Sony | DSC-HX5 | Sony DSC-HX5 Инструкции за експлоатация

4-172-673 - 51 (1)
DSC-HX5/HX5V
Цифров фотоапарат/
Ръководство за експлоатация
© 2010 Sony Corporation
Бележка на потребителя
Моделът и серийният номер са отбелязани от долната страна на устройството.
Запишете серийния номер на мястото, оставено по-долу. Обръщайте се към тези
цифри винаги, когато ви се наложи да се свържете с вашия дилър на Sony относно
този продукт.
Модел №. DSC-HX5/HX5V
Сериен №.________________________________
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов удар,
не излагайте устройството на дъжд или влага.
ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
- ЗАПАЗЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО
ОПАСНОСТ
ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ПОЖАР ИЛИ
ТОКОВ УДАР, ВНИМАТЕЛНО СЛЕДВАЙТЕ ТЕЗИ
ИНСТРУКЦИИ
Ако формата на щекера не съвпада с контакта от мрежата от 220 V, използвайте
преходник с подходяща форма за контактите от вашата електрическа мрежа.
ВНИМАНИЕ
Батерия
Ако не боравите правилно с батерията, тя може да експлоадира, да причини пожар
или дори химически изгаряния. Съблюдавайте следните мерки.
• Не разглобявайте батерията.
• Не удряйте и не излагайте батерията на сътресения или подобни, като например
удари; не я изпускайте или настъпвате.
• Внимавайте да не окъсите батерията и не позволявайте контакт на терминалите с
метални предмети.
• Не излагайте батерията на изключително високи температури над 60--С, като
например в автомобил, паркиран на пряка слънчева светлина.
• Не изхвърляйте батерията в огън.
• Не работете с повредени или протекли литиево-йонни батерии.
BG
2
• Уверете се, че сте заредили батерията, като използвате оригинално зарядно
устройство за батерии на Sony или устройство, което може да зарежда тази батерия.
• Не допускайте малки деца да си играят с батерията.
• Пазете батерията суха.
• Подменяйте батерията единствено със същия или еквивалентен вид, препоръчан от
Sony.
• Изхвърляйте използваните батерии, както е посочено в инструкциите.
Зарядно устройство за батерии
Дори ако лампичката CHARGE не свети, зарядното устройство за батерии не е
изключено от източника на захранване, докато е свързано към мрежата от 220 V (стенен
контакт). Ако се получи проблем, докато използвате зарядното устройство за батерии,
незабавно изключете захранването, като издърпате щекера от мрежата от 220 V.
BG
3
За потребители в Европа
В това ръководство Sony Corporation заявява, че този цифров фотоапарат
DSC-HX5V е в съответствие с изискванията и подобни клаузи на директива
1999/5/ЕС. За подробности моля вижте следния интернет адрес:
http://www.compliance.sony.de/
BG
4
Забележка за потребители от страните, които попадат под
изискванията на директивите на Европейския съюз
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Токио,
108-0075 Япония. Оторизираният представител за ЕМС и безопасност на продукта
е Sony Германия GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия. За сервиз
или проблеми с гаранцията, моля, обръщайте се към адресите, които са ви дадени в
отделните сервизни книжни или гаранционни карти.
Този продукт е изпитан и отговаря на изискванията на ЕМС директивата за използване
на свързващи кабели, по-къси от 3 метра.
Внимание
Възможно е електромагнитни полета с определена честота да повлияят на звука и
картината на това устройство.
Забележка
Ако статично електричество или електромагнетизъм причини прекъсване на
операцията по трансфер на данни, рестартирайте програмата или изключете и отново
включете USB кабела.
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски
страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това,
той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране
на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт
на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни
последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен
случай, при неправилното изхвърляне на продукта, могат да се
случат. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на
естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този
продукт, моля, свържете се с общинския офис във вашия град, службата за изхвърляне
на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.
BG
5
Изхвърляне на използвани батерии (приложимо за страните от
Европейския съюз и други европейски страни, използващи система
за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на батериите или на тяхната опаковка показва, че
батериите, предоставяни с този продукт, не трябва да се третират като
домашен отпадък.
Възможно е при определени видове батерии този символ да бъде
използван заедно с химически означения. Химическият символ на
живака (Hg) или оловото (Pb) се добавят, ако батерията съдържа повече
от 0.0005% живак или 0.004% олово.
Изхвърляйки батериите на правилното място, вие предотвратявате потенциални
негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай,
при неправилното изхвърляне на батериите, могат да бъдат причинени. Рециклирането
на материалите ще помогне за запазването на природните ресурси.
В случаите, в които поради мерки за безопасност, експлоатационни причини или за
да бъдат запазени данните, батериите трябва да останат в устройството, то те следва
да бъдат подменяни само от квалифициран персонал. За да се уверите, че батериите
ще бъдат правилно изхвърлени, когато животът им изтече, предайте батериите на
съответното място за рециклиране на електрическо и електронно оборудване.
Относно всички други видове батерии, моля, прегледайте частта относно безопасното
изваждане на батериите от продукта.
Предайте батериите в събирателен пункт, за да бъдат рециклирани.
За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт или батериите,
с които работи, моля, свържете се с общинската служба във вашия град, службата за
изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.
BG
6
Съдържание
Подготовка за включване
Вижте “Cyber-shot Handbook” (Ръководство за Cyber-shot) (PDF)
на приложения CD-ROM .................................................................................8
Проверка на приложените аксесоари ....................................................8
Забележки относно използването на фотоапарата ..........................8
Упътване за частите.........................................................................................12
Зареждане на батерията ..............................................................................13
Поставяне на батерия/карта с памет (продава се отделно) ........15
Сверяване на часовника ..............................................................................18
Запис/преглед на изображения
Запис на снимки................................................................................................19
Запис на видеоклипове .................................................................................20
Преглед на изображения .............................................................................21
“Cyber-shot Handbook”
(Ръководство за Cyber-shot) (PDF)
Подробности относно вашия фотоапарат (“Cyber-shot Handbook”
(Ръководство за Cyber-shot)) .....................................................................22
Други
Списък с икони, изведени на екрана ......................................................23
Брой снимки, които можете да запишете, и време за запис на
видеоклипове ....................................................................................................25
Предпазни мерки ............................................................................................26
Технически характеристики .......................................................................28
BG
7
Вижте “Cyber-shot Handbook” (Ръководство
за Cyber-shot) (PDF) на приложения CD-ROM
За подробности относно допълнителните операции, моля, вижте
“Cyber-shot Handbook” (Ръководство за Cyber-shot) (PDF) на CDROM диска (приложен в комплекта), като използвате компютър.
Вижте “Cyber-shot Handbook” (Ръководство за Cyber-shot) за
подробни инструкции относно записа или прегледа на изображения
и свързването на фотоапарата към вашия компютър, принтер или телевизор (стр. 22).
Проверка на приложените аксесоари
•
•
•
•
•
•
•
Зарядно устройство за батерии BC-CSGD/BC-CSGE (1)
Захранващ кабел (1) (не е приложен за моделите за САЩ и Канада) (1)
Акумулаторна батерия NP-BG1 (1)/Калъф за батериите
USB кабел, A/V кабел за мулти употреба (1)
HDMI адаптер (1)
Ремък за китката (1)
CD-ROM (1)
- Програмен софтуер Cyber-shot
- “Cyber-shot Handbook” (Ръководство за Cyber-shot)
• Ръководство за експлоатация (това ръководство) (1)
Забележки относно използването на фотоапарата
Промяна на настройката за език
За да промените настройката за езика, натиснете бутона MENU, след това изберете –
(Настройки)
(Основни настройки)
[Language Setting].
Подсигуряване на данни във вградената памет и на картата с памет
Не изключвайте фотоапарата и не вадете батерията или картата с памет, докато
лампичката за достъп свети. Ако го направите, възможно е данните, записани във
вградената памет или на картата с памет, да се повредят. Уверете се, че сте копирали
данните на друг носител, за да ги защитите.
BG
8
Функции, които са вградени в този фотоапарат
• Това ръководство описва всяка от функциите на GPS-съвместими/несъвместими
устройства, TransferJet-съвместими/несъвместими устройства, 1080 60i-съвместими
устройства и 1080 50i-съвместими устройства.
- За да проверите дали вашият фотоапарат поддържа функцията GPS, проверете
името на модела на вашия фотоапарат.
GPS-съвместим: DSC-HX5V
GPS-несъвместим: DSC-HX5
- За да проверите дали вашият фотоапарат поддържа функцията TransferJet и дали
е 1080 60i или 1080 50i-съвместимо устройство, проверете от долната страна на
фотоапарата за следните маркировки.
TransferJet-съвместимо устройство:
(TransferJet)
1080 60i-съвместимо устройство: 60i
1080 50i-съвместимо устройство: 50i
• Когато се намирате в самолет, уверете се, че сте изключили фотоапарата, след като
чуете съответното съобщение от екипажа.
GPS съвмeстими устройства (само за DSC-HX5V)
• Използвайте GPS функцията в съответствие със законите на държавата и региона, в
които се намирате.
• Информацията за посока и местоположение ще се запише на вашия фотоапарат в
настройка по подразбиране. Ако информацията за посока и местоположение не се
запише, задайте [GPS setting] в положение [Off].
Файлове с бази данни
Когато заредите във фотоапарата карта с памет без файл с база данни, и когато
включите устройството, част от капацитета на картата с памет автоматично се
използва за създаването на файл с база данни. Тази операцията изисква известно
оперативно време, след което устройството стартира извършването на следващата
операция.
Забележки относно записа/възпроизвеждането
• За да сте сигурни, че операциите с картата с памет са стабилни, препоръчваме ви да
използвате този фотоапарат, за да форматирате всяка карта с памет, която се използва
за първи път с този фотоапарат.
Обърнете внимание, че форматирането безвъзвратно ще изтрие всички
данни, записани на картата с памет, и данните не могат да бъдат възстановени
впоследствие. Уверете се, че сте подсигурили всички важни за вас данни на
компютъра или на друго място за съхранение на данни.
• Ако неколкократно записвате/изтривате изображения, е възможно да се получи
раздробяване на данните в картата с памет. Възможно е да се окаже, че не можете
да запазвате или записвате видеоклипове. В този случай запазвайте вашите
изображения на компютър или на друг носител след това извършете операцията
[Format].
• Преди запис на еднократни събития направете пробен запис, за да се уверите, че
фотоапаратът работи правилно.
• Този фотоапарат не е устойчив на прах и влага, а също не е и водоустойчив. Преди
да започнете работа с фотоапарата прочетете “Предпазни мерки” (стр. 26).
BG
9
• Не излагайте фотоапарата на досег с влага. Ако във вътрешността на устройството
попадне вода, може да се получи неизправност. В някои случаи фотоапаратът не
може да бъде поправен.
• Не насочвайте фотоапарата директно към слънцето или към друга ярка светлина.
Това може да причини неизправност в устройството.
• Не използвайте фотоапарата близо до места, които излъчват силни радиовълни
или радиация. Ако го направите, възможно е фотоапаратът да не записва или
възпроизвежда правилно.
• Използването на фотоапарата на прашни или песъчливи места може да причини
неизправност.
• Ако в устройството се получи конденз на влага, отстранете влагата преди да
използвате фотоапарата.
• Не тръскайте и не удряйте фотоапарата. Освен повреда и невъзможност за записи,
подобни действия могат да направят носителя за запис неизползваем, както и да
причинят повреда или загуба на данни за изображенията.
• Отстранете полепналата прах от повърхността на светкавицата. Ако вследствие на
затопляне по повърхността на светкавицата залепне прах, възможно е светкавицата
да не излъчи достатъчно светлина или изображението може да се запише с променен
цвят.
Забележки за LCD екрана и обектива
• LCD екранът е произведен по високо прецизна технология, така че ефективният
брой пиксели е над 99,99%. Възможно е обаче върху LCD екрана да се появят малки
черни и/или ярки петънца (бели, червени, сини или зелени на цвят). Появата на тези
петънца е напълно нормална в процеса на снимане и по никакъв начин не влияе
върху качеството на записаното изображение.
• Ако нивото на заряда в батерията намалее, възможно е обективът да спре да се
движи. Поставете заредена батерия и отново включете фотоапарата.
Температура на фотоапарата
При продължителна употреба е възможно фотоапаратът и батерията да се нагорещят това не е индикация за неизправност.
Защитата от прегряване
В зависимост от температурата на фотоапарата и батерията е възможно да не успеете
да запишете видеоклип или е възможно захранването автоматично да се изключи
като защитна функция на фотоапарата. Преди захранването да се изключи или преди
да се активира невъзможността за запис на видеоклип, на LCD екрана ще се изведе
съобщение.
Забележки относно съвместимостта на данните за изображението
• Този фотоапарат следва стандарта DCF, установен от JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association).
• Възпроизвеждането на изображения, записани с вашия фотоапарат, но на друго
оборудване, и възпроизвеждането на изображения, записани или редактирани с
друго оборудване, но на вашия фотоапарат, не е гарантирано.
BG
10
Забележки, когато възпроизвеждате видеоклипове
на други устройства
• Този фотоапарат използва MPEG-4 AVC/H.264 High Profile за запис в AVCHD
формат. Видеоклиповете, записани с този фотоапарат в AVCHD формат, не могат да
се възпроизвеждат на следните устройства.
- Други устройства, съвместими с AVCHD формат, които не поддържат High Profile.
- Устройства, несъвместими с AVCHD формата.
• Този фотоапарат използва също MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile за запис в MP4
формат. Поради тази причина видеоклиповете, записани с този фотоапарат в MP4
формат, не могат да се възпроизвеждат на устройства, които не поддържат MPEG-4
AVC/H.264.
• Дисковете, записани с HD качество на изображението (висока резолюция), могат
да се възпроизвеждат само на устройства, съвместими с AVCHD формат. DVD
плейърите или рекордерите не могат да възпроизвеждат дискове с HD качество на
изображението, тъй като са несъвместими с AVCHD формата. Също така, DVD
плейърите или рекордерите може да откажат при изваждането на дискове с HD
качество.
Предупреждение за авторското право
Възможно е телевизионни програми, филми, видео записи и други продукции да
бъдат защитени с авторско право. Неразрешеният презапис на такива материали може
да противоречи на закона за авторското право.
Не се предоставят компенсации за съдържанието на записа
Съдържанието на записа не подлежи на компенсация, ако поради неизправност
на фотоапарата, на носителя и др., записът или възпроизвеждането се окажат
невъзможни.
BG
11
Упътване за частите
Бутон на затвора
Диск за избор на режим
За запис: Лостче zoom (W/T)
За преглед: Лост (zoom при
(Индекс)
възпроизвеждане)/Лост
Светкавица
Бутон ON/OFF (Захранване)
Бутон
(Burst/Bracket)
Микрофон
Лампичка за таймера за самостояелно
включване/Лампичка за затвора за
усмивката/AF илюминатор
Обектив
LCD екран
Кукичка за ремъка за китката
Бутон MOVIE (Видеоклип)
Бутон
(Възпроизвеждане)
Контролен бутон
Включено меню:
Изключено меню: DISP/ / /
Бутон (Изтриване)
Бутон MENU
Гнездо за статив
• Използвайте статив и винт, чиято
дължина е по-малка от 5.5 mm.
Ще бъде невъзможно да закрепите
стабилно фотоапарата към статив,
ако използвате по-дълъг винт, и
може да повредите устройството.
Говорител
Мулти конектор
Капаче на отделението за батерията/
картата с памет
Лампичка за достъп
Гнездо за поставяне на батерията
Лост за изваждане на батерията
Гнездо за карта с памет
Маркировка
(TransferJetTM)
BG
12
Зареждане на батерията
батерията в
1 Поставете
зарядното устройство за
батерии.
• Можете да използвате батерията, дори
когато тя е частично заредена.
Батерия
Battery
pack
зарядното
За потребители от страни/
2 Свържете
устройство за батерии към региони, различни от САЩ
стенния контакт.
и Канада
Ако продължите да зареждате батерията
Power cord
още около 1 час след като лампичката
Захранващ
кабел
(Mains lead)
CHARGE се изключи, зарядът на
батерията ще ви позволи да работите
с фотоапарата по-дълго време (пълно
зареждане).
Лампичка CHARGE
Лампичка
CHARGE
CHARGE
lamp
Свети: Зарежда
Изключена: Зареждането е приключило
(нормално зареждане)
зареждането приключи, изключете зарядното
3 Когато
устройство за батерии.
BG
13
Време за зареждане
Пълно
зареждане
Full charge
time
Нормално
зареждане
Normal charge
time
Прибл.
минути
Approx.330
330
min.
Прибл.
минути
Approx.270
270
min.
и
• Таблицата по-горе показва времето, необходимо за пълно зареждане на напълно
разредена батерия при температура на околната среда около 25oС. Възможно
е зареждането да отнеме повече време в зависимост от обстоятелствата и от
условията, при които използвате устройството.
• Включете зарядното устройство за батерии към най-близкия стенен контакт.
• Когато зареждането приключи, изключете захранващия кабел от мрежата от 220 V и
отстранете батерията от зарядното устройство за батерии.
• Уверете се, че използвате батерия или зарядно устройство за батерии с марката Sony.
Живот на батерията и брой изображения,
които можете да запишете/прегледате
Запис
Recording
Преглед
Viewing
Живот
наlife
батерията
Battery
(min.)
(мин.)
Прибл.
Approx.155
155
Брой
No.изображения
of Images
Прибл.
Approx.260
260
Прибл.
Approx.5200
5200
Прибл.
310310
Approx.
и
• Методът на измерване се основава на стандарта CIPA и е приложим за запис на
снимки при следните условия:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
- Когато функцията DISP (Настройки на дисплея) е зададена в положение [Normal]
- При запис на всеки 30 секунди.
- При често превключване на функцията zoom от края W към края Т.
- При използване на светкавицата на всеки 2 снимки.
- Когато включвате и изключвате захранването на всеки 10 снимки.
- При използване на напълно заредена батерия (приложена в комплекта) при
температура на околната среда от 25oС.
- При използване на Sony “Memory Stick PRO Duo” носител (продава се отделно).
• Координатите се изчисляват въз основа на оптималното GPS позициониране.
Възможно е броят на изображенията, които можете да запишете/времето за запис,
да се различава в зависимост от състоянието на GPS позиционирането (само за
DSC-HX5V).
Използване на фотоапарата в чужбина
Можете да използвате вашия фотоапарат и зарядното устройство за батериите
(приложено в комплекта) във всяка страна или регион, където електрозахранването
е в границите от 100 V до 240 V AC, 50/60 Hz.
Не използвайте електронен трансформатор (пътнически конвертор), защото това
може да доведе до неизправност.
BG
14
Поставяне на батерия/карта
с памет (продава се отделно)
1 Отворете капачето.
картата с памет
2 Поставете
(продава се отделно).
Поставете картата с памет с подрязания
край напред, както е показано на
илюстрацията, докато чуете щракване.
Уверете
се, че
подрязаният край
Ensure the
notched
еcorner
насочен
в правилната
faces
correctly. посока.
3 Поставете батерията.
Проверете посоката на батерията и
поставете батерията, като натискате
лостчето за изваждане на батерията
по посока на стрелката. Поставете
батерията в отделението, докато
лостчето за изваждане се заключи.
4 Затворете капачето.
Затварянето на капачето, когато батерията
е неправилно инсталирана, може да
повреди фотоапарата.
BG
15
Карти с памет, които можете да използвате
Можете да използвате следните карти с памет: “Memory Stick PRO Duo”, “Memory
Stick PRO-HG Duo”, “Memory Stick Duo”, SD карта с памет и SDHC карта с памет. Не
можете да използвате MultiMediaCard.
В това ръководство носителите “Memory Stick PRO Duo”, “Memory Stick PRO-HG
Duo” и “Memory Stick Duo” се описват с името “Memory Stick Duo”.
Забележки за “Memory Stick Duo” носител
За запис на видеоклипове ви препоръчваме да използвате “Memory
Stick Duo” носител от 1GB или по-голям, който притежава следната
маркировка:
(“Memory Stick PRO Duo” носител)*
(“Memory Stick PRO-HG Duo” носител)
* Можете да използвате само “Memory Stick PRO Duo” носител с
маркировката Mark2.
За подробности относно броя на изображенията/времето, което можете да записвате,
вижте стр. 25.
За да отстраните картата с памет
Лампичка за достъп
Уверете се, че лампичката за достъп не свети,
и след това натиснете веднъж картата с памет.
• Никога не отстранявайте батерията/картата с памет, докато лампичката за достъп
свети. Това може да причини повреда на данните за изображенията в карата с памет.
Когато не е поставена карта с памет
Фотоапаратът записва изображенията на вградената памет (приблизително 45 МВ).
За да прехвърлите изображения от вградената памет на картата с памет, поставете
носителя във фотоапарата, след това изберете MENU
(Настройки)
(Инструмент за карта с памет)
[Copy].
BG
16
За да извадите батерията
Лостче за изваждане на батерията Плъзнете лостчето за изваждане на
батерията. Внимавайте да не изпуснете
батерията.
Проверка на оставащия заряд на батерията
Индикаторът за оставащ заряд на батерията се извежда на LCD екрана.
Висок заряд
Нисък заряд
и
• Устройството се нуждае от около минута време, за да изведе правилния индикатор за
оставащо време.
• В зависимост от условията на употреба и обстоятелствата е възможно индикаторът
за оставащ заряд да не извежда верни стойности.
• Когато сте задали [Power Save] в положение [Standard] или [Stamina], и ако
фотоапаратът е включен и не работите с него за определено време, LCD екранът
се затъмнява и фотоапаратът автоматично се изключва (Функция за автоматично
изключване на захранването).
• За да поддържате терминалите на батерията чисти и да предотвратите късо
съединение, поставете батерията в найлонова чанта или подобна, когато я пренасяте
или съхранявате, за да избегнете контакта й с други метални предмети и др.
BG
17
Сверяване на часовника
бутона ON/OFF
1 Натиснете
(Захранване).
Бутон ON/OFF (Захранване)
Фотоапаратът се включва.
• Възможно е включването на
захранването и извършването на
операция да отнеме известно време.
настройка
2 Изберете
на
с помощта на
контролния бутон, след това
натиснете .
Date &Time Format: Избира формата на
дисплея за датата и часа.
Daylight Savings: Включва/изключва
опцията Daylight Savings.
Date & Time: Задава датата и часа.
Control button
Контролен
бутон
цифровата стойност и желаната настройка
3 Задайте
с / / / ; след това натиснете .
• Полунощ се обозначава като 12:00 АМ, а 12 часа по обед – като 12:00 РМ.
инструкциите, изведени на екрана. Изберете
4 Следвайте
желаната област с помощта на / на контролния
бутон, след това натиснете
.
5 Изберете [OK], след това натиснете
.
Повторна настройка на дата и часа
Натиснете бутона MENU, след това изберете
(Настройки на часа).
BG
18
(Настройки)
Запис на снимки
диска за избор на
1 Задайте
режим в положение
Бутон
ON/OFF
(Захранване)
ON/OFF
(Power)
button
Диск за избор
Mode
dial
на
режим
(Автоматична настройка),
след това натиснете бутона
ON/OFF (Захранване).
здраво
2 Придържайте
фотоапарата, както е
показано на илюстрацията.
• Преместете лостчето zoom (W/T) към
страната Т, за да увеличите.
бутона на
3 Натиснете
затвора наполовина, за да
фокусирате.
Когато изображението е на фокус, се чува
звуков сигнал и индикаторът светва.
Shutter
Бутон
на затвора
button
AE/AF
lock
AE/AF в
заключено
положение
бутона
4 Натиснете
на затвора докрай.
Do закривайте
not cover with
Не
сyour
пръсти.
fingers.
• Не закривайте с пръсти частта, показана
на илюстрацията.
BG
19
Запис на видеоклипове
диска за избор
1 Задайте
на режим в положение
Бутон
ON/OFF
(Захранване)
ON/OFF
(Power)
button
Диск за избор
на режим
Mode
dial
(Режим на запис на
видеоклипове), след това
натиснете бутона ON/OFF
(Захранване).
бутона на затвора
2 Натиснете
докрай, за да започнете запис.
Не закривайте
с пръсти.
• Можете да започнете запис и като
натиснете бутона MOVIE (Видеоклип).
• Внимавайте да не закриете микрофона.
Бутон
MOVIE(Movie)
(Видеоклип)
MOVIE
button
отново бутона на затвора докрай, за да
3 Натиснете
спрете записа.
• Когато записвате видеоклипове и използвате функцията zoom, е възможно звукът от
движението на обектива да се запише.
Промяна на формата за видеоклипове
Променете формата за запис на видеоклипове чрез MENU
(Настройки за записа)
[Movie format].
BG
20
(Настройки)
Преглед на изображения
бутона
1 Натиснете
(Възпроизвеждане).
• Когато възпроизвеждате изображения,
записани с друг фотоапарат, но намиращи
се на карта с памет, се извежда екран за
регистрация на данните с изображения.
Бутон
(Възпроизвеждане)
Избор на следващо/
предходно изображение
Изберете изображение с помощта на
(следващо)/ (предходно) на контролния
бутон.
• За да преглеждате видеоклипове,
натиснете в центъра на контролния
бутон.
Изтриване на изображение
Натиснете бутона (Изтриване).
Изберете [This Image] с помощта
на на контролния бутон, след това
натиснете .
Контролен
Control бутон
button
Бутон
(Delete)
(Изтриване)
button
Връщане към запис на изображения
Натиснете бутона на затвора наполовина.
Изключване на фотоапарата
Натиснете бутона ON/OFF (Захранване).
BG
21
Подробности относно вашия фотоапарат
(“Cyber-shot Handbook” (Ръководство за Cyber-shot))
“Cyber-shot Handbook” (Ръководство за Cyber-shot) на CD-ROM диска (приложен
в комплекта) обяснява в подробности как да използвате фотоапарата. Обърнете се
към ръководството, за да се запознаете с подробни инструкции за употребата на
множеството функции на фотоапарата.
За потребители на Windows
компютъра и поставете CD-ROM диска
1 Включете
(приложен в комплекта) в CD-ROM устройството.
2 Щракнете върху [Cyber-shot Handbook].
“Cyber-shot Handbook” (Ръководство за
3 Стартирайте
Cyber-shot) от препратката, създадена на десктопа на
компютъра.
За потребители на Macintosh
компютъра и заредете CD-ROM диска
1 Включете
(приложен в комплекта) в CD-ROM устройството.
папката [Handbook] и копирайте “Handbook.
2 Изберете
pdf”, запазени в папката [GB] на вашия компютър.
като копирането приключи, щракнете два пъти
3 След
върху “Handbook.pdf”.
BG
22
Списък с икони, изведени на екрана
Когато снимате
Display
Дисплей
Indication
Индикация
Режим на Mode
измерване
Metering
Предупреждение
Vibration
warning
за вибрация
Избор Recognition
на сцена
Scene
Интервал
Burst
Shooting Interval
за Burst запис
Bracket запис
Bracket
Shooting
Bracket настройки
Bracket
Settings
• Иконите са ограничени в режим Лесен
запис.
Индикатор
за
Smile
Detection
чувствителност при
Sensitivity
indicator
разпознаване
на
Когато записвате видеоклип
усмивка
Zoom скала
Zoom
scaling
A
Display
Дисплей
Indication
Индикация
Предупреждение
за нисък
Battery remaining
заряд на батерията
Оставащ
заряд
Low battery
warning
на батерията
Размер
на изображението/
Image Size/Quality
Качество
B
Display
Дисплей
Indication
Индикация
z
AE/AF заключване
AE/AF
lock
ISO400
ISO номер
ISO
number
NR бавен
затвор
NR
slow shutter
Избор
сцена
Scene на
Selection
Диск
избор
на режим
Modeзаdial
(Intelligent
(Интелигентна автомаAuto Adjustment/Anti
тична
настройка/Режим
Предотвратяване
на замъMotion Blur/Hand-held
гляването при движение/
Twilight/Backlight
Запис
в режим на нощно
снимане
безHDR/Movie
статив/ПоCorrection
правка
на задното осветяMode/iSweep
ване
HDR/Режим на запис
Panorama/Manual
на
видеоклип/Панорама/
Запис
в режим
на ръчна
Exposure
Shooting/
експонация/Автоматично
Program Auto)
програмиране)
125
Скоростspeed
на затвора
Shutter
F3.5
Размер наvalue
диафрагмата
Aperture
+2.0EV
Стойност на
експонацията
Exposure
Value
Фокусиране
Focus
Standby
Запис на видеоклип/
Recording
a movie/
Готовност за запис на
Standby
a movie
видеоклип
0:12
Време за запис
Recording
time (m:s)
(m:s - минути: секунди)
Икона
за разпознаване
Scene
на
сценаRecognition icon
Баланс
на белия цвят
White balance
BG
23
C
Display
Дисплей
Indication
Индикация
Папка
за запис
Recording
folder
96
Брой
изображения,
които
Number
of recordable
можете да запишете
100Min
Време
за запис
Recordable
time
images
Носител
на запис/
Recording/Playback
Носител за
Media (Memory card,
възпроизвеждане
(карта
сinternal
памет, вградена
memory)памет)
Посока
Direction (DSC-HX5V
(само
only) за DSC-HX5V)
Състояние
на GPS status
GPS triangulating
позициониране (само
(DSC-HX5V
за
DSC-HX5V)only)
AF
AF илюминатор
illuminator
Намаляване
на ефекта
Red-eye reduction
на червените очи
Режим
на работа
Flash mode
със светкавицата
Зареждане
на
Flash charging
светкавицата
D
Display
Дисплей
Indication
Индикация
C:32:00
Таймер
за самостоятелно
Self-timer
включване
Дисплей
за
Self-diagnosis
display
автодиагностика
Местоположение
Destination
Предупреждение
за
Overheating
warning
покачване
на температурата
Разпознаване
на лице
Face Detection
Файлът
с базата
данни е
Database
file full/
пълен/Предупреждение за
Database
error
грешка
въвfile
файла
с данните
AF
визьора
AF рамка
range на
finder
frame
Кръстче
за измерване
Spot metering
cross hair
Хистограма
Histogram
• Когато изключите
• дисплея
appears
when
с хистограмата,
се извежда
histogram
display is
индикацията
.
disabled.
BG
24
Брой снимки, които можете да запишете,
и време за запис на видеоклипове
Броят на снимките и времето за запис може да се различава в зависимост от условията
на запис и картата с памет.
Снимки/Панорамни изображения
(Единици: изображения)
Капацитет
Вградена
Capacity Internal
с памет,
с този
Memory
cardформатирана
formatted with
thisфотоапарат
camera
памет Карта
memory
Прибл.
Approx.
45 МВ
45
MB
Size
Размер
10M
5M
VGA
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
9
402
808
1637
3334
6588
14
582
1168
2366
4819
9524
284
11760
23600
47810
97350 192380
16:9(7M)
9
400
802
1626
3311
6543
16:9(2M)
47
1960
3934
7968
16220
32060
Широк
екран (ХоризонWide (horizontal)
тално положение)
Стандартен
размер
Standard
(horizontal)
(Хоризонтално
положение)
Широк
екран (ВертиWide
(vertical)
кално положение)
Стандартен
размер
Standard (vertical)
(Вертикално
положение)
12
516
1035
2096
4270
8437
15
625
1255
2543
5178
10230
10
423
849
1719
3502
6920
10
442
887
1797
3660
7232
и
• Когато броят на оставащите изображения, които можете да запишете, е по-голям от
99,999, се извежда индикаторът “>99999”.
• Когато изображенията са записани с друг фотоапарат и бъдат възпроизведени на това
устройство, е възможно те да не се изведат в правилното съотношение.
BG
25
Видеоклипове
Таблицата по-долу показва приблизителното максимално време за запис. Това
са общите времена за всички файлове с видеоклипове. Максималният запис на
непрекъснат видеоклип е около 29 минути.
(Единици: час: минути: секунди)
Капацитет
Capacity Вградена
Internal
с памет,
с този
Memory
card форматирана
formatted with
this фотоапарат
camera
памет Карта
memory
Quality/Size
Размер
AVC HD 17M FH
Прибл.
Approx.
45 МВ
45
MB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
—
0:14:00
0:28:30
0:58:10
1:58:50
3:55:20
AVC HD 9M HQ
—
0:28:00
0:57:00
1:56:20
3:57:50
7:50:40
MP4 12M
—
0:20:40
0:41:40
1:24:40
2:52:30
5:41:00
MP4 6M
—
0:40:40
1:21:50
2:45:50
5:37:50 11:07:50
1:15:10
2:31:10
5:06:20 10:23:50 20:33:00
MP4 3M
0:01:40
• Времето за продължителен запис се различава в зависимост от условията на запис
(температура и др.). Стойностите по-горе се отнасят, когато настройката DISP
(Настройки за дисплея на екрана) е зададена в положение [Normal].
Предпазни мерки
Не използвайте/съхранявайте фотоапарата на следните места
• На изключително горещи, студени или влажни места
На места като вътрешността на кола, паркирана на слънце. Възможно е корпусът на
фотоапарата да се обезцвети или деформира и това може да доведе до повреда.
• На места, които са обект на осветяване от директна слънчева светлина или са
подложени на влиянието на топлинни източници
Възможно е корпусът на фотоапарата да се обезцвети или деформира и това може да
доведе до повреда.
• На места, които са подложени на вибрации и сътресения
• В близост до места със силни магнитни полета
• На места, които са прашни или мръсни
Не позволявайте във вътрешността на фотоапарата да попадне пясък или мръсотия.
Това може да доведе до повреда в устройството, а понякога тази повреда не може да
бъде отстранена.
Пренасяне
Не сядайте, докато фотоапаратът се намира в задния ви джоб, защото това може да
причини повреда във фотоапарата.
BG
26
Почистване
Почистване на LCD екрана
За да отстраните отпечатъци от пръсти, мръсотия и др., почиствайте повърхността на
екрана, като използвате комплекта за почистване на LCD екран (продава се отделно).
Почистване на обектива
За да отстраните от обектива отпечатъците от пръст, мръсотия и др, почистете
обектива с меко парче плат.
Почистване на корпуса на фотоапарата
Почиствайте повърхността на фотоапарата с меко парче плат, леко навлажнено с
вода; след това избършете повърхността на фотоапарата със сухо парче плат. За да
предотвратите повреда по повърхността на корпуса:
- Не излагайте фотоапарата на въздействието на химически вещества като например
разтворител, бензин, алкохол, разтвори за третиране на насекоми и др.
- Не докосвайте фотоапарата, ако по ръцете ви има остатъци от гореспоменатите
вещества.
- Не оставяйте устройството за дълго време в контакт с гума или винилови материали.
Работна температура
Фотоапаратът е проектиран за работа в температурен обхват между 0oС и 40oС. Не
препоръчваме извършването на запис на изключително студени или горещи места,
където температурата е в стойности извън посочените.
Вградена акумулаторна батерия
Вашият фотоапарат е снабден с вградена акумулаторна батерия, така че настройката
за датата и часа, и другите настройки, се запазват независимо дали устройството е
включено или изключено.
Докато използвате фотоапарата, вградената акумулаторна батерия остава винаги
заредена.
Въпреки това, ако използвате устройството само за кратко, батерията се разрежда,
а пълното разреждане на акумулаторната батерия, ако изобщо не използвате
фотоапарата, настъпва за около един месец. Ако това се случи, използвайте
фотоапарата след като заредите вградената акумулаторна батерия.
Въпреки това, дори ако вградената батерия не е заредена, това няма да се отрази на
работата на устройството, ако не записвате датата.
Зареждане на вградената акумулаторна батерия
Поставете вградената акумулаторна батерия в устройството и оставете фотоапарата
изключен за 24 или повече часа.
BG
27
Технически
характеристики
Фотоапарат
[Система]
Устройство за изображения: 7.59 mm
(тип 1/2.4)
Exmor R CMOS сензор
Общ брой пиксели на фотоапарата:
Прибл. 10.6 мегапиксела
Ефективни пиксели на фотоапарата:
Прибл. 10.2 мегапиксела
Обектив: Sony G 10х zoom обектив
f = 4.25 – 42.5 mm (25 - 250 mm (35
mm филмов еквивалент))
F3.5 (W) – F5.5 (T)
Когато записвате видеоклип (16:9):
30 mm – 300 mm
Когато записвате видеоклип (4:3):
36 mm – 360 mm
Контрол на експонацията: Автоматична
експонация, Избор на сцена (11
режима)
Баланс на белия цвят: Автоматичен,
Дневна светлина, Облачно,
Флуоресцентно 1/2/3, Изкуствено
осветление, Светкавица, Баланс с
едно натискане на бутон
Формат на сигнала:
За 1080 50i: PAL, CCIR стандарт
HDTV 1080/50i технически
характеристики
За 1080 60i: NTSC, EIA стандарт
HDTV 1080/60i технически
характеристики
Формат на файловете:
Снимки: JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif
Ver. 2.21, MPF Baseline)-съвместим,
DPOF-съвместим
Видеоклипове (AVCHD формат):
AVCHD Ver. 1.0 съвместим
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: Dolby Digital 2ch, който
притежава Dolby Digital Stereo
Creator
• Произведен по лиценз на Dolby
Laboratories.
BG
28
Видеоклипове (MP4 формат):
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: MPEG-4 AAC-LC 2ch
Носител за запис: Вградена памет
(прибл. 45 МВ), “Memory Stick Duo”
носител, SD карта с памет, SDHC
карта с памет (Class 4, 6, 10)
Светкавица: Обхват на светкавицата
(ISO чувствителност
(Препоръчителен индекс на
експонацията) зададена в положение
Auto):
Прибл. 0.05 до 3.8 m (W)/Прибл. 1.0
до 2.6 m (T)
[Входни и изходни конектори]
Терминал за мулти употреба Type2c
(AV-out (SD/HD компонент)/HDMI/
USB/DC-in):
Видео изход
Аудио изход (Стерео)
USB връзка
USB връзка: Високоскоростен USB
(USB 2.0-съвместим)
[LCD екран]
LCD панел: 7.5 cm (тип 3.0) TFT
устройство
Общ брой на точките: 230 400
(960 x 240) точки
[Захранване, общи положения]
Захранване: Акумулаторна батерия
NP-BG1, 3.6 V
NP-BG1 (продава се отделно), 3.6 V
AC-LS5 променливотоков адаптер
(продава се отделно), 4.2 V
Консумация на електроенергия
(по време на запис): 1.1 W
Работна температура: от 0оC до 40оС
Температура на съхранение: От -20оC
до +60оС
Размери: 102.9 x 57.7 x 28.9 mm (Ш/В/Д,
без издадените части)
Тегло (включително батерия NP-BG1 и
карта с памет): Прибл. 200 g
Микрофон: Стерео
Говорител: Моно
Exif Print: Съвместим
PRINT изображение, съвпадащо с III:
Съвместимо
PictBridge: Съвместим
Зарядно устройство за батерии
BC-CSGD/BC-CSGE
Изисквания към захранването: AC 100 V
до 240 V, 50/60 Hz, 2 W
Изходно напрежение: DC 4.2 V, 0.25 A
Работна температура: От 0оC до 40оС
Температура на съхранение: От -20оC
до +60оС
Размери: 55 x 24 x 83 mm (Ш/В/Д)
Тегло: Прибл. 55 g
Акумулаторна батерия NP-BG1
Използвани батерии: Литиево-йонни
батерии
Максимален волтаж: DC 4.2 V
Номинален волтаж: DC 3.6 V
Максимално напрежение при зареждане:
1.44 A
Максимален волтаж при зареждане:
DC 4.2 V
Капацитет:
обичаен: 3.4 Wh (960 mAh)
минимален: 3.3 Wh (910 mAh)
Дизайнът и техническите
характеристики подлежат на промяна без
предупреждение.
Търговски марки
• Следните марки са търговски марки на
Sony Corporation.
, “Cyber-shot,
“Memory Stick”,
, “Memory
Stick PRO”,
,
“Memory Stick Duo”,
, “Memory Stick
PRO Duo”,
,
“Memory Stick PRO-HG Duo”,
, “Memory
Stick Micro”, “MagicGate”,
, “PhotoTV HD”,
“InfoLITHIUM”, “DVDirect”, TransferJet
и логото TransferJet.
• “AVCHD” и логотипът “AVCHD”
са търговски марки на Panasonic
Corporation и Sony Corporation.
• “Blu-ray Disc” и логото му са търговски
марки.
• Dolby и символът двойно-D са
търговски марки на Dolby Laboratories.
• HDMI, логото HDMI и High Definition
Multimedia Interface са търговски марки
или запазени търговски марки на HDMI
Licensing LLC.
• Microsoft, Windows, Direct X и
Windows Vista са търговски марки или
запазени търговски марки на Microsoft
Corporation в Съединените щати и/или в
други страни.
• Macintosh и Mac OS са търговски марки
или запазени търговски марки на Apple
Inc.
• Intel и Pentium са търговски марки
или запазени търговски марки на Intel
Corporation.
• SDHC логото е търговска марка.
• MultiMediaCard е търговска марка на
MultiMediaCard Association.
BG
29
• “Playstation” е регистрирана търговска
марка на Sony Computer Entertainment
Inc.
• Adobe и Reader са запазени търговски
марки или търговски марки на Adobe
Systems Incorporated в САЩ и/или
други страни.
• OBEX и логото му са регистрирани
търговски марки и са притежание на
Infrared Data Association (IrDA®)
• В заключение, имената на системите
и продуктите, използвани в това
ръководство като цяло, са търговски
марки или запазени търговски марки на
техните съответни разработчици или
производители.
Въпреки това TM или ® не се използват
навсякъде в това ръководство.
Допълнителна информация относно
този продукт и отговори на често
задавани въпроси можете да откриете
на нашата интернет страницата за
поддръжка.
http://www.sony.net/
Отпечатано на 70% или повече
рециклирана хартия посредством
използването на VOC (Volatile Organic
Compound) – мастило, базирано на
растителна мазнина.
BG
30
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи
система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които
в противен случай могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените
ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
Download PDF

advertising