Sony | DSC-S650 | Sony DSC-S650 Инструкции за експлоатация

Щракнете!
Съдържание
Основни опции
Използване
на менюто
Цифров фотоапарат
Ръководство
на потребителя
DSC-S650/S700
Преди да използвате устройството,
моля, прочетете внимателно това
ръководство, а също и отделното
ръководство “Наръчник с инструкции
за употреба”; запазете ръководствата
за бъдещи справки.
Използване на
екрана с
настройките
Гледане на изображения на телевизионен екран
Използване
на компютър
Отпечатване
на неподвижни
изображения
Отстраняване
на проблеми
Други
Азбучен указател
Забележки за фотоапарата
Видове “Memory Stick”, които можете да
използвате (не са приложени в комплекта)
IC носителя за запис, който използвате с фотоапарата, е “Memory Stick Duo”. Съществуват два
вида “Memory Stick Duo”.
“Memory Stick Duo”: вие можете да използвате
“Memory Stick Duo” с Вашия фотоапарат.
“Memory Stick” Не можете да използвате
“Memory Stick” с този фотоапарат.
Не можете да използвате други носители с
този фотоапарат.
За подробности относно “Memory Stick Duo”,
вижте стр. 96.
Когато използвате “Memory Stick Duo” с
“Memory Stick” съвместимо устройство.
Вие можете да използвате “Memory Stick Duo”
като го заредите в Memory Stick Duo адаптер
(не е приложен в комплекта)
Забележки за LCD екран и обектив
LCD екранът е произведен по високо прецизна
технология, така че ефективният брой пиксели е над 99,99%. Възможно е обаче да се появят
малки черни и/или ярки петънца (бели, червени,
сини или зелени на цвят) върху LCD екрана и
LCD визьора. Появяването на тези петънца
е напълно нормално в процеса на снимане и
по никакъв начин не влияе върху записваното
изображение.
Черни (бели/червени/сини/
зелени) петънца
Излагането на LCD екрана, визьора или обектива на пряка слънчева светлина за дълго време
може да причини неизправност. Внимавайте,
когато поставяте фотоапарата близо до
прозорец или на открито.
Не натискайте LCD екрана силно. Това може
да причини неизправност и екранът да загуби
цветовете си.
Възможно е да се появят остатъчни образи на
LCD екрана, когато снимате в студени условия. Това не е неизправност.
Внимавайте да не ударите някъде обектива и
да не прилагате сила върху него.
Изображенията, използвани в това
ръководство
Memory Stick Duo адаптер
Снимките, използвани за примери, са обработени и не са истинските изображения, заснети с
този фотоапарат.
Относно илюстрациите
Илюстрациите, използвани в това Ръководство са на модел DSC-S650, освен ако не е
отбелязано друго.
Съдържание
Забележки за използване на фотоапарата ................................................................... 2
Основни техники за по-добри изображения .................................................................. 6
Фокусиране – успешно фокусиране върху обект .............................................. 6
Експонация – настройка на интензитета на светлината ........................... 7
Цвят – ефект от осветяването .......................................................................... 8
Качество – “качество на изображението” и “размер на изображението” 9
Идентификация на частите ...........................................................................................10
Индикатори на екрана.......................................................................................................12
Промяна на дисплея на екрана ........................................................................................ 16
Използване на вградената памет .................................................................................17
Основни опции
Използване на диска за избор на режим .......................................................................18
Лесно заснемане на изображения (Режим автоматична настройка) ...................19
Заснемане на неподвижни изображения (избор на сцена)....................................... 25
Преглед/изтриване на изображения ............................................................................. 28
Използване на менюто
Използване на опциите в менюто ................................................................................ 30
Опции в менюто ................................................................................................................ 31
Меню за запис .................................................................................................................... 33
COLOR (режим на цвета): Промяна на яркостта на изображението
(Режим на измерване): Избор на режима на измерване
(Баланс на белия цвят): Регулиране на цветовите тонове
Избор на луминесцентна чувствителност
(Качество на изображението): Избор на качеството а неподвижното изображение
Mode (Режим на запис): Избор на продължителен метод на заснемане
(Ниво на светкавицата): Регулиране количеството светлина на светкавицата
(Острота): Регулиране остротата на изображението
(Настройки): Промяна на настройките
Съдържание
Преглед на менюто ........................................................................................................... 39
(Папка): Избор на папка за преглед на изображения
(Защита): Предпазване от инцидентно изтриване
DPOF: Добавяне на знак за отпечатване
(Отпечатване): Отпечатване на изображения с помощта на принтер
(Преместване): Възпроизвеждане на серии от изображения
(Промяна на размера): Промяна на размера на записаното изображение
(Въртене): Въртене на неподвижно изображение
(Настройка): Промяна на настройките
Използване на екрана с настройките
Използване на екрана с настройките.......................................................................... 45
Camera .............................................................................................................. 46
Цифров zoom
Упътване за функциите
Намаляване на ефекта на червените очи
Автоматичен преглед
Internal Memory Tool ......................................................................................... 48
Форматиране
Memory Stick Tool ............................................................................................. 49
Форматиране
Създаване на папка за запис
Промяна на папката за запис
Копиране
Setup 1 ............................................................................................................... 52
Задно осветяване на LCD екрана
Звуков сигнал
Език
Инициализация
Setup 2................................................................................................................. 53
Номер на файла
USB връзка
Видео изход
Сверяване на часовника
Преглед на изображения на телевизионен екран
Преглед на изображения на телевизионен екран ...................................................... 55
Съдържание
Използване на компютър
Работа с компютри с операционна система Windows ....................................57
Инсталиране на приложения софтуер (приложен) .......................................... 59
Копиране на изображения на компютър ............................................................. 60
Преглед на файлове с изображения, запазени на компютър с
помощта на вашия фотоапарат (използване на “Memory Stick Duo”)......... 67
Използване на “Picture Motion Browser” (приложен) ........................................... 68
Използване на компютри с операционна система на Macintosh .................. 74
Отпечатване на неподвижни изображения
Как да отпечатвате неподвижни изображения ........................................................ 76
Директно отпечатване на неподвижни изображения,
използвайки PictBridge съвместим принтер ............................................................... 77
Отпечатване във фото ателие .....................................................................................81
Отстраняване на проблеми
Отстраняване на проблеми............................................................................................ 83
Предупредителни индикатори и съобщения ............................................................... 93
Други
Използване на фотоапарата Ви зад граница – източници на ел. енергия ......... 95
“Memory Stick”...................................................................................................................... 96
Батерии ............................................................................................................................... 98
Азбучен указател
Азбучен указател............................................................................................................... 99
Основни техники за по-добри изображения
Фокусиране
Експонация
Цвят
Качество
Тази част описва основните операции за
работа с вашия фотоапарат. Описано е как да
използвате различните функции на фотоапарата, като например диска за избор на режим
(стр. 18), менютата (стр. 30) и т.н.
Фокусиране Успешно фокусиране върху обект
Когато натиснете бутона на затвора наполовина, фотоапаратът настройва фокуса автоматично (Автоматично фокусиране). Запомнете, че трябва да натиснете бутона на затвора само
наполовина.
Натиснете бутона на затвора
докрай веднага
Натиснете бутона Индикаторът
на затвора наполо- АЕ/AF мига -- свевина
тва/чува се звуков
сигнал
Натиснете бутона на затвора
докрай
Ако изображението изглежда замъглено, дори след като сте фокусирали, възможно е да сте разклатили фотоапарата. -- Вижте “Съвети за предотвратяване на замъгляването” (както следва).
Съвети за предотвратяване на замъгляването
Дръжте фотоапарата здраво, като ръцете Ви са откъм Вашата страна. Можете също така
да поддържате стабилна позиция, като се облегнете на някое дърво или сграда близо до Вас.
Заснемането с 2-секундно отлагане (с таймер), активиране на функцията против замъгляване,
както и използването на статив също са ефикасни мерки. Използвайте светкавица на места с
недостатъчна осветеност.
Основни техники за по-добри изображения
Експонация Настройка на интензитета на осветеността
Можете да създадете различни изображения като настроите експонацията и ISO чувствителността. Експонацията е количеството светлина, което фотоапаратът получава, когато освободите
затвора.
Скорост на затвора = времето, за което фотоапаратът
получава светлината
Експонация:
Диафрагма = размерът на отвора, който позволява
светлината да премине
ISO чувствителност (препоръчителен индекс на
експонация) = чувствителност на записа
Преекспонация = твърде
много светлина, избеляло
изображение
Експонацията автоматично се задава в точната си
стойност в Режим на автоматична настройка. Въпреки това Вие можете да регулирате експонацията
ръчно като използвате функциите, описани по-долу.
Правилна
експонация
[EV] : Позволява Ви да регулирате експонацията,
определена от фотоапарата - стр. 23
Недостатъчна експонация = твърде малко
[Режим на измерване]:
светлина, по-тъмно
изображение
Позволява Ви да промените тази част от обекта,
която ще бъде измерена, за да се определи експонацията
- стр. 33
Настройка на ISO чувствителността
ISO чувствителността измерва приблизителното количество светлина, което изображението
ще приеме. Дори когато експонацията е еднаква, изображението се различава в зависимост от ISO
чувствителността.
[ISO] регулира чувствителността -- стр. 35
Висока ISO чувствителност
Записва ярко изображение, дори когато снимате на тъмни места. Въпреки
това изображението съдържа шум.
Ниска ISO чувствителност
Записва меко изображение.
Въпреки това, когато чувствителността не е достатъчна, изображението
може да е тъмно.
Основни техники за по-добри изображения
Цвят
Ефект от осветеността
Цветовете на обекта се влияят от светлинните условия.
Пример: Цветът на изображението се влияе от светлинни източници.
Време/ Осветление
Дневна светлина
Облачно
Характеристики
на светлината
Бяла (стандартна)
Синкава
Флуоресцентно осветл. Осветление от ел. крушка
Синьо-жълта
Червеникава
Цветовите тонове се настройват автоматично в Режим на автоматична настройка.
Въпреки това вие можете да настроите цветовите тонове ръчно с помощта на [White Bal]
(стр. 34).
Основни техники за по-добри изображения
Качество “Качество на изображението” и “Размер на изображението”
Цифровото изображение е съставено от съвкупност от малки точки, наречени пиксели.
Когато то е съставено от много на брой пиксели, снимката е голяма и заема повече памет, но е
с по-високо качество. “Размерът на изображението” се определя от броя пиксели. Въпреки че не
можете да видите разликата на екрана на Вашия фотоапарат, високото качество и времето
за обработка на данни се различават, когато изображението бъде отпечатано или изведено на
екрана на компютър.
Описание на пикселите и размера на изображението
Размер на изображението: 7M
3072 x 2304 пиксела= 7.077.888 пиксела
Размер на изображението: VGA (Е-mail)
640 пиксела x 480 пиксела= 307.200 пиксела.
Избор на размер на изображението, който ще използвате (стр. 24)
Пиксел
Много пиксели (Високо качество и голям
размер на файла)
Пример: Отпечатване
в размер до А3
Малко пиксели (Грубо
качество, но малък
размер на файла)
Пример: Прикрепено
изображение за изпращане по електронната
поща.
Избор на качество на изображение (съотношение на компресията) в комбинация (стр. 36)
Можете да изберете съотношение на компресията, когато запазвате цифрови изображения.
Когато изберете високо съотношение на компресията, изображението е с по-лошо качество на
детайлите, но с по-малък размер.
Идентификация на частите
За подробности относно операциите вижте
страниците в скоби.
Бутон на затвора (19)
Диск за избор на режим (19)
Лампичка на таймера за самост. снимане (22)
Обектив
Бутон на захранването
Лампичка за захранването
Светкавица (21)
Зумер
Микрофон
(USB)`A/V OUT терминал
(отстрани)
Бутон – (Възпроизвеждане) (28)
LCD екран (16)
Бутон (размер на изображението/
Изтриване) (24, 28)
За заснемане: Zoom (W/T) бутон (20)
За преглед:
(Playback Zoom) бутон /
бутон Index (28, 29)
Кукичка за ремък за китка
DISP бутон (16)
Задръжте бутон DISP натиснат по-дълго, за да
изберете яркостта на LCD задното осветяване
Бутон MENU (30)
Задръжте бутон MENU натиснат
по-дълго, за да изведете екран
(Настройки)
Контролен бутон
Включено меню:
Изключено меню:
(30)
(21-23)
Лампичка за достъп
Статив (долна част)
Използвайте стойка с дължина на винта по-малка от 5.5 мм. Винт с дължина по-голяма от
5.5 мм не може да прикрепи фотоапарата стабилно към стойката и това може да причини
повреда на фотоапарата.
Капаче за батерията/”Мemory Stick Duo”
Идентификация на частите
Капаче на променливотоковия адаптер
Когато използвате променливотоков
адаптер AC-LS5K (не е приложен)
Не притискайте кабела, когато затваряте
капачето.
Не можете да зареждате никел-метал хидридни батерии като свързвате фотоапарата си
към AC-LS5K адаптера. Използвайте зарядното за батерии , за да заредите никел-метал
хидридните батерии.
Индикатори на екрана
Вижте страниците в скоби за подробности.
Когато записвате неподвижни изображения
Дисплей
Индикация
Оставащ заряд на батерията
AE/AF в заключено положение (19)
Режим на запис (19, 37)
Баланс на белия цвят (34)
Режим готовност/ Запис на
движещо се изображение
Диск за избор на режим
(избор на сцена) (25)
Диск за избор на режим
(Програма) (18)
Когато записвате движещи се изображения
Режим на работа
Режим на раб. със светкавицата (21)
Зареждане на светкавицата
Функция Zoom (20, 46)
Нам. на ефекта на черв. очи (47)
Острота (38)
Режим на измерване (33)
Режим на цвета (32)
Дисплей
Индикация
Режим макро (21)
Измерване нивото на
експонацията (23)
Дисплеят се променя, както
е показано в ляво, в зависимост от режима на фотоапарата (както е показано
отляво)
По-тъмно
По-светло
Ориентир за стойността на
експонацията (23)
Индикатори на екрана
Дисплей
Индикация
Размер на изображението
(24)
Качество на изобр. (36)
Папка за запис (49)
Не се появява, когато използвате вградената памет на фотоапарата.
Оставащ капацитет на
вградената памет
Оставащ капацитет на
“Memory Stick”
Време за запис [максимално
време за запис]
Оставащ брой изображения
Таймер за самост. снимане (22)
ISO номер (35)
Дисплей
Индикация
Предупреждение за вибрация
Показва, че вибрацията ще попречи на записа на ясни изображения поради липса на достатъч
но светлина. Дори когато предупреждението за вибрация се появи, Вие можете да записвате изо
бражения. Въпреки това препоръчваме Ви да използвате функцията против замъгляване,
както и да използвате светкавица за по-добро осветяване и
статив или друго средство, за
да стабилизирате фотоапарата.
(стр. 6)
Предупреждение за нисък заряд
на батерията (93)
Кръстче за точково
измерване (33)
Рамка на AF визьора
Дисплей
Индикация
Скорост на затвора
Размер на диафрагмата
Стойност експонацията (23)
Меню (30)
(не се извежда
на екрана на
предишната
страница)
Индикатори на екрана
Когато възпроизвеждате неподвижни
изображения
Дисплей
Индикация
Ост. капац. на батерията
Режим на запис (19)
Размер на изображението
(24)
Режим на възпроизвеждане
Защита (40)
Ред на отпечатване (DPOF)
обозначение (81)
Когато възпроизвеждате движещи се
изображения
Промяна на папката (39)
Не се появява, когато използвате вградената памет.
Zoom скала (28)
Възпроизвеждане (28)
Дисплей
Индикация
Номер на папката/ Файла (39)
Лента за възпроизвеждане
Индикатори на екрана
Дисплей
Индикация
PictBridge връзка (78)
Папка за запис (49)
Не се появява, когато използвате вградената памет.
Папка за възпроизвеждане (39)
Не се появява, когато използвате вградената памет.
Оставащ капацитет на
вградената памет
Оставащ капацитет на
“Memory Stick”
Номер на изображението/
Брой изображения, записани в избраната папка
Брояч
Дисплей
Индикация
Pict-Bridge свързване (79)
Не изключвайте кабела за терминала по мултифункционална
употреба, докато иконката е
на дисплея.
Стойност на изображ. (23)
ISO номер (35)
Режим на измерване (33)
Светкавица
Баланс на белия цвят (34)
Скорост на затвора
Размер на диафрагмата
Дисплей
Индикация
Дата на записа/ Време на възпроизведеното изображение
Меню (30)
Изберете изображение
Промяна на дисплея на екрана
Бутон DISP
(Дисплей на екрана
включен/изключен)
Всеки път, когато натиснете DISP бутона,
дисплеят се променя както следва.
Индикатори изключени
Индикатори включени
Когато задържите натиснат DISP бутон за
по-дълго, можете да увеличите яркостта на
задното осветяване на LCD екрана.
Използване на вградената памет
Вашият фотоапарат притежава 24MB вградена памет. Тази памет не може да се вади. Дори
когато във фотоапарата няма поставен “Memory Stick Duo”, Вие можете да записвате изображения, ако използвате вградената памет.
Когато заредите “Memory Stick Duo” (не е приложен)
[Recording]: Изображенията се записват на
“Memory Stick Duo”.
[Playback]: Изображенията на “Memory Stick Duo”
се възпроизвеждат.
[Menu, Setup, etc.]: Можете да извършвате различни операции с изображенията на “Memory Stick Duo”.
Когато не сте заредили “Memory Stick Duo”
[Recording]: Изображенията се записват, използвайки на вградената памет.
[Playback]: Изображенията във вградената памет
се възпроизвеждат.
[Menu, Setup, etc]: Можете да извършвате различни операции с изображенията във вградената памет.
Данни за изображения, запазени във вградената памет
Препоръчваме Ви да копирате (подсигурявате) данните си, като използвате един от следните
няколко начина.
За да копирате (подсигурявате) данни на “Memory Stick Duo”
Подгответе “Memory Stick Duo” с капацитет 32 МВ или по-голям, след това изпълнете процедурата, обяснена в [Copy] (стр. 51).
За да копирате (подсигурявате) данни на твърдия диск на Вашия компютър
Извършете процедурата на стр. 60 до 63, без да зареждате “Memory Stick Duo” във фотоапарата.
Не можете да прехвърляте данни на “Memory Stick Duo” от вградената памет.
Когато свържете фотоапарата с компютър посредством кабела за мулти употреба, Вие
можете да копирате данните, запазени от вградената памет на компютър, но не можете да
копирате данните от компютър на вградената памет.
Основни операции
Използване на диска за избор на режим
Настройте диска за избор на режим в желаната функция.
Маркировка
Настройте в желан режим
Диск за избор на режим
Контролен бутон
Заснемане на клипове → стр. 19
Режими за заснемане на не подвижни изображения
Auto Adjustment
Позволява лесно заснемане с автоматично регулирани настройки → стр. 19
Program Auto
Позволява Ви да заснемате с автоматично регулирана експонация (и скоростта на
затвора, и размера на диафрагмата). Също така можете да изберете различни
настройки като използвате менюто.
(За повече подробности относно възможните функции → стр. 31).
Scene Selection
Позволява Ви да заснемате с предварително регулирани настройки според сцената.
→ стр. 25.
Ръководство за функциите
Когато натиснете контролния бутон, описанието на функциите се извежда за кратко (стр. 47).
Лесно заснемане на изображения
(Режима Автоматична настройка )
Бутон
Бутон на затвора
Диск за избор на режим
Бутон
Zoom бутон
Контролен бутон
Основни операции
Бутон (Размер на
изображение/Изтриване)
Изберете режим посредством ключа за избор на режим
Неподвижно изображение (режим автоматична настройка): Изберете
Движещо се изображение: Изберете
.
.
Задръжте фотоапарата стабилно.
Изображението трябва да
е в центъра на фокусната
рамка.
Заснемете посредством бутона на затвора.
Неподвижно изображение:
Натиснете и задръжте бутона на затвора натиснат наполовина, за да фокусирате.
Индикаторът (AE/AF lock), светещ в зелено примигва, чува се звуков сигнал, индикаторът престава да мига, но остава включен.
Натиснете бутона на затвора докрай.
Чува се звук.
AE/AF lock индикатор
Лесно заснемане на изображения (Режима Автоматична настройка )
Движещо се изображение:
Натиснете бутона на затвора докрай.
За да спрете записа, отново натиснете бутона на затвора докрай.
Ако искате да заснемете неподвижно изображение на обект, върху който е трудно да
фокусирате
Най-малката дистанция за заснемане е около 50 см. Заснемете в режим от близо (Macro) (стр.
21), когато заснемате на дистанция по-малка от споменатата.
Когато фотоапаратът не може да фокусира върху обекта автоматично, AE/AF lock индикаторът започва да примигва по-бавно и не се чува звуков сигнал. Опитайте да нагласите за
снимка и фокусирайте отново.
Обекти, върху които е трудно да се фокусира са:
- отдалечени от фотоапарата и затъмнени;
- онези, при които контрастът между обекта и фона е недостатъчен;
- видените през стъкло;
- които е движат бързо;
- отразяващи светлина или с лакирана повърхност;
- светещи;
- със задно осветяване;
Използване на zoom
Натиснете бутон zoom.
Когато скалата за приближение (zoom) надвишава 3х, фотоапаратът използва функция Digital
Zoom (цифрово увеличение).
За повече подробности относно настройките на [Digital Zoom] и качеството на изображението, вижте стр. 46.
Не можете да променяте скалата за увеличение, докато заснемате клип.
Лесно заснемане на изображения (Режима Автоматична настройка )
Светкавица (Избор на режим светкавица за неподвижни изображения)
Натиснете ( ) на контролния бутон неколкократно, докато изберете желания режим.
Макро (заснемане отблизо)
Натиснете ( ) на контролния бутон неколкократно, докато изберете желания режим.
За да отмените, натиснете отново.
(Без индикатор): Макро функция изключена
Макро функция включена (W страна: около 5 см или по-далече, Т страна: около 35 см или по-далече)
Макро
Настройките за увеличение по цялата W страна са препоръчителни.
Обхватът на фокуса става по-тесен и не целия обект може да бъде на фокус.
Скоростта на автоматичния фокус намалява.
Основни операции
(Без индикатор): Flash Auto
Примигва, когато светлината е недостатъчна или има задно осветяване (настройки по подразбиране)
Светкавица включена
Бавна синхронизация (Светкавица включена)
Скоростта на затвора е по-ниска на затъмнени места, за да можете да заснемете ясно фона,
който е извън обсега на светкавицата.
Светкавица изключена
Светкавицата примигва два пъти. Първият път е, за да регулира количеството светлина.
Докато зареждате светкавицата, се извежда --.
Лесно заснемане на изображения (Режима Автоматична настройка )
Използване на самостоятелен таймер
Натиснете
(
) на контролния бутон неколкократно, докато изберете желания режим.
(Без индикатор): Не използвате самостоятелен таймер
Настройка на 10-секунден самостоятелен таймер.
Настройка на 2-секунден самостоятелен таймер.
Натиснете бутона на затвора, лампичката на самостоятелния таймер примигва, чува се звук,
докато затвора работи.
Лампичка на самостоятелния таймер
За да отмените, натиснете отново.
Използвайте 2-секунден отлагащ самостоятелен таймер, за да предотвратите замъгляване,
което се получава от вибрациите на фотоапарата при натискане на бутона на затвора
Лесно заснемане на изображения (Режима Автоматична настройка )
EV (Ръчна настройка на експонацията)
Натиснете / (EV) бутон, след това натиснете (по-ярко)/ (по-тъмно), за да регулирате.
За да изключите изведената лента, натиснете
бутон отново.
Към –
За повече детайли относно експонацията вижте стр. 7.
Стойността на компенсацията може да бъде настроена на 1/3EV увеличение.
Ако обектът е заснет в извънредно ярки или тъмни условия или ако използвате светкавицата,
регулирането на експонацията може да не е ефективно.
Основни операции
Към +
Лесно заснемане на изображения (Режима Автоматична настройка )
За да промените размера на изображение
Натиснете
(Размер на изображение) и след това натиснете
, за да изберете размер.
За повече подробности относно размера на изображението, вижте стр. 9.
Настройките по подразбиране са отбелязани с
.
Размер на изображението Препоръки за употреба
За отпечатване в размер А3
Брой изображения
По-малко
Отпечатване
изтънчен
Съвпада със съотношение 3:2
За отпечатване в размер А4
За отпечатване в размер 13х18 см
За отпечатване в размер 10х15 см
За прикачане към имейл
Повече
груб
За показване по HDTV в широкоекранен режим.
1) Изображенията са записани в същото съотношение 3:2, като на фотографска хартия или картички и др.
2) Двата края на изображението могат да бъдат отрязани по време на отпечатването (стр. 90).
3) Чрез използването на “Memory Stick” или USB връзка можете да се наслаждавате на изображения с високо
качество.
Заснемане на неподвижни изображения
(избор на сцена)
Бутон на затвора
Диск за избор на режим
Основни операции
Изберете желания режим от избор на сцена
За повече подробности относно режимите вижте следващата страница.
Заснемайте посредством бутона на затвора.
За да отмените избора на сцена
Настройте диска за избор на режим в режим различен от избор на сцена (стр. 18).
Заснемане на неподвижни изображения (избор на сцена)
Режими за избор на сцена
Следните режими са предварително зададени, за да отговарят на условията на сцената.
Висока чувствителност
Позволява Ви да заснемате изображения без светкавица при ниска осветеност, като намалява замъгляването.
Здрач*
Позволява Ви да заснемате нощни
сцени при голяма отдалеченост
без да се губи затъмнението на
обкръжаващата Ви среда.
Пейзажна сцена
Фокусира се само върху отдалечени обекти, за да заснеме пейзажи
и т.н.
Меко изображение
Позволява Ви да заснемате цвят на кожата в по-меки тонове за по-хубави
снимки. В допълнение, ефектът на мекия фокус създава деликатна атмосфера
за портретите на хора, цветя и т.н.
Портретна нощна сцена*
Подходящ за заснемане на портретни
снимки на тъмни места. Позволява Ви
да заснемате изострени изображения
на хора при ниска осветеност без да се
губи затъмнението на обкръжаващата
Ви среда.
Плаж
Когато заснемате брега на море
или езеро, синьото на водата се
записва с напълно ясни тонове.
Сняг
Когато заснемате снежни сцени
или други места, на които целият
екран е в бяло, използвайте този
режим, за да избегнете потънали
цветове и да записвате ясни
изображения.
* Скоростта на затвора намалява, така че се препоръчва използването на статив.
Заснемане на неподвижни изображения (избор на сцена)
Заснемане на неподвижни изображения (избор на сцена)
Функции, които не могат да се комбинират с избора на сцена
За правилното заснемане на изображение според състоянието на сцената, комбинацията от
функции се избира от фотоапарата. Някои функции не са възможни в зависимост от режима
за избор на сцена. Когато натискате бутона, за да изберете функции, които не могат д бъдат
комбинирани избора на сцена се чува звуков сигнал.
(
Макро
Светкавица
: можете да изберете желаната настройка)
Баланс на белия цвят
Burst
Ниво на светкавица
Основни операции
Преглед/изтриване на изображения
(Индекс)/
(Playback
zoom) бутон
(Playback zoom) бутон
(Playback) бутон
Бутон MENU
Контролен бутон
бутон (Изтриване)
Натиснете бутон
(Playback) (Възпроизвеждане)
Ако натиснете бутон
(Playback) (Възпроизвеждане), докато фотоапаратът е изключен,
фотоапаратът се включва в режим възпроизвеждане. Ако натиснете отново, режимът се сменя
в режим запис.
Изберете изображение с
на контролния бутон
Клип:
Натиснете , за да възпроизведете клип. (Натиснете отново, за да спрете възпроизвеждането).
Натиснете , за да превъртите бързо напред/назад (Натиснете , за да се върнете към нормално възпроизвеждане).
Не можете да слушате аудио звук от фотоапарата, докато възпроизвеждате клипове. За да
слушате аудио звук, свържете външен източник като телевизор, високоговорител и т.н.
За да изтриете изображения
Изведете изображението, което искате да изтриете и натиснете
Изберете [Delete] с , след това натиснете .
За да отмените изтриването
Изберете [Exit], след това натиснете
.
За да наблюдавате увеличено изображение (playback zoom)
Натиснете докато извеждате неподвижно изображение.
За да отмените zoom, натиснете
.
Регулирайте дела с:
.
Отменете playback zoom: .
(Изтриване).
Преглед/изтриване на изображения
Преглед на индекс екран
Натиснете
(Индекс) и изберете изображение посредством
щия (предишния) индекс екран, натиснете
.
За да се върнете към режим единичен екран, натиснете .
. За да изведете следва-
Докато е изведен индекс екран, натиснете
(Изтриване) и изберете [Select] посредством
на контролния бутон, след това натиснете .
Изберете изображението, което искате да изтриете посредством
, след това
натиснете , за да изведете (Изтриване) индикатор върху избрания образ.
Зелена рамка за избор
За да отмените избора
Изберете изображение, което преди това сте избирали за
изтриване,след това натиснете --, за да изтриете – от индикатор от
изображението.
Натиснете
(Изтриване)
Изберете [OK] посредством , след това натиснете .
За да изтриете всички изображения от папката, изберете [All In This Folder] посредством
в стъпка 1 вместо [Select], след това натиснете .
Основни операции
За да изтриете изображения в индекс екран
Използване на менюто
Използване на опциите в менюто
бутон
Бутон
(Възпроизвеждане)
Диск за избор на режим
Бутон MENU
Контролен бутон
Запис: Включете фотоапарата и задайте ключа за избор на режим.
Възпроизвеждане: Натиснете бутон – (Възпроизвеждане).
Достъпните опции са различни в зависимост от позицията на диска за избор на режим и
режимите Запис/Възпроизвеждане.
Натиснете [MENU], за да изведете менюто.
Изберете желаната опция в менюто с помощта
на
на контролния бутон.
Ако желаната опция не е видима, натискайте
докато
опцията се изведе на екрана.
Натиснете след като изберете опция, когато дискът
за избор на режим е зададен в положение.
Изберете настройка с помощта на
.
Настройката, която избирате, се увеличава и задава.
Натиснете MENU, за да изключите менюто.
Можете да изключите менюто като натиснете бутона на затвора наполовина
Ако има опция, която не е изведена, в краищата, където обикновено се появяват опциите на менюто, се извежда означение --/--. За да изведете опция, която не се появява, изберете
означението с помощта на контролния бутон.
Не можете да избирате опции, които не са възможни за избор.
За подробности относно тази функция
Опции в менюто
стр. 30
Меню за запис (стр. 32)
Достъпните опции в менюто се различават в зависимост от позицията на ключа за избор на
режим. На екрана се извеждат единствено опциите, с които можете да работите.
(
: работи)
Позиция на диска за избор на режим:
(режим на цвета)
(Режим на измерване)
(Баланс на белия цвят)
Mode (Режим на запис)
(Ниво на светкавицата)
(Острота)
(Настройка)
* Операцията е ограничена в зависимост от режима за избор на сцена (стр. 27)
Меню за преглед (стр. 39)
(Папка)
(Преместване)
(Завъртане)
(Защита)
(Отпечатване)
(Оразмеряване)
(Настройка)
В това ръководство, възможните за избор от диска настройки са показани както следва.
Не са възможни
Възможни
Използване на менюто
(Качество на изображението)
За подробности относно тази функция
Меню за запис
Настройките по подразбиране са отбелязани с
стр. 30
.
COLOR (режим цвят):
Промяна яркостта на образа.
Можете да промените яркостта на образа като добавите ефекти.
(чернобял)
Записва изображението в монохромни цветове (чернобяло)
(състаряване)
Записва изображението в цвят сепия (прилича на стара
фотография)
(естествен)
(живописен)
Придава на изображението омекотен вид
Придава на изображението ярък цвят.
Можете да изберете само [Normal], [B&W] и [Sеpia], когато заснемате движещи се изображения.
За подробности относно тази функция
Меню за запис
стр. 30
(Режим на измерване):
Избор на режим на измерване
Избира режима на измерване, който задава участъка от обекта, който ще измервате, за да
определите експонацията.
Spot (точково измерване)
Измерва само отделна част от обекта.
Тази функция е полезна, когато обектът е осветен отзад
или когато между обекта и фона има силен контраст.
Кръстче за прицелване
Позиция на обекта.
тях. Фотоапаратът определя експонацията.
За подробности относно експонацията -- стр. 7
Използване на менюто
Multi (multi-pattern измерване) Разделя изображението на няколко части и измерва всяка от
За подробности относно тази функция
Меню за запис
стр. 30
WB (Баланс на белия цвят): Регулиране на
цветните тонове
Настройва цветните тонове в зависимост от светлинните условия, например, когато цветовете на изображението изглеждат странни.
Регулира условията за използване на светкавица.
Не можете да избирате тази опция, когато записвате
движещи се изображения.
Използва се когато снимате на места, където светлинните
условия се менят често, като например в парти-зала или
при ярко осветление, като във фотографско студио
Използва се при флуоресцентно осветление.
(Облачно)
Използва се когато снимате при облачно небе или на сянка.
За подробности относно тази функция
Меню за запис
стр. 30
(Дневна светлина) Използва се при снимки на открито, запис на нощна
сцена, неонови светлини или фойерверки, изгреви или условия преди и след залез.
Автоматично настройва баланса на белия цвят.
ISO: Избор на луминесцентна чувствителност
Малък номер
Голям номер
Избира чувствителността на осветеността с ISO стойности. Колкото по-голям е номерът,
толкова по-голяма е чувствителността.
Избира голям номер, когато записвате на тъмни места или
записвате бързо движещ се обект или когато изберете помалък номер, за да придобиете по-високо качество на изображението.
За подробности относно [ISO] чувствителността, вижте стр. 7.
Обърнете внимание, че изображението съдържа повече шум, когато номерът на ISO чувствителността се увеличи.
[ISO] е зададен в положение [Auto] в режима за избор на сцена.
Използване на менюто
За подробности относно баланса на белия цвят, вижте стр. 8
При флуоресцентно осветление, което мига, дори и да изберете
(Fluorescent), възможно е
балансът на бялото да не е правилно настроен.
Когато светкавицата светне, функцията [WB] автоматично е зададена в положение [Auto],
освен в режими [
] (Flash).
Някои операции не са достъпни в зависимост от режима за избор на сцена (стр. 27).
За подробности относно тази функция
Меню за запис
стр. 30
(Качество на изображението): Изберете
качество на неподвижното изображение
Избира качество на неподвижното изображение
Добро
Записва с високо качество (малка компресия).
Когато дискът за избор на режим е в позиция
(Auto),
качеството на неподвижното изображение е [Fine].
Стандартно Записва със стандартно качество (висока компресия).
За подробности относно тази функция
Меню за запис
стр. 30
Mode (Режим на запис): Избор на
продължителен режим на заснемане
Избира или не режим на работа с фотоапарата за продължителен запис, когато натиснете
бутона на затвора.
Записва максималния брой изображения последователно
(обърнете се към следващата таблица), когато натиснете и
задържите бутона за запис.
Когато ”Recording” изчезне, можете да записвате следващо
изображение.
Относно [Burst]
Интервалът за запис е приблизително 2 секунди.
Когато нивото на заряда в батерията е ниско или когато капацитетът на “Memory Stick
Duo” е пълен, функцията Burst спира.
Възможно е да не успеете да запишете изображения в режим [Burst] в зависимост от режима за
избор на сцена (стр. 27).
Използване на менюто
Не записва в последователност.
За подробности относно тази функция
Меню за запис
(Ниво на светкавицата): Регулиране на
количеството светлина на светкавицата
Регулира количеството светлина от светкавицата.
Към +: Количеството светлина е по-голямо.
Към -: Количеството светлина е по-малко.
За да промените режима на работа със светкавицата на стр. 21
(Острота): Регулиране остротата
на изображението
Към +
Към –
Настройва остротата на изображението.
Към +: Изостря изображението.
Към -: Омекотява изображението.
(Настройки): Промяна на настройките
Вижте стр. 45.
стр. 30
За подробности относно тази функция
Преглед на менюто
Настройките по подразбиране са отбелязани с
стр. 30
.
(Папка): Избор на папка за наблюдаване на изображения
Избира папка, съдържаща изображението, което желаете да възпроизвеждате, когато използвате
фотоапарата с “Memory Stick Duo”.
Вижте следната процедура.
Отменя избора.
Изберете желаната папка, с помощта на
; след това натиснете .
Относно папката
Фотоапаратът запазва изображения в определената папка за запис на “Memory Stick Duo”. Вие
можете да промените папката или да създадете нова.
За да създадете нова папка [Create REC. Folder] (стр. 49)
За да промените папката за запис на изображения [Change REC. Folder] (стр. 50)
Когато на “Memory Stick Duo” са създадени много папки, и когато първото и последното
изображение в папката се извеждат, се извеждат следните индикатори.
Преминава към предходната папка.
Преминава към следваща папка.
Преминава към предходна или следваща папка.
Използване на менюто
-- (Защита): Предпазване от инцидентно изтриване
Защитава изображения от случайно изтриване.
Вижте следната процедура.
Излиза от функцията за защита.
За да защитите изображения в режим на единичен екран
-- Изведете изображението, което желаете да защитите.
-- Натиснете [MENU], за да изведете менюто.
Използване на менюто
Изберете [OK] с
на контролния бутон.
За подробности относно тази функция
Преглед на менюто
стр. 30
(Защита): Предпазване от инцидентно изтриване
Защитава изображения от случайно изтриване.
Вижте следната процедура.
Излиза от функцията за защита.
За да защитите изображения в режим на единичен екран
Изведете изображението, което желаете да защитите.
Натиснете [MENU], за да изведете менюто.
Изберете
[Protect] с помощта на
на контролния бутон; след това натиснете .
Изображението е защитено и върху него се извежда индикаторът за защита
.
За да защитите други изображения, изберете желаното изображение с помощта на
след това натиснете .
;
За да защитите изображения в режим на индекс екран
Натиснете
(индекс), за да изведете индексния екран.
Натиснете [MENU], за да изведете менюто.
Изберете
[Protect] с помощта на
на контролния бутон; след това натиснете .
Изберете [Select] с
; след това натиснете .
Изберете изображението, което желаете да бъде защитено с
; след това
натиснете .
На избраното изображение се извежда зеленият индикатор
.
(зелен)
За да защитите и други изображения, повторете стъпка
Натиснете MENU.
.
Изберете [ОК] с помощта на ; след това натиснете .
Индикаторът
става бял. Избраните изображения са защитени.
За да защитите всички изображения в папката, изберете [All In This Folder] на стъпка
натиснете . Изберете [On] с помощта на ; след това натиснете .
и
За подробности относно тази функция
Преглед на менюто
стр. 30
За да отмените защитата
В режим на единичен екран
Натиснете на стъпка или
в “Защита на изображения в режим на единичен екран”.
В режим на индекс екран
На стъпка от “Защита на изображения в режим на индекс екран” изберете изображението, на което желаете да отмените защитата.
Натиснете , за да оцветите индикатора
в сиво.
Повторете тази операция за всички изображения, на които желаете да отмените защитата.
Натиснете MENU, изберете [OK] с помощта на и след това натиснете .
За да освободите защитата на всички изображения в папката
DPOF: Прибавяне на марка за отпечатване
Прибавя
(стр. 81).
(поредност на отпечатване) знак към изображения, които желаете да отпечатате
(Отпечатване): Отпечатване на изображения с помощта на принтер
Вижте стр. 77.
Използване на менюто
Изберете [All In This Folder] на стъпка от “Защита на изображения в режим на индекс екран”
и натиснете . Изберете [Off] с помощта на , след това натиснете .
Обърнете внимание, че форматирането на “Memory Stick Duo” изтрива всички данни, запазени върху носителя за запис, и изображенията не могат да бъдат възстановени.
Възможно е защитата на изображенията да отнеме известно време.
Преглед на менюто
За подробности относно тази функция
стр. 30
(Преместване): Възпроизвеждане на серия от изображения
Възпроизвежда серии от изображения едно след друго. (Slide Show)
Интервал
Настройва интервалът в изреждането на кадри.
Повторение
Възпроизвежда изображения едно след друго без прекъсване.
След като всички изображения са изведени, изреждането
на кадри спира.
Изображение
Възпроизвежда всички изображения в избраната папка.
Възпроизвежда всички изобр. на “Memory Stick Duo” подред.
Вижте следната процедура.
Отменя изреждането на изображения.
Изберете [Interval], [Repeat], [Image] посредством
Изберете [Start] посредством / и натиснете .
Изреждането на кадри започва.
За да прекратите изреждането на кадри, натиснете
[Exit] посредством и натиснете .
на контролния бутон.
пауза в изреждането на кадри. Изберете
Когато правите пауза по време на изреждане на кадри, можете да изведете предишно/следващо
изображение посредством
.
Преглед на менюто
За подробности относно тази функция
стр. 30
(Оразмеряване): Промяна размера на записан образ
Голям размер
Малък размер
Отменя оразмеряването.
Изведете изображението, на което желаете да промените размера.
Натиснете [MENU], за да изведете менюто.
Изберете
[Resize] с помощта на
на контролния бутон; след това натиснете .
Изберете желания размер с
; след това натиснете .
Изображението с променен размер се записва като нов файл в папката за запис.
За подробности относно [Image Size], вижте стр. 9.
Не можете да променяте размера на движещи се изображения или на Multi Burst изображения.
Когато променяте размера на изображение от малък в голям, качеството на изображението ще се влоши.
Не можете да промените размера на изображение в размер 3:2 или 16:9.
Когато променяте размера на изображение с размер 3:2 или 16:9, в горната и долната част на изображението
ще се появят черни ленти.
Използване на менюто
Можете да смените размера на записаните изображения (оразмеряване) и да записвате изображенията като нови файлове. Когато промяната на размера приключи, първоначалното изображение се запазва.
За повече подробности относно указанията за избор на
размер на изображение, вижте стр. 24.
За подробности относно тази функция
Преглед на менюто
стр. 30
(Въртене): Въртене на неподвижно изображение
Завърта неподвижното изображение.
Завърта неподвижно изображение. Вижте следната процедура.
Определя ротацията. Вижте следната процедура.
Отменя ротацията.
Изведете изображението, което желаете да завъртите.
Натиснете [MENU], за да изведете менюто.
Изберете
[Rotate] с помощта на
на контролния бутон; след това натиснете .
Изберете [
] с помощта на ; след това завъртете изображението с помощта на
Изберете [ОК] с
; след това натиснете .
Не можете да въртите защитени, движещи се и Multi Burst изображения.
Възможно е да не сте в състояние да завъртите изображения, записани на друг фотоапарат.
Когато гледате изображения на компютър, възможно е софтуерът, който използвате, да не
възприеме информацията за въртенето им.
(Настройки): Промяна на настройките
Вижте стр. 45.
.
Използване на екрана с настройките
Използване на настройките
Можете да промените настройката по подразбиране като използвате екрана с настройките.
Бутон
Диск за избор на режим
Бутон MENU
Бутон
Контролен бутон
Натиснете MENU, за да изведете менюто.
След като натиснете на контролния бутон, изберете настройката
(Setup); след това натиснете отново.
Рамката на избраната опция става жълта.
Натиснете , за да въведете настройка.
За да изключите
(Setup) екрана, натиснете MENU.
За да се върнете към менюто от екрана
(Setup), неколкократно натиснете -- на контролния
бутон.
Натиснете бутона на затвора наполовина, за да затворите
(екрана с настройките) и да
се върнете в режим на запис.
Когато менюто не е показано
Натиснете и задръжте бутона MENU, за да отворите
За да отмените настройката
(екрана с настройките).
(Setup)
Изберете [Cancel], ако се изведе; след това натиснете на контролния бутон. Ако не се изведе,
изберете предишната настройка отново.
Тази настройка се поддържа, дори когато захранването е изключено.
Използване на екрана с настройките
на контролния бутон, за да изберете опция, която
Натиснете
желаете да настроите.
Сamera
За подробности относно тази функция
Настройките по подразбиране са маркирани с
стр. 45
.
Цифров zoom
Избира режим на цифров zoom. Фотоапаратът увеличава изображението като използва
оптичен zoom (до 3х). Когато скалата на увеличение надхвърли 3х, фотоапаратът използва или
прецизен, или smart цифров zoom.
Увеличава изображението по цифров път без почти никакви смущения. Тази опция не работи когато размерът на
изображението е зададен в положение [7M] или [3:2].
Максималната скала на увеличение на smart zoom е показана в
следващата таблица.
Увеличава размера на всички изображения до 6 пъти, но
качеството на изображението се влошава.
Не използва функцията цифров zoom.
Размер на изображението и максимална скала на увеличение, като използвате smart
zoom.
Размер
Максимална скала на увеличение
Прибл. 3.6х
Прибл. 4.5х
Прибл. 5.6х
Прибл. 14х
Прибл. 4.8х
Когато натиснете бутона zoom, индикаторът за скалата на увеличение се извежда както следва.
Страната W на тази линия е областта за оптично увеличение,
а страната Т е за цифровото увеличение.
Индикатор за скала на увеличение
Максималната скала на увеличение на smart zoom/precision zoom включва и скалата на оптичния zoom.
Рамката AF не се извежда, когато използвате цифровото увеличение.
Когато използвате Smart zoom, възможно е изображението на екрана да изглежда грубо. Въпреки това този феномен няма ефект върху записаното изображение.
За подробности относно тази функция
Camera
стр. 45
Упътване за функциите
Когато работите с фотоапарата на дисплея се появяват инструкции на най-различни функции.
Упътването за функциите се извежда
Упътването за функциите не се извежда
Намаляване на ефекта на червените очи
Намалява ефекта на червените очи, когато използвате светкавицата. Изборът се извършва преди
записът да е започнал.
Намалява ефекта на червените очи.
Светкавицата светва два или повече пъти преди записа.
Автоматичен преглед
Извежда записаното изображение на екрана за приблизително 2 секунди, веднага след като сте
записали изображението.
Използва функцията автоматичен преглед
Не използва функцията автоматичен преглед
Ако натиснете бутона на затвора наполовина по това време, записаното изображение изчезва
от дисплея и Вие можете веднага да запишете следващото изображение.
Използване на екрана с настройките
Не използва функцията за намаляване на ефекта на червените очи.
Придържайте фотоапарата здраво, за да предотвратите ефекта от вибрации. Това се налага,
защото щракването на затвора отнема около 1 секунда. Не позволявайте на обекта да се
движи.
Намаляването на ефекта “червени очи” варира в зависимост от индивидуалните различия,
разстоянието до обекта или дали обектът е погледнал към светкавицата в момента на
снимане, което също може да намали ефекта от процеса.
Internal Memory Tool
(Вградената памет)
За подробности относно тази функция
стр. 45
Тази опция не се извежда когато заредите “Memory Stick Duo” във фотоапарата.
Форматиране
Форматира вградената памет.
Обърнете внимание, че форматирането необратимо изтрива всички данни във вградената
памет, включително защитените изображения.
Изберете [OK] с помощта на на контролния бутон; след това натиснете .
Извежда се съобщението “All data in internal memory will be erased Ready?” (Всички данни във
вградената памет ще бъдат изтрити Потвърдете?).
Изберете [OK] с помощта на ; след това натиснете .
Форматирането приключва.
За да отмените форматирането
Изберете [Cancel] в стъпка
или
, след това натиснете .
За подробности относно тази функция
Memory Stick Tool
(Инструмент за Memory Stick)
стр. 45
Тази опция се извежда единствено когато заредите “Memory Stick Duo” във фотоапарата.
Форматиране
Форматира “Memory Stick Duo”. “Memory Stick Duo”, които се продават в търговската мрежа,
са вече форматирани и готови за употреба.
Обърнете внимание, че форматирането необратимо изтрива всички данни в “Memory Stick Duo”, включително защитените изображения.
Изберете [OK] с помощта на на контролния бутон, след това натиснете .
Извежда се съобщението “All data in Memory Stick will be erased Ready?” (“Всички данни в
Memory Stick ще бъдат изтрити. Потвърдете?”).
Изберете [OK] с помощта на ; след това натиснете .
Форматирането приключва.
За да отмените форматирането
Изберете [Cancel] в стъпка
или
, след това натиснете .
Създаване на папка за запис
Изберете [OK] с помощта на на контролния бутон; след това натиснете .
Извежда се прозорецът за създаване на папка.
Изберете [OK] с помощта на ; след това натиснете .
Създадена е нова папка с пореден номер, който е с едно по-голям от най-големия номер и
папката се превръща в папка за запис.
За да отмените създаването на папка
Изберете [Cancel] в стъпка
или
, след това натиснете .
Когато не сте създали нова папка, папката, в която ще се съхраняват изображенията, е “101MSDCF”.
Можете да създавате папки до “999MSDCF”.
Новозаписаните изображения се запазват в новосъздадената папка, докато не създадете или изберете
различна папка.
След като веднъж сте създали нова папка, не можете да изтриете папката с фотоапарата. За да изтриете
папка, използвайте компютър.
В една папка могат да бъдат съхранени до 4,000 изображения. Когато капацитетът на папката е надхвърлен,
автоматично се създава нова папка.
За повече информация вижте “Имена на файлове и места за съхранението им” (стр. 65)
Използване на екрана с настройките
Използване на екрана с настройките
Създава папка в “Memory Stick Duo” за запис на изображения.
Memory Stick Tool
За подробности относно тази функция
стр. 45
Промяна на папката за запис
Променя папката за запис, която използвате в момента.
Изберете [OK] с помощта на на контролния бутон; след това натиснете .
Извежда се прозорецът за създаване на папка.
Изберете желаната папка с помощта на
, и изберете [OK] с помощта на ; след това
натиснете .
За да отмените промяната на папка.
Изберете [Cancel] в стъпка или , след това натиснете .
Не можете да избирате папка “100MSDCF” като папка за запис.
Не можете да местите изображения в други папки.
За подробности относно тази функция
Memory Stick Tool
стр. 45
Копиране
Копира всички изображения във вградената памет на “Memory Stick Duo”
Заредете “Memory Stick Duo” с капацитет 32 или повече MB.
Изберете [OK] с помощта на на контролния бутон; след това натиснете .
Извежда се съобщението “All data in internal memory will be copied Ready?” (“Всички данни във
вградената памет ще бъдат копирани. Потвърдете?”).
Изберете [OK] с помощта на , след това натиснете .
Копирането започва.
За да отмените копирането
Изберете [Cancel] в стъпка
или
, след това натиснете .
Използване на екрана с настройките
Използвайте напълно зареден комплект батерии или променливотоковия адаптер (не е
приложен). Ако се опитате да копирате файлове с изображения като използвате батерии с
оставащ малък капацитет на заряда, възможно е батериите да се изтощят, което ще причини прекъсване на копирането и е възможна повреда на данните.
Не можете да копирате отделни изображения.
Оригиналните изображения се запазват във вградената памет дори след копирането. За да изтриете съдържанието на вградената памет, след копирането преместете “Memory Stick Duo”;
след това изпълнете [Format] в
(Вградена памет) (стр. 48).
Когато копирате данни от вградената памет на “Memory Stick Duo”, всичките данни ще
бъдат копирани. Не можете да изберете определена папка на “Memory Stick Duo”, в която да
копирате данните.
Знаците
(ред на отпечатване) не се копират когато копирате данни.
Setup 1
За подробности относно тази функция
Настройките по подразбиране са отбелязани с
стр. 45
.
Задно осветяване на LCD екрана
Избира осветеността на LCD екрана, когато използвате фотоапарата с комплект батерии.
Осветява.
Можете да промените настройките с помощта на бутона DISP (Ключ за промяна на дисплея)
Ако изберете [Bright], зарядът на батериите се изразходва по-бързо.
Звуков сигнал
Избира звуковия сигнал, който ще се извежда, когато работите с фотоапарата.
Вкл. звука от затвора, когато натиснете бутона на затвора.
Включва звуковия сигнал/звука от затвора, когато натиснете контролния бутон/натиснете бутона на затвора.
Изключва звуковия сигнал/звука от затвора.
Език
Избира езика, който ще се използва за извеждане на опциите в менюто, предупрежденията и
съобщенията.
Инициализация
Връща настройката в настройка по подразбиране.
Изберете [OK] с помощта на на контролния бутон; след това натиснете .
Извежда се съобщението “Initialize all settings Ready?” (“Всички настройки ще бъдат нулирани.
Потвърдете?”).
Изберете [OK] с помощта на , след това натиснете .
Настройките се връщат в положенията им по подразбиране.
За да отмените нулирането
Изберете [Cancel] в стъпка
или
, след това натиснете .
Уверете се, че захранването не е изключено, докато извършвате тази операция.
Setup 1
За подробности относно тази функция
Настройките по подразбиране са отбелязани с
стр. 45
.
Номер на файла
Избира метод за поставяне на номера на файловете на изображенията.
Номерира файловете в последователност дори когато
“Memory Stick Duo” e сменен или папката на запис е сменена.
(Когато “Memory Stick Duo” бъде сменен и той съдържа файл,
с номер по-голям от последния номериран, се поставя номер,
с 1 по-голям от най-високия номер.)
Започва от 0001 всеки път, когато папката се сменя.
(Когато папката за запис съдържа файл, с едно по-голям от
най-големия номер на файл, който се съдържа.)
USB връзка
Свържете фотоапарата към PictBridge-съвместим принтер
(стр. 77).
Когато зададете [PTP] (Picture Transfer Protocol) и фотоапаратът е свързан към компютър, изображенията в папката за
запис, избрана от фотоапарата, се копират на компютъра.
(Съвместим с Windows XP и Mac OS X.).
Установява връзка между фотоапарата и компютър или
друго USB устройство (стр. 61).
Използване на екрана с настройките
Избира USB режим, който ще бъде използван когато свържете фотоапарата към компютър или
PictBridge-съвместим принтер посредством кабел за мулти употреба.
За подробности относно тази функция
Setup 2
стр. 45
Видео изход
Задава видео изходния сигнал в зависимост от системата за цветна телевизия на свързаното
оборудване. Различните държави и региони използват различни системи за цветна телевизия.
Ако желаете да прегледате изображения на телевизионния екран, проверете стр. 56 за системите за цветна телевизия в държавата или региона, в който използвате фотоапарата.
Задава изходния видео сигнал в режим NTSC (напр. за
Япония, САЩ).
Задава изходния видео сигнал в режим PAL (напр. за Европа).
Сверяване на часовника
Задава датата и часа.
Изберете [OK] с помощта на на контролния бутон и натиснете .
Изберете датата на дисплея с
, след това натиснете .
Изберете всяка настройка с
и настройте цифрови стойности посредством
това натиснете .
Изберете [OK] с помощта на и натиснете .
За да отмените сверяването на часовника.
Изберете [Cancel], след това натиснете .
, след
Преглед на изображения на телевизионния екран
Преглед на изображения на телевизионния екран
Вие можете да прегледате изображения на
телевизионния екран като свържете фотоапарата към телевизор.
Изключете фотоапарата и телевизора преди
да осъществите свързване.
Свържете фотоапарата към
телевизора.
Включете захранването на телевизора и задайте TV/Video ключа
на телевизора в позиция “video”.
За подробности се обърнете към ръководството за експлоатация, приложено към телевизора.
Натиснете
(Възпроизвеждане) бутон,
за да включите фотоапарата.
Към аудио/видео входните
жакове
Бутон
(Възпроизвеждане)
A/V кабел
Ако Вашият телевизор притежава стерео
входни жакове, свържете аудио накрайника (черен)
на А/V кабела към левия входен аудио жак.
Контролен бутон
Изображенията, записани с Вашия фотоапарат, се извеждат на телевизионния екран.
Натиснете
на контролния бутон, за да
изберете желаното изображение.
Когато използвате Вашия фотоапарат в чужбина, може да се наложи да превключите изходния
видео сигнал така, че да съвпада с този на Вашата
телевизионна система (стр. 54).
Преглед на изображения на телевизионния екран
Към --(USB) A/V OUT
терминала
Преглед на изображения на телевизионния екран
Относно системите за цветна телевизия
Ако желаете да гледате изображения на телевизионен екран, Ви е необходим телевизор
с входен видео жак и кабел за терминала
за мулти употреба. Системата за цветна
телевизия трябва да бъде същата като тази
на Вашия цифров фотоапарат. Проверете
следния списък за системите за цветна телевизия за областите и държавите, в които се
използва фотоапарата.
Система NTSC
Бахамски о-ви, Боливия, Канада, Централна
Америка, Чили, Колумбия, Еквадор, Ямайка,
Япония, Корея, Мексико, Перу, Суринам, Тайван, Филипините, САЩ, Венецуела и др.
Система PAL
Австралия, Австрия, Белгия, Китай, Чехия,
Дания, Финландия, Германия, Холандия,
Хонконг, Унгария, Италия, Кувейт, Малайзия,
Нова Зеландия, Норвегия, Полша, Португалия, Сингапур, Словакия, Испания, Швеция,
Швейцария, Тайланд, Великобритания и др.
Система PAL-M
Бразилия
Система PAL-N
Аржентина, Парагвай, Уругвай
Система SECAM
България, Франция, Гвиана, Иран, Ирак, Монако, Русия, Украйна и др.
Използване на компютър
Работа с компютри с операционна система
Windows
За подробности относно работата с компютри с операционна
система на Macintosh, вижте “Използване на Macintosh
компютри” (стр. 74)
Тази секция обяснява използването на операционна система
с английско меню.
Първо инсталирайте приложения софтуер. (стр.59)
Копиране на изображения на вашия компютър (стр. 60)
Преглед на изображения на вашия компютър
Преглед на изображения, запазени на вашия компютър
Преглед на изображения сортирани по дати
Коригиране на изображения
Извеждане на дестинации за заснемане на неподвижни изображения
като карти онлайн. (За да направите това, компютърът Ви трябва
да е свързан с Интернет).
Създаване на нов диск с данни. (Изисква се наличие на записвачка за CD
или DVD).
Запазване или отпечатване на неподвижни изображения с въведена
дата.
Използване на компютър
Преглед на изображения с помощта на “Picture Motion Browser” и “Music
Transfer” (стр. 68)
Използване на компютър
Препоръчителна компютъра
среда
Следната среда е препоръчителна за компютри, свързани към фотоапарата.
Препоръчителна компютърна среда за
копиране на изображения.
OS (предварително инсталирана):
Microsoft Windows 2000
Professional, Windows Millennium
Edition, Windows XP Home Edition
или Windows XP Professional.
Операциите не са гарантирани,
ако средата е обновена до някоя от
споменатите операционни системи.
Забележки за свързване на фотоапарата с
компютър
Операциите не са гарантирани за всички препоръ
чителни операционни среди, споменати по-горе.
Ако свържете две или повече USB устройства
към един и същи компютър едновременно, някое
от устройствата, включително вашият фотоапарат, може да не работи, в зависимост от вида
на USB устройството.
Операциите не са гарантирани, когато използвате USB хъб.
Съществуват два начина да направите USB
връзка – [Мass Storage] (настройка по подразбира
не) и [PTP] режими. Тази глава описва режим [Mass
Storage] като пример. За подробности относно
[PTP], вижте стр. 53.
Връзката между фотоапарата и компютъра
може да не се възстанови по едно и също време
след излизане от режим Suspend или Sleep.
Конектор USB: трябва да има по стандарт.
Препоръчителна среда за използване на
“Picture Motion Browser” и “Music Transfer”
OS (предварително инсталирана):
Microsoft Windows 2000
Professional, Windows Millennium
Edition, Windows XP Home Edition
или Windows XP Professional.
Звукова карта: 16-битова стерео звукова
карта с колони
Процесор/Памет: Pentium III 500 MHz или
по-бърз, 128 или повече МВ RAM
(Препоръчително: Pentium III 800
MHz или по-бърз, 256 или повече
МВ RAM)
Харддиск: Пространство на диска, необходимо за инсталацията – 200 МВ
или повече.
Дисплей:
Резолюция на дисплея: 800х600
точки или повече цветове, High
Color (16-битов цвят) или повече
Този софтуер е съвместим с технологията
DirectX. Може да се наложи инсталиране на DirectX.
Техническата поддръжка
Допълнителна информация за това устройство, както и отговори на често задавани
от потребители въпроси можете да откриете на страницата на Sony за подкрепа на
потребителите.
http://www.sony.net/ и http://www.sony.bg/
Инсталиране на приложения софтуер
Можете да инсталирате приложения софтуерс помощта на следната процедура.
Когато използвате Windows 2000/Мe, не свързвайте фотоапарата към телевизора преди
инсталация.
В Windows 2000/XP, влезте в системата като
Администратор.
Включете компютъра си и
поставете приложения CD-ROM
в CD-ROM устройството.
Появява се екран с меню за инсталация.
* Ако не се появи, щракнете два
пъти върху (My Computer)
(SONYPICTUTIL).
Изберете [Region] и [Country/
Area], след това щракнете
върху [Next].
Когато се появи [Welcome to the
InstallShield Wizard for Sony Picture Utility],
щракнете върху [Next].
Появява се екран с искане за потвърждение на съгласието Ви.
Прочетете текста внимателно. Ако
не сте съгласни с условията, щракнете
върху радио-бутона до [Потвърждавам
съгласието си с условията] и след това
щракнете върху [Next].
Следвайте инструкциите на
екрана, за да довършите инсталацията.
Когато се появи съобщението за потвърждение за рестартирането на компютъра,
рестартирайте компютъра си, следвайки
инструкциите на екрана.
Щракнете върху [Install].
Появява се екран избор на настройките
на езика.
Появява се екран [Location Settings].
След като сте инсталирали софтуера, на
десктопа се появява иконка за регистрация на
уебстраницата на клиента.
След като се регистрирате на уебстраницата, можете да получавате сигурна и надеждна
помощ. http://www.sony.net/registration/di
Използване на компютър
Изберете желания език и след
това щракнете върху [Next].
Отстранете CD-ROM-а след
като сте завършили инсталацията.
Копиране на изображения на вашия компютър
Тази секция описва процеса като за пример е
използван компютър с Windows среда. Можете да копирате изображения от фотоапарата на компютър както следва.
Стъпка 1: Подготовка на фотоапарата и компютъра
За компютри с “Memory Stick” гнездо
Извадете “Memory Stick Duo” от фотоапарата и го заредете в “Memory Stick Duo”
адаптер. Поставете “Memory Stick Duo”
адаптера в гнездото на компютъра, след
това копирайте изображенията.
Дори и когато използвате Windows 95/98/98
SecondEdition/NT можете да копирате изображения каъо поставяте “Memory Stick Duo” в
Memory Stick гнездото на вашия компютър.
Ако “Memory Stick pro Duo” не се разпознава,
вижте стр.88.
За компютри без “Memory Stick” гнездо
Следвайте стъпки от 1 до 4 на стр. 71 до 75,
за да копирате изображения.
Когато използвате Windows/Me, инсталирайте
приложения софтуер преди да продължите. При
Windows XP не е нужна инсталация.
Екраните, показвани на екрана в тази секция са
примери за копиране на изображения от “Memory
Stick Duo”
За Windows 95/98/98 SecondEdition/NT
Този фотоапарат не е съвместим с тези
версии на Windows операционна система. Когато използвате компютър без Memory Stick
гнездо, използвайте Memory Stick Reader/Writer
(не е приложен), за да копирате изображения
от “Memory Stick Duo” на вашия компютър.
За да копирате изображения от вградената
памет на компютъра Ви, копирайте първо
изображенията на “Memory Stick Duo”, а след
това ги прехвърлете на компютъра си.
Заредете “Memory Stick Duo”,
съдържащ изображенията във
фотоапарата.
Когато копирате изображения от вградената памет, тази стъпка не е нужна.
Заредете във фотоапарата
батерии с достатъчен заряд
или свържете фотоапарата към
мрежата от 220 V с помощта на
променливотоковия адаптер (не
е приложен).
Когато копирате изображения на вашия
компютър и използвате заряд от батериите,
копирането може да пропадне или данните да
се повредят, ако заряда на батериите свърши.
Натиснете , за да включите
фотоапарата и компютъра.
Бутон (Възпроизвеждане)
Копиране на изображения на вашия компютър
Стъпка 2: Свързване на фотоапарата
с компютъра
Когато използвате Windows XP, прозорецът
AutoPlay wizard автоматично се появява на
десктопа.
На екрана на вашия фотоапарат се появява
“USB Mode Mass Storage”.
Към
(USB)`A/V
OUT терминала
Индикатори
за достъп*
Когато свържете фотоапарата чрез USB
кабела за първи път, вашият компютър автоматично стартира използваната програма, за да разпознае фотоапарата. Изчакайте
известно време.
USB кабел
Към USB жака
* По време на комуникация, индикаторите за достъп стават червени. Не работете с компютъра,
докато индикаторите не станат бели.
Ако “USB Mode Mass Storage” не се появи, задайте
[USB Connect] в положение [Mass Storage]. (стр. 53)
Когато софтуерът (приложен) е инсталиран,
екранът [Import Images] (стр. 69) може да се
появи. В този случай можете да въведете
изображенията директно като използвате
“Picture Motion Browser”.
За Windows 2000/Me, следвайте процедурата,
обяснена в “Стъпка 3-Б: “Копиране на изображения на компютър” на стр. 63.
За Windows XP, когато насочващия екран не
се появи автоматично, следвайте процедурата
обяснена в “Стъпка 3-Б: “Копиране на изображения на компютър” на стр. 63.
Тази част описва като пример копиране на
изображения в папката “My Documents”.
Използване на компютър
Стъпка 3-А: Копиране на изображения
на компютър
Копиране на изображения на вашия компютър
След като направите USB
връзка на стъпка 2, щракнете
върху прозореца [Copy pictures
to a folder on my computer
using Microsoft Scanner and
Camera Wizard], след това
щракнете върху [ОК].
Щракнете, за да премахнете
“човката” пред изображенията,
които не искате да копирате
на вашия компютър, след което
натиснете [Next].
Появява се прозорецът “Picture Name and
Destination”.
Появява се прозорецът “Scanner and
Camera Wizard”.
Щракнете върху [Next].
Определете имената на файловете за изображенията, които
ще бъдат копирани, както и
мястото, където искате да
бъдат копирани, след което
натиснете [Next].
Изображенията, запазени на “Memory
Stick Duo”, се извеждат.
Ако във фотоапарата няма зареден “Memory Stick
Duo”, появяват се изображенията във вградената
памет.
Копирането на изображенията започва.
Когато копирането приключи, се появява прозорецът “Other Options”.
Тази част описва като пример копиране на
изображения в папката “My Documents”.
Копиране на изображения на вашия компютър
Изберете [Nothing. I’m finished
working with these pictures], след
което щракнете върху [Next].
Прозорецът “Completing the Scanner and
Camera Wizard” се появява.
Щракнете върху [Finish].
Прозорецът се затваря.
За да продължите с копирането на други
изображения, изключете кабела за многофункционална употреба (стр. 65) и отново го
свържете. След това следвайте процедурата, описана в “Стъпка 2: Свързване на фотоапарата и вашия компютър” на стр. 61.
Щракнете два пъти върху [My
Computer], след това щракнете
два пъти върху [Removable disk]
– [DCIM].
Щракнете два пъти върху
папката, в която са запазени
изображенията, които желаете
да копирате.
Щракнете с десния бутон върху
файловете с изображения, за да
изведете менюто, след това
изберете [Copy] от падащото
меню.
За Windows XP, следвайте процедурата
обяснена в “Стъпка 3-А: “Копиране на изображения на компютър” на стр. 61.
Тази част описва като пример копиране на
изображения в папката “My Documents”.
За местата за съхранение на файлове с изображения, вижте стр. 65.
Използване на компютър
Стъпка 3-Б: Копиране на изображения
на компютър
Копиране на изображения на вашия компютър
Щракнете два пъти върху
папката [My Documents] и щракнете с десния бутон в прозореца “My Documents”, за да изведете менюто, след това изберете [Paste] от падащото меню.
Стъпка 4: Преглед на изображения
на вашия компютър
Тази секция описва стъпките за преглед на
изображенията в папката “My Documents”.
Щракнете върху [Start]
Documents].
[My
Файловете с изображения са копирани в
папката “My documents”.
Ако се опитвате да копирате изображение в
папка, в която вече се съдържа файл със същото
име, появява се съобщение за потвърждаване на
презаписа върху файла. Ако желаете да запишете
новото изображение на мястото на старото,
старият файл се изтрива.
За да копирате файл с изображение на компютъра,
без да презаписвате върху стария, променете
името на файла с каквото желаете. Въпреки
това, обърнете внимание, че ако промените
името на файла, е възможно да не успеете да го
възпроизведете с вашия фотоапарат. (стр. 67)
Папката “ My Documents” се отваря.
Ако не използвате Windows XP, щракнете два
пъти върху [My Documents] на десктопа.
Щракнете два пъти върху
избрания файл с изображение
Изображението се извежда.
Копиране на изображения на вашия компютър
За да изтриете USB връзка
Извършете описаните долу процедури предварително, когато:
Изключвате кабела за многофункционална употреба
Изваждате “Memory Stick Duo”
Зареждате “Memory Stick Duo”, след като копирате изображенията от вградената памет
Изключвате фотоапарата
Запазване на файлове с изображения
и имена на файловете
Файловете с изображения, записани с вашия
фотоапарат, са групирани като папки на
“Memory Stick Duo”.
Пример: За потребители на Windows XP
Щракнете два пъти върху
Щракнете два пъти тук
Щракнете върху
(Sony DSC)
[Stop].
Потвърдете устройството в потвърж
даващия прозорец, след това щракнете
върху [ОК].
Щракнете върху [ОК].
Стъпка 4 е ненужна за потребители на
Windows XP.
Папка, съдържаща файлове с движещи се изображения, записани с фотоапарат без функция
за създаване на папки.
Не можете да записвате изображения в
папка “100MSDCF”. Изображенията в тази
папка са налични само за преглед
Не можете да записвате/възпроизвеждате
изображения в папка “MSSONY”.
Използване на компютър
Папка, съдържаща файлове на изображения,
които са записани с фотоапарат без
функция за създаване на папки.
Папка, съдържаща файлове на изображения,
които са записани с вашия фотоапарат.
Когато не създавате папки, единствените папки са:
- на “Memory Stick Duo”; само 101MSDCF”
- във вградената памет; само “101_SONY”.
Копиране на изображения на вашия компютър
Файловете с изображения се наименуват
както следва.
е обозначение за номер от 0001 до 9999. Цифровите стойности на файл с движещо се изображение,
записан в режим движещо се изображение и
отговарящият му индексен файл с изображение са еднакви.
- Файл с неподвижно изображение:
DSC0
.JPG
- Файл с движещо се изображение:
MOV0
.MPG
Файлове с индексни изображения, записани
в режим движещи се изображения:
MOV0
.THM
За повече информации относно папките,
вижте стр. 39 и 49.
Преглед на изображения, предварително копирани
на компютър, с помощта на вашия фотоапарат
(използване на “Memory Stick Duo”)
Тази част описва работа с компютър в
Windows среда.
Когато файл с изображение, копиран на
компютър, вече не е на “Memory Stick Duo”,
можете да прегледате изображението отново на фотоапарата, като копирате файла с
изображението от компютъра на “Memory
Stick”.
Ако не сте променяли имената на файловете, пропуснете стъпка 1.
Възможно е да не успеете да прегледате изображението, в зависимост от размера му.
Изображения, редактирани с компютър
или записани с други фотоапарати, може
да не се възпроизведат на фотоапарата.
Ако не съществува папка, в която да
запазите файла с изображение, създайте
нова папка, след което копирайте файла с
изображението (стр. 49).
Копирайте файла с изображението в папка на “Memory Stick”
в следния ред.
Щракнете с десния бутон върху файла
с изображение, след това щракнете върху
[Copy].
Щракнете два пъти върху папката
[Removable Disk] или [Sony Memory Stick]
в [My Computer].
Щракнете с десния бутон върху папката
[
MSDCF] в [DCIM], след това
щракнете върху [Paste].
е обозначение за номер от 100 до 999.
Щракнете с десния бутон върху
файла с изображение, след което
щракнете върху [Rename]. Променете името на файла на
“.
“DSC0
Въведете номер от 0001 до 9999 за обозначението
.
Използване на компютър
Ако се появи съобщение за потвърждение на презапис, въведете различен
номер на стъпка 1.
Може да се появи разширение на файла,
в зависимост от настройките на
компютъра. Разширението на непод
вижно изображение е “JPG”, а на движещо се изображение - “AVI”. Не променяйте разширението.
Използване на “Picture Motion Browser”
(приложен е в комплекта)
Можете повече от всякога да се възползвате
от неподвижните и движещи се изображения, заснети с Вашия фотоапарат, като
използвате приложения софтуер.
Тази част от упътването обобщава “ Picture
Motion Browser” и дава основни инструкции.
Когато стартирате за първи път “ Picture
Motion Browser” на екрана се появява съобщение за
потвърждение на Information tool. Изберете
[Start]. Тази функция Ви уведомява за новости
като ъпгрейди на софтуера. Можете да промените настройките по-късно.
Излизане от “ Picture Motion Browser”
Преглед на “Picture Motion
Browser”
С помощта на “Picture Motion Browser”
можете да:
Прехвърлите изображения заснети с фотоапарата Ви и да ги гледате на компютърния монитор.
Подредите изображенията на компютъра в
календар, за да можете да ги сортирате за преглед
по дата на заснемане.
Ретуширате, отпечатвате и изпращате неподвижни изображения прикачени към имейл, можете
да променяте датата им на заснемане и др.
Неподвижни изображения могат да бъдат запазвани или отпечатвани с датата.
Можете да създадете диск с данни като използвате CD или DVD записвачка.
За повече подробности относно “ Picture Motion
Browser” погледнете във функция Help.
За да получите достъп до Help, щракнете
върху [Start] [Programs] (в Windows XP, [All
Programs]) [Sony Picture Utility] [Help]
[Picture Motion Browser].
Стартиране и излизане
от “Picture Motion Browser”
Стартиране на “Picture Motion Browser”
Щракнете два пъти върху
(Picture Motion
Browser) иконката на десктопа.
Или от меню Start: Щракнете върху [Start]
[Programs] (в Windows XP, [All Programs])
[Sony Picture Utility] [Help] [Picture Motion
Browser].
Щракнете върху бутона
ъгъл на екрана.
в горния десен
Основни инструкции
Следвайте тези стъпки, за да прехвърлите и
прегледате изображения от фотоапарата.
Прехвърляне на изображения
Уверете се, че “Media Check Tool”*
работи
Погледнете за иконката на
(Media
Check Tool) на таскбара.
* “Media Check Tool” е програма, която автоматично засича и прехвърля
изображения, когато е поставен
“Memory Stick” или когато фотоапаратът е свързан с компютър.
Ако няма иконка
: Щракнете [Start]
[Programs] (в Windows 2000, [All
Programs]) [Sony Picture Utility]
[Help] [Picture Motion Browser]
[Tools] [Media Check Tool].
Използване на “Picture Motion Browser” (приложен е в комплекта)
Свържете фотоапарата към
компютъра си посредством
USB кабела.
След като фотоапаратът е автоматич
но засечен се появява екран [Import
Images].
Преглед на изображения
Проверка на пренесени изображения
Когато пренасянето е завършено, “
Picture Motion Browser” стартира. На екрана се появяват миниатюри на пренесените изображения.
Папка “My Pictures” е настроена като
папка по подразбиране във “Viewed
folders”.
Можете да щракнете два пъти върху
миниатюрата, за да видите самото изображение.
Ако ще използвате входа за “Memory
Stick”, обърнете се първо към стр. 60.
В Windows XP ако се появи Autoplay
Wizard, затворете го.
За да започнете пренасянето на изображения, щракнете върху бутон [Import]
Щракнете върху иконката на
[Calendar]. Изписват се годините на
заснемане на изображенията.
Щракнете върху годината.
Изображенията заснети през тази година
се показват, сортирани на календара по
дата на заснемане.
За да наблюдавате изображенията сортирани по месец, щракнете върху желания
месец. Показват се миниатюри на изображенията заснети през този месец.
По първоначална настройка, изображенията се пренасят в папка създадена в
“My Pictures”, която е именувана с датата, на която е създадена.
За инструкции относно промяна на папката,
в която се прехвърлят изображенията,
обърнете се към стр. 72.
За да наблюдавате изображения сортирани
по време, щракнете върху желаната дата.
Показват се миниатюри на изображенията заснети на тази дата, сортирани по
час на заснемане.
Използване на компютър
Пренасяне на изображения
Преглед на изображенията в
папка “Viewed folders” сортирани в календар по дата на заснемане.
Използване на “Picture Motion Browser” (приложен е в комплекта)
Екран за показване на годината
Показване на индивидуални
изображения
На екрана за показване на часа, щракнете
два пъти върху миниатюрата, за да
се покаже самото изображение в отделен
прозорец.
Екран за показване на месеца
Можете да коригирате дадено изображение като
щракнете върху бутон .
Екран за показване на часа
Показване на изображение в режим
цял екран
За да наблюдавате преглед на изображенията
едно след друго в режим цял екран, щракнете
върху бутон .
За да видите списък на изображенията от определена година или месец, щракнете върху периода
отляво на екрана.
За да възпроизвеждате или направите пауза
в прегледа на изображения, щракнете върху
бутон
в левия долен край на екрана.
Използване на “Picture Motion Browser” (приложен е в комплекта)
Създаване на диск с данни
Можете да запазвате данни на CD или DVD.
Изисква се наличие на CD или DVD записвачка.
Можете да използвате следните видове
дискове, за да създавате диск с данни:
- CD-R/RW (12 cm)
- DVD+/-R/RW (12 cm)
- DVD+R DL (12 cm)
Изберете изображения, които
да запазите на диск.
За да изберете последователни изображения ,
щракнете върху първото изображение и след това
задръжте натиснат клавиш “Shift”, докато щракнете върху последното изображение.
За да изберете две или повече непоследователни
изображения , щракнете върху първото изображение и след това задръжте натиснат клавиш “Ctrl”,
докато щракате върху изображенията.
Щракнете върху бутон
лентата с иконки
Използвайте Map View, за да изведете
неподвижните изображения на карта
Ако неподвижните изображения имат
информация за местоположение, можете да
видите тези изображения на карти онлайн
посредством Map View.
За да използвате функция Map View, компютърът Ви трябва да е свързан с Интернет.
Изберете миниатюра маркирана
с
Щракнете върху
Появява се прозорец Map View.
на
Появява се дисплей [Create Data Disc].
Следвайте инструкциите на
дисплея, за да продължите със
създаването на диск с данни.
За да добавите желани изображения, притеглете ги в дисплей [Create Data Disc].
Избор на всички изображения в папка
Щракнете върху лента [folders], след това
щракнете с десния бутон върху иконката на
желаната папка и изберете [Create Data Disc].
Всички изображения в папката ще бъдат
избрани.
Карти и сателитни изображения поддържани
от Google Maps.
Можете да добавите по-късно информация за местоположение на неподвижните
изображения като използвате Map View. За
повече подробности вижте функция Help
в Map View.
Използване на компютър
Щракнете върху [Start].
Използване на “Picture Motion Browser” (приложен е в комплекта)
Други функции
Подготовка за преглед на изображения
съхранени на компютъра
За да прегледате тези изображения, регистрирайте папка, която съдържа изображенията
като една от папките “Viewed folders”.
Изберете [Import Settings]
[Location for Imported Images] от
меню [File].
Появява се екран „Location for Imported
Images”.
Щракнете върху основния
екран или изберете [Register
Folders to View] от меню [File].
Показва се екранът с настройките за
“Viewed folders”.
Изберете „Folder to be Imported”
Можете да уточните „Folder to be
Imported” от папките регистрирани
във “Viewed Folders”.
Допълване на информацията по регистрацията на изображение
Уточнете папката с изображения за въвеждане , за да
регистрирате съответната
папка като “Viewed folders”.
Щракнете [OK].
Информацията за изображенията е
регистрирана в базата данни.
Регистрират се и всички папки, съдържащи
се в папка “Viewed Folder”.
Промяна на папката с изображения за
пренасяне
За да промените папката с изображения за
пренасяне, отидете на екран “Impоrt
Settings” (настройки за пренасяне).
За да допълните информацията по регистрация на изображение, изберете [Update
Database] от меню [Tools].
Допълването на базата данни може да
отнеме известно време.
Ако преименувате файлове с изображения
от “Viewed folders”, те не могат ад бъдат
наблюдавани с помощта на този софтуер.
В този случай допълнете базата данни.
Запазване на изображения с дата
Щракнете два пъти върху изображението,
за да го изведете.
Щракнете върху
и изберете [Insert Date] от
падащото меню.
Изберете желания цвят и позиция и щракнете
върху [OK].
Щракнете върху
, за да запазите.
Отпечатване на изображения с дата
Изберете неподвижното изображение,
което искате да отпечатите.
Щракнете върху .
Щракнете в квадратчето до [Print date taken] в
Print Options.
Щракнете върху [Print].
Използване на “Picture Motion Browser” (приложен е в комплекта)
За да деинсталирате “Picture
Motion Browser”
Щракнете върху [Start] [Control Panel]
(в Windows 2000, [Start] [Settings]
[Control Panel]), след това щракнете два
пъти върху [Add or Remove Programs],
Изберете [Sony Picture Utility], след това
щракнете върху [Remove], (За Windows
2000: щракнете два пъти върху [Change/
Remove]), за да извършите деинсталирането.
Използване на компютър
Използване на Macintosh компютри
Можете да копирате изображения на вашия
компютър.
“Picture Motion Browser” не е съвместим с
Macintosh компютри.
Препоръчителна компютъра
среда
Следната среда е препоръчителна за компютър, свързан с фотоапарата Ви.
Препоръчителна среда за копиране на
изображения
OS (предварително инсталирана): Mac OS 9.1,
9.2 или Mac OS X (v 10.1 до 10.4)
USB жак:
Трябва да има по стандарт.
Копиране и преглед на изображения на компютър
Подгответе фотоапарата и
Macintosh компютъра.
Извършете същата процедура като
описаната в “Стъпка 2: Подготовка на
фотоапарата и компютъра” на стр. 60.
Свържете кабела за многофункционална употреба.
Извършете същата процедура като описаната в “Стъпка 2: Свързване на фотоапарата и компютъра” на стр. 61.
Забележки за свързване на фотоапарата с
компютър
Операциите не са гарантирани за всички препоръчителни операционни среди, споменати по-горе.
Ако свържете две или повече USB устройства
към един и същи компютър едновременно, някое
от устройствата, включително вашият фотоапарат, може да не работи, в зависимост от вида
на USB устройството.
Операциите не са гарантирани, когато използвате USB хъб.
Съществуват два начина да направите USB
връзка с компютър [Mass Storage] (настройка по
подразбиране) и [PTP] режим. В тази част е
описан режим [Mass Storage] като пример. За
подробности относно [PTP], вижте стр. 53.
Връзката между фотоапарата и компютъра
може да не се възстанови по едно и също време
след излизане от режим Suspend или Sleep.
Копиране на файлове с изображения на Macintosh компютър.
Щракнете два пъти върху новоразпознатото устройство [DCIM]
папката, в която са запазени изображенията, които желаете да копирате.
Щракнете и изтеглете файловете с
изображенията към иконката на
твърдия диск.
Изображенията се копират върху
вашия твърд диск.
За повече информация относно местата
за съхранение на изображенията и имената
на файловете, вижте стр. 65.
Преглед на изображенията на
вашия компютър
Щракнете два пъти върху иконката на
твърдия диск желания от вас файл с изображение в папката, съдържаща копираните файлове, за да го отворите.
Използване на Macintosh компютри
За да изтриете USB връзка
Извършете описаните долу процедури предварително, когато:
Изключвате кабела за многофункционална
употреба
Изваждате “Memory Stick Duo”
Зареждате “Memory Stick Duo”, след като
копирате изображенията от вградената
памет
Изключвате фотоапарата
Изтеглете и поставете иконката на
драйверът или на “Memory Stick Duo” в иконка
“Trash”.
Фотоапаратът не е включен вече към
компютъра.
Ако използвате Mac OS v10.0, извършете
гореописаната процедура след като сте
изключили компютъра си.
Техническата поддръжка
Допълнителна информация за това устройство, както и отговори на често задавани
от потребители въпроси можете да откриете на страницата на Sony за подкрепа на
потребителите.
http://www.sony.net/ и http://www.sony.bg
Използване на компютър
Отпечатване на неподвижни изображения
Как да атпечатвате неподвижни изображения
Когато отпечатвате изображения, записани в режим
[16:9 (HDTV)], възможно е двата края да бъдат отрязани;
затова се уверете, че преди да отпечатате
изображението сте го проверили (стр. 90).
Директно отпечатване като използвате PictBridge-съвместим принтер (стр. 77)
Можете да отпечатвате изображения като свържете фотоапарата директно към PictBridge-съвместим принтер.
Директно отпечатване като използвате “Memory Stick”-съвместим принтер
Можете да отпечатвате изображения с “Memory Stick”-съвместим принтер. За подробности вижте ръководството
за експлоатация, приложено към принтера.
Отпечатване с помощта на компютър
Можете да копирате изображения на компютър като използвате приложения софтуер “PicturePackage” и да отпечатвате
изображения.
Можете да отпечатвате изображения с въведена дата.
Отпечатване в магазин (стр. 81)
Можете да занесете “Memory Stick Duo”, съдържащ изображения, записани с Вашия фотоапарат в магазин за отпечатване на
снимки. Можете предварително да маркирате изображенията,
които желаете да бъдат отпечатани, със знак -- (ред на отпечатване).
Директно отпечатване на неподвижни изображения
като използвате PictBridge-съвместим принтер
Дори и да нямате компютър, Вие лесно можете да отпечатвате изображения, записани с
Вашия фотоапарат, като свържете фотоапарата с PictBridge-съвместим принтер.
Стъпка 1: Подготовка на фотоапарата
Подгответе фотоапарата за свързване с
принтер, посредством USB кабела.
Индекс бутон
“PictBridge” се основава на CIPA стандарта.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association
- Асоциация на фото и оптични продукти)
В режим на единичен екран
Бутон MENU
Можете да отпечатате едно изображения на
лист хартия
Контролен бутон
Препоръчваме Ви да използвате напълно зареден
комплект батерии или променливотоковия
адаптер (не е приложен), за да предотвратите
изключване на захранването по средата на отпе
чатването.
В индекс режим
Можете да отпечатате няколко изображения с намален размер на лист хартия. Можете да отпечатате поредица от еднакви
изображения ( ) или различни изображения
( ).
Натиснете [MENU], за да изведете менюто.
Натиснете на контролния
(Setup).
бутон, за да изберете
Изберете (Setup2) с ; след
това изберете [USB Connect] с
.
2
Изберете [PictBridge] с
след това натиснете .
USB режимът е зададен.
/ ;
Отпечатване на неподвижни изображения
Възможно е функцията за индекс-печат да не
работи в зависимост от принтера.
Количеството изображения, които могат да
бъдат отпечатани като индекс-изображения, се
различава в зависимост от принтера.
Не можете да отпечатвате движещи.
Ако индикаторът мига на екрана на Вашия фотоапарат за около 5 секунди (индикация за грешка), проверете свързания принтер.
Директно отпечатване на неподвижни изображения като използвате
PictBridge-съвместим принтер
Стъпка 2: Свързване на фотоапарата с принтер
Свържете фотоапарата към
принтера.
Изберете желания метод на
на контролотпечатване с
ния бутон; след това натиснете .
[All In This Folder]
Отпечатва всички изображения в папката.
[DPOF Image]
Към (USB)`A/V
OUT терминал
Отпечатва всички изображения, маркирани
със знак
(ред на отпечатване) (стр. 81)
независимо от изведеното изображение.
[Select]
Избира изображения и ги отпечатва.
USB кабел
Към USB жака
Изберете изображението, което
желаете да отпечатате, с помощта
на
; след това натиснете .
На избраното изображение се извежда
знакът .
За да изберете други изображения, повторете процедурата.
Изберете [Print] с ; след това
натиснете .
Включете фотоапарата и
принтера.
След като връзката е осъществена, на
екрана се появява обозначението .
Фотоапаратът преминава в режим на
възпроизвеждане; след това записаното
изображение и менюто за отпечатване се
извеждат на екрана.
Стъпка 3: Отпечатване на изображения
Независимо от позицията на ключа за избор
на режим, менюто за отпечатване се извежда
когато завършите Стъпка 2.
[This Image]
Отпечатва изведеното изображение.
Ако изберете [This Image] и зададете [Index] в
положение [On] на стъпка 2, можете да отпечатвате комплект от еднакви изображения като
индекс-изображение.
Директно отпечатване на неподвижни изображения като използвате
PictBridge-съвместим принтер
Изберете настройки за отпе.
чатване с
Изберете [OK] с помощта на
; след това натиснете .
Изображението се отпечатва.
Не изключвайте USB кабела, докато на екрана
има изведена индикация
[Index]
Изберете [On], за да отпечатате като
индекс-изображение.
Индикатор
[Size]
Изберете размера на хартията, на която ще
отпечатвате.
[Date]
Изберете [Day&Time] или [Date], за да въведете датата и часа на изображенията.
Когато изберете [Date], датата ще бъде въведена
в реда, който сте избрали (стр. 54). Възможно
е тази функция да не работи в зависимост от
принтера.
[Quantity]
Когато [Index] е зададен в положение [Off]:
Изберете броя на на разпечатките, които
желаете да направите на изображението. Изображението се отпечатва като единично
изображение.
Когато [Index] е зададен в положение [On]:
Възможно е избраното количество изображения
да не се побере на един лист в зависимост от
броя на изображенията.
След стъпка 3 докоснете [Select] и желаното
изображение с помощта на
; след това
изпълнете от стъпка 1.
За да отпечатвате в режим на индексен екран
Извършете “Стъпка 1: Подготовка на фотоапарата” (стр. 77) и “Стъпка 2: Свързване на
фотоапарата с принтер” (стр. 78); след това
продължете със следното.
Когато свържете фотоапарата с принтер се
извежда менюто за отпечатване. Изберете
[Cancel], за да изключите менюто за отпечатване; след това продължете както следва.
Натиснете
(индекс).
Индексният екран се извежда.
Докоснете [MENU], за да изведете
менюто.
Изберете
(отпечатване) с помощта
на ; след това натиснете .
Изберете желания метод на отпечатвана контролния
не с помощта на
бутон; след това натиснете .
Отпечатване на неподвижни изображения
Изберете броя на на разпечатките, които
желаете да направите на индекс-изображението. Ако сте избрали [This image] на стъпка
1, изберете колко пъти да бъде наложено
същото изображение едно до друго на един
лист като индекс-изображение.
За да отпечатате други изображения
Директно отпечатване на неподвижни изображения като използвате
PictBridge-съвместим принтер
[Select]
Избира изображения и отпечатва всички
избрани изображения..
Изберете изображението, което желаете да
; след
отпечатате с помощта на
това натиснете , за да изведете знака .
(За да изберете други изображения, повторете процедурата.) След това натиснете
MENU.
[DPOF Image]
Отпечатва всички изображения, маркирани
със знак -- (ред на отпечатване), независимо
от изведеното изображение.
[All In This Folder]
Отпечатва всички изображения в папката.
Извършете стъпки 2 и 3 от “Стъпка 3:
Отпечатване” (стр. 78).
Отпечатване в фотоателие
Отпечатване във фото ателие
Можете да занесете “Memory Stick Duo”,
съдържащ изображения, записани с вашия
фотоапарат във фотоателие за отпечатване. Ако във фото ателието се поддържат
услугите за отпечатване на фото изображения, съответстващи с DPOF, можете
(ред
предварително да поставите знаци
на отпечатване) на изображенията, които
желаете да бъдат разпечатани. Така няма да
се налага да ги избирате отново във фото
ателието, където ще ги разпечатвате.
Не можете да отпечатвате във фото ателие
изображения, директно от вградената памет
на фотоапарата. Копирайте изображенията
на “Memory Stick Duo”, след което го занесете във
фото ателието за отпечатване.
Поставяне на знак в режим на единичен екран
Бутон MENU
Контролен бутон
Изведете изображението, което
желаете да отпечатате.
Какво е DPOF?
DPOF (Цифров формат за ред на отпечатване) е функция, която ви позволява да поставяте знаци
(ред на отпечатване) на
изображения, които желаете да отпечатате
по-късно.
Можете също така да отпечатате изображенията, маркирани със знака
(ред на отпечатване), като използвате принтер, който е съвместим със стандарта DPOF (Цифров формат за
ред на отпечатване) или като използвате
PictBridge съвместим принтер.
Не можете да поставяте знак за отпечатване на
движещи се изображения.
Натиснете MENU, за да изведете менюто.
Изберете DPOF с помощта на
, след което натиснете .
На изображението се появява знакът
(ред на отпечатване).
Когато носите Memory Stick Duo във фото
ателие
За да поставите знак за отпе-чатване на други изображения,
изведете изображението, което
желаете да отпечатате, с
, след което
помощта на
натиснете .
За да отстраните знака за отпечатване
Натиснете
на стъпка 3 или 4.
Отпечатване на неподвижни изображения
Консултирайте се със служителите във фото
ателието, за да проверите какви видове “Memory
Stick Duo” се поддържат.
Когато отпечатвате във фото ателие, което не
поддържа вашия вид “Memory Stick Duo”, копирайте изображенията на CD-R и др. и го занесете
вместо “Memory Stick Duo”.
Не забравяйте да занесете във фото ателието
Memory Stick Duo адаптера, заедно с “Memory
Stick Duo”.
Уверете се, че сте съхранили данните си на друго
място, преди да отпечатвате във фото ателие.
Не можете да задавате броя разпечатки.
Когато искате да наложите дати на изображения, консултирайте се с ателието, в което
отпечатвате.
Отпечатване в фотоателие
Поставяне на знак в режим на
индексен екран
Изведете индексния екран.
(стр. 29)
Натиснете MENU, за да изведете менюто.
Изберете DPOF с помощта на
, след което натиснете .
Изберете [Select] с помощта на
; след това натиснете .
Не можете да поставяте
[All In This Folder].
знак в
Изберете изображенията, които
желаете да бъдат отпечатани,
; след
с помощта на
това натиснете .
На избраното изображение се появява
зеленият знак
.
Зелен знак
Повторете стъпка 5 за всички
изображения, които желаете да
маркирате.
Натиснете MENU.
Изберете [OK] с помощта на ;
след това натиснете .
Знакът за отпечатване
се променя в бял.
За да отмените, изберете [Cancel] на стъпка
4 или изберете [Exit] на стъпка 8; след това
натиснете .
За да отстраните знака за отпечатване в
режим на индексен екран
Изберете изображенията, на които желаете
да отстраните знака за отпечатване --, на
стъпка 5; след това натиснете .
За да отстраните знаците за отпечатване
на всички изображения в папката
Изберете [All In This Folder] на стъпка 4; след
това натиснете . Изберете [Off]; след
това натиснете .
Отстраняване на проблеми
Отстраняване на проблеми
Ако се сблъскате с проблем по време на използването на фотоапарата, първо изпробвайте
следните решения.
Проверете опциите на стр. 84 до 92.
Извадете батериите и ги заредете отново след около 1 минута; след това включете
захранването.
Нулирайте настройките (стр. 52).
Свържете се с Вашия доставчик или оторизиран сервиз на Sony.
Моля имайте предвид, че давайки Вашия фотоапарат за поправка, е възможно съдържанието на
Вашата вградена памет и музикалните файлове да бъде прегледано.
Щракнете върху една от следните опции, за да бъдете директно прехвърлени на страницата
обясняваща симптома и подходящото корективно действие.
“Memory Stick Duo”
Заснемане на неподвижни
изображения/клипове
Вградена памет
Преглед на изображения
Отпечатване
Изтриване/Редактиране
на изображения
PictBridge съвместим принтер
Компютри
Други
Picture Motion Browser
Отстраняване на проблеми
Комплект батерии
и захранване
Отстраняване на проблеми
Батерии и захранване
Индикаторът за оставаща батерия е неправилен или е изведен индикатор с достатъчно мощност, но захранването прекъсва твърде бързо.
Това се случва само когато сте използвали фотоапарата на твърде студени или горещи места.
Когато използвате алкални батерии/окси-никел батерии (не са приложени), изведеното оставащо време може да е правилно
Батериите са разредени. Инсталирайте нови или заредени никел-метал хидридни батерии (не
са приложени).
Когато използвате никел-метал хидридни батерии, терминалите на зарядното може да са
замърсени и поради това зареждането на батериите да не е успешно. Почистете си с памуче
(стр. 98).
Когато използвате никел-метал хидридни батерии, изведеното оставащо време се различава
от настоящото поради ефект на паметта (стр. 98). Разредете напълно и заредете отново
батериите.
Батериите са изчерпани. Заменете с нови.
Батериите се изхабяват твърде бързо
Използвате фотоапарата на твърде студени места.
Батериите са изчерпани. Заменете с нови.
Когато използвате никел-метал хидридни батерии, заредете ги достатъчно.
Фотоапаратът се изключва автоматично, когато отворите капачето на
батериите/”Memory Stick Duo”
Това не е неизправност. Изключете фотоапарата преди да отворите капачето на батериите/
”Memory Stick Duo”.
Не можете да включите фотоапарата
Инсталирайте батериите правилно.
Свържете правилно приложения променливотоков адаптер (не е приложен).
Батериите са разредени. Инсталирайте нови или заредени никел-метал хидридни батерии (не
са приложени).
Батериите са изчерпани. Заменете с нови.
Захранването изненадващо се изключва
Ако не използвате фотоапарата около три минути докато захранването е включено, той
автоматично се изключва, за да предотврати изразходване на батериите. Включете фотоапарата отново.
Батериите са разредени. Инсталирайте нови или заредени никел-метал хидридни батерии (не
са приложени).
Отстраняване на проблеми
Снимане на неподвижни/движещи се изображения
Вашият фотоапарат не записва изображения.
Проверете капацитета свободно място във вградената памет или “Memory Stick Duo” . Ако
няма свободно място, извършете едно от следните:
- Изтрийте ненужните изображения (стр. 28).
- Сменете “Memory Stick Duo”.
Използвате “Memory Stick Duo” със защитното капаче и ключът е зададен в положение LOCK.
Задайте ключа в положение на разрешен запис (стр. 96).
Не можете да снимате докато светкавицата се зарежда.
Задайте ключа за избор на режим в положение Р
,
когато записвате
неподвижни изображения.
Задайте ключа за избор на режим в положение
, когато записвате движещи се изображения.
Изображението не се вижда на екрана
Фотоапаратът е настроен в режим Възпроизвеждане. Натиснете
да смените с режим запис (стр. 28).
(Възпроизвеждане), за
Изображението не е на фокус.
Обектът е твърде близо. Задайте режима на запис от близък план
(Macro). Уверете се, че
когато записвате обективът е на по-далечно разстояние от минималното, приблизително 5
см. (W)/35 см. (Т)
Докато снимате неподвижни изображения, дискът за избор на режим е зададен в положение
(режим здрач) или (режим пейзаж).
Функцията Zoom не работи.
Тази функция не може да бъде изпълнена, когато:
Размерът на изображението е зададен в положение [7M] или [3:2].
Когато снимате движещо се изображение не можете да използвате тази функция.
Скалата за увеличение не може да се променя, докато заснемате клипове.
Появяват се мъгляви точици в изображенията, записани с помощта на светкавицата.
Прашинките във въздуха са отразили светлината от светкавицата и се появяват в изображението. Това не е неизправност.
Отстраняване на проблеми
Светкавицата не работи.
Светкавицата е зададена в положение
(без светкавица) (стр. 21)
Не можете да използвате светкавицата, когато:
- [Mode] (REC Mode) е зададен в положение [Burst] (стр. 37).
- (режим висока чувствителност) или (режим здрач) е избран в режим избор на
сцена (стр. 26).
- Заснемате клипове.
Задайте светкавицата в положение (принудителна светкавица), когато са настроени режим
(пейзаж),
(плаж) или (сняг) в режим избор на сцена (стр. 21).
Отстраняване на проблеми
Функцията Macro не работи.
Избрали сте режим (здрач) или
(пейзаж) в избор сцена (стр. 27).
Датата и часът не се показват.
Докато заснемате датата и часът не се показват. Те се показват само при възпроизвеждане.
Не можете да въведете дати върху изображенията
Този фотоапарат няма функция за наслагване на дати върху изображения (стр. 91). Можете да
отпечатите или запазите изображения с въведена дата посредством “Picture Motion Browser”
(стр. 72).
Стойността F и скоростта на затвора мигат когато натиснете и задържите
бутона на затвора наполовина.
Експонацията не е правилна. Задайте правилна експонация (стр. 23).
Екранът е твърде затъмнен или осветен
Настройте яркостта на задното осветяване на LCD екрана (стр. 16, 52).
Изображението е твърде тъмно.
Снимате обект с източник на светлина зад обекта. Изберете режим на измерване (стр. 33)
или настройте експонацията (стр. 23).
Изображението е твърде ярко.
Настройте експонацията (стр. 23).
Цветовете на изображението са неправилни.
Настройте [COLOR] (Color Mode) в положение [Normal] (стр. 32).
Появяват се вертикални ленти когато снимате много светли обекти.
Получава се ефект на размазване. Това не е неизправност.
Изображението съдържа шум когато гледате екрана на тъмно място.
Фотоапаратът осветява постоянно екрана, за да Ви позволи да виждате изведеното изображение, когато използвате фотоапарата на тъмно място. Това няма да се отрази на изображението, което снимате.
Очите на обекта изглеждат червени.
Задайте [Red Eye Reduction] в менюто
(Setup) в положение [On] (стр. 47).
Снимайте обекта от разстояние, по-близо от препоръчителното, като използвате светкавицата.
Осветете стаята и снимайте обекта.
Отстраняване на проблеми
На екрана се извеждат точки.
Това не е неизправност. Тези точки не се записват (стр. 2).
Не можете да снимате в непрекъснат режим
Капацитетът на вградената памет или “Memory Stick Duo” е запълнен. Изтрийте ненужните
изображения. (стр. 28)
Оставащият заряд на батериите е недостатъчен. Поставете нови или заредени никел-метал
хидридни батерии (не са приложени).
Преглед на изображения
Фотоапаратът не може да възпроизвежда изображения.
Натиснете бутон
(Възпроизвеждане) (стр. 28).
Името на папката/файла е било променено с помощта на Вашия компютър (стр. 67).
Възпроизвеждането на файл с изображение, модифициран с помощта на Вашия компютър или
изображение, записано с друг фотоапарат, не е гарантирано.
Фотоапаратът е в режим USB. Отменете USB връзката (стр. 65).
Датата и часът не се показват.
Бутон DISP е изключен (стр. 16).
Изображенията са груби точно след като сте ги възпроизвели.
Изображенията стават груби за момент, когато възпроизвеждането започва, защото се
обработват. Това не е неизправност.
Изображението не се извежда на телевизионния екран.
Проверете [Video Out], за се уверите, че настройката за изходен видео сигнал на Вашия фотоапарат съвпада със системата за цветна телевизия на Вашия телевизор (стр. 54).
Проверете дали връзката е правилна (стр. 55).
Изтриване/ Редактиране на изображения
Изтрили сте изображение по грешка.
Веднъж след като сте изтрили файла, не можете да го възстановите. Препоръчваме Ви да зададете защита на изображенията (стр. 40) или да поставите защитното капаче на “Memory
Stick Duo” в положение LOCK (стр. 96), за да предотвратите случайно изтриване на изображения.
Отстраняване на проблеми
Вашият фотоапарат не може да изтрие изображение.
Отменете защитата (стр. 41).
Използвате “Memory Stick Duo” със защитното капаче и ключът е зададен в положение LOCK.
Задайте ключа в положение на разрешен запис (стр. 96).
Отстраняване на проблеми
Функцията промяна на размера на изображението не работи.
Размерът на движещи се изображения и Multi Burst изображения не може да бъде променян.
Компютри
Не знаете дали операционната система на Вашия компютър може да бъде използвана
с Вашия фотоапарат.
Проверете “Препоръчителна компютърна среда” на стр. 58 за Windows и на стр. 74 за
Macintosh.
“Memory Stick PRO Duo” не се разпознава от компютър с “Memory Stick” гнездо.
Проверете дали компютърът и гнездото поддържат “Memory Stick PRO Duo”. Тези, които из
ползват компютри и четци на данни на производители различни от Sony трябва да се обърнат към съответния производител.
Ако “Memory Stick PRO Duo” не се поддържа, свържете фотоапарат към компютъра (стр. 61 и
74). Компютърът разпознава “Memory Stick PRO Duo”.
Вашият компютър не разпознава фотоапарата.
Включете фотоапарата.
Когато зарядът в батериите е нисък, поставете нови или заредени окси-метал хидридни
батерии (не са приложени)или използвайте променливотоковия адаптер (не е приложен).
Задайте [USB Connect] в положение [Mass Storage] в менюто
(Setup) (стр. 53).
Използвайте приложения USB кабел (стр. 61).
Изключете USB кабела от компютъра и от фотоапарата и отново го свържете здраво.
Изключете всички устройства, освен клавиатурата и мишката, от USB портовете на
Вашия компютър.
Свържете фотоапарата и компютъра директно без да използвате USB хъб или друго устройство (стр. 61).
Не можете да копирате изображения.
Свържете правилно фотоапарата с компютъра като използвате приложения кабел за
терминала за мулти употреба (стр. 61).
Следвайте процедурата по копирането за Вашата операционна система (стр. 61, 74).
Когато снимате изображения, използвайки “Memory Stick Duo”, форматиран на компютър,
възможно е да не успеете да копирате изображенията на компютър. За снимане използвайте
“Memory Stick Duo”, форматиран на Вашия фотоапарат (стр. 49).
След като сте осъществили USB връзка, “Picture Motion Browser” не се стартира
автоматично.
Стартирайте “Media Check Tool” (стр. 68).
Осъществете USB връзката когато компютърът е включен (стр. 61).
Отстраняване на проблеми
Изображението не може да се възпроизведе на компютър.
Ако използвате приложения софтуер “Picture Motion Browser”, щракнете върху иконката за
помощ.
Консултирайте се с производителя на компютъра или софтуера.
В изображението и звука има смущения, когато възпроизвеждате движещо се изображение на Вашия компютър.
Възпроизвеждате движещото се изображение директно от вградената памет или “Memory
Stick Duo”. Копирайте движещото се изображение на твърдия диск на компютъра; след това
възпроизведете файла с движещото се изображение от твърдия диск (стр. 60).
Не можете да отпечатате изображение.
Проверете настройките на принтера.
Изображения, копирани на компютър, не могат да бъдат прегледани на фотоапарата.
Копирайте изображенията в разпознаваема от фотоапарата папка като например
“101MSDCF” (стр. 65).
Работете правилно (стр. 67).
“Picture Motion Browser”
Изображенията не се извеждат правилно с помощта на “Picture Motion Browser”
Уверете се, че папката с изображения е регистрирана във “Viewed folders”. Ако изображенията
не се извеждат дори и когато папката е регистрирана във “Viewed folders”, обновете базата
данни (стр. 72).
Не можете да откриете изображения внесени посредством “Picture Motion Browser”
Проверете в папка “My Pictures”.
Ако сте променили настройките по подразбиране, проверете “Changing the “Folder to be
imported”” на стр. 72 и проверете коя папка се използва за пренасяне на изображения.
Всички пренесени изображения се показват в календара с дата 1-ви януари.
Датата на фотоапарата не е настроена. Настройте датата на фотоапарата (стр. 54).
Появява се маркировка
.
Ако сте преименували или изтрили файлове/папки с изображения в друг софтуер, информацията за регистрация на изображенията не се променя. Изберете [Update Database] от меню [Tools],
за да обновите информацията за регистрация.
Отстраняване на проблеми
Искате да промените “Folder to be imported”
Отворете прозорец “Import Settings”, за да промените “Folder to be imported”. Можете да
изберете различна папка след като сте използвали “Picture Motion Browser”, за да го регистрирате във “Viewed folders” (стр. 72).
Отстраняване на проблеми
“Memory Stick Duo”
Не можете да поставите “Memory Stick Duo”.
Поставете “Memory stick Duo” от правилната страна.
Не можете да форматирате “Memory Stick Duo”
Използвате “Memory Stick Duo” със защитното капаче и ключът е зададен в положение LOCK.
Задайте ключа в положение на разрешен запис (стр. 96).
Форматирали сте “Memory Stick Duo” по погрешка.
Всички изображения на “Memory Stick Duo” са изтрити при форматирането. Не можете да
ги възстановите. Препоръчваме Ви да оставяте защитното капаче на “Memory Stick Duo” в
положение LOCK, за да предотвратите случайно изтриване (стр. 96).
Вградена памет
Не можете да възпроизвеждате данни от вградената памет.
Във фотоапарата има зареден “Memory Stick Duo”. Извадете го.
Не можете да копирате данните, запазени във вградената памет на “Memory Stick Duo”.
“Memory Stick Duo” е запълнен. Проверете оставащия капацитет (32 MB или повече препоръчително).
Не можете да копирате данни от “Memory Stick Duo” или компютър върху вградената
памет.
Данните от “Memory Stick Duo” или компютър не могат да бъдат копирани върху вградената
памет.
Отпечатване
Вижте също “PictBridge-съвместим принтер” (както следва) в съответствие със следните
теми.
Изображенията се отпечатват с отрязани краища.
Когато отпечатвате изображение, записано с размер [16:9 (HDTV)], възможно е двата края на
изображението да бъдат отрязани.
Когато отпечатвате изображения и използвате Вашия принтер, опитайте да отмените
настройката за отрязване или ограничаване. Консултирайте се с производителя на принтера
за това дали принтерът притежава тези функции.
Когато отпечатвате изображения в магазин, попитайте дали изображенията могат да бъдат
отпечатани без да се отрязват краищата.
Отстраняване на проблеми
Не можете да отпечатите изображения с нанесена дата
Този фотоапарат няма свойството да наслагва дати на изображения. Въпреки това тъй като
изображенията заснети с фотоапарата включва информация за датата на записа, можете да
отпечатате изображения с насложени дати ако принтера или софтуера позволяват Exif ин
формация. За съвместимост с Exif информация, консултирайте се с производителя на принтера или софтуера.
Когато отпечатвате изображения във фотоателие, изображенията могат да бъдат отпечатани с дати, ако предварително поискате.
PictBridge-съвместим принтер
Не може да бъде осъществена връзка.
Фотоапаратът не може да бъде свързан с принтер, който не е съвместим с PictBridge-стандарта. Консултирайте се с производителя на принтера относно съвместимостта на принтера
с PictBridge.
Уверете се, че принтерът е включен и може да бъде свързан с фотоапарата.
Задайте [USB Connect] в положение [PictBridge] в менюто
(Setup) (стр. 53).
Изключете и отново свържете кабела за терминала за мулти употреба. Ако се изведе съобщение за грешка, вижте ръководството за експлоатация, приложено към принтера.
Не можете да отпечатате изображение
Уверете се, че фотоапаратът и принтерът са правилно свързани посредством USB кабела.
Включете принтера. За повече информация се обърнете към ръководството за експлоатация,
приложено към принтера.
Ако по време на отпечатване сте избрали [Exit], възможно е изображенията да не се отпечатат. Изключете и отново свържете USB кабела. Ако пак не можете да печатате, изключете
USB кабела, изключете и включете принтера и свържете отново кабела.
Движещи се изображения не могат да бъдат отпечатвани.
Възможно е изображения, обработвани с компютър или записани с други фотоапарати, да не се
отпечатат.
Отпечатването е отменено.
Изключили сте кабела за терминала за мулти употреба преди означението
кабела терминала за мулти употреба) да е изчезнало.
(не изключвайте
Вместо дата се отпечатва “---- -- --“.
Изображение, на което няма записани данни за дата, не може да бъде отпечатано с въведена
дата. Задайте [Date] в положение [Off] и отпечатайте изображението (стр. 79).
Отстраняване на проблеми
Не можете да въведете датата или да отпечатвате изображения в режим на индексен екран.
Принтерът няма такава функция. Консултирайте се с производителя на принтера, за да
разберете дали принтерът има такава функция.
Възможно е датата да не бъде въведена в режим на индексен екран в зависимост от принтера.
Консултирайте се с производителя на принтера.
Отстраняване на проблеми
Не можете да изберете размер на разпечатката.
Консултирайте се с производителя на принтера дали поддържа желания от Вас размер.
Не можете да отпечатвате изображения с избрания от Вас размер.
Изключвайте и отново включвайте кабела за терминала за мулти употреба всеки път, когато сменяте размера на хартията след като сте включили принтера към фотоапарата.
Настройката за печат на фотоапарата се различава от тази на принтера. Променете
настройката на фотоапарата (стр. 79) или на принтера.
Не можете да работите с фотоапарата след като сте отменили отпечатването.
Изчакайте известно време, защото принтера изпълнява операцията по отмяна. Това може да
отнеме известно време в зависимост от принтера.
Други
Фотоапаратът не функционира с издаден обектив
Не употребявайте сила върху обектив, който не се прибира автоматично.
Поставете нови или заредени окси-метал хидридни батерии, след това включете фотоапарата отново.
Обективът се замъглява.
Кондензирала е влага. Изключете и оставете фотоапарата за около 1 час, преди да го използвате отново.
Фотоапаратът се нагрява, ако го използвате за по-дълго време.
Това не е неизправност.
Обективът не се прибира, когато изключите фотоапарата
Батериите са разредени. Поставете нови или заредени окси-метал хидридни батерии или
използвайте променливотоков адаптер (не е приложен).
Когато включите фотоапарата се извежда екранът за сверяване на часовника.
Задайте датата и часа отново (стр. 54).
Искате да промените датата и часа
Настройте датата и часа отново (стр. 54).
Предупредителни съобщения
Съобщения
Ако на екрана се изведат следните съобщения, следвайте инструкциите.
Зарядът на батериите е нисък. Заредете
комплекта батерии. В зависимост от условията на употреба или вида на батерията, възможно е индикаторът да мига
дори когато има възможност за още 5 до
10 минути работа с батериите.
System error (Системна грешка)
Изключете захранванете и го включете
отново.
Internal memory error (Грешка с вградената памет)
Изключете захранванете и го включете
отново.
Reinsert the Memory stick (Заредете
отново “Memory Stick)
Заредете “Memory Stick Duo” правилно.
Зареденият “Memory Stick Duo” не може да
се използва с Вашия фотоапарат (стр. 96).
“Memory Stick Duo” е повреден.
Терминалите на “Memory Stick Duo” са
замърсени.
Format error (Грешка при форматирането)
Форматирайте носителя отново (стр.
48 и 49).
No memory space in internal memory (Няма
място във вградената памет)
No memory space in Memory Stick (Няма
място на Memory Stick)
Изтрийте ненужните изображения или
файлове (стр. 28).
Read only memory (Паметта е само
read-only)
Фотоапаратът не може да записва или
изтрива изображения от “Memory Stick Duo”.
No file (Няма файл)
Няма записани изображения във вградената
памет.
No file in this folder (Няма файлове в
папката)
Няма записани изображения в тази папка.
Не сте работили правилно, когато сте
копирали изображения от Вашия компютър (стр. 67).
Folder error (Грешка при папката)
В “Memory Stick Duo” вече съществува
папка, имаща същите 3 цифри (Например
123MSDCF и 123ABCDE). Изберете друга
папка или създайте нова папка (стр. 49, 50).
Cannot create more folders (Не можете да
създавате повече папки)
В “Memory Stick Duo” съществува папка,
чиито първи 3 цифри са “999”. Не можете
да създавате други папки.
Отстраняване на проблеми
Memory stick type error (Грешка с вида на
“Memory Stick)
Зареденият “Memory Stick Duo” не може
да бъде използван с Вашия фотоапарат
(стр. 96).
Memory Stick locked (Memory Stick е
заключен)
Използвате “Memory Stick Duo” със
защитното капаче и ключът е зададен в
положение LOCK. Задайте ключа в положение на разрешен запис (стр. 96).
Предупредителни съобщения
Cannot record (Не можете да записвате)
Фотоапаратът не може да записва изображения в избраната папка. Изберете
друга папка (стр. 50).
Connect to PictBridge device (Свържете
PictBridge устройство)
Опитвате се да отпечатвате изображения преди да сте осъществили връзка с
принтера. Свържете с PictBridge-съвместим принтер.
File error (Грешка при файла)
Грешка при възпроизвеждането на изображението.
No printer image (Няма изображения за
отпечатване)
Опитвате се да извършите [DPOF Image]
без да сте поставили знак DPOF (ред на
отпечатване) на изображението.
Опитвате се да извършите [All In This
Folder], но сте избрали папка, в която се
съхраняват само движещи се изображения.
Не можете да отпечатвате движещи се
изображения.
Printer busy (Принтерът работи)
Paper error (Грешка с хартията)
No paper (Няма хартия)
Ink error (Грешка с мастилото)
Low ink (Мастилото свършва)
No ink (Няма мастило)
File protect (Защита на файла)
Освободете защитата (стр. 41).
Image size over (По-голям размер на
изображение)
Възпроизвеждате изображение с размер,
който Вашият фотоапарат не може да
възпроизведе.
Invalid operation (Невалидна операция)
Опитвате се да възпроизведете файл,
който не е съвместим с фотоапарата.
(Индикатор за предупреждение от
вибрация)
Получава се клатене на фотоапарата
поради недостатъчна светлина. Използвайте светкавицата, включете функцията
за защита от замъгляване или поставете
фотоапарата на статив.
Enable printer to connect (Разрешете
свързване с принтера)
[USB Connect] е зададен в положение
[PictBridge], но фотоапаратът е свързан с
PictBridge-несъвместимо устройство.
Проверете устройството.
Връзката не е осъществена. Изключете и
отново свържете USB кабела. Ако на
принтера е изведено съобщение за грешка,
обърнете се към ръководството за експлоатация, приложено към принтера.
Проверете принтера.
Printer error (Грешка с принтера)
Проверете принтера.
Вижте дали изображението, което желаете да отпечатате, не е повредено.
Данните се прехвърлят към принтера. Не
изключвайте USB кабела.
Processing (Обработване)
Принтерът извършва операция по
отменяне на отпечатването. Не можете
да отпечатвате преди да приключи. Това
може да отнеме известно време в зависимост от принтера.
Други
За да използвате фотоапарата си зад граница
– източници на ел. енергия
Можете да използвате фотоапарата, зарядното устройство за батериите и AC-LS5K променливотоков адаптер (не е приложен) в някоя страна или регион, в който волтажът на мрежата е
между 100 до 240V, 50/60 Hz.
Не използвайте електронен трансформатор (пътнически конвертор),
тъй като това може да причини неизправност.
Други
Относно “Memory Stick”
“Memory Stick” е нов компактен и преносим
IC носител. С този фотоапарат можете да
използвате видовете “Memory Stick”, описани
в таблицата. Въпреки това операциите не са
гарантирани за всички видове “Memory Stick”.
Забележки по използването на “Memory Stick
Duo” (не е приложен)
Не можете да записвате, редактирате или
триете изображения, когато капачето за
защита е зададено в положение LOCK.
Конектор
“Memory Stick”
Запис/
Възпроизвеждане
Капаче за
защита от запис
Област на означение
Възможно е позицията и/или формата
на защитното капаче да се различава в
зависимост от “Memory Stick Duo”, който
използвате.
1)
“Memory Stick Duo”, “MagicGate Memory
Stick Duo” и “Memory Stick PRO Duo” са
оборудвани с технологията за защита на
авторските права MagicGate. MagicGate е
технология за защита на авторските
права, която използва технология за кодиране. Записът/възпроизвеждането на
данни, които изискват MagicGate функции,
не може да се извършва с този фотоапарат.
2)
Поддържа висок трансфер на данни посредством паралелен интерфейс.
Движещи се изображения с размер 640(Fine)
могат да бъдат записвани.
Операциите с “Memory Stick Duo”, форматиран с компютър, не са гарантирани с
този фотоапарат.
Времето за запис/четене на данни е различно в зависимост от “Memory Stick Duo” и
устройството, което се използва.
Не вадете “Memory Stick Duo” докато
записва или чете данни.
Данните могат да се повредят в следните
случаи:
Когато извадите “Memory Stick Duo” или
изключите фотоапарата докато записва или
чете данни.
Ако използвате “Memory Stick Duo” близо
до статично електричество или шум.
Препоръчваме Ви да подсигурявате важните данни като им правите копия.
Не натискайте силно, когато пишете
върху областта за означение.
Не залепвайте етикет на самия “Memory
Stick Duo” или на Memory Stick Duo адаптера.
Когато пренасяте или съхранявате
“Memory Stick Duo”, използвайте приложения
калъф.
Не позволявайте контакт с метални предмети и не докосвайте с пръст металните
части на свързващата част.
Не огъвайте, не изпускайте и не прилагайте
силни удари върху “Memory Stick Duo”.
Не разглобявайте и не модифицирайте
“Memory Stick Duo”.
Не позволявайте “Memory Stick Duo” да се
намокри.
Не оставяйте “Memory Stick Duo” в досег с
малки деца. Те могат да го глътнат по грешка.
Относно “Memory Stick”
Не използвайте или съхранявайте “Memory
Stick Duo” на следните места:
- В кола, паркирана на пряка слънчева светлина
или на високи температури.
- При пряка слънчева светлина
- На влажни места или близо до корозиращи
материали.
Не оставяйте “Memory Stick Micro” в
близост до малки деца, тъй като могат да го
погълнат.
Забележки за употребата на “Memory Stick
Duo” (не е приложен)
Когато използвате “Memory Stick Duo”
с Memory Stick съвместимо устройство,
уверете се, че зареждате “Memory Stick
Duo” в адаптер за “Memory Stick Duo”. Ако
заредите “Memory Stick Duo” в “Memory
Stick” съвместимо устройство без да сте
поставили “Memory Stick Duo” адаптер, може
да не успеете да извадите “Memory Stick Duo”
от устройството.
Уверете се, че зареждате “Memory Stick
Duo” в правилната посока и докрай в адаптера за “Memory Stick Duo”. В противен случай
е възможно да се получи неизправност.
Когато използвате “Memory Stick Duo”,
зареден в адаптер за “Memory Stick Duo”
заедно с “Memory Stick”-съвместимо устройство, се уверете, че “Memory Stick” е зареден
в правилната посока. Обърнете внимание,
че неправилното зареждане може да причини
неизправност.
Не зареждайте “Memory Stick Duo” адаптер
в “Memory Stick”-съвместимо устройство без
да сте поставили “Memory Stick Duo” в него.
Това може да повреди устройството.
Забележки за употребата на “Memory Stick
PRO Duo” (не е приложен)
Проверено е, че “Memory Stick PRO Duo” с
капацитет до 4 GB функционира нормално с
този фотоапарат.
Забележки за употребата на “Memory Stick
Micro” (не е приложен)
Други
За да използвате “Memory Stick Micro” с
този фотоапарат Ви е нужен М2 адаптор.
Поставете “Memory Stick Micro” в М2 адаптора, след това поставете М2 адаптора в
гнездото за Memory Stick. Ако поставите
“Memory Stick Micro” във фотоапарата без да
използвате М2 адаптор, може да не успеете
да го отстраните от фотоапарата.
Батерии
Батерии, които можете и такива, които
не можете да използвате със своят фотоапарат
Вид на батериите
LR6 (размер АА)
алкални батерии
HR 15/51:HR6
(размер АА) никел-метал хидрид батерии
ZR6 (размер АА) окси
никел батерии
манганови батерии
литиеви батерии
никел-кадмиеви бат.
Приложени
Поддържат се
С презареждане
*1
Преди да използвате батериите прочетете следните предпазни мерки за всеки тип
батерия.
*2
NH-AA-2DB двойна опаковка и т.н.
Възпроизвеждането не може да се гарантира
в случай на спад на волтажа или други проблеми причинени от естеството на батериите
Забележки за използването на алкални батерии (приложени)/окси никел батерии (не са
приложени)
Алкалните/окси никел батериите не могат
да се презареждат
Алкалните/окси никел батериите имат пократък живот в сравнение с никел-метал хидрид
батериите. Поради тази причина захранването
може да се изключи, дори индикаторът за оставащия заряд на батериите да указва, че животът им
все още не е изтекъл.
Съществуват големи различия в работата на
различните батерии от различни производители. В
някои случаи животът на батериите може да бъде
изключително кратък. Това се забелязва особено при
ниски температури.
Възможно е да не успеете да снимате при температури, по-ниски от +5 С.
Не слагайте нови и стари батерии заедно.
Индикаторът за оставащото време на батериите
няма да бъде верен, ако използвате алкални/окси
никел батерии.
Поради характеристиките на алкалните/окси
никел батериите съществува голяма разлика между
времето за запис и времето за възпроизвеждане.
Поради тази причина фотоапаратът може да се
изключи с изваден обектив, когато превключите
ключа за избор на режим. В този случай сменете
батериите с нови. Използването на никел-метал
хидрид батерии Ви позволява да заснемате по-дълги
периоди от време.
Забележки за батерии тип никел-метал
хидрид (не са приложени)
Не белете външните етикети на батериите и не ги увреждайте. Никога не използвайте
батерии, чиито етикети са частично или изцяло
премахнати или батерии, които са повредени по
някакъв начин. Тези батерии могат да протекат,
прегреят или експлодират, причинявайки изгаряния
и други телесни повреди. Те могат и да предизвикат
неизправност в зарядното устройство.
Не пренасяйте батерии тип никел-метал хидрид
заедно с метални предмети, тъй като металните
предмети може да предизвикат късо съединение
при терминалите +/-, и в резултат батериите да
прегреят или да се запалят.
Ако полюсите на батериите са замърсени, те
може да не се заредят правилно. От време на време
ги почиствайте със сухо парче плат.
При покупката или когато никел-метал хидрид
батериите не са били използвани дълго време, те
може да не са напълно заредени.
Това е типично за този вид батерии и не е
неизправност. Ако това се случи, можете да отстраните проблема, като изразходвате батериите
докрай и ги заредите наново.
Ако презаредите никел-метал хидрид батериите
преди напълно да сте използвали техния заряд, е
възможно да се получи така нареченият ефект на
паметта* и предупредителното съобщение за изразходван заряд на батериите ще се появи по-бързо
от очакваното. Зареждането на батериите след
като сте изразходвали заряда им ще реши проблема.
* ”ефект на паметта” – ситуация, в която батериите временно приемат по-малък заряд от пълния.
За да изразходвате напълно заряда на батериите,
оставете фотоапарата в режим преглед на снимки
(стр. 42) до пълното им изразходване.
Не смесвайте стари и нови батерии.
Не излагайте батериите на досег с вода. Те не са
водоустойчиви.
Азбучен указател
Азбучен указател
A, B, C, D
AE/AF индикатор..............19
AF lock ....................................19
AF рамка на визьора ...........19
A/V кабел...............................55
AVI ...........................................66
B&W........................................32
Burst .........................................37
Camera ....................................46
Cloudy.....................................34
DPOF.......................................81
Daylight...................................35
DirectX ....................................58
E, F, G, H, I, J, K, L
EV.............................................23
Fluorescent ..............................34
Incandescent ...........................34
ISO ...................................... 7, 35
JPG ...........................................66
LCD задно осветяване .....52
LCD екран ............................16
M, N, O, P, Q, R
Macintosh компютри........74
S, T, U, V, W
Setup .......................................52
Setup .......................................53
Smart zoom............................46
USB`A/V OUT
терминал ..............................10
USB връзка ............................53
USB кабел ........................61, 78
VGA ........................................24
WB ...........................................34
Windows компютри..........57
Препоръчителна среда .....58
Zoom ......................................20
Zoom при
възпроизвеждане .................28
А, Б, В, Г, Д
Автоматичен преглед
(Auto Review).........................47
Бавна синхронизация .........21
Баланс на белия цвят ........34
Батерии .................................98
Бързо превъртане
напред/назад ........................28
Вградена памет ...................17
Видео изход ...........................54
Възпроизвеждане ................28
Въртене .................................44
Дата........................................54
Диафрагма ................................7
Директно
отпечатване .......................77
Добро качество..................36
Език..........................................52
Екран
Промяна на дисплея ...........16
Индикатор...........................12
Задно осветяване
на LCD екрана ......................16
Експонация..............................7
Замъгляване .............................6
Заснемане на клипове.........18
Запис на движещи
се изображения ...................19
на неподвижни
изображения ........................19
Защита ..................................40
Звуков сигнал .......................52
Знак за отпечатване.........81
Идентификация
на частите ...........................10
Избор на сцена .....................25
Изреждане на кадри............42
Изтриване ...........................28
Форматиране............... 48, 49
Имена на файлове ...............65
Имена на файловете
и места за съхранението им ...............................65
Индексен екран ...................29
Индикатор...........................12
Инициализация ....................52
Инсталация ..........................59
Инструмент
за “Memory Stick” ................49
Инструмент
за вградена памет ...............48
Други
Препоръчителна среда .....74
Map View................................71
Mass Storage ...........................53
“Memory Stick Duo” ...........96
Multi-pattern измерване ......33
Natural .....................................32
NTSC ....................................54
PAL ...........................................54
PC.............................................57
Picture Motion Browser........68
PTP ...........................................53
PictBridge ......................... 53, 77
Е, Ж, З, И
Program Auto Mode .............18
Rich ..........................................32
К, Л, М, Н, О
Капаче за защита
от запис.................................96
Качество
на изображението ......... 9, 36
Качество
на картината ......................36
Компютър............................57
Копиране на
изображения .................. 60, 74
Macintosh ...............................74
Препоръчителна
среда ................................. 58, 74
Софтуер ................................59
Преглед на изображения,
запазени на компютър с
помощта на
фотоапарата..................... 67
Windows .................................57
Копиране ...............................51
Копиране на
изображения на
компютър.............................60
Кръстче за точково
измерване ...............................33
Меню.......................................30
Опции .....................................31
Запис .......................................32
Преглед ...................................39
Меню за преглед...................39
Меню за запис.......................32
Намаляване ефекта
на червените очи................47
Настройка на
часовника ..............................54
Настройки ..............38, 44, 45
Camera ...................................46
Инструмент за
вградена памет ....................48
Инструмент
за “Memory Stick” ................49
Setup 1 .....................................52
Setup 2 .....................................53
Настройка на EV ...............23
Натискане на
бутона на затвора
наполовина ..............................6
Недостатъчна
експонация...............................7
Ниво на светкавицата ....38
Номер на файла....................53
Операционна
система ........................... 58, 74
Оптичен zoom ............ 20, 46
Острота ..............................38
Отпечатване ......................76
В режим на
индексен екран .....................77
В режим на
единичен екран.....................77
Отпечатване
във фотоателие .................81
Отпечатване
в режим на
индексен екран .....................77
Отпечатване
в режим единичен
екран ........................................77
Отстраняване
на проблеми ..........................83
П, Р, С
Папка .....................................39
Промяна.................................50
Създаване ...............................49
Пиксел.......................................9
Предупредителни
съобщения .............................93
Преекспонация.......................7
Прецизен цифров
zoom........................................46
Придържане
на фотоапарата ............ 6, 19
Принудителна
светкавица включена........21
Принудителна
светкавица изключена ......21
Променливотоков
адаптер..................................11
Промяна на
размера ....................................43
Размер на
изображението .............. 9, 24
Разширение............................67
Регулиране на
експонацията .......................23
Режим ......................................37
Режим здрач .........................26
Режим макро .........................21
Режим на автоматична
настройка ............................19
Режим на автоматично
фокусиране ..............................6
Режим висока
чувствителност ...............26
Режим на запис .....................37
Режим на запис
на меко изображение ........26
Режим на измерване............33
Режим на цвета ...................32
Режим на работа
със светкавицата .............21
Режим пейзаж ......................26
Режим плаж ..........................26
Режим портретна
нощна сцена .........................26
Режим сепия ..........................32
Режим сняг ............................26
Светкавица ..........................34
Свързване
Компютър............................61
Принтер ............................... 78
Телевизор ...............................55
Скорост на затвора ...........7
Смяна на папката
за запис....................................50
Софтуер ......................... 59, 68
Стандарт.............................36
Създаване на
папка за запис .......................49
Съотношение
на компресията.....................9
Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ - Я
Таймер за самостоятелно
включване..............................22
Телевизор ...............................55
Точково измерване .............33
Упътване за
функциите на
фотоапарата.......................47
Фокус ........................................6
Форматиране............... 48, 49
Цветове ..................................8
Цифров zoom.......................46
http://www.sony.bg
Download PDF

advertising