Sony DSC-H3 Инструкции за експлоатация

Add to my manuals
36 Pages

advertisement

Sony DSC-H3  Инструкции за експлоатация | Manualzz
Цифров фотоапарат
Наръчник с инструкции
за употреба
За повече детайли относно подробните операции,
моля прочетете “Ръководство на потребителя”.
Инструкции за употреба
Преди да използвате устройството, моля, прочетете внимателно това ръководство и го
запазете за бъдещи справки.
Данни на потребителя
Моделът и серийният номер се намират от долната страна. Запишете серийния номер на указаното
по-долу място. Използвайте тези номера, когато
ви се налага да се обаждате на доставчика на Sony
относно този продукт.
Модел № DSC-H3
Сериен номер_______________________________
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да избегнете пожар или токов удар,
не излагайте устройството на дъжд
или влага.
Важни предпазни
мерки
За ваша собствена сигурност, моля прочетете това упътване за безопасна употреба
изцяло преди да започнете да работите
с устройството и запазите книжката за
бъдещи справки.
Употреба
Източници на ел. захранване
Това устройство трябва да се зарежда само
типа източник описан на етикета. Ако не сте
сигурни за електрическия волтаж осигурен в
дома Ви, моля консултирайте се с магазина, от
който е закупен уредът или с местната енергийна компания. За тези устройства, създадени
да работят на батерии или други източници,
обърнете се към инструкциите за експлоатация.
Поляризация
Този комплект може да е оборудван с поляризиран
захранващ щекер (щекер, на когото един от
зъбците е по-широк от другия).
Този щекер може да прилегне към контакта само
от едната си страна. Това е предпазна мярка.
Ако не можете да поставите шекера докрай в
контакта, обърнете го на обратно. Ако все още
не можете да поставите щекера в контакта,
моля свържете се с електротехник и помолете
да Ви бъде инсталиран подходящ контакт. Не
използвайте сила при поставяне на поляризирания
щекер в контакта.
Натоварване
Не натоварвайте контактите, разклонителите или удължителите извън техния
капацитет, тъй като това може да причини
електрически удар.
Навлизане на течности или твърди
обекти
В никакъв случай не поставяйте обекти от какъвто и да е вид във вътрешността на устройството, тъй като те могат да влязат в контакт с опасни точки на напрежение и да причи-нят
токов удар или запалване. Не разливайте течности
от какъвто и да е вид върху устройството.
Допълнителни приспособления
Не използвайте други приспособления освен
указаните от производителя, тъй като това
може да причини неизправност.
Почистване
Изключете устройството от мрежата за
ел. захранване преди да я почистите или полирате. Не използвайте течни или аерозолни
почистващи препарати. За почистване на
външната част на устройството използвайте леко навлажнена с вода кърпа .
Инсталация
Вода и други течности
Не използвайте устройства, свързани към
мрежата за ел. захранване близо до вода – например близо до вана, мивка, леген, във влажно
мазе или в близост до басейн.
Предпазване на кабела за ел.
захранване.
Поставете кабела за ел. захранване така че
да не го настъпвате или притискате с други
предмети , като обръщате особено внимание
на щекера, буксите и точката, от която
кабелът излиза от устройството.
Аксесоари
Не поставяйте устройството върху
нестабилна плоскост, стойка, статив, скоба
или маса. Устройството може да падне, причинявайки сериозни вреди на деца или възрастни,
както и сериозна повреда на устройството.
Използвайте само плоскост, стойка, статив,
скоба или маса, препоръчани от производителя.
Вентилация
Жлебовете и отворите на устройството
са проектирани за осигуряване на нужната
вентилация. За да осигурите надеждно функциониране на устройството и да го предпазите
от прегряване, тези жлебове и отвори не
трябва никога да се блокират или покриват.
- Не покривайте жлебовете и отворите на
устройството с плат или други материали;
- Не блокирайте жлебовете и отворите на устройството като го поставяте на креват,
диван, килим или друга подобна повърхност.
- Не поставяйте устройството в затворено
помещение като вграден шкаф, освен ако не е
осигурена подходяща вентилация.
- Не поставяйте устройството в близост или
върху радиатор или друго излъчващо топлина
устройство. Не поставяйте устройството
в контакт с директна слънчева светлина.
Гръмотевици
За допълнителна протекция на устройството по време на гръмотевична буря или кога-
то е оставена без надзор или не е използван за
дълъг период от време, изключете я от мрежата за ел. захранване и изключете антената
от системата за кабелна телевизия. Това ще
предотврати повреда на устройството.
Сервиз
Сервизиране на повреди
Изключете системата от мрежата за ел.
захранване и се обърнете към квалифициран
персонал при следните условия:
- Когато захранващият кабел или щекер е
повреден или протрит.
- Ако върху устройството е била разлята
течност.
- Ако устройството е било изложено на дъжд.
- Ако устройството е било обект на екстремен
шок – ако е било изпускано или ако е повреден
корпусът.
- Ако устройството не функционира нормално,
когато следвате инструкциите от упътванe
то за експлоатация. Настройте само тези
части, които са описани в упътването за експлоатация. Неправилната настройка на други
части може да завърши с повреда и намеса на квалифициран технически персонал за поправянето й.
- Когато устройството показва ясно изразена
промяна във функционирането си, това е ясен знак,
че е нужна намесата на квалифициран персонал.
Сервизиране
Не се опитвайте да поправите устройството сами, тъй като отварянето на корпуса и
премахването на части може да ви подложи на
опасен волтаж или други опасности. Всичките сервизни дейности трябва да се извършат
от квалифициран сервизен персонал.
Подмяна на части
Когато се налага подмяна на части, уверете се,
че техникът извършващ подмяната използва
части упоменати от производителя или само
такива, които имат същите характеристики като оригиналните части.
Неоторизираната подмяна може да причини
пожар, токов удар или други опасности.
Проверка на безопасността
След като сте приключили сервизирането
или подмяната на устройството, помолете
техникът да извърши рутинна проверка за
правилното функциониране на устройството.
Първо прочетете това
Предупреждение
Подменяйте батериите само с упоменатия
тип. В противен случай може да възникне
пожар или неизправност.
За потребителите в Европа
Този продукт е тестван и доказано съвместим с изискванията на директивата ЕМС
за използване на свързващи кабели, по-къси от
3 метра.
Внимание
При определени честоти електромагнитните полета могат да повлияят на картината
и звука на фотоапарата.
Забележка
Ако статично електричество или електромагнитно поле причини прекъсване на
прехвърлянето на данни, рестартирайте
софтуера или изключете и включете USB
кабела отново.
Изхвърляне на стари електрически
и електронни уреди (за страните от Европейския съюз и други
европейски страни с разделителна
система за отпадъци)
Този символ на устройството или опаковката му показва, че продуктът не трябва да
се третира като домашен отпадък. Вместо
това трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и
електронни уреди. Изхвърлите този продукт
на правилното място, Вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве. Рециклирането
на материалите ще помогне за запазването
на някои естествени ресурси. За по-подробна
информация относно рециклирането на този
продукт, моля, свържете се с местния градски
офис, службата за изхвърляне на отпадъци или
магазина, от който сте закупили продукта.
Забележка за клиенти от
страни налагащи директивите
на Европейския съюз
Производителят на този продукт е Sony
Corporation ,1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Оторизиран представител
за EMC относно безопасността на този
продукт е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. За всякакви
въпроси и ситуации свързани с гаранцията на
продукта, моля обръщайте се към адресите в
съответните гаранционни карти.
Съдържание
Важни предпазни мерки ..............................................................................................................2
Първо прочетете това ..............................................................................................................4
Забележки за използване на фотоапарата ............................................................................8
Започване на работа .....................................................................................9
Проверка на аксесоарите (приложени) ...................................................................................9
Подготовка на батериите ...................................................................................................... 10
Поставяне на батериите/“Memory Stick Duo” (не е приложен) .......................................11
Включване на фотоапарата/настройка на часовника ..................................................... 13
Лесно заснемане на изображения.................................................................. 14
Диск за смяна на режима/Увеличение (Zoom)/Светкавица/Макро/Самостоятелен............... 15
Преглед/Изтриване на изображения ............................................................. 17
Изучаване на различните функции – HOME/меню ........................................ 19
Използване на HOME меню..................................................................................................................... 19
Опции в HOME меню ................................................................................................................................20
Меню ............................................................................................................................................................21
Опции в менюто .......................................................................................................................................22
Работа с компютър ..................................................................................... 23
Поддържани операционни системи за USB връзка
и приложен софтуер..................................................................................................................23
Преглед на “Ръководство на потребителя”........................................................................24
Индикатори на екрана .................................................................................. 25
Живот на батериите и капацитет на паметта ......................................... 27
Живот на батериите и брой изображения,
които могат да бъдат записвани/преглеждани ...............................................................................27
Брой неподвижни изображения и време за запис на клипове.........................................................28
Отстраняване на проблеми ......................................................................... 30
Комплект батерии и захранване...........................................................................................20
Заснемане на неподвижни изображения/клипове...............................................................31
Преглед на изображения ..........................................................................................................31
Предпазни мерки .......................................................................................... 32
Спецификации .............................................................................................. 33
Забележки за работа с фотоапарата
Подсигуряване на данните във
вградената памет и “Memory
Stick Duo”
Забележки за LCD екран, LCD
визьор (само при моделите с
LCD визьор) и обектив
Не изключвайте фотоапарата, отстранете батерията или “Memory Stick Duo”,докато лампичката
за достъп свети. В противен случай данниte във
вградената памет или в “Memory Stick Duo” могат
да се повредят. Уверете се, че сте ги копирали, за
да предотвратите потенциален риск от загуба на
данни.
LCD екранът и LCD визьорът са произведени по
високо прецизна технология, така че ефективният
брой пиксели е над 99,99%. Възможно е обаче да се появят малки черни и/или ярки петънца (бели, червени,
сини или зелени на цвят) върху LCD екрана и в LCD
визьора. Появяването на тези петънца е напълно
нормално в процеса на снимане и по никакъв начин не
влияе върху записваното изображение.
Забележки за запис/възпроизвеждане
Преди да запишете събития, добре е да направите
пробен запис, за да се уверите, че фотоапаратът
работи правилно.
Този фотоапарат не е защитен от напрашване или
замърсяване, както и не е водоустойчив. Прочетете
„Предпазни мерки” (стр. 32) преди да използвате
фотоапарата.
Внимавайте да не намокрите фотоапарата. Ако
във вътрешността му попадне вода, това може
да причини неизправност, която в някои случаи е
непоправима.
Не насочвайте фотоапарата към слънцето или
друга ярка светлина. Това може безвъзвратно да
повреди очите ви или да причини неизправност във
фотоапарата.
Не използвайте фотоапарата близо до места, които
излъчват силни радио вълни или радиация. Възможно
е фотоапаратът да не записва или възпроизвежда
правилно.
Използването на фотоапарата на прашни или песъчливи места може да причини неизправност.
Ако се появи кондензация на влага, отстранете я,
преди да използвате фотоапарата. (стр. 32)
Не тръскайте и не удряйте фотоапарата. Освен
повреда и невъзможност за правене на записи, това
може да направи носителя за запис неизползваем
или да причини повреда или загуба на данни за
изображенията.
Отстранете праха от повърхността на светкавицата. Ако прахът промени цвета или се залепи
по повърхността на светкавицата вследствие на
затопляне, светкавицата може да не излъчи достатъчно светлина.
Фотоапаратът няма да работи с изнесен обектив,
когато комплектът батерии разреден. Поставете
зареден комплект батерии и включете фотоапарата отново.
Забележки за съвместимостта
на данните за изображението
Този фотоапарат следва стандарта DCF, установен
от JEITA (Japan Electronics and Information Technology
Industries Association).
Възпроизвеждането на изображения, записани с
вашия фотоапарат, на друго оборудване и възпроизвеждането на изображения, записани или редактирани с друго оборудване, на вашия фотоапарат, не е
гарантирано.
Предупреждение относно
авторското право
Телевизионните програми, филмите, видео записите
и други може да бъдат защитени с авторско право.
Неразрешеният презапис на такива материали може
да противоречи на закона за авторското право.
Не се предоставя компенсация
за съдържанието на записа.
Съдържанието на записа не подлежи на компенсация,
ако записът или възпроизвеждането се окажат
невъзможни поради неизправност на фотоапарата,
на носителя и др.
Започване на работа
Проверка на приложените аксесоари
Зарядно за батерии BC-CSG/BC-CSGB/BCCSGC (1)
Ремък за рамо (1)
Бленда (1)/Пръстен (1)
Кабел за зареждане (1)
Капаче на обектива (1)/Връзка за капачето (1)
Комплект батерии за презареждане NP-BG1
(1)/Кутийка за батериите (1)
CD-ROM (Софтуер за Cyber-shot и „Ръководство на потребителя”/ “Cyber-shot Step-up
Guide”) (1)
USB, A/V кабел за порт за мултифункционална
употреба(1)
“Наръчник с инструкции за употреба” за
използване на цифров фотоапарат (този
наръчник)
Прикачане на ремъка за рамо и капачето на обектива
Прикачете ремъка, за да предпазите фотоапарата от повреда при падане и т.н.
Подготовка на комплекта батерии
За клиенти от страни различни от САЩ и
Канада
Лампичка за зареждане
Кабел за зареждане
Поставете комплекта батерии в зарядното за батерии.
Свържете комплекта батерии към ел. мрежа (контакта).
Лампичката за зареждане светва и зареждането започва.
Когато лампичката за зареждане изгасне, зареждането е приключило.
Ако продължите да зареждате комплекта батерии за още час (докато е напълно зареден), зарядът ще
издържи малко по-дълго.
Време за зареждане
Време за пълно зареждане
Около 330 мин.
Практично време за зареждане
Около 270 мин.
Времето изискващо се за зареждане на изцяло изхабен комплект батерии при стайна температура. Зареждането може и да отнеме повече при определени условия.
Вижте стр. 27 за броя изображения, които могат да бъдат заснети.
Свържете зарядното за батериите към контакт с лесен достъп (наблизо).
Дори и лампичката за зареждане да не свети, зарядното за батериите е свързано към променливотоков
източник, докато е свързано към контакта. Ако имате проблем докато използвате зарядното за батерии,
незабавно изключете захранването като изключите кабела от контакта.
Когато зареждането приключи, изключете кабела от контакта (ел. мрежата) и отстранете комплекта
батерии от зарядното.
Създаден за употреба със съвместими Sony батерии.
Поставяне на комплекта батерии/”Memory Stick Duo” (не е
приложен)
Капаче за батериите/
”Memory Stick Duo”
Поставете ”Memory
Stick Duo” със страната на терминала с
лице към LCD екрана.
Поставете комплекта батерии, докато
натискате лостчето за изваждане на
батериите с върха на
комплекта батерии.
Отворете капачето на батериите/”Memory Stick Duo”
Поставете ”Memory Stick Duo” (не е приложен) докрай, докато щракне.
Поставете комплекта батерии.
Затворете капачето на батериите/”Memory Stick Duo”
Когато няма поставен ”Memory Stick Duo”
Фотоапаратът записва/възпроизвежда изображения с помощта на вградената памет (около 31 МВ).
За да проверите оставащото време на батерията
Натиснете бутон POWER, за да включите фотоапарата и да проверите времето на LCD екрана.
Индикатор
за оставащо
време
Указания за
оставащия
заряд
Батерията Батерията е Подменете батерияДостатъчно Малка
е наполови- полу-празна, та със заредена или
оставащ
част от
записът/въз- заредете настозаряд
батерията на пълна
произвежда- ящата. (Предупредие употренето скоро телният индикатор
бена
ще спрат
примигва).
Отнема около минута докато се появи правилното време за оставащ заряд
При определени обстоятелства изведеното оставащо време за заснемане може да не е правилно.
Когато включите заряда за първи път се появява екранът за настройка на часовника (стр. 13)
За да отстраните комплекта батерии/”Memory Stick Duo”
Отворете капачето на батериите/”Memory Stick Duo”
“Memory Stick Duo”
Комплект батерии
Уверете се, че лампичката за достъп
не свети, след това натиснете
“Memory Stick Duo” еднократно.
Придвижете лостчето за отстраняване на батериите. Внимавайте да не
изпуснете комплекта батерии.
Никога не отстранявайте комплекта батерии/“Memory Stick Duo”, когато свети лампичката за достъп,
иначе може да загубите данни.
Включване на фотоапарата/настройка на часовника
Бутон POWER
Бутон
Бутон
HOME
Контролен бутон
Изберете – бутон POWER или натиснете бутон – (Възпроизвеждане).
Настройте часовника посредством контролния бутон.
Изберете формат на изписване на датата посредством
, след това натиснете .
Изберете всяка настройка посредством
и настройте числена стойност с
след това натиснете .
3 Изберете [ОК] , след това натиснете .
За да промените датата и часа
Натиснете бутон HOME, изберете [ Clock Settings] в екран
(Setup) (стр. 19, 20).
Когато включите захранването
Когато батерията е поставена във фотоапарата, може да отнеме време преди работата с него
да е възможна.
Ако фотоапаратът работи на батерии и не работите с него около три минути, фотоапаратът се изключва автоматично, за да предотврати износване на комплекта батерии (функция
Автоматично изключване).
Лесно заснемане на изображения
светкавица
Микрофон
Бутон на
затвора
Диск за избор
на режим
W/T (Zoom) бутон
Бутон макро
Бутон DISP
(Смяна на дисплея на екрана)
Бутон светкавица
Бутон на самостоятелния
таймер
Бутон MENU
Контролен бутон
Бутон HOME
Захващане за статив (дъно)
Изберете режим посредством, диска за смяна на режима
Неподвижно изображение (Режим автоматична настройка): Изберетe
Клип: Изберете .
Задръжте фотоапарата с лакти притиснати към тялото Ви, за да го
стабилизирате.
Обектът трябва да
бъде в центъра на
фокусната рамка.
Заснемете с помощта на бутона на затвора.
Неподвижно изображение:
АЕ/AF lock индикатор
Натиснете и задръжте бутона на
затвора наполовина, за да фокусирате.
AE/AF lock индикаторът (зелен)
примигва, чува се звуков сигнал, индикаторът спира да мига, но остава светнат.
Натиснете докрай бутона на затвора.
Чува се звукът на затвора.
Клип:
Натиснете докрай бутона на затвора.
За да прекратите записа, натиснете отново бутона на затвора докрай.
Диск за избор на режим/Zoom (увеличение)/Светкавица/Макро/Самостоятелен
таймер/Дисплей /Бленда
Използване на диска за избор на
Избор на сцена в менюто
режим
Натиснете MENU и изберете настройка
Настройте диска за избор на режим в желаната функция
Режим автоматична настройка
Позволява лесно заснемане с автоматично зададени
настройки
Режим Автоматична настройка
Позволява Ви да заснемате с автоматично регулирана експонация (и скорост на затвора и размер на
диафрагмата). Също така можете да изберете различни
настройки като използвате менюто.
Заснемане след ръчна настройка на
експонацията
Позволява Ви да заснемате след като сте регулирали
ръчно експонацията
Режим Клип
Записва клип със звук.
Висока чувствителност
Заснемате изображения без светкавица дори и
при слаба осветеност
Меко заснемане на изображение
Заснема изображение с по-мека атмосфера при
портретни снимки, снимки на цветя и пр.
Заснемане на спортни игри
Нощна сцена
Заснема нощни сцени без да се губи атмосферата.
Плаж
Заснема сцени на морския или езерен бряг като
прихваща по-ясно синия цвят на водата.
Сняг
Заснема снежни сцени в бяло по-оживено.
Фойерверки
Заснема по –ярко фойерверки.
W/T Използване на zoom
Натиснете бутон Т, за да увеличите и W, за да
откажете увеличението.
Лекото натискане на бутона води до постепенно увеличение на бутона, а бързото натискане
води до рязко увеличение.
Светкавица (Избор на режим на
светкавицата за неподвижни
изображения)
( ) на контролния бутон неколкоЗаснемете изображения като предсказвате дви- Натиснете
жението на обекта и настройката на фокуса. кратно, докато изберете желания режим.
Нощен портрет
Заснемате ярки изображения на хора на тъмни
места без да се губи нощната атмосфера.
Пейзажна сцена
Заснема с фокус върху отдалечен обект.
Избор на сцена
Избира сцена от менюто.*
Примигва, когато светлината или задното
осветява не (настройка по подразбиране) са
недостатъчни.
Светкавица включена
Бавна синхронизация (включена светкавица)
Скоростта на затвора е ниска на тъмни места,
за да заснеме по-точно фонът, който е извън
обсега на светкавицата.
Светкавица изключена
Когато заснемате посредством светкавица,
тя сама се подава и примигва. Затворете я с
ръка щом приключите с употребата й.
Макро (Заснемане отблизо)
Натиснете ( ) на контролния бутон неколкократно, докато изберете желания режим.
Прикачане на блендата
Прикачете пръстена докато фотоапаратът
е изключен.
Macro функция изключена
Макро функция включена (от страна W
приблизително 2 см или повече), Т страна
около 90 см или повече.
Използване на самостоятелен
таймер
Натиснете ( ) на контролния бутон неколкократно, докато изберете желания режим.
Самостоятелният таймер е изключен
Настройка на 10-секундно отлагане
Настройка на 2-секундно отлагане
Пръстен
Поставете блендата, както е показано подолу и я завъртете по посока на часовниковата стрелка, докато чуете изщракване.
Натиснете бутона на затвора, лампичката
на самостоятелния таймер примигва и се чува
звуков сигнал, докато затвора работи.
Лампичка на самостоятелния таймер
Бленда
Съхранение на блендата
DISP Промяна на дисплея на екрана
Всеки път, когато натиснете DISP (Ключ за
промяна на дисплея), дисплеят се променя както
следва.
Индикатори включени
Индикатори включени*
Хистограма включена*
Индикатори изключени*
* Задното осветяване на LCD екрана се връща
към обикновеното.
Поставете блендата както е показано на
илюстрацията и я завъртете по посока
на часовниковата стрелка, докато чуете
щракване.
Преглед/Изтриване на изображения
Бутон
(Възпроизвеждане)/Бутон
(Индекс)
Бутон
(zoom при
възпроизвеждане)
Бутон
(възпроизвеждане)
Бутон MENU
Контролен
бутон
Бутон HOME
Изберете
(Възпроизвеждане).
Ако натиснете бутон
(Възпроизвеждане), докато фотоапарата е изключен, фотоапаратът
се включва в режим възпроизвеждане. Ако натиснете отново, режимът се променя в режим
запис.
Изберете изображение с помощта на
на контролния бутон
Клип:
Натиснете , за да възпроизведете клип. (Натиснете отново, за да прекратите възпроизвеждането).
Натиснете
, за да превъртите бързо напред/назад. (Натиснете , за да се върнете в нормално възпроизвеждане).
Натиснете
за да изведете екрана за контрол на звука.
За да изтриете изображения
Изведете изображението, което искате да изтриете и натиснете
Изберете [Delete] посредством , след това натиснете .
Изберете [OK] посредством и натиснете .
(Изтриване)
За да прегледате изображение увеличено изображение (Playback zoom)
Натиснете , докато извеждате неподвижното изображение.
За да прекратите функция zoom, натиснете .
Регулирайте частта
.
Отменете playback zoom: .
Преглед в режим индекс
екран
Натиснете
(Индекс) бутона , за да изведете индекс екран, докато е изведено неподвижно
изображение. Изберете изображението посредством
.
За да се върнете към режим единичен екран, натиснете .
Можете също така да получите достъп до индекс екран като изберете [ Index Display] в
(View Images) в екран HOME.
Всеки път, когато натискате
(Индекс), броят на изображенията в индекс екрана се променя.
За да изтриете изображения в индекс режим.
Докато е изведен индекс екран, натиснете MENU.
Натиснете [Delete] посредством и изберете [Multiple Images] посредством
, след това
натиснете .
3 Изберете изображението , което искате да изтриете посредством
, след което
натиснете
Появява се маркировка
в кутийката до изображението.
За да отмените избора, изберете изображението, на което вече се бяхте спрели и натиснете
отново.
4 Натиснете MENU и изберете [OK] посредством , след което натиснете .
За да изтриете всички изображения от една папка, изберете [All In This Folder] и натиснете
в стъпка 2.
За да възпроизведете серия от изображения в определена последователност (Slide Show)
Изберете [
Slide Show] във
ством и натиснете .
(View Images) от екран HOME, след това изберете ОК посред-
За да прегледате изображения на телевизионен екран
Свържете фотоапарата към телевизора посредством кабел с терминал за мултифункционална
употреба.
Към мултиконектора
Към аудио/видео входните жакове
Кабел за мултифункционална употреба
За да прегледате на HD телевизор (телевизор с висока разделителна способност), ще Ви е нужен
HD кабел за извеждане с адаптер (не е приложен).
Ако настроите размера на изображението на [16:9], можете да запишете изображения, чиито
размери да попълнят целия екран на вашия HD TV.
Не можете да преглеждате клипове изведени със сигнал на формата [HD (1080i)].
Преглед на различните функции – HOME/Menu
Използване на екран HOME
Екранът HOME е изходен екран за всички функции на вашия фотоапарат и може да се извежда
независимо от останалите настройки и режими (заснемане/преглед).
Бутон HOME
Бутон
Контролен бутон
Натиснете HOME, за да изведете екран HOME.
Категория
Опция
Упътване
Изберете категория посредством
Изберете опция посредством
Когато изберете
– настройки)
на контролния бутон.
, след това натиснете .
(Manage Memory) или категория
(Settings
Изберете желаната опция посредством
на контролния бутон
Това функционира само когато сте избрали
(Настройки).
Преместете надясно посредством , изберете настройка посредством
и натиснете .
Изберете настройка посредством
и натиснете .
Фотоапаратът автоматично се настройва режим заснемане или преглед, когато натиснете
бутон HOME отново.
За повече подробности относно работата
стр 19
Опции в меню HOME
Натиснете бутон HOME, за да изведете следните опции. Подробности относно опциите се
извеждат на екрана посредством кратко упътване.
Категория
Shooting
View Images
Опции
Заснемане
Единично изображение
Индекс дисплей
Изреждане на кадри в определена последователност (Slide Show)
Printing, Other
Отпечатване
Музикално устройство
Сваляне на музика
Форматиране на музика
Manage Memory
Инструмент на Memory Stick
Форматиране
Създаване на папка за запис
Промяна на папката за запис Копиране
Инструмент на вградената памет
Форматиране
--
Settings
Основни настройки
Основни настройки 1
Звуков сигнал
Инициализация
Упътване за функциите
Основни настройки 2
Свързване през USB
Video Out
COMPONENT
Настройки за заснемане
Настройки за заснемане 1
AF Illuminator
AF режим
Конверсионен обектив
Grid line
Цифрово увеличение
Настройки за заснемане 2
Синхронизация на светкавицата
Автоматично ориентиране
Разширен фокус
Настройки на часовника
Езикови настройки
Автоматичен преглед
Използване на опциите в менюто
Бутон MENU
Бутон
Контролен бутон
Натиснете MENU, за да изведете менюто
Упътване за функциите
Менюто ще бъде изведено само по време на режими заснемане и преглед.
В зависимост от избрания режим различни настройки може да са възможни.
Изберете желаното меню посредством
на контролния бутон
Ако желаната настройка не е видима, продължавайте да натискате
появи на екрана
Изберете желаната настройка посредством
бутон
, докато настройката се
на контролния
Ако желаната настройка не е видима, продължавайте да натискате
, докато настройката се
появи на екрана
Натиснете след като сте избрали настройка в режим възпроизвеждане.
Натиснете MENU, за да изключите менюто.
За подробности относно тази перация
стр. 21
Настройки на менюто
Възможните настройки на менюто се различават в зависимост от режима на фотоапарата
(заснемане/преглед), позицията на диска за избор на режим и режима на заснемане. Само възможните
настройки се появяват на екрана.
Меню за запис
Избор на сцена (Scene
Selection)
Размер на изображението
(Image Size)
Намиране на лице (Face
Detection)
Режим запис (REC Mode)
Режим цвят (Color Mode)
ISO
EV
Режим на измерване
(Metering Mode)
Фокус (Focus)
Баланс на белия цвят (White Bal)
Избира предварително регулирана настройка, която
да пасва на всякакви условия на сцената
Избира размер на неподвижното изображение.
Намира лицата на обектите, които заснемате и
регулира фокуса върху тях.
Избира непрекъснат режим на запис
Променя яркостта на образа и добавя специални
ефекти.
Избира чувствителността към светлина.
Регулира експонацията.
Избира режим на измерване
Променя фокусния метод.
Регулира тоновете на цветовете
Ниво на светкавицата (Flash Level) Регулира количеството светлина от светкавицата
Намаляване ефекта на
червените очи (Red Eye Reduction) Намалява феномена на червените очи
Контраст (Contrast)
Регулира контраста
Острота (Sharpness)
Регулира остротата
Стабилно заснемане (SteadyShot) Избира режим срещу размазване на изображението.
SETUP
Променя настройките за заснемане
Меню за преглед
(Изтриване)
(Slide Show)
(Ретуш)
-(Защита)
DPOF
Изтрива изображения
Изрежда изображение при определена последователност.
Ретушира (коригира) изображения.
Предпазва от инцидентно изтриване
Прибавя знак за отпечатване върху изображението,
което желаете да отпечатате.
Отпечатва изображение посредством PictBridge
съвместим принтер
Завърта неподвижното изображение
(Отпечатване)
(Завъртане)
-(Избор на папка) Избира папка за преглед на изображения.
Работа с компютър
Можете да изведете изображения заснети с фотоапарата на компютърния екран.
Като използвате софтуера на приложения CD-ROM можете да се наслаждавате на неподвижни
изображения и клипове от фотоапарата. За повече подробности, обърнете се към “Упътване за
експлоатация” на приложения CD-ROM.
Поддържани операционни системи за USB връзка и прилагане на софтуера
За потребители на Windows
За потребители на Macintosh
USB връзка
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP*SP2, Windows Vista*
Mac OS 9.1/9.2/Mac OS X (v.10.1 до
10.4)
Софтуер
“Picture Motion
Browser”
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP*SP2, Windows Vista*
не е съвместим
64 – битови издания, както и стартови издания (Starter Edition) не се поддържат.
Компютърът Ви трябва да има предварително инсталирана операционна система като посочените по-горе. Подобрения на
операционната система не се поддържат.
Ако операционната Ви система не поддържа USB свързване, използвайте четец за Memory Stick (не е приложен).
За повече подробности относно работната среда на “Picture Motion Browser”, използвайте “Упътване за експлоатация”.
Преглед на „Упътване за експлоатация” и “Cyber-shot Step-up Guide”
Книжката “Cyber-shot Handbook” на приложения CD-ROM обяснява как да използваме
фотоапарата в детайли. За да я прегледате се
изисква Adobe Reader.
За потребители на Windows
Включете компютъра и поставете
CD-ROM-а в приложеното CD-ROM
устройство.
Появява се следния екран.
Когато щракнете върху бутон [Cyber-shot
Handbook] на екрана за копиране се появява
„Cyber-shot Handbook”.
Следвайте инструкциите на екрана, за
да копирате. Когато щракнете върху бутона
“Cyber-shot Handbook”, и “Cyber-shot Handbook”, и
“Cyber-shot Step-up Guide” ще бъдат инсталирани.
След като инсталацията е приключила щракнете два пъти върху съкратения файл (shortcut)
създаден на десктопа.
За потребители на Macintosh
Включете компютъра и поставете CDROM-а в приложеното CD-ROM устройство.
Изберете папка “Handbook” и копирайте
“Handbook.pdf”, запазена в папка “GB” на
компютъра Ви.
След като копирането е завършило, щракнете два пъти върху “Handbook.pdf”.
Индикатори на екрана
Всеки път, когато натискате бутон – (DISP), дисплеят се променя
(стр. 16).
Когато записвате неподвижни
изображения
Оставащ заряд на батерията
Размер на изображението
Диск за избор на режим/Меню
(Избор на сцена)
Диск за избор на режим
Баланс на белия цвят
Режим на запис
Когато записвате движещи се
изображения
Режим на измерване
Засичане на лице
Стабилно заснемане
Предупреждение за вибрация
Скала за увеличение
Режим на цвета
PictBridge свързване
Когато възпроизвеждате
Защита
Сила на звука
Ред на отпечатване (DPOF)
обозначение
Zoom скала
PictBridge свързване
Контраст
Острота
Режим на ръчна настройка
Упътване за ръчна настройка
Предварително зададено
фокусно разстояние
АЕ/АF заключване
Медия за запис/възпроизвеждане
(“Memory Stick Duo”, вградена
памет)
Папка за запис
Папка за възпроизвеждане
Брой изображения за запис
ISO номер
NR бавен затвор
Скорост на затвора
Стойност на диафрагмата
Стойност експонацията
Индикатор за AF рамка на
визьора
Номер на изображението/
Брой изображения, записани в
избраната папка
Оставащо време за запис (часове:минути:секунди)
Промяна на папка
Режим възпроизвеждане
AF илюминатор
Намаляване ефекта на червените очи
Режим измерване
Лента за възпроизвеждане
Режим светкавица
Режим макро
Режим готовност/
Запис на клип
Зареждане на светкавицата
Баланс на белия цвят
Време на запис (минути:секунди)
Хистограма
Се появява, когато дисплеят за хистограма е изключен.
Номер на папката/ файла
Дата на запис/Време на възпроизвеждане на изображението
Упътване за възпроизвеждане на
изображения
Дисплей за само-диагностика
ISO номер
Стойност на експонацията
Скорост на затвора
Стойност на диафрагмата
Конверсионен (варио)обектив
Избор на изображения
Регулиране на силата на звука
Дисплей за само-диагностика
Самостоятелен таймер
Рамка на AF визьора
Кръстче за точково измерване
Хистограма
Живот на батериите капацитет на вградената памет
Живот на батериите и брой изображения, които могат да бъдат записани/прегледани
Забележки относно комплекта
Цифрите показани в следните таблици предбатерии
полагат напълно заредени батерии, които се
използват при температура 25 градуса. Стойностите за броя на изображенията, които
могат да бъдат записани или възпроизведени,
позволяват смяната на приложения “Memory
Stick Duo”, когато е необходимо.
Обърнете внимание, че е възможно в зависимост от условията истинският брой на
изображенията да бъде по-малък от указания
Запис на неподвижни изображения
Живот на батериите
(мин.)
Прибл. 165
Брой изображения
Прибл. 330
Снимане при следните условия:
[REC Mode] е в положение [Normal]
- [AF Mode] е зададен в положение [Single].
- [STEADY SHOT] е зададен в положение
[Shooting].
- Снимане на изображения през 30-секунден
интервал.
- Натиснете zoom бутоните W и T за всяка
снимка.
- Използване на светкавицата веднъж на всеки
2 снимки.
- Включване и изключване на всеки 10 снимки.
Методът на измерване се основава на стандарта CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association).
Броят на снимките, които можете да направите, не се променя в зависимост от размера
на изображението.
Възпроизвеждане на неподвижни
изображения
Живот на батериите
(мин.)
Прибл. 370
Брой изображения
Прибл. 7400
Възпроизвеждане на единични изображения в
последователност, на около 3-секундни
интервали
Капацитетът на батериите намалява с
времето и честата употреба.
Животът на батериите и броят изображения, които могат да бъдат записани/прегледани, намалява при следните условия:
- Когато околната температура е ниска.
- Когато често използвате светкавицата.
- Когато често включвате и изключвате
фотоапарата.
- Когато често използвате функцията zoom.
- Когато [LCD Backlight] бъде увеличено.
- Когато [AF Mode] е зададен в положение
[Monitor].
- Когато [SteadyShot] е в настройка
[Continuous].
- Когато зарядът на батериите е нисък
- Когато [Face Detection] е в положение [On].
Брой неподвижните изображения и времетраене на
движещите се изображения
Броят на неподвижните изображения и дължината на движещите се изображения се различават
в зависимост от условията на заснемане.
Дори и капацитетът на носителя на запис да е същия като показания в следната таблица, броят
на неподвижните изображения и времетраенето на клиповете може да е различно.
Можете да изберете размера, при който да стане заснемането, когато заснемате от менюто
(стр. 21, 22)
Приблизителен брой на неподвижните изображения
(Единици: Изображения)
Капацитет
Размер
Вградена
памет
“Memory Stick Duo” форматиран с този фотоапарат
Около
Броят указани изображения се отнася за ситуация, в която [REC Mode] е зададен в положение [Normal].
Когато оставащият брой изображения, които могат да се запишат, е по-голям от 9,999, се извежда индикация
“>9999”.
Когато изображения, записани с по-стари модели на Sony се възпроизвеждат посредством този фотоапарат,
дисплеят може да се различава от действителния размер на изображението.
Време за запис на движещи се изображения
Цифрите в следната таблица показват приблизително максималното време за запис получено
при сумиране на всичките файлове за клип. Максималното време при което можете да заснемате
непрекъснато е около 10 минути.
(Единици: час: минута: секунда)
Капацитет
Размер
Вградена
памет
“Memory Stick Duo” форматиран с този фотоапарат
Около
Изображения, чиито размер е зададен в положение [640 (Fine)], могат да бъде записани единстве
но на “Memory Stick PRO Duo”.
Този фотоапарат не поддържа HD записи или възпроизвеждане на клипове с такова качество.
Отстраняване на проблеми
Ако имате проблеми с фотоапарата, опитайте едно от следните:
Проверете следните настройки и погледнете в “Oтстраняване на проблеми”
Ако на екрана се появява код от типа “
не на проблеми”.
“, обърнете се към “Oтстранява-
Отстранете батериите и ги поставете отново след около минута.
След това включете отново фотоапарата.
Стартирайте отново настройките (стр. 20).
Свържете се с вашия доставчик или оторизиран сервиз на Sony.
Молим да разберете, че давайки вашият фотоапарат за поправка, съдържанието на вашата вградена памет може да бъде прегледано. Музикалните Ви файлове също могат да бъдат прегледани.
Батерии и захранване
Комплектът батерии не може да се инсталира
Инсталирайте комплекта батерии правилно като използвате върха на комплекта, за да натиснете лостчето за изваждане на батериите (стр. 11).
Не можете да включите фотоапарата
След като сте поставили батериите във фотоапарата може да отнеме известно време преди
фотоапаратът да разпознае заряда.
Инсталирайте комплекта батерии правилно (стр. 11)
Комплектът батерии е разреден. Инсталирайте зареден комплект (стр. 10)
Комплектът батерии е изчерпан. Заменете с нов.
Използвайте препоръчания комплект батерии (стр. 9)
Захранването изненадващо се изключва
Ако не използвате фотоапарата около три минути докато захранването е включено, той
автоматично се изключва, за да предотврати изразходване на батериите. Включете фотоапарата отново (стр. 13).
Комплектът батерии е изчерпан. Заменете с нов.
Индикаторът за оставаща батерия е неправилен
Това се случва само когато сте използвали фотоапарата на твърде студени или горещи
места.
Изведената батерия се различава от настоящата. Разредете напълно и след това
заредете комплекта батерии отново.
Комплектът батерии е разреден. Инсталирайте зареден комплект (стр. 10)
Комплектът батерии е изчерпан. Заменете с нов.
Батерията не може да се зареди
Не можете да заредите батериите посредством променливотоков адаптер (не е
приложен).
Заснемане на неподвижни изображения/клипове
Фотоапаратът Ви не може да заснема изображения
Проверете капацитета свободно място във вградената памет или “Memory Stick Duo” (стр.
28). Ако са пълни, извършете едно от следните:
--Изтрийте ненужни изображения. (стр. 17)
--Сменете “Memory Stick Duo”.
Не можете да записвате изображения, докато зареждате светкавицата.
Настройте ключа за избор на режим в позиция когато заснемате неподвижни изображения
Настройте ключа за избор на режим в позиция когато заснемате клипове.
Размерът на изображенията е в автоматична настройка [640 (Fine)], когато заснемате клипове.
Направете едно от следните:
--Сменете настройката за размера на изображението с различна от [640 (Fine)]
--Поставете “Memory Stick PRO Duo”.
Не можете да въведете дати на заснетите изображения
Този фотоапарат няма функция за наслагване на дати върху изображения. Можете да
копирате или запазите изображения с въведена дата като използвате “Picture Motion
Browser”.
Когато заснемате обект при много ярко осветление на него се появяват вертикални ивици
Проявява се феноменът на замазване и върху изображението се появяват бели, черни,
червени или лилави ивици. Това явление не е неизправност.
Преглед на изображения
Фотоапаратът Ви не може да възпроизвежда изображения
Натиснете бутон
(Възпроизвеждане) (стр. 17)
Името на папката/файла са били променени на Вашия компютър
Когато файл с изображение е бил обработван на компютър или когато файлът с изображение е записан с модел фотоапарат различаващ се от вашия, възпроизвеждането на
вашия фотоапарат на този файл не е гарантирано.
Фотоапаратът е в режим USB. Изтрийте USB връзката.
Предпазни мерки
Не оставяйте фотоапарата на следните места
На изключително горещи места
На места като кола, паркирана на пряка
слънчева светлина. Възможно е корпусът на
фотоапарата да се деформира и да причини
неизправност.
На пряка слънчева светлина или близо до
отоплително тяло.
Възможно е корпусът на фотоапарата да
се обезцвети или деформира и да причини
неизправност.
Не места, изложени на вибрации
Близо до силни магнитни полета
На песъчливи или прашни места
Не позволявайте във фотоапарата да попадне
пясък или прах. Възможно е пясъкът и прахът
да причинят неизправност във фотоапарата
и понякога тази неизправност не може да бъде
поправена.
Относно почистването
Почистване на LCD екрана
Почиствайте повърхността на LCD екрана
със специалния комплект за почистване на
LCD екрани (не е приложен), за да премахнете
пръстови отпечатъци, прах и др.
Почистване на обектива
Изтрийте повърхността на обектива с меко
парче плат, за да премахнете следите от пръсти или прах по повърхността му.
Почистване на повърхността на фотоапарата
Почиствайте повърхността на фотоапарата
с меко парче плат, леко навлажнено с вода, след
което подсушете повърхността добре. Не
ползвайте следните препарати, защото може
да повредите покритието на корпуса.
Химични продукти като разтворители, бензин,
алкохол, парче плат за еднократна употреба, бързо
изпаряващ се инсектицид и др.
Не докосвайте фотоапарата, ако по ръцете Ви има
следи от гореизброените вещества.
Не оставяйте фотоапарата в контакт с гума или
винил за дълго време
Относно работната температура
Вашият фотоапарат е проектиран за работа
между 0--С до 40--С. Снимането на крайно студени или горещи места, които излизат извън
тези стойности, не се препоръчва.
32
Относно конденза на влага
Ако внесете фотоапарата директно от студено
на топло място е възможно във вътрешността на
фотоапарата да кондензира влага. Възможно е този
конденз да повреди фотоапарата. Влага може да
кондензира лесно, когато: Внасяте фотоапарата от
студено място, например ски-писта, в отоплявана
стая. Изнасяте фотоапарата от помещение с климатик навън при висока температура и т.н.
Ако има конденз на влага
Изключете захранването и оставете фотоапарата
поне за 1 час, за да се изпари влагата. Забележете, че ако
се опитате да записвате с влага, останала във вътрешността на обектива, изображенията няма да са ясни.
Относно вградена акумулаторна
батерия
Този фотоапарат е снабден с вградена акумулаторна
батерия, така че настройката за дата и час и други
настройки се запазват, независимо дали захранването е
включено или изключено.
Вградената акумулаторна батерия е постоянно
заредена докато използвате фотоапарата. Независимо
от това, ако използвате фотоапарата само за кратки
периоди от време, тя се разрежда, и ако не използвате
фотоапарата за около 1 месец, батерията се разрежда
напълно. В този случай се уверете, че сте заредили
батерията преди да използвате фотоапарата.
Въпреки това, дори батерията да не е заредена, Вие можете да използвате фотоапарата като не записвате
датата и часа. Начин на зареждане на вградената
акумулаторна батерия. Поставете заредени батерии,
или свържете фотоапарата с мрежата от 220 V като
използвате променливотоковия адаптер (не е приложен), и оставете фотоапарата с изключено захранване
за повече от 24 часа.
Метод на зареждане на комплекта батерии
Поставете заредения комплект батерии във фотоапарата или свържете фотоапарата към захранването посредством променливотоков адаптер (не е
приложен) и оставете фотоапарата изключен за 24
часа или повече.
Спецификации
Фотоапарат
Система
Устройство за изображения
7,18 мм (тип 1/2,5) цветен CCD
Основен цветен филтър
Общ брой пиксели на фотоапарата
Прибл. 8 286 000 пиксела
Ефективни пиксели на фотоапарата
Прибл. 8 083 000 пиксела
Обектив: Carl Zeiss Vario Tessar 10х вариообектив
f = 6.3 до 63 мм
(35 мм преобразуващ фотоапарат: 38 до 380 мм)
F = 3.5 – 4.4
Контрол на експонацията
Автоматична експонация, Избор на сцена (9 режима)
Баланс на белия цвят
Автоматичен, Daylight, Cloudy, Fluorescent 1,2,3,
Incandescent, Светкавица
Формат на файловете (DCF съвместим)
Неподвижни изображения: Exif Ver. 2.21 JPEG съвместим, DPOF съвместим
Движещи се изображения: МPEG 1 съвместими
(Monaural)
Носител на данните
Вградена памет 31 МВ
“Memory Stick Duo”
Светкавица
Препоръчително разстояние (При ISO в положение
Auto):
0,2 м до 7.0 м (W)
0.9 до 5.6 м (T)
Визьор: Електрически визьор (цветен)
Изходни и входни конектори
Мултиконектор: видео, аудио (monaural), USB
връзка
USB връзка : Високоскоростен USB (USB 2.0
съвместим)
LCD екран
LCD панел
6.2 см (тип 2.5) TFT
Общ брой на точките (dots)
115 200 (480х240) точки
Захранване, общи условия
Захранване Комплект батерии с възможност за
презареждане NP-BG1, 3.6 V
Променливотоков адаптер AC-LS5K (не е приложен),
4.2 V
Консумация на електроенергия (по време на запис с
включен LCD екран)
0.95 W
Работна температура
от 0--С до 40--С
Температура на съхранение
От –20--С до +60--С
Размери
106 x 68.5 x 47.5 мм. (Ш/В/Д) (без изтеглящите се
части)
Тегло
Прибл. 380 гр. (включително батерия NP-BG1, ремък за
рамо, пръстен, бленда и капаче на обектива)
Микрофон: Monaural
Високоговорител : Monaural
Exif Print:Съвместим
PRINT изображение, съвпадащо с III :Съвместим
PictBridge :Съвместим
Зарядно устройство за батерии BC-CSG/BCCSGB/BC-CSGC
Изисквания към захранването :AC 100 до 240
V, 50/60 Hz, 2W (BC-CSG/BC-CSGC), 2.6W
(BC-CSGB)
Изходно напрежение
DC 4.2V, 0.25 A
Работна температура
От 0--С до 40--С
Температура на съхранение
От –20--С до +60--С
Размери: Прибл. 62 х 24 х 91 мм. (Ш/В/Д)
Тегло :Прибл. 75 гр. (без захранващия кабел)
Комплект батерии NP-BG1
Използвани батерии
Литиево-йонни батерии
Максимално напрежение
DC 4.2 V
Минимално напрежение
DC 3.6 V
Капацитет: 3.4 Wh (960mAh)
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна
без предупреждение.
32
33
са търговски марки на
Sony Corporation.
и
са търговски марки на Sony Corporation.
PicturePackage e търговска марка на Sony
Corporation.
“InfoLITHIUM” е търговска марка на
Sony Corporation.
“Picture Package” e търговска марка на Sony
Corporation.
Microsoft, Windows, Windows Media и
DirectX са търговски марки или запазени
търговски марки на Microsoft Corporation
в САЩ и други държави.
Macintosh, Mac OS, QuickTime, iMac,
iBook, PowerBook, PowerMac и eMac са
търговски марки или запазени търговски
марки на Apple Computer, Inc.
Macromedia и Flash са търговски
марки или запазени търговски марки
на Macromedia, Inc. в САЩ и/или други
държави.
Intel, MMX и Pentium са търговски
марки или запазени търговски марка на
Intel Corporation.
Google е регистрирана търговска марка
на Google, Inc.
Adobe и Reader са търговски марки или
регистрирани търговски марки на Adobe
Systems Incorporated в САЩ или други
страни.
В допълнение, имената на системите и продуктите, използвани в това
ръководство като цяло, са търговски
марки или запазени търговски марки
на техните съответни разработчици
или производители. Въпреки това “TM”
или“ R ” не се използват навсякъде в това
ръководство.
35
Производителят на този продукт е Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart,
Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията,
моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите
на нашия уебсайт за клиентска поддръжка.
www.sony.bg

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Bridge camera 8.1 MP CCD Black
  • Image sensor size: 1/2.5"
  • Optical zoom: 10x Digital zoom: 20x
  • ± 2EV (1/3EV step)
  • Video recording 640 x 480 pixels
  • Built-in microphone Voice recording PictBridge
  • Lithium-Ion (Li-Ion)

Related manuals

Download PDF

advertisement