Sony | DSC-H20 | Sony DSC-H20 H20 Цифров компактен фотоапарат Инструкции за експлоатация

BG
Как да използвате това ръководство
Маркировки и забележки използвани в това ръководство
В това ръководство последователност от операции се показва чрез
стрелки (t). Работете с фотоапарата в показаната последователност.
Маркировките са показани както се
появяват във фабричните настройки
на фотоапарата.
Настройките по подразбиране са
означени с маркировка .
Показва предпазни мерки и ограничения отговарящи за определена функция
на фотоапарата.
Показва информация, която е полезно
да знаете.
2BG
Забележки относно използването на
фотоапаратa
Видове “Memory Stick”, които можете да
използвате (не са приложени в комплекта)
“Memory Stick Duo”:
Mожете да използвате “Memory
Stick Duo” с вашия фотоапарат.
“Memory Stick”:
не можете да използвате
“Memory Stick” с вашия
фотоапарат.
Забележки за LCD екрана и обектива
• LCD екранът е произведен по високо
прецизна технология, така че ефективният брой пиксели е над 99,99%. Възможно
е, обаче, върху LCD екрана да се появят
малки черни и/или ярки петънца (бели, червени, сини или зелени на цвят). Появяването на тези петънца е напълно нормално в
процеса на снимане и по никакъв начин не
влияе върху записваното изображение.
Черни, бели, червени, сини
или зелени петънца
Не можете да използвате други карти
с памет.
• За подробности относно “Memory Stick
Duo” вижте стр. 142.
Използване на “Memory Stick Duo” с
“Memory Stick”-съвместимо оборудване
Можете да използвате “Memory Stick Duo”,
като го заредите в Memory Stick Duo адаптер (не е приложен в комплекта)
Memory Stick
Duo адаптер
Забележки за комплекта батерии
• Заредете комплекта батерии (приложен в
комплекта) преди да използвате фотоапарата за първи път.
• Батериите могат да бъдат зареждани
дори когато не са разредени напълно. Също
така, дори батериите да не са заредени
докрай, вие можете да използвате устройството и с частично заредени батерии.
• Ако няма да използвате батериите за подълъг период т време, изразходвайте заряда
им докрай и ги извадете от фотоапарата,
а след това ги съхранявайте на хладно и
сухо място. Така ще запазите функциите на
комплекта батерии.
• За подробности относно комплекта батерии, който можете да използвате, вижте
стр. 144.
Обектив Carl Zeiss
Този фотоапарат е оборудван с обектив Carl
Zeiss, който е в състояние да възпроизвежда
отлични изображения с висок контраст.
Обективът за този фотоапарат е изработен посредством висококачествена система,
утвърдена от Carl Zeiss, и е в съответствие
с качествените стандарти на Carl Zeiss
Германия.
• Излагането на LCD екрана или обектива
на пряка слънчева светлина за дълго време
може да причини неизправност. Внимавайте, когато поставяте фотоапарата в
близост до прозорец или на открито.
• Не натискайте силно LCD екрана. Това
може да причини неизправност и екранът
да загуби цветовете си.
• Възможно е да се появят остатъчни
образи на LCD екрана, когато снимате в
студени условия. Това не е неизправност.
• Внимавайте да не ударите някъде обектива и не прилагайте сила върху него.
Изображения, използвани в Наръчника
Изображенията, използвани като примерни
в този Наръчник, са репродукции и не са
истинските изображения, заснети с този
фотоапарат.
3BG
Съдържание
Забележки относно използването на
фотоапарата
Как да използвате това ръководство .................................2
Забележки относно използването на фотоапарата.........3
Операционно търсене.............................................................7
Търсене в MENU/Настройки ................................................10
Разпознаване на части ......................................................... 15
Използване на диска за избор на режим ............................16
Промяна на настройка DISP (екранен дисплей) ................ 17
Използване на вградената памет ......................................19
Заснемане
Интелигентна автоматична настройка ..........................20
Избор на сцена ......................................................................21
Лесно заснемане ....................................................................23
Program Auto ............................................................................25
Заснемане с ръчна експонация ............................................26
Режим заснемане на клип .....................................................27
Smile Shutter ............................................................................28
Zoom .........................................................................................29
Самостоятелен таймер ......................................................30
Макро .......................................................................................31
Светкавица.............................................................................32
Преглед
Преглед на изображения .......................................................33
Увеличение при преглед ........................................................34
Индекс за изображения .........................................................35
Изтриване ...............................................................................36
Преглед на клипове ................................................................37
4BG
MENU (Заснемане)
Опции в MENU (Заснемане) ..................................................10
MENU (Преглед)
Опции в MENU (Преглед) ...................................................... 12
Настройки
Опции в настройки ................................................................ 13
Телевизор
Преглед на изображения посредством телевизор ........105
Компютър
Работа с Windows компютри .............................................108
Инсталиране на софтуер (приложен в комплекта) .......110
Използване на софтуера “Picture Motion Browser”
(приложен в комплекта) ......................................................111
Преглед на файлове с изображения, запазени на
компютърa Ви ...................................................................... 112
Използване на “Music Transfer”
(приложен в комплекта) ......................................................116
Използване на Macintosh компютър.................................. 117
Преглед на “Ръководство за Cyber-shot стъпка по
стъпка” .................................................................................. 120
Отпечатване
Отпечатване на неподвижни изображения .................... 121
Отпечатване на изображения директно с помощта
на PictBridge съвместим принтер ................................... 122
Отпечатване във фотостудио......................................... 124
5BG
Отстраняване на проблеми
Отстраняване на проблеми............................................... 125
Предупредителни индикатори и съобщения .....................35
Други
Използване на фотоапарата в чужбина – Източници на
захранване ............................................................................ 141
Относно “Memory Stick Duo” ..............................................142
Комплект батерии ..............................................................144
Зарядно устройство за батерии ......................................145
Азбучен указател
Азбучен указател .................................................................146
6BG
Операционно търсене
Оставете настройките на
фотоапарата
Интелигентна автоматична настройка . 20
Избор на сцена .............................................. 21
Разпознаване на сцена ................................. 51
Заснемане на портретни
изображения
Меко заснемане ............................................. 21
Портрет по здрачаване ............................... 21
Smile Shutter ................................................... 28
Разпознаване на сцена ................................. 51
Засичане на лице ........................................... 54
Функция срещу примигване..........................57
Намаляване на ефекта на червените очи 58
Заснемане в ръчен режим
Заснемане с ръчна експонация ................... 26
Заснемане на кулинарни
аранжировки
Gourmet ........................................................... 21
Заснемане на обекти
отблизо
Макро .............................................................. 31
Заснемане на движещи
се обекти
Advanced Sports Shooting .............................. 21
Режим клип ..................................................... 27
Burst ................................................................. 42
Заснемане без замазване
Висока чувствителност ............................. 21
Самостоятелен таймер с 2-секундно отлагане.................................................................. 30
ISO 45
SteadyShot ....................................................... 63
Заснемане със задно
осветяване
Засилена светкавица ................................... 32
Разпознаване на сцена ................................. 51
7BG
Заснемане на тъмни места
Висока чувствителност ............................. 21
Бавна синхронизация
(Включена светкавица) ............................... 32
ISO 45
Регулиране на експонацията
Хистограма .....................................................18
EV 44
Промяна на позицията на
фокуса
Фокус............................................................... 48
Засичане на лице ........................................... 54
Промяна на размера на
изображението
Размер на изображението ........................... 39
Изтриване на изображения
Изтриване ................................................ 36, 75
Форматиране..................................................97
Извеждане на увеличени
изображения
Увеличение при възпроизвеждане ............... 34
Орязване ......................................................... 72
Редактиране на изображения
Ретуш.............................................................. 72
Multi-Purpose Resize ...................................... 74
Възпроизвеждане на серия от Slideshow ......................................................... 64
изображения
Заснемане/Преглед с лесни за
преглед индикатори
Лесно заснемане............................................ 23
Отпечатване на изображения Използване на “PMB (Picture Motion
Browser)” ........................................................ 111
с дата
Промяна на настройките за
дата и час
Настройка на зона .......................................103
Настройки за дата и час............................104
Нулиране на настройките
Нулиране ......................................................... 89
Отпечатване на изображения Отпечатване................................................121
8BG
Преглед на телевизор
Преглед на изображения на телевизор ....105
Информация относно
допълнителните аксесоари
“Cyber-shot Step-up Guide” ...........................120
9BG
Търсене в MENU/Настройки
Опции на менюто (Заснемане)
Можете да изберете различни настройки за заснемане от
бутон MENU.
1 Натиснете бутон MENU, за да изведете екран с менюто.
2 Изберете желаната опция посредством v/V/b/B на
контролния бутон.
3 Натиснете бутон MENU, за да изключите екрана с
менюто.
Контролен бутон
Бутон MENU
Таблицата по-долу указва възможните функции , както и тези, които не са възможни
Долните иконки [ ] и [ ] указват възможните режими.
.
Диск за смяна на
режим
Опции на менюто
Избор на сцена
Режим заснемане на клип
Размер на изображение
Светкавица
Режим REC
EV
ISO
Баланс на белия цвят
Фокус
Режим на измерване
Разпознаване на сцена
Чувствителност при
засичане на усмивка
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Функция против примигване
—
—
—
—
—
Засичане на лице
Ниво на светкавицата
—
—
—
—
—
—
Намаляване ефекта на
червените очи
—
—
—
—
—
—
—
—
DRO
—
—
—
Режим на цветност
—
—
—
Контраст
—
—
—
—
Острота
—
—
—
—
Устойчиво заснемане
—
—
(Настройки)
10BG
—
—
—
Забележкa
• Само опциите, които са възможни за съответния режим са изведени на екрана.
11BG
Опции на менюто (Преглед)
Можете да изберете различни настройки за преглед от бутон MENU.
Контролен бутон
1 Натиснете бутон
(Възпроизвеждане), за да превключите в режим възпроизвеждане.
2 Натиснете бутон MENU, за да изведете екран с менюто.
3 Изберете желаната опция посредством v/V/b/B на
контролния бутон.
4 Натиснете z в центъра на контролния бутон.
Бутон
(Възпроизвеждане) Бутон MENU
Таблицата по-долу указва възможните функции , както и тези, които не са възможни
Режим преглед
Опции в менюто
Вградена
памет
“Memory Stick Duo” носител
Преглед по
дати
.
Преглед според
събития
Favorites
Преглед по
папки
Преглед по
папки
—
—
—
—
—
—
—
(Slideshow)
(Списък с дати)
(Списък със събития)
—
(Режим на преглед)
—
(Филтър на лица)
(Добавяне/
Премахване на Favorites)
—
—
—
—
(Ретуш)
(Multi-Purpose
Resize)
—
(Изтриване)
(Защита)
—
DPOF
(Отпечатване)
(Завъртане)
(Избор на папка)
—
—
—
—
(Настройки)
Забележки
• Само опциите, които са възможни за съответния режим са изведени на екрана.
• Когато дискът за избор на режим е в положение
(Лесно заснемане), ако натиснете MENU се появява екран за изтриване. Можете да изберете между [Изтриване на единични изображения] и [Изтриване на всички изображения].
12BG
Настройка на опции
Можете да промените настройките в екран
(Настройки).
1 Натиснете бутон MENU, за да изведете екран с менюто.
2 Изберете
(Настройки) посредством V на контролния
Контролен бутон
бутон и натиснете z в центъра на контролния бутон, за
да изведете екрана с настройките.
3 Изберете желаната категория посредством v/V и след
това натиснете B, за да изберете всяка опция, след това
z.
4 Изберете желаната настройка, след това натиснете z.
Бутон MENU
Категории
Настройки за заснемане
Опции
AF илюминатор
Решетка
Цифрово увеличение
Вариообектив
Автоматично ориентиране
Автоматичен преглед
Основни настройки
Звуков сигнал
Настройки за езика
Упътване за функциите
Нулиране
Демонстрационен режим
COMPONENT
Video Out
Широкоекранен увеличен дисплей
USB свързване
Сваляне на музика
Форматиране на музика
Инструмент за “Memory Stick” Форматиране
Създаване на папка REC.
Промяна на папка REC.
Изтриване на папка REC.
Копиране
Номер на файла
Инструмент за вградената
памет
Настройки за часовника
Форматиране
Номер на файла
Настройка на часовата зона
Настройка на дата и час
13BG
Забележки
• [Shooting Settings] се появява само когато настройките са въведени от режим на заснемане.
• [“Memory Stick” Tool] се появява само когато “Memory Stick Duo” носителя е въведен във фотоапарата,
докато [Internal Memory Tool] се появява когато “Memory Stick Duo” носителя не е въведен във фотоапарата.
14BG
Преглед на частите
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Бутон
(Smile Shutter) (28)
Бутон ON/OFF (Захранване)
Диск за избор на режим (16)
Бутон на затвора
За запис: W/T (zoom) лостче (29)
За преглед: (zoom при възпроизвеждане)
лостче/бутон (индекс) (34, 35)
Микрофон
Светкавица
Кукичка за капачето на обектива
Лампичка за таймера за автоматично
включване/Лампичка за затвора при
усмивка/AF илюминатор
Обектив
LCD екран
Високоговорител
Кукичка за ремъка за китка
Бутон (възпроизвеждане) (33)
Бутон (Изтриване) (36)
Бутон MENU (10)
Контролен бутон
Включено меню: v/V/b/B/z
Изключено меню: DISP/ / /
Гнездо за статив
Капаче за батерията/“Memory Stick Duo”
Гнездо за зареждане на батерията
Гнездо за зареждане на “Memory Stick Duo”
Мулти конектор
Лост за изваждане на батерията
Лампичка за достъп
15BG
Използване на диска за избор на режим
Настройте диска за избор на режим в желаната функция.
Диск за избор на режим
Режим клип)
(Заснемане с ръчна експонация)
Позволява Ви да регулирате експонацията ръчно (скоростта на затвора и стойността на
диафрагмата) (стр. 26). Можете да настроите
различни функции посредством менюто.
(Program Auto)
Позволява Ви да заснемате с автоматично
регулирана експонация (скорост на затвора и
стойност на диафрагмата) (стр. 25). Можете
да настроите различни функции посредством
менюто.
(Интелигентна автоматична
настройка)
(Лесно заснемане)
(Избор на сцена)
16BG
Позволява Ви да записвате клипове със звук
(стр. 27).
Позволява Ви да заснемате с автоматично
регулирани настройки (стр. 20).
Позволява Ви да заснемате/преглеждате изображения с лесни за преглед индикатори (стр.
23).
Позволява Ви да заснемате с предварително
зададени настройки според сцената (стр. 21).
Промяна на настройките за DISP (екранен
дисплей)
1 Натиснете DISP (екранен дисплей) на контролния бутон.
2 Изберете желания режим посредством контролния бутон.
(Само ярко
изображение)
Настройва екрана да е по-ярък и извежда само
изображения.
(Ярка хистограма)
Настройва екрана да е по-ярък и извежда графика за яркостта на изображението.
Информацията за изображението се извежда
също по време на възпроизвеждане.
(Ярък)
Настройва екрана да е по-ярък и извежда информация.
(Нормален)
Настройва екрана да е със стандартна яркост
и извежда информация.
Забележка
• За да прегледате изображения при ярка външна светлина, регулирайте яркостта на екрана да е по-висока. Въпреки това, имайте предвид, че зарядът на батерията може да намалее по-бързо при такива
условия
17BG
Хистограма
Хистограмата е графика, която показва осветеността на изображението. Когато изображението е тъмно, графиката е изместена към лявата страна, а при светло изображение - към
дясната страна.
" Брой пиксели
# Осветеност
"
Тъмно
#
Светло
1 Натиснете DISP (екранен дисплей) на контролния бутон, след това изберете [Bright
+ Histogram].
Забележки
• Хистограмата се появява и когато възпроизвеждате единично изображение, но не можете да нагласите
експонацията.
• Хистограмата не се извежда, когато записвате клипове, възпроизвеждате клипове, наблюдавате вертикални изображения или завъртени неподвижни изображения.
• В хистограмата може да се получи голяма разлика по време на заснемане и възпроизвеждане когато:
– Светкавицата примигва;
– Скоростта на затвора е твърде бавна или бърза.
• Възможно е хистограмата да не се изведе за изображения, записани с помощта на други фотоапарати.
18BG
Използване на вградената памет
Вашият фотоапарат притежава 11 МВ вградена памет. Тази памет не може да се вади.
Дори когато във фотоапарата няма поставен “Memory Stick Duo”, вие можете да записвате
изображения, ако използвате вградената памет.
B
B
Internal
memory
Когато заредите “Memory Stick Duo”
[Recording]: Изображенията се записват на “Memory Stick
Duo”.
[Playback]: Изображенията на “Memory Stick Duo” се възпроизвеждат.
[Menu, Setup, etc.]: Можете да извършвате различни операции с изображенията на “Memory Stick Duo”.
Вградена памет
Когато не сте заредили “Memory Stick Duo”
[Recording]: Изображенията се записват на вградената
памет.
[Playback]: Изображенията във вградената памет се възпроизвеждат.
[Menu, Settigs, etc.]: Можете да извършвате различни операции с изображенията във вградената памет.
Данни за изображения, запазени във вградената памет
Препоръчваме ви да копирате (подсигурявате) данните си, като използвате един от следните
За
да копирате
данниin
на the
твърдия
диск на вашия
компютър
On
image(подсигурявате)
data stored
internal
memory
Извършете процедурата, описана на стр. 112 или 113, без да зареждате “Memory Stick Duo”
във фотоапарата.
няколко начина.
За да копирате (подсигурявате) данни на “Memory Stick Duo”
Подгответе “Memory Stick” с достатъчен капацитет, след това изпълнете процедурата,
обяснена в [Copy] (стр. 101).
Забележки
• Не можете да прехвърляте данни от вградената памет на “Memory Stick Duo”.
• Когато свържете фотоапарата с компютър посредством кабела за мулти употреба, вие можете да
копирате данните от вградената памет на компютър, но не можете да копирате данните от компютър на вградената памет.
19BG
Интелигентна автоматична настройка
Позволява Ви да заснемате неподвижни изображения с автоматично регулирани настройки.
1 Настройте диска за избор на режим в положение
( Интелигентна автоматична
настройка).
2 Заснемете с помощта на бутона на затвора.
Забележка
• Режимът за светкавица е в положение [Flash Auto] или [Flash Off].
[ Относно разпознаването на сцена
Разпознаването на сцена работи по време на Интелигентна автоматична настройка. Тази
функция позволява на фотоапарата автоматично да разпознае условията на заснемане и да
заснеме изображението.
Иконка за разпознаване на сцена
Фотоапаратът разпознава (Здрач), (Портрет по здрач), (Здрач с използване на
триножник), (Задно осветяване), (Портретна снимка при задно осветяване),
(Пейзаж), (Макро) или (Портретна снимка) и извежда иконка на LCD екрана, когато
сцената бъде разпозната.
За подробности вижте стр. 51.
[ Ако заснемате неподвижни изображения, върху които е
трудно да фокусирате
• Най-малката дистанция за заснемане е приблизително 2 см (W), 90 см (Т) (от обектива).
• Когато фотоапаратът не може да фокусира върху обекта автоматично, индикаторът AE/AF се променя и примигва бавно, а звуковият сигнал не се чува. Или направете
отново снимката, или променете настройките на фокуса (стр. 48).
Фокусирането може да бъде трудно в следните ситуации:
В тъмнина и при отдалечен обект;
– Когато контрастът между обекта и заобикалящата среда е незначителен;
– Когато обектът се вижда през стъкло;
– Когато обектът се движи твърде бързо;
– Когато има отразена от огледални повърхности светлина;
– Обектът има задно осветяване или има примигваща светлина.
20BG
Избор на сцена
Позволява Ви да заснемате с предварително зададени настройки според сцената.
1 Настройте диска за избор на режим в положение
(Избор на сцена).
2 Изберете желания режим t z на контролния бутон.
Ако искате да превключите в друга сцена, натиснете бутон MENU.
(High Sensitivity) Позволява ви да записвате изображения без светкавица при ниска
осветеност, като се намалява
замъгляването.
(Soft Snap)
(Advanced
Sports Shooting)
(Landscape)
Позволява ви да записвате изображения с помека атмосфера за портретни снимки и снимки
на цветя и др.
Позволява Ви да заснемате бързи движения
като тези в спортове. Докато бутонът на
затвора е натиснат наполовина, движението
на обекта се предвижда и фокусът се регулира.
Позволява лесно заснемане на далечни обекти за
запис на пейзажи и др. Заснема ярко-синьо небе и
флорални мотиви.
(Twilight Portrait) Позволява ви да записвате ясни изображения на
хора на нощен фон без да се нарушава атмосферата.
(Twilight)
(Gourmet)
(Beach)
(Snow)
(Fireworks)
Позволява ви да записвате нощни сцени с отдалечени обекти без да губите атмосферата на
околностите.
Превключва в режим Macro, като ви позволява по
този начин да заснемате хранителни аранжировки в ярки цветове.
Позволява ви да записвате по-ясно синевата на
водата, когато записвате на морския бряг или
близо до езеро.
Позволява ви да записвате ясни изображения и да
предотвратите загубата на цветовете в снежни
сцени или на други места, където целият екран е
бял.
Позволява ви да записвате фойерверки в целия им
блясък.
21BG
Забележка
• Когато записвате изображения и използвате режими
(Twilight Portrait), (Twilight) или (Fireworks),
скоростта на затвора е по-ниска и често се получава замъгляване. Затова препоръчваме използването
на статив.
Функции, които можете да използвате в режим за избор
на сцена
За запис на изображения в зависимост от условията на сцената, фотоапаратът определя
комбинация от функции. показва функция, която е налична, а маркировка — функция, която
не е възможна. Иконките долу в режим [Светкавица] показват възможните режими на светкавицата.
Някои функции не са възможни в зависимост от режима за избор на сцена.
Макро
включен
Светкавица
Разпознаване
на лице/
Разпознаване
на усмивка
Burst/Bracket
—
*2
*1
Намаляване
на ефекта на
червените очи
Функция
против
примигване
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Устойчиво
заснемане
—
—
—
—
*1 Не можете да избирате [Flash] за [White Balance].
*2 Не можете да избирате [Off] за [Face Detection].
22BG
Баланс на
белия цвят
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Лесно заснемане
Позволява да записвате неподвижни изображения като използвате минимален брой функции.
Настройките, които можете да променяте са [Размер на изображението], [Самостоятелен
таймер] и [Светкавица].
1 Задайте диска за избор на режим в положение
(Лесно заснемане).
2 Заснемете с помощта на бутона на затвора.
Забележка
• Силата на батерията намалява по-бързо, защото яркостта на задното осветяване на LCD екрана
автоматично намалява.
[ Промяна на настройките на режими Размер на
изображението, Самостоятелен таймер и Светкавица.
Размер на изображението:
Самостоятелен таймер:
Светкавица:
MENU t [Размер на изображението] t z на контролния бутон t желания режим t z
Изберете между размер [Голям] и [Малък].
на контролния бутон t желания режим
Изберете между [Самостоятелен таймер 10 сек]
или [Самостоятелен таймер изключен].
на контролния бутон t желания режим
Изберете между [Автоматична светкавица] и
[Светкавица изключена].
MENU t [Светкавица] t z на контролния
бутон t желания режим t z
Изберете между режими [Аuto] и [Off].
[ Относно разпознаването на сцена
Разпознаването на сцена работи по време на режим Лесно заснемане. Тази функция позволява на фотоапарата автоматично да разпознае условията на заснемане и да заснеме
изображението.
Иконка за разпознаване на сцена
Фотоапаратът разпознава (Здрач), (Портрет по здрач), (Здрач с използване на
триножник), (Задно осветяване), (Портретна снимка при задно осветяване),
(Пейзаж), (Макро) или (Портретна снимка) и извежда иконка на LCD екрана, когато
сцената бъде разпозната.
За подробности вижте стр. 51.
23BG
[ Относно режим Лесен преглед
Когато натиснете бутон (Възпроизвеждане) с диска за избор на режим в настройка
(Лесно заснемане), екранът за възпроизвеждане става по-голям и по-лесен за преглед.
Функциите, които могат да се използват са сведени до минимум.
Бутон (Изтриване) Можете да изтриете изведеното в момента изображение.
Изберете [OK] t z.
Бутон MENU
Можете да изтриете изведеното в момента изображение с
[Изтриване на единично изображение] или да изтирете всички
изображения в папката посредством [Изтриване на всички
изображения].
• Режим преглед е в положение [Преглед по папки]. Ако поставите диска за избор на
режим в режим различен от
(Лесно заснемане), след това възпроизвеждате изображения, изображенията се извеждат в предварително избрания Режим за преглед.
24BG
Program Auto
Позволява да записвате с автоматично регулирана експонация (скорост на затвора и стойност на диафрагмата). Можете да изберете различни настройки като използвате това меню.
1 Настройте диска за избор на режим в положение (Program Auto).
2 Заснемете с помощта на бутона на затвора.
25BG
Заснемане с ръчна експонация
Можете да заснемате с любимата си експонация като настроите ръчно скоростта на затвора и стойността на диафрагмата.
1 Настройте диска за избор на режим в положение (Заснемане с ръчна експонация).
2 Натиснете z на контролния бутон.
3 Изберете скоростта на затвора и стойността на диафрагмата посредством контролния бутон.
Контролен бутон
Опция
vV
Стойност на диафрагмата
bB
Скорост на затвора
z
Връщане
• Изберете скорост на затвора от 1/2000 до 30 сек.
• Когато увеличението е изцяло в страна W, можете да изберете стойност на диафрагмата F3.5 или
F8.0.
• Когато увеличението е изцяло в страна W, можете да изберете стойност на диафрагмата F4.4 или
F10.
4 Заснемете с помощта на бутона на затвора.
Забележки
• Ако чрез вашите настройки не постигнете оптимална експонация, индикаторите за стойността на
настройки на екрана ви ще примигнат,когато бутонът на затвора е натиснат наполовина. Можете да
заснемате в тези условия, но В препоръчваме регулиране на експонацията.
• Светкавицата е в положение [Светкавица включена] или [Светкавица изключена].
[ Настройка на скоростта на затвора и стойността на
диафрагмата
Разликата между настройките и подходящата експонация преценена от фотоапарата се
появява като EV стойност на екрана.
Скорост на затвора/Стойност на диафрагмата
Стойност на експонацията
0EV е стойността преценена от фотоапарата като най-подходяща.
• Когато скоростта на затвора е една секунда или по-бавна, скоростта на затвора се
указва посредством [“], например [1”].
• Когато настроите скоростта на затвора да е по-бавна, използването на триножник е
препоръчително, за да избегнете ефектите на вибрацията.
• Когато скоростта на затвора намалее, функцията NR бавен затвор се включва автоматично, за да намали смущенията в изображението и на екрана се изписва [NR].
• Ако изберете ниски скорости на затвора, отнема време за да бъдат обработени данните.
26BG
Режим запис на клип
Позволява ви да запишете клип със звук.
1 Настройте диска за избор на режим в положение
(Режим Клип).
2 Натиснете бутона на затвора до край.
3 За да спрете записа, натиснете бутона на затвора отново до край.
27BG
Smile Shutter
Когато фотоапаратът засече усмивка, затворът се освобождава
автоматично.
1 Натиснете бутон (Усмивка).
2 Изчакайте засичане на усмивка.
Когато нивото на усмивката достигне зададената чувствителност b на индикатора, фотоапаратът автоматично
включва затвора и записва изображението.
Ако натиснете бутона на затвора по време на Smile Shutter,
фотоапаратът записва изображението и после се връща към
режим Smile Shutter.
3 За да спрете записа, натиснете бутон
(Усмивка)
отново.
Рамка за засичане на лице
Индикатор за чувствителност
при засичане на усмивка
Забележки
• Режимът Smile Shutter автоматично приключва, когато капацитетът на “Memory Stick Duo” или
вградената памет се изчерпи.
• Усмивката може да не бъде засечена правилно в зависимост от условията.
• Не можете да използвате функция цифрово увеличение.
• Когато в избор на сцена са избрани режими (Advanced Sports Shooting),
(Пейзаж), (Здрач),
(Gourmet) или (Фойерверки), не можете да използвате функция Smile Shutter.
[ Съвети за по-добро засичане на усмивки
1 Не закривайте очите с бретон. Не покривайте
лицето с шапки, маски, слънчеви очила и т.н.
2 Опитайте да разположите лицето точно срещу
фотоапарата и да поставите фотоапарата на
възможно най-близка равнина. Когато очите са присвити, разпознаването е по-вероятно.
3 Усмихнете се възможно най-широко. Усмивката се
разпознава по-лесно, когато зъбите са открити.
• Затворът се задейства всеки път, когато някой, чието лице е засечено от фотоапарата се усмихне.
• Можете да изберете обекта, който е с приоритет при разпознаването на усмивка, с помощта на
[Face Detection]. Когато избраното лице се регистрира в паметта на фотоапарата, Smile Detection
се активира само за това лице. За да извършите Smile Detection и за друго лице, сменете лицето с
приоритет посредством, z на контролния бутон (стр. 54).
• Ако не бъде разпозната усмивка, задайте [Smile Detection Sensitivity] в менюто с настройки.
28BG
Увеличение (Zoom)
Можете да увеличавате изображението при заснемане. Функцията оптическо увеличение може
да увеличи изображения до 10 пъти.
1 Преместете лостчето W/T (Увеличение).
T страна
Когато лостчето се премества по посока Т, фотоапаратът увеличава изображението.
Когато лостчето се премества по посока W, фотоапаратът намалява изображението.
Лекото преместване на лостчето увеличава леко, а
бързото увеличава бързо.
• Когато скалата за увеличение надмине 10 пъти, вижте стр.
82.
W страна
Забележки
• Работният звук на обектива или звуковият сигнал от бутоните може да се запише когато заснемате
клип.
• Дори и да завъртите лостчето напълно, фотоапаратът увеличава бавно когато заснема клипове.
29BG
Самостоятелен таймер
1 Натиснете
(Самостоятелен таймер) на контролния бутон.
2 Изберете желания режим посредством контролния бутон.
(Самостоятелен
таймер изключен)
Не се използва самостоятелен таймер.
(Самостоятелен таймер 10 сек)
Настройва 10 секунден самостоятелен таймер.
Когато натиснете бутона на затвора, лампичката на
самостоятелния таймер примигва и се чува звуков сигнал
докато затворът работи.
За да отмените, натиснете отново.
(Самостоятелен таймер 2 сек)
Настройва 2 секунден самостоятелен таймер.
Забележки
• В режим Лесно заснемане, можете да изберете само [On] (10 сек) и [Off].
• В режим
Advanced Sports Shooting, самостоятелният таймер не може да се използва.
Намаляване на замазването с 2-секундния
самостоятелен таймер
Използвайте 2-секундния самостоятелен таймер, за да намалите замазването на изображенията.затворът се освобождава 2 секунди след като натиснете бутона на затвора,
което намалява трептенето на фотоапарата, когато натиснете бутона на затвора.
30BG
Макро
Използвайте тази настройка, за да уловите красиви снимки в близък план на малки обекти
като насекоми или цветчета.
1 Натиснете
(Макро) на контролния бутон
2 Изберете желания режим посредством контролния бутон.
(Auto)
(Macro On)
Регулира фокуса автоматично от далечни обекти на близък план.
Обикновено, поставете фотоапарата в този режим.
Регулира фокуса с приоритет върху обектите в близък план. Настройте Macro On, когато заснемате обекти в близък план.
• Настройката на увеличението изцяло на страна W e препоръчително.
Забележки
• Скоростта на автоматичния фокус става по-бавна, когато заснемате изображения в режим Макро.
• Режим Макро е в положение [Auto], когато фотоапаратът е в настройка Интелигентна автоматична
настройка или в режим Заснемане на клип.
31BG
Светкавица
1 Натиснете (Светкавица) на контролния бутон
2 Изберете желания режим посредством контролния бутон.
(Автоматична свет- Светва, когато няма достатъчно светлина или задно
осветяване.
кавица)
(Светкавица включена)
(Бавна синхронизация
(Светкавица включена)
(Светкавица изключе-
Светкавицата работи винаги.
Светкавицата работи винаги.
Скоростта на затвора е ниска на неосветени места, за
да се заснеме ясно фонът, който е извън обсега на светкавицата.
Светкавицата не рабо ти.
на)
Забележки
• Светкавицата примигва два пъти. Първото примигване регулира количеството светлина.
• Докато зареждате светкавицата, на екрана се извежда индикация
.
• Не можете да използвате светкавицата по време на заснемане в burst/bracket.
• (Светкавица включена) и (Бавна синхронизация (Светкавица включена) не са възможни когато фотоапаратът е в режим Интелигентна автоматична настройка.
• В режим Лесно заснемане, можете да изберете само (Автоматична светкавица) или (Светкавица изключена).
• В режим Заснемане с ръчна експонация, можете да изберете само (Светкавица включена) или (Светкавица изключена).
[ Когато на снимки заснети със светкавица се появят
“Бели кръгли петънца”
Този феномен се причинява от частици (прах, полен и т.н.) носещи се в близост до
обектива. Когато се акцентират от светкавицата на фотоапарата, те се появяват на
снимката като бели кръгли петънца.
Фотоапарат
Обект
Частици (прах, полен и т.н.)
Как могат “Бели кръгли петънца” да бъдат намалени?
• Осветете помещението и заснемете без да използвате светкавица.
• В Избор на сцена, изберете режим (Висока чувствителност). (Автоматично се избира [Светкавица изключена]).
• Дори и да сте избрали режим (Висока чувствителност) в Избор на сцена, скоростта на
затвора може да е по-бавна при условия на ниска осветеност или на тъмно място. В такъв
случай използвайте триножник или задръжте ръцете си стабилно от всяка страна след като сте
натиснали бутона на затвора.
32BG
Преглед на неподвижни изображения
1 Натиснете бутон
(Възпроизвеждане), за да се прехвърлите към режим на възпроизвеждане.
2 Изберете изображение посредством контролния бутон.
Забележки
• Може да не успеете да възпроизведете някои изображения заснети с други фотоапарати. Възпроизведете такива изображения в Преглед по папки (MENU t[View Mode] t[Folder View]).
• Когато диска за избор на режим е в положение
(Лесно заснемане), изображенията се възпроизвеждат в Преглед по папки и възможните функции са ограничени. Ако искате да използвате всички функции
за преглед, настройте диска за избор на режим в позиция различна от
.
[ Преглед на изображения заснети с различен фотоапарат
Екранът за избор на метод за преглед се извежда ако включите във фотоапарата
“Memory stick Duo” носител съдържащ изображения заснети с този фотоапарат, както и
изображения заснети с друг фотоапарат.
„Възпроизвеждане само на регистрирани изображения”/ „Възпроизвеждане на
всички изображения в Преглед по папки”
Ако изберете „Възпроизвеждане само на регистрирани изображения”, изображенията се
възпроизвеждат в избрания режим на преглед. Някои изображения заснети с други фотоапарати може да не бъдат възпроизведени.
Ако изберете „Възпроизвеждане на всички изображения в Преглед по папки”, фотоапаратът превключва в режим Преглед по папки и възпроизвежда всички изображения.
33BG
(Zoom при възпроизвеждане)
Възпроизвежда увеличено изображение.
1 Преместете лостчето по посока на
(Zoom при възпроизвеждане), докато преглеждате неподвижно изображение.
Изображението се увеличава до два пъти от предишния си
размер.
2 Регулирайте позицията му с помощта на контролния
бутон.
3 Регулирайте увеличението като използвате W/T (Zoom)
лостчето.
Преместете лостчето по посока на (Т), за да увеличите
повече или по посока на W, за да намалите.
Натиснете z на контролния бутон, за да отмените увеличението при възпроизвеждане.
Показва изведената
част от цялото
изображение
[ За да запазите увеличени изображения
Можете да запазите увеличени изображения като използвате функцията за орязване.
Натиснете MENU t [Retouch] t [Trimming].
34BG
Индекс на изображения
Извежда няколко изображения едновременно.
1 Натиснете бутон
(Възпроизвеждане), за да се прехвърлите към режим на възпроизвеждане.
2 Преместете лостчето
(Индекс), за да изведете индекс екран.
Преместете лостчето отново, за да изведете индекс екран с дори повече изображения.
3 За да се върнете към екран с единично изображение, изберете изображението с
контролния бутон и след това натиснете z.
Забележка
• Когато дискът за избор на режим е в положение
изображения в индекс режим.
(Лесно заснемане), не можете да преглеждате
[ Извеждане на изображения от желани дата/събитие/
папка
Изберете лявата странична лента посредством контролния
бутон, след това изберете желани дата/събитие/папка посредством v/V.
35BG
Изтриване
Позволява ви да изберете нежелани изображения за изтриване. Можете да изтривате изображения и посредством бутон MENU (стр. 75).
1 Натиснете бутон
(Възпроизвеждане), за да се прехвърлите към режим на възпроизвеждане.
2 Бутон (Изтриване) t желания режим tz на контролния бутон.
Това изображение
Няколко изображения
Изтрива изведеното в момента изображение в режим единично
изображение.
Позволява Ви да изберете и изтриете няколко изображения.
• Направете както следва след стъпка 2.
1 Изберете изображение и след това натиснете z.
Повторете горните стъпки докато няма повече изображения за изтриване. Изберете изображение с маркировка
отново, за да се освободите от маркировката .
2 MENU t [OK] t z.
Всички в тази папка/
Всички в този времеви диапазон/Всички
от това събитие
Изтрива всички изображения в избраната папка, времеви диапазон или събитие наведнъж.
Натиснете [OK] t z след стъпка 2.
Изход
Отменя изтриването.
Забележки
• Когато дискът за избор на режим е в положение
(Лесно заснемане) можете да изтриете само изображението, изведено в момента.
• Когато [View Mode] е в положение [Favorites], не можете да триете изображения.
[ Можете да сменяте между индекс екран и единичен
екран, когато избирате изображения.
Преместете лостчето W/T (zoom) по посока на (Т) в индекс
екран, за да се върнете в режим единичен екран и преместете
лостчето по посока (W), за да излезете от режим единичен
екран и да се върнете към индекс екран.
• Можете също така да сменяте между индекс и единични изображения в [Add/Remove Favorites], [Protect] или [DPOF].
36BG
Преглед на филми
1 Натиснете бутон
(Възпроизвеждане), за да се прехвърлите към режим на възпроизвеждане.
2 Изберете клип посредством контролния бутон.
3 Натиснете z.
Възпроизвеждането на клипа започва.
Контролен
бутон
Опция на възпроизвеждането
z
Пауза
B
Бързо превъртане напред
b
Бързо превъртане назад
V
Извежда екран за контрол на нивото на звука. Регулирайте нивото на
звука посредством v/V.
Забележка
• Може да не успеете да възпроизведете някои изображения заснети с други фотоапарати.
[ Относно екран за преглед на филми
Изберете изображението, което искате да изведете посредством b/B на контролния
бутон и натиснете z.
Появява се лентата за възпроизвеждане и се извежда настоящата позиция на клипа.
,
или
се появява на екрана за преглед на клип. Изведената
иконка може а се различава в зависимост от размера на изображението и
качеството му.
Лента за възпроизвеждане
37BG
Режим за заснемане на клип
Позволява Ви да заснемате клипове с предварително зададени настройки според сцената.
1 Настройте диска за избор на режим в положение
(режим клип).
2 MENU t
(Режим заснемане на клип) tжелания режим
(Auto)
(Висока
чувствителност)
38BG
Регулира настройките автоматично.
Заснема клипове с висока чувствителност при ниска
осветеност.
Размер на изображението
Размерът на изображението определя големината на файла с изображение, който е записан,
когато заснемате изображение. Колкото по-голямо е изображението, толкова повече детайли
ще бъдат възпроизведени когато изображението бъде отпечатано в голям формат. Колкото
по-малък е размерът на изображението, толкова повече изображения ще бъдат записани. Изберете размер на изображението, който съвпада с начина, по който бихте искали да преглеждате заснетите от вас изображения.
1 MENU t
(Размер на изображението) t желан размер
Когато заснемате неподвижни изображения
Размер на
изображението
Насоки за употреба
(3648×2736) За отпечатване в размер до А3+
Брой
Отпечатизображения ване
По-малко
Детайлно
(2592×1944) За отпечатване в размер до А4
(2048×1536) За отпечатване в размер до L/2L
(640×480)
За имейл прикачени файлове
Повече
(3648×2432) За съотношение 3:2, както при
снимки и пощенски картички
(3648×2056) За преглед на телевизор с висока
разделителна способност
Грубо
По-малко
Детайлно
По-малко
Детайлно
(1920×1080)
Повече
Грубо
Забележка
• Когато отпечатвате изображения записани в размер 16:9, и двата края могат а бъдат отрязани.
39BG
В режим лесно заснемане
Голямо
Заснема изображения с размер [10M]
Малко
Заснема изображения с размер [3M]
Когато заснемате клипове
Колкото по-голям е размерът на изображенията, толкова по-високо е качеството.
Колкото по-голямо количество данни се използват в секунда (среден битрейт), толкова полесно се възпроизвежда изображението.
Клиповете заснети с този фотоапарат ще бъдат записани в MPEG-4, прибл. 30fps, Progressive,
AAC, mp4 формат.
Размер на изображението в
клипа
Среден
битрейт
Упътване за употреба
9 Mbps
Заснемете с най-високо качество клип за
извеждане на HDTV.
6 Mbps
Заснемете клип със стандартно качество за
извеждане на HDTV.
3 Mbps
Заснемете с размер на изображението достатъчен за качване в Интернет мрежата.
Забележки
• Когато изберете размер за клиповете [VGA], резултатът е телеснимка.
• Можете да запишете филми с размер на изображението [1280x720] на “Memory Stick PRO Duo” носител. Когато използвате носител за запис различен от “Memory Stick PRO Duo”, настройте размера на
изображението на [VGA].
Относно „качество на изображението” и „размер на
изображението”
Цифровото изображение е съставено от съвкупност от малки точки, наречени пиксели.
Когато качеството на изображението е съставено от много на брой пиксели, снимката
е голяма и заема повече памет, но е с по-високо качество. “Размерът на изображението”
се определя от броя пиксели. Въпреки че не можете да видите разликата на екрана на
вашия фотоапарат, високото качество и времето за обработка на данни се различават,
когато изображението бъде отпечатано или изведено на екрана на компютър.
Описание на пикселите и размера на изображението
1 Размер на изображението: 10M
3648 x 2736 пиксела =9, 980, 928 пиксела
2 Размер на изображението: VGA
640 пиксела x 480 пиксела = 307,200 пиксела.
Пиксел
Много пиксели
(високо качество и голям размер на файла)
Малко пиксели
(грубо качество, но малък размер на файла)
40BG
Светкавица (Flash)
В режим лесно заснемане можете да изберете настройки за светкавицата и от бутон MENU.
1 Настройте диска за избор на режим в положение
(Лесно заснемане).
2 MENU t [Светкавица] t z на контролния бутон
3 Изберете желания режим t z.
Auto
Светкавицата примигва когато няма достатъчно осветление или задно осветяване.
Off
Не използва светкавица.
41BG
Режим REC. (REC Mode)
Можете да изберете Normal (единично изображение), Burst или Exposure Bracket като режими за
запис.
1 MENU t
(Режим REC) t желания режим
(Normal)
Записва единично изображение.
(Burst)
Записва 100 изображения в последователност, когато натиснете
и задържите бутона на затвора.
Забележки
• Заснемането в режим Burst не е възможно по време на Лесно заснемане,
режим клип или Smile Shutter.
• Светкавицата е зададена в положение [Flash Off].
• Когато използвате таймера за самостоятелно включване се записват
максимум пет изображения.
• Не можете да изберете скорост на затвора от 1/3 сек или по-бавна,
когато извършвате burst заснемане с диска за избор на режим в положение “M”.
• Интервалът на записа се увеличава в зависимост от настройката за
размер на изображението.
• Когато зарядът на батериите е нисък или когато вътрешната памет
или “Memory Stick Duo” са запълнени, Burst спира да работи.
• Фокусът, балансът на белия цвят и експонацията се настройват за
първото изображение и тези стойности се използват впоследствие и
за следващите изображения.
42BG
BRK±0.3EV
BRK±0.7EV
BRK±1.0EV
Записва поредица от три изображения, като стойностите на
експонацията се сменят автоматично (Exposure Bracket – групирана експонация).
Когато не можете да определите сами правилната експонация,
снимайте в режим Exposure Bracket, който променя стойността
на експонацията. След това можете да изберете изображението
с най-добра експонация.
Колкото по-голяма е стойността на стъпката при групиране,
толкова по-голяма е промяната в стойността на експонацията.
Забележки
• Режим Exposure Bracket не е наличен при режими Интелигентна автоматична настройка, Лесно заснемане, Режим клип или Smile Shutter.
• Светкавицата е зададена в положение [Flash Off].
• Фокусът и Балансът на белия цвят се настройват за първото изображение и тези стойности се използват впоследствие и за следващите
изображения.
• Не можете да изберете скорост на затвора от 1/3 сек или по-бавна,
когато извършвате burst заснемане с диска за избор на режим в положение “M”.
• Когато настройвате експонацията ръчно, стойността й се сменя в
зависимост от настроената яркост.
• Интервалът при записа е същият като в режим Burst, но намалява в
зависимост от условията на снимане.
• Ако обектът е прекалено ярък или прекалено тъмен, възможно е да не
успеете да направите хубави снимки с избраната стойност за стъпка
при групиране.
• В зависимост от наличната вградена памет ще бъде зададен режим на
заснемане [VGA], когато заснемате на вградената памет.
43BG
EV
Можете да регулирате експонацията ръчно в 1/3 EV стъпки за обхват от -2.0 EV до +2.0 EV.
1 MENU t
(EV) tжелана EV настройка
Забележки
• В режим на Лесно заснемане, настройките за EV не могат да бъдат регулирани.
• Ако заснемате обект при особено ярка светлина или при пълна липса на такава или когато използвате
светкавица, регулирането на експонацията може да не е ефективно.
[ Регулиране на експонацията за по-добре изглеждащи
изображения
Можете да създадете различни изображения, като настроите експонацията и ISO чувствителността. Експонацията е количеството светлина, което фотоапаратът получава,
когато освободите затвора.
Скорост на затвора = Времето, за което фотоапаратът получава светлината
Експонация: Диафрагма = Размерът на отвора, който позволява преминаването
на светлината
ISO чувствителност (препоръчителен
индекс на експонацията)
= Чувствителност на записа
Преекспонация = твърде много светлина
Избеляло изображение
Ниска настройка на EV –
Правилна експонация
Висока настройка на EV +
Недостатъчна експонация = твърде малко светлина,
по-тъмно изображение
44BG
ISO
Избиране на светлочувствителност
1 Настройте диска за избор на режим в положение
или (Program Auto).
2 MENU t
(ISO) t желания режим
(Заснемане с ръчна експонация)
Настройва ISO чувствителността автоматично.
Можете да намалите замазването в изображението при заснемане
на тъмни места или на бързо движещи се изображения като увеличите ISO чувствителността (изберете по-голям номер).
Забележка
• ISO настройки различни от [ISO AUTO], [ISO 80] до [ISO 800] не могат да бъдат избрани когато режимът на запис е настроен в положение Burst или Еxposure Bracket или когато [DRO] е в настройка [DRO
plus].
[ Настройка на ISO чувствителността
(Препоръчителен Индекс на експонацията)
ISO чувствителността е рейтинг на скоростта за носител на запис, който включва
сензор на изображението, който приема светлина. Дори когато експонацията е еднаква,
изображението се различава в зависимост от ISO чувствителността.
Висока ISO чувствителност
Записва ярко изображение, дори когато снимате на тъмни места дори
ако сте увеличили скоростта на затвора, за да намалите замъгляването.
Въпреки това, изображението съдържа шум.
Ниска ISO чувствителност
Записва меко изображение.
Въпреки това, когато експонацията е недостатъчна, изображението
може да е тъмно.
45BG
Баланс на белия цвят (White Balance)
Регулира цветните тонове в зависимост от условията на осветление в дадена ситуация,
например когато цветовете на изображението изглеждат неестествени.
1 MENU t
(Баланс на белия цвят) t желания режим
(Автоматично) Регулира автоматично баланса на белия цвят така че цветовете
да изглеждат естествени.
46BG
(Daylight)
Регулира цветните тонове за условия на
открито в хубав ден, за вечерни гледки, нощни
сцени, неонови надписи, фойерверки и др.
(Cloudy)
Регулира цветните тонове за облачно небе или
за сенчести места.
(Fluorescent
Light 1)
(Fluorescent
Light 2)
(Fluorescent
Light 3)
[Fluorеscent Light 1]: Регулира бялото флуоресцентно осветление.
[Fluorеscent Light 2]: Регулира естественото
бяло флуоресцентно осветление.
[Fluorеscent Light 3]: Регулира бялото флуоресцентно осветление през деня.
n
(Incandescent)
Регулира цветните тонове за изкуствено или
видео осветление, например във фотографско
студио.
(Flash)
Регулира цветните тонове за условия при
използване на светкавица.
(One Push)
Регулира баланса на белия цвят в зависимост от източника
на светлина. Белият цвят, запомнен в [One Push Set] режим е
отправна точка за бяло. Използвайте този режим ако [Auto] или
другите режими не могат да възпроизведат цвета правилно.
(One Push Set)
Поставя отправна точка за бяло в режим
[One Push].
Забележки
• [Баланс на белия цвят] не може да бъде регулиран в режими Интелигентна автоматична настройка и
режим Лесно заснемане.
• В режим Избор на сцена можете да промените настройките на Баланс на белия цвят само в положение
(Висока чувствителност) или (Gourmet).
• Когато заснемате клипове или когато режим Избор на сцена е в настройка
(Висока чувствителност), в [Баланс на белия цвят] не може да бъде избрана [Светкавица].
• При флуоресцентно осветление, което трепка, възможно е функцията баланс на белия цвят да не
действа правилно, дори да сте избрали [Fluorеscent Light 1], [Fluorеscent Light 2] или [Fluorеscent Light 3].
• Когато заснемате със светкавица в режим различен от [Flash], [White Balance] е в настройка [Auto].
•
[One Push Set] не може да бъде избран, докато зареждате светкавицата.
[ Ефекти от условията на осветление
Цветът на обектите често е повлиян от осветлението.
Цветовите тонове се настройват автоматично в режим на автоматична настройка,
но вие можете ръчно да настроите цветовите тонове с помощта на функция Баланс на
белия цвят.
Време/Осветление
Характеристики
на светлината
Дневна светлина
Облачно
Флуоресцентно
осветление
Осветление от електрическа крушка
Бяла
(стандартна)
Синкава
Зеленикава
Червеникава
За да настроите отправна точка в режим [One Push Set]
1 Направете рамка около бял предмет като парче хартия, изпълващ екрана при същите светлинни условия, при които ще заснемате обекта.
2 MENU t [Баланс на белия цвят] t [One Push Set] t z на контролния бутон
3 Екранът става черен за момент, а когато балансът на белия цвят се възстанови и
запази в паметта, екранът за запис се извежда отново.
Забележки
• Ако по време на заснемане индикатор
примигва, балансът на белия цвят не е бил завършен или не
може да бъде настроен. Ако балансът на белия цвят не може да бъде настроен, заснемайте в настройки
[Auto].
• Не разтръсквайте и не упражнявайте сила върху фотоапарата докато настройка [One Push Set] е в
прогрес.
• Когато режим светкавица е в настройка [Светкавица включена] или
[Бавна синхронизация
(Светкавица включена)], балансът на белия цвят се регулира в условия на светкавица.
47BG
Фокусиране (Focus)
Можете да промените метода за фокусиране. Използвайте това меню, когато ви е трудно да
постигнете задоволително фокусиране в автоматичен режим.
AF е съкращение от „Auto Focus” (автоматичен фокус), функция, която регулира фокуса автоматично.
1 Настройте диска за избор на режим в положение (Заснемане с ръчна експонация),
(Program Auto) или
(Режим клип).
2 MENU t
(Фокус) t желан режим
(Multi AF)
(Center AF)
Автоматично фокусира върху обект във
всички обхвати на рамката-търсач.
Когато натиснете бутона на затвора наполовина в режим заснемане на неподвижно
изображение, около зоната, която е на фокус
се извежда зелена рамка.
• Когато функцията за Засичане на лице
е активна, AF работи с приоритет на
лицата.
Рамка-търсач на AF
обхват
(Само за неподвижни
изображения)
Фокусира автоматично върху обект в
центъра на рамката-търсач. Ако я използвате заедно с функцията AF заключване, ще
можете да снимате в желаната композиция
на изображението.
Рамка-търсач на AF
обхват
(Spot AF)
1.0 m/
3.0 m/7.0 m/
(неограничено разстояние)
Фокусира автоматично върху изключително малък обект или при тясна област. Ако
използвате опцията заедно с функцията AF
заключване, ще можете да снимате в желаната композиция на изображението. Дръжте
фотоапарата стабилно, за да не разминете
обекта и рамката-търсач на AF обхват.
Рамка-търсач на AF
обхват
Фокусира автоматично върху обекта, използвайки предварително
зададено разстояние до него (Полу-ръчно фокусиране). Този режим
е полезен, когато неколкократно записвате обект на едно и също
разстояние. Когато снимате обект през мрежа или през стъкло на
прозорец, е трудно да получите подходящ фокус в режим на Автоматично фокусиране. В тези случаи използването на функцията за
Полу-ръчно фокусиране е удобно.
• Фокусира върху обект в всички обхвати на рамката-търсач в режим на
Полу-ръчно фокусиране.
48BG
Забележки
• Когато използвате Digital Zoom или AF Illuminator, настройката на рамката-търсач на AF обхват става недостъпна и рамката се указва с пунктирана линия. Приоритетно AF движение се дава на обекти
във или близо до центъра на рамката.
• Когато режимът на фокус е в настройка различна от [Multi AF], не можете да използвате функция
Засичане на лице.
• Можете да изберете само [Multi AF] или [--], когато записвате движещи се изображения.
• Когато активирате функция Smile Shutter, фокусният режим се фиксира автоматично на [Multi AF].
• Настройката за разстоянието при полу-ръчно фокусиране съдържа грешки и те се увеличават, когато
zoom е зададен към страната Т или обектива е наклонен нагоре или надолу.
[ Фокусиране върху обекти в близост до ръба на екрана
Ако обектът е извън фокус, направете следното:
Рамка-търсач на AF
обхват
Индикатор за AE/AF
заключване
1 Композирайте снимката отново, така че
обектът да е центриран в рамката-търсач
на AF обхват и натиснете бутона на затвора наполовина, за да фокусирате върху
обекта (AF заключване).
2 Когато индикаторът за AE/AF заключване
спре да мига и остане да свети, върнете се
към напълно композирания кадър и натиснете бутона на затвора докрай.
• Ако не натискате бутона на затвора докрай,
можете да повтаряте процедурата колкото
пъти желаете.
49BG
Режим на измерване (Metering Mode)
Избира режима на измерване, който определя коя част на обекта да измери, за да настрои
експонацията.
1 Настройте диска за избор на режим в положение (Заснемане с ръчна експонация),
(Program Auto) или
(Режим клип).
2 MENU t
(Режим на измерване) t желан режим
(Multi)
Разделя на множество части и измерва всяка от тях. Фотоапаратът определя добре балансирана експонация (Множествено
измерване).
(Center)
Измерва центъра на изображението и определя експонацията в
зависимост от яркостта на обекта там (Централно измерване).
(Spot)
Измерва само част от изображението
(Точково измерване). Тази функция е полезна, когато обектът е осветен отзад
или когато съществува силен контраст
между обекта и фона.
Кръстче за точково
измерване
Разполага се върху обекта
Забележки
• В Режим клип не можете да изберете [Spot].
• Ако настроите Режим на измерване в позиция различна от [Multi], функция Засичане на лице не може да се
използва.
• Режим измерване е застопорен в положение [Multi] ако е активирана функция Smile Shutter.
50BG
Разпознаване на сцена (Scene Recognition)
Фотоапаратът определя автоматично условията на заснемане и осъществява заснемането.
Когато засече лице, ISO чувствителността се увеличава според движението на лицето, за да
се намали замазването (Face Motion Detection).
Иконка за разпознаване на сцена
Фотоапаратът разпознава следните видове сцени. Когато фотоапаратът определи оптималната сцена, той извежда съответната иконка.
(Здрач), (Портрет по здрач), (Здрач с използване на триножник), (Задно осветяване), (Портретна снимка при задно осветяване), (Пейзаж), (Макро) или (Портретна снимка).
Пример за изображение, където е
активирано
(Задно осветление).
1 Настройте диска за избор на режим в положение
настройка).
2 MENU t
(Интелигентна автоматична
(Разпознаване на сцена) t желан режим
(Auto)
Когато фотоапаратът разпознае сцена, той осъществява заснемането като използва оптимални настройки.
(Аdvanced)
Когато фотоапаратът разпознае сцена, той осъществява заснемането като използва оптимални настройки. Ако фотоапаратът
разпознае
(Здрач), (Портрет по здрач), (Здрач с използване на триножник), (Задно осветяване) или (Портретна снимка при
задно осветяване), той автоматично променя настройките и
заснема друг изображение.
• Ако бъдат заснети две изображения, маркировката + на
става
зелена.
• Ако са записани две изображения, Автоматичен преглед ги извежда
вертикално поставени.
• Когато фотоапаратът разпознае
[Портрет], той автоматично заснема още едно изображение. Изображението, в което очите на обекта
са отвореи се избира и записва автоматично.
Забележки
• Разпознаването на сцена не функционира когато използвате цифрово увеличение.
• Когато режимът на запис е в положение Burst или когато е активирана функция Smile Shutter, Разпознаването на сцена е в положение [Auto].
• Светкавицата е настроена в положение (Автоматична светкавица) или (Изключена светкавица).
• Сцени
(Twilight using a tripod) понякога не могат да бъдат разпознати в среда, в която вибрациите
се пренасят върху фотоапарата, дори и да е поставен на статив.
• Понякога, когато сцена е разпозната като
(Twilight using a tripod) се получава бавно отваряне на
затвора. Уверете се, че поддържате фотоапаратът неподвижен по време на заснемане.
• Маркировката на настоящите настройки, както и маркировката за разпознаване на сцена се извеждат
независимо от настройките за екрана на дисплея.
• Понякога тези сцени може да не бъдат разпознати в зависимост от ситуацията.
51BG
[ Относно изображенията заснети в настройка
[Advanced]
Когато фотоапаратът разпознае трудни за заснемане сцени като например (Здрач),
(Портрет по здрач), (Здрач с използване на триножник), (Задно осветяване)
или (Портретна снимка при задно осветяване), той автоматично заснема две изображения с различни ефекти, както следва.
Можете да изберете изображението, което Ви допада повече след заснемането.
Първо заснемане*
Второ заснемане
Заснемане в режим Бавна синхронизация.
Заснемане с увеличена чувствителност, за да се
намали замазването.
Заснемане в режим Бавна синхронизация като се използва найосветеното от светкавицата
лице като отправна точка.
Заснемане с увеличена чувствителност като
се използва най-осветеното от светкавицата
лице като отправна точка, за да се намали
замазването
Заснемане в режим Бавна синхронизация.
Заснемане с намалена скорост на затвора и без
увеличена чувствителност.
Заснемане с употреба на светкавицата.
Заснемане с регулирани контраст и яркост на
фона (DRO plus).
Заснемане като се използва найосветеното от светкавицата
лице като отправна точка.
Заснемане с регулирани контраст и яркост
между лицето и фона (DRO plus).
* Светкавицата се използва само в режим [Auto].
[ Какво е функция Против примигване?
Когато настройките на фотоапарата са [Advanced] и той разпознае (Портрет),
фотоапаратът автоматично заснема още едно изображение*. Изображението,не което
очите на обекта са отворени се избира и записва автоматично. Ако очите на обекта
са затворени и на двете изображения се извежда съобщение “Blinked eye detected” (Засечено е примигване) и само първото изображение се записва.
*Освен когато използвате режими Светкавица включена или Бавен режим на затвора.
52BG
Чувствителност при засичане на
усмивка (Smile Detection Sensitivity)
Тази опция задава ниво на разпознаване на усмивката.
1 MENU t
(Режим за разпознаване на усмивка.) t желан режим
(Big Smile)
(Normal Smile)
Разпознава широка усмивка.
Разпознава нормална усмивка.
(Slight Smile)
Разпознава дори най-малката усмивка.
Забележки
• Възможно е усмивките да не се разпознават правилно в зависимост от условията.
• (Smile Detection Sensitivity) не може да се регулира в режим на Лесно заснемане или в Режим клип.
• Можете да промените настройките за чувствителност при засичане на усмивка, когато
(Висока
чувствителност),
(Меко заснемане),
(Портрет по здрач),
(Плаж) или (Сняг) са избрани в
режим Избор на сцена.
53BG
Разпознаване на лице (Face Detection)
Избира дали да използва функцията за разпознаване на лице или не, и избира обектът, върху
който ще се фокусира с приоритет, когато използвате тази функция.
Разпознава лицата на обектите и настройва автоматично фокуса, светкавицата, експонацията, балансът на бялото и настройката за намаляване на ефекта на червените очи.
Рамка за разпознаване на лице (оранжева)
Когато фотоапаратът засече повече от един обект, фотоапаратът ще
прецени сам кой е основният обект и ще ориентира фокуса към него. Рамката
за засичане на лице на основен обект ще стане оранжева. Рамката, за която
е настроен фокусът ще стане зелена, когато натиснете бутона на затвора
наполовина.
Рамка за разпознаване на лице (бяла)
1 MENU t
(Разпознаване на лице) t желан режим.
(Off)
Не използва функцията за разпознаване на лицата.
(Auto)
Избира лицето, върху което фотоапаратът автоматично да
фокусира.
(Child Priority)
Разпознава и записва с приоритет детски лица.
(Adult Priority)
Разпознава и записва с приоритет лицата на възрастни.
Забележки
• Функцията за разпознаване на лица не работи в режим на Лесно заснемане или в Режим клип.
• Можете да изберете [Засичане на лице] само когато режимът на фокус е в настройка [Multi AF] или
Режим на измерване е в настройка [Multi].
• Функцията за разпознаване на лица не работи, когато използвате цифров zoom.
• Можете да разпознаете до 8 лица на вашите обекти. Въпреки това, в режима за избор на сцена, когато
сте избрали режим
(Soft Snap), могат да се разпознават само до 4 лица от обектите.
• Възможно е възрастните и децата да не се разпознаят правилно, в зависимост от условията.
• Въпреки че [Face Detection] е в настройка [Auto], когато изберете настройка лесно заснемане (Easy
Shooting), не се извеждат рамки за лица.
54BG
[ Регистриране на лице с приоритет (Selected-face
Memory)
Обикновено фотоапаратът сам избира лице, върху което да фокусира според настройките за [засичане на лице], но вие също можете да изберете лице, на което да бъде даден
приоритет.
Рамка за приоритет на лице изключена
1 Натиснете z на контролния бутон по време на Засичане на лице. Лицето най-отляво се регистрира като лице с приоритет и рамката около него се променя от ( ) в
оранжева рамка ( ).
2 Всеки път, когато натиснете z, лицето с приоритет се премества едно лице вдясно.
Натиснете z неколкократно докато оранжевата рамка ( ) се появи върху лицето,
което искате да регистрирате.
3 За да отмените регистрацията на лицето (Off), преместете оранжевата рамка върху
лицето най-вдясно и натиснете z отново.
• Когато отстраните батерията от фотоапарата регистрацията на лице с приоритет се нулира.
• Когато регистрираното лице изчезне от LCD екрана, фотоапаратът се връща към настройките
избрани в [Засичане на лице]. Когато регистрираното лице се покаже от LCD екрана, фотоапаратът се фокусира върху него.
• Може да не успеете да засечете регистрираното лице правилно в зависимост от яркостта на заобикалящата среда, прическата на обекта и т.н. В такъв случай, регистрирайте лицето отново
при такива условия, при които ще бъде заснето изображението.
• Когато функция Smile Shutter се използва с регистрирана Face Detection рамка, функция Засичане на
усмивка се прилага само върху регистрираното лице.
• В режим на Лесно заснемане, не можете да регистрирате лице с приоритет.
• Не можете да изберете лице с приоритет когато имате настройка [Заснемане с ръчна настройка
на експонацията].
[ Улесняване засичането на лица
• Използвайте подходящо ниво на осветление.
• Уверете се, че лицата на обектите не са прикрити от шапки, маски,
слънчеви очила и т.н
• Уверете се, че обектите са с лице към фотоапарата.
55BG
Ниво на светкавицата (Flash Level)
Регулира количеството светлина от светкавицата. Нивото на светкавицата може да е 1/3
EV стъпки.
1 Настройте диска за избор на режим в положение (Заснемане с ръчна настройка на
експонацията) или (Program Auto).
2 MENU t
(Ниво на светкавицата) t желана EV настройка
Забележки
• Понякога ефектите не се показват когато обектите, които заснемате са твърде ярки или твърде
тъмни.
• Стойността не се извежда на екрана. Тя се обозначава като или .
56BG
Функция против примигване (Anti Blink)
Когато режим Избор на сцена е в положение
(Меко заснемане), докато заснемате изображение, фотоапаратът автоматично заснема две изображения в последователност. Фотоапаратът ще избере, изведе и запише автоматично изображението, на което обектът не е
примигнал.
1 Настройте диска за избор на режим в положение
(Избор на сцена).
2 Настройте
(Меко заснемане).
3 MENU t
( Функция против примигване) t желан режим
(Auto)
Когато функция за Засичане на лице е активна, функцията Против
примигване работи така че да бъде записана снимката на обекта,
на която не е примигнал с очи.
(Off)
Не се използва функцията Против примигване.
Забележки
• Функцията Против примигване не работи в следните ситуации:
– Когато използвате светкавица;
– По време на заснемане в режими burst или bracket.
– Когато функция за Засичане на лице не работи.
– Когато е активирана функция Smile Shutter.
• Понякога функцията Против примигване не работи в зависимост от ситуацията.
• Когато функцията Против примигване е в настройка [Auto], но се записват само изображения със
затворени очи, на LCD екрана се извежда съобщение “Blinked eye detected” (Засечено примигване). Заснемете отново.
57BG
Намаляване ефекта на червените очи
(Red Eye Reduction)
Светкавицата светва два или повече пъти, преди записът да намали ефекта на червените
очи, когато използвате светкавицата.
1 MENU t
( Намаляване ефекта на червените очи) t желан режим
(Auto)
Светкавицата светва, за да намали автоматично ефекта на червените очи, когато функцията за разпознаване на лице е включена.
(On)
Светкавицата винаги светва, за да намали ефекта на червените очи.
Не се използва функцията за намаляване на ефекта на червените очи.
(Off)
Забележки
• [Намаляване ефекта на червените очи] не може да бъде избрана в режими Лесно заснемане, Режим клип
или Smile Shutter.
• За да предотвратите замъгляването на изображенията, придържайте фотоапарата здраво, докато
затворът се освободи. Това става приблизително 1 секунда след като натиснете бутона на затвора.
Уверете се, че обектът не мърда през това време.
• Възможно е функцията за намаляване на ефекта на червените очи да не постигне желания ефект. Това зависи от индивидуалните различия и условията, като например разстояние до обекта или ако обектът
е погледнал настрани при предварителното светване на светкавицата.
• Когато не използвате функцията за разпознаване на лица, светкавицата не светва, за да намали ефекта
на червените очи, дори и когато сте избрали опцията [Auto].
[ Какво причинява феномена на червените очи?
На тъмни места зениците на човешкото око се разширяват. Светлината на светкавицата се отразява от кръвоносните съдове в дъното на окото (ретината), което причинява ефекта на „червените очи”.
Фотоапарат
Око
Ретина
Други начини за намаляване на ефекта
• Изберете режим (Висока чувствителност) в режим Избор на сцена. (Светкавицата автоматично се настройва в положение [Светкавица изключена]).
• Когато очите на обекта се окажат червени, поправете изображението с [Ретуш] t [Поправяне
ефекта на червените очи] не менюто за преглед или посредством приложения софтуер “PMB”.
58BG
DRO: Оптимизиране на яркостта и
контраста
Фотоапаратът анализира сцената, която ще бъде заснета и увеличава качеството на изображението чрез автоматична корекция.
DRO е съкращение за “Dynamic Range Optimizer”, функция която автоматично оптимизира
разликата между светли и тъмни части на изображението.
1 Настройте диска за избор на режим в положение (Заснемане с ръчна настройка на
експонацията) или (Program Auto).
2 MENU t
(DRO) t желан режим
(Off)
(DRO
standard)
(DRO plus)
Няма регулиране.
Фотоапаратът автоматично регулира яркостта и контраста на
цялата сцена.
Фотоапаратът автоматично регулира яркостта и контраста на
сцената зона по зона.
Забележки
• В зависимост от условията на заснемането е възможно да получите коригиращи ефекти.
• Когато сте настроили [DRO plus], можете да изберете между [ISO 80] или [ISO 800] за ISO настройка.
59BG
Режим на цветност (Color Mode)
Можете да промените осветеността на изображението заедно с ефекти.
1 Настройте диска за избор на режим в положение (Заснемане с ръчна настройка на
експонацията), (Program Auto) или
(Режим клип).
2 MENU t
(Режим на цветност) t желан режим
(Normal)
Задава стандартни цветове на изображението.
(Vivid)
Задава светли и дълбоки цветове на
изображението.
(Sepia)
Задава сепия цветове на изображението.
(B & W)
Задава изображението в черно-бяло
Забележка
• Само [Normal], [Sepia] или [B&W] могат да се избират, когато заснемате клипове.
60BG
Контраст (Contrast)
Можете да смените контраста на заснетите изображения.
1 Настройте диска за избор на режим в положение (Заснемане с ръчна настройка на
експонацията) или (Program Auto).
2 MENU t(Контраст) t желана настройка
(–)
Намалява контраста.
(Standard)
(+)
Увеличава контраста.
61BG
Острота (Sharpness)
Можете да регулирате остротата на заснетите изображения.
1 Настройте диска за избор на режим в положение (Заснемане с ръчна настройка на
експонацията) или (Program Auto).
2 MENU t [Острота] t желана настройка
За по-меки изображения.
(Standard)
(+)
62BG
За по-изострени изображения.
Устойчиво снимане (SteadyShot)
Избира режима, предотвратяващ размазването.
1 MENU t
(SteadyShot) t желан режим
(Shooting)
Активира функцията за предотвратяване на размазването, когато натиснете бутона на затвора наполовина.
(Continuous)
Винаги активира функцията за предотвратяване на размазването.
Можете да стабилизирате изображенията дори когато правите
приближение (zoom) на отдалечен обект.
(Off)
Не използва режим за предотвратяване на замъгляването.
Забележки
• В режим на Интелигентна автоматична настройка, в режим на Лесно снимане или в режим Избор на
сцена, [Gourmet], [SteadyShot] е зададен в положение [Shooting].
• [SteadyShot] е зададен в положение [Continuous], когато е активирана функция Smile Shutter.
• Когато снимате движещи се изображения, можете да зададете само [Continuous] или [Off]. Настройката по подразбиране е [Continuous].
• Консумацията на заряда от батериите тук е по-голяма, отколкото в режим [Shooting].
[ Съвети за предотвратяване на замазване
Мръднали сте случайно фотоапарата, когато сте заснели изображението. Този ефект се
нарича “трептене на фотоапарата”. От друга страна, ако обектът е мръднал в момента на заснемането, ефектът се нарича “замъгляване на обекта”.
Освен това трептенето на фотоапарата и замъгляването на обекта често се случват
при ниска осветеност или ниска скорост на затвора, като например, когато записвате в
режими (здрач) или (портрет при здрач). В този случай, снимайте като се съобразявате с долните съвети.
Трептене на фотоапарата
Ръцете или тялото ви треперят, докато придържате фотоапарата и при натискането на
бутона на затвора; целият екран се замъглява.
Какво можете да направите, за да намалите
замъгляването
• Използвайте статив или поставете
фотоапарата на равна повърхност, за да го
поддържате стабилно.
• Запишете с 2-секунден таймер и стабилизирайте фотоапарата, като поставите ръцете
си странично близо до тялото, след като натиснете бутона на затвора.
Замъгляване на обекта
Дори ако фотоапаратът е стабилен, обектът се е преместил по време на експонирането, затова обектът изглежда замъглен, когато
натиснете бутона на затвора.
Трептенето на фотоапарата се намалява
автоматично, когато използвате функция против замъгляване. Въпреки това, функцията
не намалява съвсем ефикасно замъгляването на обекта.
• Изберете режим (Висока чувствителност) в режим на Избор на сцена.
• Изберете по-висока ISO чувствителност, за да направите скоростта на затвора по-бърза и натиснете бутона на затвора преди обектите да са се премести.
63BG
Изреждане на серия от кадри (Slideshow)
Изображенията се възпроизвеждат автоматично в определена последователност, придружени от ефекти и музика.
1 Натиснете бутон
(Възпроизвеждане), за да преминете към режим на възпроизвеждане.
2 MENU t (Slideshow) t z на контролния бутон
3 Изберете желаната настройка.
4 [Start] t z
5 Натиснете z, за да прекратите изреждането на кадри.
Забележки
• Не можете да изреждате клипове.
• Настройки различни от [Image] се запазват до следващия път, когато решите да ги промените.
Изображение
Избира група изображения, които да бъдат показани.
All
Възпроизвежда всички неподвижни изображения подред.
This Date
Възпроизвежда всички неподвижни изображения в избрания времеви ди(Преглед по дати).
апазон, когато режимът за преглед е в положение
This Event
Възпроизвежда всички неподвижни изображения от избраната група
по събитие, когато режимът за преглед е в положение (Преглед по
събития).
Favorites 1-6
Възпроизвежда неподвижни изображения само от избраните номера на
Любими (Favorites), когато режимът за преглед е (Favorites).
Folder
Възпроизвежда всички неподвижни изображения в избраната папка,
когато режимът за преглед е (Преглед по папки).
Забележка
• Тази настройка е фиксирана на [Folder], когато използвате вградената памет за запис на изображения.
Ефекти
Избира скоростта на възпроизвеждане и видът на изрежданите кадри.
64BG
Simple
Обикновено изреждане на изображения, което превключва неподвижни
изображения на определен интервал.
Интервалът на възпроизвеждане може да се контролира в [Interval] и
можете изцяло да се насладите на изображенията.
Nostalgic
Мрачно изреждане на изображения, пресъздаващо атмосферата на филмова сцена.
Stylish
Стилно изреждане на изображения, което се движи със средно темпо.
Active
Изреждане на изображения с високо темпо, подходящо за сцени на
действие.
Музика
Определя музиката, която да бъде възпроизведена по време на възпроизвеждането на кадри.
Можете да зададете повече от един музикален запис. Натиснете V на контролния бутон, за
да изведете екранът за контрол на нивото на звука и след това натиснете v/V, з ада регулирате нивото на звука.
Mute
Не използва BGM.
Music1
Настройката по подразбиране за [Simple] изреждане на изображения.
Music2
Настройката по подразбиране за [Nostalgic] изреждане на изображения.
Music3
Настройката по подразбиране за [Stylish] изреждане на изображения.
Music4
Настройката по подразбиране за [Active] изреждане на изображения.
Интервал
Можете да изберете само когато настройката е в положение [Auto], когато [Simple] не е
избран в [Effects].
1 sec
Задава интервалът за изображения при [Simple] изреждане на кадри.
3 sec
5 sec
10 sec
Auto
Интервалът се задава в съответствие с избраната опция от [Effects].
Повторение
On
Възпроизвежда изображения в непрекъснат кръг
Off
След като всички изображения бъдат възпроизведени, изреждането на
кадри спира.
[ Избор на музика за фон
Можете да прехвърляте желан музикален файл от вашия диск или МР3 файл към вашия
фотоапарат, по време на изреждане на кадри. За да прехвърляте музика, инсталирайте
софтуера “Music Transfer” (приложен в комплекта), на вашия компютър. За подробности
вижте стр. 116 до 119.
• Можете да записвате до 4 музикални файла на вашия фотоапарат. (Четирите предварително
зададени файла (Music 1-Music 4) могат да бъдат заменени с тези, които сте прехвърлили.)
• Максималната дължина за възпроизвеждане на всеки музикален файл с този фотоапарат е 5 минути.
• Ако не можете да възпроизвеждате музикални файлове поради повреди във файла, извършете
[Format Music] (стр. 96) и отново прехвърлете музиката.
65BG
Списък с дати (Date List)
Тази опция избира датата, която да бъде възпроизведена когато използвате опция Списък с
дати.
Стъпка 2 е ненужна, когато [Date View] вече е настроена.
1 Натиснете бутон
(Възпроизвеждане), за да преминете към режим на възпроизвеждане.
2 MENU t
(View Mode) t
(Date View) t z на контролния бутон
3 MENU t
(Date List) t z.
4 Изберете датата, която желаете да изведете t z.
Забележка
• Тази опция не се извежда, когато вградената памет се използва за запис на изображения.
[ Относно екран на Списък с дати
• Изберете месеца, който искате да изведете посредством / .
• За да излезете от Списък с дати, изберете
посредством контролния бутон, след това натиснете z.
66BG
Списък със събития (Event List)
Тази опция избира група събития, които да се възпроизвеждат посредством Event View.
Можете да въведете желано име на събитието за всяка група като използвате приложения
софтуер “PMB”. За повече подробности относно въвеждане име на събитие моля вижте
“PMB Guide”.
Стъпка 2 е ненужна, когато [Event View] вече е настроена.
1 Натиснете бутон
(Възпроизвеждане), за да преминете към режим на възпроизвеждане.
2 MENU t
(View Mode) t
(Event View) tz на контролния бутон
3 MENU t
(Event List) t z.
4 Изберете групата, която желаете да изведете t z.
Забележка
• Тази опция не се извежда, когато вградената памет се използва за запис на изображения.
[ Относно екран на Списък със събития
• Индикаторът за месец в дясната част на екрана извежда месеца на
събитието разположен в горния край на екрана. Изберете месеца на
събитието, който искате да изведете посредством / .
• За да излезете от Списък с дати, изберете
посредством контролния бутон, след това натиснете z.
67BG
Режим преглед (View Mode)
Позволява ви да изберете формат на извеждане за преглед на няколко изображения.
1 Натиснете бутон
(Възпроизвеждане), за да преминете към режим на възпроизвеждане.
2 MENU t
(View Mode) t желан режим t z на контролния бутон.
(Date View)
Извежда изображения по дати. Изберете [Date List] от менюто,
зада изберете определена дата от изведения календар.
(Event View)
Анализира данните на заснетите изображения по интензитет
и дати и организира автоматично изображенията по групи след
което ги извежда.
(Favorites)
Извежда изображенията регистрирани като Favorites. Изберете номера на
Favorites, който искате да изведете.
(Folder View) Изображенията се извеждат организирани по папки.
Когато папката за запис е вече създадена, изберете [Select Folder]
от менюто, за да изберете папка за преглед.
Забележки
• Когато използвате вградената памет, Режим за преглед е в настройка [Folder View].
• Когато изображенията записани с други фотоапарати не могат да се изведат с този фотоапарат,
прегледайте изображенията с [Folder View].
[ Преглед на изображения заснети с друг фотоапарат
Ако въведете в този фотоапарат “Memory Stick Duo” носител, на който има заснети
изображения с този фотоапарат, както и с друг, различен фотоапарат, на екрана на фотоапарата се извежда опция за избор на преглед на изображенията.
„Възпроизвеждане само на регистрирани изображения”/ „Възпроизвеждане на
всички изображения с режим Преглед по папки”
Ако изберете „Възпроизвеждане само на регистрирани изображения”,изображенията се
възпроизвеждат в избрания Режим за преглед. Някои изображения, заснети с друг фотоапарат може да не бъдат изведени.
Ако изберете „Възпроизвеждане на всички изображения с режим Преглед по папки”, фотоапаратът се прехвърля в режим Преглед по папки и възпроизвежда всички изображения.
68BG
z Относно [Еvent View]
[Еvent View] е функцията, с която фотоапаратът анализира датите и интензитета на
заснетите изображения и автоматично организира изображенията в групи, които после
възпроизвежда. Можете да въведете желано име на събитието за всяка група като използвате приложения софтуер “PMB”.
Заснемане на домашни любимци
Ваканционни снимки
Снимки от сватбени церемонии
Събитие
Събитие
Събитие
Минаване
на време
Домашен
Пътуване
любимец
*Период, през който няма заснемане на снимки
Сватба
69BG
Филтър на лица (Filter by Faces)
Тази опция филтрира лица и ги извежда.
1 Натиснете бутон
(Възпроизвеждане), за да преминете към режим на възпроизвеждане.
2 MENU t
(Филтър на лица) t желан режим t z на контролния бутон.
(Изключен)
Изображенията не се филтрират.
(Всички хора)
Изображенията се филтрират според зададените условия и после
се извеждат.
(Деца)
(Бебета)
(Усмивки)
Забележки
• Тази опция не се извежда, когато използвате вградената памет за запис на изображения
• Когато Режим за преглед е в положение [Folder View], не можете да използвате функция Филтър на лица.
• Понякога изображенията се извеждат или скриват по погрешка.
• Понякога на изображения заснети с друг фотоапарат не може да бъде приложено филтриране.
70BG
Прибавяне/Премахване на любими (Add/
Remove Favorites)
Изберете вашето любимо изображение и го прибавете/премахнете от различни групи от
Favorites (любими).
Маркировката се извежда на регистрираните изображения.
1 Натиснете бутон
(Възпроизвеждане), за да преминете към режим на възпроизвеждане.
2 MENU t
(Прибавяне/Премахване на любими) t желан режим tz на контролния
бутон.
3 Изберете номер в група Favorites.
4 MENU t [OK] t z.
(This Image)
(Multiple
Images)
Прибавя или премахва изображението, което сте избрали като
любимо.
Позволява Ви да изберете няколко изображения и ги прибавете
или премахнете от списъка с любими изображения.
Направете следното след стъпка 3.
1 Изберете изображение и след това натиснете z.
Повторете горните стъпки, докато няма повече изображения
за прибавяне/премахване. Изберете изображение с маркировка
, за да се освободите от маркировката.
2 MENU t [OK] t z.
(Add All in Date Прибавете всички изображения в избрания обхват от дати или
групи със събития към Favorites (любими) наведнъж в режим индекс.
Range)
(Add All in
Event)
(Remove All in
Date Range)
(Remove All in
Event)
(Remove All in
Favorites)
Премахва всички изображения от групата Favorites (любими)
наведнъж, когато е в режим индекс.
Забележки
• Тази опция не се извежда, когато използвате вградената памет за запис на изображения
• Когато Режим за преглед е в положение [Folder View], не можете да прибавяте или премахвате изображения от Favorites.
71BG
Ретуширане на неподвижни изображения
(Retouch)
Прибавя ефекти или прави корекции върху записано изображение и го записва като нов файл.
Оригиналното изображение се запазва.
1 Натиснете бутон
(Възпроизвеждане), за да преминете към режим на възпроизвеждане.
2 MENU t
(Ретуш) t желан режим t z на контролния бутон.
3 Извършете ретуширането според метода на работа във всеки режим.
(Trimming)
Извършва zoom при възпроизвеждане на изображение като част от
изображението се изрязва.
1 Докоснете изображението или
преместете лостчето (W/T)
за zoom на отрязаното изображение.
2 Задайте точката с помощта на контролния бутон.
3 MENU t Изберете размера на изображението, което ще запазите
t -4 Изберете [OK] t z
• Качеството на отрязаното изображение може да се влоши.
• Размерът на изображението, което можете да отрежете, се различава в
зависимост от самото изображение.
(Red Eye
Correction)
Поправя ефекта на червените
очи, причинен от светкавицата.
1 Изберете [OK] с помощта на
на контролния бутон t z.
• В зависимост от изображението е
възможно да не успеете да поправите ефекта на червените очи.
(Unsharp
masking)
Изостря изображението в избрана
рамка.
1 Задайте областта (рамка) на желаното изображение, която ще ретуширате с помощта на контролния
бутон и след това натиснете
бутона MENU.
2 Изберете [OK] t z
• В зависимост от изображението е
възможно да не постигнете достатъчен
ефект и изображението може да се влоши.
(Soft Focus)
72BG
Замъглява периферията около избрана точка, за да се подчертае обекта.
1 Докоснете централана точка за
желаното изображение, което
ще ретуширате с помощта на
контролния бутон и след това
натиснете бутона MENU.
2 Изберете ниво на ретуш t z.
3 Регулирайте желания обхват, за
да ретуширате с помощта на
W/T t [OK] t z.
(Partial Color) Оцветява в черно-бяло периферията около избран обект, за да
подчертае обекта.
1 Докоснете централна точка за
желаното изображение, като
използвате контролния бутон
и след това натиснете бутона
MENU.
2 Регулирайте желания обхват за ретуш с помощта на W/T t [OK]
t z.
Прибавя
ефект на увеличение само
(Fisheye
в
определена
точка.
Lens)
1 Задайте централната точка
за желаното изображение, за
да ретуширате, с помощта на
контролния бутон и след това натиснете бутона MENU.
2 Изберете ниво за ретуширане и след това отново натиснете z.
3 Изберете [OK] t z.
(Cross Filter) Прибавя ефект на блестящи звезди на светлинните източници.
1 Изберете ниво за ретуширане посредством контролния
бутон и след това отново натиснете z.
2 Регулирайте желаната дължина на ретуш с помощта на W/T t
Изберете [OK] t z.
(Radial Blur)
Определя централна точка за
симулиране на движение в неподвижното изображение.
1 Задайте централната точка
за желаното изображение, за да
ретуширате, с помощта на контролния бутон и след това натиснете бутона MENU.
2 Регулирайте желания обхват за ретуш с помощта на W/T t Изберете [OK] t z.
(Retro)
Омекотява изображението, като
замъглява фокусирането и намалява
околната осветеност, за да изглежда така, все едно изображението е
записано със стар фотоапарат.
1 Изберете ниво за ретуширане с помощта на контролния бутон и
след това отново натиснете z.
2 Регулирайте желания обхват за ретуш с помощта на W/T t Изберете [OK] t z.
(Happy Faces) Тази функция поставя усмивки на
лицата на хората.
1 Изберете ниво за ретуширане
с помощта на контролния
бутон и след това отново
натиснете z.
2 Изберете [OK] t z.
• Възможно е, в зависимост от изображението, ретуширането да се окаже
невъзможно.
Забележка
• Клиповете не могат да бъдат ретуширани.
73BG
Промяна на размера на изображението в зависимост от употребата му (Multi-Purpose Resize)
Можете да промените съотношението на екрана и размера на изображенията.
Можете да преобразувате изображения в съотношение 16:9 за high definition преглед и VGA
размер за прикрепяне към електронна поща или интернет страница.
1 Натиснете бутон
(Възпроизвеждане), за да преминете към режим на възпроизвеждане.
2 MENU t
(Multi-Purpose Resize) t желан режим t z на контролния бутон.
3 Увеличете обхвата, който искате да изрежете посредством лостче за увеличение
W/T.
4 Определете зоната, която желаете да изрежете посредством контролния бутон.
5 MENU t [OK] t z.
(HDTV)
Променя съотношението от
4:3/3:2 на 16:9 в размер 2М.
(Blog/E-mail)
Променя съотношението от
16:9/3:2 на 4:3 и запазва като
VGA
Забележки
• Не можете да оразмерявате движещи се изображения.
• Не можете да оразмерявате изображения от VGA в (HDTV).
• Възможно е операциите по увеличаването на изображението и оразмеряването да намалят
качеството на изображението.
74BG
Изтриване (Delete)
Позволява Ви да изберете нежелани изображения и га изтриете. Можете да изтриете и изображения като използвате бутон (Изтриване) (стр. 36).
1 Натиснете бутон
(Възпроизвеждане), за да преминете към режим на възпроизвеждане.
2 MENU t (Изтриване) t желан режим t z на контролния бутон.
3 [OK] t z.
(This Image)
Можете да изтриете избрано изображение.
(Multiple Images) Можете да изберете и да изтриете едновременно множество
изображения.
Направете както следва след стъпка 2.
1 Изберете изображението, което желаете да изтриете, и след
това натиснете z.
Повторете горните стъпки докато няма повече изображения
за изтриване. Изберете изображение с маркировка , за да
премахнете маркировката.
2 MENU t [OK] t z.
(All in This
Можете да изтриете всички изображения от избраната дата/
папка/събитие наведнъж.
Folder)
(All in Date
Range)
(All in Event)
Забележки
• Когато дискът за избор на режим е в положение
(Лесно заснемане), можете да изберете между
[Изтриване на единично изображение] и [Изтриване на всички изображения].
• Когато Режим за преглед е в положение [Folder View], не можете да прибавяте или премахвате изображения от Favorites.
75BG
Предотвратяване на случайно изтриване
(Protect)
Защитава изображенията от случайно изтриване. Защитеното изображение се извежда с
индикатора .
1 Натиснете бутон
(Възпроизвеждане), за да преминете към режим на възпроизвеждане.
2 MENU t
(Protect) t желан режим t z на контролния бутон.
(This Image)
Защитава/отключва избраното изображение в режим единично
изображение.
Multiple Images)
Избира и защитава/отключва няколко изображения. Направете
както следва след стъпка 2.
1 Изберете изображенията, които желаете да защитите и натиснете z.
Повторете горните стъпки докато няма повече изображения
за изтриване. Изберете изображение с маркировка , за да
премахнете маркировката.
1 MENU t [OK] t z.
[ За да отмените защитата
Изберете изображение, чиято защита желаете да отмените, и го отключете като извършите същата процедура като при защитата му.
Индикаторът (защита) изчезва и изображението вече не е защитено.
76BG
Прибавяне на знак за отпечатване (DPOF)
DPOF (Digital Print Order Format) е функция, която ви позволява да определите изображенията
от “Memory Stick Duo” носителя, които по-късно искате да отпечатате.
Прибавя знак за отпечатване (
) на изображенията, които желаете да отпечатате.
1 Натиснете бутон
(Възпроизвеждане), за да преминете към режим на възпроизвеждане.
2 MENU t
t желан режим t z на контролния бутон.
(This Image)
(Multiple
Images)
Прикрепя знак DPOF към изображението, което сте избрали сега
в режим единично изображение.
Избира няколко изображения и им добавя DPOF знаци.
Направете както следва след стъпка 2.
1 Изберете изображенията, които желаете и натиснете z.
Повторете горните стъпки докато няма повече изображения
за изтриване. Изберете изображение с маркировка , за да
премахнете маркировката.
2 MENU t [OK] t z.
Забележки
• Знакът за отпечатване (
) не може да се добавя към клипове или изображения от вградената
памет.
• Можете да добавите знак за отпечатване (
) към максимум 999 изображения.
[ Отстраняване на знака за отпечатване
Изберете изображението, за което желаете да премахнете знака за отпечатване и натиснете z на контролния бутон в същата процедура, както за поставянето на знака за
отпечатване.
Маркировката
изчезва и DPOF регистрацията е изчистена.
77BG
Избор на папка (Select Folder)
Избира папка, съдържаща изображения, които желаете да възпроизведете, когато използвате
фотоапарата с “Memory Stick Duo” и на носителя има повече от една папка.
Стъпка 2 не е нужна, когато [Folder View] е вече настроена.
1 Натиснете бутон
(Възпроизвеждане), за да преминете към режим на възпроизвеждане.
2 MENU t
(Режим на преглед) t
(Folder View) t z на контролния бутон.
3 MENU t
(Избор на папка) t z.
4 Изберете папка посредством b/B.
5 [OK] t z.
Забележка
• Опцията не се извежда, когато използвате вградената памет за запис на изображения.
[ Преглед на изображения от няколко папки
Когато са създадени няколко папки в “Memory Stick Duo”, и когато първото и последното
изображение в папката са изведени, се извеждат следните индикатори.
: Преминава към предходната папка.
: Преминава към следваща папка.
: Преминава или към предходна или към следваща папка.
78BG
Въртене на неподвижни изображения
(Rotate)
Върти неподвижното изображение. Използвайте, за да обърнете изображение от хоризонтална във вертикална ориентация.
1 Натиснете бутон
(Възпроизвеждане), за да преминете към режим на възпроизвеждане.
2 MENU t
(Rotate) t z на контролния бутон.
3 Завъртете изображението посредством [ / ] t b/B.
4 [OK] t z.
Забележка
• Не можете да въртите защитени изображения или движещи се изображения.
• Възможно е да не успеете да завъртите изображение, записано с друг фотоапарат.
• Когато преглеждате изображения на компютър, в зависимост от софтуера, който използвате, е възможно информацията за въртенето им да не се отрази.
79BG
AF Илюминатор (AF Illuminator)
AF илюминаторът предоставя запълващо осветление, което ви помага да фокусирате по-лесно върху обект в тъмна среда.
AF илюминаторът излъчва червена светлина, която позволява на фотоапарата да фокусира
лесно, когато натиснете наполовина бутона на затвора и когато задържите докато фокусът
.
се заключи. В този момент се извежда индикаторът
1 Настройте фотоапарата в режим заснемане.
2 MENU t
(Настройки) t
(Настройки за заснемане) t [AF Illuminator] t
желан режим t z на контролния бутон.
Auto
Използва AF илюминатор.
Off
Не използва AF илюминатор.
Забележки
• Можете да постигнете фокусиране, ако светлината от AF илюминатора достига до обекта дори ако
светлината е леко изместена от центъра му.
• Настройката AF илюминатор не функционира, когато
– сте задали [Focus] в позиция Semi Manual (полуръчна функция).
– [Conversion Lens] не е зададен в положение [Off].
– сте задали режим
(запис на спортни събития), (пейзаж), (нощен запис) или (фойерверки) в
режим за избор на сцена.
• Когато използвате AF илюминатора, настройката на рамката-търсач на AF обхват става недостъпна
и рамката е указана с пунктирана линия. AF действа с приоритет върху обекти, разположени близо до
центъра на рамката.
• AF илюминаторът излъчва много ярка светлина. Въпреки че няма проблеми с безопасността, не поглеждайте директно и от близко разстояние в излъчвателя на AF илюминатора.
80BG
Решетка (Grid Line)
Като се водите по решетката, вие можете лесно да позиционирате обекти в хоризонтална/
вертикална позиция.
1 Настройте фотоапарата в режим заснемане.
2 MENU t
(Настройки) t
(Настройки за заснемане) t [Grid Line] t желан
режим t z на контролния бутон.
On
Извежда решетката. Решетката не се записва.
Off
Не извежда решетката
81BG
Digital Zoom (Цифров zoom)
Избира режима на цифров zoom. Фотоапаратът увеличава изображението, използвайки оптичен zoom (до 10х).
Когато степента на zoom надвиши 10х, фотоапаратът използва smart или precision цифров
zoom.
1 Настройте фотоапарата в режим заснемане.
2 MENU t
(Настройки) t
(Настройки за заснемане) t [Digital Zoom] t желан
режим t z на контролния бутон.
Smart (
)
Precision (
Off
В зависимост от размера на изображението, увеличава изображението по цифров път без почти никакви смущения (Smart zoom).
)
Увеличава размера на всички изображения до 20 пъти, включително и оптично увеличение до 10х.
Въпреки това, качеството на изображението се влошава след
като преминете скалата на оптично увеличение (Precision digital
zoom).
Не използва цифров zoom.
Забележки
• Не можете да използвате функцията за цифров zoom, когато:
– Когато заснемате клипове;
– Smile Shutter работи;
– в режима за избор на сцена е избран режим
(режим на запис на спортни събития).
• Smart zoom не работи, когато изображението е с размер [10M], [3:2(8M)] или [16:9 (7M)].
• Функция за разпознаван ван лице не работи, когато използвате цифрово увеличение.
Размер на изображението и максимална скала на увеличение, като използвате smart zoom (включително оптичен
zoom 10x)
Поддържаното съотношение се различава в зависимост от размера на изображението
82BG
Размер
Максимална скала на увеличение
5M
Прибл. 14х
3M
Прибл. 17х
VGA
Прибл. 57х
16:9 (2M)
Прибл. 19х
Conversion Lens (Преобразуващ обектив)
Помага за постигане на подходящ фокус, когато зададете преобразуващ обектив (не е приложен в комплекта). Прикрепете рингов адаптер (продава се отделно) и след това прикрепете
преобразуващия обектив.
1 Настройте фотоапарата в режим заснемане.
2 MENU t
(Настройки) t
(Настройки за заснемане) t [Conversion Lens] t
желан режим t z на контролния бутон.
Close-up (
Tele (
Wide (
Off
)
)
Прикрепете затворен обектив.
Прикрепете теле-преобразуващ обектив.
)
Прикрепете преобразуващ обектив с широк бхват.
Не се прикрепя обектив.
Забележки
• Когато използвате вградената светкавица, възможно е светлината, излъчена от светкавицата, да се
блокира и това да доведе до поява на сянка на заснетото изображение.
• Отразеното в обектива изображение може да се появи върху заснетото изображение поради наличие
на отражение между обектива и
преобразуващия обектив.
• Макро е фиксиран в положение [Auto] (автоматичен режим).
• Областта на zoom увеличението е ограничена.
• Областта на фокусиране е ограничена.
• AF илюминаторът не излъчва светлина.
• не можете да използвате полу-ръчен режим.
• Ако записвате изображения, като използвате теле-пребразуващ обектив (не е приложен в комплекта),
възможно е фотоапаратът да фокусира обекти и в режим (пейзаж) и (нощен запис).
• Ако записвате изображения като използвате преобразуващ обектив (не е приложен в комплекта), възможно е да не успеете да запишете изображения в режим (фойерверки) с оптимален ефект.
• Също така, обърнете се и към ръководството за експлоатация, приложено към преобразуващия обектив.
83BG
Auto Orientation (Автоматична ориентация)
Когато обърнете фотоапарата във вертикална позиция, за да заснемете портретна снимка,
устройството записва информация за позицията на снимката и извежда изображението в
портретна позиция.
1 Настройте фотоапарата в режим заснемане.
2 MENU t
(Настройки) t
(Настройки за заснемане) t [Auto Orientation] t
желан режим t z на контролния бутон.
On
Записва изображението с правилната ориентация
Off
Автоматичната ориентация е изключена.
Забележки
• Отстрани на вертикално обърнати изображения се извежда черна линия.
• В зависимост от ъгъла на снимане на фотоапарата, възможно е ориентацията на изображението да не
се запише правилно.
• Не можете да използвате Автоматична ориентация в режим клип.
Въртене на изображения след запис
Ако изображението не се запише в правилната ориентация, можете да въртите изображението като използвате опция [Rotate].
84BG
Auto Review (Автоматичен преглед)
Извежда записаното изображение на екрана веднага след като го запишете за приблизително
около две секунди.
1 Настройте фотоапарата в режим заснемане.
2 MENU t
(Настройки) t
(Настройки за заснемане) t [Auto Review] t желан
режим t z на контролния бутон.
On
Използва функцията за автоматичен преглед.
Off
Не използва функцията за автоматичен преглед.
Заснемане на следващо изображение без отлагане
• Ако натиснете бутона на затвора на половина, дисплеят за записаното изображение
изчезва и можете веднага да запишете следващо изображение, дори и когато Автоматичния преглед е в позиция [On].
Продължаване на прегледа на изображение с
Автоматичен преглед
• Когато държите бутона на затвора натиснат наполовина след като сте заснели, изображението от Автоматичен преглед остава изведено толкова време, за колкото сте
натиснали бутона на затвора.
85BG
Beep (Звуков сигнал)
Избира звука, който се чува при работа с фотоапарата.
1 MENU t
(Настройки) t
(Основни настройки) t [Beep] t желан режим t
z на контролния бутон.
86BG
Shutter
Включва звука на затвора, когато натискате бутона на затвора.
High
Low
Включва звуковия сигнал/ звука от затвора, когато натиснете
контролния бутон/ бутона на затвора.
Ако искате да намалите нивото на звука, изберете [Low].
Off
Изключва звуковия сигнал/ звука от затвора.
Language Setting (Настройки за езика)
Избира езика, който ще бъде използван в менюта, предупреждения и съобщения,
1 MENU t
(Настройки) t
(Основни настройки) t [Language Setting] t желан
режим t z на контролния бутон.
87BG
Function Guide (Наръчник за функцията)
Когато работите с фотоапарата, можете да изберете дали да се изведе наръчникът за функцията.
1 MENU t
(Настройки) t
(Основни настройки) t [Function Guide] t желан
режим t z на контролния бутон.
88BG
On
Извежда наръчника на функцията.
Off
Не извежда наръчника на функцията.
Initialize (Нулиране)
Нулира всички настройки.
Изображенията във вградената памет ще се запазят, дори когато включите тази функция.
1 MENU t
(Настройки) t
t z на контролния бутон.
Забележка
(Основни настройки) t [Initialize] t желан режим
• Уверете се, че не сте изключили фотоапарата по време на нулиране.
89BG
Demo mode (Демонстративен режим)
Можете да прегледате демонстивния режим за Smile Shutter или Scene Recognition
Когато не желаете да преглеждате демонстрация, настройте в позиция [Off].
1 MENU t
(Настройки) t
(Основни настройки) t [Demo Mode] t желан
режим t z на контролния бутон.
2 Настройте диска за избор на режим в позиция
(Интелигентна автоматична
настройка).
On
Включва демонстрация, когато използвате режим Smile Shutter и Scene
Recognition.
Off
Не включва демонстрация.
Преглед на демонстрация в Scene Recognition
1 Насочете фотоапарата към обекта.
Когато се извършва Scene Recognition,иконката и обяснението на разпознатите сцени се
появяват на екрана.
2 Натиснете бутона на затвора.
Изображението се записва като нормално заснемане.
Преглед на демонстрация в Smile Shutter
1 Натиснете бутон
(Усмивка).
2 Насочете фотоапарата към обекта.
Фотоапаратът сам задейства затвора, когато засече усмихнато лице, но не заснема изображение.
3 Натиснете бутон
(Усмивка) отново, за да излезете от режим демонстрация.
Забележки
• [Auto Review] е в положение [On].
• Когато правите демонстрация в режим на разпознаване на сцена, настройките са фиксирани в положение [Auto].
• Въпреки че фотоапаратът работи със затвора, когато бъде разпознато усмихнато лице, няма да бъде
записано изображение.
90BG
COMPONENT
Избира вида на видео сигнала, който се извежда от SD и HD (1080i) когато свържете фотоапарата към телевизор посредством HD Output Adaptоr Cable (продава се отделно), в зависимост от свързания телевизор. Използвайте съвместим Type2b HD Output Adaptоr Cable.
1 MENU t
(Настройки) t
(Основни настройки) t [COMPONENT] t желан
режим t z на контролния бутон.
HD(1080i)
Изберете тази опция, за да свържете фотоапарата към 1080i-съвместим
High Definition телевизор.
SD
Изберете тази опция, за да свържете фотоапарата към телевизор, който
не е съвместим с HD(1080i) сигнал.
91BG
Video Out (Видео изход)
Задава изходния видео сигнал в съответствие със системата за цветна телевизия на свързаното видео оборудване. Различните страни и региони използват различни системи за цветна
телевизия.
Ако желаете да гледате изображенията на телевизионен екран, проверете системата за цветна телевизия за страната или региона, където се използва фотоапаратът (стр. 107).
1 MENU t
(Настройки) t
(Основни настройки) t [Video Out] t желан режим t z на контролния бутон.
92BG
NTSC
Задава изходния видео сигнал в режим NTSC (например за САЩ и Япония).
PAL
Задава изходния видео сигнал в режим PAL (например за Европа, Китай).
Wide Zoom Display (Дисплей широк zoom)
Докато възпроизвеждате на High Definition телевизор, неподвижните изображения със съотношение 4:3 и 3:2се възпроизвеждат на телевизионния екран в съотношение16:9. Горният и
долният край на изведените изображенията се отрязват.
Дисплей на LCD екрана
на фотоапарата
Телевизионен екран с
широкоекранен дисплей
1 MENU t
(Настройки) t
(Основни настройки) t [Wide Zoom Display] t
желан режим t z на контролния бутон.
On
Възпроизвежда изображение в съотношение 16:9.
Off
Не се използва широкоекранен дисплей.
Забележки
• Wide Zoom Display не е наличен за клипове, изображения със съотношение 16:9 и изображения заснети в
портретна (вертикална) позиция.
• Изображенията, изведени на LCD екрана на фотоапарата, не се променят.
• Когато свързвате телевизор към USB, А/V кабел за мулти употреба (приложен), не можете да използвате функция Wide Zoom Display.
93BG
USB Connect (USB свързване)
Изберете режим USB, когато свързвате фотоапарата към компютър или към PictBridge-съвместим принтер, използвайки кабел за мулти употреба.
1 MENU t
(Настройки) t
(Основни настройки) t [USB Connect] t желан
режим t z на контролния бутон.
Auto
Фотоапаратът автоматично разпознава и осъществява връзка с
компютър или PictBridge-съвместим принтер.
PictBridge
Свързва фотоапарата към PictBridge-съвместим принтер.
PTP/MTP
Когато свържете фотоапарата към компютър, прозорецът за копиране автоматично се извежда и изображенията в папката за запис на
фотопарата се копират на компютъра (с Windows Vista/XP, Mac OS
X).
Mass Storage
Осъществява Mass Storage връзка между фотоапарата и компютъра
или друго USB устройство.
Забележки
• Ако не можете да осъществите връзка между фотоапарата и PictBridge-съвместим принтер докато
устройството е в положение [Auto], изберете [PictBridge].
• Ако не можете да осъществите връзка между фотоапарата и компютър или друго USB устройство с
настройка [Auto], изберете [Mass Storage].
• Когато [USB Connect] е в положение [PTP/MTP],не можете да прехвърляте клипове на компютъра. За
да прехвърляте клипове на компютъра, настройте [USB Connect] в положение [Auto] или [Mass Storage].
94BG
Сваляне на музика (Download Music)
Можете да използвате “Music Transfer” от приложения CD-ROM, за да смените записите на
музика за фон.
1 MENU t
(Настройки) t
(Основни настройки) t [Download Music] t z на
контролния бутон.
Появява се съобщение “Connect to PC” (Свържете към компютър).
2 Направете USB свързване между фотоапарата и компютъра и включете “Music
Transfer”.
3 Следвайте инструкциите на екрана, за да промените музикалните файлове.
95BG
Форматиране на музика (Format Music)
Можете да изтриете всички музикални файлове за фон, съхранени във фотоапарата. Тази
опция може да се използва в случаи, когато музикалните файлове са повредени и не мога т да
бъдат използвани.
1 MENU t
(Настройки) t
z на контролния бутон.
(Основни настройки) t [Format Music] t [OK] t
на музикалните файлове от фабричните настройки на
[ Възстановяване
фотоапарата
Можете да използвате “Music Transfer” от приложения CD-ROM, за да нулирате музикалните файлове към фабричните.
1 Направете USB свързване между фотоапарата и компютъра.
2 Стартирайте “Music Transfer”, след това възстановете фабричните музикални файлове.
• За подробности относно използването на “Music Transfer”, вижте помощния файл на
“Music Transfer”.
96BG
Форматиране (Format)
Форматира “Memory Stick Duo” и вградената памет. Продаваните в търговската мрежа
“Memory Stick Duo” вече са форматирани и могат да бъдат използвани веднага.
1 MENU t
(Настройки) t
(“Memory Stick” инструмент) или
(Инструмент
на вградената памет) t [Format] t [OK] t z на контролния бутон.
Забележка
• Обърнете внимание, че форматирането изтрива безвъзвратно всички данни, включително и защитените изображения.
97BG
Създаване на папка за запис (Create
REC. Folder)
Създава папка на “Memory Stick Duo” за запис на изображения.
Изображенията се записват в новосъздадена папка, докато създадете нова или изберете друга
папка за запис.
1 MENU t
(Настройки) t
(“Memory Stick” инструмент) t [Create REC.
Folder] t [OK] t z на контролния бутон.
Забележки
• Тази опция не се извежда когато използвате вградената памет за запис на изображения.
• Когато въведете “Memory Stick Duo” носител, който е бил използван с друго оборудване и заснемете
изображения с този фотоапарат, автоматично ще бъде създадена нова папка за съхранение на заснетите изображения.
• В една папка могат да бъдат запазени до 4,000 изображения. Когато капацитетът на папката бъде
надхвърлен, автоматично се създава нова папка.
Относно папките
• След като е създадена нова папка, можете да промените дестинацията на съхранение
(стр. 99) и да изберете папка за преглед на изображенията (стр. 78).
98BG
Change REC.Folder (Смяна на папката за
запис)
Сменя текущата папка за запис на изображения на “Memory Stick Duo” носителя.
1 MENU t
(Настройки) t
(“Memory Stick” инструмент) t [Change REC.
Folder]
2 Изберете желаната папка с b/B на контролния бутон.
3 [OK] t z.
Забележки
• Тази опция не се извежда когато използвате вградената памет за запис на изображения.
• Следната папка не може да бъде избрана като папка за запис:
– папка “100”
– папка с номер който има само”sss MSDCF„ или „sss MNV01„.
• Не можете да запишете изображения в друга папка.
99BG
Изтриване на папка за запис (Delete
REC. Folder)
Изтрива папки за запис на изображения от “Memory Stick Duo” носителя.
1 MENU t
(Настройки) t
(“Memory Stick” инструмент) t [Delete REC. Folder]
2 Изберете желаната папка с b/B на контролния бутон.
3 [OK] t z.
Забележки
• Тази опция не се извежда когато използвате вградената памет за запис на изображения.
• Ако изтриете папка настроена като папка за запис посредством [Delete REC. Folder], папката с найголям номер се избира автоматично като следваща папка за запис.
• Можете да триете само празни папки. Ако папката съдържа изображения или файлове, които не мога т
ад бъдат възпроизведени от фотоапарата, първо изтрийте тези файлове и изображения и след това
изтрийте папката.
100BG
Копиране (Copy)
Копира всички изображения във вградената памет на “Memory Stick Duo”.
1 Заредете “Memory Stick Duo” с достатъчно свободно място.
2 MENU t
(Настройки) t
(“Memory Stick” инструмент) t [Copy] t [OK]
t z на контролния бутон.
Забележки
• Използвайте напълно зареден комплект батерии. Ако се опитате да копирате файлове с изображения
с помощта на комплект батерии с малък заряд, зарядът на батериите може да свърши, което от
своя страна ще причини прекратяване на операцията по копирането и може да доведе до повреда на
данните.
• Не можете да избирате изображения за копиране.
• Оригиналните изображения във вградената памет се запазват след копирането. За да изтриете съдържанието на вградената памет, след копирането извадете “Memory Stick Duo”, след което форматирайте вградената памет ([Format] в [Internal Memory Tool]).
• На “Memory Stick Duo” се създава нова папка и всички данни ще се копират в нея. Не можете да избирате определена папка и да копирате изображения в нея.
101BG
Номер на файла (File Number)
Избира методът на поставяне на номера на файлове и изображения.
1 MENU t
(Настройки) t
(“Memory Stick” инструмент) t
(Инструмент
на вградената памет) t[File Number] t желан режим t z на контролния бутон
102BG
Series
Определя номера на файловете в последователност дори и да промените
папката за запис или “Memory Stick Duo” носителя. (Когато подмененият
“Memory Stick Duo” носител съдържа файл с по-висок номер от последния
поставен, се определя номер с една единица по-висок от последния поставен.)
Reset
Започва от 0001 всеки път, когато папката се променя. (Когато папката за запис съдържа файл, се определя номер с една единица по-висок от
последни определен).
Настройка на зона (Area Setting)
Регулира времето за определената часова зона.
1 MENU t
(Настройки) t
(Настройки на часовника) t [Area Setting] t
желанa настройка t z на контролния бутон
Home
Използвате фотоапарата във вашата зона. Когато установената зона
се различава от часовата зона у вас, трябва да извършите Area Setting.
Destination
Използвате фотоапарата с време настроено според часа във вашата
часова зона.
Настройте зоната.
[ Промяна на настройката за зона
Настройката на често посещавана дестинация Ви позволява лесно да настроите към
тази дестинация при следващо посещение.
Daylight Saving иконка
Ако [Daylight Savings] е в
позиция [On], иконката
побелява.
1 Изберете зона част от [Destination] и натиснете z на контролния бутон.
2 Изберете зона посредством b/B на контролния бутон и изберете време за
Daylight Savings посредством v/V.
103BG
Настройка на дата и час (Date & Time
Setting)
Настройва датата и часа отново.
1 MENU t
(Настройки) t
(Настройки на часовника) t [Date & Time Setting]
t желанa настройка t z на контролния бутон
Date & Time Format
Можете да изберете формат на извеждане на датата и часа.
Daylight Savings
Можете да изберете дали настройката Daylight Savings да е включена или изключена.
Date & Time
Можете да настроите датата и часа.
Забележка
• Фотоапаратът няма опция за наслагване на дати върху изображения. Като използвате “PMB” от приложения CD-ROM можете да отпечатате или запазите изображения с дати.
104BG
Преглед на изображения на телевизионен
екран
Можете да гледате изображения на телевизионен екран, като свържете фотоапарата към
телевизор.
Връзката се различава в зависимост от вида на телевизора и свързания фотоапарат.
Обърнете се към инструкциите за употреба приложени към телевизора.
Преглед на изображения посредством свързване на
фотоапарата към телевизор с приложения кабел за мулти
употреба
1 Изключете и фотоапарата, и телевизора, преди да ги свържете.
2 Свържете фотоапарата към телевизора с приложения кабел за мулти употреба.
VIDEO AUDIO
Жълт
1
Към аудио/видео входни жакове
Бутон
Червен
(Възпроизвеждане)
Бял
Кабел за мулти
употреба (приложен)
2
Към мулти конектор
3 Включете телевизора и задайте входния сигнал.
4 Натиснете бутона (Възпроизвеждане), за да включите фотоапарата.
На телевизионния екран се извеждат изображения, записани с фотоапарата.
Натиснете контролния бутон, за да изберете желаното изображение.
Забележки
• Когато използвате фотоапарата в чужбина, възможно е да се наложи да превключите изходния видео
сигнал, за да съвпада с вашата система за цветна телевизия (стр. 92).
• Заснетото изображение няма да бъде изведено на телевизора, когато клипът е заснет при свързани
фотоапарат и телевизор.
• Когато възпроизвеждате на телевизор, лесен преглед (стр. 24) не е валиден.
105BG
Преглед на изображения чрез свързване на фотоапарата с
HDTV
Можете да гледате изображения с високо качество*, записани на фотоапарата, като свържете фотоапарата към HD (High Definition) телевизор с HD адапторен кабел за извеждане (не е
приложен в комплекта). Използвайте Type2b-съвместим HD адапторен кабел за извеждане.
1 Изключете фотоапарата и телевизора.
2 Свържете фотоапарата към HD (High Definition) телевизор, като използвате HD кабел с изходен адаптер (не е приложен в комплекта).
1
VIDEO
Към аудио/видео входни жакове
AUDIO
Бутон
Зелен/Син/Червен
(Възпроизвеждане)
Бял/
Червен
HD кабел с изходен
адаптер (продава се
отделно)
2
Към мулти конектор
3 Включете телевизора и задайте входния сигнал.
4 Натиснете бутона (Възпроизвеждане), за да включите фотоапарата.
На телевизионния екран се извеждат изображенията, записани с фотоапарата.
Натиснете контролния бутон, за да изберете желаното изображение.
Забележки
• Задайте [COMPONENT] в положение [HD(1080i)] (стр. 91).
• Когато използвате фотоапарата в чужбина, възможно е да се наложи да превключите изходния видео
сигнал, за да съвпада с вашата система за цветна телевизия.
• Изображенията, записани с размер [VGA], не могат да бъдат възпроизвеждани в HD формат.
• Когато използвате фотоапарата в чужбина може да се наложи да смените извеждането на видео сигнала, за да съвпадне с това на вашия телевизор (стр. 92).
[ Преглед на изображения заснети с размер различен от
16:9 ( , ) на HD (с висока разделителна способност)
телевизор
• Можете да преобразите съотношението в 16:9 за high-definition преглед, като използвате [Multi-Purpose Resize].
• Можете да възпроизведете неподвижни изображения със съотношение 16:9 в [Wide
Zoom Display].
106BG
[ Относно “PhotoTV HD”
Този фотоапарат е съвместим с “PhotoTV HD” стандарта.
Когато свържете Sony PhotoTV HD-съвместимо устройство посредством HD кабел с
изходен адаптер (не е приложен в комплекта), вие можете да се наслаждавате на невероятно качество на снимките в HD формат.
• PhotoTV HD ви предоставя детайлни изображения с наситени цветове и сложни текстури.
• Трябва да извършите настройките на телевизионния екран. За подробности се обърнете към ръководството за експлоатация на телевизора.
Относно системите за цветна телевизия
Ако искате да наблюдавате изображенията на телевизионен екран, ще ви трябва телевизор
с входен видео жак и кабел за мулти употреба. Системата за цветна телевизия трябва да
съвпада с тази на вашия цифров фотоапарат. Проверете списъците по-долу за системите за
цветна телевизия на страната или региона, в които използвате фотоапарата.
Система NTSC
Бахамски острови, Боливия, Канада, Централна Америка, Чили, Колумбия, Еквадор, Ямайка,
Япония, Корея, Мексико, Перу, Суринам, Тайван, Филипини, САЩ, Венецуела и др.
Система PAL
Австралия, Австрия, Белгия, Китай, Чешка република, Дания, Финландия, Германия, Холандия,
Хонконг, Унгария, Италия, Кувейт, Малайзия, Нова Зеландия, Норвегия, Полша, Португалия,
Сингапур, Словашка република, Испания, Швеция, Швейцария, Тайланд, Великобритания и др.
Система PAL-M
Бразилия
Система PAL-N
Аржентина, Парагвай, Уругвай
Система SECAM
България, Франция, Гвиана, Иран, Ирак, Монако, Русия, Украйна и др.
107BG
Работа с Windows компютри
За подробности относно работата с Macintosh компютър вижте “Използване на Macintosh
компютри” (стр. 117).
Инсталирайте приложения софтуер (стр. 110)
• Инсталиране на софтуера както следва:
– “PMB”
– “Music Transfer”
Свързване към вашия компютър (стр. 112)
• Преглед на изображения, като използвате “PMB” и “Music Transfer”,
както следва:
– Въвеждане на изображения на вашия компютър;
– Прехвърляне на изображения във фотоапарата;
– Въвеждане на желано име на събитие в [Event List] на фотоапарата.
– Редактиране на изображения
– Извеждане на местата, където сте направили своите снимки, на
он-лайн карти
– Създаване на диск със записани изображения (имате нужда от
записващо CD устройство или записващо DVD устройство)
– Отпечатване или запазване на неподвижни изображения с дата
– Прехвърляне на изображения на допълнителен носител (Това
изисква интернет връзка).
– Прибавяне/промяна на музикални файлове за Slideshow (използване
на “Music Transfer”)
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани
въпроси можете да намерите на интернет страницата за поддръжка на Sony.
http://www.sony.net/
108BG
Препоръчителна компютъра среда
OS (предварително
инсталирана):
Други
За използване на
“PMB” и “Music
Transfer”
Microsoft Windows
XP*1 SP3/ Windows
Vista SP1*2
Процесор: Intel Pentium III 800 MHz или
по-бърз (За възпроизвеждане/редакция на
филми с висока разделителна способност:
Intel Pentium 4 2.8 GHz или по-бърз/ Intel
Pentium D 2.8 GHz или по-бърз/ Intel Core
Duo 1.66 GHz или по-бърз/ Intel Core 2 Duo
1.20 GHz или по-бърз).
Памет: 512 МВ или повече (За възпроизвеждане/редакция на филми с висока разделителна способност: 1 GВ или повече)
Твърд диск: Дисково пространство,
нужно за инсталацията – приблизително
500 МВ.
Дисплей: Резолюция на дисплея: 1,024 x 768
точки или по-голяма
Видео памет: 32 МВ или повече (Препоръчително 64 МВ или повече).
За прехвърляне на
изображения
Microsoft Windows
2000 Professional SP4,
Windows XP*1 SP3/
Windows Vista SP1*2
USB жак: наличен по стандарт
*1 Не се поддържат 64 битови издания и Starter.
*2 Starter (издания) не се поддържат.
Забележки
• Компютърната среда трябва да покрива също изискванията на операционната система.
• Операциите не са гарантирани в multi-boot среда.
• Операциите не са гарантирани за всички препоръчителни операционни среди, споменати по-горе.
• Ако свържете едновременно две или повече USB устройства към един и същи компютър, възможно е
някое от устройствата, включително вашият фотоапарат, да не работи, в зависимост от вида на
USB устройството.
• Операциите не са гарантирани, когато използвате USB хъб.
• Употребата с USB 2.0 (високоскоростни) съвместими компютърни среди ви позволява по-бърз трансфер, защото този фотоапарат е съвместим с Hi-Speed USB (USB 2.0 съвместим).
• Съществуват четири начина да направите USB връзка, когато свързвате с компютър - [Auto] (по
подразбиране), [Mass Storage], [PictBridge] и [PTP/MTP] режими. Тази глава описва като примери режимi
[Auto] и [Mass Storage]. За подробности относно [PictBridge] и [PTP/MTP] режимите вижте стр. 94.
• Връзката между фотоапарата и компютъра може да не се възстанови по едно и също време след излизане от режим Suspend или Sleep.
109BG
Инсталиране на софтуер (приложен в
комплекта)
Можете да инсталирате приложения софтуер (PMB, Music Transfer), като изпълните следната
процедура.
1 Включете компютъра и поставете приложения CDROM в CD-ROM устройството.
Извежда се екранът на инсталационното меню.
• Ако екранът не се изведе, щракнете два пъти върху -[Computer] (в Windows 2000/XP, [My Computer])
t
(SONYPICTUTIL).
• При Windows Vista може да се изведе AutoPlay екран. Изберете “Run Install.exe.” и следвайте инструкциите, които се
извеждат на екрана, за да продължите с инсталацията.
2 Щракнете върху [Install].
Извежда се екранът “Choose Setup Language” (избор на език за инсталация).
3 Изберете желания език за инсталация, след това щракнете върху [Next].
Извежда се екранът “License Agreement” (лицензно споразумение).
4 Прочетете внимателно лицензното споразумение. Ако сте съгласни с условията му,
сложете отметка ( се променя на ) и щракнете върху [Next].
5 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.
• Когато се изведе съобщението за потвърждение на рестартирането, рестартирайте
компютъра, следвайки инструкциите на екрана.
• В зависимост от системната среда на вашия компютър, може да бъде инсталиран
DirectX.
6 След като инсталацията приключи, извадете CD-ROM диска.
След като инсталирате софтуера, на десктопа се създават иконки-препратки към
“
PМВ” и “
PMB Guide”.
Щракнете два пъти, за да стартирате.
Забележка
• Свържете се като Администратор.
110BG
Използване на софтуера “PMB (Picture
Motion Browser)” (приложен в комплекта)
Можете да използвате неподвижни и движещи се изображения от фотоапарата за обработка,
като използвате софтуера.
Тази част описва софтуера “PMB” и ви дава основни инструкции за работа с него.
За подробности вижте “PMB Guide”.
Преглед на “PMB”
С “PMB” вие можете:
• Да прехвърляте изображения, заснети с фотоапарата, и да ги извеждате на монитора на компютъра.
• Да прехвърляте изображения от компютъра си на “Memory Stick Duo” носителя и да ги извеждате на
фотоапарата.
• Можете да въвеждате желано име на събитие в [Event List] на “Memory Stick Duo” носителя и да ги
извеждате на фотоапарата.
• Да организирате изображения на компютърния календар и да ги преглеждате.
• Да ретуширате (намалявате ефекта на червените очи и др.), да отпечатвате и да изпращате изображения като приложения към електронна поща, да променяте датата на записа и др.
• Да изведете информация за позицията на изображенията на картата (изисква се интернет връзка).
• Да отпечатвате или запазвате с дата неподвижните изображения.
• Да създадете диск с данни, като използвате CD или DVD записващо устройство.
• Качите изображението в мрежата (изисква се интернет връзка).
Стартиране на “PMB Guide”
1 Щракнете два пъти върху иконката
(PMB Guide) на десктопа.
За да влезете в “PMB Guide” от менюто за стартиране, щракнете върху [Start] t [All
Programs] t [Sony Picture Utility] t [Help] t [PMB Guide].
Стартиране и излизане от “PMВ”
1 Щракнете два пъти върху иконата
(PMB) на десктопа.
Или, от Start менюто: Щракнете върху [Start] t [All Programs] t [Sony Picture Utility] t
[PMB]. Когато стартирате “PMB” за първи път, се извежда съобщение за потвърждение.
Изберете [Start].
• Тази функция ви информира за новини, като например нови версии на софтуера. Можете да промените настройката по-късно.
2 Щракнете върху бутона
в горния десен ъгъл на екрана, за да излезете от програмата “Picture Motion Browser”.
111BG
Извеждане на изображения на вашия
компютър
За подробности относно функциите на “PMB”, вижте “PMB Guide”.
Свързване на фотоапарата и компютъра
Когато прехвърляте изображения от вградената памет, стъпка 1 е излишна.
1 Заредете във фотоапарата “Memory Stick Duo”, съдържащ изображенията.
2 Заредете във фотоапарата комплект батерии с достатъчен заряд или свържете
фотоапарата към мрежата от 220 V, като използвате променливотоковия адаптер
(продават се отделно) и USB / A/V / DC In кабел за мулти употреба (продава се
отделно).
• Използвайте Type2b-съвместимо USB / A/V / DC In кабел.
3 Включете компютъра, след това натиснете бутона
4 Свързване на фотоапарата с компютъра
(Възпроизвеждане).
На екрана на вашия фотоапарат се извежда “Connecting…”.
• Когато за първи път свържете фотоапарата посредством USB кабела, вашият компютър автоматично стартира използваната програма, за да разпознае фотоапарата.
Изчакайте известно време.
1 Към USB жак
Кабел за мулти употреба
2 Към
мултиконектор
Забележки
• Когато прехвърляте изображения в/от вашия компютър като използвате батерия с малък оставащ
заряд, прехвърлянето може да не се осъществи и данните могат да се повредят ако зарядът се изхарчи
твърде бързо.
• По време на комуникация на екрана се извежда индикация . Не работете с компютъра докато
индикаторът е изведен. Когато индикаторът се промени в
, вие можете да стартирате, като
отново използвате компютъра.
• Ако “Mass Storage” не се изведе, задайте [USB Connect] в положение [Mass Storage] (стр. 94).
112BG
Прехвърляне на изображения на компютъра Ви
1 Направете USB свързване между фотоапарата и компютъра си.
Екран [Import Media Files] от “PMB” се появява автоматично.
Ако се появи AutoPlay Wizard, затворете го.
2 Щракнете върху бутон [Import], за да прехвърлите изображения.
Компютърът започва да прехвърля изображения.
Според фабричните настройки, изображенията се прехвърлят в папка с наименование
“Pictures” (в Windows XP, “My Pictures”), която е наименована с името на събитието от
[Event List].
3 Прегледайте изображенията на компютъра си.
Когато прехвърлянето е приключило, “PMB”стартира.
Извеждат се миниатюрните изображения на прехвърлените изображения.
• Папка “Pictures” (в Windows XP, “My Pictures”) е папката по подразбиране във “Viewed folders”.
[ Преглед на изображения посредством “PMB”
Организирайте изображенията според календара на компютъра по дата на заснемане, за да ги прегледате. За подробности
относно “PMB”, вижте “PMB Guide”.
Пример: екран с изведен месец
Прехвърляне на изображения на компютъра без да използвате “PMB”
Когато в стъпка 1 се появи AutoPlay Wizard, щракнете върху [Open folder to view files] t[OK]
t [DCIM] tи копирайте желаните изображения на компютъра.
113BG
Прехвърляне на изображенията за преглед на фотоапарата
Можете да прехвърляте изображения от вашия компютър на “Memory Stick Duo” носител.
Тази част описва процедурата за автоматичен избор и прехвърляне на изображенията, които
не са били прехвърлени на “Memory Stick Duo” носител.
Изображенията могат да се прехвърлят и ръчно.
За подробности, вижте “PMB Guide”.
1 Направете USB свързване между фотоапарата и компютъра си.
Ако се появи AutoPlay Wizard, затворете го.
2 Щракнете два пъти върху (PMB) на десктопа, за да стартирате „PMB”.
3 Щракнете върху в горния край на екрана.
Появява се екран за лесно прехвърляне.
4 Щракнете върху [Export].
Когато възпроизвеждате прехвърлени изображения посредством този апарат, на екрана се
извежда маркировка .
Забележки
• Не можете да възпроизвеждате някои от изображенията в зависимост от размера на изображенията.
• Няма гаранция за възпроизвеждането посредством този фотоапарат на изображения обработвани
преди това с компютър или заснети с помощта на друг фотоапарат.
• Този метод не може да се използва за прехвърляне на филми. Филмите могат да бъдат прехвърлени във
фотоапарата ръчно.
За да изтриете USB връзка
Предварително извършете процедурата от стъпки 1 до 3 по-долу, когато:
• Изключвате кабела за мулти употреба.
• Изваждате “Memory Stick Duo”
• Зареждате “Memory Stick Duo” във фотоапарата, след като копирате изображенията от вградената
памет
• Изключвате фотоапарата
1 Щракнете два пъти върху иконката за изключ-
Windows Vista
ване.
2 Щракнете върху
(USB Mass Storage Device)
t [Stop].
3 Потвърдете устройството в потвърждаващия
прозорец, след това щракнете върху [ОК].
Windows XP
Иконка за изключване
114BG
Запазване на файлове с изображения и имена на файловете
Файловете с изображения, записани с вашия фотоапарат, са групирани като папки на “Memory Stick Duo” или
във вградената памет.
Пример: За потребители на Windows
Vista
A Папка, съдържаща файлове на изображения, които са
записани с фотоапарат без функция за създаване на
папки.
B Папка, съдържаща файлове на изображения, които са
записани с вашия фотоапарат.
C Папка, съдържаща клипове, които са записани с
вашия фотоапарат.
Забележки
• Изображенията в папка “100MSDCF” и “100MNV01” могат само да се възпроизвеждат; вашият фотоапарат не може да записва изображения в тези папки.
• Не можете да записвате/възпроизвеждате изображения в папка “MISC”.
• Файловете с изображения се наименуват, както следва.
– Файл с неподвижно изображение:
DSC0ssss.JPG
– Файл с движещо се изображение:
1280×720: M4H0ssss.MP4
VGA: M4V0ssss.MP4
– Файлове с индексни изображения, записани в режим на движещи се изображения:
1280×720: M4H0ssss.THMVGA: M4V0ssss.THM
ssss е обозначение за номер от 0001 до 9999. Цифровите стойности на файл с движещо
се изображение, записан в режим на движещо се изображение и отговарящия му индекс файл с
изображение, са еднакви.
115BG
Използване на “Music Transfer” (приложен в
комплекта)
Можете да промените музикалните файлове, които са зададени по подразбиране, с други, като
използвате “Music Transfer” в CD-ROM диска. Също така, можете да изтривате или прибавяте файлове, когато пожелаете.
Промяна на музика като използвате “Music Transfer”
Музикалните формати, които можете да прехвърляте с помощта на “Music Transfer”, са
както следва:
• МР3 файлове, запазени на твърдия диск на вашия компютър.
• Музика на CD
• Предварително запазена музика на този фотоапарат.
1 MENU t
(Настройки) t
(Основни настройки) t [Download Music].
2 Натиснете z на контролния бутон.
Извежда се съобщението “Connect to PC”
3 Извършете USB връзка между фотоапарата и вашия компютър.
4 Стартирайте “Music Transfer”.
5 Следвайте инструкциите на екрана, за да прибавите/промените музикални файлове.
[ За да възстановите музиката, зададена по
подразбиране за вашия фотоапарат
Извършете [Restore to Preset Tracks] в стъпка 5.
Всички музикални файлове се връщат към първоначалните настройки и [Music] в менюто [Slide Show] е зададено в положение [Mute].
• Можете да върнете музикалните файлове към настройките им по подразбиране, като използвате [Initialize] (стр. 89). Въпреки това, другите настройки също ще бъдат нулирани.
• За подробности относно работата с “Music Transfer”, вижте помощния файл на “Music Transfer”.
116BG
Използване на Macintosh компютър
Можете да копирате изображения на вашия Macintosh компютър.
“Picture Motion Browser” не е съвместим с Macintosh компютри.
Когато прехвърляте изображения на “Memory Stick Duo” носител, прегледайте ги във Folder
View (стр. 68).
Препоръчителна компютъра среда
OS (предварително Други
инсталирана):
За копиране на
изображения
Mac OS 9.1/9.2/ Mac
OS X(v10.1 до v10.5)
USB конектор: Трябва да има по стандарт.
За използване на
”Music Transfer”
Mac OS X (v10.3 до
v10.5)
Оперативна памет: 64 МВ или повече
(препоръчва се 128 МВ или повече)
Хард диск: Необходимо за инсталацията
свободно място на хард диска - приблизително 50 МВ
Забележки
• Операциите не са гарантирани за всички препоръчителни операционни среди, споменати по-горе.
• Ако свържете едновременно две или повече USB устройства към един и същи компютър, възможно е
някое от устройствата, включително вашият фотоапарат, да не работи в зависимост от вида на
USB устройството.
• Операциите не са гарантирани, когато използвате USB хъб.
• Употребата с USB 2.0 (високоскоростни) съвместими компютърни среди ви позволява по-бърз трансфер, защото този фотоапарат е съвместим с High-Speed USB (USB 2.0 съвместим).
• Съществуват четири начина да направите USB връзка с компютър – [Auto] (настройка по подразбиране), [Mass Storage], [PictBridge] и [PTP/MTP] режими. В тази част са описани режими [Auto] и [Mass
Storage]. За подробности относно [PictBridge] и [PTP/MTP] режимите вижте стр. 94.
• Възможно е връзката между фотоапарата и компютъра да не се възстанови по едно и също време след
излизане от режим Suspend или Sleep.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси
можете да намерите на интернет страницата за поддръжка на Sony.
http://www.sony.net/
117BG
Прехвърляне и преглед на изображения на компютър
Когато прехвърляте изображения от вградената памет, стъпка 1 е излишна.
1 Въведете “Memory Stick Duo” носител със записани изображения във фотоапарата.
2 Въведете добре заредени батерии във фотоапарата или свържете фотоапарата
към стенния контакт посредством променливотоков адаптер (продава се отделно)
и USB/AV/DC IN кабел за мулти употреба (продава се отделно).
3 Включете вашия Macintosh компютър и натиснете бутон
(Възпроизвеждане) на
фотоапарата.
4 Свържете фотоапарата към компютъра си.
1 Към USB жак
Кабел за мулти употреба
2 Към
мултиконектор
5 Щракнете два пъти върху новоразпознатата иконка t [DCIM] t папката, в която
се съхраняват изображенията, които искате да прехвърляте.
6 Издърпайте и спуснете файловете с изображения върху иконката на харддиска.
Файловете с изображения се копират на харддиска.
• За повече подробности относно местоположението на изображенията и имената на файловете,
вижте стр. 115.
7 Щракнете два пъти върху иконата на харддиска на десктопа tжелания файл с изображение в папката, съдържаща копирани файлове.
Забележка
• Използвайте Тype2b-съвместим USB/AV/DC IN кабел (продава се отделно).
За да изтриете USB връзка
Издърпайте и спуснете иконката на “Memory Stick Duo” носителя в иконка “Trash” преди да
извършите описаните по-долу процедури или изключете фотоапарата от компютъра.
• Изключвате кабела за мулти употреба;
• Изваждате “Memory Stick Duo”;
• Зареждате “Memory Stick Duo” във фотоапарата;
• Изключвате фотоапарата
118BG
Промяна на музиката като използвате “Music Transfer”
Можете да промените музикалните файлове, които са зададени по подразбиране, с други като
използвате „Music Transfer” от приложения CD-ROM. Също така, можете да изтривате или
прибавяте файлове, когато пожелаете.
Музикалните формати, които можете да прехвърляте с помощта на “Music Transfer”, са
както следва:
• МР3 файлове, запазени на твърдия диск на вашия компютър.
• Музика на CD
• Предварително запазена музика на този фотоапарат.
1 Включете вашия Macintosh компютър и въведете приложения CD-ROM в CD-ROM
устройството.
2 Щракнете два пъти върху (SONYPICTUTIL).
3 Щракнете два пъти върху файла [Music Transfer.pkg] в папката [MAC].
Инсталацията на софтуера започва.
4 MENU t
(Настройки) t
(Основни настройки) t [Download Music].
5 Натиснете z на контролния бутон.
Извежда се съобщението “Connect to PC”
6 Извършете USB връзка между фотоапарата и вашия компютър.
7 Стартирайте “Music Transfer”.
8 Следвайте инструкциите на екрана, за да прибавите/промените музикални файлове.
Забележки
• Затворете всички други приложения преди да инсталирате “Music Transfer”.
• За инсталация трябва да влезете в системата като Администратор.
[ За да възстановите музиката, зададена по
подразбиране за вашия фотоапарат
Извършете [Restore to Preset Tracks] в стъпка 8.
Всички музикални файлове се връщат към първоначалните настройки и [Music] в менюто [Slide Show] е зададено в положение [Mute].
• Можете да върнете музикалните файлове към настройките им по подразбиране, като използвате [Initialize] (стр. 89). Въпреки това, другите настройки също ще бъдат нулирани.
• За подробности относно работата с “Music Transfer”, вижте помощния файл на “Music Transfer”.
119BG
Преглед на “Ръководство за Cyber-shot
стъпка по стъпка”
“Cyber-shot Step-up Guide” ви запознава с начините на използване на фотоапарата и допълнителните аксесоари.
Преглед на Windows
Когато инсталирате “Cyber-shot Handbook” (Наръчник за Cyber-shot), “Cyber-shot Step-up
Guide” (Ръководство за Cyber-shot стъпка по стъпка) също се инсталира.
1 Щракнете два пъти върху
(Step-up Guide) на десктопа.
За да влезете в “Step-up Guide” от Start менюто, щракнете върху [Start] t [All Programs] (в
Windows 2000, [Programs]) t [Sony Picture Utility] t [Step-up Guide].
Преглед на Macintosh
1 Копирайте папката [stepupguide] в [stepupguide] папката на вашия компютър.
2 Изберете папките [stepupguide], [language] и след това [GB] на CD-ROM диска (приложен в комплекта) и копирайте всички файлове в папката [GB] в папката [img] от
папката [stepupguide], която сте копирали на компютъра в стъпка 1. (Презапишете
файловете в папката [img] с файловете в папката [GB].)
3 3 След като копирането приключи, щракнете два пъти върху “stepupguide.hqx” в
папката [stepupguide], за да го декомпресирате, след това щракнете два пъти върху
разкомпресирания файл “stepupguide”.
Забележка
• Ако не е инсталиран софтуер за разкомпресиране на HQX файлове, инсталирайте Stuffit Expander.
120BG
Отпечатване на неподвижни изображения
Можете да отпечатвате неподвижнизиображения като използвате следните методи:
Директно отпечатване, като използвате PictBridge-съвместим принтер (стр. 122)
Можете да отпечатвате изображения, като свържете фотоапарата
директно към PictBridge-съвместим принтер.
Директно отпечатване, като използвате “Memory Stick”съвместим принтер
Можете да отпечатвате изображения с “Memory Stick”-съвместим
принтер. За подробности вижте ръководството за експлоатация,
приложено към принтера.
Отпечатване с помощта на компютър
Можете да копирате изображения на компютър, като използвате приложения софтуер “PMB” и да отпечатвате изображения.
Можете да въвеждате и отпечатвате изображение с дата. За повече подробности вижте “PMB Guide”.
Отпечатване във фотостудио (стр. 124)
Можете да занесете “Memory Stick Duo”, съдържащ изображения, записани с вашия фотоапарат, в магазин за отпечатване на снимки. Можете
предварително да маркирате изображенията, които желаете да бъдат
отпечатани, със знак
(ред на отпечатване).
Забележка
• Когато отпечатвате в режим [16:9], и двата края могат да бъдат отрязани.
121BG
Директно отпечатване на неподвижни
изображения посредством PictBridgeсъвместим принтер
Дори и да нямате компютър, вие лесно можете да отпечатвате изображения, записани с
вашия фотоапарат, като свържете фотоапарата с PictBridge-съвместим принтер.
“PictBridge” се основава на CIPA стандарта. (CIPA: Асоциация на фото и оптични продукти)
Забележка
• Не можете да отпечатвате движещи се изображения.
Подготовка на фотоапарата
Подгответе фотоапарата за свързване с принтер посредством кабела за мулти употреба.
1 Поставете достатъчно зареден комплект батерии във фотоапарата.
2 Свържете фотоапарата към принтер.
1 Към USB жак
Кабел за мулти употреба
2 Към
мултиконектор
индикатор
3 Включете принтера.
След като свързването е извършено, на екрана се появява индикатор. Ако индикаторът примигва на екрана на фотоапарата
(съобщение за грешка), проверете свързания принтер.
Забележка
• Ако не е възможно да свържете принтера, уверете се, че сте настроили [USB
Connect] в (Основни настройки) в положение [PictBridge].
122BG
Отпечатване
1 MENU t
(Отпечатване) t желан режим t z на контролния бутон.
Това изображение
Отпечатва изведеното в момента изображение в режим единично изображение.
Няколко изображения
Можете да изберете и отпечатате няколко изображения.
Направете както следва след стъпка 2.
1 Изберете изображение и след това натиснете z.
Повторете горните стъпки докато няма повече изображения за отпечатване.
2 MENU t [OK] t z
2 Желана опция t [OK] t z.
[Quantity]
Изберете броя на разпечатките на изображението.
• Възможно е определеният брой изображения да не се събере на
една страница, в зависимост от качеството на изображенията.
[Layout]
Избира броя на изображенията, които желаете да отпечатвате
едно до друго на страницата.
[Size]
Изберете размера на хартията, на която ще отпечатвате.
[Date]
Изберете [Day & Time] или [Date], за да въведете датата и часа
на изображение.
• Когато изберете [Date], датата ще бъде въведена в реда, който сте избрали в настройки [Date & Time Setting]. Възможно е
тази функция да не работи в зависимост от принтера.
Забележка
• Не изключвайте кабела за мулти употреба, докато на екрана има индикация
(PictBridge връзка).
123BG
Отпечатване във фотостудио
Mожете да занесете “Memory Stick Duo”, съдържащ изображения, записани с вашия фотоапарат, в магазин, за да ги отпечатате. Ако в магазина се поддържат услугите за отпечатване
на фото изображения, съответстващи с DPOF стандарта, вие можете предварително да
поставите знаци
(ред на отпечатване) на изображенията, които желаете да бъдат разпечатани. Така няма да се налага да ги избирате отново в магазина, където ще ги разпечатвате.
Забележки
• Не можете да отпечатвате във фотостудио изображения, запазени във вградената памет на фотоапарата. Копирайте изображенията на “Memory Stick Duo”, след което занесете носителя във фотостудиото за отпечатване (стр. 101).
• Свържете се със фотостудиото, за да проверите какви видове “Memory Stick Duo” се поддържат.
• Когато отпечатвате във фотостудио, който не поддържа вашият вид “Memory Stick Duo”, копирайте изображенията на CD-R и др. и го занесете вместо “Memory Stick Duo”.
• Не забравяйте да занесете във фотостудиото Memory Stick Duo адаптера заедно с “Memory Stick Duo”.
• Уверете се, че сте съхранили данните си на друго място, преди да отпечатвате във фотостудио.
• Не можете да зададете броя разпечатки.
• Ако желаете да отпечатате и датата върху изображението, консултирайте се във фотостудиото.
124BG
Отстраняване на проблеми
Ако се сблъскате с проблем по време на използването на фотоапарата, първо изпробвайте
следните решения.
1 Проверете опциите на стр. 126 до 134.
Ако на екрана се изведе код “С/E:ss:ss”, вижте стр. 135.
2 Извадете батериите и ги заредете отново след около 1 минута, след това
включете захранването.
3 Нулирайте настройките (стр. 89).
4 Свържете се с вашия доставчик или оторизиран сервиз на Sony.
Моля имайте предвид факта, че давайки вашия фотоапарат за поправка, е възможно съдържанието на вградената памет на устройството, а също и музикалните файлове да бъдат
прегледани. Персоналът няма да копира или съхрани тези данни.
Допълнителна информация относно този продукт, както и отговорите на
често задавани въпроси могат да бъдат намерени на следната страница:
http://www.sony.bg
Щракнете върху една от следните опции, за да прескочите към страницата с обяснение за
симптома, причината и съответното действие.
Комплект батерии и захранване .... 126
Запис на неподвижни изображения/
движщи се изображения ................. 127
Преглед на изображения ................. 129
Изтриване ..................................... 130
Компютри ..................................... 130
“Memory Stick Duo” ......................... 132
Вградена памет ............................. 132
Отпечатване................................. 132
PictBridge-съвместим принтер ....... 133
Други............................................. 134
Предупредителни индикатори и
съобщения ..................................... 135
125BG
Батерии и захранване
Батериите не могат да бъдат инсталирани.
• Инсталирайте правилно комплекта батерии, за да натиснете лоста за изваждане на батериите.
Не можете да включите фотоапарата.
• Включването на фотоапарата може да отнеме няколко секунди, след като заредите батерията в него.
• Поставете комплекта батерии правилно.
• Батериите са изтощени. Поставете зареден комплект батерии.
• Животът на комплекта батерии е изтекъл (стр. 144). Сменете комплекта батерии с нов.
• Използвайте препоръчан комплект батерии.
Захранването се изключва внезапно.
• В зависимост от температурата на фотоапарата и батерията, захранването може да се
изключи автоматично, за да предпази фотоапарата. В този случай, на LCD екрана се появява се появява съобщение точно преди фотоапарата да се изключи.
• Ако не работите с фотоапарата около три минути при включено захранване, устройството се изключва автоматично, за да не изтощава заряда на батериите. Включете
отново фотоапарата.
• Животът на комплекта батерии е изтекъл (стр. 144). Сменете комплекта батерии с нов.
Индикаторът за оставащия в батериите заряд не е верен.
• Зарядът на батериите ще се изразходи бързо и реалният заряд ще бъде по-нисък, отколкото
показва индикаторът в следните случаи:
– - когато използвате фотоапарата на изключително горещо или студено място;
– - когато използвате светкавица и увеличение (zoom) често;
– - когато включвате и изключвате фотоапарата често;
– - когато настроите яркостта на по-високи нива от DISP (екранен дисплей)
• Изведената информация за оставащия заряд се различава от текущата. Разредете напълно, а
после заредете комплекта батерии, за да бъде дисплеят верен.
• Батериите са изтощени. Поставете зареден комплект батерии.
• Животът на комплекта батерии е изтекъл (стр. 144). Сменете комплекта батерии с нов.
Не можете да зареждате комплекта батерии.
• Не можете да зареждате комплекта батерии, като използвате променливотоков адаптер
(не е приложен в комплекта). Използвайте зарядно устройство, за да заредите батерията.
Лампичката CHARGE примигва докато зареждате батерията.
• Отстранете и поставете отново батериите като се уверите, че ги инсталирате правилно.
• Температурата може да е неподходяща за зареждане. Опитайте да заредите отново при
подходяща температура (10°до 30°).
• Обърнете се към страница 145 за повече подробности.
126BG
Снимане на неподвижни изображения/движещи се
изображения
Вашият фотоапарат не може да записва изображения.
• Проверете свободния капацитет на вътрешната памет или на “Memory Stick Duo”. Ако те
са пълни, извършете едно от двете:
– Изтрийте ненужните изображения (стр. 36).
– Сменете “Memory Stick Duo”.
• Не можете да записвате изображения докато светкавицата се зарежда.
• Задайте ключа за избор на режим в положение, различно от (Режим клип), когато записвате неподвижни изображения.
• Задайте ключа за избор на режим в положение (Режим клип), когато записвате движещи се
изображения.
• Можете да записвате клипове с размер [1280х720] на “Memory Stick PRO Duo” носител. Когато записвате на нещо различно от “Memory Stick PRO Duo” носител, настройте размера на
изображенията на [VGA].
• Фотоапаратът е в режим Smile Shutter демонстрация. Настройте опция [Demo Mode] в
положение [Off].
Не можете да заснемете в Smile Shutter режим
• Няма регистрирана усмивка.
• [Demo Mode] е в позиция [On]. Настройте [Demo Mode] в позиция [Off] (стр. 90).
Обектът не се вижда на екрана.
• Фотоапаратът е в режим на възпроизвеждане. Натиснете бутона
да промените режима на запис.
(Възпроизвеждане), за
Функцията против замъгляване не работи.
• Функцията против замъгляване не работи, когато на дисплея е изведена индикация
.
• Възможно е функцията против замъгляване да не работи добре, когато снимате нощни
сцени.
• Снимайте след като сте натиснали бутона на затвора наполовина; не натискайте изведнъж бутона докрай.
• Уверете се, че настройката за [Conversion Lens] е правилна (стр. 83).
Записът отнема дълго време.
• Когато скоростта на затвора намалее при ниска осветеност, автоматично се активира
функцията NR бавен затвор, за да се намалят смущенията в заснетото изображение. В
такива случаи записът отнема повече време.
• Функция против примигване работи. Отменете [Anti Blink] в положение [Off] (стр. 57).
Изображението не е на фокус.
• Обектът е прекалено близо. При снимането внимавайте разстоянието между обектива и
обекта да е по-голямо от най-късото разстояние за снимане – приблизително 2 cm (W)/90
cm (T) (от обектива).
• Когато снимате неподвижни изображения, сте задали (режим Спортно заснемане),
(режим Twilight), (режим Landscape) или (режим Fireworks) в режим Избор на сцена. Или
когато (режим Спортно заснемане) е избран, няма да можете да фокусирате върху изображение, което е твърде близо до фотоапарата.
• Избрана е функцията за полу-ръчен режим. Изберете режим на Автоматично фокусиране
Уверете се, че настройката за [Conversion Lens] е правилна (стр. 83).
127BG
Функция Zoom не работи
• Не можете да използвате Smart zoom в зависимост от размера на изображението (стр. 82).
• Не можете да използвате Digital Zoom, когато заснемате клипове.
• Не можете да променяте скала zoom, когато:
– Докато заснемате клипове.
– Smile Shutter функционира.
– (режим Спортно заснемане) е избран в режим Избор на сцена.
Не можете да изберете функция Разпознаване на лице
• Можете да изберете функция Разпознаване на лице само когато [Multi AF] и Режим Измерване
са в позиция [Multi].
Светкавицата не функционира.
• Не можете да използвате светкавицата, когато:
– [REC Mode] е зададен в режим [Burst] или Exposure Bracket (стр. 42).
– В режим Избор на сцена сте задали режим (High Sensitivity), (режим Спортно заснемане), режим (Twilight) или режим (Fireworks).
– Снимате движещи се изображения.
• Задайте светкавицата в положение (Flash forced on) (стр. 32), когато дискът за избор на
режим е в положение „М” или в режим Избор на сцена сте задали режим (Landscape),
режим (Beach), режим (Gourmet) или режим (Snow).
При изображения, заснети със светкавица, се появяват замъглени петънца.
• Прахът във въздуха е отразил светлината от светкавицата и се е запечатал на изображението. Това не е неизправност.
Функцията за снимане от близък план (Макро) не работи.
• В режим Избор на сцена сте задали режим (Twilight), режим (Landscape), (режим
Спортно заснемане) или режим (Fireworks).
• Режим Макро е в позиция [Auto], когато фотоапаратът е в положение Интелигентна Автоматична настройка или в Режим клип.
Режимът за макро запис не може да бъде изключен.
• Няма функция за изключване насила на функцията за макро запис. В режим [Auto], записът на
телеснимки е възможен, дори ако сте в условия на макро запис.
Датата и часът не се извеждат на LCD екрана.
• Датата и часът не се извеждат докато снимате, а само по време на възпроизвеждане.
Не можете да поставите дата на изображението.
• Този фотоапарат не притежава функция за поставяне на дата на изображението. Като
използвате “Picture Motion Browser”, вие можете да отпечатвате или запазвате изображенията с дата върху тях (стр. 111).
• Стойността F и скоростта на затвора мигат, когато натиснете и задържите бутона на
затвора наполовина.
• Експонацията не е правилна. Коригирайте експонацията (стр. 44).
Екранът е твърде тъмен или твърде светъл.
• Регулирайте яркостта на задното осветяване на LCD екрана (стр. 17).
128BG
Изображението е прекалено тъмно.
• Снимате обект, осветен отзад. Изберете [Metering Mode] (стр. 48) или регулирайте експонацията (стр. 44).
Изображението е прекалено светло.
• Регулирайте експонацията (стр. 44).
Цветовете на изображението са неправилни.
• Задайте [Color Mode] в положение [Normal] (стр. 60).
• Регулирайте баланса на белия цвят (стр. 46).
Когато снимате много светли обекти, се появяват вертикални ивици.
• Възникнал е феноменът размазване и върху изображението са се появили бели, червени, лилави
или други на цвят ивици. Това не е неизправност.
Когато гледате екрана на тъмно място, в изображението се появява цветен шум.
• Фотоапаратът се опитва да увеличи видимостта на екрана, като временно просветлява изображението в условия на ниска осветеност. Това няма да се отрази на записаното
изображение.
Очите на обекта излизат червени на снимката.
• Задайте [Red Eye Reduction] в положение [On] (стр. 58).
• Снимайте обекта така, че да бъде в обхвата на светкавицата.
• Осветете стаята и снимайте обекта.
• Ретуширайте изображението, като използвате [Red Eye Reduction] или приложения софтуер
“PMB” (стр. 72).
На екрана се появяват петънца и си остават там.
• Това не е неизправност. Тези петънца не се записват.
Не можете да снимате изображения в последователност.
• Вградената памет или “Memory Stick Duo” са пълни. Изтрийте ненужните изображения
(стр. 36).
• Нивото на заряда в батериите е ниско. Поставете зареден комплект батерии.
Едно и също изображение е заснето неколкократно
• [REC Mode] е в позиция [Burst] (стр. 42) или [Scene Recognition] e в позиция [Advanced] (стр.
51).
• Изображенията заснети с голямо увеличение са изкривени.
• Изображенията може да се изкривят, когато времето е лошо, поради замъгленост. Това не е
неизправност. Не можете да знаете дали ще има замъгляване докато заснемате. Препоръчително ве да преглеждате снимките след заснемане.
129BG
Преглед на изображения
Вашият фотоапарат не може да възпроизвежда изображения.
• Натиснете бутона (Възпроизвеждане).
• Името на папката/файла е било променено на компютъра.
• Ако файл с изображение е бил обработен на компютър или ако е бил записан с модел фотоапарат, различен от вашия, възпроизвеждането на вашия фотоапарат не е гарантирано.
• Фотоапаратът е в режим USB. Премахнете USB връзката (стр. 114).
• Може да не успеете да възпроизведете някои изображения запазени на “Memory Stick Duo”,
когато са заснети с други фотоапарати. Възпроизведете такива изображения в режим Преглед по папки (стр. 68).
• Това се получава от копиране на изображения на компютъра Ви без да използвате софтуера
“PMB”. Възпроизведете такива изображения в режим Преглед по папки (стр. 68).
Датата и часът не се извеждат.
• Индикаторите на дисплея са изключени. Изведете индикаторите на дисплея, като натиснете (DISP) на контролния бутон (стр. 17).
Изображението изглежда грубо веднага след като го възпроизведете.
• Изображението може да изглежда грубо в началото, защото се обработва. Това не е неизправност.
Лявата и дясната част на телевизионния екран са черни.
• Задали сте [Auto Orientation] в положение [On] (стр. 84).
Не можете да изведете изображения в режим индекс.
(Лесно заснемане). Настройте диска за избор в
• Дискът за избор на режим е в положение
други режими, за да възпроизведете изображения.
Не можете да слушате музика в режим на изреждане на кадри.
• Прехвърлете музикалните файлове на фотоапарата с помощта на “Music Transfer” (стр.
116).
• Уверете се, че настройката за сила на звука и настройката за изреждане на кадри са правилни (стр. 64).
Изображението не се извежда на телевизионния екран.
• Проверете [Video Out], за да видите дали изходният видео сигнал на фотоапарата е зададен
на същата система за цветна телевизия като системата за цветна телевизия вашия телевизор (стр. 92).
• Проверете дали свързването е правилно (стр. 105).
• Ако USB кабелът или кабелът за мулти употреба е свързан към друго устройство, изключете кабела (стр. 114).
• Когато заснемате клипове със свързани фотоапарат и телевизор, изображението се извежда
директно на телевизионния екран.
Изтриване
Вашият фотоапарат не може да изтрие изображения.
• Отменете защитата (стр. 76).
130BG
Компютри
Не знаете дали операционната система на вашия компютър е съвместима с фотоапарата.
• Вижте “Препоръчителна компютърна среда” на стр. 109 за версията на Windows и на стр.
117 за Macintosh.
Компютър с отделение за “Memory Stick” не разпознава “Memory Stick PRO Duo”.
• Проверете дали компютъра и четящото/пишещото Memory Stick устройство поддържат
“Memory Stick PRO Duo”. Потребителите на компютри и четящи/пишещи Memory Stick
устройства, различни от тези на Sony, трябва да се свържат със съответните производители.
• Ако “Memory Stick PRO Duo” не се поддържа, свържете фотоапарата към компютъра (стр.
112 и 118). Компютърът ще разпознае “Memory Stick PRO Duo”.
Вашият компютър не разпознава фотоапарата.
• Включете фотоапарата.
• Когато зарядът на батериите е нисък, поставете зареден комплект батерии или използвайте променливотоков адаптер (не е приложен в комплекта).
• Задайте [USB Connect] в положение [Auto] или [Mass Storage] (стр. 94).
• Използвайте кабела за мулти употреба (приложен в комплекта).
• Изключете кабела за мулти употреба от компютъра и от фотоапарата, а после отново го
свържете здраво.
• Изключете всякакво друго оборудване, с изключение на фотоапарата, клавиатурата и мишката от USB конекторите на вашия компютър.
• Свържете фотоапарата директно към компютъра, без да минавате през USB хъб или друго
устройство.
Не можете да копирате изображения.
• Свържете правилно фотоапарата и компютъра, като установите USB връзка (стр. 112).
• Възможно е да не успеете да копирате изображенията на компютъра докато снимате изображения с “Memory Stick Duo”, форматиран на компютър. Снимайте с “Memory Stick Duo”,
форматиран с вашия фотоапарат (стр. 97).
След като сте направили USB връзка, “PMB” не се стартира автоматично.
• Осъществете USB връзката, когато компютърът е включен (стр. 88).
Изображението не може да бъде възпроизведено на компютър.
• Ако използвате “Picture Motion Browser”, прочетете “PMB Guide” (стр. 111).
• Консултирайте се с производителя на софтуера или компютъра.
Изображението и звукът са прекъсвани от шум, когато гледате движещи се изображения на компютъра.
• Възпроизвеждате движещите се изображения директно от вградената памет или от
“Memory Stick Duo”. Копирайте движещите се изображения на хард диска на компютъра и ги
възпроизведете оттам (стр. 112).
Не можете да отпечатате изображение.
• Прочетете ръководството за експлоатация на принтера.
Изображения, които веднъж са копирани на компютъра, не могат да бъдат разгледани
на фотоапарата.
• Копирайте изображенията в папка, която фотоапаратът разпознава, например
“101MSDCF” (стр. 115).
• Когато използвате софтуер различен от “PMB”, информацията може да не бъде прехвърлена
правилно, така че изображенията може да станат сини или изобщо да не бъдат изведени.
Това не е неизправност.
• Когато се появят сини изображения, прегледайте ги в Преглед по папки или ги изтрийте
посредством фотоапарата.
131BG
“Memory Stick Duo” носител
Не можете да поставите “Memory Stick Duo”.
• Вкарайте го в правилната посока.
Форматирали сте “Memory Stick Duo” по погрешка.
• При форматирането всички данни на “Memory Stick Duo” се изтриват. Не можете да ги
възстановите.
Вградена памет
Не можете да възпроизвеждате или записвате изображения като използвате вградената памет.
• Във фотоапарата има зареден “Memory Stick Duo”. Извадете носителя.
Не можете да копирате данните запазени във вградената памет на “Memory Stick
Duo”.
• “Memory Stick Duo” е запълнен. Копирайте изображенията на “Memory Stick Duo” с достатъчно свободно място.
Не можете да копирате данни от “Memory Stick Duo” или компютър върху вградената
памет.
• Тази функция не се поддържа.
Отпечатване
Вижте и “PictBridge-съвместим принтер” във връзка със следните проблеми.
Изображенията се отпечатват с отрязани краища.
• В зависимост от вашия принтер, възможно е левият, десният, горният и долният край на
изображението да бъдат отрязани. Това важи особено за случаите, в които отпечатвате
изображение, заснето със зададен размер на изображението [16:9].
• Когато отпечатвате изображения със собствения си принтер, опитайте се да отмените
настройките “trimming” или “borderless”. Консултирайте се с производителя на принтера
дали той е снабден с тези функции или не.
• Когато отпечатвате снимките си в цифрово фотостудио, поинтересувайте се дали могат
да отпечатат изображенията ви, без да отрязват краищата.
Не можете да отпечатвате изображения с насложена дата.
• Можете да отпечатате такива изображения с помощта на “PМB” (стр. 111).
• Този фотоапарат няма функция за наслагване на дата върху изображенията. Въпреки това,
тъй като заснетите с фотоапарата изображения съдържат информация за датата на заснемане, можете да отпечатате изображенията с насложена дата, ако принтерът или софтуерът разпознават Exif информация. За да проверите дали принтерът или софтуерът са Exif
съвместими, обърнете се към техния производител.
• Когато отпечатвате снимките си във фотостудио, там могат да насложат датата върху
изображенията ви.
132BG
PictBridge-съвместим принтер
Не можете да установите връзка.
• Фотоапаратът не може да бъде свързан директно към принтер, който не е съвместим с
PictBridge стандарта. Обърнете се към производителя на вашия принтер, за да разберете
дали той е PictBridge-съвместим или не.
• Проверете дали принтерът е включен и дали може да бъде свързан към фотоапарата.
• Задайте [USB Connect] в положение [PictBridge] (стр. 94).
• Изключете и отново включете кабела за мулти употреба. Ако на принтера се изведе съобщение за грешка, обърнете се към ръководството за експлоатация, приложено към принтера.
Не можете да отпечатвате изображения.
• Проверете дали фотоапаратът и принтерът са добре свързани посредством кабела за
мулти употреба.
• Включете принтера. За допълнителна информация се обърнете към ръководството за
експлоатация, приложено към принтера.
• Ако по време на печат изберете [Exit], изображенията може и да не се отпечатат. Изключете и отново включете кабела за мулти употреба. Ако пак не можете да отпечатате
изображенията си, разкачете кабела за мулти употреба, изключете и включете отново
захранването на принтера, а после отново свържете кабела за мулти употреба.
• Не можете да отпечатвате движещи се изображения.
• Възможно е изображения, заснети с фотоапарати, различни от този, или модифицирани на
компютър, да не се отпечатат.
Отпечатването се отменя.
• Изключили сте кабела за мулти употреба преди да е изчезнала индикацията
Connecting).
(PictBridge
Не можете да насложите датата или да отпечатвате изображения в индекс режим.
• Принтерът не е снабден с тези функции. Обърнете се към производителя на принтера, за
да разберете дали устройството е снабдено с тези функции или не.
• В зависимост от принтера, има вероятност да не можете да насложите датата в индекс
режим. Обърнете се към производителя на принтера.
На мястото за наслагване на дата се отпечатва “---- -- --”.
• Изображения, които нямат дата на запис, не могат да бъдат отпечатани с насложена дата.
Задайте [Date] в положение [Off] и отпечатайте отново изображението (стр. 123).
Не можете да изберете размер за отпечатване.
• Консултирайте се с производителя на принтера дали в него е заложен желания от вас размер.
Не можете да отпечатате изображението с избрания размер.
• След като принтерът е бил свързан с фотоапарата, винаги, когато променяте размера на
хартията, изключвайте кабела за мулти употреба и го свързвайте отново.
• Настройките за печат на фотоапарата се различават от тези на принтера. Променете
настройките или на фотоапарата (стр. 123), или на принтера.
Не можете да работите с фотоапарата, след като сте отменили отпечатването.
• Изчакайте малко, защото принтерът извършва отменянето на операцията. Това може да
отнеме известно време в зависимост от принтера.
133BG
Други
Обективът се замъглява.
• Възникнала е кондензация на влага. Изключете фотоапарата и го оставете за 1 час, преди да
го използвате отново.
Фотоапаратът се изключва, когато обективът е изваден.
• Поставете зареден комплект батерии, след това включете фотоапарата отново.
• Не се опитвайте да насилвате обектива, който не се движи.
Фотоапаратът се нагрява, когато го използвате по-дълго време.
• Това не е неизправност.
Когато включите фотоапарата, се извежда екранът за сверяване на часовника.
• Сверете отново датата и часа (стр. 104).
• Вградената акумулаторна батерия се е разредила. Поставете заредената батерия и оставете фотоапарата за 24 или повече часа с изключено захранване.
Искате да промените датата и часа.
• MENU t [Settings] t [Clock Settings] t[Date & Time Setting].
Датата или часа не са верни
• Настройката за часова зона е в различно положение, от това, в което се намирате в момента. Променете настройките чрез MENU t [Settings] t [Clock Settings] t [Area Setting].
134BG
Предупредителни индикатори и съобщения
Индикация при авто-диагностика
Ако се появи код, започващ с буква от азбуката, това е индикация, че вашият фотоапарат е
активирал функцията индикация при авто-диагностика. Последните две цифри (указани
като ss) се различават в зависимост от състоянието на фотоапарата.
Ако вашият фотоапарат все още не работи добре дори след няколко опита да отстраните
проблема, това е индикация, че устройството може би се нуждае от поправка. Свържете се с
вашия доставчик или оторизиран сервиз на Sony.
C:32: ss
• Има проблем с хардуера на фотоапарата. Изключете захранването и го включете отново.
C:13: ss
• Фотоапаратът не може да чете или записва данни на “Memory Stick Duo”. Пробвайте
да изключите и отново да включите фотоапарата, или да извадите и пак да поставите
“Memory Stick Duo” няколко пъти.
• Във вътрешната памет е възникнала грешка при форматиране или е зареден неформатиран
“Memory Stick Duo”. Форматирайте вътрешната памет или “Memory Stick Duo” (стр. 97).
• Зареденият “Memory Stick Duo” не може да бъде използван с вашия фотоапарат или данните
са повредени. Заредете нов “Memory Stick Duo”.
E:61: ss
E:62: ss
E:91: ss
• Във фотоапарата е възникнала неизправност. Нулирайте настройките (стр. 89), след което
отново включете захранването.
Съобщения
Ако на екрана се изведат следните съобщения, следвайте инструкциите.
• Зарядът на батериите е нисък. Заредете незабавно комплекта батерии. В зависимост от
условията на употреба или вида на комплекта батерии, възможно е индикаторът да мига
дори когато оставащият заряд е достатъчен за 5 до 10 минути работа с батериите.
For use with compatible battery only. (Само за употреба със съвместими батерии.)
• Комплектът батерии не е NP-BG1 (приложен в комплекта) или NP-FG1 (не е приложен в
комплекта).
135BG
System error. (Системна грешка.)
• Изключете захранването и го включете отново.
Camera overheating
Allow it to cool (Прегряване на фотоапарата. Позволете да се охлади)
• Захранването се изключва автоматично, когато температурата на фотоапарата се повиши. Оставете фотоапарата на хладно място, докато се охлади.
Internal memory error. (Грешка във вътрешната памет.)
• Изключете захранването и го включете отново.
Reinsert the Memory Stick. (Поставете отново Memory Stick.)
• Поставете “Memory Stick Duo” правилно.
• Зареденият “Memory Stick Duo” не може да се използва с вашия фотоапарат (стр.142).
• “Memory Stick Duo” е повреден.
• Терминалите на “Memory Stick Duo” са замърсени.
Memory Stick type error. (Грешка с вида на “Memory Stick”.)
• Зареденият “Memory Stick Duo” не може да бъде използван с вашия фотоапарат (стр.142).
This “Memory Stick” may not record or play (Този “Memory Stick” може да не записва или
възпроизвежда)
• Зареденият “Memory Stick Duo” не може да бъде използван с вашия фотоапарат (стр.142).
Cannot access Memory Stick. Access denied. (Нямате достъп до Memory Stick. Достъпът е отказан.)
• Използвате “Memory Stick Duo” с контрол на достъпа.
Error formatting Internal memory. (Грешка при форматирането на вътрешната памет.)
Error formatting Memory Stick. (Грешка при форматирането на Memory Stick.)
• Форматирайте носителя отново (стр. 97).
Memory Stick locked. (Memory Stick е заключен.)
• Използвате “Memory Stick Duo”, който има щифтче за защита от запис и то е поставено в
положение LOCK. Поставете щифтчето в позиция, разрешаваща запис.
No memory space in internal memory. (Няма свободно място във вътрешната памет.)
No memory space on Memory Stick. (Няма свободно място на Memory Stick.)
• Изтрийте ненужните изображения или файлове (стр. 36).
Read only memory. (Памет само за четене.)
• Вашият фотоапарат не може да записва или да изтрива изображения на този “Memory Stick
Duo”.
136BG
No images. (Липсват изображения.)
• Във вътрешната памет не са записани изображения, които могат да бъдат възпроизведени.
• На “Memory Stick Duo” не са записани изображения, които могат да бъдат възпроизведени.
• Когато не можете да възпроизведете изображения записани с други фотоапарати, прегледайте ги в Преглед по папки (стр. 68).
No still images. (Липсват неподвижни изображения)
• Избраната папка не съдържа изображения, които могат да бъдат възпроизведени в slideshow.
• Няма изображения, в които да бъдат филтрирани лица.
File found which was not recognized. (Намерен е файл, който не е разпознат).
• Опитали сте да изтриете папка, съдържаща файл, който неможе да бъде възпроизведен на
този фотоапарат. Изтрийте този файл с компютър и след това изтрийте папката.
Invalid operation (Невалидна операция.)
• Опитали сте да изтриете изображение или клип, които се възпроизвеждат в Режим на
преглед във Favorites (любими). Уверете се, че сте променили режима, тъй като триенето не
е позволено, когато Режим на преглед е в положение Favorites (любими).
Self-Timer is invalid (Самостоятелният таймер е невалиден).
• Самостоятелният таймер не е наличен при тези настройки.
Folder error. (Грешка в папката.)
• На “Memory Stick Duo” вече съществува папка, чийто номер е със същите първи три цифри
(например: 123MSDCF и 123ABCDE). Изберете друга папка или създайте нова (стр. 98, 99).
Cannot create more folders. (Не можете да създавате повече папки.)
• На “Memory Stick Duo” съществува папка, чието име започва с “999”. В този случай не можете да създавате повече папки.
Empty folder contents (Изтриване съдържанието на папка)
• Опитали сте се да изтриете папка, която все още съдържа един или няколко файла. Изтрийте файловете и след това изтрийте папката.
No folder (Няма папка)
• Опитали сте се да изтриете папка, която не съществува.
Folder protected (Защитена папка)
• Опитали сте се да изтриете папка със защита, създадена на компютър или посредством
друго устройство.
File error. (Грешка във файла.)
• Възникнала е грешка, докато се възпроизвежда изображение. Ако файловете са обработвани
с компютър или са записани с друг фотоапарат, възпроизвеждането на изображенията не е
гарантирано.
Read only folder. (Папка само за преглед.)
• Избрали сте папка, в която не може да се записва на фотоапарата. Изберете друга папка
(стр. 99).
137BG
File protected. (Защита на файла.)
• Освободете защитата (стр. 76).
Image size over limit. (По-голям размер от лимита.)
• Възпроизвеждате изображение с размер, който вашият фотоапарат не може да възпроизведе.
Unable to detect face for retouch (Невъзможно да бъде засечено лице за ретуш)
• Може да не успеете да извършите ретуш на лице в зависимост от изображението.
(Индикатор за предупреждение от вибрация)
• Получава се трептене на фотоапарата поради недостатъчна светлина. Използвайте светкавицата, включете функцията против размазване или поставете фотоапарата на статив,
за да го стабилизирате.
1280х720(Fine) is not available. (1280х720(Fine) не работи.)
1280х720(Standard) is not available. (1280х720(Standard) не работи.)
• Движещи се изображения с размер [1280х720] могат да бъдат записани само на “Memory Stick
PRO Duo”. Заредете “Memory Stick PRO Duo” или задайте размер на изображението [VGA].
Turn the power of and on again (Включете и изключете отново захранването)
• Обективът дава неизправност.
Maximum number of images already selected. (Максималният брой изображения вече е
избран.)
• Можете да изберете до 100 изображения, когато използвате [Multiple Images].
• Можете да изберете до 999 изображения, когато използвате [All in Date Range], [All in Event],
[All in Favorites] или [All in This Folder].
(марки• Можете да регистрирате до 999 файла във Favorites и да добавите маркировка
ровка за отпечатване) на 999 файла. Отменете маркировките.
Low battery power. (Нисък заряд на батериите.)
• Когато копирате изображения, записани във вградената памет на “Memory Stick Duo”,
използвайте напълно заредена батерия.
Printer busy. (Принтерът работи.)
Paper error. (Грешка с хартията.)
No Paper. (Няма хартия.)
Ink error. (Грешка с мастилото.)
Low ink. (Мастилото свършва.)
No ink. (Няма мастило.)
• Проверете принтера.
Printer error. (Грешка с принтера.)
• Проверете принтера.
• Вижте дали изображението, което желаете да отпечатате, не е повредено.
• Данните се прехвърлят към принтера. Не изключвайте кабела за мулти употреба.
138BG
Processing... (Обработване...)
• Принтерът извършва операция по отменяне на отпечатването. Не можете да отпечатвате преди операцията да приключи. Това може да отнеме известно време, в зависимост от
принтера.
Error Playing Music. (Грешка при възпроизвеждане на музиката.)
• Изтрийте музикалния файл или го сменете с нормален.
• Извършете [Format Music], след това свалете нови музикални файлове.
Error Formatting Music. (Грешка при форматиране на музиката.)
• Извършете [Format Music].
Operations cannot be executed for movie files. (Не можете да извършите операциите за
файлове с движещи се изображения.)
• Избрали сте функция, която не работи за файлове с движещи се изображения.
Operation cannot be executed in unsupported files. (Операциите не могат да бъдат извършени за файлове, които не се поддържат.)
• Не можете да извършвате обработка и редакция на файлове с изображения с този фотоапарат, ако са били обработвани с компютър или са записани с друг фотоапарат.
Operation cannot be executed when using PictBridge connection. (Операциите не могат да
бъдат извършени, когато използвате PictBridge връзка.)
• Някои функции са ограничени, когато сте свързали фотоапарата към PictBridge-съвместим
принтер.
Recovering image management file… (Възстановяване н файл за управление на изображение…)
• Фотоапаратът възстановява информация за дати и т.н. в случаи, когато изображението е
било изтрито от компютъра и т.н.
• Броят на изображенията тези, чиито управление на дати и събития може да бъде поето
от фотоапарата. Изтрийте изображения от Date View или Event View.
No internal memory space remaining. Delete images?
(Във вградената памет няма място. Ще изтриете ли изображения?)
• Вградената памет е пълна. За да записвате на вградената памет, изберете [Yes] и изтрийте
нежеланите изображения.
Image management file error. Cannot recover.
(Грешка при управлението на файлове. Възстановяването е невъзможно)
• Въведете всички изображения на компютъра си посредством “PMB” и форматирайте
“Memory Stick Duo” носителя или вградената памет (стр. 97).
Когато не можете да прехвърлите всички изображения на компютър посредством “PMB”,
прехвърлете ги без да използвате “PMB” (стр. 113).
За да прегледате изображенията отново с фотоапарата, прехвърлете ги пак на фотоапарата посредством “PMB”.
139BG
Recording function unavailable due to high internal temperature. (Функция запис не е
възможна поради висока температура на фотоапарата)
• Температурата на фотоапарата се е повишила. Не можете да записвате изображения докато не спадне.
Recording has stopped due to increased camera temperature. (Записът спря, поради нараснала температура на фотоапарата)
• Записът е спрял поради увеличение на температурата по време на запис на клип. Моля изчакайте докато температурата спадне.
• Когато запивате клипове дълго време, температурата а апарата се повишава. В такъв
случай, моля прекратете записа и изчакайте да се охлади.
140BG
Използване на фотоапарата в чужбина –
Източници на захранване
Можете да използвате вашия фотоапарат, зарядното устройство за батериите и променливотоковия адаптер AC-LS5K (не е приложен в комплекта) във всяка страна или регион,
където електро-захранването е от 100 V до 240 V AC, 50/60 Hz.
Забележка
• Не използвайте електронен трансформатор (пътнически конвертор), защото това може да доведе до
неизправност.
141BG
Относно “Memory Stick Duo”
“Memory Stick Duo” е компактен и преносим IC носител. С този фотоапарат можете да
използвате описаните в таблицата по-долу видове “Memory Stick”.
Въпреки това, операциите не са гарантирани за всички видове “Memory Stick Duo”.
Memory Stick Duo (È MagicGate)
Memory Stick Duo (È MagicGate)
B*1
B*2
MagicGate Memory Stick Duo
Memory Stick PRO Duo
B*1*2
B*2*3
Memory Stick PRO-HG Duo
B*2*3*4
*1) Фотоапаратът не е съвместим с високоскоростен трансфер на данни чрез паралелен
интерфейс.
*2) “Memory Stick Duo”, “MagicGate Memory Stick Duo” и “Memory Stick PRO Duo” са снабдени с
“MagicGate” функции.
MagicGate е технология за защита на авторските права, която използва технология за
кодиране. С този фотоапарат не можете да извършвате запис/възпроизвеждане на данни,
които изискват MagicGate функции.
*3) Не можете да записвате движещи се изображения с размер [1280х720].
*4) Фотоапаратът не е съвместим с 8-битов паралелен трансфер на данни. Поддържа се 4-битов паралелен трансфер на данни, еквивалентен на “Memory Stick PRO Duo”.
Забележки
• Този продукт е съвместим с “Memory Stick Micro” (“M2”). Съкращението “M2” е съкращение от
“Memory Stick Micro”.
• Операциите с “Memory Stick Duo”, форматиран с компютър, не са гарантирани.
• Времето за запис/четене на данни е различно, в зависимост от “Memory Stick Duo” и използваното
устройство.
• Не вадете “Memory Stick Duo” докато записва или чете данни.
• Данните могат да се увредят в следните случаи:
– Когато извадите “Memory Stick Duo” или изключите фотоапарата, докато записва или чете данни.
– Ако използвате “Memory Stick Duo” близо до статично електричество или шум.
• Препоръчваме ви да подсигурявате важните данни, като им правите копия.
• Когато пишете на областта за означение, не натискайте силно.
• Не залепяйте етикет върху “Memory Stick Duo”, нито върху Memory Stick Duo адаптер.
• Когато пренасяте или съхранявате “Memory Stick Duo”, ползвайте приложения калъф.
• Не позволявайте контакт с метални предмети и не докосвайте с пръсти терминала на “Memory Stick
Duo”.
• Не огъвайте, не изпускайте и не прилагайте силни удари върху “Memory Stick Duo”.
• Не разглобявайте и не модифицирайте “Memory Stick Duo”.
• Не позволявайте “Memory Stick Duo” да се намокри.
• Не оставяйте “Memory Stick Duo” на място, достъпно за малки деца. Те могат неволно да го погълнат.
• Не поставяйте други предмети в гнездото за “Memory Stick Duo”. Това може да причини неизправност.
• Не използвайте и не съхранявайте “Memory Stick Duo” на следните места:
– В кола, паркирана на пряка слънчева светлина или при високи температури.
– При пряка слънчева светлина
– На влажни места или близо до корозиращи материали.
142BG
Забележки за употребата на Memory Stick Duo адаптер (не е приложен в комплекта)
• Когато използвате “Memory Stick Duo” с “Memory Stick”-съвместимо устройство, трябва
да го зареждате в адаптер за Memory Stick Duo. Ако заредите “Memory Stick Duo” в “Memory
Stick”-съвместимо устройство без да сте поставили Memory Stick Duo адаптер, възможно е
да не успеете да извадите “Memory Stick Duo” от устройството.
• Уверете се, че зареждате “Memory Stick Duo” в правилната посока и докрай в адаптера за
“Memory Stick Duo”. Неправилното зареждане може да причини неизправност.
• Когато използвате “Memory Stick Duo”, зареден в Memory Stick Duo адаптер, с “Memory
Stick”-съвместимо устройство, уверете се, че Memory Stick Duo адаптерът е зареден в правилната посока. Неправилната употреба може да повреди оборудването.
• Не зареждайте Memory Stick Duo адаптер в “Memory Stick”-съвместимо устройство, без да
сте поставили “Memory Stick Duo” в него. Това може да повреди устройството.
Забележки за употребата на “Memory Stick PRO Duo” (не е приложен в комплекта)
Проверено е, че “Memory Stick PRO Duo” с капацитет до 16 GB функционира нормално с този
фотоапарат.
Забележки относно употребата на “Memory Stick Micro” (не е приложен в комплекта)
• За да използвате “Memory Stick Micro” с този фотоапарат, уверете се, че сте заредили
“Memory Stick Micro” в “М2” адаптер, който е голям колкото Memory Stick Duo. Ако заредите “Memory Stick Micro” във фотоапарата без “М2” адаптер, възможно е да не успеете да го
извадите от фотоапарата.
• Не оставяйте “Memory Stick Micro” в близост до малки деца. Могат да го погълнат по
случайност.
143BG
Комплект батерии
Зареждане на комплекта батерии
Препоръчително е да зареждате комплекта батерии при околна температура между 10 и 30°
С. Ако зареждате комплекта батерии извън този температурен обхват, ефективното зареждане на батериите може да се окаже невъзможно.
Ефективно използване на комплекта батерии
• Работата на батериите се влошава при ниски температури. По този начин времето, през
което може да се използват батериите на студено, е по-кратко. За по-дълга безпроблемна
употреба препоръчваме следното:
– Сложете батериите в джоб близо до тялото, за да ги затоплите и ги заредете във фотоапарата непосредствено преди снимките.
• Честата употреба на функцията zoom или светкавицата износва заряда на батериите побързо.
• Поддържайте резервни батерии за време, два или три пъти по-дълго от очакваното време
за снимане и правете контролни снимки преди истинските.
• Не излагайте комплекта батерии на досег с вода. Комплектът батерии не е водоустойчив.
• Не оставяйте комплекта батерии на топло местоположение, като например в гореща кола
или на пряка слънчева светлина.
Как да съхраняваме комплекта батерии
• Ако батериите не се използват за дълъг период от време, заредете ги напълно, след това ги
разредете във фотоапарата преди да ги съхраните на сухо и хладно място. Изпълнявайте
тези процедури веднъж в годината, за да съхраните техните функции.
• За да изразходвате напълно заряда на батериите, оставете фотоапарата в режим на изреждане на изображения (slideshow), докато захранването изключи.
• Винаги пренасяйте комплекта батерии в калъфчето, за да предотвратите замърсяване на
терминалите и късо съединение.
Живот на батериите
• Животът на батериите е ограничен. Капацитетът им намалява малко по малко в течение
на експлоатацията или просто като минава време. Когато времето на използването е намаляло значително, вероятна причина затова може да бъде изтеклият живот на батериите.
Купете нови батерии.
• Животът на батериите зависи от начина на съхранението им и от работните условия за
всеки комплект батерии.
Съвместим комплект батерии
• Моделът NP-BG1 (приложен в комплекта) може да се използва само с Cyber-shot модели от
серията G.
• Ако използвате комплекта батерии NP-FG1 (не е приложен в комплекта), след индикатора
60 Min.)
за оставащ заряд се появяват и минутите (
144BG
Зарядно устройство за батерии
• Не зареждайте други батерии освен батерии от вида NP-BG или NP-FG в зарядното
устройство (приложено в комплекта). Ако се опитате да зареждате друг тип батерии,
това може да доведе до протичане на батериите, да тяхното прегряване или до експлозия
и това да причини опасност от изгаряния или други телесни повреди.
• Извадете комплекта батерии от зарядното устройство за батерии. В противен случай
животът на батериите намалява.
• Когато лампичката CHARGE мига бързо, извадете заредения комплект батерии и го заредете отново в зарядното устройство за батерии докато щракне плътно. Ако лампичката
CHARGE отново мига, това може да е индикация за грешка на батериите или за това, че са
заредени батерии, различни от приложените. Уверете се, че батериите са от приложения
към фотоапарата тип. Ако е така, извадете батериите, сменете ги с нови и проверете
дали зарядното устройство функционира нормално. Ако е така, вероятно е възникнала
грешка в батериите.
• Когато лампичката CHARGE мига бавно, това може да е индикация за временно или постоянно спиране на зареждането. Зарядното устройство спира да зарежда и навлиза в режим
готовност автоматично, когато температурата на заобикалящата среда е извън рамките
на препоръчителната работна температура. Когато температурата се върне отново в
нормални граници, зарядното продължава да зарежда и лампичката CHARGE светва отново. Препоръчваме ви да зареждате при температура между 10 и 30 градуса по Целзий.
145BG
Азбучен указател
A, B, C, D
AF илюминатор .................................................80
АF рамка на обхвата .........................................48
BRK ........................................................................43
Burst .......................................................................42
Center AF...............................................................48
Center-weighted metering.....................................50
COMPONENT ....................................................91
Conversion Lens ...................................................83
Cross Filter .............................................................73
Date List .................................................................66
Digital Zoom .........................................................82
DISP .......................................................................17
DRO .......................................................................59
Electronic transformer ....................................... 141
EV ...........................................................................44
Event List ...............................................................67
Exposure Bracket ...................................................43
Fisheye Lens ...........................................................73
Function Guide .....................................................88
Gourmet .................................................................21
Happy Faces...........................................................73
HD(1080i) .............................................................91
ISO................................................................... 44, 45
LCD екран ............................................................17
Macintosh компютър ..................................... 117
Mass Storage ..........................................................94
“Memory Stick Duo” носител ....................... 142
MENU ...................................................................10
MTP........................................................................94
Multi AF.................................................................48
Multi connector ........................105, 112, 118, 122
Multi-pattern metering..........................................50
Multi-Purpose Resize ............................................74
Music Transfer ............................................116, 119
NTSC .....................................................................92
OS (операционна система) ...................109, 117
PAL..........................................................................92
PC ........................................................................ 108
PictBridge ...................................................... 94, 122
PMB..................................................................... 111
Precision digital zoom ..........................................82
Program Auto ........................................................25
PTP .........................................................................94
Radial Blur .............................................................73
REC Mode .............................................................42
SD ...........................................................................91
146BG
Smart zoom ...........................................................82
Smile Shutter .........................................................28
Soft Focus ..............................................................72
Soft Snap................................................................21
Spot AF ..................................................................48
SteadyShot .............................................................63
Unsharp masking ..................................................72
USB свързване .....................................................94
VGA ........................................................................39
Video Out ..............................................................92
Wide Zoom Display .............................................93
Windows компютър ....................................... 108
Zoom ......................................................................29
А, Б, В, Г, Д
Автоматична ориентация .............................84
Автоматичен преглед ......................................85
Батерии ............................................................. 144
Бавна синхронизация (включена светкавица) .
32
Баланс на белия цвят ........................................46
Висока чувствителност .................................21
Вградена памет ...................................................19
Възпроизвеждане ................................................33
Дата ................................................................... 123
Диафрагма .............................................................44
Директно отпечатване ............................... 122
Диск за избор на режим.....................................16
Дисплей за самодиагностика ........................ 135
Езикови настройки ...........................................87
Експонация ...........................................................44
Екран .....................................................................17
Екран на менюто ...............................................10
Завъртане ............................................................79
Зарядно за батерии ........................................ 145
Засичане на лице ..................................................54
Заснемане с ръчна експонация..........................26
Заснемане
На клип ...........................................................27
На неподвижно изображение....................20
Защита .................................................................76
Звуков сигнал.......................................................86
Здрач ......................................................................21
Избор на папка ....................................................78
Избор на сцена ....................................................21
Използване на фотоапарата зад граница .. 141
Изреждане на кадри ...........................................64
Изтриване .................................................... 36, 75
Изтриване на папка REC. ............................. 100
Индекс на изображение .....................................35
Инсталиране .................................................... 110
Интелигентна автоматична настройка ...20
Компютър ........................................................ 108
Прехвърляне на изображения ........113, 118
Macintosh .................................................... 117
Препоръчителна среда ....................109, 117
Windows ...................................................... 108
Контраст ............................................................61
Копиране ........................................................... 101
Корекция ефекта на червените очи..............72
Лесно заснемане ...................................................23
Макро ....................................................................31
Маркировка ри отпечатване ...................... 124
Намаляване ефекта на червените очи .........58
Настройка на часовата зона ...................... 103
Настройки на часовника .............................. 104
Настройка за дата и час ............................... 104
Настройки...........................................................13
Ниво на светкавицата ....................................56
Номер на файла ................................................ 102
Нулиране ...............................................................89
Оптично увеличение ................................. 29, 82
Орязване ...............................................................72
Острота..............................................................62
Отпечатване ............................................. 77, 121
Отстраняване на проблеми ........................ 125
Папка
Промяна .........................................................99
Създаване .......................................................98
Изтриване.................................................. 100
Избор .............................................................78
Пейзаж ...................................................................21
Пиксел ...................................................................40
Плаж ......................................................................21
Полу-ръчен режим...............................................48
Портрет по здрач.............................................21
Прехвърляне на изображения ....................... 114
Предупредителни индикатори и
съобщения ......................................................... 135
Прибавяне/Премахване на Favorites ...............71
Промяна на папка REC. ....................................99
Промяна на дисплея ...........................................17
Размер на изображение ......................................39
Разпознаване на части .......................................15
Разпознаване на сцена .........................................51
Регистриране на лице ........................................55
Регулиране на EV..................................................44
Режим на цветност ..........................................60
Режим на демонстрация ...................................90
Режим на лесно заснемане .................................24
Режим на измерване............................................50
Режим клип ...........................................................27
Режим заснемане на клип...................................38
Режим преглед ......................................................68
Ретуш....................................................................72
Ретро ....................................................................73
Решетка ................................................................81
Самостоятелен таймер ..................................30
Сваляне на музика ..............................................95
Светкавица .................................................. 32, 41
Свързване
Компютър ................................................. 112
Принтер ..................................................... 122
Телевизор ................................................... 105
Скорост на затвора .........................................44
Сняг........................................................................21
Софтуер ........................................... 110, 111, 116
Създаване на папка REC. ..................................98
Телевизор ........................................................... 105
Точково измерване .............................................50
Увеличение при възпроизвеждане ..................34
Филтър на лица ..................................................70
Фойерверки .........................................................21
Фокус .....................................................................48
Форматиране на музика ...................................96
Форматиране .....................................................97
Функция против примигване ................. 52, 57
Хистограма ..........................................................18
Частичен цвят...................................................73
Чувствителност при разпознаване на усмивка.............................................................................53
147BG
Забележки за лиценза
Вашата видеокамера притежава софтуер “C Library”, “Expat” и “zlib”. Предлагането на този
софтуер е в съответствие с лицензните споразумения на техните разработчици и собственици на авторски права. Въз основа на молби от собствениците на авторски права на тези
софтуерни приложения, ние имаме задължението да ви информираме за следното.
Моля, прочетете следните секции.
Прочетете “license1.pdf” в папката “License” на вашия CD-ROM. Ще откриете лицензи (на
английски език език) в софтуера “C Library”, “Expat” и “zlib”.
Относно приложения софтуер GNU GPL/LGPL
Софтуерът, който съответства на следните GNU General Public License (описан в ръководството като “GPL”) или GNU Lesser General Public License (описан в ръководството като
“LGPL”), е включен към видеокамерата.
Този раздел има за цел да ви информира, че имате правото да модифицирате или преразпределяте програмния код на този софтуер според условията, описани в GPL/LGPL.
Можете да изтеглите програмния код от интернет. За да го изтеглите, отидете на следната интернет страница.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Предпочитаме да не се свързвате с нас относно съдържанието на програмния код.
Прочетете “license2.pdf” в папката “License” на вашия CD-ROM. Ще откриете лицензи (на
английски език език) в софтуера “GPL” и “LGPL”.
За да прегледате PDF файл, трябва да имате инсталиран Adobe Reader. Ако нямате инсталиран такъв на вашия компютър, можете да го изтеглите от интернет страницата на Adobe
Systems:
http://www.adobe.com/
Относно лиценза за “Music Transfer” включен към приложения CD-ROM
MPEG Layer-3 аудио кодираща технология и патенти лицензирани от Fraunhofer IIS Thomson.
148BG
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други
европейски страни, използващи система за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се
третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото
здраве, които могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне
на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният
представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете се
към адресите в съответните сервизни или гаранционни документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на нашия
уебсайт за клиентска поддръжка.
http://www.sony.bg
Download PDF

advertising