Sony | DSC-H400 | Sony DSC-H400 DSC-H400 Компактен фотоапарат с 63x оптично мащабиране Инструкции за експлоатация

4-533-868-11(1) (BG)
Препоръчителна компютърна среда
Как да използваме
Капацитет на батерията и брой изображения, които
могат да бъдат записани и възпроизведени
Капацитет на
батерията
Брой изображения
LCD екран
Прибл. 150 мин
Прибл. 300 изображения
Визьор
Прибл. 160 мин
Прибл. 320 изображения
Типично снимане
на видеоклип
LCD екран
Прибл. 60 мин
—
Визьор
Прибл. 75 мин
—
Непрекъснато
снимане на видеоклип
LCD екран
Прибл. 120 мин
—
Визьор
Прибл. 135 мин
—
Цифров фотоапарат
Поставяне на комплекта батерии
Ръководство с инструкции
Снимане (снимки)
Преглеждане (снимки)
DSC-H400
1
2
Български
Научете повече за фотоапарата
(„Помощно ръководство”)
„Помощно ръководство“ е онлайн ръководство. Прегледайте
го за по-подробни
инструкции за всички функции на фотоапарата.
 Посетете страницата за поддръжка на Sony.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
 Изберете своята държава или регион.
 Потърсете името на модела на фотоапарата в страницата
за поддръжка.
 Проверете името на модела в долната част на
фотоапарата.
Memory Stick и
са търговски марки или регистрирани търговски марки
на Sony Corporation.
 Microsoft, Windows и Windows Vista са или регистрирани търговски марки,
или търговски марки на Microsoft Corporation в Съединените щати и/или
в други държави.
 Mac е регистрирана търговска марка на Apple Inc. в САЩ и други държави.
 Логотипът на SDXC е търговска марка на SD-3C,LLC.
 Facebook и логотипът „f“ са търговски марки или регистрирани търговски марки
на Facebook, Inc.
 YouTube и логото на YouTube са търговски марки или регистрирани търговски
марки на Google Inc.
 Наред с това, наименованията на системи и продукти, използвани в това
ръководство, като цяло са търговски марки или регистрирани търговски марки
на съответните им разработчици или производители.
Маркировките ™ или ® обаче може да не са описани в това ръководство.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани
въпроси могат да бъдат намерени на нашия сайт за поддръжка на
клиенти.
MOVIE
Употреба и грижи
Избягвайте грубо третиране, разглобяване, модифициране, механични сътресения
или удари, например с чук, изпускане или стъпване върху продукта. Бъдете
особено внимателни с обектива.
Относно файлове с база данни
Натиснете спусъка наполовина, за да фокусирате.
Натиснете бутона за скорост на затвора до долу,
за да заснемете изображение.
Когато във фотоапарата поставите карта с памет без файл с база данни и включите
захранването, част от капацитета на картата с памет автоматично се използва,
за да се създаде файл с база данни. Може да отнеме известно време, докато имате
възможността да извършите следващото действие. Ако възникне грешка, свързана
с файла с база данни, импортирайте всички изображения към компютъра чрез
PlayMemories Home и след това форматирайте картата с памет.
Забележки относно записа/възпроизвеждането
Зареждане на комплекта батерии
1
За да започнете записването, натиснете бутона MOVIE
(Видеоклип).
2
Натиснете бутона MOVIE (Видеоклип) отново, за да спрете
записа.
Изключете фотоапарата, докато зареждате батерията.
За потребители в САЩ,
Канада и Китай
Уверете се, че назъбеният край
е в правилната позиция.
Преглед на изображения
За потребители
в държави/региони,
различни от САЩ,
Канада и Китай
1
2
Захранващ кабел
(Проводник към
електрическата
мрежа)
W: намаляване на мащаба
T: увеличаване на мащаба
Отворете капака.
Поставете картата с памет (продава се отделно).
Бутон за
управление
Избор на изображения:
 (следващ)/
 (предишен)
Настройка: 
Изваждане на картата с памет/комплекта батерии
Карта с памет: натиснете картата с памет навътре веднъж, за да я извадите.
Комплект батерии: плъзнете лоста за изваждане на батерията. Внимавайте
да не изпуснете комплекта батерии.
(Възпроизвеждане)
(Изтриване)
Индикатор за зареждане
Свети: зареждане.
В изключено състояние:
зареждането е приключено.
Мига: грешка при зареждането
или зареждането временно
е поставено на пауза, понеже
фотоапаратът не се намира
в подходящия температурен
диапазон.
Настройване на часовника
1
ON/OFF (Захранване)
Бутон за
управление
Натиснете бутона
(Възпроизвеждане).
Избиране на следващо/предходно изображение
Избор на елементи:
///
Настройка: 
Изберете изображение, като натиснете  (следващо)/ (предходно) на
бутона за управление. Натиснете  в средата на бутона за управление,
за да прегледате видеоклиповете.
Изтриване на изображение
 Натиснете бутона (Изтриване).
 Изберете [This Image] с  на бутона за управление, след което натиснете .
1
2
Свържете фотоапарата към адаптера за променлив ток
(включен в комплекта), използвайки специализирания
USB кабел (включен в комплекта).
Свържете адаптера за променлив ток към електрически
контакт (гнездо).
само оригинални батерии, специализиран USB кабел (включен
в комплекта) и адаптер за променлив ток (включен в комплекта) с марката
на Sony.
1
2
3
 Използвайте
Време за зареждане (Пълно зареждане)
Натиснете бутон ON/OFF (Захранване).
Функции на PlayMemories Home™
Изберете желания език.
Възпроизвеждане
на изображения,
импортирани от
фотоапарата.
Изберете желаното географско местоположение,
като следвате инструкциите на екрана, след което
натиснете  върху бутона за управление.
4 Настройте [Date & Time Format], [Summer Time]
и [Date & Time], след това натиснете [OK].
Времето за зареждане е приблизително 230 мин с използване на адаптера
за променлив ток (включен в комплекта).
5
Зареждане чрез свързване към компютър
Повторно настройване на датата и часа.
Комплектът батерии може да бъде зареден чрез свързване на фотоапарата
към компютър посредством специализирания USB кабел.
Изберете MENU 
(Settings) 
(Clock Settings)  [Date & Time Setting],
за да отворите екрана с настройка на датата и часа.
Можете да използвате следните функции
с компютри с Windows.
Следвайте инструкциите на екрана.
Споделяне на
изображения в
PlayMemories Online™
Относно загряването на фотоапарата
Фотоапаратът и батерията може да загреят поради продължително използване,
но това не е неизправност.
Относно защитата от прегряване
В зависимост от температурата на фотоапарата и батерията може да не
е възможно да записвате видеоклипове или захранването може да се изключи
автоматично, за да предпази фотоапарата. На екрана ще се покаже съобщение
преди захранването да се изключи или ако вече не е възможно да се записват
видеоклипове. В такъв случай оставете захранването изключено и изчакайте,
докато температурата на фотоапарата и на батерията се понижи. Ако включите
захранването, без да сте позволили на батерията и фотоапарата да се охладят
достатъчно, захранването може да се изключи отново или може да не е възможно
да записвате филми.
Телевизионни програми, филми, видеозаписи и други материали може да са обект
на авторски права.
Неупълномощено записване на такива материали може да е в противоречие
с разпоредбите в законите за авторско право.
Не се компенсира повреден материал или грешка при записа
Sony не може да компенсира грешка при записа, или загуба, или повреда на
записано съдържание, вследствие на неизправност на фотоапарата или
записващия носител и т.н.
Преглеждане на
изображения
в Календар
Качване на
изображения
в мрежови услуги
 За
използването на „PlayMemories Online” или други мрежови услуги
е нужна интернет връзка. PlayMemories Online или други мрежови услуги
може да не са достъпни в някои държави или региони.
Изтегляне на PlayMemories Home
Към USB жак
За да подсигурите стабилна работа на картата с памет, препоръчваме да
използвате фотоапарата, за да форматирате картата с памет, която се използва за
първи път с този фотоапарат. Имайте предвид, че форматирането ще изтрие
всички данни, записани на картата с памет. Данните не могат да бъдат
възстановени. Архивирайте важните данни на компютър или на друго
местоположение за съхранение.
 Преди да започнете да записвате, направете пробен запис, за да се убедите,
че фотоапаратът работи правилно.
 Фотоапаратът не е устойчив на прах, напръскване или вода.
 Избягвайте излагането на фотоапарата на вода. При проникване на вода във
фотоапарата може да възникне неизправност. В някои случаи фотоапаратът
не може да бъде поправен.
 Не насочвайте фотоапарата към слънцето или друга силна светлина. Това може
да причини неизправност на фотоапарата.
 Не използвайте фотоапарата в близост до място, където се генерират силни
радиовълни или се излъчва радиация. В противен случай има възможност
фотоапаратът да не записва или да не възпроизвежда правилно изображенията.
 Използването на фотоапарата на места, където има пясък или прах, може да
причини неизправности.
 Не тръскайте и не удряйте фотоапарата. Това може да причини неизправност
и да ви попречи да записвате изображения. Освен това записващият носител
може да стане неизползваем или да бъдат повредени данните на
изображенията.
 Почистете повърхността на светкавицата преди употреба. Топлината от
излъчването на светкавицата може да предизвика димене или изгаряне на
замърсяванията от повърхността на светкавицата. Забършете повърхността
на светкавицата с мека кърпа, за да премахнете замърсяванията, праха и т.н.

Предупреждение относно авторските права
Импортиране на изображения
от фотоапарата
http://www.sony.net/
©2014 Sony Corporation
Забележки относно използването
на фотоапарата
Снимане на видеоклипове
Числото в скобите посочва броя части.
 Фотоапарат (1)
 Акумулаторен пакет NP-BX1 (1)
 Специализиран USB кабел (1)
 Адаптер за променлив ток AC-UB10C (1)
 Кабел за електрозахранване (проводник към електрическата мрежа)
(не е включен в комплекта за САЩ, Канада и Китай) (1)
 Лента за носене на рамо (1)
 Капачка на обектива (1)
 Ръководство с инструкции (настоящото ръководство) (1)

Селектор на
режимите
: Интелигентен
автоматичен режим
: Режим за
видеоклипове
1
2
Можете да изтеглите PlayMemories Home от следния URL адрес:
www.sony.net/pm/
 За
Спецификации
Фотоапарат
[Система]
Бутон за затвора
Поставете комплекта батерии.
Проверка на елементите, включени в комплекта
Търговски марки
W: намаляване
на мащаба
T: увеличаване
на мащаба
Снимане на снимки
е базиран на стандарта CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
Поставяне на карта с памет (продава се отделно)
Отворете капака.
Снимане на снимки/видеоклипове
Прибл. 240 мин Прибл. 4800 изображения
 Броят
Лостче за изваждане на батерията
Можете да проверите системните изисквания за софтуера на
следния URL адрес.
www.sony.net/pcenv/
подробности относно приложения за компютри с Mac посетете следния
URL адрес:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Относно кондензацията на влага
Ако фотоапаратът е внесен директно от студено на топло място, може да настъпи
кондензация на влага по вътрешността или външността му. Тази кондензация на
влага може да причини неизправност на фотоапарата.
Ако възникне кондензация на влага
Изключете фотоапарата и изчакайте около час да се изпари влагата. Имайте
предвид, че ако се опитате да снимате с остатъци от влага в обектива, няма
да можете да записвате ясни изображения.
Как се съхранява комплекта батерии
За да предотвратите зацапването на извода, късо съединение и др., използвайте
найлонов плик и пр., за да предпазите от метални предмети по време на
пренасяне или съхранение.
 Комплект батерии, който не е използван повече от една година, може да
е повреден.

Устройство за изображения: 7,76 мм (тип 1/2.3) CCD, основен филтър на цветове
Общ брой пиксели на фотоапарата: прибл. 20,4 мегапиксела
Общ брой ефективни пиксели на фотоапарата: прибл. 20,1 мегапиксела
Обектив: обектив 63-кратно мащабиране
f = 4,4 мм – 277 мм (24,5 мм – 1 550 мм (еквивалент на филм 35 мм))
F3.4 (W) – F6.5 (T)
При снимане на видеоклипове (16:9): 32,1 мм – 2 029 мм
При снимане на видеоклипове (4:3): 29,2 мм – 1 849 мм
SteadyShot: оптично
Серийно снимане (при снимане с най-големия брой пиксели):
прибл. 0,71 изображения/секунда (до 100 изображения)
Формат на файл:
Снимки: JPEG (DCF, Exif, MPF Baseline) съвместимост, DPOF съвместимост
Видеоклипове: MPEG-4 AVC/H.264
Носител за запис: вътрешна памет (Прибл. 55 MB), Memory Stick PRO Duo™ носител,
Memory Stick Micro™ носител, SD карти, microSD карти с памет
Светкавица: Диапазон на светкавицата (ISO чувствителност (Индекс на
препоръчителна експонация) с настройка Auto):
прибл. 0,4 м до 8,8 м (1,3 фута до 28,8 фута) (W);
прибл. 3,5 м до 4,6 м (11,4 фута до 15,0 фута) (T)
Данни на собственика
Номерът на модела и серийният номер се намират от долната страна.
Запишете серийния номер в предоставеното по-долу място. Правете
справка с тези номера винаги когато се свързвате с търговеца на Sony
относно този продукт.
Модел №: DSC-H400
Сериен № ______________________________
Модел № AC-UB10C
Сериен № ______________________________
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте
устройството на дъжд или влага.
ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
-ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ УКАЗАНИЯ
ОПАСНОСТ
ЗА ДА СЕ НАМАЛИ РИСКЪТ ОТ ПОЖАР
ИЛИ ТОКОВ УДАР, ВНИМАТЕЛНО
СЛЕДВАЙТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ.
Ако формата на щепсела не съвпада с контакта, използвайте адаптер за щепсел
с правилната конфигурация за контакта.
[Входни и изходни конектори]
USB / A/V OUT жак:
Видео изход
Аудио изход
USB комуникация
USB комуникация: Hi-Speed USB (USB 2.0)
[Визьор]
Тип: Електронен визьор
Общ брой точки: 201 600 точков еквивалент
Кадрово покритие: 100%
[Екран]
LCD екран: 7,5 см (тип 3.0) TFT устройство
Общ брой точки: 460 800 точки
[Захранване, общо]
Захранване: акумулаторен пакет NP-BX1, 3,6 V;
адаптер за променлив ток AC-UB10C, 5 V
Консумация на енергия (при снимане): прибл. 1,5 W
Работна температура: от 0 °C до 40 °C (от 32 °F до 104 °F)
Температура на съхранение: от -20 °C до +60 °C (от -4 °F до +140 °F)
Размери (отговарят на CIPA):
129,6 мм × 95,0 мм × 122,3 мм (5 1/8 инча × 3 3/4 инча × 4 7/8 инча) (Ш/В/Д)
Тегло (отговаря на CIPA) (включително комплект батерии NP-BX1, Memory Stick PRO
Duo носител):
прибл. 655 г (1 паунд 7,1 унции)
Микрофон: моно
Високоговорител: моно
Exif Print: съвместим
PRINT Image Matching III: съвместим
Адаптер за променлив ток AC-UB10C
Изисквания за захранването: променлив ток 100 V до 240 V, 50 Hz/60 Hz, 70 mA
Изходно напрежение: прав ток 5 V, 0,5 A
Работна температура: от 0 °C до 40 °C (от 32 °F до 104 °F)
Температура на съхранение: от -20 °C до +60 °C (от -4 °F до +140 °F)
Размери:
прибл. 50 мм × 22 мм × 54 мм (2 инча × 7/8 инча × 2 1/4 инча) (Ш/В/Д)
Акумулаторен пакет NP-BX1
Тип батерия: литиево-йонна батерия
Максимално напрежение: постоянен ток 4,2 V
Номинално напрежение: постоянен ток 3,6 V
Максимално зарядно напрежение: постоянен ток 4,2 V
Максимален заряден ток: 1,89 A
Капацитет:
4,5 Wh (1240 mAh)
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.
ВНИМАНИЕ
Комплект батерии
Ако с комплекта батерии се борави неправилно, той може да избухне, да причини пожар
или дори химически изгаряния. Спазвайте предупрежденията по-долу.
 Не разглобявайте.
 Не смачквайте и не подлагайте комплекта батерии на удар или силно физическо
въздействие, като например удар с чук, изпускане или стъпване върху него.
 Не свързвайте накъсо и не позволявайте метални предмети да влизат в контакт
с клемите на батерията.
 Не излагайте на висока температура над 60 °C (140 °F), например на пряка слънчева
светлина или в паркиран на слънце автомобил.
 Не изгаряйте и не хвърляйте в огън.
 Не използвайте повредени или изпускащи течност литиево-йонни батерии.
 Зареждайте комплекта батерии с оригинално зарядно устройство на Sony или
с устройство, което може да зарежда комплекта батерии.
 Дръжте комплекта батерии далеч от досега на деца.
 Дръжте комплекта батерии сух.
 Заменяйте само със същия или с еквивалентен тип, препоръчан от Sony.
 Незабавно изхвърляйте използваните комплекти батерии, както е описано
в инструкциите.
Адаптер за променлив ток
Свързвайте към близкостоящ електрически контакт, когато използвате адаптера за
променлив ток. Незабавно изключете адаптера за променлив ток от контакта (гнездото),
ако възникне неизправност, докато използвате устройството.
За потребители в Европа
Съобщение за потребителите в държави, прилагащи директивите на ЕС
Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония
Съвместимост с продукти за ЕС: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Германия
Съобщение
Ако поради статично електричество или електромагнетизъм преносът на данни прекъсне,
рестартирайте приложението или изключете и включете отново комуникационния кабел
(USB и т.н.).
Този продукт е изпробван и е установено, че е съвместим с ограниченията, изложени
в разпоредбата за ЕМС за използване на свързващи кабели, не по-дълги от 3 метра
(9,8 фута).
Електромагнитните полета на конкретните честоти може да повлияят върху картината
и звука на това устройство.
Изхвърляне на използвани батерии и електрическо и електронно
оборудване (приложимо за държавите от Европейския съюз и други
страни в Европа със системи за разделно събиране на отпадъците)
Този символ върху продукта, батерията или опаковката показва,
че продуктът и батерията не трябва да се третират като битови отпадъци.
При определени батерии той може да се използва заедно с химичен
символ. Химичните символи за живак (Hg) или олово (Pb) са добавени,
ако батерията съдържа повече от 0,0005% живак или 0,004% олово.
Като осигурите правилното изхвърляне на тези продукти и батерии, ще помогнете за
предотвратяването на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото
здраве, които иначе биха могли да възникнат при неподходящо изхвърляне на батерията.
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на природните ресурси.
При продукти, които поради съображения за безопасност, производителност или
цялостност на данните изискват постоянна връзка с вградена батерия, тя трябва да бъде
заменяна само от квалифициран сервизен персонал. За да гарантирате правилното
третиране на батерията и електрическото и електронното оборудване, предайте
продуктите в края на експлоатационния им цикъл в подходящ пункт за рециклиране на
електрическо и електронно оборудване. За всички други батерии прегледайте раздела за
безопасното изваждане на батерията от продукта. Предайте батерията в подходящ пункт
за рециклиране на използвани батерии. За подробна информация относно
рециклирането на този продукт или батерията се обърнете към местната администрация,
към службата за събиране на битови отпадъци или към магазина, от който сте закупили
продукта или батерията.
Download PDF

advertising