Sony | DSC-H9 | Sony DSC-H9 Инструкции за експлоатация

Цифров фотоапарат
Наръчник с инструкции
за употреба
За повече детайли относно подробните операции,
моля прочетете “Ръководство на потребителя”,
съдържащ се на приложения CD-ROM.
Инструкции за употреба
Преди да използвате устройството, моля, прочетете внимателно това ръководство и го
запазете за бъдещи справки.
Данни на потребителя
Моделът и серийният номер се намират от долната страна. Запишете серийния номер на указаното
по-долу място. Използвайте тези номера, когато
ви се налага да се обаждате на доставчика на Sony
относно този продукт.
Модел № DSC-S650
Сериен номер_______________________________
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да избегнете пожар или токов удар,
не излагайте устройството на дъжд
или влага.
Важни предпазни
мерки
За ваша собствена сигурност, моля прочетете това упътване за безопасна употреба
изцяло преди да започнете да работите
с устройството и запазите книжката за
бъдещи справки.
Употреба
Източници на ел. захранване
Това устройство трябва да се зарежда само
типа източник описан на етикета. Ако не сте
сигурни за електрическия волтаж осигурен в
дома Ви, моля консултирайте се с магазина, от
който е закупен уредът или с местната енергийна компания. За тези устройства, създадени
да работят на батерии или други източници,
обърнете се към инструкциите за експлоатация.
Поляризация
Този комплект може да е оборудван с поляризиран
захранващ щекер (щекер, на когото един от
зъбците е по-широк от другия). Този щекер може
да прилегне към контакта само от едната си
страна. Това е предпазна мярка. Ако не можете
да поставите шекера докрай в контакта, обърнете го на обратно. Ако все още не можете да
поставите щекера в контакта, моля свържете се
с електротехник и помолете да Ви бъде инс-талиран подходящ контакт. Не използвайте сила при
поставяне на поляризирания щекер в контакта.
Натоварване
Не натоварвайте контактите, разклонителите или удължителите извън техния
капацитет, тъй като това може да причини
електрически удар.
Навлизане на течности или твърди
обекти
В никакъв случай не поставяйте обекти от какъвто и да е вид във вътрешността на устройството, тъй като те могат да влязат в контакт с опасни точки на напрежение и да причи-нят
токов удар или запалване. Не разливайте течности
от какъвто и да е вид върху устройството.
Допълнителни приспособления
Не използвайте други приспособления освен
указаните от производителя, тъй като това
може да причини неизправност.
Почистване
Изключете устройството от мрежата за
ел. захранване преди да я почистите или полирате. Не използвайте течни или аерозолни
почистващи препарати. За почистване на
външната част на устройството използвайте леко навлажнена с вода кърпа .
Инсталация
Вода и други течности
Не използвайте устройства, свързани към
мрежата за ел. захранване близо до вода – например близо до вана, мивка, леген, във влажно
мазе или в близост до басейн.
Предпазване на кабела за ел. захранване.
Поставете кабела за ел. захранване така че
да не го настъпвате или притискате с други
предмети , като обръщате особено внимание
на щекера, буксите и точката, от която
кабелът излиза от устройството.
Аксесоари
Не поставяйте устройството върху нестабилна плоскост, стойка, статив, скоба или маса. Устройството може да падне, причинявайки сериозни вреди на деца или възрастни, както
и сериозна повреда на устройството. Използвайте само плоскост, стойка, статив, скоба
или маса, препоръчани от производителя.
Вентилация
Жлебовете и отворите на устройството са
проектирани за осигуряване на нужната вентилация. За да осигурите надеждно функциониране
на устройството и да го предпазите от
прегряване, тези жлебове и отвори не трябва
никога да се блокират или покриват.
- Не покривайте жлебовете и отворите на
устройството с плат или други материали;
- Не блокирайте жлебовете и отворите на
устройството като го поставяте на креват,
диван, килим или друга подобна повърхност.
- Не поставяйте устройството в затворено
помещение като вграден шкаф, освен ако не е
осигурена подходяща вентилация.
- Не поставяйте устройството в близост или
върху радиатор или друго излъчващо топлина
устройство. Не поставяйте устройството
в контакт с директна слънчева светлина.
Гръмотевици
За допълнителна протекция на устройството по време на гръмотевична буря или когато
е оставена без надзор или не е използвана за
дълъг период от време, изключете я от мрежата за ел. захранване и изключете антената
от системата за кабелна телевизия. Това ще
предотврати повреда на устройството.
Сервиз
Сервизиране на повреди
Изключете системата от мрежата за ел.
захранване и се обърнете към квалифициран
персонал при следните условия:
- Когато захранващият кабел или щекер е повреден
или протрит.
- Ако върху устройството е била разлята течност.
- Ако устройството е било изложено на дъжд.
- Ако устройството е било обект на екстремен шок
– ако е било изпускано или ако е повреден корпусът.
- Ако устройството не функционира нормално,
когато следвате инструкциите от упътването
за експлоатация. Настройте само тези части,
които са описани в упътването за експлоатация.
Неправилната настройка на други части може да
завърши с повреда и намеса на квалифициран технически персонал за поправянето й.
- Когато устройството показва ясно изразена промяна във функционирането си, това е ясен знак, че
е нужна намесата на квалифициран персонал.
Сервизиране
Не се опитвайте да поправите устройството сами, тъй като отварянето на корпуса и
премахването на части може да ви подложи на
опасен волтаж или други опасности.
Всичките сервизни дейности трябва да се извършат от квалифициран сервизен персонал.
Подмяна на части
Когато се налага подмяна на части, уверете се,
че техникът извършващ подмяната използва
части упоменати от производителя или само
такива, които имат същите характеристики като оригиналните части.
Неоторизираната подмяна може да причини
пожар, токов удар или други опасности.
Проверка на безопасността
След като сте приключили сервизирането
или подмяната на устройството, помолете
техникът да извърши рутинна проверка за
правилното функциониране на устройството.
Първо прочетете това
Предупреждение
Подменяйте батериите само с упоменатия тип. В противен случай може да
възникне пожар или неизправност.
За потребителите в Европа
Този продукт е тестван и доказано съвместим с изискванията на директивата ЕМС
за използване на свързващи кабели, по-къси от
3 метра.
Внимание
При определени честоти електромагнитните полета могат да повлияят на картината
и звука на фотоапарата.
Забележка
Ако статично електричество или
електромагнитно поле причини
прекъсване на прехвърлянето на
данни, рестартирайте софтуера
или изключете и включете USB
кабела отново.
Изхвърляне на стари електрически
и електронни уреди (за
страните
от Европейския съюз и
други европейски страни с
разделителна система за
отпадъци)
Този символ на устройството или опаковката му показва, че продуктът не трябва
да се третира като домашен отпадък.
Вместо това трябва да бъде предаден в
съответните пунктове за рециклиране
на електрически и електронни уреди. Изхвърлите този продукт на правилното
място, Вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда
и човешкото здраве. Рециклирането на
материалите ще помогне за запазването на
някои естествени ресурси. За по-подробна
информация относно рециклирането на
този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне
на отпадъци или магазина, от който сте
закупили продукта.
Съдържание
Важни предпазни мерки ............................................................................................... 2
Първо прочетете това ............................................................................................... 4
Забележки за използване на фотоапарата ............................................................ 8
Започване на работа ....................................................................................9
Проверка на аксесоарите (приложени) .................................................................... 9
Подготовка на батериите ........................................................................................12
Поставяне на батериите/“Memory Stick Duo” (не е приложен) ........................13
Включване на фотоапарата/настройка на часовника .......................................15
Лесно заснемане на изображения ................................................................ 14
Диск за смяна на режима/Увеличение (Zoom)/Светкавица/Макро/
Самостоятелен таймер/Дисплей/Визьор/Бленда ...............................................17
Заснемане с ръчни настройки ................................................................................. 20
Преглед/Изтриване на изображения ............................................................ 21
Изучаване на различните функции – HOME/меню .......................................23
Използване на HOME меню ....................................................................................... 23
Опции в HOME меню................................................................................................... 24
Меню .............................................................................................................................. 25
Опции в менюто .......................................................................................................... 26
Работа с компютър ....................................................................................28
Поддържани операционни системи за USB връзка и приложен софтуер ...... 28
Преглед на “Ръководство на потребителя” и “Cyber-shot Step-up Guide” ...... 29
Индикатори на екрана ............................................................................................... 30
Живот на батериите и капацитет на паметта ........................................32
Живот на батериите и брой изображения, които могат
да бъдат записвани/преглеждани ........................................................................... 32
Брой неподвижни изображения и време за запис на клипове ........................... 33
Отстраняване на проблеми ........................................................................34
Комплект батерии и захранване ............................................................................ 34
Заснемане на неподвижни изображения/клипове ................................................ 35
Преглед на изображения ............................................................................................ 35
Предпазни мерки .................................................................................................................. 36
Спецификации ....................................................................................................................... 37
Забележки за работа с фотоапарата
Подсигуряване на данните във вградената
памет и “Memory Stick Duo”
Ако изключите захранването, като
отворите капачето на батериите или “на
Memory Stick Duo” и др., докато лампичката
за достъп свети данните във вградената
памет или в “Memory Stick Duo” могат да се
повредят. Уверете се, че сте ги копирали,
за да предотвратите потенциален риск от
загуба на данни.
Забележки за LCD екран, LCD
визьор (само при моделите с LCD
визьор) и обектив
z
Забележки за запис/
възпроизвеждане
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Преди да запишете събития, добре е да
направите пробен запис, за да се уверите, че
фотоапаратът работи правилно.
Този фотоапарат не е защитен от напрашване или замърсяване, както и не е водоустойчив. Прочетете „Предпазни мерки”
(стр. 36) преди да използвате фотоапарата.
Внимавайте да не намокрите фотоапарата.
Ако във вътрешността му попадне вода,
това може да причини неизправност, която
в някои случаи е непоправима.
Не насочвайте фотоапарата към слънцето
или друга ярка светлина. Това може безвъзвратно да повреди очите ви или да причини
неизправност във фотоапарата.
Не използвайте фотоапарата близо до
места, които излъчват силни радио вълни
или радиация. Възможно е фотоапаратът да
не записва или възпроизвежда правилно.
Използването на фотоапарата на прашни
или песъчливи места може да причини
неизправност.
Ако се появи кондензация на влага, отстранете я, преди да използвате фотоапарата.
(стр. 36)
Не тръскайте и не удряйте фотоапарата.
Освен повреда и невъзможност за правене
на записи, това може да направи носителя за
запис неизползваем или да причини повреда
или загуба на данни за изображенията.
Отстранете праха от повърхността на
светкавицата. Ако прахът промени цвета
или се залепи по повърхността на светкавицата вследствие на затопляне, светкавицата може да не излъчи достатъчно светлина.
z
z
LCD екранът и LCD визьорът са произведени по високо прецизна технология, така
че ефективният брой пиксели е над 99,99%.
Възможно е обаче да се появят малки черни
и/или ярки петънца (бели, червени, сини или
зелени на цвят) върху LCD екрана и в LCD
визьора. Появяването на тези петънца е
напълно нормално в процеса на снимане и по
никакъв начин не влияе върху записваното
изображение.
Фотоапаратът няма да работи с изнесен
обектив, когато комплектът батерии
разреден. Поставете зареден комплект
батерии и включете фотоапарата отново.
Не задържайте фотоапарата за LCD екрана.
Забележки за съвместимостта на
данните за изображението
z
z
Този фотоапарат следва стандарта DCF,
установен от JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association).
Възпроизвеждането на изображения, записани с вашия фотоапарат, на друго оборудване
и възпроизвеждането на изображения, записани или редактирани с друго оборудване, на
вашия фотоапарат, не е гарантирано.
Предупреждение относно авторското право
Телевизионните програми, филмите, видео
записите и други може да бъдат защитени с
авторско право. Неразрешеният презапис на
такива материали може да противоречи на
закона за авторското право.
Не се предоставя компенсация за
съдържанието на записа.
Съдържанието на записа не подлежи на компенсация, ако записът или възпроизвеждането
се окажат невъзможни поради неизправност
на фотоапарата, на носителя и др.
Започване на работа
Проверка на приложените аксесоари
z
z
Зарядно за батерии BC-CSG/BC-CSGB/
BC-CSGC (1)
z
Ремък за рамо (1)
z
Дистанционно управление (1)
z
Бленда (1)/Пръстен (1)
z
Капаче на обектива (1)/Връзка за капачето (1)
Кабел за зареждане (1)
z Комплект батерии за презареждане NP-BG1
(1)/Кутийка за батериите (1)
z
USB, A/V кабел за порт за мултифункционална употреба (1)
Прикачане на ремъка за рамо и капачето на обектива
Прикачете ремъка, за да предпазите фотоапарата от повреда при падане и т.н.
Дистанционно управление
Предавател
Бутон MENU
Бутон на затвора
За заснемане: бутон Zoom (W/T)
За преглед: / (zoom при
възпроизвеждане)/ Бутон
(Index)
Бутон SLIDE SHOW
(изреждане на кадри)
Бутон HOME
Контролен бутон
Забележка
Предупреждение
Отстранете изолационното фолио преди да
започнете да използвате устройството за
дистанционно управление
Батерията може да експлодира ако не се
експлоатира правилно. Не презареждайте,
не разглобявайте и не излагайте на огън.
Изолационно фолио
z
За да смените батерията на дистанционното управление
Докато натискате панела за батериите,
поставете нокътя си в пролуката , за да
извадите кутийката с батерията.
Поставете нова батерия с „+” полюса
насочен нагоре
Поставете кутийката отново в гнездото
на дистанционното управление, докато
щракне.
Панел
z
В дистанционното управление се използва
кръгла литиева батерия модел CR-2025. не
използвайте батерии различни от CR-2025.
Когато батерията се разреди, периметърът на работа на дистанционното управление може да се скъси или дистанционното
може да не работи правилно. В този случай
подменете батерията със Sony CR-2025
литиева батерия. Използването на друга
батерия може да повиши риска от експлозия
или запалване.
Подготовка на комплекта батерии
За клиенти от страни различни от
САЩ и Канада
Лампичка за
зареждане
Кабел за зареждане
Поставете комплекта батерии в зарядното за батерии.
Свържете комплекта батерии към ел. мрежа (контакта).
Лампичката за зареждане светва и зареждането започва.
Когато лампичката за зареждане изгасне, зареждането е приключило.
Ако продължите да зареждате комплекта батерии за още час (докато е напълно зареден),
зарядът ще издържи малко по-дълго.
Време за зареждане
Време за пълно зареждане
Около 330 мин.
z
z
z
z
z
z
Практично време за зареждане
Около 270 мин.
Времето изискващо се за зареждане на изцяло изхабен комплект батерии
при стайна температура. Зареждането може и да отнеме повече при
определени условия.
Вижте стр. 32 за броя изображения, които могат да бъдат заснети.
Свържете зарядното за батериите към контакт с лесен достъп
(наблизо).
Дори и лампичката за зареждане да не свети, зарядното за батериите е
свързано към променливотоков източник, докато е свързано към контакта. Ако имате проблем докато използвате зарядното за батерии, незабавно изключете захранването като изключите кабела от контакта.
Когато зареждането приключи, изключете кабела от контакта (ел.
мрежата) и отстранете комплекта батерии от зарядното.
Създаден за употреба със съвместими Sony батерии.
Поставяне на комплекта батерии/”Memory Stick Duo” (не е
приложен)
Капаче за
батериите/”Memory
Stick Duo”
Поставете ”Memory
Stick Duo” със страната на терминала с
лице към LCD екрана.
Лостче за изваждане
на батериите
Поставете комплекта
батерии, докато натискате лостчето за
изваждане на батериите с върха на комплекта батерии.
Отворете капачето на батериите/”Memory Stick Duo”
Поставете ”Memory Stick Duo” (не е приложен) докрай, докато щракне.
Поставете комплекта батерии.
Затворете капачето на батериите/”Memory Stick Duo”
Когато няма поставен ”Memory Stick Duo”
Фотоапаратът записва/възпроизвежда изображения с помощта на вградената памет
(около 31 МВ).
За да проверите оставащото време на батерията
Натиснете бутон POWER, за да включите фотоапарата и да проверите времето на LCD
екрана.
Индикатор
за оставащо
време
Батерията Батерията е Подменете батериУказания за Достатъч- Малка
е наполови- полу-празна, ята със заредена или
оставащия но оставащ част от
заряд
записът/въз- заредете настоящабатерията е на пълна
заряд
употребена
произвеждането скоро
ще спрат
та. (Предупредителният индикатор
примигва).
z
Отнема около минута докато се появи правилното време за оставащ заряд
При определени обстоятелства изведеното оставащо време за заснемане може да не е правилно.
z
Когато включите заряда за първи път се появява екранът за настройка на часовника (стр. 15)
z
За да отстраните комплекта батерии/”Memory Stick Duo”
Отворете капачето на батериите/”Memory Stick Duo”
Комплект батерии
“Memory Stick Duo”
Уверете се, че лампичката за достъп
не свети, след това
натиснете “Memory
Stick Duo” еднократно.
z
Придвижете лостчето за отстраняване на батериите
Внимавайте да не изпуснете комплекта батерии.
Никога не отстранявайте комплекта батерии/“Memory Stick Duo”, когато свети лампичката за достъп, иначе може да загубите данни.
Включване на фотоапарата/настройка на часовника
(Възпроизвеждане)
бутон
Бутон POWER
Бутон
Контролен бутон
Бутон HOME
Изберет бутон POWER или натиснете бутон – (Възпроизвеждане).
Настройте часовника посредством контролния бутон.
Изберете формат на изписване на датата посредством
, след това натиснете .
Изберете всяка настройка посредством и настройте числена стойност с
след
това натиснете .
Изберете [OK], след това натиснете .
За да промените датата и часа
Натиснете бутон HOME, изберете [
(стр. 23, 24).
Clock Settings] в екран
(Setup)
Когато включите захранването
Ако фотоапаратът работи на батерии и не работите с него около три минути, фотоапаратът се изключва автоматично, за да предотврати износване на комплекта батерии
(функция Автоматично изключване).
Лесно заснемане на изображения
Визьор
Микрофон
Бутон на затвора
Диск за избор на режим
Бутон макро
W/T (Zoom) бутон
Бутон MENU
Бутон DISP (Смяна на
дисплея на екрана)
Контролен бутон
Бутон светкавица
Бутон на самостоятелния таймер
Бутон HOME
Захващане за статив (дъно)
Изберете режим посредством, диска за смяна на режима
Неподвижно изображение (Режим автоматична настройка): Изберете
Клип: Изберете .
.
Задръжте фотоапарата стабилен, като го придържате отстрани.
Обектът трябва да
бъде в центъра на
фокусната рамка.
Заснемете с помощта на бутона на затвора.
Неподвижно изображение:
Натиснете и задръжте бутона на затвора
наполовина, за да фокусирате.
AE/AF lock индикаторът (зелен) примигва,
чува се звуков сигнал, индикаторът
Натиснете докрай бутона на затвора.
АЕ/AF lock индикатор
Клип:
Натиснете докрай бутона на затвора.
За да прекратите записа, натиснете отново бутона на
затвора докрай.
Диск за избор на режим/Zoom (увеличение)/Светкавица/Макро/Самостоятелен таймер/Дисплей/Визьор/Бленда
Използване на диска за избор на режим W/T Използване на zoom
Настройте диска за избор на режим в желаната функция
Режим автоматична настройка
Позволява лесно заснемане с автоматично
зададени настройки
Режим смяна на програма
Позволява Ви да заснемате с автоматично
регулирана експонация (и скорост на затвора и
размер на диафрагмата). Също така можете да
изберете различни настройки като използвате
менюто.
Запис с приоритет на скоростта на затвора
Позволява Ви да заснемате след като сте регулирали ръчно скоростта на затвора.
Запис с приоритет на диафрагмата
Позволява Ви да заснемате след като сте регулирали ръчно размера на диафрагмата.
Заснемане след ръчна настройка на експонацията
Позволява Ви да заснемате след като сте
регулирали ръчно експонацията.
Режим Клип
Записва клип със звук.
Висока чувствителност
Заснемате изображения без светкавица дори и
при слаба осветеност
Портрет
Заснемате фона замазано, така че очертанията
на заснемания на преден план обект да са още
по-ясни.
Заснемане на спортни игри
Заснемете изображения като предсказвате движението на обекта и настройката на фокуса.
Нощен портрет
Заснемате ярки изображения на хора на тъмни
места без да се губи нощната атмосфера.
Пейзажна сцена
Заснема с фокус върху отдалечен обект.
Избор на сцена
Избира сцена от менюто.*
* Избор на сцена в менюто
Нощна сцена
Заснема нощни сцени без да се губи
атмосферата.
Плаж
Заснема сцени на морския или езерен бряг
като прихваща по-ясно синия цвят на водата.
Сняг
Заснема снежни сцени в бяло по-оживено.
Фойерверки
Заснема по –ярко фойерверки.
Натиснете бутон Т, за да увеличите и W,
за да откажете увеличението.
Светкавица (Избор на режим на
светкавицата за неподвижни
изображения)
Натиснете ( ) на контролния бутон
неколкократно, докато изберете желания режим.
Flash Auto
Примигва, когато светлината или
задното осветява не (настройка по
подразбиране) са недостатъчни.
Светкавица включена
Бавна синхронизация (включена светкавица)
Скоростта на затвора е ниска на тъмни места, за да заснеме по-точно фонът,
който е извън обсега на светкавицата.
Светкавица изключена
Когато заснемате посредством светкавица, тя сама се подава и примигва.
Затворете я с ръка щом приключите с
употребата й.
Макро (Заснемане отблизо)
Натиснете ( ) на контролния бутон неколкократно, докато изберете
желания режим.
Macro функция изключена
Макро функция включена (от страна
W приблизително 1 см или повече), Т
страна около 120 см или повече.
Използване на самостоятелен
таймер
Натиснете ( ) на контролния бутон
неколкократно, докато изберете желания
режим.
(Без индикатор): Самостоятелният таймер е изключен
Настройка на 10-секундно отлагане
Настройка на 2-секундно отлагане
Натиснете бутона на затвора, лампичката
на самостоятелния таймер примигва и се
чува звуков сигнал, докато затвора работи.
Лампичка на
самостоятелния
таймер
DISP Промяна на дисплея на екрана
Заснемане с помощта на визьора
Всеки път, когато натиснете DISP (Ключ
за промяна на дисплея), дисплеят се променя
както следва.
Посредством бутон FINDER/LCD можете
да изберете да заснемате или посредством
LCD екрана, или посредством визьора.
Когато използвате визьора, изображението
не се появява на LCD екрана. Регулирайте
настройките на визьора според това как
виждате и след като изображението стане
ясно, заснемете.
Хистограма включена
Бутон FINDER
(визьор)/LCD
Индикатори изключени
LCD екран изключен
Индикатори включени.
* Задното осветяване на LCD екрана се връща към
обикновеното.
Заснемане на тъмно (само за DSCH9)
Функцията Нощно заснемане Ви позволява да
заснемате обекти на тъмно без да използвате
светкавицата.
Поставете ключа NIGHTSHOT в позиция ON.
Диск за регулиране на визьора
Регулиране на ъгъла на LCD екрана
(само за DSC-H9)
Можете да регулирате ъгъла на LCD екрана.
Ключ NIGHTSHOT
Опитът да използвате сила, за да накарате
LCD екрана да се изнесе извън упоменатия
обсег може да доведе до неизправност.
z
Прикачане на блендата
Прикачете пръстена докато
фотоапаратът е изключен.
Пръстен
Завъртете пръстена и насочете индикатора му към индикатора на този фотоапарат, както е показано на илюстрацията.
Индикатори
Пръстен
Завъртете блендата и насочете индикатора й към индикатора на пръстена, докато
чуете изщракване. Докато правите това
задръжте индикатора на пръстена, така
че да не мърда.
Бленда
Съхранение на блендата
Поставете блендата както е показано на илюстрацията и я завъртете по посока на часовниковата стрелка, докато чуете щракване.
Заснемане с ръчни настройки
Използване на кръговия диск
Можете да промените следните настройки посредством кръговия
диск
Стойността на ISO
Скоростта на затвора
z Стойността на диафрагмата
z Стойността на експонацията (EV)
z AF индикаторът за размера на рамката на
визьора
-----Когато изберете ръчно фокусиране, разстоянието на настройка на фокуса се променя.
z
z
AF индикатор за размера на
рамката на визьора
Стойност на експонацията
Стойност на диафрагмата
Скорост на затвора
Стойност на ISO
Изберете
Кръгов диск
За да изберете опция
Завъртете кръговия диск, за да изберете
опцията, която желаете да настроите
Преместете жълтата индикация , за да
изберете опцията
Настройте
Контролен бутон
За да изберете други опции, натиснете
и след това извършете следните
операции.
Опции, които не могат да бъда избрани
се извеждат в сив цвят.
За да изберете стойност
Когато стойностите са изведени в
жълто, те могат да бъдат избрани и
настроени с помощта на кръговия диск.
Изведената стойност е настроена.
Натиснете на контролния бутон.
Стойността става жълта.
Преглед/Изтриване на изображения
Бутон MENU
Бутон --(възпроизвеждане)
Бутон --(zoom при възпроизвеждане)
Бутон -- (Индекс)
Бутон --(zoom при възпроизвеждане)
Мултиконектор
(дъно)
Контролен бутон (вътре)/
Кръгов диск (отвън)
Бутон HOME
Високоговорител (дъно)
Изберете бутон
(Възпроизвеждане).
Ако натиснете бутон (Възпроизвеждане), докато фотоапарата е изключен, фотоапаратът се включва в режим възпроизвеждане. Ако натиснете отново, режимът се променя в
режим запис.
Изберете изображение с помощта на
на контролния бутон
Клип:
Натиснете , за да възпроизведете клип. (Натиснете отново, за да прекратите
възпроизвеждането).
Натиснете
, за да превъртите бързо напред/назад. (Натиснете , за да се върне
те в нормално възпроизвеждане).
Натиснете , за да изведете екрана за контрол на звука, след това натиснете отново
, за да регулирате нивото на звука.
Когато завъртите кръговия диск можете също така да наблюдавате предишно/следващо
изображение.
За да изтриете изображения
Изведете изображението, което искате да изтриете и натиснете MENU.
Изберете [Delete] посредством , след това изберете [This Image] посредством
Изберете [OK] посредством и натиснете .
и натиснете .
За да прегледате изображение увеличено изображение (Playback zoom)
Натиснете , докато извеждате неподвижното изображение.
За да прекратите функция zoom, натиснете .
Регулирайте частта
.
Отменете playback zoom: .
Преглед в режим индекс екран
Натиснете (Индекс) бутона , за да изведете индекс екран, докато е изведено неподвижно изображение. Изберете изображението посредством
.
За да се върнете към режим единичен екран, натиснете .
Можете също така да получите достъп до индекс екран като изберете
[ Index Display] в (View Images) в екран HOME.
Всеки път, когато натискате (Индекс), броят на изображенията в
индекс екрана се променя.
За да изтриете изображения в индекс режим.
Докато е изведен индекс екран, натиснете MENU.
Натиснете [Delete] посредством и изберете [Multiple Images] посредством
, след
това натиснете .
Изберете изображението , което искате да изтриете посредством
, след което
натиснете
Появява се маркировка в кутийката до изображението.
За да отмените избора, изберете изображението, на което вече се бяхте спрели и натиснете отново.
Натиснете MENU и изберете [OK] посредством , след което натиснете .
За да изтриете всички изображения от една папка, изберете [All In This Folder] и натиснете
в стъпка 2
За да възпроизведете серия от изображения в определена последователност (Slide Show)
Изберете [ Slide Show] във
ством и натиснете .
(View Images) от екран HOME, след това изберете ОК посред-
За да прегледате изображения на телевизионен екран
Свържете фотоапарата към телевизора посредством кабел с терминал за мултифункционална употреба.
Към мултиконектора
Кабел за мултифункционална употреба
Към аудио/видео входните жакове
Преглед на различните функции – HOME/Menu
Използване на екран HOME
Екранът HOME е изходен екран за всички функции на вашия фотоапарат. Можете да изберете
режим на заснемане или на възпроизвеждане, както и да промените настройките от екран
HOME.
Контролен бутон
Бутон
Бутон HOME
Натиснете HOME, за да изведете екран HOME.
Категория
Опция
Упътване
Изберете категория посредством
Изберете опция посредством
Когато изберете
стройки)
на контролния бутон.
, след това натиснете .
(Manage Memory) или категория
(Settings – на-
Изберете желаната опция посредством
на контролния бутон
z Това функционира само когато сте избрали
(Настройки).
Преместете надясно посредством , изберете настройка посредством
и натиснете .
Изберете настройка посредством
и натиснете .
z Фотоапаратът автоматично се настройва режим заснемане, когато натиснете бутона
на затвора наполовина.
За повече подробности относно работата
стр 18
Опции в меню HOME
Натиснете бутон HOME, за да изведете следните опции. Подробности относно опциите се
извеждат на екрана посредством кратко упътване.
Категория
Опции
Заснемане
Единично изображение
Индекс дисплей
Изреждане на кадри в определена последователност (Slide Show)
Отпечатване
Музикално устройство
Сваляне на музика
Форматиране на музика
Музикално устройство
Инструмент на Memory Stick
Форматиране
Създаване на папка за запис
Промяна на папката за запис
Копиране
Инструмент на вградената памет
Форматиране
Основни настройки
Основни настройки 1
Звуков сигнал
Упътване за функциите
Инициализация
Основни настройки 2
Свързване през USB
Video Out
Настройки за заснемане
Настройки за заснемане 1
AF Illuminator
AF режим
COMPONENT
Grid line
Цифрово увеличение
Конверсионен обектив
Настройки за заснемане 2
Синхронизация на светкавицата
Автоматично ориентиране
Автоматичен преглед
Разширен фокус
Настройки на часовника
Езикови настройки
Използване на опциите в менюто
Бутон MENU
Контролен
бутон
бутон
Натиснете MENU, за да изведете менюто
Упътване за функциите
z
z
Менюто ще бъде изведено само по време на режими заснемане и преглед.
В зависимост от избрания режим различни настройки може да са възможни.
Изберете желаното меню посредство
на контролния бутон
Ако желаната настройка не е видима, продължавайте да натискате
ката се появи на екрана
Изберете желаната настройка посредством
z
z
, докато настрой-
на контролния бутон
Ако желаната настройка не е видима, продължавайте да натискате
, докато
настройката се появи на екрана
Натиснете след като сте избрали настройка в режим възпроизвеждане.
Натиснете MENU, за да изключите менюто.
За подробности относно тази операция
стр. 25
Настройки на менюто
Възможните настройки на менюто се различават в зависимост от режима на фотоапарата.
Менюто за заснемане е налично само при режим на заснемане, а менюто за преглед е налично само
при режим за преглед.
Също така опциите в менюто се различават в зависимост от позицията на диска за избор на
режим. Само възможните настройки се появяват на екрана.
Меню за запис
Избор на сцена
Размер на изображението
Намиране на лице
Избира предварителна настройка според сцената.
Избира размер на неподвижното изображение.
Намира лицата на обектите, които заснемате и регулира фокуса върху тях.
Режим запис*
Режим цвят
Режим на измерване*
Баланс на белия цвят
Ниво на светкавицата
Избира непрекъснат режим на запис
Променя яркостта на образа и добавя специални ефекти.
Избира режим на измерване
Регулира тоновете на цветовете
Регулира количеството светлина от светкавицата
Намаляване ефекта на червените очи
Контраст
Острота
Стабилно заснемане (SteadyShot)
SETUP
Намалява феномена на червените очи.
Регулира контраста
Регулира остротата
Избира режим срещу размазване на изображението.a
Променя настройките за заснемане
* Опциите на менюто могат да бъдат настроени посредством екрана на менюто само при
DSC-H7. За да изберете настройки от менюто на DSC-H9, натиснете бутоните за всяка
функция.
BRK бутон
(режим на запис)
бутон (режим измерване)
Меню за преглед
(Изтриване)
(Slide Show)
(Ретуш)
(Защита)
Изтрива изображения
Изрежда изображение при определена последователност.
Ретушира (коригира) изображения.
Предпазва от инцидентно изтриване
Прибавя знак за отпечатване върху изображението, което желаете да отпечатате.
(Отпечатване) Отпечатва изображение посредством PictBridge съвместим принтер
(Завъртане)
Завърта неподвижното изображение
(Избор на папка)
Избира папка за преглед на изображения.
Работа с компютър
Можете да изведете изображения заснети с фотоапарата на компютърния екран. Също така
можете да използвате неподвижни изображения и клипове от фотоапарата повече от всякога
като се възползвате от софтуера. За повече подробности, обърнете се към “Упътване за
експлоатация”.
Поддържани операционни системи за USB връзка и прилагане на софтуера
За потребители на Windows
За потребители на Macintosh
USB връзка
Софтуер
“Picture Motion
Browser”
z
z
z
не е съвместим
Трябва да бъде инсталиран с посочената по-горе операционна система при доставка
Ако операционната Ви система не поддържа USB свързване, използвайте четец за Memory
Stick (не е приложен).
За повече подробности относно работната среда на “Picture Motion Browser”, използвайте
“Упътване за експлоатация”.
Преглед на „Упътване за експлоатация” и “Cyber-shot Step-up Guide”
За потребители на Windows
Включете компютъра и поставете CDROM-а в приложеното CD-ROM устройство.
Появява се следния екран.
За потребители на Macintosh
Включете компютъра и поставете приложения CD-ROM в CD-ROM устройството.
Следвайте инструкциите
За да прегледате “Cyber-shot
Handbook”
Изберете папка [Handbook] и копирайте
“Handbook.pdf”, запазена в папка “GB” на
компютъра Ви.
След като копирането е завършило,
щракнете два пъти върху “Handbook.
pdf”.
Когато щракнете върху бутон [Cyber-shot
За да прегледате “Cyber-shot StepHandbook] на екрана за копиране се появява
„Cyber-shot Handbook”. Следвайте инструкци- up Guide”
Копирайте папка [stepupguide] в папка
ите на екрана, за да копирате.
[stepupguide] на компютъра Ви.
Следвайте инструкциите на екрана, за да
копирате. Когато щракнете върху бутоИзберете [stepupguide], [language] и след
на “Cyber-shot Handbook”, и “Cyber-shot
това папка [GB], запазена на CD-ROM
Handbook”, и “Cyber-shot Step-up Guide” ще
и копирайте всички файлове от папка
бъдат инсталирани.
[GB], след това презапишете файловете
в папка [img], запазена в [stepupguide],
След като инсталацията е приключила
която е копирана в компютъра Ви в
щракнете два пъти върху съкратения файл
стъпка 1.
(shortcut) създаден на десктопа.
След като копирането е приключило,
щракнете два пъти върху “stepupguide.
hdx” в папка [stepupguide], за да го
декомпресирате, след това щракнете два пъти върху генерирания файл
“stepupguide”.
Ако нямате инсталиран инструмент
за декомпресиране на HQX файлове на
компютъра си, инсталирайте Stuffit
Expander.
Индикатори на екрана
Всеки път, когато натискате бутон
(DISP), дисплеят се променя (стр. 18).
Дисплей
Индикация
Оставащ заряд на батерията
Когато записвате неподвижни
изображения
Размер на изображението
Диск за избор на режим/Меню
(Избор на сцена)
Когато записвате движещи се
изображения
Диск за избор на режим
Режим нощно заснемане (само
за DSC-H9)
Баланс на белия цвят
Режим на запис
Режим на измерване
Заичане на лице
Стабилно заснемане
Предупреждение за вибрация
Самостоятелен таймер
Когато възпроизвеждате
Скала за увеличение
Режим на цвета
Контраст
Острота
PictBridge свързване
Защита
Сила на звука
Ред на отпечатване (DPOF)
обозначение
Zoom скала
PictBridge свързване
АЕ/АF заключване
Режим готовност/Запис
на клип
ISO номер
NR бавен затвор
Скорост на затвора
Стойност на диафрагмата
Стойност експонацията
Индикатор за AF рамка на
визьора
Ръчен фокус
Лента на ръчен фокус
Режим макро
Медия за запис/възпроизвеждане
Папка за запис
Папка за възпроизвеждане
Оставащ брой изображения
за запис
Номер на изображението/
Брой изображения, записани в
избраната папка
Оставащо време за запис
Промяна на папка
AF илюминатор
Намаляване ефекта на червените очи
Режим измерване
Режим възпроизвеждане
Режим светкавица
Лента за възпроизвеждане
Брояч/ Време на запис
Зареждане на светкавицата
Хистограма
Се появява, когато
дисплеят за хистограма е
изключен.
Номер на папката/ файла
Дата на запис/Време на
възпроизвеждане на изображението
Упътване за заснемане на
изображения
Баланс на белия цвят
Конверсионен (варио)обектив
Синхронизация на светкавицата
Дисплей за само-диагностика
ISO номер
Стойност на експонацията
Скорост на затвора
Стойност на диафрагмата
Упътване за възпроизвеждане
на изображения
Избор на изображения
Дисплей за само-диагностика
Регулиране на силата на звука
Самостоятелен таймер
Рамка на AF визьора
Кръстче за точково измерване
Хистограма
Живот на батериите капацитет на вградената памет
Живот на батериите и брой изображения, които могат да бъдат записани/прегледани
Таблиците показват приблизителния брой
изображения, които можете да запишете/прегледате и животът на батериите,
когато снимате в режим [Normal] при температура 25--С с напълно зареден комплект
батерии (приложен). Стойностите за броя
на изображенията, които могат да бъдат
записани или възпроизведени, позволяват
смяната на приложения “Memory Stick Duo”,
когато е необходимо.
Обърнете внимание, че е възможно в зависимост от условията истинският брой на
изображенията да бъде по-малък от указания.
z Капацитетът на батериите намалява с
увеличаването на използването им, както
и с течение на времето.
z Животът на батериите и броят изображения, които могат да бъдат записани/
прегледани, намалява при следните условия:
- Когато околната температура е ниска.
- Когато често използвате светкавицата.
- Когато често включвате и изключвате
фотоапарата.
- Когато често използвате функцията
zoom.
- Когато [LCD Backlight] бъде увеличено.
- Когато [AF Mode] е зададен в положение
[Monitor].
- Когато [SteadyShot] е в настройка
[Continuous].
- Когато зарядът на батериите е нисък
- Когато [Face Detection] е в положение
[On].
Снимане при следните условия:
- -- (Качеството на изображението) е
зададено в положение [Fine].
- [AF Mode] е зададен в положение [Single].
- [STEADY SHOT] е зададен в положение
[Shooting].
- Снимане на изображения през 30-секунден
интервал.
- Натиснете zoom бутоните W и T за
всяка снимка.
- Използване на светкавицата веднъж на
всеки 2 снимки.
- Включване и изключване на всеки 10
снимки.
z Методът на измерване се основава на
стандарта CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association).
z Броят на снимките, които можете да
направите, не се променя в зависимост от
размера на изображението.
z
Възпроизвеждане на неподвижни
изображения
Брой изображения
Прибл. 6000
Брой изображения
LCD
екран
Прибл. 280
Прибл. 140
Визьор Прибл. 310
Прибл. 155
LCD
екран
Прибл. 300
Визьор Прибл. 320
Живот на батериите (мин.)
Прибл. 150
Прибл. 160
Прибл. 300
Прибл. 7200
Прибл. 360
Възпроизвеждане на единични изображения
в последователност, на около 3-секундни
интервали
z
Запис на движещи се изображения
Запис на неподвижни изображения
LCD
екран/
Визьор
Живот на батериите (мин.)
Заснемане с включен
LCD екран
Заснемане с визьор
Прибл. 150 мин.
Прибл. 170 мин.
Прибл. 160 мин.
Прибл. 170 мин.
z
Непрекъснат запис с размер на изображението [320]
Брой неподвижните изображения и времетраене на движещите се изображения
Броят на неподвижните изображения и дължината на движещите се изображения се различават
в зависимост от условията на заснемане.
z Броят на неподвижните изображения и дължината на движещите се изображения се различават в зависимост от условията на заснемане.
Приблизителен брой на неподвижните изображения
Капацитет Вградена “Memory Stick Duo” форматиран с този фотоапарат
памет
Около
Размер
z
z
z
Броят указани изображения се отнася за ситуация, в която [REC Mode] е зададен в
положение [Normal].
Когато оставащият брой изображения, които могат да се запишат, е по-голям от 9,999,
се извежда индикация “>9999”.
Когато изображения, записани с по-стари модели на Sony се възпроизвеждат посредством този фотоапарат, дисплеят може да се различава от действителния размер на
изображението.
Време за запис на движещи се изображения
(Единици: час: минута: секунда)
Капацитет Вградена “Memory Stick Duo” форматиран с този фотоапарат
памет
Около
Размер
z
z
z
Изображения, чиито размер е зададен в положение [640 (Fine)], могат да бъде записани единствено на “Memory Stick PRO Duo”.
Запис на клипове може да се осъществи до 2GB за всеки файл. Когато размерът на файла достигне 2 GB, фотоапаратът спира заснемането автоматично.
Този фотоапарат не поддържа HD записи или възпроизвеждане на клипове с такова качество.
Отстраняване на проблеми
Ако имате проблеми с фотоапарата, опитайте едно от следните:
Проверете следните настройки и погледнете в “Oтстраняване на проблеми”
Ако на екрана се появява код от типа “C/E:
ване на проблеми”.
:
“, обърнете се към “Oтстраня-
Отстранете батериите и ги поставете отново след около минута. След това
включете отново фотоапарата.
Стартирайте отново настройките (стр. 24).
Свържете се с вашия доставчик или оторизиран сервиз на Sony.
Молим да разберете, че давайки вашият фотоапарат за поправка, съдържанието на вашата
вградена памет може да бъде прегледано
Батерии и захранване
Комплектът батерии не може да се инсталира
z
Инсталирайте комплекта батерии правилно като използвате върха на комплекта,
за да натиснете лостчето за изваждане на батериите (стр. 13).
Не можете да включите фотоапарата
След като сте поставили батериите във фотоапарата може да отнеме известно
време преди фотоапаратът да разпознае заряда.
z Инсталирайте комплекта батерии правилно (стр. 13)
z Комплектът батерии е разреден. Инсталирайте зареден комплект (стр. 12)
z Комплектът батерии е изчерпан. Заменете с нов.
z Използвайте препоръчания комплект батерии (стр. 10)
z
Захранването изненадващо се изключва
Ако не използвате фотоапарата около три минути докато захранването е включено,
той автоматично се изключва, за да предотврати изразходване на батериите. Вклю
чете фотоапарата отново (стр. 15).
z Комплектът батерии е изчерпан. Заменете с нов.
z
Индикаторът за оставаща батерия е неправилен
Това се случва само когато сте използвали фотоапарата на твърде студени или горещи
места.
z Изведената батерия се различава от настоящата. Разредете напълно и след това заредете комплекта батерии отново.
z Комплектът батерии е разреден. Инсталирайте зареден комплект (стр. 12)
z Комплектът батерии е изчерпан. Заменете с нов.
z
Батерията не може да се зареди
z
Не можете да заредите батериите посредством променливотоков адаптер (не е
приложен).
Заснемане на неподвижни изображения/клипове
Фотоапаратът Ви не може да заснема изображения
Проверете капацитета свободно място във вградената памет или “Memory Stick Duo”
(стр. 33). Ако са пълни, извършете едно от следните:
----Изтрийте ненужни изображения. (стр. 21)
----Сменете “Memory Stick Duo”.
z Използвате “Memory Stick Duo” със защитното капаче на “Memory Stick Duo” поставено
в положение неразрешен запис (LOCK). Поставете го в позиция разрешен запис.
z Не можете да записвате изображения, докато зареждате светкавицата.
z Настройте ключа за избор на режим в позиция
когато заснемате неподвижни изображения
z Настройте ключа за избор на режим в позиция
когато заснемате клипове.
z Размерът на изображенията е в автоматична настройка [640 (Fine)], когато заснемате
клипове. Направете едно от следните:
-----Сменете настройката за размера на изображението с различна от [640 (Fine)]
-----Поставете “Memory Stick PRO Duo”.
z Капачето на обектива е прикачено. Отстранете го.
z
Не можете да въведете дати на заснетите изображения
z
Този фотоапарат няма функция за наслагване на дати върху изображения. Можете да
копирате или запазите изображения с въведена дата като използвате “Picture Motion
Browser”.
Когато заснемате обект при много ярко осветление на него се появяват
вертикални ивици
z
Проявява се феноменът на замазване и върху изображението се появяват бели, черни,
червени или лилави ивици. Това явление не е неизправност.
Преглед на изображения
Фотоапаратът Ви не може да възпроизвежда изображения
Натиснете бутон (Възпроизвеждане) (стр. 21)
Името на папката/файла са били променени на Вашия компютър
z Когато файл с изображение е бил обработван на компютър или когато файлът с изображение е записан с модел фотоапарат различаващ се от вашия, възпроизвеждането на
вашия фотоапарат на този файл не е гарантирано.
z Фотоапаратът е в режим USB. Изтрийте USB връзката
z
z
Предпазни мерки
Не оставяйте фотоапарата на следните места
На изключително горещи места
На места като кола, паркирана на пряка слънчева
светлина. Възможно е корпусът на фотоапарата да се деформира и да причини неизправност.
z На пряка слънчева светлина или близо до отоплително тяло.
Възможно е корпусът на фотоапарата да се
обезцвети или деформира и да причини неизправност.
z Не места, изложени на вибрации
z Близо до силни магнитни полета
z На песъчливи или прашни места
Не позволявайте във фотоапарата да попадне
пясък или прах. Възможно е пясъкът и прахът
да причинят неизправност във фотоапарата
и понякога тази неизправност не може да бъде
поправена.
Относно пренасянето
Не сядайте на стол или друго място, когато
фотоапаратът е в задния джоб на Вашите панталони или пола, защото това може да причини
неизправност или повреда на фотоапарата.
z
Относно почистването
Почистване на LCD екрана
Почиствайте повърхността на LCD екрана със
специалния комплект за почистване на LCD екрани (не е приложен), за да премахнете пръстови
отпечатъци, прах и др.
Почистване на обектива
Изтрийте повърхността на обектива с меко
парче плат, за да премахнете следите от пръсти
или прах по повърхността му.
Почистване на повърхността на фотоапарата
Почиствайте повърхността на фотоапарата
с меко парче плат, леко навлажнено с вода, след
което подсушете повърхността добре. Не
ползвайте следните препарати, защото може да
повредите покритието на корпуса.
z Химични продукти като разтворители, бен
зин, алкохол, парче плат за еднократна употреба, бързо изпаряващ се инсектицид и др.
z Не докосвайте фотоапарата, ако по ръцете Ви
има следи от гореизброените вещества.
z Не оставяйте фотоапарата в контакт с гума
или винил за дълго време
Относно работната температура
Вашият фотоапарат е проектиран за работа
между 0--С до 40--С. Снимането на крайно студени или горещи места, които излизат извън тези
стойности, не се препоръчва.
Относно конденза на влага
Ако внесете фотоапарата директно от
студено на топло място е възможно във
вътрешността на фотоапарата да кондензира влага. Възможно е този конденз да
повреди фотоапарата.
Влага може да кондензира лесно, когато:
Внасяте фотоапарата от студено място, например ски-писта, в отоплявана стая.
Изнасяте фотоапарата от помещение с климатик
навън при висока температура и т.н.
Как да предотвратите конденза на влага
Когато внасяте фотоапарата от студено на топло място, сложете фотоапарата в полиетиленов
плик и оставете фотоапарата да се аклиматизира
към околната температура за около 1 час.
Ако има конденз на влага
Изключете захранването и оставете фотоапарата
поне за 1 час, за да се изпари влагата. Забележете, че
ако се опитате да записвате с влага, останала във
вътрешността на обектива, изображенията няма
да са ясни.
Относно вградена акумулаторна
батерия
Този фотоапарат е снабден с вградена акумулаторна батерия, така че настройката
за дата и час и други настройки се запазват,
независимо дали захранването е включено
или изключено.
Вградената акумулаторна батерия е постоянно заредена докато използвате фотоапарата. Независимо от това, ако използвате
фотоапарата само за кратки периоди от
време, тя се разрежда, и ако не използвате
фотоапарата за около 1 месец, батерията се
разрежда напълно. В този случай се уверете,
че сте заредили батерията преди да използвате фотоапарата.
Въпреки това, дори батерията да не е заредена, Вие можете да използвате фотоапарата като не записвате датата и часа.
Начин на зареждане на вградената
акумулаторна батерия
Поставете заредени батерии, или свържете
фотоапарата с мрежата от 220 V като
използвате променливотоковия адаптер
(не е приложен), и оставете фотоапарата с
изключено захранване за повече от 24 часа.
Метод на зареждане на комплекта
батерии
Поставете заредения комплект батерии
във фотоапарата или свържете фотоапарата към захранването посредством
променливотоков адаптер (не е приложен) и
оставете фотоапарата изключен за 24 часа
или повече.
Спецификации
Фотоапарат
Система
Устройство за изображения
7,18 мм (тип 1/2,5) цветен CCD
Основен цветен филтър
Общ брой пиксели на фотоапарата
Прибл. 8 286 000 пиксела
Ефективни пиксели на фотоапарата
Прибл. 8 083 000 пиксела
Обектив: Carl Zeiss Vario Tessar 15х вариообектив
f = 5.2 до 78.0 мм
(35 мм преобразуващ фотоапарат: 31
до 465 мм)
F = 2.7 – 4.5
Контрол на експонацията
Автоматична експонация, Приоритет на скоростта на затвора, Прио
ритет на диафрагмата, Ръчна експонация, Избор на сцена (9 режима)
Баланс на белия цвят
Автоматичен, Daylight, Cloudy,
Fluorescent 1,2,3, Incandescent, Светкавица
Формат на файловете (DCF съвместим)
Неподвижни изображения: Exif Ver. 2.21 JPEG
съвместим, DPOF съвместим
Движещи се изображения: МPEG 1 съвместими
(Monaural)
Носител на данните
Вградена памет 31 МВ
“Memory Stick Duo”
Светкавица
Препоръчително разстояние (При ISO
в положение Auto):
0,2 м до 9,8 м (W)
1,2 до 6.0 м (T)
Визьор: Електрически визьор (цветен)
Изходни и входни конектори
Мултиконектор: видео, аудио (monaural), USB
връзка
USB връзка : Високоскоростен USB (USB 2.0
съвместим)
LCD екран
LCD панел
DSC-H9
7.5 см (тип 3.0) TFT
DSC-H7
6.2 см (тип 2.5) TFT
Общ брой на точките (dots)
DSC-H9
230 400 (960х240) точки
DSC-H7
115 200 (480х240) точки
Визьор
Панел: 0.5 см (тип 0.2), цветен
Общ брой на точките (dots)
Прибл. равен на 200 000 точки
Захранване, общи условия
[Захранване, общи условия]
Захранване Комплект батерии с възможност за презареждане NP-BG1, 3.6 V
Променливотоков адаптер AC-LS5K
(не е приложен), 4.2 V
Консумация на електроенергия (по време на
запис с включен LCD екран)
DSC-Н9:
1,2 W
DSC-Н7:
1,1 W
Работна температура
от 0--С до 40--С
Температура на съхранение
От –20--С до +60--С
Размери
109.5 x 83.4 x 85.7 мм. (Ш/В/Д) (без изтеглящите се части)
Тегло
DSC-Н9:
Прибл. 546 гр. (включително батерия
NP-BG1, ремък за рамо, пръстен, бленда
и капаче на обектива)
DSC-Н7:
Прибл. 514 гр. (включително батерия
NP-BG1, ремък за рамо, пръстен, бленда
и капаче на обектива)
Микрофон:
Monaural
Високоговорител
Monaural
Exif Print Съвместим
PRINT изображение, съвпадащо с III
Съвместим
PictBridge
Съвместим
Зарядно устройство за батерии
BC-CSG/BC-CSGB/BC-CSGC
Изисквания към захранването
AC 100 до 240 V, 50/60 Hz, 2W (BCCSG/BC-CSGC), 2.6W (BC-CSGB)
Изходно напрежение
DC 4.2V, 0.25 A
Работна температура
От 0--С до 40--С
Температура на съхранение
От –20--С до +60--С
Размери
Прибл. 62 х 24 х 91 мм. (Ш/В/Д)
Тегло
Прибл. 75 гр. (без
захранващия кабел)
Комплект батерии NP-BG1
Използвани батерии
Литиево-йонни батерии
Максимално напрежение
DC 4.2 V
Минимално напрежение
DC 3.6 V
Капацитет
3.4 Wh (960mAh)
Дизайнът и спецификациите подлежат на
промяна без предупреждение.
Търговски марки:
и
са търговски марки на
Sony Corporation.
PicturePackage e търговска марка на Sony
Corporation.
“InfoLITHIUM” е търговска марка на Sony
Corporation.
“Picture Package” e търговска марка на Sony
Corporation.
Microsoft, Windows, Windows Media и
DirectX са търговски марки или запазени
търговски марки на Microsoft Corporation
в САЩ и други държави.
Macintosh, Mac OS, QuickTime, iMac, iBook,
PowerBook, PowerMac и eMac са търговски
марки или запазени търговски марки на
Apple Computer, Inc.
Macromedia и Flash са търговски марки или
запазени търговски марки на Macromedia,
Inc. в САЩ и/или други държави.
Intel, MMX и Pentium са търговски марки
или запазени търговски марка на Intel
Corporation.
В заключение, имената на системите и
продуктите, използвани в това ръководство като цяло, са търговски марки или
запазени търговски марки на техните
съответни разработчици или производители. Въпреки това “--” или “--” не се
използват навсякъде в това ръководство.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със
сервиза и гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните сервизни
или гаранционни документи.
Допълнителна информация за този продукт и
отговори на често задавани въпроси можете
да намерите на нашия уебсайт за клиентска
поддръжка.
http://www.sony.bg
Download PDF