Sony | DSC-S950 | Sony DSC-S950 Инструкции за експлоатация

Цифров фотоапарат
Инструкции за експлоатация
DSC-S950/S980
За подробности относно операциите, моля, прочетете
“Ръководство за Cyber-shot” (PDF) и “Ръководство
за Cyber-shot стъпка по стъпка” на CD-ROM диска
(приложен в комплекта), като използвате компютър.
Ръководство за експлоатация
Преди да започнете работа с устройството, моля, прочетете това
ръководство изцяло и го запазете за бъдещи справки.
© 2009 Sony Corporation
4-121-442-11(1)
Бележки на потребителя
Моделът и серийният номер са
отбелязани от долната страна на
устройството. Запишете серийния
номер на мястото по-долу. Обръщайте
се към тези цифри винаги, когато ви се
наложи да се свързвате с вашия дилър
на Sony относно този продукт.
Модел №. DSC-S950/S980
Сериен №. ____________________
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар
или токов удар, не излагайте
устройството на дъжд или
влага.
2
ВАЖНИ МЕРКИ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ
- ЗАПАЗЕТЕ ТОВА
РЪКОВОДСТВО
ОПАСНОСТ
ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА
ОТ ПОЖАР ИЛИ ТОКОВ
УДАР, ВНИМАТЕЛНО
СЛЕДВАЙТЕ ТЕЗИ
ИНСТРУКЦИИ
Ако формата на щекера не пасва на
контакта от мрежата, използвайте
преходник за щекера, подходящ за
контакта на електрическата мрежа.
ВНИМАНИЕ
= Комплект батерии
Ако не боравите правилно с комплекта
батерии, той може да експлоадира, да
причини пожар или дори химически
изгаряния.
Съблюдавайте следните мерки.
• Не разглобявайте комплекта батерии
батерии.
• Не удряйте и не излагайте комплекта
батерии на сътресения или подобни,
като например удари, изпускане или
настъпване.
• Внимавайте да не окъсите батерията
и не позволявайте контакт на
терминалите с метални предмети.
• Не излагайте батериите на
изключително високи температури
над 60oС, като например в автомобил,
паркиран на пряка слънчева светлина.
• Не изхвърляйте батериите в огън.
• Не работете с повредени или
протекли литиево-йонни батерии.
• Уверете се, че сте заредили комплекта
батерии, като използвате оригинално
зарядно устройство за батерии на
Sony или устройство, което може да
зарежда този комплект батерии.
• Не допускайте малки деца да си
играят с батериите.
• Пазете комплекта батерии сух.
• Подменяйте батериите единствено
със същия или еквивалентен вид.
• Изхвърляйте използвания комплект
батерии, както е посочено в
инструкциите.
= Зарядно устройство за батерии
Дори ако лампичката CHARGE не
свети, зарядното за батерии не е
изключено от източника на захранване,
докато е свързан към мрежата от 220 V.
Ако се получи проблем, докато
използвате зарядното за батерии,
незабавно изключете захранването,
като издърпате щекера от мрежата от
220 V.
3
= Направляваща информация
Декларация за съответствие
Фирма производител: SONY
Модел №: DSC-S950
Отговорна компания: Sony
Electronics, Inc.
Адрес:16530 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127U.S.A.
Телефон: 858-942-2230
Това устройство отговаря на
параграф 15 от правилника на
Федералната комисия по
съобщенията. Експлоатацията
трябва да отговаря на следните две
условия: (1) Този прибор не трябва
да причинява нежелани
радиосмущения, и (2) този прибор
трябва да приема всички засечени
радиосигнали, включително и
такива, които могат да предизвикат
нежелани операции.
Декларация за съответствие
Фирма производител: SONY
Модел №: DSC-S980
Отговорна компания: Sony
Electronics, Inc.
Адрес:16530 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127U.S.A.
Телефон: 858-942-2230
Това устройство отговаря на
параграф 15 от правилника на
Федералната комисия по
съобщенията. Експлоатацията
трябва да отговаря на следните две
условия: (1) Този прибор не трябва
да причинява нежелани
радиосмущения, и (2) този прибор
трябва да приема всички засечени
радиосигнали, включително и
такива, които могат да предизвикат
нежелани операции.
4
= ВНИМАНИЕ
Предупреждаваме ви, че всякакви
промени и модификации, които не са
изрично споменати в това упътване,
могат да ви лишат от правото да
използвате това устройство.
= Забележка:
Това устройство е тествано и отговаря
на изискванията за цифрово
устройство Клас B в съответствие с
параграф 15 от правилника на
Федералната комисия по съобщенията.
Тези ограничения са въведени, за да
осигурят надеждна защита против
нежелани радиосмущения в битовата
техника. Този прибор генерира,
използва и може да излъчва
радиочестотна енергия, и ако не бъде
инсталиран и използван съгласно
настоящата инструкция, може да
причини нежелани смущения в радио
комуникациите. Въпреки това, няма
гаранции, че в отделни приемници
няма да се появят нежелани смущения.
Ако този прибор причинява нежелани
смущения в радио или телевизионното
приемане, което може да се провери
чрез неколкократно включване и
изключване на прибора, препоръчваме
на потребителя да опита да отстрани
нежеланите смущения, предприемайки
една или повече от следните мерки:
- Да промени ориентацията или
местоположението на приемащата
антена.
- Да увеличи разстоянието между
прибора и приемника.
- Да включи прибора в контактна
розетка от верига, различна от тази,
в която е включен приемникът.
- Да се консултира с продавача или да
се обърне за помощ към опитен
радио или телевизионен специалист.
Приложеният интерфейсен кабел
трябва да бъде използван с
оборудването, за да съответства с
ограниченията за цифрово устройство,
прилежащи към клас В от част 15 на
FCC правилата.
За потребители в Европа
Този продукт е изпитан и отговаря на
изискванията на ЕМС директивата за
използване на свързващи кабели, покъси от 3 метра.
= Внимание
Възможно е електромагнитни полета с
определена честота да повлияят на
звука и картината на устройството.
= Забележка
Ако статично електричество или
електромагнетизъм причини
прекъсване на операцията по средата
докато се извършва трансфер на данни,
рестартирайте програмата или
изключете и отново включете USB
кабела.
= Изхвърляне на стари
електрически и електронни
уреди (Приложимо за страните
от Европейския съюз и други
европейски страни, използващи
система за разделно събиране
на отпадъци)
Този символ на устройството
или на неговата опаковка
показва, че този продукт не
трябва да се третира като
домашен отпадък. Вместо
това, той трябва да бъде предаден в
съответните пунктове за рециклиране
на електрически и електронни уреди.
Изхвърляйки този продукт на
правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за
околната среда и човешкото здраве,
които в противен случай, при
неправилното изхвърляне на продукта,
могат да се случат. Рециклирането на
материалите ще помогне за запазването
на естествените ресурси.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с общинския офис във
вашия град, службата за изхвърляне на
отпадъци или с магазина, от който сте
закупили продукта.
= Изхвърляне на използвани
батерии (приложимо за
страните от Европейския съюз и
други европейски страни,
използващи система за
разделно събиране на
отпадъци)
Този символ на батериите
или на тяхната опаковка
показва, че батериите не
трябва да се третират като
домашен отпадък
Изхвърляйки този продукт на
правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за
околната среда и човешкото здраве,
които в противен случай при
неправилното изхвърляне на продукта,
могат да се случат. Рециклирането на
материалите ще помогне за запазването
на естествените ресурси.
В случай, че поради мерки за
безопасност или интегритет на данните
продуктът трябва да бъде постоянно
свързан с батерията, батерията трябва
да бъде подменяна само в
квалифициран сервиз.
За да се уверите, че батерията ще бъде
правилно изхвърлена, когато вече
нямате нужда от батериите, ги
предайте в правилния събирателен
пункт за рециклиране на електрическо
и електронно оборудване.
Относно всички други видове батерии,
моля, прегледайте частта относно
безопасното сваляне на батериите от
продукта. Предайте продукта в
правилния събирателен пункт за
рециклиране на батерии.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с общинската служба във
вашия град, службата за изхвърляне на
отпадъци или с магазина, от който сте
закупили продукта.
5
= Забележка за потребителите от
страните, които попадат под
изискванията на директивите на
Европейския съюз
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku
Токио, 108-0075 Япония.
Оторизираният представител за ЕМС и
безопасност на продукта е Sony
Германия GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Щутгарт, Германия. За сервиз и
проблеми с гаранцията, моля,
обръщайте се към адресите, които са
ви дадени в отделните сервизни
книжни и гаранционни карти.
6
Съдържание
Забележки относно използването на фотоапарата ..............................................8
Подготовка за експлоатация .............................................................................................9
Проверка на приложените аксесоари ........................................................................9
1 Подготовка на комплекта батерии .........................................................................10
2 Зареждане на комплекта батерии/"Memory Stick Duo” носител
(не е приложен в комплекта).........................................................................................11
3 Включване на фотоапарата/сверяване на часовника ...................................13
Запис на изображения с лекота ..........................................................14
Контролен диск/Zoom/Светкавица/Макро/Таймер за самостоятелно
включване/Дисплей/Размер на изображенията .................................................15
Преглед/Изтриване на изображения ................................................17
Индикатори на екрана .........................................................................19
Промяна на настройките – Меню/Настройки ..................................21
Опции в менюто ..................................................................................................................23
Опции за настройки ..........................................................................................................24
Работа с компютър ...............................................................................25
Необходима компютърна среда за USB връзка и програмен софтуер
(приложен в комплекта) ................................................................................................25
Преглед на "Ръководство за Cyber-shot” .................................................................26
Живот на батерията и капацитет на паметта ...................................27
Живот на батерията и брой изображения, които можете да
запишете/възпроизведете ........................................................................................... 27
Брой неподвижни изображения, които можете да запишете, и време за
запис на движещи се изображения .......................................................................... 28
Отстраняване на проблеми .................................................................30
Батерии и захранване ..................................................................................................... 30
Запис на неподвижни изображения/движещи се изображения .................31
Преглед на изображения .............................................................................................. 31
Предпазни мерки ..................................................................................32
Технически характеристики ................................................................33
7
Забележки относно използването на фотоапарата
= Подсигуряване на данните във
вградената памет и "Memory
Stick Duo” носителя
= Забележки за LCD екрана, LCD
визьора и обектива
• LCD екранът и LCD визьорът са
произведени по високо прецизна техноНе изключвайте фотоапарата, не вадете
логия, така че ефективният брой пиксели
батерията и не вадете “Memory Stick Duo”
е над 99,99%. Възможно е обаче да се
носителя, докато лампичката за достъп
появят малки черни и/или ярки петънца
свети. Ако го направите, възможно е данните във вградената памет или на "Memory (бели, червени, сини или зелени на цвят)
върху LCD екрана и LCD визьора.
Stick Duo” носителя да се повредят.
Появяването на тези петънца е напълно
Уверете се, че сте защитили данните за
нормално в процеса на снимане и по
вашите изображения като ги копирате.
никакъв начин не влияе върху запис= Забележки относно
ваното изображение.
• Когато нивото на заряда на батериите
записа/възпроизвеждането
намалее, възможно е обективът да спре да
• Правете пробен запис преди истинския,
се движи. Заредете батерии с достатъчен
за да се уверите, че фотоапаратът работи
заряд и отново включете фотоапарата.
правилно.
• Фотоапаратът не е защитен от прах и
= Относно съвместимостта на
мръсотия и не е водоустойчив. Вижте
данните за изображението
“Предпазни мерки” (стр. 32) преди да
• Този фотоапарат следва стандарта DCF,
започнете работа с устройството.
установен от JEITA (Japan Electronics and
• Избягайте да мокрите фотоапарата. Ако
Information Technology Industries
във вътрешността на фотоапарата попадAssociation).
не течност, възможно е това да причини
• Sony не гарантирана възпроизвеждането
повреда, а в някои случаи повредата не
на изображения, записани с вашия
може да бъде отстранена.
фотоапарат, но на друго оборудване, а
• Не насочвайте обектива на фотоапарата
също и възпроизвеждането на изображедиректно към слънцето или друг светъл
ния, записани или редактирани с друго
обект, защото това може да причини
оборудване, но на вашия фотоапарат.
повреда.
• Не използвайте фотоапарата на места,
= Относно защитата от прегряване
които генерират силни радио вълни или В зависимост от температурата на
на такива, които излъчват радиация. Ако фотоапарата и батерията, възможно е
го направите, възможно е фотоапаратът
захранването автоматично да се изключи
да не успее да запише правилно изобра- като защитна функция на фотоапарата.
женията или да успее ги възпроизведе.
Преди захранването да се изключи или на
• Използването на фотоапарата на прашни екрана ще се изведе съобщение.
или мръсни места може да причини
= Предупреждение относно
повреда в устройството.
• Ако във вътрешността на устройството се
авторските права
кондензира влага, отстранете влагата
преди да използвате фотоапарата (стр. 32). Телевизионни програми, филми, видео
записи и други материали могат да бъдат
• Не тръскайте и клатете фотоапарата.
защитени с авторско право. НеразреТова може да предизвика повреда и е
шеният презапис на такива материали
възможно устройството да не успее да
може да противоречи на закона за
запише изображения. Освен това,
авторското право.
възможно е носителят за запис да се
повреди или данните за изображенията
= Не се предоставя компенсация за
могат да се повредят.
повредено съдържание или в
• Почистете повърхността на светкавицата случай на невъзможност за
преди да я използвате. Не почистените
запис
прашинки могат да залепнат по повърхSony не изплаща обезщетения, касаещи
ността на светкавицата вследствие на
топлината, предизвикана от излъчването съдържанието на записа, дори когато записът или възпроизвеждането са невъзможни
на светлината. Това ще доведе до
поради повреда на фотоапарата, записванедостатъчно количество светлина.
щия носител и т.н.
8
Подготовка за експлоатация
Проверка на приложените аксесоари
• Зарядно устройство за батерии BCCSK/BC-CSKA (1)
• USB кабел (1)
• A/V кабел (1)
• Захранващ кабел (1)
(не е приложен към моделите за САЩ и
Канада)
• Акумулаторна батерия NP-BK1 (1)
Прикрепете ремъка за китката, за да
предотвратите изтърване на
фотоапарата и повреда.
• Ремък за китката (1)
• CD-ROM (1)
- Cyber-shot софтуер
- "Ръководство за Cyber-shot”
- "Ръководство за Cyber-shot стъпка по
стъпка”
• Ръководство за експлоатация (това
ръководство) (1)
Кукичка
9
1 Подготовка на комплекта батерии
За потребители в САЩ и Канада
Щекер
За потребители в страни/региони,
различни от САЩ и Канада



Лампичка CHARGE

Лампичка CHARGE
Захранващ кабел
 Заредете комплект батерии в зарядното устройство за батерии.
• Заредете комплекта батерии докрай, след това леко натиснете задната част на комплекта
батерии, докато щракне.
 Свържете зарядното устройство за батерии към стенния контакт.
Лампичката CHARGE светва и зареждането започва.
Когато лампичката CHARGE се изключи, това е индикация, че зареждането е
приключило (нормално зареждане). Лампичката CHARGE може да се изключи,
ако зареждате извън препоръчителния температурен обхват за работа (10 до 30oС),
тъй като зарядното устройство за батерии е в режим на готовност.
 Време за зареждане
Пълно зареждане
Нормално зареждане
Прибл. 300 min.
Прибл. 240 min.
• Таблицата по-горе показва времето, необходимо за пълно зареждане на напълно
разредени батерии при температура на околната среда около 25oС. Възможно е
зареждането да отнеме повече време в зависимост от условията, при които използвате
устройството и обстоятелствата.
• Относно броя изображения, които можете да запишете, вижте стр. 27.
• Включете зарядното устройство за батерии към най-близкия стенен контакт.
• Когато зареждането приключи, изключете захранващия кабел от мрежата от 220 V и
отстранете батериите от зарядното устройство за батерии.
• Уверете се, че използвате единствено батерии и зарядно устройство за батерии с
марката Sony.
10
2 Зареждане на комплекта батерии/"Memory Stick Duo”
носител (продава се отделно)

Капаче за
батериите/"Memory
Stick Duo” носител

Страната на
терминала трябва
да сочи към LCD
екрана; Заредете
"Memory Stick
Duo” докато
щракне

Лостче за
изваждане
на батерията
Поставете маркировката ,
намираща се отстрани на
батерията, така че да съвпадне с
маркировката  в отделението за
батерията. Натиснете и задръжте
лостчето за изваждане на
батериите и заредете батериите.
 Отворете капачето на отделението за батерията/“Memory Stick Duo” носителя.
 Заредете “Memory Stick Duo” (продава се отделно).
 Заредете комплекта батерии.
 Затворете капачето на отделението за батерията/“Memory Stick Duo” носителя.
 Когато не сте заредили “Memory Stick Duo” носител
Фотоапаратът записва/възпроизвежда изображения, като използва вградената
памет (прибл. 12 МВ).
11
 За да проверите оставащия заряд на батерията
Натиснете ON/OFF (захранване), за да включите устройството и да проверите
оставащия заряд в батерията на LCD екрана.
Индикатор
за оставащ
заряд
Състояние Достатъчен Батерията Батерията
оставащ
е почти
е заредена
заряд
напълно наполовина
заредена
Зарядът на
батерията е
нисък,
записът/
възпроизвеждането скоро
ще спрат
Сменете
батерията с
напълно
заредена или
заредете
батерията.
(Предупредителният
индикатор мига.)
• Правилният индикатор за оставащ заряд се извежда след около 1 минута.
• Възможно е индикаторът за оставащ заряд да не е правилен в зависимост от условията
на работа и др.
• Когато включите фотоапарата за първи път, се извежда екранът за сверяване на
часовника (стр. 13).
 За да извадите комплекта батерии/“Memory Stick Duo” носителя
Отворете капачето на отделението за батериите/“Memory Stick Duo” носителя.
“Memory Stick Duo” носител
Уверете се, че лампичката за
достъп не свети, след това
натиснете веднъж “Memory Stick
Duo”.
Комплект батерии
Плъзнете лостчето за изваждане
на комплекта батерии.
Внимавайте да не изпуснете
батериите.
• Не вадете комплекта батерии/“Memory Stick Duo” носителя, докато лампичката за
достъп свети. Това може да причини неизправност на данните в “Memory Stick Duo”
носителя/вградената памет.
12
3 Включване на фотоапарата/сверяване на часовника
 Бутон ON/POWER (захранване)
1
 Контролен бутон
Бутон 
2
3
 Натиснете бутона ON/OFF (захранване).
 Сверете часовника, като използвате контролния бутон.
1 Изберете формат за дисплея с датата с помощта на / , след това
натиснете .
2 Изберете всяка опция, като използвате /, и задайте цифровите стойности
с помощта на / , след това натиснете .
3 Изберете [OK], след това натиснете .
• Фотоапаратът не притежава функция за наслагане на дата върху изображенията. Можете да
отпечатвате или запазвате изображения с дата, като използвате “PMB” в CD-ROM диска
(приложен в комплекта).
• Полунощ се отбелязва с 12:00 АМ, а обяд - с 12:00 РМ.
 За да промените датата и часа
Изберете [Clock Settings] в
(Настройки) (стр. 21).
 Забележки за включено захранване
• След като заредите комплекта батерии във фотоапарата, възможно е устройството да има
нужда от известно време преди ползването на функциите да стане възможно.
• Ако фотоапаратът работи със захранване от батериите и не извършвате никаква операция
за около 3 минути, устройството автоматично се изключва, за да предотврати
изразходването на заряда на комплекта батерии (Функция за автоматично изключване на
захранването).
13
Запис на изображения с лекота
 Бутон на затвора
Бутон W/T (zoom)
Бутон Макро
 Диск за избор
на режим
Бутон DISP
Бутон за
светкавицата
Контролен бутон
Гнездо за статив
(долна страна)
Бутон
(Размер
Бутон за самостоятелно
на изображението) включване
 Изберете режима с диска за избор на режим.
Неподвижни изображения (режим за автоматични настройки): Изберете
.
Движещи се изображения: Изберете
.
 Хванете стабилно фотоапарата, като държите прибрани лактите си към тялото.
Позиционирайте
обекта в центъра
на фокусната
рамка.
 Снимайте с бутона на затвора.
Неподвижни изображения:
1 Натиснете и задръжте бутона на затвора на
половина, за да фокусирате.
Индикаторът  (AE/AF заключване) (зелен)
мига, чува се звуков сигнал; и индикаторът
спира да мига и остава да свети.
2 Натиснете бутона на затвора докрай.
Чува се звукът от затвора,
Индикатор AE/AF
заключване
Движещи се изображения:
Натиснете бутона на затвора докрай.
За да спрете записа, отново натиснете бутона на затвора докрай.
• Най-малката дистанцията за запис е приблизително 5 cm (W)/50 cm (T) (от предната страна
на обектива).
14
Контролен диск/Zoom/Светкавица/Макро/Таймер за
самостоятелно включване/Дисплей/Размер на изображенията
 Използване на диска за избор
Снежни сцени
на режим
Задайте диска за избор на режим към
желаната функция.
Автоматична настройка
Позволява ви да снимате с автоматично
регулирани настройки.
EASY Лесен запис
Позволява ви да снимате с уголемени
индикатори, които са лесни за виждане.
Р Автоматично програмиране
Позволява ви да записвате с
автоматична настройка на експонацията (и скорост на затвора, и стойност
на диафрагмата). Можете да регулирате
другите настройки, като използвате
менюто.
Записва ясно белите снежни сцени.
 W/T Използване на функцията
zoom
Натиснете Т, за да увеличите;
натиснете W, за да върнете стойността
на zoom увеличението.
 Светкавица (Избира режим
на светкавицата за запис на
неподвижни изображения)
Неколкократно натиснете  ( ) на
контролния бутон, за да изберете
желания режим.
: Автоматична светкавица
Активира се в случай на недо-статъчна
светлина или при слабо задно
осветяване (настройка по
подразбиране).
Режим на запис на движещи се
изображения
Позволява ви да записвате движещи се
изображения.
: Принудителна светкавица
: Синхронизирана светкавица
(Активирана светкавица)
SCN* Избор на сцена
SL
Избира настройка в менюто избор на
сцена.
Скоростта на затвора е бавна в тъмни
условия и така се постига ясен запис на
околната среда, намираща се извън
областта, осветявана от светкавицата.
Висока чувствителност
Записва изображения без светкавица
дори при слаби светлинни условия.
* Избор на сцена
: Изключена принудителна светкавица
Макро (Запис на близки
обекти)
Натиснете бутона MENU и изберете
настройка.

Мек запис
Неколкократно натиснете  ( ) на
контролния бутон, докато изберете
желания режим.
Записва човешката кожа с по-меки
тонове.
Пейзаж
Записва, като фокусира на далечно
разстояние.
Портретна нощна снимка
Записва изострени изображения на хора
на тъмни места без да се губи от
атмосферата на нощта.
Нощен запис
Записва нощни сцени без да се губи
атмосферата на нощта.
Плаж
Записва морски или езерни сцени като
живо се запечатва синевата на водата.
AUTO
: Автоматичен режим
Фотоапаратът автоматично регулира
фокуса и за отдалечените обекти, и за
обектите, намиращи се на близко
разстояние.
: Макро
Фотоапаратът регулира фокуса, като
поставя акцент върху обектите,
намиращи се на близко разстояние.
Задайте в положение On, когато снимате
обекти, намиращи се на близко
разстояние.
15

Използване на таймера за
самостоятелно включване
Неколкократно натиснете  ( ) на
контролния бутон, докато изберете
желания режим
: Таймерът за автоматично включване
не е активиран
: Задава 10-секундно забавяне на
таймера за самостоятелно включване
Задава 2-секундно забавяне на таймера
за самостоятелно включване
Когато натиснете бутона на затвора,
лампичката за автоматично активиране
светва и докато затворът на
фотоапарата работи се чува звуков
сигнал.
Лампичка на
таймера за
самостоятелно
включване
 DISP Промяна на екрана на
дисплея
Натиснете  (DISP) на контролния
бутон.
Всеки път, когато натиснете  (DISP),
дисплеят и яркостта се сменят, както
следва:
За да промените размера
на неподвижното изображение

Натиснете
(Размер на изображението), след това натиснете /, за да
изберете размера.
За да изключите менюто с размера на
изображението, отново натиснете
.
За неподвижни изображения (DSC-S980)
Напътствия
Размер на
изображенията
12M
3:2 (11M)
8M
5M
3M
* Яркостта на LCD задното осветяване се
включва.
За отпечатване на изображения в размер до А3/11х17’’
За отпечатване на изображения в размер до А4/8х10’’
За отпечатване на изображения в размер до 13х18 cm/5х7’’
За прикрепяне на малки
изображения към електронна
поща
16:9 (9M) За преглед на изображения
на 16: 9 HDTV и отпечатване
в размер до А4/8х10’’
16:9 (2 M) За преглед на изображения на
16:9 HDTV
VGA
За неподвижни изображения (DSC-S950)
Размер на
изображенията
10M
Включени индикатори
r
Включени индикатори*
r
Включена хистограма
r
Изключени индикатори*
За отпечатване на изображения в размер до А3+/13х19’’
Запис в съотношение 3:2
Напътствия
За отпечатване на изображения
в размер до А3+/13х19’’
3:2 (8M)
Запис в съотношение 3:2
5M
За отпечатване на изображения
в размер до А4/8х10’’
3M
За отпечатване на изображения
в размер до 13х18 cm/5х7’’
VGA
За прикрепяне на малки
изображения към електронна
поща
За преглед на изображения на
16: 9 HDTV и отпечатване в
размер до А4/8х10’’
За преглед на изображения на
16: 9 HDTV и отпечатване в
размер до А4/8х10’’
16:9 (7M)
16:9 (2 M)
За движещи се изображения
Размерът за движещи се изображения е
фиксиран на 320x240.
16
Преглед/Изтриване на изображения
Високоговорител
Бутон
(Индекс)
Бутон
(zoom при
възпроизвеждане)
(USB) – A/V OUT
терминал
 Контролен бутон
 Бутон
(Възпроизвеждане)
Бутон
(Изтриване)
 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане).
Ако натиснете
, когато фотоапаратът е изключен, устройството автоматично
ще се включи и ще се зададе режим на възпроизвеждане. За да включите
режима на запис, отново натиснете
.
 Изберете изображение, като използвате / на контролния бутон.
Движещи се изображения:
Натиснете , за да възпроизведете движещо се изображение. (Отново
натиснете , за да спрете възпроизвеждането.)
Натиснете , за да преминете бързо напред, и натиснете , за да превъртите
назад. (Натиснете , за да върнете устройството в режим на нормално
възпроизвеждане.)
Натиснете , за да изведете екрана за контрол на силата на звука, след това
натиснете /, за да настроите нивото на силата на звука.

За да изтриете изображения
1 Изведете изображението, което искате да изтриете, и след това натиснете
бутона
(Изтриване).
2 Изберете [This Image] с помощта на /, след това натиснете .
3 Изберете [OK] с помощта на  и след това натиснете .

За да прегледате изображението увеличено (zoom при
възпроизвеждане)
Натиснете
(Т), докато извеждате неподвижно изображение.
За да откажете увеличението, натиснете W.
Регулирайте положението с ///.
За да отмените функцията zoom при възпроизвеждане, натиснете .

За да прегледате индекс екрана
Натиснете
(Индекс), за да изберете изображение с помощта на ///.
За да се върнете в преглед на изображение в единичен екран, натиснете .
17
 За да изтриете изображения в индекс режим
1 Натиснете бутона (Изтриване), докато е изведен индекс екранът, и изберете
[Multiple Images] с помощта на / на контролния бутон, след това натиснете
.
2 Изберете изображението, което искате да изтриете, с помощта на /// и
след това натиснете .
Изображението се маркира със знака
.
За да отмените избора, изберете изображението, което преди това сте
маркирали за изтриване, и след това отново натиснете .
3 Натиснете бутона MENU.
4 Изберете [OK] с помощта на , след това натиснете .
• За да изтриете всички изображения от една папка, на стъпка 1 изберете [All In This
Folder] и след това натиснете .
 Преглед на изображения на телевизионен екран
Свържете фотоапарата към телевизор, като използвате A/V кабел (приложен в
комплекта).
• Поставете конектора на A/V кабела, като насочите означението така, че да съвпадне с
означението  до A/V OUT терминала, и свържете кабела към фотоапарата.
Към
(USB) A/V
OUT терминал
Към аудио/видео
входни жакове
AV кабел (приложен в комплекта)
Означение (задна страна)
18
Индикатори на екрана
Всеки път, когато натиснете  (DISP)
на контролния бутон, дисплеят се
променя (стр. 16).

Оставащ заряд на батерията
Предупреждение за нисък
заряд на батерията
Размер на изображението
•
/
се извежда само за
DSC-S980.
•
се извежда само за
DSC-S950.
 Когато записвате неподвижни
изображения
Избор на сцена
Диск за избор на режим
Баланс на белия цвят
 Когато записвате движещи се
Режим Burst
изображения
Режим на измерване
Режим за разпознаване на лице
Устойчиво снимане
Предупреждение за вибрация
• Показва наличието на вибрация,
което ви пречи да записвате ясни
изображения поради недостатъчна
светлина. Дори ако се изведе
предупреждение за вибрация, вие
можете да записвате изображения.
Въпреки това, препоръчваме ви да
зададете функцията против замъгляване в положение [Auto], като
използвате светкавицата, за да
постигнете по-добра осветеност,
или да използвате статив или
друго средство, за да постигнете
стабилизиране на фотоапарата.
 Когато възпроизвеждате
Zoom скала
Режим на цветност
VOL
PictBridge свързване
Защита
Знак за отпечатване (DPOF)
Ниво на силата на звука
PictBridge свързване
• Не изключвайте USB кабела,
докато този индикатор е
изведен.
19


REC
Standby
ISO400
125
F3.5
C+2.0EV
O:12
1.0m
Папка за възпроизвеждане
AE/AF заключване
Запис на движещо се
изображение/ Готовност за
запис на движещо се
изображение
ISO номер
Скорост на затвора
Размер на диафрагмата
12/12
Брояч
Номер на папка-файл
Дата на записа/време на
възпроизведеното
изображение
Операционно ръководство за
 STOP
възпроизвеждане на
 PLAY
изображения
 BACK/NEXT Избиране на изображения
Номер на
изображението/Брой
изображения, записани в
избраната папка
Промяна на папка
• Индикаторът не се извежда,
когато използвате вградената
памет.
Стойност на експонацията
Време за запис
(минути: секунди)
Индикатор за AF рамка на
визьора
Предварително зададено
разстояние за фокус
Режим макро
00:00:12
101-0012
2009 1 1
9:30 AM
 VOLUME
• Индикаторът не се извежда,
когато използвате вградената
памет.
Режим на измерване
Светкавица
Баланс на белия цвят
ISO400
ISO номер
+2.0EV
Стойност на експонацията
500
Скорост на затвора
F3.5
Стойност на диафрагмата

Таймер за
самостоятелно
включване
Кръстче за точково
измерване
Сила на звука

AF рамка на визьора
Папка за запис
• Индикаторът не се извежда,
когато използвате вградената
памет.
12
00:00:15
Брой записани изображения
Носител на запис/
възпроизвеждане
(“Memory Stick Duo”
носител, вградена памет)
Време за запис
(часове : минути : секунди)
Намаляване на ефекта на
червените очи
Режим на светкавицата
Зареждане на светкавицата
20

Възпроизвеждане
Лента за
възпроизвеждане
Хистограма
Промяна на настройките – Меню/Настройки
Бутон MENU  
Бутон 
  Контролен бутон
 Натиснете бутона MENU, за да изведете менюто.
• Менюто ще се изведе само по време на запис или възпроизвеждане.
• В зависимост от избрания режим ще се извеждат различни опции.
 Изберете желана опция с / на контролния бутон.
• Ако желаната опция е скрита, натискайте /, докато опцията се изведе на екрана.
 Изберете настройка с помощта на /.
• Ако желаната опция е скрита, натискайте /, докато опцията се изведе на екрана.
• Изберете опция в режим на възпроизвеждане, след това натиснете .
 Натиснете бутона MENU, за да изключите менюто.
21
За подробности относно операцията  стр. 21
 За да изберете опция с настройка
Изберете
(Настройки) на стъпка  и
след това натиснете .
Изберете опцията, която желаете да
зададете, с помощта на //, след това
натиснете .
22
За подробности относно операцията  стр. 21
Опции в менюто
Възможно е достъпните опции в менюто да са различни в зависимост от
положението на режима (запис/възпроизвеждане) и режима на запис. На екрана се
извеждат само достъпните опции.
Меню за запис
Scene Selection
(Избор на сцена)
Image Size (Размер
на изображението)
Flash (Светкавица)
Избира предварително зададени настройки за
различни условията за запис.
Избира размера на изображението в режим на
лесен запис.
Избира настройката за светкавицата
в режим на лесен запис.
SteadyShot (Устойчиво снимане) Избира режим на анти-замъгляване.
Face Detection
Избира обекта, който е с приоритет за настройка
(Разпознаване на лице)
на фокуса, когато използвате функцията за
разпознаване на лице.
REC Mode (Режим на запис)
Избира режим на продължителен запис.
EV
Регулира експонацията.
ISO
Избира чувствителност на осветеността.
Metering Mode
Избира режима на измерване.
(Режим на измерване)
Focus (Фокусиране)
Променя начина на фокусиране.
White Balance
Регулира цветните тонове.
(Баланс на белия цвят)
Flash Level
Регулира нивото на светлина от светкавицата
(Ниво на светкавицата)
Red Eye Reduction (Намаляване Задава се, за да намалите ефекта на червените
на ефекта на червените очи)
очи.
Color Mode
Променя цветовете на изображението и прибавя
(Цветен режим)
специални ефекти.
(Настройки)
Променя опциите за настройка.
Меню за преглед
(Изреждане на кадри)
(Ретуш)
(Оразмеряване)
(Защита)
(Отпечатване)
(Въртене)
(Избор на папка)
(Настройка)
Възпроизвежда серия от изображения.
(последователно възпроизвеждане)
Ретушира неподвижно изображение.
Променя размера на изображението спрямо
употребата.
Предотвратява случайно изтриване.
Прибавя знак за отпечатване на изображение,
което желаете да отпечатате.
Отпечатва изображения, като използва
PictBridge-съвместим принтер.
Върти неподвижните изображения.
Избира папка за преглед на изображение.
Променя опциите за настройка.
23
За подробности относно операцията  стр. 21
Опции за настройки
Основни настройки - Основни настройки 1
Beep (Звуков сигнал)
Function Guide
(Ръководство за функциите)
Initialize (Нулиране)
Избира звука, който се чува при работа с фотоапарата.
Когато работите с фотоапарата, се извежда
наръчникът за функцията.
Нулира всички настройки.
Основни настройки - Основни настройки 2
USB Connect (USB свързване)
Video Out (Видео изход)
Изберете режим USB, когато свързвате фотоапарата
към компютър или към PictBridge-съвместим
принтер, използвайки USB кабел.
Задава изходния видео сигнал в съответствие със
системата за цветна телевизия на свързаното видео
оборудване.
Настройки за запис
Grid Line (Решетка)
Digital Zoom (Цифров zoom)
Auto Review
(Автоматичен преглед)
Извежда линии за по-лесно задаване на обекта в
хоризонтална или вертикална позиция.
Избира режима на цифров zoom.
Извежда записаното изображение на екрана веднага
след като го запишете за приблизително около две
секунди.
Инструмент на паметта - Memory Stick инструмент
Format (Форматиране)
Create REC.Folder
(Създаване на папка за запис)
Change REC.Folder
(Промяна на папката за запис)
Copy (Копиране)
Форматира "Memory Stick Duo".
Създава папка на "Memory Stick Duo" за запис на
изображения.
Сменя текущата папка за запис на изображения.
Копира всички изображения във вградената памет
на “Memory Stick Duo” носителя.
Инструмент на паметта – Инструмент за вградена памет
Format (Форматиране)
Форматира вътрешната памет.
Настройки на часовника
Clock Settings
(Настройки на часовника)
Задава дата и час.
Настройки на езика
Language Settings
(Настройки на езика)
24
Избира езика, който ще използвате за опциите на
менюто, предупрежденията и съобщенията.
Работа с компютър
Можете да прегледате изображенията, записано с фотоапарата, на компютър.
Използвайки софтуера на CD-ROM диска (приложен в комплекта), можете да се
наслаждавате изцяло на прегледа на неподвижни изображения и на движещи се
изображения, записани с фотоапарата. За подробности се обърнете към
‘‘Ръководство за Cyber-shot” на CD-ROM диска (приложен в комплекта).
Необходима компютърна среда за USB връзка и
програмен софтуер (приложен в комплекта)
За потребители на
Windows
За потребители на
Macintosh
USB връзка
Windows 2000
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X
Professional SP4, Windows (v10.1 до v10.5)
XP*1 SP3, Windows Vista*2
SP1
Софтуер “PMB” (Picture
Motion Browser)
Windows XP*1 SP3,
Windows Vista*2 SP1
*1
*2
няма
Не се поддържат 64 битови издания
Не се поддържат Starter (Edition).
• Компютърната среда трябва да покрива изискванията на операционната система,
указани по-горе. Не се поддържат операционни системи, които са обновени до
указаните изисквания.
• Ако операционната система не поддържа USB връзката, копирайте
изображенията, като заредите “Memory Stick Duo” в Memory Stick-гнездото на
компютъра или използвайте Memory Stick четящо/записващо устройство.
• За подробности операционната среда на приложения Cyber-shot софтуер “PMB”
се обърнете към “Ръководство за Cyber-shot”.
25
Преглед на “Ръководство за Cyber-shot”
“Ръководство за Cyber-shot” на CDROM диска (приложен в комплекта)
обяснява в подробности как да
използвате фотоапарата. На вашия
компютър трябва да имате инсталиран
Adobe Reader.
 За потребители на Windows
1 Включете компютъра и заредете CDROM диска (приложен в комплекта)
в CD-ROM устройството.
Извежда се екранът по-долу.
Когато щракнете върху бутона
[Cyber-shot Handbook], се извежда
екранът за копиране на “Ръководство
за Cyber-shot”.
2 Следвайте инструкциите, изведени
на екрана, за да копирате
ръководството.
• Когато инсталирате “Ръководство за
Cyber-shot”, автоматично се извежда
“Ръководство за Cyber-shot стъпка по
стъпка”.
3 След като инсталацията приключи,
щракнете два пъти върху папката,
създадена на десктопа на компютъра.
26
 За потребители на Macintosh
1 Включете компютъра и заредете CDROM диска (приложен в комплекта)
в CD-ROM устройството.
2 Изберете папката [Handbook] и
копирайте “Handbook.pdf”, запазени
в папката [GB] на вашия компютър.
3 След като копирането приключи,
щракнете два пъти върху
“Handbook.pdf”.
Живот на батерията и капацитет на паметта
Живот на батерията и брой изображения, които можете да
запишете/възпроизведете
Цифрите, указани в таблицата по-долу,
се основават на работа на фотоапарата
с напълно зареден комплект батерии
(приложен в комплекта) и при
температура на околната среда 25--С.
Броят на изображенията, които можете
да запишете/прегледате, е
приблизителен. При нужда можете да
използвате и “Memory Stick Duo”
носител като възможност за запис на
повече изображения.
Обърнете внимание, че е възможно
истинският брой изображения да е помалък от цифрата, указана в таблицата;
истинският брой изображения зависи
от условията на употреба на
фотоапарата.
 Когато заспивате неподвижни
изображения
Живот на
батерията (в
минути)
Брой
изображения
DSC-S950
Прибл. 165
 Когато преглеждате
неподвижни изображения
Живот на
батерията (в
минути)
Брой
изображения
DSC-S950
Прибл. 240
Прибл. 4800
DSC-S980
Прибл. 240
Прибл. 4800
• Прегледът на неподвижни изображения
става на 3-секунден интервал.
Забележки за комплекта
батерии
• Животът на батерията намалява с
употребата им или просто като минава
време.
• Животът на батерията и броят
изображенията се различават в
зависимост от настройките на
фотоапарата..
Прибл. 330
DSC-S980
Прибл. 155
Прибл. 310
•Методът на измерване се основава на
стандарта CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Животът на батерията и броят
изображения не се променя в
зависимост от размера на
изображението.
27
Брой неподвижни изображения, които можете да запишете, и време за
запис на движещи се изображения
Броят на неподвижните изображения и времето за запис на движещите се
изображения зависи от условията, при които е извършен записът.
• Възможно е броят на неподвижните изображения и времето за запис на движещите се
изображения да се различава от стойностите, посочени в таблицата по-долу, дори ако
капацитетът е същият като указания в таблицата.
• За подробности относно размера на изображението вижте стр.16.
Приблизителен брой на запис на неподвижни изображения
DSC-S980
(Единици: Изображения)
Капацитет Вградена
памет
Размер
12M
3:2 (11M)
8M
5M
3M
VGA
16:9 (9M)
16:9 (2M)
Прибл.
12 МВ
2
2
3
4
7
60
3
11
“Memory Stick Duo”, форматиран с фотоапарата
256MB 512MB
49
49
72
90
148
1200
66
230
1GB
93 197
93 197
140 288
170 350
293 600
2360 4800
130 262
450 900
2GB
4GB
8GB
16GB
395
790 1600 3200
395
790 1600 3200
580 1170 2350 4700
710 1420 2900 5850
1200 2400 4850 9800
9650 19300 38600 77200
533 1060 2150 4300
1800 3700 7500 15000
DSC-S950
(Единици: Изображения)
Капацитет Вградена
“Memory Stick Duo”, форматиран с фотоапарата
памет
Прибл.
256MB 512MB 1GB 2GB
4GB
8GB 16GB
Размер
12 МВ
10M
2
58
115 230
470
940 1900 3800
3:2 (8M)
2
58
115 230
470
940 1900 3800
5M
4
90
170 350
710 1420 2900 5850
3M
7
148
293 600 1200 2400 4850 9800
VGA
60
1200
2360 4800 9650 19300 38600 77200
16:9 (7M)
3
75
150 300
600 1200 2450 5000
16:9 (2M)
11
230
450 900 1800 3700 7500 15000
• Указаният брой изображения се отнася за случаите, когато [REC Mode] е зададен в
положение [Normal],
• Когато броят на изображенията е по-голям от 9,999, се извежда индикаторът “>9999”.
28
• Възможно е изображения, записани с по-стари модели на Sony, да се изведат с размер,
който не истинският.
 Приблизителен брой за запис на движещи се изображения
Цифрите в таблицата по-долу указват приблизителното време на запис,
включващо всички движещи се изображения.
(Едници: часове : минути : секунди)
Капацитет Вградена
памет
“Memory Stick Duo”, форматиран с фотоапарата
Размер
Прибл.
12 МВ
256MB 512MB
320×240
0:00:20
0:10:10 0:20:20 0:41:20 1:23:40 2:45:00 5:35:00 11:18:00
1GB
2GB
4GB
8GB
16GB
• Съотношението на екрана за движещи се изображения е 320х240
• Максималният размер за движещо се изображение е 2 GB за всеки файл. Ако размерът на
файла достигне приблизително 2 GB, фотоапарата спира записа автоматично.
• Фотоапаратът не поддържа HD стандарт за запис или възпроизвеждане на движещи се
изображения.
29
Отстраняване на проблеми
Ако се сблъскате с проблем, докато използвате фотоапарата, първо изпробвайте
следните решения.
 Проверете опциите по-долу и се обърнете към “Ръководство за
Cyber-shot” (PDF).

 Извадете батериите и ги заредете отново след около 1 минута,
след това включете захранването.

 Нулирайте настройките (стр. 24).

 Свържете се с вашия доставчик или с оторизиран сервиз на
Sony.
Моля, имайте предвид факта, че, давайки вашия фотоапарат за поправка, е
възможно съдържанието на вградената памет на устройството, а също и
музикалните файлове, да бъде прегледано.
Батерии и захранване
Батериите не могат да бъдат инсталирани.
• Инсталирайте правилно комплекта батерии, за да натиснете лоста за изваждане на
батериите (стр. 11).
Не можете да включите фотоапарата.
• Включването на фотоапарата може да отнеме няколко секунди след като заредите
батерията в него.
• Поставете правилно комплекта батерии (стр. 11).
• Батериите са изтощени. Поставете зареден комплект батерии (стр. 10).
• Животът на комплекта батерии е изтекъл. Сменете комплекта батерии с нов.
• Използвайте препоръчан комплект батерии.
Захранването се изключва внезапно.
• Ако не работите с фотоапарата около три минути при включено захранване,
устройството автоматично се изключва, за да не изтощава заряда на батериите. Включете
отново фотоапарата (стр. 13).
• Животът на комплекта батерии е изтекъл. Сменете комплекта батерии с нов.
• В зависимост от температурата на фотоапарата и батерията, възможно е захранването
автоматично да се изключи като защитна функция на фотоапарата. Преди захранването
да се изключи или на екрана ще се изведе съобщение.
30
Индикаторът за оставащия в батериите заряд не е верен.
• Този феномен възниква, когато използвате фотоапарата на изключително горещо или
студено място.
• Изведената информация за оставащия заряд се различава от истинската. Разредете
напълно, а после заредете комплекта батерии, за да бъде дисплеят верен.
• Батериите са изтощени. Поставете зареден комплект батерии (стр. 10).
• Животът на комплекта батерии е изтекъл. Сменете комплекта батерии с нов.
Не можете да зареждате комплекта батерии.
• Не можете да зареждате комплекта батерии, като използвате променливотоков адаптер
(не е приложен в комплекта).
Лампичката CHARGE мига, докато зареждате комплекта батерии.
• Извадете комплекта батерии, който се зарежда, и след това заредете до края същия
комплект в зарядното устройство.
• Температурата може да е извън препоръчителния температурен обхват. Заредете
комплекта батерии в препоръчителен температурен обхват между 10 и 30oС (само за BCCSKA).
Запис на неподвижни изображения/движещи се изображения
Не можете да записвате изображения.
• Проверете свободния капацитет на вградената памет или на "Memory Stick Duo" (стр. 28,
29). Ако свободният капацитет е изчерпан, извършете едно от двете:
- Изтрийте ненужните изображения (стр. 17).
- Сменете "Memory Stick Duo".
• Не можете да записвате изображения, докато светкавицата се зарежда.
• Задайте ключа за избор на режим в положение, различно от
, когато записвате
неподвижни изображения.
• Задайте ключа за избор на режим в положение
, когато записвате движещи се
изображения.
Когато снимате много светли обекти, се появяват вертикални ивици.
• Възникнал е феноменът размазване и върху изображението са се появили бели, червени,
лилави или други на цвят ивици. Това не е неизправност.
Преглед на изображения
Вашият фотоапарат не може да възпроизвежда изображения.
• Натиснете бутона
(Възпроизвеждане) (стр. 17).
• Името на папката/файла е било променено на компютъра.
• Ако файлът с изображение е бил обработен на компютър или ако е бил записан с друг
модел фотоапарат, различен от вашия, възпроизвеждането на вашия фотоапарат не е
гарантирано.
• Фотоапаратът е в режим USB. Премахнете USB връзката.
31
Предпазни мерки
 Не използвайте/съхранявайте
фотоапарата на следните
места
• На изключително горещи, студени или
влажни места
На места като вътрешността на кола,
паркирана на слънце. Възможно е корпусът
на фотоапарата да се обезцвети или
деформира и това може да доведе до повреда.
• На места, които са обект на осветяване от
директна слънчева светлина или са
подложени на влиянието на топлинни
източници.
Възможно е корпусът на фотоапарата да се
обезцвети или деформира и това може да
доведе до повреда.
• На места, които са подложени на вибрации и
сътресения
• В близост до места със силни магнитни
полета
• На места, които са прашни или мръсни
Не позволявайте във вътрешността на
фотоапарата да попадне пясък или мръсотия.
Това може да доведе до повреда в
устройството, а понякога тази повреда не
може да бъде отстранена.
 Пренасяне
Не сядайте, докато фотоапаратът се намира в
задния ви джоб, защото това може да доведе до
повреда в устройството.
 Комплект батерии
• Избягвайте грубо боравене, разглобяване,
модифициране, удари, изпускане, настъпване
и подобни на комплекта батерии.
• Не използвайте деформиран или повреден
комплект батерии.
 Почистване
Почистване на LCD екрана
За да отстраните отпечатъци от пръсти,
мръсотия и др., почиствайте повърхността на
екрана, като използвате комплекта за
почистване на LCD екрана (не е приложен в
комплекта).
Почистване на обектива
За да отстраните от обектива отпечатъците от
пръст, мръсотия и др, почистете обектива с
меко парче плат.
Почистване на корпуса на фотоапарата
Почистете повърхността на фотоапарата с меко
парче плат, леко навлажнено във вода; след
това избършете повърхността на фотоапарата
със сухо парче плат. За да предотвратите
повреда по повърхността на корпуса:
32
• Не излагайте фотоапарата на въздействието
на химически вещества като например
разтворител, бензин, алкохол, разтвори за
третиране на насекоми и др.
• Не докосвайте фотоапарата, ако по ръцете ви
има остатъци от гореспоменатите вещества.
• Не оставяйте устройството за дълго време в
контакт с гума или винилови материали.
 Работна температура
Фотоапаратът е проектиран за работа в
температурен обхват между 0oС и 40oС. Не
препоръчваме извършването на запис на
изключително студени или горещи места,
където температурата е в стойности извън
посочените.
 Кондензация на влага
Ако фотоапарата бъде внесен директно от
студено на топло място, е възможно във
вътрешността на фотоапарата да се получи
кондензация на влага. Това може да причини
неизправност във функционирането на
устройството.
Ако се получи кондензация на влага
Изключете фотоапарата и изчакайте около
един час, за да се изпари влагата. Обърнете
внимание, че ако записвате изображения
докато във вътрешността на фотоапарата има
кондензирала влага, е възможно
изображенията да се запишат неясно.
 Вградена акумулаторна
батерия
Вашият фотоапарат е снабден с вградена
акумулаторна батерия, така че настройката за
датата и часа и другите настройки се запазват
дори когато устройството е изключено.
Докато използвате фотоапарата, вградената
акумулаторна батерия остава винаги заредена.
Ако използвате устройството само за кратко,
батерията се разрежда, а пълното разреждане
на акумулаторната батерия, ако изобщо не
използвате фотоапарата, настъпва за около
един месец. Ако това се случи, използвайте
фотоапарата след като заредите вградената
акумулаторна батерия.
Въпреки това, дори ако вградената батерия не
е заредена, това няма да се отрази на работата
на устройството, ако не записвате датата.
Зареждане на вградената акумулаторна
батерия
Поставете вградената акумулаторна батерия в
устройството и оставете фотоапарата
изключен за 24 или повече часа.
Технически характеристики
Фотоапарат
[Система]
Устройство за изображения:
DSC-S980
7.79 mm (тип 1/2,3) цветен CCD, Основен
цветен филтър
DSC-S950
7.70 mm (тип 1/2,3) цветен CCD, Основен
цветен филтър
Общ брой пиксели на фотоапарата
DSC-S980
Прибл. 12.4 мегапиксела
DSC-S950
Прибл. 10.3 мегапиксела
Ефективни пиксели на фотоапарата
DSC-S980
Прибл. 12.1 мегапиксела
DSC-S950
Прибл. 10.1 мегапиксела
Обектив: 4x zoom обектив f = 5.8 – 23.2 mm (33132 mm (35 mm филмов еквивалент)) F2.5
(W) – 5.6 (T)
Контрол на експонацията: Автоматична
експонация, Избор на сцена (7 режима)
Баланс на белия цвят: Автоматичен, Дневна
светлина, Облачно, Флуоресцентно 1, 2, 3,
Изкуствено осветление, Светкавица
Формат на файловете (DCF съвместим):
Неподвижни изображения: Exif Ver. 2.21
съвместим с JPEG, DPOF съвместим
Движещи се изображения: AVI (motion
JPEG)
Носител за запис: Вградена памет (прибл. 12
МВ), “Memory Stick Duo” носител
Светкавица: Обхват на светкавицата (ISO
чувствителност (Препоръчителен индекс на
експонацията) зададена в положение Auto):
прибл. 0.5 m до 3.5m (W)/прибл. 0.5 до 1.5 m (T)
Интервал на запис в режим Burst:
DSC-S980
Прибл. 1.0 сек
DSC-S950
Прибл. 1.0 сек
[Входни/Изходни конектори]
(USB)•A/V OUT терминал:
Видео, Аудио (Моно), USB връзка
USB връзка:
Високоскоростен USB (USB 2.0 съвместим)
[Захранване, общи положения]
Захранване: Акумулаторни батерии NP-BK1,
3.6 V
Променливотоков адаптер AC-LS5K (не е
приложен в комплекта), 4.2 V
Консумация на електроенергия (по време на
запис):
DSC-S980
1,2 W
DSC-S950
1,2 W
Работна температура: от 0oС до 40oС
Температура на съхранение: От 20oС до +60oС
Размери: 93.1 x 55.7 x 23.8 mm (Ш/В/Д, без
издадените части)
Тегло: Прибл. 157 g (включително комплект
батерии NP-BK1, връзка и др.)
Микрофон: Моно
Високоговорител: Моно
Exif Print: Съвместим
PRINT изображение, съвпадащо с III:
Съвместимо
PictBridge: Съвместим
Зарядно устройство за батерии
BC-CSK/BC-CSKA
Изисквания към захранването: AC 100 до 240 V,
50/60 Hz, 2.2 W (BC-CSK)/2.3 W (BC-CSKA)
Изходно напрежение: DC 4.2 V, 0.33 A(BCCSK)/0.30 A (BC-CSKA)
Работна температура: От 0 до 40oС
Температура на съхранение: От 20 до +60oC
Размери: Прибл. 62 x 24 x 91 mm (Ш/В/Д)
Тегло: Прибл. 75 g (BC-CSK)/70g (BC-CSKA)
Акумулаторен комплект
батерии NP-BK1
Използвани батерии: Литиево-йонни батерии
Максимално напрежение: DC 4.2 V
Минимално напрежение: DC 3.6 V
Максимално напрежение при зареждане: DC
4.2 V
Максимален ел. поток при зареждане: 1.4 A
Капацитет: 3.4 Wh (970 mAh)
Дизайнът и спецификациите подлежат на
промяна без предупреждение.
[LCD екран]
Използван LCD панел: 6.7 cm (тип 2.7) TFT
устройство
Общ брой на точките: 230 400 (960х240) точки
33
Търговски марки
• Следните са търговски марки на Sony
Corporation.
, “Cyber-shot”,
“Memory Stick”, “
”,
“Memory Stick PRO”,
“
”, “Memory Stick
Duo”, “
”, “Memory
Stick PRO Duo”, “
”,
“Memory Stick PRO-HG Duo”, “Memory
Stick Micro”, “MagicGate” и
“
”, “PhotoTV HD”,
“InfoLITHIUM”.
• Microsoft, Windows, Direct X и Windows
са търговски марки или запазени
търговски марки на Microsoft Corporation
в САЩ и/или в други страни.
• Macintosh, Mac OS, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac и eMac са
търговски марки или запазени търговски
марки на Apple Computer, Inc.
• Intel, ММХ и Pentium са търговски марки
или запазени търговски марки на Intel
Corporation.
• Adobe и Reader са запазени търговски
марки или търговски марки на Adobe
Systems Incorporated в САЩ и/ или други
страни.
• В заключение, имената на системите и
продуктите, използвани в това
ръководство като цяло, са търговски
марки или запазени търговски марки на
техните съответни разработчици или
производители. Въпреки това “TM” или
“®” не се използват навсякъде в това
ръководство.
34
35
http://www.sony.net/
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи
система за разделно събиране на отпадъци).
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той
трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на
електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на
правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни
последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен
случай, при неправилното изхвърляне, могат да се случат. Рециклирането
на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За
по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на
отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.
Download PDF