Sony | DSC-H300 | Sony DSC-H300 Фотоапарат H300 с 35x оптично мащабиране Инструкции за експлоатация

4-476-545-11(1) (BG)
Цифров фотоапарат
Ръководство с инструкции
DSC-H300
BG
Ръководство с инструкции
Научете повече за фотоапарата
(„Ръководство за потребителя на Cyber-shot“)
„Ръководство за потребителя на Cyber-shot“ е онлайн
ръководство. Прегледайте го за по-подробни инструкции
за голяма част от функциите на фотоапарата.
1 Посетете страницата за поддръжка на Sony.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Изберете държава или регион.
3 Потърсете името на модела на фотоапарата
в страницата за поддръжка.
• Проверете името на модела в долната част на
фотоапарата.
BG 2
Проверка на елементите, включени в комплекта
Числото в скобите посочва броя елементи.
• Фотоапарат (1)
• Алкални батерии LR6 (размер AA) (4)
• Специален USB кабел (1) (Sony Corporation 1-837-783-)
• Лента за носене на рамо (1)
• Капачка за обектива (1)/каишка за капачката на обектива (1)
• Ръководство с инструкции (настоящото ръководство) (1)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте
устройството на дъжд или влага.
[ ВНИМАНИЕ
Заменяйте батерията само с посочения тип. В противен случай може да възникне
пожар или нараняване.
3 BG
За потребители в Европа
[ Съобщение за потребителите в държави, прилагащи директивите
на ЕС
Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония
Съвместимост с продукти за ЕС: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Германия
[ Съобщение
Ако поради статично електричество или електромагнетизъм преносът на данни
прекъсне, рестартирайте приложението или изключете и включете отново
комуникационния кабел (USB и т.н.).
Този продукт е изпробван и е установено, че е съвместим с ограниченията, посочени
в Директивата за ЕМС, за използване на свързващи кабели, не по-дълги от 3 метра
(9,8 фута).
Електромагнитните полета на конкретните честоти може да повлияят върху картината
и звука на това устройство.
BG 4
[ Изхвърляне на старо електрическо и електронно оборудване
(приложимо за държавите от Европейския съюз и други страни
в Европа със системи за разделно събиране на отпадъците)
Този символ върху продукта или опаковката му показва, че той не
трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Вместо това той
трябва да бъде предаден в подходящ пункт за рециклиране на
електрическо и електронно оборудване. Като осигурите правилното
изхвърляне на този продукт, ще помогнете за предотвратяването на
евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото
здраве, които иначе биха могли да възникнат при неподходящо
изхвърляне на този продукт. Рециклирането на материалите ще
помогне за запазването на природните ресурси. За по-подробна информация
относно рециклирането на този продукт се обърнете към местната администрация,
към службата за събиране на битови отпадъци или към магазина, от който сте
закупили продукта.
5 BG
[ Изхвърляне на използвани батерии (приложимо за държавите
от Европейския съюз и други страни в Европа със системи за
разделно събиране на отпадъците)
Този символ върху батерията или опаковката показва, че
предоставената с този продукт батерия не трябва да се изхвърля
заедно с битовите отпадъци.
При определени батерии той може да се използва заедно с химически
символ. Химическите символи за живак (Hg) или олово (Pb) са
добавени, ако батерията съдържа повече от 0,0005% живак или
0,004% олово.
Като осигурите правилното изхвърляне на тези батерии, ще помогнете за
предотвратяването на евентуалните негативни последици за околната среда
и човешкото здраве, които иначе биха могли да възникнат при неподходящо
изхвърляне на батерията. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването
на природните ресурси.
При продукти, които поради съображения за безопасност, производителност или
цялостност на данните изискват постоянна връзка с вградена батерия, тя трябва
да бъде заменяна само от квалифициран сервизен персонал.
За да гарантирате правилното третиране на батерията, предайте продукта в края на
експлоатационния му цикъл в подходящ пункт за рециклиране на електрическо
и електронно оборудване.
BG 6
За всички други батерии прегледайте раздела за безопасното изваждане на
батерията от продукта. Предайте батерията в подходящ пункт за рециклиране
на използвани батерии.
За подробна информация относно рециклирането на този продукт или батерията
се обърнете към местната администрация, към службата за събиране на битови
отпадъци или към магазина, от който сте закупили продукта.
7 BG
Поставяне на батериите/карта с памет
(продава се отделно)
Уверете се, че скосеният ъгъл е правилно ориентиран.
1
2
BG 8
Отворете капака.
Поставете картата с памет (продава се отделно).
3
Поставете батериите, като внимавате знаците +/– да си
отговарят.
x Подходящи и неподходящи батерии за фотоапарата
В таблицата по-долу с „ “ са обозначени подходящите батерии,
а с „—“ – неподходящите.
Тип на батериите
В комплекта
Поддържани
Алкални батерии LR6 (размер AA)
HR15/51: Никел-метал хибридни
батерии HR6 (размер AA)
—
Литиеви батерии*
—
—
Манганови батерии*
—
—
Никел-кадмиеви батерии*
—
—
* Работните характеристики не могат да се гарантират, ако напрежението
падне или възникнат други проблеми поради естеството на батерията.
9 BG
• Никел-метал хибридните батерии могат да се зареждат с помощта на зарядно
устройство (продава се отделно).
• Работните характеристики на фотоапарата са различни в зависимост от
производителя и типа на използваната батерия. Освен това продуктивността
на батерията може да се понижи драстично при ниски температури. Особено
при температури под 5 °C (41 °F) фотоапаратът може да се изключи
неочаквано, когато го включвате или превключвате от режим на
възпроизвеждане в режим на снимане.
За повече подробности относно батериите вижте „Батерии“
в „Ръководство за потребителя на Cyber-shot“.
• Имайте предвид, че не можем да гарантираме пълна продуктивност на
фотоапарата, когато се използват батерии, които не са указани като
„поддържани“ в таблицата по-горе.
BG 10
x Живот на батериите и брой изображения, които можете
да запишете/прегледате
Живот на батериите
Брой изображения
Снимане
(неподвижни изображения)
Прибл. 175 мин.
Прибл.
350 изображения
Реално снимане
(видеоклипове)
Прибл. 85 мин.
—
Непрекъснато снимане
(видеоклипове)
Прибл. 150 мин.
—
Преглеждане
(неподвижни изображения)
Прибл. 400 мин.
Прибл.
8 000 изображения
• Броят е базиран на стандарта CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
x Изваждане на картата с памет
Натиснете картата с памет навътре веднъж, за да я извадите.
11 BG
Настройване на часовника
ON/OFF (Захранване)
Бутон за управление
1
2
BG 12
Натиснете и задръжте бутона ON/OFF (Захранване).
Изберете език.
3
4
5
Изберете географско местоположение, като следвате
инструкциите на екрана, след което натиснете z върху
бутона за управление.
Настройте [Date & Time Format], [Summer Time]
и [Date & Time], след което изберете [OK].
Следвайте инструкциите на екрана.
13 BG
Снимане на неподвижни изображения/
видеоклипове
Бутон MOVIE
Спусък
Селектор на
режимите
: Intelligent Auto
: Sweep Panorama
: Movie Mode
BG 14
W/T
(Мащабиране)
W: намаляване
на мащаба
T: увеличаване
на мащаба
Снимане на неподвижни изображения
1
2
Натиснете спусъка до средата, за да фокусирате.
Натиснете спусъка до долу, за да заснемете изображение.
Снимане на видеоклипове
1
2
Натиснете бутон MOVIE (Видеоклип), за да започнете
записа.
Натиснете бутон MOVIE отново, за да спрете записа.
15 BG
Преглеждане на изображения
W: намаляване
на мащаба
T: увеличаване
на мащаба
Бутон за управление
(Възпроизвеждане)
(Изтриване)
1
BG 16
Натиснете бутона
(Възпроизвеждане).
x Избиране на следващо/предишно изображение
Изберете изображение, като натиснете B (следващо)/b (предишно) на
бутона за управление. Натиснете z в средата на бутона за управление,
за да прегледате видеоклиповете.
x Изтриване на изображение
1 Натиснете бутона (Изтриване).
2 Изберете [This Image] със v на бутона за управление, след което
натиснете z.
Функции на „PlayMemories Home“
Софтуерът „PlayMemories Home“ позволява да импортирате неподвижни
изображения и видеоклипове на компютъра си и да ги използвате.
17 BG
Организиране
Преглеждане на
изображения в Calendar*
Импортиране на
изображения от
фотоапарата
Споделяне на изображения
Качване на изображения
в мрежови услуги*
Споделяне на
изображения
в „PlayMemories Online“
* Има разлика между Windows и Mac.
BG 18
z Изтегляне на „PlayMemories Home“
Можете да изтеглите „PlayMemories Home“ от следния URL адрес:
www.sony.net/pm/
• Софтуерни приложения, поддържащи Mac, можете да изтегляте от следния
URL адрес:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
19 BG
Препоръчителна компютърна среда
При използване на софтуера „PlayMemories Home“ се препоръчва следната
компютърна среда.
Windows
ОС (предварително инсталирана)
Windows Vista* SP2/Windows 7 SP1/
Windows 8
CPU
Intel Pentium III 800 MHz или по-бърз
Памет
Windows Vista/Windows 7/Windows 8:
1 GB или повече
Твърд диск (пространство на
диска, нужно за инсталацията)
Приблизително 600 MB
Дисплей
1 024 × 768 точки или повече
* Starter (Edition) не се поддържа.
Mac
ОС (предварително инсталирана)
BG 20
Mac OS X v10.6 до v10.8
Забележки относно използването на
фотоапарата
Употреба и грижи
Избягвайте грубо третиране, разглобяване, модифициране, механични
сътресения или удари, например с чук, изпускане или стъпване върху продукта.
Бъдете особено внимателни с обектива.
Забележки относно записа/възпроизвеждането
• Преди да започнете да записвате, направете пробен запис, за да се убедите,
че фотоапаратът работи правилно.
• Фотоапаратът не е устойчив на прах, напръскване или вода.
• Не мокрете фотоапарата. При проникване на вода във фотоапарата може
да възникне неизправност. В някои случаи фотоапаратът не може да бъде
поправен.
• Не насочвайте фотоапарата към слънцето или друга силна светлина.
Това може да причини неизправност на фотоапарата.
• Ако се получи кондензация на влага, почистете я, преди да използвате
фотоапарата.
21 BG
• Не тръскайте и не удряйте фотоапарата. Това може да причини неизправност
и да ви попречи да записвате изображения. Освен това носителят за запис
може да стане неизползваем или да бъдат повредени данните на
изображенията.
Предупреждение относно авторските права
Телевизионни програми, филми, видеозаписи и други материали може да са
обект на авторски права. Неупълномощено записване на такива материали
може да е в противоречие с разпоредбите в законите за авторско право.
Не се компенсира повредено съдържание или грешка при запис
Sony не може да компенсира грешка при запис, загуба или повреда на записано
съдържание, вследствие на неизправност на фотоапарата или носителя за
запис и др.
BG 22
Спецификации
Фотоапарат
[Система]
Устройство за изображения: 7,76 мм (тип 1/2.3) CCD, основен цветен филтър
Общ брой пиксели: прибл. 20,4 мегапиксела
Ефективни пиксели: прибл. 20,1 мегапиксела
Обектив: вариообектив с 35-кратно увеличение
f = 4,5 мм – 157,5 мм (25 мм – 875 мм (еквивалент на 35 мм филм))
F3,0 (W) – F5,9 (T)
При снимане на видеоклипове (16:9): 30,3 мм – 1 060 мм
При снимане на видеоклипове (4:3): 27,8 мм – 973 мм
SteadyShot: оптично
Серийно снимане (при снимане с най-големия брой пиксели):
прибл. 0,80 изображения/секунда (до 100 изображения)
Файлов формат:
Неподвижни изображения: съвместимост с JPEG (DCF, Exif, MPF Baseline),
съвместимост с DPOF
Видеоклипове: MPEG-4 AVC/H.264
23 BG
Носител за запис: вътрешна памет (прибл. 55 MB), „Memory Stick Duo“ носител,
„Memory Stick Micro“ носител, SD карти, microSD карти с памет
Светкавица: диапазон на светкавицата (ISO чувствителност (Индекс на
препоръчителна експонация) с настройка „Auto“):
прибл. 4,0 м до 6,8 м (1,3 фута до 22,3 фута) (W)
прибл. 1,5 м до 3,6 м (4,9 фута до 11,8 фута) (T)
[Входни и изходни конектори]
USB / A/V OUT жак:
Видеоизход
Аудиоизход
USB комуникация
USB комуникация: Hi-Speed USB (USB 2.0)
[Екран]
LCD екран: 7,5 см (тип 3.0) TFT устройство
Общ брой точки: 460 800 точки
BG 24
[Захранване, общо]
Захранване: алкални батерии LR6 (размер AA) (4), 6 V
HR15/51: никел-метал хибридни батерии HR6 (размер AA) (4)
(продава се отделно), 4,8 V
Консумирана мощност (при снимане): прибл. 1,6 W
Работна температура: от 0°C до 40°C (от 32°F до 104°F)
Температура на съхранение: от –20°C до +60°C (от –4°F до +140°F)
Размери (отговарят на CIPA):
127,5 мм × 89,0 мм × 91,7 мм (5 1/8 инча × 3 5/8 инча × 3 5/8 инча) (Ш/В/Д)
Тегло (отговаря на CIPA) (включително четири батерии и „Memory Stick Duo“
носител):
прибл. 590 г (1 паунд 4,8 унции)
Микрофон: моно
Високоговорител: моно
Exif Print: съвместим
PRINT Image Matching III: съвместим
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.
25 BG
Търговски марки
• Следните марки са регистрирани търговски марки на Sony Corporation.
, „Cyber-shot“, „Memory Stick Duo“, „Memory Stick Micro“,
„PlayMemories Home“, „PlayMemories Online“ и логотипът на „PlayMemories
Online“.
• Windows е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ
и/или други държави.
• Mac и Mac OS са регистрирани търговски марки на Apple Inc.
• Логотипът на SDXC е търговска марка на SD-3C, LLC.
• Facebook и логотипът „f“ са търговски марки или регистрирани търговски
марки на Facebook, Inc.
• YouTube и логотипът на YouTube са търговски марки или регистрирани
търговски марки на Google Inc.
• Наред с това, наименованията на системи и продукти, използвани
в ръководството, като цяло са търговски марки или регистрирани търговски
марки на съответните им разработчици или производители. Въпреки това
знаците ™ или ® не са използвани във всички случаи в това ръководство.
BG 26
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често
задавани въпроси можете да намерите на нашия сайт за поддръжка
на клиенти.
27 BG
© 2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising