Sony | MHS-PM1 | Sony MHS-PM1 Инструкции за експлоатация

Mобилен HD
фотоапарат за
моментални снимки
За подробности относно допълнителните
операции, моля прегледайте
“Наръчник за мобилен HD фотоапарат за
моментални снимки”.
Ръководство с инструкции
Преди да започнете работа с устройството, моля, прочетете изцяло това ръководство
и го запазете за бъдещи справки.
MHS-PM1
© 2009 Sony Corporation
4-135-531-14(1)
Първо прочетете това
Бележки на потребителя
Моделът и серийният номер са отбелязани
от долната страна на устройството. Запишете
серийния номер на мястото, оставено по-долу.
Обръщайте се към тези цифри винаги, когато ви
се наложи да се свържете с вашия дилър на Sony
относно този продукт.
• Не излагайте батерията на изключително високи
температури над 600С, като например в автомобил,
паркиран на пряка слънчева светлина.
• Не изхвърляйте батерията в огън.
• Не работете с повредени или протекли литиево-йонни
батерии.
• Уверете се, че сте заредили батерията, като използвате
оригинално зарядно устройство за батерии на Sony или
устройство, което може да зарежда тази батерия.
Модел No. MHS-PM1
• Не допускайте малки деца да си играят с батерията.
Сериен No. ___________________________
• Пазете батерията суха.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар
или токов удар, не излагайте
устройството на дъжд или влага.
ВАЖНИ МЕРКИ
ЗА БЕЗОПАСНОСТ
- ЗАПАЗЕТЕ ТОВА
РЪКОВОДСТВО
ОПАСНОСТ
ЗА ДА НАМАЛИТЕ
РИСКА ОТ ПОЖАР
ИЛИ ТОКОВ УДАР,
ВНИМАТЕЛНО
СЛЕДВАЙТЕ ТЕЗИ
ИНСТРУКЦИИ
Ако формата на щекера не пасва на контакта от
мрежата, използвайте преходник за щекера, подходящ
за контакта на електрическата мрежа.
ВНИМАНИЕ
[ БАТЕРИЯ
Ако не боравите правилно с батерията, тя може да
експлоадира, да причини пожар или дори химически
изгаряния.
Съблюдавайте следните мерки.
• Не разглобявайте батерията.
• Не удряйте и не излагайте батерията на сътресения
или подобни, като например удари, изпускане или
настъпване.
2
• Внимавайте да не окъсите батерията и не позволявайте
контакт на терминалите с метални предмети.
• Подменяйте батерията единствено със същия или
еквивалентен вид.
• Изхвърляйте използваната батерия, както е посочено в
инструкциите.
Подменяйте батерията само с определения вид.
В противен случай може да се получи пожар или
нараняване.
[Зарядно устройство за батерии
Свържете променливотоковия адаптер към леснодостъпен
контакт от мрежата от 220 V.
Дори ако лампичката CHARGE не свети, зарядното
устройство за батерии не е изключено от източника на
захранване, докато е свързанo към мрежата от 220 V.
Ако се получи проблем, докато използвате зарядното
устройство за батерии, незабавно изключете захранването,
като издърпате щекера от мрежата от 220.
3
За потребители в Европа
[Забележка за потребителите от
страните, които попадат под
изискванията на директивите на
Европейския съюз
Производителят на този продукт е Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Токио, 108-0075 Япония.
Оторизираният представител за ЕМС и безопасност на
продукта е Sony Германия GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Щутгарт, Германия. За сервиз и проблеми с
гаранцията, моля, обръщайте се към адресите, които са
ви дадени в отделните сервизни книжни и гаранционни
карти.
Този продукт е изпитан и отговаря на изискванията на
ЕМС директивата за използване на свързващи кабели,
по-къси от 3 метра.
[Внимание
Възможно е електромагнитни полета с определена честота
да повлияят на звука и картината на устройството.
[Забележка
Ако статично електричество или електромагнетизъм
причини прекъсване на по средата на операцията по
трансфер на данни, рестартирайте програмата, или
изключете и отново включете USB кабела.
4
[Изхвърляне на стари електрически
и електронни уреди (Приложимо
за страните от Европейския
съюз и други европейски страни,
използващи система за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка
показва, че този продукт не трябва да се третира като
домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на
електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този
продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда
и човешкото здраве, които в противен случай, при
неправилното изхвърляне на продукта, могат да се случат.
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването
на естествените ресурси.
За по-подробна информация относно рециклирането на
този продукт, моля, свържете се с общинския офис във
вашия град, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
[Изхвърляне на използвани батерии
(приложимо за страните от
Европейския съюз и други
европейски страни, използващи
система за разделно събиране на
отпадъци)
[Видове “Memory Stick” носители,
които можете да използвате с
вашия фотоапарат
• За запис на видеоклипове ви препоръчваме да
използвате “Memory Stick PRO Duo” носител с размер
512 MВ или повече, който има следната маркировка:
–
–
*
– * Можете да използвате носители с или без
маркировка Mark2.
• Възможността за работа на фотоапарата с “Memory
Този символ на батериите или на тяхната опаковка
показва, че батериите не трябва да се третират като
домашен отпадък. Изхвърляйки този продукт на
правилното място, вие предотвратявате потенциални
негативни последици за околната среда и човешкото
здраве, които в противен случай при неправилното
изхвърляне на продукта, могат да се случат.
Рециклирането на материалите ще помогне за
запазването на естествените ресурси.
В случай, че поради мерки за безопасност или
интегритет на данните продуктът трябва да бъде
постоянно свързан с батерията, батерията трябва да
бъде подменяна само в квалифициран сервиз. За да се
уверите, че батерията ще бъде правилно изхвърлена,
когато вече нямате нужда от нея, я предайте в правилния
събирателен пункт за рециклиране на електрическо и
електронно оборудване.
Относно всички други видове батерии, моля,
прегледайте частта относно безопасното сваляне на
батериите от продукта. Предайте продукта в правилния
събирателен пункт за рециклиране на батерии.
За по-подробна информация относно рециклирането на
този продукт, моля, свържете се с общинската служба
във вашия град, службата за изхвърляне на отпадъци или
с магазина, от който сте закупили продукта.
Забележки относно
използването на фотоапарата
[Подсигуряване на данни във
вградената памет и “Memory Stick
Duo” носителя
Не изключвайте фотоапарата и не вадете “Memory
Stick PRO Duo” носителя, докато лампичката за достъп
свети. Ако го направите, възможно е данните, записани
във вградената памет или на “Memory Stick PRO Duo”
носителя, да се повредят. Винаги копирайте данните на
друг носител, за да ги защитите.
Stick PRO Duo” носител до 16 GB е потвърдена.
• За времената на запис на “Memory Stick PRO Duo”
носителя вижте стр. 31.
• В това ръководство “Memory Stick PRO Duo” носителят
и “Memory Stick PRO-HG Duo” носителят са описани
като “Memory Stick PRO Duo” носители.
[Забележки относно записа/
възпроизвеждан ето
• Преди запис на еднократни събития направете
пробен запис, за да се уверите, че фотоапаратът работи
правилно.
• Този фотоапарат не е устойчив на прах и влага, а
също не е и водоустойчив. Преди да започнете работа с
фотоапарата прочетете “Предпазни мерки” (стр. 35).
• Избягвайте да излагате фотоапарата на влага. Ако във
вътрешността на устройството попадне вода, може да
се получи неизправност, а в някои случаи фотоапаратът
не може да бъде поправен.
• Ако завъртите обектива, когато вашият фотоапарат е
свързан към други устройства посредством USB кабел,
възможно е записаните изображения да се загубят.
• Не насочвайте фотоапарата директно към слънцето
или към друга ярка светлина. Това може да причини
неизправност в устройството.
• Не използвайте фотоапарата близо до места, които
излъчват силни радиовълни или радиация. Ако го
направите, възможно е фотоапаратът да не извърши
правилно операциите по запис или възпроизвеждане.
• Използването на фотоапарата на прашни или
песъчливи места може да причини неизправност.
• Ако в устройството има конденз на влага, отстранете
влагата преди да използвате фотоапарата (стр. 36).
• Не тръскайте и не удряйте фотоапарата. Освен
повреда и невъзможност за запис, подобни действия
могат да направят носителя за запис неизползваем
или да причинят повреда или загуба на данни за
изображенията.
5
• Когато поставяте или изваждате “Memory Stick PRO
Duo” носител, внимавайте “Memory Stick PRO Duo”
носителят да не изскочи и да не падне.
• Преди да свържете вашия фотоапарат към друго
устройство посредством кабел се уверете, че поставяте
свързващия щекер в правилната посока. Поставянето
на свързващия щекер насила и в неправилната посока
може да причини повреда в терминала или на вашия
фотоапарат.
• Възпроизвеждането на видеоклипове, различни от
записаните, редактираните или композираните с този
фотоапарат не е гарантирано.
[Забележки за LCD екрана и обектива
• LCD екранът е произведен по високо прецизна
технология, така че ефективният брой пиксели е над
99,99%. Възможно е обаче върху LCD екрана да се
появят малки черни и/или ярки петънца (бели, червени,
сини или зелени на цвят). Появата на тези петънца е
напълно нормална в процеса на снимане и по никакъв
начин не влияе върху качеството на записаното
изображение.
[Съвместимост на данните за
изображението
• Този фотоапарат поддържа “MP4 формат” като
файлов формат за запис на видеоклипове. Ето защо
видеоклиповете, записани с този фотоапарат, не
могат да се възпроизвеждат на устройства, които не
поддържат “MP4 формат”.
• Този фотоапарат не поддържа “AVCHD формат” и
поради това не поддържа възпроизвеждане и запис
на видеоклипове в “AVCHD формат” като например
цифрова HD видеокамера.
• Снимките, записани с този фотоапарат, се компресират/
записват в JPEG*1 формат. Разширението на файловете
е “JPG”.
• Този фотоапарат следва стандарта DCF*2, установен
от JEITA*3.
• Възпроизвеждането на снимки/клипове, записани
с вашия фотоапарат, но на друго оборудване, и
възпроизвеждането на снимки, записани или
редактирани с друго оборудване, но на вашия
фотоапарат, не е гарантирано.
*1 Обединена Група на Фотографските Експерти
[Забележка за изхвърляне/трансфер
*2 Правила за дизайн за файловите системи на
Когато използвате софтуера, инсталиран във
фотоапарата, е възможно лична информация, като
например ID и e-mail адрес да се запази във вградената
памет на фотоапарата. Когато прехвърляте собствеността
на фотоапарата или когато го изхвърляте, първо се
убедете, че сте изтрили цялата въведена информация.
*3 Японската асоциация за развитие на електронната
[Промяна на настройката за езика
Дисплеите на екрана за всеки език се използват
за илюстрация на процедурите на работа. Ако е
необходимо, сменете езика на екрана преди да
използвате фотоапарата (стр. 14).
[Информация за ръководството
• Изображенията, използвани като примерни в това
Ръководство, са репродукции и не са истинските
изображения, заснети с този фотоапарат.
• Дизайнът и техническите характеристики на носителя
за запис и другите аксесоари са обект на промяна без
предупреждение.
• Изображенията на екрана са за Windows XP.
Възможно е сцените да се различават в зависимост от
операционната система на компютъра.
фотоапарата
промишленост
[Защитата от прегряване
В зависимост от температурата на фотоапарата и батерията,
възможно е захранването автоматично да се изключи и
да се активира защитна функция на фотоапарата. В този
случай, преди захранването да се изключи, на екрана ще се
изведе съобщение.
Ако се изведе съобщението “Camera overheating. Allow it to
cool” (Фотоапаратът е прегрял. Оставете го да се охлади.),
това е индикация, че фотоапаратът е прегрял. Захранването
автоматично ще се изключи. Поставете фотоапарата на
хладно място, докато температурата му спадне.
[Предупреждение относно
авторските права
Телевизионни програми, филми, видео записи и
други материали могат да бъдат защитени от авторски
права. Възможно е неразрешеният презапис на такива
материали да противоречи на закона за авторското право.
[Не се предоставят компенсации за
съдържанието на записа
Съдържанието на записа не подлежи на компенсация,
ако поради неизправност на фотоапарата, на носителя
и др., записът или възпроизвеждането се окажат
невъзможни.
6
Съдържание
Първо прочетете това ....................................................................................................... 2
Забележки относно използването на фотоапарата......................................................... 5
Работа с фотоапарата................................................................. 8
Подготовка за включване............................................................ 10
Проверка на приложените аксесоари ........................................................................... 10
1 Подготовка на батерията.............................................................................................. 11
2 Поставяне на батерията/”Memory Stick PRO Duo” носителя (продава се
отделно)............................................................................................................................ 12
3 Включване на фотоапарата/Сверяване на часовника .............................................. 14
За да промените езика ................................................................................................ 14
Лесен запис на изображения......................................................... 15
Полезни функции за запис ..............................................................................................17
Преглед/Редактиране на изображения.......................................... 19
Промяна на настройките – Меню/Настройки............................... 22
Опции в менюто.............................................................................................................. 22
Работа с вашия компютър........................................................... 23
Преглед на “Наръчник за мобилен HD фотоапарат за моментални
снимки” (PDF) ................................................................................................................ 23
Какво можете да правите с Windows компютър .......................................................... 23
Използване на Macintosh компютър.............................................................................. 27
Индикатори на екрана ................................................................. 28
Живот на батерията и капацитет на паметта........................... 30
Живот на батерията и време за запис/възпроизвеждане............................................. 30
Брой снимки и време за запис на видеоклипове.......................................................... 31
Отстраняване на проблеми..........................................................32
Батерия и захранване...................................................................................................... 32
Запис на снимки/видеоклипове..................................................................................... 32
Преглед на изображения................................................................................................ 32
Компютри......................................................................................................................... 33
Предпазни мерки.......................................................................... 35
Технически характеристики......................................................... 37
7
Работа с фотоапарата
Изображения с висока разделителна способност
Видеоклиповете, заснети с този фотоапарат, ще се запишат в Основен профил MPEG-4 AVC/H.264,
Прибл. 30fps, Progressive, AAC LC, “MP4 формат”.
- MPEG: Movie Picture Expert Group
- AVC: Advanced Video Codec
Какво представлява “MPEG-4 AVC/H.264”?
MPEG-4 AVC/H.264 е стандарт за видеокамери, който използва високоефективна кодираща
технология за компресия на изображението, и позволява записа на HD (high definition)
изображения. В сравнение със съществуващата кодираща технология за компресия на
изображенията, MPEG-4 AVC/H.264 може да компресира изображенията още по-ефективно.
• При MPEG-4 AVC/H.264, фотоапаратът поддържа изображения с висока резолюция и ефективно сканиране
на линиите от 1080 или 720. Броят на записаните пиксели на изображението е 1440х1080 или 1280х720, и
изображението се записва в прогресивен режим*.
Прогресивно възпроизвеждане
Фотоапаратът поддържа прогресивен режим*, който се използва в компютрите, и затова е подходящ за
възпроизвеждане на изображенията на компютър.
Запис на видеоклипове с качество на изображението,
подходящо за вашите цели
Фотоапаратът поддържа най-често и широко използваните качества на изображението като VGA
(640x480) и HD (high definition). Изберете VGA (640x480) качество на изображението, за да качвате
записаните изображения в интернет или да ги прикрепяте към електронна поща без да се налага да
преобразувате качеството на изображението.
Размер на видеоклипа, който можете да изберете с този
фотоапарат
Размер на видеоклипа
Насоки за употреба
1080 30P
Запис на HD висококачествени видеоклипове с размери, подходящи за извеждане на
компютри или HDTV.
720 30P
Запис на HD висококачествени видеоклипове с размери, подходящи за извеждане на
компютър.
VGA 30P
Запис на SD висококачествени видеоклипове с размери, подходящи за качване на
интернет страници.
* Прогресивният режим означава метод на запис на видеоклип, при който всички пиксели на изображението се четат наведнъж.
8
Последователност при употреба
B Подготовка за включване
Относно видовете “Memory Stick PRO Duo” носители, които можете да използвате с
фотоапарата, вижте стр. 5.
B Запис с HD (high definition) качество на изображението
Изберете размера на изображението, подходящ за вашите цели. За подробности относно
размера и качеството на изображението вижте стр. 17.
B Преглед на записаното изображение
x Възпроизвеждане на телевизор с висока резолюция (стр. 20).
Можете да се наслаждавате на ясни изображения с прекрасно HD (high definition) качество.
x Качване на изображения на вашия компютър или в Интернет*
Можете да качвате изображения към мрежови услуги и др. Поставяйки Sharemark означение
на изображението, като използвате фотоапарата, вие можете лесно да качите изображението.
B Запазване на записани изображения*
Когато капацитетът на “Memory Stick PRO Duo” носителя във фотоапарата се запълни,
фотоапаратът не може да записва нови изображения. Препоръчваме ви периодично да
запазвате изображенията си на компютър, за да ги подсигурите.
* Можете да качвате и запазвате изображения, като използвате вградения софтуер “PMB (Picture Motion Browser)”.
Също така, можете да използвате и софтуера “PMB Portable”, който е инсталиран във вашия фотоапарат, за да качвате
изображения, когато сте извън дома си. За подробности относно начина на използване на софтуера вижте помощното
меню на софтуера.
9
Подготовка за включване
Проверка на приложените аксесоари
• Зарядно устройство за батерия BC-CSK/BC-CSKA (1)
• Захранващ кабел (1)
(не е приложен за моделите за САЩ и Канада)
• Компонентен A/V кабел (1)
• A/V свързващ кабел (1)
• USB кабел (1)
• Акумулаторна батерия NP-BK1 (1)
• Ремък за китката (1)
• CD-ROM (1) (23)
- PMB (Picture Motion Browser) с включено
ръководство за работа с PMB (стр. 25)
- Ръководство за мобилен HD фотоапарат за
моментални снимки (PDF)
• Ръководство с инструкции (това ръководство) (1)
Прикрепете ремъка и пъхнете ръката
си през примката, за да предотвратите
изпускане на фотоапарата и
евентуалната му повреда и др.
10
Кукичка
1 Подготовка на батерията
За потребители в САЩ
и Канада
Щекер
За потребители в държави, различни от САЩ
и Канада
1
2
2
1
Лампичка CHARGE
Лампичка CHARGE
Захранващ кабел
1Поставете батерията в зарядното устройство за батерии.
• Поставете батерията колкото е възможно по-навътре, след това леко натиснете задната част на батерията,
докато щракне.
2Свържете зарядното устройство за батерията към мрежата от 220 V
Лампичката CHARGE светва и зареждането започва.
Когато лампичката CHARGE се изключи, зареждането е приключило (Нормално зареждане). Възможно е лампичката
CHARGE да се изключи и когато температурата на околната среда е извън препоръчителната работна температура
(10 до 300С), тъй като зарядното устройство за батерии влиза в режим на готовност.
[ Време за зареждане
Време за пълно зареждане
Прибл. 300 мин.
• Това е времето, необходимо за пълно зареждане на напълно разредени батерии при температура на околната среда
около 250С. Възможно е зареждането да отнеме повече време в зависимост от обстоятелствата и от условията, при
които използвате фотоапарата.
• Вижте стр. 31 за броя изображения, които можете да запишете..
11
2 Поставяне на батерията/“Memory Stick PRO Duo” носителя
(продава се отделно)
Капаче на батерията/
“Memory Stick Duo”
Поставете “Memory Stick
Duo” носителя, докато
щракне, като страната
на терминала е насочена
към LCD екрана.
Изравнете маркировката v
на гнездото на батерията с
обозначението v на батерията.
Натиснете и задръжте
лостчето за изваждане на
батерията, и поставете
батерията в отделението.
1Отворете капачето на батерията/“Memory Stick Duo”. носителя
2Заредете “Memory Stick PRO Duo” носителя (не е приложен в комплекта)
докрай, докато щракне.
3Затворете капачето на батерията/“Memory Stick Duo” носителя.
[Когато не сте поставили “Memory Stick PRO Duo” носител
Фотоапаратът записва/възпроизвежда изображения, като използва вградената памет (прибл. 12 МВ).
12
[За да извадите “Memory Stick PRO Duo” носителяa
Отворете капачето на батерията/”Memory Stick Duo” носителя.
Уверете се, че лампичката за
достъпа не свети, след това
натиснете веднъж “Memory Stick
PRO Duo” носителя.
• Никога не изваждайте “Memory Stick PRO Duo” носителя, докато лампичката за достъп свети. Това може да повреди
данните в “Memory Stick PRO Duo” носителя.
13
3 Включване на фотоапарата/Сверяване на часовника
1 Бутон ON/OFF
Бутон MENU
1 LCD екран
2
2 Мултифункционален
бутон за избор
1Завъртете обектива.
Завъртането на обектива по посока на стрелката включва фотоапарата. За да изключите захранването,
завъртете обектива в обратна посока.
• Можете да включите захранването и като натиснете бутона ON/OFF.
• Обективът се върти от 0 до 270 градуса.
2Сверете часовника с помощта на мултифункционалния бутон за избор.
1 Изберете дисплей с формата на датата, като използвате v/V, след това натиснете
мултифункционалния бутон за избор.
2 Изберете всяка от опциите с b/B и задайте цифровата стойност с помощта на v/V
3 Изберете [OK] с помощта на B, след това натиснете мултифункционалния бутон за избор.
Изключване на захранването
Натиснете бутона ON/OFF.
• Можете да изключите захранването и като завъртите обектива назад.
[За да промените датата и часа
Натиснете MENU и изберете [Clock Set] в
2
(Настройки 2) (стр. 22).
[За да промените езика
Натиснете MENU и изберете [
Language] в
(Настройки 1) (стр. 22).
• Можете да изключите работния звуков сигнал, като изберете [Beep] в
(Настройки 1) (стр. 22).
1
1
14
Лесен запис на изображения
Бутон MENU
Лампичка на захранването
Бутон ON/OFF
Бутон MOVIE
Лостче zoom
Бутон PHOTO
Бутон
(Възпроизвеждане)
Мултифункционален
бутон за избор.
1Завъртете обектива, за да включите захранването.
Можете да включите захранването и като натиснете бутона ON/OFF.
2Потвърдете композицията.
Поставете обекта в центъра на екрана.
3Започнете записа.
Когато записвате снимки:
Натиснете PHOTO.
В режим на готовност
Когато натиснете PHOTO (4:3)
• Можете да проверите ракурса, като натиснете бутона PHOTO наполовина. За да записвате снимки,
натиснете PHOTO докрай.
• Ъгълът на преглед превключва съотношението (4:3 или 3:2) в зависимост от размера на записаната снимка.
15
• В горната и долната част на снимката се появяват черни ленти в следните ситуации:
- Когато размерът на изображението е [1080 30P] или [720 30P].
- Когато съотношението на екрана е 3:2.
• Можете да записвате снимки, докато записвате видеоклипове.
• Когато записвате снимки, ъгълът на преглед ще се промени спрямо ъгъла, фиксиран в режим
на готовност.
Когато записвате видеоклипове:
Натиснете MOVIE.
За да спрете записа, отново натиснете MOVIE.
• Когато размерът на изображението е [1080 30P] или [720 30P], в горната и долната част на
изображението се появяват черни ленти.
• Продължителният запис е възможен за приблизително 25 минути.
16
Полезни функции за запис
[W/T Използване на функциите zoom
Плъзнете лостчето zoom към позицията Т, за
да приближите, плъзнете лостчето zoom към
позицията W, за да отдалечите.
• Този фотоапарат може да извършва само
цифров zoom.
• Когато използвате zoom, възможно е
изображението да не приближи или отдалечи
плавно.
• Когато видеоклипът е записан с размер
[1080 30P], zoom скалата, която фотоапаратът
увеличава, ще достигне приблизително 2х.
• Когато видеоклипът е записан с размер
[1080 30P] или [720 30P] и фотоапаратът
едновременно е свързан към телевизор и др.
с компонентен A/V кабел, функцията zoom
няма да работи.
[ Използване на таймера за
самостоятелно включване
Натиснете мултифункционалния бутон за избор
към V ( ).
(Без индикация): Не се използва таймерът за
самостоятелно включване
: Използва се таймерът за самостоятелно
включване
Ако натиснете PHOTO, се извежда таймер
с обратно броене, и след като се чуят бързи,
кратки звукови сигнали, фотоапаратът записва
изображението.
[Запис в огледален режим
• На LCD екрана се извежда същото изображение като
записаното, което заменя огледалното изображение в
режим на възпроизвеждане.
• Изображението може да съдържа смущения, когато
завъртите обектива в посоката на LCD екрана или
обратно.
[Промяна на дисплея на екрана
Всеки път, когато натиснете
мултифункционалния бутон за избор към v
(DISP), дисплеят се променя както следва.
Хистограма включена*
r
Индикатори изключени
r
Индикатори включени
* Информацията за изображението се извежда по
време на възпроизвеждане.
[Избор на размер на изображението
Натиснете бутона
(Размер на
изображението), за да изберете (Размер
на снимката) или
(Размер на видеоклипа)
с помощта на мултифункционалния бутон за
избор, като наклоните бутона към b/B, след
това изберете желания размер на изображението
с помощта на v/V.
За да изключите менюто за размера на
изображението, отново натиснете бутона
(Размер на изображението).
(Размер на снимката):
5M:
За отпечатване на изображения в размер до А4
3:2:
Запис в съотношение 3:2
3M:
За отпечатване на изображения в размер до 10х15 cm или
13х18 cm
2M:
За отпечатване на изображения в размер до 10х15 cm
VGA:
За прикрепяне на малки изображения към електронна
поща
(Размер на видеоклиповете):
1080 30Р:
Завъртете обектива в същата посока, в която е и
LCD екранът
Запис на HD висококачествени видеоклипове с
размери, подходящи за извеждане на компютри
или HDTV.
• На LCD екрана се извежда огледално изображение на
обекта, но изображението ще се запише нормално.
17
720 30P:
Запис на HD висококачествени видеоклипове с
размери, подходящи за извеждане на компютър.
VGA 30P:
Запис на SD висококачествени видеоклипове
с размери, подходящи за качване на интернет
страници.
[Избор на режим на запис
Натиснете MENU, след това изберете желаната
опция в
(Camera - Фотоапарат) (стр. 22).
Auto (Автоматичен):
Позволява лесен запис с автоматично регулирани
настройки.
Scene Selection (Избор на сцена):
Позволява ви да записвате с предварително
зададени настройки, в зависимост от сцената.
Избор на сцена
.
Backlight (Задно осветяване)
Записва сцени, силно осветени отзад.
Low Light (Слаба осветеност)
Подходящ за запис на тъмни места.
Landscape (Пейзаж)
Фокусира върху далечни обекти.
Sports (Спортен режим)
Запис на видеоклипове навън или на други светли
места.
18
Преглед/Редактиране на изображения
Бутон MENU
Бутон
Бутон
Лампичка на захранването
Бутон ON/OFF
(Изтриване)
(Sharemark)
Лостче zoom
Бутон
(Възпроизвеждане)
Мултифункционален
бутон за избор.
1Завъртете обектива, за да включите захранването.
Можете да включите захранването и като натиснете бутона ON/OFF.
2Натиснете бутон
(Възпроизвеждане), за да зададете фотоапарата
в режим на възпроизвеждане.
Извежда се индекс екранът.
3Изберете изображението, което желаете да възпроизвеждате, като
използвате многофункционалния бутон за избор, зададен в позиция v/V/b/B.
Снимка:
Натиснете многофункционалния бутон за избор.
• Извежда се снимка.
Видеоклип:
Натиснете многофункционалния бутон за избор, за да въведете режим на пауза, и възпроизведете видеоклипа.
Натиснете към B, за да превъртите бързо напред, към b, за да превъртите назад. (Натиснете многофункционалния
бутон за избор, за да се върнете към нормалното възпроизвеждане.)
Натиснете към V, за да изведете екрана за контрол на силата на звука, след това регулирайте силата на звука с
помощта на b/B.
• Когато снимате видеоклипове на бързо-движещи се обекти, като например спортни сцени, възможно е
видеоклиповете да не се възпроизвеждат плавно.
• Когато възпроизвеждането на първата сцена приключи, възпроизвеждането на следващия видеоклип автоматично
се стартира. Когато възпроизвеждането на последния видеоклип приключи, възпроизвеждането спира.
[За да преглеждате увеличени изображения (Zoom при възпроизвеждане)
Плъзнете лостчето zoom към страната T, докато извеждате снимка.
За да върнете в предходно положение, плъзнете лостчето zoom към страната W.
Регулирайте позицията: v/V/b/B
Отменете функцията за zoom при възпроизвеждане: Натиснете многофункционалния бутон за избор.
За да се върнете към индекс екрана
Плъзнете лостчето zoom към
(Индекс), докато възпроизвеждате снимка или докато
устройството е в режим на пауза при възпроизвеждане на видеоклип.
[Изтриване на изображения
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да зададете фотоапарата в режим на възпроизвеждане.
Извежда се индекс екранът.
19
2 Натиснете
(Изтриване) и изберете [Select] с помощта на многофункционалния бутон
за избор, като натиснете бутона към v/V, след това отново натиснете.
3 Изберете изображението, което желаете да изтриете, с помощта на v/V/b/B, след това
натиснете многофункционалния бутон за избор, за да изведете индикатора
(Изтриване) на
избраното изображение.
4 Натиснете
(Изтриване).
5 Изберете [OK] с помощта на B, след това натиснете многофункционалния бутон за избор.
• За да изтриете всички изображения в тази папка, изберете [All In This Folder] с помощта на v/V на стъпка 2, вместо
[Select], след това натиснете многофункционалния бутон за избор.
За да изтриете изображения, докато е изведено единично изображение
1 Натиснете
(Изтриване).
2 Изберете [Delete] с помощта на v, след това натиснете многофункционалния бутон за избор.
[Преглед на изображения на телевизионен екран
Връзките или качеството на изображението (HD (High definition)/SD (Standard definition)) се
различават в зависимост от вида на телевизора или жаковете за входен сигнал, към които е свързан
фотоапарата.
Свързване към телевизор с висока резолюция
Изображенията, записани с HD (High definition) качество, се възпроизвеждат с HD (High definition)
качество. Изображенията, записани със SD (Standard definition) качество, се възпроизвеждат със SD
(Standard definition) качество.
Зелен/Син/Червен
Бял/Червен
Жак A/V OUT
Компонентен A/V кабел
(приложен в комплекта)
• Ако свържете само компонентните видео щекери, аудио сигналите няма да се извеждат. Свържете белия и червения щекери,
за да изведете аудио сигналите.
• Настройките за изходния сигнал автоматично се превключват в зависимост от възпроизвежданите изображения. Ето защо,
изображението може да съдържа смущения, когато превключвате режима на свързания телевизор.
• Ако записвате видеоклипове с HD (High definition) качество [1080 30P/720 30P], докато фотоапаратът е свързан към
телевизор с висока резолюция посредством компонентен кабел, изображението, извеждано на телевизора, е със SD качество.
20
Свързване към 16:9 (широк екран) или 4:3 телевизор
Изображенията, записани с HD (High definition) качество, се преобразуват в SD (Standard definition)
качество. Изображенията, записани със SD (Standard definition) качество, се възпроизвеждат със SD
(Standard definition) качество.
Жълт/Бял/Червен
A/V свързващ кабел
(приложен в комплекта)
Жак A/V OUT
• В режим на възпроизвеждане на видеоклипове с HD (High definition) качество на SD (Standard definition)
телевизор, видеоклипът се извежда с черни ленти от горната и долната страна на екрана.
[Избор на изображения за качване в Интернет страница (Sharemark)
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да зададете фотоапарата в режим на възпроизвеждане.
Извежда се индекс екранът.
2 Натиснете
(Sharemark) и изберете [Select] с помощта на многофункционалния бутон за избор,
като натиснете бутона към v/V, след това отново натиснете.
3 Изберете изображението, което желаете да качите, с помощта на v/V/b/B, след това натиснете
многофункционалния бутон за избор, за да изведете индикатора
на избраното изображение.
4 Натиснете (Sharemark).
5 Изберете [OK] с помощта на B, след това натиснете многофункционалния бутон за избор.
Индикаторът
(Sharemark) се оцветява в бяло.
• За да изберете всички изображения в тази папка, на стъпка 2 изберете [All In This Folder] с помощта на v/V вместо
[Select], след това натиснете многофункционалния бутон за избор.
• Размерът на файла за видеоклиповете, записани в HD (High definition), е голям и затова качването му в Интернет може
да отнеме повече време. Препоръчваме ви да качвате в Интернет видеоклиповете, записани във формат [VGA 30P].
• За да изберете изображения за качване в Интернет страница, докато е изведено единично изображение, изведете
изображението, което желаете да качите, и натиснете бутона
(Sharemark). Изображението се извежда
със знака
(Sharemark).
• За да премахнете Sharemark от изображението, изберете изображението и извършете същите стъпки както при
поставянето на Sharemark на изображението.
• Чрез използването на софтуера “PMB Portable”, инсталиран във вашия фотоапарат, вие можете лесно да качвате
изображения, маркирани с Sharemark (стр. 25).
21
Промяна на настройките – Меню/Настройки
Бутон MENU
Многофункционален
бутон за избор
1Натиснете MENU, за да изведете
менюто.
2Изберете желаната опция в менюто
с помощта на многофункционалния
бутон за избор, като натиснете
бутона към b/B.
Опции в менюто
Възможните опции в менюто се различават в
зависимост от условията на работа.
Менюто за запис работи само в режим за запис,
а менюто за преглед работи само в режим на
възпроизвеждане.
За подробности относно опциите в менюто
вижте “Наръчник за мобилен HD фотоапарат за
моментални снимки” (PDF).
[Меню за запис
Camera (Фотоапарат)
Setup (Настройки)
[Меню за преглед
(Папка)
(Въртене)
(Защита)
(Разделяне)
DPOF
(Настройки)
(Изреждане)
[Опции за настройки
Фотоапарат
Function Guide
(Наръчник за
функцията)
• В режим на запис се извежда индикация
/
Не можете да зададете опция, когато индикаторът
/
е сив.
•В режим на възпроизвеждане, натиснете
многофункционалния бутон за избор след като
зададете опция.
3Изберете настройка с помощта
на v/V.
4Натиснете MENU, за да изключите
менюто.
Auto Review
(Автоматичен
преглед)
Инструмент за Memory Stick
Format
(Форматиране)
Change REC.
Folder (Смяна на
папката за запис)
Create REC.Folder
(Създаване на
папка за запис)
Copy (Копиране)
Инструмент за вградена памет
[За да изберете опции за настройки
1Натиснете MENU.
2Изберете
(Настройки) на стъпка 2
и след това натиснете към B.
3Изберете опция, която желаете да зададете
с v/V/b/B, след това натиснете към B.
Format (Форматиране)
1
Настройки 1
LCD Backlight (Задно
осветяване на LCD)
Beep (Звуков сигнал)
2
22
Flicker Cancel
(Отмяна на
трептенето)
Language (Език)
Initialize (Нулиране)
Настройки 2
File Number
(Номер на файла)
Video Out
(Видео изход)
USB Connect (USB
свързване)на файла)
Clock Set (Сверяване
на часовника)
Работа с вашия компютър
Преглед на “Наръчник за
мобилен HD фотоапарат за
моментални снимки” (PDF)
За да прегледате “Наръчник за мобилен HD
фотоапарат за моментални снимки” (PDF), трябва
да имате инсталиран на вашия компютър Adobe
Reader.
[За потребители на Windows
1 Включете компютъра.
2 Поставете CD-ROM диска (приложен в
комплекта) в устройството за диска на вашия
компютър.
Извежда се екранът за избор на инсталация.
3 Щракнете върху [Handbook (PDF)].
Извежда се екранът за инсталация на “Наръчник
за мобилен HD фотоапарат за моментални
снимки” (PDF).
4 Изберете желания език и име на модела на
вашия фотоапарат, след това щракнете върху
[Handbook (PDF)].
Инсталацията започва. Когато инсталацията
приключи, на десктопа на вашия компютър се
извежда иконката-препратка за “Наръчник за
мобилен HD фотоапарат за моментални снимки”
(PDF),
• Името на модела на вашия фотоапарат е отпечатано
от долната страна на устройството.
5 Щракнете върху [Exit]t [Exit], след
това извадете CD-ROM диска от дисковото
устройство на вашия компютър.
[За потребители на Macintosh
1 Включете компютъра.
2 Поставете CD-ROM диска (приложен в
комплекта) в устройството за диска на вашия
компютър.
3 Отворете папката [Handbook] в CD-ROM
диска, щракнете два пъти върху папката [GB]
и след това изтеглете и пуснете файлът “Handbook.pdf” на компютъра.
Щракнете два пъти върху “Handbook.pdf”, за да
прегледате ръководството.
Какво можете да правите с
Windows компютър
Извършете една от следните връзки на
фотоапарата с Windows компютър и се насладете
на функциите с него.
[Когато използвате различни
функции
Чрез използването на софтуера “PMB (Picture
Motion Browser)” в приложения CD-ROM, вие
можете да се наслаждавате на следните операции.
• Да прехвърляте изображения, записани с вашия
фотоапарат, към компютър
• Да преглеждате прехвърлени изображения на
компютър
• Да създавате диск с редактирани изображения
• Да променяте езика, изведен на “PMB Portable”
[Препоръчителна компютърна среда за
използване на “PMB” и “PMB Portable”
OS: Microsoft Windows XP SP3*1/
Windows Vista SP1*2
*1 Не се поддържат 64 битови издания и Starter (Edition).
*2 Не се поддържа Starter (Edition).
• Необходима е стандартна инсталация.
• Операциите не са гарантирани, ако средата е обновена
до някоя от споменатите операционни системи.
• Драйверът за уеб камерата не поддържа 64-битови
операционни системи както за Windows XP и Vista.
Процесор: Intel Pentium III 800 MHz или по-бърз
(За възпроизвеждане/редактиране на видеоклипове
с висока разделителна способност: Intel Pentium 4
2.8 GHz или по-бърз/Intel Pentium D 2.8 GHz или
по-бърз/Intel Core Duo 1.66 GHz или по-бърз/Intel
Core 2 Duo 1.20 GHz или по-бърз)
Памет: 512 МВ или повече (За
възпроизвеждане/редактиране на видеоклипове
с висока разделителна способност: 1 GВ или
повече)
Видео памет: 32 MB или повече
(Препоръчително: 64 MB или повече)
Твърд диск (Дисково пространство, нужно за
инсталацията): Приблизително 500 МВ
23
Дисплей: Видеокарта, съвместима с DirectX
7 или по-нова версия, Минимална резолюция
1,024 x 768 точки
Други: USB порт (трябва да има по
стандарт, високоскоростен USB (USB 2.0
съвместим)).
Извежда се екранът на инсталационното меню.
* За “PMB Portable”, свободното място на диска за
използване на програмата е приблизително 1 GB.
[Забележка за възпроизвеждане на
видеоклипове (MPEG-4 AVC/H.264)
За да възпроизвеждате и редактирате
видеоклипове (MPEG-4 AVC/H.264), записани
с вашия фотоапарат, трябва да инсталирате на
вашия компютър софтуер, съвместим с MPEG-4
AVC/H.264 или “PMB”.
• Дори в компютърни среди, където операциите са
гарантирани, понякога изображенията не могат да
се възпроизвеждат плавно заради изпуснати кадри.
Обърнете внимание, че това няма да се отрази на
качеството на прехвърленото изображение.
• Ако използвате преносим компютър, уверете се, че
променливотоковият адаптер на компютъра е включен
в мрежата. Понякога нормалните операции не са
възможни, защото се е активирала функцията за
пестене на захранването.
b Забележка
• Операциите не са гарантирани дори ако компютърът
отговаря на гореописаните системни изисквания.
Например, възможно е друга отворена или поддържаща
програма да ограничава работата на продукта.
[Инсталиране на “PMB”
Можете да инсталирате “PMB”, като изпълните
следната процедура.
• Влезте в системата като Администратор.
1TВключете компютъра и поставете CD-ROM
диска (приложен в комплекта) в CD-ROM
устройството.
24
• Ако екранът не се изведе, щракнете два пъти върху
• [Computer] (в Windows ХР, [My Computer])
(SONYPICTUTIL).
• Може да се изведе AutoPlay екран. Изберете “Run
Install.exe.” и следвайте инструкциите, които се
извеждат на екрана, за да продължите с инсталацията.
2Щракнете върху [Install].
Извежда се екранът “Choose Setup Language” (Избор
на език за инсталация).
3Изберете желания език за инсталация, след
това щракнете върху [Next].
Извежда се екранът “License Agreement” (Лицензно
споразумение).
4Прочетете внимателно лицензното
споразумение. Ако сте съгласни с условията
му, сложете отметка в квадратчето пред [I
accept the terms of the license agreement] и
щракнете върху [Next].
5Следвайте инструкциите, изведени на екрана,
за да завършите инсталацията.
• Когато се изведе съобщението за потвърждаване
на рестартирането, рестартирайте компютъра,
следвайки инструкциите на екрана.
• В зависимост от системната среда на вашия
компютър може да бъде инсталиран DirectX.
6След като инсталацията приключи, извадете
CD-ROM диска.
[Работа с “PMB”/Преглед на “PMB
Guide”
След като инсталирате софтуера, на десктопа се
създават иконки-препратки за “PMB” и “PMB
Guide”.
За основните операции на “PMB” вижте “PMB
Guide”.
Щракнете два пъти, за да
стартирате “PMB”.
Когато свържете фотоапарата и вашия компютър, се
извежда AutoPlay Wizzard.
Щракнете върху [x], за да затворите AutoPlay Wizzard
за ненужни устройства.
• Ако желаният AutoPlay Wizzard не се изведе,
щракнете върху [Computer] (в Windows XP/2000,
[My Computer]) t [PMBPORTABLE], след това
щракнете два пъти върху “PMB_P.exe”.
2Щракнете върху “PMB Portable” (за Windows XP,
[PMB Portable] t [OK]).
Извежда се екранът за избор на език.
3Изберете желания език, след това щракнете
върху [OK].
Щракнете два пъти, за да
стартирате “PMB Guide”.
• Ако иконата не се извежда на екрана на компютъра,
щракнете върху [Start] t [All Programs] t [Sony
Picture Utility] t [PMB], за да стартирате “PMB”, или
щракнете върху [Start] t [All Programs] t [Sony
Picture Utility] t [Help] t [PMB Guide]. Можете да
отворите “PMB Guide” и от [Help] в “PMB”.
[Работа с “PMB Portable”
Този фотоапарат има вградено приложение “PMB
Portable”.
Можете да използвате това приложение за
следното:
• За да качвате лесно изображения в интернет блогове или
други информационни услуги.
• За да отсеете лесно изображенията, които желаете да
качвате, като ги регистрирате във фотоапарата, като
Sharemark изображения (стр. 21).
• За да прехвърляте изображения от компютър, свързан
към интернет, дори когато не сте вкъщи или в офиса.
• За да извършите лесна регистрация на информационните
услуги (като интернет блогове), които използвате често.
За подробности относно “PMB Portable” вижте
помощния файл на “PMB Portable”.
Когато използвате “PMB Portable” за първи път,
трябва да изберете език. Следвайте процедурата
по-долу, за да направите избора си. След като
направите избора за език, трябва да извършите
стъпки от 3 до 5 следващия път, когато иползвате
“PMB Portable”.
1Извършете USB връзка между фотопарата и
Извежда се екранът за избор на регион.
4Изберете подходящата област и регион
от [Area] и [Country/Region] и след това
щракнете върху [OK].
Извежда се екранът с лицензното споразумение.
5Прочетете внимателно споразумението.
Ако приемате условията на споразумението,
щракнете върху [I Agree].
“PMB Portable” стартира.
b Забележки
• Винаги свързвайте към мрежа, когато използвате
“PMB Portable”.
• Когато качвате изображения в Интернет, кешът
може да остане на компютъра, който сте използвали,
в зависимост от доставчика на услугата. Това важи и
когато използвате фотоапарата за тази услуга.
• Когато в “PMB Portable” се получи проблем или ако
случайно изтриете “PMB Portable”, вие можете да го
поправите, като използвате “PMB”. За подробности
вижте “PMB Guide” (стр. 25).
[Забележки за “PMB Portable”
С помощта на “PMB Portable” можете да сваляте
URL адресите на множество интернет страници
от сървър, който се администрира от Sony (Sony
Server).
За да използвате “PMB Portable” и да се
наслаждавате на плюсовете от услугата за
качване на изображения и други услуги (services),
предлагани от тази и други интернет страници,
трябва да обърнете внимание на следното.
• Някои интернет страници изискват регистрация и/
или такса, за да използвате техните услуги. За да
използвате такива услуги, трябва да се съгласите с
условията и правилата на съответната страница.
компютър.
25
• Услугите могат да бъдат прекратени или променени
по усмотрение на операторите на съответните интернет
страници. Sony не носи отговорност за проблеми,
възникнали между потребителите и трети лица,
или за неудобства, причинени на потребителите от
прекратяването или промените в тези услуги.
• За да прегледате интернет страница, ще бъдете насочен
към нея от сървъра на Sony. Възможно в определени
случаи да не успеете да посетите страницата поради
поддръжка на сървъра или други причини.
• Ако работата на сървъра на Sony прекъсне, вие
предварително ще бъдете информирани за това чрез
информация, публикувана на интернет страницата на
Sony и др.
• Възможно е интернет адресът, към който ще
бъдете прехвърлен от сървъра на Sony, както и друга
информация, да бъдат записани с цел подобряване на
бъдещите продукти и услуги на Sony. Въпреки това, в
тези случаи няма да бъдат записвани лични данни.
• За да изведете екранът с лицензното споразумение на
“PMB Portable”, щракнете два пъти върху папката
[APP] във външното устройство (PMBPORTABLE),
щракнете два пъти върху [EULA] и след това изберете
език по ваш избор.
[Препоръчителна връзка на USB
кабела
За да сте сигурни в правилната работа на вашия
фотоапарат, свържете устройството към
компютъра, както е описано по-долу.
• Свържете жака (USB) на фотоапарата и компютъра,
като използвате USB кабел. Не свързвайте нищо друго
към USB портовете.
• Когато свързвате към компютър с USB клавиатура и USB
мишка, свързани като стандартно оборудване, свържете
фотоапарата към друг USB порт, като използвате USB
кабел.
b Забележки
• Операциите не са гарантирани, когато свързвате няколко
USB устройства към компютър.
• Уверете се, че сте свързали USB кабела към USB порт.
Ако USB кабелът е свързан към компютър посредством
USB клавиатура или USB хъб, операциите не са
гарантирани.
26
[За да изключите USB кабела
1 Щракнете върху иконката [Unplug or eject
hardware] в лентата със задачи, която се
намира в долния десен ъгъл на десктопа.
2 Щракнете върху иконата [Safely remove USB
Mass Storage Device].
Изключете USB кабела от фотоапарата и от
компютъра.
b Забележки
• Преди да изключите фотоапарата, изключете USB
кабела, като следвате процедурите, описани по-горе.
• Изключете USB кабела, като следвате процедурите,
описани по-горе. В противен случай е възможно
файловете, записани на “Memory Stick PRO Duo”
носителя, да не се обновят правилно. Също така,
неправилното изключване на USB кабела може да
причини неизправност в “Memory Stick PRO Duo”
носителя.
Използване на Macintosh
компютър
Можете да копирате изображения на вашия
Macintosh компютър.
• “PMB” не е съвместим с Macintosh компютри.
Препоръчителна компютъра среда
Следната компютърна среда е препоръчителна
за компютри, свързани с фотоапарата.
OS (предварително инсталирана): Mac OS
9.1/9.2/ Mac OS X(v10.1 до v10.5)
USB конектор: Трябва да има по стандарт.
b Забележки
• Операциите не са гарантирани за всички
препоръчителни операционни среди, споменати
по-горе.
• Ако свържете едновременно две или повече USB
устройства към един и същи компютър, възможно
е някое от устройствата, включително вашият
фотоапарат, да не работи в зависимост от вида на USB
устройството.
• Операциите не са гарантирани, когато използвате
USB хъб.
• Употребата с USB 2.0 (високоскоростни) съвместими
компютърни среди ви позволява по-бърз трансфер,
защото този фотоапарат е съвместим с High-Speed
USB (USB 2.0 съвместим).
• За USB връзка с този фотоапарат е възможен само
режим [Mass Storage].
• Възможно е връзката между фотоапарата и компютъра
да не се възстанови по едно и също време след
излизане от режим Suspend или Sleep.
Копиране и преглед на изображения
на компютър
2Копирайте файловете с изображения
на Macintosh компютъра.
1Щракнете два пъти върху
новоразпознатото устройство t [DCIM]
(снимки) или [MP_ROOT] (видеоклипове) t
папката, в която са запазени изображенията,
които желаете да копирате.
2Щракнете и изтеглете файловете с
изображенията към иконката на твърдия
диск.
Изображенията се копират върху вашия
твърд диск.
• За повече информация относно местата за
съхранение на изображенията и имената на
файловете вижте “Наръчник за мобилен HD
фотоапарат за моментални снимки”.
3Преглед на изображенията на вашия компютър
• Щракнете два пъти върху иконката на твърдия
диск t желания от вас файл с изображение в
папката, съдържаща копираните файлове, за да
го отворите.
За да изтриете USB връзката
Предварително извършвате процедурите,
описани по-долу, когато:
• Изключвате USB кабела.
• Махате “Memory Stick PRO Duo” носителя.
• Поставяте “Memory Stick PRO Duo” носителя във
фотоапарата след като копирате изображения от
вградената памет.
• Изключвате вашия фотоапарат.
Изтеглете и пуснете иконката с
устройството или иконката на “Memory
Stick PRO Duo” носителя в иконката
“Trash”.
Фотоапаратът е изключен от компютъра.
1 Подгответе фотоапарата и Macintosh
компютъра и след това свържете приложения
USB кабел.
27
Индикатори на екрана
Всеки път, когато наклоните
мултифункционалния бутон за избор в положение
v (DISP), дисплеят се променя (стр. 17).
A
Дисплей
Индикация
Оставащ заряд на батерията
В режим на готовност за запис
Режим на запис
• Когато превключвате в режим
на запис, индикацията
се
извежда за приблизително две
секунди.
Zoom скала
Когато записвате видеоклипове
.
Режим на запис (Избор на
сцена)
E
Предупреждение за нисък
заряд на батерията
Размер на изображението
Когато възпроизвеждате снимки
00:00:00
Възпроизвеждане/стоп/бързо
изреждане на изображения
Бързо превъртане напред/
назад
Брояч
VOL.
Сила на звука
/
/
Когато възпроизвеждате
видеоклипове
28
/
B
Дисплей
Дисплей
Индикация
Знак за ред на отпечатване
(DPOF)
Размер на изображението
Still image shooting mode
[400]
Оставащ брой снимки, които
можете да запишете
Индикация
Защита
D
Дисплей
Индикация
Таймер за самостоятелно
включване
Меню/Насочващо меню
DPOF
• Натискането на MENU включва/
изключва менюто/насочващото
меню.
Индикаторна лента за
възпроизвеждане
Размер на изображението
+2.0EV
Стойност на експонацията
[00:28:25]
Оставащо време за запис
101_0012
Номер на папката-файла
Режим на запис на
видеоклип
2009 1 1
9:30 AM
Дата на записа/време
на възпроизведеното
изображение
Баланс на белия цвят
BACK/
NEXT
Избор на изображения
VOLUME
Регулиране на силата на
звука
C
Дисплей
2000
Скорост на затвора
F3.6
Стойност на диафрагмата
ISO400
ISO номер
E
Дисплей
Индикация
Папка за запис
• Не се извежда, когато използвате
вградената памет.
Носител на запис/
възпроизвеждане
Индикация
Запис на видеоклип
00:00:05
Време за запис
b Забележка
• Индикаторите и тяхната позиция са приблизителни и
се различават от това, което реално виждате.
Хистограма
•
се извежда, когато
изведената хистограма е
изключена.
Промяна на папката
• Не се извежда, когато използвате
вградената памет.
Папка за възпроизвеждане
12/12
Брой изображения/Брой
изображения, записани в
избраната папка
Режим на запис
Sharemark
29
Живот на батерията и капацитет на паметта
Живот на батерията и време
за запис/възпроизвеждане
Цифрите, указани в таблицата по-долу, се
основават на работа на фотоапарата с напълно
заредена батерия и при температура на околната
среда 25--С.
Обърнете внимание, че в зависимост от
условията на употреба на фотоапарата е
възможно времето за запис/възпроизвеждане да
е по-малко от цифрата, указана в таблицата.
• Животът на батерията намалява с употребата и или
просто като минава време.
• Времето за запис и възпроизвеждане и животът на
батерията намаляват при следните условия:
- Когато температурата на околната среда е ниска.
- Ако често включвате и изключвате фотоапарата.
- При честа употреба на функцията zoom.
- Когато [LDC Backlight] е зададен в положение [Bright].
- Ако захранването от батерията е ниско.
[Приблизително време за запис/
възпроизвеждане (мин.)
Време за запис*1
Продължително време за запис
100
Обичайно време за запис*2
110
Време за възпроизвеждане
150
Продължителен запис на видеоклипове с размер
на изображението [720 30P]
*2
Обичайното време за запис показва времето,
когато повтаряте функциите старт/стоп, включване/
изключване на захранването и zoom.
*1
[Проверка на оставащото време на
батерията
Завъртете обектива или натиснете бутона ON/
OFF, за да включите и проверите оставащия
заряд на батериите на LCD екрана.
Оставащото количество заряд в батерията се
извежда както следва:
30
Достатъчен оставащ заряд
o
o
o
Заредете батерията.
(Индикаторът за
предупреждение мига.)
• Извеждането на правилния индикатор за оставащ
заряд на батерията отнема около 1 минута.
• Възможно е изведеният индикатор за оставащ заряд
на батерията да не е правилен при определени
обстоятелства.
Брой снимки и време за запис
на видеоклипове
Възможно е броят на снимките и дължината на
видеоклиповете да се различават в зависимост
от условията на запис.
Приблизителен брой на снимки в
настройка по подразбиране
(Единици: Изображения)
Капацитет
Размер на изображението
5M
Таблицата по-долу показва приблизителното
максимално време за запис. Това са общите
времена за всички файлове с видеоклипове.
Максималният запис на непрекъснат видеоклип е
около 25 минути.
(Единици: час: минути: секунди)
Капацитет
3
“Memory Stick PRO Duo” носител, форматиран
с този фотоапарат
128 MB
50
256 MB
95
512 MB
190
1GB
390
2GB
770
4 GB
1550
8 GB
3100
16 GB
6200
• Когато броят на оставащите изображения, които
можете да запишете, е по-голям от 9,999, се извежда
индикаторът “>9999”.
• Когато изображенията са записани с по-стар модел
Sony фотоапарат и когато изображенията бъдат
възпроизведени на това устройство, възможно е
дисплеят да се различава от истинския размер на
изображението.
• Всички стойности са измерени, когато използвате
“Memory Stick PRO Duo” носител, произведен от
Sony Corporation. Броят на снимките и дължината на
видеоклиповете може да се различава в зависимост от
условията на записа и носителя за запис.
• Когато измервате капацитета на носителя, 1 GB е
равен на 1 милиард байта, част от които се използва за
управление на данните.
Размер на видеоклипа
720 30Р
Вградена памет
Прибл. 12 МВ
Вградена памет
Прибл. 12 МВ
Приблизително време за запис
на видеоклипове в настройка по
подразбиране
0:00:20
(0:00:10)
“Memory Stick PRO Duo” носител, форматиран с този
фотоапарат
512 MB
0:15:00
(0:07:00)
1 GB
0:30:00
(0:15:00)
2 GB
1:00:00
(0:30:00)
4 GB
2:05:00
(1:05:00)
8 GB
4:10:00
(2:10:00)
16 GB
8:30:00
(4:25:00)
• Стойностите в скоби показват минималното време
за запис.
• Всички стойности са измерени, когато използвате
“Memory Stick PRO Duo” носител, произведен от Sony
Corporation. Дължината на видеоклиповете може да се
различава в зависимост от условията на записа, обекта
и вида на “Memory Stick” носителя.
• Преди продължителният запис да приключи,
индикаторът за времето на запис започва да мига и
след известно време записът спира автоматично.
Вашият фотоапарат използва формат VBR (вариращ
битрейт), който автоматично регулира качеството
на изображението според записаната сцена. Тази
технология предизвиква отклонения във времето
за запис на “Memory Stick PRO Duo” носителя.
Видеоклипове, които съдържат бързи движения и
сложни образи, се записват при по-висок битрейт, а
това намалява общото време за запис.
31
Отстраняване на
проблеми
Ако се сблъскате с проблем, докато използвате
фотоапарата, първо изпробвайте следните
решения.
1Проверете опциите по-долу и
вижте “Наръчник за мобилен
HD фотоапарат за моментални
снимки” (PDF).
2Изключете захранването и го
включете отново след около 1
минута.
3Свържете се с вашия доставчик
или оторизиран сервиз на Sony.
Моля, имайте предвид факта, че давайки вашия
фотоапарат за поправка, е възможно минимална
част от съдържанието на вградената памет
да бъде прегледана, за да бъде извършена
поправката. Въпреки това Sony доставчикът
няма да копира или запазва вашите данни.
Батерия и захранване
Не можете да включите
фотоапарата.
• Батерията е изтощена. Заредете батерията
(стр. 11).
• Проверете дали батерията е поставена в
правилната посока (стр. 12).
Захранването се изключва внезапно.
• Ако не работите с фотоапарата около
пет минути при включено захранване,
устройството се изключва автоматично,
за да не изтощава заряда на батериите.
Включете отново фотоапарата. (стр. 14).
• Захранването може автоматично да се
изключи, за да защити фотоапарата,
в зависимост от температурата на
устройството или на батерията. В този
случай, преди захранването да се изключи,
на екрана се извежда съобщение.
Индикаторът за оставащия заряд в
батериите не е верен.
• Този феномен възниква, когато
използвате фотоапарата на изключително
горещо или студено място.
32
• Изведената информация за оставащия
заряд се различава от реалната. Разредете
напълно, а после заредете батерията, за да
бъде дисплеят верен.
• Батерията е изтощена. Заредете батерията.
Лампичката CHARGE мига, докато
зареждате комплекта батерии.
• Извадете батерията, която се зарежда, и
след това заредете до края същата батерия
в зарядното устройство за батерии.
• Температурата може да е извън
препоръчителния температурен обхват.
Заредете батерията в препоръчителен
температурен обхват между 100С и 300С
(само за BC-CSKA).
• За подробности вижте стр. 35.
Запис на снимки/видеоклипове
Фотоапаратът не може да записва
изображения.
• Проверете свободния капацитет на
вградената памет или на “Memory Stick
PRO Duo” носителя (стр. 31). Ако те
са пълни, извършете едно от следните
действия:
- Изтрийте ненужните изображения (стр. 19).
- Сменете “Memory Stick PRO Duo”
носителя.
• Продължителният запис е възможен за
приблизително 25 минути.
• Натиснете бутона за
(Възпроизвеждане)
и задайте режима на запис за снимки и
видеоклипове.
Преглед на изображения
Вашият фотоапарат не може да
възпроизвежда изображения.
• Натиснете бутона
(Възпроизвеждане),
за да промените режима на
възпроизвеждане (стр. 19).
• Името на папката/файла е било променено
на компютъра.
• Ако файл с изображение е бил обработен
на компютър или ако е бил записан с
модел фотоапарат, различен от вашия,
възпроизвеждането на вашия фотоапарат
не е гарантирано.
• Фотоапаратът е в режим USB. Изтрийте
USB връзката.
Компютри
Не можете да инсталирате “PMB”.
• Проверете компютърната среда, нужна за
инсталация на “PMB”.
• Инсталирайте “PMB” в указаната
последователност (стр. 24).
• Променете USB режима на фотоапарата в
положение [Mass Storage].
“PMB Portable” не се стартира.
• Променете USB режима на фотоапарата
в положение [Mass Storage].
“PMB” не работи правилно.
• Затворете “PMB” и рестартирайте вашия
компютър.
Не можете да използвате функцията уеб
камера
• Фотоапаратът и компютърът са свързани
посредством USB кабел преди USB
драйверът да е инсталиран. Следвайте
стъпките по-долу, за да деинсталирате
драйвера, който не се разпознава правилно, и
отново инсталирайте USB драйвера.
Влезте в системата като администратор.
1 Уверете се, че фотоапаратът е свързан към
компютъра.
2 Щракнете върху [Start].
3 Щракнете с десния бутон върху
[My Computer] и щракнете върху [Property].
Извежда се екранът [System Property].
4 Щракнете върху [Hardware] и щракнете върху
[Device Manager].
5 Щракнете върху [View] и щракнете върху
[Devices by type].
6 Ако инсталираният драйвер по-долу не се
разпознава правилно, щракнете с десния бутон
върху него и щракнете върху [Uninstall].
• [Sony Webcam] в [Imaging devices]
7 Когато се изведе екранът [Confirm Device
Removal], щракнете върху [OK] и го изтрийте.
8 Изключете захранването на фотоапарата,
Вашият фотоапарат не се
разпознава от компютъра.
• Изключете всякакво друго оборудване
с изключение на фотоапарата,
клавиатурата и мишката от USB жака на
вашия компютър.
• Изключете USB кабела от компютъра и
от фотоапарата, а после отново здраво го
свържете (стр. 26).
• Уверете се, че инструментът за проверка
на носителя на компютъра е включен.
За подробности относно инструмента
за проверка на носителя вижте “PMB
Guide” (стр. 25).
• Инсталирайте “PMB” (стр. 24).
изключете USB кабела и рестартирайте
компютъра.
9 Поставете CD-ROM диска в устройството за
дискове.
10 Преинсталирайте USB драйвера, като
извършите следните стъпки.
1Щракнете два пъти върху [My Computer].
2Щракнете с десния бутон върху
[SONYPICTUTIL(E:)] (дисково устройство)*.
* Възможно е буквата на устройство (например
(E:)) да се различава в зависимост от компютъра,
който използвате.
3 Щракнете върху [Open], щракнете два
пъти върху [USB Driver] и след това
щракнете върху [setup.exe].
33
b Забележки
• Възможно е компютърът да не работи правилно,
когато изтривате устройства, различни от [USB Composite Device], [USB Audio Device] или [USB Device].
• Натиснете MENU и изберете
2
(Настройки) t
(Настройки 2) t [USB Connect] t [Web
Camera], след това натиснете мултифункционалния
бутон за избор (стр. 22).
• Функцията за уеб камера не работи за “PMB”.
34
Предпазни мерки
[Не използвайте/съхранявайте
фотоапарата на следните места
• На изключително горещи, студени или влажни места
На места като вътрешността на кола, паркирана на
слънце. Възможно е корпусът на фотоапарата да се
обезцвети или деформира и това може да доведе до
повреда.
• На места, които са обект на осветяване от директна
слънчева светлина или са подложени на влиянието на
топлинни източници
Възможно е корпусът на фотоапарата да се обезцвети
или деформира и това може да доведе до повреда.
• На места, които са подложени на вибрации и
сътресения
• В близост до места със силни магнитни полета
• На места, които са прашни или мръсни
Не позволявайте във вътрешността на фотоапарата да
попадне пясък или мръсотия. Това може да доведе до
повреда в устройството, а понякога тази повреда не
може да бъде отстранена.
[Пренасяне
Не сядайте, докато фотоапаратът се намира в задния
ви джоб, защото това може да доведе до повреда в
устройството.
индикация за грешка на батериите или за това, че са
заредени батерии, различни от приложените. Уверете се,
че батериите са от приложения към фотоапарата тип.
Ако е така, извадете батериите, сменете ги с нови и
проверете дали зарядното устройство функционира
нормално. Ако устройството работи нормално, вероятно
е възникнала грешка в батериите.
• Когато лампичката CHARGE мига бавно, това
означава, че зарядното устройство за батерии временно
спира да зарежда в режим на готовност. Зарядното
устройство спира зареждането и автоматично влиза
в режим на готовност, когато температурата е извън
препоръчителния температурен обхват за работа. Когато
температурата се върне в рамките на обхвата, зарядното
устройство за батерии отново започва зареждането и
лампичката CHARGE пак светва. Препоръчваме ви да
зареждате батериите при околна температура между
100С и 300С (само за BC-CSKA).
[Почистване
Почистване на LCD екрана
За да отстраните отпечатъци от пръсти, мръсотия и др.,
почиствайте повърхността на екрана, като използвате
комплекта за почистване на LCD екрана (продава се
отделно).
Почистване на обектива
[Батерия
• Избягвайте грубо боравене, разглобяване, модифициране,
удари, изпускане, настъпване и подобни на батерията.
• Не използвайте деформирана или повредена батерия.
[Зарядно устройство за батерии
• Не зареждайте други батерии освен батерии от вида
NP-BK в зарядното устройство за батерии, приложено
в комплекта. Ако се опитате да зареждате друг
тип батерии, това може да доведе до протичане на
батериите, да тяхното прегряване или до експлозия, а
това може да причини опасност от изгаряния или други
телесни повреди.
• Извадете комплекта батерии от зарядното устройство
за батерии. В противен случай животът на батериите
намалява.
• Лампичката CHARGE на приложеното зарядно
устройство за батерии мига и в двата случая:
- Бързо мигане: Неколкократно включва или изключва
светлината на интервал от 0.15 секунди.
- Бавно мигане: Неколкократно включва или изключва
светлината на интервали от 1.5 секунди (само за
BC-CSKA).
• Когато лампичката CHARGE мига бързо, извадете
заредената батерия и отново го поставете в зарядното
устройство за батерии, докато щракне плътно.
Ако лампичката CHARGE отново мига, това може да е
За да отстраните от обектива отпечатъците от пръсти,
мръсотия и др, почистете обектива с меко парче плат.
Почистване на корпуса на фотоапарата
Почистете повърхността на фотоапарата с меко парче
плат, леко навлажнено с вода; след това избършете
повърхността на фотоапарата със сухо парче плат. За да
предотвратите повреда по повърхността на корпуса:
• Не излагайте фотоапарата на въздействието на
химически вещества като например разтворител,
бензин, алкохол, инсектициди и др.
• Не докосвайте фотоапарата, ако по ръцете ви има
остатъци от гореспоменатите вещества.
• Не оставяйте устройството за дълго време в контакт
с гума или винилови материали.
[Работна температура
Фотоапаратът е проектиран за работа в температурен
обхват между 00С и 400С. Не препоръчваме
извършването на запис на изключително студени или
горещи места, където температурата е в стойности извън
посочените.
35
[Кондензация на влага
Ако фотоапаратът бъде внесен директно от студено
на топло място, възможно е във вътрешността на
фотоапарата да се получи кондензация на влага. Това
може да причини неизправност във функционирането на
устройството.
Ако се получи кондензация на влага
Изключете фотоапарата и изчакайте около един час, за да
се изпари влагата. Обърнете внимание, че ако записвате
изображения, докато във вътрешността на фотоапарата
има кондензирала влага, е възможно изображенията да се
запишат неясно.
[Изхвърляне на батерията
Свържете се с най-близкия доставчик на Sony, когато
изхвърляте батерията.
[Вградена акумулаторна батерия
Вашият фотоапарат е снабден с вградена акумулаторна
батерия, така че настройката за датата и часа и другите
настройки се запазват, дори когато устройството е
изключено.
Докато използвате фотоапарата, вградената акумулаторна
батерия остава винаги заредена. Ако използвате
устройството само за кратко, батерията се разрежда,
а пълното разреждане на акумулаторната батерия, ако
изобщо не използвате фотоапарата, настъпва за около един
месец. Ако това се случи, използвайте фотоапарата след
като заредите вградената акумулаторна батерия.
Въпреки това, дори ако вградената батерия не е заредена,
това няма да се отрази на работата на устройството, ако не
записвате датата.
Зареждане на вградената акумулаторна
батерия
Поставете вградената акумулаторна батерия в
устройството и оставете фотоапарата изключен за 24 или
повече часа.
36
Технически
характеристики
Фотоапарат
Говорител: Моно
[Система]
Exif Print: Съвместим
Устройство за изображения: 7.13 mm (тип 1/2,5) CMOS
сензор
Общ брой пиксели на фотоапарата
Прибл. 5 040 000 (2 592 х 1 944) пиксела
PRINT изображение, съвпадащо с III: Съвместимо
Ефективни пиксели на фотоапарата
Прибл. 5 040 000 (2 592 х 1 944) пиксела (снимки),
Прибл. 2 074 000 пиксела ([1080 30P] видеоклип)
Обектив: F3.6
f = 7.0 При преобразуване в 35 mm фотоапарат
За видеоклипове: 47 mm (16:9)
За снимки: 42 mm (4:3)
Контрол на експонацията: Автоматична експонация,
Избор на сцена (4 режима)
Формат на файловете:
Снимки: Exif Ver. 2.21 съвместим с JPEG, DPOF
съвместим
Видеоклипове: MPEG-4 съвемстим (.MP4)
Вид на видео кодека: MPEG-4 AVC/H.264
Main Profile
Вид на аудио кодека: AAC LC
Носител за запис: Вградена памет (прибл. 12 МВ),
“Memory Stick PRO Duo” носител
[Входни/Изходни конектори]
Зарядно устройство за батерии
BC-CSK/BC-CSKA
Изисквания към захранването: AC 100 до 240 V, 50/60
Hz, 2.2 W (BC-CSK)/2.3 W (BC-CSKA)
Изходно напрежение: DC 4.2 V, 0.33 A(BC-CSK)/0.30 A
(BC-CSKA)
Работна температура: От 0 до 400С
Температура на съхранение: От -20 до +600С
Размери: Прибл. 62 x 24 x 91 mm (Ш/В/Д)
Тегло: Прибл. 75 g (BC-CSK)/70g (BC-CSKA)
Акумулаторна батерия NP-BK1
Използвани батерии: Литиево-йонни батерии
Максимално напрежение: DC 4.2 V
Минимално напрежение: DC 3.6 V
Максимално напрежение при зареждане: DC 4.2 V
Максимален електрически поток при зареждане: 1.4 A
Капацитет:
USB жак: мини В, високоскоростен USB (USB 2.0
обичаен: 3.4 Wh (970 mAh)
съвместим)
минимален: 3.3 Wh (930mAh)
A/V OUT терминал: Минижак, видео, аудио (Моно)
[LCD екран]
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без
предупреждение.
Използван LCD панел: 4.6 cm (тип 2.7) TFT устройство
Общ брой на точките: 230 400 (960х240) точки
[Захранване, общи положения]
Захранване: Акумулаторни батерии NP-BK1, 3.6 V
Променливотоков адаптер AC-LS5K (продава се
отделно), 4.2 V
Консумация на електроенергия 2,0 W (когато размерът
на видеоклипа е [720 30P])
Работна температура: от 00С до 400С
Температура на съхранение: От -200С до +600С
Размери: Прибл. 23.5 x 103.3 x 55.3 mm (Ш/В/Д,
без издадените части)
Тегло: Прибл. 120 g (включително батерия NP-BK1,
връзка и др.)
Микрофон: Моно
37
Търговски марки
• “Memory Stick”, “
“
”, “Memory Stick PRO”,
”, “Memory Stick Duo”, “
”, “Memory Stick PRO Duo”, “
”, “Memory Stick Micro”,
“MagicGate” и “
” са търговски
марки на Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows Vista и Direct X са
търговски марки или запазени търговски марки на
Microsoft Corporation в САЩ и/или в други страни.
• Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook, Power
Mac и eMac са търговски марки или запазени
търговски марки на Apple, Inc.
• Intel, ММХ и Pentium са търговски марки или запазени
търговски марки на Intel Corporation.
В заключение, имената на системите и продуктите,
използвани в това ръководство като цяло, са търговски
марки или запазени търговски марки на техните
съответни разработчици или производители. Въпреки
това “™” или “®” не се използват навсякъде в това
ръководство.
38
Допълнителна информация относно този продукт
и отговори на често задавани въпроси можете да
откриете на интернет страницата за поддръжка.
http://www.sony.net/
Отпечатано на 70% или повече рециклирана хартия
посредством използването на VOC (Volatile Organic
Compound) – мастило, базирано на растителна мазнина.
39
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи
система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които
в противен случай могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените
ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
Download PDF