Sony | RM-X7BT | Sony RM-X7BT Automobilinis išmaniojo telefono valdiklis su BLUETOOTH® belaidžio ryšio technologija Naudojimo instrukcijos

4-594-376-21(1) (LT)
Įranga
automobiliams –
„Bluetooth®“
valdymo įrenginys
RM-X7BT
Naudojimo instrukcija
LT
Turinys
Ypatybės
Ypatybės . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Dalių ir valdiklių vadovas . . . . . 3
Pasiimkite išmanųjį telefoną ir
lengvai valdykite skambučius,
muziką ir dar daugiau.
Ši įranga automobiliams –
„Bluetooth®“ valdymo įrenginys,
skirtas išmaniesiems telefonams,
– turi „Sony“ balso atpažinimo
programos aktyvinimo funkciją
ir intuityviai valdomą klaviatūrą,
kad galėtumėte naudotis
išmaniuoju telefonu, niekuomet
neatitraukdami akių nuo kelio.
Jei norite pradėti, jums tereikia
AUX įvesties ir USB maitinimo
tiekimo šaltinio.
Prijungimas /
montavimas
Dėmesio . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montavimui reikalingų
dalių sąrašas . . . . . . . . . . . .
Prijungimas . . . . . . . . . . . . . . . .
Montavimas . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
7
8
Darbo pradžia
Kaip įjungti maitinimą . . . . . . 11
Automobilio garso įrangos
nustatymas . . . . . . . . . . . . 11
BLUETOOTH įrenginio
paruošimas . . . . . . . . . . . . 11
Atkūrimas
BLUETOOTH įrenginio
leidimas . . . . . . . . . . . . . . . 14
Skambinimas laisvomis
rankomis naudojant
BLUETOOTH
Skambučio priėmimas . . . . . . 15
Kaip naudoti balso
atpažinimo funkciją . . . . . 15
Papildoma informacija
Trikčių šalinimas . . . . . . . . . . . 17
2LT
Dalių ir valdiklių vadovas
Adapteris
 REŽIMAS
Perjungia iš garsumo režimo
į priartinimo režimą.
PAIRING
Norėdami susieti, paspauskite
ir palaikykite 2 sekundes.
Nuspauskite ir palaikykite
7 sekundes, kad iš naujo
nustatytumėte susiejimo
istoriją ir adapterio MODE
nuostatą.
 ZOOM/VOL (garsumas)
indikatorius (baltas)
Užsidega, kai pasirenkamas
priartinimo režimas.
Sumirksi 4 kartus, kai baigiama
iš naujo nustatyti adapterį.
 Nuotolinio valdymo įrenginio
imtuvas

indikatorius (mėlynas)
Greitai mirksi esant susiejimo
budėjimo režimui.
Lėtai mirksi esant BLUETOOTH
budėjimo režimui.
Šviečia, kai prijungta
naudojant BLUETOOTH.
 MIC (mikrofonas)
Integruotas mikrofonas.
Neveikia, kai įmontuotas
išorinis mikrofonas.
 AUDIO OUT lizdas
Prijungia prie automobilio
garso įrangos AUX kabeliu.
 USB prievadas
Prijungia maitinimo tiekimą
prie adapterio.
 MIC-IN (mikrofono įvesties)
lizdas
Įmontuoja išorinį mikrofoną.
3LT
Nuotolinio valdymo įrenginys RM-X7S
 /
Persukti / atsukti atgal įrašą
muzikos programėlėje.
 
Leisti / pristabdyti įrašą
muzikos programėlėje.
 N žyma
Prilieskite „Android“
išmaniuoju telefonu,
kad užmegztumėte
BLUETOOTH ryšį.
 Infraraudonosios
spinduliuotės spinduolis
VOICE
Aktyvina RM-X7BT funkcijos
pagelbiklį (tik „Android“
išmaniuosiuose telefonuose
su įdiegta programėle) arba
„Siri“ funkciją (tik „iPhone“).
Paspauskite ir palaikykite
2 sekundes, kad
aktyvintumėte numerio
rinkimą balsu (tik „Android“
išmaniuosiuose telefonuose).
(skambinti)
Priimamas / užbaigiamas
skambutis.
4LT
 Žiedas
Pasirinkę ant adapterio esantį
VOL (garsumo) mygtuką, galite
reguliuoti garsumą
išmaniajame telefone.
Pasirinkę ant adapterio esantį
ZOOM (priartinimo) mygtuką,
galite naudoti priartinimo
funkciją „Waze“ programėlėje
(tik „Android™“
išmaniuosiuose telefonuose).
Išsamios informacijos ieškokite
programos žinyne.
 Laikiklio atleidimo mygtukas
 Laikiklis
Prijungimas /
montavimas
Dėmesio
 Itin pavojinga, jei laidas apsisuks
aplink vairo kolonėlę ar pavarų
perjungimo svirtį. Pasirūpinkite,
kad laidas ir kitos dalys
netrukdytų valdyti automobilio.
 Venkite montuoti adapterį ir
nuotolinio valdymo įrenginį
vietose, kur jį veiktų dulkės,
purvas, didelė vibracija ar aukšta
temperatūra, pvz., tiesioginėje
saulės šviesoje, ant prietaisų
skydo arba šalia šildytuvo
kanalų.
 Adapteris valdomas
infraraudonaisiais spinduliais
iš nuotolinio valdymo įrenginio.
Adapteris ir nuotolinio valdymo
įrenginys nėra prijungti per
BLUETOOTH.
 Nesudarykite kliūčių tarp
adapterio ir nuotolinio valdymo
įrenginio, nes jos gali trukdyti
užmegzti ryšį infraraudonaisiais
spinduliais.
 Neuždenkite ant nuotolinio
valdymo įrenginio esančio
spinduolio pirštais.
 Rekomenduojama pastatyti
adapterį netoli operatoriaus,
kadangi mikrofonas įmontuotas
į adapterį.
 Jei jūsų automobilio uždegimo
sistemoje nėra ACC padėties,
atjunkite USB kabelį kaskart,
kai išjungiate uždegimą, kad
išvengtumėte maitinimo
elemento išeikvojimo.
5LT
Montavimui
reikalingų dalių
sąrašas






6LT
Šiame dalių sąraše nurodytas ne
visas pakuotės turinys.
Prijungimas
Kaip prisijungti prie AUX įvesties lizdo / USB prievado, esančio
pulto dėžutėje


Kaip prisijungti prie AUX įvesties lizdo / USB prievado, esančio
po pulto dėžute


Pastabos
 Prijunkite adapterį AUX kabeliu  ir USB kabeliu .
 Įtaisykite adapterį tokioje vietoje, kur jis galėtų priimti IR signalą iš nuotolinio
valdymo įrenginio.
7LT
Jei norite pakeisti ličio
maitinimo elementą
Montavimas
Kaip įmontuoti ličio
maitinimo elementą
1
Atidarykite nuotolinio
valdymo įrenginio apačioje
esantį dangtelį naudodamiesi
moneta ar pan.
Naudojant įprastomis sąlygomis,
maitinimo elemento naudojimo
trukmė yra apytiksliai 1 metai.
(Atsižvelgiant į naudojimo
sąlygas, naudojimo trukmė
gali būti trumpesnė.)
Senkant maitinimo elementui,
sutrumpėja nuotolinio valdymo
įrenginio veikimo atstumas.
DĖMESIO
Netinkamai įdėjus maitinimo
elementą gali įvykti sprogimas.
Keiskite tik tokiu pačiu arba
atitinkamo tipo maitinimo
elementu.
2
Įstatykite pridedamą ličio
maitinimo elementą 
į nuotolinio valdymo įrenginį.

8LT
Pusė su
ženklu +
viršuje
Pastabos dėl ličio maitinimo
elemento
 Laikykite ličio maitinimo elementą
vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Prarijus maitinimo elementą būtina
nedelsiant kreiptis į gydytoją.
 Nuvalykite maitinimo elementą
sausa šluoste, kad užtikrintumėte
gerą ryšį.
 Maitinimo elementą įdėkite
tinkama puse.
 Nelaikykite maitinimo elemento
metaliniu pincetu, nes gali įvykti
trumpasis jungimas.
Kaip sumontuoti
nuotolinio valdymo
įrenginį
Prieš montuojant
 Įsitikinkite, kad nuožulnus
laikiklio  kampas arba
nuotolinio valdymo įrenginio
kryptis būtų tinkama montavimo
vietai. Nuotolinio valdymo
įrenginyje yra 4 grioveliai,
o ant laikiklio  – 2 kabliukai.
Atsižvelgdami į situaciją,
nuotolinio valdymo įrenginį
galite sumontuoti keturiais
skirtingais būdais.
Griovelis
Pastaba
Gręždami automobilyje skylę ar
verždami varžtą būkite atsargūs,
kad nesugadintumėte kabelių ir
kitų automobilio dalių.
1
Montavimui numatytoje
automobilio vietoje
padarykite 2 mm skersmens
skylę.
2
Nulupkite laikiklio 
apačioje esančią juostelę
ir priklijuokite ją ant
montavimo vietos.
Pridėkite laikiklio angą 
prie automobilio angos.
3
Įstatykite pridėtą varžtą 
į laikiklio  angą ir įsukite
jį į montavimo vietą.

Kabliukai
 Nenorėdami padaryti
nereikalingos skylės ar
nepriklijuoti juostelės
netinkamoje automobilio
vietoje, nuotolinio valdymo
įrenginį ir adapterį montuokite
tokioje vietoje, kurioje jie tikrai
galės siųsti ir gauti IR signalą.
9LT
4
Pritvirtinkite nuotolinio
valdymo įrenginį su ličio
maitinimo elementu prie
laikiklio .
Įstatykite laikiklio  kabliuką
į nuotolinio valdymo įrenginio
griovelį ir spustelėkite
nuotolinio valdymo įrenginį,
kol jis užsifiksuos.
Kaip įmontuoti adapterį
1
Naudodami pridedamą
dvipusę lipniąją juostelę 
pritvirtinkite adapterį prie
montavimo vietos.

Jei norite nuimti nuotolinio
valdymo įrenginį
1
Norėdami išimti nuotolinio
valdymo įrenginį iš laikiklio
, truktelėkite jį, tuo pačiu
spausdami abiejose laikiklio
 pusėse esančius atleidimo
mygtukus.

10LT
2
Prijunkite AUX kabelį ir USB
kabelį.
Pastaba
Prieš klijuodami lipniąją juostelę,
nuvalykite adapterio ir nuotolinio
valdymo įrenginio montavimo vietas
sausa šluoste.
Darbo pradžia
Kaip įjungti
maitinimą
1
Įjunkite uždegimą arba
nustatykite uždegimo
sistemą į ACC.
Adapteris įsijungia.
Kaip išjungti maitinimą
Išjunkite uždegimą.
Adapteris išsijungia.
Pastaba
Jei jūsų automobilio uždegimo
sistemoje nėra ACC padėties,
atjunkite USB kabelį kaskart,
kai išjungiate uždegimą, kad
išvengtumėte maitinimo
elemento išeikvojimo.
Automobilio garso
įrangos nustatymas
1
Prijunkite automobilio garso
įrangos šaltinį prie AUX
šaltinio.
Prijungus adapterį prie
automobilio garso įrangos,
iš prie adapterio prijungto
įrenginio sklindantis garsas
leidžiamas per automobilio
garso įrangos garsiakalbį.
Išsamią informaciją žr.
automobilio garso įrangos
naudojimo instrukcijoje.
BLUETOOTH įrenginio
paruošimas
Galite mėgautis muzika arba
skambinti telefonu laisvomis
rankomis – tai priklauso nuo
su BLUETOOTH suderinamo
įrenginio, pavyzdžiui, išmaniojo
telefono, mobiliojo telefono
ir garso įrenginio (toliau –
„BLUETOOTH įrenginio“, jei
nenurodyta kitaip). Išsamios
informacijos apie prisijungimą
rasite prie įrenginio pridėtoje
naudojimo instrukcijoje.
Prieš prijungdami įrenginį,
pritildykite automobilio garso
įrangą; priešingu atveju gali
pasigirsti stiprus garsas.
11LT
Prijungimas prie
išmaniojo telefono vienu
palietimu (NFC)
Ant nuotolinio valdymo įrenginio
esančią N žymą palietus
išmaniuoju telefonu, suderinamu
su NFC*, adapteris automatiškai
susiejamas ir sujungiamas su
išmaniuoju telefonu.
* NFC (artimojo lauko ryšys, angl.
Near Field Communication) yra
technologija, užtikrinanti belaidį
trumpo nuotolio ryšį tarp įvairių
įrenginių, pvz., mobiliųjų telefonų
ir IC lustų. Naudojantis funkcija NFC
duomenų ryšį galima lengvai
užmegzti priglaudžiant atitinkamą
su NFC suderinamų įrenginių
simbolį ar numatytą vietą.
Jei išmaniajame telefone įdiegta
„Android OS 4.0“ arba senesnė
versija, reikia atsisiųsti programėlę
„NFC Easy Connect“, kurią galima
rasti „Google Play™“. Programėlės
gali nepavykti atsisiųsti kai kuriose
šalyse / regionuose.
1
2
Aktyvinkite NFC funkciją
išmaniajame telefone.
Išsamios informacijos žr. prie
išmaniojo telefono pridėtoje
naudojimo instrukcijoje.
Prie nuotolinio valdymo
įrenginio dalies su N žyma
priglauskite išmaniojo
telefono N žymą.
12LT
Įsitikinkite, kad ant adapterio
esantis
užsidega.
Atjungimas vienu palietimu
Prie nuotolinio valdymo įrenginio
dalies su N žyma dar kartą
priglauskite išmaniojo telefono
N žymą.
Pastabos
 Užmegzdami ryšį, išmanųjį
telefoną laikykite atsargiai, kad
nieko nesubraižytumėte.
 Prijungimas vienu palietimu yra
neįmanomas, kai adapteris jau
prijungtas prie kito su NFC
suderinamo įrenginio. Tokiu atveju
atjunkite kitą įrenginį ir dar kartą
užmegzkite ryšį išmaniuoju
telefonu.
Susiejimas ir ryšio su
BLUETOOTH įrenginiu
užmezgimas
Pirmą kartą prijungiant
BLUETOOTH įrenginį, reikia atlikti
abipusę registraciją (susiejimą).
Susiejimas leidžia šiam adapteriui
ir kitiems įrenginiams atpažinti
vieniems kitus.
1
BLUETOOTH įrenginį padėkite
ne toliau kaip 1 metro
atstumu nuo šio adapterio.
2
Paspauskite PAIRING ir
palaikykite nuspaudę
2 sekundes.
greitai mirksi, kol adapteris
veikia susiejimo budėjimo
režimu.
3
BLUETOOTH įrenginyje atlikite
siejimo procesą, kad jis
aptiktų šį adapterį.
4
Pasirinkite [RM-X7BT]
(savo modelio pavadinimą),
rodomą BLUETOOTH įrenginio
ekrane.
Jei jūsų modelio pavadinimas
nerodomas, pakartokite viską
nuo 2 veiksmo.
5
Jei BLUETOOTH įrenginyje
reikalaujama įvesti prieigos
kodą, įveskite [0000].
Kai susiejimas atliktas,
mirksi.
6
BLUETOOTH įrenginyje
pasirinkite šį adapterį,
kad užmegztumėte
BLUETOOTH ryšį.
užsidega, kai užmezgamas
ryšys.
Pastabos
 Kai šis adapteris jungiasi prie
BLUETOOTH įrenginio, jo negalima
aptikti kitu įrenginiu. Norėdami
įjungti aptikimą, įjunkite susiejimo
režimą ir ieškokite šio adapterio iš
kito įrenginio.
 Atsižvelgiant į BLUETOOTH
įrenginio būseną, gali nepavykti
gauti jūsų modelio pavadinimo.
Kaip pradėti atkūrimą
Išsamios informacijos žr.
„BLUETOOTH įrenginio leidimas“
(14 psl.).
Kaip atšaukti susiejimą
Atlikite 2 veiksmą, kad
atšauktumėte susiejimo režimą po
to, kai šis adapteris ir BLUETOOTH
įrenginys buvo susieti.
Ryšio su susietu
BLUETOOTH įrenginiu
užmezgimas
Norint naudotis susietu įrenginiu,
būtina užmegzti ryšį su šiuo
adapteriu. Kai kurie susieti
įrenginiai prisijungia automatiškai.
Patarimai
 Adapteris įsimena 5 vėliausiai
susietus įrenginius.
 Jei BLUETOOTH signalas įjungtas,
kai veikia uždegimo sistema,
šis adapteris automatiškai vėl
prisijungia prie vėliausiai prijungto
išmaniojo telefono.
13LT
Atkūrimas
1
Užmegzkite BLUETOOTH ryšį
su garso įrenginiu (12 psl.).
2
Įsitikinkite, kad
toliau
šviečia.
Jei ryšys nebuvo užmegztas,
BLUETOOTH įrenginyje
pasirinkite [RM-X7BT].
3
Spustelėkite , esantį ant
nuotolinio valdymo įrenginio.
Pradėkite garso atkūrimą
naudodami muzikos
programėlę prijungtame
BLUETOOTH įrenginyje.
BLUETOOTH įrenginio
leidimas
Adapteris palaiko įvairius
BLUETOOTH garso profilius.
Galite leisti turinį iš prijungto
įrenginio, palaikančio
BLUETOOTH A2DP (išplėstinį
garso paskirstymo profilį).
Pastaba
Kai adapteris ir BLUETOOTH įrenginys
sujungti, atkūrimą galite valdyti
spausdami  ir /.
Pastabos
 Adapteris palaiko AAC / SBC
kodeką. Kodekas automatiškai
perjungiamas, atsižvelgiant
į prijungtą įrenginį.
 Nuotolinio valdymo įrenginys gali
neveikti tinkamai, atsižvelgiant
į prijungto įrenginio arba muzikos
programėlės charakteristiką.
 Kadangi muzikos programėlė
veikia su HID (žmogaus valdomų
įrenginių profiliu), prijunkite
išmanųjį telefoną, palaikantį HID
arba AVRCP.
 Prijungiant prie HID, išmaniojo
telefono programinės įrangos
klaviatūra nepasirodo. Jei
naudojate programinės įrangos
klaviatūrą, išjunkite HID
išmaniajame telefone.
14LT
Kaip atmesti skambutį
Skambinimas laisvomis
rankomis naudojant
BLUETOOTH
Galite valdyti išmanųjį telefoną
laisvomis rankomis, tiesiog
kalbėdami į integruotą mikrofoną
arba išorinį mikrofoną, įtaisytą
į adapterį. Įmontavus išorinį
mikrofoną galima pagerinti
balso atpažinimo funkciją.
Norėdami naudotis išmaniuoju
telefonu, prijunkite jį prie šio
adapterio. Išsamios informacijos
žr. „BLUETOOTH įrenginio
paruošimas“ (11 psl.).
Paspauskite
ir 2 sekundes
palaikykite nuspaustą.
Kaip užbaigti skambutį
Paspauskite
dar kartą.
Kaip perjungti laisvų rankų
ir kalbėjimo laikant telefoną
rankoje režimą
Skambučio metu paspauskite
ir palaikykite nuspaudę
,
kad perjungtumėte telefono
skambučio garsą tarp adapterio
ir išmaniojo telefono.
Kaip naudoti balso
atpažinimo funkciją
Galite valdyti programą balso
komandomis.
Pastaba
Dėl saugumo laikykitės vietinių
kelių eismo taisyklių ir įstatymų,
nesinaudokite programa vairuodami.
Skambučio
priėmimas
1
Paspauskite
, kai jums
skambina ir girdisi
skambėjimo tonas.
Pradedamas telefono
skambutis.
Pastaba
Skambėjimo tonas ir kalbėtojo balsas
atkuriami tik per automobilio garso
įrangos garsiakalbius.
Kaip naudoti RM-X7BT
pagelbiklį su „Android“
išmaniuoju telefonu
Įdiegus RM-X7BT pagelbiklį galima
laisvomis rankomis naudotis
„Android“ išmaniuoju telefonu,
tiesiog kalbant į mikrofoną.
Išsamios informacijos ieškokite
programos žinyne.
http://s-assistant.sony.net/
15LT
Naudojimasis
„Siri Eyes Free“
Pastaba
Norėdami naudotis programos
funkcijomis, žr. išsamią informaciją
apie savo „Android“ išmanųjį
telefoną.
1
2
3
Aktyvinkite programos
funkciją „Android“
išmaniajame telefone.
Su „Siri Eyes Free“ galite laisvomis
rankomis naudotis „iPhone“,
tiesiog kalbėdami į mikrofoną.
Galite atlikti „iPhone“, palaikančio
„Siri Eyes Free“, laisvų rankų
įrangos registraciją. Ši funkcija
veikia su „iPhone 4s“ arba
naujesne versija. Įsitikinkite, kad
jūsų „iPhone“ veikia naujausia
„iOS“ versija.
1
Aktyvinkite „iPhone“
funkciją „Siri“.
Išsamios informacijos žr. prie
„iPhone“ pridėtoje naudojimo
instrukcijoje.
2
Paspauskite VOICE.
Pasirodo balso komandos
ekranas.
3
Kai „iPhone“ pyptelės,
kalbėkite į mikrofoną.
„iPhone“ pyptelės dar kartą,
tuomet „Siri“ pradės reaguoti.
Paspauskite VOICE.
Kai „Android“ išmanusis
telefonas pyptelės, kalbėkite
į mikrofoną.
Programa pradeda reaguoti.
Kaip išjungti programą
Paspauskite VOICE.
Pastabos
 Atsižvelgiant į naudojimo sąlygas,
„Android“ išmanusis telefonas
gali neatpažinti jūsų balso.
 „Android“ išmanusis telefonas
gali neatpažinti jūsų balso
triukšmingoje aplinkoje, pvz.,
sklindant stipriam garsui iš
automobilio garso įrangos, esant
triukšmingam eismui arba garsiai
veikiant oro kondicionieriui.
 Programa gali neveikti tinkamai
arba reakcija gali būti uždelsta
tose vietose, kur sunku priimti
mobiliojo ryšio tinklo signalus.
 Kai programa aktyvinta, nėra
garso.
16LT
Kaip išjungti „Siri Eyes Free“
Paspauskite VOICE.
Pastabos
 „iPhone“ gali neatpažinti jūsų
balso, atsižvelgiant į naudojimo
sąlygas.
 „iPhone“ gali neatpažinti jūsų
balso triukšmingoje aplinkoje,
pvz., sklindant stipriam garsui iš
automobilio garso įrangos, esant
triukšmingam eismui arba garsiai
veikiant oro kondicionieriui.
 „Siri Eyes Free“ gali neveikti
tinkamai arba reakcija gali būti
uždelsta tose vietose, kur sunku
priimti „iPhone“ signalus.
 Kai aktyvinta „Siri Eyes Free“,
nėra garso.
Papildoma informacija
Trikčių šalinimas
Toliau pateiktas kontrolinis
sąrašas padės išspręsti
problemas, su kuriomis galite
susidurti naudodami adapterį
ir nuotolinio valdymo įrenginį.
Prieš peržvelgdami tolesnį
kontrolinį sąrašą, patikrinkite
sujungimo ir valdymo procedūras.
Jei problemos išspręsti nepavyktų,
apsilankykite žinyne (atskiras
dokumentas) nurodytoje
palaikymo svetainėje.
Bendroji informacija
Nėra garso arba garsas labai
tylus.
 Prijungto įrenginio garsumas
yra labai mažas.
 Padidinkite prijungto
įrenginio garsumą.
 Patikrinkite, ar adapteris yra
prijungtas prie automobilio
garso įrangos AUX kabeliu.
 Patikrinkite, ar automobilio
garso įrangos šaltinis yra
nustatytas į AUX šaltinį.
17LT
Išmanusis telefonas neveikia.
 Patikrinkite, ar pirštais
neuždengėte nuotolinio
valdymo įrenginio spinduolio.
 Patikrinkite, ar adapteris yra
sumontuotas tokioje vietoje,
kurioje galėtų priimti IR signalą
iš nuotolinio valdymo įrenginio.
 Patikrinkite, ar nuotolinio
valdymo įrenginio maitinimo
elementas įkrautas.
 Jei naudojate „iPhone“,
atnaujinkite „iOS“ į naujausią
versiją.
NFC funkcija
Nepavyksta prisijungti vienu
palietimu (NFC).
 Jei išmanusis telefonas
nereaguoja į lietimą, atlikite
toliau nurodytus veiksmus.
 Patikrinkite, ar įjungta
išmaniojo telefono
NFC funkcija.
 Išmaniojo telefono N žymą
perkelkite arčiau šio
nuotolinio valdymo įrenginio
dalies su N žyma.
 Jei išmanusis telefonas yra
dėkle, išimkite jį iš dėklo.
 NFC priėmimo jautrumas
priklauso nuo įrenginio.
Jei keletą kartų nepavyksta
išmaniojo telefono prijungti
vienu palietimu, užmegzkite
BLUETOOTH ryšį rankiniu būdu.
18LT
BLUETOOTH funkcija
Prijungiamas įrenginys
neaptinka šio adapterio.
 Prieš atlikdami susiejimą,
nustatykite šio adapterio
susiejimo budėjimo režimą.
 Kol šis adapteris yra prijungtas
prie BLUETOOTH įrenginio, jo
negalima aptikti kitu įrenginiu.
 Nutraukite esamą ryšį ir
ieškokite šio adapterio iš
kito įrenginio.
Nėra skambėjimo tono.
 Priklausomai nuo prijungiamo
įrenginio, skambėjimo tonas
gali būti išsiųstas netinkamai.
Garsas trūkinėja, kai atkuriamas
BLUETOOTH garso įrenginys.
 Sumažinkite atstumą tarp
adapterio ir BLUETOOTH garso
įrenginio.
 Jei BLUETOOTH garso įrenginys
yra dėkle, kuris pertraukia
signalą, naudodamiesi garso
įrenginiu, išimkite jį iš dėklo.
 Netoliese naudojami keli
BLUETOOTH įrenginiai arba kiti
įrenginiai, skleidžiantys radijo
bangas.
 Išjunkite kitus įrenginius.
 Padidinkite atstumą nuo
kitų įrenginių.
 Atkūrimo garsas akimirkai
sustoja, kai prie šio adapterio
prijungiamas mobilusis
telefonas. Tai nėra gedimas.
Nepavyksta valdyti prijungto
BLUETOOTH garso įrenginio.
 Patikrinkite, ar prijungtas
BLUETOOTH garso įrenginys
palaiko HID arba AVRCP.
Netyčia atsiliepiama į skambutį.
 Prijungtas telefonas nustatytas
automatiškai atsiliepti
į skambučius.
Jei šie sprendimai nepadeda
išspręsti problemos, pasitarkite
su artimiausiu „Sony“ pardavėju.
19LT
http://www.sony.net/
©„Sony Corporation“, 2016 m.
Download PDF