Sony | DSC-S730 | Sony DSC-S730 Инструкции за експлоатация

Цифров фотоапарат
BG
Наръчник с инструкции за употреба
DSC-S730
За повече детайли относно подробните операции, моля
прочетете “Ръководство на потребителя”, съдържащ се на
приложения CD-ROM.
Инструкции за употреба
Преди да използвате устройството, моля, прочетете внимателно това ръководство и го запазете
за бъдещи справки.
© 2007 Sony Corporation
3-281-198-11(1)
Данни на потребителя
Моделът и серийният номер се намират
от долната страна. Запишете серийния
номер на указаното по-долу място. Използвайте тези номера, когато ви се налага
да се обаждате на доставчика на Sony
относно този продукт.
Модел № DSC-S730
Сериен номер.........................................................
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да избегнете пожар или токов
удар, не излагайте устройството
на дъжд или влага.
Важни предпазни мерки
За ваша собствена сигурност, моля
прочетете това упътване за безопасна употреба изцяло преди да започнете да работите с устройството и
запазите книжката за бъдещи справки.
Употреба
Източници на ел. захранване
Това устройство трябва да се зарежда само
типа източник описан на етикета. Ако не сте
сигурни за електрическия волтаж осигурен в дома
Ви, моля консултирайте се с магазина, от който
е закупен уредът или с местната енергийна компания. За тези устройства, създадени да работят на батерии или други източници, обърнете
се към инструкциите за експлоатация.
Поляризация
Този комплект може да е оборудван с поляризиран захранващ щекер (щекер, на когото един от
зъбците е по-широк от другия).
Този щекер може да прилегне към контакта само
от едната си страна. Това е предпазна мярка.
Ако не можете да поставите шекера докрай в
контакта, обърнете го на обратно. Ако все още
не можете да поставите щекера в контакта,
моля свържете се с електротехник и помолете
да Ви бъде инсталиран подходящ контакт. Не
използвайте сила при поставяне на поляризирания щекер в контакта.
Натоварване
Не натоварвайте контактите, разклонителите
или удължителите извън техния капацитет,
тъй като това може да причини електрически
удар.
Навлизане на течности или твърди
обекти
В никакъв случай не поставяйте обекти от
какъвто и да е вид във вътрешността на
устройството, тъй като те могат да влязат
в контакт с опасни точки на напрежение и да
причинят токов удар или запалване. Не разливайте течности от какъвто и да е вид върху
устройството.
Допълнителни приспособления
Не използвайте други приспособления освен
указаните от производителя, тъй като това
може да причини неизправност.
2
Почистване
Изключете устройството от мрежата за ел.
захранване преди да я почистите или полирате.
Не използвайте течни или аерозолни почистващи препарати. За почистване на външната част
на устройството използвайте леко навлажнена
с вода кърпа .
Инсталация
Вода и други течности
Не използвайте устройства, свързани към мрежата за ел. захранване близо до вода – например
близо до вана, мивка, леген, във влажно мазе или в
близост до басейн.
Предпазване на кабела за ел. захранване.
Поставете кабела за ел. захранване така че
да не го настъпвате или притискате с други
предмети , като обръщате особено внимание на
щекера, буксите и точката, от която кабелът
излиза от устройството.
Аксесоари
Не поставяйте устройството върху нестабилна плоскост, стойка, статив, скоба или маса.
Устройството може да падне, причинявайки
сериозни вреди на деца или възрастни, както и
сериозна повреда на устройството. Използвайте само плоскост, стойка, статив, скоба или
маса, препоръчани от производителя.
Вентилация
Жлебовете и отворите на устройството са
проектирани за осигуряване на нужната вентилация. За да осигурите надеждно функциониране на
устройството и да го предпазите от прегряване, тези жлебове и отвори не трябва никога да
се блокират или покриват.
- Не покривайте жлебовете и отворите на
устройството с плат или други материали;
- Не блокирайте жлебовете и отворите на
устройството като го поставяте на креват,
диван, килим или друга подобна повърхност.
- Не поставяйте устройството в затворено
помещение като вграден шкаф, освен ако не е
осигурена подходяща вентилация.
- Не поставяйте устройството в близост или
върху радиатор или друго излъчващо топлина
устройство. Не поставяйте устройството в
контакт с директна слънчева светлина.
за кабелна телевизия. Това ще предотврати
повреда на устройството.
Сервиз
Сервизиране на повреди
Изключете системата от мрежата за ел. захранване и се обърнете към квалифициран персонал
при следните условия:
- Когато захранващият кабел или щекер е повреден или протрит.
- Ако върху устройството е била разлята
течност.
- Ако устройството е било изложено на дъжд.
- Ако устройството е било обект на екстремен
шок – ако е било изпускано или ако е повреден
корпусът.
- Ако устройството не функционира нормално,
когато следвате инструкциите от упътването за експлоатация. Настройте само
тези части, които са описани в упътването
за експлоатация. Неправилната настройка
на други части може да завърши с повреда и
намеса на квалифициран технически персонал за
поправянето й.
- Когато устройството показва ясно изразена
промяна във функционирането си, това е ясен
знак, че е нужна намесата на квалифициран
персонал.
Сервизиране
Не се опитвайте да поправите устройството
сами, тъй като отварянето на корпуса и премахването на части може да ви подложи на опасен
волтаж или други опасности.
Всичките сервизни дейности трябва да се извършат от квалифициран сервизен персонал.
Подмяна на части
Когато се налага подмяна на части, уверете се, че
техникът извършващ подмяната използва части
упоменати от производителя или само такива,
които имат същите характеристики като
оригиналните части.
Неоторизираната подмяна може да причини
пожар, токов удар или други опасности.
Проверка на безопасността
След като сте приключили сервизирането или
подмяната на устройството, помолете техникът да извърши рутинна проверка за правилното функциониране на устройството.
Гръмотевици
За допълнителна протекция на устройството
по време на гръмотевична буря или когато е
оставена без надзор или не е използвана за дълъг
период от време, изключете я от мрежата за ел.
захранване и изключете антената от системата
3
Първо прочетете това
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов
удар, не излагайте устройството на дъжд
или влага.
Не излагайте батериите на прекалена
топлина, като например пряка слънчева
светлина, огън или подобни.
4
За потребителите в Европа
Този продукт е тестван и доказано съвместим с
изискванията на директивата ЕМС за използване
на свързващи кабели, по-къси от 3 метра.
Изхвърляне на използвани батерии
(приложимо за страните от Европейския
съюз и други европейски страни, използ
ващи система за разделно събиране на
отпадъци)
Внимание
При определени честоти електромагнитните
полета могат да повлияят на картината и звука
на фотоапарата.
Забележка
Ако статично електричество или електромагнитно поле причини прекъсване на прехвърлянето на данни, рестартирайте софтуера или
изключете и включете USB кабела отново.
Изхвърляне на стари електрически и
електронни уреди (за страните от Евро
пейския съюз и други европейски страни
с разделителна система за отпадъци)
Този символ на устройството или опаковката му показва, че продуктът не трябва да
се третира като домашен отпадък. Вместо
това трябва да бъде предаден в съответните
пунктове за рециклиране на електрически и
електронни уреди. Изхвърлите този продукт
на правилното място, Вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната
среда и човешкото здраве. Рециклирането на
материалите ще помогне за запазването на
някои естествени ресурси. За по-подробна
информация относно рециклирането на този
продукт, моля, свържете се с местния градски
офис, службата за изхвърляне на отпадъци или
магазина, от който сте закупили продукта.
Този символ на батериите или на неговата
опаковка показва, че този продукт не трябва
да се третира като домашен отпадък
Изхвърляйки този продукт на правилното
място, вие предотвратявате потенциални
негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат при
неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне за
запазването на естествените ресурси.
В случай, че продуктът трябва да бъде
постоянно свързан с батерията поради мерки
за безопасност или интегритет на данните,
батерията трябва да бъде подменяна само в
квалифициран сервиз.
За да се уверите, че батерията ще бъде правилно изхвърлена, предайте продукта в правилния
събирателен пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване, когато вече не
ви е нужен.
Относно всички други батерии, моля, прегледайте частта относно безопасното сваляне на
батериите от продукта. Предайте продукта
в правилния събирателен пункт за рециклиране
на батерии.
За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с
местния градски офис, службата за изхвърляне
на отпадъци или с магазина, от който сте
закупили продукта.
Забележки за потребители в държави,
попадащи под условията на Директиви
те на Европейския съюз
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Токио,
108-0075 Япония. Оторизираният представител за ЕМС и безопасността на продукта е
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Щутгарт, Германия. За всички въпроси,
свързани с работата или гаранцията на продукта, моля, обръщайте се към адресите, указани
в отделните ръководства или в гаранционните документи.
5
Забележки за работа с фотоапарата
Подсигуряване на данните във вградена
та памет и “Memory Stick Duo”
Ако изключите захранването, като отворите
капачето на батериите или “на Memory Stick
Duo” и др., докато лампичката за достъп свети
данните във вградената памет или в “Memory
Stick Duo” могат да се повредят. Уверете се, че
сте ги копирали, за да предотвратите потенциален риск от загуба на данни.
Забележки за запис/възпроизвеждане
• Преди да запишете еднократни събития,
може да пожелаете да направите пробен запис,
за да се уверите, че фотоапаратът работи
правилно.
• Този фотоапарат не е защитен от напрашване
или замърсяване, както и не е водоустойчив.
Прочетете „Предпазни мерки” (стр. 29) преди
да използвате фотоапарата.
• Внимавайте да не намокрите фотоапарата.
Ако във вътрешността му попадне вода, това
може да причини неизправност, която в някои
случаи е непоправима.
• Не насочвайте фотоапарата към слънцето или
друга ярка светлина. Това може безвъзвратно да
повреди очите ви или да причини неизправност във фотоапарата.
• Не използвайте фотоапарата близо до места,
които излъчват силни радио вълни или радиация. Възможно е фотоапаратът да не записва
или възпроизвежда правилно.
• Използването на фотоапарата на прашни или
песъчливи места може да причини неизправност.
• Ако се появи кондензация на влага, отстранете
я, преди да използвате фотоапарата. (стр. 29)
• Не тръскайте и не удряйте фотоапарата.
Освен повреда и невъзможност за правене на
записи, това може да направи носителя за запис
неизползваем или да причини повреда или загуба
на данни за изображенията.
• Отстранете праха от повърхността на
светкавицата. Ако прахът промени цвета или
се залепи по повърхността на светкавицата
вследствие на затопляне, светкавицата може
да не излъчи достатъчно светлина.
6
Забележки за LCD екран, LCD визьор (само
при моделите с LCD визьор) и обектив
• LCD екранът и LCD визьорът са произведени
по високо прецизна технология, така че ефективният брой пиксели е над 99,99%. Възможно
е обаче да се появят малки черни и/или ярки
петънца (бели, червени, сини или зелени на
цвят) върху LCD екрана и в LCD визьора. Появяването на тези петънца е напълно нормално
в процеса на снимане и по никакъв начин не
влияе върху записваното изображение.
• Kогато зарядът на батериите намалее,
обективът може да престане да се движи.
Поставете нови батерии или подменете
никел-метал хидридните батерии и включете
фотоапарата отново.
Забележки за съвместимостта на
данните за изображението
• Този фотоапарат следва стандарта DCF,
установен от JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association).
• Възпроизвеждането на изображения, записани
с вашия фотоапарат, на друго оборудване и
възпроизвеждането на изображения, записани
или редактирани с друго оборудване, на вашия
фотоапарат, не е гарантирано.
Предупреждение относно авторското
право
Телевизионните програми, филмите, видео
записите и други може да бъдат защитени с
авторско право. Неразрешеният презапис на такива материали може да противоречи на закона
за авторското право.
Не се предоставя компенсация за съдър
жанието на записа.
Съдържанието на записа не подлежи на компенсация, ако записът или възпроизвеждането се
окажат невъзможни поради неизправност на
фотоапарата, на носителя и др.
Съдържание
Важни предпазни мерки...............................................................................................2
Първо прочетете това ............................................................................................4
Забележки за използване на фотоапарат ...............................................................6
Започване на работа.......................................................................................................................8
Проверка на аксесоарите (приложени) ..................................................................8
Поставяне на батериите/“Memory Stick Duo” (не е приложен) ....................9
Включване на фотоапарата/настройка на часовника ....................................11
Лесно заснемане на изображения (Режим Автоматична настройка) ...................................12
Диск за смяна на режима/Увеличение/Светкавица/Макро/
Самостоятелен таймер/Дисплей/Размер на изображението ......................13
Преглед/Изтриване на изображения ..........................................................................................15
Индикатори на екрана .................................................................................................................17
Промяна на настройките – Меню/настройки ..........................................................................19
Меню ..............................................................................................................................................20
Настройки ....................................................................................................................................21
Работа с компютър ....................................................................................................................22
Поддържани операционни системи за USB връзка и приложен софтуер ....................22
Преглед на “Ръководство на потребителя” и “Cyber-shot Step-up Guide” .................23
Живот на батериите и капацитет на паметта ....................................................................24
Живот на батериите и брой изображения, които могат да бъдат
записвани/преглеждани ..............................................................................................................24
Брой неподвижни изображения и време за запис на клипове ...........................................25
Отстраняване на проблеми .......................................................................................................27
Комплект батерии и захранване ............................................................................................27
Заснемане на неподвижни изображения/клипове ................................................................28
Преглед на изображения .............................................................................................................28
Предпазни мерки ..........................................................................................................................29
Спецификации ...............................................................................................................................30
7
Започване на работа
Проверка на приложените аксесоари
• Алкални батерии за зареждане тип LR6
(размер АА) (2)
• USB кабел (1)
• A/V (аудио/видео) кабел (1)
Прикачете ремъка, за да предпазите фотоапарата от повреда при падане и т.н.
8
• Ремък за китка (1)
• CD-ROM (Софтуер за Cyber-shot и „Ръководство на потребителя”/ “Cyber-shot
Step-up Guide”) (1)
• “Наръчник с инструкции за употреба” за
използване на цифров фотоапарат (този
наръчник)
Кукичка
1 Поставяне на комплекта батерии/”Memory Stick Duo” (не е приложен)
Страна на терминала
2
1
Капаче за
батериите/”Memory
Stick Duo”
Поставете ”Memory
Stick Duo” със страната на терминала с
лице към обектива
1 Отворете капачето на батериите/”Memory Stick Duo”
2 Поставете ”Memory Stick Duo” (не е приложен) докрай, докато щракне.
3 Напаснете +/- и поставете батериите.
4 Затворете капачето на батериите/”Memory Stick Duo”
Когато няма поставен ”Memory Stick Duo”
Фотоапаратът записва/възпроизвежда изображения с помощта на вградената памет (около 22 МВ).
Батерии, които можете и които не можете да използвате с вашия фотоапарат
Вид на батериите
приложени
поддържат се с презареждане
Алкални батерии тип LR6 (размер АА)
B
B
–
Никел-метал хидридни батерии HR15/51:HR6
(размер АА)*1
–
B
B
Оксид-никел батерии ZR6 (размер АА)
–
B
–
Манганови батерии *2
–
–
–
Литиеви батерии*2
–
–
–
Никел-кадмиеви батерии*2
–
–
–
* Нивото на работа не може да се гарантира ако волтажът падне или някакъв друг проблем възникне
вследствие вида на батериите.
9
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Батериите могат да експлодират или да протекат при неправилна употреба. Не презареждайте, не
разглобявайте и не излагайте на огън. Проверете срока на годност (месец-година) на батериите.
За да проверите оставащото време на батерията
Натиснете бутон POWER и проверете времето на LCD екрана.
Индикатор
за оставащо
време
Указания за
оставащия
заряд
Достатъчно Батерията
оставащ заряд е наполовина
пълна
Батерията
е полупразна,
записът/
възпроизвеждането скоро ще
спрат
Подменете батериите с нови
или напълно заредени никел-метал
хидридни батерии (Предупредителният индикатор примигва).
• При определени обстоятелства и в зависимост от условията изведеното оставащо време за заснемане може да не е правилно.
• Когато използвате алкални батерии/Окси-никел батерии, индикаторът за остатъчен
• заряд на батериите може да не извежда правилна информация.
• Когато използвате променливотоков адаптер (не е приложен), индикаторът за оставащо време не се
извежда.
За да отстраните батериите/”Memory Stick Duo”
Отворете капачето на батериите/”Memory Stick Duo”
“Memory Stick Duo”
Батерии
Уверете се, че лампичката за достъп не свети,
след това натиснете “Memory Stick Duo”
еднократно.
Внимавайте да не изпуснете комплекта батерии.
Лампичка за достъп
Лампичка за достъп
• Никога не отваряйте капачето на батериите/”Memory Stick Duo” и не отстранявайте
батериите/”Memory Stick Duo” когато свети лампичката за достъп. Това може да причини повреда на
данните в”Memory Stick Duo”/вътрешна памет.
10
2 Включване на фотоапарата/настройка на часовника
Бутон POWER
1
Контролен бутон
бутон
2
3
1 Натиснете бутон POWER.
2 Настройте часовника посредством контролния бутон.
1 Изберете формат на изписване на датата посредством
, след това натиснете .
2 Изберете всяка настройка посредством
и настройте числена стойност с
, след това натиснете .
3 Изберете [ОК] посредством , след това натиснете .
За да промените датата и часа
Изберете [Clock Set] в екран
(Setup) (стр. 19).
Когато включите захранването
• Освен ако не сте настроили часовника се появява екран за настройка на часовника всеки път, когато
включите фотоапарата.
• Ако фотоапаратът работи на батерии и не работите с него около три минути, фотоапаратът се
изключва автоматично, за да предотврати износване на комплекта батерии (функция Автоматично
изключване).
11
Лесно заснемане на изображения (Режим автоматична настройка)
Бутон на затвора
Zoom (W/T) бутон
Бутон за режим
макро
Бутон DISP
Диск за смяна на
режима
Контролен бутон
Захващане за статив (дъно)
Бутон на светкавицата
Бутон на самостоятелния
таймер
(Размер на изображението) бутон
1 Изберете режим посредством, ключа за смяна на режима
Неподвижно изображение (Режим автоматична настройка): Изберете
Клип: Изберете .
.
2 Задръжте фотоапарата стабилен, като го придържате отстрани.
Обектът трябва да бъде
в центъра на фокусната
рамка.
3 Заснемете с помощта на бутона на
затвора.
АЕ/AF lock индикатор
Неподвижно изображение:
1 Натиснете и задръжте бутона на
затвора наполовина, за да фокусирате.
AE/AF lock индикаторът (зелен)
примигва, чува се звуков сигнал,
индикаторът спира да мига, но остава
светнат.
2 Натиснете докрай бутона на затвора.
Чува се звукът на затвора.
Клип:
Натиснете докрай бутона на затвора.
За да прекратите записа, натиснете отново бутона на затвора докрай.
12
Диск за смяна на режима/Увеличение/Светкавица/Макро/Самостоятелен
таймер/Дисплей/Размер на изображението
Използване на диска за избор на режим
W/T Използване на zoom
Натиснете Т, за да увеличите и W, за да намалите.
Режим автоматична настройка
Позволява лесно заснемане с автоматично
зададени настройки
Режим програмирано автоматично заснемане
Позволява Ви да заснемате с автоматично
регулирана експонация (и скорост на затвора и размер на диафрагмата). Също така
можете да изберете различни настройки
като използвате менюто.
Клип
Позволява Ви да заснемате клипове.
Висока чувствителност
Заснемате изображения без светкавица
дори и при слаба осветеност
Меко заснемане
Заснемате човешка кожа в по-топли нюанси
Пейзажна сцена
Заснема с фокус върху отдалечен обект.
Нощен портрет
Заснемате ярки изображения на хора на
тъмни места без да се губи нощната
атмосфера.
Светкавица (Избор на режим на светкавицата за неподвижни изображения)
Натиснете ( ) на контролния бутон неколкократно, докато изберете желания режим.
(Без индикатор): Flash Auto
Примигва, когато светлината или задното
осветява не (настройка по подразбиране) са
недостатъчни.
: Светкавица включена
: Бавна синхронизация (включена светкавица)
Скоростта на затвора е ниска на тъмни
места, за да заснеме по-точно фонът, който е
извън обсега на светкавицата.
: Светкавица изключена
Макро (Заснемане отблизо)
Натиснете ( ) на контролния бутон неколкократно, докато изберете желания режим.
(Без индикатор): Macro функция изключена
Макро функция включена (от страна W
приблизително 5 см или повече), Т страна около
35 см или повече.
Нощна сцена
Заснема нощни сцени без да се губи атмосферата.
Плаж
Заснема сцени на морския или езерен бряг като
прихваща по-ясно синия цвят на водата.
Сняг
Заснема снежни сцени в бяло по-оживено.
13
Използване на самостоятелен таймер
Натиснете ( ) на контролния бутон неколкократно, докато изберете желания режим.
(Без индикатор): Самостоятелният таймер е
изключен
: Настройка на 10-секундно отлагане
: Настройка на 2-секундно отлагане
Натиснете бутона на затвора, лампичката на самостоятелния таймер примигва и се чува звуков
сигнал, докато затвора работи.
Лампа на самостоятелен таймер
Промяна на размера на неподвижното
изображение
Натиснете
(Image Size), след това натиснете
за да изберете желания размер.
За да изключите менюто Image Size, натиснете
отново .
Image size
7M
Up to A3/11×17" print
3:2 :
3:2
Match 3:2 Aspect Ratio
5M :
5M
Up to A4/8×10" print
3M :
3M
Up to 13×18cm /5×7" print
VGA
For E-mail
16:9
Display On 16:9 HDTV
VGA :
16:9 :
DISP Промяна на дисплея на екрана
Натиснете (DISP) на контролния бутон.
Всеки път когато натискате (DISP), на
дисплея се променят следните индицатции:
Индикатори включени
Индикатори включени
Хистограма включена
Индикатори изключени
14
Guidelines
7M :
Преглед/Изтриване на изображения
Бутон
(Индекс)/
(zoom при възпроизвеждане)
Бутон (zoom при
възпроизвеждане)
Контролен бутон
(USB) A/V OUT
терминал (отстрани)
Бутон (Изтриване)
Бутон
(Възпроизвеждане)
1 Изберете
(Възпроизвеждане).
Ако натиснете бутон
, докато фотоапаратът е изключен, фотоапаратът се включва в режим
възпроизвеждане. Ако натиснете отново, режимът се променя в режим готовност за заснемане.
2 Изберете изображение с помощта на
Клип:
на контролния бутон
Натиснете , за да възпроизведете клип. (Натиснете отново, за да прекратите възпроизвеждането).
Натиснете
, за да превъртите бързо напред/назад. (Натиснете , за да се върнете в нормално възпроизвеждане).
• Не можете да слушате аудио звук посредством този фотоапарат, докато гледате клип. За да
слушате звук свържете външен източник като телевизор, говорител и т.н.
За да изтриете изображения
1 Изведете изображението, което искате да изтриете и натиснете
2 Изберете [Delete] посредством --, след това натиснете .
(Изтриване)
За да прегледате изображение увеличено изображение (Playback zoom)
Натиснете , докато извеждате неподвижното изображение.
За да прекратите функция zoom, натиснете .
Регулирайте частта
.
Отменете playback zoom: .
Преглед в режим индекс екран
(Индекс) и изберете изображението посредством
Натиснете
(предишно) индекс изображение, натиснете
.
За да се върнете към режим единичен екран, натиснете .
. За да изведете следващо
15
За да изтриете изображения в индекс режим.
1 Докато е изведен индекс екран, натиснете
(Изтриване) и след това изберете [Избор] посредством
на контролния бутон, след което натиснете .
2 Изберете изображението , което искате да изтриете посредством
, след което натиснете ,
за да изведете индикатор (Изтриване) на избраното изображение.
3 Натиснете (Изтриване)
4 Изберете [OK] посредством , след което натиснете .
За да прегледате изображения на телевизионен екран
Свържете фотоапарата към телевизора посредством A/V кабелa (приложен).
• Проверете дали маркировката със стрелка на приложения аудио/видео кабел съвпада с триъгълната
маркировка до A/V OUT термаинала и свържете кабелът към фотоапарата.
Към
(USB) A/V
OUT терминала
Към аудио/видео
входните жакове
A/V кабел (приложен)
16
Индикатори на екрана
Всеки път, когато натиснете бутон
DISP на контролния бутон, дисплеят се
променя (стр. 14).
Оставащ заряд на батерията
[
AE/AF в заключено положение
Когато записвате неподвижни изображения
Режим на запис
Баланс на белия цвят
STBY
REC
Режим готовност/ Запис на
движещо се изображение
Диск за избор на режим
(Избор на сцена)
Избор на режим (Автом. прог.)
Режим на работа с фотоапарата
Режим на възпроизвеждане
Режим на светкавицата
Когато записвате движещи се изображения
Зареждане на светкавицата
1.6 Функция Zoom
Коригиране на червените очи
Острота
Режим на измерване
RICH
NATURAL
SEPIA B&W
Режим на цвета
Защита
Ред на отпечатване (DPOF)
Когато възпроизвеждате
Zoom скала
/
Възпроизвеждане
17
#
%
1.0m
101-0012
Режим макро
Предупреждение за вибрация
Индикатор за AF рамката на
визьора
Предварително зададено
фокусно разстояние
Номер на папката/ файла
Лента за възпроизвеждане
Предупреждение за нисък заряд
PictBridge свързване
+2.0EV
Стойност на експонацията
ISO номер
Режим измерване
Светкавица
$
Баланс на белия цвят
Pict-Bridge свързване
7M
3:2
3M
VGA
5M
Размер на изображението
+
16:9
Кръстче за точково измерване
Рамка на AF визьора
Папка за запис
Промяна на папка
101
Папка за възпроизвеждане
Оставащ капацитет на
вградената памет
500
Скорост на затвора
F2.8
Стойност на диафрагмата
&
Оставащ капацитет на
“Memory Stick”
0:12
[00:00:40]
Време за запис [максимално
време за запис]
12
Оставащ брой изображения
Функция за автодиагностика
ISO номер
12/12
00:00:12
18
Номер на изображението/
Брой изображения, записани в
избраната папка
Брояч
Хистограма
125
Скорост на затвора
F2.8
Размер на диафрагмата
+2.0EV
Стойност експонацията
2008 1 1
9:30 AM
Дата на записа/ Време на възпроизведеното изображение
BACK/
NEXT
Изберете изображение
Меню
Промяна на настройките – Меню/Настройки
ɟ Бутон MENU
Диск за избор на
режим
ɠ Контролен бутон
Бутон
(Възпроизвеждане)
Бутон
1 Запис: Включете фотоапарата и настройте диска за избор на режим
Възпроизвеждане: Натиснете бутон
(Възпроизвеждане).
Различните настройки са възможни в зависимост от позицията на диска за избор на режим и режими
Запис/Възпроизвеждане.
2 Натиснете MENU, за да изведете менюто
3 Изберете желаното меню посредством
на контролния бутон
• Ако желаната настройка не е видима, продължавайте да натискате
се появи на екрана
• Натиснете след като сте избрали опция в режим Възпроизвеждане.
4 Изберете настройка посредством
, докато настройката
.
Настройката, която сте избрали е увеличена и избрана.
5 Натиснете MENU, за да изключите менюто.
За да изберете настройка от меню
Настройки
• Натиснете и задръжте MENU или изберете
(Настройки) в стъпка 3,а след това натиснете . Изберете настройка посредством
, след което натиснете .
19
За подробности относно тази операция
стр. 19
Настройки на менюто
Възможните настройки на менюто се различават в зависимост от позицията на ключа
(camera). Само възможните настройки се
за избор на режим и настройките на меню
появяват на екрана.
Меню за запис
COLOR (Режим цвят)
Променя яркостта на образа и добавя специални ефекти.
EV
Регулира експонацията.
(Фокус)
Променя метода на фокусиране.
(Режим на измерване)
Избира режим на измерване
WB (Баланс на белия цвят)
Регулира тоновете на цветовете
ISO
Избира чувствителност на луминесцентното осветление.
Mode Режим (Режим запис)
Избира метод на непрекъснато заснемане
(Ниво на светкавицата)
Регулира количеството светлина от светкавицата
(Острота)
Регулира остротата на изображението
(Настройки)
Променя настройките
Меню за преглед
(Папка)
Избира папка за преглед на изображения
(Защита)
Предпазва от инцидентно изтриване
DPOF
Отпечатва изображение посредством PictBridge съвместим принтер
(Slide)
Възпроизвежда серии от изображения
(Промяна на размера)
Променя размера на записаното изображение
(Завъртане)
Завърта неподвижното изображение
(Настройки)
(Trimming)
20
Прибавя знак за отпечатване
(Отпечатване)
Променя настройките
Записва увеличенa снимка. (Възможно само при употреба на Zoom при възпроизвеждане).
За подробности относно тази операция
стр. 19
Настройки
Camera
Цифрово увеличение
Избира режим на работа цифрово увеличение
Упътване за функциите
Извежда описание на функциите, когато работите с фотоапарата
Коригиране на червени очи
Намалява ефекта на червените очи, когато използвате светкавицата
Автоматичен преглед
Извежда записаното изображение на екрана за около 2 секунди
веднага след заснемане на неподвижното изображение
Инструмент на вградената памет
Форматиране
Форматира вградената памет
Инструмент на Memory Stick
Форматиране
Форматира “Memory Stick Duo”
Създаване на папка за запис
Създава папка в “Memory Stick Duo” за запис на изображения
Промяна на папка за запис
Променя папката за запис използвана в момента
Копиране
Копира всички изображения от вградената памет в “Memory Stick
Duo”
Настройки 1
Звуков сигнал
Език
Инициализация
Избира звука, възпроизвеждан, когато работите с фотоапарата
Избира езика, който да бъде използван, когато , за да изведете
части от менюто, забележки и съобщения.
Стартира избора на фабрични настройки
Настройки 2
USB връзка
Изберете USB режим, за да бъде използван, когато свързвате
фотоапарата към компютър или PictBridge съвместим принтер
посредством кабел с мултифункционален терминал
Видео изход
Настройва видео сигнал извеждан от според цветовата система
на свързаното видео оборудване
Настройка на часовника
Настройка на датата и часа
21
Работа с компютър
Можете да изведете изображения заснети с фотоапарата на компютърния екран.
Като използвате софтуера на приложения CD-ROM можете да се насладите на неподвижни
зиображения и клипове записани с фотоапарата повече от всякога. За повече подробности,
обърнете се към “Упътване за експлоатация”.
Поддържани операционни системи за USB връзка и прилагане
на софтуера
За потребители на Windows
За потребители на Macintosh
USB връзка
Windows 2000 Professional
Windows XP или
Windows Vista
Mac OS 9.1/9.2/Mac OS X (v.10.1
до 10.4)
Софтуер
“Picture Motion
Browser”
Windows 2000 Professional
Windows XP или
Windows Vista
не е съвместим
* 64-битови издания и стартови издания не са приложени.
• Трябва да бъде инсталиран с посочената по-горе операционна система предварително. Не се поддържа
преинсталиране на операционната система.
• Ако операционната Ви система не поддържа USB свързване, използвайте четец за Memory Stick (не е
приложен).
• За повече подробности относно работната среда на “Picture Motion Browser”, използвайте “Упътване
за експлоатация”.
22
Преглед на „Упътване за експлоатация”
“Cyber-shot Handbook” на приложения
CD-ROM обяснява с подробности как да
използвате фотоапарата. Нуждаете се
от Adobe Reader, за да прегледате.
За потребители на Macintosh
1 Включете компютъра и поставете приложе-
За потребители на Windows
1 Включете компютъра и поставете CD-
2
Изберете папка [Handbook] и копирайте
“Handbook.pdf”, запазена в папка “GB” на
компютъра Ви.
3
След като копирането е завършило, щракнете два пъти върху “Handbook.pdf”.
ROM-а в приложеното CD-ROM устройство.
Появява се следния екран.
ния CD-ROM в CD-ROM устройството.
Следвайте инструкциите
Когато щракнете върху бутон [Cyber-shot
Handbook] на екрана за копиране се появява
„Cyber-shot Handbook”. Следвайте инструкциите на екрана, за да копирате.
2
3
Следвайте инструкциите на екрана, за да
копирате.
• Когато щракнете върху бутона “Cybershot Handbook”, и “Cyber-shot Handbook”,
и “Cyber-shot Step-up Guide” ще бъдат
инсталирани.
След като инсталацията е приключила
щракнете два пъти върху съкратения файл
(shortcut) създаден на десктопа.
23
Живот на батериите капацитет на вградената
памет
Живот на батериите и брой изображения, които могат да бъдат записани/прегледани
Числата в следните таблиците са такива
при презумпция употреба на нови батерии и
заснемане при температура 25--С. Стойностите за броя на изображенията, които
могат да бъдат записани или възпроизведени,
позволяват смяната на приложения “Memory
Stick Duo”, когато е необходимо.
Обърнете внимание, че е възможно в зависимост от условията истинският брой на
изображенията да бъде по-малък от указания.
Когато заснемате неподвижни изображения
Батерии
Живот на
батериите
(мин.)
Брой изображения
Алкални
Прибл. 50
Прибл. 100
• Снимане при следните условия:
- Снимане на изображения през 30-секунден
интервал.
- Натиснете zoom бутоните W и T за всяка
снимка.
- Използване на светкавицата веднъж на всеки
2 снимки.
- Включване и изключване на всеки 10 снимки.
• Методът на измерване се основава на стандарта CIPA.
• (CIPA: Camera & Imaging Products Association).
• Броят на снимките, които можете да направите, не се променя в зависимост от размера
на изображението.
Възпроизвеждане на неподвижни изображения
Батерии
Живот на
батериите
(мин.)
Брой изображения
Алкални
Прибл. 350
Прибл. 7000
• Възпроизвеждане на единични изображения
в последователност, на около 3-секундни
интервали
24
Забележки за батериите
• Капацитетът на батериите намалява с употребата и изминалото време.
• Животът на батериите, както и броят
изображения, които можете да запишете/прегледате намалява при следните условия:
- Температурата е ниска;
- Честа употреба на светкавицата;
- Фотоапаратът се включва и изключва
твърде често;
- Често използвате функция zoom;
- Яркостта на задното осветяване на LCD
екрана е висока;
- Батериите са разредени.
• Стойностите показани за алкални батерии се
базират на търговски норми и не се отнасят
за алкални батерии при всякакви условия.
Стойностите може да се различават в
зависимост от производителя на батериите/
вида им, условията на заобикалящата среда,
параметрите на продукта и т.н.
• Приложените алкални батерии са за временна
употреба. Може да ес наложи да закупите
допълнителни батерии за редовна употреба с
фотоапарата.
Брой неподвижните изображения и времетраене на движещите се изображения
Броят на неподвижните изображения и дължината на движещите се изображения се различават в зависимост от условията на снимане и средствата за запис.
• Дори и капацитетът на вашия носител за запис да е същия като посочените по-долу в
таблиците, броят на неподвижните изображения и времетраенето на клиповете може
да варира.
• За повече подробности, вижте стр. 14.
Приблизителен брой на неподвижните изображения
Капацитет Вградена
памет
Около
Размер
22MB
(Единици: Изображения)
“Memory Stick Duo” форматиран с този фотоапарат
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
4GB
8GB
7M
7
41
74
153
313
631
1249
2508
3:2
7
41
74
153
313
631
1249
2508
5M
10
51
92
191
390
787
1557
3127
3M
16
82
148
306
626
1262
2498
5017
VGA
139
780
1428
2941
6013
12121
23983
48166
16:9
25
133
238
490
1002
2020
3997
8027
• Броят указани изображения се отнася за ситуация, в която [Mode] е зададен в положение [Normal].
• Когато оставащият брой изображения, които могат да се запишат, е по-голям от 9,999, се извежда
индикация “>9999”.
• Можете да оразмерявате изображенията по-късно ([Resize], стр. 20).
• Когато изображението е записано с по-стар модел фотоапарат Sony и се възпроизвежда на този фотоапарат, то може да не се възпроизведе с реалния си размер.
25
Време за запис на движещи се изображения
Числата в по-долните таблици показват примерно оставащо време за запис получено чрез
изчисляване общата дължина на всички файлове с движещи се изображения. Максималната
дължина на заснемане на файлове е около 10 минути.
(Единици: час: минута: секунда)
Капацитет Вградена
памет
Около
Размер
22MB
320×240
0:01:00
“Memory Stick Duo” форматиран с този фотоапарат
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
4GB
8GB
0:05:50
0:10:40
0:22:00
0:45:00
1:30:50
2:59:50
6:01:10
• Съотношението на клиповете е 320х240.
26
Отстраняване на проблеми
Ако имате проблеми с фотоапарата, опитайте едно от следните:
1
Проверете следните настройки и погледнете в “Oтстраняване на проблеми”
2
Отстранете батериите и ги поставете отново след около минута. След това
включете отново фотоапарата.
3
Стартирайте отново настройките (стр. 21).
4
Свържете се с вашия доставчик или оторизиран сервиз на Sony.
Молим да разберете, че давайки вашият фотоапарат за поправка, съдържанието на вашата
вградена памет може да бъде прегледано.
Батерии и захранване
Индикаторът за оставаща батерия е неправилен или е изведен индикатор с достатъчно мощност,
но захранването прекъсва твърде бързо.
• Това се случва само когато сте използвали фотоапарата на твърде студени или
горещи места.
• Когато използвате алкални батерии/окси-никел първични батерии (не са приложени в комплекта), изведеното време/оставащото време може да не е правилно
обозначено.
• Батериите са разредени. Инсталирайте нови или заредени никел-метал хидридни
батерии (стр.9).
• Когато използвате никел-метал хидридни батерии, терминалите на зарядното
може да са замърсени и поради това зареждането на батериите да не е успешно.
Почистете си с памуче.
• Когато използвате никел-метал хидридни батерии, изведеното оставащо време се
различава от настоящото поради ефект на паметта. Разредете напълно и заредете отново батериите.
• Батериите са разредени. Подменете ги с нови.
Батериите се изхабяват твърде бързо
• Използвате фотоапарата на твърде студени места.
• Батериите са разредени. Подменете ги с нови.
• Когато използвате никел-метал хидридни батерии, заредете ги достатъчно.
Фотоапаратът се изключва автоматично, когато отворите капачето на батериите/”Memory Stick
Duo”
• Това не е неизправност. Изключете фотоапарата преди да отворите капачето на
батериите/”Memory Stick Duo”.
27
Не можете да включите фотоапарата
• Инсталирайте батериите правилно (стр. 9)
• Свържете правилно приложения променливотоков адаптер (не е приложен).
• Батериите са разредени. Инсталирайте нови или заредени никел-метал хидридни
батерии (не са приложени) (стр. 9)
• Батериите са разредени. Подменете ги с нови.
Захранването изненадващо се изключва
• Ако не използвате фотоапарата около три минути докато захранването е включено, той автоматично се изключва, за да предотврати изразходване на батериите.
Включете фотоапарата отново (стр. 11).
• Батериите са разредени. Инсталирайте нови или заредени никел-метал хидридни
батерии (не са приложени) (стр. 9).
Заснемане на неподвижни изображения/клипове
Фотоапаратът Ви не може да заснема изображения
• Проверете капацитета свободно място във вградената памет или “Memory Stick
Duo” (стр. 25, 26). Ако са пълни, извършете едно от следните:
- Изтрийте ненужни изображения. (стр. 15)
- Сменете “Memory Stick Duo”.
• Не можете да записвате изображения, докато зареждате светкавицата.
• Настройте диска за избор на режим в позиция
когато заснемате неподвижни
изображения
• Настройте диска за избор на режим в позиция
когато заснемате клипове.
Не можете да въведете дати на заснетите изображения
• Този фотоапарат няма функция за наслагване на дати върху изображения. Можете
да копирате или запазите изображения с въведена дата като използвате “Picture
Motion Browser”.
Когато заснемате прекалено ярък обект се появяват вертикални линии
• Случва се феноменът на размазването и върху изображението се появяват бели,
черни, червени, лилави или други линии. Този феномен не е неизправност.
Преглед на изображения
Фотоапаратът Ви не може да възпроизвежда изображения
(Възпроизвеждане) (стр. 15)
• Натиснете бутон
• Името на папката/файла са били променени на Вашия компютър
• Когато файл с изображение е бил обработван на компютър или когато файлът с
изображение е записан с модел фотоапарат различаващ се от вашия, възпроизвеждането на вашия фотоапарат на този файл не е гарантирано.
• Фотоапаратът е в режим USB. Изтрийте USB връзката.
28
Предпазни мерки
Не оставяйте фотоапарата на следните места
• На изключително горещи места
• На места като кола, паркирана на пряка
слънчева светлина. Възможно е корпусът на
фотоапарата да се деформира и да причини
неизправност.
• На пряка слънчева светлина или близо до
отоплително тяло.
• Възможно е корпусът на фотоапарата да
се обезцвети или деформира и да причини
неизправност.
• Не места, изложени на вибрации
• Близо до силни магнитни полета
• На песъчливи или прашни места
• Не позволявайте във фотоапарата да попадне
пясък или прах. Възможно е пясъкът и прахът
да причинят неизправност във фотоапарата
и понякога тази неизправност не може да бъде
поправена.
Относно пренасянето
Не сядайте на стол или друго място, когато
фотоапаратът е в задния джоб на Вашите панталони или пола, защото това може да причини
неизправност или повреда на фотоапарата.
Относно почистването
Почистване на LCD екрана
Почиствайте повърхността на LCD екрана със
специалния комплект за почистване на LCD екрани (не е приложен), за да премахнете пръстови
отпечатъци, прах и др.
Почистване на обектива
Изтрийте повърхността на обектива с меко
парче плат, за да премахнете следите от пръсти
или прах по повърхността му.
Почистване на повърхността на фотоапарата
Почиствайте повърхността на фотоапарата
с меко парче плат, леко навлажнено с вода, след
което подсушете повърхността добре. Не
ползвайте следните препарати, защото може да
повредите покритието на корпуса.
• Химични продукти като разтворители,
бензин, алкохол, парче плат за еднократна употреба, бързо изпаряващ се инсектицид и др.
• Не докосвайте фотоапарата, ако по ръцете
Ви има следи от гореизброените вещества.
• Не оставяйте фотоапарата в контакт с гума
или винил за дълго време
Относно работната температура
Вашият фотоапарат е проектиран за работа
между 0--С до 40--С. Снимането на крайно студени или горещи места, които излизат извън тези
стойности, не се препоръчва.
Относно конденза на влага
Ако внесете фотоапарата директно от студено на топло място е възможно във вътрешността на фотоапарата да кондензира влага. Възможно е този конденз да повреди фотоапарата.
Влага може да кондензира лесно, когато:
Внасяте фотоапарата от студено място,
например ски-писта, в отоплявана стая.
Изнасяте фотоапарата от помещение с климатик навън при висока температура и т.н.
Как да предотвратите конденза на влага
Когато внасяте фотоапарата от студено
на топло място, сложете фотоапарата в
полиетиленов плик и оставете фотоапарата да
се аклиматизира към околната температура за
около 1 час.
Ако има конденз на влага
Изключете захранването и оставете фотоапарата поне за 1 час, за да се изпари влагата.
Забележете, че ако се опитате да записвате с
влага, останала във вътрешността на обектива,
изображенията няма да са ясни.
Относно вградена акумулаторна
батерия
Този фотоапарат е снабден с вградена акумулаторна батерия, така че настройката за дата и
час и други настройки се запазват, независимо
дали захранването е включено или изключено.
Вградената акумулаторна батерия е постоянно
заредена докато използвате фотоапарата. Независимо от това, ако използвате фотоапарата
само за кратки периоди от време, тя се разрежда, и ако не използвате фотоапарата за около 1
месец, батерията се разрежда напълно. В този
случай се уверете, че сте заредили батерията
преди да използвате фотоапарата.
Въпреки това, дори батерията да не е заредена,
Вие можете да използвате фотоапарата като не
записвате датата и часа.
Начин на зареждане на вградената акумулаторна
батерия
Поставете заредени батерии, или свържете фотоапарата с мрежата от 220 V като използвате
променливотоковия адаптер (не е приложен), и
оставете фотоапарата с изключено захранване
за повече от 24 часа.
Метод на зареждане на комплекта батерии
Поставете заредения комплект батерии във
фотоапарата или свържете фотоапарата към
захранването посредством променливотоков
адаптер (не е приложен) и оставете фотоапарата изключен за 24 часа или повече.
29
Спецификации
Фотоапарат
Система
Устройство за изображения
7,20 мм (тип 1/2,5) цветен CCD
Основен цветен филтър
Общ брой пиксели на фотоапарата
Прибл. 7 410 000 пиксела
Ефективни пиксели на фотоапарата
Прибл. 7 201 000 пиксела
Обектив
3х вариообектив
f = 5.8 до 17.4 мм
(35 мм преобразуващ фотоапарат:
35 до 105 мм)
F = 2.8 – 4.8
Контрол на експонацията
Автоматична експонация, Избор на сцена (7
режима)
Баланс на белия цвят
Автоматичен, Daylight, Cloudy,
Fluorescent, Incandescent, Светкавица
Формат на файловете (DCF съвместим)
Неподвижни изображения: Exif Ver. 2.21 JPEG
съвместим, DPOF съвместим
Движещи се изображения: AVI (Motion JPEG)
Носител на данните
Вградена памет: около 22 МВ
“Memory Stick Duo”
Светкавица
Препоръчително разстояние (При
ISO в положение Auto):
0,5 м до 3,5 м (W)
0,5 до 2.0 м (T)
Изходни и входни конектори
(USB)`A/V OUT терминал: видео, аудио
(monaural), USB връзка
USB връзка
Високоскоростен USB (USB 2.0
съвместим)
LCD екран
LCD панел
6.0 см (тип 2.4) TFT
Общ брой на точките (dots)
112 320 (480х234) точки
Захранване, общи условия
[Захранване, общи условия]
Захранване: LR6: (размер АА): алкални
батерии (2), 3V
HR 15/51: HR6 (размер АА) никел-ме
тал хидридни батерии (2) (не са
приложени), 2.4 V ZR6 (размер АА):
окси-никел първични батерии (2) (не
са прилобени), 3 V
AC-LS5K променливотоков адаптер
(не е приложен), 4,2 V
Консумация на енергия по време на запис: 1.2W
30
Работна температура
от 0--С до 40--С
Температура на съхранение
От –20--С до +60--С
Размери
91.4 х 61.0 х 29.1 мм. (Ш/В/Д) (без изтеглящите
се части)
Тегло
Прибл. 189 гр. (включително две батерии, дръж
ка за китката и др.)
Микрофон: Monaural
Exif Print: Съвместим
PRINT изображение, съвпадащо с III
Съвместим
PictBridge
Съвместим
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.
Търговски марки:
•“
” и Cyber-shot Station са търговски марки на Sony Corporation.
• “Memory Stick”, “
”, “Memory Stick PRO”,
“
”, “Memory Stick Duo”,
“
”, “Memory Stick PRO
Duo”, “
”, “Memory
”,
Stick Pro-HG Duo” “
“MagicGate” и “
” са търговски марки на Sony Corporation.
• PicturePackage e търговска марка на Sony
Corporation.
• “InfoLITHIUM” е търговска марка на Sony
Corporation.
• “Picture Package” e търговска марка на Sony
Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows Media и DirectX
са търговски марки или запазени търговски
марки на Microsoft Corporation в САЩ и други
държави.
• Macintosh, Mac OS, QuickTime, iMac, iBook,
PowerBook, PowerMac и eMac са търговски
марки или запазени търговски марки на Apple
Computer, Inc.
• Macromedia и Flash са търговски марки или
запазени търговски марки на Macromedia, Inc. в
САЩ и/или други държави.
• Intel, MMX и Pentium са търговски марки или
запазени търговски марка на Intel Corporation.
• Adobe и Reader са търговски марки или запазени
търговски марки на Adobe Systems Incorporated
в САЩ и/или други страни.
• В заключение, имената на системите и
продуктите, използвани в това ръководство
като цяло, са търговски марки или запазени
търговски марки на техните съответни
разработчици или производители. Въпреки
това “™” или “®” не се използват навсякъде в
това ръководство.
31
Допълнителна информация за този
продукт, а също и отговори на често
задавани въпроси, можете да откриете на
нашата интернет страница за поддръжка
и помощ.
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising