Sony | DSC-H200 | Sony DSC-H200 Фотоапарат H200 с 26x оптично мащабиране Инструкции за експлоатация

4-445-021-52(1)
Цифров фотоапарат
Ръководство с инструкции
DSC-H200
Научете повече за вашия фотоапарат
(“Упътване за потребителя на Cyber-shot”)
“Упътване за потребителя на Cyber-shot” е онлайн
ръководство. Обърнете се към него за подробни инструкции
относно многобройните функции на фотоапарата.
1 Влезте в интернет страницата за поддръжка на Sony.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Изберете вашата държава или регион.
3 Потърсете името на модела на вашия фотоапарат в
страницата за поддръжка.
• Проверете името на модела от долната страна на вашия
фотоапарат.
Проверка на приложените артикули
Цифрата в скоби показва броя на частите.
• Фотоапарат (1)
• LR6 (размер АА) алкални батерии (4)
• USB кабел (1) (Sony Corporation 1-837-783-)
• Ремък за носене през рамо (1)
• Капаче на обектива(1)/Връзка за капачето на обектива (1)
• Ръководство с инструкции (това ръководство) (1)
BG
2
Бележка на потребителя
Моделът и серийният номер са отбелязани от долната страна на устройството. Запишете
серийния номер на мястото, оставено по-долу. Ползвайте тези номера винаги, когато се
наложи да се свържете с представител на Sony относно този продукт.
Модел №. DSC-H90
Сериен №
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте
устройството на дъжд или влага.
BG
3
BG
За потребители в Европа
[ Забележка за потребители от страните, прилагащи директивите
на Европейския съюз.
Този продукт е произведен от или от името на Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Токио, 108-0075 Япония. Отправяйте въпросите, касаещи съответствието на продукта
със законодателството на Европейския съюз, към упълномощения представител Sony
Германия GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия. За въпроси, свързани
със сервиза и гаранцията, моля, обърнете се към адресите в съответните сервизни или
гаранционни документи.
Този продукт е изпитан и отговаря на изискванията на ЕМС директивата за използване
на свързващи кабели, по-къси от 3 метра.
[ Внимание
Възможно е електромагнитни полета с определена честота да повлияят на звука и
картината на устройството.
[ Забележка
Ако статично електричество или електромагнетизъм причини прекъсване на операцията
по трансфер на данни, рестартирайте програмата или изключете и отново включете
комуникационния кабел (USB и др.).
BG
4
[ Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(приложимо в Европейския съюз и други Европейски
страни със системи за разделно събиране на отпадъци)
Този символ върху устройството или върху неговата опаковка показва, че
този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък. Вместо
това той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за
рециклиране на електрически и електронни уреди. Като предадете този
продукт на правилното място, вие ще помогнете за предотвратяване
на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве,
които биха възникнали при изхвърлянето му на неподходящо място.
Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят природните
ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт можете да
се обърнете към местната градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или
магазина, откъдето сте закупили продукта.
[ Изхвърляне на изтощени батерии (приложимо за страните от
Европейския съюз и други европейски страни със системи за
разделно събиране на отпадъци)
Този символ на батерията или на нейната опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като домакински отпадък.
При някои видове батерии този символ може да е в комбинация със
символ на химичен елемент. Символите на химичните елементи за
живака (Hg) или оловото (Pb) се добавят, ако батерията съдържа повече
от 0.0005% живак или 0.004% олово.
Като предадете батерията на правилното място, вие ще помогнете за предотвратяване на
негативните последствия за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали
при изхвърлянето й на неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне
да се съхранят природните ресурси.
В случай, че поради мерки за безопасност или интегритет на данните продуктът
трябва постоянно да бъде свързан с батерията, то отстраняването на батерията от
устройството трябва да се извършва единствено в квалифициран сервиз. За да се
уверите, че батерията ще бъде правилно изхвърлена, предайте я в пункт за рециклиране
на електрическо и електронно оборудване, когато животът й изтече.
Относно всички други видове батерии, моля, прегледайте частта относно безопасното
сваляне на батериите от продукта.
Предайте батерията в пункт за рециклиране на изтощени батерии.
За подробна информация относно рециклирането на този продукт можете да се обърнете
към местната градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина,
откъдето сте закупили продукта.
BG
5
BG
Упътване за частите
C За запис: лост W/T (Приближение)
За преглед: Лост (Приближение
при възпроизвеждане)/Лост
(Индекс)
D Лампичка на таймера за
автофокуса/Лампичка на затвора за
усмивката/Помощна лампичка за
автофокус
E Обектив
F Говорител
G Кукичка за раменния ремък
(изваждане на
H (Бутон
светкавицата)
• Когато не желаете да включвате
светкавицата, я натиснете
надолу с ръка, за да я затворите.
I Светкавица
J Микрофон
K Жак USB/ A/V OUT
L LCD екран
M Бутон / (Упътване във
фотоапарата/Изтриване)
N Лампичка за достъп
O Контролен бутон Включено меню:
v/V/b/B
Изключено меню: DISP/ / /
P Бутон MENU
Q Бутон
(Възпроизвеждане)
R Бутон ON/OFF (Захранване)/
лампичка ON/OFF (Захранване)
S Капаче на батерията/картата-памет
T Гнездо за карта-памет
A Диск за избор на режим:
U Гнездо за поставяне на батерията
(Избор на сцена)/
V Гнездо за статив
(Автоматични настройки)/
• Използвайте статив и винт, чиято
(Автоматично програмиране/
дължина е по-малка от 5.5 mm.
(Запис с ръчна експонация)/
Ще бъде невъзможно да закрепите
(Широкообхватна панорама)/
стабилно фотоапарата към статив,
(Запис на видеоклип)
ако използвате по-дълъг винт, и
B Бутон на затвора
може да повредите устройството.
BG
6
Поставяне на батериите/картата-памет
(продава се отделно)
ОТКЛЮЧЕНО
BG
Уверете се, че подрязаният край е насочен в правилната посока.
1 Отворете капачето.
2 Поставете картата-памет (продава се отделно).
• Поставете картата-памет с подрязания край напред, както е показано
на илюстрацията, докато щракне на мястото си.
3 Поставете батериите като съобразите
поляритета +/-.
4 Затворете капачето.
x Карти-памет, които можете да използвате
Карта-памет
Memory Stick PRO Duo
A
C
D
За видеоклипове
(само Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo
Memory Stick Duo
B
За снимки
-
Memory Stick Micro (M2)
(само Mark2)
SD карта-памет
(Class 4 или по-бърза)
SDHC карта-памет
(Class 4 или по-бърза)
microSD карта-памет
(Class 4 или по-бърза)
microSDHC карта-памет
(Class 4 или по-бърза)
BG
7
В това ръководство продуктите в таблицата се определят с общото
название както следва:
A: “Memory Stick Duo” носител
B: “Memory Stick Micro” носител
C: SD карта
D: microSD карта-памет
Забележки
• Когато използвате “Memory Stick Micro” носител или microSD карта-памет
заедно с устройството, се уверете, че поставяте носителя в подходящ адаптер.
x За да извадите картата-памет/батериите
Карта-памет: Натиснете картата веднъж.
Батерии: Внимавайте да не изпуснете батериите.
Забележки
• Никога не отваряйте капачето на отделението за батериите/картата-памет и не
отстранявайте батерията/картата-памет, докато лампичката за достъп (стр. 6)
свети. Това може да причини повреда на данните с изображенията в картатапамет/вградената памет.
x Батерии, които можете и не можете да използвате
с вашия фотоапарат
В таблицата по-долу, указва батерии, които можете да използвате,
докато - показва тези, които не можете да използвате.
Вид на батерията
Приложена
Поддържа се Акумулаторна
LR6 (размер АА) алкални
батерии
-
HR 15/51: HR6 (размер АА)
никел-метал хидрид батерии
-
Литиеви батерии*
-
-
-
Манганови батерии*
-
-
-
Никел-кадмиеви батерии*
-
-
-
* Работата на батериите не е гарантирана, ако волтажът им падне или ако с
батерията се получи друг проблем.
BG
8
Забележки
• Производителността на вашия фотоапарат се различава в зависимост от производителя
и вида на батериите, които използвате. Освен това производителността на батериите
може драстично да намалее при ниски температури. При температури под 5°С, когато
включвате фотоапарата или ако превключвате от режим на възпроизвеждане в режим на
запис, е възможно устройството неочаквано да се изключи.
За подробности относно батериите вижте “Батерии” в “Упътване за потребителя на Cybershot” “Cyber-shot Ръководство на потребителя”.
• Моля, обърнете внимание, че не гарантираме максималната функционалност на вашия
фотоапарат, когато използвате батерии, които не се указани като ‘поддържани’ в
таблицата по-горе.
x Живот на батерията и брой изображения, които
можете да запишете/ прегледате
Живот на батерията
Брой на
изображенията
Запис (снимки)
Прибл. 175
Запис (видеоклипове)
Прибл. 85
Прибл. 350
-
Непрекъснат запис
(видеоклипове)
Прибл. 150
-
Преглед (снимки)
Прибл. 400
Прибл. 8000
Забележки
• Броят изображения, които можете да запишете, е приблизителен и се отнася за случаите,
когато записвате с нови батерии. Реалният брой заснети изображения може да е по-малък
в зависимост от условията.
• Броят на изображенията, които можете да запишете, се отнася за запис при следните
условия:
– Когато използвате Sony “Memory Stick PRO Duo” (Mark2) носител (продава се отделно).
– Когато използвате нови батерии при температура на околната среда 25°С.
• Броят на изображенията, който можете да запишете, се базира на стандарта CIPA и е
приложим за запис при следните условия:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– При запис на всеки 30 секунди.
– При често превключване на функцията за приближение от края W към края Т.
– Когато използвате светкавицата на всеки 2 снимки.
– Когато включвате и изключвате захранването на всеки 10 снимки.
• Животът на батерията при запис на видеоклипове е обвързан със следните условия:
– Режим на запис: 1280х720 (Добро качество)
– “Запис (видеоклипове)”: Стойността в таблицата по-горе е ориентировъчна и указва
приблизителното време за запис, когато често извършвате операции като запис или
приближение, задавате режим на готовност за запис и включвате или изключвате
фотоапарата.
BG
9
BG
– “Непрекъснат запис (видеоклипове)”: Когато в резултат на зададените
ограничения (29 минути) непрекъснатият запис приключи, натиснете
бутона на затвора отново, за да продължите записа. Функциите за запис,
като например приближение, няма да работят.
• Стойностите, указани за алкалните батерии, се базират на търговски
стандарти и не се отнасят за всички алкални батерии във всички условия.
Тези стойности може да се различават в зависимост от производителя/вида
на батерията, условията на околната среда, настройките на продукта и др.
Сверяване на часa
ON/OFF (Захранване)
Контролен бутон
Изберете опции: v/V/b/B
Задайте: z
1 Натиснете бутона ON/OFF (Захранване).
Настройката за дата и час се извежда, когато натиснете бутона ON/
OFF (Захранване) за първи път.
• Възможно е включването на захранването и стартирането на
операцията да отнеме известно време.
2 Изберете желания език.
3 Изберете желаната географска област, като
следвате инструкциите на екрана, след това
натиснете z.
4 Задайте [Date & Time Format], [Summer Time] и
[Date & Time], след това натиснете [OK].
• Полунощ се обозначава като 12:00 АМ, а 12 часа по обед – като 12:00 РМ.
5 Следвайте инструкциите на екрана.
BG
10
Запис на снимки/видеоклипове
Бутон на затвора
Диск за избор на режим
: Автоматични настройки
: Широкообхватна панорама
: Режим на запис на видеоклип
BG
W/T (Приближение)
W: отдалечаване
T: приближаване
Запис на снимки
1 Натиснете бутона на затвора наполовина, за да
фокусирате.
Когато изображението е на фокус, се чува кратък звуков сигнал и
индикаторът z светва.
2 Натиснете бутона на затвора докрай.
Запис на видеоклипове
1 Натиснете бутона на затвора докрай, за да
започнете запис.
• Използвайте бутона W/T (приближение), за да промените скалата на
приближение.
2 Натиснете отново бутона на затвора докрай, за
да спрете записа.
Забележки
• Работният звук от движението на обектива се записва, когато използвате
функцията за приближение, докато записвате видеоклип.
• Обхватът при запис на панорамни изображения може да е по-малък в зависимост
от обекта или начина на снимане. Ето защо, дори когато сте задали [360°] за
панорамен запис, заснетото изображение може да е по-малко от 360 градуса.
BG
11
Преглед на изображения
W: отдалечаване
T: приближаване
(Възпроизвеждане)
Контролен бутон
/
(Изтриване)
Избор на изображения: B
(следващо)/b (предходно)
Задава: z
1 Натиснете
бутона
(Възпроизвеждане).
Когато изображенията на картата-памет, записани с фотоапарата, се
възпроизвеждат с него, се появява екранът за регистриране на файла с данни.
x Избор на следващо/предходно изображение
Изберете изображение, използвайки B (следващо)/b (предходно) на
контролния бутон. За да преглеждате видеоклипове, натиснете z в центъра
на контролния бутон.
x Изтриване на изображение
1 Натиснете бутона / (Изтриване).
2 Изберете [This Image] с помощта на v на контролния бутон, след това
натиснете z.
x Връщане към запис на изображения
Натиснете бутона на затвора наполовина.
BG
12
Упътване във фотоапарата
Този фотоапарат притежава вградено упътване за различните функции.
Това ви позволява да търсите из функциите на фотоапарата в зависимост от
вашите нужди.
MENU
/
(Упътване във фотоапарата)
1 Натиснете бутона MENU.
2 Изберете желаната опция в менюто, след това
натиснете бутона
/ (Упътване
Извежда се упътване за съответната опция.
във фотоапарата).
• Можете да търсите функция по ключова дума или икона, като натиснете
бутона / (Упътване във фотоапарата), докато менюто не е изведено.
BG
13
BG
Представяне на другите функции
Работейки с контролния бутон или бутона MENU на фотоапарата, вие можете
да управлявате и другите функции на фотоапарата по време на запис или
възпроизвеждане. Този фотоапарат притежава Упътване за функции, което ви
позволява лесно да избирате измежду тях. Опитайте другите функции, докато
упътването е изведено.
MENU
Контролен
бутон
Упътване за функции
x Контролен бутон
DISP (Настройки на екранния дисплей): Позволява ви да променяте
екранния дисплей.
(Таймер за самоснимачка): Позволява ви да използвате таймера за
активиране на самоснимачката.
(Разпознаване на усмивка): Позволява ви да използвате режима за
разпознаване на усмивка.
(Светкавица): Позволява ви да избирате режима на светкавицата, когато
снимате.
z (Проследяващ фокус): Позволява ви да продължите да фокусирате
върху обект, който се движи.
x Опции в менюто
Запис
Movie shooting
scene
Избира режим за запис на видеоклипове.
Избира режим на запис при запис на панорамни
Panorama Shooting изображения.
Scene
Scene Selection
Избира предварително зададени настройки, за да
съвпаднат с различните условия на сцените.
Picture Effect
Записва снимки с оригинални текстури в зависимост от
желания ефект.
Easy Mode
Записва снимки, като използва минимален брой функции.
Color hue
Задава цветните оттенъци, когато за картинен ефект сте
избрали [Toy camera].
BG
14
Extracted Color
Избира цвят на подчертаване, когато за картинен ефект сте
избрали [Partial Color].
Soft Skin Effect
Задава Ефект на меки тонове за човешката кожа, както и ниво
на ефекта.
Still Image Size/
Panorama Image
Size/Movie Size
Избира размера на снимките, панорамните изображения или
видеоклиповете.
Exposure Compensation
Регулира експонацията ръчно.
ISO
Регулира чувствителността на осветяването.
White Balance
Регулира цветните тонове на изображението.
Focus
Избира начина на фокусиране
Metering Mode
Избира режима на измерване, който задава коя част от обекта
да се измерва, за да се определи експонацията.
Cont. Shooting
Settings
Избира режим на запис на единично или няколко изображения.
Bracket Setting
Избира режим на запис с "клин".
Scene Recognition
Задава автоматично разпознаване на условията на запис с
функцията Автоматични настройки.
Smile Detection
Sensitivity
Задава чувствителност при разпознаване на усмивка.
Face Detection
Фотоапаратът разпознава лица и автоматично регулира
настройките.
DRO
Задава функцията DRO за поправка на осветеността и
контраста, и за подобряване на качеството на изображението.
Anti Blink
Задава автоматичен запис на две изображения и избира
изображението, при което очите на обекта са отворени.
In-Camera Guide
Позволява търсене из функциите на фотоапарата според
вашите нужди.
BG
15
BG
Преглед
Beauty Effect
Ретушира лице на снимката.
Retouch
Ретушира изображението посредством използването на
различни ефекти.
Delete
Изтрива изображение.
Slideshow
Избира начин на продължително възпроизвеждане.
View Mode
Избира начина на извеждане на изображенията.
Protect
Защитава изображенията.
Print (DPOF)
Прибавя знак за отпечатване на снимка.
Rotate
Завърта снимката наляво или надясно.
In-Camera Guide
Търси функциите на фотоапарата според вашите нужди.
x
Опции с настройки
Ако натиснете бутона MENU, докато записвате или възпроизвеждате,
(Настройки) се предоставя като последния избора. Можете да
опцията
промените настройките по подразбиране в екрана
(Настройки).
AF Illuminator (Помощна лампичка за автофокус)/Grid Line
(Насочващи линии)/Disp. Resolution (Резолюция на дисплея)/
Shooting Settings Digital Zoom (Цифрово приближение)/Red Eye Reduction
(Настройки за запис) (Намаляване на ефекта на червените очи)/Blink Alert
(Предупреждение за премигване)/Write Date (Запис на дата)
Beep (Звуков сигнал)/Panel Brightness (Осветеност на панела)/
Language Settings (Настройка на езика)/Display color (Цвят
на дисплея)/Initialize (Нулиране)/Function Guide (Упътване
Main Settings
за функции)/Video Out (Видео изход)/USB Connect Setting
(Основни настройки) (Настройка за USB връзка)/LUN Setting (LUN настройка)/
Download Music (Сваляне на музика)/Empty Music (Без
музика)/Eye-Fi*1/Power Save (Икономичен режим)
Memory Card
Tool*2 (Инструмент
за карта-памет)
Format (Форматиране)/Create REC.Folder (Създаване на
папка за запис)/Change REC.Folder (Промяна на папката за
запис)/Delete REC.Folder (Изтриване на папка за запис)/Copy
(Копиране)/File Number (Номер на файл)
Area Setting (Настройка на региона)/Date & Time Setting
Clock Settings
(Настройки на часа) (Сверяване на датата и часа)
*1 [Eye-Fi] се извежда само когато във фотоапарата е поставена съвместима
карта-памет.
*2 Ако не сте поставили карта-памет, ще се изведе индикацията
(Инструмент
за вградена памет) и можете да избирате само [Format].
BG
16
Функции на “PlayMemories Home”
Софтуерът “PlayMemories Home” ви позволява да прехвърляте снимки
и видеоклипове на вашия компютър и да ги използвате.
Прехвърляне на
снимки от вашия
фотоапарат
Преглед на
изображения в
Календар
BG
Споделяне на изображения
в “PlayMemories Online”
Качване на изображения
в Интернет
z Сваляне на “PlayMemories Home” (само за Windows)
Можете да свалите “PlayMemories Home” от следния Интернет адрес:
www.sony.net/pm
Забележки
• За да инсталирате “PlayMemories Home” ви е необходима Интернет връзка.
• За да използвате “PlayMemories Online” или друга мрежова услуга, ви е
необходима Интернет връзка. Възможно е “PlayMemories Online” или друга
мрежова услуга да не са налични в някои държави или региони.
• Приложението “PlayMemories Home” не е съвместимо с Mac. Използвайте
приложенията, които са инсталирани на Mac компютъра. За подробности
посетете следния URL:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
BG
17
x Инсталиране на “PlayMemories Home” на компютър
1 Посетете следния адрес, като използвате
Интернет приложението на вашия компютър,
след това щракнете върху [Install] t [Run].
www.sony.net/pm
2 Следвайте инструкциите на екрана,
за да завършите инсталацията.
• Когато се изведе съобщението
за свързване на фотоапарата
и компютъра, свържете
устройствата, като използвате
USB кабел (приложен в
комплекта).
Към жака USB
Към терминала
USB/ A/V OUT
x Преглед на “PlayMemories Home Help Guide”
За подробности относно начина на използване на софтуера “PlayMemories
Home”, вижте “PlayMemories Home Help Guide”.
1 Щракнете два пъти върху иконата [PlayMemories
Home Help Guide] на десктопа.
• За да използвате “PlayMemories Home Help Guide” от началното
меню:
Щракнете [Start] t [All Programs] t [PlayMemories Home] t
[PlayMemories Home Help Guide].
• За Windows 8, изберете иконата [PlayMemories Home] в началния
екран, след това стартирайте “PlayMemories Home” и изберете
[PlayMemories Home Help Guide] от менюто [Help].
• За подробности относно “PlayMemories Home” вижте и “Упътване
за потребителя на Cyber-shot” (стр. 2) или следната интернет
страница за поддръжка на PlayMemories Home (само на английски):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
BG
18
Брой снимки, които можете да запишете, и
време за запис на видеоклипове
Възможно е броят на снимките и времето за запис да се различават в
зависимост от условията на запис и картата-памет.
x Снимки
Капацитет
Размер
(Единици: Изображения)
Вградена памет
Карта-памет
Прибл. 55 МВ
Прибл. 2 GB
20M
5
265
VGA
350
11500
7
330
16:9(12М)
BG
x Видеоклипове
Таблицата по-долу показва приблизителното максимално време за запис.
Това са общите времена за всички файлове с видеоклипове. Непрекъснатият
запис е възможен за около 29 минути (ограничения според техническите
характеристики на продукта). За видеоклипове с размер [1280 x 720 (Fine)],
непрекъснат запис е възможен в продължение на 10 минути (с ограничение
от 2 GB размер на файла).
(h (час), m (минута))
Капацитет
Вградена памет
Карта-памет
Прибл. 55 МВ
Прибл. 2 GB
1280x720 (Fine)
-
25 m (20 m)
1280x720 (Standard)
-
Размер
VGA
2 m (1 m)
35 m (30 m)
1 h 5 m (1 h 5 m)
Цифрите в скоби означават минималното време за запис.
• Времето за запис на видеоклипове се различава, защото фотоапаратът
притежава VBR (Variable Bit Rate), който автоматично регулира качеството
на изображението спрямо сцената. Когато записвате бързо-движещ се обект,
изображението е по-ясно, но времето за запис е по-кратко, защото се изисква
повече памет за записа. Времето за запис също се различава в зависимост от
условията на записа, обекта или настройките за размер на изображението.
BG
19
Забележки относно използването на фотоапарата
Употреба и грижи
Избягвайте грубо боравене, разглобяване, модифициране, сътресения или удари
като например блъскане, изпускане или настъпване. Бъдете особено внимателни
с обектива.
Забележки относно записа/възпроизвеждането
• Преди запис на еднократни събития направете пробен запис, за да се уверите, че
фотоапаратът работи правилно.
• Този фотоапарат не е устойчив на прах, влага и вода.
• Избягвайте съприкосновение на фотоапарата с вода. Ако във вътрешността
на устройството попадне вода, това може да доведе до неизправност. В някои
случаи фотоапаратът не може да бъде поправен.
• Не насочвайте фотоапарата директно към слънцето или друг ярък обект, защото
това може да причини повреда.
• Ако в устройството се кондензира влага, отстранете влагата преди да използвате
фотоапарата.
• Не тръскайте и не удряйте фотоапарата. Освен повреда и невъзможност за запис,
подобни действия могат да направят носителя на запис неизползваем или да
причинят повреда или загуба на данни за изображенията.
Не използвайте/съхранявайте фотоапарата на следните места
• На изключително горещи, студени или влажни места
На места като вътрешността на кола, паркирана на слънце, защото е
възможно корпусът на фотоапарата да се обезцвети или деформира, и
това може да доведе до повреда.
• На места, които са обект на осветяване от директна слънчева светлина или са
подложени на влиянието на топлинни източници
Възможно е корпусът на фотоапарата да се обезцвети или деформира, и
това може да предизвика повреда.
• На места, които са подложени на вибрации и сътресения
• Близо до места, които излъчват силни радиовълни или радиация, или на места
със силни магнитни полета. Ако го направите, фотоапаратът може да не
записва или възпроизвежда правилно.
• На прашни или мръсни места
Не позволявайте във вътрешността на фотоапарата да попадне пясък или
мръсотия. Това може да доведе до повреда в устройството, а понякога тази
повреда не може да бъде отстранена.
BG
20
Батерии
• Избягвайте да боравите грубо с батерията, да я разглобявате или модифицирате,
както и да я удряте, изпускате или настъпвате
• Не използвайте деформирана или повредена батерия.
• Не смесвайте използвани и нови батерии, както и батерии от различен
вид.
• Извадете батериите от фотоапарата, когато не работите с фотоапарата за
дълъг период от време или когато батериите се изтощят.
Забележки за екрана и обектива
Екранът е произведен по високо прецизна технология, така че ефективният брой
пиксели е над 99,99%. Възможно е обаче върху екрана да се появят малки черни
и/или ярки петънца (бели, червени, сини или зелени на цвят). Появата на тези
петънца е напълно нормална в процеса на снимане и по никакъв начин не влияе
на качеството на записаното изображение.
Температура на фотоапарата
При продължителна употреба е възможно фотоапаратът и батерията да
се нагорещят - това не е индикация за неизправност.
Предупреждение за авторски права
Възможно е телевизионни програми, филми, видео записи и други продукции да
бъдат защитени с авторски права. Неразрешеният презапис на такива материали
може да противоречи на закона за авторското право.
Не се предоставят компенсации за повреди в съдържанието на
записа или за проблеми със записа
Sony не дължи компенсации, ако поради неизправност на фотоапарата или на
носителя записът или възпроизвеждането се окажат невъзможни.
Почистване на корпуса на фотоапарата
Почиствайте повърхността на фотоапарата с мека почистваща текстилна
кърпичка, леко навлажнена с вода, и след това подсушете. За да предотвратите
повреда по повърхността на корпуса:
- Не излагайте фотоапарата на въздействието на химически вещества като
например разтворители, бензин, алкохол, кърпички за еднократна употреба,
репеленти срещу насекоми, слънцезащитни кремове или инсектициди.
Поддръжка на LCD екрана
• Ако по екрана останат следи от крем за ръце или овлажнител, това може
да наруши покритието му. Ако по монитора попадне подобна субстанция,
незабавно я почистете.
• Силното натискане със салфетка или друг материал може да повреди покритието
на екрана.
• Ако по екрана на LCD монитора останат отпечатъци или има зацапване, ви
препоръчваме внимателно да ги почистите, след което да забършете екрана с
чиста почистваща кърпичка.
BG
21
BG
Технически характеристики
Фотоапарат
[Система]
Устройство за изображения: 7.76 mm
(тип 1/2.3)
CCD, Основен цветен филтър
Общ брой пиксели на фотоапарата:
Прибл. 20.4 мегапиксела
Ефективни пиксели на фотоапарата:
Прибл. 20.1 мегапиксела
Обектив: 26х вариообектив
f = 4.0 – 104.0 mm (22.3 mm - 580
mm (35 mm филмов еквивалент))
F3.1 (W) – F5.9 (T)
При запис на видеоклип (16:9):
28 mm – 748 mm
При запис на видеоклип (4:3):
22.3 mm – 580 mm
Стабилизация: Оптична
Контрол на експонацията:
Автоматична експонация, Ръчна
експонация, Избор на сцена
Баланс на бялото: Автоматичен,
Дневна светлина, Облачно,
Флуоресцентно 1/2/3, Изкуствено
осветление, Светкавица, Едно
натискане
Запис в режим “клин” (когато снимате
с най-голяма стойност на
пиксели):
Прибл. 0.8 изображения/секунда
(до 100 изображения)
Формат на файловете:
Снимки: JPEG (DCF, Exif, MPF
Baseline)-съвместим, DPOFсъвместим
Видеоклипове: MPEG-4
AVC/H.264
Носител на запис: Вградена памет
(Прибл. 55 МВ), “Memory Stick
Duo” носител, “Memory Stick
Micro” носител, SD карти-памет,
microSD карти-памет
Светкавица: Обхват на светкавицата
(ISO чувствителност
(Препоръчителен индекс на
експонацията), зададена в
положение Auto):
Прибл. 0.4 m до 6.8 m (W)
Прибл. 1.5 m до 3.6 m (T)
BG
22
[Входни и изходни конектори]
Терминал USB/ A/V OUT:
Видео изход
Аудио изход
USB връзка
USB връзка: Високоскоростен USB
(USB 2.0)
[Екран]
LCD екран:
7.5 cm (тип 3.0) TFT Drive
Общ брой на точките:
460 800 точки
[Захранване, общи]
Захранване: LR6 (размер АА) алкални
батерии (4): 6 V
HR 15/51: HR6 (размер АА) никелметал хидрид батерии (4)
(продават се отделно), 4.8 V
Консумация на електроенергия (по
време на запис):
Прибл. 1.6 W
Работна температура:
От 0°C до 40°С
Температура на съхранение:
От -20°C до +60°С
Размери (CIPA съвместими):
122.9 mm x 83.2 mm x 87.2 mm
(Ш/В/Д)
Тегло (CIPA съвместими) (включително
две батерии и “Memory Stick Duo”
носител):
Прибл. 530 g
Микрофон: Моно
Говорител: Моно
Exif Print: Съвместим
PRINT Image Matching III:
Съвместимо
Дизайнът и техническите
характеристики подлежат на промяна
без предупреждение.
Търговски марки
• Следните марки са търговски
марки на Sony Corporation.
, “Cyber-shot”,
“Memory Stick PRO Duo”, “Memory
Stick PRO-HG Duo”, “Memory Stick
Duo”, “Memory Stick Micro”.
• Windows е запазена търговска
марка на Microsoft Corporation в
Съединените щати и/или в други
страни.
• Mac и Mac OS е запазена търговска
марка на Apple Inc.
• Логото SDHC е търговска марка на
SD-3C, LLC.
• Eye-Fi е търговска марка на Eye-Fi
Inc.
• Facebook и логото “f” са търговски
марки или запазени търговски
марки на Facebook, Inc.
• YouTube и логото YouTube са
търговски марки или запазени
търговски марки на Google Inc.
• В допълнение имената на
системите и продуктите,
използвани в това ръководство
като цяло, са търговски марки
или запазени търговски марки на
техните съответни разработчици
или производители.
Въпреки това означенията ™ или
® не се използват навсякъде в това
ръководство.
BG
Допълнителна информация
относно този продукт и отговори
на често задавани въпроси можете
да откриете на нашата интернет
страницата за поддръжка.
Отпечатано на 70% или повече рециклирана хартия
посредством използването на мастило, базирано на
растителни масла без летливи органични съединения.
BG
23
Download PDF