Sony | MHS-PM1 | Sony MHS-PM1 Инструкции за експлоатация

Съдържание
Подготовка за включване
Основни операции
Използване на функциите
за запис
Наръчник за мобилен
HD фотоапарат за
моментални снимки
MHS-PM1
Използване на функциите
за преглед
Задаване на настройките
Преглед на изображения
на телевизор
Отстраняване на проблеми
Други
Азбучен указател
© 2009 Sony Corporation
4-135-530-12(1)
Забележки за използване на фотоапарата
Видове “Memory Stick” носители,
които можете да използвате с вашия
фотоапарат
• За запис на видеоклипове препоръчваме използването
на “Memory Stick PRO Duo” носител с размер 512 MВ
или повече, който има следната маркировка:
*(“Memory Stick PRO Duo”
носител)
(“Memory Stick PRO-HG
Duo” носител)
* Можете да използвате носители с или без маркировка
Mark2.
• Възможността за работа на фотоапарата с “Memory Stick
PRO Duo” носител до 16 GB е потвърдена.
• За времената на запис на “Memory Stick PRO Duo”
носителя вижте стр. 24.
“Memory Stick PRO Duo” носител/”Memory
Stick PRO-HG Duo” носител
(Можете да използвате този размер
с вашия фотоапарат.)
“Memory Stick” носител
(Не можете да използвате с вашия
фотоапарат.)
• В това ръководство “Memory Stick PRO Duo” и “Memory
Stick PRO-HG Duo” носителите са описани като “Memory Stick PRO Duo” носител.
• Не можете да използвате носители за запис, различни от
описаните по-горе.
• “Memory Stick PRO Duo” носителите могат да бъдат
използвани само с “Memory Stick PRO”-съвместимо
оборудване.
• Не залепяйте етикети или подобни върху “Memory Stick
PRO Duo” носителя, нито върху адаптера за “Memory
Stick Duo” носителя.
Когато използвате “Memory Stick
PRO Duo” носител с “Memory Stick”съвместимо оборудване
Уверете се, че поставяте “Memory Stick PRO
Duo” носителя в адаптер за “Memory Stick Duo”
носител.
2
Адаптер за “Memory Stick Duo” носител
Забележки за батерията
• Поставете батерията преди да използвате фотоапарата
за първи път.
• Батерията може да бъде зареждана дори когато не е
напълно разредена. Също така, дори батерията да не е
заредена докрай, можете да използвате устройството и
с частично заредена батерия.
• Ако не планирате да използвате фотоапарата за дълъг
период от време, изразходвайте заряда на батерията
докрай и приберете фотоапарата за съхранение на
хладно и сухо място. Така ще запазите функциите на
батерията.
• За подробности относно батерията вижте стр. 71.
Не се предоставят компенсации за
съдържанието на записа
• Съдържанието на записа не подлежи на компенсация,
ако поради неизправност на фотоапарата, на носителя
и др., записът или възпроизвеждането се окажат
невъзможни.
Подсигуряване на данни във
вградената памет и “Memory Stick
PRO Duo” носителя
• Не изключвайте фотоапарата и не вадете батерията
или “Memory Stick PRO Duo” носителя, докато
лампичката за достъп свети. Ако го направите,
възможно е данните, записани във вградената памет
или на “Memory Stick PRO Duo” носителя, да се
повредят. Уверете се, че сте копирали данните на друг
носител, за да ги защитите.
Промяна на настройката за езика
• Дисплеите на екрана за всеки език се използват
за илюстрация на процедурите на работа. Ако е
необходимо, сменете езика на екрана преди да
използвате фотоапарата (стр. 21).
Забележки за записа/
възпроизвеждането
• Този фотоапарат не е устойчив на прах и влага, а също
не е и водоустойчив.
• Преди запис на еднократни събития направете пробен
запис, за да се уверите, че фотоапаратът работи
правилно.
• Избягвайте да излагате фотоапарата на влага. Ако
във вътрешността на устройството попадне вода,
може да се получи неизправност, а в някои случаи
фотоапаратът не може да бъде поправен.
Забележки за използване на фотоапарата
• Ако завъртите обектива, когато вашият фотоапарат е
свързан към други устройства посредством USB кабел,
възможно е записаните изображения да не се загубят.
• Не насочвайте фотоапарата към слънцето или
директно към друга ярка светлина. Това може да
повреди очите
ви или да причини неизправност в устройството, а
в някои случаи тази неизправност може да се окаже
непоправима.
• Не използвайте фотоапарата близо до места, които
излъчват силни радиовълни или радиация. Ако го
направите, възможно е фотоапаратът да не записва или
възпроизвежда правилно.
• Използването на фотоапарата на прашни или песъчливи
места може да причини неизправност.
• Ако в устройството има конденз на влага, изключете
фотоапарата и го оставете за около 1 час преди да го
използвате.
• Не тръскайте и не удряйте фотоапарата. Освен повреда
и невъзможност за правене на записи, подобни
действия могат да направят носителя за запис
неизползваем или да причинят повреда или загуба
на данни за изображенията.
• Когато поставяте или изваждате “Memory Stick PRO
Duo” носител, внимавайте “Memory Stick PRO Duo”
носителят да не изскочи и да не падне.
• Преди да свържете вашия фотоапарат към друго
устройство посредством кабел се уверете, че поставяте
свързващия щекер в правилната посока. Поставянето
на свързващия щекер насила в неправилната посока
може да причини повреда в терминала или във вашия
фотоапарат.
• Възпроизвеждането на видеоклипове, различни от
записаните, редактираните или композираните с този
фотоапарат, не е гарантирано.
Забележки за LCD екрана и обектива
• LCD екранът е произведен по високо прецизна
технология, така че ефективният брой пиксели е над
99,99%. Възможно е обаче върху LCD екрана да се
появят малки черни и/или ярки петънца (бели,
червени, сини или зелени на цвят). Появата на тези
петънца е напълно нормална в процеса на снимане
и по никакъв начин не влияе върху качеството на
записаното изображение.
Черни, бели,
червени, сини или
зелени петънца
• Излагането на LCD екрана или обектива на пряка
слънчева светлина и за дълъг период от време може
да причини неизправност. Внимавайте, когато
поставяте фотоапарата в близост до прозорец или
на открито.
• Възможно е, когато снимате в студени условия, на
LCD екрана да се появят остатъчни образи. Това не
е неизправност.
Забележка за изхвърляне/трансфер
• Когато използвате софтуера, инсталиран във
фотоапарата, възможно е лична информация,
като например ID и e-mail адрес, да се запази
във вградената памет на устройството. Когато
прехвърляте собствеността на фотоапарата или
когато изхвърляте устройството, изтрийте цялата
въведена информация.
Съвместимост на данните за
изображението
• Този фотоапарат поддържа “MP4 формат” като
файлов формат за запис на видеоклипове. Ето защо
видеоклиповете, записани с този фотоапарат, не
могат да се възпроизвеждат на устройства, които не
поддържат “MP4 формат”.
• Този фотоапарат не поддържа “AVCHD формат”
и поради това не поддържа възпроизвеждане и запис
на видеоклипове в “AVCHD формат” като например
цифрова HD видеокамера.
• Снимките, записани с този фотоапарат, се
компресират/записват в JPEG*1 формат. Разширението
на файловете е “.JPG”.
• Този фотоапарат следва стандарта DCF*2, установен
от JEITA*3 (Japan Electronics and Information Technol
ogy Industries Association).
• Възпроизвеждането на снимки/клипове, записани
с вашия фотоапарат, но на друго оборудване,
и възпроизвеждането на снимки, записани или
редактирани с друго оборудване, но на вашия
фотоапарат, не е гарантирано.
*1 Обединена Група на Фотографските Експерти
*2 Правила за дизайн за файловите системи на
фотоапарата
*3 Японската асоциация за развитие на електронната
промишленост
Предпазни мерки за авторското
право
• Възможно е телевизионни програми, филми, видео
записи и други продукции да бъдат защитени с
авторско право.
Неразрешеният презапис на такива материали може
да противоречи на закона за авторското право.
3
Забележки за използване на фотоапарата
Информация за този Наричник
• Изображенията, използвани като примерни в този
Наръчник, са репродукции и не са истинските
изображения, заснети с този фотоапарат.
• Дизайнът и техническите характеристики на носителя
за запис и другите аксесоари са обект на промяна без
предупреждение.
4
Как да работите с фотоапарата
• Когато пренасяте фотоапарата, завъртете обектива както е показано на илюстрацията.
• Внимавайте да не блокирате обектива с пръст, когато снимате.
• Не дръжте фотоапарата като го придържате само за капачето на батерията/”Memory Stick Duo” носителя, капачето на
жака или обектива.
• Вижте стр. 15 за начина на прикрепяне на ремъка за китката.
5
Съдържание
Забележки за използване на фотоапарата.............................................2
Как да работите с фотоапарата........................................................... 5
Идентификация на частите.................................................................... 9
Индикатори на екрана...............................................................................11
Подготовка за включване
Проверка на приложените аксесоари..................................................... 15
1 Подготовка на батерията................................................................... 16
2 Поставяне на батерията/”Memory Stick PRO Duo” носителя
(продава се отделно)................................................................................ 18
3 Включване на фотоапарата/Сверяване на часовника.................... 20
Промяна на настройката за езика....................................................................................... 21
Основни операции
Избор на размер на изображението според употребата................. 22
Запис на изображения.............................................................................. 26
Преглед на изображения............................................................................31
Изтриване на изображения..................................................................... 33
Избор на изображения за качване в Интернет страница (Sharemark)...35
Използване на опциите в менюто......................................................... 37
Опции в менюто........................................................................................ 38
Използване на функциите за запис
Меню за запис........................................................................................... 39
Фотоапарат: Избор на режим за запис
Настройка: Избор на настройки на записа
6
Съдържание
Използване на функциите за преглед
Меню за преглед........................................................................................ 40
(Папка): Избор на папка за преглед на изображения
(Защита): Предотвратяване на случайно изтриване
DPOF: Прибавяне на знак за отпечатване
(Изреждане): Възпроизвеждане на серия от изображения
(Въртене): Въртене на снимки
(Разделяне): Разделяне на видеоклипове
(Настройка): Промяна на настройките
Промяна на настройките
Използване на настройките.................................................................... 48
Фотоапарат........................................................................................49
Function Guide (Наръчник за функцията)
Auto Review (Автоматичен преглед)
Flicker Cancel (Отмяна на трептенето)
Memory Stick инструмент.................................................................50
Format (Форматиране)
Create REC.Folder (Създаване на папка
за запис)
Change REC.Folder (Смяна на папката
за запис)
Copy (Копиране)
Инструмент за вградена памет.....................................................52
Format (Форматиране)
Setup 1 (Настройки 1)........................................................................53
1
LCD Backlight (Задно осветяване на LCD)
Beep (Звуков сигнал)
Language (Език)
Initialize (Нулиране)
Setup 2 (Настройки 2)........................................................................54
2
File Number (Номер на файла)
USB Connect (USB свързване)
Video Out (Видео изход)
Clock Set (Сверяване на часовника)
Преглед на изображения на телевизионен екран
Преглед на изображения на телевизионен екран.................................58
7
Съдържание
Отстраняване на проблеми
Отстраняване на проблеми .....................................................................61
Предупредителни индикатори и съобщения..........................................66
Други
Използване на фотоапарата в чужбина – Източници на захранване...68
“Memory Stick” носител............ .................................................................69
Батерия........................................................................................................ 71
Азбучен указател
Азбучен указател........................................................................................72
8
Идентификация на частите
За подробности относно операциите вижте
страниците в скоби.
AОбектив
BМикрофон
CЖак
(USB) (55)
• Използва се, когато свързвате към компютър
посредством USB кабел.
DЖак A/V OUT (58)
• Използва се, когато свързвате към телевизор
посредством AV свързващ кабел.
EЖак DC IN
• Използва се, когато свързвате с променливотоков
адаптер, за да работите с фотоапарата, когато е
включен към захранването.
FКукичка за ремъка за китката (15)
GГоворител
HКапаче на жака
ILCD екран (28)
JЛостче zoom
За запис: Zoom (W/T) (30)
За преглед: Zoom при възпроизвеждане/
(Индекс) (32)
KБутон PHOTO (26)
LБутон
(Възпроизвеждане) (26, 31, 35)
MМултифункционален бутон за избор
Включено меню: v/V/b/B (37)
Изключено меню: DISP/
(28, 30)
NБутон ON/OFF (Захранване) (20)
OЛампичка на захранването
PБутон MENU (37)
QБутон
(Размер на изображението/
Изтриване) (22, 33)
RБутон MOVIE (26)
S Бутон Sharemark) (35)
TГнездо за статив (в долната част)
• Използвайте статив и винт, чиято дължина е помалка от 5.5 mm. Ще бъде невъзможно да закрепите
стабилно фотоапарата към статив, ако използвате
по-дълъг винт, и може да повредите фотоапарата.
UКапаче на батерията/”Memory Stick Duo”
носителя (18)
9
Идентификация на частите
ws“Гнездо за “Memory Stick Duo” носител
wdГнездо за батерията
wfЛампичка за достъп (19)
10
Индикатори на екрана
Всеки път, когато наклоните мултифункционалния
бутон за избор в положение v (DISP), дисплеят се
променя (стр. 28).
За подробности относно операцията вижте
страниците, указани в скобите.
A
Дисплей
Индикация
Оставащ заряд на батерията
(17)
В режим на готовност за запис
Режим на запис (26)
• Когато превключвате в
режим на запис, индикацията
се извежда за
приблизително две секунди.
Скала Zoom (30)
Когато записвате видеоклипове
.
Режим на запис (Избор на
сцена) (39)
E
Предупреждение за нисък
заряд на батерията (66)
B
Дисплей
Индикация
Размер на изображението
(23)
Режим на запис на снимки
(26)
[400]
Оставащ брой изображения,
които можете да запишете
(24)
Меню/Насочващо меню (37)
• Натискането на MENU
включва/изключва менюто/
насочващото меню.
11
Индикатори на екрана
C
Дисплей
Индикация
Папка за запис (50)
• Не се извежда, когато
използвате вградената памет.
Носител за запис
Хистограма (28)
D
Дисплей
Индикация
Таймер за самостоятелно
включване (30)
Размер на изображението
(23)
[00:28:25]
Оставащо време за запис (24)
2000
Скорост на затвора
F3.6
Стойност на диафрагмата
Режим на запис на видеоклип
(26)
E
Дисплей
Индикация
Запис на видеоклип
00:00:05
Време за запис (24)
b Забележка
• Индикаторите и тяхната позиция са приблизителни и
се различават от това, което реално виждате.
12
Индикатори на екрана
Когато възпроизвеждате снимки
A
Дисплей
Индикация
Оставащ заряд на батерията (17)
Размер на изображението (23)
/
Когато възпроизвеждате
видеоклипове
/
/
Възпроизвеждане/Стоп/Бързо
изреждане на изображения
(31, 43)
Бързо превъртане напред/Бързо
превъртане назад
00:00:00
Брояч
VOL.
Сила на звука (31)
Zoom скала (32)
E
Предупреждение за нисък
заряд на батерията (66)
B
Дисплей
Индикация
Индикаторна лента за
възпроизвеждане
101_0012
Номер на папката-файла (50)
2009 1 1
9:30 AM
Дата на записа/време на
възпроизведеното изображение
BACK/
NEXT
Избор на изображения
VOLUME
DPOF
Регулиране на силата на звука
Меню/Насочващо меню (37)
13
Индикатори на екрана
C
Дисплей
Индикация
Промяна на папката (40)
• Не се извежда, когато
използвате вградената памет.
Папка за възпроизвеждане (40)
• Не се извежда, когато
използвате вградената памет.
12/12
Брой изображения/Брой
изображения, записани в
избраната папка
Възпроизвеждане на носителя
Режим на запис
Папки за запис (50)
Sharemark (35)
Знак за ред на отпечатване
(DPOF) (42)
Защита (40)
Хистограма (28) Индикацията
се извежда, когато изключите
дисплея с хисторграмата.
D
Дисплей
Индикация
Баланс на белия цвят
2000
Скорост на затвора
F3.6
Стойност на диафрагмата
ISO400
ISO номер
+2.0EV
Стойност на експонацията
b Забележка
• Индикаторите и тяхната позиция са приблизителни и
се различават от това, което реално виждате.
14
Подготовка за включване
Проверка на приложените аксесоари
• Зарядно устройство за батерия BC-CSK/BC-CSKA (1)
• Компонентен A/V кабел (1)
• A/V свързващ кабел (1)
Подготовка за включване
• Захранващ кабел (1)
(не е приложен към моделите за САЩ и Канада)
• USB кабел (1)
• Акумулаторна батерия NP-BK1 (1)
• Ремък за китката (1)
• CD-ROM (1)
- PMB (Picture Motion Browser) с включено
ръководство за работа с PMB
- Наръчник за мобилен HD фотоапарат за
моментални снимки (PDF)
• Инструкции за експлоатация (1)
Прикрепете ремъка и пъхнете ръката
си през примката, за да предотвратите
изпускане на фотоапарата и
евентуалната му повреда и др.
Кукичка
15
1 Подготовка на батерията
За потребители в САЩ и Канада
За потребители в държави, различни от
САЩ и Канада
Щекер
1
2
2
1
Лампичка
CHARGE
Лампичка
CHARGE
Захранващ кабел
1Поставете батерията в зарядното устройство за батериите.
• Поставете батерията колкото е възможно по-навътре, след това леко натиснете задната част на батерията, докато щракне.
2Свържете зарядното устройство за батериите към мрежата от 220V.
Лампичката CHARGE светва и зареждането започва.
Когато лампичката CHARGE се изключи, зареждането е приключило (Нормално зареждане). Възможно е лампичката
CHARGE да се изключи и когато температурата на околната среда е извън препоръчителната работна температура (10
до 300С), тъй като зарядното устройство влиза е в режим на готовност.
16
1 Подготовка на батерията
Време за зареждане
Време за пълно зареждане
Приблизително 300 мин.
• Това е времето, необходимо за пълно зареждане на напълно разредени батерии при температура на околната среда около
250С. Възможно е зареждането да отнеме повече време в зависимост от обстоятелствата и от условията, при които
използвате фотоапарата.
• За броя изображения, които можете да запишете, вижте стр. 24.
• Включете зарядното устройство за батерии към най-близкия стенен контакт.
Подготовка за включване
• Зарядното устройство за батерии е свързано с мрежата от 220 V, докато е включено към стенния контакт, дори ако
лампичката CHARGE не свети. Ако се получи някакъв проблем, докато използвате зарядното устройство за батерии,
незабавно изключете захранването, като изключите щекера от стенния контакт (мрежата от 220 V).
• Когато зареждането приключи, изключете захранващия кабел от мрежата от 220 V.
За да проверите оставащото време на батерията
Завъртете обектива или натиснете бутона ON/OFF, за да включите и проверите оставащия заряд на
батериите на LCD екрана.
Индикатор
за оставащ
заряд на
батерията
Достатъчен
Насоки за
оставащ
оставащ
заряд
заряд на
батерията
Батерията е Батерията е Нисък заряд на
Заредете батерията.
почти докрай наполовина батерията: записът/ (Индикаторът за
заредена
пълна
възпроизвеждането предупреждение мига.)
скоро ще приключи
• Извеждането на правилния индикатор за оставащ заряд на батерията отнема около 1 минута.
• Възможно е при определени обстоятелства изведеният индикатор за оставащ заряд на батерията да не е правилен.
• Когато включите фотоапарата за първи път (стр. 20), се извежда екранът за сверяване на часовника.
17
2 Поставяне на батерията/”Memory Stick PRO
Duo” носителя (продава се отделно)
1 Капаче на батерията/
“Memory Stick Duo” носител
2 Поставете “Memory
Stick Duo” носителя,
докато щракне, като
страната на терминала
е насочена към LCD
екрана .
3 Изравнете маркировката v
на гнездото на батерията
с обозначението v на
батерията. Натиснете
и задръжте лостчето за
изваждане на батерията и я
поставете в отделението.
1Отворете капачето на батерията/“Memory Stick Duo” носителя.
2 Поставете “Memory Stick PRO Duo” носителя (не е приложен в комплекта)
докрай, докато щракне.
3Затворете капачето на батерията/“Memory Stick Duo” носителя.
Когато сте не сте поставили “Memory Stick PRO Duo” носител
Фотоапаратът записва/възпроизвежда изображения, като използва вградената памет (прибл. 12 МВ).
18
2 Зареждане на батерия/”Memory Stick PRO Duo” носител (продава се отделно)
За да извадите “Memory Stick PRO Duo” носителя
Отворете капачето на батерията/”Memory Stick Duo” носителя.
Подготовка за включване
Уверете се, че лампичката за
достъпа не свети, след това
натиснете веднъж “Memory Stick
PRO Duo” носителя.
• Никога не изваждайте “Memory Stick PRO Duo” носителя, докато лампичката за достъп свети. Това може да повреди
данните в “Memory Stick PRO Duo” носителя.
19
3 Включване на фотоапарата/Сверяване на
часовника
Бутон MENU
1 Бутон ON/OFF
1 LCD екран
2 Мултифункционален
бутон за избор
/
/
:
1 Завъртете обектива.
• Завъртането на обектива по посока на стрелката включва фотоапарата. За да изключите захранването,
завъртете обектива в обратна посока.
• Също така, можете да включите захранването и като натиснете бутона ON/OFF.
• Обективът се върти от 0 до 270 градуса.
2 Сверете часовника с помощта на мултифункционалния бутон за избор.
1 Изберете дисплей с формата на датата с помощта на v/V, след това натиснете мултифункционалния
бутон за избор.
2 Изберете всяка от опциите с b/B и задайте цифровата стойност с помощта на v/V
3 Изберете [OK] с помощта на B, след това натиснете мултифункционалния бутон за избор.
20
3 Включване на фотоапарата/Сверяване на часовника
За да изключите захранването
Натиснете бутона ON/OFF.
• Също така, можете да изключите захранването и като завъртите обектива назад.
За да промените датата и часа
Натиснете MENU и изберете [Clock Set] в
(Setup 2 - Настройки 2) (стр. 57).
2
Когато включите захранването
Подготовка за включване
Ако фотоапаратът работи със захранване от батериите и вие не използвате устройството за около
5 минути, фотоапаратът автоматично се изключва, за да предотврати изразходването на заряда на
батерията (Функция за изключване на захранването).
Промяна на настройката на езика
Можете да промените дисплеите на екрана, така че да показват съобщенията на избрания език. За да
изберете езика на екрана, натиснете MENU и изберете [ Language] в
(Setup 1 - Настройки 1)
1
(стр. 53)
21
Основни операции
Избор на размер на изображението според
употребата
Бутон
(Изтриване)
Бутон
(Възпроизвеждане)
Мултифункционален
бутон за избор
1Уверете се, че фотоапаратът е зададен в режим на запис.
• Ако фотоапаратът е зададен в режим на възпроизвеждане, натиснете
в режим на запис. Индикацията
2Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да превключите
се извежда за приблизително 2 секунди.
(Размер на изображението).
3Изберете
(Размер на снимката) или
(Размер на видеоклипа) с помощта на
мултифункционалния бутон за избор, като наклоните към b/B, след това
изберете желания размер на изображението с помощта на v/V.
Размер на снимката
Размер на видеоклипа
• Препоръчителната употреба и броят на оставащите изображения се извеждат в горния край на LCD екрана.
4Натиснете
22
(Размер на изображението), за да приключите с настройката.
Избор на размер на изображението според употребата
Настройката по подразбиране е маркирана с
.
Размер на изображението
Насоки
5М (2592х1944)
За отпечатване на изображения в размер до А4
3:2* (2592х1728)
Запис в съотношение 3:2
3М (2048х1536)
За отпечатване на изображения в размер до 10х15 cm или 13х18 cm
2M (1632x1224)
За отпечатване на изображения в размер до 10х15 cm
VGA (640x480)
За прикрепяне на малки изображения към електронна поща
* Изображенията са записани в същото съотношение 3:2 като на фотографска хартия или картички и др.
Размер на видеоклиповете Насоки за употреба
*2
Запис на HD висококачествени видеоклипове с размери, подходящи за
извеждане на компютри или HDTV.
720 30Р
Запис на HD висококачествени видеоклипове с размери, подходящи за
извеждане на компютър.
VGA 30P*2
Запис на SD висококачествени видеоклипове с размери, подходящи за
качване на интернет страници.
Основни операции
*1
1080 30Р*1*2
Снимайте обекта на светло, защото изображението е записано на тъмно.
Обхватът, който можете да заснемете, се стеснява.
• Видеоклиповете, заснети с този фотоапарат, ще се запишат в Основен профил MPEG-4 AVC/H.264, Прибл. 30fps,
Progressive, AAC LC, “MP4 формат”.
- MPEG: Movie Picture Expert Group
- AVC: Advanced Video Codec
• Колкото по-голям е размерът на изображението, толкова по-добро е качеството.
23
Избор на размер на изображението според употребата
Брой снимки, които можете да запишете, и време за запис
на видеоклипове
Възможно е броят на снимките и дължината на видеоклиповете да се различават в зависимост от
условията на запис.
Приблизителен брой на снимки
(Единици: Изображения)
Капацитет Вградена
памет
Размер/
Качество
“Memory Stick PRO Duo” носител, форматиран с този фотоапарат
Прибл.
12 МВ
128 MB
512
MB
256 MB
1GB
2GB
4GB
8GB
16 GB
5M
3
50
95
190
390
770
1550
3100
3:2
4
70
135
270
550
1100
2200
4400
6200
8800
3M
9
80
155
305
620
1250
2500
5000
10000
2M
15
130
235
480
980
2000
4000
8000
16000
VGA
75
780
1500
2950
6000
12000
23500
48000
96000
• Когато броят на оставащите изображения, които можете да запишете, е по-голям от 9,999, се извежда индикаторът “>9999”.
• Когато изображенията са записани с по-стар модел Sony фотоапарат и бъдат възпроизведени на това устройство, възможно
е дисплеят да се различава от истинския размер на изображението.
• Всички количества са измерени, когато използвате “Memory Stick PRO Duo” носител, произведен от Sony Corporation. Броят
на снимките и дължината на видеоклиповете може да се различава в зависимост от условията на записа и носителя за запис.
• Когато измервате капацитета на носителя, 1 GB е равен на 1 милиард байта, част от които се използва за управление на данните.
Приблизително време за запис на видеоклипове
Таблицата по-долу показва приблизителното максимално време за запис. Това са общите времена за
всички файлове с видеоклипове. Максималният запис на непрекъснат видеоклип е около 25 минути.
(Единици: час: минутa: секундa)
Капацитет
Вградена
памет
“Memory Stick PRO Duo” носител, форматиран с този фотоапарат
Прибл.
12 МВ
512 MB
1GB
2GB
4GB
8GB
16 GB
1080 30P
0:00:15
(0:00:05)
0:10:00
(0:05:00)
0:20:00
(0:10:00)
0:40:00
(0:20:00)
1:20:00
(0:40:00)
2:50:00
(1:30:00)
5:40:00
(3:10:00)
720 30P
0:00:20
(0:00:10)
0:15:00
(0:07:00)
0:30:00
(0:15:00)
1:00:00
(0:30:00)
2:05:00
(1:05:00)
4:10:00
(2:10:00)
8:30:00
(4:25:00)
VGA 30P
0:00:45
(0:00:25)
0:30:00
(0:20:00)
1:00:00
(0:40:00)
2:00:00
(1:20:00)
4:00:00
(2:40:00)
8:10:00
(5:30:00)
16:30:00
(11:10:00)
Размер
• Стойностите в скоби показват минималното време за запис.
• Всички стойности са измерени, когато използвате “Memory Stick PRO Duo” носител, произведен от Sony Corporation.
Възможно е дължината на видеоклиповете да се различава в зависимост от условията на записа, обекта и вида на
“Memory Stick” носителя.
24
Избор на размер на изображението според употребата
• Преди продължителният запис да приключи, индикаторът за времето на запис започва да мига и скоро след това записът
автоматично спира.
Вашият фотоапарат използва формат VBR (вариращ битрейт), който автоматично регулира качеството
на изображението според записаната сцена. Тази технология предизвиква отклонения във времето за
запис на “Memory Stick PRO Duo” носителя.
Видеоклипове, които съдържат бързи движения и сложни образи, се записват при по-висок битрейт, а
това намалява общото време за запис.
Основни операции
25
Запис на изображения
Бутон MENU
Лампичка на захранването
Бутон ON/OFF
Бутон MOVIE
Лостче zoom
Бутон PHOTO
Бутон
(Възпроизвеждане)
Мултифункционален
бутон за избор
1Завъртете обектива, за да включите захранването.
• Също така, можете да включите захранването и като натиснете бутона ON/OFF.
2Потвърдете композицията.
Поставете обекта в центъра на
екрана.
26
Запис на изображения
3Започнете записа.
Когато записвате снимки:
Натиснете PHOTO.
В режим на готовност
Когато натиснете PHOTO (4:3)
720
Основни операции
• Можете да проверите ракурса, като натиснете бутона PHOTO наполовина. За да записвате снимки, натиснете
бутона PHOTO докрай.
• Ъгълът на преглед превключва съотношението (4:3 или 3:2) в зависимост от размера на записаната снимка.
• В следните ситуации, в горната и долната част на снимката се появяват черни ленти:
- Когато размерът на изображението е [1080 30P] или [720 30P].
- Когато съотношението на екрана е 3:2.
• Не можете да записвате снимки, докато записвате видеоклипове.
• Когато записвате снимки, ъгълът на преглед ще се промени спрямо този в режим на готовност.
Когато записвате видеоклипове:
Натиснете MOVIE.
За да спрете записа, отново натиснете MOVIE.
• Когато размерът на изображението е [1080 30P] или [720 30P], в горната и долната част на изображението се
извеждат черни ленти.
• Продължителният запис е възможен за приблизително 25 минути.
27
Запис на изображения
Промяна на дисплея на екрана
Мултифункционален
бутон за избор
Всеки път, когато натиснете мултифункционалния бутон за избор към v (DISP), дисплеят
се променя както следва.
Дисплей на хистограмата
Хистограма
включена*
Индикатори
изключени
Индикатори
включени
* Информацията за изображението се извежда по време на възпроизвеждане.
• Натискайки в положение v (DISP) за по-продължително време, можете да увеличите задното осветяване на LCD
екрана. Натиснете отново към v(DISP) за по-продължително време, за да върнете задното осветяване на LCD екрана
в нормално положение.
• Ако преглеждате изображения на силна външна светлина, регулирайте задното осветяване на LCD екрана, като го
увеличите. В тези условия е възможно захранването на батерията да намалее по-бързо.
• LCD екранът няма да се изведе, докато фотоапаратът е свързан към телевизора.
• Хистограмата не се извежда в следните ситуации:
Когато записвате
- Когато менюто е изведено.
- Когато записвате видеоклипове.
По време на възпроизвеждане
- Когато е изведено менюто.
- В режим на индекс екран
- Когато използвате функцията zoom при възпроизвеждане.
- Когато завъртате снимки.
- Когато възпроизвеждате видеоклипове.
• Получават се големи различия в хистограмата, изведена когато снимате или възпроизвеждате, в случаите, когато
скоростта на затвора е бавна или бърза.
• Възможно е хистограмата да не се изведе за изображения, записани с други фотоапарати.
28
Запис на изображения
z Хистограма
A
Тъмно
A Брой пиксели
B
Светло
Хистограмата е графика, която показва осветеността
на изображението. Неколкократно натиснете към v
(DISP), за да изведете хистограмата на екрана. Когато
изображението е тъмно, графиката е изместена към
лявата страна, а при светло изображение - към дясната
страна.
B Осветеност
Основни операции
29
Запис на изображения
Полезни функции за запис
W/T Използване на функцията zoom
Плъзнете лостчето zoom към позицията Т, за да приближите, плъзнете лостчето zoom към
позицията W, за да отдалечите.
• Този фотоапарат може да извършва само цифров zoom.
• Когато използвате zoom, въможно е изображението да не приближи или отдалечи плавно.
Използване на таймера за самостоятелно включване
Натиснете мултифункционалния бутон за избор към V (
).
(Без индикация): Не се използва таймерът за самостоятелно включване
: Използва се таймерът за самостоятелно включване
Ако натиснете PHOTO, се извежда таймер с обратно броене и след като се чуят бързи, кратки звукови
сигнали, фотоапаратът записва изображението.
За да отмените, отново натиснете към V (
).
Запис в огледален режим
Завъртете обектива в същата посока, в която е завъртян и LCD екранът.
• На LCD екрана се извежда огледално изображение на обекта, но изображението ще се запише нормално.
• На LCD екрана се извежда същото изображение като записаното, което заменя огледалното изображение в режим
на възпроизвеждане.
• Изображението може да съдържа смущения, когато завъртите обектива в посоката на LCD екрана или обратно.
30
Преглед на изображения
Лампичка на захранването
Бутон ON/OFF
Лостче zoom
Бутон
(Възпроизвеждане)
Мултифункционален
бутон за избор.
Основни операции
1Завъртете обектива, за да включите захранването.
• Също така, можете да включите захранването и като натиснете бутона ON/OFF.
2 Натиснете бутон
(Възпроизвеждане), за да зададете фотоапарата в режим
на възпроизвеждане.
• Извежда се индекс екрана.
3 Изберете изображението, което желаете да възпроизвеждате, с помощта на
многофункционалния бутон за избор, като го зададете в позиция v/V/b/B.
Снимка:
Натиснете многофункционалния бутон за избор.
• Извежда се снимка.
Видеоклип:
Натиснете към B, за да превъртите бързо напред; натиснете към b, за да превъртите назад. (Натиснете
многофункционалния бутон за избор, за да се върнете към режим на нормално възпроизвеждане.)
Натиснете към V, за да изведете екрана за контрол на силата на звука, след това регулирайте силата на
звука с помощта на b/B.
• Когато снимате видеоклипове на бързо-движещи се обекти, като например спортни сцени, е възможно видеоклиповете
да не се възпроизведат плавно.
• Когато възпроизвеждането на първата сцена приключи, възпроизвеждането на следващия видеоклип автоматично
стартира. Когато възпроизвеждането на последния видеоклип приключи, възпроизвеждането спира.
10 1
VVGA
12/12
10 1
101_0012
2009 1 1
VOLUME
BACK/NE XT
9:30 AM
31
Преглед на изображения
За да преглеждате увеличени изображения (zoom
при възпроизвеждане)
Плъзнете лостчето zoom към страната T, докато извеждате снимка.
За да върнете в предходно положение, плъзнете лостчето zoom към
страната W.
Регулирайте позицията: v/V/b/B
Отменете функцията zoom при възпроизвеждане: Натиснете
многофункционалния бутон за избор.
За да се върнете към индекс екрана
Плъзнете лостчето zoom към
(Индекс), докато възпроизвеждате
снимка или сте в режим на пауза при възпроизвеждане на видеоклип.
32
Изтриване на изображения
Бутон
Лостче zoom
Бутон
(Възпроизвеждане)
Мултифункционален
бутон за избор.
Основни операции
1Натиснете бутона
(Изтриване)
(Възпроизвеждане), за да зададете фотоапарата в режим
на възпроизвеждане.
• Извежда се индекс екранът.
2Натиснете
(Изтриване) и изберете [Select] с помощта на многофункционалния
бутон за избор, като натиснете бутона към v/V, след това отново натиснете.
3Изберете изображението, което желаете да изтриете с помощта на v/V/b/B,
след това натиснете многофункционалния бутон за избор, за да изведете
индикаторът (Изтриване) на избраното изображение.
4Натиснете
(Изтриване).
5Изберете [OK] с помощта на B, след това натиснете многофункционалния
бутон за избор.
• За да изтриете всички изображения в тази папка, изберете [All In This Folder] с помощта на v/V на стъпка 2 вместо
[Select], след това натиснете многофункционалния бутон за избор.
За да отмените избора
Изберете изображението, което вече сте задали за изтриване, след това натиснете многофункционалния
бутон за избор, за да премахнете индикатора
от изображението.
33
Изтриване на изображения
За да изтриете изображения, докато е
изведено единично изображение
1 Натиснете
(Изтриване).
2 Изберете [Delete] с помощта на v, след това натиснете
многофункционалния бутон за избор.
За да отмените изтриването
Изберете [Exit] с помощта на V, след това натиснете
многофункционалния бутон за избор.
34
Избор на изображения за качване в Интернет
страница (Sharemark)
Бутон (Sharemark)
Бутон
(Възпроизвеждане)
1Натиснете бутона
Мултифункционален
бутон за избор.
(Възпроизвеждане), за да зададете фотоапарата в режим
Основни операции
на възпроизвеждане.
• Извежда се индекс екранът.
2Натиснете
(Sharemark) и изберете [Select] с помощта на многофункционалния
бутон за избор, като натиснете бутона към v/V, след това отново натиснете.
3Изберете изображението, което желаете да качите, с помощта на v/V/b/B,
след това натиснете многофункционалния бутон за избор, за да изведете
индикатора
на избраното изображение.
Индикатор
4Натиснете
(Sharemark)
(Sharemark).
5Изберете [OK] с помощта на B и след това натиснете многофункционалния
бутон за избор.
Индикаторът
(Sharemark) се оцветява в бяло.
• За да изберете всички изображения в тази папка, изберете [All In This Folder] с помощта на v/V на стъпка 2 вместо
[Select], след това натиснете многофункционалния бутон за избор.
• Размерът на файла за видеоклиповете, записани в HD (high definition), е голям и затова е възможно качването на файла
в Интернет да отнеме повече време. Препоръчваме ви видеоклиповете, които ще качвате в Интернет, да са записани в
[VGA 30P] формат.
За да отмените избора
Изберете изображението, което вече сте задали за качване, след това натиснете многофункционалния
бутон за избор, за да изтриете индикатора
от изображението.
35
Избор на изображения за качване в Интернет страница (Sharemark)
За да изберете изображения за качване в Интернет страница, докато
е изведено единично изображение
1 Изведете изображението, което желаете да качите.
2 Натиснете бутона (Sharemark).
Индикаторът
се извежда на изображението.
За да излезете от функцията
Изберете [Exit] с помощта на V, след това натиснете многофункционалния бутон за избор.
Премахване на Sharemark
За да премахнете Sharemark от изображението, изберете изображението и предприемете същите стъпки
както при поставянето на Sharemark на изображението.
• Чрез използването на софтуера “PMB Portable”, инсталиран във вашия фотоапарат, вие можете лесно да
качвате изображения, маркирани с Sharemark. За подробности вижте помощния файл за “PMB Portable”.
• Когато свързвате към мрежова услуга, страницата ще бъде прехвърлена от сървъра на Sony към
желания интернет адрес, който е въведен в настройките на мрежовата услуга.
• Когато качвате изображения чрез Интернет, включително от този продукт, обърнете внимание, че в
зависимост от доставчика на Интернет услугата, кеш паметта може да се складира в използвания от
вас компютър.
36
Използване на опциите в менюто
Бутон MENU
Мултифункционален
бутон за избор.
Основни операции
1Натиснете MENU, за да изведете менюто.
• Менюто ще бъде изведено само в режими на запис и възпроизвеждане.
• Различните опции ще бъдат видими в зависимост от избрания режим.
2Изберете желаната опция в менюто с помощта на многофункционалния
бутон за избор, като го натиснете към b/B.
• В режим на запис се извежда индикация
. Не можете да зададете опция, когато индикаторът
е сив.
• В режим на възпроизвеждане, натиснете многофункционалния бутон за избор след като зададете опция.
3Изберете настройка с помощта на v/V.
4Натиснете MENU, за да изключите менюто.
37
Опции в менюто
Възможните опции в менюто се различават в зависимост от условията на работа.
Менюто за запис работи само в режим за запис, а менюто за преглед работи само в режим на
възпроизвеждане.
На екрана се извеждат само възможните опции.
Меню за запис (стр. 39)
Фотоапарат
Настройки
Меню за преглед (стр. 40)
(Папка)
(Защита)
(Изреждане)
(Въртене)
(Настройки)
38
(Разделяне)
Използване на функциите за запис
Меню за запис
Функциите в режим на запис, като използвате бутона MENU, са описани по-долу. За подробности относно
начина на работа с менюто вижте стр. 37.
Настройките по подразбиране са отбелязани с .
Когато сте задали режим на възпроизвеждане, превключете в режим REC с помощта на бутона
(Възпроизвеждане).
Фотоапарат: Избор на режим на запис
Следните режими са предварително зададени в съответствие с различните условия за запис.
Избор на сцена
.Backlight
(Задно осветяване)
Low Light *1*2
(Слаба осветеност)
Записва сцени, които са силно
осветени отзад.
Подходящ за запис на тъмни
места.
Landscape (Пейзаж)
Auto
*1
*2
Sports (Спортен режим)
Запис на движещи се
изображения навън или на
други светли места.
Използване на функциите за запис
Фокусира върху далечни обекти.
Можете да записвате изображения в режим на автоматична настройка.
Скоростта на затвора намалява, затова използването на статив е препоръчително.
В зависимост от обекта, изображението може да изглежда грубо.
• Функцията за отмяна на трептенията не работи, когато изберете режим
(Спортен режим) в режима за избор на сцена.
(Ниска осветеност) или
Настройка: Избор на настройки на записа
Изберете настройките за записа. Вижте стр. 48.
39
Използване на функциите за преглед
Меню за преглед
Настройките по подразбиране са отбелязани с .
Когато сте задали режим REC, превключете в режим на възпроизвеждане с помощта на бутона
(Възпроизвеждане).
(Папка): Избор на папка за преглед на изображения
Избира папката, съдържаща изображенията, които желаете да възпроизведете, когато използвате
фотоапарата с “Memory Stick PRO Duo” носител.
1 Изберете желаната папка с помощта на b/B на многофункционалния бутон за избор.
2 Изберете [OK] с v и след това натиснете многофункционалния бутон за избор.
За да отмените избора на папка
Изберете [Cancel] на стъпка 2, и след това натиснете многофункционалния бутон за избор.
z Папки
Фотоапаратът запазва изображения в определена папка на “Memory Stick PRO Duo” носителя. Можете да
промените папката или да създадете нова папка.
• За да създадете нова папка t [Create REC.Folder] (стр. 50).
• За да промените папката за запис на изображения t [Change REC.Folder] (стр. 51).
• Когато в “Memory Stick PRO Duo” носителя са създадени няколко папки, и когато са изведени първото и
последното изображение в папката, се извеждат следните индикатори.
: Преминава към предходната папка.
: Преминава към следваща папка.
: Преминава или към предходна или към следваща папка.
(Защита): Предотвратяване на случайно изтриване
Защитава изображенията от случайно изтриване.
(Защита)
Вижте следната процедура.
Exit
Излиза от функцията за защита.
За да защитавате изображения в индекс екран
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да зададете фотоапарата в режим на възпроизвеждане.
2 Натиснете MENU, за да изведете менюто.
3 Изберете
(Защита) с помощта на многофункционалния бутон за избор, като натиснете бутона към
b/B, след това отново натиснете.
4 Изберете [Select] с помощта на v/V, след това натиснете многофункционалния бутон за избор.
40
Меню за преглед
За подробности относно тази операция 1 стр. 37
5 Изберете изображението, което желаете да защитите, с помощта на v/V/b/B,
след това натиснете многофункционалния бутон за избор.
До избраното изображение се извежда оранжевият индикатор
Индикатор
.
(оранжев)
6 Повторете стъпка 5, за да защитите други изображения.
7 Натиснете MENU.
8 Изберете [OK] с помощта на B, след това натиснете многофункционалния
бутон за избор.
Индикаторът
се оцветява в бяло. Избраните изображения се защитават.
• За да защитите всички изображения в тази папка, изберете [All In This Folder] на стъпка B,
след това натиснете многофункционалния бутон за избор.
Изберете [On] с помощта на B, след това натиснете многофункционалния бутон за избор.
Защита на изображения в режим на единично изображение
бутон за избор.
Изображението е защитено и на изображението се извежда индикаторът
Използване на функциите за преглед
1 Изведете изображението, което желаете да защитите.
2 Натиснете MENU, за да изведете менюто.
3 Изберете
(Защита) с помощта на b/B, след това натиснете многофункционалния
.
Индикатор
4 За да защитите други изображения, изберете желаното изображение с помощта на b/B,
след това натиснете многофункционалния бутон за избор.
За да отмените защитата
В режим на индекс екран
1 Изберете изображението, за което желаете да премахнете защитата, на стъпка 5 в “Защита
на изображения в индекс режим”.
2 Натиснете многофункционалния бутон за избор, за да се оцвети индикаторът
в сиво.
3 Повторете операцията по-горе за всички изображения, за които желаете да премахнете защитата.
4 Натиснете MENU, изберете [OK] с помощта на B, след това натиснете многофункционалния
бутон за избор.
В режим на единично изображение
Натиснете многофункционалния бутон за избор на стъпка 3 или 4 от “Защита на изображения в
режим на единично изображение”.
41
Меню за преглед
За подробности относно тази операция 1 стр. 37
За да отмените защитата на всички изображения в папката
Изберете [All In This Folder] на стъпка 4 в “Защита на изображения в индекс режим”, след това
натиснете многофункционалния бутон за избор. Изберете [Off] с помощта на B, след това натиснете
многофункционалния бутон за избор.
• Обърнете внимание, че форматирането на “Memory Stick PRO Duo” носителя изтрива всички данни,
записани на носителя за запис, дори ако изображенията са защитени, и тези изображения не могат
да бъдат възстановени.
• Защитата на изображението може да отнеме известно време.
DPOF: Прибавяне на знак за отпечатване
Прибавя
(Знак за отпечатване) на изображенията, които желаете да отпечатате. Когато използвате
“Memory Stick PRO Duo” носител, изображенията с DPOF знаци могат да бъдат отпечатани във
фотостудио или на принтери, които поддържат DPOF стандарта.
• Не можете да поставяте знаци на видеоклипове.
Маркиране в индекс режим
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да зададете фотоапарата в режим на възпроизвеждане.
2 Натиснете MENU, за да изведете менюто.
3 Изберете [DPOF] с помощта на многофункционалния бутон за избор, като натиснете към b/B,
след това го натиснете.
4 Изберете [Select] с помощта на v/V, след това натиснете многофункционалния бутон за избор.
5 Изберете изображението, на което желаете да поставите знак, с помощта на v/V/b/B, след това
натиснете многофункционалния бутон за избор.
До избраното изображение се извежда оранжевото обозначение
.
Оранжева маркировка
6 Повторете стъпка 5, за да маркирате други изображения.
7 Натиснете MENU.
8 Изберете [OK] с помощта на B, след това натиснете многофункционалния бутон за избор.
Обозначението
се оцветява в бяло.
За да отмените, изберете [Cancel] на стъпка 4 или изберете [Exit] на стъпка 8, след това натиснете
многофункционалния бутон за избор.
За да маркирате изображения в режим на единично изображение
1 Изведете изображението, което желаете да маркирате.
2 Натиснете MENU, за да изведете менюто.
42
Меню за преглед
За подробности относно тази операция 1 стр. 37
3 Изберете [DPOF] с помощта на b/B, след това натиснете
многофункционалния бутон за избор.
На изображението се прибавя означението
(Знак за отпечатване).
Означение
4 За да маркирате други изображения, изберете желаното изображение с помощта на b/B,
след това натиснете многофункционалния бутон за избор.
За да премахнете маркировката
За да премахнете маркировката
от изображението, изберете изображението, за което желаете да
премахнете маркировката, и извършете същите стъпки както при поставяне на означението
.
Индикаторът
изчезва.
За да премахнете всички означения в папката
Изберете [All In This Folder] на стъпка 4 в “Маркиране на индекс изображения”, след това натиснете
многофункционалния бутон за избор. Изберете [Off], след това натиснете многофункционалния бутон
за избор.
(Изреждане): Възпроизвеждане на серия от изображения
Използване на функциите за преглед
1 Изберете изображението, от което желаете да стартирате изреждането на изображения, с помощта
на многофункционалния бутон за избор, като натиснете бутона към v/V/b/B, след това отновоо
натиснете.
2 Натиснете MENU, за да изведете менюто.
3 Изберете
(Изреждане на изображения) с помощта на многофункционалния бутон за избор, като
натиснете бутона към b/B, след това отново натиснете.
4 Изберете [Start] с помощта на b/B, след това натиснете многофункционалния бутон за избор.
За да въведете режим на пауза при изреждане на изображения
Натиснете многофункционалния бутон за избор.
За да рестартирате, изберете [Continue] с помощта на v/V, след това натиснете
многофункционалния бутон за избор.
За да изведете предходно/следващо изображение
Натиснете към b/B, докато функцията за изреждане на изображения е зададена в режим на
пауза.
За да приключите изреждането на изображения
Изберете [Exit] с помощта на v/V, докато функцията за изреждане на изображения е
зададена в режим на пауза, след това натиснете многофункционалния бутон за избор.
43
За подробности относно тази операция 1 стр. 37
Меню за преглед
За да промените настройката
Настройките по подразбиране са отбелязани с
.
Интервал
3 sec
5 sec
10 sec
Задава интервала за изреждане на изображения.
30 sec
1 min
Повтаряне
On
Възпроизвежда изображенията в непрекъснат кръг.
Off
След като се възпроизведат всички изображения, изреждането на
изображения приключва.
Изображение
Когато използвате “Memory Stick PRO Duo” носител (продава се отделно)
Folder
Възпроизвежда всички изображения в избраната папка.
All
Възпроизвежда в последователност всички изображения в “Memory Stick PRO
Duo” носителя.
(Въртене): Въртене на снимки
Завърта снимката
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да зададете фотоапарата в режим на възпроизвеждане.
2 Изберете снимката, която желаете да завъртите, с помощта на многофункционалния бутон за
избор, като натиснете бутона към v/V/b/B, след това отново натиснете.
3 Натиснете MENU, за да изведете менюто.
4 Изберете [Rotate] с помощта на b/B, след това натиснете многофункционалния бутон за избор.
5 Изберете [
], след това завъртете снимката с помощта наb/B.
6 Изберете [OK] с помощта на v/V, след това натиснете
многофункционалния бутон за избор.
• Не можете да въртите защитени изображения или видеоклипове.
• Възможно е да не успеете да завъртите изображения, заснети с други фотоапарати.
44
За подробности относно тази операция 1 стр. 37
Меню за преглед
• Когато преглеждате изображения на компютър, в зависимост от софтуера е възможно информацията за въртене на
изображението да не се отрази.
(Разделяне): Разделяне на видеоклипове
Посока на възпроизвеждане на видеоклипа ,
Разделяне
Разделяне
Отрязва видеоклипове или изтрива ненужни сцени от видеоклипове. Тази функция е препоръчителна
за използване, когато капацитетът на вградената памет или “Memory Stick PRO Duo” носителя са
недостатъчни, или когато желаете да прикрепите видеоклип към електронна поща.
• Обърнете внимание, че оригиналният видеоклип се изтрива и неговият номер ще бъде пропускан. Също така, обърнете
внимание, че не можете да възстановите файла след като го отрежете.
ОК
Вижте следната процедура.
Cancel
Отменя процеса за разделяне.
Използване на функциите за преглед
Пример: Отрязване на видеоклип с номерация 101_0002
Тази секция описва пример за разделяне на видеоклип с номер 101_0002 и изтриването му в следната
файлова конфигурация.
101_0003
101_0001
1
3
2
101_0002
1 Отрязване на сцена А.
1
A
B
2
3
101_0002
Разделяне
101_0002 се разделя на 101_0004 и 101_0005.
2 Отрязване на сцена В.
101_0004
1
3
A
2
B
101_0005
Разделяне
101_0005 се разделя на 101_0006 и 101_0007.
45
За подробности относно тази операция 1 стр. 37
Меню за преглед
3 Изтрийте сцени А и В, ако не са ви необходими.
101_0004
1
3
101_0007
A
2
101_0006
Изтриване
B
Изтриване
4 Остават само желаните сцени.
1
3
2
101_0006
Процедура
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да зададете фотоапарата в режим на възпроизвеждане.
2 Изберете видеоклипа, който желаете да разделите, с помощта на многофункционалния бутон за избор,
като натиснете бутона към v/V/b/B, след това отново натиснете.
Възпроизвеждането на видеоклипа започва.
3 Натиснете многофункционалния бутон за избор, за да спрете възпроизвеждането.
4 Натиснете MENU, за да изведете менюто.
5 Изберете [Divide] с помощта на b/B, след това натиснете многофункционалния бутон за избор.
6 Изберете [OK] с помощта на v, след това натиснете многофункционалния бутон за избор.
Възпроизвеждането на видеоклипа започва.
7 Натиснете многофункционалния бутон за избор.
• Когато желаете да регулирате точката за разделяне, изберете c/C с b/B (кадър напред/назад).
• Ако искате да промените точката за разделяне, изберете [Cancel] и натиснете многофункционалния бутон за избор.
Възпроизвеждането на видеоклипа започва отново.
8 Изберете [OK] с v, след това натиснете многофункционалния бутон за избор.
Извежда се екранът за потвърждение.
9 Изберете [OK] с v, след това натиснете многофункционалния бутон за избор.
Видеоклипът е разделен.
46
Меню за преглед
За подробности относно тази операция 1 стр. 37
• Отрязаните видеоклипове получават нови номера и след това се записват като нови файлове в избраната
папка за запис.
• Не можете да разделяте следните видове изображения.
- Снимки
- Видеоклипове, които не са достатъчно дълги, за да бъдат разделени (по-кратки от 2 секунди)
- Защитени изображения (стр. 40)
• Не можете да разделяте видеоклипове, когато капацитетът на носителя за запис е недостатъчен.
(Настройка): Промяна на настройките
Вижте стр. 48.
Използване на функциите за преглед
47
Промяна на настройките
Използване на настройките
Можете да промените настройките по подразбиране, като използвате екрана с настройки
Бутон MENU
Многофункционален
бутон за избор
1Натиснете MENU, за да изведете менюто.
2Натиснете многофункционалния бутон за избор към B, за да изберете
(Настройка).
3Натиснете към v/V/b/B, за да изберете опцията,
която желаете да настроите.
Рамката на избраната опция става оранжева.
4Натиснете към B, за да въведете настройка.
За да изключите екрана с настройки, натиснете MENU.
За да се върнете към менюто от екрана с настройки, неколкократно натиснете към b.
За да отмените промяната в настройките
Ако се изведе [Cancel], натиснете опцията, след това натиснете многофункционалния бутон за
избор. Ако [Cancel] не се изведе, отново изберете предходната настройка.
• Тази настройка се поддържа, дори когато захранването е изключено.
48
Фотоапарат
За подробности относно тази операция 1 стр. 48
Настройките по подразбиране са маркирани с
.
Function Guide (Наръчник за функцията)
Когато работите с фотоапарата, наръчникът за функцията се извежда или се скрива.
On
Извежда наръчника на функцията.
Off
Не извежда наръчника на функцията.
Auto Review (Автоматичен преглед)
Извежда на екрана записаното изображение, веднага след като го запишете, за приблизително около две
секунди.
On
Използва функцията за автоматичен преглед.
Off
Не използва функцията за автоматичен преглед.
Flicker Cancel (Отмяна на трептенето)
Намалява трептенето, причинено от флуоресцентно осветление, като използвате електрическия затвор.
On
Използва функцията за отмяна на трептенето
Off
Не използва функцията за отмяна на трептенето.
Промяна на настройките
49
Memory Stick инструмент
За подробности относно тази
операция 1 стр. 48
Тази опция се извежда само когато във фотоапарата е поставен “Memory Stick PRO Duo” носител.
Format (Форматиране)
Форматира “Memory Stick PRO Duo” носителя. Продаваните в търговската мрежа “Memory Stick PRO
Duo” носители са вече форматирани и могат да бъдат използвани веднага.
• Обърнете внимание, че форматирането безвъзвратно изтрива всички данни на “Memory Stick PRO Duo” носителя,
включително и защитените изображения.
1 Изберете [Format] с многофункционалния бутон за избор, като натиснете бутона към v/V/b/B,
след това отново натиснете към B.
2 Изберете [OK] с помощта на v и след това натиснете многофункционалния бутон за избор.
Извежда се съобщението “All Data in “Memory Stick” will be erased” (Всички данни на “Memory Stick”
носителя ще се изтрият).
3 Изберете [OK] с помощта на v и след това натиснете многофункционалния бутон за избор.
Форматирането приключва.
За да отмените форматирането
Изберете [Cancel] на стъпка 3, след това натиснете многофункционалния бутон за избор.
Create REC.Folder (Създаване на папка за запис)
Създава папка на “Memory Stick PRO Duo” носителя за запис на изображения.
1 Изберете [Create REC.Folder] с многофункционалния бутон за избор, като натиснете бутона към
v/V/b/B, след това натиснете към B.
2 Изберете [OK] с помощта на v, след това натиснете многофункционалния бутон за избор.
Извежда се екранът за създаване на папка.
3 Изберете [OK] с помощта на v, след това натиснете многофункционалния бутон за избор.
Създава се нова папка с номер, който е с едно по-голям от най-големия номер, и папката става
текуща папка за запис като се превръща в настояща папка за запис.
За да отмените създаването на папка
Изберете [Cancel] на стъпка 3, след това натиснете многофункционалния бутон за избор.
• Когато не създавате нова папка, като папка за запис на видеоклипове ще бъде избрана папката
“101ANV01”, а за запис на снимки ще се избере папката “101MSDCF”.
• Можете да създавате папки с номера до “999” както за видеоклипове, така и за снимки.
• Изображенията се записват в новосъздадената папка, докато не създадете или изберете различна папка.
• Не можете да изтриете папка с фотоапарата. За да изтриете папката, използвайте компютър и др.
• В една папка могат да бъдат запазени до 9,999 изображения. Когато капацитетът на папката бъде
надхвърлен, автоматично се създава нова папка.
50
Memory Stick инструмент
За подробности относно тази операция 1 стр. 48
Change REC.Folder (Смяна на папката за запис)
Сменя текущата папка за запис на изображения.
1 Изберете [Change REC.Folder] с многофункционалния бутон за избор, като натиснете бутона към
v/V/b/B, след това натиснете към B.
2 Изберете [OK] с помощта на v, след това натиснете многофункционалния бутон за избор.
Извежда се екранът за избор на папка.
3 Изберете желаната папка с помощта на b/B и [OK], като използвате v; след това натиснете
многофункционалния бутон за избор.
За да отмените смяната на папката за запис
Изберете [Cancel] на стъпка 3, след това натиснете многофункционалния бутон за избор.
• Не можете да изберете папка “100” като папка за запис.
• Не можете да преместите записаните изображения в различна папка.
Copy (Копиране)
Копира всички изображения във вградената памет на “Memory Stick PRO Duo” носителя.
Промяна на настройките
1 Поставете “Memory Stick PRO Duo” носител.
2 Изберете [Copy] с помощта на многофункционалния бутон за избор, като натиснете бутона към
v/V/b/B, след това натиснете към B.
3 Изберете [OK] с помощта на v, след това натиснете многофункционалния бутон за избор.
Извежда се съобщение “All data on internal memory will be copied” (Всички данни във вградената
памет ще се копират).
4 Изберете [OK] с помощта на v, след това натиснете многофункционалния бутон за избор.
Копирането започва.
За да отмените копирането
Изберете [Cancel] на стъпка 4, след това натиснете многофункционалния бутон за избор.
• Използвайте напълно заредена батерия. Ако се опитате да копирате файлове с изображения с помощта
на батерия с малък заряд, зарядът на батерияте може да свърши, което от своя страна ще причини
прекратяване на операцията по копирането и може да доведе до повреда на данните.
• Не можете да избирате изображения за копиране.
• Оригиналните изображения във вградената памет се запазват след копирането. За да изтриете
съдържанието на вградената памет, след копирането извадете “Memory Stick PRO Duo” носителя, след
което извършете [Format] в [Internal Memory Tool] (стр. 52).
• Когато копирате данните във вградената памет на “Memory Stick PRO Duo” носител, се създава нова
папка. Не можете да избирате определена папка на “Memory Stick PRO Duo” носител и да копирате
изображения в нея.
• Дори когато копирате данни, знаците
(Sharemark) или
(Знак за отпечатване) не се копират.
51
Инструмент за вградена памет
За подробности относно тази
операция 1 стр. 48
Тази опция се извежда само когато във фотоапарата не е поставен “Memory Stick PRO Duo” носител.
Format (Форматиране)
Форматира вътрешната памет.
• Обърнете внимание, че форматирането безвъзвратно изтрива всички данни във вградената памет, включително и
защитените изображения.
1 Изберете [Format] с многофункционалния бутон за избор, като натиснете бутона към v/V/b/B,
след това натиснете към B.
2 Изберете [OK] с помощта на v, след това натиснете многофункционалния бутон за избор.
Извежда се съобщението “All Data in internal memory will be erased” (Всички данни във вградената
памет ще се изтрият).
3 Изберете [OK] с помощта на v, след това натиснете многофункционалния бутон за избор.
Форматирането приключва.
За да отмените форматирането
Изберете [Cancel] на стъпка 3, след това натиснете многофункционалния бутон за избор.
52
Setup 1 (Настройки 1)
За подробности относно тази
операция 1 стр. 48
1
Настройките по подразбиране са отбелязани с
.
LCD Backlight (Задно осветяване на LCD)
Избира задното осветяване на LCD екрана.
Bright
Осветява.
Normal
• Когато свързвате фотоапарата към мрежата от 220 V, като използвате приложения променливотоков адаптер, [Bright]
автоматично се избира.
• Можете да промените настройката, като натиснете многофункционалния бутон за избор към v (DISP) за
по-продължително време.
• Ако изберете опцията [Bright], зарядът на батерията се изразходва по-бързо.
Beep (Звуков сигнал)
Избира звука, който се чува при работа с фотоапарата.
Shutter
Включва звука на затвора, когато натискате бутона PHOTO.
On
Включва звуковия сигнал/звука от затвора, когато натиснете
многофункционалния бутон за избор/бутона PHOTO или MOVIE.
Off
Изключва звуковия сигнал/звука от затвора.
Промяна на настройките
Language (Език)
Избира езика, който ще използвате, за да извеждате опциите в менюто, предупрежденията и съобщенията.
Initialize (Нулиране)
Връща настройките в положенията им по подразбиране. Изображенията във вградената памет ще се
запазят, дори когато включите тази функция.
1 Изберете [Initialize] с многофункционалния бутон за избор, като натиснете бутона към v/V/b/B,
след това натиснете към B.
2 Изберете [OK] с помощта на v, след това натиснете многофункционалния бутон за избор.
Извежда се съобщението “Initialize all settings” (Нулиране на всички настройки).
3 Изберете [OK] с помощта на v, след това натиснете многофункционалния бутон за избор.
Настройките се връщат в положенията си по подразбиране.
За да отмените нулирането
Изберете [Cancel] на стъпка 3, след това натиснете многофункционалния бутон за избор.
• Внимавайте да не изключите фотоапарата, докато нулирате настройките.
53
2
Setup 2 (Настройки 2)
Настройката по подразбиране се отбелязва с
За подробности относно тази
операция 1 стр. 48
.
File Number (Номер на файла)
Избира метод за поставяне на номера на файловете на изображенията.
Series
Номерира файловете в последователност, дори когато “Memory Stick PRO
Duo” носиелят e сменен или папката за запис е сменена. (Когато “Memory
Stick PRO Duo” носителят бъде сменен и той съдържа файл с номер, по-голям
от последния номериран файл, се поставя номер, който е с 1 по-голям от
най-големия номер.)
Reset
Връща в начална позиция номерацията на файловете всеки път, когато папката
се сменя, и започва от 0001. (Когато папката за запис съдържа файл, който е с
едно по-голям от най-големия номер на файл, който се съдържа в нея.)
USB Connect (USB връзка)
Избира USB режим, който ще бъде използван, когато свържете фотоапарата към компютър посредством
USB кабел.
Web Camera
Свържете фотоапарата и компютъра посредством USB кабел и използвайте
фотоапарата като интернет камера (USB поток).
• Инсталирайте USB драйвера от приложения CD-ROM диск преди да свържете
фотоапарата към компютър.
• Изведените видеоклипове ще бъдат в QVGA 30P Motion JPEG формат.
• Възпроизвежданите видеоклипове ще се извеждат също на LCD екрана на
фотоапарата.
Mass Storage
Осъществява Mass Storage връзка между фотоапарата и компютъра или друго
USB устройство.
Свързване на фотоапарата и вашия компютър с Mass Storage
Режимът “Mass Storage” позволява на компютъра да разпознае фотоапарата с “Memory Stick PRO Duo” носител, поставен
в устройството за външната памет, и ви позволява да работите с фотоапарата чрез компютъра, свързан посредством USB
кабел.
54
За подробности относно тази операция 1 стр. 48
Setup 2 (Настройки 2)
Свързване на фотоапарата и вашия компютър
Свържете фотоапарата както е показано на илюстрацията по-долу.
1Към жак USB
2Към жак
(USB)
USB кабел
• Ако извършите USB връзка, докато записвате видеоклип, записът спира. Видеоклипът се запазва до точката,
в която е бил спрян записът.
Изтриване на USB връзката
Предварително извършете процедурите, описани по-долу, когато:
• Изключвате USB кабела.
• Изваждате “Memory Stick PRO Duo” носителя.
• Поставяте “Memory Stick PRO Duo” носителя във фотоапарата след като копирате изображения от
вградената памет.
• Изключвате фотоапарата
1 Щракнете два пъти върху
в лентата със задачи
Промяна на настройките
Щракнете два пъти тук
2 Щракнете върху
(USB устройство за съхранение на данни) t [Stop].
3 Потвърдете устройството в потвърждаващия прозорец, след това щракнете върху [ОК]
4 Щракнете върху [OK].
Устройството се изключва.
• Стъпка 4 не е необходима за Windows XP.
55
Setup 2 (Настройки 2)
За подробности относно тази операция 1 стр. 48
Местоположение за запазване на файлове с изображения и имена на файлове
Пример: Преглед на папки за Windows XP
A Папка, съдържаща данни за снимки, които са записани с вашия фотоапарат.
Когато не сте създавали папки, съществува само папка “101MSDCF”
B Папка, съдържаща данни за видеоклипове, които са записани с вашия фотоапарат.
Когато не сте създавали папки, съществува само папка “101ANV01”
• Данните във вградената памет се запазват на допълнителното устройство (H:).*
• Не можете да записвате/възпроизвеждате изображения в папка “MISC”.
• Файловете с изображения се наименуват, както следва. ssss е обозначение за номер от 0001 до 9999.
- Файлове със снимки: DSC0ssss.JPG
- Файлове с видеоклипове: MАH0ssss.MP4 (HD размер), MAQ0ssss.MP4 (VGA размер)
• За повече информация относно папките вижте стр. 50.
* Възможно е името на устройството (например (H:)) да се различава в зависимост от компютъра.
56
Setup 2 (Настройки 2)
За подробности относно тази операция 1 стр. 48
Video Out (Видео изход)
Задава изходния видео сигнал в съответствие със системата за цветна телевизия на свързаното видео
оборудване. Различните страни и региони използват различни системи за цветна телевизия. Ако желаете
да гледате изображенията на телевизионен екран, проверете стр. 59 за системата за цветна телевизия за
страната или региона, в който ще използвате фотоапарата.
NTSC
Задава изходния видео сигнал в режим NTSC (например за САЩ и Япония).
PAL
Задава изходния видео сигнал в режим PAL (например за Европа, Китай).
Clock Set (Сверяване на часовника)
Задава датата и часа.
1 Изберете [Clock Set] с многофункционалния бутон за избор, като го натиснете към v/V/b/B,
след това натиснете към B.
2 Изберете [OK] с помощта на v, след това натиснете многофункционалния бутон за избор.
/
/
:
Промяна на настройките
3 Изберете желания формат на дисплея с дата с помощта на v/V, след това натиснете
многофункционалния бутон за избор.
4 Изберете всяка от опциите с помощта на b/B и задайте цифровата стойност с помощта на v/V.
5 Изберете [OK] с помощта на B, след това натиснете многофункционалния бутон за избор.
За да отмените настройките за часа
Изберете [Cancel] на стъпка 5, след това натиснете многофункционалния бутон за избор.
57
Преглед на изображения на телевизионен екран
Преглед на изображения на телевизионен екран
Можете да гледате изображения на телевизионен екран, като свържете фотоапарата към телевизор.
Връзките или качеството на изображението (HD (high definition)/SD (standard definition)) се различават
в зависимост от вида на телевизора или жаковете за входен сигнал, към които е свързан фотоапаратът.
• Когато използвате фотоапарата в чужбина, e възможно да се наложи да превключите изходния видео сигнал, за да съвпада с
вашата система за цветна телевизия (стр. 57).
• Изображението няма да бъде изведено на LCD екрана, когато сигналyt с изображенията се извежда на телевизора.
Свързване към телевизор с висока резолюция
Изображенията, записани с HD (high definition) качество, се възпроизвеждат с HD (high definition)
качество. Изображенията, записани с SD (standard definition) качество, се възпроизвеждат със SD
(standard definition) качество.
Зелен/Син/Червен
Бял/Червен
Жак A/V OUT
Компонентен A/V кабел
(приложен в комплекта)
• Ако свържете само компонентните видео щекери, аудио сигналите няма да се извеждат. Свържете белия
и червения щекери, за да изведете аудио сигналите.
• Настройките за изходния сигнал автоматично се превключват в зависимост от възпроизвежданите
изображения. Ето защо изображението може да съдържа смущения, когато превключвате режима на
свързания телевизор.
• Ако записвате видеоклипове с HD (high definition) качество [1080 30P/720 30P], докато фотоапаратът е
свързан към телевизор с висока резолюция посредством компонентен кабел, изображението, извеждано
на телевизора, е с SD качество.
58
Преглед на изображения на телевизионен екран
Свързване към 16:9 или 4:3 телевизор със стандартна резолюция
Изображенията, записани с HD (high definition) качество, се преобразуват в SD (standard definition)
качество. Изображенията, записани с SD (standard definition) качество, се възпроизвеждат със SD (standard
definition) качество.
Жълт/Бял/Червен
Жак A/V OUT
A/V свързващ кабел
(приложен в комплекта)
• В режим на възпроизвеждане на видеоклипове с HD (high definition) качество на SD (standard definition)
телевизор, видеоклипът се извежда с черни ленти от горната и долната страна на екрана.
Когато свързвате към вашия телевизор посредством видеорекордер
Свържете фотоапарата към входа LINE IN на видеорекордера, като използвате A/V свързващ кабел. Задайте
селектора за избор на входен сигнал на видеорекордера в положение LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 и др.).
Преглед на изображения на телевизионен екран
Когато вашият телевизор е моно (Когато вашият телевизор притежава
само един входен аудио жак)
Свържете жълтия щекер на A/V свързващия кабел към входния видео жак и свържете белия (ляв канал)
или червения (десен канал) щекери към аудио входния жак на вашия телевизор или видеорекордер.
Относно системите за цветна телевизия
Ако искате да наблюдавате изображенията на телевизионен екран, имате нужда от телевизор с входен
видео жак и A/V свързващ кабел. Системата за цветна телевизия трябва да съвпада с тази на вашия
цифров фотоапарат. Проверете списъците по-долу за системите за цветна телевизия на страната или
региона, в които използвате фотоапарата.
Система NTSC
Бахамски острови, Боливия, Канада, Централна Америка, Чили, Колумбия, Еквадор, Ямайка, Япония,
Корея, Мексико, Перу, Суринам, Тайван, Филипини, САЩ, Венецуела и др.
Система PAL
Австралия, Австрия, Белгия, Китай, Чешка република, Дания, Финландия, Германия, Холандия, Хонконг,
Унгария, Италия, Кувейт, Малайзия, Нова Зеландия, Норвегия, Полша, Португалия, Сингапур, Словашка
република, Испания, Швеция, Швейцария, Тайланд, Великобритания и др.
59
Преглед на изображения на телевизионен екран
Система PAL-M
Бразилия
Система PAL-N
Аржентина, Парагвай, Уругвай
Система SECAM
България, Франция, Гвиана, Иран, Ирак, Монако, Русия, Украйна и др.
60
Отстраняване на проблеми
Отстраняване на проблеми
Ако се сблъскате с проблем, докато използвате фотоапарата, първо изпробвайте следните решения.
1 Проверете опциите на стр. 62 до 65.
2 Изключете захранването и отново го включете след около 1 минута.
3 Свържете се с вашия доставчик или оторизиран сервиз на Sony.
Моля, имайте предвид факта, че давайки вашия фотоапарат за поправка, е възможно минимална част от
съдържанието на вградената памет да бъде прегледана, за да бъде извършена поправката. Въпреки това,
Sony доставчикът няма да копира или запазва вашите данни.
Проверете една от следните опции, за да прескочите към страницата с обяснение за симптома, причината
и съответното действие.
62
“Memory Stick PRO Duo” носител
64
Запис на снимки/видеоклипове
62
Вградена памет
65
Преглед на изображения
63
Други
65
Изтриване/Редактиране на
изображения
64
Отстраняване на проблеми
Батерии и захранване
61
Отстраняване на проблеми
Батерии и захранване
Не можете да включите фотоапарата.
• Батерията е изтощена. Заредете батерията (стр. 16).
• Проверете дали батерията е поставена в правилната посока (стр. 18).
Захранването се изключва внезапно.
• Ако не работите с фотоапарата около пет минути при включено захранване, устройството автоматично се
изключва, за да не изтощава заряда на батериите. Включете отново фотоапарата.
Индикаторът за оставащия в батериите заряд не е верен.
• Този феномен възниква, когато използвате фотоапарата на изключително горещо или студено място.
• Изведената информация за оставащия заряд се различава от истинската. Разредете напълно, а после заредете
батерията, за да бъде дисплеят верен.
• Батерията е изтощена. Заредете батерията.
Запис на снимки/видеоклипове
Фотоапаратът не може да записвате изображения.
• Проверете свободния капацитет на вградената памет или на “Memory Stick PRO Duo” носителя. Ако те са пълни,
извършете едно от следните:
- Изтрийте ненужните изображения (стр. 33).
- Сменете “Memory Stick PRO Duo” носителя.
• Продължителният запис е възможен за приблизително 25 минути.
• Натиснете бутона за
(Възпроизвеждане) и задайте режима на запис за снимки и видеоклипове.
LCD екранът не извежда снимките или видеоклиповете, които записвате.
• Вашият фотоапарат е зададен в режим на възпроизвеждане. Натиснете бутона
промените режима на запис (стр. 26).
Записът отнема дълго време.
• Активирана е функцията NR бавен затвор. Това не е неизправност.
62
(Възпроизвеждане), за да
Отстраняване на проблеми
Датата и часът не се извеждат на LCD екрана.
• Датата и часът не се извеждат докато снимате, а само по време на възпроизвеждане.
Не можете да поставите дата на изображението.
• Този фотоапарат не притежава функция за поставяне на дата на изображението.
Екранът е твърде тъмен или твърде светъл.
• Регулирайте яркостта на задното осветяване на LCD екрана (стр. 53).
Когато гледате екрана на тъмно място, в изображението се появява цветен шум.
• Фотоапаратът се опитва да увеличи видимостта на екрана, като временно просветлява изображението в
условия на ниска осветеност. Това няма да се отрази на записаното изображение.
На екрана се появяват петънца и си остават там.
• Това не е неизправност. Тези петънца не се записват (стр. 3).
Не можете да снимате изображения в последователност.
• Вградената памет или “Memory Stick PRO Duo” носителят са пълни. Изтрийте ненужните изображения (стр. 33).
• Нивото на заряда в батерията е ниско.
Преглед на изображения
Вашият фотоапарат не може да възпроизвежда изображения.
• Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да промените режима на възпроизвеждане (стр. 31).
• Името на папката/файла е било променено на компютъра.
• Ако файл с изображение е бил обработен на компютър или ако е бил записан с модел фотоапарат, различен от
вашия, възпроизвеждането на вашия фотоапарат не е гарантирано.
• Фотоапаратът е в режим USB. Изтрийте USB връзката.
Датата и часът не се извеждат.
• Индикаторите на дисплея са изключени. Изведете индикаторите на дисплея, като натиснете мултифункционалния
Отстраняване на проблеми
бутон за избор към v (DISP) (стр. 28).
Изображението изглежда грубо веднага след като го възпроизведете.
• Изображението може да изглежда грубо в началото, защото се обработва. Това не е неизправност.
63
Отстраняване на проблеми
Изображението не се извежда на телевизионния екран.
• Проверете [Video Out], за да видите дали изходният видео сигнал на фотоапарата е зададен на
същата система
за цветна телевизия като системата за цветна телевизия на вашия телевизор (стр. 57).
• Проверете дали свързването е правилно (стр. 58).
• Ако USB кабелът е свързан към фотоапарата или компютъра, изключете го.
Не можете да прегледате изображението или да чуете звука на телевизора.
• Когато използвате компонентен видео щекер, уверете се, че червеният и белият щекери на A/V
свързващия кабел
са свързани (стр. 58).
Възможно е горният, долният, десният и левият краища на изображението леко да
са отрязани, когато възпроизвеждате на свързания телевизор.
• LCD екранът на фотоапарата може да изведе записани изображения на целия екран (full pixel display).
Въпреки това е възможно горният, долният, левият и десният краища на изображението леко да бъдат
отрязани, когато възпроизвеждате на телевизор, който не е съвместим с режима за възпроизвеждане
на целия екран.
Когато свързвате към телевизор посредством A/V свързващ кабел, изображението
се извежда с черни ленти в горния и долния краища.
• Това се случва, когато преглеждате изображения, записани в HD (high definition) формат на 4:3
телевизор. Това не е неизправност.
Изображението, записано в HD (high definition) формат, съдържа смущения.
• Задайте широкоекранния режим на телевизора, за да изведете правилно изображението, записано
в режим 16:9.
Изтриване/Редактиране на изображения
Вашият фотоапарат не може да изтрие изображения.
• Отменете защитата (стр. 41).
“Memory Stick PRO Duo” носител
Не можете да поставите “Memory Stick PRO Duo” носител.
• Поставете носителя в правилната посока.
Форматирали сте “Memory Stick PRO Duo” носителя без да искате.
• При форматирането всички данни на “Memory Stick PRO Duo” носителя се изтриват. Не можете да ги
възстановите.
64
Отстраняване на проблеми
Вградена памет
Не можете да възпроизвеждате или записвате изображения, като използвате
вградената памет.
• Във фотоапарата има зареден “Memory Stick PRO Duo” носител. Извадете носителя.
Не можете да копирате данните, запазени във вградената памет на “Memory
Stick PRO Duo” носителя.
• “Memory Stick PRO Duo” носителят е запълнен. Проверете капацитета.
Не можете да копирате данни от “Memory Stick PRO Duo” носител или компютър
върху вградената памет.
• Данните на “Memory Stick PRO Duo” носителя или компютъра не могат да бъдат копирани във
вградената памет.
Други
Обективът се замъглява.
• Възникнала е кондензация на влага. Изключете фотоапарата и го оставете за около 1 час преди да го
използвате отново.
Фотоапаратът се нагрява, когато го използвате по-дълго време.
• Това не е неизправност..
Когато включите фотоапарата, се извежда екранът за сверяване на часовника.
• Сверете отново датата и часа (стр. 57).
Искате да промените датата или часа.
• Сверете отново датата и часа (стр. 57).
Отстраняване на проблеми
65
Предупредителни индикатори и съобщения
Съобщения
Ако на екрана се изведат следните съобщения,
следвайте инструкциите.
E • Зарядът на батериите е нисък. Заредете
незабавно батерията. Индикаторът може
да мига дори когато оставащият заряд е
достатъчен за 5 до 10 минути работа с
батерията.
No Memory Stick (Няма Memory Stick)
• Поставете “Memory Stick PRO Duo”
носител (стр. 18).
System error (Системна грешка)
• Изключете захранването и го включете
отново.
Internal memory error (Грешка във
вградената памет)
• Изключете захранването и го включете отново.
Reinsert the Memory Stick (Поставете
отново Memory Stick)
• Поставете “Memory Stick PRO Duo” правилно
(стр. 18).
• “Memory Stick PRO Duo” носителят, който сте
поставили, не може да се използва с вашия
фотоапарат (стр. 69).
• “Memory Stick PRO Duo” е повреден.
• Терминалите на “Memory Stick PRO Duo”
носителя са замърсени.
Memory Stick type error (Грешка с вида
на “Memory Stick”)
• “Memory Stick PRO Duo” носителят, който
сте поставили, не може да бъде използван с
вашия фотоапарат (стр. 69).
Cannot access Memory Stick (Нямате
достъп до Memory Stick)
• Използвате “Memory Stick PRO Duo” носител
с контрол на достъпа.
66
Format error (Грешка при
форматирането)
• Форматирайте носителя отново (стр. 50).
No memory space (Няма свободно
място в паметта)
• Изтрийте ненужните изображения или
файлове (стр. 33).
Read only memory (Памет само за
четене)
• Вашият фотоапарат не може да записва или
да изтрива изображения на този “Memory
Stick PRO Duo” носител.
No file in this folder (Няма файл в тази
папка)
• В тази папка няма записани изображения.
• Не сте работили правилно, когато копирате
изображения от вашия компютър.
Folder error (Грешка в папката)
• На “Memory Stick PRO Duo” носителя
вече съществува папка, чийто номер е
със същите първи три цифри (например:
123MSDCF и 123ABCDE). Изберете друга
папка или създайте нова папка (стр. 50, 51).
Cannot create more folders (Не можете
да създавате повече папки)
• На “Memory Stick PRO Duo” носителя
съществува папка, чието име започва
с “999”. В този случай не можете да
създавате повече папки.
Cannot record (Не можете да
записвате)
• Фотоапаратът не може да записва
изображения в избраната папка. Изберете
различна папка (стр. 50).
File error (Грешка във файла)
• Възникнала е грешка, докато
възпроизвеждате изображение.
Предупредителни индикатори и съобщения
File protected (Защита на файла)
• Освободете защитата (стр. 40).
Image size over (По-голям размер)
• Възпроизвеждате изображение с размер,
който вашият фотоапарат не може да
възпроизведе.
Invalid operation (Невалидна операция)
• Опитвате се да възпроизвеждате файл,
който не е съвместим с фотоапарата.
• Избрали сте функция, която не работи за
видеоклипове.
Turn the power off and on again
(Изключете захранването и го
включете отново)
• Грешката е причинена от проблем
с обектива.
Unsupported data (Данните не се
поддържат)
• Данните не се поддържат от фотоапарата
и не могат да се възпроизвеждат.
Отстраняване на проблеми
67
Други
Използване на фотоапарата в чужбина Източници на захранване
Можете да използвате вашия фотоапарат и зарядното устройство за батерии BC-CSKA/BC-CSKA
(приложено в комплекта) във всяка страна или регион, където електрозахранването е от 100 V до 240
V AC, 50/60 Hz.
• Не използвайте електронен трансформатор (пътнически конвертор), защото
това може да доведе до неизправност.
68
“Memory Stick”носител
“Memory Stick” носителят е компактен и
преносим IC носител за запис с голям капацитет.
С този фотоапарат можете да използвате
описаните в таблицата по-долу видове “Memory
Stick” носители. Въпреки това, операциите не
са гарантирани за всички видове “Memory Stick
Duo” носители (за подробности, вижте списъка
по-долу).
Видове “Memory Stick” носител
Запис/
Възпроизвеждане
“Memory Stick Duo” (с MagicGate) носител
—
“Memory Stick PRO Duo”
носител
“Memory Stick PRO-HG Duo”
носител
a
a*
• Не поставяйте етикет или друго подобно на “Memory
Stick PRO Duo” носителя или “Memory Stick Duo”
адаптера.
• Когато пренасяте или съхранявате “Memory Stick PRO
Duo” носител, използвайте кутийка.
• Не позволявайте контакт с метални предмети и не
докосвайте с пръст металните части на свързващата част.
• Не огъвайте, не изпускайте и не прилагайте силни
удари върху “Memory Stick PRO Duo” носителя.
• Не разглобявайте и не модифицирайте “Memory Stick
PRO Duo” носителя.
• Не позволявайте “Memory Stick PRO Duo” носителят
да се намокри.
• Пазете “Memory Stick PRO Duo” носителя далеч от
малки деца. Има опасност детето да го глътне.
• Не поставяйте в Memory Stick Duo гнездото предмети,
които са различни от “Memory Stick PRO Duo” носител.
Ако го направите, това може да предизвика повреда.
• Не използвайте и не съхранявайте “Memory Stick PRO
Duo” носител на следните места:
- които са твърде горещи - като в автомобил, паркиран
на пряка слънчева светлина
- на пряка слънчева светлина
- които са много влажни или са подложени на
корозивни газове
* Фотоапаратът не е съвместим с 8-битов паралелен
трансфер на данни. Поддържа се 4-битов паралелен
трансфер на данни, еквивалентен на “Memory Stick
PRO Duo” носител.
Други
• Вашият фотоапарат не може да записва или
възпроизвежда данни, които използват “MagicGate”
технологията. MagicGate е технология за защита от
копиране, която записва и прехвърля съдържание в
кодиран формат.
• Вашият фотоапарат е съвместим с “Memory Stick
Micro” (“M2”) носител. Съкращението “M2” е
съкращение от “Memory Stick Micro” носител.
• “Memory Stick PRO Duo”, форматиран на компютър
(Windows OS/Mac OS), няма гарантирана съвместимост
с този фотоапарат.
• Скоростта на четене/записване на данни зависи
от комбинацията между “Memory Stick PRO Duo”
носителят и “Memory Stick PRO Duo” устройството,
което използвате.
• Повредените данни с изображения не могат да бъдат
компенсирани и могат да се получат в следните случаи:
- Ако извадите “Memory Stick PRO Duo” носителя,
ако изключите захранването или извадите батерията
за смяна, докато фотоапаратът извършва операции
по четене или записване на файлове с изображения
на “Memory Stick PRO Duo” носителя (докато
лампичката за достъп свети или мига).
- Ако използвате “Memory Stick PRO Duo” носителя
близо до статично електричество или магнитни полета.
• Препоръчваме ви да правите копия на важната
информация на твърдия диск на компютъра.
• Не натискайте прекалено силно, когато пишете върху
полето за бележки на “Memory Stick PRO Duo” носителя.
69
“Memory Stick” носител
Забележки за “Memory Stick Duo”
адаптер
• Когато използвате “Memory Stick PRO Duo” носител
с “Memory Stick”-съвместимо устройство, уверете се,
че сте поставили “Memory Stick PRO Duo” носителя в
“Memory Stick Duo” адаптера.
• Когато поставяте “Memory Stick PRO Duo” в Memory
Stick Duo адаптера, уверете се, че поставяте “Memory
Stick PRO Duo” правилно и докрай. Неправилното
поставяне на носителя може да причини неизправност.
Ако заредите “Memory Stick PRO Duo” носителя насила
и в погрешна посока в Memory Stick Duo адаптера,
възможно е носителят да се счупи.
• Не поставяйте Memory Stick Duo адаптер, в който
не е поставен “Memory Stick PRO Duo” носител. Ако
го направите, това може да причини неизправност в
устройството.
“Memory Stick PRO Duo” носителя
• Максималният капацитет на “Memory Stick PRO
Duo” носителя, който можете да използвате с вашата
видеокамера, е 16 GB.
Забележки относно употребата на
“Memory Stick Micro” носителя
• За да използвате “Memory Stick Micro” носител с този
фотоапарат, уверете се, че сте поставили “Memory
Stick Micro” носителя в “М2” адаптер, който е голям
колкото Memory Stick Duo. Ако заредите “Memory
Stick Micro” устройството във фотоапарата без
“М2” адаптер, възможно е да не успеете да извадите
носителя от фотоапарата .
• Не оставяйте “Memory Stick Micro” носителя в близост
до малки деца. Могат да го погълнат по случайност.
70
Забележки относно
съвместимостта на данните за
изображенията
• Файловете с данни за изображенията, записани на
“Memory Stick PRO Duo” носителя с помощта на
видеокамерата, отговарят на “Design rule for Camera
File system универсалните стандарти, създадени
от JEITA (Японската асоциация за развитие на
електронната промишленост).
• Не можете да възпроизвеждате на вашия фотоапарат
снимки, записани на друго оборудване, което не
отговаря на тези универсалните стандарти. (Тези
модели не се продават в някои области.)
• Ако не можете да използвате “Memory Stick PRO Duo”
носител, който е бил използван с друго оборудване,
форматирайте носителя с вашия фотоапарат (стр.
50). Обърнете внимание, че цялата информация на
“Memory Stick PRO Duo” носителя ще бъде изтрита.
• Възможно е да не успеете да възпроизведете
изображения с вашия фотоапарат:
- Когато възпроизвеждате данни с изображение,
модифицирани на вашия компютър.
- Когато възпроизвеждате данни с изображение,
записани с друго устройство.
Батерия
Зареждане на батерията
Препоръчваме ви да зареждате батерията при околна
температура между 100 С и 300 С. Ако зареждате
батерията извън този температурен обхват, ефективното
зареждане на батерията може да се окаже невъзможно.
Ефективно използване на
батерията
• Работата на батерията се влошава при ниски
температури. По този начин времето, през което може
да се използва батерията на студено, е по-кратко. За
по-дълга и безпроблемна употреба препоръчваме
следното:
- Сложете батерията в джоб близо до тялото, за да
я затоплите, и поставете батерияте във фотоапарата
непосредствено преди снимките.
Как да съхраняваме батерията
• Ако не планирате да използвате батерията за дълъг
период от време, заредете батерията напълно, след
това я разредете, като използвате фотоапарата, и после
я приберете на съхранение на сухо и хладно място.
Изпълнявайте тези процедури веднъж в годината, за да
съхраните нейните функции.
• За да изразходвате напълно заряда на батерията,
оставете фотоапарата в режим на изреждане на
изображения (slideshow) (стр. 43), докато захранването
изключи.
Живот на батерията
• Животът на батерията е ограничен. Капацитетът й
намалява малко по малко в течение на експлоатацията
или просто като минава време. Когато времето на
използването е намаляло значително, вероятна причина
за това може да бъде изтеклият живот на батерията.
Купете нова батерия.
• Животът на батерията зависи от начина на
съхранението им и от работните условия за всяка
батерия.
Други
71
Азбучен указател
Азбучен указател
Цифри
4:3 телевизор.........................59
A-Z
A/V свързващ кабел.............59
DPOF..................................... 42
Function Guide...................... 49
Mass Storage .........................54
“Memory Stick PRO Duo”
носител..................................69
NTSC......................................57
PAL.........................................57
Sharemark...............................35
USB връзка ...........................54
USB поток............................. 54
VGA.......................................23
Zoom при възпроизвеждане.. 32
Zoom......................................30
72
Азбучен указател
А-Ш
FАвтоматичен преглед......... 49
Номер на файла..................... 54
Батерия...................................71
Нулиране................................ 53
Видео изход...........................57
Огледален режим.................. 30
Въртене..................................44
Отмяна на трептенето.......... 49
Дата........................................57
Отстраняване на проблеми... 61
Език........................................53
Папка.......................................40
Избор...........................40
Екран
Задно осветяване на
Промяна......................51
LCD екрана............. 28, 53
Създаване................... 50
Индикатор.................... 11
Преглед на изображения....... 31
Жак A/V OUT........................ 58
Преглед...................................40
Задно осветяване на LCD
Предупредителни
екрана.................................... 53
индикатори и съобщения......66
Запис......................................39
Придържане на
Видеоклипове........... 27
фотоапарата............................26
Снимки......................27
Промяна на папката
Защита...................................40
за запис................................... 51
Звуков сигнал........................53
Разделяне................................45
Знак за отпечатване..............42
Размер на изображението..... 22
Идентификация на частите... 9
Режим на задно осветяване...39
Използване на фотоапарата
Режим на запис...................... 39
в чужбина.............................. 68
Режим на ниска
Изреждане на изображения...43
осветеност.............................. 39
Изтриване
Режим пейзаж........................ 39
Форматиране....... 50, 52
Режим спорт...........................39
Изтриване на изображения...33
Сверяване на часовника........57
Индекс екран..........................31
Свързване
4:3 телевизор..............59
Инструмент за Memory
Телевизор с висока
резолюция...................58
Stick........................................50
Инструмент за вградена
памет...................................... 52
Интернет камера...................54
Как да работите
с фотоапарата..........................5
Компонентен A/V кабел....... 58
Копиране................................ 51
Азбучен указател
Индикатор..............................11
Широкоекранен
телевизор....................59
Сила на звука..........................31
Създаване на папка
за запис...................................50
Таймер за самостоятелно
включване.............................. 30
Телевизор с висока
Меню
Запис.......................... 38
Опции.........................38
Преглед...................... 40
Настройки 1...........................53
резолюция...............................58
Форматиране....................50, 52
Хистограма.............................28
Широкоекранен
телевизор................................59
73
Азбучен указател
Забележки за лиценза
ВСЯКО ИЗПОЛЗВАНЕ НЕ ТОЗИ ПРОДУКТ Е
АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕНО БЕЗ ЛИЦЕНЗ СЪГЛАСНО
СЪОТВЕТНИТЕ MPEG2 ОГРАНИЧЕНИЯ, ОСВЕН АКО
НЕ СЕ ПРАВИ ВЪВ ВРЪЗКА С MPEG2 СТАНДАРТА
ЗА КОДИРАНЕ НА ВИДЕО ИНФОРМАЦИЯ И В
СЛУЧАИТЕ ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА. МОЖЕТЕ ДА СЕ
ЗАПОЗНАЕТЕ С ТЕЗИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА АДРЕС
MPEG LA,L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300,
DENVER, COLORADO 80206.
ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН С AVC ЛИЦЕНЗ ЗА
ПЕРСОНАЛНА И НЕКОМЕРСИОНАЛНА УПОТРЕБА
ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ЗА ДА
(i) КОДИРАТ ВИДЕО В СЪОТВЕТСТВИЕ С AVC
СТАНДАРТИТЕ (“AVC VIDEO”) И/ ИЛИ
(ii) РАЗКОДИРАТ AVC ВИДЕО, КОЕТО Е
КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛ ЗА ПЕРСОНАЛНА
И НЕКОМЕРСИАЛНА УПОТРЕБА И/ ИЛИ Е
ПОЛУЧЕНО ОТ ВИДЕО РАЗПРОСТРАНИТЕЛ,
ЛИЦЕНЗИРАН В РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА
AVC ВИДЕО. ЛИЦЕНЗЪТ НЕ ВКЛЮЧВА ККВАТО
И ДА Е ДРУГА УПОТРЕБА. ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ MPEG
LA, L.L.C.
ВИЖТЕ <HTTP://MPEGLA.COM>
74
Допълнителна информация относно този
продукт и отговори на често задавани въпроси
можете да откриете на интернет страницата за
поддръжка.
http://www.sony.net/
75
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи
система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които
в противен случай могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените
ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
Download PDF