Sony | DSC-HX1 | Sony DSC-HX1 HX1 Цифров компактен фотоапарат Инструкции за експлоатация

4-132-058-11(1)
Подготовка за
експлоатация
Цифров фотоапарт
Ръководство за експлоатация
DSC-HX1
Преди да започнете работа с устройството,
моля, прочетете изцяло това ръководство
и го запазете за бъдещи справки.
Запис/преглед на
изображения
Използване на
функциите за запис
Използване на
функциите за преглед
Изтриване на
изображения
Свързване към други
устройства
Промяна на
настройките на
фотоапарата
© 2009 Sony Corporation
1
Бележки на потребителя
Моделът и серийният номер са
отбелязани от долната страна на
устройството. Запишете серийния
номер на мястото, оставено по-долу.
Обръщайте се към тези цифри
винаги, когато ви се наложи да се
свържете с вашия дилър на Sony
относно този продукт.
Модел №. DSC-HX1
Сериен №.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар
или токов удар, не излагайте
устройството на дъжд или влага.
ВАЖНИ МЕРКИ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ
- ЗАПАЗЕТЕ ТОВА
РЪКОВОДСТВО
ОПАСНОСТ
ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ
ПОЖАР ИЛИ ТОКОВ УДАР,
ВНИМАТЕЛНО СЛЕДВАЙТЕ
ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
Ако формата на щекера не пасва на
контакта от мрежата, използвайте
преходник за щекера, подходящ за
контакта на електрическата мрежа.
ВНИМАНИЕ
' Комплект батерии
Ако не боравите правилно с комплекта батерии, той може да експлоадира, да причини пожар или дори
химически изгаряния.
Съблюдавайте следните мерки.
• Не разглобявайте комплекта батерии батерии.
• Не удряйте и не излагайте комплекта
батерии на сътресения или подобни,
като например удари, изпускане или
настъпване.
• Внимавайте да не окъсите батерията и
не позволявайте контакт на терминалите
с метални предмети.
• Не излагайте батериите на изключително високи температури над 60--С,
като например в автомобил, паркиран на
пряка слънчева светлина.
• Не изхвърляйте батериите в огън.
• Не работете с повредени или протекли
литиево-йонни батерии.
• Уверете се, че сте заредили комплекта
батерии, като използвате оригинално зарядно устройство за батерии на Sony
или устройство, което може да зарежда
този комплект батерии.
• Не допускайте малки деца да си играят с
батериите.
• Пазете комплекта батерии сух.
2
• Подменяйте батериите единствено със
същия или еквивалентен вид.
• Изхвърляйте използвания комплект
батерии, както е посочено в
инструкциите.
' Зарядно устройство за
батерии
' ВНИМАНИЕ
Предупреждаваме ви, че всякакви
промени и модификации, които не са
изрично споменати в това упътване,
могат да ви лишат от правото да
използвате това устройство.
Дори ако лампичката CHARGE не
свети, зарядното устройство за
батерии не е изключено от източника
на захранване, докато е свързан към
мрежата от 220 V. Ако се получи
проблем, докато използвате зарядното
устройство за батерии, незабавно
изключете захранването, като
издърпате щекера от мрежата от 220 V.
' Направляваща информация
Декларация за съответствие
Фирма производител: SONY
Модел №: DSC-HX1
Отговорна компания: Sony
Electronics, Inc.
Адрес: 16530 Via Esprillo,
San Diego, CA
92127U.S.A.
Телефон: 858-942-2230
Това устройство отговаря на
параграф 15 от правилника на
Федералната комисия по
съобщенията. Експлоатацията
трябва да отговаря на следните
две условия: (1) Този прибор не
трябва да причинява нежелани
радиосмущения, и (2) този прибор
трябва да приема всички засечени
радиосигнали, включително и
такива, които могат да
предизвикат нежелани операции.
3
' Забележка:
Това устройство е тествано и отговаря на
изискванията за цифрово устройство Клас
B в съответствие с параграф 15 от
правилника на Федералната комисия по
съобщенията.
Тези ограничения са въведени, за да
осигурят надеждна защита против
нежелани радиосмущения в битовата
техника. Този прибор генерира, използва
и може да излъчва радиочестотна
енергия, и ако не бъде инсталиран и
използван съгласно настоящата
инструкция, може да причини нежелани
смущения в радио комуникациите.
Въпреки това, няма гаранции, че в
отделни приемници няма да се появят
нежелани смущения. Ако този прибор
причинява нежелани смущения в радио
или телевизионното приемане, което
може да се провери чрез неколкократно
включване и изключване на прибора,
препоръчваме на потребителя да опита
да отстрани нежеланите смущения,
предприемайки една или повече от
следните мерки:
- Да промени ориентацията или
местоположението на приемащата
антена.
- Да увеличи разстоянието между прибора
и приемника.
- Да включи прибора в контактна розетка
от верига, различна от тази, в която е
включен приемникът.
- Да се консултира с продавача или да се
обърне за помощ към опитен радио или
телевизионен специалист.
Приложеният интерфейсен кабел трябва
да бъде използван с оборудването, за да
съответства с ограниченията за цифрово
устройство, прилежащи към клас В от
част 15 на FCC правилата.
За потребители в Европа
' Забележка за потребителите
от страните, които попадат
под изискванията на
директивите на Европейския
съюз
4
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Токио,
108-0075 Япония. Оторизираният
представител за ЕМС и безопасност на
продукта е Sony Германия GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт,
Германия. За сервиз и проблеми с
гаранцията, моля, обръщайте се към
адресите, които са ви дадени в отделните
сервизни книжни и гаранционни карти.
Този продукт е изпитан и отговаря на
изискванията на ЕМС директивата за
използване на свързващи кабели, по-къси
от 3 метра.
' Внимание
Възможно е електромагнитни полета с
определена честота да повлияят на звука
и картината на устройството.
' Забележка
Ако статично електричество или
електромагнетизъм причини прекъсване
на операцията по средата докато се
извършва трансфер на данни,
рестартирайте програмата или изключете
и отново включете USB кабела.
' Изхвърляне на стари
електрически и електронни
уреди (Приложимо за
страните от Европейския
съюз и други европейски
страни, използващи
система за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на
неговата опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като
домашен отпадък. Вместо това, той
трябва да бъде предаден в съответните
пунктове за рециклиране на електрически
и електронни уреди. Изхвърляйки този
продукт на правилното място, вие
предотвратявате потенциални негативни
последици за околната среда и човешкото
здраве, които в противен случай, при
неправилното изхвърляне на продукта,
могат да се случат. Рециклирането на
материалите ще помогне за запазването
на естествените ресурси.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с общинския офис във вашия
град, службата за изхвърляне на отпадъци
или с магазина, от който сте закупили
продукта.
свържете се с общинската служба във
вашия град, службата за изхвърляне на
отпадъци или с магазина, от който сте
закупили продукта.
' Изхвърляне на
използвани батерии
(приложимо за страните от
Европейския съюз и други
европейски страни,
използващи система за
разделно събиране на
отпадъци)
Този символ на батериите или на тяхната
опаковка показва, че батериите не трябва
да се третират като домашен отпадък
Изхвърляйки този продукт на правилното
място, вие предотвратявате потенциални
негативни последици за околната среда и
човешкото здраве, които в противен
случай при неправилното изхвърляне на
продукта, могат да се случат.
Рециклирането на материалите ще
помогне за запазването на естествените
ресурси.
В случай, че поради мерки за безопасност
или интегритет на данните продуктът
трябва да бъде постоянно свързан с
батерията, батерията трябва да бъде
подменяна само в квалифициран сервиз.
За да се уверите, че батерията ще бъде
правилно изхвърлена, когато вече нямате
нужда от батериите, ги предайте в
правилния събирателен пункт за
рециклиране на електрическо и
електронно оборудване.
Относно всички други видове батерии,
моля, прегледайте частта относно
безопасното сваляне на батериите от
продукта. Предайте продукта в правилния
събирателен пункт за рециклиране на
батерии.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт, моля,
5
Съдържание
Забележки относно използването на фотоапарата .....................................8
Подготовка за експлоатация ...................................10
Проверка на приложените аксесоари .............................................................10
Упътване за частите...................................................................................................11
Зареждане на комплекта батерии .....................................................................13
Зареждане на комплекта батерии/"Memory Stick Duo” носител
(продава се отделно) ...............................................................................................15
Сверяване на часовника ........................................................................................18
Запис/преглед на изображения .............................20
Запис на изображения .............................................................................................20
Преглед на изображения........................................................................................21
Използване на функциите за запис ....................................22
6
Извеждане на минимален брой индикатори (Лесен запис) ..................22
Разпознаване на усмивка и автоматичен запис
(Разпознаване на усмивка) ................................................................................... 23
Автоматично разпознаване на условията на запис
(Разпознаване на сцена) .........................................................................................24
Избор на начин на фокусиране ...........................................................................26
Фокусиране върху лицето на обекта (Разпознаване на лице) .............27
Запис от близо (Макро фокусиране) ................................................................28
Използване на таймера за самостоятелно включване .............................28
Избор на режим за работа със светкавицата ................................................29
Промяна на дисплея на екрана............................................................................30
Избор на размер на изображението в съответствие
с употребата .................................................................................................................31
Запис в режим на автоматично програмиране ............................................33
Запис на движещи се изображения с различни ефекти
(Запис с приоритет на скоростта на затвора) ...............................................34
Регулиране на замъгляването на фона и запис
(Запис с приоритетно използване на диафрагмата) .................................35
Запис с желана експонация (Запис в режим на ръчна
експонация) .................................................................................................................36
Запис с редуциране на замъгляването ...........................................................37
Запис на панорамни изображения ...................................................................38
Продължителен запис
(Запис с високоскоростен burst режим/режим Групов запис) .............40
Използване на режим за запис, който отговаря на сцената
(Избор на сцена) ........................................................................................................42
Запис на движещи се изображения...................................................................44
Използване на функциите за преглед................................46
Преглед на увеличено изображение
(Zoom при възпроизвеждане) .............................................................................46
Търсене на изображение (Индекс изображение) .......................................46
Избор на формат на дисплея (Режим Преглед) ...........................................47
Изтриване на изображения.................................................48
Изтриване на изображения...................................................................................48
Свързване към други устройства.......................................49
Преглед на изображения на телевизионен екран......................................49
Отпечатване на неподвижни изображения...................................................50
Използване на фотоапарата с компютър ........................................................52
Промяна на настройките на фотоапарата.........................56
Промяна на оперативните звуци ........................................................................56
Настройка на бутона за избор..............................................................................57
Използване на опциите в MENU ..........................................................................58
Използване на опциите в
(Настройки).....................................................62
Други........................................................................................65
Подробности относно вашия фотоапарат
(“Ръководство за Cyber-shot”) ..............................................................................66
Списък с икони, изведени на екрана ................................................................66
Отстраняване на проблеми ..................................................................................69
Предпазни мерки ......................................................................................................72
Технически характеристики .................................................................................73
7
' Забележки относно
използването на
фотоапарата
Подсигуряване на данни във
вградената памет и “Memory Stick
Duo” носителя
Не изключвайте фотоапарата и не
вадете комплекта батерии или
“Memory Stick Duo” носителя, докато
лампичката за достъп свети. Ако го
направите, възможно е данните,
записани във вградената памет или
на “Memory Stick Duo” носителя, да
се повредят. Уверете се, че сте
копирали данните на друг носител,
за да ги защитите.
Работа с файловете
Когато заредите във фотоапарата
“Memory Stick Duo” носител без
файл за управление и когато
включите устройството, част от
капацитета на “Memory Stick Duo”
носителя автоматично се използва за
създаването на файл за управление.
Тази операцията изисква известно
оперативно време, след което
устройството ще стартира
извършването на следващата
операция.
Забележки относно
записа/възпроизвеждането
8
• Преди запис на еднократни събития,
направете пробен запис, за да се
уверите, че фотоапаратът работи
правилно.
• Този фотоапарат не е устойчив на прах и
влага, а също не е и водоустойчив.
Преди да започнете работа с
фотоапарата прочетете “Предпазни
мерки” (стр. 72).
• Избягвайте да излагате фотоапарата на
влага. Ако във вътрешността на
устройството попадне вода, може да се
получи неизправност. В някои случаи
фотоапаратът не може да бъде поправен.
• Не насочвайте фотоапарата към
слънцето или директно към друга ярка
светлина. Това може да причини
неизправност в устройството.
• Не използвайте фотоапарата близо до
места, които излъчват силни
радиовълни или радиация. Ако го
направите, възможно е фотоапаратът да
не извърша правилно операциите по
запис или възпроизвеждане.
• Използването на фотоапарата на прашни
или песъчливи места може да причини
неизправност.
• Ако в устройството има конденз на
влага, отстранете влагата преди да
използвате фотоапарата (стр. 72).
• Не тръскайте и не удряйте фотоапарата.
Освен повреда и невъзможност за
правене на записи, подобни действия
могат да направят носителя за запис
неизползваем или да причинят повреда
или загуба на данни за изображенията.
• Отстранете полепналата прах от
повърхността на светкавицата. Ако
вследствие на затопляне по
повърхността на светкавицата залепне
прах, възможно е светкавицата да не
излъчи достатъчно светлина или
изображението да се запише с променен
цвят.
Забележки за LCD екрана, LCD
визьора и обектива
• LCD екранът е произведен по високо
прецизна технология, така че
ефективният брой пиксели е над
99,99%. Възможно е обаче върху LCD
екрана да се появят малки черни и/или
ярки петънца (бели, червени, сини или
зелени на цвят). Появата на тези
петънца е напълно нормална в процеса
на снимане и по никакъв начин не влияе
върху качеството на записаното
изображение.
• Когато нивото на батерията е ниско,
обективът може да спре да се движи.
Поставете зареден комплект батерии и
включете отново фотоапарата.
• Не дръжте фотоапарата за LCD екрана.
Относно температурата на
фотоапарата
Възможно е вашия фотоапарат и
батерията да се нагорещят при
продължителна употреба, но това не
е индикация за неизправност.
Относно защитата от прегряване
В зависимост от температурата на
фотоапарата и батерията, възможно е
да не успеете да запишете движещи
се изображения или е възможно да се
активира защитна функция на
фотоапарата, която автоматично
изключва захранването на
устройството.
Преди захранването да се изключи
или преди да се активира
невъзможността за запис на движещи
се изображения, на LCD екрана ще
се изведе съобщение.
Забележки относно
съвместимостта на данните за
изображението
• Този фотоапарат следва стандарта DCF,
установен от JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association).
• Sony не дава гаранция за
възпроизвеждането на изображения,
записани или редактирани с друго
оборудване, или за възпроизвеждането
на изображения от друго оборудване,
които са били записани с вашия
фотоапарат.
Ако не можете да
записвате/възпроизвеждате
изображения, извършете [Initialize]
Ако повтаряте операцията по
запис/изтриване на изображения за
дълъг период от време, възможно е
да се получи фрагментация на
данните и е възможно
изображенията да не могат да бъдат
запазени или записани. В този
случай първо запазете
изображенията на външен носител и
след това извършете [Initialize] в
(Основни настройки) (стр. 63).
Забележка за възпроизвеждането
на движещи се изображения на
друго оборудване
Вашият фотоапарат е съвместим с
MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile за
запис на движещи се изображения.
Ето защо, вие не можете да
възпроизвеждате движещи се
изображения, записани с
фотоапарата, на устройства, които не
са съвместими с MPEG-4 AVC/H.264
формата.
Предпазни мерки относно
авторското право
Възможно е телевизионни програми,
филми, видео записи и други
продукции да бъдат защитени с
авторско право.
Неразрешеният презапис на такива
материали може да противоречи на
закона за авторското право.
Не се предоставят компенсации за
повредено съдържание или за
невъзможност за записа
Съдържанието на записа не подлежи
на компенсация, ако поради
неизправност на фотоапарата, на
носителя и др., записът или
възпроизвеждането се окажат
невъзможни.
9
Проверка на приложените аксесоари
• Зарядно устройство за батерии BC-VH1
(1)
• Захранващ кабел (1)
(не е приложен за комплектите за САЩ
и Канада)
'
Използване на ремъка
за рамото
Прикрепете ремъка и ремъка на
капачето за обектива, за да
предотвратите повреда на
фотоапарата вследствие от
изтърване.
Подготовка за експлоатация
• Комплект акумулаторни батерии NPFH50 (1)
• USB, A/V кабел за мулти употреба (1)
• HDMI адаптер (1)
• Ремък за рамото (1)
• Капаче на обектива (1)/ Ремък за
капачето (1)
' HDMI адаптер
Когато свържете фотоапарата към
телевизор посредством HDMI кабел,
прикрепете HDMI адаптера
(приложен в комплекта) към HDMI
кабела (продава се отделно) и го
свържете към мулти-конектора на
фотоапарата.
HDMI кабел
• CD-ROM (1)
- Програмен софтуер Cyber-shot
- “Ръководство за Cyber-shot”
- “Ръководство Cyber-shot стъпка по
стъпка”
• Ръководство за експлоатация (това
ръководство) (1)
10
HDMI адаптер
Упътване за частите
 FINDER/LCD бутон
• Превключете визьора или LCD
екрана за преглед на записа
 Кукичка за раменния ремък
 Жак DC IN/Капаче за жака DC IN
 Мулти конектор
 Бутон ON/OFF (Захранване)
 Диск за избор на режим
 Бутон
/ (Burst/Bracket)
 Бутон на затвора
 За запис: Лост W/T (Zoom)
За възпроизвеждане: Лост
(Индекс)/ (Zoom при
възпроизвеждане)
 Бутон FOCUS
 Лампичка за таймера за
самостоятелно
включване/Лампичка за
Разпознаване на усмивка/AF
илюминатор
 Обектив
 Светкавица
 Диск за регулиране на визьора
Подготовка за експлоатация
• Не можете да зареждате комплекта
батерии, като свържете вашия
фотоапарат към променливотоковия
адаптер (продава се отделно).
Използвайте зарядното устройство
за батериите, за да заредите
комплекта батерии.
• Когато изберете с бутона
FINDER/LCD, за да снимате
посредством използването на
визьора, регулирайте диска за
настройка на визьора, за да съвпада с
вашата гледна точка, така че
изображението ясно да се изведе във
визьора.
• Насочете фотоапарата към найсветлата област, за да постигнете
по-лесна настройка.
11
 Бутон С (Custom)
 Рингов диск
Натискане
Избира опция
Завъртане
Подготовка за експлоатация
Избира стойност за
настройката/регулира
областта на
фокусиране/прелиства
изображения
 Стерео микрофон
 Визьор
 Бутон
(Възпроизвеждане)
 LCD екран
• Можете да регулирате ъгъла на
LCD екрана в рамките на 90
градуса до достигане на положение
, или на 160 градуса до
достигане на положение .
Силното натискане на LCD екрана,
целящо постигане на по-голямо
преместване от допустимото, може
да доведе до повреда.
12
 Бутон
(Изтриване)
 Кукичка за раменния ремък
 Бутон MENU
 Контролен бутон
Активирано меню: ////
Изключено меню: DISP/ / /
 Високоговорител
 Гнездо за зареждане на батерията
 Лост за изваждане на батерията
 Гнездо за носител “Memory Stick
Duo”
 Лампичка за достъп
 Батерия/капаче на носителя
“Memory Stick Duo”
 Гнездо за статив
• Използвайте статив и винт, чиято
дължина е по-малка от 5,5 mm. Ще
бъде невъзможно да закрепите
стабилно фотоапарата към статив,
ако използвате по-дълъг винт, и
може да повредите устройството.
 Бутон RESET
Зареждане на комплекта батерии
комплекта батерии в зарядното устройство
1Заредете
за батерии.
• Можете да използвате батериите, дори когато са
частично заредени.
зарядното устройство за батерии към
2Свържете
стенния контакт.
Ако продължите да зареждате комплекта батерии още около 1 час след
като лампичката CHARGE се изключи, зарядът на батериите ще ви
позволи да работите с фотоапарата значително по-дълго време (Пълно
зареждане).
За потребители в страните/регионите,
Лампичка CHARGE
различни от САЩ и Канада
Свети: Зарежда
Изключена: Зареждането е
приключило (Нормално
Захранващ кабел
зареждане)
Подготовка за експлоатация
Комплект батерии
Лампичка CHARGE
зареждането приключи, изключете зарядното
3Когато
устройство за батерии
13
' Време за зареждане
Пълно зареждане
Нормално зареждане
Прибл. 256 минути
Прибл. 205 минути
Подготовка за експлоатация
Забележки
• Таблицата по-горе показва времето, необходимо за извършване на пълно зареждане на
напълно разредени батерии при температура на околната среда около 25oС. Възможно
е зареждането да отнеме повече време в зависимост от обстоятелствата и от
условията, при които използвате устройството.
• Включете зарядното устройство за батерии към най-близкия стенен контакт.
• Когато зареждането приключи, изключете захранващия кабел от мрежата от 220 V и
отстранете батериите от зарядното устройство за батерии.
• Уверете се, че използвате оригинален комплект батерии или зарядно устройство за
батериите от марката Sony.
' Живот на батериите и брой изображения, които
можете да запишете/прегледате
Живот на батерията
(мин.)
Прибл. 195
Брой на
изображенията
Прибл. 390
Визьор
Прибл. 200
Прибл. 400
Преглед на неподвижни
изображения
Прибл. 370
Прибл. 7400
Запис на
неподвижни
изображения
LCD екран
Методът на измерване се основава на стандарта CIPA. (CIPA: Camera &
Imaging Products Association)
Забележка
• Възможно е животът на батериите и броят на изображенията да се променят в
зависимост от настройките на фотоапарата.
z Използване на фотоапарата в чужбина
Можете да използвате вашия фотоапарат, зарядното устройство за
батериите (приложено в комплекта) и променливотоковия адаптер
(продава се отделно) във всяка страна или регион, където
електрозахранването е в рамките на 100 V до 240 V AC, 50/60 Hz.
Не използвайте електронен трансформатор (пътнически конвертор),
защото това може да доведе до неизправност.
14
Зареждане на комплекта батерии/
"Memory Stick Duo” носител (продава се
отделно)
1Отворете капачето.
отделно).
Заредете “Memory Stick Duo”
носителя, като насочите страната с
терминала към обектива, докато
щракне.
3Заредете комплекта батерии.
Подготовка за експлоатация
"Memory Stick
2Заредете
Duo” носителя (продава се
Заредете батерията като означението 
сочи надолу, докато натискате лоста за
изваждане на батерията по посока на
стрелката.
4Затворете капачето.
15
' “Memory Stick” носители,
които можете да
използвате
“Memory Stick Duo” носител
Подготовка за експлоатация
Можете да използвате “Memory Stick
PRO Duo” носител или “Memory
Stick PRO-HG Duo” носител с
фотоапарата.
За запис на движещи се изображения
с размер [1440x1080(Fine)] ви
препоръчваме да използвате
“Memory Stick PRO Duo” носител с
размер 512 MВ или повече, който
има следната маркировка:
(“Memory
Stick PRO Duo” носител)*
(“Memory
Stick PRO-HG Duo” носител)
* Можете да използвате “Memory
Stick PRO Duo” носители с или без
маркировка Mark2.
За подробности относно броя на
изображенията/времето, което
можете да записвате, вижте стр. 32,
45. Други видове “Memory Stick”
носители или карти с памет не са
съвместими с фотоапарата.
“Memory Stick” носител
Не можете да използвате “Memory
Stick” носител с фотоапарата.
' За да отстраните
"Memory Stick Duo”
носителя
Лампичка за достъп
Уверете се, че лампичката за достъп
не свети, и след това натиснете
веднъж "Memory Stick Duo”
носителя.
Забележка
• Никога не отстранявайте комплекта
батерии/"Memory Stick Duo” носителя,
докато лампичката за достъп мига. Това
може да причини повреда на данните за
изображенията в "Memory Stick Duo”
носителя/вградената памет.
' Когато не е зареден
"Memory Stick Duo”
Фотоапаратът записва
изображенията във вградената памет
(приблизително 11 МВ).
За да прехвърлите изображения от
вградената памет към “Memory Stick
Duo” носителя, заредете “Memory
Stick Duo” носителя във фотоапарата,
след това изберете MENU t
(Настройки) t
(“Memory Stick”
инструмент) t [Copy]
' За да свалите комплекта
батерии
Лостче за изваждане
на батерията
16
Плъзнете лостчето за изваждане на
батерията. Внимавайте да не
изпуснете комплекта батерии.
' Проверка на оставащия
заряд на батериите
Индикаторът за оставащ заряд на
батерията се извежда в горния ляв
ъгъл на LCD екрана.
Икона за оставащ заряд
Забележки
• Устройството се нуждае от около минута
време, за да изведе правилния
индикатор за оставащо време.
• Възможно е в зависимост от условията
на употреба и обстоятелствата,
индикаторът за оставащ заряд да не
показва верни стойности.
• Капацитетът на батерията намалява с
времето и при продължителна употреба.
Когато времето за работа спрямо заряда
на батериите започне да намалява
осезаемо бързо, батерията трябва да
бъде подменена. Купете нова батерия.
• Ако фотоапаратът е включен и не
работите с него около 3 минути,
устройството автоматично се изключва
(функция за автоматично изключване на
захранването).
Подготовка за експлоатация
Оставащо време
17
Сверяване на часовника
бутона ON/OFF
1Натиснете
(Захранване).
Фотоапаратът се включва.
• Възможно е включването на
захранването и извършването на
операция да отнеме известно време.
Подготовка за експлоатация
опцията за
2Изберете
настройка с помощта на
Бутон ON/OFF (Захранване)
/ 
на контролния бутон, след
това натиснете .
Date &Time Format: Избера формата за
дисплея на датата и часа.
Daylight Savings: Включва/изключва
опцията Daylight Savings.
Date & Time: Задава датата и часа.
Контролен бутон
цифровата стойност и желаните настройки с
3Изберете
помощта на
, след това натиснете .
///
•Полунощ се обозначава като 12:00 АМ, а 12 часа по обед –
като 12:00 РМ.
4Изберете [Go to next], след това натиснете .
желаната област с
5Изберете
помощта на
на
/
контролния бутон, след това
натиснете .
18
6Изберете [OK], след това натиснете .
' Повторна настройка на дата и часа
Натиснете бутона MENU, след това изберете
(Настройки на часа) (стр. 64).
(Настройки) t
Подготовка за експлоатация
Забележка
• Фотоапаратът не притежава функция за налагане на дата върху изображението.
Използвайки "PMB” на CD-ROM диска (приложен в комплекта), вие можете да
отпечатвате или да запазвате изображенията с дата.
19
Запис на изображения
диска за избор на режим
1Задайте
в положение
(Автоматична
Диск за избор на режим
настройка), след това натиснете
бутона ON/OFF (Захранване).
За да записвате движещи се изображения,
задайте диска за избор на режим в положение Бутон ON/OFF
(Движещи се изображения) (стр. 44).
(Захранване)
здраво
2Придържайте
фотоапарата, както е
Запис/преглед на изображения
показано на
илюстрацията.
Работа с лостче zoom (W/T)
Т страна
• Преместете лостчето zoom
(W/T) към страната Т, за да
увеличите, и преместете към
страната W, за да се върнете към
предходния изглед.
• Преместете лостчето zoom
(W/T) леко, за да извършите
плавно приближаване, и го
преместете по-бързо, за по-бързо
приближаване.
бутона на
3Натиснете
затвора наполовина, за да
фокусирате.
W страна
Бутон на
затвора
Индикаторът
се извежда, за да
покаже, че функцията Устойчиво
снимане работи. Когато
изображението е на фокус, се чува
звуков сигнал и индикаторът 
светва.
• Най-малкото разстояние за
заснемане на кадър е приблизително
1 cm (W)/150 cm (Т) (от обектива).
4Натиснете бутона на затвора докрай.
Изображението се записва.
20
Обозначение
за устойчиво
снимане
AE/AF в заключено
положение
Преглед на изображения
бутона
1Натиснете
(Възпроизвеждане).
Бутон
' Избор на следващо/
предходно изображение
(Възпроизвеждане)
Рингов диск
Докоснете  (следващ)/ (предходен) на
контролния бутон. Можете да изберете
изображението и като използвате ринговия
диск.
' Изтриване на изображение
 Натиснете бутона
(Изтриване).
Бутон
(Изтриване)
 Изберете [This Image] с помощта на  на
контролния бутон, след това натиснете .
' Връщане към запис на
изображения
Натиснете бутона на затвора на половина.
Контролен бутон
Запис/преглед на изображения
Извежда се последното записано
изображение.
• Когато не можете да
възпроизвеждате изображения,
запазени на “Memory Stick Duo”
носителя, записани с друг
фотоапарат, на това устройство,
опитайте да прегледате
изображенията в режим [Folder
View] (стр. 47).
' Изключване на фотоапарата
Натиснете бутона ON/OFF (Захранване).
21
Извеждане на минимален брой
индикатори (Лесен запис)
Този режим използва минималното количество настройки и увеличава
размера на текста за постигане на по-лесна видимост.
диска за избор на режим в
1Задайте
положение
(Лесен запис).
Действие
Как да промените
Таймер за самостоятелно
включване
Натиснете
на контролния бутон t
Изберете [Self-Timer 10sec] или [SelfTimer Off].
Размер на изображението
Натиснете MENU t Изберете [Large]
или [Small] в [Image Size].
Светкавица
Натиснете
на контролния бутон t
Изберете [Flash Auto] или [Flash
Off]/Натиснете MENU t [Flash] t
Изберете [Auto] или [Off].
z Режим на лесен преглед
Когато натиснете бутона
(Възпроизвеждане) и дискът за избор на
режим е зададен в положение
(Лесен запис), размерът на текста се
увеличава за постигане на по-лесна видимост. В допълнение,
функциите, които можете да използвате, са ограничени.
Бутон
(Изтриване):
Бутон MENU:
22
Можете да изтриете изведеното
изображение.
Изберете [OK] t .
Можете да изтриете изведеното
изображение с помощта на [Delete Single
Image] и да изтриете всички изображения в
папката с помощта на [Delete All Images].
Разпознаване на усмивка и
автоматичен запис (Разпознаване на
усмивка)
бутона С
1Натиснете
(Custom).
• Ако не се изведе екран за
разпознаване на усмивка,
задайте [Smile Shutter] с
помощта на [Custom Button]
в
(Настройки).
Бутон С (Custom)
разпознаването
2Изчакайте
на усмивка.
Рамка за разпознаване
на усмивка
Индикатор за
чувствителност при
разпознаване на усмивка
z Съвети за запис на по-добри усмивки
Използване на функциите за запис
Когато нивото на усмивката надвиши
точката  на индикатора,
фотоапаратът автоматично записва
изображения. Когато отново натиснете
бутона С (Custom), операцията
Разпознаване на усмивка приключва.
• Ако натиснете бутона на затвора,
докато функцията Разпознаване на
усмивка е активна, фотоапаратът
записва изображението и след това
се връща в режим Разпознаване на
усмивка.
 Не закривайте очите с бретон.
 Опитайте се да разположите
лицето точно срещу фотоапарата
и да поставите фотоапарата на
възможно най-хоризонтална
равнина.
Когато очите са присвити,
разпознаването е по-вероятно.
 Усмихнете се възможно найшироко. Усмивката се разпознава
по-лесно, когато зъбите са
открити.
23
Автоматично разпознаване на
условията на запис (Разпознаване на
сцена)
диска за избор на режим в
1Задайте
положение
(Интелигентна
автоматична настройка).
фотоапарата към
2Насочете
обекта.
Когато фотоапаратът определи сцената, той
извежда съответната икона
(Запис при
нощни условия),
(Запис на портрет при
нощни условия),
(Запис при нощни
условия с използване на статив),
(Задно
осветяване),
(Портрет при задно
осветяване),
(Пейзаж),
(Макро)
или
(Портрет) на LCD екрана.
Икона за разпозната сцена
бутона на затвора на половина, за да
3Натиснете
фокусирате върху обекта, след това запишете
изображението.
24
z Запис на две изображения с различни настройки
и избор на тази, която ви харесва повече
Натиснете бутона MENU, след това изберете
(Разпознаване на
(Предварителни настройки) с помощта на /// на
сцена) t
контролния бутон.
Когато фотоапаратът разпознае някои сцена, която е трудна за
заснемане - например
(Запис при нощни условия),
(Запис на
портрет при нощни условия),
(Запис при нощни условия с
използване на статив),
(Задно осветяване),
(Портрет при задно
осветяване), той променя настройките както следва и записва две
изображения с различни ефекти.
Втора снимка
Чувствителността се увеличава, за да се
намали замъгляването
Запис в режим на
бавна
синхронизация
Запис с
използване на
светкавицата
Запис като за
отправна точка се
използва лицето,
което е осветеното най-силно от
светкавицата
Скоростта на затвора се намалява като
чувствителността не се увеличава
Чувствителността се увеличава, като за
отправна точа се използва лицето, което е
най-силно осветено от светкавицата и така
се намалява замъгляването
Използване на функциите за запис
Първа снимка
Запис в режим на
бавна
синхронизация
Запис в режим на
бавна синхронизация, като за
отправна точа се
използва лицето,
което е най-силно
осветено от
светкавицата лице
Осветеността на фона и контраста се
регулират (DROplus)
Лицето, осветеността на фона и контрастът
са регулирани (DROplus)
Когато записвате като режимът за избор на сцена зададен в положение
[Advanced], фотоапаратът автоматично записва две снимки при
разпознаването на режима
(Портрет). Устройството автоматично
избира, извежда и записва изображение, при което очите на обекта не
са затворени.
25
Избор на начин на фокусиране
1Натиснете бутона FOCUS.
Бутон FOCUS
желания режим с
2Изберете
помощта на
на
///
контролния бутон t .
(Множествено фокусиране):
Фокусира автоматично върху обект в
рамката на визьора.
(Фокусиране в центъра): Фокусира автоматично върху обект, който
се намира близо до центъра на рамката.
(Гъвкаво точково фокусиране): Премества AF рамката на визьора
в желаната точка и фокусира върху нея.
(Полу-ръчно фокусиране): Автоматично и бързо фокусира върху
областта около зададено разстояние.
(Ръчно фокусиране): Позволява ви да фокусирате ръчно върху
обект.
z Избор на Гъвкаво точково фокусиране,
Полу-ръчно фокусиране или Ръчно фокусиране
Можете да определите позицията за фокусиране с помощта на
контролния бутон. Също така, можете да регулирате позицията, като
използвате ринговия диск.
26
Фокусиране върху лицето на обекта
(Разпознаване на лице)
Фотоапаратът разпознава лицето на обект и фокусира върху него. Можете да
изберете приоритет при фокусирането върху обект.
1Натиснете бутона MENU.
2
Бутон MENU
Изберете
(Разпознаване
на лице) с помощта на
/// на контролния
бутон t желан режим
t .
Забележка
• Можете да изберете [Face Detection], само когато режимът на фокусиране е зададен в
положение [Multi AF] или ако режимът на измерване е зададен в положение [Multi]
z Регистриране на лице с приоритет (Памет със
запомнени лица)
 Натиснете  на контролния бутон, докато устройството е в режим на
разпознаване на лице. Лицето най-вляво се регистрира с приоритет и рамката
се променя в оранжево .
 Всеки път, когато натиснете , лицето с приоритет се придвижва с една
позиция на дясно. Неколкократно натиснете , докато оранжевата рамка ( )
попадне върху лицето, което желаете да регистрирате.
 За да отмените регистрацията на лице (Изключена настройка), преместете
оранжевата рамка върху най-дясното лице, след това отново натиснете .
Използване на функциите за запис
(Изключена настройка): Не използва функцията Разпознаване на
лице.
(Автоматична настройка): Избира лицето, върху което фотоапаратът
автоматично да извърши фокусиране.
(Приоритетно заснемане на деца): Разпознава и записва с приоритет
детски лица.
(Приоритетно заснемане на възрастни): Разпознава и записва с
приоритет лицата на възрастни.
27
Запис от близо (Макро фокусиране)
Можете да уловите прекрасни изображения при запис на малки обекти, като
например запис на насекоми или цветя.
(Макро) на
1Натиснете
контролния бутон, след това
изберете желания режим с
помощта на / t .
(Автоматичен запис): Фотоапаратът
автоматично регулира фокуса от отдалечени до
близки обекти. Обикновено задавайте този режим.
(Активирана макро опция): Фотоапаратът регулира фокуса, като
задава приоритет на близките обекти. Задайте функцията, когато снимате
близки обекти.
Забележка
• Макро режимът е фиксиран в положение -- (Автоматичен запис), когато фотоапаратът
е в режим Запис на движещи се изображения или Автоматична настройка.
Използване на таймера за самостоятелно
включване
(Таймер за
1Натиснете
самостоятелно включване) на
контролния бутон, след това
изберете желания режим с помощта
на / t .
(Изключен таймер): Таймерът за
самостоятелно включване не се използва
(10-секунден таймер): Задава активиране на таймера след 10
секунди. Използвайте тази настройка, ако желаете да заснемете и себе си.
За да отмените опцията, докоснете
.
(2-секунден таймер): Задава активиране на таймера след 2 секунди.
Използвайте тази настройка, за да предотвратите замъгляване на обекта,
причинено от трептенето на фотоапарата при натискането на бутона на
затвора.
2Натиснете бутона на затвора.
Лампичката на таймера за самостоятелно включване започва да мига и се
чува звуков сигнал, докато затворът се задейства.
28
Избор на режим за работа със светкавицата
(Светкавица) на
1Натиснете
контролния бутон, след това
изберете желания режим с
помощта на / t .
(Автоматична светкавица): Светва,
когато осветлението или задното осветление е
недостатъчно.
(Принудителна светкавица): Светкавицата винаги се включва.
(Бавна синхронизация (Принудителна светкавица)):
Светкавицата винаги се включва. Скоростта на затвора е бавна, когато се
намирате на слабо осветено място. По този начин можете ясно да
заснемете фона, който е извън обсега на светкавицата.
(Изключена светкавица): Светкавицата не се включва.
(Flash On)] (Бавна синхронизация (Принудителна светкавица)), когато устройството е
в режим Интелигентна автоматична настройка.
• Не можете да използвате светкавицата в режим burst или bracket.
Използване на функциите за запис
Забележки
• Не можете да използвате [Flash On] (Принудителна светкавица) или [Slow Synchro
29
Промяна на дисплея на екрана
DISP (дисплей на екрана)
1Натиснете
на контролния бутон, след това
изберете желания режим с помощта
на /.
(Светъл+Само изображение): Задава по-светъл
екран и извежда само изображенията.
(Светъл+Хистограма): Задава по-светъл екран и
извежда графика на осветеността на изображението.
(Светъл): Задава по-голяма осветеност на екрана и извежда
информацията.
(Нормален): Задава стандартна осветеност на екрана и извежда
информацията.
z Настройки на хистограмата и осветеността
Хистограмата е графика, която показва осветеността на изображението.
Когато изображението е тъмно, графиката се измества към лявата
страна, а при светло изображение графиката се измества към дясната
страна.
Когато преглеждате изображения на дневна светлина, върнете
настройките за осветеност на екрана към по-висока стойност. Въпреки
това, при тези условия е възможно захранването от батерията да
намалее по-бързо.
30
Избор на размер на изображението в
съответствие с употребата
Размерът на изображението определя размера на файла с изображение, който
е записан, когато сте заснемали кадъра.
Колкото по-голям е размерът на изображението, толкова по-детайлно ще бъде
отпечатано самото изображение, когато използвате хартия с голям формат.
Колкото по-малък е размерът, толкова повече изображения могат да бъдат
записани на един лист хартия.
Изберете размер на изображението, който отговаря на начина, по който ще
преглеждате вашите изображения.
1Натиснете бутона MENU.
на /// на контролния
бутон t желан размер
t .
Когато записвате неподвижни изображения
Размер на
изображението
Препоръки за употреба
За отпечатване на изображения в
размер до А3+
Брой
Отпечатване
изображения
По-малко
Добро
Повече
Грубо
По-малко
Добро
По-малко
Добро
Повече
Грубо
Използване на функциите за запис
(Размер на
2Изберете
изображението) с помощта
Бутон MENU
За отпечатване на изображения в
размер до А4
За отпечатване на изображения в
размер до L/2L
За прикрепяне на малки
изображения към електронна поща
За запис в съотношение 3:2 за фото
разпечатки и пощенски картички.
За преглед на изображения на
телевизор с висока резолюция.
31
Когато записвате панорамни изображения
(Стандартен размер)
(Вертикално положение: 3424x1920)
(Хоризонтално положение: 4912x1080)
Записва панорамните
изображения със стандартен
размер.
(Широк екран)
(Вертикално положение: 4912x1080)
(Хоризонтално положение: 7152x1080)
Записва панорамните
изображения с широкоекранен
размер.
Забележкa
• Когато отпечатвате изображения, записани със съотношение 16:9, възможно е двата
края на изображението да се отрежат.
' Брой неподвижни изображения, които можете да
запишете
(Единици: Изображения)
Капацитет Вградена “Memory Stick Duo” носител, форматиран с този фотоапарат
памет
Прибл.
Размер
Широка панорама
(хоризонтална)
Стандартна панорама
(хоризонтална)
Широка панорама
(вертикална)
Стандартна панорама
(вертикална)
Забележки
• Броят на неподвижните изображения се различава в зависимост от условията и
носителя за запис.
• Когато броят на оставащите изображения, които можете да запишете, е по-голям от
9,999, се извежда индикаторът “>9999”.
• Когато изображенията са записани с друг фотоапарат и бъдат възпроизведени на това
устройство, възможно е изображението да не се изведе в правилното съотношение.
32
Запис в режим на автоматично програмиране
Позволява ви да записвате с автоматично регулирана експонация (скорост на
затвора и стойност на диафрагмата (F стойност)). Също така, можете да
изберете различни настройки, като използвате менюто.
диска за избор на режим
1Задайте
в положение P (Автоматично
програмиране).
2Натиснете бутона на затвора.
 Натиснете ринговия диск.
 Завъртете ринговия диск.
“Р” на екрана се променя в “Р*” и режимът на запис се променя в режим
на изместване на програмата.
 Завъртете ринговия диск, за да изберете комбинацията от стойността на
диафрагмата (F стойност) и скоростта на затвора.
 Натиснете бутона на затвора.
За да отмените изместването на програмата, завъртете ринговия диск, за да
върнете индикацията в положение “Р”.
Използване на функциите за запис
' Запис с изместване на програмата
Можете да промените комбинацията от стойността на диафрагмата (F
стойност) и скоростта на затвора, докато експонацията е фиксирана.
33
Запис на движещи се изображения с
различни ефекти (Запис с приоритет на
скоростта на затвора)
Можете да записвате неподвижни изображения след като сте регулирали
скоростта на затвора ръчно.
диска за избор на режим в
1Задайте
положение S (Запис с приоритет на
скоростта на затвора).
2Натиснете ринговия диск.
Рингов диск.
ринговия диск, за да изберете стойност за
3Завъртете
скоростта на затвора.
Можете да изберете скорост на затвора от 1/4000 до 30 секунди.
Можете да зададете EV или ISO настройката с помощта на ринговия диск.
4Натиснете бутона на затвора.
Забележка
• Светкавицата е зададена в положение [Flash On] (Принудителна светкавица) или
[Flash Off] (Изключена светкавица).
z Относно скоростта на затвора
Когато зададете по-бърза скорост на затвора, бързодвижещите се обекти, като например бягащи хора,
автомобили или разплискваща се вода, изглеждат
спрели.
Когато зададете бавна скорост на затвора, следите от
движещ се обект, като например течения на река или
удар при голф и др., ще останат. Така можете да
заснемете по-естествено изглеждащи снимки на
движения.
34
Регулиране на замъгляването на фона и
запис (Запис с приоритетно използване на
диафрагмата)
Можете ръчно да зададете количеството светлина, което преминава през
обектива.
диска за избор на режим в
1Задайте
положение А (Запис с приоритетно
използване на диафрагмата).
2Натиснете ринговия диск.
Рингов диск.
Можете да изберете скорост на диафрагмата (F стойност) от F2.8 до F8.0.
Скоростта на затвора автоматично се регулира от 1/2000 до 8 секунди.
Можете да зададете EV или ISO настройката с помощта на ринговия диск.
4Натиснете бутона на затвора.
Забележка
• Светкавицата е зададена в положение [Flash On] (Принудителна светкавица) или
[Flash Off] (Изключена светкавица).
Използване на функциите за запис
3
Завъртете ринговия диск, за да изберете стойност за
диафрагмата (F стойност).
z Относно диафрагмата
Колкото по-ниска е стойността на диафрагмата (F стойност), толкова
по-широк е отворът, през който преминава светлина.
Дълбочината на фокуса намалява и всичко освен
обектите, които са най-близко няма да бъде на
фокус. Тази настройка е добра за запис на портретни
снимки.
Колкото по-висока е стойността на диафрагмата (F
стойност), толкова по-тесен е отворът, през който
преминава светлина. Обектите, които са близо, както
и тези, които са далеч от обектива ще бъдат
фокусирани. Тази настройка е добра за запис на
пейзажни снимки.
35
Запис с желана експонация (Запис в режим на
ръчна експонация)
Можете да записвате неподвижни изображения с желана експонация, след
като регулирате ръчно скоростта на затвора и диафрагмата (F стойност).
Фотоапаратът поддържа настройката, дори когато изключите захранването.
След като зададете стойността, можете да възстановите същата експонация,
като зададете диска за избор на режим в положение М (Запис в режим на
ръчна експонация).
диска за избор на режим в
1Задайте
положение М (Запис в режим на ръчна
експонация).
ринговия диск, за да
2Натиснете
изберете опцията, която желаете.
Всеки път, когато натиснете ринговия диск,
опциите, които можете да изберете, се променят.
Рингов диск.
3Завъртете ринговия диск, за да зададете стойността.
4Натиснете бутона на затвора.
Забележка
•Светкавицата е зададена в положение [Flash On] (Принудителна светкавица) или [Flash
Off] (Изключена светкавица).
36
Запис с редуциране на замъгляването
Записва се серия високоскоростни burst изображения с едно натискане на
бутона на затвора, като обработката на изображението се прилага, за да се
намалят смущенията и замъгляването.
диска за избор на режим в положение
1Задайте
(Запис при нощни условия без статив) или
(Предотвратяване на замъгляването).
Изберете
(Запис при нощни условия без статив), когато записвате
нощни сцени без статив.
Изберете
(Предотвратяване на замъгляването), когато записвате в
стая.
2Натиснете бутона на затвора.
Използване на функциите за запис
Забележки
• Бутонът на затвора издава звуков сигнал 6 пъти и изображението се записва.
• Намаляването на замъгляването е по-малко ефективно в следните ситуации:
- При запис на изображения на обекти с непостоянни движения.
- Ако основният обект е твърде близо до фотоапарата.
- При изображения с повтарящ се мотив, като например небе, плаж или поляна.
- При изображения с промяна на контраста, като например вълни или водопади.
37
Запис на панорамни изображения
Записва няколко изображения и ви позволява да създадете панорамни
изображения от композирани изображения, когато сте активирали опцията на
фотоапарата за панорамен запис. Можете да създавате панорамни
изображения с ориентация нагоре и надолу, както и наляво и надясно.
диска за избор на режим в
1Задайте
положение
(Панорама).
фотоапарата в положение,
2Дръжте
което ви дава ясна видимост на LCD
екрана.
Натиснете бутона MENU, за да промените
[Shooting Direction] или [Image Size] (стр. 58).
Тази част няма да се запише.
3Натиснете бутона на затвора докрай.
в панорамен режим с
4Записвайте
фотоапарата, като следвате
индикацията на екрана.
Когато напътстващата лента достигне края,
записът спира и панорамните изображения се
записват.
Напътстваща лента
Забележки
• Ако не успеете да обходите целия обект с фотоапарата за даденото време, в
композираното изображение се получава сива област. Ако това се случи, това е
индикация, че трябва да местите по-бързо фотоапарата, за да създадете пълно
панорамно изображение.
• Тъй като няколко изображения се долепят едно до друго, мястото на свръзката няма да
бъде записано ясно.
• Не можете да записвате панорамни изображения в следните ситуации:
- Ако завъртате фотоапарата твърде бързо или твърде бавно.
- Ако фотоапаратът се клати прекалено.
- Ако завъртате фотоапарата в различна посока от настройката.
• В условия на ниска осветеност, панорамните изображения може да бъдат замъглени.
38
zСъвети за запис на панорамни изображения
Хоризонтална позиция
Вертикална позиция
Използване на функциите за запис
• Въртете фотоапарата с еднаква скорост,
образувайки дъга.
• Въртете фотоапарата в посоката, указана на
LCD екрана. Ако фотоапаратът се клати
твърде много при завъртането, възможно е
свръзките да не се запишат ясно.
• Завъртете фотоапарата като спазвате
радиуса на дъгата, колкото се може по-къс.
• Определете сцената и натиснете бутона на
затвора наполовина, така че да заключите
експонацията и баланса на белия цвят.
• Когато целият ъгъл на панорамната снимка
и заключеният ъгъл са крайно различни като
осветеност, цветност и фокус, записът няма
да бъде успешен. Ако това се случи,
променете ъгъла на заключване и снимайте
отново.
• Панорамният режим не е подходящ в
следните ситуации:
- Когато обектите се движат
- Ако обектите са твърде близо до
фотоапарата
- При изображения с повтарящ се мотив,
като например небе, плаж или поляна
- При изображение с промяна на контраста,
като например вълни или водопади
• При мигащи светлини, като например
флуоресцентно осветление, осветеността
или цветността на изображението не винаги
е същото.
z Възпроизвеждане на панорамни изображения
Можете да прегледате панорамни изображения,
като натиснете  на контролния бутон, докато
панорамните изображения се възпроизвеждат.
Натиснете /, за да прегледате изображения в
хоризонтална позиция.
Натиснете /, за да прегледате изображения
във вертикална позиция.
Показва изведената
област на цялото
панорамно изображение
• Панорамните изображения се възпроизвеждат с приложения софтуер “PMB”.
39
Продължителен запис
(Запис с високоскоростен burst
режим/режим Групов запис)
1Натиснете бутона
/
(Burst/Bracket).
Бутон
режим на запис с
2Изберете
помощта на / на
/BRK(Burst/Bracket)
контролния бутон и
натиснете .
(Нормален режим): записва
единично изображение.
(Burst (Висока скорост)): Записва в
последователност до 10 изображения в секунда.
(Burst (Седна скорост)): Записва в последователност до 5 изображения
в секунда.
(Burst (Бавна скорост)): Записва в последователност до 2 изображения в
секунда.
(Bracket): Записва 3 изображения с различна експонация.
3Натиснете бутона на затвора.
Забележка
• Възможно е броят на снимките, записани за една секунда, да намалее, защото някои
настройки за запис удължават скоростта на движение на затвора.
Относно записа на изображения с високоскоростен burst
След записа на изображения с високоскоростен burst режим , снимките се
извеждат на LCD екрана в рамки. Когато всички изображения попаднат в
рамки, записът е приключил.
Можете да спрете записа, като изберете [OK] с помощта на  на контролния
бутон.
Когато спрете, изображенията, изведени в индекс екран, и обработените
изображения се записват.
40
 Възпроизвеждане на групирани burst изображения
• [Date View] и [Event View] могат да групират burst изображения.
Използване на функциите за запис
Burst изображенията се записват в група и можете автоматично да ги
възпроизвеждате.
Извеждане само на основното изображение
Когато фотоапаратът разпознае лице в режим burst, найподходящото изображение се извежда като основно.
Когато не бъде разпознато лице, първото изображение
се извежда като основно. Можете да смените основното
изображение.
Извеждане на всички
Изображенията, записани в режи burst, могат да бъдат
изведени в списък.
 Натиснете  на контролния бутон.
Burst групите се извеждат като миниатюрни
изображения.
 Изберете изображения с помощта на /.
Изведете или скрийте индекс екрана с помощта на
, и натиснете , за да се върнете към режим на
единично възпроизвеждане.
41
Използване на режим за запис, който
отговаря на сцената (Избор на сцена)
диска за избор на режим в
1Задайте
положение SCN (Избор на сцена)
Извежда се списък с режими за Избор на сцена.
желания режим с
2Изберете
помощта на /// на

контролния бутон
.
Ако желаете да превключите друга сцена,
натиснете бутона MENU.
42
(Висока
чувствителност):
Записва изображения
без светкавица при
ниска осветеност.
(Портрет): Записва
със замъглен фон и
остър фокус върху
обекта на преден план.
(Запис в спортен
режим): Записва обекти
с бързи движения, като
например спорт.
(Портрет при
нощни условия):
Позволява ви да
записвате ясни
изображения на хора на
нощен фон без да се нарушава
атмосферата.
(Гурме): Позволява
ви да снимате храни и
блюда в примамващи
цветове.
(Плаж): Позволява
ви да записвате по-ясно
синевата на водата,
когато заснемате кадри
на морския бряг или близо до езеро.
(Сняг): Позволява
ви по-ясно да записвате
снежни сцени с бял цвят.
(Фойерверки):
Позволява ви да
записвате фойерверки в
целия им блясък.
Използване на функциите за запис
(Пейзаж):
Фокусира само върху
далечни обекти.
(Запис при нощни
условия): Позволява ви
да записвате нощни
сцени с отдалечени
обекти без да губите от атмосферата
на околностите.
Забележка
• Светкавицата не сработва при някои режими.
43
Запис на движещи се изображения
диска за избор на
1Задайте
режим в положение
(Режим на движещи се
изображения).
докрай бутона на затвора, за да започнете
2Натиснете
запис.
натиснете докрай бутона на затвора, за да
3Отново
спрете записа.
Забележка
• Звукът от движението на обектива може да се запише, когато записвате движещо се
изображение. Краткият звуков сигнал от други бутони, като например звука от
ринговия диск или лостчето W/T zoom, също може да се запише.
' Преглед на движещи се изображения
(Възпроизвеждане) и натиснете бутоните 
(следващ) / (предходен) на контролния бутон, за да изберете движещото
се изображение.
 Натиснете .
Отново натиснете , за да въведете пауза. Натиснете /, за да превъртите
бързо напред/назад, и натиснете , за да изведете контролния панел.
 Натиснете бутона
Контролен панел
Бутон
Действие
Бързо превъртане назад
Възпроизвеждане/Пауза
Бързо превъртане напред
Бавно възпроизвеждане
Сила на звука
Затваряне на контролния панел
44
' Размер на изображението
Колкото по-голям е размерът на изображението, толкова по-добро е
качеството. Колкото по-голям е броят на кадрите в секунда, толкова по-лесно
се възпроизвежда изображението.
Размер на движещо се
изображение
Среден
битрейт
12 Mbps
1440х1080(Fine)
7 Mbps
1440х1080
(Standard)
6 Mbps
1280х720
3 Mbps
VGA
Препоръки за употреба
Запис на висококачествени движещи се
изображения, за извеждане на телевизор с
висока разделителна способност (1080)
Запис на стандартни движещи се изображения,
за извеждане на телевизор с висока
разделителна способност (1080)
Запис на стандартни движещи се изображения,
за извеждане на телевизор с висока
разделителна способност (720)
Запис на изображения с размер, подходящ за
качване в Интернет.
Капацитет Вградена
памет
Прибл.
11 МВ
Размер
“Memory Stick Duo” носител
256MB 512MB
1GB
2GB
4GB
8GB
16GB
1440х1080
(Fine)
-
-
0:05:00 0:10:20 0:21:00 0:41:50 1:24:50 2:52:30
1440х1080
(Standart)
-
0:03:50 0:08:20 0:17:20 0:35:40 1:10:30 2:22:20 4:49:40
1280x720
-
0:04:40 0:09:50 0:20:20 0:41:30 1:22:10 2:46:10 5:38:00
VGA
0:00:10
0:08:40 0:18:20 0:37:40 1:16:50 2:31:50 5:07:00 10:24:10
Използване на функции за запис
' Максимално време за запис
Таблицата по-долу показва приблизителното максимално време за запис. Това
са общите времена за всички файлове с движещи се изображения.
Максималният запис на непрекъснат файл с движещо се изображение е около
29 минути.
(Единици: час: минута: секунди)
Забележки
• Времето за запис се различава в зависимост от условията и носителя за запис.
• Времето за продължителен запис се различава в зависимост от условията на запис
(температура и др.). Цифрите в таблицата по-горе се отнасят за ситуацията, в която
настройката за осветеността е зададена в положение [Normal].
• Движещи се изображения, чиито размер е зададен в положение [1440х1080(Fine)],
[1440х1080(Standard)] или [1280х720], могат да бъдат записвани единствено на
носител “Memory Stick PRO Duo”.
• Размерът на движещите се изображения е ограничен до 2 GB. По време на запис,
записът на движещи се изображения спира преди да е достигнал 29 минути, когато
размерът на файла за движещото се изображение достигне приблизително 2 GB.
45
Преглед на увеличено изображение
(Zoom при възпроизвеждане)
бутона
1Натиснете
(Възпроизвеждане), за да изведете
изображението, след това
завъртете лостчето (Zoom при
възпроизвеждане) към страната T.
Изображението се увеличава два пъти като
областта, която сте докоснали, остава в
центъра.
zoom скалата и
2Регулирайте
позицията.
Лoстче
(Zoom при възпроизвеждане):
Приближавате като завъртите към страната
Т. Отдалечавате като завъртите към страната
W.
/// на контролния бутон: Регулирайте
Показва изведената област
позицията.
на цялото изображение
Търсене на изображение (Индекс
изображение)
бутона
1Натиснете
(Възпроизвеждане), за да
изведете изображение, след
това завъртете лостчето
(Индекс изображение) към
страната W.
• Завъртете отново лостчето
(Индекс),
за да изведете индекс екран с дори
повече изображения.
изображение с
2Изберете
помощта на /// на
контролния бутон.
• За да се върнете в режим на единично
изображение, натиснете .
46
Избор на формат на дисплея (Режим
Преглед)
Позволява ви да избирате формата на дисплея за преглед на няколко
изображения, когато използвате “Memory Stick Duo” носител.
бутона
1Натиснете
(Възпроизвеждане), за да
изведете изображение, след
това натиснете бутона MENU.
(режим
2Изберете
Преглед) с помощта на
Бутон MENU
/// на контролния бутон
 желан режим .
Забележка
• Когато не можете да възпроизвеждате изображения, записани с други фотоапарати,
прегледайте изображенията в режим [Folder View] (Преглед по папки).
Използване на функциите за преглед
(Преглед по дата): Извежда
изображенията по дата.
(Преглед по събитие): Анализира
датите на запис и честотата, автоматично организира изображения в
групи и ги възпроизвежда.
(Любими): Извежда изображения, регистрирани като Favorites
(Любими).
(Преглед по папки): Извежда и организира изображенията по папки.
47
Изтриване на изображения
бутона
1Натиснете
(Възпроизвеждане), за да
изведете изображение, след
това натиснете бутона
(Изтриване).
на контролния
2Натиснете
бутон, за да изберете
/
Бутон
(Изтриване)
Бутон MENU
желаната настройка.
All in Date Range: Можете да изтриете
всички изображения в избрания обхват. В
зависимост от режима на преглед тази
опция ще бъде [All In This Folder], [All in
Event], [All In this Group] или [All Except Main Image].
Multiple Images: Можете да изберете и изтриете няколко изображения.
Изберете изображенията и натиснете , и след това натиснете бутона
MENU, за да изтриете.
This Image: Можете да изтриете изведеното изображение.
Exit: Отменя изтриването.
 Изтриване на всички изображения (Форматиране)
Можете да изтриете всички данни, запазени на “Memory Stick Duo”
носителя или вградената памет. Ако заредите “Memory Stick Duo” носител,
всички данни, запазени на “Memory Stick Duo” носителя, ще се изтрият.
Ако няма зареден “Memory Stick Duo” носител, всички данни, записани
във вградената памет, ще се изтрият.
 Натиснете бутона MENU.
 Изберете
(Настройки) с помощта на  на контролния бутон и
натиснете .
 Изберете
(Инструмент за “Memory Stick”) или
(Инструмент за
вградена памет) с помощта на ///  [Format]  .
 Изберете [OK] и натиснете .
48
Преглед на изображения на
телевизионен екран
фотоапарата към телевизора, като
1Свържете
използвате кабела за терминала за мулти употреба
(приложен в комплекта).
Към мулти конектор
Към аудио/видео
входни жакове
Кабел за терминал за мулти употреба
Забележка
• Настройката Video Out по подразбиране е зададена в положение NTSC, което ви
позволява да се наслаждавате на оптимално качество на изображенията. Когато
изображенията не се изведат или трептят на екрана на вашия телевизор, това
означава, че навярно използвате телевизор, който притежава единствено система PAL.
Опитайте се да превключите настройката за Video Out в положение PAL (стр. 63).
Можете да гледате изображения с високо качество, записани на
фотоапарата, като свържете фотоапарата към HD (с висока резолюция)
телевизор с HDMI (не е приложен в комплекта) или HD изходен адапторен
кабел (не е приложен в комплекта).
Когато използвате HDMI кабел:
• Натиснете MENU 
(Настройки) 
(Основни настройки) 
[HDMI Resolution]  [Auto] или [1080i].
• Използвайте HDMI кабел с логото HDMI.
Когато използвате HD изходен адапторен кабел:
• Натиснете MENU 
(Настройки) 
(Основни настройки) 
[COMPONENT]  [HD(1080i)].
• Използвайте Type2d-съвместим HD изходен адапторен кабел.
Свързване към други устройства
 Преглед на изображения на HD телевизор (с висока
резолюция)
49
Отпечатване на неподвижни
изображения
Ако имате PictBridge-съвместим принтер, можете да отпечатвате
изображения, като следвате следната процедура.
Първо активирайте USB връзката между фотоапарата и принтера.
фотоапарата с принтера посредством
1Свържете
кабела за терминала за мулти употреба (приложен в
комплекта).
2Включете принтера.
След като извършите връзката, на LCD екрана се извежда индикаторът
.
MENU 
3Натиснете
(Отпечатване) с помощта на
/// на контролния бутон 
желан режим .
(Това изображение): Отпечатва изведеното
изображение.
Бутон MENU
(Множество изображения): Натиснете
/, за да изведете изображение, след това натиснете .
желаната опция за настройка, след това [OK]
4Изберете
.
Изображението се отпечатва.
Забележки
• Ако е невъзможно да свържете принтера към фотоапарата, уверете се, че сте задали
[USB Connect] в
(Основни настройки) в положение [PictBridge].
• Възможно е панорамните изображения може да не се отпечатат в зависимост от
принтера.
 Отпечатване във фотостудио
Не можете да отпечатвате директно изображения във фотостудио, ако
изображенията са запазени във вградената памет на фотоапарата.
Копирайте изображенията на “Memory Stick Duo” носител и след това
занесете “Memory Stick Duo” носителя във фотостудиото.
Как да копирате: Натиснете MENU 
(Настройки) 
(Инструмент за “Memory Stick”)  [Copy]  [OK].
За подробности се допитайте към служителите във фотомагазина.
50
 Налагане на датата върху изображения
Този фотоапарат не притежава функция за налагане на датата върху
изображение. Причината за това е предотвратяване на дублажа на датата по
време на отпечатване.
Отпечатване във фотостудио:
Можете да поискате отпечатването на изображенията да стане с налагане
на дата. За подробности се обърнете към служителите във фотостудиото.
Отпечатване в домашни условия:
Свържете PictBridge-съвместим принтер и натиснете бутона MENU, след
това задайте [Print]  [Date] в положение [Date] или [Day&Time].
Налагане на дата на изображения, като използвате PMB:
С помощта на приложения софтуер “PMB”, който е инсталиран на вашия
компютър (стр. 53), вие можете директно да налагате дата върху
изображенията. Въпреки това, обърнете внимание, че когато отпечатвате
изображения с наложена дата, в зависимост от настройките за отпечатване
е възможно датата да се дублира. За подробности относно “PMB” вижте
“РМВ Ръководство” (стр. 54).
Свързване към други устройства
51
Използване на фотоапарата с
компютър
' Използване на “PMB (Picture Motion Browser)”
Използвайки “PMB” софтуера, включен в CD-ROM диска (приложен в
комплекта), можете да се наслаждавате повече от всякога на прегледа на
изображения, записани с фотоапарата.
Освен функциите, описани по-долу, има и допълнителни, които ви позволяват
да се наслаждавате на вашите изображения.
За подробности вижте “PMB Ръководство” (стр. 54).
Прехвърляне към
компютър
Календар
Информационни
услуги
Качване на
изображения за
информационни
услуги.
Преглед на
изображения в
календара.
Отпечатване
Отпечатване на
изображения с
дата.
CD/DVD
Създаване на диск с данни,
като използвате CD
записващо устройство или
DVD записващо устройство.
Прехвърляне към
фотоапарат
Прехвърлете изображения
към “Memory Stick Duo”
носител и ги прегледайте.
Забележка
• Софтуерът “PMB” не е съвместим с Macintosh компютри.
52
' Стъпка 1: Инсталиране на “PMB” (приложен в комплекта)
Можете да инсталирате софтуера (приложен в комплекта), като използвате
следната процедура. Когато инсталирате “PMB”, “Music Transfer” също се
инсталира.
• Влезте в системата като Administrator - администратор.
1Проверете компютърната среда.
Препоръчителна компютърна среда за използване на “PMB” и
“Music Transfer”
OS (предварително инсталирана): Microsoft Windows XP*1 SP3/
Windows Vista*2 SP1
Процесор: За възпроизвеждане/редактиране на неподвижни
изображения: Intel Pentium III 800 MHz или по-бърз
За възпроизвеждане/редактиране на движещи се изображения с висока
резолюция:
[1440x1080(Fine)]: Intel Core Duo 2.0 GHz или по-бърз/Intel Core 2 Duo
1.66 GHz или по-бърз
[1440x1080(Standard)]: Intel Pentium D 2.8 GHz или по-бърз/ Intel Core Duo
1.66 GHz или по-бърз/Intel Core 2 Duo 1.20 GHz или по-бърз
Памет: 512 МВ или повече (За възпроизвеждане/редактиране на движещи
се изображения с висока резолюция: 1 GВ или повече)
Твърд диск (Дисково пространство, нужно за инсталацията):
Приблизително 500 МВ
Дисплей: Резолюция на дисплея: 1,024 x 768 точки или по-голяма
Видео памет: 32 MB или повече (Препоръчително: 64 MB или повече)
*1 Не се поддържат 64 битови издания и Starter (Edition).
*2 Не се поддържа Starter (Edition).
Извежда се екранът на инсталационното меню.
Извежда се екранът “Choose Setup
Language” (избор на език за
инсталация).
инструкциите на екрана, за да завършите
4Следвайте
инсталацията.
като инсталацията приключи, извадете CD-ROM
5След
диска.
Свързване към други устройства
компютъра и поставете CD-ROM диска
2Включете
(приложен в комплекта) в CD-ROM устройството.
3Щракнете върху [Install].
53
' Стъпка 2: Прехвърляне на изображения на вашия
компютър, като използвате “PMB”
Заредете във фотоапарата комплект батерии с
достатъчен заряд и след това натиснете бутона
(Възпроизвеждане).
1
2Свържете фотоапарата към вашия компютър.
 Към USB жака
 Към мулти
конектора
Кабел за мулти употреба
На екрана на вашия фотоапарат се извежда “Connecting…”.
• По време на комуникация, на екрана се извежда индикация
. Не
работете с компютъра, докато индикаторът е изведен. Когато индикаторът
се промени в
, това е индикация, че отново можете да започнете да
използвате компютъра.
3Щракнете върху бутона [Import].
За подробности вижте “PMB Ръководство”.
' Стъпка 3: Преглед на “PMB Ръководство”
два пъти върху
1Щракнете
иконката
(PMB
Ръководство) на десктопа.
• За да влезете в “PMB Guide” (“PMB
Ръководство”) от менюто за
стартиране: Щракнете върху [Start]
 [All Programs]  [Sony Picture
Utility]  [Help]  [PMB Guide]
Забележки
• Не изключвайте кабела за мулти употреба от фотоапарата, докато устройството работи или
докато съобщението “Accessing…” е изведено на екрана на фотоапарата. Ако го
направите, това може да повреди данните.
• Когато използвате комплект батерии с малък заряд, възможно е да не успеете да
прехвърлите данните или е възможно данните да се повредят. Препоръчително е да
използвате променливотоков адаптер (не е приложен в комплекта).
54
' Използване на фотоапарата с вашия Macintosh
компютър.
Можете да копирате изображения на вашия Macintosh компютър. “PMB” не е
съвместим с Macintosh компютри.
Когато изображенията се прехвърлят към фотоапарата, прегледайте ги в
режим Преглед на папка [Folder View].
Mожете да инсталирате “Music Transfer” на Macintosh компютър.
Препоръчителна компютъра среда
Следната компютърна среда е препоръчителна за компютри, свързани с
фотоапарата.
Препоръчителна среда за копиране на изображения
OS (предварително инсталирана): Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1 до
v10.5)
USB конектор: Трябва да има по стандарт.
Препоръчителна компютърна среда за използване на ”Music Transfer”
OS (предварително инсталирана): Mac OS X (v10.3 до v10.5)
Оперативна памет: 64 МВ или повече (препоръчва се 128 МВ или повече)
Хард диск (Свободно място на хард диска, необходимо за
инсталацията): Приблизително 50 МВ
Свързване към други устройства
55
Промяна на оперативните звуци
Можете да зададете вида на звука, който се възпроизвежда, когато работите с
фотоапарата.
1Натиснете бутона MENU.
Бутон MENU
(Настройки) с
2Изберете
помощта на  на контролния
бутон, след това натиснете .
(Основни настройки) с помощта на
3Изберете
/// на контролния бутон, след това натиснете
[Beep]  желан режим  .
Затвор (Shutter): Включва звука на затвора при натискане на бутона на
затвора.
Висок/Нисък (High/Low): Включва звуковия сигнал/звука от затвора,
когато натиснете контролния бутон/бутона на затвора. Ако желаете пониска сила на звука, изберете [Low].
Изключен (Off): Изключва звуковия сигнал/звука от затвора.
56
Настройка на бутона за избор
Можете да зададете често използвана функция, като изберете от Разпознаване
на усмивка, Баланс на белия цвят или Измерване, за бутона за избор, и да я
използвате по-лесно, когато снимате. Настройката по подразбиране за бутона
за избор е [Smile Shutter].
1Натиснете бутона MENU.
Бутон MENU
(Настройки) с
2Изберете
помощта на  на
контролния бутон, след
това натиснете .
(Настройки на записа) с помощта на
3Изберете
/// [Custom Button]  желан режим  .
Разпознаване на усмивка: Запис, като използвате функцията
Разпознаване на усмивка (настройка по подразбиране).
Баланс на белия цвят: Извежда екрана за настройка на баланса на
бялото.
Режим Измерване: Извежда екрана за настройка на режима на
измерване.
(Лесен запис)
Промяна на настройките
на фотоапарата
Забележка
• Бутонът за избор се фиксира в положение [Smile Shutter] в режими
и демонстративен режим.
57
Използване на опциите в MENU
Извежда възможните функции за лесна настройка, когато фотоапарата е в
режим на запис или възпроизвеждане. На екрана се извеждат само опциите, с
които можете да работите за всеки от режимите. Изберете
(Настройки)

[Main Settings]  [Initialize], за да нулирате настройките в
положенията им по подразбиране.
бутона MENU, за
1Натиснете
да изведете екрана с менюто.
Бутон MENU
желана опция с
2Изберете
помощта на /// на
контролния бутон. В
режим на
възпроизвеждане
потвърдете, като
натиснете .
бутона MENU, за да
3Натиснете
изключите екрана с менюто.
58
' MENU в режим на запис
Опция
Описание
Movie shooting mode
Променя настройката в зависимост от избраната сцена,
(Режим на запис на
когато записвате движещи се изображения.
движещо се изображение) (
Автоматична настройка/
Висока чувствителност)
Shooting Direction
(Посока на снимане)
Image Size (Размер на
изображението)
Задава посоката на движение на фотоапарата.
(
Дясно/
Ляво/
Нагоре/ Надолу)
Избира размера на изображението.
(
/ / / / / / )
(
Standart/
Wide)
( 1440x1080(Fine)/
1280x720/ VGA)
1440x1080(Standart)/
White Balance (Баланс на Регулира цветните тонове в зависимост от условията на
белия цвят)
осветеност на околната среда.
(
Автоматична настройка/
Дневна светлина/
Облачно/
Флуоресцентно осветление 1/
Флуоресцентно осветление 2/
Флуоресцентно
осветление 3/
Изкуствена светлина/
Светкавица/
Едно натискане/
Предварително зададен режим с
едно натискане)
Metering Mode (Режим на Задава частта от обекта, която да измервате, за да
измерване)
определите експонацията.
(
Множествено измерване/
Измерване в центъра/
Точково измерване)
Bracket Set
Задава запис в режим bracket
(
EXP±0.3/
EXP±0.7/
EXP±1.0/
Баланс на
белия цвят/
Режим на цветност)
Scene Recognition
Автоматично разпознава условията за запис и извършва
(Разпознаване на сцена) записа.
(
Автоматична настройка/
Предварителна настройка)
Face Detection
(Разпознаване на лице)
Избира обекта, който е с приоритет за настройка на фокуса,
когато използвате функцията Разпознаване на лице.
(
Изключена настройка/
Автоматична
настройка/
Разпознаване на дете/
Разпознаване на
възрастен)
Flash Level (Ниво на
светкавицата)
Регулира нивото на светлина от светкавицата.
(-2.0 EV до +2.0 EV)
Anti Blink (Разпознаване
на премигване)
Задава функцията за разпознаване на премигване.
(
Автоматична настройка/
Изключена настройка)
Промяна на настройките
на фотоапарата.
Smile Detection Sensitivity Задава нивото на чувствителността при разпознаване на
(Чувствителност при
усмивка.
разпознаване на усмивка) ( Широка усмивка/
Нормална усмивка/ Бегла
усмивка)
Red Eye Reduction
Намалява ефекта на червените очи.
(Намаляване на ефекта на (
Автоматична настройка/
Активирана
червените очи)
настройка/
Изключена настройка)
59
Опция
Описание
DRO
Оптимизира осветеността и контраста.
(
Изключена настройка/
DRO стандартен/
плюс)
DRO
Noise Reduction
(Намаляване на
смущенията)
Регулира резолюцията на изображенията и баланса на
смущенията.
(
-/
Стандартен/
+)
Color Mode (Цветен
режим)
Променя цветовете на изображението и прибавя специални
ефекти.
(
Нормален/
Живи цветове/
Естествени/
Сепия/
Черно и бяло)
Color Filter (Цветен
филтър)
Прибавя цветни ефекти, все едно използвате цветен филтър.
(
Изключен/
Червен/
Зелен/
Син/
Топъл/
Хладен)
Color Saturation
Регулира осветеността на изображението.
(Наситеност на цветовете)
(
-/
Стандартен/
+)
Contrast (Контраст)
Sharpness (Острота)
SteadyShot (Устойчиво
снимане)
(Настройки)
Регулира контраста на изображението.
(
-/
Стандартен/
+)
Регулира остротата на изображението.
(
-/
Стандартна/
+)
Избира режим на анти-замъгляване.
(
Запис/
Непрекъснат запис/
функция)
Изключена
Променя настройките на фотоапарата.
' MENU в режим Преглед
Опция
Описание
(Изреждане на
кадри)
Възпроизвежда серия от изображения с ефекти и музика.
(
Продължително възпроизвеждане/
Изреждане на изображения с музика)
(Списък с дати)
(Списък със
събития)
(Режим на
преглед)
(Филтър на лица)
(Промяна на
основното
изображение)
60
Избира дата за възпроизвеждане.
Избира групата със събития, която ще възпроизвеждате.
Превключва режимите на преглед.
(
Преглед по дата/
Преглед по събитие/
Любими/
Преглед по папки)
Възпроизвежда изображения, филтрирани да посрещнат
определени условия.
(
Изключена функция/
Всички лица/
Деца/
Бебета/
Усмивки)
Задайте burst изображенията, които ще се изведат на екрана.
Опция
Описание
Регистрира или премахва изображения от Favourites (Любими).
(Прибавяне/
(
Това изображение/
Множество изображения/
-Премахване от
Премахване на всички от
Favourites (Любими)) Прибавяне в обхват от дата*/
една дата*)
* Изведеният текст се различава в зависимост от режима за
преглед.
(Извеждане на
Burst група)
(Ретуш)
Изберете начина на извеждане на burst изображенията на
екрана.(
Извежда само основното изображение/
Извежда всички)
Ретушира неподвижно изображение.
(
Отрязване/
Корекция на ефекта на червените
очи/
Изостряне на изображение/
Мек фокус/
Частичен цвят/
Широк ъгъл/
Кръстосан филтър/
Осово замъгляване/
Ретро/
Щастливи лица)
(Оразмеряване) Променя размера на изображението спрямо употребата.
(
HDTV/
Blog/E-mail)
(Изтриване)
Изтрива изображения.
(
Това изображение/
Множество изображения/
Всички в обхват от дата*)
* Изведеният текст се различава в зависимост от всеки режим
Преглед.
(Защита)
Предотвратява случайно изтриване.
(
Това изображение/
Множество изображения)
Прибавя знак за отпечатване на изображението, което желаете
да отпечатате, в “Memory Stick Duo”
(
Това изображение/
Множество
изображения)носителя.
Отпечатва изображения, като използва PictBridge-съвместим
принтер.
(
Това изображение/
Множество изображения)
(Въртене)
Върти неподвижните изображения.
(Избор на
папка)
(Настройки)
Избира папка за преглед на изображение.
Променя настройките, различни от настройките за запис.
Промяна на настройките
на фотоапарата.
(Отпечатване)
61
Използване на опциите в
(Настройки)
Можете да промените настройките по подразбиране на фотоапарата.
Индикацията
(Настройки за запис) се извежда, само когато настройките
са въведени от режима на преглед.
бутона MENU, за
1Натиснете
да изведете екрана с
менюто.
Бутон MENU
2Изберете
(Настройки) с помощта
на  на контролния
бутон, и потвърдете, като
натиснете .
желаните опции с помощта на /// на
3Изберете
контролния бутон, след това натиснете .
бутона MENU, за да изключите екрана с
4Натиснете
настройки.
62
Категория
Опция
Описание
AF Illuminator
Излъчва плътна светлина, когато се опитвате да
фокусирате в условия на ниска осветеност.
Извежда линии за постигане на лесно
позициониране на обекта в хоризонтална или
вертикална позиция.
Избира цифровия zoom метод.
(Настройки
Grid Line
за запис)
Digital Zoom
Conversion Lens Задава правилен фокус, когато сте прикрепили
преобразуващ обектив.
Избира времето за светване на светкавицата.
Flash Sync.
Auto Orientation Когато завъртите фотоапарата, за да запишете
портретна (вертикална) снимка, фотоапаратът
разпознава промяната в ориентацията и запазва
изображението в правилна ориентация.
Извежда изображението на екрана за приблизително
Auto Review
2 секунди след записа на неподвижното изображение.
Expanded Focus Извежда централната част от изображението двойно,
докато използвате режим Ръчно фокусиране.
Custom Button
Beep
(Основни
настройки) Language Setting
Function Guide:
Initialize
Demo Mode
HDMI Resolution
CTRL FOR
HDMI
Video Out
Дисплей на широк
Zoom
USB Connect
Download Music
Format Music
Промяна на настройките
на фотоапарата
COMPONENT
Задава желаната функция към бутона за избор.
Избира или изключва звуковия сигнал, който се
извежда при работа с фотоапарата.
Избира езика, който използвате за опциите в
менюто, предупрежденията и съобщенията.
Извежда или скрива ръководство за функциите,
когато работите с фотоапарата.
Връща настройките на фотоапарата в стойностите
им по подразбиране.
Демонстрира или не функциите Разпознаване на
усмивка и Разпознаване на сцена.
Задава резолюция, която ще се извежда към
телевизора, когато фотоапаратът бъде свързан към
телевизор с висока разделителна способност.
Позволява ви да работите с фотоапарата, като
използвате устройството за дистанционно
управление на телевизора, докато фотоапаратът е
свързан с “BRAVIA” Sync-съвместим телевизор.
Задава извеждането на видео сигнала в зависимост
от свързания телевизор.
Задава режима в зависимост от системата за
извеждане на видео сигнал, която ще свържете.
Възпроизвежда неподвижни изображения със
съотношение 4:3 или 3:2 като 16:9 съотношение на HD
(High Definition) телевизор.
Избира USB режима, който се използва, когато
свързвате фотоапарата към компютър или
PictBridge-съвместим принтер, като използвате
кабел за мулти употреба.
Променя музикалните файлове, когато използвате
“Music Transfer”.
Изтрива всички музикални файлове, използвани за
фон от фотоапарата.
63
Категория
(“Memory
Stick”
инструмент)
Опция
Format
Описание
Форматира “Memory Stick Duo” носителя.
Create REC.Folder Създава нова папка в “Memory Stick Duo”
носителя.
Change REC.Folder Променя папката, използвана за запис на
изображения.
Delete REC.Folder Изтрива папка в “Memory Stick Duo”
носителя.
Copy
File Number
(Инструмент Format
на вградената
File Number
памет)
Копира всички изображения, записани във
вградената памет, към “Memory Stick Duo”
носителя.
Избира начина за задаване на номера на
файловете с изображения.
Форматира вградената памет.
Избира начина за задаване на номера на
файловете с изображения.
Настройва времето към местното време в
(Настройки Area Setting
избраната област.
на часа)
Date&Time Setting Задава датата и часа.
64
Подробности относно вашия
фотоапарат
(“Ръководство за Cyber-shot”)
Упътването “Ръководство за Cyber-shot”, което обяснява в подробности как да
работите с фотоапарата, можете да намерите на CD-ROM диска (приложен в
комплекта). Обърнете се към ръководството, за да се запознаете с подробни
инструкции за употребата на множеството функции на фотоапарата.
• За да прочетете “Ръководство за Cyber-shot”, трябва да имате инсталиран Adobe
Reader. Ако приложението не е инсталирано на вашия компютър, можете да го
свалите от следната интернет страница: http://www.adobe.com/
' За потребители на Windows
компютъра и заредете CD-ROM диска
1Включете
(приложен в комплекта) в CD-ROM устройството.
върху “Cyber2Щракнете
shot Handbook”.
Едновременно се инсталира
“Ръководство за Cyber-shot стъпка
по стъпка”, което съдържа
информация за аксесоарите на
фотоапарата.
“Ръководство за Cyber-shot” от
3Стартирайте
препратката, създадена на десктопа на компютъра.
' За потребители на Macintosh
Други
компютъра и заредете CD-ROM диска
1Включете
(приложен в комплекта) в CD-ROM устройството.
папката [Handbook] и копирайте
2Изберете
“Handbook.pdf”, запазени в папката [GB] на вашия
компютър.
като копирането приключи, щракнете два пъти
3След
върху “Handbook.pdf”.
65
Списък с икони, изведени на екрана
Иконите се извеждат на екрана, за да 
покажат състоянието на фотоапарата.
Дисплей
Можете да промените дисплея на
екрана, като използвате DISP
(дисплей на екрана) на контролния
бутон (стр. 30).
Когато записвате неподвижни
изображения
Индикация
Оставащ заряд на батерията
Предупреждение за нисък
заряд на батерията
Размер на изображението
Избор на сцена
• Иконите са ограничени в режим
(Лесен запис).
Когато записвате движещи се
изображения
Диск за избор на режим
(Интелигентна автоматична
настройка, Автоматично
програмиране, Запис с
приоритет на скоростта на
затвора, Запис с приоритетно
използване на диафрагмата,
Запис в режим на ръчна
експонация, Запис в режим
на нощно снимане без
статив, Режим
Предотвратяване на
замъгляването при движение,
Панорама)
Режим на запис на
движещи се изображения
Баланс на белия цвят
Когато възпроизвеждате
Режим на измерване
Устойчиво снимане
Предупреждение за
вибрация
Разпознаване на сцена
Икона за разпознаване на
сцена
DRO
66
Дисплей
Индикация

Намаляване на смущенията
Дисплей
Индикация
Цветен филтър

AE/AF заключване
ISO400
ISO номер
Наситеност на цветовете
NR бавен затвор
Контраст
125
Скорост на затвора
Острота
F3.5
Размер на диафрагмата
Индикатор за
чувствителност при
разпознаване на усмивка
+2.0EV
Стойност на експонацията
Индикатор за AF рамка на
визьора
Макро
Запис/Готовност за запис на
движещи се изображения
Режим на цветност
REC
Standby
0:12
PictBridge свързване
101-0012
Номер на папка-файл
Режим на преглед
2009 1 1
9:30 AM
Дата на записа/време на
възпроизведеното
изображение
Извеждане на Burst група
 STOP
 PLAY
Упътване за функциите при
възпроизвеждане на
изображения
Избор на изображения
Zoom скала
Основно изображение в
burst групата
Филтър по лица

Време за запис (минути:
секунди)
BACK/NEXT
Защита
Регулиране на силата на
звука
Полу-ръчен режим
Знак за отпечатване (DPOF)
Ръчен фокус
Favorites (Любими)
 VOLUME
Прехвърляне на PMB
Zoom при възпроизвеждане
Лента за ръчно фокусиране
Други
x2.0
67


Дисплей Индикация
Дисплей Индикация
Папка за запис
Папка за възпроизвеждане
96
12/12
Брой записани изображения
100 Min
Време за запис
C:32:00
Номер на
изображението/Брой
изображения, записани в
избраната папка
Таймер за самостоятелно
включване
Дисплей за автодиагностика
Дестинация
Предупреждение за
покачване на температурата
Обектив за преобразуване
Разпознаване на лице
Burst/Bracket
Носител на запис/Носител
за възпроизвеждане
(“Memory Stick Duo”
носител, вградена памет)
Файлът за управление е
пълен
Bracket настройка
Промяна на папка
AF рамка на визьора
AF илюминатор
Намаляване на ефекта на
червените очи
Режим на измерване
Режим на светкавицата
Зареждане на светкавицата
Баланс на белия цвят
ISO400
+
+2.OEV
500
F3.5
ISO номер

Кръстче за прицелване
Стойност на експонацията
Скорост на затвора
Стойност на диафрагмата
PictBridge свързване
Възпроизвеждане
Лента за възпроизвеждане
Дисплей за географска
ширина и дължина
Хистограма
• Когато изключите
дисплея с хистограмата,
се извежда индикацията
.
Сила на звука
68
Отстраняване на проблеми
Ако се сблъскате с проблем, докато използвате фотоапарата, първо
изпробвайте следните решения.
 Проверете опциите по-долу и се обърнете към “Ръководство за
Cyber-shot” (PDF).
Ако на екрана се изведе код “С/E::”, вижте “Ръководство за
Cyber-shot”.

 Извадете батериите и ги заредете отново след около 1 минута;
след това включете захранването.

 Натиснете бутона RESET с остър предмет и изключете
захранването (стр. 12).
Ако извършите гореописаната операция, настройките за дата и час
ще се изтрият.

 Свържете се с вашия доставчик или с оторизиран сервиз на Sony.
Моля, имайте предвид факта, че давайки вашия фотоапарат за поправка е
възможно съдържанието на вградената памет на устройството, а също и
музикалните файлове, да бъдат прегледани. Sony няма да копира или да
записва данните от вашия фотоапарат.
Батерии и захранване
Батериите не могат да бъдат инсталирани.
• Уверете се, че посоката на зареждане на комплекта батерии е правилна, като
натиснете лоста за изваждане на батериите (стр. 15).
Не можете да в ключите фотоапарата.
• Възможно е устройството да се активира няколко секунди след като заредите
батериите във фотоапарата,.
• Поставете правилно комплекта батерии (стр. 15).
• Батериите са изтощени. Поставете зареден комплект батерии (стр. 13).
• Животът на комплекта батерии е изтекъл. Сменете комплекта батерии с нов.
• Използвайте препоръчан комплект батерии.
Захранването внезапно се изключва.
Други
• В зависимост от температурата на фотоапарата и батерията, възможно е
захранването автоматично да се изключи, за да се предотврати повреда на
фотоапарата. В този случай, преди захранването да се изключи, на LCD екрана се
извежда съобщение.
• Ако не работите с фотоапарата около три минути при включено захранване,
устройството автоматично се изключва, за да не изтощава заряда на батериите.
Включете отново фотоапарата (стр. 18).
• Животът на комплекта батерии е изтекъл. Сменете комплекта батерии с нов.
69
Индикаторът за оставащия заряд на батериите не е верен.
• Зарядът на батерията се изразходва бързо и оставащия капацитет н батерията ще
бъде по-малък от обикновения в следните случаи:
- Когато използвате фотоапарата на изключително горещо или студено място.
- Когато често използвате светкавицата и функцията zoom.
- Когато неколкократно включвате или изключвате захранването
- Когато осветеността на екрана е зададена в по-светло положение, като сте
използвали настройките DISP (дисплей на екрана).
• Изведената информация за оставащия заряд се различава от истинската. Разредете
напълно, а после заредете комплекта батерии, за да бъде дисплеят верен.
• Батериите са изтощени. Поставете зареден комплект батерии (стр. 13).
• Животът на комплекта батерии е изтекъл. Сменете комплекта батерии с нов.
Не можете да зареждате комплекта батерии, докато е във фотоапарата.
• Не можете да зареждате комплекта батерии, като използвате променливотоков
адаптер (продава се отделно). Използвайте зарядно устройство за батерии
(приложено в комплекта), за да заредите батерията.
Лампичката CHARGE мига, докато зареждате батерията.
• Извадете и отново заредете батерията, като се уверите, че е правилно инсталирана.
• Възможно е температурата да е неподходяща за зареждане. Опитайте се да
заредите батерията в препоръчителния температурен обхват (10oС до 30oС).
Запис на неподвижни изображения/движещи
се изображения
Не можете да записвате изображения.
• Проверете свободния капацитет на вградената памет или на "Memory Stick Duo"
носителя (стр. 32, 45). Ако свободният капацитет е изчерпан, извършете едно от
следните действия:
- Изтрийте ненужните изображения (стр. 48).
- Сменете "Memory Stick Duo" носителя.
• Не можете да записвате изображения, докато светкавицата се зарежда.
• Задайте диска за избор на режим в положение, различно от (движещи се
изображения), когато записвате неподвижни изображения.
• Задайте диска за избор на режим в положение
(Движещи се изображения),
когато записвате движещи се изображения.
• Можете да записвате движещи се изображения с размер, зададен в положение
[1440x1080 (Fine)], [1440x1080(Fine)], [1440х1090(Standart)] или [1280x720], само
на “Memory Stick PRO Duo” носител. Когато използвате носител за запис,
различен от “Memory Stick PRO Duo” носител, задайте размера на движещото се
изображение в положение [VGA].
• Фотоапаратът е в режим Демонстрация на режим Разпознаване на усмивка –
Разпознаване на усмивка. Задайте [Demo Mode] в положение [Off]
Не можете да създавате панорамни изображения
• Въртете с постоянна скорост фотоапарата спрямо напътстващата лента. Не
можете да създавате панорамни изображения в следните случаи:
- Ако завъртате фотоапарата твърде бързо или твърде бавно.
- Ако въртите фотоапарата в посока, различна от настройката.
• Ако по време на завъртането клатите фотоапарата твърде много, записът спира.
Дръжте фотоапарата здраво.
70
Преглед на изображения
Не можете да възпроизвеждате изображения.
• Натиснете бутона
(Възпроизвеждане) (стр. 21).
• Името на папката/файла е било променено на компютъра.
• Ако файлът с изображение е бил обработен на компютър или ако е бил записан с
друг модел фотоапарат, различен от вашия, възпроизвеждането на вашия
фотоапарат не е гарантирано.
• Фотоапаратът е в режим USB. Премахнете USB връзката.
• Възможно е да не успеете да възпроизведете някои изображения, записани на
“Memory Stick Duo” носител, посредством използването на други устройства.
Възпроизвеждайте тези изображения в режим Преглед по папки (стр. 47).
• Това е в резултат от копирането на изображения от компютъра на “Memory Stick
Duo” носител без да използвате “PMB”. Възпроизведете изображенията в режим
Преглед по папки (стр. 47).
Други
71
Предпазни мерки
Не използвайте/съхранявайте
фотоапарата на следните места
• На изключително горещи, студени или
влажни места На места като вътрешността
на кола, паркирана на слънце. Възможно е
корпусът на фотоапарата да се обезцвети
или деформира и това може да доведе до
повреда.
• На места, които са обект на осветяване от
директна слънчева светлина или са
подложени на влиянието на топлинни
източници. Възможно е корпусът на
фотоапарата да се обезцвети или
деформира и това може да доведе до
повреда.
• На места, които са подложени на вибрации
и сътресения
• В близост до места със силни магнитни
полета
• На места, които са прашни или мръсни
Не позволявайте във вътрешността на
фотоапарата да попадне пясък или
мръсотия. Това може да доведе до повреда
в устройството, а понякога тази повреда
не може да бъде отстранена.
Почистване
Почистване на LCD екрана
За да отстраните отпечатъци от пръсти,
мръсотия и др., почиствайте повърхността
на екрана, като използвате комплекта за
почистване на LCD екран (не е приложен в
комплекта).
Почистване на обектива
За да отстраните от обектива отпечатъците
от пръст, мръсотия и др, почистете обектива
с меко парче плат.
Почистване на корпуса на
фотоапарата
Почиствайте повърхността на фотоапарата с
меко парче плат, леко навлажнено с вода;
след това избършете повърхността на
фотоапарата със сухо парче плат. За да
предотвратите повреда по повърхността на
корпуса:
- Не излагайте фотоапарата на въздействието
на химически вещества като например
разтворител, бензин, алкохол, разтвори за
третиране на насекоми и др.
- Не докосвайте фотоапарата, ако по ръцете
ви има остатъци от гореспоменатите
вещества.
72
- Не оставяйте устройството за дълго време
в контакт с гума или винилови материали.
Работна температура
Фотоапаратът е проектиран за работа в
температурен обхват между 0oС и 40oС. Не
препоръчваме извършването на запис на
изключително студени или горещи места,
където температурата е в стойности извън
посочените.
Кондензация на влага
Ако фотоапаратът бъде внесен директно от
студено на топло място, възможно е във
вътрешността на фотоапарата да се получи
кондензация на влага. Това може да
причини неизправност във
функционирането на устройството.
Ако се получи кондензация на
влага
Изключете фотоапарата и изчакайте около
един час, за да се изпари влагата. Обърнете
внимание, че ако записвате изображения,
докато във вътрешността на фотоапарата
има кондензирала влага, е възможно
изображенията да се запишат неясно.
Вградена акумулаторна батерия
Вашият фотоапарат е снабден с вградена
акумулаторна батерия, така че настройката
за датата и часа и другите настройки се
запазват, дори когато устройството е
изключено.
Докато използвате фотоапарата, вградената
акумулаторна батерия остава винаги
заредена.
Въпреки това, ако използвате устройството
само за кратко, батерията се разрежда, а
пълното разреждане на акумулаторната
батерия, ако изобщо не използвате
фотоапарата, настъпва за около един месец.
Ако това се случи, използвайте фотоапарата
след като заредите вградената акумулаторна
батерия.
Въпреки това, дори ако вградената батерия
не е заредена, това няма да се отрази на
работата на устройството, ако не записвате
датата.
Зареждане на вградената
акумулаторна батерия
Поставете вградената акумулаторна батерия
в устройството и оставете фотоапарата
изключен за 24 или повече часа.
Технически характеристики
Фотоапарат
[LCD екран]
[Система]
LCD панел: 7.5 cm (тип 3.0) TFT
устройство
Общ брой на точките: 230 400 (960 x 240)
точки
Устройство за изображения: 7.63 mm (тип
1/2.4) Exmor CMOS сензор
Общ брой пиксели на фотоапарата:
Прибл. 10.3 мегапиксела
Ефективни пиксели на фотоапарата:
Прибл. 9.1 мегапиксела
Обектив: G-серия 20х zoom обектив
f = 5.0 – 100.0 mm (28 мм - 560 мм (35
mm филмов еквивалент))
F2.8 (W) – F5.2 (T)
Когато записвате движещи се
изображения (16:9): 31 mm – 620 mm
Когато записвате движещи се
изображения (4:3): 38 mm – 760 mm
Контрол на експонацията: Автоматична
експонация, Приоритет на запис със
скоростта на затвора, Приоритет на
запис с диафрагма, Ръчна експонация,
Избор на сцена (10 режима)
Баланс на белия цвят: Автоматичен,
Дневна светлина, Облачно,
Флуоресцентно 1, 2, 3, Изкуствено
осветление, Светкавица, One push
Формат на файловете:
Неподвижни изображения: JPEG (DCF
Ver. 2.0, Exif Ver. 2.21, MPF Baseline)
съвместим, DPOF съвместим
Движещи се изображения: MPEG-4
AVC/H.264 съвместим (стерео)
Носител за запис: Вградена памет (прибл.
11 МВ), “Memory Stick Duo” носител
Светкавица: Обхват на светкавицата (ISO
чувствителност (Препоръчителен
индекс на експонацията) зададена в
положение Auto):
Прибл. 0.3 до 9.2 m (W)/прибл. 1.5 до
5.1 m (T)
Визьор: Електрически визьор (цветен)
Терминал за мулти употреба Type2d: (AVout (SD/HD компонент)/HDMI/USB)
Видео изход
Аудио изход (стерео)
HDMI изход
USB връзка
USB връзка:
Високоскоростен USB (USB 2.0
съвместим)
Панел: 0.5 cm (0.2 тип)
Общ брой на точките:
Прибл. 201 000 еквивалент
[Захранване, общи положения]
Захранване: Акумулаторни батерии NPFH50, 6.8 V
Консумация на електроенергия (по време
на запис, LCD екранът е включен):
1.2 W
Работна температура: от 0oС до 40oС
Температура на съхранение: От -20oС до
+60oС
Размери:
114.5 x 82.8 x 91.8 mm (Ш/В/Д, без
издадените части)
Тегло (включително комплект батерии
NP-FH50 и “Memory Stick PRO Duo”
носител):
Прибл. 504 g
Микрофон: Моно
Високоговорител: Моно
Exif Print: Съвместим
PRINT изображение, съвпадащо с III:
Съвместимо
PictBridge: Съвместим
Други
[Входни и изходни конектори]
[Визьор]
73
Зарядно устройство за
батерии BC-VH1
Изисквания към захранването: AC 100 до
240 V, 50/60 Hz, 4 W
Изходно напрежение: DC 8.4 V, 0.28 A
Работна температура: От 0oС до 40oС
Температура на съхранение: От -20oС до
+60oС
Размери: 60 x 25 x 95 mm (Ш/В/Д)
Тегло: Прибл. 75 g
Комплект акумулаторни
батерии NP-FH50
Използвани батерии: Литиево-йонни
батерии
Максимален волтаж: DC 8.4 V
Номинален волтаж: DC 6.8 V
Максимално напрежение: 1.75 A
Номинално напрежение: DC 8.4 V
Капацитет:
Типичен: 6.1 Wh (900 mAh)
Минимален: 5.9 Wh (870 mAh)
Дизайнът и спецификациите подлежат на
промяна без предупреждение.
74
Търговски марки
• Следните марки са търговски марки
на Sony Corporation.
, “Cyber-shot, “Memory
Stick”,
, “Memory Stick PRO”,
, “Memory Stick
Duo”,
, “Memory
Stick PRO Duo”,
,
“Memory Stick PRO-HG Duo”,
, “Memory Stick
Micro”, “MagicGate”,
, “BRAVIA”, “PhotoTV HD”,
“InfoLITHIUM”.
• HDMI, логото HDMI и HighDefinition Multimedia Interface са
търговски марки на HDMI
Licensing LLC.
• Microsoft, Windows, Direct X и
Windows Vista са търговски марки
или запазени търговски марки на
Microsoft Corporation в
Съединените щати и/или в други
страни.
• Macintosh и Mac OS са търговски
марки или запазени търговски
марки на Apple Computer, Inc.
• Intel, ММХ и Pentium са търговски
марки или запазени търговски
марки на Intel Corporation.
• Adobe и Reader са запазени
търговски марки или търговски
марки на Adobe Systems
Incorporated в САЩ и/или други
страни.
• В заключение, имената на
системите и продуктите,
използвани в това ръководство като
цяло, са търговски марки или
запазени търговски марки на
техните съответни разработчици
или производители. Въпреки това
“TM” или “®” не се използват
навсякъде в това ръководство.
Други
75
http://www.sony.net/
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи
система за разделно събиране на отпадъци).
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той
трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на
електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на
правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни
последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен
случай, при неправилното изхвърляне, могат да се случат. Рециклирането
на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За
по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на
отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.
Download PDF

advertising