Sony | DSC-HX50V | Sony DSC-HX50V Инструкции за експлоатация

4-460- 572-51(1)
IHF1
Цифров фотоапарат
Ръководство с инструкции
DSC-HX50/HX50V
Научете повече за вашия фотоапарат
(Упътване за потребителя на Cyber-shot)
Упътване за потребителя на Cyber-shot е онлайн
ръководство. Обърнете се към него за подробни
инструкции относно многобройните функции на
фотоапарата.
1 Влезте в Интернет страницата за поддръжка на Sony.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Изберете вашата държава или регион.
3 Потърсете името на модела на вашия фотоапарат в
страницата за поддръжка.
• Проверете името на модела от долната страна на
вашия фотоапарат.
Проверка на приложените артикули
Цифрата в скоби показва броя на частите.
• Фотоапарат (1)
• Акумулаторна батерия NP-BX1 (1)
• Micro USB кабел (1)
• Променливотоков адаптер AC-UB10/UB10B/UB10C/UB10D (1)
• Захранващ кабел (не е приложен за моделите за САЩ и Канада) (1)
• Ремък за китката (1)
• Капаче за гнездото за аксеоари (1) (прикрепено към фотоапарата)
• Ръководство с инструкции (това ръководство) (1)
BG
2
Бележка на потребителя
Моделът и серийният номер са отбелязани от долната страна на устройството.
Запишете серийния номер на мястото, оставено по-долу. Ползвайте тези номера
винаги, когато ви се наложи да се свържете с вашия представител на Sony относно
този продукт.
BG
Модел №. DSC-HX50/DSC-HX50V
Сериен №. _____________________________
Модел № AC-UB10/AC-UB10B/AC-UB10C/AC-UB10D
Сериен №. _____________________________
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте
устройството на дъжд или влага.
ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
- ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
ОПАСНОСТ
ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ПОЖАР
ИЛИ ТОКОВ УДАР, ВНИМАТЕЛНО
СЛЕДВАЙТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
Ако формата на щекера не съвпада с контакта от мрежата от 220 V, използвайте
преходник с подходяща форма за контактите във вашата мрежа.
ВНИМАНИЕ
[ Батерия
Ако не боравите правилно с батерията, тя може да експлодира, да причини пожар или
дори химически изгаряния. Съблюдавайте следните мерки.
• Не разглобявайте батерията.
• Не блъскайте и не излагайте батерията на сътресения или подобни като например
удари; не я изпускайте или настъпвайте.
• Внимавайте да не дадете батерията накъсо и не позволявайте контакт на изводите с
метални предмети.
• Не излагайте батерията на изключително високи температури над 60°С като
например на въздействието на пряка слънчева светлина; не оставяйте батерията в
автомобил, паркиран на слънце.
BG
3
• Не изгаряйте или изхвърляйте батерията в огън.
• Не работете с повредени или протекли литиево-йонни батерии.
• Уверете се, че сте заредили батерията, като използвате оригинално зарядно
устройство за батерии на Sony или устройство, което може да зарежда тази батерия.
• Не допускайте малки деца да си играят с батерията.
• Пазете батерията суха.
• Подменяйте батерията единствено със същия или еквивалентен вид, препоръчан от
Sony.
• Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с указанията в инструкциите.
[ Променливотоков адаптер
Свържете променливотоковия адаптер към най-близкия контакт от електрическата
мрежа. Ако се получи проблем, докато използвате променливотоковия адаптер,
незабавно изключете захранването, като издърпате щекера от мрежата от 220 V.
BG
4
За потребители в Европа
BG
С настоящето Sony Corporation декларира, че този цифров фотоапарат модел
DSC-HX50/HX50V отговаря на съществените изисквания и останалите условия на
директива 1999/5/ЕC. Подробности могат да бъдат намерени на следния Интернет
адрес:
[ Забележка за потребители от страните, които прилагат
директивите на Европейския съюз.
Този продукт е произведен от или от името на Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Тokyo, 108-0075 Japan. Запитвания относно съвместимостта на продукта със
законодателството на Европейския съюз следва да се отнасят към упълномощения
представител Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля, обърнете се към адресите,
предоставени в съответните сервизни или гаранционни документи.
Този продукт е изпитан и отговаря на изискванията на ЕМС директивата за използване
на свързващи кабели, по-къси от 3 метра.
[ Внимание
Възможно е електромагнитни полета с определена честота да повлияят на звука и
картината на устройството.
[ Забележка
Ако статично електричество или електромагнетизъм причини прекъсване на
операцията по трансфер на данни, рестартирайте програмата или изключете и отново
включете комуникационния кабел (USB и др.).
BG
5
[ Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(приложимо в Европейския съюз и други Европейски страни
със системи за разделно събиране на отпадъци)
Този символ върху устройството или върху неговата опаковка показва,
че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък.
Вместо това той трябва да бъде предаден в съответния събирателен
пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Като
предадете този продукт на правилното място, вие ще помогнете за
предотвратяване на негативните последствия за околната среда и
човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето му на
неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят
природните ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този
продукт можете да се обърнете към местната градска управа, фирмата за събиране на
битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.
BG
6
[ Изхвърляне на изтощени батерии (приложимо за страните от
Европейския съюз и други европейски страни със системи за
разделно събиране на отпадъци)
Този символ на батерията или на нейната опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като домакински отпадък.
При някои видове батерии този символ може да е в комбинация със
символ на химичен елемент. Символите на химичните елементи за
живака (Hg) или оловото (Pb) се добавят, ако батерията съдържа повече
от 0.0005% живак или 0.004% олово.
Като предадете батерията на правилното място, вие ще помогнете за предотвратяване
на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве, които биха
възникнали при изхвърлянето й на неподходящо място. Рециклирането на
материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси.
В случай, че поради мерки за безопасност или интегритет на данните продуктът
трябва постоянно да бъде свързан с батерията, то отстраняването на батерията
от устройството трябва да се извършва единствено в квалифициран сервиз. За
да се уверите, че батерията ще бъде правилно изхвърлена, предайте я в пункт за
рециклиране на електрическо и електронно оборудване, когато животът й изтече.
Относно всички други видове батерии, моля, прегледайте частта относно безопасното
сваляне на батериите от продукта.
Предайте батерията в пункт за рециклиране на изтощени батерии.
За подробна информация относно рециклирането на този продукт можете да се
обърнете към местната градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или
магазина, откъдето сте закупили продукта.
BG
7
BG
Упътване за частите
A Диск за корекция на експонацията
B Бутон ON/OFF (Захранване)
C Бутон на затвора
D За запис: лост W/T (Приближение)
За преглед: (Приближение
при възпроизвеждане)/Лост
(Индекс)
E Лампичка на таймера за
самоснимачка/Лампичка на затвора
за усмивката/Помощна лампичка
за автоматично фокусиране
F Диск за избор на режим
(Автоматичен режим)/
(Запис с допълнителни
автоматични настройки)/
(Автоматично програмиране)/
(Записа с приоритет на
диафрагмата)/
(Запис с приоритет на
скоростта на затвора)/
(Запис с ръчна експонация)/
(Избор на режим в паметта)/
(Широкообхватна
панорама)/
(Запис на видеоклип)/
(Избор на сцена)
G Многофункционално гнездо за
аксесоари *1
H Светкавица
I Микрофон
J Говорител
K Обектив
L Бутон
(Изваждане на светкавицата)
M LCD екран
N Бутон MOVIE (Видеоклип)
O Бутон
(Възпроизвеждане)
P Контролен диск
BG
8
Q GPS приемник (вграден, само за
модела DSC-HХ50V)
R Лампичка за зареждането
S Мулти/Микро USB конектор*2
T Wi-Fi приемник (вграден)
U Кукичка за ремъка за китката
V Бутон MENU
W Бутон / (Търсене във
функциите на фотоапарата/
Изтриване)
X Бутон CUSTOM (Потребителска
настройка)
*2
Поддържа Micro USB съвместими
устройства.
BG
• Можете да програмирате желана
функция към бутона CUSTOM.
Настройката по подразбиране е
[ISO].
Y Гнездо за поставяне на батерията
Z Гнездо за карта-памет
wj Лампичка за достъп
wk Лост за изваждане на батерията
wl Капаче на батерията/картата-памет
e; HDMI микро жак
ea Гнездо за статив
*1
• Използвайте статив и винт, чиято
дължина е по-малка от 5.5 mm.
Ще бъде невъзможно да закрепите
стабилно фотоапарата към статив,
ако използвате по-дълъг винт и може
да повредите устройството.
За подробности относно аксесоарите,
съвместими с гнездото, посетете
Интернет страницата на Sony или се
консултирайте с вашия представител
на Sony или местен упълномощен
сервиз. Можете да използвате и
аксесоари, които са съвместими с
обикновено гнездо. Операциите с
аксесоари на други производители не
са гарантирани.
BG
9
Поставяне на батерията
Лостче за изваждане на батерията
ЮЧЕНО
ЗАКЛЮЧЕНО ОТКЛ
1 Отворете капачето.
2 •Поставете
батерията.
Докато натискате лостчето за изваждане на батерията, поставете
батерията, както е показано на илюстрацията. След като поставите
батерията се уверете, че лостчето за изваждане на батерията се
заключва.
• Ако затворите капачето и батерията не е поставена правилно, това
може да повреди фотоапарата.
BG
10
Зареждане на батерията
BG
Захранващ кабел
Лампичка за зареждането
Свети: Зарежда
Изключена: Зареждането е
приключило
Мига: Грешка при
зареждането или
зареждането временно е
спряло заради прегряване
Свържете фотоапарата и променливотоковия
1 адаптер
(приложен в комплекта), като използвате
2
micro USB кабела (приложен в комплекта).
Свържете променливотоковия адаптер към мрежата
от 220 V.
Лампичката на зареждането светва в оранжево и зареждането започва.
• Изключете фотоапарата, докато зареждате батерията.
• Можете да зареждате батерията дори когато тя е частично заредена.
• Ако лампичката на зареждането мига, а зареждането не е
приключило, извадете и отново поставете батерията.
BG
11
Забележки
• Когато лампичката за зареждането на фотоапарата мига, дори ако
променливотоковият адаптер е свързан към мрежата от 220 V, това
означава, че зареждането временно е спряло, защото температурата е
извън препоръчителния обхват. Когато температурата се върне в рамките
на обхвата, зареждането отново започва. Препоръчваме ви да зареждате
батерията при температура на околната среда между 10°С и 30°С.
• Възможно е батерията да не се зареди ефективно, ако изводите й са
замърсени. В този случай почистете внимателно зацапването от изводите на
батерията, като използвате мека почистваща кърпичка или памуче.
• Свържете променливотоковия адаптер (приложен в комплекта) към
най-близкия стенен контакт. Ако се получи повреда, докато използвате
променливотоковия адаптер, незабавно изключете щекера от мрежата, за да
прекъснете захранването.
• Когато зареждането приключи, изключете променливотоковия адаптер от
мрежата от 220V.
• Уверете се, че използвате само оригинални батерии, micro USB кабел
(приложен в комплекта) и променливотоков адаптер (приложен в комплекта)
с марката Sony.
x Време за зареждане (Пълно зареждане)
Времето за зареждане е прибл. 230 минути, когато използвате
променливотоков адаптер (приложен в комплекта).
Забележки
• Стойността по-горе показва времето, необходимо за зареждане на напълно
разредена батерия при температура на околната среда около 25°С. Възможно
е зареждането да отнеме повече време в зависимост от обстоятелствата и от
условията, при които използвате устройството.
x Зареждане чрез включване към компютър
Можете да зареждате батерията, като свържете фотоапарата към
компютър, използвайки micro USB кабела.
BG
12
Към USB жака
Забележки
• Когато зареждате с помощта на компютър, обърнете внимание на следното:
– Ако свържете фотоапарата към преносим компютър, който не е включен към
мрежата от 220 V, батерията на преносимия компютър може да се изтощи.
Не зареждайте фотоапарата дълго време.
– Не включвайте/изключвайте или рестартирайте компютъра, както и не
го възстановявайте от режим sleep, докато между него и фотоапарата е
осъществена USB връзка. Фотоапаратът може да се повреди. Изключете
фотоапарата и компютъра преди да включите/изключите или рестартирате
компютъра, или да възстановите работата му от режим sleep.
– Sony не дава гаранции за зареждането, ако използвате компютри,
които са сглобявани в домашни условия или преправяни такива.
x Живот на батерията и брой изображения, които
можете да запишете и прегледате
Живот на
батерията
Запис (снимки)
Прибл. 200 min.
Обичаен запис на видеоклипове
Прибл. 55 min.
Непрекъснат запис на видеоклипове
Прибл. 90 min.
Преглед (снимки)
Прибл. 320 min.
Брой
изображения
Прибл. 400
изображения
Прибл. 6400
изображения
Забележки
• Броят изображения, които можете да запишете, указан по-горе, се отнася за случаите,
когато записвате с напълно заредена батерия. Реалният брой може да е по-малък в
зависимост от условията.
• Броят на изображенията, които можете да запишете, се отнася за запис при следните
условия:
– Когато използвате Sony Memory Stick PRO Duo (Mark2) носител (продава се отделно).
– Когато използвате напълно заредена батерия при температура на околната среда 25°С.
– Когато настройката [GPS setting] е зададена в положение [Off] (само за модела DSCHX50V).
– Когато настройката [Disp. Resolution] е зададена в положение [Standard].
• Броят на изображенията в графата “Запис на снимки” се основава на стандарта CIPA и е
приложим за запис на снимки при следните условия: (CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
– Когато настройката DISP (Настройка на дисплея) е зададена в положение [ON].
– При запис на всеки 30 секунди.
– При често превключване на функцията за приближение/отдалечаване от края W към
края Т.
– При използване на светкавицата на всеки 2 снимки.
– Когато включвате и изключвате захранването на всеки 10 снимки.
BG
13
BG
• Броят минути за запис на видеоклипове се основава на стандарта CIPA и е
обвързан със следните условия:
– Когато качеството на видеоклипа е AVC HD HQ.
– При обичаен запис на видеоклипове животът на батерията е обвързан
с операции като често стартиране/спиране на записа, използване на
функцията за приближение, включване/изключване на захранването и др.
– При непрекъснат запис на видеоклипове: Животът на батерията е обвързан
с функцията за непрекъснат запис до достигане на зададените ограничения
(29 минути), и повторното натискане на бутона MOVIE, за да продължите
записа. Други функции - като например приближение, няма да работят.
x Захранване
Когато използвате променливотковия адаптер и micro USB кабела
(приложени в комплекта), можете да захранвате фотоапарата от мрежата
от 220 V. Можете да прехвърляте снимки на компютъра без да се
притеснявате, че зарядът на батерията ще се изразходва, като свържете
фотоапарата към компютъра, използвайки micro USB кабела.
В допълнение, можете да използвате променливотоковия адаптер
AC-UD10 или AC-UD11 (продават се отделно), за да захранвате
устройството, докато записвате.
Забележки
• Когато във фотоапарата не е поставена батерия, до него не достига захранване.
• Когато фотоапаратът е свързан директно към компютър или към мрежата от
220 V посредством променливотоковия адаптер, записът е невъзможен.
• Ако свържете фотоапарата и компютъра, използвайки micro USB кабела,
докато фотоапаратът е в режим на възпроизвеждане, дисплеят се променя
от екран за възпроизвеждане в екран за осъществена USB връзка.
(Възпроизвеждане), за да превключите към екрана за
Натиснете бутона
възпроизвеждане.
• Променливотоковият адаптер AC-UD11 (продава се отделно) може да не е
наличен в някои държави/региони.
BG
14
Поставяне на картата-памет (продава се отделно)
BG
ЮЧЕНО
ЗАКЛЮЧЕНО ОТКЛ
Уверете се, че подрязаният ъгъл
на картата-памет е насочен в
правилната посока.
1Отворете капачето.
2 Поставете картата-памет (продава се отделно).
• Поставете картата-памет, докато щракне, като насочите
подрязания й край в посоката, която е показана на илюстрацията.
3 Затворете капачето.
BG
15
x Карти-памет, които можете да използвате
Карта-памет
За снимки
За видеоклипове
Memory Stick XC-HG Duo
A
Memory Stick PRO Duo
B
(само Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo
C
Memory Stick Micro (M2)
(само Mark2)
D
SD карта-памет
(Class 4 или по-бърза)
SDHC карта-памет
(Class 4 или по-бърза)
SDXC карта-памет
(Class 4 или по-бърза)
microSD карта-памет
(Class 4 или по-бърза)
microSDHC карта-памет
(Class 4 или по-бърза)
microSDXC карта-памет
(Class 4 или по-бърза)
E
• В това ръководство продуктите в таблицата се определят с общото название
както следва:
A: Memory Stick XC Duo носител
B: Memory Stick PRO Duo носител
C: Memory Stick Micro носител
D: SD карта
E: microSD карта-памет
Забележки
• Когато използвате Memory Stick Micro носител или microSD карта-памет
заедно с устройството, се уверете, че поставяте носителя в подходящ
адаптер.
x За да извадите картата-памет/батерията
Карта-памет: Натиснете картата веднъж, за да я извадите.
Батерия: Плъзнете лостчето за изваждане на батерията. Внимавайте да не
изпуснете батерията.
Забележки
• Никога не вадете картата-памет/батерията, докато лампичката за достъп
(стр. 8) свети. Това може да причини повреда на данните с изображенията в
карата-памет/вградената памет.
BG
16
Сверяване на часa
Бутон ON/OFF (Захранване)
BG
Контролен бутон
Изберете опции: v/V/b/B
Задайте цифровите стойности за
датата и часа: /
Задайте: z
1Натиснете бутона ON/OFF (Захранване).
Настройката за дата и час се извежда, когато включите фотоапарата за
първи път.
• Възможно е включването на захранването и активирането на операция
да отнеме известно време.
2Изберете желания език.
Изберете желаната географска област, като следвате
3инструкциите
на екрана, след това натиснете z.
4Задайте [Date & Time Format], [Daylight Savings] или
[Summer Time] и [Date & Time], след това изберете
[OK] t [OK].
5
• Полунощ се обозначава като 12:00 АМ, а 12 часа по обед – като 12:00 РМ.
Следвайте инструкциите на екрана.
• Зарядът на батерията се изразходва по-бързо, когато:
– Зададете настройката [GPS Setting] в положение [On] (само за DSCHX50V).
– Настройката [Disp. Resolution] е зададена в положение [High].
BG
17
Запис на снимки/видеоклипове
Бутон на затвора
MOVIE
Диск за
избор на
режим
: Режим на запис с
автоматични настройки
: Режим на запис на
видеоклипове
Лост W/T
(Приближение)
W: отдалечаване
T: приближаване
Не закривайте светкавицата (A).
Запис на снимки
Натиснете бутона на затвора наполовина, за да
1 фокусирате.
Когато изображението е на фокус, се чува кратък звуков сигнал и
индикаторът z светва.
2 Натиснете бутона на затвора докрай, за да запишете
изображение.
Запис на видеоклипове
Натиснете бутона MOVIE (Видеоклип) докрай, за да
1 започнете
запис.
• Използвайте лостчето W/T (приближение), за да промените скалата.
• Натиснете бутона на затвора, за да запишете снимки, докато
записвате видеоклип.
2 Натиснете отново бутона MOVIE, за да спрете записа.
BG
18
Забележки
• Ако използвате функцията за приближение, докато записвате видеоклип, звукът от
движението на обектива и работата с лостчето ще се запише. Звукът от работата
с бутона MOVIE също може да се запише, когато го натискате, за да приключите
записа на видеоклипа.
• Обхватът при запис на панорамни изображения може да е по-малък в зависимост от
обекта или начина на снимане. Ето защо, дори когато сте задали настройка [360°]
при панорамния запис, заснетото изображение може да е по-малко от 360 градуса.
• Можете да извършвате непрекъснат запис в рамките на приблизително 29 минути,
ако настройките на фотоапарата са зададени във фабричните им стойности и когато
температурата е 25°С. Когато записът приключи, можете пак да го стартирате,
като натиснете бутона MOVIE. В зависимост от температурата на околната среда е
възможно записът автоматично да спре, за да защити фотоапарата от повреда.
Преглед на изображения
W: отдалечаване
T: приближаване
Контролен диск
(Възпроизвеждане)
/
(Изтриване)
Избор на изображения: B
(следващо)/b (предходно) или
завъртете контролния диск
Задава: z
бутона
(Възпроизвеждане).
1Натиснете
• Когато възпроизвеждате изображения от картата-памет, които са записани с
друг фотоапарат, ще се изведе екран за регистрация на файла с данни.
x Избор на следващо/предходно изображение
Изберете изображение, използвайки B (следващо)/b (предходно) на
контролния бутон или като завъртите диска за избор. За да преглеждате
видеоклипове, натиснете z в центъра на контролния диск.
BG
19
BG
x Изтриване на изображение
1 Натиснете бутона / (Изтриване).
2 Изберете [This Image] с помощта на v на контролния диск, след това
натиснете z.
x Връщане към запис на изображения
Натиснете бутона на затвора наполовина.
Търсене във функциите на фотоапарата
Този фотоапарат притежава вградено упътване за различните функции.
Това ви позволява да търсите из функциите на фотоапарата в зависимост
от вашите нужди.
/ (Търсене във функциите
на фотоапарата)
MENU
1Натиснете бутона MENU.
2Изберете желаната опция в менюто, след това натиснете
бутона / (Търсене във функциите на фотоапарата).
Извежда се упътването за съответната опция.
• Ако натиснете бутона / (Търсене във функциите на фотоапарата),
докато екранът с менюто не е изведен, можете да търсите из функциите
по ключова дума или икона.
BG
20
Представяне на другите функции
Работейки с контролния диск или бутона MENU на фотоапарата, можете
да управлявате и другите функции на фотоапарата, докато записвате
или възпроизвеждате. Този фотоапарат притежава Упътване за функции,
което ви позволява лесно да избирате измежду тях. Можете да използвате
други функции, докато упътването е изведено.
BG
MENU
Контролен диск
Упътване за функции
x Контролен диск
DISP (Настройки на екранния дисплей): Позволява ви да променяте
екранния дисплей.
/ (Продължително снимане/Таймер за самоснимачка): Позволява ви да
използвате таймера за самоснимачка и режима за запис на последователни
изображения.
(Творчески снимки): Позволява ви да работите с фотоапарата
интуитивно.
(Светкавица): Позволява ви да избирате режим на светкавицата, когато
снимате.
Централен бутон (Проследяващ фокус): Фотоапаратът проследява обекта и
автоматично регулира фокуса дори ако обектът се движи.
BG
21
x Опции в менюто
Запис
Movie shooting scene
Избира режим за запис на видеоклипове.
Panorama Shooting
Scene
Избира режим на запис при запис на панорамни
изображения.
Picture Effect
Записва снимки с оригинални текстури в зависимост от
желания ефект.
Scene Selection
Избира предварително зададени настройки, така че да
съвпаднат с различните условия на сцените.
Memory recall mode
Избира настройка, която желаете да приложите, когато
дискът за избор на режим е зададен в положение
[Memory recall mode].
Easy Mode
Записва снимки, като използва минимално количество
функции.
Defocus Effect
Задава нивото на разфокусиране, когато записвате в
режим Разфокусиране на фона.
Ctrl with Smartphone
Позволява запис на снимки и видеоклипове от
фотоапаратът посредством дистанционно управление
чрез смартфон.
Send to Computer*1
Запазва изображения като ги прехвърля към компютър,
свързан към мрежа.
Still Image Size(Dual
Rec)
Задава размера на снимката, която се запечатва, докато
записвате видеоклип.
Still Image Size/
Panorama Image
Size/Movie Quality/
Movie Size
Избира размер и качество на снимките, панорамните
изображения или видеоклиповете.
HDR Painting effect
Задава нивото на ефекта, когато за ефект на
изображението сте избрали [HDR Painting].
Area of emphasis
Задава областта за фокусиране, когато за ефект на
изображението сте избрали [Miniature].
Color hue
Задава цветните оттенъци, когато за ефект на
изображението сте избрали [Toy camera].
Extracted Color
Избира цвят на подчертаване, когато за ефект на
изображението сте избрали [Partial Color].
Illustration Effect
Избира ниво на ефекта, когато за ефект на
изображението сте избрали [Illustration].
BG
22
ISO
Регулира чувствителността на осветяването.
White Balance
Регулира цветните тонове на изображението.
White Balance Shift
Регулира цветните тонове в зависимост от зададената
стойност и спрямо избраната стойност за баланс на
бялото.
Focus
Избира начина на фокусиране
Metering Mode
Избира режима на измерване, който задава коя част от
обекта да се измери, за да се определи експонацията.
Cont. Shooting
Interval
Избира броя снимки, които да се запечатат в секунда в
режим на запис на няколко изображения.
Bracket Setting
Задава вида на записа с експонационен клин.
Scene Recognition
Задава автоматичното разпознаване на условията на
запис.
Soft Skin Effect
Задава ефект на меки тонове за човешката кожа, както и
нивото на ефекта.
Smile Shutter
Задава автоматично освобождаване на затвора, когато
бъде разпозната усмивка.
Smile Detection
Sensitivity
Задава чувствителност при разпознаване на усмивка.
Face Detection
Фотоапаратът разпознава лица и автоматично регулира
настройките.
Color Mode
Избира яркостта на изображението заедно с ефектите.
Color Saturation
Регулира яркостта на изображението.
BG
Contrast
Регулира контраста на изображението.
Sharpness
Регулира остротата на изображението.
Noise Reduction
Регулира резолюцията на изображението и нивото на
смущенията.
Anti Blink
Задава автоматичен запис на две изображения и избира
изображението, при което очите на обекта са отворени.
Movie SteadyShot
Задава нивото на стабилизация в режим Запис на
видеоклип. Ако промените настройката за [Movie SteadyShot], ракурсът ще се промени.
Position Information*2
Проверява местоположението и обновява информацията.
GPS Log REC*2
Записва маршрута, по който сте минали, докато сте
носили фотоапарата.
BG
23
Register Setting
Регистрира желани режими или настройки на
фотоапарата. Задайте диска за избор на режим в
(Избор на режим в паметта), за да
положение
изведете регистрираните настройки.
In-Camera Guide
Търси из функциите на фотоапарата според вашите
нужди.
*1Извежда се само когато сте поставили карта-памет
*2 Само за DSC-HX50V
Преглед
Send to Smartphone
Качва и прехвърля изображения на смартфон.
View on TV
За да преглеждате изображения на телевизор с мрежова
функция.
Send to Computer*
Запазва изображения като ги прехвърля към компютър,
свързан към мрежа.
Retouch
Ретушира изображението посредством използването на
различни ефекти.
Picture Effect
Прибавя различни ефекти към изображенията.
Slideshow
Избира начин на продължително възпроизвеждане.
Delete
Изтрива изображение.
3D Viewing
Възпроизвежда изображения, записани в 3D режим, на
3D телевизор.
View Mode*
Избира начина за извеждане на изображения.
Display Cont. Shooting Group
Задава извеждане на записаните изображения в групи
или избира извеждане на всички изображения при
възпроизвеждане.
Protect
Защитава изображенията.
Print (DPOF)*
Прибавя знак за отпечатване към снимка.
Rotate
Завърта снимката.
In-Camera Guide
Търси из функциите на фотоапарата според вашите
нужди.
* Извежда се само когато сте поставили карта-памет
BG
24
x
Опции с настройки
Ако натиснете бутона MENU, докато записвате или възпроизвеждате,
опцията
(Настройки) се предоставя като последен избор. Можете
да промените настройките по подразбиране в екрана
(Настройки).
Shooting Settings
(Настройки за запис)
Main Settings
(Основни настройки)
Network Settings
BG
Movie format (Формат за видеоклипове)/AF Illuminator
(Помощна лапичка за автоматично фокусиране)/
Grid Line (Насочващи линии)/Clear Image Zoom
(Приближение за ясно изображение)/Digital Zoom
(Цифрово приближение)/Wind Noise Reduct. (Намаляване
на смущенията от вятъра)/Micref Level (Ниво на
микрофона)/Red Eye Reduction (Намаляване на ефекта
на червените очи)/Blink Alert (Предупреждение за
премигване)/Write Date (Запис на дата)/Expanded Focus
(Разширен фокус)/Custom Button (Бутон за задаване на
функции)/Disp. Resolution (Резолюция на дисплея)
Beep (Звуков сигнал)/Panel Brightness (Осветеност на
панела)/Language Settings (Настройки на езика)/Display
color (Цвят на дисплея)/Demo Mode (Демонстрационен
режим)/Initialize (Нулиране)/Function Guide (Упътване
за функции)/HDMI Resolution (HDMI резолюция)/CTRL
FOR HDMI/USB Connect Setting (Настройка за USB
връзка)/USB Power Supply (Захранване от USB)/LUN
Setting (LUN настройка)/Download Music (Сваляне на
музика)/Empty Music (Без музика)/ Airplane Mode (Режим
на работа в самолет)/GPS setting*3 (Настройки за GPS)/
GPS assist data*3 (GPS съпътстващи данни)/Dlt.GPS Log
Data*3 (Изтриване на GPS лог данните)/Eye-Fi*1/Power
Save (Икономичен режим)/Version (Версия)
WPS Push/Access point settings (Настройки на точката
за достъп)/Edit Device Name (Редактиране на името
на устройството)/SSID/PW Reset/Disp MAC Address
(Извеждане на MAC адрес)
Memory Card
Tool*2 (Инструмент за
карта-памет)
Format (Форматиране)/Create REC.Folder (Създаване на
папка за запис)/Change REC.Folder (Промяна на папката
за запис)/Delete REC.Folder (Изтриване на папка за
запис)/Copy (Копиране)/File Number (Номер на файл)
Clock Settings
(Настройки на часа)
Area Setting (Настройка на региона)/Date & Time Setting
(Сверяване на датата и часа)/Auto Clock ADJ*3
(Автоматична настройка на часа)/Auto Area ADJ*3
(Автоматична настройка на областта)
Извежда се само когато сте поставили Eye-Fi карта
Ако не сте поставили карта-памет, ще се изведе индикацията
за вградена памет) и можете да избирате само [Format].
*3
Само за DSC-HX50V
*1
*2
(Инструмент
BG
25
Функции на PlayMemories Home
Софтуерът PlayMemories Home ви позволява да прехвърляте снимки и
видеоклипове на компютъра и да ги използвате. Софтуерът PlayMemories
Home е необходим, за да прехвърляте AVCHD видеоклипове към вашия
компютър.
Прехвърляне
на снимки от
фотоапарата
Преглед на
изображения
в Календар
Създаване
на дискове с
видеоклипове
Споделяне на
изображения в
PlayMemories Online
Качване на изображения
в Интернет
z Сваляне на PlayMemories Home (само за Windows)
Можете да свалите PlayMemories Home от следния Интернет адрес:
www.sony.net/pm
Забележки
• За да инсталирате PlayMemories Home, ви е необходима Интернет връзка.
• За да използвате PlayMemories Online или друга мрежова услуга, ви е
необходима Интернет връзка. Възможно е PlayMemories Online или друга
мрежова услуга да не са налични в някои държави или региони.
• Приложението PlayMemories Home не е съвместимо с Mac. Използвайте
приложенията, които са инсталирани на Mac компютъра. За подробности
вижте следната Интернет страница:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
BG
26
x Инсталиране на PlayMemories Home на компютър
Посетете следния Интернет адрес, като използвате
1 браузъра
на компютърa, след това щракнете върху
BG
[Install] t [Run].
www.sony.net/pm
2 Следвайте
инструкциите на екрана,
за да завършите
инсталацията.
• Когато се изведе съобщението
за свързване на фотоапарата
и компютъра, свържете
устройствата, като използвате
micro USB кабела (приложен в
комплекта).
Към терминала
Multi/Micro USB
Към жака USB
x Преглед на “PlayMemories Home Help Guide”
(Помощно упътване за PlayMemories Home)
За подробности относно начина на използване на софтуера PlayMemories
Home се обърнете към “Помощно упътване за PlayMemories Home”.
Щракнете два пъти върху иконата [PlayMemories Home
1 Help
Guide] на десктопа.
• За да влезете в “PlayMemories Home Help Guide” (Помощно упътване
за PlayMemories Home) от началното меню:
Щракнете [Start] t [All Programs] t [PlayMemories Home] t [PlayMemories Home Help Guide].
• За Windows 8, изберете иконата [PlayMemories Home] от началния
екран, за да стартирате [PlayMemories Home], след това изберете [PlayMemories Home Help Guide] от менюто [Help].
• Подробности относно PlayMemories Home можете да намерите и в
“Упътване за потребителя на Cyber-shot” (стр. 2) или следната Интернет
страница за поддръжка на PlayMemories Home (само на английски):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
BG
27
Брой снимки, които можете да запишете, и
време за запис на видеоклипове
Възможно е броят на снимките и времето за запис да се различават в
зависимост от условията на запис и картата-памет.
x Снимки
Капацитет
Размер
20M
VGA
16:9(15M)
(Единици: Изображения)
Вградена памет
Карта-памет
Прибл. 48 МВ
Прибл. 2 GB
7
295
155
6400
8
325
x Видеоклипове
Таблицата по-долу показва приблизителното максимално време за запис.
Това са общите времена за запис на всички файлове с видеоклипове.
Непрекъснатият запис е възможен за около 29 минути (ограничение
според техническите характеристики на продукта). За видеоклипове с
формат MP4 (12M), непрекъснат запис е възможен в продължение на 15
минути (ограничението за размера на файла е 2 GB).
(h (час), m (минути))
Капацитет
Размер
Вградена памет
Карта-памет
Прибл. 48 МВ
Прибл. 2 GB
AVC HD 28M (PS)
—
AVC HD 24M (FX)
—
AVC HD 9M (HQ)
MP4 12M
8m
(8 m)
—
10 m
(10 m)
25 m
(15 m)
—
15 m
—
1 h 10 m
MP4 3M
Цифрите в скоби означават минималното време за запис.
• Времето за запис на видеоклипове се различава, защото фотоапаратът
притежава VBR (Variable Bit Rate), който автоматично регулира качеството
на изображението спрямо сцената. Когато записвате бързо-движещ се
обект, изображението е по-ясно, но времето за запис е по-кратко, защото се
изисква повече памет за записа.
BG
28
Времето за запис зависи и от условията за записа, обекта или настройките за
качество/размер на изображението.
Забележки относно използването на фотоапарата
BG
Функции, които са вградени в този фотоапарат
• Това ръководство описва всяка от функциите на 1080 60i-съвместими устройства и
1080 50i-съвместими устройства.
– За да проверите дали вашият фотоапарат поддържа функцията GPS, проверете
името на модела на вашия фотоапарат.
GPS-съвместим: DSC-HХ50V
GPS-несъвместим: DSC-HX50
– За да проверите дали вашият фотоапарат е 1080 60i- или 1080 50i-съвместимо
устройство, проверете от долната страна на фотоапарата за следните маркировки.
1080 60i-съвместимо устройство: 60i
1080 50i-съвместимо устройство: 50i
• Фотоапаратът е съвместим с 1080 60р или 50p формат за видеоклипове.
Прогресивният режим увеличава резолюцията повече от стандартния записващ
режим, който досега записваше в свързващ режим, и в резултат се постигат поплавни и реалистични изображения.
• Когато се намирате в самолет, задайте [Airplane Mode] в положение [On] (само за
DSC-HX50V).
• Не гледайте триизмерни изображения, записани с този фотоапарат, на
3D-съвместими монитори за дълги периоди от време.
• Когато гледате триизмерни изображения, записани с този фотоапарат, на
3D-съвместими монитори, е възможно е да изпитате дискомфорт като например
напрежение, умора или виене на свят. За да избегнете тази симптоматика, ви
препоръчваме да правите редовни почивки. Вие трябва да прецените найподходящите интервали, както и продължителността на почивките, следвайки
вашите лични нужди. Ако усетите дискомфорт, преустановете гледането на 3D
изображения, докато неразположението ви отмине; консултирайте се с лекар,
ако сметнете това за необходимо. Също така, прегледайте инструкциите за
експлоатация на устройството или софтуера, които се използват с този фотоапарат.
Зрението на малките деца (особено на тези под 6-годишна възраст) все още е
в процес на развитие. Консултирайте се с педиатър или очен лекар преди да
позволите на деца и да гледат 3D изображения, както и се уверете, че децата ви
спазват гореописаните предпазни мерки.
GPS съвмeстими устройства (само за DSC-HX50V)
• Използвайте GPS функцията в съответствие със законите на държавата и региона,
където се намирате.
• Ако не желаете да записвате информацията за местоположението, задайте
настройката [GPS setting] в положение [Off].
Употреба и грижи
Избягвайте грубо боравене, разглобяване, модификации, сътресения или удари
като например блъскане, изпускане или настъпване. Особено внимателни бъдете с
обектива.
BG
29
Забележки относно записа/възпроизвеждането
• Преди запис на еднократни събития направете пробен запис, за да се уверите, че
фотоапаратът работи правилно.
• Този фотоапарат не е устойчив на прах, влага и вода.
• Избягвайте съприкосновение на фотоапарата с вода. Ако във вътрешността на
устройството попадне вода, това може да доведе до неизправност. В някои случаи
фотоапаратът не може да бъде поправен.
• Не насочвайте фотоапарата директно към слънцето или друг ярък обект, защото
това може да причини повреда.
• Ако в устройството се кондензира влага, отстранете влагата преди да използвате
фотоапарата.
• Не тръскайте и не удряйте фотоапарата. Освен повреда и невъзможност за запис,
подобни действия могат да направят носителя на запис неизползваем или може
да причинят повреда на данните за изображенията.
Не използвайте/съхранявайте фотоапарата на следните места
• На изключително горещи, студени или влажни места
На места като вътрешността на кола, паркирана на слънце, защото е възможно
корпусът на фотоапарата да се обезцвети или деформира, и това може да причини
повреда.
• На места, които са обект на осветяване от директна слънчева светлина или са
подложени на влиянието на топлинни източници
Възможно е корпусът на фотоапарата да се обезцвети или деформира, и това
може да предизвика повреда.
• На места, които са подложени на вибрации и сътресения
• Близо до места, които излъчват силни радиовълни или радиация, или на места със
силни магнитни полета. Ако го направите, фотоапаратът може да не записва или
възпроизвежда правилно.
• На прашни или мръсни места
Не позволявайте във вътрешността на фотоапарата да попадне пясък или
мръсотия. Това може да доведе до повреда в устройството, а понякога тази
повреда не може да бъде отстранена.
Забележки за екрана и обектива
Екранът е произведен по високо прецизна технология, така че ефективният брой
пиксели е над 99,99%. Възможно е обаче върху екрана да се появят малки черни
и/или ярки петънца (бели, червени, сини или зелени на цвят). Появата на тези
петънца е напълно нормална в процеса на снимане и по никакъв начин не влияе на
качеството на записаното изображение.
Температура на фотоапарата
При продължителна употреба е възможно фотоапаратът и батерията да се
нагорещят - това не е индикация за неизправност.
Защитата от прегряване
В зависимост от температурата на фотоапарата и батерията е възможно да не
успеете да запишете видеоклип или е възможно да се активира защитна функция
на устройството, която автоматично изключва захранването.
Преди захранването да се изключи или преди да се активира невъзможността за
запис на видеоклип, на екрана ще се изведе съобщение. В този случай оставете
BG
30
захранването изключено и изчакайте, докато температурата на фотоапарата и
батерията спадне. Ако включите захранването без да сте оставили фотоапарата и
батерията да се охладят, захранването може да се изключи отново или е възможно
да не успеете да записвате видеоклиповете.
Зареждане на батерията
Ако зареждате батерия, която не е използвана дълго време, е възможно да не успеете да
BG
я заредите до пълния й капацитет.
Това е следствие от характеристиките на батерията и не е индикация за неизправност.
Заредете батерията отново.
Предупреждение за авторски права
Възможно е телевизионни програми, филми, видео записи и други продукции да бъдат
защитени с авторски права. Неразрешеният презапис на такива материали може да
противоречи на закона за авторското право.
Не се предоставят компенсации за повреди в съдържанието на
записа или за проблеми със записа
Sony не дължи компенсации, ако поради неизправност на фотоапарата или на носителя,
записът или възпроизвеждането се окажат невъзможни.
Почистване на корпуса на фотоапарата
Почиствайте повърхността на фотоапарата с мека почистваща текстилна кърпичка,
леко навлажнена с вода, и след това подсушете. За да предотвратите повреда по
повърхността на корпуса:
- Не излагайте фотоапарата на въздействието на химически вещества като например
разтворители, бензин, алкохол, кърпички за еднократна употреба, репеленти срещу
насекоми, слънцезащитни кремове или инсектициди.
Поддръжка на екрана
• Ако по екрана останат следи от крем за ръце или овлажнител, това може да наруши
покритието му. Ако по монитора попадне подобна субстанция, незабавно я почистете.
• Силното натискане със салфетка или друг материал може да повреди покритието на
екрана.
• Ако по LCD екрана има останали отпечатъци от пръсти или зацапване, ви
препоръчваме внимателно да ги почистите, след което да забършете екрана с чиста
почистваща кърпичка.
Забележка за безжичния LAN
Sony не носи отговорност за повреди, причинени от неразрешен достъп или използване
на фотоапарата вследствие на загуба или кражба.
Забележка за изхвърляне/смяна на собствеността на фотоапарата
За да защитите вашите лични данни, когато изхвърляте или сменяте собствеността на
фотоапарата, извършете следното.
• Форматирайте вградената памет (стр. 25), запишете изображения до запълване
на целия капацитет на носителя, като закриете обектива, и след това отново
форматирайте вградената памет.
По този начин възстановяването на вашите снимки ще бъде много трудно.
• Нулирайте всички настройки на фотоапарата, като извършите [Initialize] t
[All settings] (стр. 25).
BG
31
Технически характеристики
Фотоапарат
[Система]
Устройство за изображения: 7.82 mm
(тип 1/2.3)
Exmor R CMOS матрица
Общ брой пиксели на фотоапарата:
Прибл. 21.1 мегапиксела
Ефективни пиксели на фотоапарата:
Прибл. 20.4 мегапиксела
Обектив: Sony G 30x вариообектив
f = 4.3 mm – 129 mm (24 mm –
720 mm (35 mm филмов
еквивалент))
F3.5 (W) – F6.3 (T)
Докато записвате видеоклипове
(16:9):
26.5 mm – 795 mm*
Докато записвате видеоклипове
(4:3):
32.5 mm – 975 mm*
* Когато настройката [Movie
SteadyShot] е зададена в
положение [Standard]
Стабилизация: Оптична
Контрол на експонацията:
Автоматична експонация,
Приоритет на затвора, Приоритет
на диафрагмата, Ръчна
експонация, Избор на сцена
Баланс на бялото: Автоматичен,
Дневна светлина, Облачно,
Флуоресцентно 1/2/3, Изкуствено
осветление, Светкавица, Едно
натискане, Увеличаване на
баланса на бялото
Формат на файловете:
Снимки: JPEG (DCF, Exif, MPF
Baseline)-съвместим, DPOFсъвместим
BG
32
Триизмерни снимки: Съвместим
с MPO (MPF разширен
(Несъразмерно изображение))
Видеоклипове (AVCHD формат):
Съвместим с AVCHD формата
Ver.2.0.
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Звук: Dolby Digital 2ch, снабден с
Dolby Digital Stereo Creator
• Произведен по лиценз на Dolby
Laboratories.
Видеоклипове (MP4 формат):
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: MPEG-4 AAC-LC 2ch
Носител на запис: Вградена памет
(Прибл. 48 МВ), Memory Stick
XC Duo носител, Memory Stick
PRO Duo носител, Memory Stick
Micro носител, SD карти, microSD
карти-памет
Светкавица: Обхват на светкавицата
(ISO чувствителност
(Препоръчителен индекс на
експонацията), зададена в
положение Auto):
Прибл. 0.25 m до 5.6 m (W)
Прибл. 2.0 m до 3.0 m (T)
[Входни и изходни конектори]
HDMI конектор: HDMI микро жак
Multi/Micro USB терминал*:
USB връзка
USB връзка: Високоскоростен
USB (USB 2.0)
* Поддържа Micro USB съвместими
устройства
[LCD Екран]
LCD екран: 7.5 cm (тип 3.0) TFT Drive
Общ брой на точките: 921 600 точки
[Захранване, общи]
Захранване: Акумулаторна батерия
NP-BX1, 3.6 V
Променливотоков адаптер ACUB10/UB10B/UB10C/UB10D, 5 V
Консумация на електроенергия (по
време на запис): 1.2 W
Работна температура: от 0°C до 40°С
Температура на съхранение: От -20°C
до +60°С
Размери (CIPA съвместими):
108.1 mm x 64.3 mm x 38.3 mm
(Ш/В/Д)
Тегло (CIPA съвместимо)
(включително батерия NP-BX1 и
Memory Stick PRO Duo носител):
Прибл. 272 g
Микрофон: Стерео
Говорител: Моно
Exif Print: Съвместим
PRINT Image Matching III:
Съвместимо
Размери:
Прибл. 50 mm x 22 mm x 54 mm
(Ш/В/Д)
Тегло: Прибл. 43 g
BG
Акумулаторна батерия
NP-BX1
Използвана батерия: Литиево-йонна
батерия
Максимално напрежение: DC 4.2 V
Номинално напрежение: DC 3.6 V
Максимално напрежение при
зареждане: DC 4.2 V
Максимален ток при зареждане:
1.89 A
Капацитет: 4.5 Wh (1 240 mAh)
Дизайнът и техническите
характеристики подлежат на промяна
без предупреждение.
[Безжичен LAN]
Поддържан стандарт: IEEE 802.11
b/g/n
Честота: 2.4GHz
Поддържани протоколи за сигурност:
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Начин на конфигурация: WPS (Wi-Fi
защитена настройка)/ръчна
Начин на достъп: Режим
Инфраструктура
Променливотоков адаптер
AC-UB10/UB10B/UB10C/UB10D
Изисквания към захранването: AC 100
V до 240 V, 50 Hz/60 Hz, 70 mA
Изходно напрежение: DC 5 V, 0.5 A
Работна температура: От 0°C до 40°С
Температура на съхранение: От -20°C
до +60°С
BG
33
Търговски марки
• Следните марки са търговски марки
на Sony Corporation.
, Cyber-shot, Memory
Stick XC-HG Duo, Memory Stick
PRO Duo, Memory Stick PRO-HG
Duo, Memory Stick Duo, MemoryStick Micro.
• AVCHD Progressive и логото
AVCHD Progressive са търговски
марки на Panasonic Corporation и
Sony Corporation.
• Термините HDMI и HDMI HighDefinition Multimedia Interface, както
и логото HDMI са търговски марки
или запазени търговски марки на
HDMI Licensing LLC в САЩ и
други държави.
• Windows е регистрирана търговска
марка на Microsoft Corporation в
Съединените щати и/или в други
страни.
• Mac, App Store са регистрирани
търговски марки на Apple Inc.
• iOS е запазена търговска марка или
търговска марка на компанията
Cisco System Inc. и/или нейните
филиали в САЩ и други държави.
• Android, Google Play са търговски
марки на Google Inc.
• Wi-Fi, логото Wi-Fi, Wi-Fi
PROTECTED SETUP са запазени
търговски марки на Wi-Fi Alliance.
• DLNA и DLNA CERTIFIED са
търговски марки на Digital Living
Network Alliance.
• Логото SDXC е търговска марка на
SD-3C, LLC.
и Playstation са търговски марки
•
на Sony Computer Entertainment Inc.
• Facebook и логото “f” са търговски
марки или запазени търговски
марки на Facebook, Inc.
• YouTube и логото YouTube са
търговски марки или запазени
BG
34
търговски марки на Google Inc.
• В допълнение, имената на
системите и продуктите, използвани
в това ръководство като цяло, са
търговски марки или запазени
търговски марки на техните
съответни разработчици или
производители.
Въпреки това означенията TM или
® не се използват навсякъде в това
ръководство.
• Прибавете допълнителна наслада
с помощта на вашия PlayStation
3, като свалите приложението за
PlayStation 3 от PlayStation Store (в
регионите, където то е достъпно).
• Приложението за PlayStation 3
изисква да притежавате PlayStation Network потребителско име и
парола, за да го свалите.
Може да се използва само в
държави, където услугата PlayStation Store е достъпна.
Допълнителна информация
относно този продукт и отговори
на често задавани въпроси можете
да откриете на нашата Интернет
страницата за поддръжка.
Отпечатано на 70% или повече
рециклирана хартия посредством
използването на мастило, базирано
на растителни масла без летливи
органични съединения.
Download PDF

advertising