Sony | DSX-A200UI | Sony DSX-A200UI Medijos imtuvas su USB Naudojimo instrukcijos

4-576-780-11(1) (LT)
FM / MW / LW
skaitmeninis
medijos leistuvas
Kaip atšaukti demonstracinį (DEMO) ekraną, žr. 10 psl.
Informacijos, kaip prijungti / montuoti, žr. 17 psl.
DSX-A202UI/DSX-A200UI
Naudojimo instrukcija
LT
Dėl saugumo šį įrenginį montuokite automobilio
prietaisų skyde, kadangi naudojant užpakalinė
įrenginio pusė įkaista.
Išsamios informacijos žr. „Prijungimas /
montavimas“ (17 psl.).
Pagaminta Tailande
Etiketė, kurioje nurodyta darbinė įtampa ir kiti
duomenys, yra pagrindo apačioje.
Klientų dėmesiui: toliau pateikta informacija
aktuali tik įrangos, parduodamos šalyse,
kuriose taikomos ES direktyvos,
naudotojams.
Gamintojas: „Sony Corporation“, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan (Japonija)
ES gaminių atitiktis: „Sony Deutschland GmbH“,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany
(Vokietija)
Panaudotų maitinimo elementų
ir nebereikalingos elektros bei
elektroninės įrangos išmetimas
(taikoma Europos Sąjungoje ir
kitose Europos šalyse, kuriose
yra atskiros surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio, maitinimo elemento arba jo
pakuotės esantis simbolis reiškia, kad gaminio ir
maitinimo elemento negalima išmesti kaip buitinių
atliekų. Ant kai kurių maitinimo elementų kartu
su šiuo simboliu gali būti nurodytas ir cheminio
elemento simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb)
cheminių elementų simboliai nurodomi, kai
maitinimo elemente yra daugiau nei 0,0005 %
gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004 % švino.
Tinkamai išmesdami gaminius ir maitinimo
elementus saugote aplinką ir žmonių sveikatą.
Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų vientisumo
priežasčių gaminiams reikalingas nuolatinis ryšys
su integruotu maitinimo elementu, maitinimo
elementą gali pakeisti tik kvalifikuotas techninės
priežiūros specialistas. Kad maitinimo elementas
ir elektros bei elektrotechnikos įranga būtų
tinkamai utilizuoti, panaudotus gaminius
pristatykite į elektros ir elektroninės įrangos
surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų perdirbti.
2LT
Informacijos dėl kitų maitinimo elementų rasite
skyriuje, kuriame aprašoma, kaip saugiai iš gaminio
išimti maitinimo elementą. Maitinimo elementus
atiduokite į panaudotų baterijų surinkimo punktą,
kad vėliau jie būtų perdirbti. Jei reikia išsamesnės
informacijos apie šio gaminio ar maitinimo
elemento perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios
instituciją, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba
į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį arba
maitinimo elementą, darbuotoją.
Įspėjimas, jei automobilio uždegimo
sistemoje nėra ACC padėties
Nustatykite funkciją AUTO OFF (11 psl.). Išjungus
įrenginį, po nustatyto laiko jis automatiškai
visiškai išsijungs, taip išvengsite akumuliatoriaus
eikvojimo. Jei nenustatėte funkcijos AUTO OFF,
kaskart išjungdami degimą paspauskite ir
palaikykite nuspaustą mygtuką OFF, kol ekranas
išsijungs.
Atsakomybės ribojimas dėl trečiųjų šalių
siūlomų paslaugų
Trečiųjų šalių siūlomos paslaugos gali būti
keičiamos, sustabdytos ar nutrauktos iš anksto
neįspėjus. Tokiais atvejais „Sony“ neprisiima
jokios atsakomybės.
Turinys
Dalių ir valdiklių vadovas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Darbo pradžia
Priekinio skydelio nuėmimas . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laikrodžio nustatymas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaip prijungti USB įrenginį. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kito nešiojamojo garso įrenginio prijungimas. . . .
5
6
6
6
Radijo klausymasis
Radijo klausymasis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Radijo duomenų sistemos (RDS) naudojimas . . . . 7
Atkūrimas
Kaip leisti USB įrenginį . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Garso takelių paieška ir leidimas . . . . . . . . . . . . . . 9
Nustatymai
DEMO režimo atšaukimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Pagrindinių nustatymų valdymas . . . . . . . . . . . . . 10
Bendroji sąranka (GENERAL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Garso sąranka (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ekrano sąranka (DISPLAY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Papildoma informacija
Atsargumo priemonės. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Priežiūra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Specifikacijos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Trikčių šalinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Prijungimas / montavimas
Dėmesio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Montavimui reikalingų dalių sąrašas . . . . . . . . . . . 17
Prijungimas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Montavimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3LT
Dalių ir valdiklių vadovas
Pagrindinis įrenginys
 Priekinio skydelio atjungimo mygtukas
 SRC (šaltinis)
Įjunkite maitinimą.
Keiskite šaltinį.
OFF
Nuspauskite ir palaikykite 1 sekundę, kad
išjungtumėte šaltinį ir būtų rodomas laikrodis.
Nuspauskite ir palaikykite ilgiau nei 2 sekundes,
kad išjungtumėte maitinimą ir ekraną.
 Valdymo ratukas
Sukdami sureguliuokite garsumą.
PUSH ENTER
Atidaromas pasirinktas elementas.
MENU
Atidarykite sąrankos meniu.
 Ekrano langas
 SEEK +/–
Automatiškai nustatomos radijo stotys.
Nuspauskite ir palaikykite, jei norite
nustatyti patys.
/ (ankstesnis / paskesnis)
/ (greitas leidimas atgal /
greitas leidimas į priekį)
4LT
 PTY (programos tipas)
RDS pasirinkite PTY.
(naršyti) (10 psl.)
Atkūrimo metu įjungiamas naršymo režimas.
 MODE (7, 9 psl.)
(atgal)
Grįžkite prie ankstesnio ekrano.
 Nuotolinio valdymo įrenginio imtuvas
 Skaičių mygtukai (1–6)
Klausykitės išsaugotų radijo stočių. Nuspauskite
ir palaikykite norėdami išsaugoti stotį.
ALBUM /
Praleidžiamas albumas garso įrenginyje.
Nuspauskite ir palaikykite norėdami praleisti
albumus nepertraukiamai.
(kartoti)
(maišyti)
PAUSE
 MEGA BASS
Sustiprina bosų garsą sinchroniškai su garsumo
lygiu. Norėdami pakeisti MEGA BASS nustatymą,
paspauskite: [1], [2], [OFF].
 AUX įvesties lizdas
 DSPL (ekranas)
Paspauskite norėdami pakeisti ekrano
elementus.
SCRL (slinkti)
Nuspauskite ir palaikykite norėdami slinkti
per ekrano elementą.
 USB prievadas
Darbo pradžia
Priekinio skydelio nuėmimas
Kad apsisaugotumėte nuo vagystės, galite nuimti
šio įrenginio priekinį skydelį.
1
Nuspauskite ir palaikykite OFF , kol
įrenginys išsijungs, paspauskite priekinio
skydelio atjungimo mygtuką , tada
patraukite skydelį į save, kad
nuimtumėte.
Įspėjamasis signalas
Jei uždegimo jungiklį nustatysite į padėtį OFF,
nenuėmę priekinio skydelio, kelioms sekundėms
pasigirs įspėjamasis signalas. Įspėjamasis signalas
skambės tik tada, jei naudojamas įmontuotas
stiprintuvas.
Priekinio skydelio uždėjimas
5LT
Laikrodžio nustatymas
1
2
Paspauskite MENU, pasukite
valdymo ratuką, kad pasirinktumėte
[SET GENERAL], tada jį paspauskite.
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte [SET CLOCK-ADJ],
tada jį paspauskite.
Kito nešiojamojo garso
įrenginio prijungimas
1
2
3
Pradės mirksėti valandų rodinys.
3
Pasukite valdymo ratuką, kad
nustatytumėte valandas ir minutes.
Išjunkite nešiojamąjį garso įrenginį.
Sumažinkite įrenginio garsumą.
Prijunkite nešiojamąjį garso įrenginį
prie įrenginio AUX įvesties lizdo
(erdvinio garso mini lizdas), naudodami
jungiamąjį laidą (nepridedamas)*.
* Būtinai naudokite tiesaus tipo kištuką.
Norėdami perkelti skaitmeninį rodinį,
paspauskite SEEK +/–.
4
Nustatę minutes, paspauskite MENU.
Nustatymas baigtas ir laikrodis pradeda eiti.
Kaip rodyti laikrodį
Paspauskite DSPL.
Kaip prijungti USB įrenginį
4
1
2
Kaip sutapdinti prijungto įrenginio ir kitų
šaltinių garsumo lygį
Sumažinkite įrenginio garsumą.
Prijunkite USB įrenginį prie įrenginio.
Norėdami prijungti „iPhone“ / „iPod“, naudokite
„iPod“ skirtą USB ryšio kabelį (nepridedamas).
6LT
Paspauskite SRC ir pasirinkite [AUX].
Pradėkite atkūrimą nešiojamajame garso įrenginyje
vidutiniu garsumu, o šiame įrenginyje nustatykite
įprastą klausymosi garsumą.
Paspauskite MENU, pasirinkite [SET SOUND] 
[SET AUX VOL] (11 psl.).
Išsaugojimas rankiniu būdu
Radijo klausymasis
1
Radijo klausymasis
Norėdami klausytis radijo, paspauskite SRC,
kad pasirinktumėte [TUNER].
Klausydamiesi stoties, kurią norite
išsaugoti, nuspauskite ir laikykite
skaičiaus mygtuką (nuo 1 iki 6),
kol pasirodys [MEM].
Išsaugotų radijo stočių leidimas
Automatinis išsaugojimas (BTM)
1
Norėdami pakeisti diapazoną (FM1, FM2,
FM3, MW arba LW), paspauskite MODE.
2
Paspauskite MENU, pasukite
valdymo ratuką, kad pasirinktumėte
[SET GENERAL], tada jį paspauskite.
3
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte [SET BTM], tada
jį paspauskite.
Įrenginys išsaugo stotis skaičių mygtukuose
dažnių eilės tvarka.
Stočių nustatymas
1
Norėdami pakeisti diapazoną (FM1, FM2,
FM3, MW arba LW), paspauskite MODE.
2
Nustatykite radijo stotis.
Kaip stotis nustatyti rankiniu būdu
Nuspauskite ir laikykite SEEK +/–, kad rastumėte
apytikslį dažnį, tada pakartotinai spauskite
SEEK +/–, kad norimą dažnį nustatytumėte
tiksliai.
Kaip stotis nustatyti automatiniu būdu
Paspauskite SEEK +/–.
Paieška sustabdoma, kai įrenginys pagauna
stotį.
1
Pasirinkite diapazoną, tada paspauskite
skaičiaus mygtuką (nuo 1 iki 6).
Radijo duomenų sistemos
(RDS) naudojimas
Alternatyvių dažnių (AF) ir pranešimo
apie eismą (TA) nustatymas
AF nepertraukiamai iš naujo nustato stotį, kad būtų
priimamas stipriausias tinklo signalas, o TA teikia
esamą informaciją apie eismą arba transliuoja
eismo programas (TP), jei tokios priimamos.
1
Paspauskite MENU, pasukite
valdymo ratuką, kad pasirinktumėte
[SET GENERAL], tada jį paspauskite.
2
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte [SET AF/TA], tada
jį paspauskite.
3
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte [SET AF-ON],
[SET TA-ON], [SET AF/TA-ON] arba
[SET AF/TA-OFF], tada jį paspauskite.
7LT
Kaip įrašyti RDS stotis su AF ir TA nustatymu
Galite iš anksto nustatyti RDS stotis kartu su AF/TA
nustatymu. Nustatykite AF/TA, tada išsaugokite
stotį naudodamiesi BTM arba rankiniu būdu. Jei iš
anksto nustatysite rankiniu būdu, taip pat galėsite
iš anksto nustatyti ne RDS stotis.
Programos tipų pasirinkimas (PTY)
1
2
Kaip priimti pranešimus apie kritinius
atvejus
Kai AF arba TA įjungta, pranešimai apie kritinius
atvejus automatiškai pertrauks šiuo metu pasirinktą
šaltinį.
Kaip sureguliuoti eismo pranešimų
garsumo lygį
Vėlesnių eismo pranešimų garsumo lygis bus
išsaugotas atmintyje, nepriklausomai nuo įprasto
garsumo lygio.
Kaip klausytis vienos regioninės programos
(REGIONAL)
Kai įjungtos funkcijos AF ir REGIONAL, nebus
perjungiama kita regioninė stotis, kurios dažnis
stipresnis. Jei paliksite šios regioninės programos
priėmimo zoną, FM priėmimo metu nustatykite
[SET REG-OFF], esantį [SET GENERAL] (11 psl.).
Ši funkcija neveikia JK ir kai kuriuose kituose
regionuose.
Vykstant FM priėmimui paspauskite PTY.
Sukite valdymo ratuką, kol pasirodys
norimas programos tipas, tada
jį paspauskite.
Įrenginys pradės ieškoti stoties, transliuojančios
norimo tipo programą.
Programų tipai
NEWS (naujienos), AFFAIRS (įvykių aktualijos),
INFO (informacija), SPORT (sportas), EDUCATE
(švietimas), DRAMA (drama), CULTURE (kultūra),
SCIENCE (mokslas), VARIED (įvairu), POP M
(pop muzika), ROCK M (roko muzika), EASY M
(pramoginė muzika), LIGHT M (lengva klasikinė
muzika), CLASSICS (rimta klasikinė muzika),
OTHER M (kitokia muzika), WEATHER (orai),
FINANCE (finansai), CHILDREN (vaikų programos),
SOCIAL A (socialiniai reikalai), RELIGION (religija),
PHONE IN (telefono įvestis), TRAVEL (kelionės),
LEISURE (laisvalaikis), JAZZ (džiazas), COUNTRY
(kantri muzika), NATION M (tautinė muzika),
OLDIES (senos dainos), FOLK M (liaudiška muzika),
DOCUMENT (dokumentika)
Funkcija „Local Link“ (tik JK)
Ši funkcija leidžia pasirinkti kitas regiono vietines
stotis, netgi jei jos nėra išsaugotos skaičių
mygtukais.
FM priėmimo metu paspauskite skaičiaus mygtuką
(nuo 1 iki 6), kuriuo išsaugota vietinė stotis.
Per 5 sekundes dar kartą paspauskite vietinės
stoties skaičiaus mygtuką. Pakartokite šią
procedūrą, kol bus priimama vietinė stotis.
8LT
Laikrodžio laiko nustatymas (CT)
Per RDS perduodami CT duomenys nustato laikrodį.
1
Dalyje [SET GENERAL] nustatykite
[SET CT-ON] (11 psl.).
Kaip sustabdyti atkūrimą
Atkūrimas
Kaip leisti USB įrenginį
Šioje naudojimo instrukcijoje pavadinimas „iPod“
vartojamas apibendrintai nurodant „iPod“ funkcijas,
esančias įrenginiuose „iPod“ ir „iPhone“, nebent
tekste ar paveiksluose būtų nurodyta kitaip.
Išsamesnės informacijos apie savo „iPod“
suderinamumą žr. skyriuje „Apie „iPod“ (12 psl.)
arba apsilankykite pagalbos svetainėje, kurios
adresas nurodytas ant galinio viršelio.
Gali būti naudojami MSC (didelės talpos klasės)
ir MTP (laikmenų perdavimo protokolo) tipo USB
įrenginiai (pavyzdžiui, USB atmintinė, skaitmeninis
medijos leistuvas „Android™“ telefonas),
palaikantys USB standartą.
Atsižvelgiant į skaitmeninės medijos leistuvo arba
„Android“ telefono tipą, gali reikėti nustatyti USB
ryšio režimą kaip MTP.
Pastabos
 Išsamesnės informacijos apie savo USB įrenginio
suderinamumą žr. pagalbos svetainėje, kurios
adresas nurodytas ant galinio viršelio.
 Toliau nurodytų failų atkūrimas nepalaikomas.
MP3 / WMA / FLAC:
 failų, apsaugotų naudojant autorių teisių apsaugos
technologijas
 failų, kuriuose numatyta skaitmeninė autorių teisių
apsauga (angl. „Digital Rights Management“, DRM)
 kelių kanalų garso failų
MP3 / WMA:
 nenuostolinguoju suspaudimu suglaudintų failų
1
Prijunkite USB įrenginį prie USB prievado
(6 psl.).
Pradedama atkurti.
Jei įrenginys jau prijungtas, paspauskite SRC
ir pasirinkite [USB], kad prasidėtų atkūrimas
(kai atpažįstamas „iPod“, ekrane pasirodo [IPD]).
2
Sureguliuokite šio įrenginio garsumą.
Paspauskite ir 1 sekundę palaikykite nuspaustą
mygtuką OFF.
Kaip atjungti įrenginį
Sustabdykite atkūrimą, tada atjunkite įrenginį.
Perspėjimas dėl „iPhone“
Kai per USB jungtį prijungiate „iPhone“, telefono
skambučio garsumas valdomas per „iPhone“, o ne
šiuo įrenginiu. Pernelyg nepadidinkite įrenginio
garsumo skambučio metu, kadangi baigus kalbėti
telefonu, netikėtai gali pasigirsti garsus garsas.
Tiesioginis „iPod“ valdymas
(keleivio atliekamas valdymas)
1
Atkūrimo metu nuspauskite ir palaikykite
MODE, kol pasirodys [MODE IPOD].
Dabar galima atlikti veiksmus su „iPod“.
Turėkite omenyje, kad garsumą galima
reguliuoti tik šiuo įrenginiu.
Kaip išjungti keleivio atliekamą valdymą
Nuspauskite ir palaikykite MODE, kol pasirodys
[MODE AUDIO].
Garso takelių paieška ir
leidimas
Pakartotinis leidimas ir grojimas
atsitiktine tvarka
1
Atkūrimo metu pakartotinai spauskite
(kartoti) arba
(maišyti), kad
pasirinktumėte norimą leidimo režimą.
Gali šiek tiek užtrukti, kol prasidės atkūrimas
pasirinktu leidimo režimu
Galimi leidimo režimai skiriasi, atsižvelgiant
į pasirinktą garso šaltinį.
9LT
Garso takelio paieška pagal
pavadinimą („Quick-BrowZer™“)
1
Kai atkuriamas USB, paspauskite
(naršyti)*, kad būtų parodytas
paieškos kategorijų sąrašas.
Pasirodžius garso takelių sąrašui, pakartotinai
spauskite
(atgal), kol bus parodyta norima
paieškos kategorija.
* Kai atkuriama iš USB, ilgiau nei 2 sekundes
palaikykite nuspaustą
(naršyti), kad iš karto
grįžtumėte į kategorijų sąrašo pradžią.
2
3
Sukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte norimą paieškos
kategoriją, tada jį paspauskite,
kad patvirtintumėte.
Nustatymai
DEMO režimo atšaukimas
Demonstracinį ekraną, kuris pasirodo, kai šaltinis
išjungtas ir rodomas laikrodis, galite atšaukti.
1
Paspauskite MENU, pasukite
valdymo ratuką, kad pasirinktumėte
[SET GENERAL], tada jį paspauskite.
2
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte [SET DEMO], tada
jį paspauskite.
3
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte [SET DEMO-OFF],
tada jį paspauskite.
Norėdami ieškoti norimo garso takelio,
pakartokite 2 veiksmą.
Pradedama atkurti.
Nustatymas baigtas.
4
Kaip išeiti iš „Quick-BrowZer“ režimo
Paspauskite
1
2
3
Paspauskite
(naršyti).
Paspauskite SEEK +.
Pasukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte elementą.
Sąrašas peršokamas etapais po 10 proc. nuo
bendro elementų skaičiaus.
4
Pagrindinių nustatymų
valdymas
Galite nustatyti elementus šiose nustatymų
kategorijose:
bendroji sąranka (GENERAL), garso sąranka
(SOUND), ekrano sąranka (DISPLAY)
1
2
Norėdami grįžti į režimą „QuickBrowZer“, paspauskite ENTER.
Sukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte norimą elementą,
tada jį paspauskite.
Pradedama atkurti.
Paspauskite MENU.
Sukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte sąrankos kategoriją,
tada jį paspauskite.
Elementai, kuriuos galima nustatyti, skiriasi
priklausomai nuo šaltinio ir nustatymų.
Pasirodo pasirinktas elementas.
5
(atgal).
Ekranas grįžta į įprastą priėmimo / leidimo
režimą.
(naršyti).
Paieška praleidžiant elementus
(peršokimo režimas)
Dukart paspauskite
3
Sukite valdymo ratuką, kad
pasirinktumėte parinktis, tada
jį paspauskite.
Kaip grįžti į ankstesnį ekraną
Paspauskite
10LT
(atgal).
Bendroji sąranka (GENERAL)
DEMO (demonstracija)
Aktyvinama demonstracija: [ON], [OFF].
CLOCK-ADJ (laikrodžio sureguliavimas) (6 psl.)
CAUT ALM (įspėjamasis signalas)
Aktyvinamas įspėjamasis signalas:
[ON], [OFF] (5 psl.).
(Prieinama tik tada, kai šaltinis išjungtas
ir rodomas laikrodis.)
BEEP
Aktyvinamas pyptelėjimo garsas: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Kai įrenginys išjungiamas, po norimo laiko
išsijungia automatiškai:
[NO], [30S] (30 sekundžių), [30M] (30 minučių),
[60M] (60 minučių).
CT (laikrodžio laikas)
Aktyvinama CT funkcija: [ON], [OFF].
AF/TA (alternatyvūs dažniai / pranešimas apie
eismą)
Pasirenkamas alternatyvių dažnių (AF) ir
pranešimo apie eismą (TA) nustatymas:
[AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
REGIONAL
Apriboja priėmimą iki konkretaus regiono:
[ON], [OFF]. (Veikia tik tada, kai priimama FM.)
BTM (geriausia stočių nustatymo atmintis) (7 psl.)
(Veikia tik tada, kai pasirinktas imtuvas.)
Garso sąranka (SOUND)
Šis sąrankos meniu prieinamas tada, kai pasirinktas
bet kuris šaltinis.
Kiekvienam šaltiniui taikomą glodintuvo kreivės
nustatymą galima įvesti į atmintį.
EQ5 SETTING
Parametrui EQ5 nustatoma [CUSTOM].
BASE
Parenkama iš anksto nustatyta glodintuvo kreivė
kaip pagrindas tolesniam pritaikymui: [BAND1]
(žemas dažnis), [BAND2] (vidutiniškai žemas
dažnis), [BAND3] (vidutinis dažnis), [BAND4]
(vidutiniškai aukštas dažnis), [BAND5] (aukštas
dažnis).
Garsumo lygį galima reguliuoti 1 dB žingsniais,
nuo -10 dB iki +10 dB.
BALANCE
Reguliuojamas garso balansas:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Sureguliuojamas santykinis lygis:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
AUX VOL (AUX garsumo lygis)
Sureguliuoja kiekvieno prijungto pagalbinio
įrenginio garsumo lygį: [+18 dB]–[0 dB]–[-8 dB].
Taikant šį nustatymą nereikia reguliuoti įvairių
šaltinių garsumo lygio.
Ekrano sąranka (DISPLAY)
DIMMER
Pakeičia ekrano šviesumą: [ON], [OFF].
SND SYNC (garso sinchronizavimas)
Suaktyvina apšvietimo ir garso sinchronizavimą:
[ON], [OFF].
AUTO SCR (automatinis slinkimas)
Automatiškai slenkama per ilgus elementus:
[ON], [OFF].
(Neprieinama, kai pasirinkta AUX arba imtuvas.)
EQ5 PRESET
Parenkama viena iš 10 galimų glodintuvo kreivių
arba išjungiama:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [DANCE], [HIP-HOP],
[ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY],
[CUSTOM].
11LT
Apie „iPod“
Papildoma informacija
Atsargumo priemonės
 Jei automobilį palikote saulėkaitoje, prieš
naudodami leiskite įrenginiui atvėsti.
 Saulėkaitoje stovinčiame automobilyje nepalikite
priekinio skydelio ar kitų garso įrenginių, nes dėl
aukštos temperatūros jie gali sugesti.
 Elektrinė antena išsistumia automatiškai.
Kaip išlaikyti aukštą garso kokybę
Neaptaškykite įrenginio skysčiais.
Garso failų atkūrimo tvarka
Aplankas (albumas)
Garso failas (garso takelis)
 Galite prijungti toliau nurodytus „iPod“ modelius.
Prieš naudodami „iPod“ įrenginius, atnaujinkite
jų programinę įrangą į naujausią versiją.
Suderinami „iPhone“ / „iPod“ modeliai
Suderinamas modelis
USB
„iPhone 6 Plus“

„iPhone 6“

„iPhone 5s“

„iPhone 5c“

„iPhone 5“

„iPhone 4s“

„iPhone 4“

„iPhone 3GS“

„iPod touch“ (5-osios kartos)

„iPod touch“ (4-osios kartos)

„iPod touch“ (3-iosios kartos)

„iPod classic“

„iPod nano“ (7-osios kartos)

„iPod nano“ (6-osios kartos)

„iPod nano“ (5-osios kartos)

 „Made for iPod“ ir „Made for iPhone“ reiškia,
kad elektroninis priedas skirtas konkrečiai „iPod“
ir „iPhone“ ir kad gamintojas patvirtino, jog
priedas atitinka „Apple“ veikimo standartus.
„Apple“ neatsako už šio įrenginio veikimą ar
jo atitiktį saugos ir reguliavimo standartams.
Atkreipkite dėmesį, kad, kai šis priedas
naudojamas kartu su „iPod“ ar „iPhone“,
gali suprastėti belaidžio ryšio veikimas.
Jei kilo su įrenginiu susijusių klausimų ar problemų,
neaptartų šiame vadove, pasitarkite su artimiausiu
„Sony“ pardavėju.
12LT
Priežiūra
Jungčių valymas
Įrenginys gali neveikti tinkamai, jei jungtys tarp
įrenginio ir priekinio skydelio bus nešvarios. Kad to
išvengtumėte, nuimkite priekinį skydelį (5 psl.)
ir nuvalykite jungtis vatos tamponu. Per stipriai
nespauskite. Kitaip galite pažeisti jungtis.
Pastabos
 Saugumo sumetimais, prieš valydami jungtis išjunkite
degimą ir ištraukite raktelį iš uždegimo jungiklio.
 Niekada tiesiogiai nelieskite jungčių pirštais ar
metaliniais daiktais.
USB leistuvo skyrius
Sąsaja: USB (visu greičiu)
Maksimali srovė: 1 A
Didžiausias atpažįstamų garso takelių skaičius:
 aplankuose (albumuose): 256
 failų (garso takelių) aplanke: 256
Atitinkamas kodekas:
MP3 (.mp3)
Dažnis bitais: 8–320 kb/s (palaikomas VBR
(kintamas dažnis bitais)
Diskretizavimo dažnis: 16–48 kHz
WMA (.wma)
Dažnis bitais: 32–192 kb/s (palaikomas VBR
(kintamas dažnis bitais)
Diskretizavimo dažnis: 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
FLAC (.flac)
Bitų skaičius: 16 bitų / 24 bitai
Diskretizavimo dažnis: 44,1 kHz–48 kHz
Galios stiprintuvo skyrius
Specifikacijos
Išvestis: garsiakalbių išvestys
Garsiakalbių varža: 4–8 omai
Maksimali išvesties galia: 55 W × 4 (esant 4 omams)
Imtuvo skyrius
Bendrieji duomenys
FM
Derinimo diapazonas: 87,5–108,0 MHz
Antenos jungtis:
išorinė antenos jungtis
Vidutinis dažnis:
FM CCIR: nuo -1 956,5 iki -487,3 kHz ir
nuo +500,0 iki +2 095,4 kHz
Naudojamas jautrumas: 7 dBf
Atrankumas: 75 dB esant 400 kHz
Signalo-triukšmo santykis 73 dB
Atskyrimas: 50 dB esant 1 kHz
Dažnio atsakas: 20–15 000 Hz
Išvestys:
garso išvesčių kontaktas (galinis)
elektrinės antenos / galios stiprintuvo valdymo
kontaktas (REM OUT)
Įvestys:
nuotolinio valdymo pulto įvesties kontaktas
antenos įvesties kontaktas
AUX įvesties lizdas (erdvinio garso mini lizdas)
USB prievadas
Maitinimo reikalavimai: 12 V NS automobilio
akumuliatorius (su įžemintu neigiamu poliumi)
Nominali vartojama srovė: 10 A
Matmenys:
apytiksl. 178 mm × 50 mm × 120 mm (p / a / g)
Montavimo matmenys:
apytiksl. 182 mm × 53 mm × 102 mm (p / a / g)
Svoris: apytiksl. 0,7 kg
Pakuotės turinys:
pagrindinis įrenginys (1)
montavimo ir sujungimo dalys (1 komplektas)
MW / LW
Derinimo diapazonas:
MW: 531–1602 kHz
LW: 153–279 kHz
Antenos jungtis:
išorinė antenos jungtis
Jautrumas: MW: 26 μV, LW: 50 μV
13LT
Jūsų pardavėjas gali neturėti kai kurių pirmiau
išvardytų priedų. Išsamios informacijos teiraukitės
pardavėjo.
Gamintojas pasilieka teisę iš anksto neperspėjęs
keisti dizainą ir specifikacijas.
Autorių teisės
„Windows Media“ yra registruotasis prekės ženklas
arba „Microsoft Corporation“ prekės ženklas JAV ir
(arba) kitose šalyse.
Šį gaminį saugo tam tikros „Microsoft Corporation“
intelektinės nuosavybės teisės. Be „Microsoft“
arba įgaliotosios „Microsoft“ dukterinės bendrovės
licencijos draudžiama naudoti technologiją ne
šiame gaminyje arba ją platinti.
„iPhone“, „iPod“, „iPod classic“, „iPod nano“
ir „iPod touch“ yra „Apple Inc.“ registruotieji
prekių ženklai JAV ir kitose šalyse.
„MPEG Layer-3“ garso kodavimo technologijai
ir patentams licenciją suteikė „Fraunhofer IIS“
ir „Thomson“.
„Android“ yra „Google Inc.“ prekės ženklas.
„libFLAC“
Autorių teisės (C) Josh Coalson, 2000–2009 m.
Autorių teisės (C) „Xiph.Org“ fondas, 2011–2013 m.
Perplatinti ir naudoti pirmine bei dvejetaine
formomis, su pakeitimais ar be jų, leidžiama
laikantis toliau nurodytų sąlygų.
 Perplatinant šaltinio kodą, turi būti išlaikytas
pirmiau pateiktas pranešimas dėl autorių teisių,
šis sąlygų sąrašas ir toliau esantis atsakomybės
apribojimas.
 Perplatinant dvejetaine forma, dokumentacijoje
ir (arba) kitoje kartu pateikiamoje medžiagoje turi
būti atkurtas pirmiau pateiktas pranešimas dėl
autorių teisių, šis sąlygų sąrašas ir toliau esantis
atsakomybės apribojimas.
 Be konkretaus išankstinio rašytinio leidimo
negalima naudoti fondo „Xiph.org Foundation“
ir jo bendradarbių pavadinimų, siekiant paremti
ar reklamuoti iš šios programinės įrangos išvestus
produktus.
14LT
AUTORIŲ TEISIŲ TURĖTOJAI IR BENDRADARBIAI
PROGRAMINĘ ĮRANGĄ PATEIKIA TOKIĄ, KOKIA YRA,
IR NEPRIPAŽĮSTA JOKIŲ IŠREIKŠTŲ AR NUMANOMŲ
GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT,
NUMANOMAS PERKAMUMO IR TINKAMUMO
TAM TIKRAM TIKSLUI GARANTIJAS. FONDAS AR
BENDRADARBIAI JOKIU ATVEJU NEBUS ATSAKINGI
UŽ BET KOKIĄ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ,
NETYČINĘ, SPECIFINĘ, TIPINĘ AR KAIP PASEKMĖ
KILUSIĄ ŽALĄ (ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT,
PREKIŲ AR PASLAUGŲ PAKAITALŲ ĮSIGIJIMĄ,
NAUDOJIMO, DUOMENŲ AR PELNO PRARADIMĄ,
VERSLO VEIKLOS PERTRAUKIMĄ), SUKELTĄ BET
KOKIU BŪDU IR BET KOKIU ĮSIPAREIGOJIMŲ
PAGRINDU – PAGAL SUTARTĮ, ATSAKOMYBĘ BE
KALTĖS AR DELIKTĄ (ĮSKAITANT NEATSARGUMĄ
IR KITAS PRIEŽASTIS), KAIP NORS KILUSIĄ DĖL
PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMO, NET JEIGU JIE
GALĖJO ŽINOTI APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ.
Trikčių šalinimas
Toliau pateiktas kontrolinis sąrašas padės išspręsti
problemas, kurių galite patirti naudodamiesi
įrenginiu.
Prieš peržvelgdami tolesnį kontrolinį sąrašą,
patikrinkite sujungimo ir valdymo procedūras.
Informaciją apie saugiklio naudojimą ir įrenginio
nuėmimą nuo prietaisų skydo žr. skyriuje
„Prijungimas / montavimas“ (17 psl.).
Jei problemos išspręsti nepavyktų, apsilankykite
galiniame viršelyje nurodytoje pagalbos svetainėje.
Bendroji informacija
Nėra garso arba garsas labai tylus.
 Šliaužiklio valdymo padėtis [FADER] nenustatyta
2 garsiakalbių sistemai.
 Įrenginio ir (arba) prijungto įrenginio garsumas
labai mažas.
 Padidinkite šio įrenginio ir prijungto įrenginio
garsumą.
Nėra pyptelėjimo garso.
 Prijungtas papildomas galios stiprintuvas,
o įmontuotas stiprintuvas nenaudojamas.
Atminties turinys buvo ištrintas.
 Maitinimo tiekimo laidas arba akumuliatorius
buvo atjungtas arba yra prijungtas netinkamai.
Įrašytos stotys ir tikslus laikas buvo panaikinti.
Perdegė saugiklis.
Kai perjungiama uždegimo padėtis, pasigirsta
triukšmas.
 Laidai nėra teisingai suderinti su automobilio
papildoma maitinimo jungtimi.
Atkūrimo arba priėmimo metu prasideda
demonstracinis režimas.
 Jei 5 minutes neatliekamas joks veiksmas, kai
nustatyta [DEMO-ON], prasideda demonstracinis
režimas.
 Nustatykite [DEMO-OFF] (11 psl.).
Iš ekrano lango dingsta arba jame nepasirodo
rodinys.
 Apšvietimo perjungimas nustatytas kaip
[DIM-ON] (11 psl.).
 Paspaudus ir laikant nuspaustą OFF, rodinys
dingsta.
 Spauskite įrenginio mygtuką OFF, kol pasirodys
rodinys.
 Jungtys yra nešvarios (13 psl.).
Ekranas / apšvietimas mirksi.
 Nepakankamas maitinimo tiekimas.
 Patikrinkite, ar iš automobilio akumuliatoriaus
tiekiamas pakankamas maitinimas. (Maitinimo
reikalavimas:
12 V nuolatinė srovė.)
Neveikia valdymo mygtukai.
 Paspauskite DSPL ir
(atgal) / MODE ir
palaikykite nuspaudę ilgiau nei
2 sekundes, kad iš naujo nustatytumėte įrenginį.
Atmintyje saugomas turinys panaikinamas.
Saugumo sumetimais nenustatinėkite įrenginio iš
naujo, kai vairuojate.
Radijo priėmimas
Nepriimamos stotys.
Garsas triukšmingas.
 Neteisingai sujungta.
 Patikrinkite automobilio antenos jungtį.
 Jei automobilio antena neišsikiša, patikrinkite,
kaip prijungtas antenos valdymo laidas.
Neįmanoma įjungti iš anksto nustatytos stoties.
 Transliavimo signalas per silpnas.
RDS
Funkcija SEEK prasideda praėjus kelioms
klausymosi sekundėms.
 Stotis nėra TP stotis arba jo signalas silpnas.
 Išjunkite TA (7 psl.).
Nėra pranešimų apie eismą.
 Aktyvinkite TA (7 psl.).
 Stotis netransliuoja jokių pranešimų apie eismą,
nepaisant to, kad yra TP.
 Nustatykite kitą stotį.
15LT
PTY rodo [- - - - - - - -].
 Dabartinė stotis nėra RDS stotis.
 Negaunami RDS duomenys.
 Stotis nenurodo programos tipo.
Mirksi programos tarnybos pavadinimas.
 Nėra alternatyvaus dabartinės stoties dažnio.
 Paspauskite SEEK +/–, kol mirksi programos
tarnybos pavadinimas. Pasirodo [PI SEEK],
o įrenginys pradeda ieškoti kito dažnio su tais
pačiais PI (programos identifikavimo)
duomenimis.
USB įrenginio atkūrimas
Nepavyksta paleisti elementų naudojant USB
šakotuvą.
 Šis įrenginys neatpažįsta USB įrenginių, prijungtų
per USB šakotuvą.
Paleisti USB įrenginį užtrunka ilgiau.
 USB įrenginyje yra failų su sudėtinga medžio
struktūra.
Garsas trūkinėja.
 Garsas gali trūkinėti esant dideliam dažniui bitais.
 DRM failų (kuriems numatyta skaitmeninė autorių
teisių apsauga (angl. „Digital Rights
Management“, DRM)) kai kuriais atvejais gali
nepavykti paleisti.
Nepavyksta paleisti garso failo.
 Naudojant kitas nei FAT16 arba FAT32 failų
sistemas suformatuoti USB įrenginiai
nepalaikomi.*
* Šis įrenginys palaiko FAT16 ir FAT32, bei kai kurie USB
įrenginiai gali palaikyti ne visus šiuos FAT. Išsamios
informacijos žr. USB įrenginio naudojimo instrukcijoje
arba susisiekite su gamintoju.
Klaidų rodiniai / pranešimai
HUB NO SUPRT: USB šakotuvai nepalaikomi.
IPD STOP: „iPod“ atkūrimas baigtas.
 Atkūrimą paleiskite valdydami „iPod“ / „iPhone“.
NO AF: nėra alternatyvių dažnių.
 Paspauskite SEEK +/–, kol mirksi programos
tarnybos pavadinimas. Įrenginys pradeda ieškoti
kito dažnio su tais pačiais PI (programos
identifikavimo) duomenimis (pasirodo [PI SEEK]).
NO TP: nėra eismo programų.
 Įrenginys toliau ieškos pasiekiamų TP stočių.
OVERLOAD: USB įrenginys perkrautas.
 Atjunkite USB įrenginį, tada paspauskite SRC,
kad pasirinktumėte kitą šaltinį.
 USB įrenginys sugedęs arba prijungtas įrenginys
yra nepalaikomas.
READ: dabar skaitoma informacija.
 Palaukite, kol baigsis nuskaitymas ir automatiškai
prasidės atkūrimas. Tai gali šiek tiek užtrukti,
priklausomai nuo failų struktūros.
USB ERROR: nepavyksta paleisti USB įrenginio.
 Dar kartą prijunkite USB įrenginį.
USB NO DEV: USB įrenginys neprijungtas arba
neatpažįstamas.
 Įsitikinkite, kad USB įrenginys arba USB laidas
prijungti patikimai.
USB NO MUSIC: nėra failo, kurį galima paleisti.
 Prijunkite USB įrenginį, kuriame yra paleidžiamų
failų (13 psl.).
USB NO SUPRT: USB įrenginys nepalaikomas.
 Išsamesnės informacijos apie turimo USB
įrenginio suderinamumą žr. pagalbos svetainėje,
kurios adresas nurodytas ant galinio viršelio.
Jei šie sprendimai nepadeda išspręsti problemos,
pasitarkite su artimiausiu „Sony“ pardavėju.
16LT
Prijungimas / montavimas
Dėmesio
 Visus įžeminimo laidus nuveskite į bendrą
įžeminimo tašką.
 Saugokite, kad laidai nebūtų prispausti varžtais
ir neįstrigtų važiuojančiose dalyse (pvz., sėdynės
bėgeliuose).
 Prieš sujungdami jungtis, išjunkite automobilio
degimą, kad neįvyktų trumpasis jungimas.
 Maitinimo tiekimo laidą  pirmiausia prijunkite
prie įrenginio ir garsiakalbių, o paskui – prie
papildomos maitinimo jungties.
 Bet kokius palaidus neprijungtus laidus dėl
saugumo izoliuokite elektros izoliacine juostele.
Atsargumo priemonės
 Montavimo vietą pasirinkite atidžiai, kad įrenginys
netrukdytų vairuoti.
 Venkite montuoti įrenginį tokiose vietose, kur jį
veiktų dulkės, purvas, didelė vibracija ar aukšta
temperatūra dėl tiesioginės saulės šviesos ar arti
esančių šildymo kanalų.
 Kad sumontuotumėte saugiai ir patikimai,
naudokite tik pridedamą montavimo įrangą.
Montavimui reikalingų dalių
sąrašas


×2


 Šiame dalių sąraše nurodytas ne visas pakuotės
turinys.
 Prieš supakuojant įrenginį, prie jo buvo
pritvirtintas laikiklis  ir apsauginis rėmelis .
Prieš montuodami įrenginį, atkabinimo kaišteliais
 nuimkite laikiklį  nuo įrenginio. Išsamios
informacijos žr. „Apsauginio rėmelio ir laikiklio
nuėmimas“ (20 psl.).
 Atkabinimo kaištelius  pasilikite ateičiai, nes jie
reikalingi ir tam, kad galėtumėte išimti įrenginį iš
automobilio.
Pastaba dėl maitinimo tiekimo laido (geltono)
Kai prijungiate šį įrenginį kartu su kitais erdvinio garso
komponentais, automobilio elektros grandinės, prie
kurios jungiate įrenginį, srovės stiprumas amperais turi
būti didesnis, nei visų komponentų saugiklių srovės
stiprumo amperais klasių suma.
Montavimo kampo reguliavimas
Nustatykite mažesnį nei 45° montavimo kampą.
17LT
Prijungimas
*3
Galios stiprintuvas*1

*2
Išsamios informacijos žr.
„Prijungimas“ (19 psl.).
Išsamios informacijos žr. „Maitinimo
jungčių schema“ (20 psl.).
iš laidinio nuotolinio valdymo
pulto (nepridedamas)*4
iš automobilio antenos*5
*1 Nepridedamas
*2 Garsiakalbių varža: 4–8 Ω × 4
*3 RCA kištuko laidas (nepridedamas)
18LT
*4 Atsižvelgiant į automobilio tipą, gali reikėti naudoti
adapterį, skirtą laidiniam nuotolinio valdymo pultui
(nepridedamas).
*5 Priklausomai nuo automobilio tipo, gali reikėti
naudoti adapterį (nepridedamas), jeigu antenos
jungtis netinka.
Žemųjų dažnių garsiakalbio paprastas
prijungimas
Prijungimas
Jei elektrinė antena yra be relės dėžutės, šį įrenginį
prijungiant pridedamu maitinimo tiekimo laidu 
galima sugadinti anteną.
Kai žemųjų dažnių garsiakalbis prijungtas prie
galinio garsiakalbio laido, žemųjų dažnių
garsiakalbį galite naudoti be galios stiprintuvo.
 Į automobilio garsiakalbio jungtį
Priekinis
garsiakalbis
Žemųjų dažnių
garsiakalbis
1
2
3
4
5
6
7
8
Galinis
garsiakalbis
(dešinysis)

Violetinis

Dryžuotas
violetinis / juodas
Priekinis
garsiakalbis
(dešinysis)

Pilkas

Dryžuotas pilkas /
juodas
Priekinis
garsiakalbis
(kairysis)

Baltas

Dryžuotas baltas /
juodas
Galinis
garsiakalbis
(kairysis)

Žalias

Dryžuotas žalias /
juodas
 Į automobilio elektros jungtį
12
nepertraukiamas
maitinimo tiekimas
Geltonas
13
elektrinės antenos /
galios stiprintuvo
valdymas (REM OUT)
Dryžuotas
mėlynas / baltas
15
įjungtas maitinimo
tiekimas
Raudonas
16
įžeminimas
Juodas
Pastabos
 Reikia paruošti galinio garsiakalbio laidus.
 Kad išvengtumėte žalos, naudokite žemųjų dažnių
garsiakalbį, kurio varža 4–8 omai ir atitinkama
nominali galia.
Išlaikymo atmintyje jungtis
Kai prijungtas geltonas maitinimo tiekimo laidas,
atminties grandinei maitinimas bus tiekiamas
visada, netgi kai uždegimo jungiklis išjungtas.
Garsiakalbių prijungimas
 Prieš prijungdami garsiakalbius, išjunkite įrenginį.
 Kad išvengtumėte žalos, naudokite garsiakalbius,
kurių varža 4–8 omai ir atitinkama nominali galia.
19LT
Maitinimo jungčių schema
Atsižvelkite į automobilio papildomą maitinimo
jungtį ir tinkamai sujunkite laidų jungtis.
Tinkamai sutapdinę jungtis ir sujungę maitinimo
tiekimo laidus, prijunkite įrenginį prie automobilio
maitinimo tiekimo. Jei prijungiant įrenginį kiltų
klausimų ar problemų, neaptartų šiame vadove,
pasitarkite su automobilio pardavėju.
Papildoma maitinimo jungtis
Montavimas
Apsauginio rėmelio ir laikiklio
nuėmimas
Paprasta jungtis
Raudonas
Raudonas
Prieš montuodami įrenginį, nuo jo nuimkite
apsauginį rėmelį  ir laikiklį .
1
Geltonas
Suimkite abu apsauginio rėmelio 
kraštus, tada jį patraukite.
Geltonas

12
nepertraukiamas
maitinimo tiekimas
Geltonas
15
įjungtas maitinimo
tiekimas
Raudonas
Kai raudono ir geltono laidų padėtys
atvirkščios
Raudonas
Raudonas
Geltonas
Geltonas
2
Įkiškite abu atkabinimo kaištelius ,
kol jie spragtelės ir patraukite laikiklį 
žemyn, tada įrenginį patraukite aukštyn,
kad juos atskirtumėte.
12
įjungtas maitinimo
tiekimas
Geltonas
15
nepertraukiamas
maitinimo tiekimas
Raudonas

Kai automobilyje nėra ACC padėties
Raudonas
Raudonas
Geltonas
Geltonas
20LT


Kabliuką nukreipkite į vidų.
Įrenginio montavimas prietaisų
skydelyje
Prieš montuodami įsitikinkite, kad abiejose laikiklio
pusėse esantys fiksatoriai  į vidaus pusę įlenkti
2 mm.
1
Įstatykite laikiklį  į prietaisų skydelį,
tada užlenkite kaištelius į išorę, kad
laikiklis tvirtai užsifiksuotų.
182 mm
53 mm

2
Priekinio skydelio nuėmimas
ir uždėjimas
Išsamios informacijos žr. „Priekinio skydelio
nuėmimas“ (5 psl.).
Saugiklio pakeitimas
Keisdami saugiklį įsitikinkite, kad
Saugiklis (10 A)
naujo saugiklio srovės stiprumo
amperais klasė tokia pati, kaip
originalaus saugiklio. Jei saugiklis
perdega, patikrinkite maitinimo
jungtį ir pakeiskite saugiklį.
Jei pakeistas saugiklis vėl perdega,
tai gali būti dėl vidinio gedimo. Tokiu atveju
kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją.
Fiksatorius
Sumontuokite įrenginį laikiklyje ,
tada uždėkite apsauginį rėmelį .


Pastabos
 Jei fiksatoriai bus tiesūs ar užlinkę į išorę, įrenginys
nebus sumontuotas patikimai ir gali iššokti.
 Įsitikinkite, kad 4 apsauginio rėmelio  fiksatorius
tinkamai įstatėte į įrenginio lizdus.
21LT
Pagalbos svetainė
Jei turėtumėte klausimų ar norėtumėte gauti naujausios
pagalbos informacijos apie šį gaminį, apsilankykite
toliau nurodytoje interneto svetainėje:
http://www.sony.eu/support
Užregistruokite savo gaminį internetu, adresu:
http://www.sony.eu/mysony
http://www.sony.net/
©2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising