Sony | MHS-FS3 | Sony MHS-FS3 Bloggie™ 3D HD фотоапарат за моментални снимки Инструкции за експлоатация

Как да
Ръководство
с инструкции споделяте
Mобилен HD фотоапарат за моментални снимки
MHS-FS3/FS3K
Важна бележка
Моделът MHS-FS3K съдържа устройство MHS-FS3
и 360-градусов видео обектив VCL-BPP3.
Бележки на потребителя
Моделът и серийният номер са отбелязани от
долната страна на устройството. Запишете серийния
номер на мястото, оставено по-долу. Ползвайте тези
номера винаги, когато ви се наложи да се свържете с
упълномощен сервиз на Sony относно този продукт.
Model No. MHSСериен №. _________________________________
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов удар,
не излагайте устройството на дъжд или влага.
ВНИМАНИЕ
Съблюдавайте следните мерки, защото има риск
батерията да експлодира, да причини пожар или
дори химически изгаряния.
* В продукта е вградена литиево-йонна батерия.








Зареждайте продукта според инструкции.
Не поставяйте продукта в близост до или под
въздействието на огън, и не го излагайте на
влиянието на микровълни.
Не оставяйте продукта в автомобил, паркиран на
пряка слънчева светлина.
Не съхранявайте или използвайте продукта на
горещи и влажни места, като например в сауна.
Не разглобявайте, не удрайте и не пробивайте
устройството.
Не излагайте продукта на сътресения, като
например изпускане от високо.
Не излагайте продукта на изключително високи
температури над 60ºС.
Пазете продукта сух.
Изхвърляйте продукта както е посочено в инструкциите.
Зареждайте продукта само по начина, който е
описан в ръководството с инструкции.
2BG
За потребители в Европа
 Забележка за потребителите от страните,
които попадат под изискванията на
директивите на Европейския съюз
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Токио,
108-0075 Япония. Упълномощеният
представител за ЕМС (електромагнитна
съвместимост) и техническа безопасност на
продукта е Sony Германия GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия. За
въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля,
обърнете се към адресите в съответните сервизни или
гаранционни документи.
Този продукт е изпитан и отговаря на изискванията
на ЕМС директивата за използване на свързващи
кабели, по-къси от 3 метра.
 Внимание
Възможно е електромагнитни полета с определена честота
да повлияят на звука и картината на това устройство.
 Забележка
Ако статично електричество или електромагнетизъм
причини прекъсване на операцията по трансфер на
данни, рестартирайте програмата, или изключете и
отново включете USB кабела.
 Изхвърляне на стари електрически и
електронни уреди (приложимо в Европейския
съюз и други Европейски страни със системи
за разделно събиране на отпадъци)
Този символ върху устройството или върху неговата
опаковка показва, че този продукт не трябва да
се третира като домакински отпадък. Вместо
това той трябва да бъде предаден в съответния
събирателен пункт за рециклиране на електрически
и електронни уреди. Като предадете този продукт
на правилното място, вие ще помогнете за
предотвратяване на негативните последствия за
околната среда и човешкото здраве, които биха
възникнали при изхвърлянето му на неподходящо
място. Рециклирането на материалите ще спомогне
3BG
да се съхранят природните ресурси. За подробна
информация относно рециклирането на този
продукт можете да се обърнете към местната градска
управа, фирмата за събиране на битови отпадъци
или магазина, откъдето сте закупили продукта.
 Изхвърляне на изтощени батерии
(приложимо за страните от Европейския
съюз и други европейски страни със
системи за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на батерията или на нейната
опаковка показва, че този продукт не
трябва
да се третира като домакински отпадък.
При някои видове батерии този символ
може да е в комбинация със символ на химичен
елемент. Символите на химичните елементи за
живака (Hg) или оловото (Pb) се добавят, ако
батерията съдържа повече от 0.0005% живак или
0.004% олово.
Като предадете батерията на правилното място, вие
ще помогнете за предотвратяване на негативните
последствия за околната среда и човешкото здраве,
които биха възникнали при изхвърлянето й на
неподходящо място. Рециклирането на материалите
ще спомогне да се съхранят природните ресурси.
В случай, че поради мерки за безопасност или
интегритет на данните продуктът трябва
постоянно да бъде свързан с батерията, то
отстраняването на батерията от устройството
трябва да се извършва единствено в квалифициран
сервиз. За да се уверите, че батерията ще бъде
правилно изхвърлена, предайте я в пункт за
рециклиране на електрическо и електронно
оборудване, когато животът й изтече.
Относно всички други видове батерии, моля,
прегледайте частта относно безопасното сваляне на
батериите от продукта.
Предайте батерията в пункт за рециклиране на
изтощени батерии. За подробна информация
относно рециклирането на този продукт можете да
се обърнете към местната градска управа, фирмата
за събиране на битови отпадъци или магазина,
откъдето сте закупили продукта.
4BG
 Технически характеристики
Захранване:
Акумулаторна батерия 3.6 V
USB DC зареждане 5V
Консумация на енергия 1.7W
 Капацитет на паметта на това устройство
Когато измервате капацитета на носителя, 1
GB е равен на 1 милиард байта, част от които
се използват за управление на данните и/или
файловете с приложения.
Капацитетът, достъпен за потребителите, е указан
по-долу.
Приблизително 7.7 GB
 Търговски марки



“Bloggie” е търговска марка на Sony Corporation.
360 Video е търговска марка на Sony Corporation.
HDMI, логото HDMI и High-Definition Multimedia
Interface са търговски марки или регистрирани
търговски марки на HDMI Licensing LLC в САЩ
и други държави.
Microsoft, Windows, Windows Vista и Direct X са
търговски марки или запазени търговски марки
на Microsoft Corporation в САЩ и/или в други
страни.
 Macintosh, Mac OS, логото на Mac OS, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac и eMac са търговски марки
или запазени търговски марки на Apple, Inc.
 Intel и Pentium са търговски марки или запазени
търговски марки на Intel Corporation.
В заключение, имената на системите и продуктите,
използвани в това ръководство като цяло,
са търговски марки или запазени търговски
марки на техните съответни разработчици или
производители. Въпреки това  или  не се
използват навсякъде в това ръководство.

5BG
Първо инсталирайте
1 Инсталирайте вградения софтуер Bloggie
2 Снимайте
3
6BG
Изберете изображения и
интернет страница за качване.
 Свържете към компютъра.

Споделете
Как да инсталирате
1
2
3

Изключете фотоапарата, докато зареждате.
7BG
Ако екранът
AutoPlay не
се изведе,
щракнете
върху [Start] 
[Computer] (в
Windows XP, [My
Computer]), след
това щракнете
два пъти
върху [Bloggie
Software] 
“Setup_Bloggie_
Windows.exe”.
8BG
Основни операции
Можете да снимате/
възпроизвеждате
триизмерни изображения
с този фотоапарат.
Когато снимате/
възпроизвеждате
триизмерни изображения,
придържайте фотоапарата
в хоризонтална позиция.
USB жак
Жак
HDMI
OUT
Когато
снимате или
възпроизвеждате
Говорител
Снимка
Лампичка за зареждане
Видеоклип
(Старт/Стоп)/
Въвеждане
ON/OFF (Захранване)
Микрофон
9BG
Икони на екрана
T/W зуум
Преминава в режим на индекс преглед
Преминава в режим на запис
Таймер за самостоятелно включване
Сила на звука
/
Преминава в 3D/2D режим
Осветление
Преминава в режим на възпроизвеждане
10BG
Споделете (Bloggie софтуер)
1 Изберете [Menu] 
в режим на
възпроизвеждане.
2
3
Изберете
изображения
и интернет
страница, на която
желаете да ги
качите.
Свържете към компютър.
Когато компютърът разпознае фотоапарата,
софтуерът Bloggie ще се стартира и ще ви
помогне да прехвърлите и споделите вашите
снимки и видеоклипове.

За да използвате менюто за споделяне на
фотоапарата (функция “Share it Later”), първо
трябва да инсталирате софтуера Bloggie.
11BG
Прочетете цялото ръководство
Инсталирайте [Bloggie Handbook] (PDF) на вашия
компютър.
Windows:
Щракнете върху [Start]  [Computer] (в Windows
XP, щракнете върху [My Computer])  щракнете
два пъти върху [Bloggie Software]  [Handbook.
exe]  Щракнете върху [Install].
Macintosh:
Изберете папката [BLOGGIE_SW] и копирайте
“Handbook.pdf”, запазен в папката [GB] на вашия
компютър.
Приложени аксесоари





USB свързващ кабел (1)
(Sony Corporation 4-277-105-)
Ремък за китката (1)
Ръководство с инструкции (това ръководство)
Важна бележка (1)
360-градусов видео обектив VCL-BPP3 (1)/Калъф
за 360 градусов обектив (1) (само за MHS-FS3K)
(MHS-FS3K only)
Записвайте 360-градусови изображения, които
могат да се възпроизвеждат със софтуера
Bloggie.
Вградени аксесоари
Батерия/Софтуер Bloggie/Упътване за Bloggie
Когато фотоапаратът не работи
правилно
Натиснете и задръжте бутона ON/OFF
(Захранване) за поне 7 секунди и рестартирайте
фотоапарата.
Мрежовите услуги зависят от областта, в която
използвате фотоапарата.
© 2011 Sony Corporation
12BG
#(
Изхвърляне на стари електрически
и електронни уреди (приложимо в
Европейския съюз и други Европейски
страни със системи за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ върху устройството или
върху неговата опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като домакински отпадък.
Вместо това той трябва да бъде предаден в съответния
събирателен пункт за рециклиране на електрически
и електронни уреди. Като предадете този продукт на
правилното място, вие ще помогнете за предотвратяване
на негативните последствия за околната среда и човешкото
здраве, които биха възникнали при изхвърлянето му на
неподходящо място. Рециклирането на материалите ще
спомогне да се съхранят природните ресурси. За подробна
информация относно рециклирането на този продукт
можете да се обърнете към местната градска управа,
фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина,
откъдето сте закупили продукта.
Download PDF