Sony | DSC-S2000 | Sony DSC-S2000 S2000 Цифров компактен фотоапарат Инструкции за експлоатация

4-170-176-11 (1)
Цифров фотоапарат
DSC-S2000/S2100
Ръководство за експлоатация
© 2010 Sony Corporation
Бележка на потребителя
Моделът и серийният номер са отбелязани от долната страна на устройството.
Запишете серийния номер на мястото, оставено по-долу. Обръщайте се към тези
цифри винаги, когато ви се наложи да се свържете с вашия дилър на Sony относно
този продукт.
Модел №. DSC-S2000/S2100
Сериен №. ______________________
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте
устройството на дъжд или влага.
2 BG
За потребители в Европа
Забележка за потребителите от страните, които попадат под
изискванията на директивите на Европейския съюз
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Токио,
108-0075 Япония. Оторизираният представител за ЕМС и безопасност на продукта
е Sony Германия GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия. За сервиз
или проблеми с гаранцията, моля, обръщайте се към адресите, които са ви дадени в
отделните сервизни книжни или гаранционни карти.
Този продукт е изпитан и отговаря на изискванията на ЕМС директивата за
използване на свързващи кабели, по-къси от 3 метра.
Внимание
Възможно е електромагнитни полета с определена честота да повлияят на звука и
картината на това устройство.
Забележка
Ако статично електричество или електромагнетизъм причини прекъсване на
операцията по трансфер на данни, рестартирайте програмата или изключете и отново
включете USB кабела.
3 BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски
страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това,
той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране
на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт
на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни
последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен
случай, при неправилното изхвърляне на продукта, могат да се
случат. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на
естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този
продукт, моля, свържете се с общинския офис във вашия град, службата за изхвърляне
на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.
4 BG
Изхвърляне на използвани батерии (приложимо за страните от
Европейския съюз и други европейски страни, използващи система
за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на батериите или на тяхната опаковка показва, че
батериите, предоставяни с този продукт, не трябва да се третират като
домашен отпадък.
Възможно е при определени видове батерии този символ да бъде
използван заедно с химически означения. Химическият символ на
живака (Hg) или оловото (Pb) се добавят, ако батерията съдържа повече
от 0.0005% живак или 0.004% олово.
Изхвърляйки батериите на правилното място, вие предотвратявате потенциални
негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен
случай, при неправилното изхвърляне на батериите, могат да бъдат причинени.
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на природните ресурси.
В случаите, в които поради мерки за безопасност, експлоатационни причини или за
да бъдат запазени данните, батериите трябва да останат в устройството, то те следва
да бъдат подменяни само от квалифициран персонал. За да се уверите, че батериите
ще бъдат правилно изхвърлени, когато животът им изтече, предайте батериите на
съответното място за рециклиране на електрическо и електронно оборудване.
Относно всички други видове батерии, моля, прегледайте частта относно безопасното
изваждане на батериите от продукта.
Предайте батериите в събирателен пункт, за да бъдат рециклирани.
За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт или батериите,
с които работи, моля, свържете се с общинската служба във вашия град, службата за
изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.
5 BG
Съдържание
Подготовка за включване
Вижте “Cyber-shot Handbook” (Ръководство за Cyber-shot) (PDF)
на приложения CD-ROM .................................................................................7
Проверка на приложените аксесоари .....................................................7
Забележки относно използването на фотоапарата ...........................7
Упътване за частите.........................................................................................10
Поставяне на батерията/карта с памет (продава се отделно) ....11
Сверяване на часовника ..............................................................................15
Запис/преглед на изображения
Запис на снимки................................................................................................16
Запис на видеоклипове .................................................................................17
Преглед на изображения .............................................................................18
“Cyber-shot Handbook” (Ръководство за Cyber-shot)
(PDF)
Подробности относно вашия фотоапарат (“Cyber-shot Handbook”
(Ръководство за Cyber-shot)) .....................................................................19
Други
Списък с икони, изведени на екрана ......................................................20
Брой снимки, които можете да запишете, и време за запис на
видеоклипове ....................................................................................................22
Предпазни мерки ............................................................................................23
Технически характеристики .......................................................................25
6 BG
Вижте “Cyber-shot Handbook” (Ръководство
за Cyber-shot) (PDF) на приложения CD-ROM
За подробности относно допълнителните операции, моля, вижте
“Cyber-shot Handbook” (Ръководство за Cyber-shot) (PDF) на CDROM диска (приложен в комплекта), като използвате компютър.
Вижте “Cyber-shot Handbook” (Ръководство за Cyber-shot) за
подробни инструкции относно записа или прегледа на изображения и
свързването на фотоапарата към вашия компютър, принтер или телевизор (стр. 19).
Проверка на приложените аксесоари
•
•
•
•
LR6 (размер АА) алкални батерии (2)
USB кабел (1) (Sony Corporation 1-837-597)
Ремък за китката (1)
CD-ROM (1)
- Програмен софтуер Cyber-shot
- “Cyber-shot Handbook” (Ръководство за Cyber-shot)
• Ръководство за експлоатация (това ръководство) (1)
Забележки относно използването
на фотоапарата
Промяна на настройката за език
Езикът на екрана може да бъде променян, ако е необходимо.
, след това изберете
За да промените настройката за езика, натиснете бутона
(Настройки)
(Основни настройки)
[Language Setting].
Подсигуряване на данни във вградената памет и на картата с памет
Не изключвайте фотоапарата и не вадете батерията или картата с памет, докато
лампичката за достъп свети. Ако го направите, възможно е данните, записани във
вградената памет или на картата с памет, да се повредят. Уверете се, че сте копирали
данните на друг носител, за да ги защитите.
7 BG
Забележки относно записа/възпроизвеждането
• За да сте сигурни, че операциите с картата с памет са стабилни, препоръчваме ви
да използвате този фотоапарат, за да форматирате всяка карта с памет, която се
използва за първи път с този фотоапарат. Обърнете внимание, че форматирането
ще изтрие всички данни, записани на картата с памет. Тези данни не могат да бъдат
възстановени. Уверете се, че сте подсигурили всички важни данни на компютъра
или на друго място за съхранение на данни.
• Преди запис на еднократни събития направете пробен запис, за да се уверите, че
фотоапаратът работи правилно.
• Този фотоапарат не е устойчив на прах и влага, а също не е и водоустойчив. Преди
да започнете работа с фотоапарата прочетете “Предпазни мерки” (стр. 23).
• Не излагайте фотоапарата на влага. Ако във вътрешността на устройството попадне
вода, може да се получи неизправност, а в някои случаи повредата на фотоапарата не
може да бъде отстранена.
• Не насочвайте фотоапарата директно към слънцето или към друга ярка светлина.
Това може да причини неизправност в устройството.
• Не използвайте фотоапарата близо до места, които излъчват силни радиовълни
или радиация. Ако го направите, възможно е фотоапаратът да не записва или
възпроизвежда правилно.
• Използването на фотоапарата на прашни или песъчливи места може да причини
неизправност.
• Ако в устройството се получи конденз на влага, отстранете влагата преди да
използвате фотоапарата.
• Не тръскайте и не удряйте фотоапарата. Освен повреда и невъзможност за записи,
подобни действия могат да направят носителя за запис неизползваем или да
причинят повреда или загуба на данни за изображенията.
• Отстранете полепналата прах от повърхността на светкавицата. Ако вследствие на
затопляне по повърхността на светкавицата залепне прах, възможно е светкавицата
да не излъчи достатъчно светлина или изображението може да се запише с променен
цвят.
Забележки за LCD екрана и обектива
• LCD екранът е произведен по високо прецизна технология, така че ефективният
брой пиксели е над 99,99%. Възможно е обаче върху LCD екрана да се появят малки
черни и/или ярки петънца (бели, червени, сини или зелени на цвят). Появата на тези
петънца е напълно нормална в процеса на снимане и по никакъв начин не влияе
върху качеството на записаното изображение.
• Когато нивото на заряда в батерията намалее, обективът може да спре да се движи.
Поставете нови батерии или заредени никел-метал хидрид батерии и отново
включете фотоапарата.
Температура на фотоапарата
При продължителна употреба е възможно фотоапаратът и батерията да се нагорещят това не е индикация за неизправност.
8 BG
Забележки относно съвместимостта на данните за изображението
• Този фотоапарат следва стандарта DCF (Design rule for Camera File system),
установен от JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries
Association).
• Възпроизвеждането на изображения, записани с вашия фотоапарат, но на друго
оборудване, и възпроизвеждането на изображения, записани или редактирани с
друго оборудване, но на вашия фотоапарат, не е гарантирано.
Предупреждение за авторското право
Възможно е телевизионни програми, филми, видео записи и други продукции да
бъдат защитени с авторско право. Неразрешеният презапис на такива материали може
да противоречи на закона за авторското право.
Не се предоставят компенсации за съдържанието на записа
Съдържанието на записа не подлежи на компенсация, ако поради неизправност
на фотоапарата, на носителя и др., записът или възпроизвеждането се окажат
невъзможни.
9 BG
Упътване за частите
Бутон ON/OFF (Захранване)
Бутон на затвора
Лампичка за таймера за автоматично
включване/Лампичка за затвора за
усмивката
Микрофон
Лампичка ON/OFF (Захранване)
Светкавица
Обектив
Жак
(USB)
LCD екран
Бутон
(Възпроизвеждане)
За запис: бутон W/T (Zoom)
За преглед: бутон (zoom при
възпроизвеждане)/бутон
(Индекс)
Кукичка за ремъка за китката
Ключ за смяна на режима
Бутон (Изтриване)
Лампичка за достъп
Бутон MENU
Контролен бутон
Включено MENU: / / / /
Изключено MENU: DISP/ / /
Говорител
Гнездо за статив
Гнездо за карта с памет
Капаче на отделението за батериите/
картата с памет
Гнездо за поставяне на батерията
Долна
Bottomчаст
10 BG
Поставяне на батерията/картата с памет
(продава се отделно)
1 Отворете капачето.
картата с памет
2 Поставете
(продава се отделно).
Поставете картата с памет, докато щракне, като
внимавате подрязаният край да сочи напред,
както е показано на илюстрацията.
Уверете се, че
подрязаният край е
насочен в правилната
посока.
батериите като
3 Поставете
внимавате за маркировките +/-.
11 BG
4 Затворете капачето.
Карти с памет, които можете да използвате
С този фотоапарат можете да използвате следните карти с памет: “Memory Stick PRO
Duo”, “Memory Stick PRO-HG Duo”, “Memory Stick Duo”, SD карта с памет и SDHC
карта с памет. Не можете да използвате MultiMediaCard.
В това ръководство терминът “Memory Stick Duo” се използва за “Memory Stick PRO
Duo”, “Memory Stick PRO-HG Duo” и “Memory Stick Duo” носители.
Забележки за “Memory Stick Duo” носител
За запис на видеоклипове ви препоръчваме да използвате “Memory
Stick Duo” носител от 1GB или по-голям, който притежава следната
маркировка:
(“Memory Stick PRO Duo” носител)
(“Memory Stick PRO-HG Duo” носител)
За подробности относно броя на изображенията/времето, което можете да записвате,
вижте стр. 22.
За да отстраните картата с памет
Уверете се, че лампичката за достъп не
свети, и след това натиснете веднъж
картата с памет.
Лампичка
достъп
Accessзаlamp
12 BG
• Никога не отстранявайте батерията/картата с памет, докато лампичката за достъп
свети. Това може да причини повреда на данните за изображенията в карата с памет.
Когато не е поставена карта с памет
Фотоапаратът записва изображенията на вградената памет (приблизително 6 МВ).
За да прехвърлите изображения от вградената памет на картата с памет, поставете
картата с памет във фотоапарата, избрете MENU
(Настройки)
(Инструмент за карта с памет)
[Copy].
Батерии, които можете и не можете да използвате с вашия фотоапарат
Battery
type
Вид
на батерията
Supplied Поддържа
Supported
Rechargeable
Приложена
се Акумулаторна
LR6
АА)alkaline
алкалниbatteries
батерии
LR6(размер
(size AA)
a
a
–
HR
HR6 (размер
АА)NickelникелHR15/51:
15/51:HR6
(size AA)
метал
Metalхидрид
Hydrideбатерии
batteries
–
a
a
ZR6
АА)Oxy
окси-никел
ZR6(размер
(size AA)
Nickel Primary
основни
batteriesбатерии
–
a
–
Литиеви
Lithium батерии*
batteries*
–
–
–
Манганови
Manganeseбатерии*
batteries*
–
–
–
Никел-кадмиеви
Ni-Cd batteries*батерии*
–
–
–
* Работата на батериите не е подсигурена, ако волтажът падне или ако заради
батерията се получи друг проблем.
За да извадите батерията
Внимавайте да не изпуснете батерията.
13 BG
Проверка на оставащия заряд на батерията
Индикаторът за оставащ заряд на батерията се извежда на LCD екрана.
Висок заряд
Нисък заряд
и
• В зависимост от условията на употреба и обстоятелствата е възможно индикаторът
за оставащ заряд да не изведе верни стойности.
• Когато зададете [Power Save] в положение [Standard] или [Stamina] и ако
фотоапаратът е включен и не работите с него за определено време, LCD екранът
се затъмнява и фотоапарът автоматично се изключва (Функция за автоматично
изключване на захранването).
• Приложената алкална батерия е само за временна употреба. Възможно е да се
наложи да закупите допълнителна батерия, за да работите с фотоапарата.
Живот на батерията и брой изображения, които можете да
запишете/прегледате
Живот
наlife
батерията
Battery
No.изображения
of Images
(мин.)(min.) Брой
DSC-S2100
Запис
на снимки
Recording
Прибл.
8585
Approx.
Прибл.
170170
Approx.
Преглед
на снимки
Viewing
Прибл. 370
Approx.
370
Прибл.
7400
Approx.
7400
Recording
Прибл.
9595
Approx.
Прибл.
190190
Approx.
Viewing
Прибл. 540
Approx.
540
Прибл. 10800
Approx.
10800
DSC-S2000
и
• Методът на измерване се основава на стандарта CIPA и е приложим за запис на
снимки при следните условия:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
- Когато функцията [SteadyShot] е зададена в положение [Off].
- Когато функцията DISP (Настройка на дисплея) е зададена в положение [Normal]
- При запис на всеки 30 секунди.
- При често превключване на функцията zoom от края W към края Т.
- При използване на светкавицата на всеки 2 снимки.
- Когато включвате и изключвате захранването на всеки 10 снимки.
- При използване на напълно заредена батерия (приложена в комплекта) при
температура от 25оС.
- При използване на Sony “Memory Stick PRO Duo” носител (продава се отделно).
• Стойностите, които са показани за алкалните батерии, са базирани на комерсиалните
норми и не се отнасят за всички алкални батерии във всички условия. Възможно е
тези стойности да се различават в зависимост от прозиводителя/видя, условията на
околната среда, настройки на продукта и др.
14 BG
Сверяване на часовника
бутона ON/OFF
1 Натиснете
(Захранване).
Бутон
ON/OFF
(Захранване)
ON/OFF
(Power)
button
Фотоапаратът се включва.
настройка с /
2 Изберете
на контролния бутон, след
това натиснете
.
Date & Time Format (Формат с дата
и час): Изберете дисплей с формат на
датата и часа.
Date & Time (Дата и час): Задайте
датата и часа.
Контролен
Control
бутон
button
цифровата стойност с
3 Задайте
натиснете .
/ / / , след това
• Полунощ се обозначава като 12:00 АМ, а 12 часа по обед – като 12:00 РМ.
4 Изберете [OK], след това натиснете
.
Повторна настройка на датата и часа
Натиснете бутона MENU, след това изберете
(Настройки)
(Настройки за часа).
15 BG
Запис на снимки
ключа за избор
1 Задайте
на режим в положение
Бутон
ON/OFF
(Захранване)
ON/OFF
(Power)
button
Ключ за избор
switch
наMode
режим
(Снимка), след това натиснете
бутона ON/OFF (Захранване).
здраво
2 Придържайте
фотоапарата, както е
показано на илюстрацията.
• Натиснете бутона Т, за да увеличите, и
натиснете бутона W, за да се върнете към
предходния изглед.
бутона на
3 Натиснете
затвора наполовина, за
Бутон
на
Shutter
затвора
button
да фокусирате.
Когато изображението е на фокус,
се чува звуков сигнал и индикаторът
светва.
бутона
4 Натиснете
на затвора докрай.
16 BG
AE/AF в
AE/AF
заключеlock
но положение
Запис на видеоклипове
ключа за избор
1 Задайте
на режим в положение
Бутон
ON/OFF
(Захранване)
ON/OFF
(Power)
button
(Видеоклип), след това
натиснете бутона ON/OFF
(Захранване).
Ключ за избор
Mode
switch
на режим
бутона на затвора
2 Натиснете
докрай, за да започнете запис.
бутона на затвора докрай отново,
3 Натиснете
за да спрете записа.
17 BG
Преглед на изображения
бутона
1 Натиснете
(Възпроизвеждане).
Възпроизвежда се последното заснето
изображение.
Бутон
(Playback) button
(Възпроизвеждане)
Избор на следващо/предходно
изображение
Изберете изображение с (следващо)/
(предходно) на контролния бутон.
• За да преглеждате видеоклипове, натиснете
в центъра на контролния бутон.
Изтриване на изображение
Натиснете бутона (Изтриване).
Изберете [This Image] с помощта на
контролния бутон, след това натиснете
на
.
(Delete)
Бутон
button
(Изтриване)
Контролен
бутон
Control button
Връщане към запис на изображения
Натиснете бутона на затвора докрай.
Изключване на фотоапарата
Натиснете бутона ON/OFF (Захранване).
18 BG
Подробности относно вашия фотоапарат
(“Cyber-shot Handbook” (Ръководство за
Cyber-shot))
“Cyber-shot Handbook” (Ръководство за Cyber-shot) на CD-ROM диска (приложен в
комплекта) обяснява в подробности как да използвате фотоапарата.
За потребители на Windows
компютъра и поставете CD-ROM диска
1 Включете
(приложен в комплекта) в CD-ROM устройството.
2 Щракнете върху [Cyber-shot Handbook].
“Cyber-shot Handbook” (Ръководство за
3 Стартирайте
Cyber-shot) от препратката, създадена на десктопа на
компютъра.
За потребители на Macintosh
компютъра и заредете CD-ROM диска
1 Включете
(приложен в комплекта) в CD-ROM устройството.
папката [Handbook] и копирайте “Handbook.
2 Изберете
pdf”, запазени в папката [GB, на вашия компютър.
като копирането приключи, щракнете два пъти
3 След
върху “Handbook.pdf”.
19 BG
Списък с икони, изведени на екрана
Когато правите снимки
Дисплей
Display
Индикация
Indication
Предупреждение
Vibration warningза
вибрация
Индикатор
за
Smile Detection
чувствителност при
Sensitivity indicator
разпознаване
на
усмивка
•• ВThe
режим
(Лесенinрежим) (Easy
icons are limited
иконките
Mode). са ограничени.
Когато
записватеmovies
видеоклип
When shooting
Zoom
Zoomскала
scaling
B
A
Дисплей
Display
Индикация
Indication
Оставащ
заряд на
Battery remaining
батерията
Предупреждение
за
Low battery warning
нисък заряд на батерията
Размер
на изображението
Image size
Дисплей
Display
Индикация
Indication
z
AE/AF заключване
AE/AF
lock
ISO400
ISO номер
ISO
number
125
Скоростspeed
на затвора
Shutter
F3.5
Размер наvalue
диафрагмата
Aperture
+2.0EV
Стойност на
експонацията
Exposure
Value
Индикатор
за AFframe
рамка
AF
range finder
на визьора
indicator
Standby
Избор
сцена
Scene на
Selection
Диск
за избор
Camera
mode на режим
(Интелигентна
(Intelligent Auto
автоматична
настройка,
Автоматично
Adjustment, Program
програмиране, Режим на
Auto, на
Movie
Mode)
запис
видеоклип)
Икона
разпознаване
Scene за
Recognition
icon
на сцена
Баланс
на белия цвят
White balance
Режим
Измерване
Metering
Mode
Устойчиво
SteadyShotснимане
20 BG
0:12
Запис на видеоклип/
Recording
a movie/
Готовност за запис на
Standby
a movie
видеоклип
Време за запис
Recording
time(m:s
(m:s)
минути: секунди)
C
Дисплей
Display
Индикация
Indication
Папка
за запис
Recording
folder
96
Брой
записани
Number
of recordable
изображения
100Min
Време
за запис
Recordable
time
images
Носител
на запис/
Recording/Playback
Носител за
Media (memory card,
възпроизвеждане
(карта
сinternal
памет, вградена
memory)памет)
Намаляване
на ефекта
Red-eye reduction
на червените очи
Режим
на светкавицата
Flash mode
Зареждане
на
Flash charging
светкавицата
D
Дисплей
Display
Индикация
Indication
Таймер
за автоматично
Self-timer
включване
Разпознаване
на лице
Face Detection
Burst
Burst
AF
визьора
AF рамка
range на
finder
frame
Кръстче
за прицелване
Spot metering
cross-
hairs
21 BG
Брой снимки, които можете да запишете,
и време за запис на видеоклипове
Снимки
DSC-S2100
(Единици: изображения)
Capacity Вградена
Internal
Капацитет
Карта с памет, форматирана с този
Memory card formatted with this camera
памет
memory фотоапарат
Approx.
Прибл.
MB
6 МВ
Размер
Size
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
6400
12M
1
395
790
1600
3200
8M
1
580
1170
2350
4700
9400
5M
2
710
1420
2900
5850
11700
28
9650
19300
38600
16:9(9M)
VGA
1
533
1060
2150
77200 154400
4300
8600
16:9(2M)
5
1800
3700
7500
15000
30000
DSC-S2000
(Единици:
изображения)
(Units:
Images)
Capacity Вградена
Internal
Капацитет
Карта с памет, форматирана с този
Memory card formatted with this camera
памет
memory фотоапарат
Approx.
Прибл.
MB
6 МВ
Размер
Size
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
10M
1
470
940
1900
3800
7600
5M
2
710
1420
2900
5850
11700
28
9650
19300
38600
16:9(7M)
VGA
1
600
1200
2450
77200 154400
5000
10000
16:9(2M)
5
1800
3700
7500
15000
30000
и
• Възможно е броят на снимките и времето за запис да се различава в зависимост от
условията на запис и картата с памет.
• Когато броят на оставащите изображения, които можете да запишете, е по-голям от
99,999, се извежда индикаторът “>99999”.
• Когато изображенията са записани с друг фотоапарат и бъдат възпроизведени
на това устройство, е възможно изображенията да не се изведат в правилното
съотношение.
22 BG
Видеоклипове
Таблицата по-долу показва приблизителното максимално време за запис. Това са
общите времена за всички файлове с видеоклипове.
(Единици: час: минути: секунди)
Капацитет
Capacity Вградена
Internal Карта с памет, форматирана с този
Memory card formatted with this camera
памет
memory фотоапарат
Прибл.
Approx.
66 MB
МВ
Size
Размер
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
3:38:40
7:17:20
VGA
0:00:03
0:27:20
0:54:40
1:49:20
QVGA
0:00:10
1:23:40
2:45:00
5:35:00 11:18:00 22:36:00
и
• Размерът на файла, който можете да запишете, е максимум 2 GB за всеки от
файловете. Ако размерът на файла достигне прибл. 2 GB, фотоапаратът автоматично
спира записа на видеоклипа.
• Времето за продължителен запис се различава в зависимост от условията на запис
и носителя.
• Фотоапаратът не поддържа HD записи или възпроизвеждане на видеоклипове.
Предпазни мерки
Не използвайте/съхранявайте фотоапарата на следните места
• На изключително горещи, студени или влажни места
На места като вътрешността на кола, паркирана на слънце. Възможно е корпусът на
фотоапарата да се обезцвети или деформира и това може да доведе до повреда.
• На места, които са обект на осветяване от директна слънчева светлина или са
подложени на влиянието на топлинни източници
Възможно е корпусът на фотоапарата да се обезцвети или деформира и това може да
доведе до повреда.
• На места, които са подложени на вибрации и сътресения
• В близост до места със силни магнитни полета
• На места, които са прашни или мръсни
Не позволявайте във вътрешността на фотоапарата да попадне пясък или мръсотия.
Това може да доведе до повреда в устройството, а понякога тази повреда не може да
бъде отстранена.
Пренасяне
Не сядайте, докато фотоапаратът се намира в задния ви джоб, защото това може да
причини повреда във фотоапарата.
23 BG
Батерия
• Избягвайте да боравите грубо с батерията, да я разглобявате или модифицирате,
както и да я удряте или изпускате, или настъпвате.
• Не използвайте деформирана или повредена батерия.
• Не смесвайте използвани и нови батерии, както и батерии от различен вид.
• Извадете батериите от фотоапарата, когато не планирате да работите с устройството
за дълъг период от време, или когато батериите се изтощят.
Почистване
Почистване на LCD екрана
За да отстраните отпечатъци от пръсти, мръсотия и др., почиствайте повърхността на
екрана, като използвате комплекта за почистване на LCD екран (продава се отделно).
Почистване на обектива
За да отстраните от обектива отпечатъците от пръст, мръсотия и др, почистете обектива с
меко парче плат.
Почистване на корпуса на фотоапарата
Почиствайте повърхността на фотоапарата с меко парче плат, леко навлажнено с
вода; след това избършете повърхността на фотоапарата със сухо парче плат. За да
предотвратите повреда по повърхността на корпуса:
- Не излагайте фотоапарата на въздействието на химически вещества като например
разтворител, бензин, алкохол, разтвори за третиране на насекоми и др.
- Не докосвайте фотоапарата, ако по ръцете ви има остатъци от гореспоменатите
вещества.
- Не оставяйте устройството за дълго време в контакт с гума или винилови материали.
Работна температура
Фотоапаратът е проектиран за работа в температурен обхват между 0oС и 40oС. Не
препоръчваме извършването на запис на изключително студени или горещи места, където
температурата е в стойности извън посочените.
Вградена акумулаторна батерия
Вашият фотоапарат е снабден с вградена акумулаторна батерия, така че настройката за
датата и часа, и другите настройки, се запазват независимо дали устройството е включено
или изключено.
Докато използвате фотоапарата, вградената акумулаторна батерия остава винаги заредена.
Въпреки това, ако използвате устройството само за кратко, батерията се разрежда, а
пълното разреждане на акумулаторната батерия, ако изобщо не използвате фотоапарата,
настъпва за около един месец. Ако това се случи, използвайте фотоапарата след като
заредите вградената акумулаторна батерия.
Въпреки това, дори ако вградената батерия не е заредена, това няма да се отрази на
работата на устройството, ако не записвате датата.
Зареждане на вградената акумулаторна батерия
Поставете вградената акумулаторна батерия в устройството и оставете фотоапарата
изключен за 24 или повече часа.
24 BG
Технически характеристики
Фотоапарат
[Система]
Устройство за изображения:
DSC-S2100: 7.79 mm (тип 1/2.3)
R, G, B основен, цветен, мозаечен
филтър
DSC-S2000: 7.70 mm (тип 1/2.3)
R, G, B основен, цветен, мозаечен
филтър
Общ брой пиксели на фотоапарата:
DSC-S2100: Прибл. 12.4
мегапиксела
DSC-S2000: Прибл. 10.3
мегапиксела
Ефективни пиксели на фотоапарата:
DSC-S2100: Прибл. 12.1
мегапиксела
DSC-S2000: Прибл. 10.1
мегапиксела
Обектив: 3х zoom обектив
f = 6.2 – 18.6 mm (35 - 105 mm (35
mm филмов еквивалент))
F3.1 (W) – F5.6 (T)
Контрол на експонацията:
Автоматична експонация, Избор на
сцена (8 режима)
Баланс на белия цвят: Автоматичен,
Дневна светлина, Облачно,
Флуоресцентно 1/2/3, Изкуствено
осветление, Светкавица
Интервал на записа за Burst режим:
Прибл. 1 секунда
Формат на файловете:
Снимки: JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif
Ver. 2.21, MPF Baseline)-съвместим,
DPOF-съвместим
Видеоклипове: AVI (Motion JPEG)
Носител за запис: Вградена памет
(прибл. 6 МВ), “Memory Stick Duo”
носител, SD карта с памет, SDHC
карта с памет (Class 4, 6, 10)
Светкавица: Обхват на светкавицата
(ISO чувствителност
(Препоръчителен индекс на
експонацията) зададена в положение
Auto):
Прибл. 0.5 до 3.3 m (W)/прибл. 0.5
до 1.8 m (T)
[Входни и изходни конектори]
USB връзка: Високоскоростен USB
(USB 2.0-съвместим)
[LCD екран]
LCD панел:
DSC-S2100: 7.5 cm (тип 3.0)
DSC-S2000: 6.2 cm (тип 2.5)
TFT устройство
Общ брой на точките: 230 400 (960
x 240) точки
25 BG
[Захранване, общи положения]
Търговски марки
Захранване: LR6 (размер АА) алкални
батерии (2): 3 V
HR 15/51: HR6 (размер АА) никелметал хидрид батерии (2) (продава
се отделно), 2.4 V
ZR6 (размер АА) окси-никел
основни батерии (2) (продава се
отделно), 3 V
Консумация на електроенергия
(по време на запис): 1.0 W
Работна температура: от 0 до 40оС
Температура на съхранение: От -20о до
+60оС
Размери: 97.6 x 61.0 x 27.2 mm (Ш/В/Д,
без издадените части)
Тегло:
DSC-S2100: Прибл. 184 g
DSC-S2000: Прибл. 173 g
(включително две батерии и карта
с памет)
Микрофон: Моно
Говорител
Exif Print: Съвместим
PRINT изображение, съвпадащо с III:
Съвместимо
PictBridge: Съвместим
• Следните марки са търговски марки на
Sony Corporation.
, “Cyber-shot,
“Memory Stick”,
, “Memory
Stick PRO”,
,
“Memory Stick Duo”,
, “Memory Stick
,
PRO Duo”,
“Memory Stick PRO-HG Duo”,
,
“Memory Stick Micro”, “MagicGate”,
.
• Microsoft, Windows, Direct X и
Windows Vista са търговски марки или
запазени търговски марки на Microsoft
Corporation в Съединените щати и/или в
други страни.
• Macintosh и Mac OS са търговски
марки или запазени търговски марки на
Apple Inc.
• Intel и Pentium са търговски марки
или запазени търговски марки на Intel
Corporation.
• SDHC логото е търговска марка.
Дизайнът и техническите
характеристики подлежат на промяна без
предупреждение.
26 BG
• MultiMediaCard е търговска марка на
MultiMediaCard Association.
• Adobe и Reader са запазени търговски
марки или търговски марки на Adobe
Systems Incorporated в САЩ и/или
други страни.
• В заключение, имената на системите
и продуктите, използвани в това
ръководство като цяло, са търговски
марки или запазени търговски марки
на техните съответни разработчици
или производители. Въпреки това TM
или ® не се използват навсякъде в това
ръководство.
Допълнителна информация относно
този продукт и отговори на често
задавани въпроси можете да откриете
на нашата интернет страницата за
поддръжка.
http://www.sony.net/
Отпечатано на 70% или повече
рециклирана хартия посредством
използването на VOC (Volatile Organic
Compound) – мастило, базирано на
растителна мазнина.
27 BG
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи
система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които
в противен случай могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените
ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
Download PDF

advertising