Sony | NEX-C3D | Sony NEX-C3D NEX-C3 Тяло със стандартен вариообектив & фиксиран обектив Инструкции за експлоатация

4-275-482-12(1)
NEX-C3
Цифров фотоапарат
със сменяеми обективи
Подготовка на
фотоапарата
Усвояване на основните
операции
Ръководство с инструкции
E-байонет
Използване на функциите
за запис
Използване на функциите
за възпроизвеждане
Проверка на възможните
функции
Прехвърляне на
изображения към компютър
Други
NEX-C3
Данни на потребителя
Моделът и серийният номер се намират от долната страна на устройството.
Запишете серийния номер на мястото, оставено по-долу. Ползвайте тези номера
винаги, когато ви се наложи да се свържете с упълномощен сервиз на Sony относно
този продукт.
Модел No. NEX-C3
Сериен No ______________________________
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте
устройството на дъжд или влага.
ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
- ЗАПАЗЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО.
ОПАСНОСТ
- ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ПОЖАР
ИЛИ ТОКОВ УДАР, ВНИМАТЕЛНО
СЛЕДВАЙТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ.
Ако формата на щекера не съвпада с контакта от мрежата от 220 V, използвайте
преходник с подходяща форма за контактите от вашата мрежа.
ВНИМАНИЕ
[ Батерия
Ако не боравите правилно с батерията, тя може да експлодира, да причини пожар
или дори химически изгаряния. Съблюдавайте следните мерки.
• Не разглобявайте батерията.
• Не удряйте и не излагайте батерията на сътресения или подобни, като например
удари; не я изпускайте или настъпвайте.
• Внимавайте да не дадете батерията на късо и не позволявайте контакт на
терминалите с метални предмети.
• Не излагайте батерията на изключително високи температури над 600С, като
например в автомобил, паркиран на пряка слънчева светлина.
• Не изхвърляйте батерията в огън.
• Не работете с повредена или протекла литиево-йонна батерия.
BG
2
• Уверете се, че сте заредили батерията, използвайки оригинално зарядно устройство
за батерии на Sony или устройство, което може да зарежда този вид батерии.
• Не допускайте малки деца да си играят с батерията.
• Пазете батерията суха.
• Подменяйте батерията единствено със същия или еквивалентен вид, препоръчан
от Sony.
• Изхвърляйте използваната батерия, както е посочено в инструкциите.
[ Зарядно устройство за батерии
Зарядното устройство за батерии не е изключено от източника на захранване,
докато захранващият кабел е включен в мрежата от 220 V, дори ако лампичката
CHARGE не свети. Ако се получи проблем, докато използвате зарядното устройство
за батерии, незабавно изключете захранването, като разкачите захранващия кабел
от мрежата от 220 V.
Ако към фотоапарата е приложен захранващ кабел, кабелът може да бъде използван
само с този уред и не бива да бъде използван с други устройства.
BG
3
За потребители в Европа
[ Забележка за потребители от страните, прилагащи директивите
на Европейския съюз.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Токио,
108-0075 Япония. Упълномощеният представител за ЕМС (електромагнитна
съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Германия GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия. За въпроси, свързани със
сервиза и гаранцията, моля, обърнете се към адресите в съответните сервизни или
гаранционни документи.
Този продукт е изпитан и отговаря на изискванията на ЕМС директивата за
използване на свързващи кабели, по-къси от 3 метра.
[ Внимание
Електромагнитни полета с определена честота могат да повлияят на звука и
картината на устройството.
[ Забележка
Ако статично електричество или електромагнетизъм причини прекъсване на
операцията по трансфера на данни, рестартирайте програмата или изключете и
отново включете комуникационния кабел (USB и т.н.).
BG
4
[ Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(приложимо в Европейския съюз и други Европейски страни със
системи за разделно събиране на отпадъци)
Този символ върху устройството или върху неговата опаковка показва,
че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък.
Вместо това той трябва да бъде предаден в съответния събирателен
пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Като
предадете този продукт на правилното място, вие ще помогнете за
предотвратяване на негативните последствия за околната среда и
човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето му на
неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят
природните ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този
продукт можете да се обърнете към местната градска управа, фирмата за събиране
на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.
BG
5
[ Изхвърляне на изтощени батерии (приложимо за страните от
Европейския съюз и други европейски страни със системи за
разделно събиране на отпадъци)
Този символ на батерията или на нейната опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като домакински отпадък.
При някои видове батерии този символ може да е в комбинация със
символ на химичен елемент. Символите на химичните елементи за
живака (Hg) или оловото (Pb) се добавят, ако батерията съдържа повече
от 0.0005% живак или 0.004% олово.
Като предадете батерията на правилното място, вие ще помогнете за предотвратяване
на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве, които биха
възникнали при изхвърлянето й на неподходящо място. Рециклирането на
материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси.
В случай, че поради мерки за безопасност или интегритет на данните продуктът
трябва постоянно да бъде свързан с батерията, то отстраняването на батерията
от устройството трябва да се извършва единствено в квалифициран сервиз. За
да се уверите, че батерията ще бъде правилно изхвърлена, предайте я в пункт за
рециклиране на електрическо и електронно оборудване, когато животът й изтече.
Относно всички други видове батерии, моля, прегледайте частта относно безопасното
сваляне на батериите от продукта.
Предайте батерията в пункт за рециклиране на изтощени батерии.
За подробна информация относно рециклирането на този продукт можете да се
обърнете към местната градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или
магазина, откъдето сте закупили продукта.
BG
6
Съдържание
Подготовка на фотоапарата
Проверка на приложените артикули ..................................................... 9
Идентификация на частите .................................................................10
Подготовка на батерията ..................................................................... 14
Поставяне/сваляне на обектива ......................................................... 17
Поставяне на носител на запис (продава се отделно) ..............19
Поставяне на светкавицата .................................................................20
Включване на фотоапарата и настройка на датата ................22
Усвояване на основните операции
Запис на снимки ............................................................................................ 24
Запис на видеоклипове ..............................................................................25
Възпроизвеждане на изображения ........................................................26
Изтриване на изображения .....................................................................27
Използване на контролния диск и функционалните бутони .....29
Използване на помощните функции на фотоапарата ................31
Използване на функциите за запис
Настройка на функциите, като използвате Photo Creativity ...32
Регулиране на осветеността на снимките (Компенсация
на експозицията)..........................................................................................35
Промяна на дисплея на екрана (DISP) ..................................................35
Запис в различни режими..........................................................................36
Избор на режима на работа със светкавицата ........................... 41
Използване на таймера за самостоятелно включване ..............42
Продължителен запис на снимки ..........................................................42
Избор на размер на изображението ...................................................44
Използване на функциите за възпроизвеждане
Увеличаване на възпроизвежданото изображение
(Увеличаване на изображението)..........................................................46
Извеждане на списък с изображения ...................................................47
Преглед на изображения на телевизора ............................................48
BG
7
Проверка на възможните функции
Списък с менюта .........................................................................................49
Възможни функции за всеки режим на запис....................................57
Възможни режими за работа със светкавицата .........................58
Прехвърляне на изображения към компютър
Инсталиране на софтуер .........................................................................59
Какво можете да правите с приложения софтуер.......................61
Други
Проверка на броя изображения, които можете да
запишете ........................................................................................................63
Списък с икони на LCD екрана ................................................................66
Научете повече за вашия фотоапарат (α Упътване) ................69
Отстраняване на проблеми ................................................................... 70
Предпазни мерки ..........................................................................................74
Технически характеристики ................................................................... 78
Азбучен указател .........................................................................................83
Това Ръководство с инструкции се отнася за моделите, снадбени с различни
обективи.
Името на модела се различава в зависимост от приложения обектив. Моделите
се различават в зависимост от държавата/региона.
BG
8
Име на модела
Обектив
NEX-C3A
E16 mm
NEX-C3D
E18 – 55 mm и E16 mm
NEX-C3K
E18 – 55 mm
Preparing the camera
Проверка на приложените артикули
Първо проверете името на модела на вашия фотоапарат (стр. 8).
Приложените артикули се различават в зависимост от модела.
Цифрата в скобите указва броя на частите
[ Общи аксесоари
• BC-VМ1 зарядно устройство
за батерии (1)
[
[
• Акумулаторна батерия
NP-FW50 (1)
• USB кабел (1)
NEX-C3D
• E16 mm обектив с непроменливо
фокусно разстояние/Капаче за
обектива/Капаче за задната страна
на обектива (1)
• E18 – 55 mm вариообектив/Капаче
за обектива (1) (прикрепено към
фотоапарата)/Сенник (1)
[
• Раменна дръжка (1)
NEX-C3A
• E16 mm обектив с непроменливо
фокусно разстояние/Капаче за
обектива (1) (прикрепено към
фотоапарата)
Подготовка на фотоапарата
• Захранващ кабел (1) (не е
приложен за моделите за САЩ
и Канада)
•CD-ROM (1)
– Софтуер за α фотоапарати
– α Упътване
• Ръководство с инструкции (Това
ръководство) (1)
NEX-C3K
• E18 – 55 mm вариообектив/Капаче
за обектива (1) (прикрепено към
фотоапарата)/Сенник (1)
• Светкавица HVL-F7S(1)/Калъф
за светкавица (1)
BG
9
Идентификация на частите
За подробности относно операциите вижте страниците, указани в скоби.
Подготовка на фотоапарата
Когато не е прикрепен
обектив
A Бутон
(Възпроизвеждане) (26)
B Бутон на затвора (25)
C Ключ ON/OFF (Захранване) (22)
D Рефлектор за автоматично
фокусиране/Лампичка за
таймера за автоматично
включване/Лампичка за
разпознаване на усмивка
E Говорител
F Микрофон*
G Терминал за включване на
допълнителни аксесоари (20)
H Обектив (17)
I Бутон за освобождаване на
обектива (18)
J Рамка за закрепяне на обектива
K Матрица**
L Контактна част за връзка с
обектива**
* Докато записвате видеоклип, не
закривайте тази част.
** Не докосвайте директно тази част.
BG
10
A Терминал
(USB)
B Кукичка за раменната дръжка
Препоръчваме ви да
прикрепите раменната
дръжка, за да не изпуснете
фотоапарата.
LCD екранът на фотоапарата
може да се накланя под
различни ъгли, което
позволява по-голяма гъвкавост
при позиционирането по време
на запис.
Подготовка на фотоапарата
C Терминал HDMI (48)
D Светлинен сензор
E LCD екран
F Бутон MOVIE (25)
G Контролен диск (29)
H Функционални бутони (30)
BG
11
x Светкавица
Подготовка на фотоапарата
A Маркировка за позиция на
матрицата
B Капаче за батерията (15)
C Капаче за картата с памет (19)
D Гнездо за статив
• Използвайте статив с дължина
на винта, която е по-малка от
5.5 mm. Ще бъде невъзможно
да закрепите стабилно
фотоапарата към статив, ако
използвате винт, който е подълъг от 5.5 mm, и може да
повредите фотоапарата.
E Капаче на свързващата част
F За използване с променливотоков
адаптер AC-PW20 (продава се
отделно)
G Лампичка за достъп (20)
H Гнездо за поставяне на
картата с памет (19)
BG
12
A Винт
B Светкавица*
C Свързваща част*
* Не докосвайте директно тази част.
Ако е замърсена, почистете я с меко
и чисто парче плат.
x Обектив
E18 – 55 mm F3.5-5.6 OSS
(приложен към моделите
NEX-C3D/C3K)
Е16 mm F2.8 (приложен към
моделите NEX-C3A/C3D)
* Дългофокусният преобразувател
се продава отделно.
** Не докосвайте директно тази част.
Подготовка на фотоапарата
A Маркировка за закрепяне на
дългофокусен преобразувател*
B Пръстен за фокусиране
C Свързваща част на обектива**
D Маркировка за закрепяне
A Маркировка за
прикрепяне на сенника
B Пръстен за фокусиране
C Варио пръстен
D Скала на фокусното
разстояние
E Маркировка за фокусното
разстояние
F Свързваща част на обектива*
G Маркировка за закрепяне
* Не докосвайте директно тази част.
BG
13
Подготовка на батерията
Когато използвате фотоапарата за първи път, се уверете, че сте заредили
акумулаторната “InfoLITHIUM” батерия модел NP-FW50 (приложена в
комплекта).
x
Зареждане на батерията
Можете да зареждате батерията “InfoLITHIUM”, дори когато зарядът й не
е напълно изразходван. Също така, батерията може да бъде използвана,
дори когато не е напълно заредена.
Подготовка на фотоапарата
Поставете батерията в зарядното
1устройство
за батерии.
• Натиснете батерията, докато чуете щракване.
зарядното устройство За държави/региони,
2Свържете
за батерии към мрежата от 220 V. различни от САЩ и Канада
• Лампичката CHARGE се
изключва, когато зареждането
приключи.
• Времето, което се изисква за пълно
зареждане на напълно разредена
батерия при температура от 25ºС, е
около 250 минути.
Лампичка CHARGE
Захранващ кабел
BG
14
Забележки
z Използване на фотоапарата в чужбина - Източници
на захранване
Можете да използвате вашия фотоапарат и зарядното устройство за
батериите, а също и променливотоковия адаптер AC-PW20 (продава
се отделно), във всяка държава или регион, където захранването е в
границите между 100 V и 240 V, 50 Hz/60 Hz.
Не използвайте електронен трансформатор (туристически
преобразувател), защото това може да причини неизправност.
x
Подготовка на фотоапарата
• Времето за зареждане на батерията зависи от оставащия й капацитет или от
условията, при които тя се зарежда.
• Препоръчваме ви да зареждате батерията при температура на околната среда между
10ºС и 30ºС. Ефективното зареждане извън този температурен обхват може да се
окаже невъзможно.
• Свържете зарядното устройство за батерии към леснодостъпен контакт.
• Лампичката CHARGE може да мига бързо, когато използвате батерията за първи
път или ако не сте я използвали дълго време. В тези случаи, извадете батерията от
зарядното устройство и отново я поставете, след това я заредете.
• Не се опитвайте да презареждате батерията веднага след като е била зареждана или
ако не е използвана след пълно зареждане. Това може да се отрази негативно на
производителността на батерията.
Поставяне на заредена батерия
Докато плъзгате лостчето за
1отваряне,
отворете капачето
на отделението за батерията.
BG
15
батерията
2 Поставете
докрай, като едновременно с
Лост за заключване
това натискате лостчето
за заключване с върха на
батерията.
Подготовка на фотоапарата
3 Затворете капачето на
отделението.
x Проверка на нивото на оставащия заряд на батерията
Проверете нивото с помощта на следните индикатори и процентовата
индикация на LCD екрана.
Ниво на
батерията
Висок
заряд
“Battery exhausted”
(Изтощена
батерия)
Нисък Не можете да
заряд записвате повече
снимки.
Забележка
• Възможно е изведеното ниво да се окаже неправилно в зависимост от
определени условия.
z Какво е батерия “InfoLITHUIM”?
Батерията “InfoLITHIUM” е литиево-йонна батерия, която притежава
функции за обмен на информация, които се основават на работните
условия на вашия фотоапарат. Когато използвате батерия от вида “InfoLITHIUM” и в зависимост от условията на работа, оставащото време за
използване на батерията се извежда в процентно отношение.
BG
16
x Отстраняване на батерията
Изключете фотоапарата и преместете
лоста за заключване по посока на
стрелката, след като се уверите, че
лампичката за достъп не свети.
Внимавайте да не изпуснете батерията.
Лост за заключване
Обективът е прикрепен към фотоапарата при покупката на устройството.
Ако искате да поставите друг обектив, следвайте стъпките, описани
по-долу.
Задайте ключа на захранването на фотоапарата в положение OFF преди
да прикрепите или свалите обектива.
капачето на тялото
1 Свалете
от фотоапарата и капачето от
задната част на обектива, ако
са прикрепени такива.
Подготовка на фотоапарата
Поставяне/сваляне на обектива
• Когато сменяте обектива, правете
го бързо и на места, където
няма прах, за да предпазите
фотоапарата от попадането на
прашинки във вътрешността му.
обектива, като
2 Поставете
го нагласите спрямо белите
маркировки на обектива и
фотоапарата.
• Насочете фотоапарата надолу, за
да избегнете попадането на прах
във вътрешността му.
Бели маркировки
BG
17
Като притискате обектива леко
3 към
фотоапарата, завъртете го по
посока на часовниковата стрелка,
докато щракне и се заключи.
• Уверете се, че поставяте обектива направо.
Подготовка на фотоапарата
Забележки
• Когато поставяте обектива, не натискайте бутона за освобождаването му.
• Не прилагайте сила, когато поставяте обектива.
• За да използвате А-байонет обектив (продава се отделно), ще имате нужда от
адаптер за закрепяне (продава се отделно). За подробности се обърнете към
ръководството за употреба, приложено към адаптера за закрепяне.
x За да свалите обектива
Натиснете докрай бутона за
1освобождаване
на обектива и
завъртете обектива в посока,
която е обратна на часовниковата
стрелка, докато спре да се върти.
Бутон за освобождаване не обектива
Забележки
• Когато сменяте обектива, ако във вътрешността на фотоапарата попадне прах или
песъчинки и ако те полепнат по повърхността на матрицата (частта, която служи
като лента), в зависимост от условията на снимането, е възможно тези частички
да се появят на изображението. Фотоапаратът вибрира леко, когато го изключвате,
защото притежава функция против напрашаване, която предотвратява попадането
на прашинки по матрицата. Въпреки това, когато поставяте или сваляте обектива,
правете го бързо и на места, където няма прах.
• Не оставяйте фотоапарата със свален обектив и без капаче.
• Когато желаете да използвате капачетата на тялото или задното капаче за обектива,
моля, купете ALC-B1EM (капаче за тялото) или ALC-R1EM (задно капаче за
обектива) (продава се отделно).
BG
18
Поставяне на носител на запис (продава се
отделно)
1Отворете капачето.
• Поставете носителя, докато щракне,
както е показано на илюстрацията.
Проверете посоката на
подрязания ъгъл на носителя.
Подготовка на фотоапарата
2 Поставете носителя на запис.
3 Затворете капачето.
x Носители на запис, които можете да използвате
Можете да използвате следните носители на запис с този фотоапарат:
“Memory Stick PRO Duo”, “Memory Stick PRO-HG Duo”, SD карта
с памет, SDHC карта с памет и SDXC карта с памет. Не можете да
използвате MultiMediaCard.
Когато записвате видеоклипове, ви препоръчваме да използвате следните
носители. В това ръководство “Memory Stick PRO Duo” и “Memory Stick
PRO-HG Duo” се обобщават с термина “Memory Stick PRO Duo”, а SD,
SDHC и SDXC картите с памет - с термина “SD карта”.
•
•
(Mark 2) (“Memory Stick PRO Duo” носител (Mark2))
(“Memory Stick PRO-HG Duo” носител)
• SD, SDHC и SDXC карта с памет (Клас 4 или по-висок)
BG
19
Забележка
• Изображенията, записани на SDXC карта с памет, не могат да бъдат прехвърлени
или възпроизведени на компютър или други AV устройства, които не са
съвместими със системата exFAT. Уверете се, че устройството е съвместимо със
системата exFAT преди да го свържете към фотоапарата. Ако свържете вашия
фотоапарат към несъвместимо устройство, възможно е да бъдете запитани дали
желаете да форматирате картата. Не извършвайте форматиране на носителя,
защото това ще изтрие всички данни от него. (exFAT е система за подредба на
файлове, която се използва в SDXC картите с памет.)
Подготовка на фотоапарата
x Изваждане на картата с памет
Отворете капачето, уверете се, че
лампичката за достъп не свети и
натиснете веднъж картата с памет.
Лампичка за достъп
Забележка
• Когато лампичката за достъп свети, не изваждайте носителя на запис или батерията,
а също и не изключвайте захранването, защото е възможно данните да се повредят.
• Преди да прикрепите или свалите светкавицата, задайте ключа на захранването на
фотоапарата в положение OFF.
Поставяне на светкавицата
Когато желаете да използвате светкавицата (приложена в комплекта)
по време на запис, прикрепете я към фотоапарата.
Когато светкавицата е вдигната, тя е включена, а когато е прибрана,
светкавицата е изключена.
Преди да закрепите или свалите светкавицата, задайте ключа на
захранването на фотоапарата в положение OFF.
BG
20
Прикрепете светкавицата
1към
терминала за допълнителни
аксесоари на фотоапарата.
да използвате светкавицата,
3За
първо я повдигнете.
• Настройката по подразбиране е [Autoflash].
За да смените настройката, вижте стр. 41.
• Когато не желаете да използвате
светкавицата, приберете я към тялото на
фотоапарата.
Подготовка на фотоапарата
Стегнете винта, за да подсигурите
2 светкавицата.
Забележки
• Захранването за светкавицата се осигурява от фотоапарата. Когато фотоапаратът
зарежда светкавицата, на LCD екрана мига индикацията . Когато тази индикация
мига, не можете да натиснете бутона на затвора.
• Поставете светкавицата докрай в терминала за допълнителни аксесоари на
фотоапарата и стегнете винта здраво. Уверете се, че светкавицата е надеждно
свързана с устройството.
z Начин на пренасяне на светкавицата
Mожете удобно да прикрепите светкавицата
към раменната дръжка на фотоапарата.
Поставете светкавицата в калъфа й,
когато не я използвате, за да я защитите от
повреди.
BG
21
Включване на фотоапарата и настройка
на датата
Когато включите фотоапарата за пръв път, се извежда екран за настройка
на датата и часа.
ключа на захранването
1вЗадайте
положение ON, за да включите
фотоапарата.
Подготовка на фотоапарата
Извежда се екранът за настройка на
датата и часа.
• За да изключите фотоапарата, задайте ключа
на захранването в положение OFF.
Натиснете централната част
2 на
контролния диск, за да
потвърдите [OK].
Изберете вашата област, като
3 натискате
дясната или лявата
част на контролния диск, и след
това натиснете центъра на
контролния диск.
Натиснете лявата или дясната
4 част
на контролния диск, за да
изберете всяка от опциите, и
натиснете горната или долната
част, или завъртете диска, за да
изберете цифрова стойност.
Daylight Svg.: Включва или изключва
функцията за автоматично задаване на
лятно часово време.
Date Format: Избира формат за
извеждане на датата.
• Полунощ се извежда като 12:00 АМ, а
обяд – като 12:00 РМ.
BG
22
Повторете стъпка 4, за да настроите другите опции,
5 след
това натиснете централната част на контролния диск.
Забележка
• Фотоапаратът не притежава функция за налагане на дата върху изображенията.
Използвайки “PMB” на CD-ROM диска (приложен в комплекта), можете да
отпечатвате или да запазвате изображенията с дата. За повече подробности се
обърнете към помощния файл “PMB Help” (стр. 61).
настоящите настройки за час
Натиснете [Menu], след това изберете [Setup] t [Date/Time Setup] (стр.
29, 54).
x Поддръжка на настройката за дата и час
Този фотоапарат притежава вградена акумулаторна батерия, която
поддържа датата и часа, както и други настройки на фотоапарата,
независимо дали захранването е включено или не, и независимо дали
батерията е поставена. За подробности вижте стр. 76.
Подготовка на фотоапарата
x Нулиране на датата и часа/Проверка на
BG
23
Запис на снимки
В режим
(Автоматична настройка) фотоапаратът анализира
обекта и ви позволява да записвате с подходящите настройки.
Задайте ключа на захранването в положение ON, за да
1включите
фотоапарата.
фотоапарата към обекта.
2 Насочете
Когато фотоапаратът разпознае сцена,
Усвояване на основните операции
BG
24
на LCD екрана се извежда иконата и
името на разпознатата сцена: (Запис
на нощни сцени), (Запис на нощни
сцени със статив),
(Портрет при
нощни условия), (Задно осветяване),
(Портретна снимка със задно
осветяване),
(Портрет),
(Пейзаж)
или (Макро).
Име и икона на
разпознатата сцена
Когато използвате вариообектив,
3 завъртете
варио пръстена и след
това изберете кадъра.
Варио пръстен
бутона на затвора
4Натиснете
наполовина, за да фокусирате.
Когато фокусирането бъде
извършено, се чува кратък звуков
сигнал и индикаторът z светва.
Натиснете бутона на затвора докрай, за да
5 направите
снимката.
Запис на видеоклипове
Задайте ключа на захранването в положение ON,
1за
да включите фотоапарата.
2 Насочете фотоапарата към обекта.
Усвояване на основните операции
Индикатор за фокусиране
Натиснете бутона MOVIE, за да
3започнете
запис.
Фокусът и осветеността се
регулират автоматично.
Ако по време на запис натиснете
бутона на затвора наполовина, ще
можете да фокусирате по-бързо.
Бутон MOVIE
4
Натиснете отново бутона MOVIE, за да спрете записа.
BG
25
Забележки
• Когато записвате видеоклип, е възможно звукът от работата на фотоапарата
и обектива също да се запишат. Можете да изключите функцията за запис
на звук, като изберете [Menu] t [Setup] t [Movie Audio Rec] t [Off]
(стр. 29, 53).
• Времената за продължителен запис на видеоклипове зависят от околната
температура, както и от условията на работа на фотоапарата.
• Когато температурата във фотоапарата се повиши, като например, когато
използвате режим на продължителен запис, е възможно да се изведе
съобщението “Camera overheating. Allow it to cool.” (Фотоапаратът е
прегрял. Оставете го да се охлади). В този случай, изключете фотоапарата и
изчакайте, докато записът отново стане възможен.
Усвояване на основните операции
Възпроизвеждане на изображения
1Натиснете бутона
(възпроизвеждане).
На LCD екрана се извежда последното
записано изображение.
Бутон
(възпроизвеждане)
x Избор на изображение
Завъртете контролния диск
x Възпроизвеждане на видеоклипове
(Индекс с
1Натиснете
изображения) на контролния диск,
докато устройството е в режим
на възпроизвеждане.
Извеждат се 6 изображения.
BG
26
2Натиснете продължително
лявата част на контролния диск,
за да изберете
(видеоклип), и
след това натиснете центъра.
За да се върнете към режима за
възпроизвеждане на снимки,
(снимка) (стр. 47).
изберете
контролния диск, за да изберете желания видеоклип,
3Завъртете
и след това натиснете центъра.
Операция с контролния диск
За да въведете режим на пауза/за
Натиснете центъра.
да възстановите възпроизвеждане
За да превъртите бързо напред
Натиснете дясната част или завъртете по
посока на часовниковата стрелка.
За да превъртите бързо назад
Натиснете лявата част или завъртете в
посока, обратна на часовниковата стрелка.
За да регулирате силата на звука Натиснете долната част t горна част/
долна част.
Изтриване на изображения
Можете да изтриете изображението, което е изведено в момента.
Усвояване на основните операции
Докато възпроизвеждате
видеоклипове
желаното изображение
1Изведете
и натиснете [Delete].
[Delete]
BG
27
централната част на
2Натиснете
диска, за да потвърдите [OK].
Натиснете [Cancel], за да излезете от
операцията.
[Cancel]
[OK]
Усвояване на основните операции
BG
28
z За да изтриете няколко изображения
Изберете [Menu] t [Playback] t [Delete], за да изберете и изтриете
определени изображения едновременно.
Използване на контролния диск и
функционалните бутони
Контролният диск и функционалните бутони ви позволяват да
използвате различните функции на този фотоапарат.
x Контролен диск
Стрелката означава, че можете
да завъртите контролния диск.
Усвояване на основните операции
Когато извършвате запис, следните функции са зададени на контролния
диск: DISP (Извеждане на съдържание) и (Компенсация на експозицията).
Когато възпроизвеждате, на контролния диск са зададени следните функции:
DISP (Извеждане на съдържание) и
(Индекс с изображения).
Когато завъртите или натиснете дясната/лявата/горната/долната част на
контролния диск, като следвате дисплея на екрана, можете да изберете
опциите с настройки. Вашият избор ще се въведе, когато натиснете
централната част на контролния диск.
Когато опциите са изведени на
екрана, можете да ги преглеждате,
като завъртите или натиснете
горната/долната/лявата/
дясната част на контролния диск.
Натиснете контролния диск в
центъра, за да въведете избора си.
BG
29
x Функционални бутони
Функционалните бутони имат различни приложения в зависимост от
ситуацията.
Ролята (функцията), която към текущия момент изпълнява всеки от
функционалните бутони, се извежда на екрана.
За да използвате функцията, изведена в горния десен ъгъл на екрана,
натиснете функционален бутон А. За да използвате функцията, изведена
в долния десен ъгъл на екрана, натиснете функционален бутон В. За
да използвате функцията, изведена в центъра на екрана, натиснете
контролния диск (функционален бутон С).
В това ръководство функционалните бутони се извеждат чрез иконата
или функцията на екрана.
Усвояване на основните операции
BG
30
A
C
B
В този случай, функционален
бутон А работи като бутона
[Menu], функционален бутон
В работи като бутон [Shoot.
Tips], а функционален бутон С
работи като бутона [Shoot
Mode].
Използване на помощните функции на
фотоапарата
Този фотоапарат притежава “Помощни упътвания”, които обясняват
различните функции, както и “Съвети за снимане”, които представляват
напътствия за запис на по-добри снимки. Използвайте тези упътвания, за
да се възползвате максимално от функциите на фотоапарата.
x Помощни упътвания
x Съвети за снимане
Фотоапаратът извежда съвети за снимане в зависимост от избрания
режим за запис.
1 Когато в долния десен ъгъл на екрана се изведе индикация
[Shoot. Tips], натиснете бутона, намиращ се долу вдясно на екрана
(стр. 30).
Автоматично ще се изведе съвет в зависимост от
настоящия режим.
Усвояване на основните операции
Когато промените настройка и др., фотоапаратът извежда помощно
упътване, което обяснява съответната функция.
Можете да скриете упътванията, като изберете [Menu] t [Setup] t [Help
Guide Display] t [Off].
[Shoot. Tips]
2 Натиснете лявата или дясната част на контролния диск и потърсете
желания от вас съвет за снимане.
• Завъртете контролния диск, за да прегледате текста нагоре или надолу.
z За да прегледате всички съвети за запис
Можете да търсите измежду всички съвети за снимане в менюто.
1[Menu] t [Camera] t [Shooting Tip List].
2Потърсете желания съвет за запис.
Можете да прегледате съвет от [Table of contents] (Съдържание).
BG
31
Using the recording functions
Настройка на функциите, като използвате
Photo Creativity
Можете да работите с фотоапарата интуитивно, като използвате Photo
Creativity (Творчески снимки), тъй като екранът е проектиран така, че да
помага за извършване на подобни операции повече отколкото нормалните
екрани. Можете лесно да снимате обекти и да получите творчески снимки.
[Menu], след това
1Натиснете
изберете [Shoot Mode] t
(Intelligent Auto).
[Menu]
централната част
2Натиснете
на контролния диск.
Извежда се екранът Photo Creativity
(Творчески снимки).
Контролен диск
3
Изберете опцията, която желаете да регулирате, като
завъртите контролния диск, след това натиснете центъра
контролния диск.
(Разфокусиране на фона): Регулира степента на разфокусиране
на фона.
(Ефект на изображението): Изберете желания филтър с ефект за
записа.
(Ефект на меки тонове на човешката кожа): Регулира нивото на
ефекта.
(Таймер за самостоятелно включване/Непрекъснат
запис): Задава 10-секунден таймер за самостоятелно включване/
Последователно записва изображения с висока скорост.
(Яркост): Регулира яркостта.
(Цветност): Регулира цветността.
(Осветеност): Регулира осветеността.
желаната настройка, като завъртите контролния
4Изберете
диск, след това натиснете центъра на контролния диск.
Екранът се връща в положение Photo Creativity (Творчески снимки).
Повторете стъпки 2 - 4, за да комбинирате различните функции.
BG
32
Забележка
• Функцията Photo Creativity (Творчески снимки) работи, само когато сте
прикрепили E-байонет обектив.
z Възпроизвеждане в режим Photo Creativity (Творчески снимки)
Когато натиснете бутона
в режим Photo Creativity (Творчески снимки),
устройството ще активира режима на възпроизвеждане на творчески
снимки. Натиснете [Back], за да се върнете към режима на запис, за да
снимате със същата настройка.
x Лесно разфокусиране на фона (Контрол на
разфокусиране на фона)
: Завъртете по посока на часовниковата
стрелка, за да фокусирате
: Завъртете по посока обратна
на часовниковата стрелка, за да
разфокусирате
Натиснете [Cancel], за да възстановите
оригиналното състояние.
• Можете да записвате видеоклипове със зададена
стойност за разфокусиране на фона.
Използване на функциите за запис
1Изберете (Разфокусиране на фона) (стр. 32).
фона, като
2Разфокусирайте
завъртите контролния диск.
Забележка
• Ефектът на разфокусиране може да е незабележим в зависимост от
разстоянието до обекта или използвания обектив.
z За да постигнете по-добри резултати при
разфокусирането на фона
• Приближете се до обекта.
• Увеличете разстоянието между обекта и фона.
BG
33
x Ефект на изображението
1Изберете
(Ефект на изображението) (стр. 32).
желания ефект, като завъртите контролния диск,
2Изберете
след това натиснете центъра на контролния диск.
(Постеризация (Цветна)): Създава изображения с висок контраст и
абстрактен вид, като силно подчертава основните цветове.
(Постеризация (Черно-бяла)): Създава изображения с висок
контраст и абстрактен вид в черно-бяло.
(Поп цветове): Създава изображения с ярки цветове, като подсилва
цветните тонове.
(Ретро снимка): Пресъздава вида на стара снимка с цветни тонове
от вида сепия и нисък контраст.
(Частичен цвят): Създава изображения, в които се
запазва определен цвят, а останалите цветове се преобразуват в чернобели.
(Техника (Висок ключ): Създава изображение с посочената
атмосфера: светла, прозрачна, ефирна, нежна, мека.
(Едноцветен висок контраст): Създава изображение с висок
контраст в черно-бяло.
(Ломография): Създава снимка с затъмнени краища и ясно
изразени цветове, както при запис с ломо фотоапарат.
BG
34
Регулиране на осветеността на снимките
(Компенсация на експозицията)
Можете да регулирате експозицията на стъпки от 1/3 EV в обхват от -2.0
EV до +2.0 EV.
Натиснете (Компенсация на
1експозицията)
на контролния диск.
контролния диск, за да изберете желаната
2Завъртете
стойност, и натиснете центъра на контролния диск.
Промяна на дисплея на екрана (DISP)
DISP (Съдържание
1Натиснете
на дисплея) на контролния диск.
2Неколкократно натиснете DISP, за да изберете желания режим.
Използване на функциите за запис
Когато изображението е твърде светло, задайте [Exposure Comp.] към страната -.
Когато изображението е твърде тъмно, задайте [Exposure Comp.] към страната +.
По време на запис
Disp. Basic Info: Извежда основна информация за записа. Графично
извежда скоростта на затвора и стойността на диафрагмата, освен в
случаите, когато [Shoot Mode] е зададен в положение [Intelligent Auto]
или [Sweep Panorama].
Display Info.: Извежда информация за записа.
No Disp. Info.: Не извежда информация за записа.
По време на възпроизвеждане
Display Info.: Извежда информация за записа.
Histogram: Извежда разпределението на осветеността в графичен вид,
както и информация за записа.
No Disp. Info.: Не извежда информация за записа.
BG
35
Запис в различни режими
1Натиснете [Menu].
[Menu]
контролния диск, за да изберете [Shoot Mode] t
2Използвайте
желан режим и след това натиснете центъра на контролния диск.
(Автоматична настройка): Фотоапаратът анализира обекта и
извършва подходящите настройки.
SCN (Избор на сцена): Записва с предварително зададени настройки
спрямо обекта или условията за запис.
(Ефект на изображението): Записва с различни ефекти, за да
придаде специфична атмосфера на изображението.
(Намаляване на размазването при движение): Намалява ефекта
от клатенето на фотоапарата, когато снимате леко затъмнена сцена на
закрито или при телеснимка.
(Панорама): Записва панорамни изображения.
(3D Панорама): Записва 3D панорамни изображения за
възпроизвеждане на SD-съвместим телевизор.
M (Ръчна експозиция): Регулира диафрагмата и скоростта на затвора.
S (Приоритет на скоростта на затвора): Регулира скоростта на
затвора, за да запечата движението на обекта.
A (Приоритет на диафрагмата): Регулира обхвата на фокуса или
разфокусира фона.
P (Режим на автоматично програмиране): Записва автоматично,
като ви позволява да задавате настройки, освен експозицията (отвор на
диафрагмата и скорост на затвора).
BG
36
x Избор на сцена
1Изберете SCN (Избор на сцена) (стр. 36).
контролния диск, за да изберете желания режим,
2Завъртете
и натиснете центъра на контролния диск.
x Намаляване на размазването при движение
Този режим е подходящ за снимки на закрито без използване на
светкавицата, което намалява замъгляването на контурите на обекта.
1Изберете
Използване на функциите за запис
(Портрет): Замъглява фона и изостря обекта на преден план. Меко
подчертава цветовете на човешката кожа.
(Пейзаж): Обхваща цялата гледка и я записва с остър фокус и живи
цветове.
(Макро): Записва обекти отблизо, като например цветя, насекоми,
храни или малки предмети.
(Спортни състезания): Записва движещи се обекти с бърза
скорост на затвора, така че обектът изглежда сякаш не помръдва.
Когато натиснете и задържите бутона на затвора, фотоапаратът
записва поредица от изображения.
(Залез): За запис на прекрасната червенина на залязващото слънце.
(Портрет при нощни условия): Записва портретни снимки през
нощта. Прикрепете и използвайте светкавицата.
(Запис на нощни сцени): Записва тъмни сцени без да се губи
ефектът от нощната атмосфера.
(Запис при нощни условия от ръка): Записва нощни сцени с
по-малко смущения и замъгляване, без да се налага използването на
статив. Записват се няколко изображения и се извършва обработка
на снимките, за да се намали размазването, ефектът от клатенето на
фотоапарата и смущенията.
(Намаляване на размазването при движение) (стр. 36).
2Снимайте с помощта на бутона на затвора.
Фотоапаратът комбинира шест кадъра с висока чувствителност в
една снимка и по този начин ефектът от клатенето на фотоапарата се
редуцира и смущенията се предотвратяват.
BG
37
x Панорамни изображения/Триизмерни панорамни изображения
Докато въртите фотоапарата по оста, той прави няколко снимки и ги
комбинира в едно панорамно изображение.
1Изберете
(Панорама) или
(3D Панорама) (стр. 36).
фотоапарата към края
2Насочете
на сцената, която ще записвате,
и след това натиснете бутона
на затвора докрай.
Тази част няма да бъде заснета.
3Завъртете фотоапарата по оста,
като следвате насоката на LCD
екрана.
Насочваща индикаторна лента
Забележка
• Фотоапаратът ще продължи да снима в режим [Sweep Panorama] и
затворът ще продължи да щрака, докато не достигнете края на записа.
BG
38
z Възпроизвеждане на панорамни изображения
Можете да прегледате панорамни изображения от единия до другия край,
като натиснете централната част на контролния диск, докато панорамното
изображение е изведено на екрана. Натиснете отново в центъра, за да
въведете режим на пауза.
• Панорамните изображения се възпроизвеждат с
помощта на приложения софтуер “PMB” (стр. 61).
• Възможно е панорамните изображения, които са
записани с други фотоапарати, да не се изведат
правилно.
Показва изведената част
от цялото панорамно
изображение.
Mожете да запечатате движението на движещ се обект по различни начини,
като регулирате скоростта на затвора. Например, можете да запечатате един
миг от движението, като използвате настройката за запис с висока скорост на
затвора, или можете да запишете изображение, проследяващо движението на
обекта, като използвате настройка за запис с ниска скорост на затвора.
1Изберете S (Приоритет на скоростта на затвора) (стр. 36).
контролния диск, за да изберете желаната стойност,
2Завъртете
и натиснете центъра на контролния диск.
Използване на функциите за запис
x Приоритет на скоростта на затвора
BG
39
z Скорост на затвора
Когато използвате по-висока скорост на
затвора, движещият се обект, като например
бягащ човек, автомобил или пръски от
морски вълни, изглежда като че ли е
замръзнал.
Когато използвате по-ниска скорост на
затвора, фотоапаратът записва изображение,
проследяващо движението на обекта, и по
този начин кадърът изглежда по-динамичен
и естествен.
x Приоритет на диафрагмата
Можете да регулирате обхвата на фокуса или можете да разфокусирате фона.
1Изберете A (Приоритет на диафрагмата) (стр. 36).
контролния диск, за да изберете желаната стойност,
2Завъртете
и натиснете центъра на контролния диск.
• Можете да записвате видеоклип със зададена стойност на диафрагмата.
BG
40
Избор на режим на работа със светкавицата
1Прикрепете светкавицата (стр. 20).
2Натиснете [Menu].
[Menu]
Използвайте контролния диск, за да изберете [Camera] t
[Flash Mode], и натиснете центъра на контролния диск.
3
(Изключена светкавица): Не светва, дори когато светкавицата е
вдигната.
(Автоматична светкавица): Светва, ако е тъмно или ако снимате
срещу източник на светлина.
(Плътна светкавица): Светва всеки път, когато натиснете бутона на
затвора.
(Бавна синхронизация): Светва всеки път, когато натиснете бутона на
затвора. Записът с бавна синхронизация ви позволява да записвате ясни
изображения на обекти и фон.
(Задна синхронизация): Светва точно преди експозицията да
приключи всеки път, когато натиснете бутона на затвора. За създаването на
по-естествена снимка, устройството записва изображение, проследяващо
движението на обекта.
• Опциите, които можете да изберете за режима на светкавицата,
зависят от режима на запис (стр. 58).
Използване на функциите за запис
контролния диск, за да изберете желания режим,
4Завъртете
и след това натиснете центъра на контролния диск.
Обхват на светкавицата
Обхватът на приложената светкавица зависи от ISO чувствителността
и стойността на диафрагмата.
F2.8
F3.5
F5.6
ISO200
1 – 3.5 m
1 – 2.8 m
1 – 1.8 m
ISO1600
2.8 – 10 m
2.3 – 8 m
1.4 – 5 m
BG
41
Използване на таймера за самостоятелно включване
1Натиснете [Menu].
[Menu]
Използвайте контролния диск, за да изберете [Camera] t [Drive
Mode] t [Self-timer].
2
[Option], после завъртете контролния диск, за да
3Натиснете
изберете желания режим, и натиснете централната част.
(Тамер за самостоятелно включване: 10 секунди): Задава
10-секундно забавяне на таймера за самостоятелно включване.
Използвайте тази функция, когато желаете да се включите в снимката.
Когато натиснете бутона на затвора, лампичката за таймера мига и се
чува звуков сигнал, докато затворът сработи.
(Тамер за самостоятелно включване: 2 секунди): Задава
2-секундно забавяне на таймера за самостоятелно включване. По този
начин можете да предотвратите замъгляването на снимката, причинено
от клатенето на фотоапарата при натискане на бутона на затвора.
• За да отмените таймера, задайте [Drive Mode] в положение
[Single-shot Adv.].
Продължителен запис на снимки
Този фотоапарат притежава функция за продължителен запис на снимки,
която се активира с натискането и задържането на бутона на затвора.
1Натиснете [Menu].
[Menu]
контролния диск, за да изберете [Camera] t [Drive
2Използвайте
Mode] t [Continuous Adv.] и натиснете центъра на контролния диск.
BG
42
z За продължителен запис с по-висока скорост
Изберете
(Запис с приоритет на скоростта) от режим на запис (режим
Drive), за да записвате продължително време повече снимки (максимум 5.5
снимки в секунда). Фокусът и експозицията, зададени за първата снимка,
се използват и за следващите кадри.
Използване на функциите за запис
BG
43
Избор на размер на изображението
Размерът на изображението определя размера на файла с изображение,
който се записва, когато правите снимката.
Колкото по-голям е размерът на изображението, толкова по-подробно ще
се отпечата то на хартия в голям формат. Колкото по-малък е размерът на
изображението, толкова повече изображения могат да бъдат записани.
Когато записвате видеоклипове, колкото по-голям е размерът, толкова
по-добро е качеството.
1Натиснете [Menu].
[Menu]
Използвайте контролния диск, за да изберете [Image Size] t
[Image Size], и натиснете центъра на контролния диск.
2
контролния диск, за да изберете желания режим, и
3Завъртете
натиснете центъра на контролния диск.
Снимки
Когато [Aspect Ratio] (Съотношение
на изображението) е 3:2
(L: 16M)
4912 × 3264 пиксела За разпечатки с размер до А3+
(M: 8.4M)
3568 × 2368 пиксела За разпечатки с размер до А4
(S: 4.0M)
2448 × 1624 пиксела За разпечатки с размер до L/2L
Когато [Aspect Ratio] (Съотношение
на изображението) е 16:9
44
Насоки
(M: 7.1M)
4912 × 2760 пиксела За преглед на телевизор с висока
разделителна способност
3568 × 2000 пиксела
(S: 3.4M)
2448 × 1376 пиксела
(L: 14M)
BG
Насоки
3D панорама
(16:9)
Записва изображения, като използва размер, който
е подходящ за телевизор с висока разделителна
способност.
Хоризонтален: 1920 х 1080
(Стандартно
изображение)
Записва изображения със стандартен размер.
Хоризонтален: 4912 х 1080
(Широкоекранно Записва изображения с широкоекранен размер.
изображение)
Хоризонтален: 7152 х 1080
Панорама
Размерът на изображенията се различава в зависимост от посоката на
снимане (стр. 51).
Записва изображения, като използва стандартен
размер.
Вертикален: 3872 х 2160
Хоризонтален: 8192 х 1856
(Широко
панорамно
изображение)
Записва изображения с широк размер.
Вертикален: 5536 х 2160
Хоризонтален: 12416 х 1856
Видеоклип
Размер на
изображението
Среден
битрейт
9 Mbps
1280 х 720
(Добро качество)
1280 х 720
(Стандартно
качество)
6 Mbps
VGA (640 x 480)
3 Mbps
Насоки
Записва с високо качество за преглед
на телевизор с висока разделителна
способност.
Използване на функциите за запис
(Стандартно
панорамно
изображение)
Записва с подходящ размер за качване
в Интернет.
Забележка
• Когато отпечатвате снимки, записани в съотношение 16:9, или панорамни
изображения, е възможно и двата края на изображенията да бъдат отрязани.
BG
45
Using the playback functions
Увеличаване на възпроизвежданото изображение
(Увеличаване на изображението)
бутона
1Натиснете
(Възпроизвеждане), за да влезете
в режим на възпроизвеждане.
Бутон
(Възпроизвеждане)
изображението, което
2Изведете
желаете да увеличите, след това
натиснете [Enlarge] (централната
част на контролния диск).
Контролен диск
3Завъртете контролния диск, за да регулирате размера.
горната/долната/дясната/лявата част на
4Натиснете
контролния диск, за да изберете частта, която да увеличите.
• За да отмените операцията, натиснете [Exit].
BG
46
Извеждане на списък с изображения
бутона
1Натиснете
(Възпроизвеждане), за да влезете
в режим на възпроизвеждане.
Бутон
(Възпроизвеждане)
(Индекс с
2Натиснете
изображения) на контролния диск.
Едновременно се извеждат 6 изображения.
изображение и натиснете центъра на контролния диск.
z Превключване между снимки и видеоклипове
Можете да превключите лесно вида
изображения, които да се извеждат в
индекс екрана.
Натиснете лявата част на контролния
диск продължително, за да изберете
(видеоклипове), и след
(снимки) или
това натиснете центъра на контролния
диск.
Не можете да извеждате едновременно
снимки и видеоклипове в индекс екрана.
Използване на функциите за
възпроизвеждане
Използване на функциите за запис
контролния диск, за да изберете изображението.
3Завъртете
• За да се върнете към екран с единично изображение, изберете желаното
BG
47
Преглед на изображения на телевизора
За да преглеждате изображения, записани с фотоапарата, на
телевизор, трябва да притежавате HDMI кабел (продава се отделно) и
HD телевизор с HDMI конектор.
фотоапарата към
1Свържете
телевизора чрез HDMI кабел
Към HDMI
конектор
(продава се отделно).
HDMI кабел
Към HDMI
терминал
Забележка
• Използвайте HDMI мини конектор в единия край (за фотоапарата) и
конектор, подходящ за връзка към вашия телевизор, в другия край.
z Преглед на триизмерни изображения на 3D телевизор
Можете да преглеждате триизмерни изображения, записани с фотоапарата,
като свържете фотоапарата към 3D телевизор, използвайки HDMI кабел
(продава се отделно).
Изберете [Menu] t [Playback] t [3D Viewing].
• За подробности се обърнете към ръководството за употреба, приложено
към телевизора.
BG
48
Checking the functions available
Списък с менюта
Когато натиснете [Menu], на екрана се извеждат 6 категории с опции;
[Shoot Mode], [Camera], [Image Size], [Brightness/Color], [Playback] и
[Setup]. Можете да задавате различни функции за всяка категория.
Опциите, за които не можете да задавате настройки, се извеждат в сиво.
x Shoot Mode (Режим на запис)
Позволява ви да избирате режим на запис, като например режим на
експозиция, панорамен режим, режим за избор на сцена.
Фотоапаратът анализира обекта и извършва необходимите
настройки.
Записва с предварително зададени настройки в зависимост от
обекта или условията за запис.
(Portrait (Портрет)/Landscape (Пейзаж)/Macro (Макро)/Sports
Action (Спортни състезания)/Sunset (Залез)/Night Portrait
(Портрет при нощни условия)/Night View (Запис н нощни
сцени)/Hand-held Twilight (Запис при нощни условия от ръка))
Записва с различни ефекти, за да придаде специфична
Picture Effect (Ефект на
атмосфера на изображението.
изображението)
(Posterization (Color) (Постеризация (Цветна))/Posterization
(B/W) (Постеризация (Черно-бяла))/Pop Color (Поп цвят)/
Retro Photo (Ретро снимка)/Partial Color (Частичен цвят)/
High key (Техника (Висок ключ)/High Contrast Monochrome
(Едноцветен висок контраст)/Toy Camera (Ломография))
Anti Motion Blur (Намаляване Намалява ефекта от клатенето на фотоапарата, когато
снимате леко затъмнена сцена на закрито или при
на замъгляването при
телеснимка.
движение)
Sweep Panorama (Панорамен Записва панорамни изображения.
режим)
Записва триизмерни панорамни изображения, които се
3D Sweep Panorama (3D
използват за възпроизвеждане на телевизор, съвместим с 3D.
Панорама)
Регулира диафрагмата и скоростта на затвора.
Manual Exposure (Ръчна
експозиция)
Shutter Priority (Приоритет Регулира скоростта на затвора, за да запечата движението
на скоростта на затвора) на обекта.
Aperture Priority (Приоритет Регулира обхвата на фокуса или разфокусира фона.
на диафрагмата)
Записва автоматично като ви позволява да задавате
Program Auto (Режим на
автоматично програмиране) настройки, с изключение на настройката за експозицията
(отвор на диафрагмата и скорост на затвора).
Intelligent Auto
(Автоматична настройка)
Scene Selection (Избор на
сцена)
Проверка на възможните функции
BG
49
x Camera (Фотоапарат)
Позволява ви задавате функции за запис, като например продължителен
запис, запис с таймера за автоматично включване и запис със светкавицата.
Drive Mode (Режим на
запис)
Flash Mode (Режим
на запис със
светкавицата)
AF/MF Select (AF/MF
избор)
Autofocus Area (Област
за автоматично
фокусиране)
Autofocus Mode (Режим
за автоматично
фокусиране)
Precision Dig. Zoom
(Прецизен цифров зум)
Face Detection
(Разпознаване на лице)
BG
50
Избира режим за запис като например продължителен
запис, запис с таймера за автоматично включване или
експозиционен клин.
(Single-shot Adv.(Запис на единично изображение)/
Continuous Adv. (Продължителен запис)/Speed Priority Cont. (Запис с приоритет на скоростта)/Self-timer
(Запис с таймера за автоматично включване)/Self-timer
(Cont.) (Продължителен запис с таймера за автоматично
включване)/Bracket: Cont. (Продължителен запис с
използване на техниката експозиционен клин))
Избира начин, по който да използвате светкавицата (Flash
Off (Изключена светкавица)/Autoflash (Автоматична
светкавица)/Fill-flash (Плътна светкавица)/Slow Sync.
(Бавна синхронизация)/Rear Sync.(Задна синхронизация)).
Избира режим на автоматично или ръчно фокусиране.
(Autofocus (Автоматично фокусиране)/DMF/Manual focus
(Ръчно фокусиране))
Избира областта, в която да се фокусира.
(Multi (Мулти фокус)/Center (Фокусиране в центъра)/Flexible Spot (Гъвкаво точково фокусиране))
Избира режим на автоматично фокусиране.
(Single-shot AF (Автоматичен фокус за единично изображение)/
Continuous AF (Продължителен автоматичен фокус))
Задава цифровия зуум.
Автоматично разпознава лицата на хората и регулира
фокуса и експозицията в зависимост от лицето.
(Off (Изключена функция)/Auto (Автоматично
разпознаване)/Child Priority (Разпознаване с приоритет на
детски лица)/Adult Priority (Разпознаване с приоритет на
лицата на възрастни))
Всеки път, когато фотоапаратът разпознае усмивка,
Smile Shutter (Запис
затворът автоматично сработва.
при разпознаване на
(On (Включен)/Off (Изключен))
усмивка)
Задава чувствителността за функцията за разпознаване на
Smile Detection
усмивка.
(Разпознаване на
(Big Smile (Разпознава широки усмивки)/Normal Smile
усмивка)
(Разпознава нормални усмивки)/Slight Smile (Разпознава
бегли усмивки))
Soft Skin Effect (Ефект Задава степента на ефекта на меки тонове на човешката
кожа.
на меките тонове на
(High (Висок)/Mid (Среден)/Low (Нисък)/Off (Изключен))
човешката кожа)
Shooting Tip List (Списък Позволява ви да прегледате всички съвети за запис.
със съвети за запис)
Превключва информацията, която е изведена на екрана за запис.
Display Contents
(Disp. Basic Info (Извежда основна информация)/Display Info.
(Извеждане на
(Извеждане на информацията)/No Disp. Info. (Информацията не
съдържание)
се извежда))
x Image size (Размер на изображението)
Позволява ви да изберете размера на изображението, съотношението на
екрана и др.
Снимки
Image Size (Размер на
изображението)
Aspect Ratio
(Съотношение на
екрана)
Qality (Качество)
Избира размера на изображението.
(3:2: L: 16M/ M: 8.4M/ S: 4.0M
16:9: L: 14M/ M: 7.1M/ S: 3.4M)
Избира съотношението на екрана.
(3:2/16:9)
Избира формата на компресията.
(RAW/ RAW & JPEG/Fine (Добро качество)/Standard
(Стандартно качество))
3D Панорама
Image Size (Размер на
изображението)
x Brightness/Color (Осветеност/Цветове)
Позволява ви да извършвате настройки за осветеността, като например режими
на измерване и настройки на цветовете, като например баланса на бялото.
Exposure Comp.
(Компенсация на
експозицията)
ISO
White Balance
(Баланс на бялото)
Компенсира осветеността на цялото изображение.
(–2.0EV to +2.0EV)
Задава ISO чувствителност.
(ISO AUTO/200 - 12800)
Регулира цветните тонове в зависимост от условията на
осветеност на околната среда.
(Auto WB (Автоматична настройка на баланса на
бялото)/Daylight (Дневна светлина)/Shade (Сянка)/
Cloudy (Облачно)/Incadescent (Изкуствена светлина)/
Fluorescent (Флуоресцентно осветление)/Flash
(Светкавица)/C.Temp (Температура на цветовете)/Filter
(Филтър)/Custom (Предварително зададен режим)/Custom Setup (Потребителска настройка))
Проверка на възможните функции
Избира размера на триизмерното панорамно
изображение.
(16:9/Standard (Стандартен размер)/Wide (Широк
екран))
Избира посоката на въртене на фотоапарата, когато
Panorama Direction
записвате триизмерни панорамни изображения.
(Посока на запис на
панорамно изображение) (Right (Дясно)/Left (Ляво))
Панорамни снимки
Избира размера на изображението.
Image Size (Размер на
(Standard (Стандартен размер)/Wide (Широк екран))
изображението)
Избира посоката на въртене на фотоапарата, когато
Panorama Direction
(Посока на запис на
записвате панорамни изображения.
панорамно изображение) (Right (Дясно)/Left (Ляво)/Up (Нагоре)/Down (Надолу))
Видеоклип
Избира размера на изображението.
Image Size (Размер на
изображението)
(1280 х 720 (Добро качество)/1280 х 720 (Стандартно
качество)/VGA)
BG
51
Metering Mode (Режим на Избира начина, който се използва за измерване на
осветеността.
измерване)
(Muti (Мулти измерване)/Center (Измерване в
центъра)/Spot (Точково измерване))
Регулира количеството светлина от светкавицата.
Flash Compensаtion
(-2.0EV до +2.0EV)
(Компенсация на
светкавицата)
Автоматично поправя осветеността и контраста.
DRO/Auto HDR
(Off (Изключена настройка)/D-Range Opt.
(Оптимизиране на динамичния обхват)/Auto HDR
(Автоматична настройка))
Избира начин на обработка на изображението.
Creative Style
(Standard (Стандартен)/Vivid (Живи цветове)/Portrait (Портретна обработка)/Landscape (Пейзажна
обработка)/Sunset (Залез)/Black & White (Черно-бяло))
x Playback (Възпроизвеждане)
Позволява ви да задавате функциите за възпроизвеждане.
Изтрива изображения.(Multiple Img. (Няколко
изображения)/All in folder (Всички в папката)/All in
Date Rng. (Всички в обхват от дати))
Slide Show (Изреждане на Възпроизвежда автоматично изображения.(Режим
на изреждане на изображения: Repeat (Повторно
изображения)
изреждане)/Interval (Интервал на смяна на кадъра)/Image Type (Вид на изображението))(Режим на изреждане
на видеоклипове: Repeat (Повторно изреждане))
Still/Movie Select (Избор Избира възпроизвеждане на снимки или
на снимки/видеоклипове) видеоклипове.(Still (Снимки)/Movie (Видеоклипове))
Избира броя на изображенията, които се извеждат на
Image Index (Индекс с
изображения)
индекс екрана.(6 Images (6 изображения)/12 Images
(12 изображения))
Избира папката със снимки, която да възпроизвежда.
Select Folder (Избор на
папка)
Избира видеоклипове от определена дата, които да
Select Date (Избор на
възпроизвежда.
дата)
Завърта изображението.
Rotate (Въртене)
Защитава изображения или отменя защитата.(MulProtect (Защита)
tiple Img. (Няколко изображения)/Cancel All Images
(Отменя защитата на всички изображения)/Cancel All
Movies (Отменя защитата на всички видеоклипове))
3D Viewing (3D преглед) Свързва към 3D-съвместим телевизор и ви позволява
да преглеждате триизмерни изображения.
Увеличава изображенията.
Enlarge Image
(Увеличаване на
изображения)
Задава сила на звука за видеоклиповете.
Volume Settings
(Настройка на силата
на звука)
Specify Printing (Избор за Избира изображенията, които да отпечатвате, или
извършва настройки за отпечатване.(DPOF Setup
печат)
(DPOF настройка)/Date Imprint (Отпечатване на дата))
Delete (Изтриване)
BG
52
Display Contents
(Извеждане на
съдържание)
Превключва информацията, която е изведена на екрана
за възпроизвеждане.(Display Info. (Извеждане на
информацията)/Histogram (Извеждане на хистограма)/
No Disp. Info. (Информацията не се извежда))
x Setup (Настройки)
Позволява ви да извършвате по-подробни настройки за запис или да
променяте настройките на фотоапарата.
Настройки за запис
AF Illuminator (Рефлектор
за автоматично
фокусиране)
Red Eye Reduction
(Намаляване на ефекта
“червени очи”)
Проверка на възможните функции
Включва AF рефлектора, за да помогне при
фокусирането на места с ниска осветеност.(Auto
(Автоматично активиране)/Off (Изключен))
Когато използвате светкавицата, тя светва преди
записа, което предотвратява ефекта на “червените
очи”.(On (Включен)/Off (Изключен))
Задава времето за извеждане на изображението
Auto Review
(Автоматичен преглед) веднага след записа.(10 sec (10 секунди)/5 sec (5
секунди)/2 sec (2 секунди)/Off (изключен))
Включва насочващите линии, които ви помагат да
Grid Line (Насочващи
линии)
извършите композицията на изображението.(On
(Включен)/Off (Изключен))
Подчертава контурите на фокусния обхват с
Peaking Level (Ниво на
определен цвят.
подчертаване)
(High (Силно)/Mid (Средно)/Low (Слабо)/Off
(Изключено))
Задава цвета, който се използва за функцията за
Peaking Color (Цвят за
подчертаване. (White (Бял)/Red (Червен)/Yellow
подчертаване)
(Жълт))
Histogram (Хистограма) Извежда хистограмата с дистрибуция на светлите и
тъмните тонове.(On (Включен)/Off (Изключен))
Извежда увеличено изображение при ръчно
MF Assist (Помощ при
фокусиране.(No Limit (Без ограничения)/5 sec (5
ръчно фокусиране)
секунди)/2 sec (2 секунди)/Off (Изключен))
Променя вида на цветовата гама.(sRGB/AdobeRGB)
Color Space (Цветова
гама)
SteadyShot (Устойчиво Компенсира движението на фотоапарата.(On
(Включен)/Off (Изключен))
снимане)
Release w/oLens (Запис Задава настройка дали да освободи затвора,
когато няма обектив.(Enable (Включена)/Disable
с/без обектив)
(Изключена))
Задава настройка за намаляване на смущенията,
Long Exposure NR
(Намаляване на шума при когато записвате с дълга експозиция.(On (Включена)/
дълга експозиция)
Off (Изключена))
High ISO NR (Намаляване Задава настройка за намаляване на смущенията,
на шума при висока
когато записвате с висока стойност на ISO.(Auto
стойност на ISO)
(Автоматична настойка)/Weak (Ниска стойност))
Movie Audio Rec (Запис Включва записа на звук при запис на видеоклип.(On
(Включен)/Off (Изключен))
на звук за видеоклип)
BG
53
BG
54
Настройки за мултифункционалния бутон
Настройки за левия бутон Задава функции за левия бутон на контролния диск (Shoot
Mode (Режим на запис)/Shoot. Tips (Съвети за записа)/
Drive Mode (Режим на запис)/AF (Автоматичен фокус)/
MF Select (Избор на ръчен фокус)/Autofocus Mode (Режим
на автоматично фокусиране)/Autofocus Area (Област за
автоматично фокусиране)/Precision Dig.Zoom (Прецизен
цифров зуум)/ISO/White Balance (Баланс на бялото)/
Metering Mode (Режим на измерване)/DRO/Auto HDR
(Автоматичен HDR)/Creative Style (Креативен стил)/Flash
Mode (Режим на работа със светкавицата)/ Flash Compensation (Компенсация на светкавицата)/MF Assist (Помощ при
ръчно фокусиране)/Not set (Без настройка))
Задава функции за десния бутон на контролния диск
Настройки за десния
(Shoot Mode (Режим на запис)/Shoot. Tips (Съвети за
бутон
записа)/Drive Mode (Режим на запис)/AF (Автоматичен
фокус)/MF Select (Избор на ръчен фокус)/Autofocus Mode
(Режим на автоматично фокусиране)/Autofocus Area
(Област за автоматично фокусиране)/Precision Dig.Zoom
(Прецизен цифров зуум)/ISO/White Balance (Баланс на
бялото)/Metering Mode (Режим на измерване)/DRO/Auto
HDR (Автоматичен HDR)/Creative Style (Креативен стил)/
Flash Mode (Режим на работа със светкавицата)/Flash
Compensation (Компенсация на светкавицата)/MF Assist
(Помощ при ръчно фокусиране)/Not set (Без настройка))
Задава
функции за функционалния бутон B (Shoot Mode
Настройка на
(Режим на запис)/Shoot. Tips (Съвети за записа)/Drive Mode
функционалния бутон B
(Режим на запис)/ AF (Автоматичен фокус)/MF Select (Избор
на ръчен фокус)/Autofocus Mode (Режим на автоматично
фокусиране)/Precision Dig.Zoom (Прецизен цифров зуум)/
ISO/White Balance (Баланс на бялото)/Metering Mode (Режим
на измерване)/DRO/Auto HDR (Автоматичен HDR)/Creative Style (Креативен стил)/Flash Mode (Режим на работа
със светкавицата)/Flash Compensation (Компенсация на
светкавицата)/MF Assist (Помощ при ръчно фокусиране))
Задава функции за функционалния бутон C (Shoot Mode
Настройка на
(Режим на запис)/Custom (Потребителски))
функционалния бутон C
Custom (Потребителски) Задава потребителски настройки за функционалния
бутон C. (Drive Mode (Режим на запис)/AF (Автоматичен
фокус) MF Select (Избор на ръчен фокус)/Autofocus
Mode (Режим на автоматично фокусиране)/Autofocus
Area (Област за автоматично фокусиране)/ISO/White
Balance (Баланс на бялото)/Metering Mode (Режим на
измерване)/DRO/Auto HDR (Автоматичен HDR)/Creative
Style (Креативен стил)/Flash Mode (Режим на работа със
светкавицата)/Not set (Без настройка))
Основни настройки
Избира първото изведено меню от главното меню или
Menu start (Стартиране
последния екран с менюта. (Top (Главно меню)/Previous
на менюто)
(Предходно меню))
Избира краткия звуков сигнал, който се възпроизвежда
Beep (Звуков сигнал)
при работата с фотоапарата. (AF Sound (Включен звук за
автоматично фокусиране)/High (Висок звук)/Low (Нисък
звук)/Off (Изключен звук))
Language (Език)
Date/Time Setup (Настройки
на датата и часа)
Area Setting (Настройка на
областта)
Help Guide Display (Дисплей
с помощни съобщения)
Power Save (Пестене на
захранването)
Избира езика, който се използва на екрана.
Задава датата и часа.
Избира областта, в която използвате фотоапарата.
Включва или изключва дисплея с помощните
съобщения. (On (Включен)/Off (Изключен))
Задава времето, след което фотоапаратът преминава
в режим на пестене на захранването. (30 Min (30
минути)/10 Min (10 минути)/ 5 min (5 минути)/1 Min (1
минута))
Задава яркостта на LCD екрана.(Auto (Автоматична
настройка)/Manual (Ръчна настройка)/Sunny Weather
(Настройка за слънчево време))
Извежда цвета на LCD монитора.(Black (Черен)/
Display Color (Цвят на
White (Бял)/Blue (Син)/Pink (Розов))
дисплея)
Избира
начина на извеждане на широки
Wide Image (Широко
изображения.(Full Screen (Извеждане на цял екран)/
изображение)
Normal (Нормално извеждане))
Playback Display (Дисплей Избира начина, който се използва за възпроизвеждане
на портретни изображения. (Auto Rotate
за възпроизвеждане)
(Автоматично завъртане)/Manual Rotate (Ръчно
завъртане))
Задава настройка дали да управлявате фотоапарата с
CTRL FOR HDMI
устройството за дистанционно управление на HDMIсъвместим телевизор.(On (Включен)/Off (Изключен))
Избира начина, който се използва за USB връзка.
USB Connection (USB
(Mass Storage (Устройство за съхранение на данни)/
връзка)
PTP (От точка до точка))
Cleaning Mode (Режим на Позволява ви да почиствате матрицата.
почистване)
Извежда версията на фотоапарата и обектива.
Version (Версия)
Задава настройка дали да се изведе режимът на
Demo Mode
демонстрация
за видеоклипове.(On (Включен)/Off
(Демонстрационен
(Изключен))
режим)
(Връщане на фабричните настройки)Връща
Reset Default
настройките на фотоапарата към фабричните им
стойности.
Настройки за картата с памет
Format (Форматиране) Форматира картата с памет.
Избира начина, който се използва за номерация на
File Number (Номер на
файловете на изображенията.(Series (Серия)/Reset
файла)
(Нулиране))
Избира формата за име на папката.(Standard Form
Folder Name (Име на
(Стандартен формат)/Date Form (Формат по дата))
папката)
Избира папката за запис.
Select Shoot. Folder
(Избор на папка за
запис)
LCD Brightness (Яркост
на LCD екрана)
Проверка на възможните функции
BG
55
New Folder (Нова папка)
Recover Image DB
(Поправка на файла с
база данни)
Display Card Space
(Извеждане на
свободното място на
картата)
Eye-Fi настройки*
Upload Settings
(Настройки за качване)
Създава нова папка.
Поправя файла с база данни за видеоклипове, когато
бъдат открити несъответствия.
Извежда оставащото време за запис на видеоклипове
и оставащия брой снимки, които можете да запишете
на картата с памет.
Активира функцията за качване на фотоапарата,
когато използвате Eye-Fi карта.(On (Активирана)/Off
(Изключена))
* Извежда се, когато използвате Eye-Fi карта (продава се отделно) с вашия
фотоапарат. Не използвайте Eye-Fi карта с фотоапарата, когато се намирате
в самолет. Ако във фотоапарата е поставена Eye-Fi карта, задайте [Upload
Settings] в положение [Off].
Можете да използвате Eye-Fi карти само в държавите/регионите, в които
сте ги закупили. Използвайте Eye-Fi картите в съответствие със законите на
съответните държави/региони, от откъдето сте ги закупили.
BG
56
Възможни функции за всеки режим на запис
Функциите, които можете да използвате, зависят от избрания режим на
запис.
В таблицата по-долу, с маркировката са отбелязани възможните
функции, а маркировката – показва функциите, които не са достъпни.
Функциите, които не можете да използвате, се извеждат в сиво на екрана.
Режим на запис
Автоматична
настройка
Продължителен Разпознаване
Компенсация Таймер за
на лице
самостоятелно запис
на
експозицията включване
Запис при
разпознаване
на усмивка
–
Панорама
–
–
–
–
3D Панорама
–
–
–
–
Намаляване на
размазването при
движение
–
–
Избор на
сцена
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Ефект на
изображението
Режим на
автоматично
програмиране
Приоритет на
диафрагмата
Приоритет на
скоростта на
затвора
Ръчна експозиция
Проверка на възможните функции
–
–
Забележка
• Възможните функции могат да бъдат ограничени от условия, различни от
режима на запис.
BG
57
Възможни режими за работа със светкавицата
Режимите за работа със светкавицата, които можете да изберете, зависят
от режима на запис и избраните функции.
В таблицата по-долу, с маркировката са отбелязани възможните
функции, а маркировката – показва функциите, които не са достъпни.
Функциите, които не можете да използвате, се извеждат в сиво на екрана.
Режим на запис
Изключен
Автоматична
светкавица
Автоматична
настройка
Плътна
светкавица
Бавна
синхронизация
Задна
синхронизация
–
–
–
Панорама
–
–
–
–
3D Панорама
–
–
–
–
Намаляване на
размазването при
движение
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Избор на
сцена
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Ефект на
изображението
–
Режим на
автоматично
програмиране
–
–
Приоритет на
диафрагмата
–
–
Приоритет на
скоростта на
затвора
–
–
Ръчна експозиция
–
–
–
–
–
Забележки
BG
58
• Възможните режими за работа със светкавицата могат да бъдат ограничени и от
условия, различни от режима на запис.
• Дори когато изберете режим за работа със светкавицата, който е възможен,
светкавицата няма да сработи, ако не е вдигната.
• Можете да изберете [Autoflash], само когато [Shoot Mode] е зададен в положение
[Intelligent Auto], [Picture Effect] или при определени режими [Scene Selection].
Инсталиране на софтуер
За да работите с изображения, записани с този фотоапарат, в комплекта е
включен и следният софтуер:
• Sony Image Data Suite “Image Data
Converter SR”
“Image Data Lightbox SR”
• “PMB” (Picture Motion Browser) (само за Windows)
Забележки
• Влезте в системата като администратор.
• Ако на вашия компютър вече е инсталирана по-стара версия на софтуера
“PMB” от тази на приложения CD-ROM, инсталирайте софтуера “PMB”
от приложения диск.
x Windows
Следната компютърна среда е препоръчителна, когато използвате
приложения софтуер и ако прехвърляте изображенията чрез USB връзка.
OS (предварително Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/
Windows 7
инсталирана)
“PMB”
“Image Data Convert- Процесор/Памет: Pentium 4 или по-бърз/1 GВ или
er SR Ver.3”/“Image повече
Data Lightbox SR”
Дисплей: 1024 х 768 точки или повече
*1 64-битови операционни системи или Starter (Edition) не се поддържат.
*2 Starter (Edition) не се поддържа.
Прехвърляне на изображения към компютър
Процесор: Intel Pentium III 800 MHz или по-бърз
(За възпроизвеждане/редактиране на видеоклипове с
висока разделителна способност: Intel Core Duo 1.66
GHz или по-бърз/Intel Core 2 Duo 1.20 GHz или по-бърз)
Памет: 512 МВ или повече (За възпроизвеждане/
редактиране на видеоклипове с висока разделителна
способност: 1 GВ или повече)
Твърд диск: Дисково пространство, нужно за
инсталацията – приблизително 500 МВ
Дисплей: Резолюция на екрана - 1024 x 768 точки или
по-голяма
BG
59
1Включете компютъра и
поставете приложения CD-ROM
в CD-ROM устройството.
Извежда се екранът с инсталационното
меню.
2Щракнете върху [Install].
• Уверете се, че “Sony Image Data Suite” и “PMB” са маркирани, и
следвайте инструкциите на екрана.
• Свържете фотоапарата с компютъра по време на тази процедура, като
следвате инструкциите, изведени на екрана.
• Когато се изведе съобщение за потвърждение на рестарта, рестартирайте
компютъра, като следвате инструкциите, изведени на екрана.
• В зависимост от системната среда на вашия компютър, възможно е
DirectX приложението да е инсталирано.
3Извадете CD-ROM диска след като инсталацията приключи.
Софтуерът се инсталира и на десктопа се извеждат икони-препратки.
x Macintosh
Когато използвате приложения софтуер и прехвърляте изображения чрез
USB връзка, препоръчваме ви следната компютърна среда.
OS (предварително USB връзка: Mac OS X (v10.3 до v10.6)
инсталирана)
12 МВ или повече (За възпроизвеждане/редактиране на
видеоклипове с висока разделителна способност: 1 GВ
или повече)
“Image Data Converter SR Ver.3”/“Image Data Lightbox SR”: Mac OS X v10.4/Mac OS X v10.5/Mac OS X
v10.6 (Snow Leopard)
“Image Data Convert- Процесор: серии Power PC G4/G5 (препоръчително 1.0
er SR Ver.3”/“Image GHz или по-бърз)/Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo
или по-бърз
Data Lightbox SR”
Памет: Препоръчваме 1 GВ или повече.
Дисплей: 1024 х 768 точки или повече
Macintosh компютъра и заредете CD-ROM диска
1Включете
(приложен в комплекта) в CD-ROM устройството.
BG
60
2Щракнете два пъти върху иконката CD-ROM.
файла [IDS_INST.pkg] в папката [MAC] в иконката на
3Копирайте
твърдия диск.
два пъти върху файла [IDS_INST.pkg] в папката, в която
4Щракнете
сте го копирали.
• Следвайте инструкциите на екрана, за да приключите с инсталацията.
Какво можете да правите с приложения софтуер
x “PMB”
С “PMB” можете да извършвате следните функции:
• Можете да прехвърляте изображения, заснети с фотоапарата, и да ги
извеждате на монитора на компютъра.
• Можете да организирате изображения на компютъра по дата на записа и да
ги преглеждате.
• Можете да отпечатвате или запазвате снимки с дата.
Можете да намерите поддържащата информация за “PMB”
(само на английски език):
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
Забележка
• “PMB” софтуерът не е съвместим с Macintosh компютри.
x “Image Data Converter SR Ver.3”/“Image Data Lightbox SR”
Като използвате “Image Data Converter SR”, можете да редактирате
изображения, записани в RAW формат, и можете да извършвате
различни корекции по тях, като например можете да променяте кривата
на тоновете и остротата.
Като използвате “Image Data Lightbox SR”, можете да извеждате и
сравнявате RAW/JPEG изображения, записани с този фотоапарат.
За подробности относно “Image Data Converter SR” и “Image Data Lightbox SR” се обърнете към помощния файл.
За да отворите помощния файл, щракнете върху [Start] t [All Programs]
t [Sony Image Data Suite] t [Help] t [Image Data Converter SR Ver.3]
или [Image Data Lightbox SR].
Прехвърляне на изображения към компютър
За подробности относно “PMB”, вижте
“PMB Help” (помощен файл).
За да стартирате помощния файл, след инсталацията щракнете върху t
(PMB Help) на десктопа. Когато стартирате от старт менюто, щракнете върху
[Start] t [All Programs] t [PMB] t [PMB Help].
BG
61
Можете да намерите поддържащата информация за “Sony Image Data Suite”
(само на английски език):
http://www.sony.co.jp/ids-se/
BG
62
Others
Проверка на броя изображения, които можете
да запишете
След като поставите картата с памет
във фотоапарата и зададете ключа
на захранването в положение ON,
броят изображения, които можете
да запишете (ако продължите да
записвате със същите настройки),
ще се изведе на LCD екрана.
Забележки
• Когато индикацията “0” (брой на изображенията, които можете да запишете)
мига в жълто, това означава, че картата с памет е пълна. Подменете картата с
памет или изтрийте изображения от настоящата карта с памет (стр. 27).
• Когато индикацията “NO CARD” (брой на изображенията, които можете
да запишете) мига в жълто, това означава, че не е поставена карта с памет.
Поставете карта с памет.
x Брой снимки и време за видеоклипове, които можете
да запишете на картата с памет
Снимки
Размер на изображението: L 16M
Съотношение на екрана: 3:2*
Капацитет
Качество
Стандартно качество
Добро качество
RAW & JPEG
RAW
2GB
Други
Таблицата показва приблизителния брой на снимките, които могат да
бъдат съхранени на носител на запис, форматиран с този фотоапарат.
Стойностите се определят като се използват стандартни тестови карти
на Sony. Стойностите се различават в зависимост от условията на
снимане.
(Мерни единици: Изображения)
4GB
8GB
16GB
32GB
386
781
1587
3239
6406
270
548
1116
2279
4510
74
106
154
220
319
452
657
928
1304
1840
* Когато [Aspect Ratio] е зададен в положение [16:9], можете да записвате
повече изображения отколкото броя, който е указан в таблицата по-горе
(освен за [RAW] формат).
BG
63
Видеоклипове
Таблицата по-долу показва приблизителните времена за запис.
Тези времена са общи за всички файлове с видеоклипове. Можете
да записвате непрекъснат видеоклип в продължение на 29 минути.
Максимални-допустимият размер на файла с видеоклип е около 2 GB.
(Мерни единици: час: минута: секунда)
Капацитет
Размер на
изображението
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
1280x720
(добро качество)
26 m
(20) m
53 m
(41) m
1ч 48 m
(1ч 23) m
3ч 37 m
(2ч 46) m
7ч 16 m
(5ч 34) m
1280x720
(стандартно качество)
40 m
(26) m
1ч 20 m
(53) m
2ч 42 m
(1ч 48) m
5ч 26 m
(3ч 37) m
10ч 54 m
(7ч 16) m
Цифрите в скоби показват минималното време за запис.
Забележка
• Времето за запис на видеоклипове се различава, защото фотоапаратът
притежава VBR (Variable Bit Rate), който автоматично регулира качеството на
изображението спрямо сцената.
Когато записвате бързо-движещ се обект, изображението е по-ясно, но времето
за запис е по-кратко, защото се изисква повече памет за записа.
Времето за запис също се различава в зависимост от условията на запис, обекта
или настройките за качество/размер на изображението.
x Брой снимки, които могат да бъдат записани със
заредена батерия
Приблизителният брой на изображенията, които можете да запишете, когато
снимате с напълно заредена батерия (приложена в комплекта), е 400.
Обърнете внимание, че в зависимост от условията, при които използвате
фотоапарата, е възможно истинският брой на изображенията да бъде помалък.
BG
64
• Броят се изчислява при напълно заредена батерия и при следните условия:
– При температура на околната среда от 250С.
– Когато [Quality] е зададен в положение [Fine].
– Когато [Autofocus Mode] е зададен в положение [Single-shot AF].
– При запис на изображения през 30-секунден интервал.
– Когато използвате светкавицата (HVL-F7S) веднъж на всеки 2 снимки.
– При включване и изключване на захранването на устройството на всеки 10 снимки.
– Когато използвате батерия, която е зареждана един час след като лампичката
CHARGE е угаснала.
– Когато използвате Sony ”Memory Stick PRO Duo” носител (продава се отделно).
• Методът на измерване се основава на стандарта CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
Други
BG
65
Списък с икони на LCD екрана
Иконите се извеждат на екрана, за да покажат състоянието на фотоапарата.
Можете да промените дисплея на екрана, като използвате DISP (Дисплей
със съдържание) на контролния диск.
Режим на готовност за запис
A
Дисплей
Индикация
Режим на запис
PASM
Избор на сцена
Графичен дисплей
Ефект на
изображението
Запис на видеоклипове
Размер на
изображението/
Съотношение на
снимките
Възпроизвеждане
RAW RAW+J
FINE STD
Качество на
снимките
100
Брой на снимките,
които можете да
запишете
Размер на
видеоклиповете
BG
66
Дисплей
Индикация
Карта с памет/
Качване в Интернет
B
Дисплей
Индикация
Menu
Функционални
бутони
Shoot Mode
Shoot. Tips
123 Min
100%
Времена за запис на
видеоклипове
Оставащ капацитет
на батерията
C
Дисплей
Индикация
Режим на работа
със светкавицата/
Намаляване на
ефекта “червени очи”
Икони за
разпознаване на
сцена
Режим на запис
Светкавицата се
зарежда
Рефлектор за
автоматично
фоксиране
Режим на
фокусиране
Не записва звук,
докато записвате
видеоклипове
Компенсация на
светкавицата
Режим на измерване
Предупреждение за
клатене на камерата
Разпознаване на
лице
Файлът с базата
данни е пълен/
Грешка във файла с
базата данни
Ефект на меки
тонове на човешката
кожа
Хистограма
ISO
AUTO
101-0012
Папка за
възпроизвеждане –
Номер на файл
Други
Режим за избор
на областта за
фокусиране
Предупреждение за
прегряване
ISO
Баланс на бялото
Защита
1
Ред на отпечатване
и брой копия
BG
67
Дисплей
Индикация
Дисплей
Индикация
Начин на обработка
на изображението
(Креативен стил)
12/12
Номер на
изображението/
Брой записани
изображения на
тази дата или в
избраната папка
Устойчиво снимане
DRO/Auto HDR
Индикатор за
чувствителност при
разпознаване на
усмивка
D
Дисплей
Индикация
z
Състояние на
фокуса
1/125
Скорост на затвора
F3.5
Стойност на
диафрагмата
Ръчно измерване
Компенсация на
експозицията
Индикатор за
скорост на затвора
Индикатор за
диафрагмата
BG
68
REC 0:12
Времетраене
на видеоклипа
(минути: секунди)
2011-1-1
9:30AM
Дата/час на
записаното
изображение
Извежда се, когато
HDR не работи за
изображението.
Научете повече за вашия фотоапарат
(α Упътване)
Инструкциите “αУпътване” (αHandbook), които обясняват в подробности
начина на използване на фотоапарата, са включени на CD-ROM диска
(приложен в комплекта). Обърнете се към тях, за да получите подробна
информация относно функциите на фотоапарата.
x За потребители на Windows
компютъра и поставете CD-ROM диска (приложен) в
1Включете
CD-ROM устройството.
2Щракнете върху [Handbook].
3Щракнете върху [Install].
4Стартирайте “α Упътване” от иконата на декстопа.
x За потребители на Macintosh
Macintosh компютъра и поставете CD-ROM диска
1Включете
(приложен) в CD-ROM устройството.
Други
папката [Handbook] и копирайте файла “Handbook.pdf”,
2Изберете
който се намира в папката [GB], на вашия компютър.
като копирането приключи, щракнете два пъти върху “Hand3След
book.pdf”.
BG
69
Отстраняване на проблеми
Ако се сблъскате с проблем, докато използвате фотоапарата, първо
опитайте следните решения.
1Проверете опциите, описани на стр. 70 до 73.
Обърнете се и към “α Упътване” (Handbook) (PDF).
2Извадете батерията и я поставете отново след около
1 минута. След това включете захранването.
3Нулирайте настройките (стр. 55).
4Консултирайте се с упълномощен сервиз на Sony.
Батерии и захранване
Батерията не може да бъде инсталирана.
• Когато поставяте батерията, използвайте върха й, за да натиснете
лоста за заключване (стр. 15).
• Можете да използвате само батерия NP-FW50. Уверете се, че
батерията е NP-FW50.
Индикаторът за оставащ заряд на батерията не е верен или
се извежда индикация за достатъчен заряд на батерията, а
захранването скоро се изразходва.
• Използвали сте фотоапарата при много горещи или студени условия.
• Батерията е разредена. Поставете заредена батерия (стр. 14).
• Батерията е изтощена. Сменете я с нова.
Не можете да включите фотоапарата.
• Поставете батерията правилно (стр. 15).
• Батерията е разредена. Поставете заредена батерия (стр. 14).
• Батерията е изтощена. Сменете батерията с нова.
Захранването изненадващо се изключва.
• Когато батерията се затопли твърде много, фотоапаратът извежда
предупредително съобщение и автоматично се изключва, за да
предотврати повреда.
BG
70
• Ако не използвате фотоапарата за известен период от време,
устройството автоматично преминава в режим на пестене на
захранването. За да отмените режима на пестене на захранването,
извършете операция с фотоапарата - например натиснете бутона на
затвора наполовина.
Лампичката CHARGE мига, когато зареждате батерията.
• Можете да използвате само батерия NP-FW50. Уверете се, че батерията
е NP-FW50.
• Ако зареждате батерия, която не е била използвана дълго време,
лампичката CHARGE може да мига.
• Лампичката CHARGE мига по два начина - бърз (около 0.15-секундни
интервали) и бавен (около 1.5-секундни интервали). Ако лампичката
мига бързо, извадете батерията и отново я поставете стабилно. Ако
лампичката CHARGE отново мига, това означава, че има нещо нередно
с батерията. Бавното мигане означава, че зареждането е спряло, защото
температурата на околната среда е извън подходящия обхват за зареждане
на батерията. Зареждането ще се възстанови и лампичката CHARGE ще
светне, когато околната температура се върне в допустимите граници.
Зареждайте батерията при подходяща температура между 10 и 300С.
Запис на изображения
На LCD екрана не се извежда нищо, когато включите захранването.
Затворът не се освобождава.
• Използвате носител на запис със защитно капаче и то е зададено в положение
LOCK. Задайте ключа в позиция на разрешен запис.
• Проверете капацитета свободно място в носителя на запис.
• Не можете да снимате, докато светкавицата се зарежда.
• Обективът не е прикрепен правилно. Прикрепете правилно обектива (стр. 17).
Други
• Фотоапаратът преминава в режим на намаляване на консумацията на заряд,
ако не работите с него за определен период от време. За да отмените този
режим, извършете операция с фотоапарата - например натиснете бутона на
затвора наполовина.
Записът отнема дълго време.
• Функцията за намаляване на смущенията е активирана. Това не е
неизправност.
• Записвате в режим RAW. Тъй като файлът с данните е голям, възможно е
записът в режим RAW да отнеме известно време.
• Функцията Auto HDR обработва изображението.
Изображението не е на фокус.
• Обектът е твърде близо. Проверете минималното фокусно разстояние на
обектива.
BG
71
• Записвате в режим на ръчно фокусиране. Задайте [AF/MF Select] в
положение [Autofocus].
• Светлината не е достатъчна.
• Обектът може да се нуждае от специално фокусиране. Използвайте
[Flexible Spot] или функция за ръчно фокусиране.
Светкавицата не работи.
• Повдигнете светкавицата (стр. 20).
• Светкавицата не е правилно закрепена. Поставете я отново (стр. 20).
• Не можете да използвате светкавицата със следните режими на запис:
- [Bracket: Cont.]
- [Sweep Panorama]
- [3D Sweep Panorama]
- [Night View] и [Hand-held Twilight] в [Scene Selection]
- [Anti Motion Blur]
- Запис на видеоклипове
На изображението, записано с помощта на светкавицата, се
появяват бели петна.
• Частици (прах, полен и др.) във въздуха се отразяват от светлината на
светкавицата и се появяват на изображението. Това не е неизправност.
Зареждането на светкавицата отнема твърде дълго.
• Светкавицата е светнала последователно няколко пъти за кратък период
от време. Когато това се случи, презареждането може да отнеме повече
време от обикновено, за да се предотврати прегряването на светкавицата.
Изображение, записано с помощта на светкавицата, е твърде тъмно.
• Ако обектът е извън обхвата на светкавицата (разстоянието, което може да
достигне светкавицата), изображението ще бъде тъмно, защото светлината
от светкавицата не достига до обекта. Ако промените стойността на ISO,
обхватът на светкавицата също ще се промени (стр. 41).
Датата и часът се записват неправилно.
• Задайте правилните дата и час (стр. 22).
• Избраната област в [Area Setting] е различна от реалната. Задайте реалната
област, като изберете [Menu] t [Setup] t [Area Setting].
Стойността на диафрагмата и/или скоростта на затвора мигат,
когато натиснете бутона на затвора наполовина.
• Обектът е твърде тъмен или твърде светъл и поради тази причина се
намира извън обхвата на фотоапарата. Отново регулирайте настройките.
BG
72
Изображението изглежда избеляло (Flare).
Изображението е прекомерно светло и има замъгляване (Ghosting).
• Изображението е записано с много силен източник на светлина и в
обектива е навлязла излишна светлина. Прикрепете сенник, когато
използвате вариообектив.
Ъглите на изображението са твърде тъмни.
• Ако използвате филтър или сенник, свалете ги и опитайте да снимате
отново. В зависимост от дебелината на филтъра и неправилното поставяне
на сенника, възможно е филтърът или сенникът частично да попаднат в
изображението. Възможно е оптическите особености на някои обективи да
причинят появата на по-тъмна периферия (недостатъчна светлина).
Очите на обекта изглеждат червени.
• Включете функцията за намаляване на ефекта на “червените очи”.
• Приближете се до обекта и го снимайте със светкавицата от разстояние,
което отговаря на обхвата на светкавицата (стр. 41).
На LCD екрана се появяват и се задържат точки.
• Това не е неизправност. Тези точки не се записват (стр. 74).
Изображението е замъглено.
• Изображението е записано на тъмно място без да използвате светкавицата,
като резултатът е вибрация на фотоапарата. Препоръчваме ви да използвате
статив или светкавица (стр. 20). Режимите [Hand-held Twilight] в [Scene
Selection] (стр. 37) и [Anti Motion Blur] (стр. 37) също са ефективни, когато
искате да намалите смущенията.
• Обектът е твърде светъл или твърде тъмен за обхвата на измерване на
фотоапарата.
Други
Стойността на експозицията мига на LCD екрана.
Преглед на изображения
Изображението не може да бъде възпроизведено.
• Името на папката/файла е било променено на вашия компютър.
• Ако файлът с изображение е модифициран с помощта на вашия компютър
или ако е записан с друг фотоапарат, възпроизвеждането на вашия
фотоапарат не е гарантирано.
• Фотоапаратът е в режим USB. Отменете USB връзката.
BG
73
Предпазни мерки
Функции, които могат да се
използват с фотоапарата
Когато гледате триизмерни изображения,
записани с този фотоапарат, на
3D-съвместими монитори, възможно е
да изпитате дискомфорт, като например
напрежение, умора или виене на свят.
За да избегнете тази симптоматика,
ви препоръчваме да правите редовни
почивки. Вие трябва да прецените
най-подходящите интервали, както
и продължителността на почивките,
следвайки вашите лични нужди. Ако
усетите дискомфорт, преустановете
гледането на 3D изображения,
докато неразположението ви отмине;
консултирайте се с лекар, ако
сметнете това за необходимо. Също
така, прегледайте инструкциите за
експлоатация на устройството или
софтуера, които се използват с този
фотоапарат. Зрението на малките
деца (особено на тези под 6-годишна
възраст) все още е в процес на
развитие. Консултирайте се с вашия
лекар (педиатър или очен лекар) преди
да позволите на деца да гледат 3D
изображения. Възрастните трябва да
наблюдават малките деца, за да бъдат
сигурни, че спазват гореописаните
предпазни мерки.
Забележки за LCD екрана
и обектива
• LCD екранът е произведен по
високо прецизна технология, така
че ефективният брой пиксели е над
99,99%. Възможно е обаче върху LCD
екрана да се появят малки черни и/
или ярки петънца (бели, червени,
сини или зелени на цвят). Появата
на тези петънца е напълно нормална
в процеса на снимане и по никакъв
BG
74
начин не влияе върху качеството на
записваното изображение.
Черни, бели,
червени, сини
или зелени
петънца
• Не хващайте фотоапарата за LCD
екрана.
• Към задната част на LCD екрана
е закрепен магнит. Не поставяйте
предмети, които се влияят от магнити,
между LCD екрана и тялото на
фотоапарата, като например дискети
или кредитни карти.
Магнит
• Възможно е, когато снимате в
студени условия, на LCD екрана да
се появят остатъчни образи. Това
не е неизправност. Когато включите
фотоапарата на студено място,
възможно е LCD екранът временно да
остане тъмен.
• Не прилагайте натиск върху LCD
екрана. Това може да причини
неизправност и екранът може да
загуби цветовете си.
• Не излагайте фотоапарата на пряка
слънчева светлина. Ако светлината
се пречупи и се фокусира върху
близък предмет, това може да
причини пожар. Ако излагането
на фотоапарата на пряка слънчева
светлина е наложително, прикрепете
капачето на обектива.
Използване на обективи и
аксесоари
Препоръчваме ви да използвате
Sony обективи/аксесоари, които са
проектирани така, че да съответстват
с характеристиките на фотоапарата.
Използването на продукти от различни
производители може да е причина за
неправилната работа на фотоапарата или
за повреда.
Терминал за включване на
допълнителни аксесоари
Задайте ключа на захранването
на фотоапарата в положение OFF
преди да прикрепите или изключите
допълнителен аксесоар, като например
светкавица, към терминала за включване
на допълнителни аксесоари. Когато
прикрепяте аксесоар, включете го към
терминала докрай и стегнете винта.
Уверете се, че аксесоарът е здраво
свързан към фотоапарата.
• На изключително горещи, сухи или
влажни места
Когато оставите устройството в кола,
паркирана на пряка слънчева светлина,
корпусът на фотоапарата може да се
деформира, а това може да причини
неизправност.
• На пряка слънчева светлина или близо
до отоплително тяло.
Корпусът на фотоапарата може да се
обезцвети или деформира, а това може
да причини неизправност.
• На места, които са обект на вибрации.
• Близо до силни магнитни полета.
• На песъчливи или прашни места.
Не позволявайте във фотоапарата да
Дръжка
Дръжката на устройството е със
специално покритие. Ако до нея се
допрат материали с тъмен на цвят
или кожено изделие, е възможно тя да
промени цвета си.
Съхранение
Уверете се, че сте прикрепили капачето
към обектива или капачето към тялото,
когато не използвате фотоапарата.
Температура на
фотоапарата
При продължителна употреба е
възможно фотоапаратът и батерията да
се нагорещят. Това не е индикация за
неизправност.
Забележка за работната
температура
Вашият фотоапарат е проектиран за
работа в температурен обхват между 0 и
400С. Снимането на крайно студени или
горещи места, които излизат извън тези
стойности, не се препоръчва.
Други
Не оставяйте/
използвайте фотоапарата
на следните места
попадне пясък. Пясъкът и прашинките
могат да причинят неизправност
във фотоапарата, а понякога тази
неизправност не може да бъде
поправена.
Кондензация на влага
Ако внесете фотоапарата директно
от студено на топло място или ако го
оставите в много влажна стая, възможно
е във вътрешността на устройството или
по повърхността му да кондензира влага.
Ако това се случи, фотоапаратът може да
се повреди.
Как да предотвратите
кондензацията на влага
Когато внасяте фотоапарата от
студено на топло място, сложете го
BG
75
в полиетиленов плик, затворете
здраво плика и го оставете
за около 1 час, за да може
устройството да се аклиматизира
към околната температура.
Ако има кондензирана влага
Изключете захранването и оставете
фотоапарата поне за 1 час, за да се
изпари влагата. Обърнете внимание,
че ако се опитате да записвате с влага,
останала във вътрешността на обектива,
изображенията няма да са ясни.
Вградена акумулаторна
батерия
Този фотоапарат е снабден с вградена
акумулаторна батерия, така че
настройката за датата и часа, и други
настройки, се запазват независимо дали
захранването е включено или батерията
е поставена. Вградената литиева клетка
е постоянно заредена, докато използвате
фотоапарата. Независимо от това, ако
използвате фотоапарата само за кратки
периоди от време, тя се разрежда, и ако
не използвате фотоапарата за около 3
месеца, батерията се разрежда напълно.
В този случай се уверете, че сте
заредили батерията преди да използвате
фотоапарата. Независимо от това,
дори батерията да не е заредена, вие
можете да използвате фотоапарата, но
той няма да записва датата и часа. Ако
всеки път, когато зареждате батерията,
настройките на фотоапарата се връщат
в стойностите си по подразбиране, е
възможно вградената акумулаторна
батерия да е изтощена. Консултирайте
се с упълномощен сервиз на Sony.
BG
76
Зареждане на вградената
акумулаторна батерия
Поставете заредена батерия във
фотоапарата, или свържете фотоапарата
с мрежата от 220 V, като използвате
променливотоковия адаптер (продава
се отделно) и оставете устройството
с изключено захранване за повече от
24 часа.
Носители на запис
Не закрепяйте етикети и др. на
носителите на запис или адаптери
за карти. Това може да причини
неизправност.
Забележки за запис/
възпроизвеждане
• За да сте сигурни, че операциите
с картата с памет са стабилни,
препоръчваме ви да използвате този
фотоапарат, за да форматирате всяка
карта с памет, която се използва за
първи път с този фотоапарат. Обърнете
внимание, че форматирането
безвъзвратно ще изтрие всички данни,
записани на картата с памет, и данните
не могат да бъдат възстановени
впоследствие. Запазете важните за вас
данни на компютър и др..
• Ако неколкократно записвате/
изтривате изображения, може да се
получи раздробяване на данните в
картата с памет. Възможно е да се
окаже, че не можете да запазвате
или записвате видеоклипове. В този
случай запазете вашите изображения
на компютър или на друг носител и
след това форматирайте носителя.
• Съдържанието на записа не подлежи
на компенсация, ако поради
неизправност на фотоапарата,
на носителя и др. записът или
възпроизвеждането се окажат
невъзможни.
• За да избегнете потенциален риск от
загуба на данни, винаги копирайте
(подсигурявайте) данните на носител.
• Преди да запишете еднократни
събития, направете пробен запис, за
да се уверите, че фотоапаратът работи
правилно.
RAW файлове
За да отворите RAW файл, записан
с този фотоапарат, трябва да
притежавате софтуера “Image Data
Converter SR”, включен в CD-ROM
диска (приложен). Ако не смятате
да модифицирате записаното
изображение, препоръчваме ви да
записвате изображенията в JPEG
формат.
Предупреждение за
авторското право
Възможно е телевизионни програми,
филми, видео записи и други
продукции да бъдат защитени с
авторско право. Неразрешеният
презапис на такива материали може да
противоречи на закона за авторското
право.
Изображенията,
използвани в това
ръководство
Снимките, използвани като
примери, са обработени и не са
истинските изображения, заснети с
помощта на този фотоапарат.
Технически характеристики
за данните, описани в това
Ръководство с инструкции
Други
• Този фотоапарат е устойчив на прах и
влага, но не е водоустойчив.
• Не насочвайте фотоапарата директно
към слънцето или друга ярка светлина.
Това може безвъзвратно да повреди
очите ви или да причини неизправност
във фотоапарата.
• Не гледайте директно към слънцето или
към силен източник на светлина през
свален обектив. Това може да повреди
безвъзвратно очите ви. Също така, това
може да повреди обектива.
• Не използвайте фотоапарата близо
до места, които излъчват силни
радиовълни или радиация. Възможно
е фотоапаратът да не записва или
възпроизвежда правилно.
• Използването на фотоапарата на
прашни или песъчливи места може да
причини неизправност.
• Ако се появи кондензация на влага,
отстранете влагата преди да използвате
фотоапарата (стр. 75).
• Не тръскайте и не удряйте фотоапарата.
Освен повреда и невъзможност за
запис, това може да направи носителя
на запис неизползваем или може да
причини повреда или загуба на данни за
изображенията.
• Отстранете праха от повърхността
на светкавицата преди употреба. Ако
вследствие на затопляне прашинките
се залепят по повърхността на
светкавицата, възможно е светкавицата
да не излъчи достатъчно светлина или
изображението може да се запише с
променен цвят.
• Пазете фотоапарата, приложените
артикули и др. от деца. Носителят
на запис и др. може случайно да
бъде погълнат. Ако се случи подобен
проблем, незабавно се консултирайте
с лекар.
Данните за работата и
техническите характеристики се
дефинират при следните условия,
освен в случаите, описани в това
Ръководство с инструкции: при
обичайна температура на околната
среда от 250С и при използване
на батерия, зареждана около 1 час
след като лампичката CHARGE е
угаснала.
BG
77
Технически
характеристики
Фотоапарат
[Затвор]
[Система]
Вид: Електронен контрол, вертикална
траверса, вид на фокусната равнина
Обхват на скоростта: 1/4000
секунда до 30 секунди, BULB
(на стъпка от 1/3 EV)
Скорост на синхронизация на
светкавицата: 1/160 секунда
Вид на фотоапарата: Цифров
фотоапарат със сменяеми обективи
Обектив: E-байонет обективи
[Матрица]
Матрица: 23.5 х 15.6 mm (APS-C
формат) CMOS матрица
Общ брой пиксели на матрицата:
Прибл. 16 500 000 пиксела
Ефективни пиксели на
фотоапарата: Прибл.
16 200 000 пиксела
[Противопрахова система]
Система: Защита от наелектризиране
върху нискочестотния филтър и
механизма за електромагнитни
вибрации
[Система за автоматично
фокусиране]
Система: Система за
разпознаване на контраста
Обхват за чувствителност: 0 EV
до 20 EV (с еквивалент на ISO
100, с F2.8 обектив)
[Контрол на експозицията]
Начин на измерване: Измерване в 49
части от матрицата
Обхват на измерване: 0 EV до 20 EV
(с ISO 100 и F2.8 обектив)
ISO чувствителност
(Препоръчителен индекс на
експозиция): Автоматична, ISO
200 до 12800
Компенсация на експозицията:
2.0 EV (1/3 EV стъпка)
BG
78
[Носител на запис]
“Memory Stick PRO Duo”
носител, SD карта с памет
[LCD екран]
LCD панел: 7.5 cm (тип 3.0) TFT
Общ брой на точките: 921 600 (640 х 3
(RGB) x 480) точки
[Входни/изходни терминали]
USB: miniB
HDMI: HDMI минижак, тип С
[Захранване]
Батерия: Акумулаторна батерия
NP-FW50
[Други]
Exif Print: Съвместим
PRINT PRINT Image Matching III:
Съвместим
Размери (CIPA съвместим):
Прибл. 109.6 х 60.0 х 33.0 mm
(Ш/В/Д)
Тегло (CIPA съвместим):
Прибл. 283 g (включително
батерията и “Memory Stick PRO
Duo” носител)
Прибл. 225 g (само тялото на
фотоапарата)
Работна температура: от 0 до 400С
Формат на файловете:
Снимки: JPEG (DCF Ver. 2.0,
Exif Ver. 2.3, MPF Baseline)съвместим, DPOF-съвместим
3D снимки: MPO (MPF
Extended (Извеждане на
изображение))-съвместим
Видеоклипове (MP-4):
Видео: MPEG-4 Visual
Аудио: MPEG-4 AAC-LC 2ch
USB връзка: Hi-Speed USB (USB
2.0-съвместим)
Светкавица HVL-F7S
Водещ номер на светкавицата: GN 7
(в метри при ISO 100)
Време за презареждане: Прибл. 4
секунди
Покритие на светкавицата:
Покрива 16 mm обектив
(фокусното разстояние, което е
указано)
Компенсация на светкавицата:
2.0 EV (на стъпки от
1/3 EV)
Размери (CIPA съвместим):
Прибл. 35.9 х 23.8 х 42.7
mm (Ш/В/Д, без издадените
части)
Тегло: Прибл. 20.4 g
Други
BG
79
Обектив
Обектив
E16 mm обектив с
непроменливо фокусно
разстояние
Е18-55 вариообектив
Фотоапарат
NEX-C3A/C3D
NEX-C3D/C3K
Фокусно разстояние
еквивалентно за 35mm
фотоапарат*1 (mm)
24
27 - 82.5
Структура на обектива
groups-elements
5-5
9-11
83°
76° - 29°
0.24 (0.79)
0.25 (0.82)
Максимално увеличение (х)
0.078
0.3
Минимален f-stop
f/22
f/22 - f/32
Диаметър на
филтъра (mm)
49
49
62.0 × 22.5
(2 1/2 × 29/32)
62.0 × 60.0
(2 1/2 × 2 3/8)
Зрителен ъгъл*1
Минимално фокусно
разстояние*2
Размери (макс. диаметър
х височина) (mm)
67 (2 3/8)
Тегло (g)
Ефект на компенсация*
3
–*
4
194 (6 7/8)
Прибл. 4 стъпки
*1Стойностите за еквивалентно 35 mm фокусно разстояние и зрителен ъгъл се
отнасят за цифрови фотоапарати, оборудвани с APS-C матрица.
*2Минималното фокусно разстояние е най-късото разстояние между матрицата
и обекта.
*3Скорост на затвора (различава се според условията на запис)
*4Функцията за компенсиране на оптичното разместване не работи.
BG
80
Зарядно устройство за
батерии BC-VW1
Стойности на входа: 100 V - 240 V
AC, 50 Hz/60 Hz, 4.2 W
Стойности на изхода: 8.4 V
DC, 0.28 A
Обхват на работна температура:
от 0 до 40ºС
Обхват на температура на
съхранение: -20 до +600С
Максимални размери:
Прибл. 63 х 95 х 32 mm (Ш/В/Д)
Тегло: Прибл. 85 g
Акумулаторна батерия
NP-FW50
Дизайнът и техническите
характеристики подлежат на
промяна без предупреждение.
Фокусно разстояние
Ъгълът на снимане на този
фотоапарат е по-малък от този на 35
mm лентов фотоапарат. Можете да
откриете приблизителния еквивалент
на фокусно разстояние за 35 mm
лентов фотоапарат и да записвате
изображения със същия ъгъл, като
увеличите наполовина фокусното
разстояние на вашия обектив.
Например, когато използвате 50
mm обектив, можете да намерите
Забележки за
съвместимостта на
данните за изображението
• Този фотоапарат следва
стандарта DCF, установен от
JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• Възпроизвеждането на
изображения, записани с
вашия фотоапарат, но на друго
оборудване, и възпроизвеждането
на изображения, записани или
редактирани с друго оборудване,
но на вашия фотоапарат, не е
гарантирано.
Търговски марки:
• “ ” е търговска марка на Sony
Corporation.
• “Memory Stick”,
, “Memory
Stick PRO”,
,
“Memory Stick Duo”,
, “Memory Stick
PRO Duo”,
,
“Memory Stick PRO-HG Duo”,
“
”,
“Memory Stick Micro”,
“MagicGate” и
са търговски марки на Sony
Corporation.
• “InfoLITHIUM” e търговска
марка на Sony Corporation.
• “PhotoTV HD” е търговска марка
на Sony Corporation.
• Microsoft, Windows и Windows
Vista са търговски марки или
запазени търговски марки на
Microsoft Corporation в САЩ и/
Други
Използвана батерия: Литиево-йонна
батерия
Максимално напрежение: DC 8.4 V
Номинално напрежение: DC 7.2 V
Максимален волтаж при зареждане:
DC 8.4 V
Максимален ток при зареждане: 1.02 А
Капацитет: Обичаен 7.7 Wh
(1 080 mAh)
Минимален 7.3 Wh (1 020 mAh)
Максимални размери:
Прибл. 31.8 х 18.5 х 45 mm
(Ш/В/Д)
Тегло: Прибл. 57 g
еквивалента на 75 mm обектив,
използван за снимане с 35 mm
лентов фотоапарат.
BG
81
или други държави.
• HDMI, логото HDMI и HighDefinition Multimedia Interface
са търговски марки или
регистрирани търговски марки на
HDMI Licensing LLC.
• Macintosh и Mac OS са търговски
марки или запазени търговски
марки на Apple Inc.
• PowerPC е регистрирана
търговска марка на IBM
Corporation в САЩ.
• Intel, Intel Core и Pentium са
търговски марки или запазени
търговски марка на Intel
Corporation.
• Логото SDXC и SDHC са
търговски марки на SD-3C, LLC.
• Eye-Fi е търговска марка на EyeFi Inc.
• MultiMediaCard е търговска марка
на MultiMediaCard Association.
• Adobe е запазена търговска марка
или търговска марка на Adobe
System Incorporated в САЩ и/или
други държави.
• В допълнение, имената на
системите и продуктите,
използвани в това ръководство
като цяло, са търговски марки
или запазени търговски марки на
техните съответни разработчици
или производители.
Въпреки това, ™ или ® не се
използват навсякъде в това
ръководство.
BG
82
Азбучен указател
Цифри
3D Панорама .................................38
3D Преглед ....................................48
A-Z
Creative Style .................................52
CTRL FOR HDMI .........................55
DRO/Auto HDR.............................52
Eye-Fi настройки ..........................56
Image Data Converter SR ..............61
Image Data Lightbox SR ...............61
ISO .................................................51
Macintosh.......................................60
PMB ...............................................61
USB връзка....................................55
Windows ........................................59
А-Я
Други
Автоматичен преглед ...................53
Автоматична настройка ...............36
Автоматично програмиране ........36
Баланс на бялото ..........................51
Батерия ..........................................14
Версия ...........................................55
Видеоклип .....................................25
Връщане на фабричните
настройки ......................................55
Възпроизвеждане на
телевизионен екран .....................48
Възпроизвеждане .........................26
Въртене .........................................52
Демонстрационен режим ............55
Дисплей с възпроизвеждане........55
Дисплей с помощни насоки ....... 54
Език ...............................................54
Ефект на изображението .............34
Ефект на меки тонове на
човешката кожа.............................50
Запис на звук за видеоклипове....53
Запис на нощни сцени .................37
Запис на снимки ...........................24
Запис при нощни условия
от ръка ...........................................37
Запис при разпознаване на
усмивка..........................................50
Запис с приоритет на скоростта..43
Запис с/без обектив ......................53
Зареждане на батерията ...............14
Защита ...........................................52
Звуков сигнал................................54
Зуум при възпроизвеждане .........46
Избор за автоматичен/ръчен
фокус .............................................50
Избор за печат ..............................52
Избор на дата ................................52
Избор на папка за запис ...............55
Избор на папка .............................52
BG
83
Избор на снимка/видеоклип ........52
Избор на сцена..............................37
Извеждане на свободното място
на картата ......................................55
Изреждане на изображения .........52
Изтриване......................................27
Икони.............................................66
Име на папката .............................55
Индекс с изображения .................47
Инсталация ...................................59
Карта с памет ................................19
Качество ........................................51
Компенсация на експозицията ....35
Компенсация на светкавицата .....52
Кондензация на влага...................75
Контрол на разфокусиране на
фона ...............................................33
Контролен диск ............................29
Меню .............................................49
Намаляване на ефекта
“червени очи” ...............................53
Намаляване на рамазването при
движение .......................................37
Намаляване на шума при висока
стойност на ISO ............................53
Намаляване на шума при дълга
експозиция ....................................53
Насочващи линии .........................53
Настройка на датата/часа ............54
Настройка на десния бутон .........54
Настройка на левия бутон ...........54
Настройка на областта .................54
Настройка на силата на звука......52
Настройка на функционалния
бутон В ..........................................54
Настройка на функционалния
бутон С ..........................................54
Настройки за качване ...................56
Настройки .....................................53
Ниво за подчертаване ..................53
Нова папка ....................................55
Номер на файла ............................55
BG
84
Обектив .........................................17
Област за автоматично
фокусиране ...................................50
Панорама .......................................38
Панорамен режим ........................38
Пестене на захранването .............54
Плътна светкавица .......................41
Помощ при ръчно фокусиране....53
Помощни насоки ..........................31
Поправка на файлът с база
данни ............................................ 55
Портрет при нощни условия .......37
Портретен режим .........................37
Посока на панорамния режим.....51
Потребителски настройки ...........54
Преглед при възпроизвеждане ....39
Прецизен цифров зуум ................50
Приоритет на диафрагмата .........40
Приоритет на затвора...................39
Продължителен запис ..................42
Размер на изображението ............44
Разпознаване на лице ...................50
Разпознаване на усмивка .............50
Режим за запис на залез ...............37
Режим макро .................................37
Режим на автоматично
фокусиране ...................................50
Режим на запис ............................36
Режим на запис с устройство ......50
Режим на измерване .....................52
Режим на почистване ...................55
Режим на работа със
светкавицата .................................41
Режим пейзаж ...............................37
Режим спортни състезания..........37
Рефлектор за автоматично
фокусиране ...................................53
Ръчна експозиция .........................36
Сверяване на часовника...............22
Светкавица ....................................20
Софтуер .........................................59
Списък със съвети за снимане ....50
Стартиране на менюто .................54
Съвети за снимане ........................31
Съдържание на дисплея ........35, 50
Съотношение на екрана ...............51
Таймер за самостоятелно
включване .....................................42
Творчески снимки ........................32
Технически характеристики ....... 78
Увеличaване на изображението.....46
Увеличаване ..................................46
Упътване........................................69
Устойчиво снимане ......................53
Форматиране .................................55
Функционални бутони .................30
Хистограма ...................................53
Цветова гама .................................53
Цвят за подчертаване ...................53
Цвят на дисплея............................55
Широко изображение...................55
Яркост на LCD екрана .................55
Други
BG
85
#(
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (приложимо в Европейския
съюз и други Европейски страни със системи за разделно събиране на отпадъци)
üĪģĤĭĤĨĝĪħĝĶĬıįįĭĮĬĪĥĭĮĝĪĮĪĤħĤĝĶĬıįĩġĞĪĝěĮěĪīěĦĪĝĦěīĪĦěģĝěijġĮĪģĤ
īĬĪĠįĦĮĩġĮĬĻĜĝěĠěĭġĮĬġĮĤĬěĦěĮĪĠĪĨěĦĤĩĭĦĤĪĮīěĠĶĦëĨġĭĮĪĮĪĝěĮĪĥĮĬĻĜĝě
ĠěĜĶĠġīĬġĠěĠġĩĝĭĶĪĮĝġĮĩĤĻĭĶĜĤĬěĮġħġĩīįĩĦĮģěĬġIJĤĦħĤĬěĩġĩěġħġĦĮĬĤijġĭĦĤ
ĤġħġĦĮĬĪĩĩĤįĬġĠĤôěĮĪīĬġĠěĠġĮġĮĪģĤīĬĪĠįĦĮĩěīĬěĝĤħĩĪĮĪĨĻĭĮĪĝĤġĵġ
īĪĨĪĞĩġĮġģěīĬġĠĪĮĝĬěĮĻĝěĩġĩěĩġĞěĮĤĝĩĤĮġīĪĭħġĠĭĮĝĤĻģěĪĦĪħĩěĮěĭĬġĠěĤ
ijĪĝġĴĦĪĮĪģĠĬěĝġĦĪĤĮĪĜĤıěĝĶģĩĤĦĩěħĤīĬĤĤģıĝĶĬħĻĩġĮĪĨįĩěĩġīĪĠıĪĠĻĵĪ
ĨĻĭĮĪúġIJĤĦħĤĬěĩġĮĪĩěĨěĮġĬĤěħĤĮġĵġĭīĪĨĪĞĩġĠěĭġĭĶıĬěĩĻĮīĬĤĬĪĠĩĤĮġ
ĬġĭįĬĭĤñěīĪĠĬĪĜĩěĤĩİĪĬĨěIJĤĻĪĮĩĪĭĩĪĬġIJĤĦħĤĬěĩġĮĪĩěĮĪģĤīĬĪĠįĦĮĨĪĢġĮġ
ĠěĭġĪĜĶĬĩġĮġĦĶĨĨġĭĮĩěĮěĞĬěĠĭĦěįīĬěĝěİĤĬĨěĮěģěĭĶĜĤĬěĩġĩěĜĤĮĪĝĤ
ĪĮīěĠĶIJĤĤħĤĨěĞěģĤĩěĪĮĦĶĠġĮĪĭĮġģěĦįīĤħĤīĬĪĠįĦĮě
Download PDF

advertising