Sony | DSC-HX350 | Sony DSC-HX350 Компактен фотоапарат HX350 с 50x оптично мащабиране Инструкции за експлоатация

4-595-949-11(1) (BG)
Цифров фотоапарат
Ръководство с инструкции
„Помощно ръководство“
(Ръководство в мрежата)
Вижте „Помощно ръководство“ за по-подробни
инструкции за всички функции на фотоапарата.
Помощното ръководство е налично на
английски език.
http://rd1.sony.net/help/dsc/1640/h_zz/
DSC-HX350
Български
Научете повече за фотоапарата („Помощно
ръководство“)
„Помощно ръководство“ е онлайн ръководство. Можете
да прочетете „Помощно ръководство“ на компютъра или
смартфона си.
Прегледайте го за по-подробни инструкции за всички
функции на фотоапарата.
URL адрес:
http://rd1.sony.net/help/dsc/1640/h_zz/
Разглеждане на ръководството
Фотоапаратът е снабден с вградено ръководство с инструкции.
Fn (Функция)
MENU
(Ръков. Фотоапарат)
Ръков. Фотоапарат
Фотоапаратът показва обяснения за елементите и стойностите на
настройките на MENU/Fn (Функция).
1 Натиснете бутона MENU или Fn (Функция).
2 Изберете желания елемент, след което натиснете бутона (Ръков.
Фотоапарат).
BG
2
Съвет за снимане
Фотоапаратът показва съвети за снимане за избрания режим на снимане.
1 Натиснете бутона (Ръков. Фотоапарат), докато сте в режим
на снимане.
2 Изберете желания съвет за снимане и натиснете z на бутона за
управление.
Съветът за снимане се показва.
• Можете да превъртате екрана посредством v/V и да сменяте
съветите за снимане чрез b/B.
BG
3
Данни на собственика
Запишете номера на модела и серийния
номер (които се намират на продукта)
в полето, предоставено по-долу.
Правете справка с тези номера винаги
когато се свързвате с търговеца на
Sony относно този продукт.
Модел № DSCСериен № _____________________
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от
пожар или токов удар,
не излагайте устройството
на дъжд или влага.
ВАЖНИ УКАЗАНИЯ
ЗА БЕЗОПАСНОСТ
-ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ
УКАЗАНИЯ
ОПАСНОСТ
ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА
ОТ ПОЖАР ИЛИ ТОКОВ
УДАР, ПРОЧЕТЕТЕ
ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ
УКАЗАНИЯ
Ако формата на щепсела не съответства
на електрическия контакт, използвайте
адаптер за щепсел за правилната
конфигурация за контакта.
BG
4
ВНИМАНИЕ
[ Батерия
Ако с батерията се борави неправилно,
тя може да избухне, да причини пожар
или дори химически изгаряния.
Съблюдавайте предупрежденията
по-долу.
• Не разглобявайте.
• Не смачквайте и не подлагайте
батерията на удар или силно
физическо въздействие, като
например удар с чук, изпускане
или стъпване върху нея.
• Не свързвайте накъсо и не
позволявайте метални предмети
да влизат в контакт с клемите на
батерията.
• Не излагайте на висока температура
над 60 °C, например на пряка
слънчева светлина или в паркиран
на слънце автомобил.
• Не изгаряйте и не хвърляйте в огън.
• Не използвайте повредени или
изпускащи течност литиево-йонни
батерии.
• Зареждайте батерията с оригинално
зарядно устройство за батерии на
Sony или с устройство, което може
да зарежда батерията.
• Дръжте батерията далеч от досега
на деца.
• Пазете батерията суха.
• Заменяйте само със същия или
с еквивалентен тип, препоръчан
от Sony.
• Незабавно изхвърляйте използваните
батерии, както е описано
в инструкциите.
Използвайте близкостоящ
електрически контакт, когато
използвате предоставения или
препоръчан адаптер за променлив ток/
зарядно устройство за батерии.
Ако възникне неизправност по време
на използването на този продукт,
незабавно изключете щепсела от
електрическия контакт, за да
изключите източника на захранване.
Ако използвате продукта с индикатор
за зареждане, обърнете внимание,
че продуктът не е изключен от
източника на захранване дори
когато индикаторът не свети.
[ Съобщение
Ако поради статично електричество
или електромагнетизъм преносът
на данни прекъсне, рестартирайте
приложението или изключете
и включете отново комуникационния
кабел (USB и т.н.).
Този продукт е изпробван
и е установено, че е съвместим
с ограниченията, изложени
в разпоредбата за ЕМС за използване
на свързващи кабели с дължина под
3 метра.
Електромагнитните полета на
конкретните честоти може да повлияят
върху картината и звука на това
устройство.
[ Съобщение за клиентите
в държави, прилагащи
директивите на ЕС
Производител: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075, Япония
Относно съвместимостта с продуктите
на ЕС: Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Белгия
[ Изхвърляне на използвани
батерии и електрическо
и електронно оборудване
(приложимо за държавите
от Европейския съюз и други
страни в Европа със системи
за разделно събиране на
отпадъците)
Този символ върху
продукта, батерията
или опаковката
показва, че продуктът
и батерията не трябва
да се третират като
битови отпадъци.
При определени батерии той може да
се използва заедно с химичен символ.
Химичните символи за живак (Hg) или
олово (Pb) са добавени, ако батерията
съдържа повече от 0,0005% живак
или 0,004% олово. Като осигурите
правилното изхвърляне на тези
продукти и батерии, ще помогнете за
предотвратяването на евентуалните
отрицателни последици за околната
среда и човешкото здраве, които
иначе биха могли да възникнат при
неподходящата им обработка като
отпадък. Рециклирането на
материалите ще помогне за запазването
на природните ресурси.
При продукти, които поради
съображения за безопасност,
производителност или цялостност на
данните изискват постоянна връзка
с вградена батерия, тя трябва да бъде
заменяна само от квалифициран
сервизен персонал. За да гарантирате
правилното третиране на батерията
и на електрическото и електронно
оборудване, предайте тези продукти
в края на експлоатационния им цикъл
в подходящ пункт за рециклиране на
електрическо и електронно оборудване.
BG
5
За всички други батерии прегледайте
раздела за безопасното изваждане
на батерията от продукта. Предайте
батерията в подходящ пункт за
рециклиране на използвани батерии.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт или
батерия се обърнете към местната
администрация, към службата за
събиране на битови отпадъци или
към магазина, от който сте закупили
продукта или батерията.
BG
6
Проверка на елементите, включени в комплекта
Числото в скобите посочва броя части.
• Фотоапарат (1)
• Акумулаторна батерия NP-BX1 (1)
• Micro USB кабел (1)
• Адаптер за променлив ток (1)
• Захранващ кабел (предоставя се в някои държави/региони) (1)
• Лента за носене на рамо (1)
• Капачка на обектива (1)
• Ръководство с инструкции (това ръководство) (1)
Относно настройката на езика
Променете екранния език, ако е нужно, преди да използвате фотоапарата
(стр. 27).
BG
7
Идентифициране на компонентите
I Кукичка за лента за носене
на рамо
J Превключвател за
мащабиране/фокус
K Пръстен за ръчна настройка
A Бутон Fn (Функция)
B Бутон CUSTOM
(Персонализиране)
• Може да назначите желана
функция на бутона CUSTOM.
C Бутон на затвора
D За снимане: лостче W/T
(мащабиране)
За преглед: лостче
(индекс)/лостче
(Мащабиране при
възпроизвеждане)
E Индикатор на
самоснимачката/
AF осветяващ лъч
F Обектив
G Светкавица
• Натиснете бутона (Отваряне
на светкавицата), за да
използвате светкавицата.
Светкавицата не се отваря
автоматично.
• Когато не използвате
светкавицата, натиснете я към
корпуса на фотоапарата.
H Бутон (отваряне на
светкавицата)
BG
8
• Когато превключвателят за
мащабиране/фокус е зададен на
AF/ZOOM, завъртете пръстена
за ръчна настройка, за да
изпълните функцията за
мащабиране.
• Когато превключвателят за
мащабиране/фокус е зададен
на MF или DMF, завъртете
пръстена за ръчна настройка,
за да настроите фокуса.
A Стереомикрофон
B Визьор
C Бутон MOVIE (Видеоклип)
D Бутон
(Възпроизвеждане)
E Бутон FINDER/MONITOR
• Фотоапаратът не превключва
между показване на монитора
и визьора автоматично.
Превключете показването,
като натиснете този бутон.
F Бутон ON/OFF (Захранване)
и индикатор за захранване/
зареждане
G Селектор на режимите
(Интелигентно Авто)/
(Супериор Авто)/
(Програма Авто)/
(Приоритет бленда)/
(Приоритет затвор)/
(Ръчна експозиция)/
1/2 (Извикване памет)/
(Видеоклип)/
(i-Панорамно обх.)/
(Избор на сцена)
H Селектор за управление
I Бутон за управление
J Централен бутон
K Бутон (Ръков. Фотоапарат)/
(Изтриване)
L Бутон MENU
A Ролка за регулиране на
диоптъра
• Настройте ролката за
регулиране на диоптъра
спрямо зрението си, докато
започнете да виждате ясно
в екрана на визьора.
• Когато настройвате нивото
на диоптъра, насочете
фотоапарата към светла зона,
за да е по-лесно настройването.
C Капак на конекторите
D HDMI микрожак
E Високоговорител
F Монитор
A Капак за батерия/карта с памет
B Слот за поставяне на батерия
C Лостче за заключване на
батерията
D Индикатор за достъп
E Слот за карта с памет
F Гнездо за монтиране на статив
• Използвайте статив с винт
с дължина, по-малка от 5,5 мм.
В противен случай няма да
можете да закрепите
фотоапарата стабилно и той
може да се повреди.
* За подробности относно
съвместими аксесоари за
мултиинтерфейсното гнездо
и извода Multi/Micro USB посетете
уебсайта на Sony или се
консултирайте със своя търговец
на Sony или с местния
упълномощен сервиз на Sony.
Операциите с аксесоари от други
производители не са гарантирани.
B Извод Мулти/Micro USB*
• Поддържа съвместимо
с Micro USB устройство.
BG
9
Поставяне на батерията
Лостче за заключване на батерията
1
2
BG
10
Отворете капака.
Поставете батерията.
• Натиснете лостчето за заключване на батерията и поставете
батерията, както е показано. Уверете се, че лостчето за заключване
на батерията се заключва след поставянето й.
• Затварянето на капака при неправилно поставена батерия може
да повреди фотоапарата.
Зареждане на батерията
Индикатор за захранване/зареждане
Свети: зареждане
Не свети: зареждането е приключено
Мига:
грешка при зареждането или
зареждането временно е поставено на
пауза, защото фотоапаратът не се намира
в подходящия температурен диапазон
1
2
Свържете фотоапарата към адаптера за променлив ток
(в комплекта) чрез Micro USB кабела (в комплекта).
Свържете адаптера за променлив ток към електрически
контакт.
Индикаторът за захранване/зареждане светва в оранжево
и зареждането започва.
• Изключете фотоапарата, докато зареждате батерията.
• Може да зареждате батерията дори когато е частично заредена.
• Когато индикаторът за захранване/зареждане мига и зареждането
не е приключило, извадете и поставете отново батерията.
• В някои държави/региони свържете захранващия кабел към
адаптера за променлив ток и след това свържете адаптера към
електрически контакт.
BG
11
Забележки
• Ако индикаторът за захранване/зареждане на фотоапарата мига, когато
адаптерът за променлив ток е свързан към електрическия контакт (гнездо),
това показва, че зареждането е временно преустановено, защото
температурата е извън препоръчителния диапазон. Когато температурата
отново е в подходящия диапазон, зареждането се възобновява.
Препоръчваме да зареждате батерията при околна температура между 10 °C
и 30 °C.
• Батерията може да не се зарежда ефективно, ако контактните й пластини
са замърсени. В този случай внимателно забършете прахта с мека кърпа
или памучен тампон, за да почистите контактните пластини на батерията.
• Свържете адаптера за променлив ток (в комплекта) към най-близкия
електрически контакт (гнездо). Ако възникне неизправност по време на
използването на адаптера за променлив ток, незабавно изключете щепсела от
електрическия контакт (гнездо), за да изключите източника на захранване.
• Когато зареждането приключи, изключете адаптера за променлив ток от
електрическия контакт (гнездо).
• Използвайте само оригинални батерии, Micro USB кабел (в комплекта)
и адаптер за променлив ток (в комплекта) с марката на Sony.
x Време за зареждане (Пълно зареждане)
Времето за зареждане е приблизително 230 минути с използване на
адаптера за променлив ток (в комплекта). Индикаторът Захранване/
Зареждане светва и след това угасва веднага, когато батерията е напълно
заредена.
Забележки
• Посоченото по-горе време за зареждане се отнася за зареждането на напълно
изтощена батерия при температура 25 °C. В зависимост от условията на
употреба и други обстоятелства зареждането може да отнеме повече време.
BG
12
x Зареждане чрез свързване към компютър
Батерията може да бъде заредена чрез свързване на фотоапарата към
компютър посредством Micro USB кабел.
Към USB жак
• Ако свързвате фотоапарата към компютър при включено захранване,
въпреки че батерията не е заредена, фотоапаратът ще бъде захранен
от компютъра, което ви позволява да импортирате на компютъра,
без да се притеснявате, че батерията ще се изтощи.
Забележки
• Ако фотоапаратът е свързан към лаптоп, който не е включен в източник на
захранване, зарядът на батерията на лаптопа се понижава. Не зареждайте
за продължителен период от време.
• Не включвайте/изключвайте или рестартирайте компютъра, нито го
събуждайте от спящ режим, когато между компютъра и фотоапарата
е установена USB връзка. Това може да причини неизправност на
фотоапарата. Преди да включите/изключите, рестартирате или „събудите“
компютъра от спящ режим, преустановете връзката между фотоапарата
и компютъра.
• Не се дават гаранции за зареждане с изработен по поръчка или
модифициран компютър.
BG
13
x Живот на батериите и брой изображения, които могат
да бъдат записани и възпроизведени
Живот на батерията
Брой изображения
Монитор
Прибл. 150 мин
Прибл.
300 изображения
Визьор
Прибл. 190 мин
Прибл.
380 изображения
Типично
снимане на
видеоклип
Монитор
Прибл. 50 мин
—
Визьор
Прибл. 55 мин
—
Непрекъснато
снимане на
видеоклип
Монитор
Прибл. 85 мин
—
Визьор
Прибл. 95 мин
—
Прибл. 250 мин
Прибл.
5000 изображения
Снимане
(снимки)
Преглеждане (снимки)
Забележки
• Посоченият по-горе брой изображения важи, когато батерията е напълно
заредена. Броят изображения може да намалее в зависимост от условията
на употреба.
• Броят изображения, които могат да бъдат записани, се отнася за снимане
при посочените по-долу условия:
– използване на Sony Носител Memory Stick PRO Duo™ (Mark2) (продава
се отделно);
– батерията се използва при околна температура 25 °C;
– [Качество дисплей] е с настройка [Стандартно].
• Броят за „Снимане (снимки)“ е базиран на стандарта CIPA и се отнася за
снимане при следните условия:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– DISP е с настройка [Покажи вс. инфо];
– снимане на всеки 30 секунди;
– мащабирането се превключва последователно между позициите W и T;
– светкавицата се задейства веднъж на всеки два пъти;
– захранването се включва и изключва веднъж на всеки десет пъти.
BG
14
• Броят минути за снимане на видеоклип е базиран на стандарта CIPA и се
отнася за снимане при следните условия:
–[
Настройки Запис]: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH);
– типично снимане на видеоклип: капацитет на батерията, базиран на
многократно стартиране/спиране на снимането, мащабиране, включване/
изключване и т.н;
– непрекъснато снимане на видеоклип: живот на батерията на базата на
непрекъснато снимане, докато се достигне ограничението (29 минути),
и след това снимане отново чрез повторно натискане на бутона MOVIE.
Други функции, като мащабирането, не са изпълнени.
x Електрозахранване
Може да използвате адаптера за променлив ток (в комплекта) за подаване
на захранване по време на снимане или възпроизвеждане на
изображения, за да намалите консумацията от батерията.
Забележки
• Фотоапаратът няма да се включи, ако няма заряд в батерията. Поставете
достатъчно заредена батерия във фотоапарата.
• Не изваждайте батерията, докато индикаторът за достъп (стр. 9) свети.
Данните в картата с памет може да се повредят.
• Докато захранването е включено, батерията няма да се зарежда дори ако
фотоапаратът е свързан към адаптера за променлив ток.
• При определени условия захранването може да бъде допълнително подадено
от батерията дори ако изполвате адаптер за променлив ток.
• Докато захранването се подава чрез USB връзка, температурата във
фотоапарата ще се повиши и времето за непрекъснат запис може да намалее.
BG
15
Поставяне на карта с памет (продава се отделно)
Уверете се, че скосеният край
е в правилната позиция.
1
2
3
BG
16
Отворете капака.
Поставете картата с памет.
• Със скосения ъгъл, ориентиран, както е показано на илюстрацията,
вкарайте картата с памет, докато щракне на мястото си.
Затворете капака.
x Карти с памет, които могат да се използват
Карта с памет
За снимки
За видеоклипове
MP4
Memory Stick PRO Duo
AVCHD
(само за Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo™
Memory Stick Micro™ (M2)
(само за Mark2)
SD карта с памет
SDHC карта с памет
SDXC карта с памет
microSD карта с памет
microSDHC карта с памет
microSDXC карта с памет
* SD клас на скорост 4 (
*
*
*
*
*
*
*
*
) или по-бърза
• За подробности относно броя записваеми снимки и продължителността на
запис на видеоклипове вижте страници 31 до 32. Вижте таблиците, за да
изберете карта с памет с желания капацитет.
Забележки
• Не се гарантира правилната работа с всички карти с памет. За карти с памет,
които не са произведени от Sony, се консултирайте със съответния
производител на продукта.
• При поставяне на носител Memory Stick Micro или microSD карти с памет
в този фотоапарат се уверете, че използвате правилния адаптер.
x Изваждане на картата с памет/батерията
Карта с памет: натиснете картата с памет навътре веднъж,
за да я извадите.
Батерия: плъзнете лостчето за заключване на батерията.
Внимавайте да не изпуснете батерията.
Забележки
• В никакъв случай не изваждайте картата с памет/батерията, когато лампата
за достъп (стр. 9) свети. Това може да предизвика повреждане на данните
в картата с памет.
BG
17
Настройване на часовника
ON/OFF (Захранване)
Бутон за управление
Избор на елементи: v/V/b/B
Настройка: z
1
2
3
4
Натиснете и задръжте бутона ON/OFF (Захранване).
Когато включите фотоапарата за първи път, се показва настройката
за дата и час.
• Включването на захранването и привеждането в готовност за
работа може да отнемат известно време.
Уверете се, че на екрана е избрано [Въвеждане], след
което натиснете z на бутона за управление.
Изберете желаното географско местоположение,
като следвате инструкциите на екрана, след което
натиснете z.
Задайте [Лятно време], [Дата/Час] и [Формата на дата],
след което натиснете z.
• Когато настройвате [Дата/Час], полунощ е 12:00 AM, а обед
е 12:00 PM.
5
BG
18
Проверете дали е избрано [Въвеждане], след което
натиснете z.
Снимане на снимки/видеоклипове
Бутон на затвора
Селектор на режимите
: Интелигентно Авто
: Видеоклип
MOVIE
лостче W/T
(мащабиране)
W: намаляване
на мащаба
T: увеличаване
на мащаба
Снимане на снимки
1
Натиснете бутона на затвора наполовина, за да
фокусирате.
Когато изображението е на фокус, прозвучава сигнал и индикаторът
z светва.
2
Натиснете бутона на затвора до долу, за да заснемете
изображение.
Снимане на видеоклипове
1
Натиснете бутона MOVIE (Видеоклип), за да започнете
да записвате.
• Използвайте лостчето W/T (мащабиране), за да промените
съотношението за мащабиране.
2
Натиснете бутона MOVIE отново, за да спрете записа.
BG
19
Забележки
• Не отваряйте ръчно светкавицата. Това може да причини неизправност.
• При използване на функцията за мащабиране по време на снимане на
видеоклип ще бъде записан звукът от работата на фотоапарата. Звукът
от действието на бутона MOVIE също може да бъде записан при
приключването на записа на видеоклипа.
• Обхватът за панорамно снимане може да бъде намален в зависимост от
обекта или начина на заснемането му. По тази причина дори когато [360°]
е с настройка за панорамно снимане, записаното изображение може да
бъде с по-малко от 360 градуса.
• Възможно е непрекъснато снимане на видеоклип в продължение на
максимално около 29 минути наведнъж с настройките по подразбиране
на фотоапарата, когато околната температура е приблизително 25 °C.
След приключването на записа на видеоклипа можете да започнете отново
запис, като натиснете пак бутона MOVIE. В зависимост от околната
температура записът може да спре, за да бъде предпазен фотоапаратът.
BG
20
Преглед на изображения
Селектор за управление
W: намаляване на мащаба
T: увеличаване на мащаба
Бутон за управление
(Възпроизвеждане)
(Изтриване)
1
Натиснете бутона
Изберете изображения:
B (следващо)/b (предходно)
или завъртете селектора за
управление.
Настройка: z
(Възпроизвеждане).
• Когато изображения на картата с памет, които са записани на други
камери, се възпроизвеждат на този фотоапарат, се показва екранът
за регистрация за файла с данни.
x Избиране на следващо/предходно изображение
Изберете изображение, като натиснете B (следващо)/b (предишно) на
бутона за управление. Натиснете z в средата на бутона за управление,
за да прегледате видеоклиповете.
x Изтриване на изображение
1 Натиснете бутона (Изтриване).
2 Изберете [Изтриване] със v на бутона за управление, след което
натиснете z.
x Връщане към снимане на изображения
Натиснете бутона на затвора наполовина.
BG
21
Въведение към други функции
Fn (Функция)
Селектор за управление
MENU
Бутон за
управление
x Бутон за управление
DISP (Показване на съдържание): Позволява промяна на извежданите
показания на екрана.
(Режим на работа): Позволява ви да превключвате между
различните методи на снимане, като единично снимане, серийно снимане
или снимане с клин.
(Комп. Експозиция): Позволява ви да коригирате експонацията
и яркостта за цялото изображение.
(Творческо Фото): Позволява ви да работите интуитивно
с фотоапарата и да заснемате лесно креативни снимки.
(Режим светкавица): Позволява ви да изберете режим на светкавица
за снимки.
z (Фиксиране с AF): Фотоапаратът проследява обекта и настройва
фокуса автоматично дори когато обектът се движи.
x Бутон Fn (Функция)
Позволява ви да регистрирате 12 функции и да ги извиквате, докато
снимате.
1 Натиснете бутона Fn (Функция).
2 Изберете желаната функция, като натиснете v/V/b/B на бутона за
управление.
3 Изберете стойността на настройката, като завъртите селектора за
управление.
BG
22
x Селектор за управление
Можете незабавно да промените съответната настройка за всеки режим
на снимане, като завъртите селектора за управление.
x Елементи от менюто
(Настройки фотоапарат)
Размер на
изображ.
Избира размер на снимки.
Съотношение
Избира съотношението за снимки.
Качество
Задава качеството на изображението за снимки.
Панорама: Размер
Избира размер на панорамни изображения.
Панорама: Посока
Задава посока на записа за панорамни
изображения.
Формат на файл
Избира формат на видеоклипа.
Настройки Запис
Избира размера на кадъра на записвания
видеоклип.
Режим на работа
Задава метода на снимане, например за
непрекъснато снимане.
Режим светкавица
Задава настройките на светкавицата.
Комп. светкавица
Регулира изходната мощност на светкавицата.
Редуц. на черв. oчи
Намалява ефекта „червени очи“ при използване
на светкавицата.
Зона на фокус
Избира зоната за фокусиране.
Осветление за AF
Настройва лъча за автоматично фокусиране,
който осигурява светлина, подпомагаща
фокусирането при тъмни сцени.
Комп. Експозиция
Компенсира яркостта на цялото изображение.
ISO
Задава ISO чувствителността.
Режим измерване
Избира метод за измерване на яркостта.
Баланс на бялото
Регулира цветовите тонове на дадено
изображение.
BG
23
DRO/Авто HDR
Компенсира автоматично яркостта и контраста.
Творчески стил
Избира желаната обработка на изображенията.
Можете също да настроите контраста,
наситеността и остротата.
Фотоефект
Избира желания филтър за ефекти за постигане
на по-впечатляващ и артистичен израз.
Фокус увеличител
Уголемява изображението преди снимане, за да
можете да проверите фокуса.
С. ISO обр. н.шум
Фиксиране с AF
Задава функцията за проследяване на обект
и продължаване на фокусирането.
Разпозн. усм./лице
Избира дали да се откриват лица и да се регулират
автоматично различни настройки. Задава
автоматично освобождаване на затвора при
откриване на усмивка.
Еф. Гладка кожа
Задава ефект на меко осветление и нивото му.
Авто кадр. Обект
Анализира сцената при снимане на лица, обекти
в близък план или обекти, проследени от
функцията Фиксиране с AF, и автоматично
изрязва и запаметява на копие на изображението
с по-впечатляваща композиция.
Избор на сцена
Избира предварително зададени настройки за
постигане на съответствие с условията при
различните сцени.
Видеоклип
Избира режима на снимане, подходящ за обекта
или ефекта ви.
SteadyShot
Задаване на SteadyShot за снимане на
видеоклипове.
Авто Бав. затвор
Задава функцията, която автоматично регулира
скоростта на затвора съобразно яркостта на
околната среда в режим на видеоклип.
Реф. ниво микроф.
BG
24
Задава обработка за Редуциране на шум при
снимане с висока чувствителност.
Задава референтното ниво на микрофона, когато
записвате видеоклипове.
Нам. шум от вятър
Потиска шума от вятъра по време на запис на
видеоклип.
Списък Съв. сним.
Показва списъка със съвети за снимане.
Памет
Регистрира желаните режими или настройки на
фотоапарата.
(Персон. Настройки)
MF Асистент
Показва уголемено изображение при ръчно
фокусиране.
Време увел. Фокус
Задава периода от време, през който
изображението ще се показва в уголемен вид.
Грид линия
Задава показване на мрежа от линии,
позволяваща подравняване към структурни
контури.
Авто. преглед
Задава автоматичен преглед за показване на
изображението след заснемането.
Подчертаване Ниво
Подсилва контурите на фокусираните диапазони
чрез определен цвят при ръчно фокусиране.
Подчертаване Цвят
Задава цвета, използван за функцията за
проследяване на фокуса.
Рък. Настр Експоз.
Задава показване на ръководството, когато
настройките на експозицията се променят
в екрана за снимане.
Настройка на зум
Задава дали да се използват функциите
Clear Image Zoom и Digital Zoom при мащабиране.
Вписване на Дата
Задава дали да се записва датата на снимане
върху снимката.
Настр. меню Функц
Персонализира функциите, показвани при
натискане на бутона Fn (Функция).
Настр. Перс. Клав.
Присвоява желана функция към бутона.
Бутон MOVIE
Задава дали винаги да се активира бутонът
MOVIE.
BG
25
(Възпроизв.)
Изтриване
Изтрива изображение.
Режим на Преглед
Задава начин, по който се групират
изображенията за възпроизвеждане.
Индекс на изображ.
Показва няколко изображения едновременно.
Слайдшоу
Показва слайдшоу.
Завъртане
Увелич. изображ.
Завърта изображението.
Увеличава възпроизвежданите изображения.
4K Възпр. снимки
Извежда снимки с разделителна способност 4K
към HDMI телевизор, който поддържа 4K.
Защита
Защита на изображенията.
Рег. Интерв. Движ.
Настройва интервала за показване на
проследяването на обектите в [Видео Засн. Движ.],
където проследяването на движението на обекта
ще бъде показано при възпроизвеждане на
видеоклипове.
Настр. отпечатване
Добавя маркировка за заявка за печат към снимка.
(Настройка)
BG
26
Яркост на монитор
Задава яркостта на монитора.
Настр. Сила на звук
Настройва ниво на звука за възпроизвеждане на
видеоклип.
Аудио сигнали
Задаване функционалните звуци на фотоапарата.
Настр. на Качване
Задаване на функцията на фотоапарата за качване
при използване на Eye-Fi карта.
Плочково меню
Задава дали да се показва мозаечно меню при
всяко натискане на бутона MENU.
Ръков. Диск режим
Включва или изключва ръководството за диска за
режим (обяснението за всеки режим на снимане).
Качество дисплей
Задава качеството на показване.
Начало пест. енерг.
Задава времевите интервали за автоматично
превключване към режима на енергоспестяване.
Избор PAL/NTSC*
Чрез промяна на телевизионния формат на
устройството е възможно снимане в различен
формат на видеоклип.
Демо режим
Включва или изключва възпроизвеждането на
демонстрационен видеоклип.
HDMI резолюция
Задава разделителната способност при свързване
на фотоапарата към HDMI телевизор.
КОНТРОЛ ЗА HDMI
Управлява фотоапарата чрез телевизор,
поддържащ BRAVIA™ Sync.
USB връзка
Задава USB метод за свързване.
USB LUN Настр.
Увеличава съвместимостта чрез ограничаване на
функциите на USB връзката. Задайте на [Няколко]
в нормални условия и на [Едно] само когато
връзката между фотоапарата и компютъра или
AV компонент не може да бъде установена.
USB Захранване
Задава дали да се подава захранване по USB
връзка, когато фотоапаратът е свързан към
компютър или USB устройство чрез micro USB
кабел.
Език
Избира езика.
Настр. Дата/Час
Задава датата и часа, както и на лятното часово
време.
Настр. часова зона
Задава местоположението на използване.
Формат
Форматира картата памет.
Номер на файл
Задава метода, използван за присвояване на
номера на файловете към снимки и видеоклипове.
Избор Папка запис
Променя избраната папка за съхраняване на
снимки и видеоклипове (MP4).
Нова папка
Създава нова папка за записване на снимки
и видеоклипове (MP4).
Име на папка
Задава името на папката за снимки.
Възст. БД на изобр.
Възстановява файла с базата с данни за
изображенията и разрешава записа
и възпроизвеждането.
BG
27
Пок. инф. носители
Показва оставащото време за запис на
видеоклипове и броя снимки, които могат да
бъдат записани в картата с памет.
Версия
Показва версията на софтуера на фотоапарата.
Нулиране на настр.
Възстановява настройките по подразбиране.
* Ако превключите този елемент, ще се изисква форматиране на картата
с памет при настройка, съвместима съответно със система PAL или NTSC.
Освен това обърнете внимание, че може да не е възможно да се
възпроизвеждат видеоклипове, записани със система NTSC, на телевизор
със система PAL.
BG
28
Използване на софтуера
Инсталирането на посочения по-долу софтуер на компютъра ви ще
направи използването на фотоапарата ви по-удобно.
• PlayMemories Home™: Импортира изображения на компютъра ви
и ви позволява да ги използвате по различни начини (стр. 30).
Можете да изтеглите и инсталирате този софтуер на компютъра си от
URL адресите по-долу.
1
Като използвате интернет браузъра на компютъра си,
отидете на един от URL адресите по-долу и след това
следвайте инструкциите на екрана, за да изтеглите
желания софтуер.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Изисква се интернет връзка.
• За подробности за операцията прегледайте страницата
за поддръжка или страницата за помощ на софтуера.
BG
29
Импортиране на изображения на компютъра
ви и използването им (PlayMemories Home)
Софтуерът PlayMemories Home ви позволява да импортирате снимки
и видеоклипове на компютъра си и да ги използвате. Софтуерът
PlayMemories Home е необходим, за да импортирате видеоклипове
със формат AVCHD™ на компютъра си.
http://www.sony.net/pm/
Възпроизвеждане
на импортирани
изображения
Импортиране на изображения
от фотоапарата
За Windows се предлагат и следните функции:
Споделяне на
изображения
в PlayMemories Online™
Преглеждане на Създаване
Качване на
изображения
на дискове
изображения
в календар
с видеоклипове в мрежови услуги
Забележки
BG
30
• За да използвате PlayMemories Online или други мрежови услуги, ви е нужна
интернет връзка. PlayMemories Online или други мрежови услуги може да не
са достъпни в някои държави или региони.
• Ако софтуерът PMB (Picture Motion Browser), предоставен с модели,
въведени на пазара преди 2011 г., вече е инсталиран в компютъра ви, той
ще бъде презаписан от PlayMemories Home по време на инсталацията.
Използвайте PlayMemories Home – софтуер, заменящ PMB.
• В PlayMemories Home могат да се инсталират нови функции. Свържете
фотоапарата към компютъра дори ако PlayMemories Home вече е инсталиран
в компютъра.
• Не изключвайте Micro USB кабела (в комплекта) от фотоапарата, докато се
показва работният екран или екранът за достъп. Това може да причини
повреда на данните.
• За да изключите фотоапарата от компютъра, щракнете върху
в лентата
на задачите и след това върху [Изваждане на DSC-HX350].
Брой снимки и време за запис на видеоклипове
Броят снимки и времето за запис може да варират в зависимост от
условията на снимане и картата с памет.
x Снимки
Таблицата по-долу показва приблизителния брой изображения,
които могат да бъдат записани на карта с памет, форматирана с този
фотоапарат. Стойностите са определени при използване на стандартни
карти с памет на Sony за тестване.
[
Размер на изображ.]: L: 20M
Когато [
Качество
Съотношение] е с настройка [4:3]*
Брой снимки
8 GB
64 GB
Стандартно
1150 изображения
9600 изображения
Високо
810 изображения
6500 изображения
* Когато [
Съотношение] е с настройка, различна от [4:3], можете да
записвате повече изображения от посочения по-горе брой.
BG
31
x Видеоклипове
Таблицата по-долу показва приблизителното общо време за запис при
използване на карта с памет, форматирана с този фотоапарат.
Време за запис
(ч (час), мин (минута)
Формат
на файл
Настройки Запис
8 GB
32 GB
AVCHD
60i 24M(FX)/50i 24M(FX)
40 мин
3ч
6ч
60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
1ч
4 ч 5 мин
8 ч 15 мин
60p 28M(PS)/50p 28M(PS)
35 мин
2 ч 30 мин
5 ч 5 мин
24p 24M(FX)/25p 24M(FX)
40 мин
3ч
6ч
24p 17M(FH)/25p 17M(FH)
1ч
4 ч 5 мин
8 ч 15 мин
MP4
64 GB
1440×1080 12M
1 ч 20 мин 5 ч 30 мин 11 ч 5 мин
VGA 3M
4 ч 55 мин
20 ч
40 ч
10 мин
• Възможно е непрекъснато снимане на видеоклип в продължение на
максимално около 29 минути наведнъж с настройките по подразбиране
на фотоапарата, когато околната температура е приблизително 25 °C.
Максималното време за непрекъснат запис на видеоклип с формат
MP4 (12M) е около 15 минути (ограничено от поставения лимит от 2 GB
за размер на файла).
• Времето за запис на видеоклипове варира, понеже фотоапаратът е оборудван
с VBR (променлива побитова скорост), който автоматично регулира
качеството на изображението в зависимост от сцената за снимане. Когато
записвате бързодвижещ се обект, изображението е по-ясно, но записваемото
време е по-кратко, понеже за запис се изисква повече памет.
Времето за запис също варира в зависимост от условията на снимане, обекта
или настройките на качество/размер на изображението.
BG
32
Забележки относно използването на
фотоапарата
Функции, вградени във фотоапарата
• Това ръководство описва устройства, съвместими с 1080 60i, и устройства,
съвместими с 1080 50i.
– За да проверите дали фотоапаратът е устройство, съвместимо с 1080 60i
или с 1080 50i, проверете за следните символи в долната част на
фотоапарата.
Устройство, съвместимо с 1080 60i: 60i
Устройство, съвместимо с 1080 50i: 50i
• Този фотоапарат е съвместим с видеоклипове с формат 1080 60p или 50p.
За разлика от стандартните режими на запис досега, които записват
с презредов метод, този фотоапарат записва, като използва прогресивен
метод. Това увеличава разделителната способност и предоставя по-гладко
и по-реалистично изображение. Видеоклипове, записани във формат
1080 60p/1080 50p, могат да бъдат възпроизвеждани на устройства,
поддържащи 1080 60p/1080 50p.
Относно употребата и грижите
Избягвайте грубо третиране, разглобяване, модифициране, механични удари
или удари, например с чук, падане на продукта или стъпване върху него.
Бъдете особено внимателни с обектива.
Забележки относно записа/възпроизвеждането
• Преди да започнете да записвате, направете пробен запис, за да се убедите,
че фотоапаратът работи правилно.
• Фотоапаратът не е устойчив на прах, напръскване или вода.
• Не излагайте директно обектива на лъчи, например лазерни. Това може
да повреди сензора за изображения и да причини неизправност на
фотоапарата.
• Не излагайте фотоапарата на слънчева светлина и не снимайте срещу
слънцето за дълъг период от време. Вътрешният механизъм може да се
повреди.
• Ако се получи кондензация на влага, почистете я, преди да използвате
фотоапарата.
• Не разтърсвайте и не удряйте фотоапарата. Това може да причини
неизправност и да ви попречи да записвате изображения. Освен това
носителят за запис може да стане неизползваем или данните на
изображенията да се повредят.
BG
33
Не използвайте/съхранявайте фотоапарата на местата по-долу
• На прекалено горещи, студени или влажни места.
На места, като например в паркирана на слънце кола, корпусът на
фотоапарата може да се деформира и това да причини неизправност.
• Съхранение под пряка слънчева светлина или близо до нагревател
Корпусът на фотоапарата може да се обезцвети или деформира и това
може да причини неизправност.
• На места със силно клатене или вибрации
• В близост до място, където се генерират силни радиовълни, излъчва
се радиация или има силно магнитно поле. В противен случай има
възможност фотоапарата да не записва или да не възпроизвежда правилно
изображенията.
• На песъчливи или прашни места
Не позволявайте във фотоапарата да проникне пясък или прах. Това може
да го повреди и в някои случаи тази повреда може да е непоправима.
Обектив ZEISS
Фотоапаратът е снабден с обектив ZEISS, който е способен да пресъздава ясни
изображения с отличен контраст. Обективът за този фотоапарат е изработен
чрез система за осигуряване на качеството, сертифицирана от ZEISS
в съответствие със стандартите за качество на ZEISS в Германия.
Забележки относно монитора, електронния визьор и обектива
• Мониторът и електронният визьор са произведени чрез технология
с изключително висока прецизност и над 99,99% от пикселите са ефективни.
Някои малки тъмни и/или светли точки (бели, червени, сини или зелени)
обаче може да се появяват на монитора и електронния визьор. Тези точки
са нормален резултат от процеса на производство и не се отразяват
върху записа.
• Внимавайте да не заклещите пръстите си или други предмети в обектива,
когато той работи.
Забележки относно светкавицата
• Не пренасяйте фотоапарата, като го държите за светкавицата, и не
прилагайте прекомерна сила върху нея.
• Ако в отворената светкавица попаднат вода, прах или пясък, това може
да причини неизправност.
• Погрижете се да държите пръстите си настрана, когато натискате
светкавицата надолу.
Аксесоари на Sony
Използвайте само оригинални аксесоари с марката Sony. Обратното може
да причини неизправност. Аксесоари с марката Sony може да не са налични
на пазара в някои държави/региони.
Относно температурата на фотоапарата
BG
Корпусът на фотоапарата и батерията може да загреят по време на употреба
34 и това е нормално.
Относно защитата от прегряване
В зависимост от температурата на фотоапарата и батерията може да не
е възможно да записвате видеоклипове или захранването може да се изключи
автоматично, за да предпази фотоапарата.
На екрана ще се покаже съобщение, преди захранването да се изключи или
ако вече не е възможно да се записват видеоклипове. В такъв случай оставете
захранването изключено и изчакайте, докато температурата на фотоапарата
и на батерията се понижи. Ако включите захранването, без да сте позволили
на батерията и фотоапарата да се охладят достатъчно, захранването може да
се изключи отново или може да не е възможно да записвате видеоклипове.
Относно зареждането на батерията
• Ако зареждате батерия, която не е използвана дълго време, може да не
успеете да я заредите до съответния капацитет.
Това се дължи на характеристиките на батерията. Заредете батерията отново.
• Батерии, която не са използвани повече от година, може да са се
повредили.
Предупреждение относно авторските права
Телевизионни програми, филми, видеозаписи и други материали може да са
обект на авторски права. Неупълномощено записване на такива материали
може да е в противоречие с разпоредбите в законите за авторско право.
Няма гаранции в случай на повредено съдържание или грешки
при записа
Sony не може да даде гаранция в случай на грешка при записа, загуба или
повреда на записани изображения или аудиоданни, вследствие на
неизправност на фотоапарата или носителя за запис и т.н. Препоръчваме
правенето на архивно копие на важните данни.
Почистване на повърхността на фотоапарата
Почиствайте повърхността на фотоапарата с мека, леко навлажнена кърпа
и я избърсвайте със суха кърпа. За да предотвратите повреда на покритието
или корпуса:
– не излагайте фотоапарата на химикали, като разредител, бензин, алкохол,
мокри кърпички, препарати против насекоми, слънцезащитни лосиони или
инсектициди.
Поддръжка на монитора
• Ако върху монитора остане крем за ръце или овлажняващ крем, той може
да разтвори покритието му. Ако такъв продукт е попаднал върху монитора,
забършете го незабавно.
• Прилагането на сила при избърсването със салфетка или други материали
може да повреди покритието.
• Ако по монитора има отпечатъци от пръсти или замърсявания,
препоръчваме ви внимателно да отстраните всички замърсявания и след
това да го забършете с мека кърпа.
BG
35
Спецификации
Фотоапарат
[Система]
Устройство за изображения:
7,82 мм (тип 1/2.3)
Exmor R™ CMOS сензор
Общ брой ефективни пиксели
на фотоапарата:
прибл. 20,4 мегапиксела
Общ брой пиксели на фотоапарата:
прибл. 21,1 мегапиксела
Обектив: вариообектив ZEISS VarioSonnar T с 50-кратно
мащабиране
f = 4,3 мм – 215 мм
(24 мм – 1200 мм
(еквивалент на филм 35 мм))
F2.8 (W) – F6.3 (T)
При снимане на видеоклипове
(16:9): 26,5 мм – 1325 мм*1
При снимане на видеоклипове
(4:3): 32,5 мм – 1625 мм*1
*1
Когато [
SteadyShot]
е с настройка [Стандартно]
Диаметър на филтъра: 55 мм
SteadyShot: оптичен
Формат на файл (снимки):
съвместимост с JPEG
(DCF, Exif, MPF Baseline),
съвместимост с DPOF
Формат на файл (видеоклипове):
формат AVCHD (съвместим
с формат AVCHD вер. 2.0):
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: Dolby Digital два канала,
оборудвано с Dolby Digital
Stereo Creator
• Произведено по лиценз на
Dolby Laboratories.
BG
36
Видеоклипове (MP4 format):
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: MPEG-4 AAC-LC 2ch
Носител за запис: носител Memory
Stick PRO Duo, носител Memory
Stick Micro, SD карти, microSD
карти с памет
Светкавица: диапазон на
светкавицата (ISO
чувствителност (Индекс на
препоръчителна експозиция)
с настройка „Авто“):
прибл. 0,5 м до 8,5 м (W)/
прибл. 2,4 м до 3,5 м (T)
[Входни и изходни конектори]
HDMI конектор: HDMI микрожак
Извод Multi/Micro USB*:
USB комуникация
USB комуникация: Hi-Speed USB
(USB 2.0)
* Поддържа съвместимо
с Micro USB устройство.
[Визьор]
Тип: електронен визьор
Общ брой точки: еквивалент на
201 600 точки
Кадрово покритие: 100%
[Монитор]
LCD монитор:
7,5 см (тип 3.0) TFT устройство
Общ брой точки:
921 600 точки
[Захранване, общо]
Захранване: акумулаторна батерия,
3,6 V
адаптер за променлив ток, 5 V
Консумирана мощност:
прибл. 1,4 W (по време на
снимане с монитора)
прибл. 1,1 W (по време на
снимане с визьора)
Работна температура:
0 °C до 40 °C
Температура на съхранение:
–20 °C до +60 °C
Размери (отговарят на CIPA)
(Прибл.):
129,6 мм × 93,2 мм × 103,2 мм
(Ш/В/Д)
Тегло (отговаря на CIPA) (прибл.):
652 г (включително батерия
NP-BX1, носител Memory Stick
PRO Duo)
Микрофон: стерео
Високоговорител: моно
Exif Print: съвместим
PRINT Image Matching III:
съвместим
Акумулаторна батерия NP-BX1
Тип батерия: литиево-йонна батерия
Максимално напрежение:
постоянен ток 4,2 V
Номинално напрежение:
3,6 V постоянен ток
Максимално напрежение на
зареждане: постоянен ток 4,2 V
Максимален ток на зареждане:
1,89 A
Капацитет: 4,5 Wh (1240 mAh)
Дизайнът и спецификациите
подлежат на промяна без
предупреждение.
Търговски марки
• Memory Stick и
са търговски
марки или регистрирани
търговски марки на
Sony Corporation.
• „AVCHD Progressive“ и логотипът
на „AVCHD Progressive“
са търговски марки на
Panasonic Corporation
и Sony Corporation.
• Dolby и символът „двойно D“
са търговски марки на
Dolby Laboratories.
• Термините HDMI и HDMI HighDefinition Multimedia Interface,
както и логотипът HDMI са
търговски марки или
регистрирани търговски марки
на HDMI Licensing LLC
в Съединените щати и в други
държави.
• Windows е регистрирана търговска
марка на Microsoft Corporation
в Съединените щати и/или
други държави.
• Mac е регистрирана търговска
марка на Apple Inc. в Съединените
щати и други държави.
• Логотипът на SDXC е търговска
марка на SD-3C, LLC.
• Facebook и логотипът „f“ са
търговски марки или
регистрирани търговски марки
на Facebook, Inc.
• YouTube и логотипът YouTube
са търговски марки или
регистрирани търговски марки
на Google Inc.
• Eye-Fi е търговска марка на
Eye-Fi, Inc.
BG
37
• Наред с това, наименованията на
системи и продукти, използвани
в това ръководство, като цяло
са търговски марки или
регистрирани търговски марки
на съответните им разработчици
или производители. Въпреки това
обозначенията ™ или ® може да
не са използвани във всички
случаи в това ръководство.
Относно приложения софтуер
GNU GPL/LGPL
Софтуерът, който подлежи на
следния GNU General Public
лиценз (наричан занапред „GPL“)
или GNU Lesser General Public
лиценз (наричан занапред
„LGPL“), е включен към продукта.
Това ви информира, че имате
право да осъществявате достъп,
да променяте и разпространявате
изходния код за тези софтуерни
програми при условията на
приложения GPL/LGPL лиценз.
Изходният код е достъпен
в интернет. За да го изтеглите,
посетете следния URL (адрес).
http://oss.sony.net/Products/Linux/
Бихме предпочели да не се
свързвате с нас относно
съдържанието на кода на
източника.
Лицензите (на английски) са
записани във вътрешната памет
на продукта ви.
Установете връзка тип
съхранение на данни с голям обем
между продукта и компютър,
за да прочетете лицензите в папка
„PMHOME“ – „LICENSE“.
Допълнителна информация
за този продукт и отговори на
често задавани въпроси могат да
бъдат намерени на нашия сайт
за поддръжка на клиенти.
BG
38
© 2016 Sony Corporation
Download PDF

advertising