Sony | DSC-S800 | Sony DSC-S800 Инструкции за експлоатация

Цифров фотоапарат
Ръководство за експлоатация
За подробности относно допълнителните операции отворете
на компютър “Cyber-shot Handbook”, съдържащ се в приложения
CD-ROM.
Инструкции за работа
Преди да използвате устройството, моля, прочетете внимателно това ръководство и го запазете за бъдещи справки.
BG
Данни на потребителя
Моделът и серийният номер се намират от долната
страна. Запишете серийния номер на указаното по-долу
място. Използвайте тези номера, когато ви се налага да
се обаждате на доставчика на Sony относно този продукт.
Модел № DSC-S800
Сериен номер
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ
МЕРКИ
За ваша собствена сигурност, моля прочетете това упътване за безопасна употреба
изцяло преди да започнете да работите
с устройството и запазите книжката за
бъдещи справки.
За да избегнете пожар или токов
удар, не излагайте устройството
на дъжд или влага.
Употреба
Източници на ел. захранване
Това устройство трябва да се зарежда само типа
източник описан на етикета. Ако не сте сигурни
за електрическия волтаж осигурен в дома Ви, моля
консултирайте се с магазина, от който е закупен
уредът или с местната енергийна компания.
За тези устройства, създадени да работят на
батерии или други източници, обърнете се към
инструкциите за експлоатация.
Поляризация
Този комплект може да е оборудван с поляризиран
захранващ щекер (щекер, на когото един от зъбците е по-широк от другия).
Този щекер може да прилегне към контакта само
от едната си страна. Това е предпазна мярка.
Ако не можете да поставите шекера докрай в
контакта, обърнете го на обратно. Ако все още
не можете да поставите щекера в контакта,
моля свържете се с електротехник и помолете
да Ви бъде инсталиран подходящ контакт. Не
използвайте сила при поставяне на поляризирания
щекер в контакта.
Натоварване
Не натоварвайте контактите, разклонителите
или удължителите извън техния капацитет, тъй
като това може да причини електрически удар.
Навлизане на течности или твърди обекти
В никакъв случай не поставяйте обекти от какъвто
и да е вид във вътрешността на устройството,
тъй като те могат да влязат в контакт с опасни
точки на напрежение и да причинят токов удар или
запалване. Не разливайте течности от какъвто и да е
вид върху устройството.
Допълнителни приспособления
Не използвайте други приспособления освен указаните
от производителя, тъй като това може да причини
неизправност.
Почистване
Изключете устройството от мрежата за ел.
захранване преди да я почистите или полирате.
Не използвайте течни или аерозолни почистващи
препарати. За почистване на външната част на
устройството използвайте леко навлажнена с
вода кърпа .
Инсталация
без надзор или не е използвана за дълъг период от
време, изключете я от мрежата за ел. захранване
и изключете антената от системата за кабелна
телевизия. Това ще предотврати повреда на
устройството.
Сервиз
Сервизиране на повреди
Вода и други течности
Не използвайте устройства, свързани към мрежата за ел. захранване близо до вода – например близо
до вана, мивка, леген, във влажно мазе или в близост
до басейн.
Предпазване на кабела за ел.
захранване.
Поставете кабела за ел. захранване така че да не
го настъпвате или притискате с други предмети
, като обръщате особено внимание на щекера,
буксите и точката, от която кабелът излиза от
устройството.
Аксесоари
Не поставяйте устройството върху нестабилна
количка, поставка, статив, конзола или маса. То
може да падне и да причини сериозни наранявания
на дете или възрастен, както и сериозни повреди
в самото устройство. Използвайте само количка,
поставка, статив, конзола или маса, препоръчани
от производителя.
Вентилация
Жлебовете и отворите на устройството са
проектирани за осигуряване на нужната вентилация. За да осигурите надеждно функциониране на
устройството и да го предпазите от прегряване,
тези жлебове и отвори не трябва никога да се
блокират или покриват.
-Не покривайте жлебовете и отворите на
устройството с плат или други материали;
-Не блокирайте жлебовете и отворите на устройството като го поставяте на креват, диван,
килим или друга подобна повърхност.
-Не поставяйте устройството в затворено помещение като вграден шкаф, освен ако не е осигурена
подходяща вентилация.
-Не поставяйте устройството в близост или
върху радиатор или друго излъчващо топлина
устройство. Не поставяйте устройството в
контакт с директна слънчева светлина.
Мълнии
За допълнителна протекция на устройството по
време на гръмотевична буря или когато е оставена
Изключете системата от мрежата за ел. захранване
и се обърнете към квалифициран персонал при
следните условия:
-Когато захранващият кабел или щекер е повреден
или протрит.
-Ако върху устройството е била разлята течност.
-Ако устройството е било изложено на дъжд.
-Ако устройството е било обект на екстремен шок
– aко е било изпускано или ако е повреден корпусът.
-Ако устройството не функционира нормално,
когато следвате инструкциите от упътването за
експлоатация. Настройте само тези части, които
са описани в упътването за експлоатация. Неправилната настройка на други части може да завърши
с повреда и намеса на квалифициран технически
персонал за поправянето й.
-Когато устройството показва ясно изразена промяна във функционирането си, това е ясен знак, че е
нужна намесата на квалифициран персонал.
Сервизиране
Не се опитвайте да поправите устройството
сами, тъй като отварянето на корпуса и премахването на части може да ви подложи на опасен
волтаж или други опасности.
Всичките сервизни дейности трябва да се извършат от квалифициран сервизен персонал.
Подмяна на части
Когато се налага да подмените дадена част, уверете се, че техникът е използвал резервни части,
посочени от производителя, които притежават
същите характеристики като оригиналните
части.
Подмяната с неоторизирани резервни части може
да доведе до пожар, токов удар или други рискове.
Проверка на безопасността
След като сервизното обслужване или поправката
на устройството приключи, помолете техника
да извърши рутинна проверка за безопасност
(описана от производителя), за да установи дали
работата с устройството е безопасна.
Първо прочетете това
За потребителите в Европа
Този продукт е тестван и доказано съвместим с
изискванията на директивата ЕМС за използване на
свързващи кабели, по-къси от 3 метра.
Внимание
При определени честоти електромагнитните
полета могат да повлияят на картината и звука на
фотоапарата.
За потребителите в Европа
Забележка
ВНИМАНИЕ
Ако статично електричество или електромагнитно
поле причини прекъсване на прехвърлянето на данни,
рестартирайте софтуера или изключете и включете
USB кабела отново.
Изхвърляне на стари електрически
и електронни уреди (за страните от Европейския съюз и други
европейски страни с разделителна
система за отпадъци)
Този символ на устройството или опаковката му
показва, че продуктът не трябва да се третира
като домашен отпадък. Вместо това трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на
електрически и електронни уреди. Изхвърлите този
продукт на правилното място, Вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната
среда и човешкото здраве. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на някои естествени
ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния
градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или
магазина, от който сте закупили продукта.
За потребителите в Европа
Забележки за използването на вашия
фотоапарат
Копиране на информацията от
Забележки за LCD екрана
вътрешната памет и “Memory
LCD екранът е произведен по високо прецизна
Stick Duo”
технология, така че ефективният брой пиксели
Не изключвайте фотоапарата и не изваждайте
комплекта батерии или “Memory Stick Duo”,
докато лампичката за достъп свети, защото
може да унищожите данните във вътрешната
памет или “Memory Stick Duo”. Винаги защитавайте данните си, като им правите резервно
копие.
Забележки за запис/възпроизвеждане
Този фотоапарат не е устойчив на прах, удари
или вода. Прочетете “Предпазни мерки” (стр.
37), преди да го използвате.
Преди да запишете еднократни събития,
направете пробен запис, за да се уверите, че
фотоапаратът работи правилно.
Внимавайте да не намокрите фотоапарата. Ако
във фотоапарата попадне вода, това може да
причини неизправност, която в някои случаи е
непоправима.
Не насочвайте фотоапарата към слънцето
или друга ярка светлина. Това може да причини
неизправност във фотоапарата.
Не използвайте фотоапарата близо до места,
които излъчват силни радио вълни или радиация. Възможно е фотоапаратът да не записва
или възпроизвежда правилно.
Използването на фотоапарата на прашни или
песъчливи места може да причини неизправност.
Ако се появи кондензация на влага, отстранете
я, преди да използвате фотоапарата (стр. 37).
Не тръскайте и не удряйте фотоапарата.
Освен повреда и невъзможност за правене на
записи, това може да направи носителя на запис
неизползваем или да причини повреда или загуба
на данни за изображенията
Отстранете праха от повърхността на
светкавицата. Ако прахът промени цвета или
се залепи по повърхността на светкавицата
вследствие на затопляне, светкавицата може да
не излъчи достатъчно светлина.
е над 99,99%. Възможно е обаче да се появят
малки черни и/или ярки петънца (бели, червени,
сини или зелени на цвят) върху LCD екрана. Появяването на тези петънца е напълно нормално
в процеса на снимане и по никакъв начин не влияе
върху записваното изображение.
Забележки за съвместимостта на
данните за изображението
Този фотоапарат следва стандарта DCF
(Design rule for Camera File system), установен от
JEITA (Japan Electronics and Information Technology
Industries Association).
Възпроизвеждането на изображения, записани
с вашия фотоапарат на друго оборудване и
възпроизвеждането на изображения, записани
или редактирани с друго оборудване на вашия
фотоапарат, не е гарантирано.
Предупреждение относно авторското право
Телевизионните програми, филмите, видео
записите и други могат да бъдат защитени с
авторско право. Неразрешеният презапис на
такива материали може да противоречи на
Закона за авторското право.
Не се предоставя компенсация за
съдържанието на записа
Съдържанието на записа не подлежи на компенсация, ако записът или възпроизвеждането се
окажат невъзможни поради неизправност на
фотоапарата, на носителя и др.
Съдържание
ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ....................................................................................................... 2
Първо прочетете това....................................................................................................................4
Забележки за използване на фотоапарата ............................................................................6
Започване на работа......................................................................8
Проверка на аксесоарите (приложени) .....................................................................................8
Подготовка на батериите..............................................................................................................9
Поставяне на батериите/“Memory Stick Duo” (не е приложен)..................................10
Включване на фотоапарата/настройка на часовника .................................................12
Лесно заснемане на изображения (Режим Автоматична
настройка)....................................................................................13
Преглед/Изтриване на изображения............................................. 16
Индикатори на екрана................................................................. 18
Промяна на настройките – Меню/настройки ..............................20
Меню.................................................................................................................................... 21
Настройки........................................................................................................................ 22
Работа с компютър......................................................................23
Поддържани операционни системи за USB връзка
и приложен софтуер......................................................................................................................... 23
Преглед на “Ръководство на потребителя” и
“Cyber-shot Step-up Guide”............................................................................................................... 24
Живот на батериите и капацитет на паметта..........................25
Живот на батериите и брой изображения,
които могат да бъдат записвани/преглеждани .............................................................25
Брой неподвижни изображения и време за запис на клипове.....................................26
Отстраняване на проблеми......................................................... 28
Комплект батерии и захранване......................................................................... 28
Заснемане на неподвижни изображения/клипове....................................... 29
Преглед на изображения........................................................................................... 29
Предпазни мерки.......................................................................... 30
Спецификации...............................................................................31
Започване на работа
Проверка на приложените аксесоари
Никел-метал хидридни батерии за
зареждане тип НR6 (размер АА) (2)
Зарядно устройство за никел-метал
хидридни батерии модел BC-CS2B/Кабел за
захранване (1)
USB кабел (1)
Прикачете ремъка, за да предпазите фотоапарата от повреда при падане и т.н
A/V кабел (1)
Ремък за китка (1)
CD-ROM (Софтуер за Cyber-shot и „Ръководство на потребителя”/ “Cyber-shot
Step-up Guide”) (1)
“Наръчник с инструкции за употреба” за
използване на цифров фотоапарат (този
наръчник)
Кукичка
Подготовка на комплекта батерии
Кабел за зареждане
Лампичка за ЗАРЕЖДАНЕ
Нагласете +/- полюсите и поставете комплекта никел-метал хидридни
батерии в зарядното за батерии.
Свържете зарядното към ел. мрежа (контакта).
Лампичката за зареждане (CHARGE) светва и зареждането започва.
Когато лампичката за зареждане изгасне, зареждането е приключило.
Ако продължите да зареждате комплекта батерии за още час (докато е напълно
зареден), зарядът ще издържи малко по-дълго.
Време за зареждане
Време за пълно зареждане
Практично време за зареждане
Прибл. 330 мин.
Прибл. 270 мин.
Времето изискващо се за зареждане на изцяло изхабен комплект никел-метал хидридни батерии при стайна температура. Зареждането може и да отнеме повече при определени условия.
Вижте стр. 25 за повече информация относно броя изображения, които могат да бъдат заснети и
продължителността на функциониране на батериите.
Свържете зарядното за батериите към контакт с лесен достъп (наблизо).
Дори и лампичката за зареждане да не свети, зарядното за батериите е свързано към променливотоков
източник, докато е свързано към контакта. Ако имате проблем докато използвате зарядното за батерии, незабавно изключете захранването като изключите кабела от контакта.
Когато зареждането приключи, изключете кабела от контакта (ел. мрежата) и отстранете комплекта
батерии от зарядното.
Лампичката CHARGE може да продължи да свети и по-дъло от 330 минути. Това не е неизправност.
Използвайте наличния в търговската мрежа адаптор ако електрическата мрежа го налага.
Поставяне на комплекта батерии/”Memory Stick Duo” (не е приложен)
Страна на терминала
Капаче за батериите/
”Memory Stick Duo”
Поставете ”Memory Stick
Duo” със страната на терминала с лице към обектива
Отворете капачето на батериите/”Memory Stick Duo”
Поставете ”Memory Stick Duo” (не е приложен) докрай, докато щракне.
Напаснете +/- и поставете батериите.
Затворете капачето на батериите/”Memory Stick Duo”
Когато няма поставен ”Memory Stick Duo”
Фотоапаратът записва/възпроизвежда изображения с помощта на вградената
памет (около 54 МВ).
Батерии, които можете и които не можете да използвате с вашия
фотоапарат
Вид на батериите
приложени
поддържат се
с презареждане
Никел-метал хидридни батерии HR15/51:HR6
(размер АА)*1
Алкални батерии тип LR6 (размер АА)
Оксид-никел батерии ZR6 (размер АА)
Манганови батерии *2
Литиеви батерии*2
Никел-кадмиеви батерии*2
NH-AA-2DB комплект батерии и т.н.
Нивото на работа не може да се гарантира ако волтажът падне или някакъв друг проблем
възникне вследствие вида на батериите.
За да проверите оставащото време на батерията
Натиснете бутон POWER и проверете времето на LCD екрана..
Индикатор
за оставащо
време
Указания за
оставащия
заряд
Достатъчно
оставащ
заряд
Батерията
е наполовина
пълна
Батерията
е полупразна,
записът/възпроизвеждането
скоро ще спрат
Подменете батериите с нови
или напълно заредени никел-метал
хидридни батерии (Предупредителният индикатор примигва).
При определени обстоятелства изведеното оставащо време за заснемане може да не е правилно.
Когато използвате променливотоков адаптер (не е приложен), индикаторът за оставащо време
не се извежда.
За да отстраните батериите/”Memory Stick Duo”
Отворете капачето на батериите/”Memory Stick Duo”
“Memory Stick Duo”
Лампичка за достъп
Уверете се, че лампичката за достъп не свети, след това натиснете
“Memory Stick Duo” еднократно.
Батерии
Лампичка за достъп
Внимавайте да не изпуснете комплекта батерии.
Не отваряйте капачето на батериите и не изключвайте фотоапарата, докато свети лампичката за
достъп. В противен случай може да загубите данни.
Включване на фотоапарата/настройка на часовника
Бутон POWER
Диск за избор на режим
Контролен бутон
Изберете посредством диска за избор на режим, след това натиснете бутон POWER.
Настройте часовника посредством контролния бутон.
Изберете формат на изписване на датата посредством
, след това натиснете .
Изберете всяка настройка посредством
и настройте числена стойност с
, след
това натиснете .
Изберете [ОК] посредством , след това натиснете .
За да промените датата и часа
Изберете [Clock Set] в екран
(Setup) (стр. 20).
Когато включите захранването
Освен ако не сте настроили часовника се появява екран за настройка на часовника всеки път, когато
включите фотоапарата.
Ако фотоапаратът работи на батерии и не работите с него около три минути, фотоапаратът се
изключва автоматично, за да предотврати износване на комплекта батерии (функция Автоматично
изключване).
Лесно заснемане на изображения (Режим автоматична настройка)
Бутон на затвора
Диск за смяна на
режима
Контролен бутон
Захващане за статив
(дъно)
Бутон DISP
Zoom (W/T) бутон
(Размер на изображението) бутон
Изберете режим посредством, ключа за смяна на режима
Неподвижно изображение (Режим автоматична настройка): Изберете .
Клип: Изберете .
Задръжте фотоапарата стабилен, като го придържате отстрани.
Обектът трябва да
бъде в центъра на фокусната рамка.
Заснемете с помощта на бутона на затвора.
Неподвижно изображение:
Натиснете и задръжте бутона на затвора
наполовина, за да фокусирате.
AE/AF lock индикаторът (зелен) примигва, чува се звуков сигнал, индикаторът
спира да мига, но остава светнат.
Натиснете докрай бутона на затвора.
Чува се звукът на затвора.
Клип:
Натиснете докрай бутона на затвора.
За да прекратите записа, натиснете отново бутона на затвора докрай.
Избор на режим за неподвижно
изображение
Настройте диска за избор на режим в желаната функция
Режим автоматична
настройка
Позволява лесно заснемане с автоматично
зададени настройки
Позволява Ви да заснемате с автоматично
регулирана експонация (и
скорост на затвора и
размер на диафрагмата).
Също така можете
да изберете различни
настройки като използвате менюто.
Висока чувст- Заснемате изображения
вителност без светкавица дори и
при слаба осветеност
Режим програмирано
автоматично заснемане
Меко заснемане
Заснемате човешка кожа
в по-топли нюанси
Нощен порт- Заснемате ярки изображения на хора на тъмни
рет
места без да се губи
нощната атмосфера.
Нощна сцена Заснема нощни сцени без
да се губи атмосферата.
Пейзажна
сцена
Заснема с фокус върху
отдалечен обект.
Плаж
Заснема сцени на морския
или езерен бряг като
прихваща по-ясно синия
цвят на водата.
Сняг
Заснема снежни сцени в
бяло по-оживено.
Използване на zoom
Натиснете бутон Zoom.
Когато скалата на увеличение надвишава 6x,
фотоапаратът използва функция Digital Zoom.
Не можете да променяте скалата за увеличение, докато заснемате клип.
Светкавица (Избор на режим
на светкавицата за неподвижни изображения)
Натиснете ( ) на контролния бутон неколкократно, докато изберете желания режим.
(Без индикатор): Flash Auto
Примигва, когато светлината или задното осветява
не (настройка по подразбиране) са недостатъчни.
Светкавица включена
Бавна синхронизация (включена светкавица)
Скоростта на затвора е ниска на тъмни места, за
да заснеме по-точно фонът, който е извън обсега на
светкавицата.
Светкавица изключена
Макро (Заснемане отблизо)
Натиснете ( ) на контролния бутон неколкократно, докато изберете желания режим.
(Без индикатор): Macro функция изключена
Макро функция включена (от страна W
приблизително 2 см или повече), Т страна около 70 см или повече.
Използване на самостоятелен
таймер
Натиснете ( ) на контролния бутон неколкократно, докато изберете желания режим.
(Без индикатор): Самостоятелният
таймер е изключен
Настройка на 10-секундно отлагане
Настройка на 2-секундно отлагане
Натиснете бутона на затвора, лампичката
на самостоятелния таймер примигва и се чува
звуков сигнал, докато затвора работи.
EV ( Регулиране на експонацията)
Натиснете / (EV) бутон, след това натиснете -/-, за да регулирате експонацията.
Към +: Увеличава яркостта на образа.
Към -: Потъмнява образа.
За да изключите лентата на регулиране на експонацията, натиснете отново бутон .
За да промените размера
на неподвижните изображения
Натиснете бутон
(размер на изображението), след това натиснете
, за да
изберете размер.
За да изключите менюто за размер на изображението, натиснете отново бутон
.
Размер на изображението
Напътствия
Отпечатване в размер до А3
До прилягане в размер 3:2
Отпечатване в размер до А4
Отпечатване в размер до
13х18 см
Отпечатване в размер до
10х15 см
За имейл
За извеждане на широкоекранен
телевизор
Относно времето за запис на
неподвижни изображения и
клипове
Броят на възможните за запис изображения и
клипове може да варира в зависимост от избрания размер на изображенията
Неподвижни изображения
Максимален брой на възможните за запис изображения
Клипове
Максимално време за запис
Броят на записаните изображения и времето за
запи могат да се различават в зависимост от
условията на заснемане.
Преглед/Изтриване на изображения
(Индекс)
Бутон
-(zoom при възпроизвеждане)
Бутон
(Възпроизвеждане)
Бутон
(zoom при
възпроизвеждане)
Контролен
бутон
(USB) A/V OUT терминал (отстрани)
Бутон (Изтриване)
Изберете
(Възпроизвеждане).
Ако натиснете бутон (Възпроизвеждане), докато фотоапарата е изключен, фотоапаратът се включва в режим възпроизвеждане. Ако натиснете отново, режимът се променя в
режим запис.
Изберете изображение с помощта на
на контролния бутон
Клип:
Натиснете , за да възпроизведете клип. (Натиснете отново, за да прекратите възпроизвеждането).
Натиснете / , за да превъртите бързо напред/назад. (Натиснете , за да се върнете в нормално
възпроизвеждане).
Не можете да слушате аудио звук посредством този фотоапарат, докато гледате клип. За да
слушате звук свържете външен източник като телевизор, говорител и т.н.
За да изтриете изображения
Изведете изображението, което искате да изтриете и натиснете
Изберете [Delete] посредством , след това натиснете .
(Изтриване).
За да прегледате изображение увеличено изображение
(Playback zoom)
Натиснете , докато извеждате неподвижното изображение.
За да прекратите функция zoom, натиснете
.
Регулирайте частта
.
Отменете playback zoom: .
Преглед в режим индекс екран
Натиснете (Индекс) и изберете изображението посредством
следващо (предишно) индекс изображение, натиснете
.
За да се върнете към режим единичен екран, натиснете .
. За да изведете
За да изтриете изображения в индекс режим.
Докато е изведен индекс екран, натиснете
(Изтриване) и след това изберете
[Избор] посредством
на контролния бутон, след което натиснете .
Изберете изображението , което искате да изтриете посредством
, след което
натиснете , за да изведете индикатор (Изтриване) на избраното изображение.
(Изтриване).
Натиснете
Изберете [OK] посредством , след което натиснете .
За да прегледате изображения на телевизионен екран
Свържете фотоапарата към телевизора посредством A/V кабелa (приложен).
Към
(USB) A/V OUT
терминала
Към аудио/видео входните жакове
A/V кабел
Индикатори на екрана
Всеки път, когато натиснете бутон DISP, данните за дисплея и индикаторът се включват
или изключват.
Когато записвате неподвижни
изображения
Оставащ заряд на батерията
AE/AF в заключено положение
Режим на запис
Баланс на белия цвят
Режим готовност/ Запис на
движещо се изображение
Диск за избор на режим (Избор
на сцена)
Когато записвате движещи се
изображения
Диск за избор на режим (Автоматична програма)
Режим на работа с фотоапарата
Режим на възпроизвеждане
Режим на работа със светкавицата
Зареждане на светкавицата
Функция Zoom
Намаляване на ефекта на
червените очи
Острота
AF илюминатор
Режим на измерване
Когато възпроизвеждате
Режим на цвета
Защита
Ред на отпечатване (DPOF)
обозначение
Zoom скала
Възпроизвеждане
Сила на звука
Режим макро
Ориентир за стойността на
експонацията
Предупреждение за вибрация
Предупреждение за нисък заряд
на батерията
PictBridge свързване
Стойност на експонацията
ISO номер
По-тъмно
По-светло
Номер на папката/ файла
Лента за възпроизвеждане
Режим измерване
Светкавица
Баланс на белия цвят
Кръстче за точково измерване
Pict-Bridge свързване
Рамка на AF визьора
Скорост на затвора
Размер на изображението
Качество на изображението
Папка за запис
Промяна на папка
Папка за възпроизвеждане
Оставащ капацитет на вградената памет
Оставащ капацитет на
“Memory Stick”
Време за запис [максимално
време за запис]
Оставащ брой изображения
Таймер за самостоятелно
снимане
ISO номер
Номер на изображението/
Брой изображения, записани в
избраната папка
Брояч
Стойност на диафрагмата
Скорост на затвора
Размер на диафрагмата
Стойност експонацията
Дата на записа/ Време на възпроизведеното изображение
Изберете изображение
Регулиране на силата на звука
Меню
Промяна на настройките – Меню/Настройки
Бутон (Възпроизвеждане)
Диск за избор на режим
Бутон MENU
Контролен бутон
Запис: Включете фотоапарата и настройте диска за избор на режим
Възпроизвеждане: Натиснете бутон (Възпроизвеждане).
Различните настройки са възможни в зависимост от позицията на диска за избор на режим
и режими Запис/Възпроизвеждане.
Натиснете MENU, за да изведете менюто
Изберете желаното меню посредством
на контролния бутон
Ако желаната настройка не е видима, продължавайте да натискате
, докато настройката се появи на екрана
Натиснете след като сте избрали опция в режим Възпроизвеждане.
Изберете настройка посредством
.
Настройката, която сте избрали е увеличена и избрана.
Натиснете MENU, за да изключите менюто.
За да изберете настройка от
меню Настройки
Натиснете и задръжте MENU или изберете
(Настройки) в стъпка 3,а след това натиснете
. Изберете настройка посредством
,
след което натиснете .
За подробности относно работните операции
стр. 20
Настройки на менюто
Възможните настройки на менюто се различават в зависимост от позицията на ключа
за избор на режим и настройките на меню – (camera). Само възможните настройки се
появяват на екрана.
Меню за запис
COLOR (Режим цвят)
(Режим на измерване)
Променя яркостта на образа и добавя специални ефекти.
WB (Баланс на белия цвят)
Избира режим на измерване
Регулира тоновете на цветовете
ISO
Избира чувствителност на луминесцентното осветление
(Качество на изображението)
Режим (Режим запис)
Избира метод на непрекъснато заснемане
Избира качество на неподвижното изображение
(Ниво на светкавицата) Регулира количеството светлина от светкавицата
Регулира остротата на изображението
(Острота)
(Настройки)
Променя настройките
Меню за преглед
(Папка)
Избира папка за преглед на изображения
(Защита)
Предпазва от инцидентно изтриване
DPOF
(Slide)
Прибавя знак за отпечатване
Отпечатва изображение посредством PictBridge съвместим принтер
Възпроизвежда серии от изображения
(Промяна на размера)
Променя размера на записаното изображение
(Завъртане)
Завърта неподвижното изображение
Променя настройките
(Отпечатване)
(Настройки)
(Trimming)
Записва увеличено изображение. (Възможно само при употреба на Zoom при възпроизвеждане).
За подробности относно работните операции
стр. 20
Настройки
Camera
Цифрово увеличение
Избира режим на работа цифрово увеличение
Упътване за функциите
Извежда описание на функциите, когато работите
с фотоапарата
Намаляване ефекта на червени- Намалява ефекта на червените очи, когато използвате светкавицата
те очи
AF илюминатор
Спомага с допълнителна светлина, за да можетеда
фокусирате по-лесно върху обект в тъмна обстановка.
Автоматичен преглед
Извежда записаното изображение на екрана за около
2 секунди веднага след заснемане на неподвижното
изображение
Инструмент на вградената памет
Форматиране
Форматира вградената памет
Инструмент на Memory Stick
Форматиране
Форматира “Memory Stick Duo”
Създаване на папка за запис
Създава папка в “Memory Stick Duo” за запис на изображения
Промяна на папка за запис
Променя папката за запис използвана в момента
Копиране
Копира всички изображения от вградената памет в
“Memory Stick Duo”
Настройки 1
LCD задно осветяване
Звуков сигнал
Език
Инициализация
Избира яркостта на задното осветяване, когато
използвате фотоапарата с батерии
Избира звука, възпроизвеждан, когато работите с
фотоапарата
Избира езика, който да бъде използван, когато , за да
изведете части от менюто, забележки и съобщения.
Стартира избора на фабрични настройки
Настройки 2
Номер на файла
Избира метода използван, за да определите номера на файловете за заснетите изображения
USB връзка
Изберете USB режим, за да бъде използван, когато
свързвате фотоапарата към компютър или PictBridge
съвместим принтер посредством кабел с мултифункционален терминал
Видео изход
Настройва видео сигнал извеждан от според цветовата система на свързаното видео оборудване
Настройка на часовника
Настройка на датата и часа
Работа с компютър
Можете да изведете изображения заснети с фотоапарата на компютърния екран. Също
така можете да използвате неподвижни изображения и клипове от фотоапарата повече
от всякога като се възползвате от софтуера. За повече подробности, обърнете се към
“Упътване за експлоатация”.
Поддържани операционни системи за USB връзка и прилагане на софтуера
USB връзка
За потребители на Windows
Windows 2000 Professional
Windows XP или Windows Vista
Софтуер “Picture
Motion Browser”
Windows 2000 Professional
Windows XP или Windows Vista
За потребители на Macintosh
Mac OS 9.1/9.2/Mac OS X (v.10.1 до v.10.4)
не
е съвместим
Mac OS 9.1/9.2/Mac OS X (v.10.1 до v.10.4)
* 64-битови издания и стартови издания не са приложени.
Трябва да бъде инсталиран с посочената по-горе операционна система при доставка
Ако операционната Ви система не поддържа USB свързване, използвайте четец за Memory Stick (не е
приложен).
За повече подробности относно работната среда на “Picture Motion Browser”, използвайте “Упътване за
експлоатация”.
Преглед на „Упътване за експлоатация”
За потребители на Windows
Включете компютъра и поставете CDROM-а в приложеното CD-ROM устройство. Появява се следния екран.
За потребители на Macintosh
Включете компютъра и поставете приложения CD-ROM в CD-ROM устройството. Следвайте инструкциите
За да прегледате “Cyber-shot Handbook”
Изберете папка [Handbook] и копирайте
“Handbook.pdf”, запазена в папка “GB” на
компютъра Ви.
След като копирането е завършило, щракнете два пъти върху “Handbook.pdf”.
Когато щракнете върху бутон [Cybershot Handbook] на екрана за копиране се
появява „Cyber-shot Handbook”. Следвайте
инструкциите на екрана, за да копирате.
Следвайте инструкциите на екрана, за да
копирате. Когато щракнете върху бутона “Cyber-shot Handbook”, и “Cyber-shot
Handbook”, и “Cyber-shot Step-up Guide” ще
бъдат инсталирани
След като инсталацията е приключила
щракнете два пъти върху съкратения
файл (shortcut) създаден на десктопа.
За да прегледате “Cyber-shot Step-up Guide”
Копирайте папка [stepupguide] в папка
[stepupguide] на компютъра Ви.
Изберете [stepupguide], [language] и след
това папка [GB], запазена на CD-ROM и
копирайте всички файлове от папка [GB],
след това презапишете файловете в папка
[img], запазена в [stepupguide], която е
копирана в компютъра Ви в стъпка 1.
След като копирането е приключило,
щракнете два пъти върху “stepupguide.
hdx” в папка [stepupguide], за да го декомпресирате, след това щракнете два пъти
върху генерирания файл “stepupguide”.
Ако нямате инсталиран инструмент за
декомпресиране на HQX файлове на компютъра си, инсталирайте Stuffit Expander.
Живот на батериите капацитет на вградената памет
Живот на батериите и брой изображения, които могат да бъдат записани/
прегледани
Таблиците показват приблизителния брой изображения, които можете да запишете/прегледате и животът на батериите, когато
снимате в режим [Normal] при температура
25--С с напълно зареден комплект батерии
(приложен). Стойностите за броя на изображенията, които могат да бъдат записани
или възпроизведени, позволяват смяната на
приложения “Memory Stick Duo”, когато е
необходимо.
Обърнете внимание, че е възможно в зависимост от условията истинският брой на
изображенията да бъде по-малък от указания.
Капацитетът на батериите намалява с
увеличаването на използването им, както
и с течение на времето.
Животът на батериите и броят
изображения, които могат да бъдат записани/прегледани, намалява при следните
условия:
- Когато околната температура е ниска.
- Когато често използвате светкавицата.
- Когато често включвате и изключвате
фотоапарата.
- Когато често използвате функцията
zoom.
- Когато [LCD Backlight] бъде увеличено.
- Когато зарядът на батериите е нисък
.
При снимане на неподвижни изображения
Батерии
на
Брой изо- Живот
бражения батериите
(мин.)
Прибл. 390 Прибл. 195
Снимане при следните условия:
( Качеството на изображението) е зададено
в положение [Fine].
- [AF Mode] е зададен в положение [Single].
- [STEADY SHOT] е зададен в положение
[Shooting].
- Снимане на изображения през 30-секунден
интервал.
- Натиснете zoom бутоните W и T за всяка
снимка.
- Използване на светкавицата веднъж на всеки 2
снимки.
- Включване и изключване на всеки 10 снимки.
Методът на измерване се основава на стандарта
CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association).
Броят на снимките, които можете да направите, не се променя в зависимост от размера на
изображението.
Възпроизвеждане на неподвижни изображения
Батерии
Живот на
Брой изо- батериите
бражения (мин.)
Прибл.
9000
Прибл. 450
Възпроизвеждане на единични изображения
в последователност, на около 3-секундни
интервали
Запис на движещи се изображения
Батерии
Живот на батериите (мин.)
Прибл. 140
Брой неподвижните изображения и времетраене на движещите се изображения
Броят на неподвижните изображения и дължината на движещите се изображения се различават в зависимост от условията на снимане и средствата за запис.
За повече подробности, вижте стр. 15.
Приблизителен брой на неподвижните изображения (Качеството
на изображението отгоре е [Fine], а отдолу е [Standard].)
(Единици: Изображения)
Капацитет Вградена
памет
Размер
“Memory Stick Duo” форматиран с този фотоапарат
Около
54 МВ
Броят указани изображения се отнася за ситуация, в която [Mode] е зададен в положение [Normal].
Когато оставащият брой изображения, които могат да се запишат, е по-голям от 9,999, се извежда индикация
“>9999”.
Можете да оразмерявате изображенията по-късно ([Resize], стр. 21).
Време за запис на движещи се изображения
(Единици: час: минута: секунда)
Капацитет Вградена
памет
Размер
“Memory Stick Duo” форматиран с този фотоапарат
Около
54 МВ
Съотношението на клиповете е 320х240.
Запис на клипове може да се осъществи до 2GB завеки файл. Когато размерът на файла достигне 2 GB,
фотоапаратът спира заснемането автоматично.
Когато изображенията са записани с по-стари модели на Sony и бъдат възпроизведени на този фотоапарат, възможно е дисплеят да се различава от истинския размер на изображението.
Отстраняване на проблеми
Ако имате проблеми с фотоапарата, опитайте едно от следните:
Проверете следните настройки и погледнете в “Oтстраняване на
проблеми”
Отстранете батериите и ги поставете отново след около минута.
След това включете отново фотоапарата.
Стартирайте отново настройките (стр. 22).
Свържете се с вашия доставчик или оторизиран сервиз на Sony.
Молим да разберете, че давайки вашият фотоапарат за поправка, съдържанието на вашата
вградена памет може да бъде прегледано.
Батерии и захранване
Индикаторът за оставаща батерия е неправилен или е изведен индикатор
с достатъчно мощност, но захранването прекъсва твърде бързо.
Това се случва само когато сте използвали фотоапарата на твърде студени или горещи
места.
Батериите са разредени. Инсталирайте нови или заредени никел-метал хидридни батерии
(стр.10).
Когато използвате никел-метал хидридни батерии, терминалите на зарядното може да
са замърсени и поради това зареждането на батериите да не е успешно. Почистете си с
памуче.
Когато използвате никел-метал хидридни батерии, изведеното оставащо време се различава
от настоящото поради ефект на паметта. Разредете напълно и заредете отново батериите.
Батериите се изхабяват твърде бързо
Когато използвате никел-метал хидридни батерии, заредете ги достатъчно.
Използвате фотоапарата на твърде студени места.
Фотоапаратът се изключва автоматично, когато отворите капачето на батериите/”Memory Stick Duo”
Това не е неизправност. Изключете фотоапарата преди да отворите капачето на
батериите/”Memory Stick Duo”.
Не можете да включите фотоапарата
Инсталирайте батериите правилно (стр. 10
Свържете правилно приложения променливотоков адаптер (не е приложен).
Батериите са разредени. Инсталирайте нови или заредени никел-метал хидридни батерии (не са приложени) (стр. 10)
Захранването изненадващо се изключва
Ако не използвате фотоапарата около три минути докато захранването е включено,
той автоматично се изключва, за да предотврати изразходване на батериите. Включете фотоапарата отново (стр. 12).
Батериите са разредени. Инсталирайте нови или заредени никел-метал хидридни батерии (не са приложени) (стр. 10).
Заснемане на неподвижни изображения/клипове
Фотоапаратът Ви не може да заснема изображения
Проверете капацитета свободно място във вградената памет или “Memory Stick Duo”
(стр. 26, 27). Ако са пълни, извършете едно от следните:
-Изтрийте ненужни изображения. (стр. 16)
-Сменете “Memory Stick Duo”.
Използвате “Memory Stick Duo” със защитното капаче на “Memory Stick Duo” поставено в положение неразрешен запис (LOCK). Поставете го в позиция разрешен запис.
Не можете да записвате изображения, докато зареждате светкавицата.
Настройте диска за избор на режим в позиция
когато заснемате неподвижни изображения
Настройте диска за избор на режим в позиция когато заснемате клипове.
Не можете да въведете дати на заснетите изображения
Този фотоапарат няма функция за наслагване на дати върху изображения. Можете да
копирате или запазите изображения с въведена дата като използвате “Picture Motion
Browser”.
Преглед на изображения
Фотоапаратът Ви не може да възпроизвежда изображения
Натиснете бутон (Възпроизвеждане) (стр. 16)
Името на папката/файла са били променени на Вашия компютър
Когато файл с изображение е бил обработван на компютър или когато файлът с изображение
е записан с модел фотоапарат различаващ се от вашия, възпроизвеждането на вашия фотоапарат на този файл не е гарантирано.
Фотоапаратът е в режим USB. Изтрийте USB връзката
Предпазни мерки
Не използвайте/съхранявайте
фотоапарата на следните места
На изключително горещи места, като
кола, паркирана на пряка слънчева светлина.
Корпусът на фотоапарата може да се
деформира и да причини неизправност.
На пряка слънчева светлина или близо до
отоплително тяло. Корпусът на фотоапарата може да се обезцвети или деформира
и да причини неизправност.
Не излагайте на вибрации
Близо до силни магнитни полета
На песъчливи или прашни места. Не
позволявайте във фотоапарата да попадне
пясък. Пясъкът и прахът могат да причинят неизправност във фотоапарата и
понякога тази неизправност не може да
бъде поправена.
Пренасяне
Не сядайте на стол или друго място, когато пренасяте фотоапарата в задния джоб
на панталоните или полата си. Това може
да причини неизправност или да повреди
фотоапарата.
Почистване
Почистване на LCD екрана
Почиствайте повърхността на LCD екрана със специалния комплект за почистване
на LCD екрани (не е приложен), за да премахнете пръстови отпечатъци, прах и др.
Почистване на обектива
Изтрийте повърхността на обектива
с меко парче плат, когато има следи от
пръсти или прах по повърхността му
Почистване на повърхността на
фотоапарата
Почиствайте повърхността на фотоапарата с меко парче плат, леко навлажнено с
вода, след което подсушете повърхността добре. В никакъв случай не ползвайте
следните, защото може да повредите
покритието на корпуса:
Химически продукти като: разредител,
бензин, алкохол, парче плат за еднократна
употреба, бързо изпаряващ се инсектицид
или плажен лосион и др.
Не докосвайте фотоапарата, ако по
ръката ви има следи от гореизброените
вещества.
Не позволявайте контакт с гума или
винил за дълго време.
Забележка за работната температура
Вашият фотоапарат е проектиран за работа
между 0 до 40 градуса. Снимането на крайно
студени или горещи места, които превишават
тези стойности, не се препоръчва.
Кондензация на влага
Ако внесете фотоапарата директно от
студено на топло място или го оставите в
много влажна стая, може да се кондензира влага
във вътрешността или по повърхността му.
Ако това се случи, фотоапаратът може да се
повреди.
Ако има кондензирана влага
Изключете захранването и оставете фотоапарата поне за 1 час, за да се изпари влагата.
Забележете, че ако се опитате да записвате с
влага, останала във вътрешността на обектива, изображенията няма да са ясни.
Вградена акумулаторна батерия
Този фотоапарат е снабден с вградена акумулаторна батерия, така че настройката за
датата и часа и други настройки се запазват,
независимо дали захранването е включено
или изключено. Вградената литиева клетка
е постоянно заредена, докато използвате
фотоапарата. Независимо от това, ако
използвате фотоапарата само за кратки
периоди от време, тя се разрежда и ако не
използвате фотоапарата за около 1 месец, се
разрежда напълно. В този случай се уверете, че
сте заредили батерията, преди да използвате
фотоапарата. Забележете, че независимо
от това, дори и батерията да не е заредена,
можете да използвате фотоапарата, като не
записвате датата и часа.
Начин на зареждане
Поставете заредени батерии, или свържете фотоапарата с мрежата от 220
V като използвате променливотоковия
адаптер (не е приложен), и оставете фотоапарата с изключено захранване за повече
от 24 часа.
Метод на зареждане на комплекта батерии
Поставете заредения комплект батерии
във фотоапарата или свържете фотоапарата към захранването посредством
променливотоков адаптер (не е приложен)
и оставете фотоапарата изключен за 24
часа или повече.
Спецификации
Фотоапарат
Система
Устройство за изображения
9,04 мм (тип 1/1,8) цветен CCD
Основен цветен филтър
Общ брой пиксели на фотоапарата
Прибл. 8 303 000 пиксела
Ефективни пиксели на фотоапарата
Прибл. 8 068 000 пиксела
Обектив 6х вариообектив f = 7.8 до 46.8 мм
(35 мм преобразуващ фотоапарат: 37 до 222
мм) F = 2.8 – 4.8
Контрол на експонацията
Автоматична експонация, Избор на сцена (7
режима)
Баланс на белия цвят
Автоматичен, Daylight, Cloudy, Fluorescent,
Incandescent, Светкавица
Формат на файловете (DCF съвместим)
Неподвижни изображения: Exif Ver. 2.21 JPEG
съвместим, DPOF съвместим
Движещи се изображения: AVI (Motion JPEG)
Носител на данните
Вградена памет: около 54 МВ “Memory Stick
Duo”
Светкавица
Препоръчително разстояние (При ISO в
положение Auto): 0,5 м до 5,0 м (W)
0,7 до 2.9 м (T)
Прибл. 245 гр. (включително две батерии,
дръжка за китката и др.)
Микрофон:
Monaural
Exif Print Съвместим
PRINT изображение, съвпадащо с III
Съвместим
PictBridge
Съвместим
Зарядно устройство за никел-метал хидридни батерии BC-CS2B
Изисквания към захранването
AC 100 до 240 V, 50/60 Hz, 3W
Изходно напрежение: АА DC 1.4V, 400 mA x
2 AAA: DC 1,4V 160 mA x 2
Работна температура
От 0--С до 40--С
Температура на съхранение
От –20--С до +60--С
Размери
Прибл. 71 х 30 х 91 мм. (Ш/В/
Д)
Тегло
Прибл. 90 гр.
Дизайнът и спецификациите подлежат на
промяна без предупреждение.
Изходни и входни конектори
(USB)`A/V OUT терминал: видео, аудио
(monaural), USB връзка
USB връзка
Високоскоростен USB (USB 2.0 съвместим)
e търговскa маркa
на Sony Corporation.
LCD екран
LCD панел
6.2 см (тип 2.5) TFT
Общ брой на точките (dots)
230 400 (960х240) точки
Захранване, общи условия
[Захранване, общи условия]
Захранване: HR 15/51:HR6 (размер АА) никелметал хидридни батерии (2) (не са приложени),
2.4 V
ACLS5K променливотоков адаптер (не е
приложен), 4,2 V
Консумация на енергия по време на запис: 1.4W
Работна температура
от 0--С до 40--С
Температура на съхранение
От –20--С до +60--С
Размери
92.7 х 62.7 х 39.3 мм. (Ш/В/Д) (без изтеглящите се части)
Тегло
ca търговски марки
на Sony Corporation.
Microsoft, Windows, Windows Media и DirectX са
търговски марки или запазени търговски марки
на Microsoft Corporation в САЩ и други държави.
Macintosh, Mac OS, QuickTime, iMac, iBook,
PowerBook, PowerMac и eMac са търговски марки
или запазени търговски марки на Apple Computer,
Inc.
Macromedia и Flash са търговски марки или запазени търговски марки на Macromedia, Inc. в САЩ
и/или други държави.
Intel, MMX и Pentium са търговски марки или запазени търговски марка на Intel Corporation.
В заключение, имената на системите и продуктите, използвани в това ръководство като
цяло, са търговски марки или запазени търговски
марки на техните съответни разработчици или
производители. Въпреки това “--” или “--” не се
използват навсякъде в това ръководство.
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Упълномощеният представител за EMC
(електромагнитна съвместимост) и техническа
безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany. За
въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля
обърнете се към адресите в съответните сервизни
или гаранционни документи.
Допълнителна информация за този продукт и
отговори на често задавани въпроси можете
да намерите на нашия уебсайт за клиентска
поддръжка.
http://www.sony.bg
Можете да откриете допълнителна информация за този продукт и отговори на често
задавани въпроси на нашата уеб страница за
клиентска поддръжка.
Ръководството е отпечатано на 70% или повече
рециклирана хартия, като е използвано мастило без
VOC (Volatile Organic Compound - летливи органични
съставки), за чиято основа е използвано растително
олио.
Download PDF

advertising