Sony | DSC-S3000 | Sony DSC-S3000 S3000 Цифров компактен фотоапарат Инструкции за експлоатация

Цифров фотоапарат
Ръководство с инструкции
Бележка на потребителя
Моделът и серийният номер са отбелязани от долната страна на устройството. Запишете
серийния номер на мястото, оставено по-долу. Обръщайте се към тези цифри винаги,
когато ви се наложи да се свържете с вашия дилър на Sony относно този продукт.
Модел №. DSC-S3000
Serial No. ______________________________
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте
устройството на дъжд или влага.
За потребители в Европа
[ Забележка за потребители от страните, които прилагат
директивите на Европейския съюз.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Токио, 1080075 Япония. Упълномощеният представител за ЕМС (електромагнитна съвместимост) и
техническа безопасност на продукта е Sony Германия GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Щутгарт, Германия. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля, обърнете се към
адресите в съответните сервизни или гаранционни документи.
Този продукт е изпитан и отговаря на изискванията на ЕМС директивата за използване на
свързващи кабели, по-къси от 3 метра.
[ Внимание
Възможно е електромагнитни полета с определена честота да повлияят на звука и картината
на това устройството.
[ Забележка
Ако статично електричество или електромагнетизъм причини прекъсване на операцията
по трансфер на данни, рестартирайте програмата или изключете и отново включете
комуникационния кабел (USB и др.).
BG
2
[ Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (приложимо
в Европейския съюз и други Европейски страни със системи за
разделно събиране на отпадъци)
Този символ върху устройството или върху неговата опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като домакински отпадък. Вместо това той
трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на
електрически и електронни уреди. Като предадете този продукт на правилното
място, вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последствия за
околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето
му на неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне
да се съхранят природните ресурси. За подробна информация относно
рециклирането на този продукт можете да се обърнете към местната градска
управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили
продукта.
[ Изхвърляне на изтощени батерии (приложимо за страните от
Европейския съюз и други европейски страни със системи за
разделно събиране на отпадъци)
Този символ на батерията или на нейната опаковка показва, че този продукт не
трябва да се третира като домакински отпадък.
При някои видове батерии този символ може да е в комбинация със символ
на химичен елемент. Символите на химичните елементи за живака (Hg) или
оловото (Pb) се добавят, ако батерията съдържа повече от 0.0005% живак или
0.004% олово.
Като предадете батерията на правилното място, вие ще помогнете за предотвратяване на
негативните последствия за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при
изхвърлянето й на неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се
съхранят природните ресурси.
В случай, че поради мерки за безопасност или интегритет на данните продуктът трябва
постоянно да бъде свързан с батерията, то отстраняването на батерията от устройството
трябва да се извършва единствено в квалифициран сервиз. За да се уверите, че батерията ще
бъде правилно изхвърлена, предайте я в пункт за рециклиране на електрическо и електронно
оборудване, когато животът й изтече.
Относно всички други видове батерии, моля, прегледайте частта относно безопасното
сваляне на батериите от продукта.
Предайте батерията в пункт за рециклиране на изтощени батерии.
За подробна информация относно рециклирането на този продукт можете да се обърнете към
местната градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето
сте закупили продукта.
BG
3
Вижте “Cyber-shot User Guide” (Упътване
на потребителя за Cyber-shot) (HTML) на
приложения CD-ROM
За подробности относно допълнителните операции, моля, прочетете “Cyber-shot User
Guide” (Упътване на потребителя за Cyber-shot) (HTML) на CD-ROM диска (приложен в
комплекта), като използвате компютър.
Поставете CD-ROM диска в CD-ROM устройството.
За потребители на Windows:
1 Щракнете върху [User Guide] t [Install].
2 Стартирайте “User Guide” от иконата-препратка на десктопа.
За потребители на Macintosh:
1 Изберете [User Guide] и копирайте папката [eng] в папката
[User Guide] на вашия компютър.
2 След като копирането приключи, щракнете два пъти върху “index.html”
в папката [eng].
Проверка на приложените аксесоари
•
•
•
•
LR6 (размер АА) алкални батерии (2)
USB кабел (1) (Sony Corporation 1-837-597) (1)
Ремък за китката (1)
CD-ROM (1)
– Програмсофтуер Cyber-shot
– “Cyber-shot User Guide” (Упътване на потребителя за Cyber-shot)
• Ръководство с инструкции (това ръководство) (1)
BG
4
Упътване за частите
G Обектив
H LCD екран
I Бутон
(Възпроизвеждане)
J Контролен бутон
Включено меню: v/V/b/B/z
Изключено меню: DISP/ / /
K За запис: бутон W/T (Зуум)
За преглед: бутон (Зуум
при възпроизвеждане)/бутон
(Индекс)
L Ключ за смяна на режима
M Кукичка за ремъка за китката
(USB) / A / V OUT
N Жак
O Бутон (Изтриване)
P Лампичка за достъп
Q Бутон MENU
R Гнездо за статив
• Използвайте статив и винт,
чиято дължина е по-малка от
5.5 mm. Ще бъде невъзможно да
закрепите стабилно фотоапарата
към статив, ако използвате подълъг винт, и може да повредите
устройството.
S Говорител
T Капаче на отделението за
батериите/картата с памет
U Гнездо за карта с памет
V Гнездо за поставяне
на батерията
A Бутон ON/OFF (Захранване)
B Бутон на затвора
C Лампичка ON/OFF (Захранване)
D Светкавица
E Микрофон
F Лампичка за таймера за
автоматично включване/Лампичка
за затвора за усмивката
BG
5
Поставяне на батерията/картата
с памет (продава се отделно)
Насочете подрязания край в правилната посока.
1Отворете капачето.
2Поставете картата с памет (продава се отделно).
• Поставете картата с памет с подрязания край напред, както е
показано на илюстрацията, докато чуете щракване.
3Поставете батериите като се съобразите с
маркировките +/-.
Затворете капачето.
4
x Карти с памет, които можете да използвате
Карта с памет
Memory Stick PRO Duo
A Memory Stick PRO-HG Duo
B
За снимки
За видеоклипове
a
a
a
a
Memory Stick Duo
a
—
SD карта с памет
a
a
SDHC карта с памет
a
a
• В това ръководство продуктите в графата А се определят с общото название
“Memory Stick Duo” носител.
• В това ръководство продуктите в графата В се определят с общото название SD
карти.
• Когато записвате видеоклипове, ви препоръчваме да използвате SD карти от Class
2 или по-бързи.
BG
6
x За да отстраните картата с памет/батерията
Карта с памет: Натиснете картата веднъж
Батерии: Внимавайте да не изпуснете батериите
Забележка
• Никога не отстранявайте батерията/картата с памет, докато лампичката за
достъп свети. Това може да причини повреда на данните за изображенията в
карата с памет/вградената памет.
x Батерии, които можете и не можете да използвате
с вашия фотоапарат
В таблицата по-долу, е индикация за батерия, която можете да
използвате, а – означава такава, която е несъвместима.
Вид на батерията
Приложена
Поддържа се
Акумулаторна
LR6 (размер АА) алкални
батерии
a
a
—
HR 15/51: HR6 (размер
АА) никел-метал хидрид
батерии
—
a
a
ZR6 (размер АА) оксиникел основни батерии
—
a
—
Литиеви батерии*
—
—
—
Манганови батерии*
—
—
—
Никел-кадмиеви батерии*
—
—
—
* Работата на батериите не е подсигурена, ако волтажът падне или ако в
резултат на батерията се получи друг проблем.
x Живот на батериите и брой изображения, които
можете да запишете/прегледате
Живот на
батерията (мин)
Брой изображения
Запис на снимки
Прибл. 100
Прибл. 200
Преглед на снимки
Прибл. 350
Прибл. 7000
Запис на видеоклипове
Прибл. 160
—
BG
7
Забележки
• Броят изображения, които можете да запишете, е приблизителен и се отнася
за случаите, когато записвате с напълно заредена батерия. Реалният брой
може да е по-малък в зависимост от условията.
• Броят на изображенията, които можете да запишете, се отнася за запис при
следните условия:
– Когато използвате Sony “Memory Stick PRO Duo” (Mark2) носител
(продава се отделно).
– Когато използвате нова батерия при температура на околната среда 250С.
• Броят на изображенията, който можете да запишете, се базира на стандарта
CIPA и е приложим за запис при следните условия:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– Когато функцията [SteadyShot] е зададена в положение [Off].
– Когато функцията DISP (Настройка на дисплея) е зададена в положение [Normal].
– При запис на всеки 30 секунди.
– При често превключване на функцията зуум от края W към края Т.
– При използване на светкавицата на всеки 2 снимки.
– Когато включвате и изключвате захранването на всеки 10 снимки.
• Животът на батерията за видеоклипове се отнася за запис при следните
условия:
– Качество на видеоклипа: VGA
– Ако вследствие на зададените ограничения (стр. 16) непрекъснатият запис
приключи, натиснете отново бутона на затвора, за да продължите записа.
Функциите за запис, като например функцията зуум, не работят.
• Стойностите, които са показани за алкалните батерии, се базират на
комерсиалните норми и не се отнасят за всички алкални батерии във
всички условия. Тези стойности може да се различават в зависимост от
производителя/вида, условията на околната среда, настройки на продукта и др.
BG
8
Сверяване на датата и часa
Настройката за дата и час се извеждат, когато натиснете бутона ON/OFF
(Захранване) за първи път.
ON/OFF (Захранване)
Контролен бутон
Изберете опции: v/V/b/B
Задайте: z
1Натиснете бутона ON/OFF (Захранване).
Настройката за дата и час се извежда, когато натиснете бутона ON/
OFF (Захранване) за първи път.
• Възможно е включването на захранването и стартирането на операция да
отнеме известно време.
2 Задайте [Date & Time Format], [Daylight Savings] и
[Date & Time], след това натиснете [OK].
• Полунощ се обозначава като 12:00 АМ, а 12 часа по обед – като 12:00 РМ.
3
Изберете желания цвят и резолюция на дисплея, като
следвате инструкциите на екрана, след това
натиснете z t [OK].
4Изберете желания цвят и резолюцията на дисплея,
като следвате инструкциите на екрана.
BG
9
Запис на снимки/видеоклипове
Бутон на затвора
W : отдалечаване
T : приближаване
Ключ за избор на режим
: Снимка
: Видеоклип
Запис на снимки:
1Натиснете бутона на затвора наполовина, за да
фокусирате.
Когато изображението е на фокус, се чува кратък звуков сигнал и
индикаторът z светва.
2Натиснете бутона на затвора докрай.
Запис на видеоклипове:
1Натиснете бутона на затвора докрай, за да започнете запис.
• Можете да използвате функцията зуум, като натиснете
бутона W/T (зуум) преди запис.
отново бутона на затвора докрай, за
2Натиснете
да спрете записа.
BG
10
Преглед на изображения
W: отдалечаване
T: приближаване
(Възпроизвеждане)
Контролен бутон
(Изтриване)
Избор на изображения: B
(следващо)/b (предходно)
Задава: z
1Натиснете бутона
(Възпроизвеждане).
x Избор на следващо/предходно изображение
Изберете изображение с B (следващо)/b (предходно) на контролния бутон.
За да преглеждате видеоклипове, натиснете z в центъра на контролния
бутон.
x Изтриване на изображение
1 Натиснете бутона (Изтриване).
2 Изберете [This Image] с помощта на v на контролния бутон, след
това натиснете z.
x Връщане към запис на изображения
Натиснете бутона на затвора наполовина.
BG
11
Списък с икони, изведени на екрана
(Когато правите снимки)
Дисплей
Индикация
125
Скорост на затвора
F2.8
Размер на диафрагмата
+2.0EV
Стойност на експонацията
Индикатор за AF рамка на
визьора
A
Дисплей
Индикация
Оставащ заряд на батерията
Предупреждение за нисък
заряд на батерията
Размер на изображението
Избор на сцена
C
Дисплей
96
Режим на запис
Икона за разпознаване
на сцена
Баланс на белия цвят
SteadyShot
Режим на светкавицата
Предупреждение за вибрация
Намаляване на ефекта на
червените очи
DRO
Индикатор за чувствителност
при разпознаване на усмивка
Зареждане на светкавицата
D
Дисплей
Зуум скала
Индикация
Таймер за автоматично
включване
Разпознаване на лице
Дестинация
B
Дисплей
Индикация
z
AE/AF заключване
ISO400
ISO номер
12
Брой записани изображения
Носител на запис/
възпроизвеждане (карта с
памет, вградена памет)
Режим на измерване
BG
Индикация
Папка за запис
Burst настройки
AF рамка на визьора
Кръстче за прицелване
Представяне на другите функции
Когато работите с контролния бутон или бутона MENU на фотоапарата,
можете да управлявате и другите функции на фотоапарата, които използвате
по време на запис или възпроизвеждане. Този фотоапарат притежава
Упътване за функции, което ви позволява лесно да избирате измежду
опциите. Опитайте другите функции, докато упътването е изведено.
Контролен
бутон
MENU
x Контролен бутон
Упътване за функции
DISP (Настройки на екранния дисплей): Позволява ви да променяте
екранния дисплей.
(Таймер за самостоятелно включване): Позволява ви да използвате
таймера за самостоятелно включване.
(Разпознаване на усмивка): Позволява ви да използвате режима за
разпознаване на усмивка.
(Светкавица): Позволява ви да избирате режим на светкавицата за снимки.
x Опции в менюто
Запис
REC Mode
Избира режима на запис.
Scene Selection
Избира предварително зададени настройки, за да
съвпаднат с различните условия на сцените.
Easy Mode
Записва снимки, като използва минимално количество
функции.
Shooting Direction
Задава посоката на въртене на фотоапарата, когато
записвате изображения в панорамен режим.
Image Size
Избира размер за снимките, панорамните изображения
или видеоклиповете.
SteadyShot
Избира режим на анти замъгляване.
Burst Settings
Избира режим на запис на единично изображение или
режим burst.
EV
Регулира експонацията ръчно.
ISO
Регулира чувствителостта на осветяването.
BG
13
White Balance
Регулира цветните тонове на изображението.
Focus
Избира начина на фокусиране
Metering Mode
Избира режима на измерване, който задава коя част от
обекта да се измерва, за да се определи експонацията.
Smile Detection
Sensitivity
Задава чувствителност за разпознаване на усмивка.
Face Detection
Фотоапаратът разпознава лица и автоматично регулира
настройките.
DRO
Задава функцията DRO за поправка на осветеността
и контраста, и за подобряване на качеството на
изображението.
Преглед
Easy Mode
Задава по-голям размер на текста и всички индикатори
се виждат по-лесно.
Slideshow
Избира начин на продължително възпроизвеждане.
Retouch
Ретушира изображението посредством използването
на различни ефекти.
Delete
Изтрива изображение.
Protect
Защитава изображение.
DPOF
Прибавя знак за отпечатване на снимка.
Rotate
Завърта снимката наляво или надясно.
Select Folder
Избира папка, която съдържа изображенията, които
желаете да възпроизведете.
x
Опции с настройки
Ако натиснете бутона MENU, докато записвате или възпроизвеждате,
последният избор за настройка е
(Настройки). Можете да промените
настройките по подразбиране в екрана
(Настройки).
Насочващи линии/ Резолюция на дисплея/
Shooting Settings
Цифров зуум/ Намаляване на ефекта на
(Настройки за запис) червените очи
Звуков сигнал/ Настройка на езика/ Упътване
Main Settings
за функции/ Цвят на дисплея/ Пестене на
(Основни настройки) захранването/ Нулиране/ Видео изход/ USB връзка/
LUN настройка
BG
14
Memory Card Tool*
Форматира/ Създава папка за запис/ Променя папка за
запис/ Изтрива папка за запис/ Копира/ Номер на файл
Настройки на областта/ Сверява датата и часа
Clock Settings
* Ако не сте поставили карта с памет, ще се изведе индикацията
(Инструмент
за вградена памет) и можете да избирате само [Format] и [File Number].
Брой снимки, които можете да запишете, и
време за запис на видеоклипове
Възможно е броят на снимките и времето за запис да се различават в
зависимост от условията на запис и картата с памет.
x Снимки
(Единици: Изображения)
Капацитет
Размер
Вградена памет
Карта с памет
Прибл. 6 МВ
Прибл. 2 GB
10M
1
440
VGA
35
11000
1
520
16:9(7M)
x Видеоклипове
Таблицата по-долу показва приблизителното максимално време за запис. Това са общите
времена за всички файлове с видеоклипове. Максималният запис на непрекъснат
видеоклип е около 2 GB за всеки файл.
(Единици: час: минута: секунда)
Капацитет
Размер
Вградена памет
Карта с памет
Прибл. 6 МВ
Прибл. 2 GB
VGA
00:00:05
00:25:00
QVGA
00:00:15
01:15:00
BG
15
Забележки относно използването на фотоапарата
Промяна на настройката за език
За да промените настройката за езика, натиснете бутона MENU и след
(Настройки) t
(Основни настройки) t [Language
това изберете
Setting].
Употреба и грижа за фотоапарата
Избягвайте грубо боравене, разглобяване, модифициране, сътресения
или удари като от изпускане или стъпване върху устройството. Бъдете
особено внимателни с обектива.
Забележки относно записа/възпроизвеждането
• Преди запис на еднократни събития направете пробен запис, за да се
уверите, че фотоапаратът работи правилно.
• Този фотоапарат не е устойчив на прах и влага, а също не е и водоустойчив.
• Не излагайте фотоапарата на влага. Ако във вътрешността на устройството
попадне вода, може да се получи неизправност. В някои случаи
фотоапаратът не може да бъде поправен.
• Не насочвайте фотоапарата директно към слънцето или към друга ярка
светлина. Това може да причини неизправност в устройството.
• Ако в устройството кондензира влага, преди да използвате фотоапарата
отстранете влагата.
• Не тръскайте и не удряйте фотоапарата. Освен повреда и невъзможност за
запис, подобни действия могат да направят носителя на запис неизползваем
или да причинят повреда или загуба на данни за изображенията.
Не използвайте/съхранявайте фотоапарата на следните места
• На изключително горещи, студени или влажни места
На места като вътрешността на кола, паркирана на слънце. Възможно е
корпусът на фотоапарата да се обезцвети или деформира, и това може да
доведе до повреда.
• На места, които са обект на осветяване от директна слънчева светлина или
са подложени на влиянието на топлинни източници
• Възможно е корпусът на фотоапарата да се обезцвети или деформира, и това
може да предизвика повреда.
• На места, които са подложени на вибрации и сътресения
Не използвайте фотоапарата близо до места, които излъчват силни
радиовълни или радиация, или имат силни магнитни полета. Ако го
направите, възможно е фотоапаратът да не записва или възпроизвежда
правилно.
BG
16
• На места, които са прашни или мръсни
Не позволявайте във вътрешността на фотоапарата да попадне пясък или
мръсотия. Това може да доведе до повреда в устройството, а понякога тази
повреда не може да бъде отстранена.
Пренасяне
Не сядайте, докато фотоапаратът се намира в задния ви джоб, защото това
може да причини повредата му.
Батерия
• Избягвайте да боравите грубо, да разглобявате или модифицирате, както и да
удряте или изпускате и настъпвате батерията
• Не използвайте деформирана или повредена батерия.
• Не смесвайте използвани и нови батерии, както и батерии от различен вид.
• Извадете батериите от фотоапарата, когато не работите с устройството за дълъг
период от време или когато батериите се изтощят.
Забележки за LCD екрана и обектива
LCD екранът е произведен по високо прецизна технология, така че
ефективният брой пиксели е над 99,99%. Възможно е обаче върху LCD
екрана да се появят малки черни и/или ярки петънца (бели, червени, сини
или зелени на цвят). Появата на тези петънца е напълно нормална в процеса
на снимане и по никакъв начин не влияе върху качеството на записаното
изображение.
Температура на фотоапарата
При продължителна употреба е възможно фотоапаратът и батерията да се
нагорещят - това не е индикация за неизправност.
Предупреждение за авторското право
Възможно е телевизионни програми, филми, видео записи и други
продукции да бъдат защитени с авторско право. Неразрешеният презапис на
такива материали може да противоречи на закона за авторското право.
Не се предоставят компенсации за съдържанието на записа
Sony не дължи компенсации, ако поради неизправност на фотоапарата, на
носителя и др., записът или възпроизвеждането се окажат невъзможни.
Почистване на корпуса на фотоапарата
Почиствайте повърхността на фотоапарата с меко парче плат, леко
навлажнено с вода; след това избършете повърхността на устройството със
сухо парче плат. За да предотвратите повреда по повърхността на корпуса:
– Не излагайте фотоапарата на въздействието на химически вещества като
например разтворител, бензин, алкохол, разтвори за третиране на насекоми и др.
BG
17
Технически характеристики
Фотоапарат
[System] [Система]
Устройство за изображения:
6.14 mm (тип 1/2.9) цветен CCD,
Основен цветен филтър
Общ брой пиксели на фотоапарата:
Прибл. 10.3 мегапиксела
Ефективни пиксели на фотоапарата:
Прибл. 10.1 мегапиксела
Обектив: 4х зуум обектив
f = 4.0 – 16.0 mm (28 - 112 mm
(35 mm филмов еквивалент))
F3.0 (W) – F5.7 (T)
Контрол на експонацията:
Автоматична експонация, Избор
на сцена (9 режима)
Баланс на белия цвят:
Автоматичен, Дневна светлина,
Облачно, Флуоресцентно
1/2/3, Изкуствено осветление,
Светкавица
Интервал на записа за режим Burst:
Прибл. 1.5 секунда
Формат на файловете:
Снимки: JPEG (DCF Ver. 2.0,
Exif Ver. 2.3, MPF Baseline)съвместим, DPOF-съвместим
Видеоклипове: AVI (Motion JPEG)
Носител на запис: Вградена памет
(Прибл. 6 МВ), “Memory Stick
Duo” носител, SD карти с памет
Светкавица: Обхват на светкавицата
(ISO чувствителност
(Препоръчителен индекс на
експонацията), зададена в
положение Auto):
Прибл. 0.5 m до 3.0 m (W)
Прибл. 0.5 m до 1.5 m (T)
BG
18
[Input and Output connectors]
[Входни и изходни конектори]
Терминал
(USB)/A/V OUT:
Видео изход
Аудио изход (Моно)
USB връзка
USB връзка: Високоскоростен USB
(USB 2.0)
[LCD екран]
LCD панел:
6.7 cm (тип 2.7) TFT Drive
Общ брой на точките: 230 400
(960 x 240) точки
[Захранване, общи положения]
Захранване: LR6 (размер АА)
алкални батерии (2): 3 V
HR 15/51: HR6 (размер АА)
никел-метал хидрид батерии (2)
(продават се отделно), 2.4 V
ZR6 (размер АА) окси-никел
основни батерии (2) (продават се
отделно), 3 V
Консумация на електроенергия
(по време на запис): 1.1 W
Работна температура:
от 00C до 400С
Температура на съхранение:
От -200C до +600С
Размери: 99.0 mm x 61.0 mm x
29.3 mm (Ш/В/Д)
Тегло (CIPA съвместим):
Прибл. 167 g (включително две
батерии и “Memory Stick Duo”
носител)
Микрофон: Моно
Говорител: Моно
Exif Print: Съвместим
PRINT изображение, съвпадащо
с III: Съвместимо
Дизайнът и техническите
характеристики подлежат на промяна
без предупреждение.
Търговски марки
• Следните марки са търговски
марки на Sony Corporation.
“Cyber-shot,
“Memory Stick PRO Duo”,
“Memory Stick PRO-HG Duo”,
“Memory Stick Duo”.
• Windows е търговска марка
на Microsoft Corporation в
Съединените щати и/или в други
страни.
• Macintosh е търговска марка на
Apple Inc.
• SDHC логото са търговски марки
на SD-3C, LLC.
• В заключение, имената на
системите и продуктите,
използвани в това ръководство
като цяло, са търговски марки
или запазени търговски марки на
техните съответни разработчици
или производители.
Въпреки това ™ или ® не се
използват навсякъде в това
ръководство.
Допълнителна информация
относно този продукт и отговори
на често задавани въпроси можете
да откриете на нашата интернет
страницата за поддръжка.
Отпечатано на 70% или повече
рециклирана хартия посредством
използването на VOC (Volatile Organic
Compound) – мастило, базирано на
растителна мазнина.
BG
19
#(
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (приложимо в Европейския
съюз и други Европейски страни със системи за разделно събиране на отпадъци)
üĪģĤĭĤĨĝĪħĝĶĬıįįĭĮĬĪĥĭĮĝĪĮĪĤħĤĝĶĬıįĩġĞĪĝěĮěĪīěĦĪĝĦěīĪĦěģĝěijġĮĪģĤ
īĬĪĠįĦĮĩġĮĬĻĜĝěĠěĭġĮĬġĮĤĬěĦěĮĪĠĪĨěĦĤĩĭĦĤĪĮīěĠĶĦëĨġĭĮĪĮĪĝěĮĪĥĮĬĻĜĝě
ĠěĜĶĠġīĬġĠěĠġĩĝĭĶĪĮĝġĮĩĤĻĭĶĜĤĬěĮġħġĩīįĩĦĮģěĬġIJĤĦħĤĬěĩġĩěġħġĦĮĬĤijġĭĦĤ
ĤġħġĦĮĬĪĩĩĤįĬġĠĤôěĮĪīĬġĠěĠġĮġĮĪģĤīĬĪĠįĦĮĩěīĬěĝĤħĩĪĮĪĨĻĭĮĪĝĤġĵġ
īĪĨĪĞĩġĮġģěīĬġĠĪĮĝĬěĮĻĝěĩġĩěĩġĞěĮĤĝĩĤĮġīĪĭħġĠĭĮĝĤĻģěĪĦĪħĩěĮěĭĬġĠěĤ
ijĪĝġĴĦĪĮĪģĠĬěĝġĦĪĤĮĪĜĤıěĝĶģĩĤĦĩěħĤīĬĤĤģıĝĶĬħĻĩġĮĪĨįĩěĩġīĪĠıĪĠĻĵĪ
ĨĻĭĮĪúġIJĤĦħĤĬěĩġĮĪĩěĨěĮġĬĤěħĤĮġĵġĭīĪĨĪĞĩġĠěĭġĭĶıĬěĩĻĮīĬĤĬĪĠĩĤĮġ
ĬġĭįĬĭĤñěīĪĠĬĪĜĩěĤĩİĪĬĨěIJĤĻĪĮĩĪĭĩĪĬġIJĤĦħĤĬěĩġĮĪĩěĮĪģĤīĬĪĠįĦĮĨĪĢġĮġ
ĠěĭġĪĜĶĬĩġĮġĦĶĨĨġĭĮĩěĮěĞĬěĠĭĦěįīĬěĝěİĤĬĨěĮěģěĭĶĜĤĬěĩġĩěĜĤĮĪĝĤ
ĪĮīěĠĶIJĤĤħĤĨěĞěģĤĩěĪĮĦĶĠġĮĪĭĮġģěĦįīĤħĤīĬĪĠįĦĮě
Download PDF

advertising