Sony | DSC-H90 | Sony DSC-H90 H90 Цифров компактен фотоапарат Инструкции за експлоатация

Цифров фотоапарат
Ръководство с инструкции
BG
1
Научете повече за вашия фотоапарат
(“Cyber-shot User Guide”)
“Cyber-shot User Guide” е онлайн ръководство.
Обърнете се към него за подробни инструкции
относно многобройните функции на фотоапарата.
1 Влезте в интернет страницата за поддръжка на Sony.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Изберете вашата държава или регион.
3 Потърсете името на модела на вашия фотоапарат в
страницата за поддръжка.
• Проверете името на модела от долната страна на
вашия фотоапарат.
Проверка на приложените артикули
Цифрите в скоби показват броя на частите.
• Фотоапарат (1)
• Зарядно устройство за батерии BC-CSGD (1)
• Захранващ кабел (не е приложен за моделите за САЩ и Канада)
• Акумулаторна батерия NP-BG1 (1)/Калъф за батериите (1)
• USB кабел (1)
• Ремък за китката (1)
• Ръководство с инструкции (това ръководство) (1)
BG
2
Бележка на потребителя
Моделът и серийният номер са отбелязани от долната страна на устройството.
Запишете серийния номер на мястото, оставено по-долу. Обръщайте се към тези
цифри винаги, когато ви се наложи да се свържете с упълномощен сервиз на Sony
относно този продукт.
BG
Модел №. DSC-H90 _____________________
Сериен № _____________________________
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте
устройството на дъжд или влага.
ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
- ЗАПАЗЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО
ОПАСНОСТ
ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ПОЖАР ИЛИ
ТОКОВ УДАР, ВНИМАТЕЛНО СЛЕДВАЙТЕ
ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
Ако формата на щекера не съвпада с контакта от мрежата от 220 V, използвайте
преходник с подходяща форма за контактите във вашата мрежа.
ВНИМАНИЕ
[ Батерия
Ако не боравите правилно с батерията, тя може да експлодира, да причини пожар
или дори химически изгаряния. Съблюдавайте следните мерки.
• Не разглобявайте батерията.
• Не удряйте батерията и не я излагайте на сътресения или подобни в
резултат например на удар или натиск; не я изпускайте или настъпвате.
• Внимавайте да не окъсите батерията и не позволявайте контакт на терминалите с
метални предмети.
• Не излагайте батерията на изключително високи температури над 600С като
например в автомобил, паркиран на пряка слънчева светлина.
• Не изхвърляйте батерията в огън.
• Не работете с повредени или протекли литиево-йонни батерии.
• Уверете се, че сте заредили батерията, като използвате оригинално зарядно
устройство за батерии на Sony или устройство, което може да зарежда тази
батерия.
• Не допускайте малки деца да си играят с батерията.
• Пазете батерията суха.
• Подменяйте батерията единствено със същия или еквивалентен вид, препоръчан от Sony.
BG
3
• Изхвърляйте използваните батерии, както е посочено в инструкциите.
[ Зарядно устройство за батерии
Дори ако лампичката CHARGE не свети, зарядното устройство за батерии не е
изключено от източника на захранване, докато е свързано към мрежата от 220 V (стенен
контакт). Ако се получи проблем, докато използвате зарядното устройство за батерии,
незабавно изключете захранването, като издърпате щекера от мрежата от 220 V.
Захранващият кабел, ако има приложен такъв, е проектиран единствено за работа с
този фотоапарат и не трябва да се използва с друго електрическо оборудване.
За потребители в Европа
[ Забележка за потребители от страните, прилагащи директивите
на Европейския съюз.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Токио,
108-0075 Япония. Упълномощеният представител за ЕМС (електромагнитна
съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Германия GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия. За въпроси, свързани със
сервиза и гаранцията, моля, обърнете се към адресите в съответните сервизни или
гаранционни документи.
Този продукт е изпитан и отговаря на изискванията на ЕМС директивата за
използване на свързващи кабели, по-къси от 3 метра.
[ Внимание
Възможно е електромагнитни полета с определена честота да повлияят на звука и
картината на устройството.
[ Забележка
Ако статично електричество или електромагнетизъм причини прекъсване на
операцията по трансфер на данни, рестартирайте програмата или изключете и
отново включете комуникационния кабел (USB и др.).
[ Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо
в Европейския съюз и други Европейски страни със системи за
разделно събиране на отпадъци)
Този символ върху устройството или върху неговата опаковка показва,
че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък.
Вместо това той трябва да бъде предаден в съответния събирателен
пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Като
предадете този продукт на правилното място, вие ще помогнете за
предотвратяване на негативните последствия за околната среда и
човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето му на
неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят
природните ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този
продукт можете да се обърнете към местната градска управа, фирмата за събиране на
битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.
BG
4
[ Изхвърляне на изтощени батерии (приложимо за страните от
Европейския съюз и други европейски страни със системи за
разделно събиране на отпадъци)
Този символ на батерията или на нейната опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като домакински отпадък. При някои
BG
видове батерии този символ може да е в комбинация със символ на
химичен елемент. Символите на химичните елементи за живака (Hg)
или оловото (Pb) се добавят, ако батерията съдържа повече от 0.0005%
живак или 0.004% олово.
Като предадете батерията на правилното място, вие ще помогнете за предотвратяване
на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве, които биха
възникнали при изхвърлянето й на неподходящо място. Рециклирането на
материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси.
В случай, че поради мерки за безопасност или интегритет на данните продуктът
трябва постоянно да бъде свързан с батерията, то отстраняването на батерията
от устройството трябва да се извършва единствено в квалифициран сервиз. За
да се уверите, че батерията ще бъде правилно изхвърлена, предайте я в пункт за
рециклиране на електрическо и електронно оборудване, когато животът й изтече.
Относно всички други видове батерии, моля, прегледайте частта относно безопасното
сваляне на батериите от продукта.
Предайте батерията в пункт за рециклиране на изтощени батерии.
За подробна информация относно рециклирането на този продукт можете да се
обърнете към местната градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или
магазина, откъдето сте закупили продукта.
BG
5
Упътване за частите
C За запис: Лостче W/T (Зуум) За
(Индекс)/Лост
преглед: Лост
(Зуум при възпроизвеждане)
D Лампичка на таймера за
автоматично включване/
Лампичка на затвора за
усмивката/Рефлектор за
автоматично фокусиране
E Обектив
F Светкавица
• Не покривайте светкавицата с
пръсти.
• Когато използвате светкавицата, тя
автоматично изскача.
• Светкавицата автоматично се
прибира надолу, когато включвате/
изключвате захранването, ако
превключите устройството в
режим на възпроизвеждане или ако
промените режима на запис.
A Бутон на затвора
B Диск за избор на режим:
(Избор на сцена)/
(Автоматичен режим)/
(Автоматично програмиране)/
(Запис с ръчна експонация)/
(Панорама)/
(Запис на
видеоклип)
BG
6
G Говорител
H Бутон ON/OFF (Захранване)/
Лампичка на захранването
I Микрофон
J LCD екран
K Бутон
(Възпроизвеждане)
L Контролен бутон
Включено меню: v/V/b/B/z
Изключено меню: DISP/ /
/ / Проследяващ фокус
M Бутон MENU
N Бутон / (Упътване във
фотоапарата/Изтриване)
O Кукичка за ремъка за китката
P Лост за изваждане на
батерията
Q Гнездо за поставяне на
батерията
R Лампичка за достъп
S Гнездо за карта с памет
T Капаче на отделението за
батерията/картата с памет
U Жак USB / A/V OUT
V Гнездо за статив
• Използвайте статив и винт,
чиято дължина е по-малка от
5.5 mm. Ще бъде невъзможно
да закрепите стабилно
фотоапарата към статив,
ако използвате по-дълъг
винт, и може да повредите
устройството.
BG
BG
7
Зареждане на батерията
За потребители в държави/региони,
различни от САЩ и Канада
Захранващ
кабел
Лампичка CHARGE
Свети: Зарежда се
Изключена: Зареждането е приключило (Нормално зареждане)
Мига: Грешка при зареждането
батерията в зарядното устройство за
1Поставете
батерии.
• Можете да използвате батерията, дори когато тя е частично заредена.
2
Свържете зарядното устройство за батерии към
стенния контакт.
• Ако продължите да зареждате батерията още около 1 час след като
лампичката CHARGE се изключи, зарядът на батерията ще ви позволи
да работите с фотоапарата по-дълго време (пълно зареждане).
• Когато лампичката CHARGE мига и зареждането не е приключило,
извадете и отново поставете батерията.
[ Време за зареждане
Време за пълно зареждане: Прибл. 330 минути
Време за нормално зареждане: Прибл. 270 минути
Забележки
• Таблицата по-горе показва времето, необходимо за пълно зареждане на
напълно разредена батерия при температура на околната среда около
250С. Възможно е зареждането да отнеме повече време в зависимост от
обстоятелствата и от условията, при които използвате устройството.
• Включете зарядното устройство за батерии към най-близкия стенен контакт.
• Когато зареждането приключи, изключете захранващия кабел от мрежата
от 220 V и отстранете батерията от зарядното устройство за батерии.
• Уверете се, че използвате батерия или зарядно устройство за батерии с
марката Sony.
BG
8
[
Живот на батерията и брой изображения, които
можете да запишете/прегледате
Живот на батерията
(min.)
Запис на снимки
Брой на
изображенията
Прибл. 145
Прибл. 290
Преглед на снимки
Прибл. 280
Прибл. 5600
Запис на видеоклипове
Прибл. 120
—
BG
Забележки
• Броят изображения, които можете да запишете, е приблизителен и се отнася
за случаите, когато записвате с напълно заредена батерия. Реалният брой
може да е по-малък в зависимост от условията.
• Броят на изображенията, които можете да запишете, се отнася за запис при
следните условия:
– Когато използвате Sony “Memory Stick PRO Duo” (Mark2) носител (продава
се отделно).
– Когато използвате нови батерии при температура на околната среда 250С.
• Броят на изображенията, който можете да запишете, се базира на стандарта
CIPA и е приложим за запис при следните условия:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– Когато [Panel Brightness] е зададен в положение [3].
– При запис на всеки 30 секунди.
– При често превключване на функцията зуум от края W към края Т.
– Когато използвате светкавицата на всеки 2 снимки.
– Когато включвате и изключвате захранването на всеки 10 снимки.
• Животът на батерията за видеоклипове се отнася за запис при следните
условия:
– Режим на запис: 720 FINE
– Ако вследствие на зададените ограничения (стр. 20) непрекъснатият запис
приключи, натиснете отново бутона на затвора, за да продължите записа.
Функциите за запис, като например функцията зуум, не работят.
BG
9
Поставяне на батерия/карта с памет (продава
се отделно)
Лостче за изваждане на батерията
ЗАКЛЮЧЕНО ОТКЛЮЧЕНО
Уверете се, че подрязаният край е
насочен в правилната посока.
1Отворете капачето.
2Поставете картата с памет (продава се отделно).
• Поставете картата с памет с подрязания край напред, както е
показано на илюстрацията, докато щракне на мястото си.
3Поставете батерията.
• Поставете батерията, както е показано на илюстрацията,
като натискате лостчето за изваждане на батерията. Уверете
се, че лостчето за изваждане на батерията се заключва след
поставянето на батерията.
4Затворете капачето.
• Затварянето на капачето когато батерията е неправилно
инсталирана може да повреди фотоапарата.
BG
10
[
Карти с памет, които можете да използвате
Карта с памет
За снимки
За видеоклипове
Memory Stick PRO Duo
a
A Memory Stick PRO-HG Duo
a
a
a
—
Memory Stick Duo
B Memory Stick Micro (M2)
a (само за Mark2)
a
a (само за Mark2)
SD карта с памет
a
a (Class 4 или по-бърз)
C SDHC карта с памет
a
a (Class 4 или по-бърз)
SDXC карта с памет
a
a (Class 4 или по-бърз)
microSD карта с памет
a
a (Class 4 или по-бърз)
microSDHC карта с памет
a
a (Class 4 или по-бърз)
D
BG
• В това ръководство продуктите в таблицата се определят с общото
название както следва:
A: “Memory Stick Duo” носител
B: “Memory Stick Micro” носител
C: SD карти
D: microSD карти с памет
Забележка
• Когато използвате с този фотоапарат “Memory Stick Micro” носител и
microSD карта с памет, използвайте и подходящи адаптери.
[ За да отстраните картата с памет/батерията
Карта с памет: Натиснете картата веднъж.
Батерия: Плъзнете лостчето за изваждане на батерията. Внимавайте да не
изпуснете батерията.
Забележка
• Никога не отстранявайте батерията/картата с памет, докато лампичката
за достъп (стр. 6) свети. Това може да причини повреда на данните за
изображенията в карата с памет/вградената памет.
BG
11
Сверяване на часовника
ON/OFF (Захранване)
Контролен бутон
Изберете опции:
v/V/b/B
Задайте: z
1Натиснете бутона ON/OFF (Захранване).
Настройката за дата и час се извежда, когато натиснете бутона ON/
OFF (Захранване) за първи път.
• Възможно е включването на захранването и активирането на операция
да отнеме известно време.
2Изберете желания език.
желаната географска област, като следвате
3Изберете
инструкциите на екрана, след това натиснете z.
[Date & Time Format], [Summer Time] и [Date & Time],
4Задайте
след това натиснете [OK].
• Полунощ се обозначава като 12:00 АМ, а 12 часа по обед – като 12:00 РМ.
5Следвайте инструкциите на екрана.
BG
12
Запис на снимки/видеоклипове
Бутон на затвора
BG
Диск за избор на режим
: Автоматичен режим
: Панорама
: Видеоклип
W/T (Зуум)
W: отдалечаване
T: приближаване
Не закривайте светкавицата (A).
Запис на снимки
бутона на затвора наполовина, за да фокусирате.
1Натиснете
Когато изображението е на фокус, се чува кратък звуков сигнал и
индикаторът z светва.
2Натиснете бутона на затвора докрай.
Запис на видеоклипове
1Натиснете бутона на затвора докрай, за да започнете запис.
• Използвайте лостчето W/T (зуум), за да промените зуум скалата.
отново бутона на затвора докрай, за да
2Натиснете
спрете записа.
Забележки
• Не прибирайте или не изваждайте светкавицата с пръсти. Това може да
причини неизправност.
• Работните звуци на обектива се записват, ако използвате функцията зуум,
докато записвате видеоклип.
• Можете да извършвате непрекъснат запис в рамките на приблизително 29
минути, ако настройките на фотоапарата са зададени във фабричните си
стойности и когато температурата е приблизително 250С. Когато записът
приключи, можете пак да го стартирате, като отново натиснете бутона на
затвора. В зависимост от температурата е възможно записът автоматично да
спре, за да защити фотоапарата от повреда (стр. 22).
• Обхватът при запис на панорамни изображения може да е по-малък в
зависимост от обекта или начина на снимане. Ето защо, дори когато сте
задали [3600] за панорамен запис, заснетото изображение може да е помалко от 360 градуса.
BG
13
Преглед на изображения
W: отдалечаване
T: приближаване
(Възпроизвеждане)
Контролен бутон
/
(Изтриване)
Избор на изображения: B (следващо)/b
(предходно)
Задава: z
1Натиснете бутона
(Възпроизвеждане).
• Когато възпроизвеждате изображения от картата с памет, записани с друг
фотоапарат, се извежда екран за регистрация на данните с изображения.
[
Избор на следващо/предходно изображение
Изберете изображение, използвайки B (следващо)/b (предходно) на
контролния бутон. За да преглеждате видеоклипове, натиснете z в
центъра на контролния бутон.
[
Изтриване на изображение
1 Натиснете бутона / (Изтриване).
2 Изберете [This Image] с помощта на v на контролния бутон, след това
натиснете z.
[ Връщане към запис на изображения
Натиснете бутона на затвора наполовина.
BG
14
Упътване във фотоапарата
Този фотоапарат притежава вградено упътване за различните функции.
Това ви позволява да търсите из функциите на фотоапарата в зависимост
от вашите нужди.
BG
MENU
/
(Упътване във фотоапарата)
1Натиснете бутона MENU.
2Изберете желаната опция в менюто, след това натиснете
бутона / (Упътване във фотоапарата).
Извежда се упътване за съответната опция.
• Можете да търсите функция по ключова дума или икона, като
натиснете бутона / (Упътване във фотоапарата), докато менюто
не е изведено.
BG
15
Представяне на другите функции
Работейки с контролния бутон или бутона MENU на фотоапарата, вие
можете да управлявате и другите функции на устройството, докато записвате
или възпроизвеждате. Този фотоапарат притежава Упътване за функции,
което ви позволява лесно да избирате измежду тях. Опитайте другите
функции, докато упътването е изведено.
Контролен бутон
MENU
[
Упътване за функциите
Контролен бутон
DISP (Настройки на екранния дисплей): Позволява ви да променяте
екранния дисплей.
(Таймер за автоматично включване): Позволява ви да използвате
таймера за автоматично включване.
(Разпознаване на усмивка): Позволява ви да използвате режима за
разпознаване на усмивка.
(Светкавица): Позволява ви да избирате режима на светкавицата, когато
снимате.
z (Проследяващ фокус): Позволява ви да продължите да фокусирате
върху обект, който се движи.
[ Опции
Запис
в менюто
Scene Selection
Easy Mode
BG
16
Still Image Size/
Panorama Image
Size/Movie Size
Cont. Shooting
Settings
Bracket Setting
EV
ISO
Избира предварително зададени настройки, за да
съвпаднат с различните условия на сцените.
Записва снимки, като използва минимално
количество функции.
Избира размера на снимките, панорамните
изображения или видеоклиповете.
Избира режим на запис на единично или няколко
изображения.
Задава вида на записа за поредица от изображения.
Регулира експонацията ръчно.
Регулира чувствителността на осветяването.
White Balance
Регулира цветните тонове на изображението.
Focus
Избира начина на фокусиране
Metering Mode
Избира режима на измерване, който задава коя
част от обекта да се измерва, за да се определи
експозицията.
Scene Recognition
Задава автоматично разпознаване на условията на
запис в автоматичен режим.
Soft Skin Effect
Задава ефект на меки тонове за човешката кожа,
както и нивото на ефекта.
Smile Detection
Sensitivity
Задава чувствителност при разпознаване на усмивка.
Face Detection
Фотоапаратът разпознава лица и автоматично
регулира настройките.
DRO
Задава функцията DRO за поправка на осветеността
и контраста, и за подобряване на качеството на
изображението.
Anti Blink
Задава автоматичен запис на две изображения и
избира изображението, при което очите на обекта са
отворени.
Movie SteadyShot
Задава нивото на стабилизация в режим на запис на
видеоклип. Ако промените тази настройка, ракурсът
ще се промени.
Picture Effect
Записва снимки с оригинални текстури в зависимост
от желания ефект.
Color hue
Задава цветните оттенъци, когато за ефект на
изображението сте избрали [Toy camera].
Extracted Color
Избира цвят на подчертаване, когато за ефект на
изображението сте избрали [Partial Color].
In-Camera Guide
Търси функциите на фотоапарата според вашите
нужди.
BG
BG
17
Преглед
Slideshow
Избира начин на продължително възпроизвеждане.
View Mode
Избира начина на извеждане на изображенията.
Retouch
Ретушира изображението посредством използването
на различни ефекти.
Delete
Изтрива изображение.
Protect
Защитава изображенията.
Print (DPOF)
Прибавя знак за отпечатване на снимка.
Rotate
Завърта снимката наляво или надясно.
In-Camera Guide
Търси из функциите на фотоапарата според вашите
нужди.
[
Опции с настройки
Ако натиснете бутона MENU, докато записвате или възпроизвеждате,
опцията
(Настройки) се предоставя като последния избор. Можете да
промените настройките по подразбиране в екрана
(Настройки).
AF Illuminator (Рефлектор за автоматично фокусиране)/
Grid Line (Насочващи линии)/Disp. Resolution (Резолюция
Shooting Settings
(Настройки за запис) на дисплея)/Digital Zoom (Цифров зуум)/Red Eye Reduction (Намаляване на ефекта на червените очи)/Blink Alert
(Предупреждение за премигване)/Write Date (Запис на дата)
Beep (Звуков сигнал)/Panel Brightness (Осветеност на
панела)/Language Settings (Настройка на езика)/Display
Main Settings
(Основни настройки) color (Цвят на дисплея)/Demo Mode (Демонстрация)/Initialize (Нулиране)/Function Guide (Упътване за функции)/Video
Out (Видео изход)/Eco Mode (Еко режим)/USB Connect
Setting (Настройка за USB връзка)/LUN Setting (LUN
настройка)/Download Music (Сваляне на музика)/Empty
Music (Без музика)/Eye-Fi
Memory Card Tool*
(Инструмент за
карта с памет)
Format (Форматиране)/Create REC.Folder (Създаване на
папка за запис)/Change REC.Folder (Промяна на папката за
запис)/Delete REC.Folder (Изтриване на папката за запис)/
Copy (Копиране)/File Number (Номер на файл)
Area Setting (Настройка на региона)/Date & Time Setting
(Сверяване на датата и часа)
Clock Settings
(Настройки на часа)
* Ако не сте поставили карта с памет, ще се изведе индикацията
(Инструмент за вградена памет) и можете да избирате само [Format].
BG
18
Инсталиране на компютърно приложение (Windows)
“PlayMemories Home” е вградено приложение, което ви позволява
да прехвърляте изображения и видеоклипове на компютър и да ги
обработвате. Можете да записвате или преглеждате изображения на
фотоапарата без да инсталирате “PlayMemoeries Home”.
BG
1Свържете фотоапарата към компютър.
2[Computer] (в Windows XP, [My Computer]) t [PMHOME] и
щракнете два пъти върху [PMHOME.EXE].
3Следвайте инструкциите на екрана, за да приключите
инсталацията.
Забележка
• Приложението “PlayMemories Home” не е съвместимо с Mac OS. Ако
желаете да възпроизвеждате изображения на Mac компютър, използвайте
приложенията, които са инсталирани на него.
За подробности вижте http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
[
Полезни функции на “PlayMemorise Home”
Основните функции на “PlayMemories Home” са изредени по-долу. За да
използвате допълнителните функции, влезте в Интернет и инсталирайте
“Expanded Feature”.
• Прехвърляне и извеждане на изображения, записани с този фотоапарат.
• Преглед на изображения на компютър, както и подреждането им по дата на
записа върху календар.
• Поправка на снимки (Поправка на червените очи и др.), отпечатване,
изпращане по e-mail и промяна на датата/часа на записа.
• Запазване и отпечатване на изображения с дата на записа.
BG
19
Брой снимки, които можете да запишете, и
време за запис на видеоклипове
Възможно е броят на снимките и времето за запис да се различават в
зависимост от условията на запис и картата с памет.
[
Снимки
(Единици: Изображения)
Капацитет
Размер
Вградена памет
Прибл. 27 MB
Карта с памет
2 GB
16M
4
265
VGA
165
11000
4
330
16:9(12M)
[
Видеоклипове
Таблицата по-долу показва приблизителното максимално време за
запис. Това са общите времена за всички файлове с видеоклипове.
Непрекъснатият запис е възможен за около 29 минути. Максималният
размер на файл с видеоклип е до приблизително 2 GB.
(h (час), m (минута), s (секунди))
Капацитет
Размер
Вградена памет
Карта с памет
Прибл. 27 MB
2 GB
20m
(15m)
1280×720(Fine)
—
1280×720(Standard)
—
35m
(25m)
1m
(45s)
1h 05m
(50m)
VGA
Цифрите в скоби означават минималното време за запис.
• Времето за запис на видеоклипове се различава, защото фотоапаратът
притежава VBR (Variable Bit Rate), който автоматично регулира качеството
на изображението спрямо сцената. Когато записвате бързо-движещ се обект,
изображението е по-ясно, но времето за запис е по-кратко, защото се изисква
повече памет за записа. Времето за запис също се различава в зависимост от
условията на записа, обекта или настройките за размер на изображението.
BG
20
Забележки относно използването на фотоапарата
Употреба и грижи
Не работете грубо с фотоапарата, не го разглобявайте или модифицирайте; не
излагайте уреда на сътресения или удари в резултат например на блъскане,
изпускане или настъпване. Бъдете особено внимателни с обектива.
BG
Забележки относно записа/възпроизвеждането
• Преди запис на еднократни събития направете пробен запис, за да се уверите, че
фотоапаратът работи правилно.
• Този фотоапарат не е устойчив на прах, влага и вода.
• Избягвайте съприкосновение на фотоапарата с вода. Ако във вътрешността на
устройството попадне вода, това може да доведе до неизправност. В някои случаи
фотоапаратът не може да бъде поправен.
• Не насочвайте фотоапарата директно към слънцето или друг ярък обект, защото
това може да причини повреда.
• Ако в устройството се кондензира влага, отстранете влагата преди да използвате
фотоапарата.
• Не тръскайте и не удряйте фотоапарата. Освен повреда и невъзможност за запис,
подобни действия могат да направят носителя на запис неизползваем или да
причинят повреда или загуба на данни за изображенията.
Не използвайте/съхранявайте фотоапарата на следните места
• На изключително горещи, студени или влажни места
На места като вътрешността на кола, паркирана на слънце, защото е възможно
корпусът на фотоапарата да се обезцвети или деформира, и това може да доведе
до повреда.
• На места, които са обект на осветяване от директна слънчева светлина или са
подложени на влиянието на топлинни източници
Възможно е корпусът на фотоапарата да се обезцвети или деформира, и това може
да предизвика повреда.
• На места, които са подложени на вибрации и сътресения
• Близо до места, които излъчват силни радиовълни или радиация, или на места със
силни магнитни полета. Ако го направите, фотоапаратът може да не записва или
възпроизвежда правилно.
• На прашни или мръсни места
Не позволявайте във вътрешността на фотоапарата да попадне пясък или
мръсотия. Това може да доведе до повреда в устройството, а понякога тази
повреда не може да бъде отстранена.
Пренасяне
Не сядайте, докато фотоапаратът се намира в задния ви джоб, защото това може да
причини повредата му.
Забележки за екрана и обектива
Екранът е произведен по високо прецизна технология, така че ефективният брой пиксели
е над 99,99%. Възможно е обаче върху екрана да се появят малки черни и/или ярки
петънца (бели, червени, сини или зелени на цвят). Появата на тези петънца е напълно
нормална в процеса на снимане и по никакъв начин не влияе на качеството на записаното
изображение.
BG
21
Забележки за светкавицата
• Не носете фотоапарата, хващайки го за светкавицата, както и не работете силово
със светкавицата.
• Ако във вътрешността на светкавицата попадне вода, прах или мръсотия, това
може да причини неизправност.
Ремък
Възможно е ремъкът да промени цвета си, ако в него се докосват кожени изделия
или тъмни материи.
Температура на фотоапарата
При продължителна употреба е възможно фотоапаратът и батерията да се
нагорещят, но това не е индикация за неизправност.
Защитата от прегряване
В зависимост от температурата на фотоапарата и батерията е възможно да не
успеете да запишете видеоклип или е възможно да се активира защитна функция на
устройството, която автоматично изключва захранването.
Преди захранването да се изключи или преди да се активира невъзможността за
запис на видеоклип, на екрана ще се изведе съобщение. В този случай оставете
захранването изключено и изчакайте, докато температурата на фотоапарата и
батерията се понижи. Ако включите захранването без да сте оставили фотоапарата
и батерията да се охладят, захранването може да се изключи отново или е възможно
да не успеете да записвате видеоклиповете.
Зареждане на батерията
Ако зареждате батерия, която не е използвана дълго време, е възможно да не успеете
да я заредите до пълния й капацитет.
Това е следствие от характеристиките на батерията и не е индикация за
неизправност. Заредете батерията отново.
Предупреждение за авторски права
Възможно е телевизионни програми, филми, видео записи и други продукции да
бъдат защитени с авторски права. Неразрешеният презапис на такива материали
може да противоречи на закона за авторското право.
Не се предоставят компенсации за повреди в съдържанието на записа
или за проблеми със записа
Sony не дължи компенсации, ако поради неизправност на фотоапарата или на
носителя записът или възпроизвеждането се окажат невъзможни.
Почистване на корпуса на фотоапарата
Почиствайте повърхността на фотоапарата с мека почистваща текстилна кърпичка,
леко навлажнена с вода, и след това подсушете. За да предотвратите повреда по
повърхността на корпуса:
- Не излагайте фотоапарата на въздействието на химически вещества като
например разтворители, бензин, алкохол, кърпички за еднократна употреба,
репеленти срещу насекоми, слънцезащитни кремове или инсектициди.
BG
22
Технически характеристики
Фотоапарат
[Система]
Устройство за изображения: 7.75 mm
(тип 1/2.3)
Цветен CCD, Основен цветен
филтър
Общ брой пиксели на фотоапарата:
Прибл. 16.4 мегапиксела
Ефективни пиксели на фотоапарата:
Прибл. 16.1 мегапиксела
Обектив: Sony G 16х зуум обектив
f = 4.28 – 68.48 mm (24 mm - 384
mm (35 mm филмов еквивалент))
F3.3 (W) – F5.9 (T)
Когато записвате видеоклип
(16:9): 25 mm – 400 mm*
Когато записвате видеоклип
(4:3): 31 mm – 496 mm*
* Когато [Movie SteadyShot] е
зададен в положение [Standard].
Контрол на експонацията:
Автоматична експонация, Ръчна
експонация, Избор на сцена (12
режима)
Баланс на белия цвят: Автоматичен,
Дневна светлина, Облачно,
Флуоресцентно 1/2/3, Изкуствено
осветление, Светкавица, Баланс с
едно натискане на бутон
Интервал за запис в режим Burst:
Прибл. 1.0 секунди
Формат на файловете:
Снимки: JPEG (DCF, Exif, MPF
Baseline)-съвместим, DPOFсъвместим
Видеоклипове: MPEG-4
AVC/H.264
Носител на запис: Вградена памет
(прибл. 27 МВ), “Memory Stick
Duo” носител, “Memory Stick Micro” носител, SD карти с памет,
microSD карти с памет
Светкавица: Обхват на светкавицата
(ISO чувствителност
(Препоръчителен индекс на
експонацията) зададена в
положение Auto):
Прибл. 0.3 m до 3.7 m (W)
Прибл. 1.2 до 2.1 m (T)
BG
[Входни и изходни конектори]
Терминал USB/ A/V OUT:
Видео изход
Аудио изход
USB връзка
USB връзка: Високоскоростен USB
(USB 2.0)
[Екран]
LCD екран:
7.5 cm (тип 3.0) TFT устройство
Общ брой на точките:
460 800 точки
[Захранване, общи положения]
Захранване: Акумулаторна батерия
NP-BG1, 3.6 V
NP-FG1 (продава се отделно),
3.6 V
Консумация на електроенергия (по
време на запис):
1.3 W
Работна температура:
0°C to 40°C
Температура на съхранение:
–20°C to +60°C
BG
23
Размери (CIPA съвместими):
104.7 mm x 59.7 mm x 33.8 mm
(Ш/В/Д)
Тегло (CIPA съвместими)
(включително батерия NP-BG1,
“Memory Stick Duo” носител):
Прибл. 222 g.
Микрофон: Моно
Говорител: Моно
Exif Print: Съвместим
PRINT Image Matching III:
Съвместимо
Зарядно устройство за батерии
BC-CSGD
Изисквания към захранването: AC
100 V до 240 V, 50 Hz/60 Hz, 2 W
Изходно напрежение: DC 4.2 V, 0.25 A
Работна температура:
0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Температура на съхранение:
–20°C to +60°C
Размери:
Прибл. 55 mm x 24 mm x 83 mm
(Ш/В/Д)
Тегло: Прибл. 55 g
Акумулаторна батерия NP-BG1
Използвани батерии: Литиево-йонна
батерия
Максимално напрежение: DC 4.2 V
Номинално напрежение: DC 3.6 V
Максимално напрежение при
зареждане: DC 4.2 V
Максимален ток при зареждане:
1.44 A
Капацитет:
обичаен: 3.4 Wh (960 mAh)
минимален: 3.3 Wh (910 mAh)
Дизайнът и техническите
характеристики подлежат на
промяна без предупреждение.
BG
24
Търговски марки
• Следните марки са търговски
марки на Sony Corporation.
, “Cyber-shot,
“Memory Stick PRO Duo”,
“Memory Stick PRO-HG Duo”,
“Memory Stick Duo”.
• Windows е регистрирана търговска
марка на Microsoft Corporation в
Съединените щати и/или в други
страни.
• Mac е регистрирана търговска
марка на Apple Inc.
• SDXC логото е търговска марка на
SD-3C, LLC.
• В допълнение, имената на
системите и продуктите,
използвани в това ръководство
като цяло, са търговски марки
или запазени търговски марки на
техните съответни разработчици
или производители. Въпреки
това означенията ™ или ® не
се използват навсякъде в това
ръководство.
Допълнителна информация
относно този продукт и отговори
на често задавани въпроси можете
да откриете на нашата интернет
страницата за поддръжка.
Отпечатано на 70% или повече
рециклирана хартия посредством
използването на VOC (Volatile Organic
Compound) – мастило, базирано на
растителни масла без летливи
органични съединения.
Download PDF

advertising