Sony | DSC-HX10V | Sony DSC-HX10V HX10V Цифров компактен фотоапарат Инструкции за експлоатация

4-412-225- 51(1)
4-412-225- 51(1)
4-295-955-11(1)
Цифров фотоапарат
Електронен визьор
Ръководство с инструкции
Ръководство за употреба
Цифров фотоапарат
Ръководство с инструкции
FDA-EV1S
© 2011 Sony Corporation
http://www.sony.net
DSC-HX10/HX10V
DSC-HX10/HX10V
English
English
Научете
повече
за вашия
Learning
more about
theфотоапарат
camera (“Cyber-shot
Learning
more
about theза
camera
(“Cyber-shot
User
Guide”)
(“Cyber-shot
Ръководство
потребителя”)
User Guide”)
“Cyber-shot User Guide” is an on-line manual. Refer to it for
“Cyber-shot Ръководство за потребителя” е онлайн ръководство.
in-depth
instructions
on the
many
functions
of the
camera.
“Cyber-shot
an
manual.
Refer
to
“Cyber-shot
User
Guide”
isподробни
an on-line
on-line
manual.
Refer
to it
it for
for
Обърнете
сеUser
къмGuide”
него
заis
инструкции
относно
1
Accessinstructions
the Sony
support
page.
in-depth
on
many
functions
in-depth
instructions
on the
theна
many
functions of
of the
the camera.
camera.
многобройните
функции
фотоапарата.
1
Accessвthe
the
Sony support
support
page. за поддръжка на Sony.
1 http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
Access
Sony
page.
Влезте
Интернет
страницата
2 Select
your country or region.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
3
the
model
name
ofили
your
camera within the
2 Search
Select for
your
country
or
region.
Изберете
вашата
държава
регион.
2
Select
your
country
or
region.
3 support
Search page.
for the
the
model
name of
ofна
your
camera
within the
theв страницата
Потърсете
името
на модела
вашия
фотоапарат
3
Search
for
model
name
your
camera
within
•за
Check
the
model name on the bottom of your camera.
support
page.
поддръжка.
support
page.
••• Проверете
иметоname
на модела
долната
страна
на вашия
Check the
the model
model
name
on the
the от
bottom
of your
your
camera.
Check
on
bottom
of
camera.
фотоапарат.
Checking the supplied items
Проверка на приложените артикули
Checking
the supplied
items
The
number in parentheses
indicates the
number of pieces.
•Цифрите
Camera
(1)
The
number
in
parentheses
indicates
the
number
в скоби
показватindicates
броя на the
частите.
The number
in parentheses
number of
of pieces.
pieces.
••
battery pack NP-BG1 (1)/Battery case (1)
Фотоапарат
•• Rechargeable
Camera
Camera (1)
(1) (1)
Акумулаторна
батерия
NP-BG1
(1)/Калъф
за case
батериите
••
USB cable
(1) pack
•• Micro
Rechargeable
battery
NP-BG1
(1)/Battery
(1)
Rechargeable
battery
pack
NP-BG1
(1)/Battery
case
(1) (1)
Микро
USBAC-UB10/UB10B
кабел(1)
(1)
••
Adaptor
(1)
•• AC
Micro
USB
cable
Micro
USB
cable
(1)
Променливотоков
адаптер
AC-UB10/UB10B
(1)and Canada) (1)
••
cord (mains
lead)
(not supplied
•• Power
AC
AC-UB10/UB10B
(1)
AC Adaptor
Adaptor
AC-UB10/UB10B
(1) in the USA
Захранващ
кабел (не е приложен
за моделите
за САЩ
и Канада) (1)
••
•• Wrist
Power
cord
(mains
Powerstrap
cord(1)
(mains lead)
lead) (not
(not supplied
supplied in
in the
the USA
USA and
and Canada)
Canada) (1)
(1)
Ремък
за китката
(1)
••
(this manual) (1)
•• Instruction
Wrist
(1)
Wrist strap
strapManual
(1)
•
Ръководство
с
инструкции
(това
ръководство)
(1)
•• Instruction
Instruction Manual
Manual (this
(this manual)
manual) (1)
(1)
GB
2GB
GB
2
BG
2
Бележка на потребителя
Моделът и серийният номер са отбелязани от долната страна на устройството.
Запишете серийния номер на мястото, оставено по-долу. Ползвайте тези номера
винаги, когато ви се наложи да се свържете с упълномощен сервиз на Sony относно
този продукт.
Модел №. DSC-HX10/DSC-HX10V
Сериен №.
Модел №. AC-UB10/AC-UB10B
Сериен №.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте устройството на
дъжд или влага.
ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
- ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
ОПАСНОСТ
ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ПОЖАР ИЛИ ТОКОВ УДАР,
ВНИМАТЕЛНО СЛЕДВАЙТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
Ако формата на щекера не съвпада с контакта от мрежата от 220 V, използвайте
преходник с подходяща форма за контактите във вашата мрежа.
ВНИМАНИЕ
Батерия
Ако не боравите правилно с батерията, тя може да експлодира, да причини пожар
или дори химически изгаряния. Съблюдавайте следните мерки.
• Не разглобявайте батерията.
• Не удряйте батерията и не я излагайте на сътресения или подобни като резултат
например на удар или натиск; не я изпускайте или настъпвайте.
• Внимавайте да не дадете батерията на късо и не позволявайте контакт на
терминалите с метални предмети.
• Не излагайте батерията на изключително високи температури над 60°С като
например в автомобил, паркиран на пряка слънчева светлина.
• Не изхвърляйте батерията в огън.
• Не работете с повредени или протекли литиево-йонни батерии.
BG
3
• Уверете се, че сте заредили батерията, като използвате оригинално зарядно
устройство за батерии на Sony или устройство, което може да зарежда тази
батерия.
• Не допускайте малки деца да си играят с батерията.
• Пазете батерията суха.
• Подменяйте батерията единствено със същия или еквивалентен вид, препоръчан
от Sony.
• Изхвърляйте използваните батерии, както е посочено в инструкциите.
Променливотоков адаптер
Свържете променливотоковия адаптер към най-близкия контакт от електрическата
мрежа.
Ако се получи проблем, докато използвате променливотоковия адаптер, незабавно
изключете захранването, като издърпате щекера от мрежата от 220 V.
Захранващият кабел, ако има приложен такъв, е проектиран единствено за работа с
този фотоапарат и не трябва да се използва с друго електрическо оборудване.
BG
4
За потребители в Европа
С настоящето Sony Corporation декларира, че този цифров фотоапарат модел DSCHX10V отговаря на съществените изисквания и останалите условия на директива
1999/5/ЕC. Подробности могат да бъдат намерени на следния URL:
http://www.compliance.sony.de
Забележка за потребители от страните, прилагащи директивите
на Европейския съюз.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Токио,
108-0075 Япония. Упълномощеният представител за ЕМС (електромагнитна
съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Германия GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия. За въпроси, свързани със сервиза
и гаранцията, моля, обърнете се към адресите в съответните сервизни или
гаранционни документи.
Този продукт е изпитан и отговаря на изискванията на ЕМС директивата за
използване на свързващи кабели, по-къси от 3 метра.
Внимание
Възможно е електромагнитни полета с определена честота да повлияят на звука и
картината на устройството.
Забележка
Ако статично електричество или електромагнетизъм причини прекъсване на
операцията по трансфер на данни, рестартирайте програмата или изключете и
отново включете комуникационния кабел (USB и др.).
BG
5
restart the application or disconnect and connect the communication cable (USB, etc.)
again.
GB
6
[ Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in
the European Union and other European countries with separate
collection systems)
Изхвърляне
наproduct
стариorелектрически
и електронни
уреди
This
symbol on the
on its packaging indicates
that this product
(приложимо
Европейския
и itдруги
shall
not be treatedвas
household waste.съюз
Instead
shall beЕвропейски
handed over toстрани
съсapplicable
системи
за разделно
събиране
наelectrical
отпадъци)
the
collection
point for the
recycling of
and electronic
equipment.
By върху
ensuringустройството
this product is disposed
of correctly,
youопаковка
will help
Този
символ
или върху
неговата
prevent potential
consequences
and домакински
human
показва,
че тозиnegative
продукт
не трябваforдаthe
сеenvironment
третира като
health, which
couldтова
otherwise
causedда
byбъде
inappropriate
waste
handling
отпадък.
Вместо
той be
трябва
предаден
в съответния
of this product.пункт
The recycling
of materials на
willелектрически
help to conserveиnatural
събирателен
за рециклиране
електронни
resources. For more detailed information about recycling of this product,
уреди. Като предадете този продукт на правилното място, вие ще помогнете за
please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop
предотвратяване
наproduct.
негативните последствия за околната среда и човешкото
where
you purchased the
здраве, които биха възникнали при изхвърлянето му на неподходящо място.
Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси.
За подробна информация относно рециклирането на този продукт можете да се
обърнете към местната градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци
или магазина, откъдето сте закупили продукта.
BG
6
Изхвърляне на изтощени батерии (приложимо за страните от Европейския
[ съюз
Disposal
of waste
batteries
(applicable
in theза
European
и други
европейски
страни
със системи
разделноUnion
събиране на
and
other European countries with separate collection systems)
отпадъци)
Thisсимвол
symbol on
battery or on
theна
packaging
that the
battery че този
Този
наthe
батерията
или
нейнатаindicates
опаковка
показва,
providedне
with
this product
not beкато
treated
as household отпадък.
waste.
продукт
трябва
да сеshall
третира
домакински
При някои
On certain
batteries
this символ
symbol might
used
combination with
видове
батерии
този
можеbeда
е вinкомбинация
съсaсимвол
на
chemical symbol. The chemical symbols for mercury (Hg) or lead (Pb) are GB
химичен елемент. Символите на химичните елементи за живака (Hg)
added if the battery contains more than 0.0005% mercury or 0.004% lead.
или
(Pb)batteries
се добавят,
ако батерията
повече
от 0.0005%
By оловото
ensuring these
are disposed
of correctly,съдържа
you will help
prevent
живак
или
0.004%
олово. for the environment and human health which could
potentially negative consequences
Като предадете
на правилното
място,
вие щеThe
помогнете
otherwise
be causedбатерията
by inappropriate
waste handling
of the battery.
recycling за
of the
materials
will help to на
conserve
natural resources.
предотвратяване
негативните
последствия за околната среда и човешкото
In
case ofкоито
products
that възникнали
for safety, performance
or data integrity
reasons
require a
здраве,
биха
при изхвърлянето
й на
неподходящо
място.
permanent
connection
an incorporated
battery, thisда
battery
should be природните
replaced by ресурси.
Рециклирането
на with
материалите
ще спомогне
се съхранят
qualified
service
staff only.
To ensure
that the battery
willинтегритет
be treated properly,
hand over
В случай,
че поради
мерки
за безопасност
или
на данните
продуктът
the product at end-of-life to the applicable collection point for the recycling of electrical
трябва постоянно да бъде свързан с батерията, то отстраняването на батерията
and electronic equipment.
от устройството
трябва
да сеthe
извършва
квалифициран
For
all other batteries,
please view
section on единствено
how to removeвthe
battery from theсервиз. За
да се уверите,
product
safely. че батерията ще бъде правилно изхвърлена, предайте я в пункт за
рециклиране
електрическо
и collection
електронно
когато
животът
Hand
the battery на
over
to the applicable
pointоборудване,
for the recycling
of waste
batteries.й изтече.
For
more detailed
information
about recycling
this product
or battery,частта
please contact
Относно
всички
други видове
батерии,ofмоля,
прегледайте
относно
your
local Civicсваляне
Office, your
waste
disposal service or the shop where you
безопасното
на household
батериите
от продукта.
purchased
product. в пункт за рециклиране на изтощени батерии.
Предайтеthe
батерията
За подробна информация относно рециклирането на този продукт можете да се
обърнете към местната градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци
Notice for customers in the United Kingdom
или магазина, откъдето сте закупили продукта.
A moulded plug complying with BS 1363 is fitted to this equipment for your safety and
convenience.
Should the fuse in the plug supplied need to be replaced, a fuse of the same rating as the
supplied one and approved by ASTA or BSI to BS 1362, (i.e., marked with an
or
mark) must be used.
If the plug supplied with this equipment has a detachable fuse cover, be sure to attach the
fuse cover after you change the fuse. Never use the plug without the fuse cover. If you
should lose the fuse cover, please contact your nearest Sony service station.
GB
7
BG
7
Упътване
за частите
Identifying
parts
GB
8
BG
8
A Shutter
button
Бутон на
затвора
B Mode
dial
Диск за
избор на режим
(Intelligent Auto)/
(Автоматичен
режим)/
(Superior
Auto)/
(Запис
с допълнителни
(Background
Defocus)/
автоматични
настройки)/
(Program Auto)/
(Scene
(Разфокусиране
на фона)/
(Автоматично(Manual
програмиране)/
Selection)/
Exposure
(Избор на сцена)/
(Запис с ръчна
Shooting)/
(iSweep
експонация)/ (Movie
(Панорама)/
Panorama)/
Mode)/
(Запис
видеоклип)/
(3D запис)
(3Dна
Shooting)
За запис:
Лостче
(Зуум)
C For
shooting:
W/TW/T
(Zoom)
lever
За преглед:
(Индекс)/Лост
For
viewing:Лост(Index)
lever/
(Зуум
при възпроизвеждане)
(Playback
zoom) lever
Лампичка
на
таймера
за
автоматично
D Self-timer lamp/Smile Shutter
включване/Лампичка
на
затвора за
lamp/AF illuminator
усмивката/Рефлектор за автоматично
E ON/OFF (Power) button
фокусиране
F Power/Charge
Бутон ON/OFFlamp
(Захранване)
G Speaker
Лампичка на захранването/за
H Flash
зареждане
•Говорител
Do not hold your fingers near the
flash.
Светкавица
••When
using the flash,
the flash с
Не покривайте
светкавицата
pops
up automatically.
пръсти.
••The
flashизползвате
goes down светкавицата, тя
Когато
automatically
the power is
автоматичноwhen
изскача.
off, the camera
is switchedсе
•turned
Светкавицата
автоматично
to
playbackнадолу,
mode orкогато
the shooting
прибира
включвате/
mode
is changed.
изключвате
захранването, когато
I Microphone
превключвате устройството в
J Lens
режим на възпроизвеждане или
когато
променяте режима на запис.
K LCD
screen
Микрофон
L GPS
sensor (built-in, DSCОбективonly)
HX10V
екран
M LCD(Playback)
button
GPS сензор (вграден, само за DSCN MOVIE (Movie) button
HХ10V)
O HDMI
jack
Бутон mini(Възпроизвеждане)
P Hook
wrist strap
Бутонfor
MOVIE
(Видеоклип)
Q Control
wheelжак
HDMI мини
Кукичка за ремъка за китката
Контролен диск
R
/ (In-Camera
Guide/Delete)
Бутон
/ (Упътване
във
button
фотоапарата/Изтриване)
Бутон
MENU
S
MENU
button
Гнездо
заreceptacle
статив
T
Tripod
• Използвайте
статив
и винт,
• Use a tripod with
a screw
lessчиято
дължина
по-малка
от 5.5long.
mm.
than 5.5 еmm
(7/32 inches)
you cannot да
firmly
ЩеOtherwise,
бъде невъзможно
закрепите
secure theфотоапарата
camera, and damage
to
стабилно
към статив,
theизползвате
camera mayпо-дълъг
occur.
ако
винт, и
може да повредите устройството.
U Micro
USBUSB
connector
Микро
конектор
TM
V
(TransferJet™)(TransferJet
mark
Означение
)
Гнездоcard
за карта
W Memory
slot с памет
Капаче на отделението
X Battery/memory
card cover за батерията/
картата
памет
GB
Y Battery
ejectс lever
Лостinsertion
за изваждане
Z Battery
slot на батерията
Гнездо за поставяне на батерията
wj Access lamp
Лампичка за достъп
Inserting на
theбатерията
battery pack
Поставяне
Лостче
изваждане
Batteryзаeject
lever на батерията
ЗАКЛЮЧЕНО
ОТК ЛЮЧЕНО
1 Отворете капачето.
1 Open the cover.
2 Поставете батерията.
натискате
лостчето
за изваждане на батерията, поставете батерията,
Insert
the battery
pack.
2• Като
както
е показано
Уверете
след това
за
• While
pressing на
theилюстрацията.
battery eject lever,
insertсе,
theчеbattery
packлостчето
as
изваждане
наMake
батерията
се заключва.
illustrated.
sure that
the battery eject lever locks after insertion.
• Затварянето
капачето
с неправилно
поставена
батерия
да the
повреди
• Closing theнаcover
with the
battery inserted
incorrectly
may може
damage
фотоапарата.
camera.
GB
9
BG
9
Зареждане
на батерията
Charging
the battery pack
For customers in the USA
and Canada
Захранващ
Power cord
кабел
(Mains lead)
За
потребители
в countries/regions
държави/региони,
For
customers in
различни
САЩ
и Канада
other thanот
the
USA
and Canada
Лампичка
на захранването/
Power/Charge
lamp
за зареждането
Lit:
Charging
Свети: Зарежда
Off: Charging
finished е
Изключена:
Зареждането
Flashing:
приключило
Charging error
Мига:
Грешка при
зареждането
Charging
paused
due to
Зареждането временно
overheating
спира заради прегряване
the camera to the AC Adaptor (supplied),
1 Connect
1 Свържете
и променливотоковия
usingфотоапарата
the micro USB
cable (supplied). адаптер (приложен
в комплекта), като използвате микро USB кабел (приложен в
the AC Adaptor to the wall outlet (wall socket).
2 Connect
комплекта).
The Power/Charge lamp lights orange, and charging starts.
• Turn
off the camera while charging
the battery.
2 Свържете
променливотоковия
адаптер
към мрежата от 220 V.
• You can charge the battery pack even when it is partially charged.
Лампичката на захранването/за зареждането светва в оранжево и зареждането
• When the Power/Charge lamp flashes and charging is not finished,
започва.
remove
and re-insertдокато
the battery
pack. батерията.
• Изключете
фотоапарата,
зареждате
• Можете да зареждате батерията дори когато тя е частично заредена.
• Ако лампичката на захранването/за зареждането мига, а зареждането не е
приключило, извадете и отново поставете батерията.
GB
10
BG
10
Забележки
• Когато лампичката на захранването/за зареждането на фотоапарата мига, дори
ако променливотоковият адаптер е свързан към фотоапарата и мрежата от 220 V,
това означава, че зареждането временно е спряло, защото температурата е извън
препоръчителния обхват. Когато температурата се върне в рамките на обхвата,
зареждането отново започва. Препоръчваме ви да зареждате батерията при
температура на околната среда между 10°С и 30°С.
• Възможно е батерията да не се зареди ефективно, ако терминалите й са
замърсени. В този случай почистете внимателно зацапването от терминалите на
батерията, като използвате мека почистваща кърпичка или памуче.
• Свържете променливотоковия адаптер (приложен в комплекта) към най-близкия
контакт. Ако се получи повреда, докато използвате променливотоковия адаптер,
незабавно изключете щекера от мрежата, за да прекъснете захранването.
• Когато зареждането приключи, изключете променливотоковия адаптер от
мрежата от 220V.
• Уверете се, че използвате само оригинални батерии с марката Sony, микро
USB кабел (приложен в комплекта) и променливотоков адаптер (приложен в
комплекта).
Време за зареждане (Пълно зареждане)
Времето за зареждане е прибл. 175 минути, когато използвате променливотоков
адаптер (приложен в комплекта).
Забележка
• Стойността по-горе показва времето, необходимо за зареждане на напълно
разредена батерия при температура на околната среда около 25°С. Възможно
е зареждането да отнеме повече време в зависимост от обстоятелствата и от
условията, при които използвате устройството.
BG
11
x Charging by connecting to a computer
Зареждане чрез включване към компютър
packбатерията,
can be charged
connecting
the cameraкъм
to a компютър,
computer using
МожетеThe
да battery
зареждате
като by
свържете
фотоапарата
a microмикро
USB cable.
използвайки
USB кабела.
Note
Забележка
• Note
the following
pointsна
when
charging via
a computer:
• Когато
зареждате
с помощта
компютър,
обърнете
внимание на следното:
– If the camera
is connected
a laptop computer
that isкойто
not connected
to a power
- Ако свържете
фотоапарата
къмtoпреносим
компютър,
не е включен
към
source,
theV,laptop
batteryна
level
decreases.може
Do notбързо
chargeдаforсеanизтощи.
extendedАко
period
мрежата
от 220
батерията
компютъра
of
time.
случаят е такъв, не оставяйте фотоапарата включен за дълго време.
– Do not turn on/off or restart
theрестартирайте
computer, or wake
the computer
to resume
- Не включвайте/изключвайте
или
компютъра,
както
и не from
sleep mode when a USB connection has been established between the computer
го възстановявайте
от sleep режим, докато между него и фотоапарата е
and the camera. The camera may cause a malfunction. Before turning on/off, or
осъществена USB връзка. Фотоапаратът може да се повреди. Изключете
restarting the computer or waking the computer from sleep mode, disconnect the
фотоапарата и компютъра преди да включите/изключите или рестартирате
camera and the computer.
компютъра,
или да възстановите
работата
муaот
режим sleep.
– No guarantees
are made for charging
using
custom-built
computer or a
- Sony неmodified
дава гаранции
за зареждането, ако използвате компютри, които са
computer.
сглобявани в домашни условия или преправяни такива.
GB
12
BG
12
x Battery life and number of images that can be
Живот на батерията и брой изображения, които можете
recorded and played back
да запишете и прегледате
Живот
на батерията
Брой
на изображенията
Battery
life
Number
of images
GB
Запис (снимки)
Shooting
(still images)
Прибл.
min.
Approx.170
170
min.
Прибл.
340 изображения
Approx.
340 images
Преглед (снимки)
Viewing
(still images)
Прибл.
min.
Approx.260
260
min.
Прибл.
52005200
изображения
Approx.
images
Запис (видеоклипове)
Shooting
(movies)
Прибл.
8585
min
Approx.
min.
—
Забележки
Notes
• Броят изображения, които можете да запишете, е приблизителен и се отнася за
• случаите,
The aboveкогато
number
of images
applies when
the батерия.
battery pack
is fullyброй
charged.
записвате
с напълно
заредена
Реалният
можеThe
да е
number ofвimages
may decrease
depending on the conditions of use.
по-малък
зависимост
от условията.
The number
of images thatкоито
can be
recorded
is for shooting
underзаthe
following
•• Броят
на изображенията,
можете
да запишете,
се отнася
запис
при
conditions:
следните
условия:
Using Sony
“Memory
PROStick
Duo”PRO
(Mark2)
media (sold
separately)
-–Когато
използвате
SonyStick
“Memory
Duo” (Mark2)
носител
(продава се
–отделно).
The battery pack is used at an ambient temperature of 25°C (77°F).
-–Когато
използвате
батерия
при температура на околната среда
[GPS setting]
is setнапълно
to [Off]заредена
(DSC-HX10V
only).
–25°С.
[Disp. Resolution] is set to [Standard].
Когато
[GPSfor
setting]
е зададен
положение
[Off] on
(само
модела
DSC-HX10V).
• -The
number
“Shooting
(still вimages)”
is based
the за
CIPA
standard,
and is for
-shooting
Kогато [Disp.
е зададен
в положение [Standard].
underResolution]
the following
conditions:
• Методът
на измерване
се основава
наAssociation)
стандарта CIPA и е приложим за запис на
(CIPA: Camera
& Imaging
Products
снимки при следните условия:
– DISP (Display Setting) is set to [ON].
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– Shooting once every 30 seconds.
- Когато DISP (Настройка на дисплея) е зададена в положение [ON].
– The zoom is switched alternately between the W and T ends.
- При запис на всеки 30 секунди.
The често
flash strobes
once every
two times.зуум от края W към края Т.
-–При
превключване
на функцията
The използване
power turnsна
onсветкавицата
and off once на
every
ten2 times.
-–При
всеки
снимки.
• -The
battery
life for и
movies
appliesзахранването
shooting under
following
conditions:
Когато
включвате
изключвате
на the
всеки
10 снимки.
– Movie quality:
AVC за
HDвидеоклипове
HQ
• Животът
на батерията
се отнася за запис при следните условия:
When continuous
shooting
ends
of set limits (page 25), press the
-–Качество
на видеоклипа:
AVC
HDbecause
HQ
- Ако
вследствие
наbutton
зададените
25) непрекъснатият
запис
MOVIE
(Movie)
again ограничения
and continue (стр.
shooting.
Shooting functions
such as
приключи,
докоснете
отново бутона MOVIE (Видеоклип), за да продължите
the zoom do
not operate.
записа. Функциите за запис - например функцията зуум, не работят.
BG
13
GB
13
x Supplying power
Захранване
camera can
be supplied withадаптер
power from
the wall
socket)
by
Когато The
използвате
променливотоков
и микро
USBoutlet
кабел(wall
за мулти
употреба
connecting
to the AC
Adaptor,
using the micro
USB cableот(supplied).
(приложен
в комплекта),
можете
да захранвате
фотоапарата
мрежата от 220 V.
can import images
to aнаcomputer
without
about draining
the
МожетеYou
да прехвърляте
снимки
компютъра
без worrying
да се притеснявате,
че зарядът
batteryще
pack
connectingкато
the camera
to aфотоапарата
computer using
micro USB
на батерията
се by
изразходва,
свържете
къмthe
компютъра,
cable. микро USB кабела.
използвайки
In addition,
you can
use the AC променливотоков
Adaptor AC-UD10 адаптер
(sold separately)
for(продава
В допълнение,
можете
да използвате
AC-UD10
shooting
to захранвате
supply power
when shooting.
се отделно),
за да
устройството,
докато записвате.
Notes
Забележки
• Power cannot be supplied when the battery pack is not inserted in the camera.
• Когато
във фотоапарата
не е поставена
до него
достига
захранване.
• When
the camera is connected
directlyбатерия,
to a computer
or toнеa power
outlet
using the
• Захранването
променливотоковия
адаптер
ACsuppliedот
ACмрежата
Adaptor посредством
AC-UB10/UB10B,
power supply is available
only
in
UB10/UB10B
достига
до
фотоапарата
само
когато
устройството
е
в
режим
на
playback mode. If the camera is in shooting mode or while you are changing the
възпроизвеждане
когато
е свързан
с компютър.
фотоапаратът
е в режим
settings of theили
camera,
power
is not supplied
even if Ако
you make
a USB connection
на запис
илиthe
ако
променяте
настройките му, до него няма да достига захранване
using
micro
USB cable.
от мрежата,
да the
стеcamera
свързали
микроusing
USBthe
кабела.
• If you дори
connect
and чрез
a computer
micro USB cable while the
• Ако свържете
и компютъра,
микро
USBfrom
кабел,
camera isфотоапарата
in playback mode,
the display използвайки
on the camera will
change
the докато
playbackеscreen
to the
connection screen.
Press се(Playback)
to за
фотоапаратът
в режим
наUSB
възпроизвеждане,
дисплеят
променя button
от екран
switch to the вplayback
възпроизвеждане
екран заscreen.
осъществена USB връзка. Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да превключите към екрана за възпроизвеждане.
Inserting
a memory
card(продава
(sold separately)
Поставяне
на картата
с памет
се отделно)
ЗАКЛЮЧЕНО
ОТК ЛЮЧЕНО
Уверете
се,notched
че подрязаният
Ensure the
corner
ъгъл
батерията е насочен в
facesна
correctly.
правилната посока.
the cover.
1 Open
1 Отворете
капачето.
the memory card (sold separately).
2 Insert
2 Поставете
картата
с памет
се отделно).
• With
the notched
corner(продава
facing as illustrated,
insert the memory card
• Поставете
картата
докато щракне, като насочите подрязания й край
until
it clicksс памет,
into place.
напред, както е показано на илюстрацията.
3 Close the cover.
3 14
Затворете капачето.
GB
BG
14
с памет,
коитоthat
можете
да be
използвате
xКарти
Memory
cards
can
used
Карта
с памет
Memory
card
A
B
C
D
За снимки
For
still images
За
Forвидеоклипове
movies
a (само
(Mark2Mark2)
only)
Memory Stick PRO Duo
a
Memory Stick PRO-HG Duo
a
a
Memory Stick Duo
a
—
Memory Stick Micro (M2)
a
—
Memory Stick Micro (Mark2)
a
a
SD карта
memory
card
с памет
a
a (Class
(Class4 или
4 orпо-бърза)
faster)
SDHC карта
с памет
memory
card
a
a (Class
(Class4 или
4 orпо-бърза)
faster)
SDXCкарта
memory
card
SDXC
с памет
a
a (Class
(Class4 или
4 orпо-бърза)
faster)
microSD карта
с памет
memory
card
a
a (Class
(Class4 или
4 orпо-бърза)
faster)
microSDHC карта
memory
card
с памет
a
a (Class
(Class4 или
4 orпо-бърза)
faster)
GB
•В
Inтова
this manual,
the products
in theвtable
are collectively
referred
to as follows:
•
ръководство
продуктите
таблицата
се определят
с общото
название
A: “Memory
както
следва:Stick Duo” media
B: “Memory
“MemoryStick
StickDuo”
Micro”
media
А:
носител
C: “Memory
SD card Stick Micro” носител
В:
D: SD
microSD
C:
карта memory card
D: microSD карта с памет
Note
• When using “Memory Stick Micro” media or microSD memory cards with this
Забележка
camera, make sure to use with the appropriate adaptor.
• Когато използвате “Memory Stick Micro” носител или microSD карта с памет
заедно с устройството, се уверете, че поставяте носителя в подходящ адаптер.
x To remove the memory card/battery pack
За да извадите
картата
с памет/батерията
Memory
card: Push
the memory
card in once to eject the memory card.
Карта с памет: Натиснете картата веднъж, за да я извадите.
Battery pack: Slide the battery eject lever. Be sure not to drop the battery pack.
Батерия: Плъзнете лостчето за изваждане на батерията. Внимавайте да не
изпуснете
батерията.
Note
Забележка
• Never remove the memory card/battery pack when the access lamp (page 8) is lit.
• Никога
вадете
батерията/картата
с памет,card/internal
докато лампичката
This mayнеcause
damage
to data in the memory
memory.за достъп
(стр. 8) свети. Това може да причини повреда на данните с изображенията в
карата с памет/вградената памет.
BG
15
GB
15
Сверяване
на the
часaclock
Setting
ON/OFF (Захранване)
(Power)
Power/Charge
lamp (green)
Лампичка
на захранването/
за зареждането (зелена)
Контролен
диск
Control wheel
Изберете
опция:
Select
items:
v/V/b/B
Задайте
цифровите
Set
the numeric
valueстойности
of date andза
датата и
time:
/ часа: /
Задайте:
Set:
z
1 Натиснете
бутона
ON/OFF (Захранване).
the ON/OFF
(Power) button.
1 Press
Настройката за дата и час се извежда, когато включите фотоапарата за първи
Date & Time setting is displayed when you turn on the camera for the first
път.
time.
• Възможно е включването на захранването и активирането на операция да
• It may take time for the power to turn on and allow operation.
отнеме известно време.
a desired language.
2 Select
2 Изберете
желания език.
a desired geographic location by following the
3 Select
3 Изберете
желанатаinstructions,
географскаthen
област,
катоzследвате
on-screen
press
on the control
4
инструкциите
wheel. на екрана, след това докоснете на контролния
диск.
Set [Date & Time Format], [Daylight Savings] or
Time]
and [Date
& Time],
thenили
select
[OK] t
Задайте[Summer
[Date & Time
Format],
[Daylight
Savings]
[Summer
Time]
[OK].
и [Date & Time], след това изберете [OK]
[OK].
4
• Midnight is indicated as 12:00 AM, and noon as 12:00 PM.
• Полунощ се обозначава като 12:00 АМ, а 12 часа по обед – като 12:00 РМ.
the instructions on the screen.
5 Follow
5 Следвайте
• Theинструкциите
battery pack will на
run екрана.
out quickly when:
• Зарядът –на[GPS
батерията
бързо, когато:
setting]ще
is се
setизразходва
to [On] (DSC-HX10V
only).
- Зададете
[GPS Setting]
в положение
[On] (само за DSC-HX10V).
– [Disp.
Resolution]
is set to [High].
- Зададете [Disp. Resolution] в положение [High].
GB
16
BG
16
Запис
на снимки/видеоклипове
Shooting
still images/movies
Бутон
затвора
Shutterнаbutton
GB
MOVIE
Диск за избор Mode
на режим
dial
: Автоматична
настройкаAuto
: Intelligent
: Режим за запис
на видеоклип
: Movie
Mode
Запис на снимки
Shooting still images
W/T (Zoom)
Лост
W/T (Зуум)
lever
W:
отдалечаване
W:приближаване
zoom out
Т:
T: zoom in
Не закривайте светкавицата (А).
Do not cover the flash (A).
11Натиснете
наbutton
затвора
наполовина,
заfocus.
да фокусирате.
Press theбутона
shutter
halfway
down to
Когато изображението е на фокус, се чува кратък звуков сигнал и
When the image is in focus, a beep sounds and the z indicator lights.
индикаторът
светва.
Press theбутона
shutter
fully
down за
to да
shoot
an image.
22Натиснете
наbutton
затвора
докрай,
запишете
изображението.
Shooting movies
Запис на видеоклипове
Press the MOVIE (Movie) button to start recording.
11Натиснете
бутона
MOVIE
да започнете запис.
• Use the W/T
(zoom)
lever to(Видеоклип),
change the zoomзаscale.
• Използвайте
бутона
W/Tto(зуум),
за даimages
промените
зуум скалата.
• Press the shutter
button
shoot still
while continuing
to record
• Заthe
да записвате
снимки, докато записвате видеоклип, натиснете бутона на
movie.
затвора.
Press the MOVIE button again to stop recording.
22Натиснете
бутона MOVIE отново, за да спрете записа.
Забележки
Notes
• Не натискайте и не издърпвайте светкавицата ръчно. Това може да причини
• Do not push down or pull up the flash manually. This may cause a malfunction.
неизправност.
• The sound of the lens and lever operating will be recorded when the zoom function
• Ако използвате функцията зуум, докато записвате видеоклип, звукът от
operates while shooting a movie. The sound of the MOVIE button operating may
движението
на обектива,
и от is
работата
also be recorded
when movieкакто
recording
finished.с лостчетата ще се запишат. Звукът
от
работата shooting
с бутонаisMOVIE
може да се 29
запише,
• Continuous
possible също
for approximately
minutesкогато
at one записът
time at theприключи.
• Можете
извършвате
запис в рамките
на прибл.25°C
29 минути,
camera’sдаdefault
settings непрекъснат
and when the temperature
is approximately
(77°F). ако
настройките
фотоапарата
са зададени
в положенията
по подразбиране
When movie на
recording
is finished,
you can restart
recording byим
pressing
the
иMOVIE
когато температурата
е 25°С. may
Когато
пакonдаtheго GB
button again. Recording
stopзаписът
to protectприключи,
the camera можете
depending
стартирате,
като отново натиснете бутона MOVIE. В зависимост от температурата
17 е
ambient temperature.
възможно записът автоматично да спре, за да предотврати повреда в устройството.
BG
17
Viewing
images
Преглед
на изображения
W:отдалечаване
zoom out
W:
T:
T:приближаване
zoom in
Контролен
диск
Control wheel
(Playback)
(Възпроизвеждане)
/ (Delete) Избор
/ Изтриване
наimages:
изображения:
или Select
B (next)/b(следващо)/
(previous) or (предходно)
turn
завъртете
the control
wheel контролния диск
Задайте:
Set: z
the
(Playback)
button.
1 Press
1 Натиснете
бутона
(Възпроизвеждане).
• When images on a memory card recorded with other cameras are played
• Когато възпроизвеждате изображения от картата с памет и изображенията
back on this camera, the registration screen for the data file appears.
са записани
с друг фотоапарат, ще се изведе екран за регистрация на файла с
данни.
x Selecting next/previous image
an image by pressing B изображение
(next)/b (previous) on the control wheel or by
ИзборSelect
на следващо/предходно
Изберете
изображение,
натиснете
(предходно)
на контролния
turning
the controlкато
wheel.
Press z in(следващо)/
the center of the
control wheel
to view
диск или
като го завъртите. За да преглеждате видеоклипове, натиснете в
movies.
центъра на контролния диск.
x Deleting an image
Изтриване на изображение
1 Press
/ (Delete)
button.
Натиснете
бутона
/ (Изтриване).
2 Select
Image]
with
v on the control
wheel,
then
press z. .
Изберете
[This[This
Image]
с на
контролния
диск, след
това
натиснете
Връщане
към записto
на shooting
изображения
x Returning
images
Натиснете
на затвора
половина.
Pressбутона
the shutter
button на
halfway
down.
GB
18
BG
18
In-Camera
Упътване
въвGuide
фотоапарата
Този
притежава
упътване за
различните
функции.
This фотоапарат
camera is equipped
with вградено
a built-in instruction
guide.
This allows
you to Това ви
позволява
да търсите
из функциите
на to
фотоапарата
In-Camera
Guide
search
the camera’s
functions
according
your needs. в зависимост от вашите нужди.
GB
This camera is equipped with a built-in instruction guide. This allows you to
search the camera’s functions according to your needs.
GB
/ / (Упътване
във
фотоапарата)
(In-Camera
Guide)
MENU
/
(In-Camera Guide)
PressMENU
the MENU button.
11Натиснете
бутона MENU.
Select
the
MENU item, then press the / (InPress the desired
MENU опция
button.
221Изберете
в менюто и след това натиснете бутона
Camera желаната
Guide) button.
/The(Упътване
въвforфотоапарата).
operation guide
the selected item is displayed.
Selectсеthe
desiredза MENU
item,
then press the / (In2Извежда
упътването
съответната
опция.
• Camera
If you press
the / button.
(In-Camera
Guide)
button when the MENU screen
Guide)
• Ако
натиснете
бутона
/ search
(Упътване
въвusing
фотоапарата),
is not
displayed,
youfor
canthe
the item
guide
keywords докато
or icons.екранът с
The
operation
guide
selected
is displayed.
менюто не е изведен, можете да търсите функциите по ключови думи или
• If you press the / (In-Camera Guide) button when the MENU screen
икони.
is not displayed,
can search
the guide using keywords or icons.
Introduction
ofyou
other
functions
Other functions used when shooting or playing back can be operated using the
Представяне
наofдругите
функции
Introduction
other
functions
control
wheel or MENU
button
on the
camera. This camera is equipped with a
Чрез
използване
на allows
контролния
бутона
фотоапарата
вие
Function
Guide that
toдиск
easily
select
from
the
While
Other
functions
used
whenyou
shooting
orили
playing
backMENU
canfunctions.
beна
operated
using the
можете
управлявате
други
по време
на запис
възпроизвеждане.
displaying
the guide,
youи can
useфункции
various
functions.
controlдаwheel
or MENU
button
on
the camera.
This camera
is или
equipped
with a
Този фотоапарат притежава Упътване за функции, което ви позволява лесно да
Function Guide that allows
you wheel
to easily select from the functions. While
Control
избирате измежду тях. Опитайте
другите функции, докато упътването е изведено.
displaying the guide, you can use various functions.
Контролен
диск
Control wheel
MENU
MENU
Function Guide
Упътване
заGuide
функции
Function
GB
19
GB
BG
19 19
Контролен диск
DISP (Настройки на екранния дисплей): Позволява ви да променяте екранния
дисплей.
/ (Продължително снимане/Таймер за автоматично включване): Позволява
ви да използвате таймера за автоматично включване и режима за запис на
последователни изображения.
(Творчески снимки): Позволява ви да променяте настройките [Brightness],
[Color], [Vividness] и [Picture Effect], когато режимът за запис е зададен в положение
[Intelligent Auto] или [Superior Auto].
(Светкавица): Позволява ви да избирате режима на светкавицата за снимки.
Централен бутон (Проследяващ фокус): Фотоапаратът проследява обекта и
автоматично регулира фокуса дори ако обектът се движи.
Опции в менюто
Запис
Movie shooting scene
3D Shooting
Picture Effect
Scene Selection
Easy Mode
Defocus Effect
Still Image Size (Dual Rec)
Still Image Size/Panorama
Image Size/Movie Size/Movie
Quality
HDR Painting effect
Area of emphasis
Color hue
BG
20
Избира режим за запис на видеоклипове.
Изберете режим за запис на 3D изображения.
Записва снимки с оригинални текстури в
зависимост от желания ефект.
Избира предварително зададени настройки за
различни сцени.
Записва снимки, като използва минимално
количество функции.
Задава нивото на разфокусиране, когато записвате
в режим на разфокусиране на фона.
Избира размер на снимките, заснети при запис на
видеоклипове.
Избира размер и качество на снимките,
панорамните изображения или видеоклиповете.
Задава нивото на ефекта, когато за ефект на
изображението сте избрали [HDR Painting].
Задава областта за фокусиране, когато за ефект на
изображението сте избрали [Miniature].
Задава цветните оттенъци, когато за ефект на
изображението сте избрали [Toy camera].
Extracted Color
Watercolor Effect
Illustration Effect
EV
ISO
White Balance
Focus
Metering Mode
Cont. Shooting Interval
Bracket Setting
Scene Recognition
Soft Skin Effect
Smile Shutter
Smile Detection Sensitivity
Face Detection
Anti Blink
Movie SteadyShot
Position Information*
GPS Log REC*
In-Camera Guide
* само за DSC-HX10V
Избира цвят за подчертаване, когато за ефект на
изображението сте избрали [Partial Color].
Избира ниво на ефекта, когато за ефект на
изображението сте избрали [Watercolor].
Избира ниво на ефекта, когато за ефект на
изображението сте избрали [Illustration].
Ръчно регулира експонацията.
Регулира чувствителността на осветяването.
Регулира цветните тонове на изображението.
Избира начина на фокусиране
Избира режима на измерване, който задава коя
част от обекта да се измерва, за да се определи
експозицията.
Избира броя на изображенията, които се
записват в рамките на 1 секунда при записа на
последователни изображения.
Задава вида на записа с експозиционен клин.
Задава автоматично разпознаване на условията
на запис.
Задава ефект на меки тонове за човешката кожа,
както и ниво на ефекта.
Задава автоматично освобождаване на затвора,
когато бъде разпозната усмивка.
Задава чувствителност при разпознаване на
усмивка.
Фотоапаратът разпознава лица и автоматично
регулира настройките.
Задава автоматичен запис на две изображения и
избира изображението, при което очите на обекта
са отворени.
Задава нивото на стабилизация в режим на запис
на видеоклип. Ако промените тази настройка,
ракурсът ще се промени.
Проверява вашето местоположение и обновява
информацията.
Записва маршрута, по който сте пренесли
фотоапарата.
Позволява търсене из функциите на фотоапарата
според вашите нужди.
BG
21
Преглед
Slideshow
Send by TransferJet
Delete
Retouch
Picture Effect
3D Viewing
View Mode
Display Cont. Shooting Group
Protect
Print (DPOF)
Rotate
In-Camera Guide
BG
22
Избира начин на продължително
възпроизвеждане.
Прехвърля данни когато близо един до друг са
поставени два продукта, ползващи технологията
TransferJet.
Изтрива изображение.
Ретушира изображението посредством
използването на различни ефекти.
Прибавя различни ефекти за изображенията.
Възпроизвежда изображения, записани в 3D
режим, на 3D телевизор.
Избира начина на извеждане на изображенията.
Избира начина на извеждане на последователно
записани изображения в групи или извежда
всички изображения при възпроизвеждането.
Защитава изображенията.
Прибавя знак за отпечатване на снимка.
Завърта снимката наляво.
Търси функциите на фотоапарата според вашите
нужди.
Опции с настройки
Ако натиснете бутона MENU, докато записвате или възпроизвеждате, опцията
(Настройки) се предоставя като последния избор. Можете да промените
(Настройки).
настройките по подразбиране в екрана
Shooting Settings
(Настройки за запис)
Main Settings
(Основни настройки)
Memory Card Tool*2
(Инструмент за карта с
памет)
Clock Settings
(Настройки на часа)
Movie format (Формат за видеоклипове)/
AF Illuminator (Рефлектор за автоматично
фокусиране)/Grid Line (Насочващи линии)/
Clear Image Zoom (Зуум за ясно изображение)/
Digital Zoom (Цифров зуум)/Wind Noise Reduct.
(Намаляване на смущенията от вятъра)/Micref
Level (Ниво на микрофона)/Red Eye Reduction
(Намаляване на ефекта на червените очи)/Blink
Alert (Предупреждение за премигване)/Write Date
(Запис на дата)/Disp. Resolution (Резолюция на
дисплея)
Beep (Звуков сигнал)/Panel Brightness (Осветеност
на панела)/Language Setting (Настройка на езика)/
Display color (Цвят на дисплея)/Demo Mode
(Режим на демонстрация)/Initialize (Нулиране)/
Function Guide (Упътване за функции)/CTRL
FOR HDMI/Eco Mode (Еко режим)/USB Connect
Setting (Настройка за USB връзка)/USB Power
Supply (Захранване от USB)/LUN Setting (LUN
настройка)/Download Music (Сваляне на музика)/
Empty Music (Без музика)/Airpline Mode*1 (Режим
на работа в самолет)/GPS setting*1 (Настройки
за GPS)/GPS assist data*1 (GPS съпътстващи
данни)/Dlt.GPS Log Data*1 (Изтриване на GPS лог
данните)/TransferJet/Eye-Fi/Version (Версия)
Format (Форматиране)/Create REC.Folder
(Създаване на папка за запис)/Change REC.Folder
(Промяна на папката за запис)/Delete REC.Folder
(Изтриване на папката за запис)/Copy (Копиране)/
File Number (Номер на файл)
Area Setting (Настройка на региона)/Date & Time
Setting (Сверяване на датата и часа)/Auto Clock
ADJ*1 (Автоматична настройка на часа)/Auto Area
ADJ*1 (Автоматична настройка на областта)
*1 Само за DSC-HX10V
*2 Ако не сте поставили карта с памет, ще се изведе индикацията
за вградена памет) и можете да избирате само [Format].
(Инструмент
BG
23
Инсталиране на компютърно приложение (Windows)
“PlayMemories Home” е вградено приложение, което ви позволява да прехвърляте
изображения и видеоклипове на компютър и да ги обработвате. Можете да
записвате или преглеждате изображения на фотоапарата без да инсталирате
“PlayMemoeries Home”, въпреки че “PlayMemories Home” е необходим, за да
прехвърляте AVCHD видеоклипове към вашия компютър.
1 Свържете фотоапарата към компютър.
2 Windows 7: [Computer] икона на фотоапарата
икона на
щракнете два пъти върху [PMHOME.EXE]
носителя
Windows XP/Vista: [Computer] (в Windows XP, [My Computer])
[PMHOME] и щракнете два пъти върху [PMHOME.EXE].
3 Следвайте инструкциите на екрана, за да приключите
инсталацията.
Забележка
• Приложението “PlayMemories Home” не е съвместимо с Mac OS. Ако желаете да
възпроизвеждате изображения на Mac компютър, използвайте приложенията,
които са инсталирани на него.
За подробности вижте http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Основни функции на “PlayMemorise Home”
Основните функции на “PlayMemories Home” са изредени по-долу. За да използвате
допълнителните функции, влезте в Интернет и инсталирайте “Expanded Feature”.
• Можете да прехвърляте и извеждате изображения, записани с този фотоапарат.
• Можете да преглеждате изображения на компютър, както и да ги подреждате по
дата на записа върху календар.
• Можете да поправяте снимки (Поправка на червените очи и др.), да ги
отпечатвате, да ги изпращате по e-mail и да променяте датата на записа.
• Можете да запазвате и отпечатвате изображения с дата на записа.
• Можете да създадете диск от AVCHD видеоклипове, прехвърлени на компютър
(Допълнителни функции).
BG
24
Number of still images and recordable time of
movies
Number of still images and recordable time of
movies
The
number
of stillкоито
images можете
and recordable
time may varyиdepending
on the
Брой
снимки,
да запишете,
време за
запис
на
видеоклипове
shooting
conditions
and theand
memory
card. time may vary depending on the
The number
of still images
recordable
GB
Възможно
е броят на снимките
и времето
за запис да се различават в зависимост от GB
shooting conditions
and the memory
card.
условията
на запис и картата с памет.
x Still images
xСнимки
Still images
Size
(Units: Images)
Capacity
Internal memory
Memory
cardImages)
(Units:
(Единици:
Изображения)
Капацитет
Capacity
Вграденаmemory
памет
Internal
Approx.
19
MB
Карта
с памет
Memory
card
2 GB
Прибл.3 19
19 МВ
Approx.
MB
GB
22 295
GB
VGA
18M
653
6400
295
16:9(13M)
VGA
3
65
330
6400
16:9(13M)
3
330
18M
Размер
Size
x Movies
Видеоклипове
The
table below shows the approximate maximum recording times. These are
x Movies
Таблицата
по-долу показва приблизителното максимално време за запис. Това
the
total
forshows
allвсички
movie
files. Continuous
shooting
is possible
са
общите
времена
за
файлове
с видеоклипове.
Непрекъснатият
запис
The
tabletimes
below
the approximate
maximum
recording
times.for
Theseе are
approximately
29 29
minutes.
maximum
size
of an
movie
възможен
за около
Максималният
размер
наMP4-format
MP4
файл с видеоклип
до
the total times
for
allминути.
movieThe
files.
Continuous
shooting
is possible
for fileе is
приблизително
2 GB. 2 GB.
up
to approximately
approximately
29 minutes. The maximum size of an MP4-format movie file is
(час), m
(h(h(hour),
m (минута))
(minute))
up to approximately 2 GB.
Капацитет
Capacity
Вградена
памет
Internal
memory
Capacity
Карта
с памет
Memory
card
(h
(hour),
m
(minute))
Прибл.memory
Approx.
19 МВ
MB
Internal
GB card
22 GB
Memory
AVC
Size HD 24M (FX)
—19 MB
Approx.
AVC HD 24M (FX)
AVC HD 9M (HQ)
—
—
AVC HD 9M (HQ)
MP4 12M
—
—
MP4 3M
12M
—
m
210GB
(10 m)
10 m
20 m
(10
m)
(15 m)
20 m
15 m
(15
m)
1 15
h 5mm
Размер
Size
The
in ( )означават
is the minimum
recordable
time.
MP4number
3Mв скоби
—време
1h5m
Цифрите
минималното
за запис.
•
за запис
на видеоклипове
се различава,
притежава
• Времето
The recordable
time
of movies varies
because theзащото
cameraфотоапаратът
is equipped with
VBR
The
number
in
(
)
is
the
minimum
recordable
time.
VBR
(Variable
Bit Rate),
който
автоматичноadjusts
регулира
качеството
на изображението
(Variable
Bit Rate),
which
automatically
image
quality depending
on the
• спрямо
The recordable time
of movies
varies because theсе
camera
is equipped with еVBR
Когато
записвате
обект,
shootingсцената.
scene. When
you
record aбързо-движещ
fast-moving subject,
theизображението
image is clearerпоbut
(Variable
Bit Rate),
whichе automatically
adjusts
image quality
on the
ясно,
но времето
за запис
по-кратко,
защото
се изисква
повечеdepending
памет
за записа.
the recordable
time
is shorter
because more
memory
is required
for
recording.
shooting
scene.
When
you
record
a
fast-moving
subject,
the
image
is
clearer
but
Времето
за запис
също
се varies
различава
в зависимост
от условията
на записа,
The recordable
time
also
depending
on the shooting
conditions,
the обекта
subject
the recordable
time
is shorter becauseнаmore
memory is required for recording.
или
настройките
за качество/размер
изображението.
or the image quality/size settings.
The recordable time also varies depending on the shooting conditions, the subject
BG
or the image quality/size settings.
25
GB
25
GB
25
Забележки относно използването на фотоапарата
Функции, които са вградени в този фотоапарат
• Това ръководство описва всяка от функциите на TransferJet-съвместими/
несъвместими устройства, 1080 60i-съвместими устройства и 1080
50i-съвместими устройства.
- За да проверите дали вашият фотоапарат поддържа функцията GPS, проверете
името на модела на вашия фотоапарат.
GPS-съвместим: DSC-HХ10V
GPS-несъвместим: DSC-HX10
- За да проверите дали вашият фотоапарат поддържа функцията TransferJet и
дали е 1080 60i- или 1080 50i-съвместимо устройство, проверете от долната
страна на фотоапарата за следните маркировки.
TransferJet-съвместимо устройство: (TransferJet)
1080 60i-съвместимо устройство: 60i
1080 50i-съвместимо устройство: 50i
• Когато се намирате в самолет, задайте [Airpline Mode] в положение [On] (само за
DSC-HX10V).
• Не гледайте продължително триизмерни изображения, записани с този
фотоапарат, на 3D-съвместими монитори.
• Когато гледате триизмерни изображения, записани с този фотоапарат, на
3D-съвместими монитори, може да изпитате дискомфорт като например
напрежение, умора или виене на свят. Sony препоръчва спазването на редовни
почивки, когато гледате 3D изображения. Продължителността и честотата
на необходимите почивки зависят от нуждите на отделния потребител. Вие
трябва сами да прецените най-подходящите интервали спрямо вашите нужди.
Ако усетите дискомфорт, преустановете гледането на 3D изображения, докато
неразположението ви отмине; консултирайте се с лекар, ако сметнете това за
необходимо. Също така, прегледайте инструкциите за употреба на устройството
или софтуера, които използвате с този фотоапарат. Зрението на малките деца
(особено на тези под 6-годишна възраст) все още е в процес на развитие.
Консултирайте се с педиатър или очен лекар преди да позволите на деца си да гледат
3D изображения, както и се уверете, че те спазват гореописаните предпазни мерки.
GPS съвмeстими устройства (само за DSC-HX10V)
• Използвайте GPS функцията в съответствие със законите на държавата и
региона, където се намирате.
• Ако не желаете да записвате информацията за посока и местоположение, задайте
[GPS setting] в положение [Off].
Употреба и грижи
Не работете грубо с продукта, не го разглобявайте и модифицирайте, както и не го
подлагайте на сътресения или удари в резултат например на блъскане, изпускане
или
настъпване. Бъдете особено внимателни с обектива.
BG
26
Забележки относно записа/възпроизвеждането
• Преди запис на еднократни събития направете пробен запис, за да се уверите, че
фотоапаратът работи правилно.
• Този фотоапарат не е устойчив на прах, влага и вода.
• Избягвайте съприкосновение на фотоапарата с вода. Ако във вътрешността на
устройството попадне вода, това може да доведе до неизправност. В някои случаи
фотоапаратът не може да бъде поправен.
• Не насочвайте фотоапарата директно към слънцето или друг ярък обект, защото
това може да причини повреда.
• Ако в устройството се кондензира влага, отстранете влагата преди да използвате
фотоапарата.
• Не тръскайте и не удряйте фотоапарата. Освен повреда и невъзможност за запис,
подобни действия могат да направят носителя на запис неизползваем или да
причинят повреда или загуба на данни за изображенията.
Не използвайте/съхранявайте фотоапарата на следните места
• На изключително горещи, студени или влажни места
На места като вътрешността на кола, паркирана на слънце, корпусът на
фотоапарата може да се обезцвети или деформира, и това може да доведе до
повреда.
• На места, които са обект на осветяване от директна слънчева светлина или са
подложени на влиянието на топлинни източници
Възможно е корпусът на фотоапарата да се обезцвети или деформира, и това
може да предизвика повреда.
• На места, които са подложени на вибрации и сътресения
• Близо до места, които излъчват силни радиовълни или радиация, или на места
със силни магнитни полета. Ако го направите, фотоапаратът може да не записва
или възпроизвежда правилно.
• На прашни или мръсни места
Не позволявайте във вътрешността на фотоапарата да попадне пясък или
мръсотия. Това може да доведе до повреда в устройството, а понякога тази
повреда не може да бъде отстранена.
Пренасяне
Не сядайте, докато фотоапаратът се намира в задния ви джоб, защото това може да
причини повредата му.
Забележки за екрана и обектива
Екранът е произведен по високо прецизна технология, така че ефективният брой
пиксели е над 99.99%. Възможно е обаче върху екрана да се появят малки черни
и/или ярки петънца (бели, червени, сини или зелени на цвят). Появата на тези
петънца е напълно нормална в процеса на снимане и по никакъв начин не влияе на
качеството на записаното изображение.
BG
27
Забележки за светкавицата
• Не носете фотоапарата, хващайки го за светкавицата, както и не прилагайте сила,
докато работите със светкавицата.
• Ако във вътрешността на светкавицата попадне вода, прах или мръсотия, това
може да причини неизправност.
Температура на фотоапарата
При продължителна употреба е възможно фотоапаратът и батерията да се нагорещят, но това не е индикация за неизправност.
Защитата от прегряване
В зависимост от температурата на фотоапарата и батерията е възможно да не
успеете да запишете видеоклип или е възможно да се активира защитна функция
на устройството, която автоматично изключва захранването.
Преди захранването да се изключи или преди да се активира невъзможността за
запис на видеоклип, на екрана ще се изведе съобщение. В този случай оставете
захранването изключено и изчакайте, докато температурата на фотоапарата и
батерията спадне. Ако включите захранването без да сте оставили фотоапарата и
батерията да се охладят, захранването може да се изключи отново или е възможно
да не успеете да записвате видеоклиповете.
Зареждане на батерията
Ако зареждате батерия, която не е използвана дълго време, е възможно да не
успеете да я заредите до пълния й капацитет.
Това е следствие от характеристиките на батерията и не е индикация за
неизправност. Заредете батерията отново.
Предупреждение за авторски права
Възможно е телевизионни програми, филми, видео записи и други продукции да
бъдат защитени с авторски права. Неразрешеният презапис на такива материали
може да противоречи на закона за авторското право.
Не се предоставят компенсации за повреди в съдържанието
на записа или за проблеми със записа
Sony не дължи компенсации, ако поради неизправност на фотоапарата или на
носителя записът или възпроизвеждането се окажат невъзможни.
Почистване на корпуса на фотоапарата
Почиствайте повърхността на фотоапарата с мека почистваща текстилна кърпичка,
леко навлажнена с вода, и след това подсушете. За да предотвратите повреда по
повърхността на корпуса:
– Не излагайте фотоапарата на въздействието на химически вещества като
например разтворители, бензин, алкохол, кърпички за еднократна употреба,
репеленти срещу насекоми, слънцезащитни кремове или инсектициди.
BG
28
Технически характеристики
Фотоапарат
[Система]
Устройство за изображения: 7.76 mm (тип 1/2.3)
Exmor R CMOS сензор
Общ брой пиксели на фотоапарата:
Прибл. 18.9 мегапиксела
Ефективни пиксели на фотоапарата:
Прибл. 18.2 мегапиксела
Обектив: Sony G 16х зуум обектив
f = 4.28 – 68.48 mm (24 mm 384 mm (35 mm филмов
еквивалент))
F3.3 (W) – F5.9 (T)
Когато записвате видеоклип (16:9): 25 mm – 400 mm*
Когато записвате видеоклип (4:3): 31 mm – 496 mm*
* Когато [Movie SteadyShot] е зададен в положение [Standard].
Стабилизация: Оптична
Контрол на експонацията:
Автоматична експонация, Ръчна експонация, Избор на сцена (15 режима)
Баланс на бялото: Автоматичен,
Дневна светлина, Облачно, Флуоресцентно 1/2/3, Изкуствено осветление, Светкавица, Баланс с едно натискане на бутон
Формат на сигнала:
За 1080 50i: PAL цветност, CCIR стандарти HDTV 1080/50i характеристика
За 1080/60i: NTSC цвят,
EIA стандарти HDTV 1080/60i характеристика
Формат на файловете:
Снимки: JPEG (DCF, Exif, MPF Baseline)-съвместим, DPOF-
съвместим
Триизмерни снимки: Съвместим с MPO (MPF разширен (Несъразмерно изображение))
Видеоклипове (AVCHD формат):
Съвместим с AVCHD формата Ver. 2.0.
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Звук: Dolby Digital 2ch, снабден с Dolby Digital Stereo Creator
• Произведен по лиценз на Dolby Laboratories.
Видеоклипове (MP4 формат):
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: MPEG-4 AAC-LC 2ch
Носител на запис: Вградена памет
(Прибл. 19 МВ), “Memory Stick Duo” носител, SD карта с памет, “Memory Stick Micro” носител, microSD карти с памет
Светкавица: Обхват на светкавицата (ISO чувствителност (Препоръчителен индекс на
експозицията), зададена в положение Auto):
Прибл. 0.25 m до 5.3 m (W)
Прибл. 1.2 до 2.9 m (T)
BG
29
[Входни и изходни конектори]
HDMI конектор: HDMI мини жак
Micro USB конектор:
USB връзка
USB връзка: Високоскоростен USB
(USB 2.0-съвместим)
[Екран]
LCD екран:
7.5 cm (тип 3.0) TFT устройство
Общ брой на точките:
921 600 точки
[Захранване, общи положения]
Захранване: Акумулаторна батерия NP-BG1, 3.6 V
NP-FG1 (продава се отделно),
3.6 V
Променливотоков адаптер
AC-UB10/UB10B, 5 V
Консумация на електроенергия
(по време на запис): 1.0 W
Работна температура: от 0°С до 40°С
Температура на съхранение:
От -20°С до +60°С
Размери (CIPA съвместими):
104.7 mm x 59.7 mm x 33.8 mm (Ш/В/Д)
Тегло (CIPA съвместими) (включително батерия NP-BG1, “Memory Stick Duo” носител):
Прибл. 234 g.
Микрофон: Стерео
Говорител: Моно
Exif Print: Съвместим
PRINT Image Matching III:
Съвместимо
BG
30
Променливотоков адаптер
AC-UB10/UB10B
Изисквания към захранването:
AC 100 V до 240 V, 50 Hz/60 Hz,
70 mA
Изходно напрежение: DC 5 V, 0.5 A
Работна температура: От 0°C до 40°С
Температура на съхранение:
От -20°C до +60°С
Размери:
Прибл. 50 mm x 22 mm x 54 mm (Ш/В/Д)
Тегло: Прибл. 43 g
Акумулаторна батерия NP-BG1
Използвана батерия: Литиево-йонна
батерия
Максимално напрежение: DC 4.2 V
Номинално напрежение: DC 3.6 V
Максимално напрежение при
зареждане: DC 4.2 V
Максимален ток при зареждане: 1.44 A
Капацитет:
обичаен: 3.4 Wh (960 mAh)
минимален: 3.3 Wh (910 mAh)
Дизайнът и техническите
характеристики подлежат на промяна
без предупреждение.
Търговски марки
• Следните марки са търговски марки
на Sony Corporation.
, “Cyber-shot, “Memory
Stick PRO Duo”, “Memory Stick
PRO-HG Duo”, “Memory Stick Duo”,
“Memory Stick Micro”.
• “AVCHD” и логото “AVCHD” са
търговски марки на Panasonic
Corporation и Sony Corporation.
• Windows е регистрирана търговска
марка на Microsoft Corporation в
Съединените щати и/или в други
страни.
• Mac е регистрирана търговска марка
на Apple Inc.
• SDXC логото е търговска марка на
SD-3C, LLC.
• “ ” и “Playstation” са търговски марки
на Sony Computer Entertainment Inc.
• В допълнение, имената на системите
и продуктите, използвани в това
ръководство като цяло, са търговски
марки или запазени търговски марки
на техните съответни разработчици
или производители.
Въпреки това означенията ТМ или
не се използват навсякъде в това
ръководство.
Допълнителна информация относно
този продукт и отговори на често
задавани въпроси можете да откриете
на нашата интернет страницата за
поддръжка.
http://www.sony.net/
Отпечатано на 70% или повече
рециклирана хартия посредством
използването на VOC (Volatile Organic
Compound) – мастило, базирано
на растителни масла без летливи
органични съединения.
®
• Прибавете допълнителна наслада с
помощта на вашия PlayStation 3, като
свалите приложението за PlayStation
3 от PlayStation Store (в регионите,
където то е достъпно).
• Приложението за PlayStation 3
изисква да притежавате PlayStation
Network потребителско име и парола,
за да го свалите.
Може да се използва само в държави,
където услугата PlayStation Store е
достъпна.
BG
31
BG
BG
32
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (приложимо
в Европейския съюз и други Европейски страни със системи за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ върху устройството или върху неговата опаковка показва,
че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък. Вместо това
той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на
електрически и електронни уреди. Като предадете този продукт на правилното
място, вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последствия
за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето
му на неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се
съхранят природните ресурси. За подробна информация относно рециклирането
на този продукт можете да се обърнете към местната градска управа, фирмата за
събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.
Download PDF