
от ситуацията.
The
assigned
role (function)
of each
soft keyприложения
is shown on вthe
screen.
Soft
keys
Ролята
(функцията),
която
текущия
изпълнява
всеки
функционалните
To
use the
function shown
at към
the upper
rightмомент
corner of
the screen,
pressот
soft
key A. To
бутони,
се
извежда
наatекрана.
Thethe
soft
keys
have
different
roles, depending
use
function
shown
the lower
right corneronofthe
thecontext.
screen, press soft key B. To use
The
role функцията,
(function)
ofизведена
each
is shown
onъгъл
the screen.
За
даassigned
използвате
горния
на екрана,
the
function
shown
at the center,
presssoft
theвkey
center
ofдесен
the control
wheel
(soft натиснете
key C).
функционален
бутон
А. Заatto
да
използвате
изведена
в долния
десен
To use
function
shown
the
upper
rightфункцията,
the
screen,
soft key
A. ъгъл
To
You
can the
assign
the
functions
the
soft keys
Bcorner
and Cof(page
137). press
екрана,
натиснете
функционален
бутон
За
да
функцията,
use
the
function
shown
atkeys
the lower
right
corner
oficon
theизползвате
screen,
press
soft
key B.
To
Inна
this
handbook,
the soft
are indicated
byВ.the
or the function
shown
onизведена
theuse в
центъра
на екрана,
наcenter
контролния
диск (функционален
the function
shown atнатиснете
the center,центъра
press the
of the control
wheel (soft key бутон
C). С).
screen.
Можете
задавате
функцииtoкъм
функционални
В и С (стр. 137).
You can да
assign
the functions
the soft
keys B and Cбутони
(page 137).
Inтова
this handbook,
theфункционалните
soft keys are indicated
by се
theизвеждат
icon or the
function
shown
В
ръководство
бутони
чрез
иконата
илиon the
функцията
на екрана.
screen.
A
C
A
B
C
B
Азбучен
указател
Index Index
Soft
keys
Функционални
бутони
In this case, soft key A works as
the MENU (Menu) button, and
key
B as theфункционален
ZOOM (Zoom)
В soft
този
случай
button.
key Cкато
works as the
бутон
А Soft
работи
In
this
case,
soft
key button.
A works as
MODE (Shoot Mode)
бутона
MENU
(Меню),
the MENU
(Menu)
button, and
soft key B as the
ZOOMВ(Zoom)
функционален
бутон
button.
Softбутон
key C works
as the
работи
като
ZOOM
MODE (Shoot Mode) button.
(Зуум), а функционален бутон
С работи като бутона MODE
(Режим на запис).
20GB
20
BG
Using functions in the menu
You can
set up the basic settings for the camera as a whole, or execute functions such as
shooting, playback, or other operations.
Menu
Меню
Можете
да зададете
основните
настройки
на as
фотоапарата
цяло
или да such as
You
can set
up the basic
settings for
the camera
a whole, or като
execute
functions
извършвате
операции
по запис,
възпроизвеждане и други операции.
shooting,
playback,
or other
operations.
1 Select MENU.
Control
wheel
Контролен
MENU
диск
Index
Control wheel
Shoot Mode
Фотоапаратът анализира обекта и извършва необходимите
Intelligent
Intelligent
Auto Auto
The camera
evaluates
subject
makes the proper
настройки.
С тазиthe
опция
ще and
се наслаждавате
на
(Автоматична
настройка)
Allows
you to select
a shooting
mode,
as exposure
mode,
panoramic,
settings.
You such
can enjoy
automatic
shooting
with the Scene
автоматичен
запис
с подходящи
настройки.
Selection.
appropriate settings.
Записва изображения с по-широка гама от настройки
Superior
Superior
Auto Auto
Shoots
images
with
a wider
range
of
shooting
functions
than
отколкото
в режим
Intelligent
Auto.
Разпознава
и преценява
Intelligent
Auto
The
camera
evaluates
the subject
and
makes
the
proper
(Допълнителни автоматични
thoseавтоматично
of
Intelligent
Auto
shooting.
Recognizes
and
evaluates
на
запис,
извършва
Auto
HDR
settings.
Youусловията
can enjoy
automatic
shooting
with
the и
настройки)
избира
най-доброто
изображение.performs Auto HDR,
the shooting
conditions
automatically,
appropriate
settings.
and chooses the best image.
Scene
Selection
Записва
с
предварително
зададени
настройки
зависимост
Superior Auto
Shoots images with a wider
range of
shooting вfunctions
than
(Избор на сцена)
отthose
обекта
или settings
условията
за
запис.to the
Scene Selection
Shoots
with
preset
according
subject or
of
Intelligent
Auto
shooting.
Recognizes
and evaluates
condition.
the shooting
conditions
automatically,
performsкогато
Auto HDR,
Anti Motion Blur
Намалява
ефекта
от клатенето
на фотоапарата,
andthe
chooses
the
best when
image.
(Намаляване
снимате
леко затъмнена
сцена
на закрито
или при
Anti Motion
Blur на
Reduces
camera
shake
shooting
a slightly
dark
размазването
при движение)
телеснимка.
indoor
scene or
a telephoto.
Scene
Selection
Shoots
with
preset settings according to the subject or
SweepSweep
Panorama
Shootscondition.
with panoramic size.
Panorama
Записва панорамни изображения.
(Панорамен
режим)
Anti
Motion Blur
the camera
shake
when
shooting aonslightly
3D Sweep
Panorama
ShootsReduces
3D panoramic
images
used
for playback
a 3D dark
indoorTV.
scene
or a telephoto.
compatible
Записва
триизмерни
панорамни изображения,
3D Sweep Panorama
които
използват
възпроизвеждане
на телевизор,
Sweep
Panorama
Shoots
with
panoramic
size.
Manual
Exposure
Adjusts
theсе
aperture
andза
shutter
speed.
(3D
Панорама)
съвместим с 3D.
3D Sweep Panorama
Shoots 3D panoramic images used for playback on a 3D 21GB
Manual Exposure
compatible
TV.
Регулира
диафрагмата
и скоростта на затвора.
(Ръчна експозиция)
Continued r
Manual Exposure
Adjusts the aperture and shutter speed.
BG
Продължава  2121
GB
Continued r
Азбучен
указател
Позволява ви да избирате режим на запис като например режим на експониране,
Allows you to select a shooting mode, such as exposure mode, panoramic, Scene
панорамен режим, режим за избор на сцена.
Selection.
Меню
Shoot
Mode (Режим на запис)
Shoot
Mode
MENU
MENU
Index
2 Select the desired item by pressing the
top/bottom/right/left
Изберете
MENU.parts of the control
11 Select
MENU.
wheel,
and
then
press опция,
the center.
2 Изберете желаната
като
2 Select
theinstructions
desired item
натиснете
горната/долната/дясната/
3 Following
the
onby
thepressing the
top/bottom/right/left
parts
ofand
the
лявата
част
на
контролния
диск
и control
screen, select the desired item
след това
натиснете
централната
wheel,
and
then
press
the
center.
pressчаст
theна
center
of the control wheel to
контролния диск.
3 Following
the instructions on the
make
yourследвате
choice.
3 Като
инструкциите на
screen,
select the
desired
item and
екрана, изберете
желаната
опция
press
the center
of the control
и натиснете
централната
част на wheel to
контролния
диск, за да направите
make
your choice.
избора си.
Търсене по примерни
Съдържание
изображени
Table of
Sample
photo
Menu
contents
Table of
Sample photo
Menu
contents
Menu
Регулира скоростта на затвора, за да запечата
движението на обекта.
Aperture Priority (Приоритет на
диафрагмата)
Регулира обхвата на фокуса или разфокусира фона.
Program Auto (Режим на
автоматично програмиране)
Записва автоматично като ви позволява да задавате ваши
настройки, с изключение на настройката за експозицията
(отвор на диафрагмата и скорост на затвора).
Съдържание
Shutter Priority (Приоритет на
скоростта на затвора)
Търсене по примерни
изображени
Camera (Фотоапарат)
Позволява ви задавате функции за запис, като например продължителен запис,
запис с таймера за автоматично включване и запис със светкавицата.
Flash Mode (Режим на запис със
светкавицата)
Избира начин, по който да използвате светкавицата.
AF/MF Select (AF/MF избор)
Избира режим на автоматично или ръчно фокусиране.
Autofocus Area (Област за
автоматично фокусиране)
Избира областта, в която да фокусира.
Autofocus Mode (Режим за
автоматично фокусиране)
Избира режим на автоматично фокусиране.
Object Tracking (Проследяване
на обект)
Задържа фокуса върху определен обект като го
проследява.
Zoom (Зуум)
Задава зуум скалата за функцията [Zoom] на
фотоапарата.
Face Detection (Разпознаване на
лице)
Автоматично разпознава лицата на хората и регулира
фокуса и експозицията в зависимост от лицето.
Face Registration (Регистриране
на лица)
Регистрира или променя човека, върху който
фотоапаратът фокусира с приоритет.
Smile Shutter (Запис при
разпознаване на усмивка)
Всеки път, когато фотоапаратът разпознае усмивка,
затворът автоматично сработва.
Auto Port. Framing (Автоматично
кадриране на портрет)
Анализира сцената, когато записвате лице и запазва
друго изображение с по-подходяща композиция.
Soft Skin Effect (Ефект на меките
тонове на човешката кожа)
Записва човешката кожа с меки тонове при включена
функция за разпознаване на лица.
Shooting Tip List (Списък със
съвети за запис)
Позволява ви да прегледате всички съвети за запис.
LCD Displays (DISP) (LCD
дисплей)
Превключва информацията, която е изведена на LCD
екрана.
Finder Display(DISP) (Дисплей
на визьора)
Превключва информацията, която ще се изведе на
екрана за запис на електронния визьора (продава се
отделно).
DISP Button(Monitor) (Бутон
DISP (Монитор))
Задава режимите на дисплея, които ще се изведат на
LCD екрана, когато натиснете бутона DISP.
Продължава 
Азбучен
указател
Избира режима на запис като например продължителен
запис, запис с таймера за автоматично включване или
експозиционен клин.
Меню
Drive Mode (Режим на запис)
BG
22
Съдържание
Image size (Размер на изображение)
Позволява ви да изберете размера на изображението и съотношението на екрана.
Снимки
Избира размера на изображението.
Aspect Ratio (Съотношение на екрана)
Избира съотношението на екрана.
Quality (Качество)
Избира формата на компресията.
Търсене по примерни
изображени
Image Size (Размер на изображението)
3D Панорама
Image Size (Размер на изображението)
Избира размера на триизмерното панорамно
изображение.
Panorama Direction (Посока на запис
на панорамно изображение)
Избира посоката на въртене на фотоапарата,
когато записвате триизмерни панорамни
изображения.
Панорамни снимки
Image Size (Размер на изображението)
Избира размера на изображението.
Panorama Direction (Посока на запис
на панорамно изображение)
Избира посоката на въртене на фотоапарата,
когато записвате панорамни изображения.
Меню
Видеоклип
File Format (Формат на файла)
Избира AVCHD или MP4.
Recording Setting
(Настройки на записа)
Избира размера на изображението, скоростта
на обновяване на кадрите и качеството на
видеоклиповете.
Азбучен
указател
Brightness/Color (Осветеност/Цветност)
Позволява ви да извършвате настройки за осветеността като например режим на
измерване, и настройки на цветовете като например баланс на бялото.
Exposure Comp.
(Компенсация на експозицията)
Компенсира осветеността на цялото изображение.
ISO
Задава ISO чувствителността.
White Balance (Баланс на бялото)
Регулира цветните тонове в зависимост от
условията на осветеност на околната среда.
Metering Mode (Режим на измерване)
Избира начина, който се използва за измерване на
осветеността.
Flash Comp.
(Компенсация на светкавицата)
Регулира количеството светлина от светкавицата.
DRO/Auto HDR
Автоматично поправя осветеността и контраста.
Picture Effect (Картинен ефект)
Записва с различни ефекти, за да придаде
специфична атмосфера на изображението.
Creative Style (Креативен стил)
Избира начин на обработка на изображението.
Продължава 
BG
23
Съдържание
Playback (Възпроизвеждане)
Позволява ви да задавате функциите за възпроизвеждане.
Изтрива изображения.
Slide Show (Изреждане на изображения)
Възпроизвежда автоматично поредица от
изображения.
View Mode (Режим на преглед)
Позволява ви да определите начина, по който ще
групирате изображенията за възпроизвеждане.
Image Index (Индекс с изображения)
Избира броя на изображенията, които се извеждат на
индекс екрана.
Rotate (Въртене)
Завърта изображението.
Protect (Защита)
Защитава изображения или отменя защитата.
3D Viewing (3D преглед)
Свързва към 3D-съвместим телевизор и ви позволява
да преглеждате триизмерни изображения.
Enlarge Image (Увеличаване на изображения)
Увеличава изображенията.
Volume Settings (Настройка на силата на звука)
Задава силата на звука за видеоклиповете.
Specify Printing (Избор за печат)
Избира изображенията, които да отпечатвате, или
извършва настройки за отпечатване.
Display Contents (Извеждане на съдържание)
Превключва информацията, която е изведена на екрана за
възпроизвеждане.
Търсене по примерни
изображени
Delete (Изтриване)
Меню
Setup (Настройки)
Позволява ви да извършвате по-подробни настройки за запис или да променяте
настройките на фотоапарата.
Настройки за запис
Включва AF рефлектора, за да помогне при фокусирането на места с
ниска осветеност.
Red Eye Reduction (Намаляване на
ефекта “червени очи”)
Когато използвате светкавицата, тя светва преди записа, което
предотвратява ефекта на “червените очи”.
FINDER/LCD Setting
Задава начина на превключване между визьора (продава се отделно) и
LCD екрана.
Live View Display (Извеждане на
моментните настройки)
Позволява ви да избирате дали да извеждате стойността на компенсацията
за експозицията и др. на екрана.
Auto Review (Автоматичен преглед)
Задава времето за извеждане на изображението веднага след записа.
Grid Line (Насочващи линии)
Включва насочващите линии, които ви помагат да извършите
композицията на изображението.
Peaking Level (Ниво на
подчертаване)
Подчертава контурите на фокусния обхват с определен цвят.
Peaking Color (Цвят за подчертаване)
Задава цвета, който се използва за функцията за подчертаване.
Clear Image Zoom (Ясно увеличение)
Приближава изображението с по-добро качество, отколкото в режим на
цифров зуум.
Digital Zoom (Цифров зуум)
Приближава изображението повече, отколкото в режим на ясно
увеличение. Можете да използвате тази функция и при запис на
видеоклипове.
Self-portrait Self-timer (Таймер
за автоматично включване при
самопортрет)
Включва или изключва 3-секундния таймер за самопортрет, когато LCD
екранът е наклонен на 180 градуса нагоре.
Азбучен
указател
AF Illuminator (Рефлектор за
автоматично фокусиране)
BG
Продължава 
24
MF Assist Time (Време при помощ
при ръчно фокусиране)
Задава времето, за което изображението ще се извежда увеличено.
Color Space (Цветова гама)
Променя вида на цветовата гама.
SteadyShot (Стабилизация)
Компенсира движението на фотоапарата.
Release w/o Lens (Запис без обектив)
Задава настройка дали да освободи затвора или не,
когато няма обектив.
Eye-Start AF
Включва/изключва използването на автоматичния фокус, когато
гледате през визьора (продава се отделно).
Front Curtain Shutter
(Принудителен затвор)
Включва/изключва използването на функцията за електронно
намаляване на времето между включването на затвора.
Long Exposure NR (Намаляване на шума
при дълга експозиция)
Задава настройка за намаляване на смущенията, когато записвате
с дълга експозиция.
High ISO NR (Намаляване на шума при
висока стойност на ISO)
Задава настройка за намаляване на смущенията, когато записвате с
висока стойност на ISO.
Lens Comp.: Shading (Компенсация от
обектива: Затъмняване)
Компенсира затъмняването в ъглите на екрана.
Lens Comp.: Chro. Aber. Компенсация от
обектива: Отклонения в цветовете)
Намалява отклоненията в цветовете в ъглите на екрана.
Lens Comp.: Distortion (Компенсация от
обектива: Смущения)
Компенсира смущенията на екрана.
Face Priority Tracking
(Проследяване на лице с приоритет)
Включва или изключва функцията за приоритетно следене на лице
в режим на следене на обект.
Movie Audio Rec
(Запис на звук за видеоклип)
Включва записа на звук при запис на видеоклип.
Wind Noise Reduct. (Намаляване на
смущенията от вятъра)
Намалява смущенията, причинени от вятъра при запис на
видеоклипове.
AF Micro Adj. (Автоматична фина
настройка на рефлектора за автоматично
фокусиране)
Автоматично регулира фино фокусираната позиция, когато
използвате LA-EA2 адаптер (продава се отделно).
Азбучен
указател
Извежда увеличено изображение при ръчно фокусиране.
Меню
MF Assist
(Помощ при ръчно фокусиране)
Търсене по примерни
изображени
Задава настройка за запазване или не на всички изображения,
записани продължително в режим Superior Auto.
Съдържание
S. Auto Image Extract.
Основни настройки
Menu start (Стартиране на менюто)
Избира първото изведено меню от главното меню или последния
екран с менюта.
Custom Key Settings (Настройки
на функционалните бутони)
Задава функции за функционалните бутони, десния бутон на
контролния диск и др.
Beep (Звуков сигнал)
Избира краткия звуков сигнал, който се възпроизвежда при
работата с фотоапарата.
Language (Език)
Избира езика, който да се използва на екрана.
Date/Time Setup (Настройки на датата
и часа)
Задава датата и часа.
Area Setting (Настройка на областта)
Избира областта на използване на фотоапарата.
Help Guide Display
(Дисплей с помощни съобщения)
Включва или изключва дисплея с помощните съобщения.
Eco Mode (Еко режим)
Задава ниво на функцията за пестене на захранването.
Power Save (Пестене на захранването)
Задава времето, след което фотоапаратът преминава в режим на
пестене на захранването.
LCD Brightness (Яркост на LCD екрана)
Задава яркостта на LCD екрана.
Viewfinder Bright. (Яркост на визьора)
Задава яркостта на електронния визьор (продава се отделно).
Display Color (Цвят на дисплея)
Извежда цвета на LCD монитора.
Wide Image (Широко изображение)
Избира начина на извеждане на широки изображения.
Продължава 
BG
25
HDMI Resolution (HDMI резолюция)
Задава резолюцията, когато свържете към HDMI
телевизор
CTRL FOR HDMI
Задава настройка дали да управлявате фотоапарата
с устройството за дистанционно управление на
“BRAVIA” Sync-съвместим телевизор.
USB Connection (USB връзка)
Избира начина, който се използва за USB връзка.
Cleaning Mode (Режим на почистване)
Позволява ви да почиствате матрицата.
Version (Версия)
Извежда версията на фотоапарата и обектива/
адаптера за поставяне на обектива.
Demo Mode (Демонстрационен
режим)
Задава настройка дали да се изведе режимът на
демонстрация за видеоклипове.
Reset Default (Връщане на
фабричните настройки)
Връща настройките на фотоапарата към
фабричните им стойности.
Търсене по примерни
изображени
Избира начина, който да се използва за
възпроизвеждане на портретни изображения.
Съдържание
Playback Display (Дисплей за
възпроизвеждане)
Настройки за картата с памет
File Number (Номер на файла)
Избира начина, който се използва за номерация на
файловете на изображенията.
Folder Name (Име на папката)
Избира формата за име на папката.
Select Shoot. Folder (Избор на папка
за запис)
Избира папката за запис.
New Folder (Нова папка)
Създава нова папка.
Recover Image DB (Поправка на
файла с базата данни)
Поправя файла с базата данни за видеоклипове,
когато бъдат открити несъответствия.
Display Card Space (Извеждане на
свободното място на картата)
Извежда оставащото време за запис на
видеоклипове и оставащия брой снимки, които
можете да запишете на картата с памет.
Азбучен
указател
Форматира картата с памет.
Меню
Format (Форматиране)
Eye-Fi настройки*
Upload Settings (Настройки за
качване)
Активира функцията за качване на фотоапарата,
когато използвате Eye-Fi карта.
* Извежда се, когато използвате Eye-Fi карта (продава се отделно) с вашия фотоапарат.
BG
26
Съдържание
Запис на изображения
В тази част е обяснен записът на изображения, когато използвате фотоапарата с
фабрично-зададените му настройки.
Фотоапаратът сам преценява ситуацията и регулира настройките.
1 Регулирайте ъгъла на LCD екрана и придържайте фотоапарата.
Търсене по примерни
изображени
Функцията за разпознаване на сцена сработва.
2 За да заснемете кадър, натиснете бутона на затвора наполовина, за да
фокусирате върху обекта, и след това натиснете бутона докрай, за да
запишете кадъра.
Когато фотоапаратът разпознае и заснеме лице, записаното изображение
автоматично се отрязва до подходящата композиция. Запазват се както
оригиналното, така и отрязаното изображение (стр. 77).
За да записвате видеоклипове, натиснете бутона MOVIE, за да започнете записа.
Натиснете отново бутона MOVIE, за да спрете записа.
Забележка
Меню
 Можете да записвате непрекъснат видеоклип в продължение на 29 минути и
MP4 видео файл, докато размерът на файла достигне 2 GB. Времената за запис
може да се различават в зависимост от околната температура или условията,
при които се извършва записът.
 Разпознаване на сцена
Азбучен
указател
Функцията Разпознаване на сцена позволява
фотоапаратът автоматично да разпознава условията
на снимане и да заснеме кадъра, като използва найподходящите настройки.
Икона за разпознаване на
сцена и упътване
 Фотоапаратът разпознава следните сцени: (Запис при нощни условия),
(Запис при нощни условия с използване на статив),
(Портрет при
нощни условия), (Контражур),
(Портрет с контражур),
(Портрет),
(Пейзаж), (Макро),
(Прожекторно осветление), (Ниска
осветеност) или
(Бебе), и извежда съответната икона и упътване на LCD
екрана, когато сцената бъде разпозната.
Продължава 
BG
27
Съдържание
 Ако снимате обект, върху който е трудно
да фокусирате
Когато фотоапаратът не може автоматично
да фокусира върху обекта, индикаторът за
фокусиране мига. Композирайте отново снимката
или променете настройката за фокусиране.
Търсене по примерни
изображени
Индикатор за фокусиране
Индикатор за фокусиране
 свети
Състояние
Фокусът е заключен.
свети
Фокусът е потвърден. Точката за фокусиране се
движи, като следва движещия се обект.
свети
Все още фокусира.
 мига
Не може да фокусира.
Меню
 Фокусирането може да е трудно в следните ситуации:
- Ако обектът е отдалечен от фотоапарата и е тъмно.
- Ако контрастът между обекта и фона е слаб.
- При обекти, гледани през стъкло.
- За бързо-движещи се обекти.
- Ако фокусирате повърхност, отразяваща светлината, или такава с
лъскаво покритие.
- При мигаща светлина.
- Ако обектът е осветен отзад.
Азбучен
указател
BG
28
Съдържание
Възпроизвеждане
на изображения
Възпроизвежда записани изображения.
Playing back images
1 Press the
Търсене по примерни
изображени
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане).
2 Изберете изображението с контролния диск.
3 За да възпроизвеждате
панорамни
Plays back the recorded
images. изображения или видеоклипове,
натиснете централната част на контролния диск.
(Playback) button.
Докато възпроизвеждате
с контролния диск
2 Select the видеоклипове
image with theОперация
control wheel.
За да въведете
режим
пауза/за
да
3 To
playнаback
panoramic
images
movies,
Натиснетеor
центъра.
възстановите възпроизвеждане
wheel.
За да превъртите бързо напред
During movie playback
Pause/resume
За да превъртите
бързо назад
Forward slow playback
За да възпроизвеждате бавно назад*
Reverse slow playback*
Adjust sound volume
За да регулирате силата на звука
Натиснете дясната част или завъртете по посока
на часовниковата стрелка.
Control wheel operation
Натиснете
лявата
част или завъртете в посока
Press
the center.
обратна на часовниковата стрелка.
Press the right, or turn it clockwise.
Завъртете по посока на часовниковата стрелка,
the left, or
it counterclockwise.
докато Press
устройството
е вturn
режим
на пауза.
Turn
clockwise
during
pause.
Завъртете по посока обратна на часовниковата
Меню
Fast-forward
За да възпроизвеждате
Fast-rewindбавно напред
press the center of the control
стрелка,
докато
устройството еduring
в режим
на пауза.
Turn
counterclockwise
pause.
Press
the bottom
Натиснете
долната
част t top/bottom.
горната част/долната
част.
* The movie is played back frame-by-frame.
Азбучен
указател
* Видеоклипът се възпроизвежда кадър по кадър
Note
• Panoramic images shot on other cameras may not be played back properly.
Забележка
 Панорамните
изображения, записани
с друг folder
фотоапарат, може да не се изведат
z Displaying
a desired
правилно.
 Извеждане на желана
To select a desired folder, select the bar to the left of the
image index screen (page 49), then press the top/bottom
parts of the control wheel. You can change the view
папка
mode by pressing the center of the control wheel.
За да изберете желана папка, изберете лентата от
лявата страна на индекс екрана с изображения (стр.
49), след това натиснете горната/долната част на
контролния диск. Можете да промените режима на
преглед, като натиснете центъра на контролния диск.
Продължава 
BG
29
Съдържание
Увеличаване на възпроизвежданото
изображение
Можете да увеличите част от снимката, за да я прегледате по-обстойно по
време на възпроизвеждане. Тази функция е удобна, за да проверите фокуса на
направената снимка. Можете да увеличавате изображения от менюто (стр. 105).
Търсене по примерни
изображени
1 Изведете изображението, което желаете да
увеличите, след това изберете (Увеличаване
на изображението).
2 Завъртете контролния диск, за да регулирате
размера.
3 Натиснете горната/долната/дясната/лявата част
на контролния диск, за да изберете частта, която
да увеличите.
4 За да отмените операцията, изберете .
Забележки
Меню
 Не можете да използвате функцията за увеличаване при преглед на
видеоклипове.
 За да увеличите панорамни изображения, първо въведете режим на пауза и след
това натиснете (Увеличаване на изображение).
Азбучен
указател
 Обхват на скалата
Обхватът на скалата е както следва.
Размер на изображението
Обхват на скалата
L
Прибл. х1.0 – х13.6
М
Прибл. х1.0 – х9.9
S
Прибл. х1.0 – х6.8
BG
30
Съдържание
Изтриване на изображения
Можете да изтриете изведеното изображение.
1 Изведете желаното изображение и
изберете (Изтриване).
2 Изберете OK.
, за да излезете от операцията.
Търсене по примерни
изображени
Изберете
(Изтриване)
OK
Забележки
Меню
 Не можете да изтривате защитени изображения.
 Веднъж изтрито, изображението не може да бъде възстановено. Предварително
се уверете, че желаете да изтриете изображението.
Азбучен
указател
 За да изтриете няколко изображения
Изберете MENU  [Playback]  [Delete], за да изберете и изтриете
определени изображения едновременно.
BG
31
3 Изберете опцията, която желаете да регулирате,
от изведените в долната част на екрана.
Едновременно с това можете да използвате опциите
за настройка на функцията за творчески снимки.
За да записвате видеоклипове, натиснете бутона
MOVIE, за да стартирате записа.
За да се върнете към екрана [Intelligent Auto]
или [Superior Auto], изберете .
Регулира степента на разфокусиране на фона.
Brightness (Осветеност) (стр. 34)
Регулира осветеността.
Color (Цветност) (стр. 35)
Регулира цветността.
Vividness (Яркост) (стр. 36)
Регулира яркостта.
Picture Effect
(Ефект на изображението) (стр. 37)
Изберете желания филтър с ефект за записа.
Забележки
 Функцията Творчески снимки работи само когато сте прикрепили E-байонет
обектив.
 Функцията Творчески снимки работи само когато [Shoot Mode] е зададен в
положение [Intelligent Auto] или [Superior Auto].
 Не можете да използвате функцията Разпознаване на усмивка.
 Когато включите режима Photo Creativity (Творчески снимки), някои от опциите,
които са зададени в менюто, стават невалидни.
 Когато фотоапаратът се върне в положение [Intelligent Auto] или [Superior Auto],
или ако бъде изключен, настройките се връщат в положенията си по подразбиране.
 Можете да регулирате [Bkground Defocus] само докато записвате видеоклипове с
функцията за създаване на творчески снимки.
 Ако включите функцията за Творчески снимки в режим [Superior Auto],
BG
фотоапаратът не записва сложни сцени.
32
Азбучен
указател
Bkground Defocus
(Разфокусиране на фона) (стр. 33)
Меню
4 Изберете желаната настройка.
5 За да записвате снимки, натиснете бутона
на затвора.
Търсене по примерни
изображени
1 MENU  [Shoot Mode]  [Intelligent Auto]
или [Superior Auto].
2 Изберете
(Творчески снимки).
Съдържание
Творчески снимки
Можете да снимате обекти с лесни операции и да получите творчески снимки,
като използвате функцията за създаване на творчески снимки.
Съдържание
Разфокусиране на фона
Режимът Photo Creativity (Творчески снимки) ви позволява лесно да
разфокусирате фона, така че обектът да изпъкне на преден план. Можете да
проверите ефекта на разфокусиране на LCD екрана. Можете да записвате
видеоклипове със зададената стойност за разфокусиране на фона.
Търсене по примерни
изображени
1
2
3
4
MENU  [Shoot Mode]  [Intelligent Auto] или [Superior Auto].
Изберете
(Творчески снимки).
Изберете [Background Defocus] (Разфокусиране на фона).
Разфокусирайте фона.
Меню
: За да фокусирате
: За да разфокусирате
Изберете AUTO, за да възстановите оригиналното състояние.
Забележки
 Разфокусирането зависи от обектива, който използвате.
 Ефектът на разфокусиране може да е незабележим в зависимост от
разстоянието до обекта или използвания обектив.
Азбучен
указател
 За по-добри резултати при разфокусирането
на фона
 Приближете се до обекта.
 Увеличете разстоянието между обекта и фона.
BG
33
Съдържание
Осветеност
Можете лесно да регулирате осветеността в режим Творчески снимки.
Търсене по примерни
изображени
1
2
3
4
MENU  [Shoot Mode]  [Intelligent Auto] или [Superior Auto].
Изберете
(Творчески снимки).
Изберете [Brightness] (Осветеност).
Изберете желаната осветеност.
: За да изсветлите изображението.
: За да затъмните изображението.
Изберете AUTO, за да възстановите оригиналното състояние.
Меню
Азбучен
указател
BG
34
Съдържание
Цветност
Можете лесно да регулирате цветността в режим Творчески снимки.
Търсене по примерни
изображени
1
2
3
4
MENU  [Shoot Mode]  [Intelligent Auto] или [Superior Auto].
Изберете
(Творчески снимки).
Изберете [Color] (Цветност).
Изберете желаната цветност.
: За да изберете по-топли цветове.
: За да изберете по-студени цветове.
Изберете AUTO, за да възстановите оригиналното състояние.
Меню
Азбучен
указател
BG
35
Съдържание
Яркост
Можете лесно да регулирате яркостта в режим Творчески снимки.
Търсене по примерни
изображени
1
2
3
4
MENU  [Shoot Mode]  [Intelligent Auto] или [Superior Auto].
Изберете
(Творчески снимки).
Изберете [Vividness] (Яркост).
Изберете желаната яркост.
: За да засилите яркостта на изображението.
: За да намалите яркостта на изображението.
Изберете AUTO, за да възстановите оригиналното състояние.
Меню
Азбучен
указател
BG
36
Съдържание
Картинен ефект
Можете да задавате различни ефекти на изображенията в режим Творчески
снимки. Изберете желания филтър с ефект, за да постигнете различни текстури.
Търсене по примерни
изображени
1
2
3
4
MENU  [Shoot Mode]  [Intelligent Auto] или [Superior Auto].
Изберете
(Творчески снимки).
Изберете [Picture Effect] (Картинен ефект).
Изберете желания ефект.
Изберете AUTO, за да възстановите оригиналното състояние.
(Изключен)
Функцията за ефект на изображението не се използва.
Създава снимка със затъмнени
краища и ясно изразени цветове
както при запис с ломо фотоапарат.
(Поп цветове)
Създава изображения с ярки цветове,
като подсилва цветните тонове.
Създава изображения с висок
контраст и абстрактен вид, като
подчертава силно основните цветове.
(Постеризация:
Черно-бяла)
Създава изображения с висок
контраст и абстрактен вид в чернобяло.
(Ретро снимка)
Азбучен
указател
(Постеризация:
Цветна)
Меню
(Ломография)
Пресъздава вида на стара снимка
с цветни тонове от вида сепия и
нисък контраст.
BG
Продължава 
37
(Частичен
цвят: Зелен)
Създава изображения, в които
зеленият цвят се запазва,
а останалите цветове се
преобразуват в черно-бели.
(Частичен
цвят: Син)
Създава изображения, в
които синият цвят се запазва,
а останалите цветове се
преобразуват в черно-бели.
(Частичен
цвят: Жълт)
Създава изображения, в които
жълтият цвят се запазва,
а останалите цветове се
преобразуват в черно-бели.
(Едноцветен
висок
контраст)
Създава изображение с висок
контраст в черно-бели цветове.
Азбучен
указател
Създава изображения, в които
червеният цвят се запазва, а
останалите цветове се преобразуват
в черно-бели.
Меню
(Частичен
цвят: Червен)
Търсене по примерни
изображени
Създава изображение с посочената
атмосфера: светла, прозрачна,
ефирна, нежна, мека.
Съдържание
(Техника
Висок ключ)
Забележка
 Когато изберете [Partial Color], в зависимост от обекта е възможно
изображенията да не запазят избрания цвят.
 Възможните ефекти на изображението са ограничени при запис на творчески
снимки. Освен това, не можете да извършвате и фини настройки. Можете да
използвате повече ефекти на изображението и да задавате фините настройки
чрез Option. Изберете MENU  [Brightness/Color]  [Picture Effect] (стр. 96).
BG
38
Съдържание
DISP (Съдържание на дисплея)
Използване на контролния диск:
1 Неколкократно натиснете DISP (Съдържание на дисплея) на контролния
диск, за да изберете желания режим.
Търсене по примерни
изображени
Използване на менюто:
1 По време на запис, MENU  [Camera]  [LCD Display (DISP)]/[Finder
Display (DISP)].
По време на възпроизвеждане, MENU  [Playback]  [Display Contents].
2 Изберете желания режим.
Забележки
Меню
 Можете да зададете [Finder Display(DISP)], когато прикрепите електронен
визьор (продава се отделно) към фотоапарата.
 Хистограмата не се извежда в следните режими.
- Запис/възпроизвеждане на видеоклип
- Запис/възпроизвеждане на панорама
- Изреждане на изображения
По време на запис
LCD дисплей (DISP)
Извежда основна информация за
записа. Графично извежда скоростта на
затвора и стойността на диафрагмата
освен в случаите, когато [Shoot Mode] е
зададен в положение [Sweep Panorama]
или [3D Sweep Panorama].
Display All Info.
Извежда информация за записа.
Big Font Size
Disp.
Увеличава само основните опции.
No Disp. Info.
Не извежда информация за записа.
Азбучен
указател
Graphic Display
Продължава 
BG
39
For viewfinder
Показва само информацията за записа
на екрана (без изображение). Изберете
тази опция, когато снимате с помощта
на визьора (продава се отделно).
Търсене по примерни
изображени
Извежда разпределението на
осветеността в графичен вид.
Съдържание
Histogram
Дисплей на визьора (DISP)
Disp. Basic Info
Извежда основната информация за
записа на визьора.
Histogram
Извежда разпределението на
осветеността в графичен вид.
Меню
 За да направите режимите на дисплея на екрана достъпни
Можете да изберете кой режим на дисплея за LCD монитора да се изведе в
режим на запис с [DISP Button(Monitor)] (стр. 80).
Азбучен
указател
По време на възпроизвеждане
Display Info.
Извежда информация за записа.
Histogram
Извежда разпределението на
осветеността в графичен вид в
допълнение към информацията за
записа.
No Disp. Info.
Не извежда информация за записа.
Продължава 
BG
40
Съдържание
 Какво е хистограма?
Хистограмата е графика, която показва разпределението на осветеността и
показва колко пиксела с определена осветеност има в изображението. Когато
изображението е светло, графиката е изместена към дясната страна, а при
тъмно изображение графиката е изместена към лявата страна.
G (зелено)
 Когато изображението притежава
нюанси в ниския или високия спектър,
тази част се осветява в дисплея с
хистограмата (Предупреждение за
ограничение на светлината).
Търсене по примерни
изображени
Светкавица R (червено) Светлина
B (синьо)
Меню
Азбучен
указател
BG
41
Съдържание
Компенсация на експозицията
Можете да регулирате експозицията на стъпки от 1/3 EV в обхват от -3.0 EV до
+3.0 EV.
1
Търсене по примерни
изображени
(Компенсация на експозицията) на контролния диск  желана
стойност.
Или, MENU  [Brightness/Color]  [Exposure Comp.]  желана
стойност.
Забележки
Меню
 Не можете да използвате [Exposure Comp.], когато използвате следните функции:
- [Intelligent Auto]
- [Superior Auto]
- [Scene Selection]
- [Manual Exposure]
 За видеоклипове можете да регулирате експозицията в обхват между –2.0 EV и
+2.0 EV.
 Ако снимате обект в крайно светли или тъмни условия, или когато използвате
светкавицата, е възможно желаният ефект да не бъде постигнат.
 Въпреки че можете да регулирате експонацията между -3.0 EV и +3.0 EV,
само стойностите между -2.0 EV и +2.0 EV и изображенията със съответната
осветеност се извеждат на екрана по време на запис. Ако зададете експозицията
извън този диапазон, осветеността няма да се изведе за изображението на екрана,
но ефектът ще се запише върху изображението, което запазвате.
Азбучен
указател
 Регулиране на експозицията за постигане
на по-добри изображения
Преекспонация = твърде много светлина
Избеляло изображение

Задайте [Exposure Comp.] към -.
Правилна
експозиция

Задайте [Exposure Comp.] към +.
Недостатъчна експозиция =
твърде малко светлина
По-тъмно изображение
 За да снимате обекти с по-светли тонове, задайте компенсацията на
експозицията към страната +.
За да запечатате по-привлекателни снимките на храни, изсветлете кадъра
повече от обикновено и снимайте на бял фон.
 Когато снимате синьо небе, задайте компенсацията на експозицията към
страната -. Така ще запишете ярки небесносини цветове.
BG
42
Съдържание
Режим на запис
Можете да зададете режим на запис - например продължителен запис, запис с
таймера за автоматично включване или експозиционен клин.
1
(Режим на запис) на контролния диск  желан режим.
Или, MENU  [Camera]  [Drive Mode]  желан режим.
Записва изображения продължително, докато
бутонът на затвора е натиснат наполовина
(стр. 44).
(Spd Priority Cont.) (Запис с
приоритет на скоростта)
Записва изображения продължително с висока
скорост, докато бутонът на затвора е натиснат
(стр. 45). Настройките на фокуса и яркостта за
първото изображение се използват и за останалите
снимки.
(Self-timer) (Запис с таймера
за автоматично включване)
Записва изображения след 10 или 2 секунди
(стр. 46).
(Self-timer(Cont.))
(Продължителен запис с
таймера за автоматично
включване)
Записва изображения продължително след
10 секунди (стр. 47).
(Bracket: Cont.)
(Продължителен запис с
използване на техниката
експозиционен клин)
Докато държите натиснат бутона на затвора,
записва три изображения, всяко от които
с различна експозиция (стр. 48).
Азбучен
указател
(Cont. Shooting)
(Продължителен запис)
Меню
Записва една снимка. Нормален режим на запис.
Търсене по примерни
изображени
(Single shoting) (Запис
на единично изображение)
Забележки
 Не можете да промените настройките, когато използвате следните функции:
- [Hand-held Twilight] в [Scene Selection] (избор на сцена)
- [Anti Motion Blur]
- [Sweep Panorama]
- [3D Sweep Panorama]
- [Auto HDR]
- [Soft Focus], [HDR Painting], [Rich-tone Mono], [Miniature] в [Picture Effect]
(Картинен ефект)
- [Self-portrait Self-timer] е в положение [On]
BG
43
Съдържание
Продължителен запис
Записва изображения продължително, докато бутонът на затвора е натиснат.
1
(Режим на запис) на контролния диск  [Cont. Shooting].
Или, MENU  [Camera]  [Drive Mode]  [Cont. Shooting].
Търсене по примерни
изображени
Забележки
 Не можете да използвате [Cont. Shooting] със следните функции:
- [Scene Selection] без режим [Sports Action]
- [Anti Motion Blur]
- [Sweep Panorama]
- [3D Sweep Panorama]
- [Smile Shutter]
- [Auto HDR]
- [Self-portrait Self-timer] е в положение [On].
Меню
Азбучен
указател
BG
44
Съдържание
Запис с приоритет на скоростта
Фотоапаратът продължава да записва, докато бутонът на затвора е натиснат.
Записва изображения продължително с по-висока скорост отколкото в режим
[Cont. Shooting] (с максимална скорост от около 5.5 изображения в секунда).
1
Търсене по примерни
изображени
(Режим на запис) на контролния диск  [Spd Priority Cont.].
Или, MENU  [Camera]  [Drive Mode]  [Spd Priority Cont.].
Забележки
Меню
 Не можете да използвате [Spd Priority Cont.] със следните функции:
- [Scene Selection] без режим [Sports Action]
- [Anti Motion Blur]
- [Sweep Panorama]
- [3D Sweep Panorama]
- [Smile Shutter]
- [Auto HDR]
- [Self-portrait Self-timer] е в положение [On].
 Скоростта на продължителен запис е измерена по наши критерии. Скоростта на
продължителния запис може да е по-бавна в зависимост от условията на записа
(Размер на изображението, ISO настройка, намаляване на смущенията при
високи стойности на ISO или настройка за [Lens Comp.: Distortion]).
Азбучен
указател
BG
45
Съдържание
Таймер за автоматично
включване
1
За да отмените таймера, натиснете
Shoting].
Търсене по примерни
изображени
(Режим на запис) на контролния диск  [Self-timer].
Или, MENU  [Camera]  [Drive Mode]  [Self-timer].
2 Options  желан режим
(Режим на запис) и изберете [Single
Задава активиране на таймера след 10 секунди.
Когато натиснете бутона на затвора, лампичката на
таймера за автоматично включване започва да мига и се
чува звуков сигнал, докато затворът се задейства.
За да отмените таймера за автоматично включване,
натиснете
(Режим на запис) на контролния диск.
(2-секунден
таймер)
Задава активиране на таймера след 2 секунди.
Това намалява вибрациите на фотоапарата, причинени от
натискането на бутона на затвора.
Меню
(10-секунден
таймер)
Забележки
Азбучен
указател
 Не можете да използвате [Self-timer] със следните функции:
- [Hand-held Twilight] в [Scene Selection]
- [Anti Motion Blur]
- [Sweep Panorama]
- [3D Sweep Panorama]
- [Smile Shutter]
- [Auto HDR]
- [Self-portrait Self-timer] е в положение [On].
 Когато LCD екранът е наклонен на 180 градуса нагоре и настройката [Selfportrait Self-timer] е в положение [On], лампичката на таймера не мига.
BG
46
Съдържание
Продължителен запис с таймер
за автоматично включване
Записва продължително броя изображения, който сте задали, след като
10-секундният таймер изтече. Можете да изберете най-добрата снимка измежду
няколкото записани.
(Режим на запис) на контролния диск [Self-timer(Cont.)].
Или, MENU  [Camera]  [Drive Mode]  [Self-timer(Cont.)].
2 Options  желан режим.
За да отмените таймера, натиснете
Shoоting].
(Продължителен
запис с таймер за
автоматично включване:
10 сек. 3 изображения)
(Режим на запис) и изберете [Single
Записва три или пет снимки продължително след
като 10-секундният таймер изтече. Когато натиснете
бутона на затвора, лампичката на таймера за
автоматично включване мига и се чуват звукови
сигнали, докато затворът сработи. За да отмените
таймера за автоматично включване, натиснете
(Режим на запис) на контролния диск.
Меню
(Продължителен запис
с таймер за автоматично
включване: 10 сек. 5
изображения)
Търсене по примерни
изображени
1
Забележки
Азбучен
указател
 Не можете да използвате [Self-timer(Cont.)] със следните функции:
- [Hand-held Twilight] в [Scene Selection]
- [Anti Motion Blur]
- [Sweep Panorama]
- [3D Sweep Panorama]
- [Smile Shutter]
- [Auto HDR]
- [Self-portrait Self-timer] е в положение [On].
 Когато LCD екранът е наклонен на 180 градуса нагоре с настройката [Selfportrait Self-timer] в положение [On], лампичката на таймера не мига.
BG
47
Съдържание
Продължителен запис
с използване на техниката
експозиционен клин
Търсене по примерни
изображени
Записва три изображения като променя експозицията за всяко от тях и преминава
от основна експозиция в по-тъмна и след това в по-светла. Натиснете и задръжте
бутона на затвора, докато записът с промяна на експозицията приключи.
След приключване на записа можете да изберете изображение, което да е
подходящо за вашия вкус.
1
За да отмените експозиционния клин, натиснете
изберете [Single Shooting].
(Продължителен запис с използване
на експозиционен клин: 0.3 EV)
(Режим на запис) и
Изображенията се записват
със зададеното отклонение в
стойността на експозицията
(стъпки) от основната експозиция.
Азбучен
указател
(Продължителен запис с използване
на експозиционен клин: 0.7 EV)
Меню
(Режим на запис) на контролния диск  [Bracket: Cont.]
Или, MENU  [Camera]  [Drive Mode]  [Bracket: Cont.].
2 Options  желан режим.
Забележки
 Не можете да използвате [Bracket: Cont.] със следните функции:
- [Intelligent Auto]
- [Superior Auto]
- [Scene Selection]
- [Anti Motion Blur]
- [Sweep Panorama]
- [3D Sweep Panorama]
- [Smile Shutter]
- [Auto HDR]
- Когато [Self-portrait Self-timer] е в положение [On].
 Последната снимка се извежда в режим на автоматичен преглед.
 В режим [Manual Exposure], експозицията се променя, като регулирате
скоростта на затвора.
 Когато регулирате експозицията, тя се променя спрямо компенсираната
стойност.
BG
48
Съдържание
Индекс с изображения
Едновременно извежда няколко изображения.
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да превключите в режим
на възпроизвеждане.
2 Натиснете
(Индекс с изображения) на контролния диск.
Търсене по примерни
изображени
Извежда се индекс екран с 6 изображения.
Можете да превключите в индекс екран с 12 изображения; MENU  [Playback]
 [Image Index].
3 За да се върнете в режим на възпроизвеждане на единично
изображение, изберете желаното изображение и натиснете централната
част на контролния диск.
 Извеждане на желана папка
Меню
За да изберете желана папка, изберете
лентата от лявата страна на индекс екрана с
изображения, след това натиснете горната/
долната част на контролния диск. Можете
да изберете папка, като докоснете лентата.
Можете да промените режима на преглед,
като натиснете центъра на контролния диск.
Азбучен
указател
BG
49
Съдържание
Автоматична настройка
Фотоапаратът анализира обекта и снима с подходящите настройки.
1 MENU  [Shoot Mode]  [Intelligent Auto].
2 Насочете фотоапарата към обекта.
Търсене по примерни
изображени
Когато фотоапаратът разпознае сцена, на екрана се
извежда иконата и името на разпознатата сцена:
(Запис при нощни условия), (Запис при нощни
условия с използване на статив),
(Портрет при
нощни условия), (Контражур),
(Портрет с
контражур),
(Портретна снимка), (Пейзаж),
(Макро),
(Прожекторно осветление), (Ниска
осветеност) или
(Бебе).
Икона за разпознаване
на сцена и упътване
3 Фокусирайте и запишете обекта.
Забележки
Меню
 Настройката [Flash Mode] е зададена в положение [Autoflash] или [Flash Off].
 Можете да записвате дори ако фотоапаратът не е разпознал сцена.
 Когато настройката [Face Detection] е зададена в положение [Off], сцените
[Portrait], [Backlight Portrait], [Night Portrait] и [Baby] не се разпознават.
Предимства при запис с автоматични настройки
Режим на запис
Цел
(Автоматични
настройки)
 За лесно разпознаване на сцена и продължителен запис
на изображения.
(Допълнителни
астоматични настройки)
(стр. 52)
 За запис на сцени при трудни условия на запис като
например на тъмно или при осветени отзад обекти.
 За запис на изображения с по-високо качество отколкото
в режим на запис с автоматични настройки.
Р (Автоматично
програмиране) (стр. 64)
 За запис с регулиране на функции, различни от
експонацията (скорост на затвора и диафрагмата).
Азбучен
указател
В режим на запис с допълнителни автоматични настройки фотоапаратът записва с
по-високо качество, отколкото в режим на автоматичен запис и извършва запис на
сложни сцени, ако е необходимо.
В режим на автоматично програмиране, фотоапаратът записва с разнообразни
функции като например баланс на бялото, ISO и др.
Забележка
 В режим на запис с допълнителни автоматични настройки, записът отнема
повече време, тъй като фотоапаратът трябва да създаде по-сложно изображение.
Продължава 
BG
50
Съдържание
 Творчески снимки
Когато натиснете централната част на контролния диск в режим [Intelligent
Auto] или [Superior Auto], устройството влиза в режим на създаване на
творчески изображения. Като използвате този режим, можете да промените
настройките с лесни операции и да създадете творчески изображения (стр. 32).
Търсене по примерни
изображени
 Ако снимате обект, върху който е трудно
да фокусирате
Когато фотоапаратът не може автоматично да
фокусира върху обекта, индикаторът за фокусиране
мига. Композирайте отново снимката или променете
настройката за фокусиране.
Индикатор за фокусиране
Състояние
 свети
Фокусът е заключен.
свети
Фокусът е потвърден. Точката за
фокусиране се движи, като следва
движещия се обект.
свети
Все още фокусира.
Не може да фокусира.
Азбучен
указател
 мига
Меню
Индикатор за фокусиране
 Фокусирането може да е трудно в следните ситуации:
- Ако обектът е отдалечен от фотоапарата и в тъмна среда.
- Ако контрастът между обекта и фона е слаб.
- При обекти, гледани през стъкло.
- За бързо-движещи се обекти
- Ако фокусирате повърхност, отразяваща светлината, или такава с
лъскаво покритие.
- Ако има мигаща светлина.
- При контражурна светлина.
BG
51
Съдържание
Запис с допълнителни
автоматични настройки
Фотоапаратът автоматично разпознава и преценява условията за запис и
подходящите настройки се задават автоматично. Фотоапаратът записва изображения
с по-широка гама функции за запис отколкото в режим на запис с автоматични
настройки като например Auto HDR, и избира най-доброто изображение.
Търсене по примерни
изображени
1 MENU  [Shoot Mode]  [Superior Auto].
2 Насочете фотоапарата към обекта.
Меню
Когато фотоапаратът разпознае и регулира условията
за запис, следната информация се извежда: маркировка
за разпозната сцена, подходяща функция за запис, брой
освобождавания на затвора. Разпозната сцена: (Запис
при нощни условия), (Запис при нощни условия
с използване на статив),
(Запис при нощни
условия от ръка),
(Портрет при нощни условия),
(Контражур),
(Портрет с контражур),
(Портретна
снимка), (Пейзаж), (Макро),
(Прожекторно осветление),
(Ниска осветеност) или
(Бебе).
Функция за запис: Автоматичен HDR, Бавна синхронизация, Дневна
синхронизация, Ниска скорост на затвора
3 Регулирайте фокуса и запишете обекта.
Когато фотоапаратът записва множество изображения, той автоматично избира
и запазва най-подходящото изображение. Можете също да запазвате всички
изображения и като зададете опцията [S. Auto Image Extract.] (стр. 119).
Азбучен
указател
Забележки
 Настройката [Flash Mode] е зададена в положение [Autoflash] или [Flash Off].
 Можете да записвате дори ако фотоапаратът не е разпознал сцена.
 Когато настройката [Face Detection] е зададена в положение [Off], сцените
[Portrait], [Backlight Portrait], [Night Portrait] и [Baby] не се разпознават.
 Когато [Quality] е в положение [RAW] или [RAW & JPEG], [Hand-held Twilight]
и [Auto HDR] не се избират.
 Каква е разликата между Superior Auto и Intelligent Auto?
В режим Superior Auto фотоапаратът записва продължително в зависимост от
разпознатата сцена и създава комбинирано изображение (Запис с комбинирани
настройки). Това позволява на фотоапарата да извършва автоматична компенсация
на светлината за обекти в контражур или намаляване на смущенията, както и да
постигне по-високо качество на снимката, отколкото в режим Intelligent Auto.
Въпреки това, записът отнема повече време от нормалното, когато записвате
комбинирано изображение.
 Творчески снимки
Когато натиснете централната част на контролния диск в режим [Intelligent Auto]
или [Superior Auto], устройството влиза в режим на създаване на творчески
изображения. Като използвате този режим, можете да промените настройките с
лесни операции и можете да създавате творчески изображения (стр. 32).
BG
52
Съдържание
Избор на сцена
Позволява ви да записвате с предварително зададени настройки.
1 MENU  [Shoot Mode]  [Scene Selection]  желан режим.
Обхваща цялата гледка и я записва с
остър фокус и живи цветове.
(Макро)
Записва обекти отблизо като например
цветя, насекоми, храни или малки
предмети.
(Спортни
състезания)
Записва движещи се обекти с бърза
скорост на затвора, така че обектът
да изглежда сякаш не помръдва.
Когато натиснете и задържите бутона
на затвора, фотоапаратът записва
изображения продължително.
(Залез)
За запис на прекрасната червенина
на залязващото слънце.
(Портрет
при нощни
условия)
(Запис при
нощни
условия)
Азбучен
указател
(Пейзаж)
Меню
Замъглява фона и изостря обекта
на преден план. Меко подчертава
цветовете на човешката кожа.
Търсене по примерни
изображени
(Портрет)
Записва портретни снимки през
нощта.
Записва тъмни сцени без да се губи
ефектът от нощната атмосфера.
Продължава 
BG
53
Записва нощни сцени с по-малко
смущения и замъгляване без да
се налага използването на статив.
Записват се няколко изображения и
снимките се обработват, за да се намали
размазването, ефекта от клатенето на
фотоапарата и смущенията.
Съдържание
(Запис
при нощни
условия
от ръка)
Търсене по примерни
изображени
Забележки
Меню
 В режими [Night Scene] и [Night Portrait], скоростта на затвора е по-бавна; за да
предотвратите размазването, ви препоръчваме да използвате статив.
 В режим [Hand-held Twilight], затворът щраква 6 пъти и изображението се
записва.
 Ако изберете [Hand-held Twilight] с [RAW] или [RAW & JPEG], качеството на
изображението преминава в положение [Fine].
 Намаляването на размазването е по-малко ефективно в режим [Hand-held
Twilight], когато записвате:
- Обекти с непостоянни движения
- Обект, който е твърде близо до фотоапарата
- Изображения с повтарящ се мотив като например теракота, или такива с
малък контраст като например небе, пясъчни плажове или ливади;
- Изображения с постоянно променяща се среда като например развълнувано
море или водопад;
 В режим [Hand-held Twilight], когато използвате източник на светлина, който
премигва като например флуоресцентно осветление, е възможна появата на
смущения.
 Минималното разстояние до обекта, когато записвате, не се променя дори ако
изберете [Macro]. Относно минималното фокусно разстояние се обърнете към
характеристиките на съответния обектив.
Азбучен
указател
BG
54
Съдържание
Предотвратяване на
размазването при движение
Този режим е подходящ за снимки на закрито, когато не се налага да редуцирате
размазването на обекта, когато използвате светкавицата.
Търсене по примерни
изображени
1 MENU  [Shoot Mode]  [Anti Motion Blur].
2 Снимайте с бутона на затвора.
Записва серия от 6 снимки с висока чувствителност и ги комбинира в една,
за да се намали ефектът от вибрациите на устройството и да се предотвратят
смущенията и размазването.
Забележки
Меню
 Ако изберете [Anti Motion Blur], когато сте избрали [RAW] или [RAW & JPEG],
качеството на изображението временно се задава в положение [Fine].
 Бутонът на затвора издава звуков сигнал 6 пъти, но се записва само едно
изображение.
 Намаляването на замъгляването е по-малко ефективно в следните ситуации:
- При изображения на обекти с непостоянни движения.
- Ако основният обект е твърде близо до фотоапарата.
- При изображения с повтарящ се мотив като например теракота, или такива с
малък контраст като например небе, пясъчни плажове или ливади.
- При изображения с постоянно променяща се среда като например
развълнувано море или водопад.
 Когато използвате източник на светлина, който мига, като например
флуоресцентно осветление, може да се появят смущения.
Азбучен
указател
BG
55
Съдържание
Панорама
Позволява ви да създавате панорамни изображения от разнообразни сцени.
Търсене по примерни
изображени
1 MENU  [Shoot Mode]  [Sweep Panorama].
2 Изравнете фотоапарата с края на сцената,
която ще снимате, и натиснете бутона на
затвора докрай.
Тази част няма да се запише.
Забележки
Меню
3 Завъртете фотоапарата към края на
насочващата лента, като следвате
индикацията на LCD екрана.
Насочваща лента
Продължава 
Азбучен
указател
 Ако не успеете да обходите целия обект с фотоапарата за даденото време, в
композираното изображение се получава сива област. Ако това се случи, движете
фотоапарата по-бързо, за да създадете пълно панорамно изображение.
 Когато изберете [Wide] в [Image Size], е възможно да не успеете да обходите целия
обект за определеното време. В тези случаи ви препоръчваме да изберете [Standard]
в [Image Size].
 Фотоапаратът продължава да снима, докато е в режим на панорамен запис, и затворът
продължава да щрака, докато записът не приключи.
 Тъй като няколко изображения се долепят едно до друго, мястото на свръзката няма
да бъде ясно записано.
 В условия на ниска осветеност е възможно панорамните изображения да са
размазани.
 В условия на премигваща светлина, като например при флуоресцентно осветление,
осветеността или цветовете на съединеното изображение не винаги са еднакви.
 Когато целият ъгъл на панорамата и ъгълът на заключване на фокуса и експозицията
чрез AE/AF заключване са крайно различни по отношение на осветеност, цветове
и фокус, записът няма да бъде успешен. Ако това се случи, сменете ъгъла на
заключване и снимайте отново.
 [Sweep Panorama] не е подходящ при следните ситуации:
- Ако обектите се движат.
- Ако обектите са твърде близо до фотоапарата
- При изображения с повтарящ се мотив като например теракота, или такива с малък
контраст като например небе, пясъчни плажове или ливади.
- При изображения с постоянно променяща се среда, като например развълнувано
море или водопад.
- При запис на обекти като слънцето и електрически светлини, които са много поярки от заобикалящата ги среда.
 Не можете да записвате в режим [Sweep Panorama] в следните ситуации:
- Ако въртите фотоапарата твърде бързо или твърде бавно.
- Ако прекалено клатите фотоапарата.
BG
56
Съдържание
 Съвети за запис на панорамни изображения
Въртете фотоапарата с еднаква скорост, образувайки дъга, в посоката,
индикирана на LCD екрана. Статичните обекти са по-подходящи за запис в
режим [Sweep Panorama] от движещите се обекти.
Вертикална позиция
Хоризонтална позиция
Търсене по примерни
изображени
Възможно най-малък радиус
Меню
 Когато използвате вариообектив, ви препоръчваме да го използвате към
страната W.
 Определете сцената и натиснете бутона на затвора на половина, така че да
заключите фокуса, експозицията и баланса на бялото. След това натиснете
бутона на затвора докрай и завъртете или наклонете фотоапарата.
 Ако в края на снимката има сцена с голямо разнообразие на форми,
композирането на снимката може да пропадне. В този случай композирайте
кадъра така, че частта с най-разнообразния пейзаж да бъде в центъра на
изображението, и снимайте отново.
 Можете да изберете посоката чрез MENU  [Image Size]  [Panorama
Direction]. Можете да изберете размера на изображението чрез MENU 
[Image Size]  [Image Size].
Азбучен
указател
 Възпроизвеждане на панорамни изображения
Можете да прегледате панорамните изображения от край до край, като
натиснете централната част на контролния диск, докато панорамните
изображения се възпроизвеждат. Натиснете отново, за да въведете режим на
пауза.
 Панорамните изображения, записани с други
фотоапарати, може да не се извеждат правилно.
Показва изведената област
на цялото панорамно
изображение
BG
57
Съдържание
3D Панорама
Позволява ви да създавате триизмерни панорамни изображения от разнообразни
сцени. Триизмерните изображения, записани в режим [3D Sweep Panorama] с този
фотоапарат, могат да бъдат възпроизведени само на 3D-съвместим телевизор.
Записаните изображения се възпроизвеждат като нормални снимки на LCD екрана
на този фотоапарат и на телевизор, несъвместим с 3D.
Търсене по примерни
изображени
1 MENU  [Shoot Mode]  [3D Sweep Panorama].
2 Изравнете фотоапарата с края на сцената, която
ще снимате, и натиснете бутона на затвора
докрай.
Тази част няма да
се запише.
3 Завъртете фотоапарата към края на насочващата
лента, като следвате индикацията на LCD екрана.
Меню
Забележки
Насочваща лента
Продължава 
Азбучен
указател
 Когато гледате триизмерни изображения, записани с този фотоапарат, на 3D-съвместими
монитори, е възможно да изпитате дискомфорт като например напрежение, умора или
виене на свят. За да избегнете тази симптоматика, ви препоръчваме да правите редовни
почивки. Вие трябва да прецените най-подходящите интервали, както и продължителността
на почивките, следвайки вашите лични нужди. Ако усетите дискомфорт, преустановете
гледането на 3D изображения, докато неразположението ви отмине; консултирайте
се с лекар, ако сметнете това за необходимо. Също така, прегледайте инструкциите
за експлоатация на устройството или софтуера, които се използват с този фотоапарат.
Зрението на малките деца (особено на тези под 6-годишна възраст) все още е в процес на
развитие. Консултирайте се с вашия лекар (педиатър или очен лекар) преди да позволите
на деца да гледат 3D изображения. Възрастните трябва да наблюдават малките деца, за да
бъдат сигурни, че спазват гореописаните предпазни мерки.
 Ако не успеете да обходите целия обект с фотоапарата за даденото време, в композираното
изображение се получава сива област. За да получите най-добри резултати, ви
препоръчваме да завъртите фотоапарата на 180 градуса в рамките на 6 секунди, когато
използвате Е18 – 55 mm обектив, зададен към широката страна (18 mm). Когато зададете
обектива към страната за телеснимка, трябва да въртите фотоапарата по-бавно.
 Възможно е да не успеете да обходите целия обект за определеното време, когато изберете
[Wide] в [Image Size]. В този случай ви препоръчваме да изберете [Standard] или [16:9] в
[Image Size].
 Ако записвате триизмерно изображение с вариообектив, зададен към страната T, е
възможно в снимките често да се появяват сиви области или записът може да спре.
Препоръчваме ви да зададете обектива към страната W.
 Фотоапаратът продължава да снима, докато е в режим на 3D панорамен запис, и затворът
продължава да щрака, докато записът не приключи.
 Тъй като няколко изображения се долепят едно до друго, мястото на свръзката няма да бъде
ясно записано.
 В условия на ниска осветеност е възможно триизмерните панорамни изображения да се
запишат с размазване.
 В условия на премигваща светлина - например при флуоресцентно осветление,
осветеността или цветовете на съединеното изображение не винаги са еднакви.
BG
58
Съдържание
 Когато целият ъгъл на 3D снимката и ъгълът, в който сте фиксирали експозицията и фокуса
(AE/AF заключване) чрез натискане на бутона на затвора са крайно различни по отношение
на осветеност, цветове или фокус, записът няма да бъде успешен. Ако това се случи,
сменете ъгъла на заключване и снимайте отново.
 Триизмерният панорамен запис не е подходящ при следните ситуации:
- Ако обектите се движат.
- Ако обектите са твърде близо до фотоапарата
- При изображения с повтарящ се мотив като например теракота, или такива с малък
контраст като например небе, пясъчни плажове или ливади.
- При изображения с постоянно променяща се среда като например развълнувано море
или водопад.
- При запис на обекти като слънцето и електрически светлини, които са много по-ярки от
заобикалящата ги среда.
 Не можете да записвате в режим [3D Sweep Panorama] в следните ситуации:
- Ако въртите фотоапарата твърде бързо или твърде бавно.
- Ако прекалено клатите фотоапарата.
 Можете да въртите фотоапарата хоризонтално само когато снимате триизмерни панорамни
изображения.
Търсене по примерни
изображени
 Съвети за запис на триизмерни панорамни
изображения
Меню
Въртете фотоапарата в малка дъга и с
постоянна скорост в посоката, указана
на LCD екрана, като се съобразите
със следните условия. Необходимо е
да въртите с двойно по-бавна скорост,
отколкото в режим на панорамен запис.
Азбучен
указател
 Снимайте обекти в покой
 Поддържайте достатъчно разстояние между обекта и
фона.
 Снимайте триизмерните изображения на добре
осветено място или навън.
 Определете сцената, която ще снимате, и натиснете
бутона на затвора наполовина, за да заключите
фокуса, експозицията и баланса на бялото. След това натиснете бутона на
затвора докрай и завъртете фотоапарата.
 Когато използвате вариообектив, ви препоръчваме да го използвате към
страната W.
 Можете да изберете посоката чрез MENU  [Image Size]  [Panorama
Direction] и можете да изберете размера на изображението чрез MENU 
[Image Size]  [Image Size].
 Имена на файлове за триизмерните изображения
Триизмерното изображение е съставено от JPEG и MPO файлове.
Ако прехвърляте изображения, записани с [3D Sweep Panorama], на компютър,
данните на следните два вида изображения се запазват в една и съща папка на
компютъра.
 DSC0.JPG
 DSC0.MPO
Ако изтриете JPEG файла или MPO файла, които съставят триизмерното
изображение, изображението няма да може да се възпроизведе успешно.
BG
59
Съдържание
Ръчна експозиция
Можете да снимате с желана настройка за експозицията, като едновременно
регулирате скоростта на затвора и диафрагмата.
Екраните за скорост на затвора и стойност на
диафрагмата се извеждат един след друг.
3 Завъртете контролния диск, за да изберете
желаната стойност.
Търсене по примерни
изображени
1 MENU  [Shoot Mode]  [Manual
Exposure].
2 Неколкократно натиснете долната част на
контролния диск, за да изберете скоростта
на затвора или диафрагмата.
Скорост на затвора
Диафрагма (F стойност)
4 Фокусирайте и снимайте обекта.
Меню
Проверете стойността на експозицията “MM”
(измерена ръчно).
Към +: Изображенията стават по-светли.
Към -: Изображенията стават по-тъмни.
0: Подходящата експозиция, определена от фотоапарата.
Измерена ръчно
Можете да регулирате скоростта на затвора и стойността
на диафрагмата по време на запис на видеоклип.
Азбучен
указател
Забележки
 Не можете да изберете [Flash Off] и [Autoflash] в режим [Flash Mode]. Когато
желаете да използвате светкавицата, натиснете бутона (изваждане на
светкавицата). Когато не желаете да използвате светкавицата, я натиснете
надолу.
 Индикаторът
(Предупреждение за стабилизация) не се извежда в
режим на ръчна експозиция.
 ISO настройката [ISO AUTO] се задава в положение [ISO 200] в режим на
ръчно задаване на експозицията. Задайте ISO чувствителността, ако това е
необходимо.
 Осветеността на изображението на LCD екрана може да се различава от
реалното записано изображение.
 Когато използвате А-байонет обектив, можете да регулирате скоростта
на затвора и диафрагмата, когато фокусирате ръчно по време на запис на
видеоклип.
Продължава 
BG
60
Съдържание
BULB
Можете да записвате светлинни следи с дълга експозиция. BULB режимът е
подходящ за запис на следи от светлини като например фойерверки.
Търсене по примерни
изображени
1 MENU  [Shoot Mode]  [Manual Exposure].
2 Натиснете долната част на контролния диск, за да изберете скоростта
на затвора.
3 Завъртете контролния диск по посока на часовниковата стрелка, докато
се изведе [BULB].
Меню
[BULB]
Азбучен
указател
4 Натиснете наполовина бутона на затвора, за да регулирате фокуса.
5 Натиснете и задръжте бутона на затвора, докато записът приключи.
Докато бутонът на затвора е натиснат, затворът остава отворен.
Забележки
 Тъй като скоростта на затвора е по-бавна и е възможно да се появят вибрации
във фотоапарата, ви препоръчваме да използвате статив.
 Колкото по-дълго е времето за експозиция, толкова повече са смущенията в
изображението.
 Намаляването на смущенията (Long Exposure NR) след записа ще се извърши за
същото време като времето, в което затворът е бил задържан отворен. Неможете
да записвате докато се извършва тази операция.
 Когато функциите за разпознаване на усмивка или [Auto HDR] са включени, не
можете да зададете скоростта на затвора в положение [BULB].
 Ако използвате функциите за разпознаване на усмивка или [Auto HDR] заедно
със скоростта на затвора, зададена в положение [BULB], скоростта временно се
задава в положение 30 секунди.
BG
61
Съдържание
Приоритет на скоростта
на затвора
Mожете да запечатате движението на движещ се обект по различни начини, като
регулирате скоростта на затвора. Можете например да го запишете като един миг
от общото движение, като зададете настройка на висока скорост на затвора, или
можете да го запишете като изображение, проследяващо движението на обекта,
като използвате ниска скорост на затвора. Можете да регулирате скоростта на
затвора и за запис на видеоклипове.
You can express the movement of a moving subject in various way by adjusting the
shutter
speed,
for example,
at thePriority].
instant of the movement with high speed shutter, or as
1 MENU 
[Shoot
Mode]
 [Shutter
a trailing image with low speed shutter. You can adjust the shutter speed also during
2 Изберете
желаната
стойност с контролния диск.
movie
recording.
Търсене по примерни
изображени
Shutter Priority
3 Регулирайте фокуса и запишете обекта.
1 MENU
t [Shoot
Mode] tза[Shutter
Priority].
Диафрагмата
автоматично
се настройва,
да получите
правилна експозиция.
2 Select the desired value with the control wheel.
Забележки3 Adjust the focus and shoot the subject.
The aperture is automatically adjusted to obtain proper exposure.
Меню
 Не можете да изберете [Flash Off] и [Autoflash] в режим [Flash Mode]. Когато
Notes
желаете да
използвате светкавицата, натиснете бутона – (изваждане на
светкавицата).
Когато
не [Flash
желаете
я натиснете
• You cannot
select
Off] да
andизползвате
[Autoflash] inсветкавицата,
[Flash Mode]. When
you want to fire the flash, press the
надолу.
(flash pop-up) button to pop up the flash. When you do not fire the flash, push down the flash.
• The
(SteadyShot
warning) indicator
is not indicatedне
in се
shutter
speed priority
mode.
 Индикаторът
(Предупреждение
за стабилизация)
извежда
в
When the shutter
speed is 1 second
or more, noise reduction (Long Exposure NR) will be done for the
режим на• приоритет
на скоростта
на затвора.
same amount of time that the shutter was open after shooting. You cannot do any further shooting during
 Когато скоростта
на затвора е една секунда или повече, намаляването на
the reduction.
смущенията
(Longexposure
Exposure
NR)
се извърши
следtheкато
записът
приключи.
• If proper
cannot
be ще
obtained
after the setup,
aperture
value blinks.
Although you can shoot
Не можетеasдаit записвате,
се извършва този процес.
is, resetting isдокато
recommended.
The brightness сofнатискането
the image on theнаLCD
screenна
may
differ from
the actual image
being shot.
 Ако след•настройката
бутона
затвора
наполовина
не можете
• Whenправилна
using an A-mount
lens (soldстойността
separately), you
adjust the shutter
speed
when focusing manually
да постигнете
експозиция,
наcan
диафрагмата
мига.
Въпреки
movie recording.
че можете during
да снимате
с тази настройка, ви препоръчваме да я нулирате.
 Яркостта на изображението на LCD екрана може да се различава от реалното
z Shutter speed
заснето изображение.
 Когато използвате А-байонет обективи (продават се отделно), можете да
настроите скоростта на затвора, когато
фокусирате
ръчно
в is
режим
запис subject
на
When
a faster shutter
speed
used, aнаmoving
such as a
видеоклипове.
running person, cars, and sea spray appears as if they are
Азбучен
указател
stopped.
 Скорост на затвора
Когато използвате по-бърза скорост на затвора,
движещият се When
обектa- slower
като например
бягащ
човек,
shutter speed
is used,
a trailing image of the
автомобил илиmovement
пръски отofморски
вълни,
изглежда
катоmore
че natural and
the subject
is captured
to make
ли е замръзнал.dynamic image.
Когато използвате по-бавна скорост на затвора,
фотоапаратът записва изображение, проследяващо
движението на обекта, и по този начин кадърът изглежда
по-динамичен и естествен.
BG
62
Съдържание
Приоритет на диафрагмата
Замъглява и изостря предмети, които се намират пред и зад обекта. Можете да
регулирате стойността на диафрагмата и по време на запис на видеоклип.
1 MENU  [Shoot Mode]  [Aperture Priority].
Търсене по примерни
изображени
2 Изберете желаната стойност с контролния диск.
По-малка F стойност: Обектът е на фокус, но средата около обекта е замъглена.
По-голяма F стойност: Обектът и заобикалящата го среда са на фокус.
3 Регулирайте фокуса и запишете обекта.
Скоростта на затвора автоматично се регулира, за да постигнете правилна
експозиция.
Забележки
Меню
 Не можете да изберете [Flash Off] и [Autoflash] в режим [Flash Mode]. Когато
желаете да използвате светкавицата, натиснете бутона (изваждане на
светкавицата). Когато не желаете да използвате светкавицата, пя натиснете
надолу.
 Ако след настройката с натискането на бутона на затвора наполовина не можете
да постигнете правилна експозиция, скоростта на затвора мига. Въпреки че
можете да снимате с тази настройка, ви препоръчваме да я нулирате.
 Яркостта на изображението на LCD екрана може да се различава от реалното
заснето изображение.
 Когато използвате А-байонет обектив (продава се отделно), можете да
регулирате диафрагмата, докато фокусирате ръчно по време на запис на
видеоклип.
Азбучен
указател
 Диафрагма
По-малката F стойност (отварянето на диафрагмата)
стеснява обхвата за фокусиране. Това ви позволява
да фокусирате обекта добре и да разфокусирате
заобикалящата среда. (Дълбочината е по-малка.)
По-голямата F стойност (стесняването на
диафрагмата) разширява обхвата за фокусиране. Това
ви позволява да снимате в дълбочина. (Дълбочината е
по-голяма.)
BG
63
Съдържание
Режим на автоматично
програмиране
Търсене по примерни
изображени
Докато експозицията се регулира автоматично от фотоапарата, вие можете да
зададете функции за запис като например ISO чувствителност, настройки за
Креативен стил, както можете и да активирате оптимизатора на динамичния
обхват.
1 MENU  [Shoot Mode]  [Program Auto].
2 Задайте функциите за запис според вашите желания.
3 Регулирайте фокуса и запишете обекта.
Забележка
Меню
 Не можете да изберете [Flash Off] и [Autoflash] в режим [Flash Mode]. Когато
желаете да използвате светкавицата, натиснете бутона (изваждане на
светкавицата). Когато не желаете да използвате светкавицата, я натиснете
надолу.
 Промяна на програмата
Азбучен
указател
Можете да промените комбинацията от скоростта на
затвора и диафрагмата (F-стойност) без да се налага
да променяте експозицията, която сте задали, ако не
използвате светкавицата.
Завъретете контролния диск, за да изберете комбинация
от скорост на затвора и диафрагмата (F-стойност).
 Индикатъорът за режим на запис се променя от P в
Р*.
BG
64
Съдържание
Режим на работа със светкавицата
Бутон
Търсене по примерни
изображени
На тъмни места, използвайки светкавицата, можете
да записвате светли обекти. Светкавицата помага
и за предотвратяване на ефекта от вибрациите
на фотоапарата. Когато снимате срещу слънцето,
можете да използвате светкавицата, за да записвате
обекти, осветени отзад.
(изваждане на светкавицата)
1 MENU  [Camera]  [Flash Mode]  желан режим.
2 Когато желаете да използвате светкавицата, натиснете бутона
(изваждане на светкавицата).
(Изключена светкавица)
Не светва дори когато светкавицата е вдигната.
(Автоматична
светкавица)
Светва, ако е тъмно или ако снимате срещу източник на
светлина.
(Плътна светкавица)
Светва всеки път, когато натиснете бутона на затвора.
(Задна синхронизация)
Светва точно преди експозицията да приключи всеки път,
когато натиснете бутона на затвора. За създаването на
по-естествена снимка, устройството записва изображение,
проследяващо движението на обекта, като например
велосипед или разхождащ се човек.
Азбучен
указател
Светва всеки път, когато натиснете бутона на затвора.
Записът с бавна синхронизация ви позволява да записвате
ясни изображения на обекти и фон, като намалите
скоростта на затвора.
Меню
(Бавна синхронизация)
Забележки




Настройката по подразбиране зависи от режима на запис.
Възможните режими на работа със светкавицата зависят от режима на запис.
Не можете да използвате светкавицата, когато записвате видеоклипове.
Когато прикрепите външна светкавица (продава се отделно) към гнездото за
аксесоари, състоянието на външната светкавица е с приоритет над настройките на
фотоапарата. Дори когато зададете [Flash Mode] в положение [Fill-flash] и външната
светкавица е затворена, тя няма да светне.
 Когато прикрепите външна светкавица (продава се отделно) към гнездото за
аксесоари, вградената светкавица може да не се извади правилно. Свалете
външната светкавица от гнездото за аксесоари или натиснете надолу вградената.
 Светлината от светкавицата може да се блокира от прикрепения обектив. Ако това
се случи, ви препоръчваме да прикрепите външна светкавица (продава се отделно).
 Съвети за запис със светкавицата
 Сенникът може да блокира светлината от светкавицата. Свалете сенника,
когато използвате светкавицата.
 Когато използвате светкавицата, снимайте обекта от разстояние най-малко 1 m.
 Когато снимате обекти, осветени отзад, изберете [Fill-flash]. Светкавицата ще
се включи дори на светло и лицата на обектите ще изглеждат по-светли.
BG
65
Съдържание
Избор на AF/MF
Избира автоматично или ръчно фокусиране.
1 MENU  [Camera]  [AF/MF Select]  желан режим.
Фокусира автоматично.
(DMF)
След автоматичното фокусиране извършете
фина ръчна настройка на фокуса (Директно
ръчно фокусиране).
(Ръчен фокус)
Фокусът се регулира ръчно. Завъртете пръстена
за фокусиране надясно или наляво, за да
изострите обекта.
Търсене по примерни
изображени
(Автоматичен
фокус)
Забележка
Меню
 Ако завъртите пръстена за фокусиране, когато сте избрали [DMF] или [Manual
Focus], изображението автоматично ще се увеличи, за да можете по-лесно да
проверите областта за фокусиране. Можете да предотвратите увеличаването на
изображението, като изберете MENU  [Setup]  [MF Assist]  [Off].
 Ефективно използване на ръчния фокус
Азбучен
указател
Функцията за “фиксиране на фокуса” е удобна, когато
можете да предвидите разстоянието до обекта. С
помощта на функцията за “фиксиране на фокуса” (“Focus
fixing”) можете предварително да зададете фокуса спрямо
разстоянието, на което трябва да премине обекта.
 За да измерите точното разстояние до обекта
Маркировката
показва местоположението на матрицата*. Когато измерите
точното разстояние между фотоапарата и обекта, се съобразете с позицията на
линията. Разстоянието от контактната повърхност на обектива до матрицата е
около 18 mm.
* Матрицата е частта от фотоапарата, която изпълнява ролята на филм.
 Ако обектът е по-близо от минималното разстояние за запис на
прикрепения обектив, фокусът не може да бъде потвърден. Уверете се, че
сте оставили достатъчно разстояние между обекта и фотоапарата.
18 mm
(23/32 in.)
Продължава 
BG
66
Съдържание
DMF (Директен ръчен фокус)
Търсене по примерни
изображени
1 MENU  [Camera]  [AF/MF Select]  [DMF].
2 Натиснете бутона на затвора наполовина, за да фокусирате
автоматично.
3 Задръжте бутона на затвора натиснат наполовина и завъртете пръстена
за фокусиране на обектива, за да постигнете остър фокус.
Забележка
 [Autofocus Mode] се фиксира в положение [Single-shot AF].
Меню
Азбучен
указател
BG
67
Съдържание
Област за автоматично фокусиране
Избира областта, в която да се фокусира. Използвайте тази функция, когато
фокусирането в автоматичен режим е трудно.
1 MENU  [Camera]  [Autofocus Area]  желан режим.
Фотоапаратът определя коя от
25-те AF области да се използва
за фокусиране. Когато натиснете
бутона на затвора наполовина
в режим на запис на снимка, около
областта, която е на фокус,
се появява зелена рамка.
AF рамка на визьора
 Когато функцията за разпознаване
на лица е включена, автоматичният фокус е
с приоритет върху лицата.
Фотоапаратът използва
AF областта, която се намира
в центъра.
Flexible Spot (Гъвкаво
точково фокусиране)
Премества областта за фокусиране,
за да фокусирате върху малка
област, като натиснете горната/
долната/дясната/лявата част
на контролния диск.
Меню
Center (Фокусиране в
центъра)
Търсене по примерни
изображени
(Мулти фокус)
AF рамка на визьора
Азбучен
указател
AF рамка на визьора
Забележки
 Когато тази функция е зададена в положение, различно от [Multi], не можете да
използвате функцията [Face Detection].
 Опцията [Multi] се избира, когато използвате следните функции:
- [Intelligent Auto]
- [Superior Auto]
- [Scene Selection]
- [Anti Motion Blur]
- [Sweep Panorama]
- [3D Sweep Panorama]
- [Smile Shutter]
 Опцията [Multi] се избира по време на запис на видеоклип. Ако използвате
Е-байонет обективи и при записа натиснете бутона на затвора наполовина,
областта за автоматично фокусиране, която сте задали преди да започнете
записа, се използва за фокусиране.
 Когато използвате рефлектора за автоматично фокусиране, настройката за
[Autofocus Area] не е валидна и AF областта се извежда с пунктирана линия.
Автоматичният фокус се задава с приоритет на централната област.
BG
68
Съдържание
Режим на автоматично фокусиране
Изберете режима на фокусиране, подходящ за движението на обекта.
1 MENU  [Camera]  [Autofocus Mode]  желан режим.
Фотоапаратът фокусира и фокусът се заключва,
когато натиснете бутона на затвора наполовина.
Използвайте този режим, когато обектът не се
движи.
(Продължителен
автоматичен фокус)
Фотоапаратът продължава да фокусира, докато
бутонът на затвора е натиснат и задържан
наполовина. Използвайте този режим, когато
обектът се движи.
Търсене по примерни
изображени
(Автоматичен
фокус за единично
изображение)
Забележки
Меню
 [Single-shot AF] се избира, когато използвате следните функции:
- [Intelligent Auto]
- [Superior Auto]
- [Self-timer]
- [Scene Selection], освен [Sports Action]
- [Anti Motion Blur]
- [Sweep Panorama]
- [3D Sweep Panorama]
- [Smile Shutter]
 Когато режимът на експониране е зададен в положение [Sports Action] в [Scene
Selection], се избира опцията [Continuous AF].
 В режим [Continuous AF], аудио сигналите няма да се чуват, когато обектът е на
фокус.
Азбучен
указател
BG
69
Съдържание
Проследяване на обект
Фотоапаратът запазва фокуса върху движещ се обект, като го проследява.
1 MENU  [Camera]  [Object Tracking].
Извежда се рамката за проследяване.
Фотоапаратът започва проследяването на обекта.
За да отмените функцията за проследяване, изберете
.
Търсене по примерни
изображени
2 Изравнете рамката с обекта, който
ще проследявате, и изберете ОК.
Рамка за проследяване
3 Запечатайте кадъра.
Забележки
Меню
 Проследяването може да се окаже трудно в следните ситуации:
- Ако обектът се движи твърде бързо.
- Ако обектът е твърде малък или голям.
- Ако контрастът между обекта и фона е малък.
- При тъмни условия.
- Когато околната светлина се променя.
 Когато функцията [Object Tracking] е включена, потребителската настройка на
функционалния бутон В не е валидна.
 Не можете да използвате [Object Tracking] със следните функции:
- [Hand-held Twilight] в [Scene Selection]
- [Anti Motion Blur]
- [Sweep Panorama]
- [3D Sweep Panorama]
- [Manual Focus]
- Функция [Zoom] на вашия фотоапарат
Азбучен
указател
 Проследяване на лицето, което желаете
да запишете
Фотоапаратът спира да следи обекта, когато той изчезне от екрана. Когато
функцията [Face Detection] в положение [On], и ако обектът, който следите, е
лице, ако лицето изчезне от екрана, докато фотоапаратът го следи, и веднага
след това отново се появи на екрана, фотоапаратът отново ще фокусира върху
него.
 Ако включите функцията за разпознаване на усмивка, докато проследявате
лице, то същото лице ще стане цел на рамката за разпознаване на усмивка.
 Ако зададете [Object Tracking] в положение [On], фотоапаратът може да
проследи тялото, когато обектът не се вижда на LCD екрана.
BG
70
Съдържание
Зуум
Като използвате функцията [Zoom] на този фотоапарат, това ви позволява да
постигнете по-висока степен на увеличение от фактора на оптичния зуум на
обектива. Максималната зуум скала, която можете да зададете с функцията [Zoom]
на фотоапарата зависи от настройката за [Image Size] (стр. 81), [Clear Image Zoom]
(стр. 116) или [Digital Zoom] (стр. 117).
Търсене по примерни
изображени
1 Увеличете изображението със зуум пръстена, когато използвате зуум
обектив.
2 MENU  [Camera]  [Zoom]  желана стойност.
Зуум функции, достъпни за този фотоапарат
Функцията [Zoom] на фотоапарата предлага по-голямо увеличение чрез
комбиниране на различните зуум функции. В зависимост от мащаба на
увеличението, иконката, изведена на LCD екрана, се променя както следва.
Зуум скала (ниска стойност)

Вашата цел
Ясно
Цифров Размер Зуум скала с ясно увеличение
на изоувели- зуум
бражечение
нието
Увеличава
Off
Off
L
изображенията, като ги (изклю- (изклюM
подрязва в достъпния
чен)
чен)
обхват (без влошаване
на качеството)
S
Дава приоритет
на качеството на
изображението,
когато увеличавате
изображения.
Азбучен
указател

: Функцията [Zoom] на фотоапарата не се използва (указана е стойност ×1.0).
: Smart Zoom (Интелигентно увеличение): Можете да увеличавате
изображенията, като леко ги подрежете. (Достъпна само когато [Image Size]
е зададен в положение M или S.)
: Clear Image Zoom (Ясно увеличение): Можете да увеличавате изображения,
като използвате висо кокачествена обработка.
: Digital Zoom (Цифров зуум): Можете да увеличавате изображения, като
използвате стандартна обработка.
Меню


Зуум скала (висока стойност)
On
(включен)
Off
(изключен)
Прибл.
1.4х
Прибл.
2х
L
Прибл.
2х*
M
Прибл.
2.8х*
S
Прибл.
4х
Продължава 
BG
71
On
(включен)
On
(включен)
L
Прибл.
4х
M
Прибл.
5.6х
S
Прибл.
8х
Съдържание
Дава приоритет на поголямо увеличение,
когато увеличавате
изображения.
Търсене по примерни
изображени
* Зуум скала в настройка по подразбиране
Забележки
Меню
 Не можете да задавате тази опция, когато използвате следните функции:
- [Hand-held Twilight] в [Scene Selection]
- [Anti Motion Blur]
- [Sweep Panorama]
- [3D Sweep Panorama]
- [Smile Shutter]
- [RAW] или [RAW & JPEG] в [Quality]
 Когато режимът за запис е зададен в режим на продължителен запис или
експозиционен клин при продължителен запис, не можете да използвате [Clear
Image Zoom].
 Не можете да използвате функциите Smart Zoom (Интелигентно увеличение)
или [Clear Image Zoom] за запис на видеоклипове. Ако натиснете бутона
MOVIE по време на зуум операция, фотоапаратът приближава в обхват на
[Digital Zoom].
 Когато използвате функцията [Zoom], настройката за [Autofocus Area] е
невалидна и областта за автоматично фокусиране се извежда с пунктирана
линия. Автоматичният фокус се задава с приоритет на централната област.
Азбучен
указател
 Качество на функцията [Zoom] на фотоапарата
Докато изображението се приближава чрез цифрова обработка в [Clear Image
Zoom] и [Digital Zoom], качеството на изображението се влошава в сравнение
с използвания зуум. Ако използвате зуум обектив, ви препоръчваме първо да
приближите максимално изображението с обектива, след това да използвате
функцията [Zoom] на фотоапарата, ако е необходимо по-голямо увеличение.
BG
72
Съдържание
Разпознаване на лице
Разпознава лицата на обектите и автоматично настройва фокуса, светкавицата,
експозицията и извършва автоматична обработка на изображението. Можете да
изберете лице, което да се фокусира с приоритет.
Търсене по примерни
изображени
Рамка за разпознаване на лице (бяла)
Когато фотоапаратът разпознава повече от един обект, устройството
ще прецени кой е основният обект и ще зададе фокуса според
приоритета. Рамката за разпознаване на лицето на основния
обект става бяла. Когато натиснете бутона на затвора наполовина,
рамките за разпознаване на лица на обекти, които са на фокус,
стават зелени.
Рамка за разпознаване на лице (сива/магента)
Тази рамка се появява върху разпознатото лице, върху което не е
фокусирано с приоритет. Магента рамката се появява върху лицето,
което е регистрирано с [Face Registration].
1 MENU  [Camera]  [Face Detection]  желан режим.
Фокусира върху лицата, които са регистрирани според
приоритета.
(On)
Избира лицето, върху което фотоапаратът автоматично да
извърши фокусирането.
(Off)
Не използва функцията за разпознаване на лица.
Меню
(On
(Regist. Faces))
Забележки
Азбучен
указател
 Не можете да използвате [Face Detection] със следните функции:
- [Sweep Panorama]
- [3D Sweep Panorama]
- [Manual Focus]
- Функция [Zoom] на фотоапарата
 Можете да изберете [Face Detection] само когато режимът [Autofocus Area]
е зададен в положение [Multi] или ако режимът на измерване е зададен в
положение [Multi].
 Можете да разпознаете до 8 лица на обектите.
 При запис с функцията [Smile Shutter], [Face Detection] автоматично се задава в
положение [On (Regist. Faces)], дори ако сте задали в положение [Off].
BG
73
Съдържание
Регистрация на лице
Разпознава лица, информацията за които е предварително регистрирана, когато
зададете [Face Detection] в положение [On (Regist. Faces)].
1 MENU  [Camera]  [Face Registration]  желан режим.
Регистрира ново лице
Order Exchanging
Променя приоритета на предварително регистрираните
лица.
Delete
Изтрива регистрацията за лице. Изберете лице и
натиснете ОК.
Delete All
Изтрива всички регистрирани лица.
Търсене по примерни
изображени
New Registration
New Registration (Нова регистрация)
Меню
1 MENU  [Camera]  [Face Registration]  [New Registration].
2 Изравнете насочващата рамка с лицето, което желаете да регистрирате,
и натиснете бутона на затвора.
3 Когато се изведе съобщението за потвърждение, изберете ОК.
Забележки
Азбучен
указател
 Можете да регистрирате до 8 лица за обекта.
 Снимайте лицето отпред на силно осветено място. Лицето може да не се
регистрира правилно, ако е закрито от шапка, маска, слънчеви очила и др.
 Регистрираните лица не се изчистват чрез извършване на [Reset Default].
Дори и да изтриете лицата, като изберете [Delete], данните за лицата остават
във фотоапарата. Ако желаете да премахнете изцяло данните за лицата от
фотоапарата, изберете [Delete All].
Order Exchanging (Промяна на поредността)
1 MENU  [Camera]  [Face Registration] 
[Order Exchanging].
2 Изберете лице, чиито приоритет желаете
да промените.
3 Изберете ниво на приоритета.
Колкото по-нисък е номерът на позицията, толкова
по-висок е приоритетът.
BG
74
Съдържание
Разпознаване на усмивка
Когато фотоапаратът разпознае усмивка, затворът автоматично се освобождава.
Когато нивото на усмивката надвиши точката 
на индикатора, фотоапаратът автоматично записва
изображението. Ако натиснете бутона на затвора,
докато извършвате операция по разпознаване на
усмивка, фотоапаратът записва изображението
и след това се връща в режим Разпознаване на
усмивка.
Търсене по примерни
изображени
1 MENU  [Camera]  [Smile Shutter]  [On].
2 За да зададете чувствителност при
разпознаване на усмивка, Option  желана
настройка.
3 Изчакайте усмивката да бъде разпозната.
Рамка за
разпознаване на
Индикатор за лице (оранжева)
разпознаване
на усмивка
4 За да излезете от режима за разпознаване
на усмивки, MENU  [Camera]  [Smile
Shutter]  [Off].
(Включен)
Меню
(Изключен)
Използва функцията за разпознаване на усмивка
Не използва функцията за разпознаване на усмивка
Можете да зададете чувствителността при разпознаване на усмивка с Option.
Разпознава широки усмивки.
(Нормална усмивка)
Разпознава нормални усмивки.
(Бегла усмивка)
Разпознава бегли усмивки.
Азбучен
указател
(Широка усмивка)
Забележки
 Не можете да използвате [Smile Shutter] със следните функции:
- [Hand-held Twilight] в [Scene Selection]
- [Anti Motion Blur]
- [Sweep Panorama]
- [3D Sweep Panorama]
- [Manual Focus]
 Ако зададете [Smile Shutter] в положение [On], докато се използва функцията
[Zoom] на фотоапарата, тя ще се отмени.
 Записът на усмивки автоматично приключва, когато капацитетът на картата с
памет се изчерпи.
 Възможно е усмивките да не бъдат правилно разпознати според условията.
 Режимът на запис автоматично преминава в положение [Single Shooting].
Продължава 
BG
75
Съдържание
 Съвети за запис на по-добри усмивки
 Не закривайте очите с бретони.
Не закривайте лицето с шапка, маска, слънчеви очила и др.
Търсене по примерни
изображени
 Опитайте да разположите лицето точно срещу фотоапарата и да
поставите фотоапарата на възможно най-близка равнина.
Когато очите са присвити, разпознаването е по-вероятно.
 Усмихнете се възможно най-широко.
Усмивката се разпознава по-лесно, когато зъбите са открити.
 Затворът сработва, когато някое от лицата, които фотоапаратът е разпознал, се
усмихне.
 Ако лицето е регистрирано във фотоапарата, той разпознава усмивка само от него.
 Ако не бъде разпозната усмивка, задайте чувствителността чрез Option.
Меню
Азбучен
указател
BG
76
Съдържание
Автоматично кадриране
на портрети
Търсене по примерни
изображени
Когато фотоапаратът разпознае и заснеме лице, запечатаното изображение
автоматично се подрязва в подходяща композиция. Запазват се и оригиналното, и
подрязаното изображение. Отрязаното изображение се записва със същия размер
като оригиналното.
1 MENU  [Camera]  [Auto Port. Framing]  желан режим.
(Изключен)
Функцията за автоматично кадриране не се използва.
(Автоматичен)
Функцията за автоматично кадриране се използва.
Меню
Индикаторът става зелен, когато функцията за подрязване е достъпна.
След приключване на записа се извежда рамка, която показва отрязаната област
в екрана за автоматичен преглед.
Забележки
Азбучен
указател
 Не можете да използвате [Auto Port. Framing], когато използвате следните
функции:
- [Hand-held Twilight], [Sport Action] в [Scene Selection]
- [Anti Motion Blur]
- [Sweep Panorama]
- [3D Sweep Panorama]
- [Soft Focus], [HDR Painting], [Rich-tone Mono.], [Miniature] в [Picture Effect].
- [RAW] или [RAW & JPEG] в [Quality]
- [Auto HDR] в [DRO/Auto HDR]
- Функция [Zoom] на фотоапарата
- Когато [Face Detection] е в положение [Off]
 Отрязаното изображение може да не е с най-добрата възможна композиция в
зависимост от условията на записа.
BG
77
Съдържание
Ефект на меките тонове
на човешката кожа
Задава степента на ефекта на меки тонове на човешката кожа, когато използвате
функцията Разпознаване на лица.
(Включен)
Използва функцията за ефект на меките тонове
на човешката кожа.
(Изключен)
Не използва функцията за ефект на меките тонове
на човешката кожа.
Търсене по примерни
изображени
1 MENU  [Camera]  [Soft Skin Effect]  [On].
2 За да зададете интензитета на ефекта на меките тонове на човешката
кожа, Option  желана настройка.
Можете да зададете интенизитета на ефекта чрез Option
Задава висока стойност за ефекта на меките тонове.
(Среден)
Задава средна стойност за ефекта на меките тонове.
(Нисък)
Задава ниска стойност за ефекта на меките тонове.
Меню
(Висок)
Забележки
Азбучен
указател
 Не можете да използвате [Soft Skin Effect] със следните функции:
- При запис на видеоклип
- [Cont. Shooting]
- [Spd Priority Cont.]
- [Bracket: Cont.]
- [Self-timer(Cont)]
- [Sports Action] в [Scene Selection]
- [Sweep Panorama]
- [3D Sweep Panorama]
- [RAW] в [Quality]
 Възможно е тази функция да не работи в зависимост от характеристиките на
обекта.
BG
78
Позволява ви да търсите във всички съвети за запис на фотоапарата.
Allows you to search through all shooting tips in the camera.
Използвайте тази функция, когато желаете да откриете съвет, който сте
Use this item when
you want to look at shooting tips you have seen before.
преглеждали
по-рано.
Съдържание
Table of
contents
Shootingсъс
Tip съвети
List
Списък
за запис
Търсене по примерни
изображени
Sample
photo
Menu
1 MENU  [Camera]  [Shooting Tip List].
MENU t [Camera] t [Shooting Tip List].
21 Потърсете
желания от вас съвет за запис.
2 Завъртете
Search forконтролния
the desired
shooting
tip.
диск,
за да прегледате
текста нагоре или надолу.
Turn
the control
wheel to scroll
theи text
up andofdown.
Можете
да прегледате
съвета
от [Table
contents] (Съдържание).
You can access a tip from the [Table of contents].
Меню
Азбучен
Index указател
BG
7979GB
Съдържание
Бутон DISP (Монитор)
Позволява ви да изберете режим на екранния дисплей, който можете да изберете
чрез [Display Contents] (стр. 39) в режим на запис.
1 MENU  [Camera]  [DISP Button(Monitor)].
2 Изберете желан режим.
.
Извежда основна информация за записа.
Графично извежда скоростта на затвора и
стойността на диафрагмата, освен в случаите,
когато [Shoot Mode] е зададен в положение
[Sweep Panorama] или [3D Sweep Panorama].
Display All Info.
Извежда информация за записа.
Big Font Size Disp.
Увеличава само основните опции.
No Disp. Info.
Не извежда информация за записа.
Histogram
Извежда разпределението на осветеността в
графичен вид.
For viewfinder
Показва само информацията за записа на екрана
(без изображение). Изберете тази опция, когато
снимате с помощта на визьор (продава се
отделно).
Меню
Graphic Display
Търсене по примерни
изображени
Можете да избирате опциите, маркирани с
Азбучен
указател
BG
80
Съдържание
Размер на изображение
Размерът на изображението определя размера на файла с изображение, който се
записва, когато правите снимката.
Колкото по-голям е размерът на изображението, толкова по-подробно ще
се отпечата то на хартия в голям формат. Колкото по-малък е размерът на
изображението, толкова повече изображения могат да бъдат записани.
Търсене по примерни
изображени
1 MENU  [Image Size]  [Image Size]  желан режим.
Снимки
Когато [Aspect Ratio]
(Съотношение на изображението) е 3:2
Насоки
L:16M
4912 x 3264 пиксела
За разпечатки с размер до А3+
M:8.4M
3568 х 2368 пиксела
За разпечатки с размер до А4
S:4.0 M
2448 х 1624 пиксела
За разпечатки с размер до L/2L
Когато [Aspect Ratio]
(Съотношение на изображението) е 16:9
Насоки
4912 x 2760 пиксела
3568 х 2000 пиксела
S:3.4 M
2448 х 1376 пиксела
Меню
L:14M
M:7.1M
За преглед на телевизор с висока
разделителна способност
Забележки
Азбучен
указател
 Когато отпечатвате снимки, записани със съотношение 16:9, е възможно и двата
края на изображението да се отрежат.
 Когато изберете RAW изображение с [Quality], размерът на изображението
отговаря на L.
3D Панорама
(16:9)
Записва изображения с размер, който е
подходящ за телевизор с висока разделителна
способност.
Хоризонтален: 1920 х 1080
(Стандартно изображение)
Записва изображения със стандартен размер.
Хоризонтален: 4912 х 1080
(Широкоекранно изображение)
Записва изображения с широкоекранен размер.
Хоризонтален: 7152 х 1080
Продължава 
BG
81
Съдържание
 Съвети за избор на размер на изображението
Триизмерните изображения се извеждат в по-различен начин в зависимост от
избрания режим.
Стандартен
Търсене по примерни
изображени
16:9
Широкоекранен
Когато изберете [Standard] или [Wide], изображенията могат да бъдат
прегледани, когато натиснете централната част на контролния диск.
Панорама
Размерът на изображенията се различава в зависимост от настройката на
[Panorama Direction].
Записва изображения, като използва стандартен размер.
Вертикален: 3872 х 2160
Хоризонтален: 8192 х 1856
(Широко панорамно
изображение)
Записва изображения с широк размер.
Вертикален: 5536 х 2160
Хоризонтален: 12416 х 1856
Меню
(Стандартно
панорамно изображение)
Азбучен
указател
Забележка
 Когато отпечатвате панорамни изображения, е възможно и двата края на
изображението да бъдат отрязани.
BG
82
Съдържание
Съотношение на екрана
Избира съотношението на снимките.
1 MENU  [Image Size]  [Aspect Ratio]  желан режим.
Стандартно съотношение. Подходящо за разпечатки.
16:9
За преглед на телевизор с висока разделителна способност.
Търсене по примерни
изображени
3:2
Забележка
 Не можете да зададете тази опция, когато използвате следните функции:
- [Sweep Panorama].
- [3D Sweep Panorama]
Меню
Азбучен
указател
BG
83
Съдържание
Качество
Избира формат за компресиране на снимките.
1 MENU  [Image Size]  [Quality]  желан режим.
Формат на файл: RAW (Записва във формат с RAW компресия) +
JPEG
Едновременно се създават RAW и JPEG изображение. Този режим
е подходящ, когато имате нужда от два файла с изображения JPEG за преглед и RAW за обработка.
 Качеството на изображението е фиксирано в положение [Fine],
а размерът е фиксиран в положение [L].
FINE (Fine)
Формат на файла: JPEG
Когато записвате, изображението се компресира в JPEG формат.
Тъй като компресията при настройка [Standard] е по-голяма
отколкото при настройка [Fine], размерът при [Standard] е помалък отколкото при [Fine].
Тази настройка ви позволява да запишете повече файлове на
един носител на запис, но качеството на изображенията ще бъде
по-лошо.
 Когато не смятате да обработвате изображенията с вашия
компютър, ви препоръчваме да изберете [Fine] или [Standard].
STD
(Standard)
Азбучен
указател
RAW+J (RAW
& JPEG)
Меню
Формат на файла: RAW (Записва във формат с RAW компресия.)
Този формат не извършва цифрова обработка на изображенията.
За професионални цели, изберете този формат за обработка на
изображения на компютър.
 Размерът на изображението е фиксиран в максимална стойност.
Размерът на изображението не се извежда на LCD екрана.
Търсене по примерни
изображени
RAW (RAW)
Забележки
 Не можете да зададете тази опция, когато използвате следните функции:
- [Sweep Panorama].
- [3D Sweep Panorama]
 Не можете да прибавяте маркировка DPOF (знак за отпечатване) на
изображения в RAW формат.
 Не можете да използвате [Auto HDR] с [RAW] и [RAW & JPEG] изображения.
 RAW изображения
Файловете в RAW формат представляват сурови данни, които трябва да
преминат през цифрова обработка. RAW файлът е различен от по-често
срещаните файлови формати, като например JPEG. Той представлява суров
материал, който по-късно се обработва с професионална цел.
За да отворите RAW файл, записан с този фотоапарат, трябва да притежавате
софтуера “Image Data Converter SR”, включен в CD-ROM диска (приложен в
комплекта). С този софтуер можете да отворите и преобразувате RAW файл в
обикновен формат като например JPEG или TIFF. Също така, можете отново
да настроите баланса на бялото, наситеността на цветовете, контраста и др.
BG
84
Съдържание
Посока на запис на панорамно
изображение
Избира посоката на въртене на фотоапарата, когато записвате триизмерни или
обикновени панорамни изображения.
Търсене по примерни
изображени
1 MENU  [Image Size]  [Panorama Direction]  желан режим.
Триизмерни панорамни изображения
(Дясно)
Върти фотоапарата от ляво надясно.
(Ляво)
Върти фотоапарата от дясно наляво.
Панорамни изображения
Върти фотоапарата в посоката, която сте задали.
Меню
(Дясно)
(Ляво)
(Нагоре)
(Надолу)
Азбучен
указател
BG
85
Съдържание
Формат на файловете
Избира формата на видеоклипа
1 MENU  [Image Size]  [File Format]  желан режим.
MP4
Записва mp4 (AVC) видеоклипове. Този формат е подходящ за качване в
Интернет, прикрепяне към електронната поща и др.
 Видеоклиповете се записват в MPEG-4 формат със скорост от около
30 кадъра/секунда, като включват система за прогресивно сканиране,
AAC звук и mp4 формат.
 Не можете да създавате диск от видеоклиповете, записани в този
формат, като използвате приложения софтуер “PlayMemories Home”.
Меню
Записва 60i/50i или 24p/25p видеоклипове в AVCHD формат. Този файлов
формат на Sony е подходящ за преглед на видеоклипове на телевизор
с висока разделителна способност. Можете да създавате Blu-ray Disc,
AVCHD диск или DVD-Video диск, като използвате приложения софтуер
“PlayMemories Home”.
 60i/50i видеоклиповете се записват със скорост 60 полета/секунда или
съответно 50 полета/секунда. И двата вида видеоклипове включват
система за презредово сканиране, Dolby Digital звук и AVCHD формат.
 -24p/25p видеоклиповете се записват със скорост 24 кадъра/секунда
или съответно 25 кадъра/секунда. И двата вида видеоклипове включват
система за прогресивно сканиране, Dolby Digital звук и AVCHD
формат.
Търсене по примерни
изображени
AVCHD
 Проверка на 60i или 50i
Азбучен
указател
За да проверите дали вашият фотоапарат е 1080 60i или 1080 50i-съвместимо
устройство, проверете от долната страна на фотоапарата за следните
маркировки.
1080 60i-съвместимо устройство: 60i
1080 50i-съвместимо устройство: 50i
 Възпроизвеждане на видеоклипове
на други устройства
Този фотоапарат използва MPEG-4 AVC/H.264 High Profile за запис в AVCHD
формат. Видеоклиповете, записани с този фотоапарат в AVCHD формат, не
могат да се възпроизвеждат на следните устройства.
- Други устройства, съвместими с AVCHD формат, които не поддържат High
Profile.
- Устройства, несъвместими с AVCHD формата.
Този фотоапарат използва също MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile за запис
в MP4 формат. Поради тази причина видеоклиповете, записани с този
фотоапарат в MP4 формат, не могат да се възпроизвеждат на устройства, които
не поддържат MPEG-4 AVC/H.264.
BG
86
Съдържание
Настройки за записа
Избира размера на изображението, скоростта на пренос на кадри и качеството
на изображенията за запис на видеоклипове. Колкото по-висока е скоростта на
пренос на данни (среден битрейт) в минута, толкова по-добро е качеството на
изображението.
1 MENU  [Image Size]  [Record Setting]  желан режим.
Запис
60i 24M(FX)*50i
24M(FX)**
24 Mbps
Записва видеоклипове с високо качество на
картината и размер от 1920 × 1080 (60i/50i).
60i 17M(FH)*50i
17M(FH)**
17 Mbps
Записва видеоклипове със стандартно качество на
картината и размер от 1920 × 1080 (60i/50i).
24p 24M(FX)*
25p 24M(FX)**
24 Mbps
Записва видеоклипове с високо качество на
картината и размер от 1920 × 1080 (24p/25p). Този
режим пресъздава атмосферата от кино лентите.
24p 17M(FH)*
25p 17M(FH)**
17 Mbps
Записва видеоклипове със стандартно качество на
картината и размер от 1920 × 1080 (24p/25p). Този
режим пресъздава атмосферата от кино лентите.
Среден
битрейт
Запис
1440×1080 12M
12 Mbps
Записва видеоклипове с размер 1440 х 1080.
VGA 3M
3 Mbps
Записва видеоклипове с VGA размер.
[Формат на файла]:
[MP4]
Меню
Среден
битрейт
Търсене по примерни
изображени
[Формат на файла]:
[AVCHD]
Азбучен
указател
* 1080 60i-съвместимо устройство
** 1080 50i-съвместимо устройство
Забележки
 Видеоклиповете, записани с настройката [60i 24M(FX)/50i 24M(FX)]/[24p
24M(FX)/25p 24M(FX)] в [Record Setting] се преобразуват чрез “PlayMemories
Home”, за да се създаде AVCHD диск. Това преобразуване може да отнеме
известно време. В допълнение, не можете да създавате диск с оригиналното
качество на изображението. Ако желаете да запазите оригиналното качество на
изображението, трябва да запазите видеоклиповете си на Blu-ray Disc.
 За да гледате 24p/25p видеоклипове на телевизор, имате нужда от телевизор,
който е съвместим с 24p/25p. Ако използвате несъвместим телевизор,
видеоклиповете се преобразуват в положение 60i/50i и се извеждат на телевизора.
 Проверка на 60i или 50i
За да проверите дали вашият фотоапарат е 1080 60i или 1080 50i-съвместимо
устройство, проверете от долната страна на фотоапарата за следните
маркировки.
1080 60i-съвместимо устройство: 60i
1080 50i-съвместимо устройство: 50i
BG
87
Съдържание
ISO
Задава чувствителността на осветеността
1 MENU  [Brightness/Color]  [ISO]  желана настройка.
(ISO AUTO)
Задава чувствителността към светлината на матрицата. Повисоките стойности за чувствителност означават по-бързи
скорости на затвора и/или по-малки стойности на диафрагмата
(по-големи F-стойности). Колкото по-голяма е чувствителността,
толкова по-видими са смущенията.
Търсене по примерни
изображени
200/400/800/1600
/3200/6400/12800
/16000
Задава автоматично ISO чувствителността.
Забележки
Меню
 [ISO AUTO] се избира, когато използвате следните функции:
- [Intelligent Auto]
- [Superior Auto]
- [Scene Selection]
- [Anti Motion Blur]
- [Sweep Panorama]
- [3D Sweep Panorama]
 Колкото по-голяма е цифрата, толкова по-високо е нивото на смущения.
 Когато режимът на експозиция е зададен в положение [Program Auto], [Aperture Priority],
[Shutter Priority], и когато [ISO] е зададен в положение [ISO AUTO], стойността за ISO
автоматично се задава между ISO200 и ISO3200.
 Можете да изберете до ISO3200 при запис на видеоклипове. Когато започнете да записвате
видеоклипове и стойността на ISO по-висока от 3200, ISO стойността автоматично
се задава в положение 3200 и се връща към предходната си настройка, когато записът
приключи.
 Настройката [ISO AUTO] не е включена при [Manual Exposure]. Ако промените режима
на експозицията в положение [Manual Exposure] с включена настройка [ISO AUTO],
стойността, която се задава, е 200. Задайте ISO спрямо условията на записа.
Азбучен
указател
 Настройка на ISO чувствителност
(Препоръчителен индекс на експозиция)
ISO настройката (скорост) представлява чувствителността към светлина
на носителя на запис с матрица, до която достига светлина. Дори когато
експозицията е непроменена, изображенията се различават в зависимост от
ISO настройката.
Висока ISO чувствителност
При висока ISO чувствителност изображенията
ще се запишат с подходяща осветеност дори при
недостатъчна експозиция. Въпреки това, увеличената ISO
чувствителност ще причини смущения в изображението.
Ниска ISO чувствителност
Можете да записвате меки изображения. Въпреки това,
скоростта на затвора може да намалее, за да компенсира
ниската ISO чувствителност. Вземете под внимание
вибрациите на фотоапарата или движението на обекта.
BG
88
Съдържание
Баланс на бялото
Регулира цветните тонове в зависимост от условията на осветеност на околната
среда.
Използвайте тази функция, когато цветните тонове на изображението не са
записани според вашите очаквания, или когато нарочно желаете да ги промените,
за да получите фотографски ефекти.
Търсене по примерни
изображени
1 MENU  [Brightness/Color]  [White Balance]  желан режим.
Можете фино да регулирате температурата на цветовете чрез Option.
За да регулирате баланса на бялото спрямо определен източник на светлина,
вижте обяснението за всеки от режимите.
AWB (Автоматичен баланс
на бялото)
(Дневна светлина)
(Сянка)
(Облачно)
Фотоапаратът автоматично разпознава
светлинния източник и регулира
температурата на цветовете.
Ако изберете опция, подходяща за
специфичния източник на светлина, цветните
тонове се регулират спрямо този източник
(предварително зададен баланс на бялото).
Меню
(Изкуствена светлина)
(Флуоресцентно
осветление: топло бяло)
(Флуоресцентно осветление:
студено бяло)
Азбучен
указател
(Флуоресцентно
осветление: дневно бяло)
(Флуоресцентно
осветление: дневна светлина)
(Светкавица)
(Температура на цветовете/
Филтър)
(Потребителска настройка)
(Задаване на
потребителска настройка)
Регулира температурата на цветовете в
зависимост от източника на светлина. Постига
ефекта на CC (Компенсация на цветовете)
филтрите във фотографията.
Позволява ви да използвате настройката за
баланса на бялото, запазена в [Custom Setup].
Запазва основния баланс на бялото (Задаване
на потребителска настройка)
Забележка
 [Auto WB] се избира, когато използвате функциите:
- [Intelligent Auto]
- [Superior Auto]
- [Scene Selection]
Продължава 
BG
89
Съдържание
 Ефекти на осветлението
Цветовете на обекта се влияят от светлинните условия.
Цветовите тонове се настройват автоматично, но въпреки това можете ръчно
да ги настроите с помощта на функцията [White Balance].
Дневна
светлина
Облачно
Флуоресцентно
осветление
Осветление от
електрическа
крушка
Характеристики
на светлината
Бяла
(стандартна)
Синкава
Зеленикава
Червеникава
Търсене по примерни
изображени
Време/
осветление
Фина настройка на цветните тонове
Меню
1 MENU  [Brightness/Color]  [White Balance]  желан режим.
2 Ако е необходимо, Option  настройте цветните тонове, като
натиснете долната/горната/дясната/лявата част на контролния диск.
Можете да регулирате цветните тонове към G (зелено), M (магента), А
(кехлибар) или В (синьо).
Температура на цветовете/Филтър
Азбучен
указател
1 MENU  [Brightness/Color]  [White Balance]  [C.Temp./Filter].
2 Option  изберете желаните цветни тонове, като завъртите контролния
диск.
Колкото по-голяма е цифрата, толкова по-червеникаво е изображението; колкото
по-малка е цифрата, толкова по-синкаво е изображението.
3 Регулирайте цветните тонове, като натиснете горната/долната/дясната/
лявата част на контролния диск.
Потребителска настройка за баланса на бялото
1 MENU  [Brightness/Color]  [White Balance]  [Custom Setup].
2 Придържайте фотоапарата, така че бялата област да покрива изцяло
фокусната област в центъра, и натиснете бутона на затвора.
Затворът щраква и зададените стойности (температура на цветовете и цветен
филтър) се извеждат.
3 За да изведете потребителската настройка за баланса на бялото,
натиснете бутона MENU  [Brightness/Color]  [White Balance] 
[Custom].
Можете фино да регулирате цветните тонове чрез Option.
Продължава 
BG
90
Съдържание
Забележки
Търсене по примерни
изображени
 Ако използвате светкавица, когато натискате бутона на затвора, зададена
настройка за баланс на бялото се регистрира като светлината от светкавицата
също се взема под внимание. Записвайте изображения с помощта на
светкавицата и при по-късни записи.
 Съобщението “Custom WB error” показва, че стойността е по-голяма от
очаквания обхват. (Когато използвате светкавицата при близък обект или когато
в рамката се намира обект с ясни цветове.) Ако регистрирате тази стойност,
индикаторът
в дисплея с информация за записа на екрана става жълт.
Mожете да записвате, но ви препоръчваме отново да зададете баланса на бялото,
за да получите по-правилна стойност за настройката.
Меню
Азбучен
указател
BG
91
Съдържание
Режим на измерване
Избира режима на измерване, който задава в коя част на обекта да се измерва, за
да се определи експозицията.
1 MENU  [Brightness/Color]  [Metering Mode]  желан режим.
(Мулти)
(Точково
измерване)
Търсене по примерни
изображени
(Централно)
Този режим измерва светлината за всяка област, като
разделя областта на по-малки части и определя точната
експозиция на целия екран (Множествено измерване).
Докато акцентира в центъра на екрана, този режим
измерва средната осветеност на целия екран (Измерване
в центъра).
Този режим измерва светлината
само в центъра (Точково измерване).
Той е подходящ за снимане на
осветени отзад обекти или когато
между обекта и фона съществува
силен контраст.
Кръстчето за прицелване
при точковото измерване
позиционира обекта.
Меню
Забележки
Азбучен
указател
 Ако зададете [Metering Mode] в положение, различно от [Multi], функцията
[Face Detection] не може да се използва.
 Опцията [Multi] се избира при следните функции:
- При запис на видеоклипове
- [Intelligent Auto]
- [Superior Auto]
- [Scene Selection]
- Функция [Zoom] на фотоапарата
- [Smile Shutter]
BG
92
Съдържание
Компенсация на светкавицата
Регулира количеството светлина от светкавицата на стъпки от 1/3 EV в обхват от
-2.0 EV до +2.0 EV. Компенсацията на светкавицата променя само количеството
светлина от светкавицата. Компенсацията на експозицията променя количеството
светлина от светкавицата заедно със скоростта на затвора и диафрагмата.
Търсене по примерни
изображени
1 Натиснете бутона (изваждане на светкавицата), за да я извадите.
2 MENU  [Brightness/Color]  [Flash Comp.]  желана стойност.
Ако изберете по-висока стойност (към страната +), нивото на светкавицата се
увеличава и изображението изсветлява. Ако изберете по-малка стойност (към
страната -), нивото на светкавицата намалява и изображението става по-тъмно.
Забележки
Меню
 Не можете да използвате [Flash Comp.] със следните функции:
- [Intelligent Auto]
- [Superior Auto]
- [Scene Selection]
- [Anti Motion Blur]
- [Sweep Panorama]
- [3D Sweep Panorama]
 Ако обектът се намира извън максималния обхват на светкавицата, по-големият
ефект на светкавицата може да се окаже незабележим поради ограниченото
количество светлина. Ако обектът е твърде близо, по-слабият ефект на
светкавицата може да остане незабележим.
Азбучен
указател
 Съвети за регулиране на осветеността,
когато снимате хора
 При нощни портретни снимки е важно да балансирате
осветеността на хората, които се намират на тъмен
фон. Можете да регулирате осветеността на човешката
фигура, която се намира в близост до фотоапарата,
като променяте интензитета на светлината от
светкавицата.
 Ако обектът се намира твърде далеч от светкавицата
и след извършване на настройката все още е твърде
тъмен, се преместете по-близо до него.
BG
93
Съдържание
DRO/Auto HDR
Поправя осветеността или контраста.
1 MENU  [Brightness/Color]  [DRO/Auto HDR]  желан режим.
Не използва [DRO/Auto HDR].
(Изключена)
Фотоапаратът анализира контраста на светлите и
тъмни места между обекта и фона, което довежда
до оптимално ниво на осветеността и нюанса на
изображението.
(Автоматичен
HDR)
Записва 3 изображения с различна експозиция и
след това наслагва светлите части на недостатъчно
експонираното изображение и тъмните области на
преекспонираното изображение, за създаде снимка
с богато преливане. Записва се едно изображение
с правилна експозиция и едно изображение с
насложени области.
Търсене по примерни
изображени
(Оптимизиране
на динамичния
обхват)
Забележка
Меню
 Можете да изберете [DRO/Auto HDR] само при следните режими:
- [Manual Exposure] (Ръчна експозиция);
- [Shutter Priority] (Приоритет на скоростта на затвора);
- [Aperture Priority] (Приоритет на диафрагмата);
- [Program Auto] (Автоматично програмиране);
Азбучен
указател
D-Range Opt. (Оптимизиране на динамичния обхват)
Поправя осветеността на изображението (DRO: Dynamic Range Optimizer).
1 MENU  [Brightness/Color]  [DRO/Auto HDR]  [D-Range Opt.].
2 Option  желана стойност.
(Автоматична
настройка)
Автоматично поправя осветеността.
Lv1 – Lv5
Оптимизира нюансите в записаното изображение за
всяка област на изображението. Изберете оптимално
ниво между Lv1 (слабо) и Lv5 (силно).
Забележки
 Опцията [Auto] се избира, когато използвате функциите:
- [Intelligent Auto]
- [Superior Auto]
- [Portrait], [Landscape], [Macro], [Sport Action] в [Scene Selection]
 Когато записвате с функцията за оптимизиране на динамичния обхват,
изображението може да съдържа смущения. Изберете правилното ниво, като
проверите записаното изображение особено в случаите, когато когато засилвате
ефекта.
Продължава 
BG
94
Съдържание
Автоматичен HDR
Разширява обхвата (отсенките), за да можете да записвате светлите и тъмните
части с правилна осветеност (Автоматична настройка за висок динамичен обхват).
Записва се едно изображение с правилна експозиция и едно изображение с
насложени области.
(Автоматична
промяна на
експозицията)
Автоматично поправя разликата в експозицията.
1.0 EV – 6.0 EV
Задава разликата в експозицията спрямо
контраста на обекта. Изберете оптималното
ниво между 1.0 EV (слабо) и 6.0 EV (силно).
Търсене по примерни
изображени
1 MENU  [Brightness/Color]  [DRO/Auto HDR]  [Auto HDR].
2 Option  желана стойност.
Забележки
Меню
 Не можете да започнете следващ запис, докато процесът по запазване не
приключи.
 Не можете да използвате тази функция с [RAW] и [RAW & JPEG] изображения.
 Тъй като затворът се освобождава 3 пъти, за да се получи 1 снимка, внимавайте
за следното:
- Използвайте тази функция, когато обектът е неподвижен и е с отворени очи.
- Не променяйте композицията на снимката.
 Възможно е да не получите желания ефект в зависимост от разликата между
осветеността на обекта и условията на запис.
 Когато използвате светкавица, функцията е с незначителен ефект.
 Когато контрастът на сцената е нисък или при значително трептене на
фотоапарата, или когато обектът е замъглен, е възможно да не получите
добри HDR изображения. Ако фотоаопаратът разпознае подобна ситуация,
записаното изображение се извежда с индикацията
, която ви информира
за това. Запишете пак изображението, като композирате отново и внимавате за
наличието на смущения.
Азбучен
указател
BG
95
Съдържание
Картинен ефект
Можете да записвате с ефект на филтри, за да получите различни текстури.
1 MENU  [Brightness/Color]  [Picture Effect]  желан режим.
(Изключен)
(Ломография)
(Постеризация)
(Частичен
цвят)
(Едноцветен
висок контраст)
(Мек фокус)
Създава изображения с висок
контраст и абстрактен вид, като
подчертава силно основните
цветове или в черно-бяло. Можете
да изберете основни цветове или
черно-бяло чрез Option.
Пресъздава вида на стара снимка
с цветни тонове от вида сепия
и нисък контраст.
Азбучен
указател
(Техника мек
висок ключ)
Създава изображения с ярки
цветове, като подсилва цветните
тонове.
Меню
(Ретро снимка)
Търсене по примерни
изображени
(Поп цветове)
Функцията за картинен ефект не се използва.
Създава снимка със затъмнени
краища и ясно изразени цветове
като при запис с ломо фотоапарат.
Можете да задавате цветните
тонове чрез Option.
Създава изображение с посочената
атмосфера: светла, прозрачна,
ефирна, нежна, мека.
Създава изображения, в които
се запазва определен цвят, а
останалите цветове се преобразуват
в черно-бели. Можете да изберете
цвят чрез Option.
Създава изображение с висок
контраст в черно-бяло.
Създава изображение с ефект на
мека светлина.
Можете да зададете интензитета
на ефекта чрез Option.
BG
Продължава 
96
(Богати
монохромни
тонове)
Създава черно-бяло изображение с
богата градация и пресъздаване на
детайлите. Фотоапаратът
освобождава затвора три пъти.
(Миниатюра)
Търсене по примерни
изображени
Създава изображение с вид на
картина, като подчертава цветовете
и детайлите. Фотоапаратът
освобождава затвора три пъти.
Можете да зададете интензитета
на ефекта чрез Option.
Съдържание
(HDR
картина)
Създава изображение, като
подчертава яркостта на обекта
и разфокусира фона. Този ефект е
често срещан при снимки на
миниатюрни модели.
Можете да изберете областта, която ще фокусирате
чрез Option. Фокусът в другите области е значително
намален.
Меню
Забележки
Азбучен
указател
 Можете да използвате функцията [Picture Effect] само със следните режими:
- [Manual Exposure] (Ръчна експозиция)
- [Shutter Priority] (Приоритет на скоростта на затвора)
- [Aperture Priority] (Приоритет на диафрагмата)
- [Program Auto] (Автоматично програмиране)
 Не можете да използвате функцията [Picture Effect] с [RAW] и [RAW & JPEG]
изображения.
 Ефектите [Toy Camera] и [Miniature] не работят при използване на функцията
[Zoom] на фотоапарата.
 Когато изберете [Partial Color], в зависимост от обекта е възможно
изображенията да не се запазят в избрания цвят.
 Не можете да проверявате следните ефекти на екрана за запис, защото
фотоапаратът все още обработва изображението, което току-що сте заснели.
Също така, не можете да записвате друго изображение, докато обработката не
приключи. Не можете да използвате тези ефекти при запис на видеоклипове.
- [Soft Focus]
- [HDR Painting]
- [Rich-tone Mono.]
- [Miniature]
 В случай на [HDR Painting] и [Rich-tone Mono.], затворът се освобождава 3
пъти, за да се получи 1 снимка. Внимавайте за следното:
- Използвайте тази функция, когато обектът е неподвижен и е с отворени очи.
- Не променяйте композицията на снимката.
Когато контрастът на сцената е нисък или при значително трептене на
фотоапарата, или когато обектът е замъглен, е възможно да не получите добри
HDR изображения. Ако фотоаопаратът разпознае подобна ситуация, записаното
/
, която ви информира за
изображение се извежда с индикацията
това. Запишете пак изображението, като композирате отново и внимавате за
наличието на смущения.
BG
97
Съдържание
Креативен стил
Позволява ви да избирате начин на обработка на изображението.
Можете регулирате експозицията (скорост на затвора и диафрагма) според вашите
желания с помощта на [Creative Style] за разлика от [Scene Selection], където
фотоапаратът преценява експозицията.
(Стандартна
настройка)
За запис на различни сцени с богати нюанси и красиви
цветове.
(Живи
цветове)
Наситеността и контрастът се увеличават, за да запишете
невероятни изображения с богати цветове като например
цветя, пролетна зеленина, синьо небе или океански гледки.
За запис на меки цветове на човешка кожа. Идеален за запис
на портретни снимки.
(Пейзаж)
Наситеността, контрастът и остротата се увеличават, за да
запишете жива и свежа картина. Отдалечените пейзажи също
се подчертават.
(Залез)
За запис на прекрасната червенина на залязващото слънце.
(Черно-бяло)
За запис на изображения в черно и бяло.
Меню
(Портрет)
Търсене по примерни
изображени
1 MENU  [Brightness/Color]  [Creative Style]  желан режим.
2 Когато желаете да регулирате контраста, наситеността или остротата,
Option  желана настройка.
(Контраст)
Колкото по-висока е стойността, толкова по-ясна е разликата между
светлите и тъмните участъци, което ще се отрази като цяло на
изображението.
(Наситеност)
Колкото по-висока е избраната стойност, толкова по- живи са цветове.
Когато изберете по-ниска стойност, цветовете на изображението са
по-спокойни и меки.
(Острота)
Азбучен
указател
За всяка възможност на креативния стил можете да регулирате опциите
(Контраст), (Наситеност) и
(Острота).
Регулира остротата. Колкото по-висока е стойността, толкова поясни са контурите на изображението; колкото по-ниска е избраната
стойност, толкова по-меки са контурите.
Забележки
 Когато изберете [Black & White], не можете да регулирате наситеността.
 Опцията [Standard] се избира, когато използвате функциите:
- [Intelligent Auto]
- [Superior Auto]
- [Scene Selection]
- [Picture Effect] (освен за [Off])
BG
98
Съдържание
Изтриване
Позволява ви да избирате нежелани изображения за изтриване.
1 MENU  [Playback]  [Delete]  желан режим.
Изтрива избраните изображения. Натиснете
централната част на контролния диск или
докоснете изображението, след това изберете
OK.
All in Folder
(Всички в папката)
Изтрива всички изображения в избраната папка
или всички видеоклипове в AVCHD формат.
Търсене по примерни
изображени
Multiple Img.
(Няколко
изображения)
All AVCHD view files
(Всички AVCHD
файлове)
Забележка
 Можете да изберете до 100 изображения.
Меню
 За да изтриете изображение
По-лесно е да изтриете изображение, изведено на екрана, като изберете
(Изтриване) с функционалните бутони (стр. 31).
Азбучен
указател
BG
99
Съдържание
Изреждане на изображения
в последователност
Автоматично възпроизвежда поредица от изображения.
Възпроизвежда триизмерни изображения в последователност, когато към
фотоапарата има свързан 3D-съвместим телевизор.
Търсене по примерни
изображени
1 MENU  [Playback]  [Slide Show]  желан режим  [OK].
Repeat (Повторно възпроизвеждане)
On
Възпроизвежда изображенията в
непрекъсната поредност.
Off
След като всички изображения се
възпроизведат, изреждането спира.
Interval (Интервал)
1 sec
3 sec
Задава интервала за извеждане между
изображенията.
Меню
5 sec
10 sec
30 sec
Image Type (Вид на изображението)
Възпроизвежда всички снимки
на картата с памет като нормални
изображения
Display 3D Only (Извеждане
само на триизмерни
изображения)
Възпроизвежда само триизмерните
изображения.
Азбучен
указател
All (Всички)
Забележки
 Не можете да зададете режим на пауза при изреждането на изображения. За да
спрете изреждането, натиснете централната част на контролния диск.
 Можете да изреждате изображения в последователност, когато зададете [View
Mode] само в положение [Folder View (Still)].
 Панорамното изображение се извежда изцяло. За да преглеждате панорамни
изображения, първо спрете изреждането им, като натиснете централната част на
контролния диск, докато изображението е изведено.
BG
100
Съдържание
Режим на преглед
Избира изображенията, които да се възпроизвеждат.
1 MENU  [Playback]  [View Mode]  желан режим.
Извежда снимки по папка
Folder View(MP4)
(Преглед на папка (MP4))
Извежда видеоклипове (MP4) по папка.
AVCHD View (AVCHD
преглед)
Извежда AVCHD видеоклипове.
Търсене по примерни
изображени
Folder View(Still) (Преглед
на папка (Снимки))
Меню
Азбучен
указател
BG
101
Съдържание
Индекс с изображения
Изберете броя на изображенията, които да се изведат в индекс екрана.
1 MENU  [Playback]  [Image Index]  желан режим.
Извежда 6 изображения.
12 images (12
изображения)
Извежда 12 изображения.
Търсене по примерни
изображени
6 images (6
изображения)
 Извеждане на желана папка
Меню
За да изберете желана папка, изберете лентата от
лявата страна на индекс екрана с изображения, след
това натиснете горната/долната част на контролния
диск. Можете да промените режима на преглед, като
натиснете центъра на контролния диск.
Азбучен
указател
BG
102
Съдържание
Въртене
Завърта снимката в посока, която е обратна на часовниковата стрелка.
Използвайте тази опция, за да изведете изображение с хоризонтална ориентация
във вертикално положение. След като веднъж завъртите изображението, то се
възпроизвежда така, дори ако изключите захранването.
Търсене по примерни
изображени
1 MENU  [Playback]  [Rotate].
2 Натиснете централната част на контролния диск.
Изображението се завърта в посока, която е обратна на посоката на движение
на часовниковата стрелка. Изображението се завърта при всяко натискане на
центъра.
Забележки
Меню
Азбучен
указател
 Не можете да въртите следните файлове:
- Видеоклипове
- Защитени изображения
- Триизмерни изображения
 Възможно е да не успеете да завъртите изображения, записани с други
фотоапарати.
 Когато преглеждате изображения на компютър, информацията за въртенето
може да не се отрази в зависимост от софтуера.
BG
103
Съдържание
Защита
Защитава записаните изображения от случайно изтриване.
Регистрираните изображения се извеждат с маркировката .
1 MENU  [Playback]  [Protect]  желан режим.
Задава или отменя защитата за избраните
изображения. Натиснете централната част на
контролния диск, за да изберете OK.
Cancel All Images (Отмяна на
всички снимки)
Отменя защитата на всички снимки.
Cancel All Movies(MP4) (Отмяна
на всички видеоклипове (MP4))
Отменя защитата за всички видеоклипове (MP4).
Cancel All AVCHD view files
(Отмяна на всички AVCHD
файлове)
Отменя защитата за всички AVCHD
видеоклипове.
Търсене по примерни
изображени
Multiple Img. (Няколко
изображения)
Забележка
Меню
 Можете да защитите до 100 изображения наведнъж.
Азбучен
указател
BG
104
Съдържание
Увеличаване на изображение
Можете да проверите фокуса, като увеличите част от изображението на екрана.
Търсене по примерни
изображени
1 MENU  [Playback]  [ Enlarge Image].
2 Регулирайте скалата на увеличение, като завъртите контролния диск.
3 Изберете частта, която желаете да увеличите, като натиснете горната/
долната/дясната/лявата част на контролния диск.
4 За да отмените операцията, изберете .
Забележки
 Не можете да увеличавате видеоклипове.
 Докато възпроизвеждате панорамни изображения, първо задайте режим на
пауза, след което увеличете изображението.
 Скала на увеличение
Размер на изображението
Скала на увеличение
L
Прибл. х1.0 – х13.6
М
Прибл. х1.0 – х9.9
S
Прибл. х1.0 – х6.8
Меню
Скалата на увеличение зависи от размера на изображението.
Азбучен
указател
BG
105
Съдържание
Настройка на силата на звука
Регулира силата на звука за видеоклиповете на 8 стъпки.
1 MENU  [Playback]  [Volume Settings]  желана настройка.
 Регулиране на силата на звука по време
Търсене по примерни
изображени
на възпроизвеждане
Екранът [Volume Settings] се извежда, когато натиснете долната част на
контролния диск, докато възпроизвеждате видеоклипове.
Можете да регулирате силата на звука, докато слушате реалния звук.
Меню
Азбучен
указател
BG
106
Съдържание
Избор за печат
Можете да изберете кои снимки от картата с памет да отпечатате и колко копия да
направите.
До отбелязаните изображения се извежда знакът
(Знак за отпечатване)
(DPOF: Цифров формат за ред на отпечатване).
Търсене по примерни
изображени
1 MENU  [Playback]  [Specify Printing]  желана настройка.
DPOF Setup (DPOF настройка)
Multiple Img.
(Няколко
изображения)
Избира изображения за отпечатване.
 Изберете изображение и натиснете
централната част на контролния диск. За да
отмените избора на изображение, изберете отново
изображението със знака .
 Повторете операцията за всички изображения,
които желаете да отпечатате.
Cancel All
Изчиства всички DPOF знаци.
Date Imprint (Отпечатване на дата)
Off
Меню
On
Включва или изключва отпечатването на дата
върху изображения, отбелязани с DPOF знак.
Забележки
Азбучен
указател
 Не можете да прибавяте DPOF знаци на следните файлове:
- Видеоклипове
- RAW изображения
 Можете да прибавите DPOF знаци за максимум 999 изображения.
 DPOF регистрацията не се изчиства след като отпечатването приключи.
Препоръчваме ви да изчистите маркировките за отпечатване след като
отпечатате снимките.
BG
107
Съдържание
Рефлектор за автоматично
фокусиране
Търсене по примерни
изображени
Рефлекторът за автоматично фокусиране излъчва плътна светлина, която ви
помага да фокусирате по-лесно върху обект в тъмна среда.
Червената светлина от рефлектора позволява на фотоапарата да фокусира лесно,
когато натиснете бутона на затвора наполовина, докато фокусът се заключи.
1 MENU  [Setup]  [AF Illuminator]  желана настройка.
Auto
Рефлекторът за автоматично фокусиране се използва.
Off
Рефлекторът за автоматично фокусиране не се използва.
Забележки
Меню
 Не можете да използвате рефлектора за автоматично фокусиране, когато:
- [Autofocus Mode] е зададен в положение [Continuous AF].
- са избрани режими [Landscape], [Nigh Scene] или [Sports Action] в [Scene
Selection]
- сте избрали [Sweep Panorama].
- сте избрали [3D Sweep Panorama].
- записвате видеоклипове.
- използвате А-байонет обективи (продават се отделно)
 Когато използвате рефлектора за автоматично фокусиране, настройката за
[Autofocus Area] не е валидна и областта за автоматично фокусиране се извежда
с пунктирана линия. Автоматичният фокус се задава с приоритет за централната
област.
Азбучен
указател
BG
108
Съдържание
Намаляване на ефекта
“червени очи”
Когато използвате светкавицата, тя светва два или повече пъти преди записа, за да
намали ефекта “червени очи”.
On
Светкавицата винаги светва, за да намали ефекта на червените очи.
Off
Функцията за намаляване на ефекта на червените очи не се използва.
Търсене по примерни
изображени
1 MENU  [Setup]  [Red Eye Reduction]  желана настройка.
Забележки
Меню
 Не можете да използвате функцията [Red Eye Reduction] заедно с функцията
[Smile Shutter].
 Възможно е функцията за намаляване на ефекта “червени очи” да не постигне
желания ефект. Това зависи от индивидуалните различия и от условията, при
които се извършва снимането - например разстояние до обекта, както и дали
обектът е погледнал настрани при предварителното светване на светкавицата.
 Каква е причината за феномена “червени очи”?
В тъмна среда зениците се разширяват. Светкавицата се отразява от
кръвоносните съдове в окото (ретината) и причинява ефекта “червени очи”.
Фотоапарат
Азбучен
указател
Око
Ретина
BG
109
Съдържание
FINDER/LCD настройка
Когато прикрепите електронен визьор (продава се отделно) към фотоапарата,
датчиците в електронния визьор разпознават дали го използвате или не и
фотоапаратът превключва дисплея.
1 MENU  [Setup]  [FINDER/LCD Setting]  желана настройка.
Когато погледнете в електронния визьор, дисплеят
автоматично се превключва към визьора.
Manual (Ръчен)
Можете да променяте дисплея от визьора на LCD
екрана, като използвате бутона на електронния визьор.
Търсене по примерни
изображени
Auto
(Автоматичен)
Меню
Азбучен
указател
BG
110
Съдържание
Преглед на моментните
настройки
Задава дали да извеждате изображението с ефект на компенсация на експозицията,
баланс на бялото и др. на LCD екрана.
Setting Effect ON
Извежда изображенията с използваните ефекти.
Setting Effect OFF
Не извежда изображенията с приложените ефекти.
Тази настройка ще ви позволи да се концентрирате
върху композицията на снимката, тъй като обектът
ще изглежда на екрана такъв, както е.
Изображенията се извеждат винаги с подходяща
осветеност, когато сте задали режим [Manual
Exposure].
Търсене по примерни
изображени
1 MENU  [Setup]  [Live View Display]  желана настройка.
Забележки
Меню
 Можете да изберете [Setting Effect OFF] само в следните режими на запис:
- [Manual Exposure]
- [Shutter Priority]
- [Aperture Priority]
- [Program Auto]
Азбучен
указател
BG
111
Съдържание
Автоматичен преглед
Можете да проверите записаното изображение на LCD екрана веднага след записа.
Можете да промените изведеното време.
1 MENU  [Setup]  [Auto Review]  желана настройка.
5 Sec
2 Sec
Off
Извежда се за зададеното време.
Избирането на (Увеличаване) ви позволява да проверите
увеличеното изображение.
Търсене по примерни
изображени
10 Sec
Не се извежда.
Забележки
Меню
 В режим на автоматичен преглед изображението няма да се изведе във
вертикална позиция, дори ако зададете [Playback Display] в положение [Auto
Rotate].
 Дори ако зададете [Grid Line] в положение, различно от [Off], когато записвате
триизмерни или обикновени панорамни изображения, насочващите линии не се
извеждат в режим на автоматичен преглед.
 В зависимост от настройката - например [DRO/Auto HDR], [Soft Skin Effect] и
[Lens Comp.: Distortion], е възможно необработеното изображение временно да
се изведе преди реалното изображение.
Азбучен
указател
BG
112
Съдържание
Насочващи линии
Можете да изведете или да скриете насочващите линии. Те ви помагат да
композирате по-лесно изображенията.
1 MENU  [Setup]  [Grid Line]  желана настройка.
Поставя основния обект в близост до една от
насочващите линии, които разделят изображението на
третини, и спомага за добре балансирана композиция.
Square Grid
Разделя екрана на квадрати, което позволява полесното хоризонтално композиране на снимката. Този
режим е подходящ за определяне на качеството на
композицията, когато снимате пейзажи, близки планове
или дублирани изображения.
Diag. + Square
Grid
Поставя обекта върху диагоналната насочваща линия,
което може да изразява оживление или силно чувство.
Off
Скрива насочващите линии.
Търсене по примерни
изображени
Rule of 3rds Grid
Меню
 Проверка на кадъра за запис на видеоклипове
Азбучен
указател
Кадърът, който се появява, когато зададете [Grid
Line] в положение [On], ще покаже до каква степен
обектът се помества в рамката. Това ви позволява да
променяте композицията, като се приближите или
отдалечите от обекта.
Кадър за видеоклип
BG
113
Съдържание
Ниво на подчертаване
Подчертава контурите на фокусния обхват с определен цвят при ръчно
фокусиране. Тази функция ви позволява лесно да потвърдите фокуса.
1 MENU  [Setup]  [Peaking Level]  желана настройка.
Задава високо ниво на подчертаване.
Mid (Средно)
Задава средно ниво на подчертаване.
Low (Слабо)
Задава слабо ниво на подчертаване.
Off (Изключено)
Не използва ниво на подчертаване.
Търсене по примерни
изображени
High (Силно)
Забележки
 Тъй като фотоапаратът преценява, че някои области са на фокус, нивото
на подчертаване се различава в зависимост от обекта или обектива, които
използвате.
 Контурите във фокусното разстояние не се подчертават, когато фотоапаратът е
свързан чрез HDMI кабел.
Меню
Азбучен
указател
BG
114
Съдържание
Цвят за подчертаване
Задава цвета, който се използва за функцията за подчертаване в режим на ръчно
фокусиране.
1 MENU  [Setup]  [Peaking Color]  желана настройка.
Подчертава белия цвят.
Red (Червен)
Подчертава червения цвят.
Yellow (Жълт)
Подчертава жълтия цвят.
Търсене по примерни
изображени
White (Бял)
Забележки
 Тази опция не е достъпна, ако опцията [Peaking Level] е зададена в положение
[Off].
Меню
Азбучен
указател
BG
115
Съдържание
Ясно увеличение
Включва или изключва функцията за ясно увеличение, когато използвате
функцията [Zoom] на фотоапарата (стр. 71). Приближава изображението с подобро качество отколкото при цифров зуум.
1 MENU  [Setup]  [Clear Image Zoom]  желана настройка.
Използва функцията за ясно увеличение.
Off
Не използва функцията за ясно увеличение.
Търсене по примерни
изображени
On
Забележка
Меню
 Не можете да използвате [Clear Image Zoom] със следните функции:
- [Hand-held Twilight] в [Scene Selection]
- [Anti Motion Blur]
- [Sweep Panorama]
- [3D Sweep Panorama]
- [Smile Shutter]
- [RAW] или [RAW & JPEG] в [Quality]
Азбучен
указател
BG
116
Съдържание
Цифров Зуум
Включва или изключва функцията за цифров зуум, когато използвате функцията
[Zoom] на фотоапарата (стр. 71).
Приближава изображението повече отколкото при настройката за ясно
увеличение. Тази функция работи и при запис на видеоклипове.
On
Използва функцията за цифров зуум.
Ако желаете да използвате по-голямо увеличение независимо от
влошаването на качеството на изображението, задайте опцията в
положение [On].
Off
Не използва функцията за цифров зуум.
Търсене по примерни
изображени
1 MENU  [Setup]  [Digital Zoom]  желана настройка.
Забележка
Меню
 Не можете да използвате [Digital Zoom] със следните функции:
- [Hand-held Twilight] в [Scene Selection]
- [Anti Motion Blur]
- [Sweep Panorama]
- [3D Sweep Panorama]
- [Smile Shutter]
- [RAW] или [RAW & JPEG] в [Quality]
Азбучен
указател
BG
117
Съдържание
Таймер за самопортрет
Задава или изключва таймер с 3-секундно отлагане, когато LCD екранът е
наклонен на около 180 градуса.
Търсене по примерни
изображени
1 MENU  [Setup]  [Self-portrait Self-timer] 
желана настройка.
2 Наклонете LCD екрана на 180 градуса нагоре.
Задава се 3-секундният таймер.
3 Натиснете бутона на затвора.
Затворът се освобождава след 3 секунди.
Автоматично задава таймер с 3-секундно отлагане, когато LCD
екранът е наклонен на около 180 градуса.
Off
Избира режим на запис според избрания режим на работа. Избира
опция, когато не използвате таймера и задава режима на работа в
положение [Single Shooting].
Меню
On
Забележки
Азбучен
указател
 Не можете да използвате [Self-portrait Self-timer] със следните функции:
- Докато записвате видеоклипове
- с настройка [Hand-held Twilight] в [Scene Selection]
- [Anti Motion Blur]
- [Sweep Panorama]
- [3D Sweep Panorama]
- [Smile Shutter]
- [Auto HDR] в [DRO/Auto HDR]
- [Soft Focus], [HDR Painting], [Rich-tone Mono], [Miniature] в [Picture Effect]
 Когато към гнездото за аксесоари е включен артикул, може да не успеете
да наклоните LCD екрана на 180 градуса нагоре. В този случай, изключете
аксесоара.
 Ако светлината от светкавицата или рефлектора за автоматично фокусиране е
твърде ярка по време на запис, приберете светкавицата и променете настройката
за [AF Illuminator].
BG
118
Съдържание
S. Auto Image Extract
(Запазване на всички изображения в режим
на допълнителни автоматични настройки)
Запазва или не всички изображения, които са записани продължително в режим на
допълнителни автоматични настройки.
Търсене по примерни
изображени
1 MENU  [Setup]  [S. Auto Image Extract.]  желана настройка.
Auto
Запазва 1 подходящо изображение, избрано от фотоапарата.
Off
Запазва всички изображения.
Забележки
 Дори когато зададете [S. Auto Image Extract] в положение [Off] с режим [Handheld Twilight], избран за сцена, ще се запази само едно изображение.
 Когато функцията за автоматично кадриране на портрет е включена, ще се
запишат 2 изображения, дори и да зададете в положение [Auto].
Меню
Азбучен
указател
BG
119
Съдържание
Помощ при ръчно фокусиране
Автоматично увеличава изображението на екрана, за да извършвате по-лесно
ръчното фокусиране. Тази опция работи в режими [Manual Focus] или [DMF].
1 MENU  [Setup]  [MF Assist]  желана настройка.
2 Завъртете пръстена за фокусиране, за да регулирате фокуса.
On (Включен)
Увеличава изображението. Можете да зададете
времето, за което изображението ще е увеличено,
с помощта на [MF Assist Time]. За да приключите
увеличаването, изберете .
Off (Изключен)
Не увеличава изображението.
Търсене по примерни
изображени
Изображението се увеличава 4.8 пъти. Можете да увеличавате изображението
до 9.5 пъти.
 По време на DMF (Директно ръчно фокусиране), завъртете пръстена за
фокусиране, след като автоматично сте регулирали фокуса, докато бутонът на
затвора е натиснат наполовина.
Меню
Забележки
 Не можете да използвате [MF Assist], докато записвате видеоклипове.
 Когато прикрепите А-байонет обективи (продават се отделно), натискането на
(функционален бутон) ще увеличи изображението.
Азбучен
указател
BG
120
Съдържание
Време при помощ при ръчно
фокусиране
Задава продължителността на времето, за което изображението ще бъде изведено
в разширен формат от функцията [MF Assist].
No Limit
Увеличава дисплея, докато не изберете
5 Sec
Увеличава изображението за 5 секунди.
2 Sec
Увеличава изображението за 2 секунди.
Търсене по примерни
изображени
1 MENU  [Setup]  [MF Assist Time]  желана настройка.
.
Забележка
 Тази опция не може да бъде зададена, когато настройката [MF Assist] е зададена
в положение [Off].
Меню
Азбучен
указател
BG
121
Съдържание
Цветова гама
Начинът, по който са представени цветовете чрез комбинация от цифри или гамата
от възпроизвежданите цветове, се наричат “цветова гама”. Можете да промените
цветовата схема в зависимост от целите ви.
1 MENU  [Setup]  [Color Space]  желана настройка.
Това е стандартна цветова схема за цифрови фотоапарати.
Използвайте sRGB при нормален запис като например,
когато имате намерение да отпечатвате изображения без да
ги променяте.
Adobe RGB
Тази цветова схема притежава широка гама от
възпроизвеждани цветове. Когато голяма част от обекта е в
зелено или червено, функцията Adobe RGB е ефективна.
Името на файла на изображението започва с “_DSC.”
Търсене по примерни
изображени
sRGB
Забележки
Меню
 Adobe RGB е формат за софтуери или принтери, които поддържат обработка
на цветовете и опцията за разстояние между цветовете DCF2.0. Възможно е
софтуер и принтер, които не поддържат функцията за обработка на цветовете,
да не изведат или отпечатат правилните цветове на изображението.
 Когато изведете изображение, записано на Adobe RGB-съвместимо или
несъвместимо устройство, изображението се извежда с ниска наситеност.
Азбучен
указател
BG
122
Съдържание
Стабилизация
Включва или изключва функцията за стабилизация на обектива.
1 MENU  [Setup]  [SteadyShot]  желан режим.
Използва функцията за стабилизация.
Off (Изключена
настройка)
Не използва функцията за стабилизация.
Тази настройка се препоръчва, когато
използвате статив.
Търсене по примерни
изображени
On (Включена настройка)
Забележки
 Опцията [On] се избира, когато използвате следните функции:
- [Hand-held Twilight] в [Scene Selection]
- [Anti Motion Blur]
 Не можете да зададете [SteadyShot], когато името на прикрепения обектив не
съдържа “OSS” като например “E16 mm F2.8” обектив, или когато използвате
A-байонет обективи (продават се отделно).
Меню
Азбучен
указател
BG
123
Съдържание
Запис без обектив
Задава настройка дали да освободи или не затвора, когато няма прикрепен
обектив.
1 MENU  [Setup]  [Release w/oLens]  желан режим.
Освобождава затвора, когато не е
прикрепен обектив. Изберете тази опция,
когато прикрепяте фотоапарата към
астрономически телескоп и др.
Disable (Изключена
функция)
Освобождава затвора само когато има
прикрепен обектив.
Търсене по примерни
изображени
Enable (Включена
функция)
Забележка
 Когато използвате обектив без контактни части като например астрономически
телескоп, правилното измерване няма да бъде постигнато. В тези случаи
регулирайте ръчно експозицията, като я проверите на записаното изображение.
Меню
Азбучен
указател
BG
124
Съдържание
Eye-Start AF
Задава дали да използвате автоматичния фокус или не, когато гледате през
електронния визьор (продава се отделно).
1 MENU  [Setup]  [Eye-Start AF]  желана настройка.
Автоматичното фокусиране започва, когато погледнете през
електронния визьор.
Off
Автоматичното фокусира не започва, когато погледнете през
визьора.
Търсене по примерни
изображени
On
Забележка
 Тази опция работи само когато е прикрепен адаптер за монтиране модел LAEA2 (продава се отделно).
Меню
Азбучен
указател
BG
125
Съдържание
Принудителен затвор
Функцията електронен принудителен затвор намалява времето на закъснението
при активирането на затвора.
1 MENU  [Setup]  [Front Curtain Shutter]  желана настройка.
Използва функцията за принудително включване на
затвора.
Off (Изключена
функция)
Не използва функцията за принудително включване на
затвора.
Търсене по примерни
изображени
On (Включена
функция)
Забележки
Меню
 Когато снимате с висока скорост на затвора и е прикрепен обектив с голям
диаметър, в зависимост от условията, при които снимате, е възможно да се
появят следи от движението на обекта върху снимката. В тези случаи задайте
тази опция в положение [Off].
 Когато използвате обектив от друг производител (включително Minоlta/
Konica Minolta), задайте тази опция в положение [Off]. Ако зададете опцията
в положение [On], фотоапаратът няма да зададе правилна експозиция и
осветеността на изображението няма да бъде еднаква.
Азбучен
указател
BG
126
Съдържание
Намаляване на шума
при дълга експозиция
Търсене по примерни
изображени
Когато зададете скоростта на затвора една секунда или повече (Запис с дълга
експозиция), функцията за намаляване на смущенията се включва за същото
време, за което е бил отворен затворът. По този начин се намаляват смущенията,
които са типични за дългата експозиция.
1 MENU  [Setup]  [Long Exposure NR]  желана настройка.
On
Включва функцията за намаляване на смущенията за времето,
за което е отворен затворът. Докато функцията за намаляване
на смущенията работи, се извежда съобщение и вие не можете
да записвате друга снимка. Изберете тази опция, за да зададете
приоритет на качеството на изображението.
Off
Не включва функцията за намаляване на смущенията. Изберете
тази опция, за да зададете приоритет на времето за запис.
Забележки
Меню
Азбучен
указател
 [Long Exposure NR] е зададена в положение [Off] в следните режими:
- [Cont. Shooting]
- [Spd Priority Cont.]
- [Bracket: Cont.]
- [Sports Action], [Hand-held Twilight] в [Scene Selection]
- [Anti Motion Blur]
- [Sweep Panorama]
- [3D Sweep Panorama]
 [Long Exposure NR] е зададена в положение [On] в следните режими:
- [Intelligent Auto]
- [Superior Auto]
- [Scene Selection] (освен режими [Sports Action], [Hand-held Twilight])
BG
127
Съдържание
Намаляване на шума
при висока стойност на ISO
Когато снимате с висока ISO настройка, фотоапаратът намалява смущенията,
когато станат по-забележими, докато чувствителността на фотоапарата е висока.
Normal
(Обикновена
настройка)
Включва обикновена настройка за функцията за
автоматично намаляване на шума при висока стойност
на ISO.
Low (Слаба
стойност)
Функцията за намаляване на шума при висока стойност
на ISO се задава в умерено ниво. Изберете тази опция,
за да зададете приоритет на времето за запис.
Търсене по примерни
изображени
1 MENU  [Setup]  [High ISO NR]  желана настройка.
Забележка
Меню
 Не можете да намалявате смущенията в следните режими:
- [Intelligent Auto]
- [Superior Auto]
- [Scene Selection]
- [Anti Motion Blur]
- [Sweep Panorama]
- [3D Sweep Panorama]
- запис на RAW изображения.
Азбучен
указател
BG
128
Съдържание
Lens Comp.: Shading
(Компенсация на обектива: Затъмняване)
Компенсира затъмняването в ъглите на екрана, причинено от определени
характеристики на обектива.
Auto
(Автоматична
настройка)
Автоматично компенсира затъмняването в ъглите на
екрана.
Off (Изключена
настройка)
Не компенсира затъмняването в ъглите на екрана.
Търсене по примерни
изображени
1 MENU  [Setup]  [Lens Comp.: Shading]  желана настройка.
Забележка
 Опцията работи само за Е-байонет обективи.
Меню
Азбучен
указател
BG
129
Съдържание
Lens Comp.: Chro. Aber
(Компенсация на обектива: Отклонения в
цветовете)
Намалява отклоненията в цветовете в ъглите на екрана, причинени от определени
характеристики на обектива.
Auto (Автоматична
настройка)
Автоматично компенсира отклоненията в цветовете
в ъглите на екрана.
Off (Изключена
настройка)
Не компенсира отклоненията в цветовете в ъглите
на екрана.
Търсене по примерни
изображени
1 MENU  [Setup]  [Lens Comp.: Chro. Aber.]  желана настройка.
Забележка
 Опцията работи само за Е-байонет обективи.
Меню
Азбучен
указател
BG
130
Съдържание
Lens Comp.: Distortion
(Компенсация на обектива: Смущения)
Компенсира смущенията на екрана, причинени от определени характеристики на
обектива.
1 MENU  [Setup]  [Lens Comp.: Distortion]  желана настройка.
Автоматично компенсира смущенията на екрана.
Off (Изключена
настройка)
Не компенсира смущенията на екрана.
Търсене по примерни
изображени
Auto (Автоматична
настройка)
Забележка
 Опцията работи само за Е-байонет обективи.
Меню
Азбучен
указател
BG
131
Съдържание
Проследяване на лице
с приоритет
Можете да изберете дали фотоапаратът да следи определено лице с приоритет или
не, когато такова бъде разпознато, докато следи обект.
1 MENU  [Setup]  [Face Priority Tracking]  желана настройка.
Off
Не следи лице с приоритет.
Ако изберете разпознатото лице като цел, фотоапаратът ще
следи тялото на този човек, докато лицето му е извън кадър,
дори ако [Face Priority Tracking] е зададена в положение [Off].
Ако следеният човек изчезне от кадъра, докато фотоапаратът го
следи, а след това пак се върне в кадър, фотоапаратът отново ще
фокусира върху лицето му.
Меню
Следи лицето с приоритет.
Когато лицето не е в кадъра, фотоапаратът проследява тялото,
а когато лицето влезе в кадъра, фотоапаратът проследява него.
Ако следеният човек изчезне от кадъра, докато фотоапаратът го
следи, а след това пак се върне в кадър, фотоапаратът отново ще
фокусира върху лицето му.
Търсене по примерни
изображени
On
Забележка
 Когато [Face Detection] е в положение [Off], [Face Detection Tracking] е в
положение [Off] и не може да се нулира.
Азбучен
указател
BG
132
Съдържание
Запис на звук за видеоклип
Включва или изключва записа на звук при запис на видеоклип.
1 MENU  [Setup]  [Movie Audio Rec]  желана настройка.
Записва звук (стерео).
Off (Изключена настройка)
Не записва звук.
Търсене по примерни
изображени
On (Включена настройка)
Забележка
 Когато изберете [On], звукът от движението на обектива и операциите на
фотоапарата също ще се запишат.
Меню
Азбучен
указател
BG
133
Съдържание
Намаляване на смущенията
от вятъра
Включва или изключва функцията за намаляване на смущенията, причинени от
вятъра, когато записвате видеоклип.
On (Включена
настройка)
Намалява смущенията, причинени от вятъра.
Off (Изключена
настройка)
Не намалява смущенията, причинени от вятъра.
Търсене по примерни
изображени
1 MENU  [Setup]  [Wind Noise Reduct.]  желана настройка.
Забележки
Меню
 Задаването на опцията в положение [On] на места, където вятърът не духа
прекалено силно, може да запише нормалния звук с твърде ниска сила.
 Когато използвате микрофон (продава се отделно), намаляването на
смущенията, причинени от вятъра, няма да се извърши, дори ако сте задали в
положение [On].
Азбучен
указател
BG
134
Съдържание
Фина настройка на рефлектора
за автоматично фокусиране
Позволява ви да регулирате и регистрирате позицията за автоматично фокусиране
за всеки обектив, когато използвате A-байонет обективи с LA-EA2 адаптер
(продава се отделно).
Задава дали да използвате функцията [AF Micro
Adj.]. Изберете [On], за да я използвате.
amount (количество)
Позволява ви да изберете оптимална настройка в
стойност между -20 и +20.
Изборът на по-голяма стойност премества позицията
за автоматично фокусиране по-далеч от фотоапарата.
Изборът на по-ниска стойност премества позицията
за автоматично фокусиране по-близо до фотоапарата.
Clear (изчистване на
позицията)
Изчиства стойността, която сте задали.
Меню
AF Adjustment
Setting (Настройка
за регулиране на
автоматичния фокус)
Търсене по примерни
изображени
1 MENU  [Setup]  [AF Micro Adj.].
2 [AF Adjustment Setting]  [On].
3 [amount]  желана стойност  OK.
Забележки
Азбучен
указател
 Препоръчваме ви да регулирате позицията при нормални условия на запис.
 Когато прикрепите обектив, за който вече сте регистрирали стойност,
регистрираната стойност се извежда на екрана. Индикацията [±0] се появява за
обектив, за който не сте регистрирали стойност.
 Ако индикацията [–] се появи, това означава, че са регистрирани стойности за
повече от 30 обектива. Ако желаете да регистрирате стойност за друг обектив,
първо трябва да изчистите вече регистрирана стойност. Прикрепете обектива,
чиято стойност желаете да изтриете, и изберете [±0]. Ако желаете да изчистите
всички регистрирани стойности, изберете [Clear].
 Използвайте функцията [AF Micro Adj.] само със Sony, Minolta и Konika-Minolta
обективи. Ако използвате [AF Micro Adj.] с други марки обективи, това може да
се отрази на регистрираната стойност.
 Не можете да задавате [AF Micro Adj.] индивидуално за Sony, Minolta и KonikaMinolta обективи с едни и същи технически характеристики.
BG
135
Съдържание
Стартиране на менюто
Позволява ви да избирате дали началният екран на менюто винаги да се извежда
или да се извежда екранът с опцията, която последно сте задавали.
1 MENU  [Setup]  [Menu start]  желана настройка.
Винаги извежда началния екран на менюто.
Previous
(Предходно меню)
Извежда екрана с последно-настройваната опция.
По този начин лесно можете да нулирате последната
настройка.
Търсене по примерни
изображени
Top (Главно
меню)
Меню
Азбучен
указател
BG
136
Съдържание
Потребителска настройка
на функционалните бутони
Търсене по примерни
изображени
Задаването на функции за различни бутони ви
позволява по-бързо да извършвате операциите,
като натиснете съответния бутон на екрана с
информацията.
1 MENU  [Setup]  [Custom Key Settings] 
желана настройка.
Функционален
бутон С
Функционален
бутон В
Десен бутон
Настройка за десния бутон
ISO
White Balance (Баланс на бялото)
AF/MF Select (Избор на автоматичен/
ръчен фокус)
Metering Mode (Режим на измерване)
Autofocus Mode (Режим на автоматично
фокусиране)
DRO/Auto HDR (DRO/Автоматичен HDR)
Picture Effect (Картинен ефект)
Object Tracking (Проследяване на обект)
Creative Style (Креативен стил)
Zoom (Зуум)
Flash Mode (Режим на работа със светкавицата)
Face Detection (Разпознаване на лице)
Flash Comp. (Компенсация на светкавицата)
Smile Shutter (Разпознаване на усмивка)
MF Assist (Помощ при ръчно фокусиране)
Auto Port. Framing (Автоматично
кадриране на портрет)
AEL toggle (Преместване на заключена
експозиция) (стр. 140)
Soft Skin Effect (Ефект на меките тонове
на човешката кожа)
Not set (Без настройка)
Азбучен
указател
Autofocus Area (Област за автоматично
фокусиране)
Меню
Shoot Mode (Режим на запис)
Shoot. Tips (Съвети за записа)
Quality (Качество)
Настройка за функционалния бутон B
Shoot Mode (Режим на запис)
White Balance (Баланс на бялото)
Shoot. Tips (Съвети за записа)
Metering Mode (Режим на измерване)
Autofocus Mode (Режим на автоматично
фокусиране)
DRO/Auto HDR (DRO/Автоматичен HDR)
Object Tracking (Проследяване на обект)
Picture Effect (Картинен ефект)
Zoom (Зуум)
Creative Style (Креативен стил)
Face Detection (Разпознаване на лице)
Flash Mode (Режим на работа със светкавицата)
Smile Shutter (Разпознаване на усмивка)
Flash Comp. (Компенсация на светкавицата)
Auto Port. Framing (Автоматично
кадриране на портрет)
MF Assist (Помощ при ръчно фокусиране)
BG
Продължава 
137
AEL toggle (Преместване на заключена
експозиция) (стр. 140)
Quality (Качество)
Not set (Без настройка)
Съдържание
Soft Skin Effect (Ефект на меките тонове
на човешката кожа)
ISO
Настройка за функционалния бутон C
Извежда режима на запис.
Custom (Потребителска настройка)
Извежда функция, която е зададена за [Custom 1],
[Custom 2], [Custom 3], [Custom 4] или [Custom 5].
Търсене по примерни
изображени
Shoot Mode (Режим на запис)
Custom 1 до 5 (Потребителска настройка)
AF/MF Select (Избор на автоматичен/ръчен
фокус)
Autofocus Mode (Режим на автоматично
фокусиране)
Autofocus Area (Област за автоматично
фокусиране)
Face Detection (Разпознаване на лице)
Smile Shutter (Разпознаване на усмивка)
Auto Port. Framing (Автоматично кадриране на
портрет)
Меню
Soft Skin Effect (Ефект на меките тонове на
човешката кожа)
Quality (Качество)
[Custom 1]
ISO
[Custom 2]
White Balance (Баланс на бялото)
Азбучен
указател
Metering Mode (Режим на измерване)
[Custom 3]
DRO/Auto HDR (DRO/Автоматичен HDR)
Picture Effect (Картинен ефект)
Creative Style (Креативен стил)
Flash Mode (Режим на работа със светкавицата)
[Custom 4]/[Custom 5]
Not set (Без настройка)
Забележки
 Функцията [Custom Key Settings] работи само при следните режими на запис.
Функцията, която е зададена за десния бутон, функционалния бутон В и
функционалния бутон С на контролния диск, се извежда само при следните
режими на запис.
- [Manual Exposure]
- [Shutter Priority]
- [Aperture Priority]
- [Program Auto]
 Настройката за [Soft key B Setting] е невалидна, когато:
- включите функцията за проследяване на обект.
- [Autofocus Area] е зададен в положение [Flexible Spot].
 Не е необходимо да задавате всички опции за [Custom 1], [Custom 2], [Custom 3],
[Custom 4] и [Custom 5].
Продължава 
BG
138
Съдържание
Извеждане на функция, зададена към [Custom],
на функционалния бутон C
Търсене по примерни
изображени
1 Натиснете функционалния бутон C,
когато е изведено съобщението CUSTOM
(Потребителски настройки).
2 Изберете [Custom 1], [Custom 2], [Custom 3],
[Custom 4] или [Custom 5], като натиснете
дясната/лявата част на контролния диск.
Меню
Азбучен
указател
BG
139
Съдържание
Преместване на заключена
експозиция
Когато постигането на подходяща експозиция за обекта е трудно, тази функция ви
позволява да заключите експозицията, като фокусирате и измерите светлината на
област с желана от вас осветеност.
Търсене по примерни
изображени
1 MENU  [Setup]  [Custom Key Settings]  [Right Key Setting] или
[Soft Key B Setting].
2 Изберете [AEL toggle].
Десният бутон или функционалният бутон В става бутон AEL.
3 Насочете фотоапарата към областта, за която желаете да заключите
експозицията.
Експозицията се задава.
4 Натиснете бутона AEL.
Експозицията се заключва и индикацията
светва.
(АЕ в заключено положение)
Меню
5 Фокусирайте върху обекта и снимайте.
6 За да отмените заключената експозиция, отново натиснете бутона AEL.
Азбучен
указател
BG
140
Съдържание
Звуков сигнал
Избира звуковия сигнал, когато работите с фотоапарата.
1 MENU  [Setup]  [Beep]  желана настройка.
Включва звуковите сигнали, когато натискате
контролния диск или функционалните бутони.
Off
(Изключен звук)
Изключва звуковите сигнали.
Търсене по примерни
изображени
On
(Включен звук)
Меню
Азбучен
указател
BG
141
Съдържание
Език
Избира езика, който да се използва за опциите в менюто, предупрежденията и
съобщенията.
1 MENU  [Setup]  [
Language]  желан език.
Търсене по примерни
изображени
Меню
Азбучен
указател
BG
142
Съдържание
Настройка на дата/час
Задава отново датата и часа
Daylight Svg.:
Избира [ON] или [OFF].
Date Format:
Избира начина на извеждане на датата и часа.
Търсене по примерни
изображени
1 MENU  [Setup]  [Date/Time Setup].
2 Натиснете дясната или лявата част на контролния
диск, за да изберете опция, и натиснете горната
или долната част, за да изберете желаната
настройка.
3 Изберете ОК.
Забележки
 Фотоапаратът не притежава функция за наслагване на датата върху
снимките. Можете да отпечатвате и запазвате снимки с дата, като използвате
“PlayMemories Home” на CD-ROM диска (приложен в комплекта).
Меню
Азбучен
указател
BG
143
Съдържание
Настройка на областта
Задава областта, в която използвате фотоапарата. Това ви позволява да зададете
местната област, когато използвате фотоапарата в чужбина.
Търсене по примерни
изображени
1 MENU  [Setup]  [Area Setting]  желана
настройка.
2 Натиснете дясната или лявата част на
контролния диск, за да изберете областта.
Меню
Азбучен
указател
BG
144
Съдържание
Дисплей с помощни съобщения
Можете да изберете дали да извеждате помощните съобщения или не, когато
работите с фотоапарата.
1 MENU  [Setup]  [Help Guide Display]  желана настройка.
Извежда дисплея с помощни съобщения.
Off (Изключена
настройка)
Не извежда помощните съобщения.
Търсене по примерни
изображени
On (Включена
настройка)
Меню
Азбучен
указател
BG
145
Съдържание
Еко режим
Можете да съкратите времето, след което фотоапаратът ще се изключи, ако не го
използвате, за да се предотврати изразходване на батерията.
1 MENU  [Setup]  [Eco Mode]  желана настройка
Задава [Power Save] в положение [10 Sec] и затъмнява LCD
екрана. Ако не работите с фотоапарата за определен период
от време, яркостта на LCD екрана се намалява.
Standard
Следва настройката за [Power Save].
Търсене по примерни
изображени
Max
Забележки
 Когато свържете към фотоапарата променливотоков адаптер AC-PW20 (продава
се отделно), не можете да зададете тази опция в положение [Max].
Меню
Азбучен
указател
BG
146
Съдържание
Пестене на захранването
Можете да зададете настройка за интервал за превключване на фотоапарата в
режим на пестене на захранването. Натискането на бутона на затвора наполовина
връща фотоапарата в режим на запис.
1 MENU  [Setup]  [Power Save]  желана настройка.
5 Min
Търсене по примерни
изображени
30 Min
Преминава в режим на пестене на захранването след зададения
интервал от време.
1 Min
20 Sec
10 Sec
Забележка
 Изключете фотоапарата, когато не планирате да го използвате продължително
време.
Меню
Азбучен
указател
BG
147
Съдържание
Яркост на LCD екрана
Можете да регулирате яркостта на LCD екрана.
1 MENU  [Setup]  [LCD Brightness]  желана настройка.
Позволява ви да регулирате яркостта в
рамките на -2 до +2.
Sunny Weather (Настройка
за слънчево време)
Автоматично регулира яркостта спрямо
условията, когато снимате на открито.
Търсене по примерни
изображени
Manual (Ръчна настройка)
Меню
Азбучен
указател
BG
148
Съдържание
Яркост на визьора
Когато прикрепите електронен визьор (продава се отделно), яркостта му
автоматично се регулира спрямо осветеността на околната среда.
1 MENU  [Setup]  [Viewfinder Bright.]
2 Погледнете през визьора и изберете желаната настройка.
Автоматично регулира яркостта.
Manual
(Ръчно задаване)
Позволява ви да регулирате яркостта в обхват
от -1 до +1.
Търсене по примерни
изображени
Auto
(Автоматично задаване)
Меню
Азбучен
указател
BG
149
Съдържание
Цвят на дисплея
Извежда цвета на LCD монитора.
1 MENU  [Setup]  [Display Color]  желана настройка.
Избира съответния цвят.
Търсене по примерни
изображени
Black (Черен)
White (Бял)
Blue (Син)
Pink (Розов)
Меню
Азбучен
указател
BG
150
Съдържание
Широко изображение
Избира начина на извеждане на широки изображения.
1 MENU  [Setup]  [Wide Image]  желана настройка.
Извежда широкоекранни
изображения на целия екран.
Normal
(Нормално
извеждане)
Извежда широкоекранните
изображения и информацията
за операциите на екрана.
Търсене по примерни
изображени
Full Screen
(Извеждане на
цял екран)
Меню
Азбучен
указател
BG
151
Съдържание
Дисплей за възпроизвеждане
Избира начина, който се използва за възпроизвеждане на портретни изображения.
1 MENU  [Setup]  [Playback Display]  желана настройка.
Извежда в портретна позиция.
Manual Rotate
(Ръчно завъртане)
Извежда в пейзажна позиция.
Търсене по примерни
изображени
Auto Rotate
(Автоматично
завъртане)
Меню
Азбучен
указател
BG
152
Съдържание
HDMI резолюция
Когато свържете фотоапарата към телевизор с висока разделителна способност
(HD) чрез HDMI терминалите, като използвате HDMI кабел (продава се отделно),
можете да изберете HDMI резолюция за извеждане на изображенията на
телевизора.
1 MENU  [Setup]  [HDMI Resolution]  желана настройка.
Фотапаратът автоматично разпознава телевизор
с висока разделителна способност и задава
резолюцията на изходния сигнал.
1080p
Извежда сигнали с HD качество на картината (1080p).
1080i
Извежда сигнали с HD качество на картината (1080i).
Търсене по примерни
изображени
Auto
(Автоматично)
Забележка
 Ако не можете да изведете картината правилно с настройката [Auto], изберете
настройка [1080i] или [1080p] в зависимост от телевизора, който свързвате.
Меню
Азбучен
указател
BG
153
Съдържание
CTRL FOR HDMI
Когато свържете фотоапарата към “BRAVIA” Sync-съвместим телевизор чрез
HDMI кабел (продава се отделно), можете да възпроизвеждате изображения на
вашия фотоапарат, като използвате устройството за дистанционно управление на
телевизора. Вижте стр. 169 за подробности относно “BRAVIA” Sync.
1 MENU  [Setup]  [CTRL FOR HDMI]  желана настройка.
Управлява фотоапарата с устройството за дистанционно
управление на телевизора.
Off (Изключен)
Не управлява фотоапарата с устройството за
дистанционно управление на телевизора.
Търсене по примерни
изображени
On (Включен)
Забележка
 Можете да извършвате операции с фотоапарата чрез устройството за
дистанционно управление на вашия телевизор, като свържете фотоапарата с
“BRAVIA” Sync-съвместим телевизор.
Меню
Азбучен
указател
BG
154
Съдържание
USB връзка
Избира начина, който да се използва за USB връзката.
1 MENU  [Setup]  [USB Connection]  желана настройка.
Mass Storage
(Устройство за
съхранение на
данни)
Осъществява Mass Storage връзка между фотоапарата и
компютъра или друго USB устройство.
MTP
Осъществява MTP връзка между фотоапарата и
компютъра или друго USB устройство. Когато
използвате Windows 7, опцията MTP се избира и
специфичните за Windows 7 функции стават достъпни.
Когато използвате други операционни системи
(Windows Vista/XP, Mac OS X), се извежда AutoPlay
Wizard и снимките в папката за запис на фотоапарата се
прехвърлят на компютъра.
Меню
В зависимост от компютъра или другото USB
устройство, което сте свързали към фотоапарата,
режимът на връзка автоматично се избира от MTP или
Mass Storage. Когато използвате Windows 7, опцията
MTP се избира и специфичните за Windows 7 функции
стават достъпни.
Търсене по примерни
изображени
Auto
(Автоматичен)
Забележки
Азбучен
указател
 Когато е избрана опцията [Auto], връзката може да отнеме дълго време.
 Ако фотоапаратът не се разпознава от компютър, задайте [USB Connection] в
положение [Mass Storage].
BG
155
Съдържание
Режим на почистване
Позволява ви да почиствате матрицата.
1 MENU  [Setup]  [Cleaning Mode] 
[OK].
Търсене по примерни
изображени
Извежда се съобщението “After cleaning, turn
camera off. Continue?” (Изключете фотоапарата
след почистването. Продължете?)
2 Изберете OK.
Функцията против напрашаване се включва
автоматично.
3 Изключете фотоапарата.
4 Свалете обектива.
5 Използвайте продухваща четка, за да
почистите повърхността на матрицата и
областта около нея.
6 Прикрепете обектива.
Меню
Забележки
Азбучен
указател
 Продухващата четка не е приложена към фотоапарата. Купете я от търговската
мрежа.
 Почистването може да бъде извършвано само когато нивото на заряд
в батерията е
(3 оставащи индикаторни отделения) или повече.
Препоръчваме ви да използвате AC-PW20 променливотоков адаптер (продава се
отделно).
 Не използвайте спрей, защото във вътрешността на фотоапарата може да
останат капчици.
 Когато почиствате матрицата, не поставяйте връхчетата на четката в празнините
зад мястото, където се монтира обективът, защото приближаването на четката
до матрицата не е препоръчително.
 Задръжте фотоапарата обърнат надолу, за да предотвратите повторното
попадане на прах във вътрешността му.
 При почистването на фотоапарата пазете устройството от механични вибрации.
 Когато почиствате матрицата с продухваща четка, внимавайте въздушната струя
да не е твърде силна.
BG
156
Съдържание
Версия
Извежда версията на вашия фотоапарат и обектив. Проверете версията, когато има
възможност за обновяване на фърмуера.
1 MENU  [Setup]  [Version].
Търсене по примерни
изображени
Забележка
 Обновяването на версията може да бъде извършвано само когато нивото на
заряд в батерията е
(3 оставащи индикаторни отделения) или повече.
Препоръчваме ви да използвате AC-PW20 променливотоков адаптер (продава се
отделно).
Меню
Азбучен
указател
BG
157
Съдържание
Режим на демонстрация
Функцията [Demo Mode] извежда автоматично видеоклиповете, записани на
картата с памет (демонстрация), когато с фотоапарата не се работи за определено
време. Обикновено избирайте [Off].
1 MENU  [Setup]  [Demo Mode]  желана настройка.
Демонстрацията автоматично стартира, когато не работите с
фотоапарата около 1 минута. Извеждат се само защитените AVCHD
видеоклипове.
Off
Не извежда демонстрацията.
Търсене по примерни
изображени
On
Забележки
Меню
 Можете да зададете тази опция само когато фотоапаратът се захранва чрез
променливотоков адаптер AC-PW20.
 Дори когато сте избрали [On], фотоапаратът не стартира режима на
демонстрация, ако на картата с памет няма записан видеоклип.
 Когато изберете [On], фотоапаратът не преминава в режим на пестене на
захранване.
Азбучен
указател
BG
158
Съдържание
Връщане на фабричните
настройки
Връща настройките в стойностите им по подразбиране.
Дори ако включите функцията [Reset Default], изображенията се запазват.
Търсене по примерни
изображени
1 MENU  [Setup]  [Reset Default]  [OK].
Забележки
 Внимавайте да не изключите фотоапарата по време на операцията по нулиране.
 Следните настройки не се нулират:
- [Date/Time Setup]
- [Area Setting]
- Лица, регистрирани чрез [Face Registration]
- Стойности регистрирани за [AF Micro Adj.]
Меню
Азбучен
указател
BG
159
Съдържание
Форматиране
Търсене по примерни
изображени
Форматира картата с памет. За да сте сигурни в стабилната работа на картата
с памет, ви препоръчваме да форматирате носителя, когато го използвате с
фотоапарата за първи път, като за целта използвате самото устройство. Обърнете
внимание, че форматирането ще изтрие всички записани данни на картата с памет
и данните не могат да бъдат възстановени. Уверете се, че сте подсигурили важните
данни на компютър или на друго устройство.
1 MENU  [Setup]  [Format]  [OK].
Забележки
Меню
 Форматирането безвъзвратно изтрива всички данни, включително и защитените
изображения.
 По време на форматирането лампичката за запис свети. Не вадете картата с
памет, докато лампичката свети.
 Форматирайте картата с памет, като използвате функциите на фотоапарата. Ако
форматирате картата на вашия компютър, картата с памет може да се окаже
неизползваема с вашия фотоапарат според вида на формата, който използвате.
 Не можете да форматирате карта с памет, когато оставащият капацитет на
батерията е под 1%.
Азбучен
указател
BG
160
Съдържание
Номер на файла
Избира начина за задаване на номера на изображенията
1 MENU  [Setup]  [File Number]  желана настройка.
Фотоапаратът не нулира номерата на файловете и
задава номерата им в поредност, докато достигне
номер “9999”.
Reset (Нулиране)
Фотоапаратът нулира номерата на файловете и им
задава номера, започващи от “0001” в следните
случаи. Когато папката за запис съдържа файл, броят
е с едно по-голям отколкото е най-големият зададен
номер.
Търсене по примерни
изображени
Series (Серийно)
Меню
Азбучен
указател
BG
161
Съдържание
Име на папката
Снимките, които записвате, се запазват в папка, която автоматично се създава
в папката DCIM на картата с памет. Можете да промените формата на името на
папката.
1 MENU  [Setup]  [Folder Name]  желана настройка.
Формата на името на папката е както следва: номер на
папката + MSDCF.
Пример: 100 MSDCF
Date Form
(Формат по
дата)
Името на папката е както следва: име на папката + Y
(последна цифра от година)/MM (месец)/DD (ден).
Пример: 10020405 (Име на папката: 100, дата
04/05/2012)
Търсене по примерни
изображени
Standard Form
(Стандартен
формат)
Забележка
 Форматът на папката за видеоклипове се фиксира в положение “номер на папка
+ ANV01”. Не можете да промените това име.
Меню
Азбучен
указател
BG
162
Съдържание
Избор на папка за запис
Когато изберете папка със стандартен формат и ако съществуват две или повече
папки, можете да изберете папка за запис, която да използвате за записа на
снимките.
1 MENU  [Setup]  [Select Shoot. Folder]  желана папка.
Търсене по примерни
изображени
Забележки
 Не можете да избирате папката, когато изберете настройка [Date Form].
 Файловете с видеоклипове (MP4) се записват в папка за видеоклипове, която е
със същия номер като избраната папка за снимки.
Меню
Азбучен
указател
BG
163
Съдържание
Нова папка
Създава папка в картата с памет за запис на изображения.
Изображенията се записват в новосъздадената папка, докато създадете или
изберете друга папка за запис.
1 MENU  [Setup]  [New Folder].
Търсене по примерни
изображени
Създава се нова папка с номер, който е с едно по-голям от последния номер,
който сте използвали.
Забележки
 Папките за снимки и MP4 видеоклипове, които са с едни и същи номера, се
създават едновременно
 Когато поставите във фотоапарата карта с памет, която е била използвана с
друго оборудване, и ако запишете изображения, автоматично се създава нова
папка.
 В една папка могат да бъдат запазени до 4,000 изображения общо - както
снимки, така и видеоклипове. Когато капацитетът на папката бъде надхвърлен,
автоматично се създава нова папка.
Меню
Азбучен
указател
BG
164
Съдържание
Поправка на файла с база данни
Когато във файла с базата данни за видеоклипове бъдат открити несъответствия,
които са резултат от обработката на видеоклиповете на компютър и др.,
видеоклиповете не могат да бъдат записвани и възпроизвеждани. Ако това се
случи, фотоапаратът ще поправи файла.
Търсене по примерни
изображени
1 MENU  [Setup]  [Recover Image DB]  [OK].
Извежда се екранът [Recover Image DB] и фотоапаратът поправя файла.
Изчакайте, докато поправката приключи.
Забележка
 Използвайте батерия с достатъчен заряд. Ако зарядът в батерията е нисък, това
може да доведе до повреда в данните.
Меню
Азбучен
указател
BG
165
Съдържание
Извеждане на свободното място
на картата
Извежда оставащото време за запис на видеоклипове и оставащия брой снимки,
които можете да запишете на картата с памет.
Търсене по примерни
изображени
1 MENU  [Setup]  [Display Card Space].
Меню
Азбучен
указател
BG
166
Съдържание
Настройки за качване
Включва или изключва функцията за качване на фотоапарата, когато използвате
Eye-Fi карта (продава се в търговската мрежа). Тази опция се появява когато
поставите Eye-Fi карта във фотоапарата.
1 MENU  [Setup]  [Upload Settings]  желана настройка.
Функцията за качване е включена. Иконата на екрана се променя в
зависимост от състоянието на фотоапарата.
Готовност. Не се изпращат изображения.
Свързване.
Готовност за качване.
Качва.
Грешка
Off
(Изключена)
Функцията за качване е изключена
Търсене по примерни
изображени
On
(Активирана)
Забележки
Меню
 Еко режимът не работи, докато фотоапаратът качва изображения.
 Eye-Fi картите могат да бъдат закупени в САЩ, Канада, Япония и някои страни от
Европейския съюз (към март 2012).
 За повече информация, моля, свържете се директно с производителя или продавача.
 Можете да използвате Eye-Fi карти само в държавите/регионите, в които сте ги
закупили. Използвайте Eye-Fi картите в съответствие със законите на съответните
държави/региони, откъдето сте ги закупили.
 Не използвайте фотоапарата с поставена в него Eye-Fi карта, когато се намирате в
самолет. Ако във фотоапарата е поставена Eye-Fi карта, задайте [Upload Settings] в
, когато [Upload Settings] се
положение [Off]. На екрана се извежда индикация
задава в положение [Off].
Азбучен
указател
Прехвърляне на изображения, като използвате Eye-Fi карта
1 Задайте безжичната мрежа или точка за свързване на Eye-Fi картата.
За подробности се обърнете към инструкциите за експлоатация, приложени към Eye-Fi картата.
2 Поставете Eye-Fi картата, която сте настроили, във фотоапарата и започнете да снимате.
Изображенията автоматично се прехвърлят на вашия компютър чрез безжичната Интернет
връзка.
Забележки
 Когато използвате нова Eye-Fi карта за първи път, първо копирайте инсталационния файл за
компютърното приложение, записан на Eye-Fi картата, след което форматирайте носителя.
 Преди да използвате Eye-Fi картата, обновете версията на фърмуера й. За подробности
относно по-новите версии се обърнете към инструкциите за експлоатация, приложени към
Eye-Fi картата.
 Когато прехвърляте изображения, функцията за пестене на захранването не работи.
(грешка), извадете и отново поставете Eye-Fi картата, или
 Ако се появи икона
(грешка)
изключете захранването на фотоапарата и отново го включете. Ако иконата
все още се извежда, е възможно Eye-Fi картата да е повредена.
 Възможно е безжичната връзка да бъде прекъсната от други устройства. Ако скоростта на
приемането на данни е недостатъчна, приближете фотоапарата към точката за безжичен
достъп.
 За подробности относно съдържанието, което можете да качите, вижте инструкциите за
експлоатация, приложени към Eye-Fi картата.
 Някои Eye-Fi карти притежават ”Endless Memory Mode”. Този продукт не поддържа този
режим. Уверете се, че Eye-Fi картите, които поставяте във фотоапарата, са с изключен
режим “Endless Memory Mode”.
BG
167
Съдържание
Преглед на изображения
на телевизионен екран
За да преглеждате изображения, записани с фотоапарата, на телевизор, трябва да
притежавате HDMI кабел (продава се отделно) и HD телевизор с HDMI конектор.
Обърнете се и към ръководството за употреба, приложено към телевизора.
 Към HDMI конектор
HDMI кабел
Меню
Изображенията, записани с фотоапарата, се
извеждат на телевизионния екран.
Изберете желаното изображение с помощта
на контролния диск.
Търсене по примерни
изображени
1 Изключете и фотоапарата, и телевизора.
2 Свържете фотоапарата към телевизора
чрез HDMI кабела (продава се отделно).
3 Включете телевизора и превключете
входа.
4 Включете фотоапарата, след това
натиснете бутона
(Възпроизвеждане),
за да изберете режим на
възпроизвеждане.
 Към HDMI терминал
Забележки
Азбучен
указател
 Възможно е някои устройства да не работят правилно.
 Звукът се извежда само когато записвате или възпроизвеждате видеоклипове, и
ако устройството е свързано с HDMI кабел.
 Използвайте HDMI кабел с логото HDMI.
 Използвайте HDMI мини конектор в единия край (за фотоапарата) и конектор,
подходящ за връзка към вашия телевизор, в другия край.
 Не свързвайте изходните конектори на устройството с HDMI терминала на
фотоапарата. Това може да причини неизправност.
 Дори когато функцията за подчертаване е включена, контурите във фокусното
разстояние не се подчертават, когато фотоапаратът е свързан чрез HDMI кабел
 “PhotoTV HD”
Този фотоапарат е съвместим с “PhotoTV HD” стандарта.
Когато свържете Sony PhotoTV HD-съвместимо устройство посредством
HDMI кабел (продава се отделно), можете да се наслаждавате на невероятно
качество на снимките в HD формат.
“PhotoTV HD” ви предоставя детайлни изображения с наситени цветове и
сложни текстури. За подробности се обърнете към ръководството за употреба,
приложено към телевизора.
Продължава 
BG
168
Съдържание
Използване на “BRAVIA” Sync
Когато свържете фотоапарата към телевизор, който поддържа “BRAVIA” Sync,
и ако използвате HDMI кабел (продава се отделно), можете да работите с
фотоапарата чрез устройството за дистанционно управление на телевизора.
1 Свържете телевизор, който поддържа “BRAVIA” Sync, към
фотоапарата.
Търсене по примерни
изображени
Входът автоматично се превключва и снимката, заснета с фотоапарата, се
извежда на телевизионния екран.
2 Натиснете бутона SYNC MENU на устройството за дистанционно
управление на телевизора.
3 Работете с бутоните на устройството за дистанционно управление на
телевизора.
Slide Show
(Изреждане на изображения)
Автоматично започва да възпроизвежда
изображения.
Play 1 Image (Възпроизвеждане
на единично изображение)
Връща се към екран с единично
изображение.
Image Index
(Индекс с изображения)
Превключва в екран с индекс изображения.
3D Viewing (3D преглед)
Възпроизвежда триизмерни изображения на
свързания 3D телевизор.
View Mode (Режим на преглед)
Позволява ви да определите начина, по
който да групирате възпроизвежданите
изображения.
Delete (Изтриване)
Изтрива изображения.
Азбучен
указател
Операция
Меню
Опция
Забележки
 Възможните операции са ограничени, когато фотоапаратът е свързан към
телевизора чрез HDMI кабел.
 Операциите могат да се извършват само чрез телевизор, който поддържа
“BRAVIA” Sync. Операциите в SYNC менюто се различават в зависимост
от свързания телевизор. За подробности се обърнете към инструкциите за
експлоатация, приложени към телевизора.
 Ако фотоапаратът извършва ненужни операции при работа с устройството за
дистанционно управление на телевизора, когато е свързан към телевизор на
друг производител посредством HDMI връзка, извършете MENU  [Setup] 
[CTRL FOR HDMI]  [Off].
BG
169
Съдържание
Преглед на триизмерни
изображения
За да прегледате триизмерни панорамни изображения, записани с този фотоапарат,
на 3D телевизор, извършете следното.
Триизмерните панорамни изображения,
заснети с този фотоапарат, се извеждат на
телевизионния екран.
Когато изберете [Standard] или [Wide],
можете да прегледате триизмерните
панорамни изображения, като натиснете
централната част на контролния диск.
 Към HDMI конектор
Търсене по примерни
изображени
1 Свържете фотоапарата към 3D
телевизора, като използвате HDMI
кабел (продава се отделно).
2 MENU  [Playback]  [3D Viewing]
 OK.
HDMI кабел
 Към HDMI терминал
Меню
Забележки
Азбучен
указател
 Когато изберете режим [3D Viewing], ще се изведат само триизмерните
изображения.
 Не свързвайте фотоапарата с другото оборудване чрез изходните терминали.
Когато свържете фотоапарата с телевизор чрез изходните терминали, няма да
се възпроизведат картина и звук. Подобна връзка може да създаде проблем във
фотоапарата и/или свързаното оборудване.
 Възможно е тази функция да не работи правилно с някои телевизори. Например,
възможно е да не успеете да преглеждате видео, да извеждате изображения в
триизмерен режим или да слушате звук от вашия телевизор.
 Използвайте HDMI кабел с HDMI лого.
 Използвайте HDMI мини конектор в единия край (за фотоапарата) и щекер,
подходящ за свързване с вашия телевизор, в другия край.
 За да преглеждате нормални снимки
на телевизионния екран
Ако изберете [3D Viewing], на телевизионния екран ще се изведат само
триизмерни изображения.
За да прегледате нормални снимки, натиснете долната част на контролния
диск, за да приключите [3D Viewing].
За да се върнете към 3D, натиснете отново долната част на контролния диск.
За да изведете индекса с изображения, изберете MENU  [Playback] 
[Image Index].
BG
170
Съдържание
Използване на компютър
Търсене по примерни
изображени
Към CD-ROM диска (приложен в комплекта) е включен следният софтуер, което
ви позволява да работите с изображенията, записани с този фотоапарат:
 “Image Data Converter”
Можете да отворите файлове с изображения в RAW формат.
 “PlayMemories Home”
Можете да прехвърляте снимки или видеоклипове, записани с фотоапарата,
на вашия компютър, за да ги преглеждате, както можете да използвате и
разнообразни функции, за да подобрите изображенията, които сте записали.
За подробности относно инсталацията вижте също стр. 173.
Забележки
 Използвайте “Image Data Converter”, за да възпроизвеждате RAW изображения.
 “PlayMemories Home” не е съвместим с Macintosh компютри. Когато
възпроизвеждате изображения на Mac компютри, използвайте подходящите
приложения, комплектовани към Mac компютрите.
Меню
Препоръчителна компютъра среда (Windows)
Следната среда е препоръчителна за използване на приложения софтуер и за
копиране на изображения чрез USB връзка.
Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/
Windows 7 SP1
“PlayMemories
Home”
Процесор: Intel Pentium III 800 MHz или по-бърз
За възпроизвеждане/редактиране на видеоклипове с
висока разделителна способност: Intel Core Duo 1.66
GHz или по-бърз/Intel Core 2 Duo 1.66 GHz или по-бърз
(Intel Core 2 Duo 2.26 GHz или по-бърз (AVC HD (FX/
FH)))
Памет: Windows XP 512MB или повече (препоръчваме
1GB или повече), Windows Vista/Windows 7 1 GB или
повече
Твърд диск: Дисково пространство, нужно за
инсталацията – приблизително 500 МВ
Дисплей: Резолюция на екрана - 1024 x 768 точки или
повече
“Image Data
Converter Ver.4”
Процесор/Памет: Pentium 4 или по-бърз/1 GВ или повече
Дисплей: 1024 х 768 точки или повече
Азбучен
указател
OS (предварително
инсталирана)
* Не се поддържат 64-битови операционни системи или Starter (Edition). За да използвате
функцията за създаване на дискове, трябва да сте инсталирали Windows Image Metering API
(IMAPI) Ver. 2.0 или по-нова.
** Starter (Edition) не се поддържа.
Продължава 
BG
171
Съдържание
Препоръчителна компютъра среда (Mac)
Когато използвате приложения софтуер и прехвърляте изображения чрез USB
връзка, ви препоръчваме следната компютърна среда.
USB връзка: Mac OS X (v10.3 - 10.7)
“Image Data Converter Ver. 4”: Mac OS X v10.5,
10.6 (Snow Leopard), 10.7 (Lion)
“Image Data Converter
Ver.4”
Процесор: Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo или
по-бърз
Памет: Препоръчваме 1 GВ или повече.
Дисплей: 1024 х 768 точки или повече
Търсене по примерни
изображени
Операционна система
(предварително
инсталирана)
Забележки
Меню
 Операциите не са гарантирани за всички препоръчителни операционни среди,
споменати по-горе, или в среди с няколко операционни системи.
 Ако едновременно свържете две или повече USB устройства към един и същи
компютър, в зависимост от вида на USB устройството, което използвате, е
възможно някое от устройствата, включително вашият фотоапарат, да не работи.
 Употребата с високоскоростни USB (USB 2.0-съвместими) компютърни среди
ви позволява по-бърз трансфер, защото този фотоапарат е съвместим с Hi-Speed
USB (USB 2.0 съвместим).
 Възможно е връзката между фотоапарата и компютъра да не се възстанови по
едно и също време след излизане от режим Suspend или Sleep.
Азбучен
указател
BG
172
Съдържание
Използване на софтуера
Инсталиране на софтуера (Windows)
Влезте в системата като Administrator (администратор).
Търсене по примерни
изображени
1 Включете компютъра и поставете приложения CD-ROM в CD-ROM
устройството.
Извежда се екранът на инсталационното меню.
 Ако екранът не се изведе, щракнете два пъти върху [Computer] (за Windows
XP: [My Computer]) 
(PMHOME)  [Install.exe].
 Ако се изведе екран за автоматично инсталиране, изберете “Run Install.exe”
и следвайте инструкциите, които се извеждат на екрана, за да продължите с
инсталацията.
2 Свържете фотоапарата с компютъра (стр. 176).
3 Щракнете върху [Install].
Меню
Уверете се, че “Image Data Converter” и “PlayMemories Home” са маркирани и
следвайте инструкциите на екрана.
 Когато се изведе съобщение за потвърждение на рестарта, рестартирайте
компютъра, като следвате инструкциите на екрана.
 В зависимост от системната среда на вашия компютър, DirectX може да е
инсталиран.
4 Извадете CD-ROM диска след като инсталацията приключи.
Азбучен
указател
Инсталира се следният софтуер и на десктопа се извеждат икони-препратки.
“Image Data Converter”
“PlayMemories Home”
“PlayMemories Home Help Guide”
Забележка
 Ако на вашия компютър вече е инсталиран софтуер “PMB” (Picture Motion
Browser), приложен към фотоапарат преди 2011 г., софтуерът “PlayMemories
Home” ще се запише върху него и е възможно някои от функциите на “PMB” да
бъдат недостъпни.
Инсталиране на софтуера (Mac)
Влезте в системата като Administrator (администратор).
1 Включете Mac компютъра си и поставете CD-ROM диска (приложен в
комплекта) в CD-ROM устройството.
2 Щракнете два пъти върху иконката CD-ROM.
3 Копирайте файла [IDS_INST.pkg] в папката [MAC] в иконата на
твърдия диск.
4 Щракнете два пъти върху файла [IDS_INST.pkg] в папката, в която сте
го копирали.
Следвайте инструкциите на екрана, за да приключите с инсталацията.
Продължава 
BG
173
Съдържание
Използване на “Image Data Converter”
Търсене по примерни
изображени
Като използвате “Image Data Converter”, вие можете да:
 Редактирате изображения, записани в RAW режим, и да извършвате различни
корекции по тях като например можете да промените кривата на тоновете и
остротата.
 Регулирате изображения с баланс на бялото, експонация и креативен стил, и др.
 Запазвате изображенията, изведени и редактирани на компютъра.
Можете да запазвате изображенията като RAW данни или във формати,
подходящи за по-обща употреба.
 Извеждате и сравнявате RAW/JPEG изображения, записани с този фотоапарат.
 Оценявате изображенията по петобална система.
 Задавате цветови етикети и др.
 За да използвате “Image Data Converter”
За подробности относно “Image Data Converter” се обърнете към помощния
файл Help
Щракнете върху [Start]  [All Programs]  [Image Data Converter]  [Help]
 [Image Data Converter Ver.4].
Меню
За поддържаща информация относно “Image Data Converter” (само на английски):
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Използване на “PlayMemories Home”
Азбучен
указател
С “PlayMemories Home” вие можете да:
 Прехвърляте изображения, заснети с фотоапарата, и да ги извеждате на
монитора на компютъра.
 Организирате изображения на компютъра по дата на записа и да ги
преглеждате.
 Ретуширате (намалявате ефекта на червените очи и др.), да отпечатвате и да
изпращате изображения като приложения към електронна поща, да променяте
датата на записа и др.
 Отпечатвате или запазвате неподвижни изображения с дата.
 Създавате Blu-ray дискове, AVCHD дискове или DVD дискове от AVCHD
видеоклипове, прехвърлени на компютъра. (Когато за първи път създавате Bluray/DVD дискове, имате нужда от Интернет връзка.)
Забележки
 “PlayMemories Home” не е съвместим с Macintosh компютри. Когато
възпроизвеждате изображения на Mac компютри, използвайте подходящите
приложения, комплектовани към Mac компютрите.
 Видеоклиповете, записани с настройка [60i 24M(FX)/50i 24M(FX)] или [24p
24M(FX)/25p 24M(FX)] в [Record Setting], се преобразуват чрез “PlayMemories
Home”, за да се създаде AVCDH диск. Това преобразуване може да отнеме
повече време. В допълнение, не можете да създавате диск с оригинално
качество на изображенията. Ако желаете да запазите оригиналното качество на
изображенията, трябва да запишете видеоклиповете на Blu-ray Disc.
Продължава 
BG
174
Съдържание
 За да използвате “PlayMemories Home”
За да използвате “PlayMemories Home”, се обърнете към “PlayMemories Home
Help Guide”.
Щракнете два пъти върху (Помощно упътване за PlayMemories Home) на
десктопа. Или, щракнете върху [Start]  [All Programs]  [PlayMemories
Home]  [PlayMemories Home Help Guide].
Търсене по примерни
изображени
За поддържаща информация относно “PlayMemories Home” (само на английски)
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
Меню
Азбучен
указател
BG
175
 Към USB жак на компютъра
Когато за първи път свържете фотоапарата
посредством USB кабела, вашият компютър
автоматично стартира използваната програма,
за да разпознае фотоапарата. Изчакайте
известно време.
Търсене по примерни
изображени
1 Поставете батерия с достатъчен заряд или
свържете фотоапарата към мрежата от
220 V, като използвате променливотоков
адаптер AC-PW20 (продава се отделно).
2 Включете фотоапарата и компютъра.
3 Свържете фотоапарата към вашия
компютър.
Съдържание
Свързване на фотоапарата
към компютър
USB кабел
(приложен в
комплекта)
 Към USB конектора
Прехвърляне на изображения на компютър (Windows)
Меню
“PlayMemories Home” ви позволява лесно да прехвърляте изображения.
За подробности относно функциите “PlayMemories Home” вижте “Помощно
ръководство за PlayMemories Home”
Прехвърляне на изображения на компютър без да използвате
“PlayMemories Home”
След извършването на USB връзката между фотоапарата и компютъра се извежда
AutoPlay Wizzard; щракнете върху [Open folder to view files]  [OK]  [DCIM]
или [MP_ROOT]  копирайте желаните изображения на компютър.
Азбучен
указател
Забележки
 Използвайте “PlayMemories Home” за операции като например прехвърляне на
видеоклипове в AVCHD формат на компютър.
 Ако извършвате операции с файлове или папки с видеоклипове в AVCHD
формат посредством компютър, докато фотоапаратът е свързан към компютъра,
това може да унищожи файла с изображение или да възпрепятства понататъшното му възпроизвеждане. Не изтривайте и не копирайте AVCHD
видеоклипове върху карта с памет от компютър. Sony не носи отговорност за
последиците от подобен вид операции.
Прехвърляне на изображения към компютър (Mac)
1 Първо свържете фотоапарата към вашия Mac компютър. Щракнете
два пъти върху новоразпознатото устройство  папката, в която са
запазени изображенията, които желаете да копирате.
2 Щракнете и изтеглете файловете с изображенията към иконата на
твърдия диск
Изображенията се копират върху вашия твърд диск.
3 Щракнете два пъти върху иконата на твърдия диск  желания от вас
файл с изображение в папката, съдържаща копираните файлове.
Изображението се извежда.
Продължава 
BG
176
Съдържание
 Софтуер за Mac компютри
За подробности относно друг софтуер за Mac компютри вижте следния
Интернет адрес: http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Изтриване на USB връзката
Търсене по примерни
изображени
Предварително извършете процедурите от стъпки
1 до 2, описани по-долу, преди да:
 Изключите USB кабела.
 Извадите картата с памет.
 Изключите фотоапарата.
1 Щракнете два пъти върху иконата за
изключване в лентата със задачи
 За Windows 7, щракнете върху
щракнете върху .
, след това
Икона за изключване
Меню
2 Щракнете върху
(Безопасно разкачане на
USB устройството за съхранение на данни).
Windows Vista
Забележки
Азбучен
указател
 Предварително изтеглете и пуснете иконата с устройството на картата с памет
в иконата “Trash”, когато използвате Mac компютър, докато фотоапаратът е
изключен от компютъра.
 При Windows 7, иконката за изключване може да не е изведена. В този случай
можете да изключите устройството без да извършвате гореописаната процедура.
 Не изваждайте USB кабела, докато лампичката за достъп свети. Данните може
да се повредят.
BG
177
Съдържание
Създаване на диск
с видеоклипове
Вид на диска/употреба
Настройка за записа
FX
FH
Търсене по примерни
изображени
В зависимост от вида на диска, устройствата за възпроизвеждане може да се
различават. Изберете начина, който подхожда на вашия плейър.
Тук са описани 2 начина за създаване на дискове: създаване на дискове с
компютър, като използвате софтуера “PlayMemories Home” или като създавате
диск с устройства, различни от компютър, като например рекордер.
Плейър
Устройства за възпроизвеждане
на Blu-ray дискове
(Sony Blu-ray плейъри,
Playstation® 3 и др.)
За запис на
видеоклипове с
висока разделителна
способност (HD)
За запис на
видеоклипове със
стандартно качество
(STD)
–*
–*
Азбучен
указател
–*
Меню
За запис на
видеоклипове с
висока разделителна
способност (HD)
Устройства за възпроизвеждане
на AVCHD формат (AVCHD
диск за запис) (Sony Blu-ray
плейъри, Playstation® 3 и др.)
Устройства за възпроизвеждане
на обикновени DVD дискове
(DVD плейъри, компютри с
DVD устройства и др.)
* Когато създавате диск с помощта на “PlayMemories Home”, промяната на качеството към
настройка с по-ниска стойност ви позволява да създадете диск.
Продължава 
BG
178
Вид на диска/употреба
Видеоклипове с висока
разделителна способност
(HD) (AVCHD диск за запис)
Blu-ray дисковете ви позволяват да записвате
повече видеоклипове с висока разделителна
способност (HD) отколкото на DVD диск.
Когато на DVD носител като например DVD-R
диск е записан видеоклип с висока разделителна
способност (HD), дискът, който се създава, е с
високо качество на изображението (HD).
 Можете да възпроизвеждате дискове с висока
разделителна способност (HD) на устройства
с възможност за възпроизвеждане на AVCHD
формат като например Sony Blu-ray плейър и
Playstation®3. Не можете да възпроизвеждате
тези дискове на обикновени DVD плейъри.
Можете да записвате видеоклипове със
стандартно качество (STD), които са
преобразувани от видеоклипове с висока
разделителна способност (HD) на DVD носители
като например DVD-R дискове, като дискът,
който се създава, е със стандартно качество на
изображението (STD).
Меню
Видеоклипове със
стандартно качество (STD)
Плейър
Търсене по примерни
изображени
Видеоклипове с висока
разделителна способност
(HD)
Съдържание
Характеристики за всеки от видовете дискове
Азбучен
указател
 Дискове, които можете да използвате
с “PlayMemories Home”
С “PMB” можете да използвате 12 cm дискове от следните видове. За Blu-ray
дискове вижте стр. 180.
Вид на диска
Функции
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
Без възможност за презапис
DVD-RW/DVD+RW
С възможност за презапис
 Винаги проверявайте дали системният софтуер на вашия PlayStation® 3 e обновен до
последната версия.
 Възможно е PlayStation® 3 да не се предлага в някои държави/региони.
Продължава 
BG
179
Съдържание
Създаване на диск с изображения с висока
разделителна способност (AVCHD диск)
Можете да създавате AVCHD диск от видеоклипове с висока разделителна
способност (HD) в AVCHD формат, прехвърлени на компютър, като използвате
приложения софтуер “PlayMemories Home”.
Търсене по примерни
изображени
1 Стартирайте [PlayMemories Home] и щракнете върху
(Създаване на
дискове).
2 Изберете [AVCHD (HD)] от падащото меню, което се използва за избор
на диск.
3 Изберете AVCHD видеоклиповете, които желаете да запишете.
4 Щракнете върху [Add].
 Можете да добавите видеоклипове и като ги изтеглите и пуснете.
5 Запишете диска, следвайки инструкциите на екрана.
Забележки
Предварително инсталирайте “PlayMemories Home”.
Не можете да записвате снимки и MP4 файлове с видеоклипове на AVCHD диск.
Създаването на диска може да отнеме дълго време.
Видеоклиповете, записани с настройка [60i 24M (FX)/50i 24M (FX)]/[24p 24M
(FX)/25p 24M (FX)] в [Record Setting], се преобразуват чрез “PlayMemories
Home”, за да се създаде AVCDH диск. Това преобразуване може да отнеме
повече време. В допълнение, не можете да създавате диск с оригинално
качество на изображенията. Ако желаете да запазите оригиналното качество на
изображенията, трябва да запишете видеоклиповете на Blu-ray Disc.
Меню




Азбучен
указател
 Възпроизвеждане на AVCHD диск на компютър
Можете да възпроизвеждате AVCHD диск, като използвате “PlayMemories
Home”. Изберете DVD устройството, в което е поставен дискът, и щракнете
върху [Player for AVCHD] в софтуера “PlayMemories Home”.
За подробности относно операциите вижте помощното упътване
“PlayMemories Home Help Guide”.
 В зависимост от компютърната среда е възможно видеоклиповете да не се
възпроизвеждат плавно.
Създаване на Blu-ray диск
Можете да създадете Blu-ray диск от видеоклипове в AVCHD формат, прехвърлени на
компютър. Вашият компютър трябва да поддържа функцията за създаване на Blu-ray
диск. За да създадете Blu-ray диск, можете да използвате BD-R (без възможност за
презапис) или BD-RE (с възможност за презапис) носител. След като веднъж създадете
диска, не можете да прибавяте съдържание към нито един от двата типа диск.
За да създавате Blu-ray дискове с “PlayMemories Home”, трябва да инсталирате
собственическо софтуерно допълнение. За подробности посетете следния Интернет
адрес: http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/
За подробности вижте помощното упътване “PlayMemories Home Help Guide”.
Продължава 
BG
180
Съдържание
Създаване на диск със стандартно качество
на картината (STD) на компютър
Можете да създадете диск със стандартно качество на картината (STD) от AVCHD
видеоклипове, прехвърлени на компютър, като използвате приложения софтуер
“PlayMemories Home”.
Търсене по примерни
изображени
1 Стартирайте [PlayMemories Home] и щракнете върху
(Създаване на
дискове).
2 Изберете [DVD-Video (STD)] от падащия списък, използван за избор
на диск.
3 Изберете видеоклиповете в AVCHD формат, които искате да запишете.
4 Щракнете върху [Add].
 Можете да добавите видеоклипове и като ги изтеглите и пуснете.
5 Запишете диска, следвайки инструкциите на екрана.
Забележки
Меню
 Предварително инсталирайте “PlayMemories Home”.
 Не можете да записвате MP4 файлове с видеоклипове на диск.
 Създаването на диска ще отнеме повече време, тъй като видеоклиповете в
AVCHD формат се преобразуват във видеоклипове със стандартно качество на
изображенията (STD).
 Когато създавате DVD-Video (STD) диск за първи път е необходима Интернет
връзка.
Азбучен
указател
Създаване на диск със стандартно качество
на картината (STD) на компютър
Създаване на диск с видеоклипове на устройство, различно от компютър
Mожете да създавате дискове с Blu-ray рекордер и др.
Видът на диска, който можете да създадете, зависи от използваното устройство.
Устройство
Вид на диска
Blu-ray рекордер: За
да създавате Blu-ray
или DVD дискове със
стандартно качество на
изображението (STD)
HDD рекордер и др.: За
да създадете DVD със
стандартно качество на
изображенията (STD)
Изображения с
висока разделителна
способност (HD)
Изображения
със стандартна
разделителна
способност (STD)
Изображения със стандартна
разделителна способност (STD)
Забележки
 За подробности относно създаването на диска се обърнете към ръководството за
употреба, което е приложено към използваното устройство.
BG
181
Съдържание
Отпечатване на снимки
Търсене по примерни
изображени
Можете да отпечатвате снимки по следните начини.
 Можете да отпечатвате директно, като използвате принтер, който поддържа
вида на вашата карта.
За подробности вижте ръководството за употреба, приложено към принтера.
 Можете да отпечатване с помощта на компютър
Можете да копирате изображения на компютър, като използвате приложения
софтуер “PlayMemories Home”, и след това можете да отпечатате
изображенията. Можете да насложите датата върху изображението и да го
отпечатате. За подробности вижте “PlayMemories Home Help Guide”.
 Можете да отпечатвате във фотостудио
Mожете да занесете карта с памет, съдържаща изображения, записани с вашия
фотоапарат, във фотостудио. Ако във фотостудиото се поддържат услугите за
отпечатване на фото изображения, съответстващи с DPOF стандарта, можете
предварително да поставите знаци
(Ред за отпечатване) на изображенията,
които желаете да бъдат разпечатани, за да не ви се налага да ги избирате отново
в студиото.
Забележки
Меню
 Не можете да отпечатвате RAW изображения.
 Когато отпечатвате изображения, записани в режим [16:9], е възможно двата
края на изображението да бъдат отрязани.
 Не можете да разпечатвате панорамни изображения в зависимост от принтера.
 Когато разпечатвате във фотостудио, обърнете внимание на следното:
- Свържете се с магазина, за да проверите какви видове носители се
поддържат.
- Не забравяйте да занесете в магазина и адаптера за картата с памет (продава
се отделно). Консултирайте се със служителите във фотостудиото.
- Преди да отпечатате вашите изображения във фотоателие, копирайте
(подсигурете) вашите данни на диск
- Не можете да зададете броя разпечатки.
- Ако желаете да отпечатате и дата върху изображението, се консултирайте с
персонала във фотостудиото.
 Фотоапаратът не е съвместим с “PictBridge”.
Азбучен
указател
BG
182
Съдържание
Отстраняване на проблеми
Ако се сблъскате с проблем, докато използвате фотоапарата, първо опитайте
следните решения.
 Проверете опциите, описани на стр. 183 до 188.
Търсене по примерни
изображени
 Извадете батерията и я поставете отново след около
1 минута. След това включете захранването.
 Нулирайте настройките (стр. 159).
 Консултирайте се с упълномощен сервиз или местен
доставчик на Sony.
Батерия и захранване
Батерията не може да бъде инсталирана.
Меню
 Когато поставяте батерията, използвайте върха й, за да натиснете лоста за
заключване.
 Можете да използвате само батерия NP-FW50. Уверете се, че батерията е NP-FW50.
Индикаторът за оставащ заряд на батерията не е верен или се извежда индикация
за достатъчен заряд на батерията, а захранването скоро се изразходва.
Азбучен
указател
 Това се случва, когато сте използвали фотоапарата при много горещи или студени
условия.
 Батерията е разредена. Поставете заредена батерия.
 Батерията е изтощена. Сменете я с нова.
Не можете да включите фотоапарата.
 Поставете батерията правилно.
 Батерията е разредена. Поставете заредена батерия.
 Батерията е изтощена. Сменете батерията с нова.
Захранването изненадващо се изключва.
 Когато батерията се затопли твърде много, фотоапаратът извежда предупредително
съобщение и автоматично се изключва, за да предотврати повреда.
 Ако не използвате фотоапарата за известен период от време, устройството
автоматично преминава в режим на пестене на захранването. За да отмените
режима на пестене на захранването, извършете операция с фотоапарата - например
натиснете бутона на затвора наполовина (стр. 147).
Лампичката за зареждане на фотоапарата мига, когато зареждате батерията.
 Можете да използвате само батерия NP-FW50. Уверете се, че батерията е NP-FW50.
 Ако зареждате батерия, която не е била използвана дълго време, лампичката за
зареждане на фотоапарата може да мига.
 Лампичката за зареждане мига по два начина - бърз (около 0.3-секундни интервали)
и бавен (около 1.3-секундни интервали). Ако лампичката мига бързо, извадете
батерията и отново я поставете стабилно или изключете и отново свържете USB
кабела.
Продължава 
BG
183
Съдържание
Ако лампичката за зареждане отново мига бързо, това означава, че има нещо
нередно с батерията, променливотоковия адаптер (приложен в комплекта)
или USB кабела. Бавното мигане означава, че зареждането е спряло, защото
температурата на околната среда е извън подходящия обхват за зареждане на
батерията. Зареждането ще се възстанови и лампичката за зареждане ще светне,
когато околната температура се върне в допустимите граници. Зареждайте
батерията при подходяща температура между 10 °С и 30 °С.
Търсене по примерни
изображени
Батерията не е заредена, дори лампичката за зареждане на фотоапарата да се
е изключила.
 Използвали сте фотоапарата при много горещи или студени условия. Зареждайте
батерията при подходяща температура между 10 °С и 30 °С.
Батерията не се зарежда.
 Когато батерията не е заредена (лампичката за зареждане не свети), дори когато
следвате правилната процедура, извадете батерията и отново я поставете или
изключете и отново свържете USB кабела.
Запис на изображения
На LCD екрана не се извежда нищо, когато включите захранването.
Меню
 Фотоапаратът преминава в режим на намаляване на консумацията на заряд, ако
не работите с устройството за определен период от време. За да отмените този
режим, извършете операция с фотоапарата – например натиснете бутона на
затвора наполовина (стр. 147).
Затворът не се освобождава.
Азбучен
указател
 Използвате носител на запис със защитно капаче и капачето е зададено в
положение LOCK. Задайте ключа в позиция на разрешен запис.
 Проверете капацитета свободно място в носителя на запис.
 Не можете да снимате, докато светкавицата се зарежда.
 Обективът не е прикрепен правилно. Прикрепете правилно обектива.
Записът отнема дълго време.
 Функцията за намаляване на смущенията е активирана (стр. 127, 128). Това не е
неизправност.
 Записвате в режим RAW (стр. 84). Тъй като файлът с данните е голям, записът в
режим RAW може да отнеме известно време.
 Функцията Auto HDR обработва изображението (стр. 95).
Изображението не е на фокус.
 Обектът е твърде близо. Проверете минималното фокусно разстояние на обектива.
 Записвате в режим на ръчно фокусиране. Задайте [AF/MF Select] в положение
[Autofocus] (стр. 66).
 Светлината не е достатъчна.
 Обектът може да се нуждае от специално фокусиране. Използвайте [Flexible Spot]
(стр. 68) или функция за ръчно фокусиране (стр. 66).
Светкавицата не работи.
 Натиснете бутона (изваждане на светкавицата), за да извадите светкавицата.
 Не можете да използвате светкавицата със следните режими на запис:
– [Bracket: Cont.]
– [Sweep Panorama]
– [3D Sweep Panorama]
Продължава 
BG
184
Съдържание
– [Night Scene] и [Hand-held Twilight] в [Scene Selection]
– [Anti Motion Blur]
– Запис на видеоклипове
На изображението, записано с помощта на светкавицата, се появяват бели петна.
 Частици (прах, полен и др.) във въздуха се отразяват от светлината на светкавицата
и се появяват на изображението. Това не е неизправност.
Зареждането на светкавицата отнема твърде дълго време.
Търсене по примерни
изображени
 Светкавицата е светнала последователно няколко пъти за кратък период от
време. Когато това се случи, презареждането може да отнеме повече време от
обикновено, за да се предотврати прегряването й.
Изображението, записано с помощта на светкавицата, е твърде тъмно.
 Ако обектът е извън обхвата на светкавицата (разстоянието, което може да
достигне светкавицата), изображението ще бъде тъмно, защото светлината от
светкавицата не достига до обекта. Ако промените стойността на ISO, обхватът на
светкавицата също ще се промени.
Датата и часът се записват неправилно.
 Задайте правилните дата и час (стр.143).
 Избраната област в [Area Setting] е различна от реалната. Задайте реалната област,
като изберете MENU  [Setup]  [Area Setting].
Меню
Стойността на диафрагмата и/или скоростта на затвора мигат.
 Обектът е твърде тъмен или твърде светъл и поради тази причина се намира извън
обхвата на фотоапарата. Отново регулирайте настройките.
Изображението изглежда избеляло (Flare).
Изображението е прекомерно светло и има замъгляване (Ghosting).
Азбучен
указател
 Изображението е записано с много силен източник на светлина и в обектива е
навлязла излишна светлина. Прикрепете сенник, когато използвате вариообектив.
Ъглите на изображението са твърде тъмни.
 Ако използвате филтър или сенник, свалете ги и опитайте да снимате отново.
В зависимост от дебелината на филтъра и неправилното поставяне на сенника,
възможно е филтърът или сенникът частично да попаднат в изображението.
Възможно е оптическите особености на някои обективи да причинят появата на
по-тъмна периферия (недостатъчна светлина). Можете да компенсирате този ефект
с [Lens Comp.: Shading] (стр. 129).
Очите на обекта изглеждат червени.
 Включете функцията за намаляване на ефекта на червените очи (стр. 109).
 Приближете се до обекта и го снимайте, използвайки светкавицата, от разстояние,
което попада в обхвата й.
На LCD екрана се появяват и се задържат точки.
 Това не е неизправност. Тези точки не се записват.
Изображението е размазано.
 Изображението е записано на тъмно място без да използвате светкавицата, като
резултатът е вибрация на фотоапарата. Препоръчваме ви да използвате статив
или светкавица (стр. 65). Режимите [Hand-held Twilight] в [Scene Selection] (стр.
53) и [Anti Motion Blur] (стр. 55) също са ефективни, когато искате да намалите
смущенията.
Продължава 
BG
185
Съдържание
Стойността на експозицията мига на LCD екрана.
 Обектът е твърде светъл или твърде тъмен за обхвата на измерване на фотоапарата.
Лампичката за таймера не мига
 Когато наклоните LCD екрана на 180 градуса нагоре и [Self-portrait Self-timer] е в
положение [On], лампичката на таймера не мига.
Преглед на изображения
Търсене по примерни
изображени
Изображението не може да бъде възпроизведено.
 Името на папката/файла е било променено на вашия компютър.
 Ако файлът с изображение е модифициран с помощта на вашия компютър или
ако е записан с друг фотоапарат, възпроизвеждането на вашия фотоапарат не е
гарантирано.
 Фотоапаратът е в режим USB. Отменете USB връзката (стр. 177).
 Използвайте “PlayMemories Home”, за да възпроизвеждате изображения, запазени
на компютър с този фотоапарат.
Изтриване/Редактиране на изображения
Вашият фотоапарат не може да изтрие изображенията.
 Отменете защитата (стр. 104).
Меню
Изтрили сте изображение по грешка.
 Веднъж изтрито, изображението не може да бъде възстановено. Препоръчваме ви
да зададете защита на изображенията, които не желаете да изтривате (стр. 104).
Не можете да изведете знак за отпечатване DPOF.
 Не можете да поставяте знак за отпечатване DPOF на RAW изображения.
Азбучен
указател
Компютри
Не знаете дали операционната система на вашия компютър е съвместима с
вашия фотоапарат.
 Проверете “Препоръчителна компютърна среда” (стр. 171).
Вашият компютър не разпознава фотоапарата.
 Уверете се, че фотоапаратът е включен.
 Ако зарядът в батериите е нисък, поставете зареден комплект батерии или
използвайте променливотоковия адаптер (продава се отделно).
 Използвайте USB кабела (приложен в комплекта).
 Изключете USB кабела и отново го свържете здраво.
 Задайте [USB Connection] в положение [Mass Storage] (стр. 155).
 Изключете всички устройства, освен фотоапарата, клавиатурата и мишката от USB
терминалите на вашия компютър.
 Свържете директно фотоапарата и компютъра без да използвате USB хъб или
друго устройство.
Не можете да копирате изображения.
 Свържете правилно фотоапарата с компютъра, като използвате приложения USB
кабел (стр. 176).
 Следвайте процедурата по копиране за вашата операционна система.
Продължава 
BG
186
Съдържание
 Възможно е да не успеете да копирате изображенията, ако снимате, използвайки
носител на запис, форматиран на компютър. Снимайте, като използвате носител на
запис, форматиран на вашия фотоапарат.
Изображението не може да се възпроизведе на компютър.
 Ако използвате приложения софтуер “PlayMemories Home”, вижте “Помощно
упътване за PlayMemories Home”.
 Консултирайте се с производителя на компютъра или софтуера.
Търсене по примерни
изображени
Когато преглеждате видеоклипове на компютър, картината и звукът се
прекъсват от смущения.
 Възпроизвеждате видеоклиповете директно от картата с памет. Прехвърлете
видеоклипа на компютъра, като използвате “PlayMemories Home” и го
възпроизведете.
След като сте направили USB връзка, “PlayMemories Home” не се стартира
автоматично.
 Осъществете USB връзката, когато компютърът е включен (стр. 176).
Носител на запис
Не можете да поставите носителя на запис.
Меню
 Не сте поставили носителя на запис в правилна посока. Поставете го в правилната
посока.
Не можете да записвате на носителя на запис.
 Носителят на запис е пълен. Изтрийте ненужните изображения (стр. 31, 99).
 Поставили сте неизползваем носител на запис.
Форматирали сте носителя на запис по погрешка.
Азбучен
указател
 Всички изображения на носителя на запис са изтрити при форматирането. Не
можете да ги възстановите.
Отпечатване
Не можете да отпечатвате изображения.
 Не можете да отпечатвате RAW изображения. За да отпечатате RAW изображение,
първо го преобразувайте в JPEG формат, като използвате “Image Data Converter
SR” на приложения CD-ROM.
Цветовете на изображението са странни.
 Когато отпечатвате изображения, записани в режим Adobe RGB, с помощта
на sRGB принтери, които не са съвместими с Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21),
изображенията се отпечатват с по-ниско ниво на наситеността.
Изображенията се отпечатват с отрязани краища.
 В зависимост от вашия принтер, е възможно левият, десният, горният и долният
край на изображението да бъдат отрязани. Ако отпечатвате изображение със
съотношение [16:9], е възможно страничните краища да бъдат отрязани.
 Когато отпечатвате изображения с помощта на принтер, отменете настройките за
отрязване или рамкирането. Консултирайте се с производителя на принтера за това
дали принтерът притежава такива функции.
 Когато отпечатвате изображения във фото магазин, попитайте служителите дали е
възможно изображенията да се отпечатат без да се отрязват краищата.
Продължава 
BG
187
Съдържание
Не можете да отпечатвате изображения с дата.
Търсене по примерни
изображени
 Като използвате “PlayMemories Home”, можете да отпечатвате изображения с дата.
 Този фотоапарат не притежава функция за поставяне на дата на изображения.
Въпреки това, изображенията, записани с фотоапарата, съдържат информация
за датата и вие можете да ги отпечатате с дата, ако принтерът или софтуерът
разпознават Exif информацията. Консултирайте се с производителя на принтера
или софтуера относно съвместимостта на устройството с Exif формата.
 Когато отпечатвате изображения във фотостудио, ако желаете, можете да
отпечатате изображенията с дата.
Други
Обективът се замъглява.
 Кондензирала се е влага. Изключете фотоапарата и го оставете около 1 час преди
да го използвате отново.
Когато включите фотоапарата, се извежда съобщението “Set Area/Date/Time.”
(“Задайте област/дата/час.”).
Меню
 Фотоапаратът е оставен без да бъде употребяван за известно време с нисък
заряд на батерията или без батерия. Заредете батерията и отново сверете датата
(стр. 143). Ако съобщението се появява всеки път, когато зареждате батерията,
е възможно вградената акумулаторна батерия да е изтощена. Свържете се с
упълномощен сервиз на Sony.
Датата и часа се записват неправилно.
 Поправете или проверете настройката за датата и часа, като изберете MENU 
[Setup]  [Date/Time Setup].
Броят на изображенията, които можете да запишете, не намалява или
намалява с две при всяка снимка.
Азбучен
указател
 Това се случва поради компресията и размера на изображението след компресията.
Когато записвате JPEG изображение, тези характеристики се променят в
зависимост от изображението.
Настройката се нулира без да сте извършили тази операция.
 Извадили сте батерията, докато ключът за захранването е бил зададен в положение
ON. Когато изваждате батерията от фотоапарата, се уверете, че фотоапаратът е
изключен и лампичката за достъп не свети.
Фотоапаратът не работи правилно.
 Изключете фотоапарата. Извадете батерията и отново я поставете. Ако
фотоапаратът е нагорещен, отстранете батерията и го оставете да се охлади преди
да извършвате тази процедура.
 Ако използвате променливотоковия адаптер (продава се отделно), изключете
захранващия кабел. Свържете захранващия кабел и отново включете фотоапарата.
Ако фотоапаратът все още не работи, се свържете с упълномощен сервиз на Sony.
На екрана се извежда индикация “--Е-”.
 Извадете носителя на запис и отново го поставете. Ако тази процедура не изключи
индикацията, форматирайте носителя на запис (стр. 160).
BG
188
Съдържание
Предупредителни съобщения
Ако на екрана се изведе някое от следните съобщения, следвайте инструкциите,
описани по-долу.
Incompatible battery. Use correct model. (Несъвместима батерия. Използвайте
правилния модел.)
 Поставена е несъвместима батерия.
Търсене по примерни
изображени
Set Area/Date/Time. (Задайте област/дата/час)
 Задайте датата и часа. Ако не сте използвали фотоапарата дълго време, заредете
вградената акумулаторна батерия.
Power insufficient (Захранването е недостатъчно)
 Опитвате се да почистите матрицата (Режим на почистване), когато нивото на
батерията е недостатъчно. Заредете батерията или използвайте променливотоковия
адаптер (продава се отделно).
Unable to use memory card. Format? (Невъзможност за използване на картата
с памет. Форматирайте?)
Меню
 Носителят на запис е форматиран на компютър и форматът на файла е
модифициран. Изберете OK и след това форматирайте носителя на запис. Можете
пак да използвате носителя на запис, но всички предишни данни на носителя ще
бъдат изтрити. Възможно е форматирането да отнеме известно време. Ако все още
се извежда съобщение, сменете носителя на запис.
Memory Card Error (Грешка с носителя)
 Поставили сте несъвместим носител на запис или форматирането не се е
извършило.
Азбучен
указател
Reinsert memory card. (Отново заредете картата с памет.)
 Зареденият носител на запис не може да се използва с вашия фотоапарат.
 Носителят на запис е повреден.
 Терминалът на носителя на запис е замърсен.
This memory card may not be capable of recording and playing normally.
(Възможно е тази карта с памет да не записва и не възпроизвежда правилно.)
 Поставената карта не е съвместима фотоапарата.
Processing…(Обработване…)
 Извършват се действия за намаляване на смущенията при дълга експозиция или
висока ISO настройка. Не можете да снимате, докато процесът се извършва.
Можете да изключите функцията за намаляване на смущенията при дълга
експозиция.
Unable to display. (Извеждането е невъзможно.)
 Възможно е изображенията, записани с други фотоапарати или обработвани с
компютър, да не се възпроизведат.
Cannot recognize lens. Attach it properly. (Обективът не се разпознава.
Прикрепете го правилно.)
 Обективът не е прикрепен правилно или не е прикрепен изобщо. Ако се изведе
съобщение, прикрепете обектива отново. Ако съобщението се извежда често,
проверете дали контактните части на обектива и фотоапарата са чисти или не.
Продължава 
BG
189
Съдържание
 Когато прикрепяте към фотоапарата астрономичен телескоп или нещо подобно,
задайте [Release w/o Lens] в положение [Enable] (стр. 124).
 Функцията за стабилизация не работи. Можете да продължите да снимате,
но функцията за стабилизация няма да работи. Изключете и отново включете
фотоапарата. Ако иконата не изчезне, се консултирайте с местен доставчик или
упълномощен сервиз на Sony.
No images. (Няма снимки.)
Търсене по примерни
изображени
 На носителя на запис няма изображения.
Image protected (Изображението е защитено)
 Опитвате се да изтриете защитено изображение.
Unable to print. (Невъзможно отпечатване.)
 Опитвате се да маркирате изображения в RAW формат с DPOF знак за
отпечатване.
Internal temp. high. Allow it to cool. (Вътрешната температура е висока.
Оставете го да се охлади.)
 Фотоапаратът се е нагорещил, защото сте го използвали продължително време
на горещо място. Изключете захранването. Оставете фотоапарата да се охлади,
докато отново е готов за снимки.
Меню
 Температурата във вътрешността на фотоапарата се е повишила до неприемливо
ниво, защото сте записвали твърде дълго време. Спрете записа, докато
устройството се охлади.
 Броят на изображенията надвишава този, за който е възможна обработка на данни
от фотоапарата.
Азбучен
указател
 Не е възможно да регистрирате файла с базата данни. Използвайте “РlayMemories
Home”, за да подсигурите всички изображения на компютъра, и след това ги
възстановите на картата с памет.
Camera error (Грешка във фотоапарата)
 Изключете захранването, извадете батерията, след което я поставете отново. Ако
съобщението се извежда често, се консултирайте с упълномощен сервиз на Sony.
Image Database File error. (Грешка с файла за обработка на изображенията.)
 Съществува проблем с файла с базата данни. Изберете [Setup]  [Recover Image
DB]  [OK].
Image Database File error. Recover? (Грешка с файла за обработка на
изображенията. Възстановете?)
 Не можете да записвате или възпроизвеждате AVCHD видеоклипове, защото
файлът с базата данни е повреден. Следвайте инструкциите на екрана, за да
възстановите данните.
Recording is unavailable in this movie format. (Записът в този формат не е
възможен.)
 Задайте [File Format] в положение [MP4].
Продължава 
BG
190
Съдържание
Unable to magnify. (Невъзможност за увеличаване.)
Unable to rotate image. (Невъзможност за въртене на изображението.)
 Възможно е изображенията, записани с други фотоапарати, да не могат да се
увеличават или въртят.
No images selected. (Изображенията не са избрани.)
 Опитали сте се да отпечатате изображения без да сте определили такива.
Търсене по примерни
изображени
No images changed. (Изображенията не са променени.)
 Опитали сте се да защитите изображения или DPOF без да променяте
характеристиките на тези изображения.
Cannot create more folders. (Не можете да създавате повече папки.)
 На носителя на запис съществуват папки с имена, започващи с “999”. Не можете
да създавате папки, ако ситуацията е такава.
Меню
Азбучен
указател
BG
191
Съдържание
Използване на фотоапарата
в чужбина
Търсене по примерни
изображени
Можете да използвате вашия фотоапарат и зарядното устройство за батериите
(приложено в комплекта), а също и променливотоковия адаптер AC-PW20
(продава се отделно), във всяка държава или регион, където захранването е в
границите между 100 V и 240 V, 50 Hz/60 Hz.
Забележка
 Не използвайте електронен трансформатор (туристически преобразувател),
защото това може да причини неизправност.
Системи за цветна телевизия
Фотоапаратът автоматично определя цветовата система, така че да съвпада със
свързаното видео устройство.
Система NTSC
Меню
Бахамски о-ви, Боливия, Канада, Централна Америка, Чили, Колумбия, Еквадор,
Ямайка, Япония, Корея, Мексико, Перу, Суринам, Тайван, Филипините, САЩ,
Венецуела и др.
Система PAL
Азбучен
указател
Австралия, Австрия, Белгия, Китай, Хърватска, Чехия, Дания, Финландия,
Германия, Холандия, Хонконг, Унгария, Индонезия, Италия, Кувейт, Малайзия,
Нова Зеландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Сингапур, Словакия,
Испания, Швеция, Швейцария, Тайланд, Турция, Великобритания, Виетнам и др.
Система PAL-M
Бразилия
Система PAL-N
Аржентина, Парагвай, Уругвай
Система SECAM
България, Франция, Гърция, Гвиана, Иран, Ирак, Монако, Русия, Украйна и др.
BG
192
Съдържание
Карта с памет
С този фотоапарат можете да използвате следните носители на запис: “Memory
Stick PRO Duo” носител, “Memory Stick PRO-HG Duo” носител, SD карта с
памет, SDHC карта с памет и SDXC карта с памет. Не можете да използвате
MultiMediaCard.
Забележки
Търсене по примерни
изображени
 Операциите с карта с памет, форматирана с компютър, не са гарантирани.
 В зависимост от картата с памет и използваното устройство, времето за запис/четене
на данни е различно.
 Не махайте картата с памет, докато се извършва операция по четене или запис на
данни.
 Възможно е данните да се повредят в следните случаи:
- Когато извадите картата с памет или ако изключите фотоапарата, докато записва
или чете данни.
- Ако използвате картата с памет близо до статично електричество или шум.
 Препоръчваме ви да подсигурявате важните данни, като им правите копия.
 Не залепяйте етикет върху картата с памет, нито върху адаптера за картата.
 Не позволявайте контакт с метални предмети и не докосвайте с пръсти терминала на
картата с памет.
 Не огъвайте, не изпускайте и не прилагайте силни удари върху картата с памет.
 Не разглобявайте и не модифицирайте картата с памет.
 Не позволявайте картата с памет да се намокри.
 Не оставяйте картата с памет на място, достъпно за малки деца, защто те могат
неволно да глътнат носителя.
 Възможно е картата с памет да се нагорещи след дълга употреба. Внимавайте, когато
работите с нея.
 Не използвайте и не съхранявайте картата с памет на следните места:
- В кола, паркирана на пряка слънчева светлина или при високи температури.
- При пряка слънчева светлина.
- На влажни места или близо до корозиращи материали.
 Изображенията, записани на SDXC карта с памет, не могат да бъдат прехвърлени
или възпроизведени на компютър или други AV устройства, които не са съвместими
със системата exFAT. Уверете се, че устройството е съвместимо със системата
exFAT преди да го свържете към видеокамерата. Ако свържете вашата видеокамера
към несъвместимо устройство, е възможно да бъдете запитани дали желаете да
форматирате картата. Не извършвайте форматиране на картата, защото това ще
изтрие всички данни на носителя. (exFAT е система за подредба на файлове, която се
използва в SDXC картите с памет.)
Меню
Азбучен
указател
“Memory Stick” носител
С тази видеокамера можете да използвате описаните в таблицата по-долу видове
“Memory Stick” носители. Въпреки това операциите не са гарантирани за всички
видове “Memory Stick” носители.
“Memory Stick PRO Duo” носител 1) 2) 3)
“Memory Stick PRO-HG Duo” носител 1) 2)
Работи с вашата
видеокамера
“Memory Stick Duo” носител
Не работи с вашата
видеокамера
“Memory Stick” носител и “Memory Stick
PRO” носител
Не работи с вашата
видеокамера
Продължава 
BG
193
1)
3)
Съдържание
2)
Този носител е снабден с функции MagicGate. MagicGate е технология за защита на
авторските права, която използва технология за кодиране. С тази видеокамера не можете да
извършвате запис/възпроизвеждане на данни, които изискват MagicGate функции.
Поддържа високоскоростен трансфер на данни чрез паралелен интерфейс.
Когато използвате “Memory Stick PRO Duo” носител, за да записвате видеоклипове, можете
да използвате само тези носители, които са маркирани с Mark 2
Търсене по примерни
изображени
Забележки относно употребата на “Memory Stick Micro” носителя
(продава се отделно)
 Този продукт е съвместим с “Memory Stick Micro” (“M2”) носител.
Съкращението “M2” е съкращение от “Memory Stick Micro”.
 За да използвате “Memory Stick Micro” носител с този фотоапарат, се уверете, че
сте поставили “Memory Stick Micro” носителя в “М2” адаптер. Ако поставите
“Memory Stick Micro” носителя директно във фотоапарата без да използвате
“М2” адаптер, е възможно да не успеете да извадите носителя от устройството.
 Не оставяйте “Memory Stick Micro” носителя в близост до малки деца защото те
могат неволно да го глътнат.
Меню
Азбучен
указател
BG
194
Съдържание
Батерия “Info LITHIUM”
Търсене по примерни
изображени
Не можете да използвате батерия, различна от “InfoLITHIUM” NP-FW50, с вашия
.
фотоапарат. Батерията “InfoLITHIUM” от серията W е маркирана с
Батерията “InfoLITHIUM” е литиево-йонна батерия, която има функция за обмен
на информация, която е свързана с работните условия на батерията.
Батерията “InfoLITHIUM” изчислява консумацията на електроенергия в
зависимост от работните условия на фотоапарата и извежда времето на оставащия
заряд в минути.
Зареждане на батерията
Препоръчваме ви да зареждате батерията при температура на околната среда
между 10° С и 30° С. Ако зареждате батерията извън този температурен обхват,
ефективното зареждане на батерията може да се окаже невъзможно.
Ефективно използване на батерията
Меню
 Работата на батерията се влошава при ниски температури. По този начин
времето, през което може да се използват батерията на студено, е по-кратко. За
по-дълга и безпроблемна употреба препоръчваме да сложите батерията в джоб
близо до тялото, за да я затоплите, като поставите батерията във фотоапарата
непосредствено преди снимките.
 Честата употреба на светкавицата и записът на видеоклипове износват заряда
на батерията по-бързо.
 Препоръчваме ви да поддържате резервна батерия и правете контролни снимки
преди истинските.
 Не излагайте батерията на досег с вода. Батерията не е водоустойчива.
 Не оставяйте батерията на крайно горещи места като например в автомобил или
на пряка слънчева светлина.
Азбучен
указател
Индикатор за времето на оставащия заряд
 Можете да проверите нивото чрез следните индикатори и проценти, изведени
на LCD екрана.
Ниво на
батерията
“Изтощена батерия”
Високо
Ниско
Не можете да записвате
повече изображения.
 Ако захранването се изключва, въпреки че индикаторът за време на оставащия
заряд указва, че има достатъчно заряд в батерията, заредете отново батерията
напълно. Обърнете внимание обаче, че понякога индикаторът може да не се
възстанови, ако батерията се използва дълго време при високи температури, ако
е оставена напълно заредена, или ако се използва твърде често. Използвайте
индикацията за оставащ заряд само като насока.
Как да съхраняваме батерията
 Ако не планирате да използвате батерията за дълъг период от време, разредете
я напълно преди да я приберете за съхранение на сухо и хладно място.
Зареждайте напълно и след това разреждайте батерията веднъж годишно, за да
съхраните функциите й.
Продължава 
BG
195
Съдържание
 За да изразходвате напълно заряда на батерията, оставете фотоапарата в режим
на изреждане на изображения, докато захранването изключи.
 Винаги пренасяйте батерията в калъфче, за да предотвратите замърсяване на
терминалите и потенциално късо съединение.
Живот на батерията
Търсене по примерни
изображени
 Животът на батерията е ограничен. Капацитетът й намалява малко по малко в
течение на експлоатацията или просто като минава време. Когато времето на
използване на батерията е намаляло значително, вероятна причина затова може
да бъде изтеклият й живот. Купете нова батерия.
 Животът на батерията зависи от начина на съхранението й и от работните
условия за всяка от батериите.
Меню
Азбучен
указател
BG
196
Съдържание
Зареждане на батерията
Търсене по примерни
изображени
 Не зареждайте батерии, различни от вида NP-FW50, в зарядното устройство за
батерии. Ако се опитате да го направите, можете да причините протичане на
батериите, прегряването им или експлозия, а това може да доведе до опасност
от изгаряния или други наранявания.
 Изключете променливотоковия адаптер от мрежата или изключете USB кабела
от фотоапарата. Ако оставите заредена батерия във фотоапарата, животът й
може да намалее.
 Лампичката за зареждане отстрани на фотоапарата мига по два начина:
Бързо мигане: Лампичката мига продължително на около 0.3-секундни
интервали
Бавно мигане: Лампичката мига продължително на около 1.3-секундни
интервали.
 Когато лампичката за зареждане мига бързо, извадете заредената батерия и
отново я поставете в фотоапарата, или изключете и отново свържете USB
кабела. Ако лампичката за зареждане отново мига бързо, това може да е
индикация за грешка на батерията или за това, че е заредена батерия, различна
от указания вид, или че има проблем с променливотоковия адаптер или USB
кабела. Уверете се, че батерията е от приложения към видеокамерата тип,
както и че променливотоковият адаптер и USB кабелът не са повредени. Ако
батерията е от правилния вид, извадете я, сменете я с нова и проверете дали
е заредена правилно. Ако новата батерия не може да се зареди правилно,
променливотоковият адптер или USB кабелът може да са повредени. Сменете
променливотоковия адаптер или USB кабела с друг и проверете дали батерията
е правилно заредена.
 Ако лампичката за зареждане мига бавно, зареждането е спряло и устройството
е в режим на готовност, защото температурата на околната среда е извън
подходящия обхват за зареждане на батерията. Зареждането ще се възстанови
и лампичката за зареждане ще светне, когато околната температура се върне
в допустимите граници. Зареждайте батерията при подходяща температура
между 10° С и 30° С.
Меню
Азбучен
указател
BG
197
Съдържание
Адаптер за закрепяне на обектив
Като използвате адаптера (продава се отделно), можете да прикрепите A-байонет
обектив (продава се отделно) към вашата видеокамера. За подробности вижте
ръководството за употреба, приложено към адаптера за поставяне на обектив.
Търсене по примерни
изображени
Възможните функции се различават в зависимост от вида на адаптера за поставяне
на обектив.
LA-EA1
LA-EA2
Автоматичен фокус
Наличен само за SAM/
SSM обективи*
Наличен
AF система
Contrast AF
Phase-detection AF
Избор на AF/MF
Превключва се от
обектива
SAM обективи: Превключва
се от обектива
SSM обективи: Превключва
се от обектива и от менюто,
когато ключът на обектива е
зададен в положение AF
Други обективи: Превключва
се от менюто
Област за
автоматично
фокусиране
Multi (Мулти фокус)/
Center (Фокусиране
в центъра)/Flexible
Spot (Гъвкаво точково
фокусиране)
Wide (Широко)/Spot
(Точково)/Local (Местно)
Режим на
автоматично
фокусиране
Single (Единичен)
Single (Единичен)/
Continuous (Продължителен)
Меню
Функции
Азбучен
указател
* Скоростта на автоматично фокусиране ще бъде по-малка, когато използвате E-байонет
обективи. (Когато прикрепите А-байонет обектив, скоростта на автоматично фокусиране
ще бъде от около 2 до 7 секунди при положение, че снимате при условия, препоръчани от
Sony. Скоростта може да се различава в зависимост от обекта, околната осветеност и др.)
Продължава 
BG
198
Съдържание
Възможните настройки за [Autofocus Area] се различават в зависимост от адаптера
за поставяне на обектив.
LA-EA1
(Мулти фокус)
Фотоапаратът определя коя от 25-те AF области да се
използва за фокусиране.
Фотоапаратът използва AF областта, която се намира в
центъра.
(Гъвкаво
точково фокусиране)
Премества областта за фокусиране, за да фокусирате
върху малка област, като натиснете горната/долната/
дясната/лявата част на контролния диск.
Търсене по примерни
изображени
(Фокусиране в
центъра)
LA-EA2
Фотоапаратът определя коя от 15-те AF области да се
използва за фокусиране.
(Точково)
Фотоапаратът използва AF областта, която се намира в
центъра.
(Местно)
Избира областта, за която желаете да включите фокуса
от 15 AF области с помощта на контролния диск.
Меню
(Широко)
Забележки
Азбучен
указател
 Възможно е да не можете да използвате адаптера с някои видове обективи.
За информация относно съвместимостта на обективите се консултирайте с
упълномощен сервиз на Sony.
 Когато използвате адаптер за поставяне на обектив и записвате видеоклипове,
натиснете бутона на затвора наполовина, за да използвате автоматичния фокус.
 Не можете да използвате рефлектора за автоматично фокусиране, когато
използвате А-байонет обектив.
 Възможно е звукът от движението на обектива и операциите на фотоапарата да
се запишат, когато снимате видеоклип. Можете да избегнете това, като изберете
MENU  [Setup]  [Movie Audio Rec]  [Off].
 Фокусирането може да отнеме доста време или да е трудно в зависимост от
обектива, който използвате за запис на обекта.
 Светлината от светкавицата може да се блокира от прикрепения обектив.
BG
199
Съдържание
Електронен визьор
Търсене по примерни
изображени
Като поставите електронен визьор (продава се отделно) към Smart Accesory
Terminal 2 на фотоапарата, можете да записвате изображения, като гледате през
електронния визьор.
Когато прибавяте или сваляте електронен визьор, изключете фотоапарата.
За подробности се обърнете към ръководството за употреба, приложено към
електронния визьор.
Меню
Списък с икони
На електронния визьор се извеждат само основни индикации. Вижте стр. 16 за
значенията на всяка от тях.
Азбучен
указател
Забележки
 LCD мониторът е изключен, когато използвате електронен визьор.
 Ако използвате електронен визьор дълго време, той може да се нагорещи. На
фотоапарата се извежда индикация
и дисплеят автоматично се
превключва към LCD екрана.
 Когато се изведе индикацията
, свържете отново електронния визьор.
BG
200
Съдържание
AVCHD формат
Търсене по примерни
изображени
AVCHD представлява формат с висока разделителна способност за цифрови
фотоапарати и служи за запис на HD (висока разделителна способност) сигнали
по спецификация 1080i 1) или спецификация 720p 2) чрез използването на
високоефективни технологии на компресирано кодиране. Този формат работи с
кодек MPEG-4 AVC/H.264 за компресиране на видео данните, а Dolby Digital или
линейна PCM система служи за компресиране на аудио данни.
Форматът MPEG-4 AVC/H.264 е способен да компресира изображения с по-голяма
ефективност от стандартните формати за компресиране на изображения.
Форматът MPEG-4 AVC/H.264 позволява записът на HD видео сигнал, заснет с
цифрова видеокамера, да бъде качен на 8 cm DVD дискове, вграден твърд диск,
флаш памет, карта с памет и др.
Дисковете, записани с HD качество на изображението, могат да бъдат
възпроизвеждани на устройства, съвместими с AVCHD формата. DVD плейърите
или рекордерите не могат да възпроизвеждат дискове с HD качество, тъй като те са
несъвместими с AVCHD формата. Възможно е също така дисковете с HD качество
да не се извадят от DVD плейърите и рекордерите.
Запис и възпроизвеждане на вашия фотоапарат
Меню
Въз основа на AVCHD формата, вашият фотоапарат записва с HD (висока
разделителна способност) качество на изображението, както е споменато по-долу.
Видео сигнал 3):
1080 60i-съвместими устройства
MPEG-4 AVC/H.264 1920 x 1080/60i, 1920 х 1080/24р
1080 50i-съвместими устройства
MPEG-4 AVC/H.264 1920 x 1080/50i, 1920 х 1080/25р
Аудио сигнал: Dolby Digital 2ch
Носител на запис: Карта с памет
Азбучен
указател
1) 1080i характеристика
Това е характеристика с висока разделителна способност, която съчетава 1,080 ефективни
линии на сканиране с интерлейс (редуващо се) сканиране.
2) 720p характеристика
Това е характеристика с висока разделителна способност, която съчетава 720 ефективни
линии на сканиране с прогресивно сканиране.
3) Носителят, записан в AVCHD формат, различен от споменатия по-горе, не може да бъде
възпроизведен на вашия фотоапарат.
BG
201
Съдържание
Почистване
Почистване на фотоапарата
Търсене по примерни
изображени
 Не докосвайте вътрешността на фотоапарата като например контактните части
на обектива. Издухайте праха от вътрешността на адаптера, като използвате
продухваща четка*. За подробности относно почистването на матрицата вижте
стр. 156.
* Не използвайте спрейове, защото използването им може да причини
неизправност.
 Почиствайте повърхността на фотоапарата с меко парче плат, леко навлажнено
с вода, след което добре подсушете повърхността със сух плат. Не ползвайте
следните почистващи препарати и методи, защото те могат да повредят
покритието на корпуса:
- Не излагайте фотоапарата на въздействието на химически вещества като
например разредители, бензин, алкохол, кърпички за еднократна употреба,
репеленти срещу насекоми, слънцезащитни кремове или инсектициди.
- Не докосвайте фотоапарата, ако по ръцете ви има следи от гореизброените
вещества.
- Не оставяйте устройството в контакт с гума или винил за дълъг период от
време.
Меню
Почистване на обектива
Азбучен
указател
 Не използвайте почистващи разтвори, съдържащи органични съставки, като
разтворители или бензин.
 Когато почиствате повърхността на обектива, махнете праха, като използвате
вентилаторна четка с продухване. В случай, че частиците прах са полепнали
по повърхността, почистете ги с меко парче плат или със салфетка, леко
навлажнена с разтвор за почистване на обективи. Почиствайте с кръгови
движения от центъра навън. Не пръскайте почистващия разтвор директно върху
повърхността на обектива.
BG
202
Öèôðè
3D Панорама ................................................ 58
3D преглед.................................................. 170
A-Z
Продължава 
Азбучен
указател
Автоматичен преглед ................................ 112
Автоматичен фокус ..................................... 66
Автоматичен фокус за единично
изображение................................................. 69
Автоматична настройка .............................. 50
Автоматична настройка HDR..................... 95
Автоматична светкавица............................. 65
Автоматично кадриране на портрет .......... 77
Автоматично програмиране ....................... 64
Бавна синхронизация .................................. 65
Баланс на бялото ......................................... 89
Батерия “InfoLITHIUM” ........................... 195
Бутон AEL .................................................. 140
Меню
À-Ê
Бутон DISP (Монитор) ................................ 80
Версия ........................................................ 157
Време при помощ
при ръчно фокусиране .............................. 121
Връщнае на фабричните настройки ....... 159
Възпроизвеждане ........................................ 29
Възпроизвеждане
на телевизионен екран ............................. 168
Възпроизвеждане чрез преглед .................. 57
Въртене ...................................................... 103
Гъвкаво точково фокусиране ..................... 68
Диафрагма .................................................... 63
Директно ръчно фокусиране ...................... 66
Дисплей за възпроизвеждане ................... 152
Дисплей с помощно упътване ................. 145
Допълнителни автоматични настройки .... 52
Език ............................................................ 142
Еко режим .................................................. 146
Ефект на меки тонове на човешката кожа 78
Задна синхронизация .................................. 65
Запазване на всички изображения
в режим на допълнителни
автоматични настройки ............................ 119
Запис ............................................................ 27
На видеоклипове ................................... 27
На снимки .............................................. 27
Запис без обектив ...................................... 124
Запис на звук за видеоклипове................. 133
Запис при нощни условия .......................... 53
Запис при нощни условия от ръка ............. 54
Запис при разпознаване на усмивка .......... 75
Запис с приоритет на скоростта................. 45
Защита ........................................................ 104
Звуков сигнал............................................. 141
Зуум при възпроизвеждане ........................ 30
Зуум .............................................................. 71
Идентификация на частите ........................ 12
Избор за автоматичен/ръчен фокус ........... 66
Избор на папка за запис ............................ 163
Избор на сцена............................................. 53
Извеждане на моментните настройки ..... 111
Извеждане на свободното
място на картата ........................................ 166
Изключена светкавица ................................ 65
Измерване в центъра ............................. 68, 92
Изреждане на изображения ...................... 100
Изтриване............................................... 31, 99
Търсене по примерни
изображени
AdobeRGB.................................................. 122
AVCHD ................................................. 86, 201
Bracket: Cont ................................................ 48
“BRAVIA” Sync ......................................... 169
BULB ............................................................ 61
CTRL FOR HDMI ...................................... 154
DISP .............................................................. 39
DMF .............................................................. 66
DPOF .......................................................... 107
DRO/Auto HDR............................................ 94
Eye-Fi карта ............................................... 167
Eye-Start AF................................................ 125
HDMI резолюция ...................................... 153
Image Data Converter ................................. 174
ISO ................................................................ 88
JPEG ............................................................. 84
Lens Comp.: Chro. Aber. ............................ 130
Lens Comp.: Distortion .............................. 131
Lens Comp.: Shading .................................. 129
Mac ............................................................. 173
MP4 ............................................................... 86
PlayMemories Home .................................. 174
RAW.............................................................. 84
sRGB ........................................................... 122
USB връзка................................................. 155
Windows ..................................................... 173
Съдържание
Азбучен указател
BG
203
Азбучен
указател
Продължава 
Меню
Лятно часово време ................................... 143
Меню ............................................................ 21
Възпроизвеждане .................................. 24
Настройки.............................................. 24
Размер на изображение ........................ 23
Режим на запис ..................................... 21
Фотоапарат ............................................ 22
Яркост/Цветове ..................................... 23
Множествено измерване....................... 68, 92
Намаляване на ефекта “червени очи” ..... 109
Намаляване на размазването
при движение ............................................ 55
Намаляване на смущенията от вятъра .... 134
Намаляване на шума
при висока стойност на ISO ..................... 128
Намаляване на шума
при дълга експозиция ............................... 127
Наситеност ................................................... 98
Насочващи линии ...................................... 113
Настройка на FINDER/LCD ..................... 110
Настройка на датата/часа ......................... 143
Настройка на областта .............................. 144
Настройка на силата на звука................... 106
Настройки .................................................... 24
Настройки за качване в Интернет............ 167
Настройки на записа ................................... 87
Ниво за подчертаване ............................... 114
Нова папка ................................................. 164
Търсене по примерни
изображени
Ë-ß
Номер на файл ........................................... 161
Област за автоматично фокусиране........... 68
Определяне на знак за отпечатване ......... 107
Оптимизатор на динамичния обхват ......... 94
Осветеност ................................................... 34
Острота......................................................... 98
Отпечатване ............................................... 182
Отстраняване на проблеми....................... 183
Панорама ...................................................... 56
Панорамен режим ....................................... 56
Пейзаж.......................................................... 53
Пестене на захранването .......................... 147
Плътна светкавица ...................................... 65
Помощ при ръчно фокусиране................. 120
Поправка на файла с база данни ............. 165
Портрет ........................................................ 53
Портрет при нощни условия ...................... 53
Посока на запис
на панорамно изображение ........................ 85
Потребителска настройка
на функционалните бутони ..................... 137
Потребителски баланс на бялото ............... 90
Предупредителни съобщения .................. 189
Преместване на заключена експозиция .. 140
Принудителен затвор ................................ 126
Приоритет на диафрагмата ........................ 63
Приоритет на затвора.................................. 62
Продължителен запис ................................. 44
Продължителен запис с използване
на техниката експозиционен клин ............. 48
Промяна на програма .................................. 64
Проследяване на лице с приоритет ......... 132
Проследяване на обект ............................... 70
Размер на изображение ............................... 81
Разпознаване на лице .................................. 73
Разпознаване на сцена .......................... 27, 50
Разпознаване на усмивка ............................ 75
Регистриране на лице ................................. 74
Режим за запис на залез .............................. 53
Режим Макро ............................................... 53
Режим на автоматично фокусиране ........... 69
Режим на демонстрация ........................... 158
Режим на запис ........................................... 43
Режим на измерване .................................... 92
Режим на почистване ................................ 156
Режим на преглед ...................................... 101
Режим на работа със светкавицата ............ 65
Режим спортни състезания......................... 53
Рефлектор за автоматично фокусиране ... 108
Съдържание
Икони............................................................ 16
Име на папка .............................................. 162
Индекс с изображения ........................ 49, 102
Инсталация ................................................ 173
Карта с памет ............................................. 193
Картинен ефект ..................................... 37, 96
Качество ....................................................... 84
Компенсация на експозицията ................... 42
Компенсация на светкавицата .................... 93
Компенсация от обектива:
Затъмняване ............................................... 129
Компенсация от обектива:
Отклонения в цветовете ........................... 130
Компенсация от обектива:
Смущения .................................................. 131
Компютър ................................................... 171
Препоръчителна среда ....................... 171
Контраст ....................................................... 98
Контролен диск ........................................... 19
Креативен стил ............................................ 98
BG
204
Точково измерване ...................................... 92
Увеличаване на възпроизвежданото
изображение................................................. 30
Увеличaване на изображение ................... 105
Формат на датата ....................................... 143
Формат на файловете .................................. 86
Форматиране .............................................. 160
Функционални бутони ................................ 20
Цветен филтър ............................................. 90
Цветност....................................................... 35
Цветова гама .............................................. 122
Цвят за подчертаване ................................ 115
Цвят на дисплея......................................... 150
Цифров зуум .............................................. 117
Широко изображение................................ 151
Яркост........................................................... 36
Яркост на LCD екрана .............................. 148
Яркост на визьора ..................................... 149
Ясно увеличение ....................................... 116
Съдържание
Търсене по примерни
изображени
Ръчна експозиция ........................................ 60
Ръчно фокусиране ....................................... 66
Светкавица ................................................... 65
Свързване
Към компютър ..................................... 176
Към телевизор ..................................... 168
Скорост на затвора ...................................... 62
Софтуер ...................................................... 173
Списък със съвети за снимане ................... 79
Стабилизация............................................. 123
Стартиране на менюто .............................. 136
Съдържание на дисплея.............................. 39
Създаване на диск ..................................... 178
Съотношение на екрана .............................. 83
Таймер за автоматично включване ............ 46
Таймер за автоматично включване
(Продължителен) ......................................... 47
Таймер за самопортрет ............................. 118
Творчески снимки ....................................... 32
Температура на цветовете .......................... 90
Меню
Азбучен
указател
BG
205
Съдържание
Забележки за лиценза
Търсене по примерни
изображени
Вашият фотоапарат притежава софтуер “C Library”, “zlib” и “libjpeg”.
Предлагането на този софтуер е в съответствие с лицензните споразумения на
техните разработчици и собственици на авторски права. Въз основа на молби
от собствениците на авторски права на тези софтуерни приложения, ние имаме
задължението да ви информираме за следното. Моля, прочетете следната
информация.
Прочетете “license3.pdf” в папката “License” на вашия CD-ROM. Ще откриете
лицензи (на английски език) в софтуера “C Library”, “zlib” и “libjpeg”.
Меню
ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН ПО ЛИЦЕНЗ ЗА AVC ВИЗУАЛНОТО
ПАТЕНТНО ПОРТФОЛИО ЗА ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА УПОТРЕБА НА
ПОТРЕБИТЕЛЯ, КОЕТО ДАВА ПРАВО ЗА
(i) КОДИРАНЕ НА ВИДЕО СЪГЛАСНО AVC СТАНДАРТА (“AVC VIDEO“)
И/ИЛИ
(ii) ДЕКОДИРАНЕ НА “AVC VIDEO“, КОЕТО Е БИЛО КОДИРАНО ОТ
ПОТРЕБИТЕЛЯ С ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, И/ИЛИ Е БИЛО
ПРИДОБИТО ОТ ВИДЕО РАЗПРОСТРАНИТЕЛ, ЛИЦЕНЗИРАН ДА
РАЗПРОСТРАНЯВА “AVC VIDEO“.
ЛИЦЕНЗЪТ НЕ СЕ ДАВА И НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН ЗА НИКАКВИ
ДРУГИ ЦЕЛИ.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОМОЦИОНАЛНИ,
ВЪТРЕШНИ ИЛИ СТОПАНСКИ ЦЕЛИ И УПОТРЕБА, МОЖЕТЕ ДА
ПОЛУЧИТЕ ОТ MPEG LA, L.L.C.
ВИЖТЕ
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Азбучен
указател
Информация за приложения софтуер GNU GPL/LGPL
Софтуерът, който съответства на следните GNU General Public License (описан
в ръководството като “GPL”) или GNU Lesser General Public License (описан в
ръководството като “LGPL”), е включен към видеокамерата.
Този раздел има за цел да ви информира, че имате правото да модифицирате или
преразпределяте програмния код на този софтуер според условията, описани в
GPL/LGPL.
Можете да изтеглите програмния код от Интернет. За да го изтеглите, отидете на
следната Интернет страница.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Предпочитаме да не се свързвате с нас относно съдържанието на програмния код.
Прочетете “license2.pdf” в папката “License” на вашия CD-ROM. Ще откриете
лицензи (на английски език) в софтуера “GPL” и “LGPL”.
За да прегледате PDF файла, трябва да имате инсталиран Adobe Reader. Ако
нямате инсталиран такъв на вашия компютър, можете да го изтеглите от Интернет
страницата на Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
BG
206
Download PDF

advertising