Sony | DSX-A400BT | Sony DSX-A400BT Medijos imtuvas su BLUETOOTH® belaidžio ryšio technologija Naudojimo instrukcijos

4-573-404-21(1) (LT)
FM / MW / LW
skaitmeninis
medijos leistuvas
Kaip atšaukti demonstracinį (DEMO) ekraną, žr. 18 psl.
Informacijos, kaip prijungti / montuoti, žr. 28 psl.
DSX-A400BT
Naudojimo instrukcija
LT
Dėl saugumo šį įrenginį montuokite automobilio
prietaisų skyde, kadangi naudojant užpakalinė
įrenginio pusė įkaista.
Išsamios informacijos žr. „Prijungimas /
montavimas“ (28 psl.).
Pagaminta Tailande
Etiketė, kurioje nurodyta darbinė įtampa ir kiti
duomenys, yra pagrindo apačioje.
Šiuo dokumentu „Sony Corporation“ pareiškia, kad
ši įranga atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB
reikalavimus ir kitas taikytinas nuostatas.
Išsamios informacijos žr. pateiktu URL adresu:
http://www.compliance.sony.de/
Informacija klientams: toliau nurodyta
informacija taikoma tik įrangai, parduodamai
šalyse, kuriose taikomos ES direktyvos.
Gamintojas: „Sony Corporation“, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan (Japonija)
ES gaminių atitiktis: „Sony Belgium“, bijkantoor
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgium (Belgija)
Panaudotų maitinimo elementų
ir nebereikalingos elektros bei
elektroninės įrangos išmetimas
(taikoma Europos Sąjungoje ir
kitose Europos šalyse, kuriose
yra atskiros surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio, maitinimo elemento arba jo
pakuotės esantis simbolis reiškia, kad gaminio
ir maitinimo elemento negalima išmesti kaip
buitinių atliekų. Ant kai kurių maitinimo elementų
kartu su šiuo simboliu gali būti nurodytas ir
cheminio elemento simbolis. Gyvsidabrio (Hg)
arba švino (Pb) cheminių elementų simboliai
nurodomi, kai maitinimo elemente yra daugiau
nei 0,0005 % gyvsidabrio arba daugiau nei
0,004 % švino. Tinkamai išmesdami gaminius
ir maitinimo elementus saugote aplinką ir žmonių
sveikatą. Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai
ištekliai.
2LT
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų vientisumo
priežasčių gaminiams reikalingas nuolatinis ryšys
su integruotu maitinimo elementu, maitinimo
elementą gali pakeisti tik kvalifikuotas techninės
priežiūros specialistas. Kad maitinimo elementas ir
elektros bei elektrotechnikos įranga būtų tinkamai
utilizuoti, panaudotus gaminius pristatykite
į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą,
kad vėliau jie būtų perdirbti. Informacijos dėl kitų
maitinimo elementų rasite skyriuje, kuriame
aprašoma, kaip saugiai iš gaminio išimti maitinimo
elementą. Maitinimo elementus atiduokite
į panaudotų baterijų surinkimo punktą, kad vėliau
jie būtų perdirbti. Jei reikia išsamesnės informacijos
apie šio gaminio ar maitinimo elemento
perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios instituciją,
buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba
į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį
arba maitinimo elementą, darbuotoją.
Įspėjimas, jei automobilio uždegimo
sistemoje nėra ACC padėties
Nustatykite funkciją AUTO OFF (18 psl.). Išjungus
įrenginį, po nustatyto laiko jis automatiškai
visiškai išsijungs, taip išvengsite akumuliatoriaus
eikvojimo. Jei nenustatėte funkcijos AUTO OFF,
kaskart išjungdami degimą paspauskite ir
palaikykite nuspaustą mygtuką OFF, kol ekranas
išsijungs.
Atsakomybės ribojimas dėl trečiųjų šalių
siūlomų paslaugų
Trečiųjų šalių siūlomos paslaugos gali būti
keičiamos, sustabdytos ar nutrauktos iš anksto
neįspėjus. Tokiais atvejais „Sony“ neprisiima
jokios atsakomybės.
Svarbi informacija
Dėmesio
„SONY“ JOKIU ATVEJU NEBUS ATSAKINGA UŽ BET
KOKIĄ NETYČINĘ, NETIESIOGINĘ, KAIP PASEKMĖ
KILUSIĄ ŽALĄ AR KITOKIĄ ŽALĄ, ĮSKAITANT
(BET TUO NEAPSIRIBOJANT) PELNO PRARADIMĄ,
PAJAMŲ PRARADIMĄ, DUOMENŲ PRARADIMĄ,
NEGALĖJIMĄ NAUDOTIS GAMINIU AR KITA SUSIJUSIA
ĮRANGA, PRASTOVAS IR SUGAIŠTĄ PIRKĖJO LAIKĄ,
KILUSIĄ NAUDOJANTIS ŠIUO GAMINIU, JO TECHNINE
ĮRANGA IR (ARBA) PROGRAMINE ĮRANGA, ARBA SU
TUO SUSIJUSIĄ.
 Šis įrenginys palaiko saugos ypatybes,
atitinkančias BLUETOOTH standartą, kad būtų
užtikrinamas saugus ryšys naudojant BLUETOOTH
belaidę technologiją, tačiau atsižvelgiant
į nustatymus, sauga gali būti nepakankama.
Užmezgę ryšį, naudodamiesi BLUETOOTH
belaide technologija, būkite atsargūs.
 Mes neprisiimame jokios atsakomybės dėl
naudojantis BLUETOOTH ryšiu nutekėjusios
informacijos.
Jei kilo su įrenginiu susijusių klausimų ar problemų,
neaptartų šiame vadove, pasitarkite su artimiausiu
„Sony“ pardavėju.
Gerbiamieji klientai – šiame gaminyje yra radijo
siųstuvas.
Pagal UNECE reglamentą nr. 10 automobilių
gamintojai gali sudaryti tam tikras radijo siųstuvų
montavimo į transporto priemones sąlygas.
Prieš montuodami šį gaminį į savo transporto
priemonę, žr. savo automobilio naudotojo vadove
pateikiamą informaciją arba kreipkitės į savo
automobilio gamintoją ar pardavėją.
Skambučiai kritiniais atvejais
Ši BLUETOOTH automobilinė laisvų rankų įranga
ir prie laisvų rankų įrangos prijungtas elektroninis
įrenginys veikia naudodami radijo signalus,
mobiliojo ryšio ir fiksuotojo ryšio tinklus, taip pat
vartotojo programuojamas funkcijas, todėl
negalima garantuoti ryšio bet kokiomis sąlygomis.
Dėl to nepasikliaukite vien elektroniniais įrenginiais,
kad galėtumėte susisiekti būtinais atvejais
(pavyzdžiui, įvykus nelaimei, kai reikia medikų
pagalbos).
Apie BLUETOOTH ryšį
 BLUETOOTH įrenginio skleidžiamos mikrobangos
gali paveikti elektroninių medicininių įrenginių
veikimą. Kad neįvyktų nelaimingų atsitikimų,
toliau nurodytomis aplinkybėmis išjunkite šį
įrenginį ir kitus BLUETOOTH įrenginius:
 vietose, kur yra degių dujų, ligoninėse,
traukiniuose, lėktuvuose ir degalinėse;
 prie automatinių durų arba gaisro
signalizacijos.
3LT
Papildoma informacija
Turinys
Dalių ir valdiklių vadovas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Pradžia
Priekinio skydelio nuėmimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Laikrodžio nustatymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
BLUETOOTH įrenginio paruošimas . . . . . . . . . . . . . 7
Kaip prijungti USB įrenginį . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Kito nešiojamojo garso įrenginio prijungimas . . . 10
Radijo klausymasis
Radijo klausymasis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Radijo duomenų sistemos (RDS) naudojimas . . . 11
Atkūrimas
Kaip leisti USB įrenginį . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
BLUETOOTH įrenginio leidimas . . . . . . . . . . . . . . . 13
Garso takelių paieška ir leidimas . . . . . . . . . . . . . . 14
Skambinimas laisvomis rankomis
(tik per BLUETOOTH)
Skambučio priėmimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Skambinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Veiksmai, kuriuos galima atlikti
skambučio metu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Naudingos funkcijos
Naudojimasis „Siri Eyes Free“. . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Nustatymai
DEMO režimo atšaukimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pagrindinių nustatymų valdymas . . . . . . . . . . . . .
Bendroji sąranka (GENERAL) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Garso sąranka (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ekrano sąranka (DISPLAY). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLUETOOTH sąranka (BT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4LT
18
18
18
19
19
20
Atsargumo priemonės . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Priežiūra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikacijos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trikčių šalinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
21
22
24
Prijungimas / montavimas
Dėmesio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montavimui reikalingų dalių sąrašas . . . . . . . . . .
Prijungimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montavimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
28
29
32
Dalių ir valdiklių vadovas
Pagrindinis įrenginys
 Priekinio skydelio atjungimo mygtukas
 Ekrano langas
 SRC (šaltinis)
Įjunkite maitinimą.
Keiskite šaltinį.
 SEEK +/–
Automatiškai nustatomos radijo stotys.
Nuspauskite ir palaikykite, jei norite nustatyti
patys.
OFF
Nuspauskite ir palaikykite 1 sekundę, kad
išjungtumėte šaltinį ir būtų rodomas laikrodis.
Nuspauskite ir palaikykite ilgiau nei 2 sekundes,
kad išjungtumėte maitinimą ir ekraną.
 Valdymo ratukas
Sukant reguliuojamas garsumas.
PUSH ENTER
Atidaromas pasirinktas elementas.
MENU*
Atidaromas sąrankos meniu.
VOICE (16, 17 psl.)
Paspauskite ir laikykite nuspaudę ilgiau nei
2 sekundes, kad suaktyvintumėte rinkimą
balsu arba funkciją „Siri“ (tik „iPhone“).
N žyma
Palieskite valdymo ratuką „Android™“
išmaniuoju telefonu, kad užmegztumėte
„Bluetooth“ ryšį.
/ (ankstesnis / paskesnis)
/ (greitas leidimas atgal / greitas
leidimas į priekį)
 PTY (programos tipas)
RDS pasirenkamas PTY.
(naršyti) (14 psl.)
Atkūrimo metu įjungiamas naršymo režimas.

CALL
Atidaromas skambinimo meniu. Priimamas /
užbaigiamas skambutis.
Nuspauskite ir palaikykite ilgiau nei 2 sekundes,
kad perjungtumėte BLUETOOTH signalą.
 MODE (11, 13, 16 psl.)
(atgal)
Grįžtama prie ankstesnio ekrano.
 Nuotolinio valdymo įrenginio imtuvas
* Neveikia, kai pasirinktas BT telefonas.
5LT
 Skaičių mygtukai (1–6)
Įjungiamos išsaugotos radijo stotys.
Nuspauskite ir palaikykite norėdami išsaugoti
stotį.
Skambinkite išsaugotu telefono numeriu.
Nuspauskite ir palaikykite, kad išsaugotumėte
telefono numerį.
ALBUM /
Praleiskite albumą garso įrenginyje.
Nuspauskite ir palaikykite, kad nepertraukiamai
praleistumėte albumus.
(kartoti)
(maišyti)
MIC (16 psl.)
Pradžia
Priekinio skydelio nuėmimas
Kad apsisaugotumėte nuo vagystės, galite nuimti
šio įrenginio priekinį skydelį.
1
Nuspauskite ir palaikykite OFF , kol
įrenginys išsijungs, paspauskite priekinio
skydelio atjungimo mygtuką , tada
patraukite skydelį į save, kad
nuimtumėte.
PAUSE
 MEGA BASS
Sustiprina bosų garsą sinchroniškai su garsumo
lygiu. Norėdami pakeisti MEGA BASS nustatymą,
paspauskite: [1], [2], [OFF].
 AUX įvesties lizdas
 DSPL (ekranas)
Paspauskite norėdami pakeisti ekrano
elementus.
SCRL (slinkti)
Nuspauskite ir palaikykite norėdami slinkti per
ekrano elementą.
 USB prievadas
 Mikrofonas (vidinis skydelis)
Kad laisvų rankų funkcija veiktų tinkamai,
neuždenkite mikrofono – neužklijuokite jo
lipnia juostele ir pan.
Įspėjamasis signalas
Jei uždegimo jungiklį nustatysite į padėtį OFF,
nenuėmę priekinio skydelio, kelioms sekundėms
pasigirs įspėjamasis signalas. Įspėjamasis signalas
skambės tik tada, jei naudojamas įmontuotas
stiprintuvas.
Serijos numeriai
Įsitikinkite, kad ant įrenginio apačios ir priekinio
skydelio užpakalinėje pusėje nurodyti serijos
numeriai sutampa. Priešingu atveju nepavyks
susieti naudojant BLUETOOTH, prisijungti ir
atsijungti naudojant NFC.
Priekinio skydelio uždėjimas
6LT
Laikrodžio nustatymas
1
Paspauskite MENU, pasukite valdymo
ratuką, kad pasirinktumėte
[SET GENERAL], tada jį paspauskite.
2
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte [SET CLOCK-ADJ],
tada jį paspauskite.
Pradės mirksėti valandų rodinys.
3
Pasukite valdymo ratuką, kad
nustatytumėte valandas ir minutes.
Norėdami perkelti skaitmeninį rodinį,
paspauskite SEEK +/–.
4
Nustatę minutes, paspauskite MENU.
Nustatymas baigtas ir laikrodis pradeda eiti.
Kaip rodyti laikrodį
Paspauskite DSPL.
BLUETOOTH įrenginio
paruošimas
Galite mėgautis muzika arba skambinti telefonu
laisvomis rankomis – tai priklauso nuo su
BLUETOOTH suderinamo įrenginio, pavyzdžiui,
išmaniojo telefono, mobiliojo telefono ir garso
įrenginio (toliau – „BLUETOOTH įrenginio“, jei
nenurodyta kitaip). Išsamios informacijos apie
prisijungimą rasite prie įrenginio pridėtoje
naudojimo instrukcijoje.
Prieš prijungdami įrenginį, pritildykite šį įrenginį;
priešingu atveju gali pasigirsti garsus garsas.
Prijungimas prie išmaniojo telefono
vienu palietimu (NFC)
Palietus įrenginio valdymo ratuką su NFC*
suderinamu išmaniuoju telefonu, įrenginys
automatiškai susiejamas ir prijungiamas prie
išmaniojo telefono.
* NFC (artimojo lauko ryšys, angl. Near Field
Communication) yra technologija, užtikrinanti belaidį
artimojo nuotolio ryšį tarp įvairių įrenginių, pvz.,
mobiliųjų telefonų ir IC lustų. Naudojantis funkcija
NFC duomenų ryšį galima lengvai užmegzti
priglaudžiant atitinkamą su NFC suderinamų įrenginių
simbolį ar numatytą vietą.
Jei išmaniajame telefone įdiegta „Android OS 4.0“
arba senesnė versija, reikia atsisiųsti programėlę
„NFC Easy Connect“, kurią galima rasti
„Google Play™“. Programėlės gali nepavykti
atsisiųsti kai kuriose šalyse / regionuose.
1
Aktyvinkite NFC funkciją išmaniajame
telefone.
Išsamios informacijos žr. prie išmaniojo telefono
pridėtoje naudojimo instrukcijoje.
2
Prie įrenginio dalies su N žyma
priglauskite išmaniojo telefono N žymą.
Įsitikinkite, kad įrenginio ekrane įsižiebia
.
Atjungimas vienu palietimu
Prie įrenginio dalies su N žyma dar kartą
priglauskite išmaniojo telefono N žymą.
Pastabos
 Užmegzdami ryšį, išmanųjį telefoną laikykite
atsargiai, kad nieko nesubraižytumėte.
 Prijungimas vienu palietimu yra neįmanomas, kai
įrenginys jau prijungtas prie kito su NFC suderinamo
įrenginio. Šiuo atveju atjunkite kitą įrenginį ir dar kartą
užmegzkite ryšį išmaniuoju telefonu.
7LT
Susiejimas ir ryšio su BLUETOOTH
įrenginiu užmezgimas
5
Jei BLUETOOTH įrenginyje reikalaujama
įvesti prieigos raktą*, įveskite [0000].
* Atsižvelgiant į įrenginį, prieigos raktas gali būti
vadinamas prieigos kodu, PIN kodu, PIN numeriu,
slaptažodžiu ir pan.
Pirmą kartą prijungiant BLUETOOTH įrenginį, reikia
atlikti abipusę registraciją (susiejimą). Susiejimas
leidžia šiam įrenginiui ir kitiems įrenginiams
atpažinti vieniems kitus.
Įveskite prieigos raktą
[0000]
1
BLUETOOTH įrenginį padėkite 1 metro
atstumu nuo šio įrenginio.
2
Paspauskite CALL, pasukite valdymo
ratuką, kad pasirinktumėte
[SET PAIRING], tada jį paspauskite.
žybsi, kai įrenginys veikia susiejimo budėjimo
režimu.
Kai susiejimas atliktas,
6
BLUETOOTH įrenginyje pasirinkite
šį įrenginį, kad užmegztumėte
BLUETOOTH ryšį.
Užmezgus ryšį įsižiebia
arba
.
Pastaba
Kai šis įrenginys jungiasi prie BLUETOOTH įrenginio,
jo negalima aptikti kitu įrenginiu. Norėdami įjungti
aptikimą, įjunkite susiejimo režimą ir ieškokite šio
įrenginio iš kito įrenginio.
3
BLUETOOTH įrenginyje atlikite siejimo
procesą, kad jis aptiktų šį įrenginį.
4
Pasirinkite [DSX-XXXX] (savo modelio
pavadinimą), rodomą BLUETOOTH
įrenginio ekrane.
Kaip pradėti atkūrimą
Jei jūsų modelio pavadinimas nerodomas,
pakartokite viską nuo 2 veiksmo.
Kaip atšaukti susiejimą
8LT
lieka šviesti.
Išsamios informacijos žr. „BLUETOOTH įrenginio
leidimas“ (13 psl.).
Atlikite 2 veiksmą, kad atšauktumėte susiejimo
režimą po to, kai šis įrenginys ir BLUETOOTH
įrenginys buvo susieti.
Ryšio su susietu BLUETOOTH įrenginiu
užmezgimas
Norint naudotis susietu įrenginiu, būtina užmegzti
ryšį su šiuo įrenginiu. Kai kurie susieti įrenginiai
prisijungia automatiškai.
1
Paspauskite CALL, pasukite
valdymo ratuką, kad pasirinktumėte
[SET BT SIGNL], tada jį paspauskite.
Įsitikinkite, kad įsižiebia
.
2
Aktyvinkite BLUETOOTH įrenginio
BLUETOOTH funkciją.
3
Nustatykite BLUETOOTH įrenginį, kad
jis prisijungtų prie šio įrenginio.
Įsižiebia
arba
Pastaba
Kai per BLUETOOTH srautiniu būdu siunčiamas garsas,
negalite iš šio įrenginio prisijungti prie mobiliojo
telefono. Vietoje to junkitės prie šio įrenginio iš
mobiliojo telefono.
Patarimas
Kai yra BLUETOOTH signalas: kai degimas įjungtas, šis
įrenginys automatiškai vėl prisijungia prie paskutinį
kartą prijungto mobiliojo telefono.
Ryšio su „iPhone“ / „iPod“ užmezgimas
(BLUETOOTH automatinis susiejimas)
Kai per USB prievadą prijungiamas „iPhone“ /
„iPod“, kuriame įdiegta „iOS5“ arba vėlesnė
operacinė sistema, įrenginys automatiškai
susiejamas ir prijungiamas prie „iPhone“ / „iPod“.
Norėdami įjungti BLUETOOTH automatinį susiejimą,
įsitikinkite, kad [AUTOPAIR], esantis [BT], nustatytas
kaip [ON] (20 psl.).
1
Aktyvinkite „iPhone“ / „iPod“
BLUETOOTH funkciją.
2
Prijunkite „iPhone“ / „iPod“ prie USB
prievado.
.
Piktogramos ekrane:
Įsižiebia, kai galima skambinti laisvomis
rankomis, įjungus HFP (laisvų rankų
įrangos profilį).
Įsižiebia, kai galima paleisti garso
įrenginį, įjungus A2DP (išplėstinį garso
paskirstymo profilį).
Kaip iš šio įrenginio užmegzti ryšį su
paskutiniuoju prijungtu įrenginiu
Aktyvinkite BLUETOOTH įrenginio BLUETOOTH
funkciją.
Paspauskite SRC ir pasirinkite [BT PHONE] arba
[BT AUDIO].
Paspauskite ENTER, kad prisijungtumėte
prie mobiliojo telefono, arba PAUSE, kad
prisijungtumėte prie garso įrenginio.
Įsitikinkite, kad įrenginio ekrane įsižiebia
.
Pastabos
 BLUETOOTH automatinis susiejimas neįmanomas,
jei įrenginys jau yra prijungtas prie kito BLUETOOTH
įrenginio. Šiuo atveju atjunkite kitą įrenginį ir dar kartą
prijunkite „iPhone“ / „iPod“.
 Jei BLUETOOTH automatinis susiejimas neįvyksta,
išsamios informacijos žr. skyriuje „BLUETOOTH
įrenginio paruošimas“ (7 psl.).
9LT
Kaip prijungti USB įrenginį
1
2
Sumažinkite įrenginio garsumą.
Prijunkite USB įrenginį prie įrenginio.
Norėdami prijungti „iPhone“ / „iPod“, naudokite
„iPod“ skirtą USB ryšio kabelį (nepridedamas).
Kito nešiojamojo garso
įrenginio prijungimas
1
2
3
Išjunkite nešiojamąjį garso įrenginį.
Sumažinkite įrenginio garsumą.
Prijunkite nešiojamąjį garso įrenginį
prie įrenginio AUX įvesties lizdo
(erdvinio garso mini lizdas), naudodami
jungiamąjį laidą (nepridedamas)*.
* Būtinai naudokite tiesaus tipo kištuką.
4
Paspauskite SRC ir pasirinkite [AUX].
Kaip sutapdinti prijungto įrenginio ir kitų
šaltinių garsumo lygį
Pradėkite atkūrimą nešiojamajame garso įrenginyje
vidutiniu garsumu, o šiame įrenginyje nustatykite
įprastą klausymosi garsumą.
Paspauskite MENU, pasirinkite [SET SOUND] 
[SET AUX VOL] (19 psl.).
10LT
Išsaugojimas rankiniu būdu
Radijo klausymasis
1
Radijo klausymasis
Norėdami klausytis radijo, paspauskite SRC, kad
pasirinktumėte [TUNER].
Klausydamiesi stoties, kurią norite
išsaugoti, nuspauskite ir laikykite
skaičiaus mygtuką (nuo 1 iki 6),
kol pasirodys [MEM].
Išsaugotų radijo stočių leidimas
Automatinis išsaugojimas (BTM)
1
Norėdami pakeisti diapazoną (FM1, FM2,
FM3, MW arba LW), paspauskite MODE.
2
Paspauskite MENU, pasukite valdymo
ratuką, kad pasirinktumėte
[SET GENERAL], tada jį paspauskite.
3
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte [SET BTM], tada jį
paspauskite.
Įrenginys išsaugo stotis skaičių mygtukuose
dažnių eilės tvarka.
Stočių nustatymas
1
Norėdami pakeisti diapazoną (FM1, FM2,
FM3, MW arba LW), paspauskite MODE.
2
Nustatykite radijo stotis.
Kaip stotis nustatyti rankiniu būdu
Nuspauskite ir laikykite SEEK +/–, kad rastumėte
apytikslį dažnį, tada pakartotinai spauskite
SEEK +/–, kad norimą dažnį nustatytumėte
tiksliai.
Kaip stotis nustatyti automatiniu būdu
Paspauskite SEEK +/–.
Paieška sustabdoma, kai įrenginys
pagauna stotį.
1
Pasirinkite diapazoną, tada paspauskite
skaičiaus mygtuką (nuo 1 iki 6).
Radijo duomenų sistemos
(RDS) naudojimas
Alternatyvių dažnių (AF) ir pranešimo
apie eismą (TA) nustatymas
AF nepertraukiamai iš naujo nustato stotį, kad būtų
priimamas stipriausias tinklo signalas, o TA teikia
esamą informaciją apie eismą arba transliuoja
eismo programas (TP), jei tokios priimamos.
1
Paspauskite MENU, pasukite valdymo
ratuką, kad pasirinktumėte
[SET GENERAL], tada jį paspauskite.
2
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte [SET AF/TA], tada
jį paspauskite.
3
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte [SET AF-ON],
[SET TA-ON], [SET AF/TA-ON] arba
[SET AF/TA-OFF], tada jį paspauskite.
11LT
Kaip įrašyti RDS stotis su AF ir TA nustatymu
Galite iš anksto nustatyti RDS stotis kartu su AF/TA
nustatymu. Nustatykite AF/TA, tada išsaugokite
stotį naudodamiesi BTM arba rankiniu būdu.
Jei iš anksto nustatysite rankiniu būdu, taip pat
galėsite iš anksto nustatyti ne RDS stotis.
Programos tipų pasirinkimas (PTY)
1
2
Kaip priimti pranešimus apie kritinius
atvejus
Kai AF arba TA įjungta, pranešimai apie kritinius
atvejus automatiškai pertrauks šiuo metu pasirinktą
šaltinį.
Kaip sureguliuoti eismo pranešimų
garsumo lygį
Vėlesnių eismo pranešimų garsumo lygis bus
išsaugotas atmintyje, nepriklausomai nuo įprasto
garsumo lygio.
Kaip klausytis vienos regioninės programos
(REGIONAL)
Kai įjungtos funkcijos AF ir REGIONAL, nebus
perjungiama kita regioninė stotis, kurios dažnis
stipresnis. Jei paliksite šios regioninės programos
priėmimo zoną, FM priėmimo metu nustatykite
[SET REG-OFF], esantį [SET GENERAL] (18 psl.).
Ši funkcija neveikia JK ir kai kuriuose kituose
regionuose.
Vykstant FM priėmimui paspauskite PTY.
Sukite valdymo ratuką, kol pasirodys
norimas programos tipas, tada jį
paspauskite.
Įrenginys pradės ieškoti stoties, transliuojančios
norimo tipo programą.
Programų tipai
NEWS (naujienos), AFFAIRS (įvykių aktualijos),
INFO (informacija), SPORT (sportas), EDUCATE
(švietimas), DRAMA (drama), CULTURE (kultūra),
SCIENCE (mokslas), VARIED (įvairu), POP M (pop
muzika), ROCK M (roko muzika), EASY M
(pramoginė muzika), LIGHT M (lengva klasikinė
muzika), CLASSICS (rimta klasikinė muzika),
OTHER M (kitokia muzika), WEATHER (orai),
FINANCE (finansai), CHILDREN (vaikų programos),
SOCIAL A (socialiniai reikalai), RELIGION (religija),
PHONE IN (telefono įvestis), TRAVEL (kelionės),
LEISURE (laisvalaikis), JAZZ (džiazas), COUNTRY
(kantri muzika), NATION M (tautinė muzika),
OLDIES (senos dainos), FOLK M (liaudiška muzika),
DOCUMENT (dokumentika)
Funkcija „Local Link“ (tik JK)
Ši funkcija leidžia pasirinkti kitas regiono vietines
stotis, netgi jei jos nėra išsaugotos skaičių
mygtukais.
FM priėmimo metu paspauskite skaičiaus mygtuką
(nuo 1 iki 6), kuriuo išsaugota vietinė stotis.
Per 5 sekundes dar kartą paspauskite vietinės
stoties skaičiaus mygtuką. Pakartokite šią
procedūrą, kol bus priimama vietinė stotis.
12LT
Laikrodžio laiko nustatymas (CT)
Per RDS perduodami CT duomenys nustato laikrodį.
1
Dalyje [SET GENERAL] nustatykite
[SET CT-ON] (18 psl.).
Kaip atjungti įrenginį
Sustabdykite atkūrimą, tada atjunkite įrenginį.
Atkūrimas
Kaip leisti USB įrenginį
Šioje naudojimo instrukcijoje pavadinimas „iPod“
vartojamas apibendrintai nurodant „iPod“ funkcijas,
esančias įrenginiuose „iPod“ ir „iPhone“, nebent
tekste ar paveiksluose būtų nurodyta kitaip.
Išsamesnės informacijos apie savo „iPod“
suderinamumą žr. „Apie „iPod“ (21 psl.) arba
apsilankykite pagalbos svetainėje, kurios adresas
nurodytas ant galinio viršelio.
Gali būti naudojami MSC (didelės talpos klasės)
ir MTP (laikmenų perdavimo protokolo) tipo USB
įrenginiai (pavyzdžiui, USB atmintinė, skaitmeninė
medijos leistuvė, „Android“ išmanusis telefonas),
palaikantys USB standartą.
Priklausomai nuo skaitmeninės medijos leistuvės
arba „Android“ išmaniojo telefono, gali reikėti
nustatyti USB ryšio režimą į MTP.
Pastabos
 Išsamesnės informacijos apie savo USB įrenginio
suderinamumą žr. pagalbos svetainėje, kurios
adresas nurodytas ant galinio viršelio.
 Toliau nurodytų failų atkūrimas nepalaikomas.
MP3 / WMA / FLAC:
 failų, apsaugotų naudojant autorių teisių apsaugos
technologijas
 failų, kuriuose numatyta skaitmeninė autorių teisių
apsauga (angl. „Digital Rights Management“, DRM)
 kelių kanalų garso failų
MP3 / WMA:
 nenuostolinguoju suspaudimu suglaudintų failų
1
Prijunkite USB įrenginį prie USB prievado
(10 psl.).
Pradedama atkurti.
Jei įrenginys jau prijungtas, paspauskite SRC
ir pasirinkite [USB], kad prasidėtų atkūrimas
(kai atpažįstamas „iPod“, ekrane pasirodo [IPD]).
2
Perspėjimas dėl „iPhone“
Kai per USB jungtį prijungiate „iPhone“, telefono
skambučio garsumas valdomas per „iPhone“, o ne
šiuo įrenginiu. Pernelyg nepadidinkite įrenginio
garsumo skambučio metu, kadangi baigus kalbėti
telefonu, netikėtai gali pasigirsti garsus garsas.
Tiesioginis „iPod“ valdymas
(keleivio atliekamas valdymas)
1
Dabar galima atlikti veiksmus su „iPod“.
Turėkite omenyje, kad garsumą galima
reguliuoti tik šiuo įrenginiu.
Kaip išjungti keleivio atliekamą valdymą
Nuspauskite ir palaikykite MODE, kol pasirodys
[MODE AUDIO].
BLUETOOTH įrenginio leidimas
Galite leisti turinį iš prijungto įrenginio, palaikančio
BLUETOOTH A2DP (išplėstinį garso paskirstymo
profilį).
1
Užmegzkite BLUETOOTH ryšį su garso
įrenginiu (8 psl.).
2
Paspauskite SRC ir pasirinkite
[BT AUDIO].
3
Valdykite garso įrenginį, kad
pradėtumėte atkurti.
4
Sureguliuokite šio įrenginio garsumą.
Sureguliuokite šio įrenginio garsumą.
Kaip sustabdyti atkūrimą
Atkūrimo metu nuspauskite ir palaikykite
MODE, kol pasirodys [MODE IPOD].
Paspauskite ir 1 sekundę palaikykite nuspaustą
mygtuką OFF.
13LT
Pastabos
 Priklausomai nuo garso įrenginio, šiame įrenginyje
gali būti nerodoma tokia informacija, kaip
pavadinimas, garso takelio numeris / laikas ir
atkūrimo būsena.
 Net jei pakeičiamas šio įrenginio šaltinis, atkūrimas
iš garso įrenginio nesustoja.
2
Sukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte norimą paieškos
kategoriją, tada jį paspauskite, kad
patvirtintumėte.
3
Norėdami ieškoti norimo garso takelio,
pakartokite 2 veiksmą.
Kaip sutapdinti BLUETOOTH įrenginio ir kitų
šaltinių garsumo lygį
Pradėkite atkūrimą BLUETOOTH garso įrenginyje
vidutiniu garsumu, o šiame įrenginyje nustatykite
įprastą klausymosi garsumą.
Paspauskite MENU, pasirinkite [SET SOUND] 
[SET BTA VOL] (19 psl.).
Garso takelių paieška ir
leidimas
Pradedama atkurti.
Kaip išeiti iš „Quick-BrowZer“ režimo
Paspauskite
Paieška praleidžiant elementus
(peršokimo režimas)
1
2
3
Pakartotinis leidimas ir grojimas
atsitiktine tvarka
1
Atkūrimo metu pakartotinai spauskite
(kartoti) arba
(maišyti), kad
pasirinktumėte norimą leidimo režimą.
Gali šiek tiek užtrukti, kol prasidės atkūrimas
pasirinktu leidimo režimu.
Galimi leidimo režimai skiriasi, atsižvelgiant
į pasirinktą garso šaltinį.
Garso takelio paieška pagal
pavadinimą („Quick-BrowZer™“)
1
Kai atkuriamas USB, paspauskite
(naršyti)*, kad būtų parodytas
paieškos kategorijų sąrašas.
Pasirodžius garso takelių sąrašui, pakartotinai
spauskite
(atgal), kol bus parodyta norima
paieškos kategorija.
* Kai atkuriama iš USB, ilgiau nei 2 sekundes
palaikykite nuspaustą
(naršyti), kad iš karto
grįžtumėte į kategorijų sąrašo pradžią.
14LT
(naršyti).
Paspauskite
(naršyti).
Paspauskite SEEK +.
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte elementą.
Sąrašas peršokamas etapais po 10 proc. nuo
bendro elementų skaičiaus.
4
Norėdami grįžti į režimą „QuickBrowZer“, paspauskite ENTER.
Pasirodo pasirinktas elementas.
5
Sukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte norimą elementą,
tada jį paspauskite.
Pradedama atkurti.
Skambinimas laisvomis rankomis
(tik per BLUETOOTH)
Norėdami naudotis mobiliuoju telefonu, prijunkite
jį prie šio įrenginio. Išsamios informacijos
žr. „BLUETOOTH įrenginio paruošimas“ (7 psl.).
2
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte inicialą iš inicialų sąrašo,
tada jį paspauskite.
3
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte vardą iš vardų sąrašo,
tada jį paspauskite.
4
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte numerį iš numerių
sąrašo, tada jį paspauskite.
Pradedamas telefono skambutis.
Skambučio priėmimas
1
Kai jums skambina ir girdisi skambėjimo
tonas, paspauskite CALL.
Skambinimas adresatams iš skambučių
istorijos
1
Pradedamas telefono skambutis.
Pastaba
Skambėjimo tonas ir pašnekovo balsas išvedami tik
iš priekinių garsiakalbių.
Paspauskite CALL, pasukite valdymo
ratuką, kad pasirinktumėte
[RECENT CALL], tada jį paspauskite.
Parodomas skambučių istorijos sąrašas.
2
Kaip atmesti skambutį
Paspauskite ir 1 sekundę palaikykite nuspaustą
mygtuką OFF.
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte vardą arba telefono
numerį iš skambučių istorijos, tada
jį paspauskite.
Pradedamas telefono skambutis.
Kaip užbaigti skambutį
Paspauskite CALL dar kartą.
Skambinimas įvedant telefono numerį
1
Paspauskite CALL, pasukite valdymo
ratuką, kad pasirinktumėte
[DIAL NUMBER], tada jį paspauskite.
2
Pasukite valdymo ratuką, kad įvestumėte
telefono numerį, pabaigoje pasirinkite [ ]
(tarpą), tada paspauskite ENTER*.
Skambinimas
Kai prijungtas mobilusis telefonas, palaikantis PBAP
(adresų knygos prieigos profilį), galite skambinti
numeriais iš adresų knygos ar skambučių istorijos.
Skambinimas adresatams iš adresų
knygos
1
Paspauskite CALL, pasukite
valdymo ratuką, kad pasirinktumėte
[PHONE BOOK], tada jį paspauskite.
Pradedamas telefono skambutis.
* Norėdami perkelti skaitmeninį rodinį, paspauskite
SEEK +/–.
Pastaba
Ekrane vietoje [#] rodomas [_].
15LT
Pakartotinis rinkimas
1
Paspauskite CALL, pasukite valdymo
ratuką, kad pasirinktumėte [REDIAL],
tada jį paspauskite.
Pradedamas telefono skambutis.
Skambinimas iš anksto nustatytu
numeriu
1
Paspauskite SRC ir pasirinkite
[BT PHONE].
2
Paspauskite skaičiaus mygtuką
(nuo 1 iki 6), kad pasirinktumėte
adresatą, kuriam norite skambinti.
3
Paspauskite ENTER.
Telefono numerių nustatymas iš anksto.
Iš anksto nustatomam rinkimui galite išsaugoti
iki 6 adresatų.
2
Telefono numerį, kurį norite išsaugoti iš anksto
nustatomam rinkimui, pasirinkite iš adresų knygos,
skambučių istorijos ar įveskite tiesiogiai.
Telefono numeris parodomas šio įrenginio ekrane.
Nuspauskite ir palaikykite skaičiaus mygtuką
(nuo 1 iki 6), kol pasirodys [MEM].
Adresatas bus išsaugotas pasirinktu išankstinio
nustatymo numeriu.
Skambinimas pagal balso žymas
Skambinti galite ištardami balso žymą, įrašytą
prijungtame mobiliajame telefone, kuriame yra
rinkimo balsu funkcija.
1
Ištarkite balso žymą, įrašytą mobiliajame
telefone.
Jūsų balsas atpažįstamas ir pradedama
skambinti.
Kaip atšaukti rinkimą balsu
Paspauskite VOICE.
Veiksmai, kuriuos galima atlikti
skambučio metu
Kaip sureguliuoti skambėjimo tono garsumą
Pradedamas telefono skambutis.
1
2
Paspauskite CALL, pasukite valdymo
ratuką, kad pasirinktumėte [VOICE DIAL],
tada jį paspauskite.
Arba paspauskite ir ilgiau nei 2 sekundes
laikykite nuspaudę mygtuką VOICE.
16LT
Priimdami skambutį, sukite valdymo ratuką.
Kaip sureguliuoti pašnekovo balso garsumą
Skambučio metu sukite valdymo ratuką.
Kaip sureguliuoti garsumą pašnekovui
(mikrofono jautrumo reguliavimas)
Paspauskite MIC.
Reguliuojami garsumo lygiai: [MIC-LOW],
[MIC-MID], [MIC-HI].
Kaip sumažinti aidą ir triukšmą (aido
panaikinimo / triukšmo panaikinimo
režimas)
Nuspauskite ir palaikykite MIC.
Nustatomas režimas: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
Kaip perjungti laisvų rankų ir kalbėjimo
laikant telefoną rankoje režimą
Skambučio metu paspauskite MODE, kad
perjungtumėte telefono skambučio garsą tarp
įrenginio ir mobiliojo telefono.
Pastaba
Ši funkcija gali neveikti; tai priklauso nuo mobiliojo
telefono.
Naudingos funkcijos
Naudojimasis „Siri Eyes Free“
 Kai „iPhone“ jungiamas prie USB prievado,
„Siri Eyes Free“ gali veikti netinkamai arba atsijungti.
 Kai „iPhone“ jungiate prie įrenginio naudodami USB,
neaktyvinkite „Siri“, naudodamiesi „iPhone“.
„Siri Eyes Free“ gali veikti netinkamai arba atsijungti.
 Kai aktyvinta „Siri Eyes Free“, nėra garso.
„Siri Eyes Free“ leidžia laisvomis rankomis naudotis
„iPhone“, tiesiog kalbant į mikrofoną. Norėdami
naudoti šią funkciją, turite prijungti „iPhone“ prie
įrenginio per BLUETOOTH. Ši funkcija veikia su
„iPhone 4s“ arba naujesne versija. Įsitikinkite, kad
jūsų „iPhone“ veikia naujausia „iOS“ versija.
Turite iš anksto sukonfigūruoti „iPhone“ ir įrenginio
sujungimo per BLUETOOTH registraciją ir ryšį.
Išsamios informacijos žr. „BLUETOOTH įrenginio
paruošimas“ (7 psl.).
1
Aktyvinkite „iPhone“ funkciją „Siri“.
Išsamios informacijos žr. prie „iPhone“ pridėtoje
naudojimo instrukcijoje.
2
Paspauskite ir ilgiau nei 2 sekundes
laikykite nuspaudę mygtuką VOICE.
Pasirodo balso komandos ekranas.
3
Kai „iPhone“ pyptelės, kalbėkite
į mikrofoną.
„iPhone“ pyptelės dar kartą, tuomet „Siri“
pradės reaguoti.
Kaip išjungti „Siri Eyes Free“
Paspauskite VOICE.
Pastabos
 „iPhone“ gali neatpažinti jūsų balso, atsižvelgiant
į naudojimo sąlygas. (Pavyzdžiui, jei esate
važiuojančioje mašinoje.)
 „Siri Eyes Free“ gali neveikti tinkamai arba reakcija
gali būti uždelsta tose vietose, kur sunku priimti
„iPhone“ signalus.
 Priklausomai nuo „iPhone“ veikimo sąlygų,
„Siri Eyes Free“ gali neveikti tinkamai arba gali
atsijungti.
 Jei su „iPhone“ leidžiate garso takelį naudodamiesi
BLUETOOTH garso ryšiu, tuomet, kai garso takelis
pradedamas atkurti per BLUETOOTH, funkcija
„Siri Eyes Free“ automatiškai išsijungia ir įrenginys
persijungia į BLUETOOTH garso šaltinį.
 Kai „Siri Eyes Free“ aktyvinama atkuriant garsą,
įrenginys gali persijungti į BLUETOOTH garso šaltinį
netgi tada, jei nenurodėte, kurį garso takelį leisti.
17LT
Kaip grįžti į ankstesnį ekraną
Paspauskite
(atgal).
Nustatymai
DEMO režimo atšaukimas
Bendroji sąranka (GENERAL)
Demonstracinį ekraną, kuris pasirodo, kai šaltinis
išjungtas ir rodomas laikrodis, galite atšaukti.
DEMO (demonstracija)
Aktyvinama demonstracija: [ON], [OFF].
1
CLOCK-ADJ (laikrodžio sureguliavimas) (7 psl.)
Paspauskite MENU, pasukite valdymo
ratuką, kad pasirinktumėte
[SET GENERAL], tada jį paspauskite.
2
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte [SET DEMO], tada
jį paspauskite.
3
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte [SET DEMO-OFF],
tada jį paspauskite.
Nustatymas baigtas.
4
Dukart paspauskite
(atgal).
Ekranas grįžta į įprastą priėmimo / leidimo
režimą.
CAUT ALM (įspėjamasis signalas)
Aktyvinamas įspėjamasis signalas: [ON], [OFF]
(6 psl.).
(Prieinama tik tada, kai šaltinis išjungtas ir
rodomas laikrodis.)
BEEP
Aktyvinamas pyptelėjimo garsas: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Kai įrenginys išjungiamas, po norimo laiko
išsijungia automatiškai:
[NO], [30S] (30 sekundžių), [30M] (30 minučių),
[60M] (60 minučių).
CT (laikrodžio laikas)
Aktyvinama CT funkcija: [ON], [OFF].
Pagrindinių nustatymų
valdymas
Galite nustatyti elementus šiose nustatymų
kategorijose:
bendroji sąranka (GENERAL), garso sąranka
(SOUND), ekrano sąranka (DISPLAY), BLUETOOTH
sąranka (BT).
(Neveikia, kai pasirinktas BT telefonas.)
1
2
Paspauskite MENU.
Sukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte sąrankos kategoriją,
tada jį paspauskite.
Elementai, kuriuos galima nustatyti, skiriasi
priklausomai nuo šaltinio ir nustatymų.
3
Sukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte parinktis, tada
jį paspauskite.
18LT
AF/TA (alternatyvūs dažniai / pranešimas apie
eismą)
Pasirenkamas alternatyvių dažnių (AF) ir
pranešimo apie eismą (TA) nustatymas:
[AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
REGIONAL
Apriboja priėmimą iki konkretaus regiono:
[ON], [OFF]. (Veikia tik tada, kai priimama FM.)
BTM (geriausia stočių nustatymo atmintis) (11 psl.)
(Veikia tik tada, kai pasirinktas imtuvas.)
Garso sąranka (SOUND)
Šis sąrankos meniu pasiekiamas tada, kai
pasirinktas bet kuris šaltinis, išskyrus BT telefoną.
EQ5 PRESET
Parenkama viena iš 10 galimų glodintuvo kreivių
arba išjungiama:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [DANCE], [HIP-HOP],
[ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY],
[CUSTOM].
Kiekvienam šaltiniui taikomą glodintuvo kreivės
nustatymą galima įvesti į atmintį.
EQ5 SETTING
Parametrui EQ5 nustatoma [CUSTOM].
BASE
Parenkama iš anksto nustatyta glodintuvo kreivė
kaip pagrindas tolesniam pritaikymui: [BAND1]
(žemas dažnis), [BAND2] (vidutiniškai žemas
dažnis), [BAND3] (vidutinis dažnis), [BAND4]
(vidutiniškai aukštas dažnis), [BAND5] (aukštas
dažnis).
Garsumo lygį galima reguliuoti 1 dB žingsniais,
nuo -10 dB iki +10 dB.
BALANCE
Reguliuojamas garso balansas:
[RIGHT-15]–[CENTER]–[LEFT-15].
AUX VOL (AUX garsumo lygis)
Sureguliuoja kiekvieno prijungto pagalbinio
įrenginio garsumo lygį: [+18 dB]–[0 dB]–[-8 dB].
Dėl šio nustatymo nereikia reguliuoti įvairių
šaltinių garsumo lygio.
BTA VOL (BLUETOOTH garso garsumo lygis)
Sureguliuoja kiekvieno prijungto BLUETOOTH
įrenginio garsumo lygį: [+6 dB]–[0 dB]–[-6 dB].
Dėl šio nustatymo nereikia reguliuoti įvairių
šaltinių garsumo lygio.
Ekrano sąranka (DISPLAY)
DIMMER
Pakeičia ekrano šviesumą: [ON], [OFF].
SND SYNC (garso sinchronizavimas)
Suaktyvina apšvietimo ir garso sinchronizavimą:
[ON], [OFF].
AUTO SCR (automatinis slinkimas)
Automatiškai slenkama per ilgus elementus:
[ON], [OFF].
(Neprieinama, kai pasirinkta AUX arba imtuvas.)
FADER
Sureguliuojamas santykinis lygis:
[FRONT-15]–[CENTER]–[REAR-15].
S.WOOFER (žemųjų dažnių garsiakalbis)
SW LEVEL (žemųjų dažnių garsiakalbio lygis)
Reguliuoja žemųjų dažnių garsiakalbio
garsumo lygį: [+6 dB]–[0 dB]–[-6 dB], [ATT].
(Esant žemiausiam nustatymui rodoma [ATT].)
SW PHASE (žemųjų dažnių garsiakalbio fazė)
Parenkama žemųjų dažnių garsiakalbio fazė:
[NORM], [REV].
LPF FREQ (žemo pralaidumo filtro dažnis)
Parenkamas žemųjų dažnių garsiakalbio
atjungimo dažnis: [80Hz], [100Hz], [120Hz].
19LT
BLUETOOTH sąranka (BT)
Papildoma informacija
PAIRING (8 psl.)
PHONE BOOK (15 psl.)
REDIAL (16 psl.)
RECENT CALL (15 psl.)
VOICE DIAL (16 psl.)
DIAL NUMBER (15 psl.)
RINGTONE
Parenka, ar skambinimo garsą leidžia šis
įrenginys, ar prijungtas mobilusis telefonas:
[1] (šis įrenginys), [2] (mobilusis telefonas).
AUTO ANS (automatinis atsiliepimas)
Nustato šį įrenginį, kad į gaunamą skambutį
būtų atsiliepta automatiškai: [OFF], [1] (apie
3 sekundes), [2] (apie 10 sekundžių).
AUTOPAIR (automatinis susiejimas)
Automatiškai pradedamas BLUETOOTH
susiejimas, kai per USB prijungiamas įrenginys
su 5.0 arba naujesnės versijos „iOS“: [ON], [OFF].
BT SIGNL (BLUETOOTH signalas) (9 psl.)
Aktyvinama / išjungiama funkcija BLUETOOTH.
BT INIT (BLUETOOTH inicijavimas)
Inicijuojami visi su BLUETOOTH susiję nustatymai
(susiejimo informacija, iš anksto nustatytas
numeris, įrenginio informacija ir pan.):
[YES], [NO].
Šalindami įrenginį, inicijuokite visus nustatymus.
(Prieinama tik tada, kai šaltinis išjungtas ir
rodomas laikrodis.)
20LT
Atsargumo priemonės
 Jei automobilį palikote saulėkaitoje, prieš
naudodami leiskite įrenginiui atvėsti.
 Saulėkaitoje stovinčiame automobilyje nepalikite
priekinio skydelio ar kitų garso įrenginių, nes dėl
aukštos temperatūros jie gali sugesti.
 Elektrinė antena išsistumia automatiškai.
Kaip išlaikyti aukštą garso kokybę
Neaptaškykite įrenginio skysčiais.
Garso failų atkūrimo tvarka
Aplankas (albumas)
Garso failas (garso takelis)
Apie „iPod“
Priežiūra
 Galite prijungti toliau nurodytus „iPod“ modelius.
Prieš naudodami „iPod“ įrenginius, atnaujinkite
jų programinę įrangą į naujausią versiją.
Suderinami „iPhone“ / „iPod“ modeliai
Suderinamas modelis
USB
„iPhone 6 Plus“

„iPhone 6“

„iPhone 5s“

„iPhone 5c“

„iPhone 5“

„iPhone 4s“

„iPhone 4“

„iPhone 3GS“

„iPod touch“ (5-osios kartos)

„iPod touch“ (4-osios kartos)

„iPod touch“ (3-iosios kartos)

„iPod classic“

„iPod nano“ (7-osios kartos)

„iPod nano“ (6-osios kartos)

„iPod nano“ (5-osios kartos)

Jungčių valymas
Įrenginys gali neveikti tinkamai, jei jungtys tarp
įrenginio ir priekinio skydelio bus nešvarios. Kad to
išvengtumėte, nuimkite priekinį skydelį (6 psl.) ir
nuvalykite jungtis vatos tamponu. Per stipriai
nespauskite. Kitaip galite pažeisti jungtis.
Pastabos
 Saugumo sumetimais, prieš valydami jungtis išjunkite
degimą ir ištraukite raktelį iš uždegimo jungiklio.
 Niekada tiesiogiai nelieskite jungčių pirštais ar
metaliniais daiktais.
 „Made for iPod“ ir „Made for iPhone“ reiškia, kad
elektroninis priedas skirtas konkrečiai „iPod“ ir
„iPhone“ ir kad gamintojas patvirtino, jog priedas
atitinka „Apple“ veikimo standartus. „Apple“
neatsako už šio įrenginio veikimą ar jo atitiktį
saugos ir reguliavimo standartams. Atkreipkite
dėmesį, kad, kai šis priedas naudojamas kartu
su „iPod“ ar „iPhone“, gali suprastėti belaidžio
ryšio veikimas.
Jei kilo su įrenginiu susijusių klausimų ar problemų,
neaptartų šiame vadove, pasitarkite su artimiausiu
„Sony“ pardavėju.
21LT
Specifikacijos
Imtuvo skyrius
FM
Derinimo diapazonas: 87,5–108,0 MHz
Antenos jungtis:
išorinė antenos jungtis
Vidutinis dažnis:
FM CCIR: nuo -1 956,5 iki -487,3 kHz ir
nuo +500,0 iki +2 095,4 kHz
Naudojamas jautrumas: 7 dBf
Atrankumas: 75 dB esant 400 kHz
Signalo-triukšmo santykis 73 dB
Atskyrimas: 50 dB esant 1 kHz
Dažnio atsakas: 20–15 000 Hz
MW/LW
Derinimo diapazonas:
MW: 531–1602 kHz
LW: 153–279 kHz
Antenos jungtis:
išorinė antenos jungtis
Jautrumas: MW: 26 μV, LW: 50 μV
USB leistuvo skyrius
Sąsaja: USB (visu greičiu)
Maksimali srovė: 1 A
Didžiausias atpažįstamų garso takelių skaičius:
 aplankuose (albumuose): 256
 failų (garso takelių) aplanke: 256
Atitinkamas kodekas:
MP3 (.mp3)
Dažnis bitais: 8–320 kb/s (palaikomas VBR
(kintamas dažnis bitais))
Diskretizavimo dažnis: 16–48 kHz
WMA (.wma)
Dažnis bitais: 32–192 kb/s (palaikomas VBR
(kintamas dažnis bitais))
Diskretizavimo dažnis: 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
FLAC (.flac)
Bitų skaičius: 16 bitų / 24 bitai
Diskretizavimo dažnis: 44,1 kHz–48 kHz
22LT
Belaidis ryšys
Ryšio sistema:
standartinė BLUETOOTH 3.0 versija
Išvestis:
BLUETOOTH standartinė 2 galios klasė
(Daugiausia +4 dBm)
Maksimalus ryšio diapazonas:
Regėjimo riba – apytiksliai 10 m*1
Dažnio diapazonas:
2,4 GHz diapazonas (2,4000–2,4835 GHz)
Moduliavimo būdas: FHSS
Suderinami BLUETOOTH profiliai*2:
A2DP (išplėstinis garso paskirstymo profilis) 1.3
AVRCP (garso ir vaizdo nuotolinio valdymo
profilis) 1.3
HFP (laisvų rankų įrangos profilis) 1.6
PBAP (adresų knygos prieigos profilis)
Atitinkamas kodekas:
SBC (.sbc)
*1 Faktinis diapazonas gali skirtis atsižvelgiant į tokius
veiksnius: kliūtys tarp įrenginių, magnetiniai laukai
aplink mikrobangų krosnelę, statinė elektra,
priėmimo jautrumas, antenos efektyvumas,
operacinė sistema, taikomoji programa ir kt.
*2 BLUETOOTH standartiniai profiliai nurodo
BLUETOOTH ryšio tarp įrenginių paskirtį.
Galios stiprintuvo skyrius
Išvestis: garsiakalbių išvestys
Garsiakalbių varža: 4–8 omai
Maksimali išvesties galia: 55 W × 4 (esant 4 omams)
Bendroji informacija
Išvestys:
garso išvesčių kontaktas (galinis, žemųjų dažnių)
elektrinės antenos / galios stiprintuvo valdymo
kontaktas (REM OUT)
Įvestys:
nuotolinio valdymo pulto įvesties kontaktas
antenos įvesties kontaktas
AUX įvesties lizdas (erdvinio garso mini lizdas)
USB prievadas
Maitinimo reikalavimai: 12 V NS automobilio
akumuliatorius (su įžemintu neigiamu poliumi)
Nominali vartojama srovė: 10 A
Matmenys:
apytiksl. 178 mm × 50 mm × 120 mm (p / a / g)
Montavimo matmenys:
apytiksl. 182 mm × 53 mm × 102 mm (p / a / g)
Svoris: apytiksl. 0,7 kg
Pakuotės turinys:
pagrindinis įrenginys (1)
montavimo ir sujungimo dalys (1 komplektas)
Jūsų pardavėjas gali neturėti kai kurių pirmiau
išvardytų priedų. Išsamios informacijos teiraukitės
pardavėjo.
Dizainas ir specifikacijos gali keistis neperspėjus.
Autorių teisės
„Bluetooth®“ žodinis ženklas ir logotipai yra
registruotieji prekių ženklai, priklausantys
„Bluetooth SIG, Inc.“. „Sony Corporation“ tokius
ženklus naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai
ir prekių pavadinimai priklauso atitinkamiems
savininkams.
N žyma yra „NFC Forum, Inc.“ priklausantis prekės
ženklas Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose
šalyse.
„Windows Media“ yra „Microsoft Corporation“
registruotasis prekės ženklas arba prekės ženklas
JAV ir (arba) kitose šalyse.
Šį gaminį saugo tam tikros „Microsoft Corporation“
intelektinės nuosavybės teisės. Šią technologiją
naudoti ne šiame gaminyje ar platinti neturint
tinkamos (-ų) „Microsoft“ arba įgaliotosios
„Microsoft“ antrinės įmonės licencijos (-ų)
draudžiama.
„iPhone“, „iPod“, „iPod classic“, „iPod nano“,
„iPod touch“ ir „Siri“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklai,
registruoti JAV ir kitose šalyse.
libFLAC
(C) Josh Coalson, 2000–2009 m.
Autorių teisės (C) „Xiph.Org“ fondas, 2011–2013 m.
Perplatinti ir naudoti pirmine bei dvejetaine
formomis, su pakeitimais ar be jų, leidžiama
laikantis toliau nurodytų sąlygų.
 Perplatinant šaltinio kodą, turi būti išlaikytas
pirmiau pateiktas pranešimas dėl autorių teisių,
šis sąlygų sąrašas ir toliau esantis atsakomybės
apribojimas.
 Perplatinant dvejetaine forma, dokumentacijoje
ir (arba) kitoje kartu pateikiamoje medžiagoje turi
būti atkurtas pirmiau pateiktas pranešimas dėl
autorių teisių, šis sąlygų sąrašas ir toliau esantis
atsakomybės apribojimas.
 Be konkretaus išankstinio rašytinio leidimo
negalima naudoti fondo „Xiph.org Foundation“
ir jo bendradarbių pavadinimų, siekiant paremti
ar reklamuoti iš šios programinės įrangos išvestus
produktus.
AUTORIŲ TEISIŲ TURĖTOJAI IR BENDRADARBIAI
PROGRAMINĘ ĮRANGĄ PATEIKIA TOKIĄ, KOKIA YRA,
IR NEPRIPAŽĮSTA JOKIŲ IŠREIKŠTŲ AR NUMANOMŲ
GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT,
NUMANOMAS PERKAMUMO IR TINKAMUMO
TAM TIKRAM TIKSLUI GARANTIJAS. FONDAS AR
BENDRADARBIAI JOKIU ATVEJU NEBUS ATSAKINGI
UŽ BET KOKIĄ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ,
NETYČINĘ, SPECIFINĘ, TIPINĘ AR KAIP PASEKMĖ
KILUSIĄ ŽALĄ (ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT,
PREKIŲ AR PASLAUGŲ PAKAITALŲ ĮSIGIJIMĄ,
NAUDOJIMO, DUOMENŲ AR PELNO PRARADIMĄ,
VERSLO VEIKLOS PERTRAUKIMĄ), SUKELTĄ BET
KOKIU BŪDU IR BET KOKIU ĮSIPAREIGOJIMŲ
PAGRINDU – PAGAL SUTARTĮ, ATSAKOMYBĘ BE
KALTĖS AR DELIKTĄ (ĮSKAITANT NEATSARGUMĄ
IR KITAS PRIEŽASTIS), KAIP NORS KILUSIĄ DĖL
PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMO, NET JEIGU
JIE GALĖJO ŽINOTI APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ.
„MPEG Layer-3“ garso kodavimo technologijai
ir patentams licenciją suteikė „Fraunhofer IIS“
ir „Thomson“.
„Google“, „Google Play“ ir „Android“ yra
„Google Inc.“ priklausantys prekių ženklai.
23LT
Trikčių šalinimas
Toliau pateiktas kontrolinis sąrašas padės išspręsti
problemas, kurių galite patirti naudodamiesi
įrenginiu.
Prieš peržvelgdami tolesnį kontrolinį sąrašą,
patikrinkite sujungimo ir valdymo procedūras.
Informaciją apie saugiklio naudojimą ir įrenginio
nuėmimą nuo prietaisų skydo žr. skyriuje
„Prijungimas / montavimas“ (28 psl.).
Jei problemos išspręsti nepavyktų, apsilankykite
galiniame viršelyje nurodytoje pagalbos svetainėje.
Bendroji informacija
Nėra garso arba garsas labai tylus.
 Šliaužiklio valdymo padėtis [FADER] nenustatyta
2 garsiakalbių sistemai.
 Įrenginio ir (arba) prijungto įrenginio garsumas
labai mažas.
 Padidinkite šio įrenginio ir prijungto įrenginio
garsumą.
Nėra pyptelėjimo garso.
 Prijungtas papildomas galios stiprintuvas,
o įmontuotas stiprintuvas nenaudojamas.
Atminties turinys buvo ištrintas.
 Maitinimo tiekimo laidas arba akumuliatorius
buvo atjungtas arba yra prijungtas netinkamai.
Įrašytos stotys ir tikslus laikas buvo panaikinti.
Perdegė saugiklis.
Kai perjungiama uždegimo padėtis, pasigirsta
triukšmas.
 Laidai nėra teisingai suderinti su automobilio
papildoma maitinimo jungtimi.
Atkūrimo arba priėmimo metu prasideda
demonstracinis režimas.
 Jei 5 minutes neatliekamas joks veiksmas,
kai nustatyta [DEMO-ON], prasideda
demonstracinis režimas.
 Nustatykite [DEMO-OFF] (18 psl.).
24LT
Iš ekrano lango dingsta arba jame nepasirodo
rodinys.
 Apšvietimo perjungimas nustatytas kaip
[DIM-ON] (19 psl.).
 Paspaudus ir laikant nuspaustą OFF, rodinys
dingsta.
 Spauskite įrenginio mygtuką OFF, kol pasirodys
rodinys.
 Jungtys yra nešvarios (21 psl.).
Ekranas / apšvietimas mirksi.
 Nepakankamas maitinimo tiekimas.
 Patikrinkite, ar iš automobilio akumuliatoriaus
tiekiamas pakankamas maitinimas. (Maitinimo
reikalavimas: 12 V pastovioji srovė.)
Neveikia valdymo mygtukai.
 Neteisingai sujungta.
 Patikrinkite įrenginio jungtį.
Jei padėtis nepasitaiso, paspauskite DSPL ir
(atgal) / MODE ir palaikykite nuspaudę
ilgiau nei 2 sekundes, kad iš naujo
nustatytumėte įrenginį.
Atmintyje saugomas turinys panaikinamas.
Saugumo sumetimais nenustatinėkite įrenginio
iš naujo, kai vairuojate.
Radijo priėmimas
Nepriimamos stotys.
Garsas triukšmingas.
 Neteisingai sujungta.
 Patikrinkite automobilio antenos jungtį.
 Jei automobilio antena neišsikiša, patikrinkite,
kaip prijungtas antenos valdymo laidas.
Neįmanoma įjungti iš anksto nustatytos stoties.
 Transliavimo signalas per silpnas.
RDS
Funkcija SEEK prasideda praėjus kelioms
klausymosi sekundėms.
 Stotis nėra TP stotis arba jo signalas silpnas.
 Išjunkite TA (11 psl.).
Nėra pranešimų apie eismą.
 Aktyvinkite TA (11 psl.).
 Stotis netransliuoja jokių pranešimų apie eismą,
nepaisant to, kad yra TP.
 Nustatykite kitą stotį.
PTY rodo [- - - - - - - -].
 Dabartinė stotis nėra RDS stotis.
 Negaunami RDS duomenys.
 Stotis nenurodo programos tipo.
Mirksi programos tarnybos pavadinimas.
 Nėra alternatyvaus dabartinės stoties dažnio.
 Paspauskite SEEK +/–, kol mirksi programos
tarnybos pavadinimas. Pasirodo [PI SEEK],
o įrenginys pradeda ieškoti kito dažnio su
tais pačiais PI (programos identifikavimo)
duomenimis.
USB įrenginio atkūrimas
Nepavyksta paleisti elementų naudojant USB
šakotuvą.
 Šis įrenginys neatpažįsta USB įrenginių, prijungtų
per USB šakotuvą.
Paleisti USB įrenginį užtrunka ilgiau.
 USB įrenginyje yra failų su sudėtinga medžio
struktūra.
Garsas trūkinėja.
 Garsas gali trūkinėti esant dideliam dažniui bitais.
 DRM failų (kuriems numatyta skaitmeninė
autorių teisių apsauga (angl. „Digital Rights
Management“, DRM)) kai kuriais atvejais gali
nepavykti paleisti.
Nepavyksta paleisti garso failo.
 Naudojant kitas nei FAT16 arba FAT32 failų
sistemas suformatuoti USB įrenginiai
nepalaikomi.*
* Šis įrenginys palaiko FAT16 ir FAT32, bei kai kurie USB
įrenginiai gali palaikyti ne visus šiuos FAT. Išsamios
informacijos žr. USB įrenginio naudojimo instrukcijoje
arba susisiekite su gamintoju.
NFC funkcija
Nepavyksta prisijungti vienu palietimu (NFC).
 Jei išmanusis telefonas nereaguoja į lietimą,
atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 Patikrinkite, ar įjungta išmaniojo telefono NFC
funkcija.
 Išmaniojo telefono N žymą perkelkite arčiau
šio įrenginio dalies su N žyma.
 Jei išmanusis telefonas yra dėkle, išimkite jį.
 NFC priėmimo jautrumas priklauso nuo įrenginio.
Jei keletą kartų nepavyksta išmaniojo telefono
prijungti vienu palietimu, užmegzkite
BLUETOOTH ryšį rankiniu būdu.
BLUETOOTH funkcija
Prijungiamas įrenginys neaptinka šio įrenginio.
 Prieš atlikdami susiejimą, nustatykite šio įrenginio
susiejimo budėjimo režimą.
 Kai šis įrenginys prijungtas prie BLUETOOTH
įrenginio, jo negalima aptikti kitu įrenginiu.
 Nutraukite esamą ryšį ir ieškokite šio įrenginio
iš kito įrenginio.
 Susieję įrenginius, nustatykite BLUETOOTH
signalo išvestį kaip įjungtą (9 psl.).
Nepavyksta užmegzti ryšio.
 Ryšys yra valdomas iš vienos pusės (šio įrenginio
arba BLUETOOTH įrenginio), bet ne iš abiejų.
 Prie šio įrenginio prisijunkite iš BLUETOOTH
įrenginio arba atvirkščiai.
Nepasirodo aptikto įrenginio pavadinimas.
 Priklausomai nuo kito įrenginio būsenos, gali
nepavykti gauti pavadinimo.
Nėra skambėjimo tono.
 Gaudami skambutį sureguliuokite garsumą,
sukdami valdymo ratuką.
 Priklausomai nuo prijungiamo įrenginio,
skambėjimo tonas gali būti išsiųstas netinkamai.
 [RINGTONE] nustatykite kaip [1] (20 psl.).
 Priekiniai garsiakalbiai neprijungti prie įrenginio.
 Priekinius garsiakalbius prijunkite prie
įrenginio. Skambėjimo tonas skleidžiamas
tik iš priekinių garsiakalbių.
25LT
Nesigirdi pašnekovo balso.
 Priekiniai garsiakalbiai neprijungti prie įrenginio.
 Priekinius garsiakalbius prijunkite prie
įrenginio. Pašnekovo balsas išvedamas tik
iš priekinių garsiakalbių.
Pašnekovas skundžiasi, kad garsumas per mažas
ar per didelis.
 Atitinkamai pakoreguokite garsumą,
reguliuodami mikrofono jautrumą (16 psl.).
Kalbant telefonu girdisi aidas arba triukšmas.
 Pritildykite.
 EC/NC režimą nustatykite kaip [EC/NC-1] arba
[EC/NC-2] (16 psl.).
 Jei garsus yra aplinkos triukšmas, o ne pokalbio
telefonu garsas, pabandykite sumažinti šį
triukšmą.
Pvz.: jei atidarytas langas ir girdisi garsus
eismo ar panašus triukšmas, uždarykite langą.
Jei garsiai veikia oro kondicionierius, sumažinkite
jo nustatymą.
Nepavyksta prijungti telefono.
 Kai leidžiamas BLUETOOTH garsas, telefonas
neprijungiamas net paspaudus CALL.
 Prisijunkite iš telefono.
Prasta telefono garso kokybė.
 Telefono garso kokybė priklauso nuo mobiliojo
telefono priėmimo sąlygų.
 Jei priėmimas prastas, pervažiuokite į tokią
vietą, kur mobiliojo telefono signalas būtų
stipresnis.
Prijungto garso įrenginio garsumas yra mažas
(didelis).
 Garsumo lygis skiriasi priklausomai nuo garso
įrenginio.
 Sureguliuokite prijungto garso įrenginio arba
šio įrenginio garsumą.
Garsas trūkinėja, kai atkuriamas BLUETOOTH
garso įrenginys.
 Sumažinkite atstumą tarp įrenginio ir BLUETOOTH
garso įrenginio.
26LT
 Jei BLUETOOTH garso įrenginys yra dėkle, kuris
pertraukia signalą, naudodamiesi garso įrenginiu,
išimkite jį iš dėklo.
 Netoliese naudojami keli BLUETOOTH įrenginiai
arba kiti įrenginiai, skleidžiantys radijo bangas.
 Išjunkite kitus įrenginius.
 Padidinkite atstumą nuo kitų įrenginių.
 Atkūrimo garsas akimirkai sustoja, kai prie šio
įrenginio prijungiamas mobilusis telefonas.
Tai nėra gedimas.
Nepavyksta valdyti prijungto BLUETOOTH garso
įrenginio.
 Patikrinkite, ar prijungtas BLUETOOTH garso
įrenginys palaiko AVRCP.
Neveikia kai kurios funkcijos.
 Patikrinkite, ar prijungtas įrenginys palaiko šias
funkcijas.
Netyčia atsiliepiama į skambutį.
 Prijungtas telefonas nustatytas automatiškai
atsiliepti į skambučius.
Susiejimas nepavyko, nes baigėsi skirtasis laikas.
 Priklausomai nuo prijungto įrenginio, susiejimui
gali būti skirta nedaug laiko.
 Pabandykite užbaigti susiejimą per skirtąjį
laiką.
Neveikia BLUETOOTH funkcija.
 Išjunkite įrenginį, ilgiau nei 2 sekundes
spausdami OFF, o tada vėl jį įjunkite.
Kai skambinama naudojantis laisvų rankų įranga,
iš automobilio garsiakalbių neišvedamas garsas.
 Jei garsas išvedamas iš mobiliojo telefono,
nustatykite mobilųjį telefoną, kad garsas būtų
išvedamas iš automobilio garsiakalbių.
„Siri Eyes Free“ nėra aktyvinta.
 Atlikite „iPhone“, palaikančio „Siri Eyes Free“,
laisvų rankų įrangos registraciją.
 „iPhone“ įjunkite funkciją „Siri“.
 Atšaukite BLUETOOTH ryšį tarp įrenginio ir
„iPhone“, tada vėl jį užmegzkite.
Klaidų rodiniai / pranešimai
HUB NO SUPRT: USB šakotuvai nepalaikomi.
IPD STOP: „iPod“ atkūrimas baigtas.
 Atkūrimą paleiskite valdydami „iPod“ / „iPhone“.
NO AF: nėra alternatyvių dažnių.
 Paspauskite SEEK +/–, kol mirksi programos
tarnybos pavadinimas. Įrenginys pradeda ieškoti
kito dažnio su tais pačiais PI (programos
identifikavimo) duomenimis (pasirodo [PI SEEK]).
Apie BLUETOOTH funkciją:
ERROR: pasirinkto veiksmo atlikti nepavyko.
 Šiek tiek palaukite, tada bandykite dar kartą.
NO DEV: BLUETOOTH įrenginys neprijungtas arba
neatpažįstamas.
 Įsitikinkite, kad BLUETOOTH įrenginys prijungtas
patikimai arba kad su BLUETOOTH įrenginiu
užmegztas BLUETOOTH ryšys.
P EMPTY: nėra įrašytų telefono numerių.
NO TP: nėra eismo programų.
 Įrenginys toliau ieškos pasiekiamų TP stočių.
UNKNOWN: nepavyksta parodyti vardo arba
telefono numerio.
OVERLOAD: USB įrenginys perkrautas.
 Atjunkite USB įrenginį, tada paspauskite SRC,
kad pasirinktumėte kitą šaltinį.
 USB įrenginys sugedęs arba prijungtas įrenginys
yra nepalaikomas.
WITHHELD: skambintojas nerodo savo telefono
numerio.
Jei šie sprendimai nepadeda išspręsti problemos,
pasitarkite su artimiausiu „Sony“ pardavėju.
READ: dabar skaitoma informacija.
 Palaukite, kol baigsis nuskaitymas ir automatiškai
prasidės atkūrimas. Tai gali šiek tiek užtrukti,
priklausomai nuo failų struktūros.
USB ERROR: nepavyksta paleisti USB įrenginio.
 Dar kartą prijunkite USB įrenginį.
USB NO DEV: USB įrenginys neprijungtas arba
neatpažįstamas.
 Įsitikinkite, kad USB įrenginys arba USB laidas
prijungti patikimai.
USB NO MUSIC: nėra failo, kurį galima paleisti.
 Prijunkite USB įrenginį, kuriame yra paleidžiamų
failų (22 psl.).
USB NO SUPRT: USB įrenginys nepalaikomas.
 Išsamesnės informacijos apie savo USB įrenginio
suderinamumą žr. pagalbos svetainėje, kurios
adresas nurodytas ant galinio viršelio.
27LT
Prijungimas / montavimas
Dėmesio
 Visus įžeminimo laidus nuveskite į bendrą
įžeminimo tašką.
 Saugokite, kad laidai nebūtų prispausti varžtais
ir neįstrigtų važiuojančiose dalyse (pvz., sėdynės
bėgeliuose).
 Prieš sujungdami jungtis, išjunkite automobilio
degimą, kad neįvyktų trumpasis jungimas.
 Maitinimo tiekimo laidą  pirmiausia prijunkite
prie įrenginio ir garsiakalbių, o paskui – prie
papildomos maitinimo jungties.
 Bet kokius palaidus neprijungtus laidus dėl
saugumo izoliuokite elektros izoliacine juostele.
Atsargumo priemonės
 Montavimo vietą pasirinkite atidžiai, kad įrenginys
netrukdytų vairuoti.
 Venkite montuoti įrenginį tokiose vietose, kur jį
veiktų dulkės, purvas, didelė vibracija ar aukšta
temperatūra dėl tiesioginės saulės šviesos ar arti
esančių šildymo kanalų.
 Kad sumontuotumėte saugiai ir patikimai,
naudokite tik pridedamą montavimo įrangą.
Pastaba dėl maitinimo tiekimo laido (geltono)
Kai prijungiate šį įrenginį kartu su kitais erdvinio garso
komponentais, automobilio elektros grandinės, prie
kurios jungiate įrenginį, srovės stiprumas amperais turi
būti didesnis, nei visų komponentų saugiklių srovės
stiprumo amperais klasių suma.
Montavimo kampo reguliavimas
Nustatykite mažesnį nei 45° montavimo kampą.
28LT
Montavimui reikalingų dalių
sąrašas


×2


 Šiame dalių sąraše nurodytas ne visas pakuotės
turinys.
 Prieš supakuojant įrenginį, prie jo buvo
pritvirtintas laikiklis  ir apsauginis rėmelis .
Prieš montuodami įrenginį, atkabinimo kaišteliais
 nuimkite laikiklį  nuo įrenginio. Išsamios
informacijos žr. „Apsauginio rėmelio ir laikiklio
nuėmimas“ (32 psl.).
 Atkabinimo kaištelius  pasilikite ateičiai, nes jie
reikalingi ir tam, kad galėtumėte išimti įrenginį iš
automobilio.
Prijungimas
Žemųjų dažnių garsiakalbis*1
*3
*3
Galios stiprintuvas*1

*2
Išsamios informacijos
žr. „Prijungimas“ (30 psl.).
Išsamios informacijos žr. „Maitinimo
jungčių schema“ (31 psl.).
iš laidinio nuotolinio valdymo pulto
(nepridedamas)*4
iš automobilio antenos*5
*1 Nepridedamas
*2 Garsiakalbių varža: 4–8 Ω × 4
*3 RCA kištuko laidas (nepridedamas)
*4 Atsižvelgiant į automobilio tipą, gali reikėti naudoti
adapterį, skirtą laidiniam nuotolinio valdymo pultui
(nepridedamas).
*5 Priklausomai nuo automobilio tipo, gali reikėti
naudoti adapterį (nepridedamas), jeigu antenos
jungtis netinka.
29LT
Žemųjų dažnių garsiakalbio paprastas
prijungimas
Prijungimas
Jei elektrinė antena yra be relės dėžutės, šį įrenginį
prijungiant pridedamu maitinimo tiekimo laidu 
galima sugadinti anteną.
Kai žemųjų dažnių garsiakalbis prijungtas prie
galinio garsiakalbio laido, žemųjų dažnių
garsiakalbį galite naudoti be galios stiprintuvo.
 Į automobilio garsiakalbio jungtį
Priekinis
garsiakalbis
Žemųjų dažnių
garsiakalbis
1
2
3
4
5
6
7
8
Galinis
garsiakalbis
(dešinysis)

Violetinis

Dryžuotas
violetinis / juodas
Priekinis
garsiakalbis
(dešinysis)

Pilkas

Dryžuotas pilkas /
juodas
Priekinis
garsiakalbis
(kairysis)

Baltas

Dryžuotas baltas /
juodas
Galinis
garsiakalbis
(kairysis)

Žalias

Dryžuotas žalias /
juodas
 Į automobilio elektros jungtį
30LT
12
nepertraukiamas
maitinimo tiekimas
Geltonas
13
elektrinės antenos /
galios stiprintuvo
valdymas (REM OUT)
Dryžuotas
mėlynas / baltas
15
įjungtas maitinimo
tiekimas
Raudonas
16
įžeminimas
Juodas
Pastabos
 Reikia paruošti galinio garsiakalbio laidus.
 Kad išvengtumėte žalos, naudokite žemųjų dažnių
garsiakalbį, kurio varža 4–8 omai ir atitinkama
nominali galia.
Išlaikymo atmintyje jungtis
Kai prijungtas geltonas maitinimo tiekimo laidas,
atminties grandinei maitinimas bus tiekiamas
visada, netgi kai uždegimo jungiklis išjungtas.
Garsiakalbių prijungimas
 Prieš prijungdami garsiakalbius, išjunkite įrenginį.
 Kad išvengtumėte žalos, naudokite garsiakalbius,
kurių varža 4–8 omai ir atitinkama nominali galia.
Maitinimo jungčių schema
Kai automobilyje nėra ACC padėties
Raudonas
Raudonas
Geltonas
Geltonas
Atsižvelkite į automobilio papildomą maitinimo
jungtį ir tinkamai sujunkite laidų jungtis.
Papildoma maitinimo jungtis
Tinkamai sutapdinę jungtis ir sujungę maitinimo
tiekimo laidus, prijunkite įrenginį prie automobilio
maitinimo tiekimo. Jei prijungiant įrenginį kiltų
klausimų ar problemų, neaptartų šiame vadove,
pasitarkite su automobilio pardavėju.
Paprasta jungtis
Raudonas
Raudonas
Geltonas
Geltonas
12
nepertraukiamas
maitinimo tiekimas
Geltonas
15
įjungtas maitinimo
tiekimas
Raudonas
Kai raudono ir geltono laidų padėtys
atvirkščios
Raudonas
Raudonas
Geltonas
Geltonas
12
įjungtas maitinimo
tiekimas
Geltonas
15
nepertraukiamas
maitinimo tiekimas
Raudonas
31LT
Įrenginio montavimas prietaisų
skydelyje
Montavimas
Apsauginio rėmelio ir laikiklio
nuėmimas
Prieš montuodami įrenginį, nuo jo nuimkite
apsauginį rėmelį  ir laikiklį .
1
Prieš montuodami įsitikinkite, kad abiejose laikiklio
pusėse esantys fiksatoriai  į vidaus pusę įlenkti
2 mm.
1
Suimkite abu apsauginio rėmelio 
kraštus, tada jį patraukite.
Įstatykite laikiklį  į prietaisų skydelį,
tada užlenkite kaištelius į išorę, kad
laikiklis tvirtai užsifiksuotų.
182 mm
53 mm

2
Įkiškite abu atkabinimo kaištelius ,
kol jie spragtelės ir patraukite laikiklį 
žemyn, tada įrenginį patraukite aukštyn,
kad juos atskirtumėte.

2
Fiksatorius
Sumontuokite įrenginį laikiklyje ,
tada uždėkite apsauginį rėmelį .





Kabliuką nukreipkite į vidų.
Pastabos
 Jei fiksatoriai bus tiesūs ar užlinkę į išorę, įrenginys
nebus sumontuotas patikimai ir gali iššokti.
 Įsitikinkite, kad 4 apsauginio rėmelio  fiksatorius
tinkamai įstatėte į įrenginio lizdus.
32LT
Priekinio skydelio nuėmimas ir
uždėjimas
Išsamios informacijos žr. „Priekinio skydelio
nuėmimas“ (6 psl.).
Saugiklio pakeitimas
Keisdami saugiklį įsitikinkite, kad
Saugiklis (10 A)
naujo saugiklio srovės stiprumo
amperais klasė tokia pati, kaip
originalaus saugiklio. Jei saugiklis
perdega, patikrinkite maitinimo
jungtį ir pakeiskite saugiklį.
Jei pakeistas saugiklis vėl perdega,
tai gali būti dėl vidinio gedimo. Tokiu atveju
kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją.
33LT
Български
С настоящето Sony Corporation декларира,
че това оборудване отговаря на основните
изисквания и другите съответстващи клаузи
на Директива 1999/5/ЕС. Подробности може
да намерите на интернет страницата:
http://www.compliance.sony.de/
Eesti keel
Sony Corporation kinnitab käesolevaga selle
seadme vastavust 1999/5/EÜ direktiivi
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele
teistele asjakohastele sätetele. Üksikasjalikum info:
http://www.compliance.sony.de/
Suomi
Hrvatski
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova
oprema u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim
relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na sljedećoj
internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Česky
Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto vybavení
je ve shodě se základními požadavky a dalšími
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Podrobnosti lze získat na následující URL:
http://www.compliance.sony.de/
Sony Corporation vakuuttaa täten että tämä laite on
direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Halutessasi lisätietoja, käy osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Français
Par la présente Sony Corporation déclare que cet
appareil est conforme aux exigences essentielles
et aux autres dispositions pertinentes de la
directive 1999/5/CE. Pour toute information
complémentaire, veuillez consulter l’URL suivante :
http://www.compliance.sony.de/
Deutsch
Dansk
Undertegnede Sony Corporation erklærer herved,
at dette udstyr overholder de væsentlige krav
og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
For yderligere information gå ind på følgende
hjemmeside:
http://www.compliance.sony.de/
Hiermit erklärt Sony Corporation, dass sich dieses
Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Weitere Informationen erhältlich unter:
http://www.compliance.sony.de/
Ελληνικά
Nederlands
Hierbij verklaart Sony Corporation dat dit toestel
in overeenstemming is met de essentiële eisen
en de andere relevante bepalingen van richtlijn
1999/5/EG. Nadere informatie kunt u vinden op:
http://www.compliance.sony.de/
English
Hereby, Sony Corporation, declares that this
equipment is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC. For details, please access
the following URL:
http://www.compliance.sony.de/
Με την παρούσα η Sony Corporation δηλώνει ότι
ο παρόν εξοπλισμός συμμορφώνεται προς της
ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές
διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Για λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως ελέγξετε
την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου:
http://www.compliance.sony.de/
Magyar
Alulírott, Sony Corporation nyilatkozom, hogy
ez a készülék megfelel a vonatkozó alapvető
követelményeknek és az 1999/5/EK irányelv egyéb
előírásainak. További információkat a következő
weboldalon találhat:
http://www.compliance.sony.de/
Português
Sony Corporation declara que este equipamento
está conforme com os requisitos essenciais e outras
disposições da Directiva 1999/5/CE. Para mais
informações, por favor consulte o seguinte URL:
http://www.compliance.sony.de/
Română
Italiano
Con la presente Sony Corporation dichiara che
questo apparecchio è conforme ai requisiti
essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti
stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Per ulteriori
dettagli, si prega di consultare il seguente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest tip
de echipament respectă cerinţele esenţiale şi este
în conformitate cu prevederile Directivei 1999/5/EC.
Pentru detalii, vă rugăm accesaţi următoarea
adresă:
http://www.compliance.sony.de/
Slovensky
Latviešu
Ar šo Sony Corporation deklarē, ka šis aprīkojums
atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām
un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Plašāka
informācija ir pieejama:
http://www.compliance.sony.de/
Lietuvių kalba
Šiuo dokumentu Sony Corporation deklaruoja, kad
ši įranga atitinka esminius reikalavimus ir kitas
1999/5/EB Direktyvos nuostatas. Susipažinti su visu
atitikties deklaracijos turiniu Jūs galite interneto
tinklalapyje:
http://www.compliance.sony.de/
Spoločnosť Sony Corporation týmto vyhlasuje, že
toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a všetky
príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti získate na nasledujúcej webovej
adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Slovenščina
Sony Corporation izjavlja, da je ta oprema v skladu
z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi
določili direktive 1999/5/ES. Za podrobnosti vas
naprošamo, če pogledate na URL:
http://www.compliance.sony.de/
Español
Norsk
Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret
er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For flere detaljer,
vennligst se:
http://www.compliance.sony.de/
Por medio de la presente Sony Corporation
declara que este equipo cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones
aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Para mayor información, por favor consulte el
siguiente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Polski
Niniejszym Sony Corporation oświadcza,
że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi
wymaganiami oraz innymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Szczegółowe informacje znaleźć można
pod następującym adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
Svenska
Härmed intygar Sony Corporation att denna
utrustning står I överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
För ytterligare information gå in på följande
hemsida:
http://www.compliance.sony.de/
Pagalbos svetainė
Jei turėtumėte klausimų ar norėtumėte gauti naujausios
pagalbos informacijos apie šį gaminį, apsilankykite
toliau nurodytoje interneto svetainėje:
http://www.sony.eu/support
Užregistruokite savo gaminį internetu, adresu:
http://www.sony.eu/mysony
http://www.sony.net/
©2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising