Sony | ILCE-7 | Sony ILCE-7 Фотоапарат α7 E-mount със сензор за пълно кадриране Инструкции за експлоатация

4-478-729-41(2) (BG)
Цифров фотоапарат
със сменяем обектив
Ръководство с инструкции
E-байонет
ILCE-7/ILCE-7R
Български
E-байонет
Данни на собственика
Номерът на модела и серийният
номер се намират на дъното. Запишете
серийния номер в предоставеното
по-долу място. Правете справка с тези
номера винаги когато се свързвате
с търговеца на Sony относно този
продукт.
Модел № WW328261 (ILCE-7R)/
WW328262 (ILCE-7)
Сериен №
Модел № AC-UB10C/AC-UB10D
Сериен №
ILCE-7R Модел № WW328261
ILCE-7 Модел № WW328262
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар
или токов удар, не излагайте
устройството на дъжд или влага.
ВАЖНИ УКАЗАНИЯ
ЗА БЕЗОПАСНОСТ
-ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ
УКАЗАНИЯ
ОПАСНОСТ
ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА
ОТ ПОЖАР ИЛИ ТОКОВ
УДАР, ПРОЧЕТЕТЕ
ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ
УКАЗАНИЯ
Ако формата на щепсела не съответства
на електрическия контакт, използвайте
адаптер за щепсел за правилната
конфигурация за контакта.
ВНИМАНИЕ
Батерия
Ако с батерията се борави неправилно,
тя може избухне, да причини пожар или
дори химически изгаряния. Спазвайте
предупрежденията по-долу.
• Не разглобявайте.
• Не смачквайте и не подлагайте
батерията на удар, като например
удар с чук, не я изпускайте и не
допускайте стъпване върху нея.
• Избягвайте късо съединение и не
позволявайте метални предмети
да влизат в контакт с клемите
на батерията.
BG
2
• Не излагайте на висока температура
над 60°C (140°F), например на пряка
слънчева светлина или в паркиран
на слънце автомобил.
• Не изгаряйте и не хвърляйте в огън.
• Не използвайте повредени или
изпускащи течност литиево-йонни
батерии.
• Зареждайте батерията с оригинално
зарядно устройство на Sony или
с устройство, което може да зарежда
батерията.
• Дръжте батерията далеч от досега
на деца.
• Поддържайте батерията суха.
• Заменяйте само със същия или
с еквивалентен тип, препоръчан
от Sony.
• Незабавно изхвърляйте използваната
батерия, както е описано
в инструкциите.
Адаптер за променлив ток
Свързвайте към близкостоящ контакт,
когато използвате адаптера за
променлив ток. Незабавно изключете
адаптера за променлив ток от контакта,
ако възникне неизправност, докато
използвате устройството.
За потребители в Европа
Съобщение за потребителите
в държави, прилагащи
директивите на ЕС
Производител: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Япония.
Съвместимост с продукти за
ЕС Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Германия
С настоящото Sony Corporation
декларира, че WW328261/WW328262
Цифров фотоапарат със сменяем
обектив съответства на основните
изисквания и другите съответни
разпоредби на Директива 1999/5/EО.
За подробности, моля, посетете
следния URL адрес:
http://www.compliance.sony.de/
Захранващият кабел (проводник
към електрическата мрежа),
ако е предоставен, е предназначен
специално за употреба само с този
фотоапарат и не трябва да се използва
с друго електрическо оборудване.
BG
3
Съобщение
Ако поради статично електричество или
електромагнетизъм преносът на данни
прекъсне, рестартирайте приложението
или изключете и включете отново
комуникационния кабел (USB и т.н.).
относно рециклирането на този
продукт се обърнете към местната
администрация, към службата
за събиране на битови отпадъци или
към магазина, от който сте закупили
продукта.
Този продукт е изпробван
и е установено, че е съвместим
с ограниченията, изложени
в разпоредбата за ЕМС за използване
на свързващи кабели, не по-дълги от
3 метра (9,8 фута).
Изхвърляне на използвани батерии
(приложимо за държавите от
Европейския съюз и други страни
в Европа със системи за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ върху
батерията или
опаковката показва,
че предоставената с този
продукт батерия не
трябва да се изхвърля
заедно с битовите отпадъци.
При определени батерии той може да
се използва заедно с химичен символ.
Химичните символи за живак (Hg) или
олово (Pb) са добавени, ако батерията
съдържа повече от 0,0005% живак или
0,004% олово.
Като осигурите правилното изхвърляне
на тези батерии, ще помогнете за
предотвратяването на евентуалните
негативни последици за околната среда
и човешкото здраве, които иначе биха
могли да възникнат при неподходящо
изхвърляне на батерията.
Рециклирането на материалите ще
помогне за запазването на природните
ресурси.
При продукти, които поради
съображения за безопасност,
производителност или цялост
на данните изискват постоянна връзка
с вградена батерия, тя трябва да бъде
заменяна само от квалифициран
сервизен персонал. За да гарантирате
правилното третиране на батерията,
предайте продукта в края на
експлоатационния му цикъл в подходящ
Електромагнитните полета
на конкретните честоти може
да повлияят върху картината
и звука на това устройство.
Изхвърляне на старо електрическо
и електронно оборудване
(приложимо за държавите
от Европейския съюз и други
държави в Европа със системи
за разделно събиране на
отпадъците)
Този символ върху
продукта или опаковката
му показва, че той
не трябва да се изхвърля
заедно с битовите
отпадъци. Вместо това
той трябва да бъде
предаден в подходящ
пункт за рециклиране на електрическо
и електронно оборудване. Като
осигурите правилното изхвърляне
на този продукт, ще помогнете
за предотвратяването на евентуалните
негативни последици за околната среда
и човешкото здраве, които иначе биха
могли да възникнат при неподходящо
изхвърляне на този продукт.
Рециклирането на материалите ще
помогне за запазването на природните
ресурси. За по-подробна информация
BG
4
пункт за рециклиране на електрическо
и електронно оборудване.
За всички други батерии прегледайте
раздела за безопасното изваждане
на батерията от продукта.
Предайте батерията в подходящ пункт
за рециклиране на използвани батерии.
За подробна информация относно
рециклирането на този продукт или
батерията се обърнете към местната
администрация, към службата
за събиране на битови отпадъци или
към магазина, от който сте закупили
продукта.
За потребители, които
са купили фотоапарата
си от магазин в Япония,
обслужващ туристи
Забележка
Някои знаци за сертифициране
за стандарти, поддържани
от фотоапарата, могат да бъдат
потвърдени на екрана на фотоапарата.
Изберете MENU t
(Настройка) 6 t
[Certification Logo].
Ако извеждането на екрана не
е възможно поради проблеми като
неизправност на фотоапарата, свържете
се с търговец на Sony или с местен
упълномощен сервиз на Sony.
За подробности относно функциите на Wi-Fi вижте листовката
„Ръководство за Wi-Fi връзка/връзка с едно докосване (NFC)“.
Това ръководство обхваща няколко модела.
Достъпният модел варира в зависимост от държавите/регионите.
Наименование на модела
Обектив
ILCE-7
Не е включен в комплекта
ILCE-7K
В комплекта
ILCE-7R
Не е включен в комплекта
BG
5
Преди употреба
Бележки за използването
на фотоапарата
Език на екрана
Можете да изберете езика, който да
се показва на екрана, използвайки
менюто.
Процедура на снимане
Този фотоапарат има 2 режима
за следене на обекти: режим с LCD
екран, използващ LCD екрана, и режим
с визьор, използващ визьора.
Функции, вградени във фотоапарата
• Това ръководство описва устройства,
съвместими с 1080 60i, и устройства,
съвместими с 1080 50i.
За да проверите дали фотоапаратът
е съвместимо с 1080 60i или с 1080 50i
устройство, проверете за следните
символи в долната част
на фотоапарата.
Устройство, съвместимо с 1080 60i: 60i
Устройство, съвместимо с 1080 50i: 50i
• Този фотоапарат е съвместим
с видеоклипове с формат 1080 60p
или 50p. За разлика от стандартните
режими на запис досега, които
записват с метод на презредово
сканиране, този фотоапарат записва,
използвайки метод на прогресивно
сканиране. Това увеличава
разделителната способност
и осигурява по-гладко
и по-реалистично изображение.
Създаване на файл с база данни
за изображение
Ако във фотоапарата поставите карта
с памет, която не съдържа файл с база
данни за изображение, и включите
захранването, фотоапаратът
BG
6
автоматично създава файл с база данни
за изображение, използвайки част
от капацитета на картата с памет.
Този процес може да отнеме повече
време и докато не приключи, не можете
да работите с фотоапарата. Ако
възникне грешка, свързана с файла
с база данни, експортирайте всички
изображения в компютъра чрез
„PlayMemories Home“ и след това
форматирайте картата с памет чрез
фотоапарата.
Снимане с обектив с E-байонет,
съвместим с формат APS-C
Фотоапаратът е оборудван
с 35-милиметров CMOS сензор
с пълен размер на кадъра. Размерът
на изображението обаче се настройва
автоматично към размера на формат
APS-C и е по-малък, когато
се използва обектив с Е-байонет,
съвместим с формат APS-C
(настройки по подразбиране).
Не се компенсира повредено
съдържание или грешка при запис
Sony не може да компенсира грешка
при записа или загуба или повреда
на записано съдържание, вследствие
на неизправност на фотоапарата или
носителя за запис и т.н.
Препоръка за архивиране
За да предотвратите загубата на данни,
винаги копирайте (архивирайте)
данните в друг носител.
Бележки за използването на фотоапарата
Забележки за LCD екрана, електронния
визьор, обектива и сензора
за изображения
• В зависимост от температурата
на фотоапарата и на батерията
може да не е възможно да запишете
видеоклипове или захранването
може да се изключи автоматично,
за да предпази фотоапарата.
На екрана ще се покаже съобщение
преди захранването да се изключи или
ако вече не е възможно да се записват
видеоклипове. В такъв случай оставете
захранването изключено и изчакайте,
докато температурата на фотоапарата
и на батерията се понижи. Ако
включите захранването, без да
оставите батерията и фотоапаратът да
се охладят достатъчно, захранването
може да се изключи отново или може
да не е възможно да записвате
видеоклипове.
• Когато околната температура е висока,
температурата на фотоапарата
се повишава бързо.
• Когато температурата на фотоапарата
се повишава, качеството
на изображението се влошава.
Препоръчва се да изчакате
температурата на фотоапарата да
се понижи, преди да продължите
да снимате.
• Повърхността на фотоапарата може
да се загрее. Това не е неизправност.
Забележка относно импортирането
на AVCHD видеоклипове към компютър
Когато импортирате AVCHD
видеоклипове към компютър, изтеглете
и използвайте софтуер „PlayMemories
Home“ от следния уебсайт:
http://www.sony.net/pm/
BG
7
Преди употреба
• LCD екранът и електронният
визьор са произведени, използвайки
технология с изключително висока
прецизност, така че 99,99% от
пикселите са функциониращи
за ефективна употреба. Все пак, може
да има малки тъмни и/или светли
точки (бели, червени, сини или зелени
на цвят), които се появяват постоянно
на LCD екрана и на електронния
визьор. Тези точки са нормално
явление в процеса на производство
и по никакъв начин не се отразяват
върху изображенията.
• Не хващайте фотоапарата за LCD
екрана.
• Когато използвате варио обектив,
внимавайте да не заклещите пръстите
си или други предмети в обектива.
• Не излагайте фотоапарата на слънчева
светлина и не снимайте с обектив
насочен към слънцето за дълъг период
от време. Вътрешният механизъм
може да се повреди. Ако слънчевата
светлина е фокусирана върху обект
в близост, може да предизвика пожар.
• При употреба на студено място
може да забележите следи от
изображенията. Това не
е неизправност.
Когато включвате фотоапарата
на студено място, екранът може
временно да потъмнее. Когато
фотоапаратът се загрее, екранът
ще функционира нормално.
• Записаното изображение може да
се различава от изображението,
което сте наблюдавали преди записа.
Бележки относно записване за дълги
периоди от време
Бележки за използването на фотоапарата
Забележки при възпроизвеждането
на видеоклипове чрез други устройства
Предупреждение относно
авторски права
• Този фотоапарат използва MPEG-4
AVC/H.264 High Profile за запис във
формат AVCHD. Видеоклиповете,
записани с този фотоапарат във
формат AVCHD, не могат да бъдат
възпроизвеждани със следните
устройства.
– Други устройства, съвместими
с формат AVCHD, които
не поддържат High Profile
– Устройства, несъвместими
с формат AVCHD
Този фотоапарат използва и MPEG-4
AVC/H.264 Main Profile за запис
с формат MP4. Затова видеоклиповете,
записани с този фотоапарат във
формат MP4, не могат да бъдат
възпроизвеждани чрез устройства,
различни от тези, които поддържат
MPEG-4 AVC/H.264.
• Дискове, записани с HD качество
на изображението (висока
разделителна способност) могат да
бъдат възпроизвеждани само чрез
устройства, съвместими с формат
AVCHD. Плейъри или
записващи устройства, базирани
на DVD, не могат да възпроизвеждат
дискове с HD качество
на изображението, тъй като
са несъвместими с формат AVCHD.
Също така плейъри и записващи
устройства, базирани на DVD, може
да не успеят да извадят дискове
с HD качество на изображението.
• Видеоклипове, записани във формат
1080 60p/1080 50p, могат да бъдат
възпроизвеждани само чрез
устройства, поддържащи
1080 60p/1080 50p.
Телевизионни програми, филми,
видеозаписи и други материали
може да са обект на авторски права.
Неупълномощено записване на такива
материали може да е в противоречие
с наредбите на законите за авторско
право.
BG
8
Снимките, използвани в това
ръководство
Снимките, използвани като примери
на снимки в това ръководство, са
пресъздадени и не са действителни
изображения, заснети с този
фотоапарат.
Данните за спецификациите, описани
в това ръководство
Данните за производителността
и спецификациите се определят
при следните условия, с изключение
на изрично описаното в това
ръководство: при нормална околна
температура от 25°C (77°F)
и използвайки заредена докрай батерия,
до изключване на индикатора
за зареждане.
Бележки за използването на фотоапарата
Забележки относно снимането с визьора
Преди употреба
Този фотоапарат е оборудван
с органичен електролуминесцентен
визьор с висока разделителна
способност и висок контраст.
Този визьор постига широк зрителен
ъгъл и позволява по-голямо разстояние
между окото и визьора. Този фотоапарат
е проектиран така, че да осигури визьор
с добра видимост като балансира
правилно различни елементи.
• Изображението може да е леко
изкривено в близост до ъглите
на визьора. Това не е неизправност.
Когато искате да видите всеки детайл
на цялата композиция, можете
да използвате и LCD екрана.
Как да изключите временно функциите
за безжична мрежа (Wi-Fi, NFC и т.н.)
Когато например се качвате на самолет,
можете временно да изключите всички
функции за безжична мрежа.
Изберете MENU t
[Wireless] t
[Airplane Mode] t [On].
Ако зададете за [Airplane Mode]
настройка [On], на екрана ще се
покаже символа
(самолет).
Забележки относно безжичната LAN
мрежа
Ако фотоапаратът ви е изгубен или
откраднат, Sony не носи отговорност
за загуба или повреда, причинена от
неупълномощен достъп или употреба
на регистрираната точка на достъп
на фотоапарата.
BG
9
Преди употреба
Проверка на елементите от комплекта
Числото в скоби посочва броя елементи.
• Фотоапарат (1)
• Адаптер за променлив ток
AC-UB10C/UB10D (1)
• Лента за носене на рамо (1)
За да разберете как да закачите
лентата за носене на рамо към
фотоапарата, вижте страница 15.
• Кабел за електрозахранване
(към електрическата
мрежа) (1)* (не се доставя
в САЩ и Канада)
* В комплекта на фотоапарата може
да бъдат предоставени няколко
кабела за електрозахранване.
Използвайте правилния кабел
в съответствие с държавата/
региона ви.
• Акумулаторна батерия
NP-FW50 (1)
• Микро USB кабел (1)
BG
10
• Капачка на тялото (1)
(прикрепена към фотоапарата)
• Капачка на гнездото
за аксесоари (1) (прикрепена
към фотоапарата)
• Сенник на окуляра (1)
(прикрепен към фотоапарата)
• Ръководство с инструкции (1)
(това ръководство)
ILCE-7K:
• Вариообектив FE 28-70 mm
F3.5-5.6 OSS (1)/Предна
капачка на обектива (1)/
Задна капачка на обектива (1)/
Сенник на обектива (1)
Идентифициране на компонентите
За подробности относно работата на компонентите вижте страниците
в скоби.
Предна част
Преди употреба
Когато е обективът е отстранен
D Бутон за освобождаване
на обектива
E Вграден микрофон*1
F Маркер на байонета
G Сензор за изображения*2
H Байонет
I Контактни пластини*2
A Лъч за подпомагане
на AF/Индикатор
на самоснимачката
*1 Не покривайте тази част по
време на запис на видеоклип.
Това може да причини шум или
да намали силата на звука.
*2 Не докосвайте директно тези
части.
B Преден селектор
C Сензор за дистанционното
управление
BG
11
Идентифициране на компонентите
Задна част
A Сенник на окуляра
B Визьор
C Бутон MENU (25)
D Сензори на окуляра
E LCD екран
F Ролка за регулиране
на диоптъра
• Настройте ролката
за регулиране на диоптъра
спрямо зрението си, докато
започнете да виждате ясно
в екрана на визьора.
• Можете да настройвате LCD
екрана към лесно видим ъгъл
и да снимате от всякаква
позиция.
G За снимане: бутон C2
(Потребителски2)
За преглеждане: бутон
(Увеличаване)
H Лостче за превключване
на AF/MF/AEL
I Заден селектор
BG
12
Идентифициране на компонентите
J За снимане: бутон AF/MF
(автоматичен фокус/ръчен
фокус)/бутон AEL
За преглеждане: бутон
(Индекс на изображенията)
K Бутон MOVIE (41)
L За снимане: Бутон Fn (24)
Преди употреба
За преглеждане: бутон
(Изпращане към смартфон)
M Контролен диск
N За снимане: бутон C3
(Потребителски3)
За преглеждане: бутон
(Изтриване) (43)
O Индикатор за достъп
P Бутон
(Възпроизвеждане)
BG
13
Идентифициране на компонентите
Горна страна/Страничен изглед
A Високоговорител
G HDMI микро жак
B
H Мултиинтерфейсно гнездо
Маркировка за позиция
на сензора за изображения
C m (Микрофон) жак
• Когато е свързан външен
микрофон, микрофонът
се включва автоматично.
Ако външният микрофон
е със зареждане през
интерфейсната връзка,
захранването на микрофона
се осигурява от фотоапарата.
D i (слушалки) жак
E Индикатор за зареждане
F Мулти порт
• Поддържа устройство,
съвместимо с Micro USB.
BG
14
за аксесоари*
• Някои от аксесоарите може
да не съответстват напълно
на дължината и да се
подават отзад леко навън от
Мултиинтерфейсно гнездо
за аксесоари. Въпреки това,
когато аксесоарът достигне
предния край на гнездото
за аксесоари, свързването
е осъществено.
I Селектор на режимите (44)
J Превключвател
на захранването/Спусък
K Бутон C1 (Потребителски1)
Идентифициране на компонентите
L Селектор за компенсация
на експонацията
M Кукички за лента за носене
на рамо
• Закачете двата края
на лентата към фотоапарата.
• NFC (Near Field
Communication Комуникация в близко поле)
е международен стандарт
за технология за безжична
комуникация в близък
обхват.
O Капак на слота за карта
Преди употреба
с памет
P Слот за карта с памет
N
(маркировка N)
• Тази маркировка показва
точката на докосване
за свързване на фотоапарата
със смартфон с включена
NFC функция.
За подробности относно
местоположението
на маркировката N
на вашия смартфон,
вижте инструкциите за
експлоатация на смартфона.
* За подробности относно
съвместимите аксесоари
за мултиинтерфейсното гнездо
за аксесоари, посетете уебсайта
на Sony за своя регион или
се консултирайте със съответния
търговец на Sony или с местния
упълномощен сервиз на Sony.
Могат да бъдат използвани
и аксесоари за гнездото за
аксесоари.
Работата с аксесоари от други
производители не е гарантирана.
BG
15
Идентифициране на компонентите
Изглед отдолу
A Слот за поставяне
на батерия (27)
B Капак на слота
за батерия (27)
C Гнездо за монтиране
на статив
• Използвайте статив с винт
с дължина, по-малка от
5,5 mm (7/32 in). В противен
случай няма да можете
да закрепите фотоапарата
стабилно и може да
възникне повреда във
фотоапарата.
Капак за свързваща пластина
Използвайте го, когато
използвате адаптер за
променлив ток AC-PW20
(продава се отделно).
Вкарайте свързващата пластина
в гнездото за батерията
и прекарайте кабела през капака
за свързващата пластина, както
е показано по-долу.
• Уверете се, че кабелът не
е прещипан, когато затваряте
капака.
BG
16
Идентифициране на компонентите
Обектив FE 28-70 mm F3.55.6 OSS (Доставя се с ILCE-7K)
Преди употреба
A Пръстен за фокусиране
B Пръстен на вариото
C Скала за фокусно разстояние
D Маркер за фокусно
разстояние
E Контактни пластини
на обектива*
F Маркер на байонета
*
Не докосвайте директно тези
части.
BG
17
Списък с икони на екрана
Състоянието на LCD екрана е с настройка [Display All Info.]
в настройките по подразбиране.
Когато промените настройката [DISP Button] и след това натиснете
DISP на контролния диск, състоянието на екрана ще се промени към
режим „For viewfinder“. Можете да покажете и хистограмата, като
натиснете DISP.
За режима на LCD екрана
За възпроизвеждане (Показване
на основната информация)
За режима на визьора
В режим Auto Mode или Scene Selection
BG
18
Режим P/A/S/M/Sweep Panorama
Списък с икони на екрана
A
Показание
Значение
Режим на снимане (44)
P P* A S
M
Икони за разпознаване
на сцени
Карта с памет (32)/
Качване
100
Оставащ брой
записваеми
изображения
Съотношение
на изображението
за неподвижни
изображения
24M 10M
6.0M 20M
8.7M 5.1M
10M 6.0M
2.6M 8.7M
5.1M 2.2M
ILCE-7K:
Размер на
изображението
за неподвижни
изображения (56)
Значение
36M 15M
9.0M 30M
13M 7.6M
15M 9.0M
3.8M 13M
7.6M 3.2M
ILCE-7R:
Размер
на изображението
за неподвижни
изображения (56)
Преди употреба
Номер на регистриране
(44)
Показание
Качество
на изображението
за неподвижни
изображения
Кадрова честота
на видеоклипове
Размер
на изображението
на видеоклипове
Оставащ заряд
на батерията (31)
Предупреждение
за оставащ заряд
на батерията
Извършва се зареждане
на светкавицата
Заснемане с формат
APS-C
Настройка за ефект OFF
Лъч за подпомагане
на AF
Функцията NFC
е активирана
Режим в самолет
Без аудиозапис
на видеоклипове
Намаляване на шума
от вятър
BG
19
Списък с икони на екрана
Показание
Значение
SteadyShot/
Предупреждение
за разклащане
на фотоапарата
B
Показание
Значение
Метод на снимане
Предупреждение
за прегряване
Режим на светкавица/
Ограничаване на ефекта
„червени очи“
Файлът с база данни
е пълен/Грешка във
файла с база данни
Интелигентно
увеличаване/
Увеличаване за чисто
изображение/Цифрово
увеличаване
±0.0
Компенсиране
на светкавицата
Режим на фокусиране
AF зона
Зона за точково
измерване
Цифров нивомер
Аудиониво
Разпознаване на лица/
Задействане на затвора
от усмивка
Режим за преглед
Режим на измерване
100-0003
Папка – номер на файла
-
Защита
AVCHD MP4
Режим на запис
на видеоклипове
DPOF
DPOF настройка
AWB
7500K
A5 G5
Баланс на бялото
(Автоматичен,
предварително зададен,
персонализиран,
цветова температура,
цветен филтър)
Оптимизатор
на динамичния
диапазон/Автоматична
функция за HDR
Автоматично
кадриране на обект
Креативен стил/
контраст, наситеност,
рязкост
+3 +3
+3
Заключване на AF
BG
20
Списък с икони на екрана
Показание
Значение
Показание
Значение
Предупреждение
за автоматичната
функция за HDR
Ефект на изображение
Грешка при ефект
на снимка
2013-1-1
10:37PM
Дата на запис
3/7
Номер на файла/брой
изображения в режима
за преглед
Преди употреба
Индикатор
за чувствителността
на разпознаване на
лица
C
Показание
Значение
z Lock on AF Указания за заключване
на AF
EV скала
Компенсация
на експонацията/
Ръчно измерване
REC 0:12
Време за
запис на видеоклипа
(м:с)
z
Фокус
1/250
Скорост на затвора
F3.5
Стойност на отвора
на диафрагмата
ISO400
ISO AUTO
ISO чувствителност
AE заключване
Индикатор за скоростта
на затвора
Индикатор за отвора
на диафрагмата
Хистограма
BG
21
Списък с функции
Управление на фотоапарата
Използване на контролния диск
• Можете да завъртите контролния диск, или да натиснете нагоре/
надолу/наляво/надясно на контролния диск, за да преместите
рамката за избор. Натиснете z в средата на контролния диск,
за да зададете избрания елемент. В това ръководство натискането
на горната/долната/лявата/дясната част на контролния диск
е обозначено с v/V/b/B.
• Следните функции са присъединени към v/b/B на контролния
диск. Можете също веднага да промените ISO чувствителността,
като завъртите контролния диск.
v
DISP
Променя извежданите показания на екрана.
B
WB
Баланс на бялото
b
/
Метод на снимане
• Непрекъснато снимане/Клин
• Самоснимачка
• Можете да присъедините желана функция към бутони V/b/B/z
и към позицията за завъртане на контролния диск в режим
на снимане.
• Когато завъртите контролния диск или натиснете b/B
на контролния диск в режим на възпроизвеждане, можете
да изведете на екрана предходното или следващото изображение.
BG
22
Управление на фотоапарата
Използване на предния селектор/задния селектор
Списък с функции
Можете да завъртите предния или задния селектор, за да промените
незабавно настройките, необходими за всеки режим на снимане.
BG
23
Избор на функция с бутона Fn (Функция)
Този бутон се използва за настройване или изпълнение на функции,
използвани често при снимане, с изключение на функциите от екрана
Quick Navi.
1 Натиснете DISP на контролния диск, за да зададете режим на екрана,
различен от [For viewfinder].
2 Натиснете бутон Fn.
3 Изберете желания елемент чрез v/V/b/B на контролния диск.
Показва се екранът с настройки.
4 Изберете желаната настройка,
като завъртите предния селектор,
след това натиснете z на
контролния диск.
• Някои стойности на настройките
могат да бъдат прецизно настроени
чрез завъртане на задния селектор.
Задаване на отделните настройки
в съответния екран
В стъпка 3 изберете елемент за настройка
и натиснете z на контролния диск,
за да превключите към съответния екран
на елемента за настройка. Настройте
елементите съгласно работните указания.
BG
24
Работни указания
Функции, които могат да бъдат избрани
чрез бутон MENU
Можете да задавате основните настройки за фотоапарата общо или
да изпълнявате функции като снимане, възпроизвеждане или други
операции.
1 Натиснете бутон MENU, за да се покаже екранът на менюто.
Списък с функции
2 Изберете желания елемент за настройка
чрез v/V/b/B на контролния диск или
чрез завъртане на контролния диск
и натискане на z в средата му.
• Изберете икона в горната част на
екрана и натиснете b/B на контролния
диск, за да се придвижите към друг
елемент в MENU.
3 Изберете стойността на настройката и след това натиснете z,
за да потвърдите.
Показване на мозаечното меню
Позволява ви да изберете дали винаги да се показва първият екран
на менюто, когато натиснете бутона MENU.
MENU t
(Настройка) 2 t [Tile Menu] t [On]
BG
25
Използване на указанията
във фотоапарата
Можете да използвате [Custom Key Settings], за да присъедините
функцията за указания във фотоапарата към желания бутон.
Функцията за указания на фотоапарата показва обяснение на текущо
избраната функция или настройка от менюто.
1 Изберете бутон MENU t
(Потребителски настройки) 6 t
[Custom Key Settings] t желаните функции, присъединени към
бутона t [In-Camera Guide].
Натиснете бутон MENU и използвайте контролния диск,
за да изберете елемент от MENU, чието обяснение искате да прочетете,
след това натиснете бутона, към който е присъединена функцията
[In-Camera Guide].
BG
26
Подготовка на фотоапарата
Зареждане на батерията
Когато използвате фотоапарата за първи път, уверете се, че сте
заредили батерията NP-FW50 (в комплекта).
Батерията „InfoLITHIUM“ може да се зарежда дори и когато зарядът
й не е напълно изчерпан.
Тя може да се използва и когато не е заредена докрай.
Заредената батерия се изтощава бавно и постепенно дори и когато
не я използвате. За да не пропуснете възможност за снимане,
заредете батерията отново, преди да снимате.
Подготовка на фотоапарата
1 Поставете превключвател ON/OFF
(Захранване) в позиция OFF.
2 Плъзнете лостчето, за да отворите
капака.
3 Вкарайте батерията докрай, като
Лостче за заключване
използвате върха на батерията,
за да натиснете лостчето за
заключване.
BG
27
Зареждане на батерията
4 Затворете капака.
5 Свържете фотоапарата към адаптера за променлив ток (в комплекта)
чрез Micro USB кабела (в комплекта) и свържете адаптера
за променлив ток към електрически контакт.
За потребители в САЩ и Канада
Кабел за електрозахранване (към електрическата мрежа)
За потребители в държави/региони,
различни от САЩ и Канада
BG
28
Зареждане на батерията
Индикаторът за зареждане светва
в оранжево и зареждането започва.
• Изключете фотоапарата, докато
зареждате батерията.
• Когато индикаторът за
зареждане мига и зареждането
не е приключило, извадете
и поставете отново батерията.
Забележки
• Ако индикаторът за зареждане на фотоапарата мига, когато адаптерът
за променлив ток е свързан към електрическия контакт, това показва,
че зареждането е временно преустановено, защото температурата е извън
препоръчителния диапазон. Когато температурата отново е в подходящия
диапазон, зареждането се възобновява. Препоръчваме да зареждате батерията
при околна температура от 10°C до 30°C (от 50°F до 86°F).
• Свържете адаптера за променлив ток (в комплекта) към най-близкия
електрически контакт. Ако възникне неизправност по време на използването
на адаптера за променлив ток, незабавно изключете щепсела от електрическия
контакт, за да изключите източника на захранване.
• Когато фотоапаратът се използва за първи път или когато използвате батерия,
която не е използвана дълго време, индикаторът за зареждане може да мига
бързо, когато батерията се зарежда за първи път. Ако това се случи, извадете
батерията от фотоапарата и я поставете отново за ново зареждане.
• Не зареждайте батерията непрекъснато или неколкократно, без да
я използвате, ако тя вече е напълно заредена или почти напълно заредена.
Това може да причини понижаване на производителността на батерията.
• Когато зареждането приключи, изключете адаптера за променлив ток от
електрическия контакт.
• Използвайте само оригинални батерии на Sony, Micro USB кабел (в комплекта)
и адаптер за променлив ток (в комплекта).
BG
29
Подготовка на фотоапарата
Индикатор за зареждане
Свети: Зареждане
Изключен: Зареждането е приключено
Мига:
Грешка при зареждането или зареждането
временно е поставено в пауза, защото
фотоапаратът не се намира в подходящия
температурен диапазон
Зареждане на батерията
Време за зареждане (Пълно зареждане)
Времето за зареждане е приблизително 310 мин. при използване
на адаптера за променлив ток (в комплекта).
Забележки
• Посоченото по-горе време за зареждане се отнася за зареждане на изтощена
докрай батерия при температура 25°C (77°F). В зависимост от условията
на употреба и други обстоятелства зареждането може да отнеме повече време.
Зареждане чрез свързване към компютър
Батерията може да бъде заредена чрез свързване на фотоапарата към
компютър, използвайки Micro USB кабел.
Забележки
• Имайте предвид следните неща, когато зареждате чрез компютър:
– Ако фотоапаратът е свързан към лаптоп, който не е включен към източник
на захранване, зарядът на батерията на лаптопа се понижава. Не зареждайте
за продължителен период от време.
– Не включвайте/изключвайте или рестартирайте компютъра, не го
„събуждайте“ от спящ режим, когато между компютъра и фотоапарата
е установена USB връзка. Фотоапаратът може да причини неизправност.
Преди да включите/изключите, рестартирате или „събудите“ компютъра
от спящ режим, преустановете връзката между фотоапарата и компютъра.
– Няма гаранция при зареждане от изработен по поръчка или модифициран
компютър.
BG
30
Зареждане на батерията
Проверка на оставащия заряд на батерията
Индикатор за оставащия заряд на батерията се показва на екрана.
Висок
Нисък
Забележки
• При определени обстоятелства индикаторът за оставащ заряд може да
не отчита коректно.
Изваждане на батерията
Изключете фотоапарата. Плъзнете
лостчето за заключване, след като се
уверите, че индикаторът за достъп
(стр. 12) е изключен, и извадете
батерията.
Внимавайте да не изпуснете
батерията.
BG
31
Подготовка на фотоапарата
Лостче за заключване
Поставяне на карта с памет
(продава се отделно)
1 Плъзнете лостчето, за да отворите
капака.
2 Поставете картата с памет
(продава се отделно).
• Със скосения ъгъл ориентиран
както е показано на илюстрацията,
вкарайте картата с памет, докато
щракне на мястото си.
Уверете се, че скосеният ъгъл е
в правилната позиция.
3 Затворете капака.
Изваждане на картата с памет
Уверете се, че индикаторът за достъп (стр. 12) не свети, след това
натиснете веднъж навътре картата с памет.
BG
32
Поставяне на карта с памет (продава се отделно)
Карти с памет, които могат да се използват
С този фотоапарат можете да използвате следните типове карти
с памет. Правилната работа обаче не може да бъде гарантирана
за всички типове карти с памет.
Карта с памет
За неподвижни
изображения
Memory Stick PRO Duo
A
За видеоклипове
(само Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo
Memory Stick XC-HG Duo
(Клас 4 или по-бърз)
SDHC карта с памет
(Клас 4 или по-бърз)
SDXC карта с памет
(Клас 4 или по-бърз)
• В това ръководство продуктите в таблицата се наричат общо както следва:
A: „Memory Stick PRO Duo“ носител
B: SD карта
Забележки
• Изображения, записани в „Memory Stick XC-HG Duo“ носител или на SDXC
карта с памет не могат да бъдат импортирани или възпроизвеждани
на компютри или AV устройства, които не са съвместими с exFAT*. Уверете се,
че устройството е съвместимо с exFAT, преди да го свържете към фотоапарата.
Ако свържете фотоапарата към несъвместимо устройство, може да се изведе
предупреждение за форматиране на картата.
Никога не форматирайте картата в отговор на това предупреждение, тъй като
това ще изтрие всички данни в нея.
* exFAT е файловата система, използвана в „Memory Stick XC-HG Duo“ носител
и SDXC картите с памет.
BG
33
Подготовка на фотоапарата
SD карта с памет
B
Монтиране на обектив
Поставете превключвателя за захранването на фотоапарата в позиция
OFF, преди да монтирате или отстраните обектива.
1 Отстранете капачката на тялото
Предна капачка на обектива
от фотоапарата и задната капачка
на обектива от задната му част.
• Когато сменяте обектива,
извършвайте това бързо
и на места далеч от прах,
за да предотвратите попадането
на прах или замърсявания във
вътрешността на фотоапарата.
• Когато снимате, отстранете
предната капачка на обектива
от предната му част.
Капачка
на тялото
Задна капачка на обектива
2 Монтирайте обектива, като
подравните белите маркери
(маркер на байонета) на
обектива и на фотоапарата.
• Дръжте фотоапарата с обектива,
ориентиран надолу, за да
предотвратите попадането
на прах във фотоапарата.
3 Докато натискате леко обектива към
фотоапарата, завъртете обектива
в посока на часовниковата стрелка,
докато щракне в заключена позиция.
• Уверете се, че обективът не
е поставен накриво.
BG
34
Бели маркери
Монтиране на обектив
Забележки
• Когато монтирате обектив, не натискайте бутона за освобождаване
на обектива.
• Когато монтирате обектив, не използвайте сила.
• Адаптерът за байонет (продава се отделно) е предназначен за използване
с обектив с A-байонет (продава се отделно). За да използвате адаптера
за байонет, вижте ръководството за експлоатация, предоставено с него.
• Когато искате да заснемете изображения с пълен размер на кадъра,
използвайте обектив, предназначен за фотоапарат с пълен размер на кадъра.
• Когато носите фотоапарата с монтиран обектив, дръжте здраво както
фотоапарата, така и обектива.
• Не дръжте частта от обектива, която е издадена напред за контрол на вариото
или настройка на фокуса.
Подготовка на фотоапарата
Отстраняване на обектива
1 Натиснете бутона за освобождаване на
обектива докрай и завъртете обектива
обратно на часовниковата стрелка,
докато спре.
Бутон за освобождаване на обектива
2 Прикрепете капачките към предната
и задната част на обектива
и капачката на тялото към
фотоапарата.
• Преди да ги прикрепите, отстранете
прахта от тях.
BG
35
Монтиране на обектив
Забележки за сменянето на обектива
Когато сменяте обектив, ако във вътрешността на фотоапарата
попаднат прах или замърсявания и полепнат по повърхността
на сензора за изображения (компонентът, който преобразува
светлината в електрически сигнал), те може да се появят като тъмни
петна върху изображението, в зависимост от условията на снимане.
Фотоапаратът е оборудван с функция против прах, която
предотвратява полепването на прахта върху сензора за изображения.
Въпреки това, винаги сменяйте обектива бързо и на места далеч
от прах.
BG
36
Настройване на датата и часа
Когато включите фотоапарата за първи път или след като
инициализирате функциите, се показва екранът за настройване
на датата и часа.
1 Поставете превключвателя
за захранването в позиция ON,
за да включите фотоапарата.
Подготовка на фотоапарата
Показва се екранът за настройване
на датата и часа.
• За да изключите фотоапарата,
поставете превключвателя
на захранването в позиция OFF.
2 Уверете се, че на екрана е избрано
[Enter], след това натиснете z
на контролния диск.
3 Изберете желаното географско местоположение, след това
натиснете z.
4 Натиснете v/V на контролния диск или изберете елемент за
настройка, като завъртите контролния диск, и след това натиснете z.
5 Натиснете v/V/b/B или изберете желаната настройка, като
завъртите контролния диск, и след това натиснете z.
6 Повторете стъпки 4 и 5, за да настроите други елементи, след това
изберете [Enter] и натиснете z на контролния диск.
Отказ на настройването на датата и часа
Натиснете бутон MENU.
BG
37
Настройване на датата и часа
Повторно настройване на датата/часа и зоната
Екранът за настройка на датата и часа се показва автоматично,
когато захранването се включи за първи път или когато вътрешната
акумулаторна резервна батерия се изтощи. За да нулирате датата
и часа, използвайте менюто.
Бутон MENU t
(Настройка) 4 t
[Date/Time Setup] или [Area Setting]
Бутон MENU
Запазване на настройката за дата и час
Този фотоапарат има вътрешна акумулаторна батерия, която
поддържа датата и часа и други настройки, независимо дали
захранването на фотоапарата е включено или батерията е поставена.
BG
38
Заснемане и преглеждане на изображения
Заснемане на неподвижни изображения
В автоматичния режим фотоапаратът анализира обекта и позволява
да заснемете с подходящите настройки.
1 Поставете превключвателя за захранването в позиция ON,
за да включите фотоапарата.
2 Поставете селектора на режимите
в позиция
режим).
(Автоматичен
Заснемане и преглеждане на изображения
3 Погледнете през визьора и задръжте фотоапарата неподвижен.
4 Определете размера на обекта.
При използване на обектив с лостче
за вариото:
Преместете лостчето за вариото.
При използване на обектив с пръстен
за вариото:
Завъртете пръстена за вариото.
• Оптичното варио не е достъпно,
когато е монтиран обектив
с фиксирано фокусно разстояние.
• Ако обхватът на оптичното варио
е надвишен, когато е монтиран
вариообектив, фотоапаратът
автоматично превключва към
страничното варио.
Пръстен на вариото
BG
39
Заснемане на неподвижни изображения
5 Натиснете спусъка наполовина, за да фокусирате.
• Когато изображението е във фокус, прозвучава звуков сигнал
и индикатор z или
светва.
6 Натиснете спусъка докрай,
за да заснемете изображение.
• Ако [Auto Obj. Framing]
е с настройка [Auto], при заснемане
на лица, обекти в близък план
(макро) или обекти, проследени
от [Lock-on AF], фотоапаратът
анализира сцената и автоматично
изрязва заснетото изображение
в подходяща композиция. Ще
бъдат записани и оригиналното,
и изрязаното изображение.
BG
40
Запис на видеоклипове
1 Натиснете бутон MOVIE,
за да стартирате запис.
• Тъй като [MOVIE Button]
е с настройка [Always]
в настройките по подразбиране,
записът на видеоклип може
да бъде стартиран от всички
режими на снимане.
Бутон MOVIE
Забележки
• Звукът от работата на фотоапарата може да бъде записан при записа
на видеоклип. Можете да деактивирате звука при запис, като зададете
за [Audio Recording] настройка [Off].
• За да предотвратите записването на звука от работата на пръстена на вариото
по време на запис на видеоклип, когато се използва вариообектив,
препоръчваме да записвате видеоклипове, използвайки лостчето на вариото.
Когато движите лостчето на вариото, поставете пръста си леко върху лостчето
и го управлявайте без трепване.
• Времето за непрекъснат запис на видеоклип зависи от околната температура
или от състоянието на фотоапарата. Вижте „Бележки относно непрекъснат
запис на видеоклип“ (стр. 61).
• Когато се появи икона
, температурата на фотоапарата е твърде висока.
Изключете фотоапарата и изчакайте, докато температурата на фотоапарата
се понижи.
• Когато записвате без прекъсване дълго време, може да усетите,
че фотоапаратът е топъл. Това е нормално. Също така може да се появи
„Internal temp. high. Allow it to cool.“. В тези случаи изключете фотоапарата
и изчакайте, докато отново е готов за снимане.
BG
41
Заснемане и преглеждане на изображения
2 Натиснете бутон MOVIE отново, за да спрете записа.
Възпроизвеждане на изображения
1 Натиснете бутон
.
Бутон
2 Изберете изображение, като натиснете b/B на контролния диск.
• За възпроизвеждане на видеоклипове натиснете z на контролния
диск.
• Ако натиснете V на контролния диск, докато се възпроизвежда
видеоклип, ще се покаже контролният панел.
Контролен панел
Действие по време на възпроизвеждане на видеоклип
N
Възпроизвеждане
X
Пауза
M
Бързо превъртане напред
m
Бързо превъртане назад
T
Бавно възпроизвеждане напред
t
Бавно възпроизвеждане назад
>
Следващ видеоклип
.
Предходен видеоклип
C
Следващ кадър
c
Предходен кадър
Настройки на силата на звука
Затваряне на контролния панел
Забележки
• Видеоклипове, записани с други устройства, може да не се възпроизведат чрез
този фотоапарат.
BG
42
Изтриване на изображения
След като веднъж сте изтрили изображение, не можете да го
възстановите. Уверете се, че искате да изтриете изображението,
преди да продължите.
1 След като изведете на екрана
изображението, което искате
да изтриете, натиснете бутон
(Изтриване).
(Изтриване)
Заснемане и преглеждане на изображения
Бутон
2 Изберете [Delete] с v/V на контролния диск, след това натиснете z.
• За да изтриете няколко изображения едновременно, изберете бутон
MENU t
(Възпроизвеждане) 1 t [Delete].
Забележки
• Защитените изображения не могат да бъдат изтривани.
BG
43
Избор на режим на снимане
Избор на режим на снимане
Завъртете селектора на режимите
и задайте желания режим на снимане.
Налични са следните режими на снимане.
(Автоматичен
режим)
(Автоматична
програма)
Позволява ви да снимате неподвижни изображения
с автоматично регулирани настройки.
Позволява ви да снимате с автоматично настроена
експонация (скорост на затвора и отвор на диафрагмата).
Другите настройки могат да бъдат регулирани ръчно.
(Приоритет на отвор Снима, като настройва отвора на диафрагмата и променя
на диафрагмата)
диапазона на фокуса или разфокусира фона.
(Приоритет на
скорост на затвора)
Настройва скоростта на затвора, за да покаже
движението на обекта.
(Ръчна експонация) Позволява да снимате след ръчно настройване
на експонацията (скорост на затвора и отвор
на диафрагмата) чрез предния и задния селектор.
1/2 (Извикване от
паметта)
(Избор на сцена)
(Панорамно
обхождане)
(Видеоклип)
BG
44
Извиква настройките, предварително регистрирани
в [Memory] от
(Настройки на фотоапарата).
Позволява да снимате с предварително зададени
настройки според сцената.
Позволява да снимате панорамни изображения,
като комбинирате множество изображения.
Позволява да променяте настройките на снимане
и да запишете видеоклип.
Използване на Wi-Fi функциите
Използване на функциите за Wi-Fi връзка
и NFC връзка с едно докосване
Можете да изпълнявате следните действия, използвайки функциите
за Wi-Fi връзка и NFC връзка с едно докосване на фотоапарата.
Записване на изображения
в компютър.
Прехвърляне на изображения
от фотоапарата към смартфон.
Използване на смартфона като
дистанционно управление
за фотоапарата.
Преглеждане на неподвижни
изображения на телевизор.
Използване на Wi-Fi функциите
За подробности относно функциите за Wi-Fi връзка и NFC връзка
с едно докосване вижте приложения документ „Ръководство за
Wi-Fi връзка/връзка с едно докосване (NFC)“ или помощното
ръководство (стр. 55).
Свързване на фотоапарата към безжична точка на достъп
Свържете фотоапарата към своята безжична точка на достъп.
Преди да стартирате процедурата, уверете се, че знаете SSID
(име на точката на достъп) и паролата на безжичната точка на достъп.
1 MENU t
(Безжична връзка) 2 t [Access Point Set.].
BG
45
Използване на функциите за Wi-Fi връзка и NFC връзка с едно докосване
2 Използвайте v/V на контролния диск, за да изберете точка на достъп,
към която искате да се свържете. Натиснете z в средата
на контролния диск и въведете паролата, ако се покаже икона
с ключ заедно с безжична точка на достъп, след това натиснете [OK].
Забележки
• Ако не се осъществи връзка, вижте инструкциите за експлоатация
на безжичната точка на достъп или се свържете с администратора й.
• За да запаметявате изображения в компютър, инсталирайте следния
специализиран софтуер на компютъра си.
При използване на Windows: PlayMemories Home
www.sony.net/pm/
При използване на Mac: Wireless Auto Import
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
BG
46
Използване на приложения
Добавяне на приложения към
фотоапарата (Изтегляне на приложения)
Можете да добавите желаните функции към фотоапарата си, като се
свържете с уебсайта за изтегляне на приложения
(PlayMemories
Camera Apps) чрез интернет. Налични са например следните функции:
• Можете да използвате различни ефекти за снимане на изображения.
• Можете да качвате изображения в мрежови услуги директно
от фотоапарата.
Изтегляне на приложения
1 Посетете уебсайта за изтегляне на приложения.
http://www.sony.net/pmca
2 Следвайте инструкциите на екрана и се сдобийте с акаунт за услугата.
• Ако имате акаунт, влезте в сайта за изтегляне на приложения.
Използване на приложения
3 Изберете желаното приложение
1 Към USB порта на компютъра
и го изтеглете във фотоапарата,
следвайки инструкциите на екрана.
• За да свържете фотоапарата към
Mac компютър, извършете следните
настройки във фотоапарата.
MENU t
(Настройка) 4 t
[USB Connection] t [MTP]
2 Micro USB кабел
(в комплекта)
3 Мулти порт
Забележки
• Функцията за изтегляне на приложения може да не е достъпна в някои
държави и региони. За подробности вижте уебсайта за изтегляне
на приложения по-горе.
BG
47
Добавяне на приложения към фотоапарата (Изтегляне на приложения)
z Как да изтегляте приложения, използвайки директно функцията
за Wi-Fi връзка на фотоапарата
Можете да изтегляте приложения, използвайки функцията за Wi-Fi
връзка, без свързване към компютър.
Изберете MENU t
(Приложение) t [Application List] t
(PlayMemories Camera Apps), след това следвайте инструкциите
на екрана, за да изтегляте приложения.
Предварително се сдобийте с акаунт за услугата.
Изберете MENU t
(Безжична връзка) 2 t [Access Point Set.] t
точка на достъп за свързване t променете [IP Address Setting] към
[Auto], ако е с настройка [Manual].
BG
48
Преглеждане на изображения на компютър
Използване на софтуера
Използвайте следните приложения, за да оптимизирате употребата
на изображенията, заснети с фотоапарата.
• „Image Data Converter“
• „PlayMemories Home“
• „Remote Camera Control“
За подробности относно инсталирането вижте от стр. 51 до 54.
Препоръчителна компютърна среда (Windows)
Следните компютърни среди са препоръчителни, когато използвате
софтуера и импортирате изображения чрез USB връзка.
Windows Vista* SP2/Windows 7 SP1/Windows 8
„PlayMemories Home“
Процесор: Intel Pentium III 800 MHz или по-бърз
(За възпроизвеждане/редактиране на видеоклипове
с висока разделителна способност: Intel Core Duo
1,66 GHz или по-бърз/Intel Core 2 Duo 1,66 GHz или
по-бърз, Intel Core 2 Duo 2,26 GHz или по-бърз (AVC HD
(FX/FH)), Intel Core 2 Duo 2,40 GHz или по-бърз
(AVC HD (PS)))
Памет: 1 GB или повече
Твърд диск: Пространство на диска, необходимо
за инсталиране – приблизително 600 MB
Дисплей: Разделителна способност на екрана –
1024 × 768 точки или повече
„Image Data Converter Процесор/Памет: Pentium 4 или по-бърз/1 GB или
Ver.4“/„Remote Camera повече
Control Ver.3“
Дисплей: 1024 × 768 точки или повече
* Starter (Edition) не се поддържа.
BG
49
Преглеждане на изображения на компютър
ОС (предварително
инсталирана)
Използване на софтуера
Препоръчителна компютърна среда (Mac)
Следните компютърни среди са препоръчителни, когато използвате
софтуера и импортирате изображения чрез USB връзка.
ОС (предварително
инсталирана)
Mac OS X v10.6 – v10.8
„PlayMemories Home“
Процесор: Процесори Intel (Intel Core Solo/Core Duo/
Core 2 Duo и т.н.)
Твърд диск: Пространство на диска, необходимо за
инсталиране – приблизително 100 MB
Дисплей: Разделителна способност на екрана –
1024 × 768 точки или повече
„Image Data Converter
Ver.4“/„Remote Camera
Control Ver.3“
Процесор: Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo или
по-бърз
Памет: Препоръчват се 1 GB или повече.
Дисплей: 1024 × 768 точки или повече
Забележки
• Работата не може да бъде гарантирана в среда, базирана на надстройване на
операционните системи, описани по-горе, или в среда с няколко операционни
системи.
• Ако свържете 2 или повече USB устройства едновременно към един компютър,
някои устройства, включително фотоапаратът, може да не работят
в зависимост от видовете USB устройства, които използвате.
• Свързването на фотоапарата чрез USB интерфейс, съвместим с Hi-Speed USB
(съвместимост с USB 2.0), позволява усъвършенстван трансфер
(високоскоростен трансфер), тъй като фотоапаратът е съвместим
с Hi-Speed USB (съвместимост с USB 2.0).
• Когато компютърът ви възстанови работата си от режим на пауза или режим
за заспиване, комуникацията между фотоапарата и компютъра ви може да не
се възстанови едновременно с това.
BG
50
Използване на софтуера
Използване на „Image Data Converter“
С „Image Data Converter“ можете да правите следните неща:
• Можете да възпроизвеждате и редактирате изображения, записани
във формат RAW с множество корекции като крива на тоналността
и рязкост.
• Можете да настройвате изображения с баланс на бялото,
експонация, [Creative Style] и др.
• Можете да записвате изображения, изведени и редактирани
на компютър.
Можете или да запишете изображението в формат RAW, или да
го запишете в обикновен файлов формат.
• Можете да изведете на екрана и да сравните RAW изображенията
и JPEG изображенията, записани с този фотоапарат.
• Можете да класирате изображенията в 5 категории.
• Можете да прилагате цветни обозначения.
Страница с поддръжка на „Image Data Converter“ (само на английски)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Инсталиране на „Image Data Converter“
1 Изтеглете софтуера от следния URL адрес и го инсталирайте на
компютъра си.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Забележки
• Влезте като администратор.
BG
51
Преглеждане на изображения на компютър
За да използвате „Image Data Converter“, вижте помощната
информация.
Щракнете върху [Start] t [All Programs] t [Image Data Converter] t
[Help] t [Image Data Converter Ver.4].
Използване на софтуера
Използване на „PlayMemories Home“
Софтуерът „PlayMemories Home“ ви позволява да импортирате
неподвижни изображения и видеоклипове в компютъра си и да
ги използвате. „PlayMemories Home“ се изисква за импортиране
на AVCHD видеоклипове в компютъра ви.
Възпроизвеждане
на импортирани
изображения
Импортиране на изображения от фотоапарата
За Windows са налични и следните функции.
Преглеждане
Създаване
Качване на
на изображения на дискове
изображения
в календар
с видеоклипове в мрежови услуги
BG
52
Споделяне
на изображения
в „PlayMemories Online“
Използване на софтуера
Забележки
• За инсталирането на „PlayMemories Home“ се изисква интернет връзка.
• За да използвате „PlayMemories Online“ или други мрежови услуги, ви е нужна
интернет връзка. „PlayMemories Online“ или други мрежови услуги може да
не са достъпни в някои държави или региони.
• За софтуер на Mac вижте следния URL адрес:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Ако софтуерът „PMB (Picture Motion Browser)“, предоставен с модели,
издадени преди 2011 г., вече е инсталиран в компютъра ви, той ще бъде
презаписан от „PlayMemories Home“ по време на инсталацията. Използвайте
„PlayMemories Home“ – софтуерът, заменящ „PMB“.
• Видеоклипове, записани чрез настройка [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)],
[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] или [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)]
в[
Record Setting], се конвертират от „PlayMemories Home“, за да се създаде
AVCHD диск. Конвертирането може да отнеме повече време. Също така
не можете да създадете диск с оригиналното качество на изображението.
Ако искате да запазите оригиналното качество на изображението,
съхранявайте видеоклиповете на Blu-ray Disc.
Инсталиране на „PlayMemories Home“
1 Използвайки интернет браузъра на компютъра, отидете на следния
Преглеждане на изображения на компютър
URL адрес и след това щракнете върху [Install] t [Run].
www.sony.net/pm/
2 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталирането.
Използване на „Remote Camera Control“
Свържете фотоапарата към компютъра. С „Remote Camera Control“
можете да:
• Настроите фотоапарата или да запишете изображение от
компютъра.
• Запишете изображение директно в компютъра.
• Изпълните снимане с таймер с интервали.
Настройте следното преди употреба: MENU t
[USB Connection] t [PC Remote]
(Настройка) 4 t
BG
53
Използване на софтуера
Инсталиране на „Remote Camera Control“
1 Използвайки интернет браузъра на компютъра, посетете следния
URL адрес.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
2 Следвайте инструкциите на екрана, за да изтеглите и инсталирате
„Remote Camera Control“.
Забележки
• За инсталирането на „Remote Camera Control“ се изисква интернет връзка.
BG
54
Други
Повече информация за фотоапарата
(„Помощно ръководство (Help Guide)“)
„Помощно ръководство (Help Guide)“ е онлайн
ръководство. Прегледайте го за по-подробни
инструкции за всички функции на фотоапарата.
1 Посетете страницата за поддръжка на Sony.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Изберете държава или регион.
3 Потърсете името на модела на своя фотоапарат в страницата
Други
за поддръжка.
• Проверете името на модела в долната част на фотоапарата.
BG
55
Проверка на броя изображения
и времето за запис за видеоклипове
Когато поставите карта с памет
във фотоапарата и поставите
превключвателя на захранването
в позиция ON, броят изображения,
които могат да бъдат записани
(ако продължите да снимате,
използвайки текущите настройки),
се показва на екрана.
Забележки
• Когато „0“ (броят записваеми изображения) мига в жълто, картата с памет
е пълна. Сменете картата с памет с друга или изтрийте изображения
от текущата карта с памет (стр. 43).
• Когато „NO CARD“ (броят записваеми изображения) мига в жълто, това
означава, че няма поставена карта с памет. Поставете карта с памет.
Брой изображения, които могат да бъдат записани на карта
с памет
Таблицата по-долу показва приблизителния брой изображения,
които могат да бъдат записани на карта с памет, форматирана с този
фотоапарат. Стойностите са определени, използвайки стандартни
карти с памет на Sony за тестване. Стойностите може да варират
в зависимост от условията на снимане и типа карта с памет, която
е използвана.
BG
56
Проверка на броя изображения и времето за запис за видеоклипове
ILCE-7:
Image Size: L: 24M
Aspect Ratio: 3:2*
Карта с памет,
форматирана с този фотоапарат
Капацитет
Размер
Standard
2 GB
(Единица: Изображения)
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
280
560
1100
2250
4600
9200
Fine
195
395
800
1600
3200
6400
Extra fine
105
215
435
870
1700
3450
RAW & JPEG
54
105
215
435
870
1750
RAW
74
145
295
600
1200
2400
ILCE-7R:
Image Size: L: 36M
Aspect Ratio: 3:2*
Карта с памет,
форматирана с този фотоапарат
Капацитет
Размер
Standard
2 GB
4 GB
(Единица: Изображения)
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
440
890
1750
3550
7000
295
600
1200
2400
4800
Extra fine
78
150
310
630
1250
2500
RAW & JPEG
37
75
150
300
610
1200
RAW
50
99
200
405
810
1600
Други
215
145
Fine
* Когато [
Aspect Ratio] е с настройка [16:9], можете да записвате повече
изображения от броя, показан в таблицата по-горе (освен когато е избрана
настройка [RAW]).
BG
57
Проверка на броя изображения и времето за запис за видеоклипове
Брой изображения, които могат да бъдат записани с батерия
Имайте предвид, че действителните стойности може да са различни
в зависимост от условията на употреба.
ILCE-7:
Капацитет на батерията
Брой изображения
Прибл. 135 мин.
Прибл.
270 изображения
Действително снимане
(видеоклипове)
Прибл. 60 мин.
—
Непрекъснато снимане
(видеоклипове)
Приблизително
100 мин.
—
Преглеждане
(неподвижни изображения)
Прибл. 280 мин.
Прибл.
5600 изображения
Снимане
(неподвижни изображения)
ILCE-7R:
Капацитет на батерията
Брой изображения
Снимане
(неподвижни изображения)
Прибл. 135 мин.
Прибл.
270 изображения
Действително снимане
(видеоклипове)
Прибл. 60 мин.
—
Непрекъснато снимане
(видеоклипове)
Прибл. 90 мин.
—
Прибл. 280 мин.
Прибл.
5600 изображения
Преглеждане
(неподвижни изображения)
BG
58
Проверка на броя изображения и времето за запис за видеоклипове
Други
Забележки
• Посоченият по-горе брой изображения важи, когато батерията е напълно
заредена. Броят изображения може да намалее в зависимост от условията
на употреба.
• Броят изображения, които могат да бъдат записани, се отнася за снимане
при следните условия:
– Ако батерията се използва при околна температура от 25°C (77°F).
– Използване на обектив FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS.
– Използване на Sony „Memory Stick PRO Duo“ (Mark2) носител
(продава се отделно).
– [Viewfinder Bright.] е с настройка [Manual] [±0].
– [Monitor Brightness] е с настройка [Manual] [±0].
– [Display Quality] е с настройка [Standard] (ILCE-7)/[High] (ILCE-7R).
• Броят за „Снимане (неподвижни изображения)“ е базиран на стандарта CIPA
и се отнася за снимане при следните условия:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– [Focus Mode] е с настройка [Single-shot AF].
– Заснемане на всеки 30 секунди.
– Захранването се включва и изключва веднъж на всеки десет пъти.
• Броят минути за запис на видеоклип е базиран на стандарта CIPA и се отнася
за снимане при следните условия:
–[
Record Setting] е с настройка [60i 17M(FH)]/[50i 17M(FH)].
– Типично снимане на видеоклип: Капацитет на батерията, базиран
на многократно снимане, употреба на вариото, режим в готовност
на снимане, включване/изключване на захранването и т.н.
– Непрекъснато снимане на видеоклип: Капацитет на батерията, базиран
на непрекъснато снимане, докато се достигне ограничението (29 минути),
и след това снимане отново чрез повторно натискане на бутона MOVIE.
Други функции, като вариото, не са използвани.
BG
59
Проверка на броя изображения и времето за запис за видеоклипове
Налично време за запис на видеоклип
Таблицата по-долу показва приблизителното общо време за запис при
използване на карта с памет, форматирана с този фотоапарат.
Карта с памет, форматирана с този фотоапарат
(ч. (час), мин. (минута))
Капацитет
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
10 мин.
20 мин.
40 мин.
1 ч.
30 мин.
3 ч.
6 ч.
60i 17M(FH)/
50i 17M(FH)
10 мин.
30 мин.
1 ч.
2 ч.
4 ч.
5 мин.
8 ч.
15 мин.
60p 28M(PS)/
50p 28M(PS)
9 мин.
15 мин.
35 мин.
1 ч.
15 мин.
2 ч.
30 мин.
5 ч.
5 мин.
24p 24M(FX)/
25p 24M(FX)
10 мин.
20 мин.
40 мин.
1 ч.
30 мин.
3 ч.
6 ч.
24p 17M(FH)/
25p 17M(FH)
10 мин.
30 мин.
1 ч.
2 ч.
4 ч.
8 ч.
20 мин.
40 мин.
1 ч.
20 мин.
2 ч.
45 мин.
5 ч.
30 мин.
11 ч.
1 ч.
10 мин.
2 ч.
25 мин.
4 ч.
55 мин.
10 ч.
20 ч.
40 ч.
Настройка
за запис
60i 24M(FX)/
50i 24M(FX)
1440×1080 12M
VGA 3M
• Непрекъснатото снимане е възможно за приблизително 29 минути
(ограничение от спецификацията на продукта). Максималното
време за непрекъснат запис на видеоклип с формат MP4 (12M)
е около 20 минути (ограничено от поставения лимит от 2 GB
за размер на файла).
Забележки
• Времето за запис на видеоклипове варира, тъй като фотоапаратът е оборудван
с функция VBR (променлива побитова скорост), която автоматично настройва
качеството на изображението в зависимост от сцената за снимане. Когато
записвате бързодвижещ се обект, изображението е по-ясно, но времето
за запис е по-кратко, тъй като се изисква повече памет за записа.
Времето за запис също варира в зависимост от условията на снимане,
от обекта или от настройките за качество/размер на изображението.
BG
60
Проверка на броя изображения и времето за запис за видеоклипове
• Показаните стойности не са за време за непрекъснат запис.
• Времето за запис може да е различно в зависимост от условията на снимане
и типа на използваната карта с памет.
• Когато се изведе индикацията
, спрете да записвате видеоклипа.
Температурата във фотоапарата се е повишила до недопустимо ниво.
• За подробности относно възпроизвеждането на видеоклип вижте стр. 42.
Бележки относно непрекъснат запис на видеоклип
BG
61
Други
• Необходима е повече мощност за запис на видеоклип с високо качество или
непрекъснато снимане, използвайки сензора за изображения. Затова ако
продължите да снимате, температурата във фотоапарата ще се покачи, особено
тази на сензора за изображения. В такива случаи фотоапаратът се изключва
автоматично, тъй като по-високите температури влияят на качеството
на изображенията или се отразяват на вътрешния механизъм на фотоапарата.
• Продължителността на наличното време за запис на видеоклип се променя
в зависимост от температурата или състоянието на фотоапарата преди
стартирането на записа. Ако често прекомпозирате или заснемате
изображения след включване на захранването, температурата във
фотоапарата ще се покачи и наличното време за запис ще бъде по-кратко.
• Ако фотоапаратът спре записа поради висока температурата, оставете го за
няколко минути с изключено захранване. Стартирайте записа след като
температурата във фотоапарата се понижи изцяло.
• Ако спазвате следните условия, времето за запис ще бъде по-дълго.
– Дръжте фотоапарата далеч от директна слънчева светлина.
– Изключете фотоапарата, когато не се използва.
• Максималният размер на файл с видеоклип е около 2 GB. Когато размерът
на файла е около 2 GB, записът спира автоматично, когато [
File Format]
е с настройка [MP4], и се създава нов файл с видеоклип автоматично, когато
[
File Format] е с настройка [AVCHD].
• Максималното време за непрекъснат запис е 29 минути.
Спецификации
Фотоапарат
[Система]
Тип фотоапарат: Цифров
фотоапарат със сменяем
обектив
Обектив: Обектив с E-байонет
[Сензор за изображения]
Формат на изображението:
ILCE-7: 35 mm пълен размер
на кадъра (35,8 mm × 23,9 mm),
CMOS сензор за изображения
ILCE-7R: 35 mm пълен размер
на кадъра (35,9 mm × 24,0 mm),
CMOS сензор за изображения
Общ брой пиксели на фотоапарата:
ILCE-7:
Прибл. 24,7 мегапиксела
ILCE-7R:
Прибл. 36,8 мегапиксела
Общ брой ефективни пиксели
на фотоапарата:
ILCE-7:
Прибл. 24,3 мегапиксела
ILCE-7R:
Прибл. 36,4 мегапиксела
[Функция против прах]
Система: Защитно покритие срещу
статичен заряд на оптичния
филтър и механизъм
с ултразвукови вибрации
BG
62
[Система за автоматично фокусиране]
Система:
ILCE-7:
Система за разпознаване
на фазата/Система
за разпознаване на контраста
ILCE-7R:
Система за разпознаване
на контраста
Обхват на чувствителност: от 0 EV
до 20 EV (при ISO 100,
еквивалентно на обектив с F2,8)
[Електронен визьор]
Тип: Електронен визьор
Общ брой точки: 2 359 296 точки
Покритие на кадъра: 100%
Увеличение: 0,71 × с 50 mm
обектив в безкрайността, –1 m–1
(диоптър)
Точка за окото: Приблизително
27 mm от окуляра, 22 mm от
рамката на окуляра при –1 m–1
Регулиране на диоптъра: –4,0 m–1
до +3,0 m–1 (диоптър)
[LCD екран]
LCD панел: 7,5 cm (тип 3.0) TFT
устройство
Общ брой точки: 921 600 точки
Спецификации
[Контрол на експонацията]
Метод на измерване: 1 200-зоново
оценъчно измерване от сензора
за изображения
Обхват на измерване: от 0 EV
до 20 EV (при ISO 100,
еквивалентно на обектив с F2,8)
ISO чувствителност (Индекс на
препоръчителна експонация):
Неподвижни изображения:
[ISO AUTO], ISO 50 до 25 600
(1/3 EV стъпка)
Видеоклипове: [ISO AUTO],
ISO 200 до 25 600 (1/3 EV
стъпка)
Многокрадрово редуциране
на шума: [ISO AUTO]/ISO 100
до 51 200 (1 EV стъпка)
Компенсация на експонацията:
±5,0 EV (с превключване между
1/3 и 1/2 EV стъпка)
[Формат на запис]
Файлов формат: JPEG (DCF
версия 2.0, Exif Ver. 2.3,
MPF Baseline) съвместимост,
RAW (формат Sony ARW 2.3)
Видеоклип (формат AVCHD):
формат AVCHD, версия 2.0
съвместимост
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: Dolby Digital 2ch,
оборудвано с Dolby Digital
Stereo Creator
• Произведено по лиценз
на Dolby Laboratories.
Видеоклип (формат MP4):
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: MPEG-4 AAC-LC 2ch
Други
[Затвор]
Тип: Електронно управляван,
с вертикален ход, във
фокалната равнина
Диапазон на скоростта:
Неподвижни изображения:
1/8 000 секунда до 30 секунди,
продължителна експонация
Видеоклипове: 1/8 000 секунда
до 1/4 секунда (1/3 стъпка)
Устройство, съвместимо
с 1080 60i
до 1/60 секунда в режим AUTO
(до 1/30 секунда в режим
за автоматична ниска скорост
на затвора)
Устройство, съвместимо
с 1080 50i
до 1/50 секунда в режим AUTO
(до 1/25 секунда в режим
за автоматична ниска скорост
на затвора)
Скорост на синхронизация
със светкавицата:
ILCE-7: 1/250 секунда
ILCE-7R: 1/160 секунда
[Носител за запис]
„Memory Stick PRO Duo“ носител,
SD карта
[Входни/изходни портове]
Мулти порт*: Hi-Speed USB
(USB 2.0)
HDMI: HDMI микрожак, тип D
m (Микрофон) порт:
3,5 mm
стерео минижак
i (Слушалки) порт:
3,5 mm
стерео минижак
* Поддържа Micro USB съвместими
устройства.
BG
63
Спецификации
[Захранване, основно]
Използвана батерия:
Акумулаторна батерия
NP-FW50
[Консумация на мощност]
При използване на FE 28-70 mm
F3.5-5.6 OSS*
ILCE-7:
При използване на визьора:
Прибл. 3,5 W
При използване на LCD екрана:
Прибл. 2,7 W
ILCE-7R:
При използване на визьора:
Прибл. 3,5 W
При използване на LCD екрана:
Прибл. 2,7 W
* Доставя се с ILCE-7K
[Други]
Exif Print: Съвместим
PRINT Image Matching III:
Съвместим
DPOF: Съвместим
Размери: Прибл. 126,9 mm ×
94,4 mm × 48,2 mm (Прибл.
5 in × 3 7/10 in × 1 9/10 in)
(Ш/В/Д, без изпъкналите части)
Тегло:
ILCE-7:
Прибл. 474 g (1 lb и 0,7 oz)
(с батерия и „Memory Stick PRO
Duo“ носител)
Прибл. 416 g (14,7 oz)
(само тялото)
BG
64
ILCE-7R:
Прибл. 465 g (1 lb 0,4 oz)
(с батерия и „Memory Stick
PRO Duo“ носител)
Прибл. 407 g (14,4 oz)
(само тялото)
Работна температура: От 0°C
до 40°C (от 32°F до 104°F)
[Безжична LAN мрежа]
Поддържан формат:
IEEE 802.11 b/g/n
Честотна лента: 2,4 GHz честотен
диапазон
Защита: WEP/WPA-PSK/
WPA2-PSK
Метод на свързване: WPS (Wi-Fi
Protected Setup)/Ръчен
Метод на достъп:
Инфраструктурен режим
NFC: NFC Forum Type 3
Tagcompliant
Адаптер за променлив
ток AC-UB10C/UB10D
Изисквания за захранването:
Променлив ток 100 V до 240 V,
50 Hz/60 Hz, 70 mA
Изходно напрежение: Постоянен
ток 5 V, 0,5 A
Работна температура:
от 0°C до 40°C
(32°F до 104°F)
Температура на съхранение:
От –20°C до +60°C
(от –4°F до +140°F)
Спецификации
Размери (прибл.):
50 mm × 22 mm × 54 mm
(2 in × 7/8 in ×
2 1/4 in) (Ш/В/Д)
Акумулаторна батерия NP-FW50
Обектив FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS
(Доставя се с ILCE-7K)
Фокусно разстояние:
28 mm – 70 mm
Групи елементи на обектива: 8–9
Зрителен ъгъл: 75° – 34°
Минимален фокус*: 0,3 m – 0,45 m
(0,99 ft – 1,48 ft)
Максимално увеличение: 0,19×
Минимум f-stop: f/22 – f/36
Диаметър на филтъра: 55 mm
Дизайнът и спецификациите
подлежат на промяна без
предупреждение.
Относно съвместимостта на данни на
изображението
• Този фотоапарат съответства
на универсалния стандарт DCF
(Design rule for Camera File
system), установен от JEITA
(Japan Electronics and
Information Technology
Industries Association).
• Не се гарантира
възпроизвеждането чрез друго
оборудване на записани
с вашия фотоапарат
изображения, както
и възпроизвеждането чрез
вашия фотоапарат на записани
или редактирани с друго
оборудване изображения.
BG
65
Други
Използвана батерия: Литиевойонна батерия
Максимално напрежение: 8,4 V
постоянен ток
Номинално напрежение: 7,2 V
постоянен ток
Максимално напрежение
на зареждане: 8,4 V
постоянен ток
Максимален ток на зареждане:
1,02 A
Капацитет: Типичен 7,7 Wh
(1 080 mAh)
Минимален: 7,3 Wh
(1 020 mAh)
Максимални размери:
Прибл. 31,8 mm × 18,5 mm ×
45 mm (1 5/16 in × 3/4 in ×
1 13/16 in) (Ш/В/Д)
Размери (макс. диаметър ×
височина):
Прибл. 72,5 mm × 83 mm
(Прибл. 2 7/8 in × 3 3/8 in)
Тегло: Прибл. 295 g
(Прибл. 10,5 oz)
SteadyShot: Наличен
*Минималният фокус e найкраткото разстояние от сензора
за изображения до обекта.
Спецификации
Търговски марки
• Следните марки са регистрирани
търговски марки на Sony
Corporation.
, „Memory Stick“, „Memory Stick
PRO“,
,
„Memory Stick Duo“,
„Memory Stick
PRO Duo“,
„Memory Stick PRO-HG Duo“,
„Memory Stick XC-HG Duo“,
„MagicGate“,
, „BRAVIA“,
„InfoLITHIUM“, „PlayMemories
Camera Apps“, „PlayMemories
Home“, „PlayMemories Online“,
„PlayMemories Mobile“.
• „AVCHD Progressive“ и логотипът
на „AVCHD Progressive“
са търговски марки на Panasonic
Corporation и Sony Corporation.
• Dolby и символът „двойно D“
са търговски марки на
Dolby Laboratories.
• Microsoft, Windows и Windows Vista
са регистрирани търговски марки
на Microsoft Corporation
в Съединените щати и/или
в други държави.
• Термините HDMI и HDMI HighDefinition Multimedia Interface,
както и логотипът HDMI,
са търговски марки или
регистрирани търговски
марки на HDMI Licensing LLC
в Съединените щати и в други
държави.
BG
66
• Mac, Mac OS са регистрирани
търговски марки на Apple Inc.
• iOS е регистрирана търговска
марка или търговска марка
на Cisco Systems, Inc. и/или нейните
свързани фирми в Съединените
щати и други определени държави.
• iPhone и iPad са търговски марки
на Apple Inc., регистрирани в САЩ
и други държави.
• Intel, Intel Core и Pentium
са търговски марки или
регистрирани търговски марки
на Intel Corporation.
• Логото на SDXC е търговска марка
на SD-3C, LLC.
• Android, Google Play са търговски
марки на Google Inc.
• Wi-Fi, логото на Wi-Fi, Wi-Fi
PROTECTED SET-UP са
регистрирани търговски марки
на Wi-Fi Alliance.
• N Mark е търговска марка или
регистрирана търговска марка
на NFC Forum, Inc. в САЩ и други
държави.
• DLNA и DLNA CERTIFIED са
търговски марки на Digital Living
Network Alliance.
•„
“ и „PlayStation“
са регистрирани търговски марки
на Sony Computer Entertainment Inc.
• Facebook и логото „f“ са търговски
марки или регистрирани търговски
марки на Facebook, Inc.
• YouTube и логото на YouTube са
търговски марки или регистрирани
търговски марки на Google Inc.
Спецификации
• Eye-Fi е търговска марка на
Eye-Fi, Inc.
• Наред с това, наименования
на системи и продукти, използвани
в това ръководство, като цяло,
са търговски марки или
регистрирани търговски марки
на съответните им разработчици
или производители. Обозначенията
™ и ® не са използвани във всички
случаи в това ръководство.
Други
• Прибавете още удоволствие към
своя PlayStation 3 като изтеглите
приложението за PlayStation 3
от PlayStation Store
(където е достъпно).
• Приложението за PlayStation 3
изисква PlayStation Network
акаунт и изтегляне на приложение.
Достъпно в области, където
е наличен PlayStation Store.
BG
67
Допълнителна информация за този продукт
и отговори на често задавани въпроси
могат да бъдат намерени на нашия сайт
за поддръжка на клиенти.
©2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising