Sony | DSC-HX60V | Sony DSC-HX60V HX60V Компактен фотоапарат с 30x оптично мащабиране Инструкции за експлоатация

4-529-918-51(1) (BG)
Цифров фотоапарат
Ръководство с инструкции
DSC-HX60/HX60V
Български
Научете повече за фотоапарата
(„Помощно ръководство“)
„Помощно ръководство“ е онлайн ръководство.
Прегледайте го за по-подробни инструкции за всички
функции на фотоапарата.
1 Посетете страницата за поддръжка на Sony.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Изберете държава или регион.
3 Потърсете името на модела на фотоапарата
в страницата за поддръжка.
• Проверете името на модела в долната част
на фотоапарата.
Разглеждане на ръководството
Фотоапаратът е снабден с вградено ръководство с инструкции.
Fn (Функция)
MENU
(Ръков. Фотоапарат)
Ръков. Фотоапарат
Фотоапаратът показва обяснения за елементите и стойностите
на настройките на MENU/Fn (Функция).
1 Натиснете бутона MENU или Fn (Функция).
2 Изберете желания елемент, след което натиснете бутон (Ръков.
Фотоапарат).
BG
2
Съвет за снимане
Фотоапаратът показва съвети за снимане за избрания режим на снимане.
1 Натиснете бутона (Ръков. Фотоапарат), докато сте в режим на
снимане.
2 Изберете желания съвет за снимане и натиснете z на контролния диск.
Съветът за снимане се показва.
• Можете да превъртате екрана посредством v/V и да сменяте
съветите за снимане чрез b/B.
BG
3
Данни на собственика
Номерът на модела и серийният номер се намират от долната страна. Запишете
серийния номер в предоставеното по-долу място. Правете справка с тези номера
винаги когато се свързвате с търговеца на Sony относно този продукт.
Модел № DSC-HX60/DSC-HX60V
Сериен № ______________________________
Модел № AC-UB10C/AC-UB10D
Сериен № ______________________________
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте
устройството на дъжд или влага.
ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
-ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ УКАЗАНИЯ
ОПАСНОСТ
ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ПОЖАР ИЛИ ТОКОВ
УДАР, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ УКАЗАНИЯ
Ако формата на щепсела не съвпада с контакта, използвайте адаптер за щепсел
с правилната конфигурация за контакта.
ВНИМАНИЕ
[ Комплект батерии
Ако с комплекта батерии се борави неправилно, той може да избухне, да причини
пожар или дори химически изгаряния. Спазвайте предупрежденията по-долу.
BG
4
• Не разглобявайте.
• Не смачквайте и не подлагайте комплекта батерии на удар или силно физическо
въздействие, като например удар с чук, изпускане или стъпване върху него.
• Не свързвайте накъсо и не позволявайте метални предмети да влизат в контакт
с клемите на батерията.
• Не излагайте на висока температура над 60°C, например на пряка слънчева
светлина или в паркиран на слънце автомобил.
• Не изгаряйте и не хвърляйте в огън.
• Не използвайте повредени или изпускащи течност литиево-йонни батерии.
• Зареждайте комплекта батерии с оригинално зарядно устройство на Sony или
с устройство, което може да зарежда комплекта батерии.
• Дръжте комплекта батерии далеч от досега на деца.
• Пазете комплекта батерии сух.
• Заменяйте само със същия или с еквивалентен тип, препоръчан от Sony.
• Незабавно изхвърляйте използваните комплекти батерии, както е описано
в инструкциите.
[ Адаптер за променлив ток
Свързвайте към близкостоящ електрически контакт, когато използвате адаптера
за променлив ток. Незабавно изключете адаптера за променлив ток от контакта
(гнездото), ако възникне неизправност, докато използвате устройството.
За потребители в Европа
[ Съобщение за потребителите в държави, прилагащи
директивите на ЕС
Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония
За съвместимост с продукти за ЕС: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Германия
С настоящото Sony Corporation декларира, че това оборудване съответства на
основните изисквания и другите съответни разпоредби на Директива 1999/5/EО.
За подробности, моля, посетете следния URL адрес:
http://www.compliance.sony.de/
[ Съобщение
Ако поради статично електричество или електромагнетизъм преносът на данни
прекъсне, рестартирайте приложението или изключете и включете отново
комуникационния кабел (USB и т.н.).
Този продукт е изпробван и е установено, че е съвместим с ограниченията, изложени
в разпоредбата за ЕМС за използване на свързващи кабели с дължина под 3 метра.
Електромагнитните полета на конкретните честоти може да повлияят върху
картината и звука на това устройство.
BG
5
[ Изхвърляне на използвани батерии и електрическо и електронно
оборудване (приложимо за държавите от Европейския съюз
и други страни в Европа със системи за разделно събиране
на отпадъците)
Този символ върху продукта, батерията или опаковката показва,
че продуктът и батерията не трябва да се третират като битови
отпадъци. При определени батерии той може да се използва заедно
с химичен символ. Химичните символи за живак (Hg) или олово (Pb)
са добавени, ако батерията съдържа повече от 0,0005% живак
или 0,004% олово. Като осигурите правилното изхвърляне на
тези продукти и батерии, ще помогнете за предотвратяването на евентуалните
негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха
могли да възникнат при неподходящо изхвърляне на батерията. Рециклирането
на материалите ще помогне за запазването на природните ресурси.
При продукти, които поради съображения за безопасност, производителност или
цялостност на данните изискват постоянна връзка с вградена батерия, тя трябва
да бъде заменяна само от квалифициран сервизен персонал. За да гарантирате
правилното третиране на батерията и електрическото и електронното оборудване,
предайте продуктите в края на експлоатационния им цикъл в подходящ пункт за
рециклиране на електрическо и електронно оборудване. За всички други батерии
прегледайте раздела за безопасното изваждане на батерията от продукта. Предайте
батерията в подходящ пункт за рециклиране на използвани батерии. За подробна
информация относно рециклирането на този продукт или батерията се обърнете
към местната администрация, към службата за събиране на битови отпадъци или
към магазина, от който сте закупили продукта или батерията.
Проверка на елементите, включени в комплекта
Числото в скобите посочва броя части.
• Фотоапарат (1)
• Акумулаторен пакет NP-BX1 (1)
• Микро USB кабел (1)
• Адаптер за променлив ток AC-UB10C/UB10D (1)
• Кабел за електрозахранване (проводник към електрическата мрежа)
(не е включен в комплекта за САЩ и Канада) (1)
• Каишка за китката (1)
• Капачка на държача (1) (прикрепена към фотоапарата)
• Ръководство с инструкции (това ръководство) (1)
• Ръководство за Wi-Fi връзка/връзка с едно докосване (NFC) (1)
В това ръководство са обяснени функциите, които изискват Wi-Fi
връзка.
BG
6
Идентифициране на компонентите
H Светкавица
• Натиснете бутона (Отваряне
на светкавицата), за да
използвате светкавицата.
Светкавицата не се отваря
автоматично.
• Когато не използвате
светкавицата, натиснете
я към тялото на фотоапарата.
A Селектор за компенсация
на експонацията
B Бутон ON/OFF (Захранване)
C Бутон за затвора
D За снимане: лостче W/T
(мащабиране)
За преглеждане: лостче
(индекс)/лостче
(мащабиране при
възпроизвеждане)
E Индикатор на самоснимачката/
Лъч за подпомагане на AF
F Селектор на режимите
(Интелигентно Авто)/
(Супериор Авто)/
(Програма Авто)/
(Приоритет бленда)/
(Приоритет затвор)/
(Ръчна експозиция)/
(Извикване памет)/
(Клип)/
(i-Панорамно обх.)/
(Избор на сцена)
G Мултиинтерфейсно гнездо
за аксесоари*
I Микрофон
J Високоговорител
K Обектив
A Бутон (отваряне
на светкавицата)
B
(маркировка N)
• Докоснете маркировката,
когато свързвате фотоапарата
към смартфон, снабден
с функцията NFC.
• NFC (Комуникация в близко
поле) е международен стандарт
за технология за безжична
комуникация в близък обхват.
C LCD екран
D Бутон MOVIE (Видеоклип)
E Бутон
(Възпроизвеждане)
BG
7
F Контролен диск
G GPS приемник (вграден,
само DSC-HX60V)
H Индикатор за зареждане
I Мулти/Micro USB порт*
• Поддържа Micro
USB-съвместимо устройство.
J Wi-Fi сензор (вграден)
K Кукичка за каишката за
китката
L Бутон MENU
M Бутон (Ръков. Фотоапарат)/
(Изтриване)
N За снимане: бутон Fn
(Функции)
За преглеждане: бутон
(Изпр. на Смартфон)
BG
8
A Слот за поставяне на батерия
B Слот за карта с памет
C Индикатор за достъп
D Лостче за изваждане
на батерията
E Капак за батерия/карта с памет
F HDMI микро жак
G Гнездо за монтиране на статив
• Използвайте статив с винт
с дължина, по-малка от 5,5 мм.
В противен случай няма
да можете да закрепите
фотоапарата стабилно
и той може да се повреди.
* За подробности относно
съвместими аксесоари за мултиинтерфейсния държач и Мулти/
Micro USB порт, посетете уебсайта
на Sony или се консултирайте
със съответния търговец на Sony
или с местния упълномощен
сервиз на Sony. Можете да
използвате и аксесоари, които
са съвместими с държача на
аксесоари. Операциите с аксесоари
от други производители не са
гарантирани.
Вмъкване на комплекта батерии
Лостче за изваждане на батерията
1
2
Отворете капака.
Поставете комплекта батерии.
• Натиснете лостчето за изваждане на батерията и поставете
комплекта батерии, както е показано. Уверете се, че лостчето
за изваждане на батерията се заключва след поставянето й.
• Затварянето на капака при неправилно поставена батерия може
да повреди фотоапарата.
BG
9
Зареждане на комплекта батерии
За потребители в САЩ и Канада
Кабел за електрозахранване (проводник
към електрическата
мрежа)
Индикатор за зареждане
За потребители в държави/
региони, различни от САЩ
и Канада
1
2
Свети: зареждане
Изкл.: зареждането е приключено
Мига:
грешка при зареждането или
зареждането временно е поставено на
пауза, защото фотоапаратът не се намира
в подходящия температурен диапазон
Свържете фотоапарата към адаптера за променлив
ток (в комплекта) чрез Micro USB кабела (в комплекта).
Свържете адаптера за променлив ток към електрически
контакт (гнездо).
Индикаторът за зареждане светва в оранжево и зареждането започва.
• Изключете фотоапарата, докато зареждате батерията.
• Може да зареждате комплекта батерии дори когато е частично
зареден.
• Когато индикаторът за зареждане мига и зареждането не
е приключило, извадете и поставете отново комплекта батерии.
BG
10
Забележки
• Ако индикаторът за зареждане на фотоапарата мига, когато адаптерът за
променлив ток е свързан към електрическия контакт (гнездо), това показва,
че зареждането е временно преустановено, защото температурата е извън
препоръчителния диапазон. Когато температурата отново е в подходящия
диапазон, зареждането се възобновява. Препоръчваме да зареждате
комплекта батерии при околна температура от 10°C до 30°C.
• Комплектът батерии може да не се зарежда ефективно, ако контактните
пластини на батерията са замърсени. В този случай внимателно забършете
прахта с мека кърпа или памучен тампон, за да почистите контактните
пластини на батерията.
• Свържете адаптера за променлив ток (в комплекта) към най-близкия
електрически контакт (гнездо). Ако възникне неизправност по време
на използването на адаптера за променлив ток, незабавно изключете
щепсела от електрическия контакт (гнездо), за да изключите източника
на захранване.
• Когато зареждането приключи, изключете адаптера за променлив ток
от електрическия контакт (гнездо).
• Използвайте само оригинални комплекти батерии, микро USB кабел
(в комплекта) и адаптер за променлив ток (в комплекта) с марката на Sony.
x Време за зареждане (Пълно зареждане)
Времето за зареждане е приблизително 230 минути с използване
на адаптера за променлив ток (в комплекта).
Забележки
• Посоченото по-горе време за зареждане се отнася за зареждането на напълно
изтощен комплекта батерии при температура 25°C. В зависимост от
условията на употреба и други обстоятелства зареждането може да отнеме
повече време.
BG
11
x Зареждане чрез свързване към компютър
Комплектът батерии може да бъде зареден чрез свързване
на фотоапарата към компютър посредством микро USB кабел.
Към USB жак
• Ако свързвате фотоапарата към компютър при включено захранване,
батерията не се зарежда, но фотоапаратът ще бъде захранен от
компютъра, което ви позволява да импортирате на компютъра,
без да се притеснявате, че батерията ще се изтощи.
Забележки
• Имайте предвид следните неща, когато зареждате чрез компютър.
– Ако фотоапаратът е свързан към лаптоп, който не е включен
в източник на захранване, зарядът на батерията на лаптопа се понижава.
Не зареждайте за продължителен период от време.
– Не включвайте/изключвайте или рестартирайте компютъра, нито
го събуждайте от спящ режим, когато между компютъра и фотоапарата
е установена USB връзка. Това може да причини неизправност на
фотоапарата. Преди да включите/изключите, рестартирате или „събудите“
компютъра от спящ режим, преустановете връзката между фотоапарата
и компютъра.
– Не се дават гаранции за зареждане с изработен по поръчка или
модифициран компютър.
x Капацитет на батерията и брой изображения, които
могат да бъдат записани и възпроизведени
BG
12
Капацитет на батерията
Брой изображения
Снимане (снимки)
Прибл. 190 мин
Прибл. 380 изображения
Типично снимане
на видеоклип
Прибл. 55 мин
—
Непрекъснато снимане
на видеоклип
Прибл. 90 мин
—
Преглеждане (снимки)
Прибл. 310 мин
Прибл. 6200
изображения
Забележки
• Посоченият по-горе брой изображения важи за зареден докрай комплекта
батерии. Броят изображения може да намалее в зависимост от условията
на употреба.
• Броят изображения, които могат да бъдат записани, се отнася за снимане
при следните условия.
– Използване на Sony Носител Memory Stick PRO Duo™ (Mark2) (продава
се отделно).
– Комплектът батерии се използва при околна температура 25°C.
– [GPS Вкл./Изкл.] е с настройка [Изкл.] (само DSC-HX60V).
– [Качество дисплей] е с настройка [Стандартно].
• Броят за „Снимане (снимки)“ е базиран на стандарта CIPA и се отнася за
снимане при следните условия:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– DISP е с настройка [Покажи вс. инфо].
– Снимане на всеки 30 секунди.
– Мащабирането се превключва последователно между позициите W и T.
– Светкавицата се задейства веднъж на всеки два пъти.
– Захранването се включва и изключва веднъж на всеки десет пъти.
• Броят минути за снимане на видеоклип е базиран на стандарта CIPA
и се отнася за снимане при следните условия:
–[
Настройки Запис]: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH).
– Типично снимане на видеоклип: капацитет на батерията, базиран
на многократно стартиране/спиране на снимането, мащабиране,
включване/изключване и т.н.
– Непрекъснато снимане на видеоклип: капацитет на батерията на базата
на непрекъснато снимане, докато се достигне ограничението (29 минути),
и след това снимане отново чрез повторно натискане на бутона MOVIE.
Не се изпълняват други функции, като мащабиране.
x Електрозахранване
Може да използвате адаптера за променлив ток AC-UD10 (продава
се отделно) или AC+UD11 (продава се отделно) за захранване при
снимане и възпроизвеждане на изображения.
Забележки
• Ако снимате или възпроизвеждате изображения, когато фотоапаратът
е свързан към включения в комплекта адаптер за променлив ток,
захранването няма да бъде подавано от него.
BG
13
Поставяне на карта с памет (продава се отделно)
Уверете се, че скосеният ъгъл
е правилно ориентиран.
1
2
3
BG
14
Отворете капака.
Поставете картата с памет (продава се отделно).
• Със скосения ъгъл ориентиран както е показано на илюстрацията,
вкарайте картата с памет, докато щракне на мястото си.
Затворете капака.
x Карти с памет, които могат да се използват
Карта с памет
За снимки
За видеоклипове
Memory Stick XC-HG Duo™
A
Memory Stick PRO Duo™
(само Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo™
B
C
D
Memory Stick Micro™ (M2)
(само Mark2)
SD карта с памет
(Клас 4 или по-бърза)
SDHC карта с памет
(Клас 4 или по-бърза)
SDXC карта с памет
(Клас 4 или по-бърза)
microSD карта с памет
(Клас 4 или по-бърза)
microSDHC карта с памет
(Клас 4 или по-бърза)
microSDXC карта с памет
(Клас 4 или по-бърза)
• В това ръководство продуктите в таблицата се наричат общо, както следва.
A: Носител Memory Stick PRO Duo
B: Носител Memory Stick Micro
C: SD карта
D: microSD карта с памет
Забележки
• При поставяне на Носител Memory Stick Micro или microSD карти с памет
в този фотоапарат уверете се, че използвате правилния адаптер.
x Изваждане на картата с памет/комплекта батерии
Карта с памет: натиснете картата с памет навътре веднъж,
за да я извадите.
Комплект батерии: плъзнете лостчето за изваждане на батерията.
Внимавайте да не изпуснете комплекта батерии.
Забележки
• В никакъв случай не изваждайте картата с памет/комплекта батерии, когато
индикаторът за достъп (стр. 8) свети. Това може да предизвика повреда
на данните в картата с памет.
BG
15
Настройване на часовника
ON/OFF (захранване)
Контролен диск
Избор на елементи: v/V/b/B/ /
Настройка: z
1
2
3
4
Натиснете и задръжте бутона ON/OFF (захранване).
Когато включите фотоапарата за първи път, се показва настройката
за дата и час.
• Включването на захранването и привеждането в готовност за
работа може да отнемат известно време.
Уверете се, че на екрана е избрано [Въвеждане],
след което натиснете z на контролния диск.
Изберете желаното географско местоположение,
като следвате инструкциите на екрана, след което
натиснете z.
Задайте [Лятно време], [Дата/Час] и [Формата на дата],
след което натиснете z.
• Когато настройвате [Дата/Час], полунощ е 12:00 AM, а обед
е 12:00 PM.
5
BG
16
Проверете дали е избрано [Въвеждане], след което
натиснете z.
Снимане на снимки/клипове
Бутон за затвора
Лостче W/T
(мащабиране)
W: намаляване
на мащаба
T: увеличаване
на мащаба
MOVIE
Селектор на режимите
: Интелигентно Авто Не покривайте светкавицата (A).
: Клип
Снимане на снимки
1
Натиснете бутона за затвора наполовина, за да
фокусирате.
Когато изображението е на фокус, прозвучава звуков сигнал
и индикаторът z светва.
2
Натиснете бутона на затвора докрай, за да заснемете
изображение.
Снимане на видеоклипове
1
Натиснете бутон MOVIE (Видеоклип), за да започнете
да записвате.
• Използвайте лостчето W/T (мащабиране), за да промените
съотношението за мащабиране.
2
Натиснете бутон MOVIE отново, за да спрете записа.
BG
17
Забележки
• Не отваряйте ръчно светкавицата. Това може да причини неизправност.
• При използване на функцията за мащабиране по време на снимане на
видеоклип ще бъде записан звукът от работата на фотоапарата. Звукът
от действието на бутона MOVIE също може да бъде записан при
приключването на записа на видеоклипа.
• Обхватът на панорамно снимане може да бъде намален в зависимост от
обекта или начина на заснемането му. По тази причина дори когато [360°]
е с настройка за панорамно снимане, записаното изображение може да
е по-малко от 360 градуса.
• Възможно е непрекъснато снимане на видеоклип в продължение на
приблизително 29 минути наведнъж с настройките по подразбиране на
фотоапарата, когато околната температура е приблизително 25°C. След
приключването на записа на видеоклипа можете да започнете отново запис,
като натиснете пак бутона MOVIE. В зависимост от околната температура
записът може да спре, за да се предпази фотоапаратът.
Преглед на изображения
W: намаляване на мащаба
T: увеличаване на мащаба
Контролен диск
(Възпроизвеждане)
(Изтриване)
1
BG
18
Натиснете бутона
Изберете изображения:
B (следващо)/b (предходно)
или завъртете контролното
колело.
Настройка: z
(Възпроизвеждане).
• Когато изображения на карта с памет, записани на други
фотоапарати, се възпроизвеждат на този, се показва екранът
за регистрация за файла с данни.
x Избиране на следващо/предходно изображение
Изберете изображение, като натиснете B (следващо)/b (предходно)
на контролния диск или като завъртите контролния диск. Натиснете z
в средата на контролния диск, за да преглеждате видеоклиповете.
x Изтриване на изображение
1 Натиснете бутона (Изтриване).
2 Изберете [Изтриване] с v на контролния диск, след което
натиснете z.
x Връщане към снимане на изображения
Натиснете бутона за затвора наполовина.
Работа с други функции
Fn (Функция)
MENU
Контролен диск
x Контролен диск
DISP (Показвано съдържание): Позволява промяна на извежданите
показания на екрана.
(Режим на работа): Позволява ви да превключвате между
различните методи на снимане като заснемане на единично изображение,
непрекъснато снимане или заснемане с клин.
(Творческо Фото): Позволява ви да работите интуитивно
с фотоапарата и да заснемате лесно креативни снимки.
(Режим светкавица): Позволява ви да изберете режим на светкавица
за снимки.
z (Фиксиране с AF): Фотоапаратът проследява обекта и настройва
фокуса автоматично дори когато обектът се движи.
BG
19
x Бутон Fn (Функции)
Позволява ви да регистрирате 12 функции и да ги извиквате,
докато снимате.
1 Натиснете бутона Fn (Функция).
2 Изберете желаната функция, като натиснете v/V/b/B на
контролното колело.
3 Изберете стойността на настройката, като завъртите контролното
колело.
BG
20
x Елементи от менюто
(Настройки фотоапарат)
Размер на
изображ.
Избира размер на снимки.
Съотношение
Избира съотношението за снимки.
Качество
Задава качеството на изображението за снимки.
Панорама: Размер
Избира размер на панорамни изображения.
Панорама: Посока
Задава посока на записа за панорамни
изображения.
Формат на файл
Избира формат на клипа.
Настройки Запис
Избира размера на кадъра на записвания клип.
Режим на работа
Задава режима на снимане, например серийно
снимане.
Режим светкавица
Задава настройките на светкавицата.
Комп. Светкавица
Регулира изходната мощност на светкавицата.
Редуц. на черв. oчи
Намаля ефекта „червени очи“ при използване
на светкавицата.
Режим на фокус
Избира начин на фокусиране.
Зона на фокус
Избира областта на фокус.
Осветление за AF
Настройване на AF осветителя, който
осигурява светлина, подпомагаща фокусирането
при тъмни сцени.
ISO
Регулира светлочувствителността.
Режим измерване
Избира режима на измерване, задаващ частта
от обекта, която се измерва, за да се определи
експозицията.
Баланс на бялото
Регулира цветовите тонове на дадено
изображение.
DRO/Авто HDR
Компенсира автоматично яркостта и контраста.
Творчески стил
Избира желаната обработка на изображенията.
Фотоефект
Избира желания филтър за ефекти за постигане
на по-впечатляващ и артистичен израз.
BG
21
Редуциране на
шума при високо ISO
Задава обработка за намаляване на шума за
снимане с висока чувствителност.
Фиксиране с AF
Задава функцията за проследяване на обект
и продължаване на фокусирането.
Разпозн. усм./лице
Избира да се откриват лица и да се регулират
автоматично различни настройки. Задава
автоматично освобождаване на затвора
при откриване на усмивка.
Ефект на меко
осветление
Авто кадр. Обект
BG
22
Задава ефект на меко осветление и нивото му.
Анализира сцената при снимане на лица,
обекти в близък план или обекти, проследени
от функцията Фиксиране с AF, и автоматично
отрязва и запазва допълнително копие на
изображението с по-впечатляваща композиция.
Избор на сцена
Избира предварително зададени настройки
за постигане на съответствие с условията
при различните сцени.
Клип
Избира режима на снимане, подходящ за вашия
обект или ефект.
SteadyShot
Задава SteadyShot за снимане на клипове.
Авто Бав. затвор
Задаване на функцията, която автоматично
регулира скоростта на затвора съобразно
яркостта на околната среда.
Реф. ниво микроф.
Настройва референтното ниво на микрофона
при записване на клипове.
Нам. шум от вятър
Намаля шума от вятъра по време на запис
на видеоклип.
Списък Съв. сним.
Показва списъка със съвети за снимане.
Памет
Регистрира желаните режими или настройки
на фотоапарата.
(Персонализ. Настройки)
Подпомагано MF
Показва уголемено изображение при ръчно
фокусиране.
Грид линия
Задава показване на мрежа от линии, позволяваща
подравняване към структурни контури.
Авто. преглед
Задава автоматичен преглед за показване
на изображението след заснемането.
Настройка на
експозиция
Ръководство
Настройка на зум
Вписване на Дата
Задава указанията, показвани при промяна на
настройките на експонацията в екрана за снимане.
Задава дали при зумиране да се използва
функцията Зум Ясно Изобр. или Цифров зум.
Задава дали да се записва датата на снимане върху
неподвижното изображение.
Настр. меню Функц
Персонализира показаните функции, когато
е натиснат бутонът Fn (Функция).
Бутон MOVIE
Задава дали бутонът MOVIE винаги да се
активира.
(Безжично)
Изпр. на Смартфон
Прехвърля изображения за показване
на смартфон.
Изпращане на
Компютър
Архивира изображения, като ги прехвърля
на компютър, свързан към мрежа.
Преглед на TV
Можете да преглеждате изображения
на телевизор с активирана мрежа.
One-touch(NFC)
Назначава приложение към One-touch (NFC).
Може да извикате приложението, когато снимате,
чрез докосване на смартфон с активирана
функция NFC до фотоапарата.
Режим Самолет
Може да зададете това устройство да не извършва
безжични комуникации и GPS функции.
Натискане на WPS
Можете лесно да регистрирате точката на достъп
във фотоапарата, като натиснете бутона WPS.
Т-ка за Достъп
Можете ръчно да регистрирате точката на достъп.
BG
23
Редакт. Име Устр.
Можете да смените името на устройството в Wi-Fi
Direct и т.н.
Покажи MAC Адрес
Показване на MAC адреса на фотоапарата.
Възст SSID/Пар.
Нулира SSID и паролата за връзката чрез
смартфон.
Нул. настр. Мрежа
Нулира всички мрежови настройки.
(Приложение)
Лист с Приложения
Показва списъка с приложения. Може да изберете
приложението, което искате да използвате.
Въведение
Показва инструкции за използване
на приложението.
(Възпроизвеждане)
BG
24
Изтриване
Изтрива изображение.
Режим на Преглед
Задава начин, по който се групират
изображенията за възпроизвеждане.
Индекс на изображ.
Показва няколко изображения едновременно.
Слайдшоу
Показва слайдшоу.
Завъртане
Завърта изображението.
Увеличава
изображението
Увеличава възпроизвежданите изображения.
4K Възпр. снимки
Извежда снимки с разделителна способност 4K
към HDMI телевизор, който поддържа 4K.
Защита
Защита на изображенията.
Рег. Интерв. Движ.
Настройва интервала за показване на
проследяването на обектите в [Видео Засн. Движ.],
където проследяването на движението на обекта
ще бъде показано при възпроизвеждане
на клипове.
Настр. отпечатване
Добавя маркировка за заявка за печат към снимка.
(Настройка)
Яркост на монитор
Задава яркостта на екрана.
Яркост на визьора
При използване на електронен визьор (продава
се отделно) задава яркостта му.
Настр. Сила на звук
Настройва ниво на звука за възпроизвеждане
на клип.
Аудио сигнали
Задава функционалните звуци на фотоапарата.
Настройки на GPS
(Само DSC-HX60V)
Задава функцията GPS.
Настр. на Качване
Задава функцията на фотоапарата за качване
при използване на Eye-Fi карта.
Плочково меню
Задава дали да се показва мозаечно меню
при всяко натискане на бутона MENU.
Ръков. Диск режим
Включва или изключва ръководството за диска за
режим (обяснението за всеки режим на снимане).
Качество дисплей
Задава качеството на дисплея.
Начало пест. енерг.
Задава периода от време до автоматичното
изключване на фотоапарата.
Избор PAL/NTSC
(само за модели,
съвместими
с 1080 50i)
Чрез промяна на телевизионния формат на
устройството е възможно снимане в различен
формат на видеоклип.
Демо режим
Включва или изключва възпроизвеждането
на демонстрационен клип.
HDMI резолюция
Задава разделителната способност при свързване
на фотоапарата към HDMI телевизор.
КОНТРОЛ ЗА HDMI
Управлява фотоапарата чрез телевизор,
поддържащ BRAVIA™ Sync.
USB връзка
Задава USB метод за свързване.
USB LUN Настр.
Увеличава съвместимостта чрез ограничаване
на функциите на USB връзката.
USB Захранване
Задава дали да захранва чрез USB връзка.
Език
Настр. Дата/Час
Избира езика.
Настройва датата, часа и лятното часово време.
BG
25
BG
26
Настр. часова зона
Задава местоположението на използване.
Формат
Форматира картата памет.
Номер на файл
Задава метода, използван за присвояване
на номера на файловете към снимки и клипове.
Избор Папка запис
Сменя папката, избрана за записване
на изображения.
Нова папка
Създава нова папка за записване на снимки
и клипове (MP4).
Име на папка
Задава името на папката за снимки.
Възстановяване на
базата с данни за
изображения
Възстановява файла с базата данни за
изображенията и разрешава записа
и възпроизвеждането.
Пок. инф. носители
Показва оставащото време за запис на клипове
и броя снимки, които могат да бъдат записани
в картата с памет.
Версия
Показва версията на софтуера на фотоапарата.
Нулиране на настр.
Възстановява настройките по подразбиране.
Функции на PlayMemories Home™
Софтуерът PlayMemories Home ви позволява да импортирате
снимки и клипове на компютъра си и да ги използвате. Софтуерът
PlayMemories Home е необходим, за да импортирате AVCHD клипове
на компютъра си.
Възпроизвеждане
на импортирани
изображения
Импортиране на изображения
от фотоапарата
За Windows се предлагат и следните функции:
Споделяне
на изображения
в PlayMemories Online™
Преглеждане
Създаване
Качване на
на изображения на дискове с изображения в
в календар
видеоклипове мрежови услуги
Забележки
• За инсталирането на PlayMemories Home се изисква интернет връзка.
• За да използвате PlayMemories Online или други мрежови услуги, ви е нужна
интернет връзка. PlayMemories Online или други мрежови услуги може да
не са достъпни в някои държави или региони.
• За Mac приложения използвайте следния URL адрес:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Ако софтуерът PMB (Picture Motion Browser), предоставен с модели,
въведени на пазара преди 2011 г., вече е инсталиран в компютъра ви,
той ще бъде презаписан от PlayMemories Home по време на инсталацията.
Използвайте PlayMemories Home – софтуер, заменящ PMB.
BG
27
x Системни изисквания
Можете да откриете системните изисквания за софтуера на следния
URL адрес.
www.sony.net/pcenv/
x Инсталиране на PlayMemories Home на компютър
1
Като използвате интернет браузъра на компютъра си,
отидете на следния URL адрес и след това инсталирайте
PlayMemories Home.
www.sony.net/pm/
• За подробности относно PlayMemories Home вижте следната
страница за поддръжка на PlayMemories Home (само на
английски).
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
• Когато инсталацията приключи, PlayMemories Home се стартира.
2
Свържете фотоапарата към компютър чрез Micro USB
кабел (в комплекта).
• В PlayMemories Home могат да се инсталират нови функции.
Свържете фотоапарата към компютъра дори ако PlayMemories
Home вече е инсталиран в компютъра.
Забележки
• Не изключвайте Micro USB кабела (в комплекта) от фотоапарата, докато
се показва работният екран или екранът за достъп. Това може да причини
повреда на данните.
• За да изключите фотоапарата от компютъра, щракнете върху
в лентата
на задачите и след това върху
(иконата за изключване). За Windows Vista
щракнете върху
в лентата на задачите.
BG
28
Добавяне на функции към фотоапарата
Можете да добавите желаните функции към фотоапарата си, като се
свържете с уебсайта за изтегляне на приложения
(PlayMemories
Camera Apps™) чрез интернет.
http://www.sony.net/pmca
• След инсталиране на дадено приложение можете да го извикате,
като докоснете Android-базиран смартфон с активирана NFC функция
в маркировката N на фотоапарата и използвате функцията
[One-touch(NFC)].
Брой снимки и време за запис на видеоклипове
Броят снимки и времето за запис може да се различават в зависимост
от условията на снимане и картата с памет.
x Снимки
[
Размер на изображ.]: L: 20M
Когато [
Съотношение] е с настройка [4:3]*
Капацитет
Качество
2 GB
Стандартно
295 изображения
Високо
200 изображения
* Когато [
Съотношение] е с настройка, различна от [4:3], можете
да записвате повече изображения от посочения по-горе брой.
BG
29
x Клипове
Таблицата по-долу показва приблизителните максимални времена
на запис. Това са общите времена за всички файлове с видеоклипове.
Непрекъснато снимане е възможно за приблизително 29 минути
(ограничение от спецификацията на продукта). Максималното време
за непрекъснат запис на видеоклип с формат MP4 (12M) е около
15 минути (ограничено от лимита за 2 GB за размер на файла).
(ч (час), мин (минута))
Капацитет
Настройки Запис
2 GB
60i 24M(FX)/50i 24M(FX)
10 мин
60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
10 мин
60p 28M(PS)/50p 28M(PS)
9 мин
24p 24M(FX)/25p 24M(FX)
10 мин
24p 17M(FH)/25p 17M(FH)
10 мин
1440×1080 12M
15 мин
VGA 3M
1 ч 10 мин
• Времето за запис на клипове варира, тъй като фотоапаратът е оборудван
с VBR (променлива побитова скорост), която автоматично регулира
качеството на изображението в зависимост от сцената за снимане.
Когато записвате бързодвижещ се обект, изображението е по-ясно, но
времето за запис е по-кратко, тъй като се изисква повече памет за записа.
Времето за запис също варира в зависимост от условията на снимане, обекта
или настройките на качество/размер на изображението.
BG
30
Забележки относно използването
на фотоапарата
Функции, вградени във фотоапарата
• Това ръководство описва устройства, съвместими с 1080 60i, и устройства,
съвместими с 1080 50i.
– За да определите дали вашият фотоапарат поддържа функцията GPS,
проверете името на модела му.
Съвместим с GPS: DSC-HX60V
Несъвместим с GPS: DSC-HX60
– За да проверите дали фотоапаратът е устройство, съвместимо с 1080 60i
или с 1080 50i, проверете за следните символи в долната част на
фотоапарата.
Устройство, съвместимо с 1080 60i: 60i
Устройство, съвместимо с 1080 50i: 50i
• Този фотоапарат е съвместим с клипове с формат 1080 60p или 50p.
За разлика от стандартните режими на запис досега, които записват
с презредов метод, този фотоапарат записва, използвайки прогресивен
метод. Това увеличава разделителната способност и предоставя по-гладко
и по-реалистично изображение.
• Когато сте в самолет, задайте [Режим Самолет] на [Вкл.].
Относно съвместимите с GPS устройства (само DSC-HX60V)
• Използвайте GPS в съответствие с разпоредбите, валидни за държавите
и регионите, където го правите.
• Ако не записвате информация за местоположението, задайте [GPS Вкл./
Изкл.] на [Изкл.].
Употреба и грижи
Избягвайте грубо третиране, разглобяване, модифициране, механични удари
или удари, например с чук, падане на продукта или стъпване върху него.
Бъдете особено внимателни с обектива.
Забележки относно записа/възпроизвеждането
• Преди да започнете да записвате, направете пробен запис, за да се убедите,
че фотоапаратът работи правилно.
• Фотоапаратът не е устойчив на прах, напръскване или вода.
• Не насочвайте фотоапарата към слънцето или друга силна светлина.
Това може да причини неизправност на фотоапарата.
• Ако се получи кондензация на влага, почистете я, преди да използвате
фотоапарата.
• Не разтърсвайте и не удряйте фотоапарата. Това може да причини
неизправност и да ви попречи да записвате изображения. Освен
това носителят за запис може да стане неизползваем или данните
на изображенията да се повредят.
BG
31
Не използвайте/съхранявайте фотоапарата на следните места
• На прекалено горещи, студени или влажни места
На места, като например в паркиран на слънце автомобил, корпусът
на фотоапарата може да се деформира и това да причини неизправност.
• На пряка слънчева светлина или близо до нагревател
Корпусът на фотоапарата може да се обезцвети или деформира и това може
да причини неизправност.
• На места със силно клатене или вибрации
• В близост до място, където се генерират силни радиовълни, излъчва
се радиация или има силно магнитно поле
На такива места е възможно фотоапаратът да не записва или да
не възпроизвежда правилно изображенията.
• На песъчливи или прашни места
Не позволявайте във фотоапарата да проникне пясък или прах. Това може
да повреди фотоапарата, в някои случаи - непоправимо.
Бележки относно екрана и обектива
• Екранът е произведен по технология с изключително висока прецизност
и над 99,99% от пикселите са функциониращи за ефективна употреба.
Някои малки тъмни и/или светли точки (бели, червени, сини или зелени)
обаче може да се появяват на екрана. Тези точки са нормален резултат
от процеса на производство и не се отразяват върху записа.
• Внимавайте да не заклещите пръстите си или други предмети в обектива,
когато той работи.
Бележки за светкавицата
• Не хващайте фотоапарата за светкавицата и не прилагайте прекомерна сила
върху нея.
• Ако в отворената светкавица попаднат вода, прах или пясък, това може да
причини неизправност.
• Погрижете се да държите пръстите си настрана, когато натискате
светкавицата надолу.
Относно загряването на фотоапарата
Фотоапаратът и батерията може да се загреят при продължително използване,
но това не е неизправност.
Относно защитата от прегряване
BG
32
В зависимост от температурата на фотоапарата и батерията може
да не е възможно да записвате видеоклипове или захранването
може да се изключи автоматично, за да предпази фотоапарата.
На екрана ще се покаже съобщение преди захранването да се изключи или
ако вече не е възможно да се записват видеоклипове. В такъв случай оставете
захранването изключено и изчакайте, докато температурата на фотоапарата
и на батерията се понижи. Ако включите захранването, без да сте позволили
на батерията и фотоапарата да се охладят достатъчно, захранването може да
се изключи отново или може да не е възможно да записвате видеоклипове.
За зареждането на батерията
• Ако зареждате батерия, която не е използвана дълго време, може да не
успеете да я заредите до съответния капацитет.
Това се дължи на характеристиките на батерията. Заредете батерията отново.
• Батерии, която не са използвани повече от година, може да са се
повредили.
Предупреждение относно авторските права
Телевизионни програми, филми, видеозаписи и други материали може да са
обект на авторски права. Неупълномощено записване на такива материали
може да е в противоречие с разпоредбите в законите за авторско право.
Няма гаранции в случай на повредено съдържание или грешки
при записа
Sony не може да даде гаранция в случай на грешка при записа, или загуба, или
повреда на записано съдържание, вследствие на неизправност на фотоапарата
или носителя за запис и т.н.
Почистване на повърхността на фотоапарата
Почиствайте повърхността на фотоапарата с мека, леко навлажнена кърпа
и я избърсвайте със суха кърпа. За да предотвратите повреда на покритието
или корпуса:
– не излагайте фотоапарата на химикали, като разредител, бензин, алкохол,
мокри кърпички, препарати против насекоми, слънцезащитни лосиони
или инсектициди.
Поддръжка на екрана
• Ако върху екрана остане крем за ръце или овлажняващ крем, той може
да разтвори покритието му. Ако такъв продукт е попаднал върху екрана,
забършете го незабавно.
• Прилагането на сила при избърсването със салфетка или други материали
може да повреди покритието.
• Ако по екрана има отпечатъци от пръсти или замърсявания, препоръчваме
ви внимателно да отстраните всички замърсявания и след това да забършете
екрана с мека кърпа.
Бележки относно безжичната LAN мрежа
Не поемаме никаква отговорност относно щети, причинени от
неупълномощен достъп или неупълномощена употреба на директориите,
заредени във фотоапарата, които са резултат от загуба или кражба.
BG
33
Спецификации
Фотоапарат
[Система]
BG
34
Устройство за изображения:
7,82 мм (тип 1/2.3 ) Exmor R™
CMOS сензор
Общ брой пиксели на фотоапарата:
Прибл. 21,1 мегапиксела
Общ брой ефективни пиксели
на фотоапарата:
Прибл. 20,4 мегапиксела
Обектив: Обектив Sony G 30×
зумиране
f = 4,3 мм – 129 мм
(24 мм – 720 мм (еквивалент
на филм 35 мм))
F3.5 (W) – F6.3 (T)
При снимане на клипове (16:9):
26,5 мм – 795 мм*
При снимане на клипове (4:3):
32,5 мм – 975 мм*
* Когато [
SteadyShot]
е с настройка [Стандартно]
SteadyShot: Оптично
Формат на файл:
Снимки: JPEG съвместим
(DCF, Exif, MPF Baseline),
DPOF съвместим
Клипове (формат AVCHD):
формат AVCHD версия
съвместимост с 2.0
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: Dolby Digital 2ch,
оборудвано с Dolby Digital Stereo
Creator
• Произведено по лиценз
на Dolby Laboratories.
Клипове (MP4 format):
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: MPEG-4 AAC-LC 2ch
Носител за запис: Носител Memory
Stick PRO Duo, Носител Memory
Stick Micro, SD карти, microSD
карти с памет
Светкавица: Диапазон
на светкавицата (ISO
чувствителност (Индекс на
препоръчителна експозиция)
с настройка Auto):
Прибл. 0,25 м до 5,6 м (W)/
Прибл. 2,0 м до 3,0 м (T)
[Входни и изходни конектори]
HDMI конектор: HDMI микро жак
Мулти/Micro USB порт*:
USB комуникация
USB комуникация: Hi-Speed USB
(USB 2.0)
* Поддържа Micro USB-съвместимо
устройство.
[Екран]
LCD екран:
7,5 см (тип 3.0) TFT устройство
Общ брой точки:
921 600 точки
[Захранване, общо]
Захранване: Акумулаторен пакет
NP-BX1, 3,6 V
Адаптер за променлив ток
AC-UB10C/UB10D, 5 V
Консумация на енергия
(при снимане):
Прибл. 1,2 W
Работна температура:
От 0 °C до 40 °C
Температура на съхранение:
–20 °C до +60 °C
Размери (отговарят на CIPA):
108,1 мм × 63,6 мм × 38,3 мм
(Ш/В/Д)
Тегло (отговаря на CIPA) (прибл.):
272 г (включително комплект
батерии NP-BX1, Носител
Memory Stick PRO Duo)
Микрофон: Стерео
Високоговорител: Моно
Exif Print: Съвместим
PRINT Image Matching III:
Съвместим
[Безжична LAN мрежа]
Акумулаторен пакет NP-BX1
Тип батерия: Литиево-йонна
батерия
Максимално напрежение: DC 4,2 V
Номинално напрежение:
3,6 V постоянен ток
Максимално зарядно напрежение:
DC 4,2 V
Максимален заряден ток: 1,89 A
Капацитет: 4,5 Wh (1 240 mAh)
Дизайнът и спецификациите
подлежат на промяна без
предупреждение.
Поддържан стандарт:
IEEE 802.11 b/g/n
Честота: 2,4 GHz
Поддържани протоколи за
сигурност:
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Метод на конфигурация: WPS (Wi-Fi
Protected Setup)/ръчно
Метод на достъп: Инфраструктурен
режим
NFC: Съвместимост с NFC Forum
Type 3 Tag
Адаптер за променлив ток
AC-UB10C/UB10D
Изисквания за захранването:
Променлив ток 100 V до 240 V,
50 Hz/60 Hz, 70 mA
Изходно напрежение: DC 5 V, 0,5 A
Работна температура:
От 0 °C до 40 °C
Температура на съхранение:
–20 °C до +60 °C
Размери (прибл.):
50 мм × 22 мм × 54 мм
(Ш/В/Д)
BG
35
Търговски марки
BG
36
• Memory Stick и
са търговски марки или
регистрирани търговски
марки на Sony Corporation.
• „AVCHD Progressive“ и логотипът
на „AVCHD Progressive“ са
търговски марки на Panasonic
Corporation и Sony Corporation.
• Dolby и символът „двойно D“
са търговски марки на
Dolby Laboratories.
• Термините HDMI, HDMI
(Мултимедиен интерфейс за
висока разделителна способност)
и логотипът HDMI, са търговски
марки или регистрирани
търговски марки на HDMI
Licensing LLC в Съединените
щати и в други държави.
• Windows и Windows Vista
са регистрирани търговски
марки на Microsoft Corporation
в Съединените щати и/или
в други държави.
• Mac е регистрирана търговска
марка на Apple Inc. в Съединените
щати и други държави.
• iOS е регистрирана търговска
марка или търговска марка
на Cisco Systems, Inc.
• iPhone и iPad са регистрирани
търговски марки на Apple Inc.
в Съединените щати и в други
държави.
• Логотипът на SDXC е търговска
марка на SD-3C, LLC.
• Android и Google Play са търговски
марки на Google Inc..
• Wi-Fi, логотипът на Wi-Fi и Wi-Fi
PROTECTED SET-UP са
регистрирани търговски марки
на Wi-Fi Alliance.
• N Mark е търговска марка или
регистрирана търговска марка
на NFC Forum, Inc. в Съединените
щати и други държави.
• DLNA и DLNA CERTIFIED
са търговски марки на
Digital Living Network Alliance.
• Facebook и логотипът „f“
са търговски марки или
регистрирани търговски
марки на Facebook, Inc.
• YouTube и логотипът YouTube
са търговски марки или
регистрирани търговски
марки на Google Inc.
• Eye-Fi е търговска марка
на Eye-Fi, Inc.
• Наред с това, наименованията
на системи и продукти,
използвани в това ръководство,
като цяло са търговски марки
или регистрирани търговски
марки на съответните им
разработчици или производители.
Въпреки това обозначенията ™
или ® може да не са използвани
във всички случаи в това
ръководство.
Допълнителна информация
за този продукт и отговори на
често задавани въпроси могат да
бъдат намерени на нашия сайт
за поддръжка на клиенти.
©2014 Sony Corporation
Download PDF