Sony | DSC-TX30 | Sony DSC-TX30 TX30 Водоустойчив фотоапарат с 5x оптично мащабиране Инструкции за експлоатация

4-456-210-51(1)
Цифров фотоапарат
Ръководство с инструкции
BG
DSC-TX30
Научете повече за вашия фотоапарат
( Упътване за потребителя на Cyber-shot)
“Упътване за потребителя на Cyber-shot” е онлайн ръководство. Обърнете
се към него за подробни инструкции относно многобройните функции на
фотоапарата.
 Влезте в Интернет страницата за поддръжка на Sony.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
 Изберете вашата държава или регион.
 Потърсете името на модела на вашия фотоапарат в
страницата за поддръжка.
• Проверете името на модела от долната страна на вашия
фотоапарат.
Проверка на приложените артикули
Цифрата в скоби показва броя на частите.
• Фотоапарат (1)
• Акумулаторна батерия NP-BN1 (1)
(Тази акумулаторна батерия не може да бъде използвана с фотоапарат, към
който има приложена батерия NP-BN1)
• Micro USB кабел (1)
• Променливотоков адаптер AC-UB10/UB10B/UB10C/UB10D (1)
• Захранващ кабел (не е приложен за моделите за САЩ и Канада) (1)
• Ремък за китката (1)
• Ръководство с инструкции (това ръководство) (1)
BG
2
Бележка на потребителя
Моделът и серийният номер са отбелязани от долната страна на устройството.
Запишете серийния номер на мястото, оставено по-долу. Ползвайте тези
номера винаги, когато ви се наложи да се свържете с вашия представител на
Sony относно този продукт.
Модел №. DSC-TX30
Сериен №
Модел №. AC-UB10/AC-UB10B/AC-UB10C/AC-UB10D
Сериен №
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте устройството на
дъжд или влага.
ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
- ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
ОПАСНОСТ
ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ПОЖАР ИЛИ ТОКОВ УДАР,
ВНИМАТЕЛНО СЛЕДВАЙТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
Ако формата на щекера не съвпада с контакта от мрежата от 220 V,
използвайте преходник с подходяща форма за контактите във вашата мрежа.
ВНИМАНИЕ
Батерия
Ако не боравите правилно с батерията, тя може да експлодира, да причини
пожар или дори химически изгаряния. Съблюдавайте следните мерки.
• Не разглобявайте батерията.
• Не блъскайте батерията и не я излагайте на сътресения или подобни като
например удари; не я изпускайте или настъпвайте.
• Внимавайте да не дадете батерията накъсо и не позволявайте контакт на
изводите с метални предмети.
• Не излагайте батерията на изключително високи температури над 60°С
като например на въздействието на пряка слънчева светлина; не оставяйте
батерията в автомобил, паркиран на слънце.
• Не изгаряйте или изхвърляйте батерията в огън.
• Не работете с повредени или протекли литиево-йонни батерии.
BG
3
• Уверете се, че сте заредили батерията, като използвате оригинално зарядно
устройство за батерии на Sony или устройство, което може да зарежда тази
батерия.
• Не допускайте малки деца да си играят с батерията.
• Пазете батерията суха.
• Подменяйте батерията единствено със същия или еквивалентен вид,
препоръчан от Sony.
• Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с указанията в
инструкциите.
Променливотоков адаптер
Свържете променливотоковия адаптер към най-близкия контакт от
електрическата мрежа. Ако се получи проблем, докато използвате
променливотоковия адаптер, незабавно изключете захранването, като
издърпате щекера от мрежата от 220 V.
Захранващият кабел, ако такъв е приложен, е проектиран специално
за използване само с този фотоапарат и не бива да се използва с друго
електрическо оборудване.
BG
4
За потребители в Европа
Забележка за потребители от страните, които прилагат
директивите на Европейския съюз.
Този продукт е произведен от или от името на Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Тokyo, 108-0075 Japan. Запитвания относно съвместимостта на
продукта със законодателството на Европейския съюз следва да се отнасят
към упълномощения представител Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията,
моля, обърнете се към адресите, предоставени в съответните сервизни или
гаранционни документи.
Този продукт е изпитан и отговаря на изискванията на ЕМС директивата за
използване на свързващи кабели, по-къси от 3 метра.
Внимание
Възможно е електромагнитни полета с определена честота да повлияят на
звука и картината на устройството.
Забележка
Ако статично електричество или електромагнетизъм причини прекъсване на
операцията по трансфер на данни, рестартирайте програмата или изключете
и отново включете комуникационния кабел (USB и др.).
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо в Европейския съюз и други Европейски
страни със системи за разделно събиране на отпадъци)
Този символ върху устройството или върху неговата опаковка
показва, че този продукт не трябва да се третира като
домакински отпадък. Вместо това той трябва да бъде предаден в
съответния събирателен пункт за рециклиране на електрически
и електронни уреди. Като предадете този продукт на правилното
място, вие ще помогнете за предотвратяване на негативните
последствия за околната среда и човешкото здраве, които биха
възникнали при изхвърлянето му на неподходящо място. Рециклирането на
материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси. За подробна
информация относно рециклирането на този продукт можете да се обърнете
към местната градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или
магазина, откъдето сте закупили продукта.
BG
5
Изхвърляне на изтощени батерии (приложимо за страните
от Европейския съюз и други европейски страни със
системи за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на батерията или на нейната опаковка показва, че
този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък.
При някои видове батерии този символ може да е в комбинация
със символ на химичен елемент. Символите на химичните
елементи за живака (Hg) или оловото (Pb) се добавят, ако
батерията съдържа повече от 0.0005% живак или 0.004% олово.
Като предадете батерията на правилното място, вие ще помогнете за
предотвратяване на негативните последствия за околната среда и човешкото
здраве, които биха възникнали при изхвърлянето й на неподходящо място.
Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят природните
ресурси.
В случай, че поради мерки за безопасност или интегритет на данните
продуктът трябва постоянно да бъде свързан с батерията, то отстраняването
на батерията от устройството трябва да се извършва единствено в
квалифициран сервиз. За да се уверите, че батерията ще бъде правилно
изхвърлена, предайте я в пункт за рециклиране на електрическо и електронно
оборудване, когато животът й изтече.
Относно всички други видове батерии, моля, прегледайте частта относно
безопасното сваляне на батериите от продукта.
Предайте батерията в пункт за рециклиране на изтощени батерии.
За подробна информация относно рециклирането на този продукт можете
да се обърнете към местната градска управа, фирмата за събиране на битови
отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.
BG
6
Устойчивост на фотоапарата към вода, прах и удари
Този фотоапарат е устойчив на вода, прах и удари. Ограничената гаранция
на уреда не покрива повреди, причинени от неправилна употреба или от
неправилна поддръжка на фотоапарата.
• Този фотоапарат е водоустойчив/утойчив на прах, еквивалентен към
IEC60529 IP68. Фотоапаратът работи под вода на дълбочина до 10 метра в
продължение на 60 минути.
• Не излагайте фотоапарата директно на течаща вода под налягане, като
например под струя вода от чешмата.
• Не използвайте фотоапарата в горещи извори.
• Използвайте фотоапарата във вода, чиято температура е в обхвата от 0°С до
+40°С.
• В съответствие със стандарта MIL-STD 810F Method 516.5-Shock, този
продукт е преминал тестове на пускане от височина 1.5 m върху шперплат с
дебелина 5 cm.*
* Sony не гарантира, че фотоапаратът няма да се повреди, счупи или че ще е
водоустойчив при всякакви обстоятелства или условия на употреба.
• Във връзка с устойчивостта на прах/удари, Sony не дава гаранция, че
фотоапаратът няма да се надраска или че покритието му няма да се наруши.
• Понякога водоустойчивостта на фотоапарата може да се наруши, ако
фотоапаратът бъде изложен на силен удар като например ако бъде
изпуснат от високо. Препоръчваме ви да проверявате извънгаранционно
изправността на фотоапарата в сервиз.
• Приложените аксесоари не са устойчиви на вода, прах и удари.
Забележки преди използването на фотоапарат под вода/
близо до вода
• Внимавайте под капачетата на отделението за батерията/картата-памет да
не попадне чужда материя, като например песъчинки, косми или мръсотия.
Дори най-малкото задържане на чужда материя може да доведе до
попадането на вода във фотоапарата.
• Уверете се, че уплътненията на капачетата и
насрещните им повърхности не са надраскани.
Дори най-малката драскотина може да доведе
до попадане на вода във фотоапарата. Ако
уплътненията на капачетата и насрещните им
повърхности се надраскат, занесете фотоапарата
в сервиз, за да подмените уплътненията
извънгаранционно.
 Уплътнение
 Насрещна повърхност
BG
7
• Ако уплътненията или насрещните им повърхности се зацапат или ако по
тях попаднат песъчинки, ги почистете с мека почистваща кърпичка, която
не оставя власинки при почистване. За да предотвратите надраскване
на уплътненията, когато зареждате батерията или използвате кабел,
внимавайте да не ги докосвате.
• Не отваряйте/затваряйте капачетата на отделенията за батерията/картатапамет, ако ръцете ви са мокри или мръсни, или когато се намирате в близост
до вода, защото съществува риск във вътрешността на уреда да попадне
пясък или вода. Преди да отворите капачето, извършете процедурата,
описана в “Почистване след използването на фотоапарата под вода/близо
до вода”.
• Отворете капачетата на отделенията за батерията/картата-памет, когато
фотоапаратът е напълно сух.
• Винаги проверявайте дали капачетата на отделенията за батерията/картатапамет са здраво затворени.
Забележки за използване на фотоапарата под вода/
близо до вода
• Сензорният панел може да се активира от досега на водата с иконите
на екрана. Когато използвате фотоапарата под или близо до вода, ви
препоръчваме да скриете иконите, като докоснете в дясната страна на
екрана. Докоснете за няколко секунди, за да изведете иконите отново.
• Не можете да работите със сензорния панел под вода. Използвайте бутоните
на фотоапарата, за да снимате.
• Не излагайте фотоапарата на удар като например скок във вода.
• Не отваряйте и не затваряйте капачетата на отделенията за батерията/
картата-памет, докато сте под вода/близо до вода.
• Този фотоапарат потъва във вода. Използвайте ремъка за китката, за да
предотвратите потъването на фотоапарата.
• Когато използвате светкавицата и снимате под вода, е възможно да се
появят бледи бели петна, които представляват отражения на плаващи
обекти. Това не е неизправност.
• За да снимате под вода с по-малко смущения, изберете
режимите за Избор на сцена.
(Под вода) в
• Ако върху обектива попадне вода или друга чужда материя, няма да можете
да записвате ясни изображения.
• Не отваряйте капачето на обектива на песъчливи места.
BG
8
Почистване след използването на фотоапарата под вода
или близо до вода
• Винаги почиствайте фотоапарата с вода в рамките
на до 60 минути след като го използвате. Не
отваряйте капачето на отделението за батерията/
картата-памет, докато почистването не приключи.
Възможно е песъчинки или капки вода да попаднат
на места, които не можете да видите. Ако не
изплакнете фотоапарата, водоустойчивостта му може да намалее.
• Оставете фотоапарата за повече от 5 минути в купа с чиста вода. След това
леко изтръскайте водата от фотоапарата, натиснете всички бутони един по
един, плъзнете лостчето за приближение (W/T) или капачето на обектива
във водата, за да почистите полепналата сол, песъчинки и друга материя по
бутоните или около капачето на обектива.
• След като изплакнете фотоапарата, избършете капчиците вода с мека
текстилна кърпичка. Оставете фотоапарата напълно да изсъхне на сенчесто
и проветриво място. Не изсушавайте устройството със сешоар, защото
съществува риск от деформация и/или намаляване на водоустойчивостта му.
• Почистете останалите капчици или прашинки по капачетата на отделенията
за картата-памет/батерията или капачето на терминала с мека текстилна
кърпичка.
• Този фотоапарат е конструиран така, че водата да се оттича от него. Водата
се оттича от отворите около бутона ON/OFF (Захранване), лостчето за
приближение и други контролни бутони. Когато извадите фотоапарата от
водата, го поставете суха текстилна кърпичка за кратко, за да може водата
да се оттече.
• Когато поставяте фотоапарата под вода, е възможно да се появят мехурчета.
Това не е неизправност.
• Корпусът на фотоапарата може да се обезцвети, ако по него попадне плажно
масло или бронзант. Ако това се случи, незабавно избършете субстанциите
от фотоапарата.
• Не позволявайте по повърхността на фотоапарата или във вътрешността
му да засъхне солена вода. Това може да доведе до корозия или до
обезцветяване на материята, или може да намали водоустойчивостта на
устройството.
• Препоръчваме ви веднъж годишно да проверявате фотоапарата при вашия
представител на Sony или в упълномощен сервиз и извънгаранционно
да подменяте уплътненията на капачетата на отделенията за батерията/
картата-памет.
BG
9
Забележки за водоустойчивост
Ограничената гаранция не покрива повреди, причинени от неправилна употреба
или неправилна поддръжка на фотоапарата. Когато използвате фотоапарата
под вода или близо до вода, внимателно прочетете частта “Устойчивост на
фотоапарата към вода, прах и удари” на стр. 7, както и информацията по-долу.
Използване на фотоапарата под вода/близо до вода
• Не позволявайте под капачетата на отделението за батерията/картата- памет
(описани в този раздел като "капаче”) да попадне чужда материя - например
песъчинки, косми или мръсотия.
• Не отваряйте капачето, ако ръцете ви са мокри или мръсни.
• Отваряйте капачето само когато фотоапаратът е напълно сух.
• Не отваряйте капачето на обектива на песъчливи места.
• Извършете необходимите настройки със сензорния панел преди да използвате
фотоапарата под вода.
• Когато използвате фотоапарата под/близо до вода, ви препоръчваме да скриете
иконите, като докоснете от дясната страна на екрана.
Затваряне на капачетата
• Затворете здраво капачето, докато вече не виждате жълтия
маркер под заключващия механизъм.
• Капачето е закрепено чрез уплътнение към фотоапарата,
за да бъде водонепромокаемо. Структурата на
уплътнението е такава, че ако при затварянето на капачето
приложите натиск, то прилепва плътно към тялото на фотоапарата и по този
начин създава водоустойчивостта на уреда. Между капачето и корпуса на
фотоапарата ще има лека разлика във височината, но това няма да се отрази
на водоустойчивостта на фотоапарата.
Почистване след използването на фотоапарата под/
близо до вода
BG
• Винаги почиствайте фотоапарата с вода след употреба. Не
отваряйте капачето на отделението за батерията/картата-памет,
докато почистването не приключи. Оставете фотоапарата
за около 5 минути в купа с чиста вода. След това леко изтръскайте водата
от фотоапарата, натиснете всички бутони на фотоапарата един по един и
плъзнете лостчето за приближение, докато устройството е във водата, за да
почистите полепналата сол, песъчинки и друга материя по бутоните или около
капачето на обектива. Ако не изпълните тази процедура, водоустойчивостта на
фотоапарата може да намалее.
10
Упътване за частите
 Капаче на обектива
 Светкавица
 Лампичка на таймера за
самоснимачка/Лампичка на затвора
за усмивката/Помощна лампичка за
автоматично фокусиране
 Обектив
 LED светлина
 Микрофон
 Бутон MOVIE (Видеоклип)
 OLED екран/Сензорен панел
 Говорител (вграден)
 Бутон ON/OFF (Захранване)
 Лостче W/T (Приближение)
 Бутон на затвора
 Кукичка за ремъка за китката
 Мулти/Микро USB терминал*
 Лампичка на зареждането
 Гнездо за карта-памет
 Лост за изваждане на батерията
 Капаче на отделението за батерията/
картата-памет
 Гнездо за поставяне на батерията
 Лампичка за достъп
 HDMI микро жак
 Гнездо за статив
• Използвайте статив и винт, чиято
дължина е по-малка от 5.5 mm.
Ще бъде невъзможно да закрепите
стабилно фотоапарата към статив,
ако използвате по-дълъг винт, и може
да повредите устройството.
* Поддържа Micro USB съвместими
устройства.
BG
11
Поставяне на батерията
Лостче за изваждане на батерията
1
2
Отворете капачето.
Поставете батерията.
• Изравнете батерията с маркировката в отделението за батерията.
Поставете батерията докато лостчето за изваждане на батерията се
заключи.
• Затворете капачето на отделението на батерията здраво, докато чуете
заключващия механизъм на капачето, така че жълтата маркировка под
механизма да не се вижда повече.
• Ако затворите капачето, а батерията не е поставена правилно, това
може да повреди фотоапарата.
BG
12
Зареждане на батерията
Захранващ
кабел
Лампичка на
зареждането
Свети: Зарежда
Изключена: Зареждането
е приключило
Мига:
Грешка при зареждането
или зареждането
временно е спряло,
защото фотоапаратът
е извън подходящия
температурен обхват.
1
Отворете капачето на батерията/картата-памет и
свържете фотоапарата и променливотоковия адаптер
(приложен в комплекта), като използвате микро USB кабел
(приложен в комплекта).
2
Свържете променливотоковия адаптер към мрежата от
220 V.
Лампичката на зареждането светва в оранжево и зареждането започва.
• Изключете фотоапарата, докато зареждате батерията.
• Можете да зареждате батерията дори когато тя е частично заредена.
• Ако лампичката на зареждането мига, а зареждането не е
приключило, извадете и отново поставете батерията.
BG
13
Забележки
• Когато лампичката за зареждането на фотоапарата мига, дори ако
променливотоковият адаптер е свързан към мрежата от 220 V, това
означава, че зареждането временно е спряло, защото температурата е
извън препоръчителния обхват. Когато температурата се върне в рамките
на обхвата, зареждането отново започва. Препоръчваме ви да зареждате
батерията при температура на околната среда между 10°С и 30°С.
• Възможно е батерията да не се зареди ефективно, ако изводите й са
замърсени. В този случай почистете внимателно зацапването от изводите на
батерията, като използвате мека почистваща кърпичка или памуче.
• Свържете променливотоковия адаптер (приложен в комплекта) към
най-близкия стенен контакт. Ако се получи повреда, докато използвате
променливотоковия адаптер, незабавно изключете щекера от мрежата, за да
прекъснете захранването.
• Когато зареждането приключи, изключете променливотоковия адаптер от
мрежата от 220V.
• Уверете се, че използвате само оригинални батерии, микро USB кабел
(приложен в комплекта) и променливотоков адаптер (приложен в комплекта)
с марката Sony.
Време за зареждане (Пълно зареждане)
Времето за зареждане е прибл. 115 минути, когато използвате променливотоков
адаптер (приложен в комплекта).
Забележки
• Стойността по-горе показва времето, необходимо за зареждане на напълно
разредена батерия при температура на околната среда около 25°С. Възможно
е зареждането да отнеме повече време в зависимост от обстоятелствата и от
условията, при които използвате устройството.
BG
14
Зареждане чрез включване към компютър
Можете да зареждате батерията, като свържете фотоапарата към компютър,
използвайки микро USB кабела.
Към USB жака
Забележки
• Когато зареждате с помощта на компютър, обърнете внимание на следното:
- Ако свържете фотоапарата към преносим компютър, който не е включен
към източник на захранване, батерията на преносимия компютър може да
се изтощи. Не зареждайте фотоапарата дълго време.
- Не включвайте/изключвайте или рестартирайте компютъра, както и не
го възстановявайте от режим sleep, докато между него и фотоапарата
е осъществена USB връзка. Фотоапаратът може да се повреди.
Изключете фотоапарата и компютъра преди да включите/изключите или
рестартирате компютъра, или да възстановите работата му от режим sleep.
- Sony не дава гаранции за зареждането, ако използвате компютри, които са
сглобявани в домашни условия или преправяни такива.
BG
15
Живот на батерията и брой изображения, които можете да
запишете и прегледате
Живот на батерията
Брой изображения
Запис (снимки)
Прибл. 125 min.
Прибл. 250 изображения
Типичен запис на
видеоклипове
Прибл. 30 min.
-
Непрекъснат запис на
видеоклипове
Прибл. 60 min.
-
Преглед (снимки)
Прибл. 180 min.
Прибл. 3600 изображения
Забележки
BG
• Броят изображения, които можете да запишете, указан по-горе, се отнася за
случаите, когато записвате с напълно заредена батерия. Реалният брой може
да е по-малък в зависимост от условията.
• Броят на изображенията, които можете да запишете, се отнася за запис при
следните условия:
- Когато използвате Sony microSD карта-памет (Class 4 или по-бърза)
(продава се отделно).
- Когато използвате напълно заредена батерия при температура на околната
среда 25°С.
- Когато [Disp. Resolution] е зададен в положение [Standard].
• Броят на изображенията в графата “Запис (снимки)” се основава на
стандарта CIPA и е приложим за запис на снимки при следните условия:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
- Когато [Panel Brightness] е зададен в положение [3].
- При запис на всеки 30 секунди.
- При често превключване на функцията за приближение/отдалечаване от
края W към края Т.
- При използване на светкавицата на всеки 2 снимки.
- Когато включвате и изключвате захранването на всеки 10 снимки.
• Броят минути за запис на видеоклипове се основава на стандарта CIPA и е
обвързан със следните условия:
- Качество на видеоклип: AVC HD HQ
- Обичаен запис на видеоклипове: Животът на батерията е обвързан
с операции като често стартиране/спиране на записа, използване на
функцията за приближение, включване/изключване на захранването и др.
- Непрекъснат запис на видеоклипове: Животът на батерията е обвързан с
функцията за непрекъснат запис до достигане на зададените ограничения
(29 минути), и повторното натискане на бутона MOVIE, за да продължите
записа. Функциите за запис, като например приближение, няма да работят.
16
Захранване
Когато използвате променливотков адаптер и микро USB кабел (приложени в
комплекта), можете да захранвате фотоапарата от мрежата от 220 V.
Можете да прехвърляте снимки на компютъра без да се притеснявате, че
зарядът на батерията ще се изразходва, като свържете фотоапарата към
компютъра, използвайки микро USB кабела.
В допълнение, можете да използвате променливотоковия адаптер AC-UD10
или AC-UD11 (продават се отделно), за да захранвате устройството, докато
записвате.
Забележки
• Когато във фотоапарата не е поставена батерия, до него не достига
захранване.
• Когато фотоапаратът е свързан директно към компютър или към мрежата
от 220 V посредством променливотоков адаптер, записът е невъзможен.
• Ако свържете фотоапарата и компютъра, използвайки micro USB кабел,
докато фотоапаратът е в режим на възпроизвеждане, дисплеят се променя
от екран за възпроизвеждане в екран за осъществена USB връзка. Докоснете
(Възпроизвеждане), за да превключите към екрана за възпроизвеждане.
BG
17
Поставяне на картата-памет (продава се отделно)
Memory Stick
Micro носител
(М2)
Терминал
microSD
карта-памет
Повърхност
с етикет
Уверете се, че правилната
страна е насочена нагоре.
1
2
Отворете капачето.
Поставете картата-памет (продава се отделно).
• Поставете картата-памет, докато щракне, като насочите обектива на
фотоапарата нагоре.
• Ако насила натискате надолу microSD картата-памет (в посока
на гнездото за батерията), докато я поставяте, може да повредите
фотоапарата.
• Внимавайте, когато вадите microSD картата-памет, защото тя може
внезапно да изскочи.
3
BG
18
Затворете капачето.
Проверете иконата,
изведена в горния десен
ъгъл на екрана, и се уверете,
че картата е поставена
правилно.
4
• А: Картата-памет е поставена
правилно.
• В: Картата-памет не е поставена
правилно. Проверете посоката на
картата и я поставете направо във
фотоапарата.
• Можете да поставите само една
карта-памет.
Карти-памет, които можете да използвате
Карта-памет
A
B
За снимки
За видеоклипове
Memory Stick Micro

-
Memory Stick Micro
(Mark2)


microSD карта-памет

 (Class 4 или по-бърза)
microSDHC карта-памет

 (Class 4 или по-бърза)
microSDXC карта-памет

 (Class 4 или по-бърза)
• В това ръководство продуктите в графата А се определят с общото название
Memory Stick Micro носител, а продуктите в графата В – с названието
microSD карта-памет
За да извадите картата-памет/батерията
Карта-памет: Натиснете картата веднъж, за да я извадите.
Батерия: Плъзнете лостчето за изваждане на батерията. Внимавайте да не
изпуснете батерията.
Забележки
• Никога не вадете картата-памет/батерията, докато лампичката за достъп
(стр. 11) свети. Това може да причини повреда на данните с изображенията
в карата-памет/вградената памет.
BG
19
Сверяване на часa
Бутон ON/OFF
(Захранване)
Капаче на
обектива
1
Свалете капачето на обектива.
2
3
Изберете желания език.
4
Задайте [Daylight Savings] или [Summer Time], [Date & Time
Format] и [Date & Time], след това докоснете [Next].
Фотоапаратът се включва.
Настройката за дата и час се извежда, когато включите фотоапарата за
първи път.
• Също така, можете да включите фотоапарата и като натиснете бутона
ON/OFF (Захранване).
• Възможно е включването на захранването и активирането на
операцията да отнеме известно време.
Изберете желаната географска област, като следвате
инструкциите на екрана, след това докоснете [Next].
• Полунощ се обозначава като 12:00 АМ, а 12 часа по обед – като 12:00
РМ.
5
6
Докоснете [OK].
Следвайте инструкциите на екрана.
• Зарядът на батерията се изразходва по-бързо, когато:
- [Disp. Resolution] е зададен в положение [High].
BG
20
Запис на снимки/видеоклипове
Бутон на
затвора
Бутон MOVIE
(Видеоклип)
Запис на снимки
1
Натиснете бутона на затвора наполовина, за да
фокусирате.
Когато изображението е на фокус, се чува кратък звуков сигнал и
индикаторът  светва.
2
Натиснете бутона на затвора докрай, за да запишете
изображение.
Запис на видеоклипове
1
Натиснете бутона MOVIE (Видеоклип) докрай, за да
започнете запис.
• Използвайте лостчето W/T (приближение), за да промените скалата
на приближение.
2
Натиснете отново бутона MOVIE, за да спрете записа.
Забележки
• Ако използвате функцията за приближение, докато записвате видеоклип,
звукът от лостчето ще да се запише. Звукът от работата с бутона MOVIE
също може да се запише, когато го натискате, за да приключите записа на
видеоклипа.
• Можете да извършвате непрекъснат запис в рамките на приблизително 29
минути, ако настройките на фотоапарата са зададени във фабричните им
стойности и когато температурата е 25°С. Когато записът приключи, можете
отново да го стартирате, като натиснете бутона MOVIE. В зависимост от
температурата на околната среда е възможно записът да спре, за да защити BG
фотоапарата от повреда.
21
Преглед на изображения
1
Докоснете
(Възпроизвеждане).
• Когато възпроизвеждате изображения от картата-памет, които са
записани с друг фотоапарат, ще се изведе екран за регистрация на
файла с данни.
Избор на следващо/предходно изображение
Докоснете
(Следващо)/
(Предходно) на екрана.
• За да преглеждате видеоклипове, докоснете
(Възпроизвеждане) в
центъра на екрана.
• За да приближите, преместете лостчето W/T (приближение) към страната Т.
Изтриване на изображение
Докоснете
(Изтриване)  [This Image].
Връщане към запис на изображения
Докоснете
на екрана.
• Можете да се върнете в режим на запис и като натиснете бутона на затвора
наполовина.
BG
22
Търсене във функциите на фотоапарата
Този фотоапарат притежава вградено упътване за различните функции.
Това ви позволява да търсите из функциите на фотоапарата в зависимост от
вашите нужди.
1
2
Докоснете MENU.
Докоснете (Търсене във функциите на фотоапарата),
след това изберете желана опция в менюто.
Извежда се упътването за съответната опция.
• Ако докоснете (Търсене във функциите на фотоапарата), докато
екранът с менюто не е изведен, можете да търсите из функциите по
ключова дума или икона.
BG
23
Представяне на другите функции
Като докоснете MENU на екрана на фотоапарата, вие можете да управлявате
и други функции, докато записвате или възпроизвеждате. Извеждат се само
опциите за съответната функция. Четирите опции под MENU не се извеждат
в екрана MENU.
Опции в менюто
Запис
Movie shooting scene
Избира режим за запис на видеоклипове.
Photo Creativity
Лесно променя настройките и записва изображения,
когато режимът на запис е зададен в положение
[Intelligent Auto] или [Superior Auto].
Easy Mode
Записва снимки, като използва минимално количество
функции.
Flash
Задава настройки за светкавицата.
LED Light
Задава LED светлина, когато записвате в режим
Magnifying Glass Plus.
Self-Timer
Задава настройки за таймера за самоснимачка.
Defocus Effect
Задава нивото на разфокусиране, когато записвате в
режим на разфокусиране на фона.
Still Image Size (Dual
Rec)
Задава размера на снимката, която се запечатва, докато
записвате видеоклип.
Избира размер и качество на снимките, панорамните
Still Image Size/
Panorama Image Size/ изображения или видеоклиповете.
Movie Size/Movie
Quality
BG
24
Cont. Shooting
Settings
Задава настройките за запис на поредица изображения.
Macro
Записва красиви близки планове на малки обекти.
HDR Painting effect
Задава нивото на ефекта, когато за ефект на
изображението сте избрали [HDR Painting].
Area of emphasis
Задава областта за фокусиране, когато за ефект на
изображението сте избрали [Miniature].
Color hue
Задава цветните оттенъци, когато за ефект на
изображението сте избрали [Toy camera].
Extracted Color
Избира цвят за подчертаване, когато за ефект на
изображението сте избрали [Partial Color].
Illustration Effect
Избира ниво на ефекта, когато за ефект на изображението
сте избрали [Illustration].
Exposure
Compensation
Регулира експонацията ръчно.
ISO
Регулира чувствителността на осветяването.
White Balance
Регулира цветните тонове на изображението.
Focus
Избира начина на фокусиране
Metering Mode
Избира режима на измерване, който задава коя част от
обекта да се измери, за да се определи експонацията.
Scene Recognition
Задава автоматичното разпознаване на условията на
запис.
Soft Skin Effect
Задава ефект на меки тонове за човешката кожа, както и
нивото на ефекта.
Smile Shutter
Задава автоматично освобождаване на затвора, когато
бъде разпозната усмивка.
Smile Detection
Sensitivity
Задава чувствителност при разпознаване на усмивка.
Face Detection
Фотоапаратът разпознава лица и автоматично регулира
настройките.
Anti Blink
Задава автоматичен запис на две изображения и избира
изображението, при което очите на обекта са отворени.
Movie SteadyShot
Задава нивото на стабилизация в режим на запис на
видеоклип. Ако промените тази настройка, ракурсът ще
се промени.
In-Camera Guide
Търси из функциите на фотоапарата според вашите
нужди.
BG
25
Преглед
BG
26
Easy Mode
Задава по-голям размер на текста и всички индикатори се
виждат по-лесно.
Date Select
Избира желаното изображение, за да преглеждате по дата.
Calendar
Избира датата, която да възпроизвеждате от календара.
Image Index
Извежда едновременно множество изображения.
Slideshow
Избира начин на продължително възпроизвеждане.
Delete
Изтрива изображение.
Paint
Оцветява снимката и запазва изображението като нов
файл.
Beauty Effect
Ретушира лице на снимката.
Retouch
Ретушира изображението посредством използването на
различни ефекти.
Picture Effect
Прибавя различни ефекти за изображенията.
3D Viewing
Възпроизвежда изображения, записани в 3D режим, на
3D телевизор.
View Mode
Избира начина на извеждане на изображенията.
Display Cont.
Shooting Group
Избира начина на извеждане на последователно записани
изображения в групи или извежда всички изображения
при възпроизвеждането.
Protect
Защитава изображенията.
Print (DPOF)
Прибавя знак за отпечатване на снимка.
Rotate
Завърта снимката наляво.
Volume
Регулира силата на звука.
Exposure data
Извежда или скрива данните на записа (Exif данни) за
изведения на екрана файл.
Number of images in
index
Задава брой изображения, изведени в индекс екрана.
In-Camera Guide
Търси из функциите на фотоапарата според вашите
нужди.
Опции с настройки
Ако докоснете MENU, докато записвате или възпроизвеждате, опцията
(Настройки) се предоставя като последния избор. Можете да промените
настройките по подразбиране в екрана
(Настройки).
Shooting
Settings
(Настройки
за запис)
Movie format (Формат за видеоклипове)/AF Illuminator
(Помощна лапичка за автоматично фокусиране)/Grid Line
(Насочващи линии)/Clear Image Zoom (Приближение за ясно
изображение)/Digital Zoom (Цифрово приближение)/Wind
Noise Reduct. (Намаляване на смущенията от вятъра)/Scene
Recog. Guide (Упътване за разпознаване на сцена)/Red Eye
Reduction (Намаляване на ефекта на червените очи)/Blink
Alert (Предупреждение за премигване)/Write Date (Записване
на дата)/Disp. Resolution (Резолюция на дисплея)
Main
Settings
(Основни
настройки)
Beep (Звуков сигнал)/Panel Brightness (Осветеност на
панела)/Language Setting (Настройка на езика)/Display color
(Цвят на дисплея)/Demo Mode (Демонстрационен режим)/
Initialize (Нулиране)/ CTRL FOR HDMI/USB Connect Setting
(Настройка за USB връзка)/USB Power Supply (Захранване от
USB)/LUN Setting (LUN настройка)/Download Music (Сваляне
на музика)/Empty Music (Без музика)/Power Save (Икономичен
режим)/Version (Версия)
Memory
Card Tool*
(Инструмент за
карта-памет)
Format (Форматиране)/Create REC.Folder (Създаване на
папка за запис)/Change REC.Folder (Промяна на папката за
запис)/Delete REC.Folder (Изтриване на папка за запис)/Copy
(Копиране)/File Number (Номер на файл)
Clock
Settings
(Настройки на
часа)
Area Setting (Настройка на региона)/Date & Time Setting
(Сверяване на датата и часа)
* Ако не сте поставили карта-памет, ще се изведе индикацията
(Инструмент за вградена памет) и можете да избирате само [Format].
BG
27
Функции на PlayMemories Home
Софтуерът PlayMemories Home ви позволява да прехвърляте снимки и
видеоклипове на компютъра и да ги използвате. Софтуерът PlayMemories
Home е необходим, за да прехвърляте AVCHD видеоклипове към компютър.
Прехвърляне
на снимки от
фотоапарата
Преглед на
изображения
в Календар
Създаване на дискове
с видеоклипове
Споделяне на
изображения в
PlayMemories Online
Качване на изображения
в Интернет
 Сваляне на PlayMemories Home (само за Windows)
Можете да свалите PlayMemories Home от следния Интернет адрес:
www.sony.net/pm
Забележки
• За да инсталирате PlayMemories Home ви е необходима Интернет връзка.
• За да използвате PlayMemories Online или друга мрежова услуга, ви е
необходима Интернет връзка. Възможно е PlayMemories Online или друга
мрежова услуга да не са налични в някои държави или региони.
• Приложението PlayMemories Home не е съвместимо с Mac. Използвайте
приложенията, които са инсталирани на Mac компютъра. За подробности
вижте следната Интернет страница:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
BG
28
Инсталиране на PlayMemories Home на компютър
1
Посетете следния адрес, като използвате Интернет браузъра
на компютърa, след това щракнете върху [Install]  [Run].
www.sony.net/pm
2
Следвайте инструкциите
на екрана, за да
завършите инсталацията.
• Когато се изведе съобщението
за свързване на фотоапарата
и компютъра, свържете
устройствата, като използвате
микро USB кабел (приложен в
комплекта).
Към жака USB
Към
терминала
Multi/Micro
USB
Преглед на "PlayMemories Home Help Guide"
(Помощно упътване за PlayMemories Home)
За подробности относно начина на използване на софтуера PlayMemories
Home се обърнете към “Помощно упътване за PlayMemories Home".
1
Щракнете два пъти върху иконата [PlayMemories Home Help
Guide] на десктопа.
• За да влезете в "PlayMemories Home Help Guide" (Помощно упътване за
PlayMemories Home) от началното меню:
Щракнете [Start]  [All Programs]  [PlayMemories Home] 
[PlayMemories Home Help Guide].
• За Windows 8, изберете иконата [PlayMemories Home] от началния
екран, за да стартирате [PlayMemories Home], след това изберете
[PlayMemories Home Help Guide] от менюто [Help].
• Подробности относно PlayMemories Home можете да намерите и
в “Упътване за потребителя на Cyber-shot“ (стр. 2) или следната
Интернет страница за поддръжка на PlayMemories Home (само на
английски):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
BG
29
Брой снимки, които можете да запишете, и време за запис
на видеоклипове
Възможно е броят на снимките и времето за запис да се различават в
зависимост от условията на запис и картата-памет.
Снимки
(Единици: Изображения)
Капацитет
Размер
Вградена памет
Карта-памет
Прибл. 48 МВ
Прибл. 2 GB
18M
7
295
VGA
155
6400
8
325
16:9(13М)
Видеоклипове
Таблицата по-долу показва приблизителното максимално време за запис.
Това са общите времена за запис на всички файлове с видеоклипове.
Непрекъснатият запис е възможен за около 29 минути (ограничения според
техническите характеристики на продукта). За видеоклипове с формат
MP4 (12M), непрекъснат запис е възможен в продължение на 15 минути (с
ограничение от 2 GB размер на файла).
(h (час), m (минути))
Капацитет
Размер
Вградена памет
Карта-памет
Прибл. 48 МВ
Прибл. 2 GB
AVC HD 24M (FX)
-
10 m (10 m)
AVC HD 9M (HQ)
-
25 m (15 m)
MP4 12M
-
15 m
MP4 3M
-
1h 10m
Цифрите в скоби означават минималното време за запис.
BG
• Времето за запис на видеоклипове се различава, защото фотоапаратът
притежава VBR (Variable Bit Rate), който автоматично регулира качеството
на изображението спрямо сцената. Когато записвате бързо-движещ се
обект, изображението е по-ясно, но времето за запис е по-кратко, защото
се изисква повече памет за записа. Времето за запис също се различава в
зависимост от условията за запис, обекта или настройките за качество/
размер на изображението.
30
Забележки относно използването на фотоапарата
Функции, които са вградени в този фотоапарат
• Това ръководство описва всяка от функциите на 1080 60i-съвместими
устройства и 1080 50i-съвместими устройства.
За да проверите дали вашият фотоапарат е 1080 60i- или 1080 50iсъвместимо устройство, проверете от долната страна на фотоапарата за
следните маркировки.
1080 60i-съвместимо устройство: 60i
1080 50i-съвместимо устройство: 50i
• Не гледайте триизмерни изображения, записани с този фотоапарат, на 3Dсъвместими монитори за дълги периоди от време.
• Когато гледате триизмерни изображения, записани с този фотоапарат, на
3D-съвместими монитори, е възможно е да изпитате дискомфорт като
например напрежение, умора или виене на свят. За да избегнете тази
симптоматика, ви препоръчваме да правите редовни почивки. Вие трябва
да прецените най-подходящите интервали, както и продължителността
на почивките, следвайки вашите лични нужди. Ако усетите дискомфорт,
преустановете гледането на 3D изображения, докато неразположението ви
отмине; консултирайте се с лекар, ако сметнете това за необходимо. Също
така, прегледайте инструкциите за експлоатация на устройството или
софтуера, които се използват с този фотоапарат. Зрението на малките деца
(особено на тези под 6-годишна възраст) все още е в процес на развитие.
Консултирайте се с педиатър или очен лекар преди да позволите на деца
и да гледат 3D изображения, както и се уверете, че децата ви спазват
гореописаните предпазни мерки.
Употреба и грижи
Не работете грубо с фотоапарата, не го разглобявайте или модифицирайте, и
не го подлагайте на сътресения или удари например в резултат на блъскане,
изпускане или настъпване. Особено внимателни бъдете с обектива.
Забележки относно записа/възпроизвеждането
• Преди запис на еднократни събития направете пробен запис, за да се
уверите, че фотоапаратът работи правилно.
• Не насочвайте фотоапарата директно към слънцето или друг ярък обект,
защото това може да причини повреда.
• Ако в устройството се кондензира влага, отстранете влагата преди да
използвате фотоапарата.
• Не тръскайте и не удряйте фотоапарата. Освен повреда и невъзможност за
запис, подобни действия могат да направят носителя на запис неизползваем
или може да причинят повреда на данните за изображенията.
BG
31
Не използвайте/съхранявайте фотоапарата на следните места
• На изключително горещи, студени или влажни места
На места като вътрешността на кола, паркирана на слънце, защото е
възможно корпусът на фотоапарата да се обезцвети или деформира, и това
може да причини повреда.
• На места, които са обект на осветяване от директна слънчева светлина или
са подложени на влиянието на топлинни източници
Възможно е корпусът на фотоапарата да се обезцвети или деформира, и
това може да предизвика повреда.
• На места, които са подложени на вибрации и сътресения
• Близо до места, които излъчват силни радиовълни или радиация, или на
места със силни магнитни полета. Ако го направите, фотоапаратът може да
не записва или възпроизвежда правилно.
Пренасяне
Не сядайте, докато фотоапаратът се намира в задния ви джоб, защото това
може да причини повредата му.
Обектив Carl Zeiss
Този фотоапарат е оборудван с обектив Carl Zeiss, който е в състояние да
възпроизвежда отлични изображения с висок контраст. Обективът за този
фотоапарат е изработен посредством висококачествена система, утвърдена от
Carl Zeiss, и е в съответствие с качествените стандарти на Carl Zeiss Германия.
Забележки за екрана
Екранът е произведен по високо прецизна технология, така че ефективният
брой пиксели е над 99,99%. Възможно е обаче върху екрана да се появят малки
черни и/или ярки петънца (бели, червени, сини или зелени на цвят). Появата
на тези петънца е напълно нормална в процеса на снимане и по никакъв
начин не влияе на качеството на записаното изображение.
Температура на фотоапарата
При продължителна употреба е възможно фотоапаратът и батерията да се
нагорещят - това не е индикация за неизправност.
Защитата от прегряване
В зависимост от температурата на фотоапарата и батерията е възможно да
не успеете да запишете видеоклип или е възможно да се активира защитна
функция на устройството, която автоматично изключва захранването.
Преди захранването да се изключи или преди да се активира невъзможността
за запис на видеоклип, на екрана ще се изведе съобщение. В този случай
оставете захранването изключено и изчакайте, докато температурата на
фотоапарата и батерията спадне. Ако включите захранването без да сте
оставили фотоапарата и батерията да се охладят достатъчно, е възможно
захранването на устройството отново да се изключи или е възможно да не
успеете да записвате видеоклиповете.
Зареждане на батерията
BG
Ако зареждате батерия, която не е използвана дълго време, е възможно да не
успеете да я заредите до пълния й капацитет.
Това е следствие от характеристиките на батерията и не е индикация за
неизправност. Заредете батерията отново.
32
Предупреждение за авторски права
Възможно е телевизионни програми, филми, видео записи и други продукции
да бъдат защитени с авторски права. Неразрешеният презапис на такива
материали може да противоречи на закона за авторското право.
Не се предоставят компенсации за повреди в
съдържанието на записа или за проблеми със записа
Sony не дължи компенсации, ако поради неизправност на фотоапарата или на
носителя, записът или възпроизвеждането се окажат невъзможни.
Почистване на корпуса на фотоапарата
Почиствайте повърхността на фотоапарата с мека почистваща текстилна
кърпичка, леко навлажнена с вода, и след това подсушете. За да предотвратите
повреда по повърхността на корпуса:
- Не излагайте фотоапарата на въздействието на химически вещества като
например разтворители, бензин, алкохол, кърпички за еднократна употреба,
репеленти срещу насекоми, слънцезащитни кремове или инсектициди.
Поддръжка на монитора
• Ако по екрана останат следи от крем за ръце или овлажнител, това може
да наруши покритието му. Ако по монитора попадне подобна субстанция,
незабавно я почистете.
• Силното натискане със салфетка или друг материал може да повреди
покритието на екрана.
• Ако по LCD екрана има останали отпечатъци от пръсти или зацапване, ви
препоръчваме внимателно да ги почистите, след което да забършете екрана
с чиста почистваща кърпичка.
Забележка за изхвърляне/смяна на собствеността на
фотоапарата
За да защитите вашите лични данни, когато изхвърляте или сменяте
собствеността на фотоапарата, извършете следното.
• Форматирайте вградената памет (стр. 27), запишете изображения до
запълване на целия капацитет на носителя, като закриете обектива, и след
това отново форматирайте вградената памет.
По този начин възстановяването на вашите снимки ще бъде много трудно.
• Нулирайте всички настройки на фотоапарата, като извършите [Initialize]
(стр. 27).
BG
33
Технически характеристики
Фотоапарат
[Система]
Устройство за изображения:
7.76 mm (тип 1/2.3)
Exmor R CMOS матрица
Общ брой пиксели на фотоапарата:
Прибл. 18.9 мегапиксела
Ефективни пиксели на фотоапарата:
Прибл. 18.2 мегапиксела
Обектив: Carl Zeiss Vario-Tessar 5х
вариообектив
f = 4.7 mm – 23.5 mm
(26 mm – 130 mm (35 mm
филмов еквивалент))
F3.5 (W) – F4.8 (T)
Докато записвате видеоклипове
(16:9):
28 mm – 140 mm*
Докато записвате видеоклипове
(4:3):
28 mm – 175 mm*
* Когато [Movie SteadyShot] е
зададен в положение [Standard]
Стабилизация: Оптична
Контрол на експонацията: Автоматична
експонация, Избор на сцена
Баланс на бялото: Автоматичен,
Дневна светлина, Облачно,
Флуоресцентно 1/2/3,
Изкуствено осветление,
Светкавица, Едно натискане
Формат на файловете:
Снимки: JPEG (DCF, Exif, MPF
Baseline)-съвместим, DPOFсъвместим
Триизмерни снимки: Съвместим
с MPO (MPF разширен
(Несъразмерно изображение))
Видеоклипове (AVCHD формат):
Съвместим с AVCHD формата
Ver.2.0.
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
BG
34
Звук: Dolby Digital 2ch, снабден с
Dolby Digital Stereo Creator
z Произведен по лиценз
на Dolby Laboratories.
Видеоклипове (MP4 формат):
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: MPEG-4 AAC-LC 2ch
Носител на запис: Вградена памет
(Прибл. 48 МВ), Memory Stick
Micro носител, microSD картипамет
Светкавица: Обхват на светкавицата
(ISO чувствителност
(Препоръчителен индекс на
експонацията), зададена в
положение Auto):
Прибл. 0.08 m до 3.3 m (W)
Прибл. 0.6 m до 2.4 m (T)
[Входни и изходни конектори]
HDMI конектор: HDMI микро жак
Multi/Micro USB терминал*:
USB връзка
USB връзка: Високоскоростен USB
(USB 2.0)
* Поддържа Micro USB
съвместими устройства
[Екран]
OLED екран:
Широк екран (16:9), 8.3 cm (тип
3.3)
Общ брой на точките:
1 229 760 точки
[Захранване, общи]
Захранване: Акумулаторна батерия
NP-BN, 3.6 V
Променливотоков адаптер ACUB10/UB10B/UB10C/UB10D, 5 V
Консумация на електроенергия (по
време на запис):
Прибл. 1.0 W
Работна температура:
от -10°C до 40°С
Температура на съхранение: От -20°C
до +60°С
Размери (CIPA съвместими):
96.4 mm x 59.3 mm x 15.4 mm
(Ш/В/Д)
Тегло (CIPA съвместими) (включително
батерия NP-BN и Memory Stick
Micro носител):
Прибл. 140 g
Микрофон: Стерео
Говорител: Моно
Exif Print: Съвместим
PRINT Image Matching III:
Съвместимо
Устойчивост към вода/прах:
Еквивалентен на IEC60529
IP68 (Фотоапаратът работи
на дълбочина до 10 метра в
продължение на 60 минути.)
Устойчивост на удар:
В съответствие със стандарта
MIL-STD 810F Method 516.5Shock, този продукт е преминал
тестове на пускане от височина
1.5 m върху шперплат с
дебелина 5 cm.
Водоустойчивостта,
прахоустойчивостта и
удароустойчивостта на устройството
са установени на базата на стандартни
тестове, извършени от Sony.
Променливотоков адаптер ACUB10/UB10B/UB10C/UB10D
Изисквания към захранването:
AC 100 V до 240 V, 50 Hz/60 Hz,
70 mA
Изходно напрежение: DC 5 V, 0.5 A
Работна температура: От 0°C до 40°С
Температура на съхранение: От -20°C
до +60°С
BG
35
Размери:
Прибл. 50 mm x 22 mm x 54 mm
(Ш/В/Д)
Тегло: Прибл. 43 g
Акумулаторна батерия NP-BN
Използвана батерия: Литиево-йонна
батерия
Максимално напрежение: DC 4.2 V
Номинално напрежение: DC 3.6 V
Максимално напрежение при
зареждане: DC 4.2 V
Максимален ток при зареждане: 0.9 A
Капацитет:
обичаен: 2.3 Wh (630 mAh)
минимален: 2.2 Wh (600 mAh)
Дизайнът и техническите
характеристики подлежат на промяна
без предупреждение.
Търговски марки
• Следните марки са търговски
марки на Sony Corporation.
не се използват навсякъде в това
ръководство.
, Cyber-shot, Memory
Stick Micro.
• AVCHD и логото AVCHD са
търговски марки на Panasonic
Corporation и Sony Corporation.
• Термините HDMI и HDMI HighDefinition Multimedia Interface,
както и логото HDMI са търговски
марки или запазени търговски
марки на HDMI Licensing LLC в
САЩ и други държави.
• Windows е регистрирана търговска
марка на Microsoft Corporation в
Съединените щати и/или в други
страни.
• Mac е регистрирана търговска
марка на Apple Inc.
• Логото microSDXC е търговска
марка на SD-3C, LLC.
•
и Playstation са търговски
марки на Sony Computer
Entertainment Inc.
• Facebook и логото “f ” са търговски
марки или запазени търговски
марки на Facebook, Inc.
• YouTube и логото YouTube са
търговски марки или запазени
търговски марки на Google Inc.
• В допълнение, имената на
системите и продуктите,
използвани в това ръководство
като цяло, са търговски марки
или запазени търговски марки на
техните съответни разработчици
или производители.
Въпреки това означенията TM или
BG
36
• Прибавете допълнителна наслада
с помощта на вашия PlayStation
3, като свалите приложението за
PlayStation 3 от PlayStation Store (в
регионите, където то е достъпно).
• Приложението за PlayStation 3
изисква да притежавате PlayStation
Network потребителско име и
парола, за да го свалите.
Може да се използва само в държави,
където услугата PlayStation Store е
достъпна.
Допълнителна информация
относно този продукт и отговори
на често задавани въпроси можете
да откриете на нашата Интернет
страницата за поддръжка.
http://www.sony.net/
Отпечатано на 70% или повече
рециклирана хартия посредством
използването на мастило, базирано
на растителни масла без летливи
органични съединения.
BG
Download PDF

advertising