Sony | ILCE-7RM2 | Sony ILCE-7RM2 α7R II с пълноформатен сензор за изображения със задно осветяване Помощно ръководство (Help Guide)

4-576-983-11(1) (BG)
Цифров фотоапарат
със сменяем обектив
E-байонет
Ръководство с инструкции
„Помощно ръководство“
(ръководство в мрежата)
Прегледайте „Помощно ръководство“
за по-подробни инструкции за всички
функции на фотоапарата.
http://rd1.sony.net/help/ilc/1520/h_zz/
ILCE-7RM2
Български
Повече информация
за фотоапарата
(„Помощно ръководство“)
„Помощно ръководство“
е онлайн ръководство. Можете
да прочетете „Помощно
ръководство“ на компютъра или
смартфона си. Прегледайте го
за по-подробни инструкции за
всички функции на фотоапарата.
URL адрес:
http://rd1.sony.net/help/ilc/1520/
h_zz/
Данни на собственика
Номерът на модела и серийният номер
се намират на дъното. Запишете
серийния номер в предоставеното
по­долу място. Правете справка с тези
номера винаги когато се свързвате
с търговеца на Sony относно този
продукт.
Модел № WW325951 (ILCE-7RM2)
Сериен №
Модел № AC-UD10/AC-UUD11
Сериен №
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар
или токов удар, не излагайте
устройството на дъжд или влага.
ВАЖНИ УКАЗАНИЯ
ЗА БЕЗОПАСНОСТ
-ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ
УКАЗАНИЯ
ОПАСНОСТ
ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА
ОТ ПОЖАР ИЛИ ТОКОВ
УДАР, ПРОЧЕТЕТЕ
ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ
УКАЗАНИЯ
Ако формата на щепсела не съвпада
с контакта, използвайте адаптер за
щепсел с правилната конфигурация
за контакта.
BG
2
ВНИМАНИЕ
Батерия
Ако с батерията се борави неправилно,
тя може да избухне, да причини пожар
или дори химически изгаряния.
Съблюдавайте предупрежденията
по­долу.
• Не разглобявайте.
• Не смачквайте и не подлагайте
батерията на удар или силно
физическо въздействие, като
например удар с чук, изпускане
или стъпване върху нея.
• Не свързвайте накъсо и не
позволявайте метални предмети
да влизат в контакт с клемите
на батерията.
• Не излагайте на висока температура
над 60 °C, например на пряка слънчева
светлина или в паркиран на слънце
автомобил.
• Не изгаряйте и не хвърляйте в огън.
• Не използвайте повредени или
изпускащи течност литиево-йонни
батерии.
• Зареждайте батерията с оригинално
зарядно устройство за батерии на
Sony или с устройство, което може
да зарежда батерията.
• Дръжте батерията далеч от досега
на деца.
• Пазете батерията суха.
• Заменяйте само със същия или
с еквивалентен тип, препоръчан
от Sony.
• Незабавно изхвърляйте използваните
батерии, както е описано
в инструкциите.
Адаптер за променлив ток
Свързвайте към близкостоящ
електрически контакт (гнездо), когато
използвате адаптера за променлив ток.
Незабавно изключете адаптера
за променлив ток от контакта,
ако възникне неизправност,
докато използвате устройството.
Зарядно устройство за батерии
Включвайте към близкостоящ контакт,
когато използвате зарядното
устройство. Изключете зарядното
устройство от стената незабавно,
ако възникне неизправност, докато
използвате устройството.
Захранващият кабел (проводник
към електрическата мрежа),
ако е предоставен, е предназначен
специално за употреба само с този
фотоапарат и не трябва да се използва
с друго електрическо оборудване.
За потребители в Европа
Съобщение за потребителите
в държави, прилагащи директивите
на ЕС
Производител: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Япония
За съвместимост с продукти за ЕС:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Германия
С настоящото Sony Corporation
декларира, че това оборудване
съответства на основните изисквания
и другите съответни разпоредби на
Директива 1999/5/EО. За подробности,
моля, посетете следния URL адрес:
http://www.compliance.sony.de/
BG
3
Съобщение
Ако поради статично електричество или
електромагнетизъм преносът на данни
прекъсне, рестартирайте приложението
или изключете и включете отново
комуникационния кабел (USB и т.н.).
Този продукт е изпробван
и е установено, че е съвместим
с ограниченията, изложени
в разпоредбата за ЕМС за използване
на свързващи кабели с дължина под
3 метра.
Електромагнитните полета на
конкретните честоти може да повлияят
върху картината и звука на това
устройство.
Изхвърляне на използвани батерии
и електрическо и електронно
оборудване (приложимо за
държавите от Европейския
съюз и други страни в Европа със
системи за разделно събиране на
отпадъците)
Този символ върху
продукта, батерията
или опаковката
показва, че продуктът
и батерията не трябва
да се третират като
битови отпадъци.
При определени батерии той може да
се използва заедно с химичен символ.
Химичните символи за живак (Hg) или
олово (Pb) са добавени, ако батерията
съдържа повече от 0,0005% живак
или 0,004% олово. Като осигурите
правилното изхвърляне на тези
продукти и батерии, ще помогнете за
предотвратяването на евентуалните
отрицателни последици за околната
среда и човешкото здраве, които
иначе биха могли да възникнат при
неподходящата им обработка като
BG
4
отпадък. Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на
природните ресурси.
При продукти, които поради
съображения за безопасност,
производителност или цялостност на
данните изискват постоянна връзка
с вградена батерия, тя трябва да бъде
заменяна само от квалифициран
сервизен персонал. За да гарантирате
правилното третиране на батерията
и на електрическото и електронно
оборудване, предайте тези продукти
в края на експлоатационния им цикъл
в подходящ пункт за рециклиране на
електрическо и електронно оборудване.
За всички други батерии прегледайте
раздела за безопасното изваждане на
батерията от продукта. Предайте
батерията в подходящ пункт за
рециклиране на използвани батерии.
За подробна информация относно
рециклирането на този продукт или
батерията се обърнете към местната
администрация, към службата за
събиране на битови отпадъци или
към магазина, от който сте закупили
продукта или батерията.
За потребители, които са
купили фотоапарата си от
магазин в Япония, обслужващ
туристи
Забележка
Някои знаци за сертифициране за
стандарти, поддържани от фотоапарата,
могат да бъдат потвърдени на екрана му.
Изберете MENU t
(Настройка) t
[Лого сертификат].
Ако показването не е възможно поради
проблеми като неизправност на
фотоапарата, свържете се с търговец
на Sony или с местен упълномощен
сервиз на Sony.
Съдържание
Въведение за функциите ...................................................... 8
Преди употреба
Забележки за използването на фотоапарата ................. 11
Проверка на елементите от комплекта ........................... 16
Идентифициране на компонентите ................................ 17
Предна страна ................................................................. 17
Задна страна .................................................................... 18
Горна страна/Страничен изглед ................................. 20
Изглед отдолу .................................................................. 23
Списък с икони на монитора ............................................ 24
Списък с функции
Функции, които могат да бъдат изпълняванни чрез
бутоните/селекторите .................................................... 29
Как се използва екранът Quick Navi ............................... 30
Работа с фотоапарата .......................................................... 32
Как се използва колелото за управление ................. 32
Използване на предния селектор/задния
селектор .................................................................. 33
Избиране на функция с бутона Fn (Функция) ............. 34
Функции, които могат да бъдат
регистрирани чрез използването
на бутона Fn (Функция) ..................................... 35
Функции, които могат да бъдат избирани чрез
бутона MENU ................................................................... 36
Използване на екранното ръководство ......................... 50
BG
5
Подготовка на фотоапарата
Зареждане на батерията ......................................................51
Време за зареждане (пълно зареждане) ....................54
Зареждане чрез свързване към компютър ...............55
Проверка на оставащия заряд на батерията ............55
Използване на електрически контакт (гнездо)
като източник на електрозахранване ..............56
Изваждане на батерията ...............................................57
Поставяне на карта с памет (продава се отделно) ........58
Форматиране на картата с памет ................................59
Карти с памет, които могат да бъдат използвани ...59
Поставяне на обектив ..........................................................61
Настройване на езика и часовника ..................................64
Проверка или нулиране на датата/часа
или зоната ...............................................................65
Снимане на чисто изображение без трептене
на фотоапарата ................................................................66
Предупредителен индикатор за трептене на
фотоапарата ...........................................................66
Използване на функцията SteadyShot .......................66
Правилно държане на фотоапарата ...........................68
Отстраняване на капачката на окуляра ..........................69
Снимане и преглеждане на изображения
Снимане на снимки .............................................................70
Записване на клипове ..........................................................72
Възпроизвеждане на изображения ..................................73
Превключване между снимки и видеоклипове .......74
Функции за възпроизвеждане .....................................75
Изтриване на изображения ...............................................76
Избиране на режим на снимане
Избиране на режим на снимане .......................................77
Функции, достъпни за всеки от режимите
на снимане ........................................................................78
BG
6
Различни функции
Използване на различните функции .............................. 79
Размер на изображ. (снимка) .............................. 79
Формат на файл ....................................................... 80
Настойки Запис ....................................................... 81
Функции за автофокус .................................................. 84
Тихо снимане .......................................................... 85
Използване на функциите на Wi-Fi
Използване на функциите на Wi-Fi и NFC ................... 87
Свързване на фотоапарата към безжична точка
на достъп ................................................................ 88
Използване на приложения
Добавяне на приложения към фотоапарата
(PlayMemories Camera Apps) ....................................... 89
Изтегляне на приложения ........................................... 89
Стартиране на приложението .................................... 90
Използване на компютър
Проявяване на RAW изображения
(Image Data Converter) .................................................. 91
Инсталиране на Image Data Converter ...................... 91
Импортиране на изображения на компютъра ви
и използването им (PlayMemories Home) ................ 92
Инсталиране на PlayMemories Home ........................ 93
Управление на фотоапарата чрез компютъра ви
(Remote Camera Control) .............................................. 94
Инсталиране на Remote Camera Control .................. 94
Други
Проверка на броя изображения и времето за запис
за видеоклипове ............................................................. 95
Спецификации ................................................................... 101
Индекс ..................................................................................... 106
За подробности относно функциите Wi-Fi и NFC с едно докосване вижте
приложения документ „Ръководство за Wi-Fi връзка/връзка с едно
докосване (NFC)“ или „Помощно ръководство“.
BG
7
Въведение за функциите
Този раздел представя някои често използвани функции за снимане
и други уникални функции.
За подробности вижте страниците в скоби.
Често използвани функци за снимане
Комп. Експозиция (38)
Можете да коригирате експонацията, за да промените яркостта
на цялото изображение.
Дори когато режимът на снимане е зададен на M, можете да
регулирате експонацията, ако чувствителността ISO е зададена
на [ISO AUTO].
ISO/Н. шум Мулти кадър (38)
Можете да регулирате светлинната чувствителност.
Чувствителността ISO може да бъде регулирана между
ISO 50 и ISO 102400.
Баланс на бялото (39)
Можете да регулирате цветовите тонове.
Можете да изберете опция, която да е подходяща за източника на
светлина, или да направите фини настройки, като използвате цветова
температура и цветни филтри.
Режим на работа (37)
Можете да изберете подходящ за целите ви режим на снимане,
например единично снимане, непрекъснато снимане или снимане
с клин.
Режим на фокус (84)/Зона на фокус (84)/Настройки Фокус (38)
Можете да коригирате различни настройки за фокуса.
Можете да изберете метода или зоната на фокусиране според
желанието си, за да съответства на обекта ви.
BG
8
Въведение за функциите
Фокус увеличител (39)/MF Асистент (41)
Увеличете изображението, за да направите проверката на фокуса
по­лесна, когато фокусирате ръчно.
Функции на този фотоапарат
Снимане на снимки с разделителна способност 42 мегапиксела (79)
Вече можете да снимате снимки с екстремно висока разделителна
способност.
Електронен затвор с предна завеса (43)
Можете да снимате с по-малко забавяне на освобождаването.
5-осева вградена стабилизация на изображението (66)
Намаляване на размазването, причинено от вертикално
и хоризонтално преместване, повдигане, разминаване и въртене.
Запис на 4K видеоклипове (80)
Можете да записвате видеоклипове с висока детайлност
в разделителна способност 4K (3840×2160).
Бърз и прецизен автофокус (84)
Позволява по-бърз и по-прецизен автофокус, като комбинира
контрастен AF и AF с откриване на фаза, който отчита 399 точки.
Тихо снимане (85)
Можете да снимате изображения, без затворът да издава звук.
Как се използва или персонализира фотоапаратът
Информация на дисплея (41)
Когато погледнете във визьора, се активира режимът на визьор,
а когато отдалечите лицето си от него, режимът за преглед се връща
на режим на показване на екран (настройка по подразбиране).
Можете да промените режима на показване на екрана, като натиснете
DISP на колелото за управление.
BG
9
Въведение за функциите
Quick Navi (30)
На екрана [За визьора] можете бързо да превключите от монитора
към екрана Quick Navi чрез натискане на бутона Fn. Можете да
задаядете елементите с интуитивни операции, като използвате
предния/задния селектор и колелото за управление.
Персонализиране (44)
Фотоапаратът е оборудван с потребителски бутони, при които
можете да назначите желана функция към всеки бутон. Можете да
назначавате функции и на други бутони, например на бутона AEL.
BG
10
Преди употреба
Забележки за използването
на фотоапарата
Език на екрана
Можете да изберете езика, който да
се показва на екрана, като използвате
менюто (page 48).
Този фотоапарат има 2 режима за
следене на обекти: режим на монитор
с използване на монитора и режим на
визьор с използване на визьора.
Функции, вградени във фотоапарата
• Този фотоапарат е съвместим
с видеоклипове с формат 1080 60p
или 50p. За разлика от стандартните
режими на запис досега, които
записват с презредов метод, този
фотоапарат записва, като използва
прогресивен метод. Това увеличава
разделителната способност
и предоставя по-гладко
и по­реалистично изображение.
• Този фотоапарат е съвместим
със запис 4K 30p/4K 25p/4K 24p.
Видеоклиповете могат да бъдат
записани с по-висока разделителна
способност.
Създаване на файл с база данни
за изображение
Ако във фотоапарата поставите карта
с памет, която не съдържа файл с база
данни за изображение и включите
захранването, фотоапаратът
автоматично създава файл с база данни
за изображение, използвайки част от
капацитета на картата с памет.
Забележки относно записа/
възпроизвеждането
• За да стабилизирате работата на
картата с памет, се препоръчва да
я форматирате на фотоапарата, когато
я използвате с него за пръв път.
След като форматирате картата
с памет, всички данни, записани
на нея, ще бъдат изтрити и няма да
могат да бъдат възстановени. Преди
форматиране, копирайте данните на
компютър или друго устройство.
• Ако често записвате и изтривате
изображения за дълъг период от
време, файловете в картата с памет
може да се фрагментират и записът на
видеоклип може да бъде прекъснат по
средата. Ако се случи това, копирайте
данните на компютър или друго
устройство и след това изпълнете
[Формат].
• Преди да започнете да записвате,
направете пробен запис, за да се
убедите, че фотоапаратът работи
правилно.
• Конструкцията на този фотоапарат
е прахоустойчива и влагоустойчива,
но не го защитава от вода и пръски.
BG
11
Преди употреба
Процедура на снимане
Този процес може да отнеме дълго време
и докато не приключи, не можете да
работите с фотоапарата. Ако възникне
грешка, свързана с файла с база данни,
експортирайте всички изображения
в компютъра чрез PlayMemories Home™
и после форматирайте картата с памет,
като използвате фотоапарата.
Забележки за използването на фотоапарата
Препоръка за архивиране на
картата с памет
Ако изключите фотоапарата, извадите
батерията или картата с памет или
разкачите USB кабела, докато
индикаторът за достъп мига, данните
на картата с памет може да се повредят.
За да предотвратите загубата на данни,
винаги копирайте (архивирайте)
данните на друго устройство.
•
•
•
Не се компенсира повреден материал
или грешка при записа
Sony не може да даде гаранция в случай
на грешка при записа, загуба или
повреда на записани изображения или
аудиоданни, вследствие на неизправност
на фотоапарата или носителя за запис
и т.н. Препоръчваме правенето на
архивно копие на важните данни.
•
•
Снимане с обектив с размер APS-C,
съвместим с обектив с E-байонет
Този фотоапарат е оборудван
с 35­милиметров CMOS сензор
за изображения с пълен размер
на кадъра. Въпреки това размерът
на изображението се настройва
автоматично към настройката на
размер APS-C и е по-малък, когато
се използва размер APS-C, съвместим
с обектив с Е­байонет (настройки по
подразбиране).
Забележки за монитора, електронния
визьор, обектива и сензора за
изображения
• Мониторът и електронният визьор
са произведени чрез технология
с изключително висока прецизност
и над 99,99% от пикселите са
ефективни. Въпреки това е възможно
е на монитора и във визьора
постоянно да се появят малки черни
и/или ярки точки (бели, червени, сини
BG
12
•
•
или зелени на цвят). Тези точки са
нормално явление, предизвикано
от процеса на производство, и по
никакъв начин не се отразяват
върху изображенията.
Не хващайте фотоапарата за
монитора.
Когато използвате вариообектив,
внимавайте да не заклещите пръстите
си или други предмети в обектива.
Не излагайте фотоапарата на
източници на силна светлина,
например слънце. Вътрешните
компоненти може да се повредят.
Не гледайте към слънцето или към
източник на силна светлина през
свален обектив. Това може да доведе
до непоправими увреждания на очите
или да причини неизправност.
Не използвайте фотоапарата на места,
където се излъчват силни радиовълни
или радиация. Записването
и възпроизвеждането може да
не функционират правилно.
На студено местоположение
изображенията може да се провлачват
по екрана. Това не е неизправност.
Когато включвате фотоапарата на
студено местоположение, екранът
може временно да потъмнее. Когато
фотоапаратът се стопли, екранът ще
функционира нормално.
Записаното изображение може
да е различно от изображението,
което сте прегледали преди запис.
Забележки относно използването
на обективите и аксесоарите
Препоръчваме ви да използвате
обективи/аксесоари Sony, създадени
в съответствие с характеристиките
на този фотоапарат. Използването на
този фотоапарат с продукти от други
производители може да повлияе на
работните характеристики, което да
Забележки за използването на фотоапарата
доведе до инциденти или неизправност.
Sony не носи отговорност за такива
инциденти или неизправности.
Забележки относно мултиинтерфейсното
гнездо
Забележки относно снимането с визьора
Този фотоапарат е оборудван
с органичен електролуминисцентен
визьор с висока разделителна
способност и голям контраст. Този
визьор постига широк ъгъл на виждане
и голямо зрително разстояние. Този
фотоапарат е проектиран така, че да
осигури визьор с добра видимост като
балансира правилно различни елементи.
• Изображението може да е леко
изкривено в близост до ъглите на
визьора. Това не е неизправност.
Когато искате да видите пълната
композиция с всичките и детайли,
можете да използвате и монитора.
• Когато снимате панорама
с фотоапарата, докато гледате през
визьора или движите очите си,
изображение то във визьора може
да е изкривено или цветът на
изображението може да се промени.
Това е характеристика на обектива
или устройството за показване и не
Забележки относно записване за дълги
периоди от време или запис на 4K
видеоклипове
• В зависимост от температурата на
фотоапарата и батерията може да
не е възможно да записвате
видеоклипове или захранването
може да се изключи автоматично,
за да предпази фотоапарата.
На екрана ще се покаже съобщение,
преди захранването да се изключи или
ако вече не е възможно да се записват
клипове. В такъв случай оставете
захранването изключено и изчакайте,
докато температурата на фотоапарата
и на батерията се понижи. Ако
включите захранването, без да
сте позволили на батерията
и фотоапарата да се охладят
достатъчно, захранването може
да се изключи отново или може
да не е възможно да записвате
видеоклипове.
BG
13
Преди употреба
• Когато поставяте или отстранявате
аксесоари, например външна
светкавица, към/от
мултиинтерфейсното гнездо, първо
изключете захранването на OFF.
Когато прикрепвате аксесоар,
затегнете винтовете докрай и се
уверете, че е стабилно затегнат
към фотоапарата.
• Не използвайте външна светкавица
с високоволтов терминал за
синхронизация на светкавица или
обърнат поляритет. Това може да
доведе до неизправност.
е неизправност. Когато снимате
изображение, препоръчваме да
погледнете в централната зона
на визьора.
• Когато снимате чрез визьора, може да
изпитате симптоми, като напрежение
в окото, умора, болест на пътуване
или гадене. Препоръчваме да правите
почивка на редовни интервали, когато
снимате чрез визьора.
Необходимата дължина или честота
на почивките може да се различава
в зависимост от индивида, затова ви
съветваме да решите по своя преценка.
В случай, че може да изпитате
дискомфорт, се въздържайте от
използване на визьора, докато се
възстановите, и се посъветвайте
с доктор, ако е необходимо.
Забележки за използването на фотоапарата
• Когато температурата на околната
среда е висока, температурата на
фотоапарата се повишава бързо.
• Когато температурата на фотоапарата
се повишава, качеството на
изображението се влошава.
Препоръчва се да изчакате
температурата на фотоапарата
да спадне, преди да продължите
да снимате.
• Повърхността на фотоапарата може да
стане топла. Това не е неизправност.
• Особено по време на снимане на 4K
видеоклип времето за запис може
да намалее при условия на ниски
температури. Затоплете батерията
или я заменете с нова.
от AVCHD видеоклипове, тъй като
са несъвместими с формата AVCHD.
Също така плейъри и записващи
устройства може да не успеят да
извадят дискове с HD качество
на изображението, ,записани във
формат AVCHD.
• Видеоклипове, записани във формат
1080 60p/1080 50p, могат да бъдат
възпроизвеждани на устройства,
поддържащи 1080 60p/1080 50p.
• Видеоклипове, записани във
формат XAVC S, могат да бъдат
възпроизвеждани на устройства,
поддържащи XAVC S.
Забележка относно импортирането
на XAVC S и AVCHD видеоклипове на
компютър
• Телевизионни програми, филми,
видеозаписи и други материали
може да са обект на авторски права.
Неупълномощено записване на такива
материали може да е в противоречие
с мерките на законите за авторско
право.
• За да предотвратите нелегалното
използване на [Инфо Автор. Права],
оставете [Зад. Име Фотограф]
и [Зад. Прит. Авт. Пр.] празни,
когато давате назаем или прехвърляте
собствеността на фотоапарата.
• Sony не носи отговорност за каквито
и да било проблеми или повреди,
причинени от неупълномощено
използване на [Инфо Автор. Права].
Когато импортирате XAVC S или
AVCHD видеоклипове на компютър,
изтеглете от посочения по-долу
уебсайт и използвайте софтуера
PlayMemories Home.
http://www.sony.net/pm/
Забележки при възпроизвеждането
на видеоклипове на други устройства
• Видеоклипове, записани с този
фотоапарат, може да не бъдат
възпроизведени правилно на
друго устройство. Освен това
видеоклиповете записани на
други устройства може да не се
възпроизведат правилно на този
фотоапарат.
• Дисковете, създадени от AVCHD
видеоклипове, записани с този
фотоапарат, могат да бъдат
възпроизведени само на съвместими
с AVCHD устройства. DVD плейъри
или записващи устройства не могат
да възпроизвеждат дискове, създадени
BG
14
Предупреждение относно авторски
права
Снимките, използвани в това
ръководство
Фотографиите, използвани като примери
на снимки в това ръководство, са
преработени и не са действителни
изображения, заснети с този фотоапарат.
Забележки за използването на фотоапарата
Данните за спецификациите,
описани в това ръководство
Как да изключите временно функциите
за безжична мрежа (Wi-Fi, NFC и т.н.)
Когато например се качвате на самолет,
можете временно да изключите всички
функции за безжична мрежа.
Изберете бутона MENU t
(Безжично) t
[Режим Самолет] t [Вкл.].
Ако зададете [Режим Самолет]
на [Вкл.], на екрана ще се покаже
символа
(самолет).
• Винаги използвайте сигурна
безжична LAN мрежа, за да избегнете
злонамерено проникване, достъп от
злонамерени трети страни или други
уязвимости.
• Важно е да зададете настройките за
ниво на сигурност, когато използвате
безжична LAN мрежа.
• Ако възникне проблем със
сигурността при използването на
безжична LAN мрежа, понеже не
са взети мерики за сигурност или
поради неизбежни обстоятелства,
Sony не носи отговорност за каквито
и да било загуби или неизправности.
Забележки относно безжичната
LAN мрежа
Ако фотоапаратът ви бъде изгубен или
откраднат, Sony не носи отговорност
за загуба или повреда, причинена от
неупълномощен достъп или употреба
на регистрираната точка на достъп на
фотоапарата.
BG
15
Преди употреба
Данните за производителността
и спецификациите се определят при
следните условия, с изключение на
описаните в това ръководство: при
нормална околна температура от 25 °C
и използване на батерия, която е била
напълно заредена до изгасване на
индикатора за зареждане.
Забележки относно сигурността при
използване на продукти с безжична
LAN мрежа
Преди употреба
Проверка на елементите от комплекта
Числото в скобите посочва броя части.
• Фотоапарат (1)
• Адаптер за променлив ток (1)
Формата на адаптера за променлив
ток може да се различава
в зависимост от държавата/
региона.
• Зарядно устройство за
батерии BC-VW1 (1)
• Кабел за електрозахранване
(проводник към
електрическата мрежа) (1)*
(не се включва в САЩ
и Канада)
* С фотоапарата ви може да бъдат
предоставени няколко кабела за
електрозахранване. Използвайте
правилния в съответствие
с държавата/региона ви.
• Акумулаторна батерия
NP-FW50 (2)
• Micro USB кабел (1)
• Лента за носене на рамо (1)
За да разберете как да прикрепите
лентата за носене на рамо към
фотоапарата, вижте страница 21.
• Капачка на тялото (1)
(поставена на фотоапарата)
• Протектор на кабела (1)
За да разберете как да прикрепите
протектора на кабела към
фотоапарата, вижте страница 22.
• Капачка на държача (1)
(поставена на фотоапарата)
• Капачка на окуляра (1)
(поставена на фотоапарата)
• Ръководство с инструкции (1)
(това ръководство)
• Ръководство за Wi-Fi
връзка/връзка с едно
докосване (NFC) (1)
В това ръководство са обяснени
функциите, които изискват Wi-Fi
връзка.
BG
16
Идентифициране на компонентите
За подробности относно използването на частите вижте страниците
в скоби.
Предна страна
Преди употреба
Когато обективът е отстранен
E Бутон за освобождаване
на обектива
F Вграден микрофон*1
G Лъч за автоматично
фокусиране (38)/Индикатор
на таймера за самозаснемане
H Маркер на байонета
I Сензор за изображения*2
A Превключвател на
захранването/бутон на затвора
B Преден селектор
C Сензор за дистанционното
управление
D Wi-Fi антена (вградена)
J Байонет
K Контактни пластини*2
*1 Не покривайте тази част по
време на запис на видеоклип.
Това може да причини шум
или да намали силата на звука.
*2 Не докосвайте директно тези части.
BG
17
Идентифициране на компонентите
Задна страна
A Капчака на окуляра (69)
F Ролка за регулиране
B Визьор
на диоптъра
C Бутон MENU (36)
• Настройте ролката за
регулиране на диоптъра
спрямо зрението си, докато
картината не се покаже ясно
във визьора.
D Сензор за око
E Монитор (24)
• Можете да настройвате
монитора към подходящ
зрителен ъгъл и да снимате
от всякаква позиция.
G За снимане: бутон C3
(Потребителски 3) (29)
За преглеждане:
бутон (Уголемяване) (75)
H Лостче за превключване
на AF/MF/AEL
I Заден селектор
BG
18
Идентифициране на компонентите
J За снимане: бутон AF/MF
(Автоматичен фокус/Ръчен
фокус)/бутон AEL (29)
За преглеждане:
бутон
(Индекс
на изображение) (75)
K Бутон MOVIE (72)
Преди употреба
L За снимане: бутон Fn (34)
За преглеждане: бутон
(Изпр. на Смартфон)
• Може да покажете екрана
за [Изпр. на Смартфон],
като натиснете този бутон.
M Колело за управление (32)
N За снимане: бутон C4
(Потребителски 4) (29)
За преглеждане: бутон
(Изтриване) (76)
O Индикатор за достъп
P Бутон
(Възпроизвеждане) (73)
BG
19
Идентифициране на компонентите
Горна страна/Страничен изглед
A
Знак за позиция на
сензора за изображения
B Високоговорител
C Жак m (Микрофон)
• Когато е свързан външен
микрофон, микрофонът
се включва автоматично.
Ако външният микрофон
е със захранване през
интерфейсната връзка,
захранването на микрофона
се осигурява от фотоапарата.
D Жак i (за слушалки)
E Извод Multi/Micro USB*
• Поддържа Micro USBсъвместимо устройство.
BG
20
F Индикатор за зареждане (53)
G HDMI микро жак
H Мултиинтерфейсно гнездо*
• Някои от аксесоарите може
да не съответстват напълно
на дължината и да се
подават отзад навън от
мултиинтерфейсното гнездо.
Въпреки това, когато
аксесоарът достигне предния
край на гнездото за
аксесоари, свързването
е осъществено.
I Селектор за режим (77)
J Бутон C2
(Потребителски 2) (29)
Идентифициране на компонентите
K бутон C1
(Потребителски 1) (29)
L Селектор за компенсация
на експонацията (29)
M Кукички за лента за носене
на рамо
N
(маркировка N)
• Този знак показва точката за
свързването на фотоапарата
със сматфон с включена
функция NFC.
За подробности относно
местоположението на
(маркировката N)
на вашия смартфон,
вижте инструкциите за
експлоатация на смартфона.
O Капак на слота за карта
с памет
P Слот за карта с памет
* За подробности относно
съвместими аксесоари за мултиинтерфейсния държач и извода
Multi/Micro USB, посетете уебсайта
на Sony, консултирайте се
с търговеца си на Sony или
с местния упълномощен сервиз
на Sony.
Можете да използвате и аксесоари,
които са съвместими с гнездото за
аксесоари.
Операциите не са гарантирани
с аксесоари от други
производители.
BG
21
Преди употреба
• Закачете двата края на
лентата за фотоапарата.
• NFC (Near Field
Communication)
е международен стандарт
за технология за безжична
комуникация в близък
обхват.
Идентифициране на компонентите
Поставяне на протектора
на кабела
Използвайте протектора на кабела,
за да предотвратите разкачването
на HDMI кабела, когато снимате
изображения при свързване чрез
HDMI кабел. Отворете и двете
капачета на жаковете и включете
HDMI кабел към фотоапарата.
Прикрепете протектора на кабела,
както е илюстрирано, така че
ръбът на протектора на кабела
да пасне в шлица отляво на жака
m (микрофон). Подсигурете
протектора на кабела чрез винта
за прикрепване. След това
подсигурете HDMI кабела
чрез фиксиращия диск.
Поставете ръба в шлица
Винт за прикрепване
BG
22
Фиксиращ диск
Идентифициране на компонентите
Изглед отдолу
Преди употреба
A Слот за поставяне на
батерия (51)
B Капак на батерията (51)
C Гнездо за монтиране на статив
• Използвайте статив с винт
с дължина, по-малка от
5,5 мм. В противен случай
няма да можете да закрепите
фотоапарата стабилно и той
може да се повреди.
Капак на платката за свързване
Използвайте го, когато
използвате адаптер за
променлив ток AC-PW20
(продава се отделно).
Вкарайте свързващата пластина
в гнездото за батерията
и прекарайте кабела през капака
за свързващата пластина, както
е показано по-долу.
D Бутон за заключване на
капака на батерията
E Лостче за освобождаване
на капака на батерията
• Когато поставяте вертикална
ръкохватка (продава се
отделно), отстранете капака
на батерията.
• Уверете се, че кабелът не
е прищипан, когато затваряте
капака.
BG
23
Списък с икони на монитора
Състоянието на монитора е с настройка [Покажи вс. инфо]
в настройките по подразбиране.
Когато промените настройката [Бутон DISP] и след това натиснете
DISP на колелото за управление, състоянието на екрана ще се промени
към режим на визьор. Можете да изведете и хистограмата чрез
натискане на DISP. Показаното съдържание и позицията му, показана
по-долу, е само с цел насока и може да се различава от реалния изглед.
Режим на монитор
За възпроизвеждане
Показване на основна информация
Режим на визьор
Режим Авто режим или Избор на сцена
Режим P/A/S/M/Панор. обхождане
BG
24
Показване на хистограма
Списък с икони на монитора
A
Дисплей
Значение
Режим на снимане
P P* A S M (77)
Дисплей
Значение
120p 60p 60i
30p 24p
100p 50p 50i
25p
Кадрова честота
на видеоклипове
Размер на
изображението на
видеоклипове (81)
Икони за
разпознаване
на сцени
NO CARD Карта с памет (58)/
Качване (47)
100
Оставащ брой
записваеми
изображения
Съотношение на
картината за снимки
(37)
42M 36M
18M 15M
11M 8.9M
4.5M 3.8M
Размер на
изображението
за снимки (37)
RAW
RAW+J
X.FINE
FINE STD
Качество на
изображението
за снимки (37)
Преди употреба
Номер на
регистриране (77)
Оставащ заряд на
батерията (55)
Предупреждение
за оставащ заряд
на батерията
USB
eлектрозахранване
(56)
Извършва се
презареждане
на светкавицата
APS-C/Super 35mm
(44)
Настройка за ефект
OFF (42)
Лъч за автоматично
фокусиране (38)
Функцията NFC
е активирана
Режим Самолет
Без аудиозапис на
видеоклипове (40)
Намаляване на шума
от вятър (41)
SteadyShot вкл./изкл.,
предупреждение за
разклащане на
фотоапарата (66)
BG
25
Списък с икони на монитора
Дисплей
Значение
Фокусно разстояние
за SteadyShot/
Предупреждение
за трептене на
фотоапарата (66)
Предупреждение
за прегряване
Дисплей
Значение
Записване на
информация за
авторските права (48)
B
Инфо
Значение
Режим на работа (37)
Файлът с база данни
е пълен/Грешка във
файла с база данни
Интелигентно
мащабиране/
Зум ясно изобр./
Цифрово мащабиране
Режим на светкавица
(38)/Намаляване на
ефекта „червени очи“
(38)
Режим на преглед (74)
±0.0
Компенсация на
светкавицата (38)
Режим на фокусиране
(38)
100-0003
Папка – номер на
файла
-
Защита (47)
XAVC S 4K
XAVC S HD
AVCHD MP4
Режим на запис на
видеоклипове
DPOF
Настройка DPOF
Зона за автоматично
фокусиране
Автоматично
кадриране на обект
Разпознаване на лица/
Задействане на затвора
от усмивка (39)
Двоен видео запис (37)
PC дистанционно
Тихо снимане (85)
Ярък монитор
BG
26
Режим на измерване
(38)
35 мм
Фокусно разстояние
на обектива
Списък с икони на монитора
Значение
AWB
Баланс на бялото
(автоматично,
предварително
зададено,
автоматично
под вода,
персонализирано,
цветна температура,
цветен филтър) (39)
7500 K A5 G5
Опт. динам. обхват/
Авто HDR (39)
Творчески стил (39)/
Контраст,
Наситеност, Острота
+3 +3 +3
Фотоефект (39)
C
Инфо
Значение
z Фиксиране
с AF
Ръководство
Фиксиране с AF
Индикатор за клин
Компенсация на
експонацията (38)/
Ръчно измерване
STBY
Готовност за запис
на видеоклип
REC 0:12
Време за запис на
видеоклипа (мин:сек)
z
Фокус
1/250
Скорост на затвора
F3.5
Стойност на отвора
на диафрагмата
ISO400
ISO AUTO
ISO чувствителност
(38)
Заключване на AE/
Заключване на FEL
Индикатор за
скоростта на затвора
Индикатор за
чувствителността
на разпознаването
на усмивка
Индикатор за отвора
на диафрагмата
Хистограма
Цифров нивомер
–
Ниво на звука (41)
Снимка на профил
(84)
Опт. динам. обхват/
Авто HDR/
Предупреждение
за изображение
с Авто HDR
Информация за
авторските права
Грешка Фотоефект
2015-1-1
22:37
Дата на запис
BG
27
Преди употреба
Инфо
Списък с икони на монитора
Инфо
Значение
3/7
Номер на файла/
брой изображения
в режима за преглед
REC Контрол
Зона за точково
измерване
00:00:00:00
Времеви код
(час:минута:секунда:
рамка) (48)
00 00 00 00
Потребителски бит
(48)
BG
28
Списък с функции
Функции, които могат да бъдат
изпълняванни чрез бутоните/
селекторите
Можете да зададете или използвате различни функции чрез
използването на тези бутони/селектори.
За местоположението на тези бутони/селектори вижте
„Идентифициране на компонентите“ (стр. 17)
Превключва режима на снимане.
Бутон MENU (36)
Показва екрана на менюто с елементи от менюто
за настройки.
Бутон MOVIE (72)
Записва видеоклипове.
Бутон AF/MF/бутон AEL/
бутон
Превключва временно автоматичното и ръчното
фокусиране./Фиксира експонацията на целия
екран./Показва едновременно няколко изображения
на екрана.
Бутон
Увеличава изображение при преглеждане на
изображения.
(75)
Бутон Fn (34)/бутон
Показва екрана за настройки на функции чрез
бутона Fn. На екрана [За визьора] превключва на
екран Quick Navi./В режим на възпроизвеждане
натискането на бутона
превключва на екрана
„Изпр. на Смартфон“.
Селектор за компенсация Задава диапазона за регулиране на експонацията.
на експонацията
Бутон
Бутон
(73)
(76)
Потребителски бутон
Възпроизвежда изображения.
Изтрива изображения.
Назначава често използвана функция към бутона.
Следната функция е назначена на всеки бутон
в настройките по подразбиране.
Бутон C1 (Потребителски 1): Баланс на бялото
Бутон C2 (Потребителски 2): Настройки Фокус
Бутон C3 (Потребителски 3): Режим на фокус
Бутон C4 (Потребителски 4): Незададен
BG
29
Списък с функции
Селектор за режим (77)
Как се използва екранът Quick Navi
Чрез използването на екрана Quick Navi можете да променяте
настройките директно на дисплея с информация за записа,
когато режимът на екрана е зададен на [За визьора] (Quick Navi).
1 Бутон MENU t
(Персон. Настройки) t [Бутон DISP] t
[Монитор] t [За визьора] t [Въвеждане]
2 Натиснете DISP на колелото за управление, за да зададете режима
на екрана на [За визьора].
3 Натиснете бутона Fn, за да превключите на екрана Quick Navi.
В режим Авто режим или Избор на сцена
В режим P/A/S/M/Панор. обхождане
• Показаното съдържание и позицията му е само с цел насока и може
да се различава от реалния изглед.
4 Изберете желания елемент чрез v/V/b/B на колелото за
управление.
BG
30
Как се използва екранът Quick Navi
5 Настройте елемента чрез предния селектор.
• Някои стойности на настройките могат да бъдат регулирани
прецизно чрез завъртане на задния селектор.
• Натискането на центъра на колелото за управление включва
съответния екран, който се използва за настройка на избрания
елемент (стр. 32).
• Повторното натискане на бутона Fn изключва екрана Quick Navi
и екранът се връща в първоначално състояние.
Списък с функции
Функции, налични на екрана Quick Navi
Режим на работа
Режим светкавица
Комп. Светкавица
Режим на фокус
Зона на фокус
Комп. Експозиция
ISO
Режим измерване
Баланс на бялото
DRO/Авто HDR
Творчески стил
Фотоефект
Снимка на профил
Разпозн. усм./лице
Съотношение
Авто режим
Качество
Избор на сцена
Размер на изображ.
SteadyShot
Подчертаване Ниво
Забележки
• Сивите елементи на екрана Quick Navi не са налични.
• Когато използвате [Творчески стил] (стр. 39) или [Снимка на профил]
(стр. 39), някои от задачите за настройка могат да бъдат изпълнени само
на специален екран.
BG
31
Работа с фотоапарата
Как се използва колелото за управление
• Можете да завъртите колелото за управление или да натиснете
нагоре/надолу/ляво/дясно на него, за да преместите рамката за
избор. Натиснете z в центъра на колелото за управвление, за да
настроите избрания елемент. В това ръководство натискането на
горната/долната/лявата/дясната част на колелото за управление
е указано с v/V/b/B.
• Посочените по-долу функции са назначени на v/b/B на колелото
за управление.
v DISP
Променя извежданите показания на екрана.
B ISO
ISO чувствителност
b
/
Режим на работа
• Серийни снимки/Клин
• Таймер самозасн.
• Можете да назначите желаната функция към бутоните V/b/B/z
и към позицията на въртене на колелото за управление в режим
на снимане.
• Когато завъртите колелото за управление или натиснете b/B на него
в режим на възпроизвеждане, можете да изведете предишното или
следващото изображение.
BG
32
Работа с фотоапарата
Използване на предния селектор/задния селектор
BG
33
Списък с функции
Можете да завъртите предната или задната ролка, за да промените
настройките, нужни за всеки режим на снимане, което става незабавно.
Избиране на функция с бутона Fn (Функция)
Този бутон се използва за настройване или изпълнение на функции,
използвани често при снимане, с изключение на функциите от екрана
Quick Navi.
1 Натиснете DISP на колелото за управление, за да зададете режим
на екрана, различен от [За визьора].
2 Натиснете бутона Fn.
3 Изберете желания елемент, като използвате v/V/b/B на колелото
за управление.
За списък с функциите, които могат да бъдат регистрирани, и за това как
да ги регистрирате, вижте страница 35.
4 Изберете желаната настройка,
като завъртите предния селектор,
след това натиснете z на колелото
за управление.
• Някои стойности на настройките
могат да бъдат регулирани
прецизно чрез завъртане на
задния селектор.
BG
34
Избиране на функция с бутона Fn (Функция)
Задаване на отделните настройки
в съответния екран
В стъпка 3 изберете елемент за настройка
и натиснете z на колелото за управление,
за да превключите към специалния екран
на елемента за настройка. Настройте
елементите съгласно работните указания.
Ръководство за работа
Списък с функции
Функции, които могат да бъдат регистрирани чрез
използването на бутона Fn (Функция)
Можете да изберете функциите, които да бъдат показани, когато
натиснете бутона Fn (Функция).
Бутон MENU t (Персон. Настройки) t [Настр. меню Функц] t
Назначете функцията на желаното местоположение.
Функциите могат да бъдат избрани чрез бутона Fn, както следва:
Режим на работа
Тмр самозасн клин
Режим светкавица
Комп. Светкавица
Режим на фокус
Зона на фокус
Комп. Експозиция
ISO
ISO AUTO Мин СкЗ
Режим измерване
Баланс на бялото
DRO/Авто HDR
Творчески стил
Режим на снимане
Фотоефект
Снимка на профил
Центр. Фикс. с AF
Разпозн. усм./лице
Еф. Гладка кожа
Авто кадр. Обект
Съотношение
Качество
Корекция SteadyS.
SteadyS. Дъл.Фокус
Зебра
Грид линия
Ниво звук
Подчертаване Ниво
Тихо снимане
Размер на изображ.
SteadyShot
Ниво запис на звук
Пок. на маркер
Подчертаване Цвят
Незададен
BG
35
Функции, които могат да бъдат избирани
чрез бутона MENU
Можете да задавате основните настройки за фотоапарата като цяло
или да изпълнявате функции, като снимане, възпроизвеждане или
други операции.
1 Натиснете бутона MENU, за да изведете екрана на менюто.
2 Изберете желания елемент за настройка
чрез v/V/b/B на колелото за
управление или чрез завъртането му,
след което натиснете z в центъра му.
• Изберете икона в горната част на
екрана и натиснете b/B на колелото
за управление, за продължите към
друг елемент от MENU.
3 Изберете стойността на настройката, след това натиснете z, за да
потвърдите.
За да покажете плочковото меню
Позволява ви да изберете дали винаги да се показва първият екран на
менюто, когато натиснете бутона MENU.
Бутон MENU t
BG
36
(Настройка) t [Плочково меню] t [Вкл.]
Функции, които могат да бъдат избирани чрез бутона MENU
(Настройки фотоапарат)
Размер на
изображ.
Избира размер на снимки.
(L: 42M/M: 18M/S: 11M (3:2)
L: 36M/M: 15M/S: 8.9M (16:9)
L: 18M/M: 11M/S: 4.5M (Размер APS-C, 3:2)
L: 15M/M: 8.9M/S: 3.8M (Размер APS-C, 16:9))
Съотношение
Избира съотношението за снимки.
(3:2/16:9)
Качество
Задава качеството на изображението за снимки.
(RAW/RAW & JPEG/Екстра финно/Високо/Стандартно)
Избира размер на панорамни изображения.
(Стандартно/Широко:)
Панорама: Посока
Задава посока на записа за панорамни изображения.
(Дясно/Ляво/Нагоре/Надолу)
Списък с функции
Панорама: Размер
Формат на файл Избира формат на клипа.
(XAVC S 4K/XAVC S HD/AVCHD/MP4)
Настойки Запис Избира качеството и размера на кадъра на записвания
клип.
(XAVC S 4K: 30p 100M/25p 100M/30p 60M/25p 60M/24p
100M/24p 60M
XAVC S HD: 60p 50M/50p 50M/30p 50M/25p 50M/24p
50M/120p 50M/100p 50M
AVCHD: 60i 24M(FX)/50i 24M(FX)/60i 17M(FH)/50i
17M(FH)/60p 28M(PS)/50p 28M(PS)/24p 24M(FX)/25p
24M(FX)/24p 17M(FH)/25p 17M(FH)
MP4: 1920×1080 60p 28M/1920×1080 50p 28M/1920×1080
30p 16M/1920×1080 25p 16M/1280×720 30p 6M/1280×720
25p 6M)
Двоен видео запис
Задайте дали да се записва едновременно XAVC S и MP4
видеоклип, или AVCHD клип и MP4 видеоклип.
(Вкл./Изкл.)
Режим на работа
Задава режима на снимане, например серийно снимане.
(Единична снимка/Серийни снимки/Таймер самозасн./
Т. самозасн.(Сер.)/Сериен клин/Единичен клин/Баланс
бял клин/DRO клин)
Настройки на клин
Задава самозаснемане в режим на клин,
последователността на снимане с клин на експонацията
и клин на баланса на бялото.
(Тмр самозасн клин/Ред за клин)
BG
37
Функции, които могат да бъдат избирани чрез бутона MENU
Режим светкавица
Задава настройките на светкавицата.
(Изкл. светкавица/Авто. светкавица/Запълв. светкавица/
Бавно синхрониз./Забавен синхрон/Безжично)
Комп. Светкавица
Регулира изходната мощност на светкавицата.
(-3.0EV до +3.0EV)
Редуц. на черв. oчи
Редуцира ефекта „червени очи“ при използване на
светкавицата.
(Вкл./Изкл.)
Режим на фокус
Избира режима на фокусиране.
(Еднокр. снимане AF/Автоматичен AF/Непрекъснат AF/
DMF/Ръчен фокус)
Зона на фокус
Избира зона за фокусиране.
(Широко/Зона/Център/Подвижна точка/Разш. подв.
точка/Фиксиране с AF)
Настройки Фокус
Позволява ви да фокусирате чрез предния селектор,
задния селектор или колелото за управление.
Осветление за AF Настройва AF осветяващия лъч, който осигурява
светлина, подпомагаща фокусирането при тъмни сцени.
(Автоматично/Изкл.)
Скорост на AF
Превключва скоростта на фокусиране, когато използвате
автофокус в режим на видеоклип.
(Бързо/Нормално/Бавно)
Чувств.AF просл. Задава чувствителността за проследяване на AF в режим
на видеоклип.
(Високо/Нормално)
Комп. Експозиция
Компенсира яркостта на цялото изображение.
(-5.0EV до +5.0EV)
Етап на експозиция
Избира размера на стъпката на нарастване на скоростта
на затвора, блендата и експонацията.
(0.5EV/0.3EV)
ISO
Задава ISO чувствителността.
(Н. шум Мулти кадър/ISO AUTO/ISO 50 на ISO 102400)
ISO AUTO Мин СкЗ
Задава най-бавната скорост на затвора, при която ISO
чувствителността ще започне да се променя в режим
[ISO AUTO].
(По-бърза/Бързо/Стандартно/Бавно/По-бавна/
1/8000 - 30”)
Режим измерване
Избира метода за измерване на яркостта.
(Няколко/Център/Точка)
BG
38
Функции, които могат да бъдат избирани чрез бутона MENU
Регулира цветовите тонове на изображенията.
(Автоматично/Дневна светлина/Сянка/Облачност/
Стандартна лампа/Флуор.: Топло бяло/Флуор.: Хл. бяло/
Флуор.: Дн. бяло/Флуор.: Дн. светл./Светкавица/
Под вода авто/Темп. цвят/Филтър/Персонализирано 1-3/
Персонализ. настр.)
DRO/Авто HDR
Компенсира автоматично яркостта и контраста.
(Изкл./Опт. динам. обхват/Авто HDR)
Творчески стил
Избира желаната обработка на изображенията. Можете
също да настроите контраста, наситеността и остротата.
(Стандартно/Живо/Неутрално/Ясно/Дълбоко/Светло/
Портрет/Пейзаж/Залез/Нощна сцена/Есенни листа/
Черно & бяло/Сепия/Стилна кутия1-6)
Фотоефект
Снима изображения с текстура, уникална за избрания
ефект.
(Изкл./Фотоапар. играчка/Поп Цветове/Постеризация/
Ретро снимка/Мек висок ключ/Частичен цвят/
Висок контр. Моно./Мек фокус/HDR живопис/
Богат-тон Моно./Миниатюра/Акварел/Илюстрация)
Снимка на профил
Променя настройки, като цвят и тон, когато записвате
видеоклипове.
(Изкл./PP1 - PP7)
Зум
Задава скалата на мащабиране за Мащабиране за чисто
изображение и Цифрово мащабиране.
Фокус увеличител
Уголемява изображението преди снимане, за да можете
да проверите фокуса.
Списък с функции
Баланс на бялото
Ред. шум д. експ. Задава обработка за намаляване на шума за снимки със
скорост на затвора 1 секунда или повече.
(Вкл./Изкл.)
С. ISO обр. н.шум Задава обработка за намаляване на шума за снимане
с висока чувствителност.
(Нормално/Ниско/Изкл.)
Центр. Фикс. с AF
Задава функцията за проследяване на обекта
и продължително фокусиране, когато натиснете
централния бутон в екрана за снимане.
(Изкл./Вкл.)
Разпозн. усм./лице
Избира дали да се откриват лица и да се регулират
автоматично различни настройки. Задава автоматично
освобождаване на затвора при откриване на усмивка.
(Изкл./Вкл.(Регистр. лица)/Вкл./Сн. при усмивка)
BG
39
Функции, които могат да бъдат избирани чрез бутона MENU
Еф. Гладка кожа Задава ефект на меко осветление и нивото му.
(Включено: Силно/Включено: Ср./Включено: Нис./Изкл.)
Авто кадр. Обект Анализиране на сцената при снимане на лица, на обекти
в близък план или обекти, проследени от функцията за
блокиране на AF, и автоматично отрязване и запазване
на копие на изображението с по-впечатляваща
композиция.
(Изкл./Автоматично)
Авто режим
При снимане можете да изберете Интелигентен
автоматичен режим или Усъвършенстван автоматичен
режим.
(Интелигентно Авто/Супериор Авто)
Избор на сцена
Избира предварително зададени настройки за постигане
на съответствие с условията при различните сцени.
(Портрет/Спортни движения/Макро/Пейзаж/Залез/
Нощна сцена/На ръка-Вечер/Нощен портрет/
Анти-размазване)
Клип
Избиране на режима на експонация, подходящ за вашия
обект или ефект.
(Програма Авто/Приоритет бленда/Приоритет затвор/
Ръчна експозиция)
SteadyShot
Задава SteadyShot за снимане на снимки или
видеоклипове. Намаляване на размазването поради
трептенето на фотоапарата при държане.
(Вкл./Изкл.)
Настр. SteadyShot
Задава настройки за SteadyShot.
(Корекция SteadyS./SteadyS. Дъл.Фокус)
Цветово простр. Промяна на обхвата на възпроизводимите цветове.
(sRGB/AdobeRGB)
Авто Бав. затвор Задава функцията, която автоматично регулира
скоростта на затвора съобразно яркостта на околната
среда в режим на клип.
(Вкл./Изкл.)
Звукозапис
Задаване дали да се записва звук при снимане на клип.
(Вкл./Изкл.)
Ниво запис на звук
Регулира нивото на аудиозаписа по време на снимане
на видеоклип.
(0 до 31)
BG
40
Функции, които могат да бъдат избирани чрез бутона MENU
Задава синхронизирането за аудиоизход по време
на запис на видеоклип.
(На живо/Синхрон с Говора)
Нам. шум от вятър
Редуцира шума от вятъра по време на запис на клип.
(Вкл./Изкл.)
Извикване памет
Извиква настройките, предварително регистрирани
в [Памет].
(1/2/M1-M4)
Памет
Регистрира желаните режими или настройки на
фотоапарата.
(1/2/M1-M4)
Списък с функции
Време Аудио Изход
(Персон. Настройки)
Зебра
MF Асистент
Показване на ивици за регулиране на яркостта.
(Изкл./70 до 100/100+)
Показва уголемено изображение при ръчно фокусиране.
(Вкл./Изкл.)
Време увел. Фокус
Задава периода от време, през който изображението ще
се показва в уголемен вид.
(2 сек/5 сек/Без лимит)
Грид линия
Задава показване на мрежа от линии, позволяваща
подравняване към структурни контури.
(Разделен на 3 грид/Квадратен грид/Диаг. + Квадр. грид/
Изкл.)
Пок. на маркер
Задава дали на екрана да се показва маркер при запис
на видеоклип.
(Вкл./Изкл.)
Настр. маркер
Задава маркера, показва на монитора при запис на
видеоклип.
(Център/Аспект/Безопасна зона/Водеща рамка)
Ниво звук
Задава показването на нивото на звука.
(Вкл./Изкл.)
Авто. преглед
Задава автоматичен преглед за показване на
изображението след заснемането.
(10 сек/5 сек/2 сек/Изкл.)
Бутон DISP
Задава типа информация за показване на монитора
или във визьора чрез натискане на DISP на колелото
за управление.
(Монитор/Визьор)
BG
41
Функции, които могат да бъдат избирани чрез бутона MENU
Подчертаване Ниво Подсилва контурите на фокусираните диапазони чрез
определен цвят при ръчно фокусиране.
(Високо/Средно/Ниско/Изкл.)
Подчертаване Цвят Задава цвета, използван за функцията за проследяване
на фокуса.
(Червено/Жълт/Бяло)
Рък. Настр Експоз.
Задаване на указанията, показвани при промяна на
настройките на експонацията в екрана за снимане.
(Изкл./Вкл.)
Пок. прегл. на живо Задава дали настройки, като компенсация на
експонацията, да се отразяват на екрана.
(Настр. Ефект ВКЛ/Настр. Ефект ИЗКЛ)
Пок. зона непр. AF
Задава дали да се показва зоната за фокусиране в режим
[Непрекъснат AF], или не.
(Вкл./Изкл.)
Обл. откр. на фаза
Задава зона за откриване на фаза за автоматично
фокусиране.
(Вкл./Изкл.)
Pre-AF
Настройка на зум
Eye-Start AF
Задава дали да се извършва автоматично фокусиране,
преди бутонът на затвора да бъде натиснат наполовина.
(Вкл./Изкл.)
Задаване дали при мащабиране да се използва
Мащабиране за чисто изображение, или Цифрово
мащабиране.
(Само Оптичен зум/Вкл:Зум ясно изобр/Вкл.:Цифров зум)
Задава дали да се използва автоматичен фокус, когато
погледнете през визьора, ако е поставен адаптер за
поставяне LA-EA2/LA-EA4 (продава се отделно).
(Вкл./Изкл.)
FINDER/MONITOR
Задава метода на превключване между визьора
и монитора.
(Автоматично/Визьор(Ръчно)/Монитор(Ръчно))
Освоб. без обектив
Задава дали да затворът може да се отваря, когато не
е поставен обектив.
(Активиране/Деактивиране)
Освоб. без карта
Задава дали да се освободи затворът, когато не
е поставена карта с памет.
(Активиране/Деактивиране)
BG
42
Функции, които могат да бъдат избирани чрез бутона MENU
Приор. настр. AF-S
Задава времето на освобождаване на затвора, когато
[Режим на фокус] е с настройка [Еднокр. снимане AF],
[DMF] или [Автоматичен AF] при неподвижен обект.
(AF/Освобождаване/Балансиран акцент)
Приор. настр. AF-C
Задава времето на освобождаване на затвора, когато
[Режим на фокус] е с настройка [Непрекъснат AF] или
[Автоматичен AF] при подвижен обект.
(AF/Освобождаване/Балансиран акцент)
Задава дали да се извършва автоматично фокусиране,
когато бутонът на затвора е натиснат наполовина.
Това е полезно, когато искате да настроите фокуса
и експонацията поотделно.
(Вкл./Изкл.)
AEL със затвор
Задава дали да се регулира експонацията чрез натискане
на бутона на затвора наполовина. Това е удобно, когато
искате да настроите фокуса и експонацията поотделно.
(Автоматично/Вкл./Изкл.)
Тихо снимане
Снима изображения, без затворът да издава звук.
(Вкл./Изкл.)
Затвор пр. е-завеса
Задава дали да се използва функцията на затвора за
електронна предна завеса.
(Вкл./Изкл.)
Суп-авт извл изобр
Задава дали да се записват всички изображения,
заснемани без прекъсване при режим [Супериор Авто].
(Автоматично/Изкл.)
Настр. Комп. Експ.
Задава дали стойността на компенсацията на
експонацията да се отразява при компенсацията
на светкавицата.
(Ок. среда и светк./Само околна среда)
Нулира EV комп.
Задава дали да се запазва стойността на експонацията,
зададена без използване на селектора за експонация,
или стойността на експонацията да се нулира, когато
изключите фотоапарата.
(Поддържане/Нулиране)
Регистрация лица
Записване или смяна на лицето, получаващо приоритет
при фокусирането.
(Нова регистрация/Промяна на ред/Изтриване/
Изтриване на всички))
Списък с функции
AF със затвор
BG
43
Функции, които могат да бъдат избирани чрез бутона MENU
APS-C/Super 35mm
Задава дали да се записва в еквивалентен на APS-C
размер за снимки и еквивалентен на Super 35 mm
размер за видеоклипове.
(Вкл./Автоматично/Изкл.)
AF микро корекции
Позволява ви да направите фини настройки на
позицията на фокусиране, когато е поставен адаптер
за поставяне LA-EA2/LA-EA4 (продава се отделно).
(Настр. AF Корекция/количество/Изчистване)
Компенс. обектив
Компенсира изкривяването на екрана, причинено от
поставения обектив.
(Комп. Засенчване/Комп. хром. абер./Комп. Изкривяване)
AF Система
Задава метода на автофокус, когато е прикрепен адаптер
за поставяне LA-EA1/LA-EA3 (продава се отделно).
(Откр. на фаза AF/Контраст AF)
Реж. Освет. видео
Задава настройката за осветление за LED светлината
HVL-LBPC (продава се отделно).
(Връзка със Захр./Връзка със ЗАПИС/Връз. с ЗАП
и STBY/Автоматично)
Настр. меню Функц
Персонализира показаните функции, когато е натиснат
бутонът Fn (Функция).
(Режим на работа/Тмр самозасн клин/Режим светкавица/
Комп. Светкавица/Режим на фокус/Зона на фокус/
Комп. Експозиция/ISO/ISO AUTO Мин СкЗ/Режим
измерване/Баланс на бялото/ DRO/Авто HDR/Творчески
стил/Режим на снимане/Фотоефект/Снимка на профил/
Центр. Фикс. с AF/Разпозн. усм./лице/
Еф. Гладка
кожа/
Авто кадр. Обект/
Размер на изображ./
Съотношение/
Качество/SteadyShot/Корекция
SteadyS./SteadyS. Дъл.Фокус/Ниво запис на звук/Зебра/
Грид линия/
Пок. на маркер/Ниво звук/Подчертаване
Ниво/Подчертаване Цвят/
Тихо снимане/Незададен)
Настр. Перс. Клав.
Назначаването на функции към различни бутони ви
позволява да ускорите операциите чрез натискането на
тези бутони.
(Колело за управл./Бутон Персонал. 1/Бутон Персонал. 2/
Бутон Персонал. 3/Бутон Персонал. 4/Функ. центр.
Бутон/Функция ляв Бутон/Функция дес. Бутон/Бутон
Надолу/Бутон AEL/Бутон AF/MF/Бутон задър. Фокус*)
* Можете да назначите функция към бутона на обектива
за задържане на фокуса.
BG
44
Функции, които могат да бъдат избирани чрез бутона MENU
Задава функциите на предния и задния селектор, когато
режимът на експонация е зададен на M. Селекторите
могат да бъдат използвани за регулиране на скоростта
на затвора и блендата.
(
SS
F/no. /
F/no.
SS)
Компенс. диск Ev
Компенсира експонацията чрез предния или задния
селектор.
(Изкл./
Преден селектор/
Заден диск)
Зав. Пръстен зум
Задава мащабирането към посоката на въртене на
вариообектива. Тази функция е налична само при мощни
вариообективи, които са съвместими с нея.
(Ляво(W)/Дясно(T) или Дясно(W)/Ляво(T))
Бутон MOVIE
Активира или деактивира бутона MOVIE.
(Винаги/Само режим клип)
Закл. Диск/Колело
Задава дали да се деактивира предният селектор, задният
селектор или колелото за управление чрез натискане
и задържане на бутона Fn.
(Заключване/Отключване)
(Безжично)
Изпр. на Смартфон
Прехвърля изображения за показване на смартфон.
(Избери от Това Устройство/Избери чрез Смартфон)
Изпр. на Компютър
Архивира изображения, като ги прехвърля на компютър,
свързан към мрежа.
Преглед на TV
Можете да преглеждате изображения на телевизор
с активирана мрежа.
One-touch(NFC)
Назначава едно приложение към Едно докосване (NFC).
Може да извикате приложението, когато снимате, чрез
допиране на смартфон с активирана функция NFC до
фотоапарата.
Режим Самолет
Може да зададете това устройство да не извършва
безжични комуникации и GPS функции.
(Вкл./Изкл.)
Натискане на WPS
Можете лесно да регистрирате точката на достъп във
фотоапарата, като натиснете бутона Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS).
Настр. точка достъп Можете ръчно да регистрирате точката на достъп.
Редакт. Име Устр.
Можете да смените името на устройството в Wi-Fi
Direct и т.н.
BG
45
Списък с функции
Настройка на диск
Функции, които могат да бъдат избирани чрез бутона MENU
Покажи MAC Адрес
Показване на MAC адреса на фотоапарата.
Възст SSID/Пар.
Нулиране на SSID и паролата за свързване чрез смартфон.
Нул. настр. Мрежа
Нулира всички мрежови настройки.
(Приложение)
Можете да се свържете към уебсайта за изтегляне на PlayMemories
Camera Apps™ чрез интернет, за да добавите желани функции към
фотоапарата си.
• Този фотоапарат има предварително инсталирано вградено
приложение, наречено [Smart Remote Embedded], което ви
позволява да управлявате фотоапарата чрез смартфона си.
Предварително инсталираното приложение [Smart Remote
Embedded] няма да бъда изтрито дори ако изберете бутона
MENU button t
(Настройка) t [Нулиране на настр.] t
[Инициализиране].
(Възпроизв.)
Изтриване
Изтрива изображение.
(Няколко изображ./Всички в тази папка/
Всички от тази дата)
Режим на Преглед
Възпроизвежда изображения от конкретна дата или
папка със снимки и видеоклипове.
(Преглед по дати/Преглед Папка (Сн.)/Преглед
папки(MP4)/Преглед AVCHD/Преглед XAVC S HD/
Преглед XAVC S 4K)
Индекс на изображ. Показва няколко изображения едновременно.
(9 изображения/25 изображения)
Завъртане дисплей
Задава посоката на възпроизвеждане на записваното
изображение.
(Автоматично/Ръчно/Изкл.)
Слайдшоу
Показва слайдшоу.
(Повтори/Интервал)
Завъртане
Завърта изображението.
Увелич. изображ. Увеличава възпроизвежданите изображения.
BG
46
Функции, които могат да бъдат избирани чрез бутона MENU
Защита
Защита на изображенията.
(Няколко изображ./Всички в тази папка/Всички от тази
дата/Отм. Вс. в тази папка/Отм. Вс. от тази дата)
Настр. отпечатване
Добавя маркировка за заявка за печат към снимка.
(Няколко изображ./Отмени всички/Настройка за печат)
(Настройка)
Задава яркостта на монитора.
(Ръчно/Слънчево Време)
Яркост на визьора
Задава яркостта на електронния визьор.
(Автоматично/Ръчно)
Цвет. темп визьор
Задава цветовата температура на визьора.
Настр. Сила на звук
Настройва ниво на звука за възпроизвеждане на клип.
Аудио сигнали
Задава дали да се подава звуков сигнал по време
на операции на автоматичен фокус или таймер
за самозаснемане.
(Вкл./Изкл.)
Настр. на Качване
Задава функцията на фотоапарата за качване при
използване на Eye-Fi карта.
(Вкл./Изкл.)
Плочково меню
Задава дали да се показва плочково меню при всяко
натискане на бутона MENU.
(Вкл./Изкл.)
Ръков. Диск режим
Включва или изключва ръководството на селектора
за режим (обяснението за всеки режим на снимане).
(Вкл./Изкл.)
Изтрий потвърди.
Задава дали функциите „Изтриване“ и „Отказ“ да са
предварително избрани в екрана за потвърждаване
на изтриването.
(„Изтриване“ първо /„Отмени“ първо)
Качество дисплей
Задаване на качеството на показване.
(Високо/Стандартно)
Начало пест. енерг.
Задава времевите интервали за автоматично
превключване към режима на енергоспестяване.
(30 минути/5 минути/2 минути/1 минути/10 сек)
Избор NTSC/PAL*1
Чрез промяна на телевизионния формат на устройството
е възможно снимане в различен формат на клип.
Списък с функции
Яркост на монитор
BG
47
Функции, които могат да бъдат избирани чрез бутона MENU
Режим почистване
Стартира режима на почистване на сензора за
изображения.
Демо режим
Включва или изключва демонстрационното
възпроизвеждане на клип.
(Вкл./Изкл.)
Настройки TC/UB
Задава времевия код (TC) и потребителските данни (UB).
(Настр.TC/UB диспл./TC Preset/UB Preset/TC Format/
TC Run/TC Make/UB Time Rec)
Дистанционно упр.
Задава дали да се използва инфрачервеното
дистанционно управление.
(Вкл./Изкл.)
Настройки на HDMI
Задава настройките за HDMI.
(HDMI резолюция/
24p/60pИз.прев./Пок. HDMI
Инфо/
TC изход/
REC Контрол/КОНТРОЛ ЗА
HDMI)
Избор 4K изход
Задава дали да се записват и извеждат 4K видеоклипове
по HDMI, когато фотоапаратът е свързан към външен
рекордер/плейър, който поддържа 4K.
(Карта памет+HDMI/Само HDMI(30p)/
Само HDMI(25p)/Само HDMI(24p))
USB връзка
Задава USB метод за свързване.
(Автоматично/Масов носител/MTP/PC дистанционно)
USB LUN Настр.
Увеличава съвместимостта чрез ограничаване на
функциите на USB връзката. Задайте на [Няколко]
в нормални условия и на [Един] само когато връзката
между фотоапарата и компютъра или AV компонент
не може да бъде установена.
(Няколко/Един)
USB Захранване
Задава дали да се подава захранване по USB връзка,
когато фотоапаратът е свързан към компютър или USB
устройство чрез micro USB кабел.
(Вкл./Изкл.)
Език
Избира езика.
Настр. Дата/Час
Задаване на датата и часа, както и на лятното часово
време.
Настр. часова зона
Задаване на местоположението на използване.
Инфо Автор. Права
Задава информация за авторски права за снимки.
(Впис.Инфо Авт. Пр./Зад. Име Фотограф/
Зад. Прит. Авт. Пр./Пок. Инфо Авт. Пр.)
BG
48
Функции, които могат да бъдат избирани чрез бутона MENU
Форматира картата памет.
Номер на файл
Задава метода, използван за присвояване на номера
на файловете към снимки и клипове.
(Серии/Нулиране)
Избор Папка запис
Променя избраната папка за съхраняване на снимки
и видеоклипове (MP4).
Нова папка
Създава нова папка за съхранение на снимки и клипове
(MP4).
Име на папка
Задава формат на папката за снимки.
(Стандартна форма/Формата на дата)
Възст. БД на изобр.
Възстановява файла с базата с данни за изображенията
и разрешава записа и възпроизвеждането.
Пок. инф. носители
Показва оставащото време за запис на клипове и броя
снимки, които могат да бъдат записани в картата с памет.
Версия
Показва версията на софтуера на фотоапарата.
Лого сертификат*2
Сертификацията може да бъде показана на фотоапарата.
Нулиране на настр.
Възстановява настройките по подразбиране. Изберете
[Инициализиране], за да възстановите всички настройки
до настройки по подразбиране.
(Инициализиране/Нул. Настр. Фотоапарата)
*1 Ако превключите този елемент, ще се изисква форматиране на картата
с памет при настройка, съвместима съответно със система PAL или NTSC.
Освен това обърнете внимание, че може да не е възможно да се
възпроизвеждат видеоклипове, записани със система NTSC, на телевизор
със система PAL.
*2 Само за международни модели.
BG
49
Списък с функции
Формат
Използване на екранното ръководство
Можете да използвате [Настр. Перс. Клав.], за да назначите екранното
ръководство към желания бутон.
Екранното ръководство показва обяснения за текущо избраната
функция или настройка на менюто.
Бутон MENU t
(Персон. Настройки) t [Настр. Перс. Клав.] t
Изберете желания бутон, назначен към функцията. t
[Ръков. Фотоапарат]
Натиснете бутона MENU и използвайте колелото за управление, за да
изберете елемент от MENU, чието обяснение искате да прочетете, след това
натиснете бутона, към който е назначена функцията [Ръков. Фотоапарат].
BG
50
Подготовка на фотоапарата
Зареждане на батерията
Когато използвате фотоапарата за първи път, уверете се, че сте
заредили батерията NP-FW50 (в комплекта).
Батерията InfoLITHIUM™ може да се зарежда дори и когато зарядът
й не е напълно изчерпан.
Може да бъде използвана и когато не е напълно заредена.
Заредената батерия се изтощава малко по малко дори и когато не
я използвате. За да не изпуснете възможност за снимане, заредете
батерията отново, преди да снимате.
Зареждане на батерията чрез зарядно устройство за батерии
Подготовка на фотоапарата
1 Поставете батерията в зарядното устройство
за батерии.
• Натиснете батерията, докато щракне.
2 Свържете зарядното устройство за батерии
към електрически контакт (гнездо).
• Индикаторът CHARGE светва в оранжево,
когато започне зареждането.
• Индикаторът CHARGE угасва, когато
зареждането приключи.
• Индикаторът CHARGE светва и след
това угасва веднага, когато батерията
е напълно заредена.
• За държави/региони, различни от
САЩ и Канада, свържете кабела за
електрозахранване към зарядното
устройство за батерии ток и зарядното
устройство за батерии към електрически
контакт (гнездо).
Индикатор CHARGE
BG
51
Зареждане на батерията
Зареждане на батерията чрез адаптер за променлив ток
1 Поставете превключвателя ON/OFF
(Захранване) в позиция OFF.
2 Плъзнете лостчето, за да отворите
капака.
3 Вкарайте батерията докрай, като
използвате върха на батерията, за да
натиснете лостчето за заключване.
4 Затворете капака.
BG
52
Лостче за заключване
Зареждане на батерията
5 Свържете фотоапарата към адаптера за променлив ток (в комплекта)
чрез Micro USB кабела (в комплекта) и свържете адаптера за
променлив ток към електрически контакт.
Индикатор за зареждане
Свети: зареждане
Не свети: зареждането е приключено
Мига:
грешка при зареждането или
зареждането временно е поставено
в пауза, защото фотоапаратът не се
намира в подходящия температурен
диапазон
BG
53
Подготовка на фотоапарата
Индикаторът за зареждане светва
в оранжево и зареждането започва.
• Изключете фотоапарата, докато
зареждате батерията.
• Ако индикаторът за зареждане
светва и след това угасва веднага,
батерията е напълно заредена.
• Когато индикаторът за зареждане
мига и зареждането не
е приключило, извадете
и поставете отново батерията.
• За държави/региони, различни
от САЩ и Канада, свържете кабела
за електрозахранване към адаптера
за променлив ток и свържете
адаптера към електрически контакт
(гнездо).
Зареждане на батерията
Забележки
• Ако индикаторът за зареждане на фотоапарата мига, когато адаптерът
за променлив ток е свързан към електрическия контакт, това показва,
че зареждането е временно преустановено, защото температурата е извън
препоръчителния диапазон. Когато температурата отново е в подходящия
диапазон, зареждането се възобновява. Препоръчваме да зареждате батерията
при околна температура между 10 °C и 30 °C.
• Свържете адаптера за променлив ток (в комплекта) или зарядното устройство
за батерии (в комплекта) към най-близкия електрически контакт (гнездо). Ако
възникне неизправност по време на използването на адаптера за променлив
ток или зарядното устройство за батерии, незабавно изключете щепсела от
електрическия контакт (гнездо), за да изключите източника на захранване.
• Когато фотоапаратът се използва за първи път или когато използвате батерия,
който не е използвана дълго време, индикаторът за зареждане/индикаторът
CHARGE може да мига бързо при първото зареждане на батерията. Ако това
се случи, извадете батерията от фотоапарата и я поставете отново за ново
зареждане.
• Не зареждайте батерията непрекъснато или неколкократно, без да
я използвате, ако тя вече е напълно заредена или почти напълно заредена.
Това може да причини понижаване на производителността на батерията.
• Когато зареждането приключи, изключете адаптера за променлив ток от
електрическия контакт.
• Използвайте само оригинални батерии на Sony, Micro USB кабел (в комплекта)
и адаптер за променлив ток (в комплекта).
Време за зареждане (пълно зареждане)
Времето за зареждане е приблизително 150 мин при използване
на адаптера за променлив ток (в комплекта) и около 250 мин при
използване на зарядното устройство за батерии (в комплекта).
Забележки
• Посоченото по-горе време за зареждане се отнася за зареждането на напълно
изтощена батерия при температура 25 °C. В зависимост от условията на
употреба и други обстоятелства зареждането може да отнеме повече време.
BG
54
Зареждане на батерията
Зареждане чрез свързване към компютър
Батерията може да бъде заредена чрез свързване на фотоапарата към
компютър посредством Micro USB кабел. Свържете фотоапарата към
компютъра, като предварително изключите фотоапарата.
Подготовка на фотоапарата
Забележки
• Ако фотоапаратът е свързан към лаптоп, който не е включен в източник на
захранване, зарядът на батерията на лаптопа се понижава. Не зареждайте за
продължителен период от време.
• Не включвайте/изключвайте или рестартирайте компютъра, не го
„събуждайте“ от спящ режим, когато между компютъра и фотоапарата
е установена USB връзка. Фотоапаратът може да причини неизправност.
Преди да включите/изключите, рестартирате или „събудите“ компютъра
от спящ режим, преустановете връзката между фотоапарата и компютъра.
• Няма гаранция при зареждане от изработен по поръчка или модифициран
компютър.
Проверка на оставащия заряд на батерията
Индикатор за оставащия заряд на батерията се показва на екрана.
Високо
Ниско
Забележки
• При определени обстоятелства индикаторът за оставащ заряд може да не
отчита коректно.
BG
55
Зареждане на батерията
Използване на електрически контакт (гнездо) като източник
на електрозахранване
Можете да използвате фотоапарата, докато го захранвате от
електрически контакт чрез адаптер за променлив ток (в комплекта).
1 Поставете батерията във фотоапарата (стр. 52).
2 Свържете фотоапарата към електрически контакт чрез Micro USB
кабела (в комплекта) и адаптера за променлив ток (в комплекта).
Забележки
• Фотоапаратът няма да се включи, ако няма заряд в батерията. Поставете
достъчо заредена батерия във фотоапарата.
• Ако използвате фотоапарата, докато го захранвате от електрически контакт,
се уверете, че иконата (
) се показва на монитора.
• Не изваждайте батерията, докато захранвате от електрически контакт.
Ако извадите батерията, фотоапаратът ще се изключи.
• Не изваждайте батерията, докато индикаторът за достъп (стр. 19) свети.
Данните в картата с памет може да се повредят.
• Докато захранването е включено, батерията няма да се зарежда дори ако
фотоапаратът е свързан към адаптера за променлив ток.
• При определени условия захранването може да бъде допълнително подадено
от батерията дори ако използвате адаптер за променлив ток.
• Не отстранявайте micro USB кабела, докато захранвате чрез USB връзка.
Преди да извадите micro USB кабела, изключете фотоапарата.
• Докато захранването се подава чрез USB връзка, температурата във
фотоапарата може да се повиши, което води до намаляване на времето
за непрекъснат запис.
• Когато използвате мобилно зарядно устройство като източник на захранване,
преди употреба проверете дали е заредено напълно. Освен това обръщайте
внимание на оставащия заряд в мобилното зарядно устройство по време на
употреба.
BG
56
Зареждане на батерията
Изваждане на батерията
Изключете фотоапарата. Плъзнете
лостчето за заключване, след като се
уверите, че индикаторът за достъп
(стр. 19) не свети, и извадете батерията.
Внимавайте да не изпуснете батерията.
Лостче за заключване
Подготовка на фотоапарата
BG
57
Поставяне на карта с памет
(продава се отделно)
1 Плъзнете капака на картата с памет,
за да го отворите.
2 Поставете картата с памет.
• Със скосения ъгъл, ориентиран,
както е показано на илюстрацията,
вкарайте картата с памет, докато
щракне на мястото си.
Уверете се, че скосеният ъгъл
е в правилната позиция.
3 Затворете капака.
Изваждане на картата с памет
Уверете се, че индикаторът за достъп (стр. 19) не свети, след това
натиснете веднъж навътре картата с памет.
BG
58
Поставяне на карта с памет (продава се отделно)
Форматиране на картата с памет
Когато за първи път използвате карта с памет с фотоапарата,
е препоръчително да форматирате (инициализирате) картата на
фотоапарата, за по-стабилна производителност на картата с памет.
• Форматирането ще изтрие перманентно всички данни на картата
с памет и те не могат да бъдат възстановени. Запишете ценните
данни на компютър.
• За да извършите форматиране, изберете бутона MENU t
(Настройка) t [Формат].
Карта с памет
Memory Stick PRO Duo
За
снимки
За видеоклипове
MP4
AVCHD
XAVC S
(Само за
Mark2)
(Само за
Mark2)
—
Memory Stick PRO-HG Duo™
Memory Stick Micro™ (M2)
SD карта с памет
—
(Само за
Mark2)
(Само за
Mark2)
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
SDHC карта с памет
SDXC карта с памет
microSD карта с памет
microSDHC карта с памет
microSDXC карта с памет
—
—
*2
—
*2
*1 SD с клас на скорост 4:
или по-бърза или UHS с клас на скорост 1:
или по-бърза
*2 Карти с памет, които задоволяват всички условия по-долу.
– Капацитет 64 GB или повече
BG
59
Подготовка на фотоапарата
Карти с памет, които могат да бъдат използвани
С този фотоапарат можете да използвате посочените по-долу типове
карти с памет. Правилната работа обаче не може да бъде гарантирана
за всички типове карти с памет.
Поставяне на карта с памет (продава се отделно)
– SD с клас на скорост 10:
или UHS с клас на скорост 1:
или по-бърза
Когато записвате при 100 Mbps или повече, се изисква UHS Speed Class 3:
Изисква се
.
• За подробности относно броя записваеми снимки и продължителността
на запис на видеоклипове вижте страници 95 до 99. Вижте таблиците,
за да изберете карта с памет с желания капацитет.
Забележки
• Не се гарантира правилната работа с всички карти с памет. За карти с памет,
които не са произведени от Sony, се консултирайте със съответния
производител на продукта.
• При поставяне на носител Memory Stick Micro или microSD карти с памет
в този фотоапарат се уверете, че използвате правилния адаптер.
• Изображения, записани на SDXC карта с памет, не могат да бъдат
импортирани или възпроизвеждани на компютри или AV устройства,
които не са съвместими с exFAT*. Уверете се, че устройството е съвместимо
с exFAT, преди да го свържете с фотоапарата. Ако свържете фотоапарата
с несъвместимо устройство, може да бъдете подканени да форматирате
картата.
Никога не форматирайте картата в отговор на тази подкана, тъй като това
ще изтрие всички данни от картата.
* exFAT е файловата система, използвана за SDXC картите с памет.
BG
60
Поставяне на обектив
Задайте превключвателя за захранване на фотоапарата на OFF, преди
да поставите или свалите обектива.
1 Отстранете капачката на тялото от
Предна капачка на обектива
фотоапарата и задната капачка на
обектива от задната му част.
Подготовка на фотоапарата
• Когато сменяте обектива, бързо
махнете обектива от прашни места,
за да предотвратите попадането
на прах или замърсявания във
вътрешната част на фотоапарата.
• Когато снимате, отстранете
предната капачка на обектива
от предната му част.
Капачка
на тялото
Задна капачка на обектива
2 Монтирайте обектива, като
подравните белите маркери
(маркер на байонета) на обектива
и на фотоапарата.
• Дръжте фотоапарата с обектива,
сочещ надолу, за да предотвратите
попадането на прах във фотоапарата.
Бели указващи маркери
3 Докато натискате леко обектива към
фотоапарата, завъртете обектива
в посока на часовниковата стрелка,
докато щракне в заключена позиция.
• Уверете се, че обективът не
е поставен накриво.
BG
61
Поставяне на обектив
Забележки
• Когато монтирате обектив, не натискайте бутона за освобождаване на
обектива.
• Когато монтирате обектив, не използвайте сила.
• Адаптерът за байонет (продава се отделно) е предназначен за използване
с обектив с A-байонет (продава се отделно). За да използвате адаптера за
байонет, вижте ръководството за експлоатация, предоставено с него.
• Когато искате да заснемете изображения с пълен размер на кадъра,
използвайте обектив, предназначен за фотоапарат с пълен размер на кадъра.
• Когато носите фотоапарата с монтиран обектив, дръжте здраво както
фотоапарата, така и обектива.
• Не дръжте частта от обектива, която е издадена за мащабирането или за
настройката на фокусиране.
Отстраняване на обектива
1 Натиснете бутона за освобождаване
на обектива докрай и завъртете
обектива обратно на часовниковата
стрелка, докато спре.
Бутон за освобождаване на обектива
2 Прикрепете капачките към
предната и задната част на
обектива и капачката на
тялото към фотоапарата.
• Преди да ги прикрепите, отстранете
прахта от тях.
BG
62
Поставяне на обектив
Забележки относно смяната на обектива
Когато сменяте обектива, ако прах или замърсявания попаднат във
вътрешната част на фотоапарата и полепнат по повърхността на
сензора за изображения (частта, която преобразува светлината
в електрически сигнал), може да се появят като тъмни петна върху
изображението в зависимост от околната среда на снимане.
Бързо махайте обектива от прашни места, когато поставяте/сваляте
обектив.
Съвместими обективи
Обективите, съвместими с този фотоапарат, са следните:
Съвместимост с фотоапарата
Обектив, съвместим
с формат 35 мм,
пълен кадър
Обектив, предназначен
за размер APS-C
Обектив
с E­байонет
(Нужен е адаптер за байонет
(продава се отделно), съвместим
с формат на цял кадър)
*
(Нужен е адаптер за байонет
(продава се отделно))
Обектив, съвместим
с формат 35 мм,
пълен кадър
Обектив, предназначен
за размер APS-C
*
* Изображенията ще бъдат записани в размер APS-C. Зрителният ъгъл ще
отговаря на приблизително 1,5 пъти фокусното разстояние, указано на
обектива. (Например зрителният ъгъл ще отговаря на 75 мм, когато е поставен
50-милиметров обектив.)
BG
63
Подготовка на фотоапарата
Обектив
Обектив
с A­байонет
Настройване на езика и часовника
Когато включите фотоапарата за първи път или след като
инициализирате функциите, се показва екранът за настройване
на езика, датата и часа.
1 Задайте превключвателя за
захранване на ON, за да включите
фотоапарата.
Ще се покаже екран, който ще
ви позволи да зададете езика за
използване на монитора.
• За да изключите фотоапарата,
задайте превключвателя на
захранване на OFF.
2 Изберете желания език, след което
натиснете z на колелото за
управление.
Показва се екранът за настройване
на датата и часа.
3 Уверете се, че на екрана е избрано [Въвеждане], след което
натиснете z.
4 Изберете желаното географско местоположение, след това
натиснете z.
5 Натиснете v/V на колелото за управление или изберете елемент за
настройка чрез завъртане на колелото за управление, след което
натиснете z.
BG
64
Настройване на езика и часовника
6 Натиснете v/V/b/B или изберете желаната настройка, като
завъртите колелото за управление, след което натиснете z.
7 Повторете стъпки 5 и 6, за да настроите други елементи, след това
изберете [Въвеждане] и натиснете z на колелото за управление.
Отмяна на настройването на датата и часа
Натиснете бутона MENU.
Подготовка на фотоапарата
Проверка или нулиране на датата/часа или зоната
Екранът за настройка на датата и часа се показва автоматично,
когато захранването се включи за първи път или когато вътрешната
акумулаторна резервна батерия се изтощи. За да нулирате датата
и часа, използвайте менюто.
Бутон MENU t
(Настройка) t
[Настр. Дата/Час] или [Настр. часова
зона]
Бутон MENU
Забележки
• Този фотоапарат няма функция за вмъкване на дата в изображение. Можете
да вмъквате дата в изображенията и да ги записвате и отпечатвате след това
с помощта на PlayMemories Home (само за Windows) (стр. 92).
Запазване на настройката за дата и час
Този фотоапарат има вътрешна акумулаторна батерия, която
поддържа датата и часа и други настройки, независимо дали
захранването е включено, или изключено, нито дали батерията
е монтирана, или не.
BG
65
Снимане на чисто изображение без
трептене на фотоапарата
Трептенето на фотоапарата се отнася за нежеланото движение на
фотоапарата, което се появява след натискането на бутона на затвора,
което води до размазано изображение.
За да намалите трептенето на фотоапарата, следвайте инструкциите
по-долу.
Предупредителен индикатор за трептене на фотоапарата
В ситуации, в които фотоапаратът
може да бъде обект на трептене,
индикаторът
(предупреждение
за трептене на фотоапарата) започчва
да мига. В такъв случай използвайте
статив или светкавицата.
Индикатор
(Предупреждение за трептене
на фотоапарата)
Забележки
• Предупредителният индикатор за трептене на фотоапарата не се появява
в следните ситуации:
– режимът на експонация е зададен на M/S или по време на снимане на
видеоклип.
Използване на функцията SteadyShot
Тази функция ви позволява да снимате с оптимална компенсация на
трептенето на фотоапарата според обектива, който използвате.
1 Бутон MENU t
(Настройки фотоапарат) t [SteadyShot] t [Вкл.]
2 [Настр. SteadyShot] t [Корекция SteadyS.] t Изберете желаната
настройка.
BG
66
Снимане на чисто изображение без трептене на фотоапарата
Автоматично
Анализира информацията от обектива и автоматично
компенсира трептенето на фотоапарата.
Ръчно
компенсира трептенето на фотоапарата чрез
използване на зададеното фокусно разстояние
при [SteadyS. Дъл.Фокус] (8mm – 1000mm).
• Задайте фокусното разстояние на обектива за снимане.
Забележки
BG
67
Подготовка на фотоапарата
• Функцията SteadyShot може да не работи оптимално, когато захранването
тъкмо бива включено, веднага след като насочите фотоапарата към обект
или когато бутонът на затвора е бил натиснат докрай без спиране посредата.
• Когато използвате статив, деактивирайте функцията SteadyShot, защото има
възможност от неизправност на функцията SteadyShot.
• когато фотоапаратът не може да получи информация за фокусното разстояние
от обектива, функцията SteadyShot не работи правилно. Задайте [Корекция
SteadyS.] на [Ръчно] и задайте [SteadyS. Дъл.Фокус] да отговаря на обектива,
който използвате. В такъв случай стойността на текущо зададеното фокусно
разстояние за SteadyShot ще бъде показана на страната на
.
• Когато използвате обектив SEL16F28 (продава се отделно)
с телепреобразувател и др., задайте [Корекция SteadyS.] на [Ръчно] и настройте
фокусното разстояние.
• Превключването на [SteadyShot] [Вкл.]/[Изкл.] ще промени едновременно
и настройките на фотоапарата, и на обектива.
• Когато прикрепите обектив с превключвател за SteadyShot, настройките могат
да бъдат променени само чрез използване на превключвателя на обектива.
Не можете да променяте настройките на фотоапарата.
Снимане на чисто изображение без трептене на фотоапарата
Правилно държане на фотоапарата
Стабилизирайте горната част на тялото си и заемете позиция, която
предпазва фотоапарата от движение.
Режим на визьор
Режим на визьор
(вертикално положение)
Режим на монитор
Точка 1
Едната ръка държи ръкохватката на фотоапарата, а другата поддържа
обектива.
Точка 2
Заемете стабилна стойка с крака, разтворени на ширината на раменете.
Точка 3
Леко прегънете лактите към тялото си.
Когато снимате в клекнала позиция, стабилизирайте горната част на
тялото си чрез подпиране на лакътя ви на коляното.
BG
68
Отстраняване на капачката на окуляра
Когато поставяте откривател на ъгли FDA-A1AM (продава се отделно)
към фотоапарата, отстранете капачката на окуляра.
Поставете пръстите си под капачката
на окуляра и плъзнете нагоре.
• Когато на фотоапарата е поставен откривател на ъгли FDA-A1AM (продава се
отделно), превключете показването между визьора и монитора чрез избиране
на [Визьор(Ръчно)] или [Монитор(Ръчно)] от [FINDER/MONITOR]
в (Персон. Настройки).
BG
69
Подготовка на фотоапарата
Забележки
Снимане и преглеждане на изображения
Снимане на снимки
При [Авто режим] фотоапаратът анализира обекта и ви позволява
да снимате с подходящите настройки.
1 Задайте превключвателя за захранване на ON, за да включите
фотоапарата.
2 Задайте селектора на режим на
(Авто режим).
• Завъртете селектора на режим,
докато натискате бутона за
освобождаване на заключването
в центъра му.
3 Погледнете през визьора и задръжте фотоапарата.
BG
70
Снимане на снимки
4 Определете размера на обекта.
Пръстен за
мащабиране
Снимане и преглеждане на изображения
При използване на обектив с лостче
за мащабиране:
Преместете лостчето за мащабиране.
При използване на обектив с пръстен
за мащабиране:
Завъртете пръстена за мащабиране.
• Оптичното мащабиране не
е достъпно, когато е монтиран
обектив с фиксирано фокусно
разстояние.
• Ако обхватът на оптичното
мащабиране е надвишен, когато
е монтиран вариообектив,
фотоапаратът автоматично
превключва към мащабиране,
различно от оптичното.
5 Натиснете бутона за затвора
наполовина, за да фокусирате.
• Когато изображението е на фокус,
индикаторът z или
светва.
6 Натиснете бутона за затвора до долу, за да заснемете изображение.
• Ако [Авто кадр. Обект] е с настройка [Автоматично], при снимането
на лица, на обекти в близък план (макро) или обекти, проследени
от заключен автоматичен фокус, фотоапаратът анализира сцената
и автоматично отрязва заснетото изображение в подходяща
композиция. Ще бъдат съхранени и оригиналното, и отрязаното
изображение.
BG
71
Записване на клипове
1 Натиснете бутона MOVIE, за да
започнете да записвате.
• Тъй като [Бутон MOVIE]
е с настройка [Винаги]
в настройките по подразбиране,
записът на видеоклип може
да бъде стартиран от всички
режими на снимане.
Бутон MOVIE
2 Натиснете бутона MOVIE отново, за да спрете записа.
Забележки
• Звукът от работата на фотоапарата може да бъде записан при записа
на видеоклип. Можете да деактивирате звука при запис, като зададете
[Звукозапис] на [Изкл.] (стр. 40).
• За да предотвратите записването на звука от работата на пръстена на вариото
по време на запис на видеоклип, когато се използва вариообектив,
препоръчваме да записвате видеоклипове, използвайки лостчето на вариото.
Когато движите лостчето на вариото, поставете пръста си леко върху лостчето
и го управлявайте без трепване.
• Времето за непрекъснат запис на видеоклип зависи от околната температура
или от състоянието на фотоапарата. Вижте „Бележки относно непрекъснатото
записване на видеоклип“ (стр. 99).
• Когато се появи икона
, температурата на фотоапарата е твърде висока.
Изключете фотоапарата и изчакайте, докато температурата на фотоапарата
спадне.
• Когато записвате продължително дълго време, може да усетите, че
фотоапаратът е топъл. Това е нормално. Също така може да се появи
[Вътрешната температура е висока. Оставете да се охлади.]. В тези случаи
изключете фотоапарата и изчакайте, докато отново е готов за снимане.
• Когато снимате, звукът от кукичките за лентата за носене на рамо
(триъгълната кукичка) може да бъде записан в зависимост от ситуацията
на използване.
BG
72
Възпроизвеждане на изображения
1 Натиснете бутона
.
Бутон
2 Изберете изображение, като натиснете b/B на колелото за управление.
Ако натиснете V на колелото за управление, докато се възпроизвежда
видеоклип, ще се покаже панелът за управление.
Контролен панел
Действие по време на възпроизвеждане на видеоклип
N
Възпроизвеждане
X
Пауза
M
Бързо превъртане напред
m
Бързо превъртане назад
T
Бавно възпроизвеждане напред
t
Бавно възпроизвеждане назад
>
Следващ видеоклип
.
Предишен видеоклип
C
Следващ кадър
c
Предишен кадър
Настройки на силата на звука
Затваряне на контролния панел
Забележки
• Видеоклипове, записани с други устройства, може да не успеят да се
възпроизведат на този фотоапарат.
BG
73
Снимане и преглеждане на изображения
• За възпроизвеждане на видеоклипове натиснете z на колелото за
управление.
Възпроизвеждане на изображения
Превключване между снимки и видеоклипове
За да възпроизведете снимки, задайте [Режим на Преглед] на [Преглед
Папка (Сн.)], а за да възпроизведете видеоклипове, задайте [Режим на
Преглед] на [Преглед папки(MP4)], [Преглед AVCHD] или [Преглед
XAVC S HD]. Когато изберете [Преглед по дати], и снимките,
и видеоклиповете ще бъдат изведени на екрана, подредени по дата.
Бутон MENU t
(Възпроизв.) t [Режим на Преглед] t
Изберете желания режим.
BG
74
Възпроизвеждане на изображения
Функции за възпроизвеждане
По-долу са посочени удобни функции за възпроизвеждане.
Увеличава или намалява
изображенията.
• Завъртете колелото за
управление, за да увеличите
или намалите изображение.
Завъртете предния или
задния селектор, за да
превключите към предишно/
следващо изображение.
B
Изтрива ненужните
изображения.
D
Променя показването на
екран за възпроизвеждане.
C
Екран за индекс на
изображенията
• Можете да изберете броя
изображения за показване:
Бутон MENU t
(Възпроизв.) t
[Индекс на изображ.]
BG
75
Снимане и преглеждане на изображения
A
Изтриване на изображения
Веднъж изтрили ли сте изображение, не можете да го възстановите.
Уверете се, че искате да изтриете изображението, преди да продължите.
1 Когато се покаже изображението,
което искате да изтриете, натиснете
бутон (Изтриване).
Бутон
(Изтриване)
2 Изберете [Изтриване] с v/V на колелото за управление, след което
натиснете z.
• За да изтриете няколко изображения едновременно, изберете бутона
MENU t
(Възпроизв.) t [Изтриване].
Забележки
• Защитените изображения не могат да бъдат изтривани.
BG
76
Избиране на режим на снимане
Избиране на режим на снимане
Завъртете селектора на режим,
докато натискате бутона за
освобождаване на заключването
в центъра му.
Налични са следните режими на снимане.
(Авто режим) Позволява ви да снимате снимки с автоматично
регулирани настройки.
(Програма Авто)
Снима като регулира блендата и променя обхвата на
(Приоритет бленда) фокусиране или като дефокусира фона.
(Приоритет затвор)
Регулира скоростта на затвора, за да покаже движението
на обекта.
Позволява да снимате след ръчно настройване на
(Ръчна експозиция) експонацията (скорост на затвора и отвор на блендата)
чрез предния и задния селектор.
1/2
(Извикване памет)
Извиква настройките, предварително регистрирани
в [Памет] от
(Настройки фотоапарат).
(Избор на сцена)
Позволява да снимате с предварително зададени
настройки според сцената.
Позволява да снимате панорамни изображения, като
(Панор. обхождане) комбинирате множество изображения.
(Клип)
Позволява ви да променяте настройките на снимане
и да снимате видеоклип.
BG
77
Избиране на режим на снимане
Позволява ви да снимате с автоматично регулирана
експонация (скоростта на затвора и стойността на
блендата). Другите настройки могат да бъдат регулирани
ръчно.
Функции, достъпни за всеки от режимите
на снимане
Функциите, които можете да използвате, зависят от избрания режим
на снимане.
В таблицата по-долу указва, че функцията е налична, а „–“ указва,
че функцията не е налична.
Режим на
снимане
Авто
Комп.
Таймер Серийни Разпозн. Сн. при
Експозиция самозасн. снимки на лица усмивка кадр.
Обект
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–*
*
* Когато режимът на снимане е зададен на M, можете да регулирате
експонацията само когато [ISO] е с настройка [ISO AUTO].
BG
78
Различни функции
Използване на различните функции
Това ръководство основно предоставя въведение в използването
на фотоапарата и списък с функциите. За да научите повече за
фотоапарата, вижте „Помощно ръководство“ (стр. 2), където се
предлагат подробни инструкции за много функции.
Размер на изображ. (снимка)
Колкото по-голям е размерът на изображението, толкова повече
детайли ще бъдат възпроизведени, когато то се отпечата на хартия
с голям формат. Колкото по-малък е размерът на изображението,
толкова повече изображения могат да бъдат записвани.
Бутон MENU t
(Настройки фотоапарат) t
[ Размер на изображ.] tИзберете желаната настройка.
Когато [Съотношение] е 3:2
Когато [Съотношение] е 16:9
7952 × 5304 пиксела
L:36M
7952 × 4472 пиксела
M:18M
5168 × 3448 пиксела
M:15M
5168 × 2912 пиксела
S:11M
3984 × 2656 пиксела
S:8.9M
3984 × 2240 пиксела
Различни функции
L:42M
Когато [APS-C/Super 35mm] е с настройка [Вкл.]
Когато [Съотношение] е 3:2
Когато [Съотношение] е 16:9
L:18M
5168 × 3448 пиксела
L:15M
5168 × 2912 пиксела
M:11M
3984 × 2656 пиксела
M:8.9M
3984 × 2240 пиксела
S:4.5M
2592 × 1728 пиксела
S:3.8M
2592 × 1456 пиксела
Забележки
• Когато [
Качество] е с настройка [RAW] или [RAW & JPEG], размерът на
изображението за RAW изображения отговаря на [L].
BG
79
Използване на различните функции
Формат на файл
Бутон MENU t
(Настройки фотоапарат) t [
Изберете желания режим.
Формат на файл] t
XAVC S 4K
Записва видеоклипове във формат XAVC S с разделителна
способност 4K (24p/30p/25p). Този формат поддържа
по­висока побитова скорост от AVCHD или MP4.
аудио: LPCM
XAVC S HD
Записва видеоклипове във формат XAVC S (24p/30p/25p/
60p/50p/120p/100p). Този формат поддържа по-висока
побитова скорост от AVCHD или MP4.
аудио: LPCM
AVCHD
Записва видеоклипове във формат AVCHD (60i/50i/24p/
25p/60p/50p).
Този формат на файла е подходящ за гледане на
видеоклипове на телевизор с висока разделителна
способност.
аудио: Dolby Digital
MP4
Записва видеоклипове във формат MP4 (AVC). Този
формат е подходящ за WEB качвания, прикачени файлове
към имейли и др.
аудио: AAC
Забележки
• При снимане с [
Формат на файл] с настройка [XAVC S 4K] и [
Настойки
Запис] с настройка [30p 100M], [25p 100M] или [24p 100M], е нужна SDXC карта
с памет, която удовлетворява всички посочени по-долу условия (стр. 59).
– Капацитет 64GB или повече
– UHS клас на скорост 3:
• При снимане с [
Формат на файл] с настройка [XAVC S 4K] и [
Настойки
Запис] с настройка [30p 60M], [25p 60M] или [24p 60M] или снимане
с [
Формат на файл] с настройка [XAVC S HD], е нужна SDXC карта с памет,
която удовлетворява всички посочени по-долу условия (стр. 59).
– Капацитет 64GB или повече
– SD с клас на скорост 10:
или UHS с клас на скорост 1:
или по-бърза
• Когато [
Формат на файл] е с настройка [XAVC S 4K], [Пок. HDMI Инфо]
временно се задава на [Изкл.].
BG
80
Използване на различните функции
• Когато [
Формат на файл] е с настройка [XAVC S 4K] и фотоапаратът
е свързан към HDMI устройство за запис на видеоклип, картината няма да
бъде показана на монитора.
• Когато [
Формат на файл] е с настройка [XAVC S 4K] и фотоапаратът
е свързан към HDMI устройство, [Разпозн. усм./лице] и [Центр. Фикс. с AF]
временно се задават на [Изкл.].
• Когато [
Формат на файл] е с настройка [XAVC S 4K] и [Двоен видео запис]
е с настройка [Вкл.], [Разпозн. усм./лице], [Центр. Фикс. с AF] и [
REC
Контрол] временно се задават на [Изкл.]. Освен това, дори ако фотоапаратът
е свързан към HDMI устройство, картината не се извежда към HDMI
устройството, докато се записва видеоклипът.
• Когато [
Формат на файл] е с настройка [XAVC S 4K], [APS-C/Super 35mm]
може да се зададе на [Изкл.] или [Вкл.].
Настойки Запис
Колкото по-висока е побитовата скорост, толкова по-високо
е качеството на изображението.
Когато [
Настойки Запис] t
Формат на файл] е с настройка [XAVC S 4K]
Настойки
Запис
Побитова скорост
Описание
30p 100M/
25p 100M
прибл. 100 Mbps
Записва видеоклипове с най-високо
качество на изображението при
3840 × 2160 (30p/25p).
30p 60M/
25p 60M
прибл. 60 Mbps
Записва видеоклипове с високо качество на
изображението при 3840 × 2160 (24p/25p).
24p 100M*/ –
прибл. 100 Mbps
Записва видеоклипове с най-високо
качество на изображението при
3840 × 2160 (24p) Създава се атмосфера,
подобна на тази в киното.
24p 60M*/ –
прибл. 60 Mbps
Записва видеоклипове с високо качество
на изображението при 3840 × 2160 (24p).
Създава се атмосфера, подобна на тази
в киното.
BG
81
Различни функции
Бутон MENU t
(Настройки фотоапарат) t [
Изберете желания режим.
Използване на различните функции
Когато [
Формат на файл] е с настройка [XAVC S HD]
Настойки
Запис
Побитова скорост
Описание
60p 50M/
50p 50M
прибл. 50 Mbps
Записва видеоклипове с високо качество на
изображението при 1920 × 1080 (60p/50p).
30p 50M/
25p 50M
прибл. 50 Mbps
Записва видеоклипове с високо качество на
изображението при 1920 × 1080 (24p/25p).
24p 50M*/ –
прибл. 50 Mbps
Записва видеоклипове с високо качество
на изображението при 1920 × 1080 (24p).
Създава се атмосфера, подобна на тази
в киното.
120p 50M/
100p 50M
прибл. 50 Mbps
Изпълнява високоскоростен запис при
1280 × 720 (120p/100p). Видеоклиповете
могат да бъдат записани при 120 fps/100 fps.
• Можете да създадете по-гладки
изображения на забавен кадър, като
използвате съвместимо оборудване
за редакция.
Когато [
Формат на файл] е с настройка [AVCHD]
Настойки
Запис
Побитова скорост
Описание
60i 24M(FX)/
50i 24M(FX)
24 Mbps (Макс.)
Записва видеоклипове с високо качество на
изображението при 1920 × 1080 (60i/50i).
60i 17M(FH)/
50i 17M(FH)
Прибл. 17 Mbps
(средно)
Записва видеоклипове със стандартно
качество на изображението при
1920 × 1080 (60i/50i).
60p 28M(PS)/
50p 28M(PS)
28 Mbps (Макс.)
Записва видеоклипове с високо качество на
изображението при 1920 × 1080 (60p/50p).
24p 24M(FX)/
25p 24M(FX)
24 Mbps (Макс.)
Записва видеоклипове с високо качество на
изображението при 1920 × 1080 (24p/25p).
Създава се атмосфера, подобна на тази
в киното.
24p 17M(FH)/
25p 17M(FH)
Прибл. 17 Mbps
(средно)
Записва видеоклипове със стандартно
качество на изображението при 1920×1080
(24p/25p). Създава се атмосфера, подобна
на тази в киното.
BG
82
Използване на различните функции
Когато [
Настойки
Запис
Формат на файл] е с настройка [MP4]
Побитова скорост
Описание
1920×1080
60p 28M/
50p 28M
Прибл. 28 Mbps
(средно)
Записва видеоклипове с високо качество на
изображението при 1920 × 1080 (60p/50p).
1920×1080
30p 16M/
25p 16M
Прибл. 16 Mbps
(средно)
Записва видеоклипове със стандартно
качество на изображението 1920 × 1080
(30p/25p).
1280×720
30p 6M/
25p 6M
Прибл. 6 Mbps
(средно)
Записва видеоклипове с малък размер при
1280 × 720 (30p/25p).
* Само когато [Избор NTSC/PAL] е с настройка NTSC
Забележки
BG
83
Различни функции
• Видеоклипове, записани при настройката [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/
[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] в [
Настойки
Запис] се преобразуват от PlayMemories Home, за да се създаде диск с AVCHD
запис. Преобразуването може да отнеме дълго време. Освен това не можете
да създадете диск с оригиналното качество на изображението. Ако искате да
запазите оригиналното качество на изображението, съхранявайте
видеоклиповете на Blu-ray диск.
• За да възпроизвеждане видеоклипове с формат 60p/50p/24p/25p на телевизор,
той трябва да е съвместим с тези формати. В противен случай видеоклиповете
с формат 60p/50p/24p/25p ще се показват като видеоклипове с 60i/50i.
• Когато използвате функциите по-долу, не можете да зададете[
Настойки
Запис] на [120p 50M]/[100p 50M].
– [Интелигентно Авто]
– [Супериор Авто]
– [Избор на сцена]
• Когато [
Настойки Запис] е с настройка [120p 50M]/[100p 50M], [APS-C/
Super 35mm] е с настройка [Вкл.].
• Можете да снимате клипове във формат Super 35 mm, когато [APS-C/Super
35mm] е с настройка [Вкл.] (стр. 44).
Използване на различните функции
Функции за автофокус
[Режим на фокус]: Можете да изберете метода на фокусиране, за да
съответства на движението на обекта.
Бутон MENU t
(Настройки фотоапарат) t [Режим на фокус] t
Изберете желаната настройка.
(Еднокр.
снимане AF)
Продуктът заключва фокуса, когато се постигне
настройването на фокуса. Използвайте този режим,
когато обектът не е в движение.
[Еднокр. снимане AF] и [Непрекъснат AF] се превключват
(Автоматичен AF) в зависимост от движението на обекта. Когато бутонът на
затвора е натиснат наполовина, фотоапаратът заключва
фокуса, когато определи, че обектът не се движи, или
продължава да фокусира, когато обектът се движи.
Продуктът продължава да фокусира, докато бутонът на
(Непрекъснат AF) затвора е натиснат и задържан до средата. Използвайте
този режим, когато обектът е в движение.
[Зона на фокус]: Можете да изберете зоната за фокусиране.
Използвайте тази функция, когато е трудно да фокусирате правилно
в режим на автоматично фокусиране.
BG
84
Използване на различните функции
Бутон MENU t
(Настройки фотоапарат) t [Зона на фокус] t
Изберете желаната настройка.
(Широко:)
(Зона)
(Център)
(Подвижна
точка)
(Разш. подв.
точка)
Изберете върху монитора област, върху която да фокусирате.
Зоната се състои от девет зони за фокусиране и продуктът
автоматично избира зоната, върху която да фокусира.
Фокусира автоматично върху обект в центъра на
изображението.
Позволява ви да придвижите рамката на диапазона на AF до
желаната точка на екрана и да фокусирате върху извънредно
малък обект в тясна зона.
На екрана за снимане с гъвкава зона можете да промените
размера на рамката на търсача на AF чрез завъртане на
контролния диск.
Ако продуктът не успее да фокусира върху единична избрана
точка, той използва фокусните точки около гъвкавата точка
като второстепенна зона, за да постигне фокус.
Когато бутонът на затвора е натиснат и задържан
наполовина, продуктът проследява обекта в рамките
на избраната зона за автофокус.
Насочете курсора към [Фиксиране с AF] на екрана за
настройка на [Зона на фокус], след това изберете желаната
стартова зона за проследяване чрез лявата/дясната страна
на колелото за управление.
Можете да преместите стартовата зона за проследяване
към която и да е желана точка, като определите зоната
като гъвкава точка или разширяваща се гъвкава точка.
Различни функции
(Фиксиране
с AF)
Фокусира автоматично върху обект във всички диапазони на
изображението.
Тихо снимане
Можете да снимате изображения, без звука на затвора.
Бутон MENU t
(Персон. Настройки) t [
Изберете желаната настройка.
Тихо снимане] t
BG
85
Използване на различните функции
Забележки
• Използвайте функцията [
Тихо снимане] на своя собствена отговорност,
като вземате под внимание личното пространство и правилата за портрет
на обекта.
• Дори ако [
Тихо снимане] е с настройка [Вкл.], той няма да е напълно
безшумен.
• Дори ако [
Тихо снимане] е с настройка [Вкл.], оперативните звуци на
блендата и фокуса ще се чуват.
• Когато снимате снимки чрез функцията [
Тихо снимане] при ниско ISO
чувствителност, ако насочите фотоапарата към голям източник на светлина,
високонаситените зони на монитора, може да бъдат записани като тъмни
тонове.
• Когато захранването е изключено, в редки случай може да се чуе сигнал от
затвора. Това не е неизправност.
• Може да възникне изкривяване на изображението, причинено от движението
на обекта или фотоапарата.
• Ако снимате изображения при мигновено осветление или трептяща светлина,
например светкавици на други фотоапарати или фуоресцентно осветление,
може да се получи ивичест ефект върху изображението.
• Ако искате да изключите звуковия сигнал, който се чува, когато обектът е на
фокус или когато работи таймерът за самозаснемане, задайте [Аудио сигнали]
на [Изкл.].
• Дори ако [
Тихо снимане] е с настройка [Вкл.], звукът от затвора може да се
чуе при следните обстоятелства:
– [Баланс на бялото] е с настройка [Персонализ. настр.];
– [Регистрация лица].
• Не можете да изберете [
Тихо снимане], когато селекторът за режим
е зададен на нещо, различно от P/A/S/M.
• Когато [
Тихо снимане] е с настройка [Вкл.], следните функции не са
налични:
Серийни снимки/Снимане със светкавица/Авто HDR/Фотоефект/Снимка на
профил/Ред. шум д. експ./Затвор пр. е-завеса/Суп-авт извл изобр/снимане
с BULB/Н. шум Мулти кадър.
• Когато снимате чрез функция, изтеглена от PlayMemories Camera Apps,
[
Тихо снимане] се отменя.
• Минималната стойност за ISO чувствителност е ISO 100.
• След като включите фотоапарата, времето, след което можете да започнете
да снимате, се увеличава с 0,5 секунди.
BG
86
Използване на функциите на Wi-Fi
Използване на функциите на Wi-Fi и NFC
Можете да изпълнявате следните действия, като използвате
функциите за Wi-Fi и NFC с едно докосване на фотоапарата.
Съхраняване на изображения
на компютър.
Прехвърляне на изображения
от фотоапарата към смартфон.
Използване на смартфона като
дистанционно управление за
фотоапарата.
Преглеждане на снимки
на телевизор.
BG
87
Използване на функциите на Wi-Fi
За подробности относно функциите за Wi-Fi и NFC с едно докосване
вижте приложения документ „Ръководство за Wi-Fi връзка/връзка
с едно докосване (NFC)“ или „Помощно ръководство“ (стр. 2).
Използване на функциите на Wi-Fi и NFC
Свързване на фотоапарата към безжична точка на достъп
Свържете фотоапарата към своята безжична точка на достъп. Преди
да стартирате процедурата, уверете се, че знаете SSID (име на точката
на достъп) и паролата на безжичната точка на достъп.
1 Бутон MENU t
(Безжично) t [Т-ка за Достъп]
2 Използвайте v/V на колелото зауправление, за да изберете точката
на достъп, към която искате да се свържете. Натиснете z в центъра
на колелото за управление и въведете паролата, ако с дадена
безжична точка на дсостъп е показана икона с ключ, след което
изберете [OK].
Забележки
• Ако не се осъществи връзка, вижте инструкциите за експлоатация на
безжичната точка на достъп или се свържете с администратора ѝ.
• За да записвате изображения на компютър, инсталирайте следния
специализиран софтуер на компютъра си.
При използване на Windows: PlayMemories Home
http://www.sony.net/pm/
При използване на Mac: Безжично автоматично импортиране
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
BG
88
Използване на приложения
Добавяне на приложения към
фотоапарата (PlayMemories Camera Apps)
Можете да добавите желаните функции към фотоапарата си, като
посетите уебсайта за изтегляне на приложения
(PlayMemories
Camera Apps) чрез интернет.
Изтегляне на приложения
1 Посетете уеб сайта за изтегляне на приложения.
http://www.sony.net/pmca/
• За повече информация относно компютърната среда, нужна за
изтеглянето, вижте уебсайта за изтегляне на приложението.
2 Следвайте инструкциите на екрана, за да се сдобиете с акаунт за
услугата (само първия път).
• Ако имате акаунт, влезте в уебсайта за изтегляне на приложения.
3 Изберете желаното приложение
• Свържете компютъра
и фотоапарата, като използвате
micro USB кабела (в комплекта),
и следвайте инструкциите на екрана.
1 Към USB порта на
компютъра
Използване на приложения
и го изтеглете на фотоапарата, като
следвате инструкциите на екрана.
Micro USB кабел
(в комплекта)
2 Multi/Micro
USB Terminal
Забележки
• Функцията за изтегляне на приложения може да не е достъпна в някои
държави и региони. За подробности вижте уебсайта за изтегляне на
приложения по-горе.
BG
89
Добавяне на приложения към фотоапарата (PlayMemories Camera Apps)
Как да изтегляте приложения, като използвате директно функцията
за Wi-Fi връзка на фотоапарата
Можете да изтегляте приложения, като използвате функцията за
Wi-Fi, без да се свързвате към компютър.
Изберете бутона MENU t (Приложение) t [Лист с Приложения] t
(PlayMemories Camera Apps), след което следвайте инструкциите на
екрана, за да изтеглите приложения.
• Предварително се сдобийте с акаунт за услугата.
• Изберете бутона MENU t
(Безжично) t [Настр. точка
достъп] t точка на достъп за свързване t променете
[Настр. на IP адрес] на [Автоматично], ако е с настройка [Ръчно].
Стартиране на приложението
1 Бутон MENU t
(Приложение) t [Лист с Приложения] t
Изберете желаното приложение за стартиране.
• Можете да използвате менюто [One-touch(NFC)], за да изнсталирате
функциите на NFC с едно докосване и да извикате приложението само
чрез допиране на смартфона до маркировката
на фотоапарата.
• Преди да използвате функциите на NFC с едно докосване, настройте
приложенията, които искате да извиквате, чрез следната процедура:
Бутон MENU t
(Безжично) t [One-touch(NFC)] t желаното
приложение
След показването на екрана за снимане на фотоапарата, допрете
смартфона до фотоапарата.
• Функцията „Smart Remote Embedded“ е назначена на [One-touch(NFC)]
по подразбиране.
BG
90
Използване на компютър
Проявяване на RAW изображения
(Image Data Converter)
С Image Data Converter можете да правите следните неща:
• можете да възпроизвеждате и редактирате изображения, записани
във формат RAW с множество корекции като крива на тоновете
и рязкост;
• можете да регулирате изображения с баланс на бялото, експонация,
[Творчески стил] и др.;
• можете да записвате изображения, показани и редактирани на
компютър;
можете или да запишете изображението като формат RAW, или да
го запишете в общ файлов формат;
• можете да покажете и сравните RAW изображенията и JPEG
изображенията, записани с този фотоапарат;
• можете да класирате изображенията в 5 категории;
• можете да прилагате цветни обозначения.
Инсталиране на Image Data Converter
Използване на компютър
Като използвате интернет браузъра на компютъра си, отидете на URL
адреса по-долу и след това следвайте инструкциите на екрана, за да
изтеглите Image Data Converter.
http://www.sony.co.jp/ids-se/
• Изисква се интернет връзка.
• За подробности относно операциите вижте следната страница за
поддръжка на Image Data Converter (само на английски):
http://www.sony.co.jp/ids-se/
• Можете да видите и подробностите в „Help“ в лентата с меню на
Image Data Converter.
BG
91
Импортиране на изображения на
компютъра ви и използването им
(PlayMemories Home)
Софтуерът PlayMemories Home ви позволява да импортирате
снимки и клипове на компютъра си и да ги използвате. Софтуерът
PlayMemories Home е необходим, за да импортирате видеоклипове
във формат XAVC S или AVCHD на компютъра си.
Възпроизвеждане на
импортирани изображения
Импортиране на изображения от фотоапарата
За Windows се предлагат и следните функции:
Преглеждане
на изображения
в календар
Създаване
на дискове
с клипове
Споделяне на изображения
в PlayMemories Online™
Качване на
изображения
в мрежови услуги
• Можете да изтеглите Image Data Converter или Remote Camera
Controlи др., като изпълните следното:
Свържете фотоапарата към компютъра си t стартирайте
PlayMemories Home t щракнете върху [Известия].
Забележки
• За да използвате PlayMemories Online или други мрежови услуги, ви е нужна
интернет връзка. PlayMemories Online или други мрежови услуги може да не
са достъпни в някои държави или региони.
• За софтуер за Mac направете справка на следния URL адрес:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
BG
92
Импортиране на изображения на компютъра ви и използването им (PlayMemories Home)
• Ако софтуерът PMB (Picture Motion Browser), предоставен с модели, издадени
преди 2011 г., вече е инсталиран на компютъра ви, ще бъде презаписан от
PlayMemories Home по време на инсталацията. Използвайте PlayMemories
Home – софтуер, заменящ PMB.
• Видеоклиповете, записани чрез настройка [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)],
[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] или [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] [
Настойки
Запис], се преобразуват от PlayMemories Home за създаването на AVCHD диск
за запис. Преобразуването може да отнеме дълго време. Също така не можете
да създадете диск с оригиналното качество на изображението. Ако искате да
запазите оригиналното качество на изображението, съхранявайте
видеоклиповете на Blu-ray диск.
Инсталиране на PlayMemories Home
Като използвате интернет браузъра на компютъра си, отидете на URL
адреса по-долу и след това следвайте инструкциите на екрана, за да
изтеглите PlayMemories Home.
http://www.sony.net/pm/
• Изисква се интернет връзка.
• За подробности относно операциите вижте следната страница
за поддръжка на PlayMemories Home (само на английски):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
Използване на компютър
За да добавите функции към PlayMemories Home
Когато свържете фотоапарата
към компютъра си, може да бъдат
добавени нови функции към
PlayMemories Home. Препоръчва
се да свържете фотоапарата към
компютъра си дори ако
приложението PlayMemories Home
вече е инсталирано на компютъра ви.
Към USB
извода на
компютъра
Multi/Micro USB
Terminal
BG
93
Управление на фотоапарата чрез
компютъра ви (Remote Camera Control)
Свържете фотоапарата към компютъра. С Remote Camera Control
можете да:
• настроите фотоапарата или да запишете изображение от компютъра;
• запишете изображение директно на компютъра;
• изпълните снимане с таймер с интервали.
Настройте следното преди употреба: Бутон MENU t
(Настройка) t [USB връзка] t [PC дистанционно]
Инсталиране на Remote Camera Control
Като използвате интернет браузъра на компютъра си, отидете на URL
адреса по-долу и след това следвайте инструкциите на екрана, за да
изтеглите Remote Camera Control.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Изисква се интернет връзка.
• За подробности относно операциите вижте Help.
BG
94
Други
Проверка на броя изображения
и времето за запис за видеоклипове
Когато поставите карта с памет във
фотоапарата и зададете превключвателя
на захранването на ON, броят изображения,
които могат да бъдат записвани
(ако продължите да снимате, използвайки
текущите настройки), се показва на екрана.
Забележки
• Когато „0“ (броят записваеми изображения) светне в жълто, картата с памет
е пълна. Сменете картата с памет с друга или изтрийте изображения от
текущата карта с памет (стр. 46, 76).
• Когато „NO CARD“ (броят записваеми изображения) светне в жълто,
това означава, че няма поставена карта с памет. Поставете карта с памет.
Броят изображения, които могат да бъдат записани на
карта с памет
Капацитет
Качество
Стандартно
Високо
Екстра финно
RAW & JPEG
RAW
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
770
520
270
130
170
1550
1000
540
260
350
3100
2100
1050
520
700
6200
4200
2150
1050
1400
BG
95
Други
Таблицата по-долу показва приблизителния брой изображения,
които могат да бъдат записани на карта с памет, форматирана с този
фотоапарат. Стойностите са определени, използвайки стандартни
карти с памет на Sony за тестване. Стойностите може да варират
в зависимост от условията на снимане и типа карта с памет, която
е използвана.
Размер на изображ.: L: 42M
Съотношение: 3:2*
Карта с памет, форматирана
с този фотоапарат
(Единица: изображения)
Проверка на броя изображения и времето за запис за видеоклипове
* Когато [
Съотношение] е с настройка [16:9], можете да записвате
повече изображения от броя, показан в таблицата по-горе (освен когато
е избрано [RAW]).
Броят изображения, които могат да бъдат записани
с батерията
Имайте предвид, че действителните стойности може да са различни
в зависимост от условията на употреба.
Живот на батерията
Снимане
(снимки)
Действително
снимане
(видеоклипове)
Серийно
снимане
(видеоклипове)
Преглеждане (снимки)
Монитор
—
Визьор
—
Монитор
Прибл. 55 мин
Брой изображения
Прибл. 340
изображения
Прибл. 290
изображения
—
Визьор
Прибл. 50 мин
—
Монитор
Прибл. 95 мин
—
Визьор
Прибл. 95 мин
—
Прибл. 280 мин
Прибл. 5600
изображения
Забележки
• Посоченият по-горе брой изображения важи, когато батерията е напълно
заредена. Броят изображения може да намалее в зависимост от условията
на употреба.
• Броят изображения, които могат да бъдат записани, се отнася за снимане при
посочените по-долу условия.
– Батерията се използва при околна температура 25 °C.
– Използване на обектива FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS (продава се отделно)
– Използване на Sony Носител Memory Stick PRO Duo (Mark2) (продава се
отделно)
– [Яркост на визьора] е с настройка [Ръчно] [±0].
– [Яркост на монитор] е с настройка [Ръчно] [±0].
– [Качество дисплей] е с настройка [Стандартно].
BG
96
Проверка на броя изображения и времето за запис за видеоклипове
• Броят за „Снимане (снимки)“ е базиран на стандарта CIPA и се отнася за
снимане при следните условия:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– DISP е с настройка [Покажи вс. инфо];
– [Режим на фокус] е с настройка [AF-S];
– снимане на всеки 30 секунди;
– захранването се включва и изключва веднъж на всеки десет пъти.
• Броят минути за снимане на видеоклип е базиран на стандарта CIPA и е за
снимане при следните условия:
–[
Настойки Запис] е с настройка [60i 17M(FH)]/[50i 17M(FH)];
– типично снимане на видеоклип: живот на батерията на базата на често
снимане, мащабиране, режим в готовност на снимане, включване/
изключване и т.н.;
– непрекъснато снимане на видеоклип: живот на батерията на базата на
непрекъснато снимане, докато се достигне ограничението (29 минути),
и след това снимане отново чрез повторно натискане на бутона MOVIE.
Други функции, като мащабирането, не са изпълнени.
Други
BG
97
Проверка на броя изображения и времето за запис за видеоклипове
Налично време за запис на видеоклип
Таблицата по-долу показва приблизителното общо време за запис при
използване на карта с памет, форматирана с този фотоапарат. Времето
за запис за видеоклипове във формат XAVC S и AVCHD е такова при
снимане с [Двоен видео запис] с настройка [Изкл.].
Карта с памет, форматирана с този фотоапарат
Капацитет
Настойки Запис
30p 100M/25p 100M
30p 60M/25p 60M
24p 100M*/ –
24p 60M*/ –
60p 50M/50p 50M
30p 50M/25p 50M
24p 50M*/ –
120p 50M/100p 50M
60i 24M(FX)/
50i 24M(FX)
60i 17M(FH)/
50i 17M(FH)
60p 28M(PS)/
50p 28M(PS)
24p 24M(FX)/
25p 24M(FX)
24p 17M(FH)/
25p 17M(FH)
1920×1080 60p 28M/
1920×1080 50p 28M
1920×1080 30p 16M/
1920×1080 25p 16M
1280×720 30p 6M/
1280×720 25p 6M
(ч (час), мин (минута)
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1 ч 15 мин
2 ч 5 мин
1 ч 15 мин
2 ч 5 мин
2 ч 35 мин
2 ч 35 мин
2 ч 35 мин
2 ч 35 мин
40 мин
1 ч 25 мин
3ч
6ч
55 мин
2ч
4 ч 5 мин
8 ч 15 мин
35 мин
1 ч 15 мин
2 ч 30 мин
5 ч 5 мин
40 мин
1 ч 25 мин
3ч
6ч
55 мин
2ч
4 ч 5 мин
8 ч 15 мин
35 мин
1 ч 15 мин
2 ч 35 мин
5 ч 20 мин
1ч
2ч
4 ч 10 мин
8 ч 25 мин
2 ч 35 мин
5 ч 20 мин
10 ч 55 мин
22 ч
* Само когато [Избор NTSC/PAL] е с настройка NTSC
BG
98
Проверка на броя изображения и времето за запис за видеоклипове
• Непрекъснатото снимане е възможно за приблизително 29 минути
(ограничение от спецификацията на продукта). Освен това, ако
форматът на файл е зададен на MP4 (28M), можете да снимате
непрекъснато за около 20 минути наведнъж (ограничение от
размера на файла от 4 GB).
Забележки
• Времето за запис на филми варира, понеже фотоапаратът е оборудван с VBR
(променлива побитова скорост), който автоматично регулира качеството на
изображението в зависимост от сцената за снимане. Когато записвате
бързодвижещ се обект, изображението е по-ясно, но записваемото време
е по­кратко, понеже за запис се изисква повече памет.
Записваемото време също варира в зависимост от условията на снимане,
от обекта или от настройките на качество/размер на изображението.
• Показаните стойности не са за време за непрекъснат запис.
• Времето за запис може да е различно в зависимост от условията на снимане
и типа карта с памет, която е използвана.
• За подробности относно възпроизвеждането на видеоклип, вижте стр. 73.
Бележки относно непрекъснатото записване на видеоклип
Околна температура
Непрекъснато време за запис
на видеоклипове (HD)
Непрекъснато време за запис
на видеоклипове (4K)
20 °C
Прибл. 29 минути
Прибл. 29 минути
30 °C
Прибл. 29 минути
Прибл. 29 минути
40 °C
Прибл. 29 минути
Прибл. 22 минути
HD: AVCHD FH (17 Mbps)
4K: XAVC S 4K (Super 35 mm, 60 Mbps)
BG
99
Други
• Изисква много мощност, за да изпълни запис на видеоклип с високо качество
или непрекъснато снимане с използване на сензора за изображения. Затова ако
продължите да снимате, температурата във фотоапарата ще се покачи, особено
тази на сензора за изображения. В такива случаи фотоапаратът се изключва
автоматично, тъй като по-високите температури влияят на качеството на
изображенията или се отразяват на вътрешния механизъм на фотоапарата.
• Продължителността на наличното време за запис на видеоклип е следната,
когато фотоапаратът стартира записване, след като захранването е било
изключено за известно време. (Следните стойности указват продължителното
време от момента на стартиране на запис до момента на спирането му.)
• Продължителността на наличното време за запис на видеоклип се променя
спрямо температурата или състоянието на фотоапарата преди да започнете
да записвате. Ако редовно реорганизирате или снимате изображения след
като захранването е включено, температурата във фотоапарата ще се покачи
и наличното време за запис ще бъде по-кратко.
• Когато
е обозначено, спрете да записвате видеоклипа. Температурата във
фотоапарата се е увеличила до недопустимо ниво.
• Ако фотоапаратът спре записа заради температурата, оставете го за няколко
минути с изключено захранване. Започнете записа, след като температурата
във фотоапарата падне изцяло.
• Ако спазвате следното, времето за запис ще бъде по-дълго:
– дръжте фотоапарата далеч от директна слънчева светлина;
– изключете фотоапарата, когато не се използва.
• Максималното време за непрекъснат запис е 29 минути.
• Максималният размер на файл с видеоклип е около 2 GB, когато [
Формат
на файл] е с настройка [AVCHD]. Когато размерът на файла е около 2 GB,
автоматично ще бъде създаден нов файл на видеоклип.
• Когато [
Формат на файл] е с настройка [MP4], единичният файл на
видеоклип е ограничен до около 4 GB. Записът на видеоклип ще спре
автоматично, ако размерът на файла на видеоклипа, който се записва,
достигне 4 GB.
BG
100
Спецификации
Фотоапарат
[Система]
Тип фотоапарат: цифров
фотоапарат със сменяем
обектив
Обектив: обектив E-байонет Sony
[Сензор за изображения]
Формат на файла:
35 мм, пълен размер на кадъра
(35,9 мм × 24,0 мм), сензор за
изображения CMOS
Общ брой ефективни пиксели
на фотоапарата:
прибл. 42 400 000 пиксела
Общ брой пиксели на фотоапарата:
прибл. 43 600 000 пиксела
[SteadyShot]
Система: система за стабилизиране
на изображението
с преместване на вграден във
фотоапарата сензор
[Система за автоматичен фокус]
Система: система за откриване на
фазата/система за разпознаване
на контраста
[Електронен визьор]
Тип: електронен визьор
Общ брой точки: 2 359 296 точки
Кадрово покритие: 100%
Увеличение: прибл. 0,78 ×
с обектив 50 мм
в безкрайност, –1 м–1
Точка за окото: прибл. 23 мм от
окуляра, 18.5 мм от рамката
на окуляра при –1 м–1
(съвместимост със стандарт
CIPA)
Регулиране на диоптъра: –4,0 м–1
до +3,0 м–1
[Монитор]
LCD монитор: 7,5 см (тип 3.0) TFT
устройство
Общ брой точки: 1 228 800
(640 × 4 (RGBW) × 480) точки
[Контрол на експонацията]
Метод на измерване: 1200-зоново
оценъчно измерване
Обхват на измерване:
–3 EV до +20 EV
(при еквивалент на ISO 100
с обектив F2.0)
BG
101
Други
[Против прах]
Система: защитно покритие от
наелектризиране на сензора
за изображения и механизма
за преместване на сензора за
изображения
Обхват на чувствителност:
–2 EV до +20 EV
(при еквивалент на ISO 100
с обектив F2.0)
Осветление за AF: прибл. 0,3 м
до 3 м (когато се използва
FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS)
Спецификации
ISO чувствителност (Индекс на
препоръчителна експонация):
Снимки: ISO 100 до 25 600
(Разширено ISO: минимално
ISO 50, максимално
ISO 102 400), [ISO AUTO]
(ISO 100 до 6 400, може да
се зададе Максимално/
Минимално.)
Видеоклипове: еквивалент на
ISO 100 до 25 600, [ISO AUTO]
(Еквивалент на ISO 100 до
6 400, може да се зададе
мин./макс.)
Компенсация на експонацията:
±5,0 EV (превключваемо
между 1/3EV и 1/2EV стъпки)
когато се използва селекторът
за компенсация на
експонацията: ±3,0 EV
(стъпка 1/3 EV)
[Затвор]
Тип: електронно управляван,
с вертикален ход, във
фокалната равнина
Обхват на скоростта:
Снимки: 1/8 000 секунда
до 30 секунди, BULB
Видеоклипове: 1/8 000 секунда
до 1/4 секунда (стъпка 1/3 EV),
– Устройство, съвместимо
с 1080 60i до 1/60 секунда
в режим AUTO
(до 1/30 секунда в режим
за автоматична ниска
скорост на затвора)
BG
102
– Устройство, съвместимо
с 1080 50i до 1/50 секунда
в режим AUTO
(до 1/25 секунда в режим за
автоматична ниска скорост
на затвора)
Скорост на синхронизация със
светкавицата: 1/250 секунда
[Непрекъснато снимане]
Скорост на непрекъснато снимане:
: макс. 5 изображения за
секунда/
: макс.
2,5 изображения за секунда
• Базирано на нашите условия
за измерване. Скоростта на
непрекъснатото снимане
може да е по-бавна
в зависимост от условията
за снимане.
Брой непрекъснати снимки:
: екстра фини
24 изображения
[Формат на запис]
Формат на файл: JPEG
(DCF версия 2.0, Exif Ver. 2.3,
MPF Baseline) съвместимост,
RAW (формат Sony ARW 2.3)
Видеоклип (формат XAVC S):
съвместимост с формат
MPEG­4 AVC/H.264 XAVC S
версия 1.0
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: LPCM два канала
(48 kHz 16 бита)
Спецификации
Видеоклип (формат AVCHD):
Формат AVCHD версия
съвместимост с 2.0
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: Dolby Digital два канала,
оборудвано с Dolby Digital
Stereo Creator
• Произведено по лиценз на
Dolby Laboratories.
Видеоклип (формат MP4):
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: MPEG-4 AAC-LC два
канала
[Носител за запис]
Носител Memory Stick PRO Duo,
SD карта
[Входни/изходни портове]
Извод Multi/Micro USB*:
Hi-Speed USB (USB 2.0)
HDMI: HDMI микрожак, тип D
m (Микрофон) порт:
3,5 мм
стерео минижак
i (Слушалки) порт:
3,5 мм
стерео минижак
[Захранване, общо]
Батерия: акумулаторна батерия
NP-FW50
[Безжична LAN мрежа]
Поддържан формат:
IEEE 802.11 b/g/n
Честотна лента: 2,4 GHz честотен
диапазон
Сигурност: WEP/WPA-PSK/
WPA2-PSK
Метод на свързване: Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS)/Ръчно
Метод на достъп:
инфраструктурен режим
NFC: съвместимост с NFC Forum
Type 3 Tag
Модел № WW325951
[Консумирана мощност (при снимане)]
При използване на FE 28-70 mm
F3.5-5.6 OSS
При използване на визьора:
прибл. 3,2 W
При използване на монитора:
прибл. 2,7 W
BG
103
Други
* Поддържа устройства, съвместими
с Micro USB.
[Други]
Exif Print: съвместим
DPOF: съвместим
PRINT Image Matching III:
съвместим
Размери (прибл.):
126,9 мм × 95,7 мм × 60,3 мм
(Ш/В/Д, без издадените части)
Тегло:
прибл. 625 г (с батерия
и носител Носител Memory
Stick PRO Duo)
прибл. 582 г (само тялото)
Работна температура:
от 0 °C до 40 °C
Спецификации
Зарядно устройство за батерии
BC-VW1
Входно напрежение: променлив
ток 100 V до 240 V, 50 Hz/60 Hz,
4,2 W
Изходно напрежение: постоянен
ток 8,4 V, 0,28 A
Работна температура:
от 0 °C до 40 °C
Диапазон на температура на
съхранение:
-20 °C до +60 °C
Адаптер за променлив ток
AC-UD10/AC-UUD11
Изисквания за захранването:
променлив ток 100 V до 240 V,
50 Hz/60 Hz, 0,2 A
Изходно напрежение:
прав ток 5 V, 1,5 A
Акумулаторна батерия NP-FW50
Тип батерия: литиево-йонна
батерия
Максимално напрежение:
постоянен ток 8,4 V
Номинално напрежение:
7,2 V постоянен ток
Максимално напрежение на
зареждане: постоянен ток 8,4 V
Максимален ток на зареждане:
1,02 A
Капацитет: 7,3 Wh (1 020 mAh)
Дизайнът и спецификациите
подлежат на промяна без
предупреждение.
BG
104
Относно съвместимостта на данни на
изображението
• Този фотоапарат съответства
на универсалния стандарт DCF
(Design rule for Camera File
system), установен от JEITA
(Japan Electronics and
Information Technology
Industries Association).
• Не се гарантира
възпроизвеждането върху
друго оборудване на
изображения, записани
с вашия фотоапарат, както
и възпроизвеждането върху
друго оборудване на
изображения, записани
или редактирани с вашия
фотоапарат.
Търговски марки
• Memory Stick и са търговски
марки или регистрирани търговски
марки на Sony Corporation.
• XAVC S и са
регистрирани търговски
марки на Sony Corporation.
• „AVCHD Progressive“ и логотипът
на „AVCHD Progressive“ са
търговски марки на Panasonic
Corporation и Sony Corporation.
• Dolby и символът „двойно D“
са търговски марки на Dolby
Laboratories.
Спецификации
• YouTube и логотипът YouTube са
търговски марки или регистрирани
търговски марки на Google Inc.
• Eye-Fi е търговска марка на
Eye-Fi, Inc.
• Наред с това, наименованията на
системи и продукти, използвани
в това ръководство, като цяло са
търговски марки или регистрирани
търговски марки на съответните им
разработчици или производители.
Въпреки това обозначенията ™ или
® може да не са използвани във
всички случаи в това ръководство.
Други
• Термините HDMI и HDMI
(Мултимедиен интерфейс за висока
разделителна способност), както
и логотипът HDMI са търговски
марки или регистрирани търговски
марки на HDMI Licensing LLC
в Съединените щати и в други
държави.
• Windows е регистрирана търговска
марка на Microsoft Corporation
в Съединените щати и други
държави.
• Mac е регистрирана търговска
марка на Apple Inc. в Съединените
щати и други държави.
• iOS е регистрирана търговска
марка или търговска марка на
Cisco Systems, Inc.
• iPhone и iPad са регистрирани
търговски марки на Apple Inc.
в Съединените щати и в други
държави.
• Логотипът на SDXC е търговска
марка на SD-3C, LLC.
• Android и Google Play са търговски
марки на Google Inc.
• Wi-Fi, логотипът Wi-Fi и Wi-Fi
Protected Setup са регистрирани
търговски марки или търговски
марки на Wi-Fi Alliance.
• Маркировката N е търговска марка
или регистрирана търговска марка
на NFC Forum, Inc. в САЩ и други
държави.
• DLNA и DLNA CERTIFIED са
търговски марки на Digital Living
Network Alliance.
• Facebook и логотипът „f“ са
търговски марки или регистрирани
търговски марки на Facebook, Inc.
BG
105
Индекс
Индекс
A–Z
Б
AUTO.............................................70
Настр. Дата/Час...........................64
DISP..........................................24, 41
Fn ..............................................34, 35
Image Data Converter.................. 91
ISO ..................................................38
MENU ............................................ 36
MOVIE........................................... 72
NFC................................................. 87
PlayMemories Camera Apps....... 89
PlayMemories Home..............92, 93
Quick Navi.....................................30
Remote Camera Control..............94
SteadyShot...................................... 66
Super 35 mm ................................. 83
Wi-Fi...........................................7, 87
Баланс на бялото.........................39
Батерия..........................................51
Брой записваеми
изображения ...........................95
Бутон Function.............................34
Бутон MOVIE...............................72
Бутон за функция........................35
А
Авоматичен режим .................... 70
Адаптер за байонет..................... 63
В
Визьор............................................18
Време за увеличителя
на фокус....................................41
Е
Език ..........................................48, 64
Екранно ръководство ................50
Ж
Жак за микрофон........................20
З
Записваемо време за
видеоклипове ..........................98
Зареждане на батерията ............51
Зебра...............................................41
Зона на фокус...............................84
BG
106
Индекс
И
Р
Избор на сцена ............................ 40
Извикване на памет ................... 41
Изтриване..................................... 76
Индикатор за зареждане........... 53
Image Size ...................................... 79
Регулиране на диоптъра ........... 18
Режим на преглед ....................... 74
Режим на Снимане ..................... 77
Режим на снимане ...................... 37
Режим на фокус........................... 84
К
Капачка на окуляра .................... 69
Карта с памет ......................... 58, 59
Колело за управление ................ 32
Компютър.........................91, 92, 94
С
М
Селектор за компенсация
на експонацията ..................... 29
Сензор за око ............................... 18
Снимане на снимки.................... 70
Софтуер.............................91, 92, 94
Спецификации .......................... 101
Съвместими обективи............... 63
Монитор ....................................... 24
Мултиинтерфейсно гнездо ...... 20
Т
Н
Тихо снимане............................... 85
Трептене на фотоапарата ......... 66
Л
Лента за носене на рамо............ 21
Ф
Формат на файл .......................... 80
Индекс
Настройване на часова зона .... 65
Настройване на часовника....... 64
Настойки Запис........................... 81
Настр. SteadyShot ........................ 66
Настр. Перс. Клав. ...................... 44
О
Обектив......................................... 61
П
Помощно ръководство ............... 2
Преглед на изображение........... 73
BG
107
Допълнителна информация за този продукт
и отговори на често задавани въпроси могат
да бъдат намерени на нашия сайт за
поддръжка на клиенти.
©2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising