Sony | DSC-H10 | Sony DSC-H10 Инструкции за експлоатация

Цифров фотоапарат
BG
Наръчник с инструкции за употреба
DSC-H10
За подробности и допълнителни операции, моля, прочетете
“Наръчник за Cyber-shot” и “Ръководство за Cyber-shot
стъпка по стъпка” на CD-ROM диска (приложен) на компютъра.
Ръководство за експлоатация
Преди да работите с устройството, моля, прочетете изцяло това ръководство и го запазете за
бъдещи справки.
© 2008 Sony Corporation
3-296-322-11(1)
Бележка на потребителя
Моделът и серийния номер се намират
от долната страна. Запишете серийния
номер в мястото по-долу. Обръщайте
се към цифрите, когато се обаждате на
вашия доставчик на Sony във връзка с този
продукт.
Номер на модела. DSC-H10
Сериен номер. .......................................................
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да избегнете пожар или токов
удар, не излагайте устройството
на дъжд или влага.
ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
За ваша защита, моля, преди да започнете работа с устройството прочетете
изцяло тези инструкции за безопасност и
ги запазете за бъдещи справки.
Внимателно разгледайте всички предупреждения, предпазни мерки и инструкции
на устройството, а също и указанията,
описани в това ръководство, и ги спазвайте.
Употреба
Източници на захранване
Това устройство трябва да бъде захранвано само
от източника, описан на етикета с маркировката. Ако не сте сигурни във вида на електрическото захранване във вашия дом, консултирайте
се с вашия доставчик или с местната енергийна
компания. За комплектите, разработени да
работят със захранване от батерия или друг
източник, се обърнете към ръководството за
експлоатация.
Поляризация
Възможно е захранващият кабел на този комплект да е снабден с поляризиран щекер (щекер с
два щифта, от които единият е по-широк).
Поради мерки за безопасност, щекерът е изработен по начин, който позволява включването му
в контакта само по един начин. Ако не успеете
да заредите щекера в контакта, опитайте да
обърнете посоката, в която го поставяте.
Ако щекерът все още не може да бъде зареден в
контакта, свържете се с електротехник, който
да постави подходящ контакт. Не зареждайте
щекера насила в контакта, защото можете да
го счупите.
Претоварване
Внимавайте да не претоварите контакта, удължителя или разклонителя, защото това може да
причини пожар или токов удар.
Попадане на течност или твърд
предмет
Никога не поставяйте каквито и да е предмети
в отворите на комплекта, защото те могат
да се допрат до опасни точки с висок волтаж и
да дадат на късо, което да доведе до пожар или
токов удар. Внимавайте да не разлеете течност
върху устройството.
Допълнителни устройства
Не използвайте каквито и да е допълнителни
устройства, които не са препоръчани от
производителя, защото това може да причини
неизправност.
2
Почистване
Изключете комплекта от мрежата от 220 V
преди да го почиствате или полирате. Не използвайте течни или пръскащи почистващи препарати. За да почистите външната повърхност
на комплекта, използвайте меко парче плат, леко
навлажнено с вода.
Инсталация
Вода и влага
Не включвайте комплекта за захранване близо до
вода – например близо до вани, мивки, перални
и в мокри помещения, както и в близост до
басейни и др.
Защита на захранващия кабел
Поставете захранващия кабел така, че да не
стъпвате по него, като внимавате да не го прегъване; също така, не поставяйте върху кабела
никакви предмети и особено много внимавайте
за щекерите и разклонителите, а също и да не
повредите кабела в точката, в която излиза от
устройството.
Аксесоари
Не поставяйте комплекта на нестабилни
колички, стойки, стативи, скоби или маси.
Устройството може да падне и да причини сериозни наранявания на деца или възрастни, а също
и да се повреди. Използвайте само количките,
стойките, стативите, скобите или масите,
препоръчани от производителя.
Вентилация
Отворите в тялото на комплекта служат
за осигуряване на нужната вентилация. За да
подсигурите работата си с продукта и да предотвратите прегряване на устройството, не
покривайте и не блокирайте тези вентилационни отвори.
- Не покривайте вентилаторните отвори с
плат или други материали.
- Не блокирайте вентилационните отвори,
като поставяте устройството върху легло,
диван, килим или друга подобна повърхност.
- Не поставяйте устройството в затворени
пространства, като например лавици или
вградени шкафове, освен ако не сте осигурили
подходяща вентилация.
- Не поставяйте комплекта близо до или върху
радиатор, който излъчва топлина, а също и на
места, изложени на пряка слънчева светлина.
Светкавици
За допълнителна защита на този комплект, по
време на светкавична буря или ако не планирате
да работите с устройството за дълъг период
от време, изключете щекера от мрежата от 220
V, а също изключете и антената или кабелите.
Това ще предотврати повреда в комплекта
вследствие на удар от светкавица или резки
промени в захранването.
Сервиз
Повреди, които изискват намесата на квалифициран техник
Изключете комплекта от мрежата от 220 V
и се обърнете към квалифициран сервиз при
следните условия:
- Когато захранващият кабел или щекерът е
повреден.
- Ако върху комплекта бъде разлята течност
или ако във вътрешността на устройството
е попаднал твърд предмет.
- Ако комплектът бъде изложен на дъжд или влага.
- Ако комплектът е бил обект на силен удар,
като например, изпускане, или ако целостта на
корпуса на тялото е повредена.
- Ако комплектът не работи нормално, въпреки
че сте следвали инструкциите в ръководството за експлоатация. Регулирайте само тези
функции, които са описани в ръководството
за експлоатация. Неправилните настройки
на други функции могат да причинят повреда
и често изискват продължителна работа в
квалифициран сервиз, за да бъде възстановена
нормалната работа на комплекта.
- Ако забележите огромна промяна при работата с комплекта, това е индикация, че комплектът има нужда от сервизна намеса.
Поправка
Не се опитвайте да поправите комплекта сами,
защото е възможно при сваляне на защитните
капаци да бъдете изложени на опасен волтаж или
на други рискове.
Обръщайте се единствено към квалифициран
сервиз.
Резервни части
Kогато се налага подмяна на части, уверете се,
че техникът използва части, препоръчани от
производителя, които имат същите характеристики като оригиналните.
Неправилната подмяна може да причини пожар,
токов удар и да доведе до други опасности.
Проверка на безопасността
При приключване на всяка сервизна намеса или
поправка, помолете техника да извърши рутинна проверка за безопасност (според инструкциите на производителя), за да потвърди, че
комплектът е безопасен за работа.
3
Първо прочетете това
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Подменяйте батерията само с описания
в ръководството вид. В противен
случай можете да се нараните или да
предизвикате пожар.
Не излагайте батерията на крайно високи
температури, като например на пряка
слънчева светлина, огън или подобни.
Зарядно устройство за батерии
Това зарядно устройство за батерии
трябва да бъде правилно използвано, а
именно, при работа да се поставя само във
вертикална позиция.
4
За потребителите в Европа
Този продукт е тестван и е доказано съвместим
с изискванията на директивата ЕМС, която
касае използването на свързващи кабели, които
са по-къси от 3 метра.
Внимание
Възможно е електромагнитни полета при
определени честоти да повлияят на картината
и звука на това устройство.
Забележка
Ако статично електричество или електромагнитно поле причини прекъсване на прехвърлянето на данни, рестартирайте софтуера или
изключете и отново включете кабела за връзка
(USB и др.).
Изхвърляне на стари електрически
и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и други
европейски страни, използващи система
за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не
трябва да се третира като домашен отпадък.
Вместо това, той трябва да бъде предаден
в съответните пунктове за рециклиране на
електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие
предотвратявате потенциални негативни
последици за околната среда и човешкото
здраве, които могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането
на материалите ще помогне за запазването
на естествените ресурси. За по-подробна
информация относно рециклирането на този
продукт, моля, свържете се с местния градски
офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
5
Изхвърляне на използвани батерии
(приложимо за страните от Европейския
съюз и други европейски страни, използ
ващи система за разделно събиране на
отпадъци)
Този символ на батериите или на тяхната
опаковка показва, че този продукт не трябва
да се третира като домашен отпадък
Изхвърляйки този продукт на правилното
място, вие предотвратявате потенциални
негативни последици за околната среда и
човешкото здраве, които могат да се случат
при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне за
запазването на естествените ресурси.
В случай, че поради мерки за безопасност или
интегритет на данните продуктът трябва
да бъде постоянно свързан с батерията, то
батерията трябва да бъде сваляна и подменяна
само в квалифициран сервиз. За да се уверите, че
батерията ще бъде правилно изхвърлена, в края
на живота на продукта предайте устройството в правилния събирателен пункт за
рециклиране на електрическо и електронно
оборудване.
Относно всички други батерии, моля, прегледайте частта, която дава информация за безопасното сваляне на батериите от продукта.
Предавайте батериите в правилния събирателен пункт за рециклиране на батерии.
За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с
местния градски офис, службата за изхвърляне
на отпадъци или с магазина, от който сте
закупили продукта.
Забележки за потребители в държави,
попадащи под условията на Директивите
на Европейския съюз
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Токио,
108-0075 Япония. Оторизираният представител за ЕМС и безопасността на продукта е
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Щутгарт, Германия. За всички въпроси,
свързани с работата или гаранцията на продукта, моля, обръщайте се към адресите, указани
в отделните ръководства или в гаранционните документи.
6
Съдържание
Важни предпазни мерки...............................................................................................2
Първо прочетете това ............................................................................................4
Забележки за използване на фотоапарат ...............................................................8
Подготовка за експлоатация.........................................................................................................9
Проверка на аксесоарите (приложени) ..................................................................9
1 Подготовка на комплекта батерии ................................................................10
2 Зареждане на комплект батерии/“Memory Stick Duo” (не е приложен в
комплекта) ..................................................................................................................11
3 ключване на фотоапарата/сверяване на часовника .....................................13
Лесен запис на изображения ........................................................................................................14
Диск за избор на режим/Zoom/Светкавица/Макро/Таймер/Дисплей/
Бленда ............................................................................................................................15
Преглед/Изтриване на изображения ..........................................................................................17
Различни функции – HOME/Menu .................................................................................................19
Използване на екрана HOME ....................................................................................................19
Опции HOME ..............................................................................................................................20
Използване на опциите на менюто .......................................................................................21
Опции в менюто ........................................................................................................................22
Работа с компютър ....................................................................................................................23
Поддържани операционни системи за USB връзка и приложен софтуер ....................23
Преглед на “Ръководство на потребителя” и “Cyber-shot Step-up Guide” .................24
Индикатори на екрана .................................................................................................................25
Живот на батериите и капацитет на паметта ....................................................................27
Живот на батериите и брой изображения, които могат да бъдат
записвани/преглеждани ..............................................................................................................27
Брой неподвижни изображения и време за запис на клипове ...........................................28
Отстраняване на проблеми .......................................................................................................30
Комплект батерии и захранване ............................................................................................30
Заснемане на неподвижни изображения/клипове ................................................................31
Преглед на изображения .............................................................................................................31
Предпазни мерки ..........................................................................................................................32
Спецификации ...............................................................................................................................33
7
Забележки относно използването на фотоапарата
Подсигуряване на данни във вградена
памет и “Memory Stick Duo”
Не изключвайте фотоапарата и не вадете
комплекта батерии или “Memory Stick
Duo” докато лампичката за достъп свети.
Ако го направите, възможно е данните, записани на вградената памет или “Memory
Stick Duo”, да се повредят. Уверете се, че
сте копирали данните на друг носител, за
да ги защитите.
Забележки за запис/възпроизвеждане
• Преди да запишете еднократни събития,
направете пробен запис, за да се уверите,
че фотоапаратът работи правилно.
• Този фотоапарат не е устойчив на прах и
влага и не е водоустойчив. Преди да започнете работа с фотоапарата, прочетете
“Предпазни мерки” (стр. 32).
• Избягвайте да излагате фотоапарата на
влага. Ако във вътрешността на устройсвото попадне вода, може да се получи
неизправност. В някои случаи фотоапаратът не може да бъде поправен.
• Не насочвайте фотоапарата към слънцето или друга ярка светлина. Това може да
причини неизправност във фотоапарата.
• Не използвайте фотоапарата близо до
места, които излъчват силни радиовълни
или радиация. Ако го направите е възможно фотоапаратът да не записва или
възпроизвежда правилно.
• Използването на фотоапарата на прашни
или песъчливи места може да причини
неизправност.
• Ако се появи кондензация на влага,
отстранете влагата преди да използвате
фотоапарата (стр. 32).
• Не тръскайте и не удряйте фотоапарата.
Освен повреда и невъзможност за правене
на записи, подобни действия могат да
направят носителя за запис неизползваем
или да причинят повреда или загуба на
данни за изображенията.
• Отстранете праха от повърхността на
светкавицата. Ако вследствие на затопляне по повърхността на светкавицата
залепне прах, възможно е светкавицата
да не излъчи достатъчно светлина или
изображението да се запише с променен
цвят.
8
Забележки за LCD екрана и обектива
• LCD екранът е произведен по високо
прецизна технология, така че ефективният брой пиксели е над 99,99%. Възможно
е, обаче, върху LCD екрана да се появят
малки черни и/или ярки петънца (бели,
червени, сини или зелени на цвят). Появата на тези петънца е напълно нормална в
процеса на снимане и по никакъв начин не
влияе върху записваното изображение.
• Когато нивото на батерията е ниско,
възможно е обективът да спре да се
движи. Поставете зареден комплект
батерии и отново включете фотоапарата.
Забележки за съвместимостта на
данните за изображението
• Този фотоапарат следва стандарта DCF, установен от JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Възпроизвеждането на изображения, записани с вашия фотоапарат, но на друго
оборудване, и възпроизвеждането на
изображения, записани или редактирани с
друго оборудване, но на вашия фотоапарат, не е гарантирано.
Предпазни мерки относно авторското
право
Възможно е телевизионни програми, филми,
видео записи и други да бъдат защитени с
авторско право. Неразрешеният презапис
на такива материали може да противоречи на закона за авторското право.
Не се предоставят компенсации за
съдържанието на записа.
Съдържанието на записа не подлежи на
компенсация, ако поради неизправност на
фотоапарата, на носителя и др. записът
или възпроизвеждането се окажат невъзможни.
Подготовка за експлоатация
Проверка на приложените аксесоари
• Зарядно устройство за батерии BCCSGB/BC-CSGC (1)
• Ремък за рамо (1)
• Бленда (1)/Пръстен (1)
• Захранващ кабел (1) (не е приложен за
комплектите за САЩ и Канада)
• Капаче на обектива (1)/Връзка за капачето (1)
• Комплект акумулаторни батерии NPBG1 (1)/ Калъф за батериите (1)
• USB, A/V кабел за мулти употреба (1)
• CD-ROM (1)
- Програмен софтуер Cyber-shot
- “Наръчник за Cyber-shot”
- “Ръководство Cyber-shot стъпка по
стъпка”
• Ръководство за експлоатация (това
ръководство) (1)
Прикрепете ремъка и поставете ръката си през него, за да предотвратите изтърването и
повредата на фотоапарата.
9
1 Подготовка на комплекта батерии
За потребители в САЩ и
Канада
Щекер
За потребители в държавите/регионите,
различни от САЩ и Канада
ɟ
ɟ
Лампичка CHARGE
Лампичка CHARGE
Кабел на захранването
1 Заредете комплекта батерии в зарядното устройство за батерии.
2 Свържете зарядното устройство за батерии към мрежата от 220 V.
Лампичката CHARGE светва и зареждането започва.
Когато лампичката CHARGE се изключи, зареждането е приключило (Нормално зареждане).
Ако продължите да зареждате комплекта батерии още около един час (до пълното му
зареждане), зарядът ще издържи малко повече.
Време за зареждане
Време за пълно зареждане
Време за нормално зареждане
Прибл. 330 мин.
Прибл. 270 мин.
• Таблицата по-горе показва времето, нужно за зареждане на напълно разреден комплект
батерии при температура от 25°С. Възможно е зареждането да отнеме повече време в
зависимост от условията на употреба и др.
• Вижте стр. 27 относно броя на изображенията, които можете да запишете.
• Свържете зарядното устройство за батерии към най-близкия стенен контакт.
• Дори когато лампичката CHARGE не свети, зарядното устройство за батерии не е изключено от източника на захранване докато е свързано с мрежата от 220 V. Ако се получи
проблем докато използвате зарядното устройство за батериите, незабавно изключете
захранването, като изключите кабела от мрежата от 220 V.
• Когато зареждането приключи, изключете захранващия кабел от мрежата от 220 V и
извадете комплекта батерии от зарядното устройство за батериите.
• Проектирано за работа със съвместими Sony батерии.
10
2 Зареждане на комплект батерии/“Memory Stick Duo” (не е приложен в
комплекта)
ɟ
Батерии/капаче на
“Memory Stick Duo”
ɠ
Заредете “Memory Stick Duo”
докато чуете щракне като
страната с терминала е
обърната към обектива.
Заредете комплекта
батерии докато
натискате лостчето за изваждане на
батериите с върха
на комплекта батерии.
1 Отворете капачето на отделението за батерията/“Memory Stick Duo”.
2 Заредете “Memory Stick Duo” (не е приложен в комплекта).
3 Заредете комплекта батерии.
4 Затворете капачето на отделението за батерията/“Memory Stick Duo”.
Когато не сте заредили “Memory Stick Duo”
Фотоапаратът записва/възпроизвежда изображения, като използва вградената памет
(приб. 31 МВ).
За да проверите оставащия заряд на батерията
Натиснете POWER, за да включите устройството и да проверите оставащия заряд в
батерията на LCD екрана.
Индикатор
за оставащ
заряд
Състояние
Достатъчен
оставащ
заряд
Батерията Батерията Зарядът
е почти
е заредена
на е нисък,
напълно
наполовина записът
заредена
ще спрe
Сменете батерията
с напълно заредена или
заредете батерията
(предупредителният
индикатор мига.)
• Правилният индикатор за оставащ заряд се извежда след около 1 минута.
• Възможно е индикаторът за оставащ заряд да не е правилен в зависимост от условията
на работа и др.
• Когато включите фотоапарата за първи път, се извежда екранът за сверяване на часовника (стр. 13).
11
За да извадите комплекта батерии/“Memory Stick Duo”
Отворете капачето на отделението за батериите/“Memory Stick Duo”.
“Memory Stick Duo”
Kомплект батерии
Уверете се, че лампичката за достъп
не свети, след това веднъж натиснете
“Memory Stick Duo”.
Плъзнете лостчето за изваждане на
комплекта батерии.
Внимавайте да не изпуснете батериите.
• Не вадете комплекта батерии/“Memory Stick Duo” докато лампичката за достъп свети. Това може да
прични неизправност на данните в “Memory Stick Duo”/вградената памет.
12
3 Включване на фотоапарата/сверяване на часовника
Бутон POWER
Clock Settings
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
2008 / 1 / 1
Бутон
Бутон
HOME
10 : 30 AM
OK
ɟ Контролен
бутон
1 Натиснете POWER.
2 Сверете часовника, като използвате контролния бутон.
1 Изберете формат за дисплея с датата с помощта на
, след това натиснете .
2 Изберете всяка опция с помощта на
и задайте цифровите стойности с
помощта на
, след това натиснете .
3 Изберете [OK], след това натиснете .
• Фотоапаратът не притежава функция за наслагване на дата върху изображенията. Можете да отпечатвате или запазвате изображения с дата, като използвате “Picture Motion Browser” в CD-ROM диска
(приложен в комплекта).
• Полунощ се отбелязва с 12:00 АМ, а обяд с 12:00 РМ.
За да промените датата и часа
Натиснете HOME и изберете [
Clock Setting] в
(Settings) (стр. 19, 20).
Забележки за включено захранване
• След като заредите комплекта батерии във фотоапарата, възможно е да устройството да има нужда
от известно време преди да работата с функциите да стане възможна.
• Ако фотоапаратът работи със захранване от батериите и не извършвате никаква операция за около
3 минути, устройството автоматично се изключва, за да предотврати изразходването на заряда на
комплекта батерии (Функция за автоматично изключване на захранването).
13
Лесен запис на изображения
Светкавица
Микрофон
ɠ Бутон на затвора
Диск за избор на режим
Бутон макро
Бутон W/T (zoom)
Бутон MENU
Контролен бутон
Бутон HOME
Гнездо за статив (долна част)
Бутон DISP
(Дисплей на
екрана)
Бутон за светкавицата
Бутон за таймера
за самостоятелно
включване
1 Изберете желаната функция от диска за избор на режим.
Когато записвате неподвижни изображения (режим на автоматична настройка): Изберете .
Когато записвате движещи се изображения: Изберете .
2 Придържайте здраво фотоапарата като най-сигурният захват се постига, кога-
то лактите са притиснати към тялото ви.
Позиционирайте обекта
в центъра на фокусната
рамка
1 Снимайте, като използвате бутона
на затвора.
Когато записвате неподвижни
изображения:
1 Натиснете и задръжте бутона на
затвора наполовина, за да фокусирате.
Индикаторът (AE/AF lock) (зелен)
мига, чува се звуков сигнал, индикаторът
спира да мига и остава да свети.
2 Натиснете бутона на затвора
Индикатор за AE/AF заключване
докрай.
Когато записвате движещи се изображения:
Натиснете бутона на затвора докрай.
За да спрете записа, отново натиснете бутона на затвора докрай.
14
Диск за избор на режим/Zoom/Светкавица/Макро/Таймер/Дисплей
Режим автоматична настройка
Позволява лесно заснемане с автоматично
зададени настройки
Режим смяна на програма
Позволява Ви да заснемате с автоматично
регулирана експонация (и скорост на затвора
и размер на диафрагмата).
Program Auto (Автоматично програмиране)
Позволява ви да записвате с автоматично
зададена експонация (скорост на затвора и
големина на диафрагмата).
M Manual Exposure Shooting (Ръчно регулиране на експонацията)
Позволява Ви да заснемате като регулирате
ръчно експонацията (скорост на затвора и
големина на диафрагмата).
Movie Mode (Режим за запис на движещи
се изображения)
Позволява ви да записвате движещи се
изображения със звук.
High Sensitivity (Висока чувствителност)
Записва изображения без светкавица дори
при слаба осветеност.
Soft Snap
Записва изображения с по-мека атмосфера за
портретни снимки, снимки на цветя и др.
Advanced Sports Shooting
Заснема изображения като предсказва двицжението на изображенията и регулира фокуса.
Twilight Portrait
Записва ясни изображения на хора в тъмна
среда, без да се губи от нощната атмосфера.
Landscape
Записва, като фокусира на далечни обекти.
SCN* Scene Selection (Избор на сцена)
Избира настройка от менюто за избор на
сцена.
* Избор на сцена в режим SCN
Натиснете MENU и изберете настройка.
Twilight
Записва нощна сцена без да се губи от нощната атмосфера.
Beach
Записва сцени на морския бряг или на брега на
езеро, като синевата на водата е по-жива.
Snow
Записва снежни сцени така, че белият цвят
да се вижда по-ясно.
Fireworks
Записва фойерверки в целия им блясък.
W/T Използване на функцията Zoom
Натиснете Т, за да приближите, и натиснете W, за да отдалечите.
Светкавица (Избор на режим за светкавица при неподвижни изображения)
Неколкократно натиснете ( ) на контролния бутон докато изберете желания
режим.
: Автоматична светкавица
Светва, когато задното осветяване или
светлината не са достатъчни (настройка
по подразбиране)
: Принудителна светкавица включена
: Бавна синхронизация (принудителна
светкавица включена)
Скоростта на затвора е бавна на тъмни
места, за да се запише ясно фона, който е
извън обсега на светкавицата.
: Принудителна светкавица изключена
• Светкавицата се показва автоматично и
примигва, когато я използвате. След като
сте приключили, приберете я с ръка.
15
Макро (Запис на близки обекти)
Неколкократно натиснете ( ) на контролния бутон докато изберете желания
режим.
:Автоматичен режим
Прикачане на блендата
1 Прикачете пръстена докато фотоапаратът е изключен.
Фотоапаратът автоматично регулира
фокуса от далечни обекти до далечен план.
Обикновено оставяйте фотоапарата в
този режим.
:Макро
Фотоапаратът регулира фокуса с приори
тет върху близките обекти. Задайте макро
в положение on, когато записвате близки
обекти.
Използване на таймера за самостоятелно включване
Неколкократно натиснете ( ) на контролния бутон докато изберете желания
режим.
: Не се използва таймерът за самостоятелно включване
: Задайте десет-секундно забавяне за
таймера
: Задайте дву-секундно забавяне на
таймера.
Когато натиснете бутона за затвора, лампичката за таймера мига и се чува звуков
сигнал докато затворът работи.
Лампичка на
самостоятелния таймер
DISP Промяна на дисплея на екрана
Натиснете (DISP) на контролния бутон.
Всеки път, когaто натиснете (DISP), дисплеят и осветеността се променят както следва
Включени индикатори
Включени индикатори*
Включена хистограма*
Изключени индикатори*
Изключен LCD екран
* Осветеността на задното осветяване на LCD
екрана е висока.
16
Пръстен
2 Завъртете блендата и насочете индикатора й към индикатора на пръстена, докато
чуете изщракване. Докато правите това
задръжте индикатора на пръстена, така че
да не мърда.
Бленда
Съхранение на блендата
Поставете блендата както е показано на
илюстрацията и я завъртете по посока
на часовниковата стрелка, докато чуете
щракване.
Преглед/Изтриване на изображения
Бутон
(индекс)/
(zoom при възпроизвеждане)
Бутон (zoom при
възпроизвеждане)
Бутон
(възпроизвеждане)
Бутон MENU
Бутон HOME
ɟ Контролен бутон
Високоговорител
(възпроизвеждане).
1 Натиснете
Ако натиснете
докато фотоапаратът е изключен, устройството автоматично
се включва и преминава в режим на възпроизвеждане. За да превключите в режим на
снимане, отново натиснете .
2 Изберете изображение с помощта на / на контролния бутон.
Движещи се изображения :
Натиснете , за да възпроизведете движещи се изображения. (Отново натиснете , за
да спрете възпроизвеждането.)
Натиснете , за да превъртате бързо напред; натиснете , за да превъртате бързо
назад. (Натиснете , за се върнете към нормално възпроизвеждане.)
Натиснете , за да възпроизведете екрана за контрол на силата на звука, след това
натиснете / , за да регулирате нивото на силата на звука.
За да изтриете изображение
1 Изведете изображението, което желаете да изтриете, и след това натиснете MENU.
2 Изберете [Delete] с помощта на
и изберете [This Image] с помощта на
, след
това натиснете .
3 Изберете [OK] с помощта на , след това натиснете .
За да прегледате увеличено изображение (zoom при възпроизвеждане)
Натиснете докато извеждате неподвижното изображение. За да отдалечите, натиснете .
.
Регулирайте позицията с помощта на
За да отмените функцията zoom при възпроизвеждане, натиснете .
17
За да гледате в индекс екран
Докато неподвижното изображение е изведено, натиснете
(индекс), за да изведете
индекс екрана.
След това изберете изображението с помощта на
.
За да се върнете в екран на единично изображение, натиснете .
• Всеки път, когато натиснете
(индекс), броят на изображенията на индекса трябва да се увеличава.
За да изтриете изображение в индекс екран
1 Натиснете MENU, докато индекс екранът е изведен.
2 Изберете [Delete] с помощта на
и изберете [Multiple Images] с помощта на
,
след това натиснете .
3 Изберете изображението, което желаете да изтриете, с помощта на
, след
това натиснете .
Обозначението
се извежда в долната част на изображението.
За да отмените избора си, изберете изображението, предназначено за изтриване, след това
натиснете отново.
4 Натиснете MENU и изберете [OK] с помощта на , след това натиснете .
• За да изтриете всички изображения в папката, изберете [All in this folder], след това на стъпка 2
натиснете .
За да възпроизвеждате серия от неподвижни изображения с ефекти и музика (Изреждане
на кадри)
1 Изберете [ Slide Show] във (View Images) в екран HOME.
2 Изберете [Start] чрез и натиснете .
Музиката ще се промени заедно с опцията за [Effects]. Също така, можете да прехвърляте
и променяте музика спрямо желанията си. За подробности относно смяната на музиката,
обърнете се към Help в “Music Transfer” на приложения CD-ROM.
За да прегледате изображения на телевизора
Свържете фотоапарата към телевизора с кабел за мулти употреба (приложен в комплекта)
Към мулти конектор
Към аудио/видео
входни жакове
Кабел за мулти употреба (приложен в комплекта)
За да гледате на HD (High Definition) телевизор, вие имате нужда от HD кабел с изходен
адаптер (не е приложен в комплекта)
• Ако зададете размера на изображението в положение [16:9], вие можете да записвате изображения в
размер, който ще запълни целия екран на HD телевизора.
• Не можете да гледате движещи се изображения, извеждани с [HD(1080i)] формат на сигнала. Задайте
[COMPONENT] в положение [SD], когато записвате движещи се изображения.
18
Различни функции – HOME/Menu
Използване на екрана HOME
Екранът HOME е екран за всички функции на фотоапарата и може да бъде изведен независимо от настройката на режима (запис/преглед).
Бутон HOME
Бутон
ɟ Контролен бутон
1 Натиснете HOME, за да изведете екрана HOME.
Категория
Опция
Насока
2 Изберете категория с помощта на
3 Изберете опция с помощта на
Когато изберете категория
на контролния бутон.
, след това натиснете .
(Manage Memory) или
1 Изберете желаната настройка с помощта на
• Функционира само когато сте избрали
(Settings)
.
(Settings).
2 Натиснете и изберете желаните настройки чрез
, след това натиснете .
3 Изберете настройка с помощта на
, след това натиснете .
• Фотоапаратът е зададен в положение за запис или преглед, като отново натиснете бутона HOME.
19
За подробности относно тази операция
стр. 19
Опции HOME
Натискането на HOME извежда следните опции. Подробности за опциите се извеждат на
екрана.
Категории
Опции
Shooting
Запис
View Images
Единично изображение
Print
Отпечатване
Manage Memory
Инструмент на паметта
Memory Stick
Форматиране
Създаване на папка за запис
Промяна на папката за запис Копиране
Вградена памет
Форматиране
Settings
Основни настройки
Основни настройки 1
Звуков сигнал
Функции
Нулиране
Основни настройки 2
USB връзка
Видео изход
Настройки на записа
Настройки на записа 1
AF илюминатор
AF режим
Преобразуващ обектив
COMPONENT
Дисплей за широк Zoom
Решетка
Цифров Zoom
Настройки на записа 2
Автоматична ориентация Автоматичен преглед
Сверяване на часовника
Настройка на езика
20
Използване на опциите на менюто
Бутон MENU
Бутон
ɟ Контролен бутон
1 Натиснете MENU, за да изведете менюто.
Упътване за функциите
• Менюто ще се изведе само по време на режим на запис или възпроизвеждане.
• Различните опции ще се виждат в зависимост от избрания режим
2 Изберете желаната опция в менюто с помощта на
3 Изберете настройка с помощта
на контролния бутон.
докато опцията се изведе на екрана.
• Ако желаната опция е скрита, натискайте
.
, докато опцията се изведе на екрана.
• Ако желаната опция е скрита, натискайте
• Изберете опция в режим на възпроизвеждане и натиснете .
4 Натиснете MENU, за да изключите менюто.
21
За подробности относно тази операция
стр. 21
Опции в менюто
Възможно е достъпните опции в менюто да са различни в зависимост от положението на
режима (запис/възпрозвеждане) и позицията на диска за избор на режим в режим на запис. На
екрана се извеждат само достъпните опции.
Меню за запис
Scene Selection (Избор
на сцена)
Избира предварително зададена настройка в зависимост от различните условия на сцената.
Image Size (Размер на снимката)
Face Detection (Разпознаване
на лице)
Избира размера на изображението.
Избира обекта, който е с приоритет за настройка на фокуса, когато
използвате функцията за разпознаване на лице.
REC Mode (Режим на запис)
Избира режим на продължителен запис.
Color Mode (Цветен режим)
Променя цветовете на изображението и прибавя специални ефекти.
ISO
Избира чувствителност на осветеността.
EV
Регулира експонацията.
Metering Mode (Режим на измерване)
Избира режима на измерване.
Focus (Фокусиране)
Променя начина на фокусиране.
White Balance (Баланс на белия цвят)
Регулира цветните тонове.
Flash Level (Ниво на светкавицата)
Регулира нивото на светлина от светкавицата
Задава се, за да намалите ефекта на червените очи.
Red Eye Reduction (Намаляване
на ефекта на червените очи)
Contrast
Регулира контраста на изображението.
Sharpness
Регулира остротата на изображението.
SteadyShot (Устойчиво снимане)
Избира режим на анти-замъгляване.
SETUP
Избира настройките на записа.
Меню за запис
(Изтриване)
Изтрива изображението.
(Изреждане на кадри)
Възпроизвежда серия от изображения с ефекти и музика.
(Ретуш)
Ретушира неподвижно изображение.
(Защита)
Предотвратява случайно изтриване.
Прибавя знак за отпечатване на изображение, което желаете да отпечатате.
22
(Отпечатване)
Отпечатва изображения, като използва PictBridge-съвместим принтер.
(Въртене)
Върти неподвижните изображения.
(Избор на папка)
Избира папка за преглед на изображение.
Работа с компютър
Можете да гледате изображения, записани с вашия фотоапарат, на компютър. Като използвате софтуера на CD-ROM диска (приложен в комплекта), можете да се наслаждавате на
неподвижни изображения и на движещи се изображения от фотоапарата повече от всякога.
За подробности вижте “Наръчник за Cyber-shot” на CD-ROM диска (приложен в комплекта).
Поддържани операционни системи за USB връзка и програмен софтуер (приложен
в комплекта)
За потребители на Windows
За потребители на Macintosh
USB връзка
Windows 2000 Professional
Windows XP или
Windows Vista
Mac OS 9.1/9.2/Mac OS X (v.10.1
до 10.5)
Софтуер
“Picture Motion
Browser”
Windows 2000 Professional
Windows XP или
Windows Vista
не е съвместим
* Не се поддържат 64 битови издания и Starter издания.
• Вашият компютър трябва да е с предварително инсталирана операционна система от описаните
по-горе. Не се поддържат обновени операционни системи.
• Ако вашата операционна система не поддържа USB връзки, копирайте изображението, като заредите
Memory Stick Duo в гнездото за Memory Stick на вашия компютър или използвайте Memory Stick четящо/записващо устройство, което се продава в търговската мрежа.
• За повече подробности относно операционната среда за “Picture Motion Browser” софтуера, вижте
“Наръчник за Cyber-shot”.
23
Преглед на “Наръчник за Cyber-shot” (Cyber Shot Handbook)
Приложеният на CD-ROM диска (приложен в комплекта) “Наръчник за Cyber-shot”
обяснява в подробности как да използвате
фотоапарата. За да прегледате програмата се изисква Adobe Reader.
За Windows потребители
1 Включете вашия компютър и заредете
CD-ROM диска (приложен в комплекта)
в CD-ROM устройството.
Извежда се долният екран.
Когато щракнете върху [“Cyber-shot
Handbook”] бутона, се извежда екранът за
копиране на “Cyber-shot Handbook”.
2 Следвайте инструкциите на екрана, за
да копирате.
• Когато инсталирате “Cyber Shot
Handbook”, автоматично се инсталира
“Ръководството за Cyber-shot стъпка по
стъпка”
3
24
След като инсталацията приключи,
щракнете два пъти върху иконкатапрепратка на десктопа.
За Macintosh потребители
1 Включете вашия компютър и заредете
CD-ROM диска (приложен в комплекта)
в CD-ROM устройството.
2 Изберете папката [Handbook] и
копирайте “Handbook.pdf”, запазен в
папката [GB] на вашия компютър.
3 След като копирането приключи,
щракнете два пъти върху “Handbook.
pdf”
Индикатори на екрана
Всеки път, когато натиснете (DISP) на
контролния бутон, дисплеят се променя
(стр. 16).
Оставащ заряд на батерията
Предупреждение за нисък заряд
Когато записвате неподвижни изображения
Размер на изображението
Диск за избор на режим/
Меню (Избор на сцена)
M
Диск за избор на режим
Баланс на бeлия цвят
ISO400
Режим Burst/Режим Bracket
Когато записвате движещи се изображения
Режим на измерване
Разпознаване на лице
Устойчиво снимане
Предупреждение за вибрация
Zoom скала
Режим за цветност
PictBridge връзка
Когато възпроизвеждате
Защита
VOL.
Сила на звука
Ред на отпечатване (DPOF)
Zoom скала
PictBridge връзка
Контраст
Острота
25
#
$
Режим за настройка на
ръчната експонация
[ RETURN
[ SET
Въведение за ръчна
експонация
1.0m
Предварително зададена
дистанция на фокуса
AE/AF в заключено положение
[
ISO400
F3.5
+2.0EV
/
Standby
REC
0:12
Папка за запис
Папка за възпроизвеждане
96
ISO номер
NR бавен затвор
Скорост на затвора
125
Носител на възпроизвеждане/запис (“Memory Stick
Duo”, вградена памет)
Размер на диафрагмата
Стойност на експонацията
Индикатор за AF рамка
на визьора
12/12
00:25:05
AF илюминатор
Намалява ефект на червени очи
Режим на измерване
Режим със светкавицата
Зареждане на светкавицата
Баланс на белия цвят
Време за запис (минути :
секунди)
• Индикацията
се извежда, когато дисплеят за
хистограма е изключен.
101-0012
2008 1 1
9:30 AM
Номер на папка-файл
Дата на записа/Време на възпроизведеното изображение
[ STOP
[ PLAY
Функции за възпроизвеждане
на изображения
BACK/NEXT Избор на изображения
7 VOLUME
Регулиране на силата на звука
Време за запис (часове :
минути : секунди)
Промяна на папката
Режим макро
Възпроизвеждане
Лента за възпроизвеждане
Запис на движещо се изображение/Режим на готовност
Хистограма
Брой записани изображения
Номер на изображението/
Брой изображения, записани в избраната папка
C:32:00
ISO400
+2.0EV
500
F3.5
Индикация при автодиагно.
ISO номер
Стойност на експонацията
Скорост на затвора
Размер на диафрагмата
Преобразуващ обектив
%
C:32:00
Функция за автодиагностика
Таймер за самост. включване
AF рамка
+
Кръстче за прицелване
Хистограма
26
Живот на батерията и капацитет на паметта
Живот на батерията и брой изображения, които можете да запишете/
прегледате
Таблиците показват приблизителния брой
изображения, които можете да запишете
или прегледате, и животът на батериите,
когато снимате в нормален режим при
температура 25--С с напълно зареден комплект батерии (приложен в комплекта).
Стойностите за броя на изображенията, които могат да бъдат записани или
възпроизведени, позволяват смяната на
“Memory Stick Duo”, когато е необходимо.
Обърнете внимание, че истинският брой
на изображенията може малко да се различава в зависимост от условията.
Когато записвате снимки
Живот на батериите (мин.)
Брой изображения
Прибл. 155
Прибл. 310
Забележки за комплекта батерии
• Капацитетът на батериите намалява с увеличаването на използванията, както и с течение
на времето.
• Животът на батериите и броят изображения, които могат да бъдат записани/възпроизвеждани, намалява при следните условия:
- При ниски температури.
- Когато използвате светкавицата.
- При често включване и изключване на
фотоапарата.
- При често използване на функцията zoom.
- Когато стойността на [LCD Backlight] е
голяма.
- Когато [AF Mode] е зададен в положение
[Monitor].
- Когато функцията [SteadyShot] е зададена в
положение [Continuous].
- Когато батериите са почти изтощени.
- Когато функцията за разпознаване на лица е
активирана.
• Снимане при следните условия:
- [REC Mode] е зададен в положение [Normal].
- [AF Mode] е зададен в положение [Single].
- [StedayShot] е зададен в положение [Shooting].
- Снимане на изображения през 30-секунден
интервал.
- Натиснете zoom бутоните W и T за всяка
снимка.
- Използване на светкавицата веднъж на всеки
2 снимки.
- Включване и изключване на всеки 10 снимки.
• Методът на измерване се основава на стандарта CIPA (CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Животът на батериите и броят на изображенията не се променят, независимо от размера
на изображението.
Когато преглеждате снимки
Живот на батериите (мин.)
Брой изображения
Прибл. 370
Прибл. 7400
• Преглед на единични изображения в поредност
на около 3-секундни интервали.
27
Брой неподвижни изображения и време за запис на движещи се изображения
Броят на неподвижните изображения и дължината на движещите се изображения може да
се различава в зависимост от условията на запис.
• Дори когато капацитетът на вашия носител за запис е същият като този, указан в таблицата подолу, броят на неподвижните изображения и дължината на движещите се изображения може да бъде
различна.
• Можете да избирате размер на изображението от менюто (стр. 21, 22).
Приблизителен брой на неподвижните изображения, които можете да запишете
(Единици: Изображения)
Капацитет
Размер
Вградена
памет
Около
31 MB
“Memory Stick Duo” форматиран с този фотоапарат
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
8M
10
40
72
150
306
618
1223
2457
3:2
10
40
72
150
306
618
1223
2457
5M
13
51
92
191
390
787
1557
3127
3M
21
82
148
306
626
1262
2498
5017
VGA
202
790
1428
2941
6013
12120
23980
48160
16:9
33
133
238
490
1002
2020
3997
8027
• Брой изображения, когато [REC Mode] е зададен в положение [Normal].
• Когато броят на оставащите изображения, които можете да запишете, е по-голям от 9,999, се извежда индикаторът “>9999”.
• Когато изображенията са записани с по-стари модели на Sony и бъдат възпроизведени на този фотоапарат, възможно е дисплеят да се различава от истинския размер на изображението.
28
Приблизително време за запис на движещи се изображения
Номерата в таблицата по-долу показват максималното време за запис, което се получава
чрез събирането на всички файлове с движещи се изображения. Максималната дължина на
непрекъснат файл с движещо се изображение е около 10 минути
(Единици: часове: минути:секунди)
Капацитет
Размер
640(Fine)
Вградена
памет
Около
31 MB
“Memory Stick Duo” форматиран с този фотоапарат
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
–
–
0:02:50
0:06:00
0:12:30
0:25:10
0:49:50
1:40:20
640(Standard)
0:01:30
0:05:50
0:10:40
0:22:00
0:45:00
1:30:50
2:59:50
6:01:10
320
0:06:00
0:23:40
0:42:50
1:28:10
3:00:20
6:03:30 11:59:30 24:04:50
• Изображения, чиито размер е зададен в положение [640(Fine)], могат да бъдат записвани единствено на
“Memory Stick PRO Duo”.
• Фотоапаратът не поддържа запис или възпроизвеждане на HD движещи се изображения.
29
Отстраняване на проблеми
Ако се сблъскате с проблем по време на използването на фотоапарата, първо изпробвайте
следните решения.
1 Проверете опциите по-долу и вижте “Cyber-shot Handbook” (PDF).
Ако на екрана се изведе код “С/Е:ss:ss”, вижте “Наръчник за Cyber-shot”.
2 Извадете батериите и ги заредете отново след около 1 минута, след това включете
захранването.
3 Нулирайте настройките (стр. 20).
4 Свържете се с вашия доставчик или оторизиран сервиз на Sony.
Моля, имайте предвид факта, че давайки вашия фотоапарат за поправка, е възможно съдържанието на вградената памет и музикалните файлове да бъде прегледани.
Комплект батерии и захранване
Батериите не могат да бъдат инсталирани.
• Инсталирайте правилно комплекта батерии, за да натиснете лоста за изваждане на
батериите (стр. 11).
Не можете да включите фотоапарата.
• Включването на фотоапарата може да отнеме няколко секунди след като заредите
батерията в него.
• Поставете правилно комплекта батерии (стр. 11).
• Батериите са изтощени. Поставете зареден комплект батерии (стр. 10).
• Животът на комплекта батерии е изтекъл. Сменете комплекта батерии с нов.
• Използвайте единствено препоръчания комплект батерии.
Захранването се изключва внезапно.
• Ако не работите с фотоапарата около три минути при включено захранване,
устройството автоматично се изключва, за да не изтощава заряда на батериите.
Включете отново фотоапарата (стр. 13).
• Животът на комплекта батерии е изтекъл. Сменете комплекта батерии с нов.
30
Индикаторът за оставащия в батериите заряд не е верен.
• Този феномен възниква, когато използвате фотоапарата на изключително горещо или
студено място.
• Изведената информация за оставащия заряд се различава от реалното състояние.
Разредете напълно комплекта батерии и след това го заредете, за да се изведе вярна
индикация.
• Батериите са изтощени. Поставете зареден комплект батерии (стр. 10).
• Животът на комплекта батерии е изтекъл. Сменете комплекта батерии с нов.
Не можете да зареждате комплекта батерии.
• Не можете да зареждате комплекта батерии, като използвате променливотоков
адаптер (не е приложен в комплекта). Използвайте зарядно устройство, за да заредите
батерията.
Запис на неподвижни изображения/движещи се изображения
Вашият фотоапарат не може да записва изображения
• Проверете свободния капацитет на вътрешната памет или на “Memory Stick Duo”
(стр. 28). Ако те са пълни, извършете едно от двете:
- Изтрийте ненужните изображения (стр. 17).
- Сменете “Memory Stick Duo”.
• Не можете да записвате изображения докато светкавицата се зарежда.
• Когато записвате неподвижни изображения, задайте ключа за избор на режим в положение, което е различно от .
• Когато записвате движещи се изображения, задайте ключа за избор на режим в положение .
• Когато записвате движещи се изображения, размерът на изображението е зададен на
[640(Fine)]. Извършете едно от следните:
- Задайте размера на изображението в позиция, различна от [640(Fine)].
- Използвайте “Memory Stick PRO Duo”.
Когато снимате много светли обекти, се появяват вертикални ивици.
• Възникнал е феноменът размазване и са се появили бели, червени, лилави или други на
цвят ивици върху изображението. Това не е неизправност.
Преглед на изображения
Вашият фотоапарат не може да възпроизвежда изображения.
• Натиснете бутона
(възпроизвеждане) (стр. 17).
• Името на папката/файла е било променено на компютъра.
• Ако файл с изображение е бил обработен на компютър или ако е бил записан с модел
фотоапарат, различен от вашия, възпроизвеждането на вашия фотоапарат не е гарантирано.
• Фотоапаратът е в режим USB. Премахнете USB връзката.
31
Предпазни мерки
Не използвайте/оставяйте фотоапарата на следните места
• На изключително горещи, студени или влажни
места
• Не оставяйте устройството или в кола, паркирана на пряка слънчева светлина. Корпусът
на фотоапарата може да се деформира и да
причини неизправност.
• На пряка слънчева светлина или близо до
отоплително тяло
• Корпусът на фотоапарата може да се обезцвети или деформира и това може да причини
неизправност.
• Не излагайте устройството на вибрации
• Не излагайте устройството близо до силни
магнитни полета
• Не излагайте устройството на песъчливи или
прашни места
• Не позволявайте във фотоапарата да попадне
пясък. Пясъкът и прахът могат да причинят
неизправност във фотоапарата и понякога
тази неизправност не може да бъде отстранена.
Пренасяне
Не сядайте на стол или друго място, когато сте прибрали фотоапарата в задния си
джоб, защото това може да причини неизправност или повреда на фотоапарата.
Почистване
Почистване на LCD екрана
Почиствайте повърхността на LCD
екрана със специалния комплект за почистване на LCD екрани (не е приложен в
комплекта), за да премахнете пръстови
отпечатъци, прах и др.
Почистване на обектива
Изтрийте повърхността на обектива с
меко парче плат, когато по повърхността
му има следи от пръсти или прах.
Почистване на повърхността на фотоапарата
Почиствайте повърхността на фотоапарата с меко парче плат, леко навлажнено с
вода, след което подсушете повърхността добре. В никакъв случай не използвайте
следните продукти и не извършвайте
описаните действия, за да почистите
устройството, защото покритието на
корпуса може да се повреди:
32
- Химични продукти като разтворители,
бензин, алкохол, парче плат за еднократна употреба, бързо изпаряващ се инсектицид и др.
- Не докосвайте фотоапарата, ако по ръцете ви
има следи от гореизброените вещества.
- Не оставяйте устройството в контакт с
гума или винил за дълго време.
Забележка за работната температура
Вашият фотоапарат е проектиран за
работа в температурен интервал от 0°С
до 40°С. Снимането на крайно студени
или горещи места, които излизат извън
тези стойности, не се препоръчва.
Кондензация на влага
Ако внесете фотоапарата директно от
студено на топло място или го оставите
в много влажна стая, във вътрешността
на устройството или по повърхността
му може да се кондензира влага. Ако това се
случи, фотоапаратът може да се повреди.
Ако има кондензирана влага
Изключете захранването и оставете
фотоапарата поне за 1 час, за да се изпари
влагата. Забележете, че ако се опитате да
извършвате операция по запис докато във
вътрешността на устройството или по
обектива има влага, останала във вътрешността на обектива, изображенията няма
да са ясни.
Вградена акумулаторна батерия
Този фотоапарат е снабден с вградена
акумулаторна батерия, така че настройката за датата и часа и други настройки се
запазват независимо дали захранването е
включено или изключено.
Вградената литиева клетка е постоянно
заредена докато използвате фотоапарата.
Независимо от това, ако използвате фотоапарата само за кратки периоди от време,
батерията се разрежда като не използвате
фотоапарата за около 1 месец, батерията се разрежда напълно. В този случай се
уверете, че сте заредили батерията, преди
да използвате фотоапарата.
Обърнете внимание, че независимо от
това, дори и батерията да не е заредена,
вие можете да използвате фотоапарата,
като не записвате датата и часа.
Начин на зареждане на вградената акумулаторна батерия
Поставете заредени батерии във фотоапарата и го оставете с изключено захранване
за повече от 24 часа.
Спецификации
Фотоапарат
[Система]
Устройство за изображения
7.18 mm (тип 1/2,5) цветен CCD,
Основен цветен филтър
Общ брой пиксели на фотоапарата
Прибл. 8 286 000 мегапиксела
Ефективни пиксели на фотоапарата
Прибл. 8 083 000 мегапиксела
Обектив: Carl Zeiss Vario-Tessar 10х варио
обектив
f= 6.3 – 63 mm (38 – 380 mm (35 mm
преобразуващ фотоапарат)) F3.5 (W) –
F4.4 (T)
Контрол на експонацията: Автоматична
експонация, Избор на сцена (9 режима)
Баланс на белия цвят: Автоматичен,
Daylight, Cloudy, Fluorescent, 1, 2, 3,
Incandescent, Flash
Формат на файловете (DCF съвместим)
Неподвижни изображения: Exif Ver. 2.21
JPEG съвместим, DPOF съвместим
Движещи се изображения:
MPEG1 съвместим (моно)
Носител на данните: Вградена памет
(Приб. 31 МВ), “Memory Stick Duo”
Светкавица: Препоръчително
разстояние (При ISO чувствителност
(препоръчителен индекс на
експонацията) в положение Auto):
Прибл. 0,2 m до 7,0 m (W)/ прибл. 0,9
до 5,6 mm (T)
[Входни и изходни конектори]
Мулти Конектор: Видео изход
Аудио изход (моно)
USB връзка
USB връзка: Високоскоростен USB (USB
2.0 съвместим)
[LCD екран]
LCD панел: 7.5 cm (тип 3.0) TFT
Общ брой на точките (dots): 230 400 (960
х 240) точки
[Захранване, общи условия]
Захранване: Комплект акумулаторни
батерии
NP-BG1, 3.6 V
NP-FG1 (не е приложен в комплекта), 3.6 V
Променливотоков адаптер AC-LS5K (не е
приложен в комплекта), 4.2 V
Консумация на електроенергия (по време на
запис, LCD екран): 0,97 W
Работна температура: от 0°С до 40°С
Температура на съхранение: От -20°С
до +60°С
Размери:
106.0 x 68.5 x 48.9 mm (ш / в / д) (без
изтеглящите се части)
Тегло:
Прибл. 381 g (включително батерия
NP-BG1, комплект батерии, ремък за рамо,
бленда, пръстен и капаче на блендата)
Микрофон: Моно
Високоговорител: Моно
Exif Print: Съвместим
PRINT изображение съвпадащо с III: Съвместим
PictBridge: Съвместим
Зарядно устройство за батерии BC-CSGB/
BC-CSGC
Изисквания към захранването: AC 100 до
240 V, 50/60 Hz, 2W (BC-CSGC)/2.6 W
(BC-CSGB)
Изходен волтаж: DC 4.2 V, 0.25 A
Работна температура: От 0°С до 40°С
Температура на съхранение: От -20°С до
+60°С
Размери: Прибл. 63 х 24 х 91 mm (ш / в / д)
Тегло: Прибл. 75 g
Комплект акумулаторни батерии NP-BG1
Използвани батерии: Литиево-йонни
батерии
Максимално напрежение: DC 4.2 V
Минимално напрежение: DC 3.6 V
Капацитет: 3.4 Wh (960 mAh)
Дизайнът и спецификациите подлежат на
промяна без предупреждение.
33
Търговски марки:
•“
” и Cyber-shot са търговски марки на Sony Corporation.
”, “Memory Stick
• “Memory Stick”, “
PRO”, “
”, “Memory
Stick Duo”, “
”, “Memory
Stick PRO Duo”, “
”, “Memory Stick PRO-HG Duo”, “
”, “Memory Stick
Micro”, “MagicGate” и “
”
са търговски марки на Sony Corporation.
• “PhotoTV HD” е търговска марка на Sony
Corporation.
• “InfoLITHIUM” е търговска марка на
Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, DirectX и Windows
Vista са търговски марки или запазени
търговски марки на Microsoft Corporation
в САЩ и/или други държави.
• Macintosh, Mac OS, iMac, iBook,
PowerBook, PowerMac и eMac са търговски
марки или запазени търговски марки на
Apple Inc.
• Intel, MMX и Pentium са търговски марки
или запазени търговски марка на Intel
Corporation.
• Adobe и Reader са търговски марки или запазени търговски марки на Adobe Systems
Incorporated в САЩ и/или други страни.
• В заключение, имената на системите
и продуктите, използвани в това
ръководство като цяло, са търговски
марки или запазени търговски марки на
техните съответни разработчици или
производители. Въпреки това, “™” или
“®” не се използват навсякъде в това
ръководство.
34
35
Допълнителна информация за този
продукт, а също и отговори на често
задавани въпроси, можете да откриете на
нашата интернет страница за поддръжка
и помощ.
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising